ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 235

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
2 юли 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 3 на Комитета по търговията ЕС—Корея от 29 април 2021 година относно изменението на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 от приложение 2-В от Споразумението за свободна търговия ЕС— Корея [2021/1082]

1

 

*

Известие относно датата на влизане в сила на измененията на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 от приложение 2-В към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1083 на Комитета по политика и сигурност от 23 юни 2021 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1084 на Комисията от 30 юни 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2021) 4947)  ( 1 )

14

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2021/1085 на Съвета от 1 юли 2021 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

2.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/1


РЕШЕНИЕ № 3 НА КОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯТА ЕС—КОРЕЯ

от 29 април 2021 година

относно изменението на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 от приложение 2-В от Споразумението за свободна търговия ЕС— Корея

[2021/1082]

КОМИТЕТЪТ ПО ТЪРГОВИЯТА,

като взе предвид Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз („ЕС“) и неговите държави членки, от една страна, иРепублика Корея („Корея“), от друга страна, (наричани по-долу съответно „споразумението“ и „страните“), и по-специално член 15.1.4, буква в) и член 15.5.2 от него и член 3, буква г) от приложение 2-В към него,

като има предвид, че:

1)

Съгласно член 15.1.4, буква в) от споразумението Комитетът по търговията, създаден от страните, може да обсъжда изменения на споразумението или да изменя негови разпоредби в случаите, изрично предвидени в споразумението.

2)

В член 15.5.2 от споразумението е предвидено, че решенията на Комитета по търговията за изменение на приложенията, допълненията, протоколите и бележките към споразумението могат да бъдат приети от страните, при спазване на съответните им приложими законови изисквания и процедури.

3)

Член 3, буква г) от приложение 2-В към споразумението оправомощава страните да преразглеждат допълнения 2-В-2 и 2-В-3 към приложение 2-В най-малко веднъж на всеки три години от влизането в сила на споразумението с оглед разширяване на приемането на изделията съгласно посоченото в буква a) от същия член, като вземат под внимание развитието на нормативната уредба, което може да е настъпило в международен план или във всяка от страните. В него се посочва също така, че решение за всяко изменение на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 се взема от Комитета по търговията.

4)

ЕС и Корея измениха техническите си регламенти с цел да се запази същото равнище на достъп до пазара, обхванато от член 1.2 от приложение 2-В към споразумението. Освен това след Спогодбата за приемане на хармонизирани технически правила на Организацията на обединените нации за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези правила на Организацията на обединените нации (Преработка 3) (1) от 20 октомври 2017 г. препратката към „ИКЕ на ООН“ в допълнения 2-В-2 и 2-В-3 следва да се чете като препратка към „Правило на ООН“.

5)

Таблица 1 от допълнение 2-В-2 е изменена по следния начин:

а)

С оглед на това, че правилата на ООН се прилагат задължително в ЕС, от съображения за простота беше решено да се заличат позоваванията на регламенти (напр. Регламента за общата безопасност) и на директиви на ЕС в колоната „Съответстващ технически регламент на ЕС“, като колоната е оставена празна.

б)

Когато обаче няма приложими правила на ООН или когато обхватът на правилата на ООН е неподходящ, например в случая на „Допустимо ниво на шум“, регламентите или директивите на ЕС заместват или допълват правилата на ООН. Поради това в колоната „Съответстващ технически регламент на ЕС“ е добавена и формулировката „ако има такъв“.

в)

Относно „Допустимо ниво на шум“ и „Заменяеми шумозаглушителни системи“ Регламент (ЕС) № 540/2014 бе добавен в „Съответстващ технически регламент на ЕС“, тъй като той отменя Директива 70/157/ЕИО и се прилага поетапно във времето.

г)

„Емисии“ се заменя с „Емисии от лекотоварни превозни средства“, тъй като изискванията по Правило № 83 на ООН се прилагат само за категории M1 и N1. Освен това препратката към „Директива 70/220/ЕИО“ е заличена, защото тя беше отменена и заменена с „регламенти (ЕО) № 715/2007, (ЕО) № 692/2008, (ЕС) № 459/2012, (ЕС) 2016/427, (ЕС) 2016/646, (ЕС) 2017/1151, Регламент (ЕС) 2017/1154 и (ЕС) 2018/1832“, които са добавени в „Съответстващ технически регламент на ЕС“.

д)

Що се отнася до „Резервни каталитични преобразуватели“, препратката към „Директива 70/220/ЕИО“ е заличена, защото тя беше отменена и заменена от „регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 692/2008“, които бяха добавени в „Съответстващ технически регламент на ЕС“.

е)

Освен това, за предметите, чиито заглавия са променени, като например при „Спирачни системи“, което е заменено със „Спирачни системи за тежкотоварни превозни средства“ и „Спирачни системи за лекотоварни превозни средства“, тези промени бяха направени с оглед на по-голямата яснота.

ж)

При предмета „Дим от дизелови двигатели“„Директива 72/306/ЕИО“ е заличена, тъй като тя беше заменена с „Регламент (ЕО) № 692/2008“, който е добавен в таблица 1 в „Съответстващ технически регламент на ЕС“.

з)

При „Емисии на СО2 — разход на гориво“„Директива 80/1268/ЕИО“ беше заменена от „Регламент (ЕО) № 692/2008“, който е добавен в таблица 1 в „Съответстващ технически регламент на ЕС“, като предметът вече гласи „Емисии на СО2 — разход на гориво на леките автомобили с не повече от осем места в допълнение към мястото на водача“ с цел да се спази изцяло приложното поле на посочения регламент.

и)

При предмета „Мощност на двигателя“„Директива 80/1269/ЕИО“ е заличена, тъй като тя беше заменена с „регламенти (ЕО) № 692/2008 и (ЕС) № 582/2011“, които са добавени в таблица 1 в „Съответстващ технически регламент на ЕС“.

й)

При предмета „Емисии от тежкотоварни превозни средства“„Директива 2005/55/ЕИО“ е заменена с „регламенти (ЕО) № 595/2009, (ЕС) № 582/2011 и (ЕС) 2016/1718“, които са добавени в таблица 1 в „Съответстващ технически регламент на ЕС“. Предметът също така е преименуван на „Емисии от тежкотоварни превозни средства“, тъй като правило № 49 на ИКЕ на ООН се прилага за тежкотоварните превозни средства (т.е. превозни средства с еталонна маса над 2 610 kg).

6)

Таблица 2 от допълнение 2-В-2 се запазва непроменена.

7)

Таблица 1 от допълнение 2-В-3 е изменена по следния начин:

а)

В предмета „Защита на пътниците при удар“, „Челен“ и „KMVSS, член 102, параграфи 1 и 3“ заменят позоваването на „KMVSS, член 102“ в „Съответстващ технически регламент на Корея“ в резултат на преразглеждане на KMVSS.

б)

В предмета „Защита на пътниците при удар“, „Страничен“„KMVSS, член 102, параграф 1“ заменя позоваването на „KMVSS, член 102“ в „Съответстващ технически регламент на Корея“ в резултат на преразглеждане на KMVSS.

в)

Заменен е целият ред за „Теглително-прикачни устройства“. По-конкретно „Теглително-прикачни устройства“ е заменено с „Теглително-прикачни устройства“, тъй като това е официалното понятие, използвано в Регламент (ЕС) № 1005/2010. Освен това изискванията за „Теглително-прикачни устройства“ понастоящем са „Регламент (ЕС) № 1005/2010, вместо „77/389/ЕИО“. На последно място записът в „Съответстващ технически регламент на Корея“ вече гласи „KMVSS, член 20 параграф 1“, като с последния е заменено предишното позоваване на „KMVSS, член 20, точки 1, 2 и 4“.

г)

По отношение на предмета „Системи за осветление и сигнализация“ KMVSS, член 106, точки 1 — 10 е заличен от „Съответстващ технически регламент на Корея“ за „Фарове“, „Преден фар за мъгла“, „Фар за заден ход“, „Габаритен фар“, „Устройства за осветяване на регистрационната табела“, „Задна габаритна светлина“, „Стопсветлини“, „Монтирани централно в горната част стопсветлини“, „Пътепоказатели“, „Спомагателни пътепоказатели“ и „Задни фарове за мъгла“ поради преразглеждане на KMVSS.

д)

По отношение на предмета „Системи за осветление и сигнализация“, „Инсталиране“ записът в „Съответстващ технически регламент на Корея“ вече гласи „KMVSS, членове 38, 38—2, 38—3, 38—4, 38—5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44—2, 45, 45—2, 47 и 49“, като с последния е заменено позоваването на „KMVSS, членове 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 47“. Това се дължи на преразглеждане на KMVSS.

е)

В таблицата са добавени предметите „Системи за осветление и сигнализация“, „Светлини за движение през деня“ и „Светлина за завой“ в резултат на преразглеждане на KMVSS и с цел да бъдат отразени актуализираните изисквания за монтаж в областта „Системи за осветление и сигнализация“.

ж)

По отношение на предмета „Системи за осветление и сигнализация“, „Монтирани централно в горната част стопсветлини“ в допълнение към заличаването на „KMVSS, член 106, точка 8, точка 3 от KMVSS“ член 43 също е заличен, тъй като той е заменен от съответстващите технически регламенти на Корея — „KMVSS, член 43, параграф 2“.

з)

В таблицата са добавени предметите „Системи за осветление и сигнализация“, „Странични габаритни светлини“ в резултат на преразглеждане на KMVSS и с цел да бъдат отразени актуализираните изисквания за монтаж в областта „Системи за осветление и сигнализация“.

и)

На последно място, в предмета „Системи за осветление и сигнализация“, „Светлоотражатели“ записът в „Съответстващ технически регламент на Корея“ вече гласи „KMVSS, член 49“, като с последния е заменено предишното позоваване на „KMVSS, член 49, параграфи 1, 2 и член 107“. Това се дължи на преразглеждане на KMVSS.

й)

В предмета „Мощност на двигателя“ записът в „Съответстващ технически регламент на Корея“ вече гласи „KMVSS, член 111“, като с последния е заменено предишното позоваване на „KMVSS, член 11, параграфи 1, 2 и член 111“. Това се дължи на преразглеждане на KMVSS.

к)

В предмета „Устройства за осигуряване на видимост на водача“ препратките в „Изисквания“ към „78/318/ЕИО“ и „78/317/ЕИО“ са заличени, тъй като те бяха отменени и заменени с „Регламент (ЕС) № 1008/2010“ или „Регламент (ЕС) № 672/2010“. Съответстващите технически регламенти на Корея остават непроменени.

л)

В предмета „Сглобяеми анкерни закрепвания на обезопасителните колани“ записът в „Съответстващите технически регламенти на Корея“ вече гласи „KMVSS, член 27, параграфи 1, 2, 3, 4; член 103“, като с тях се заменят предишните позовавания „KMVSS, член 27, параграфи 1, 2, 3, 4, 5; член 103, параграфи 1, 2, 3“. Това се дължи на преразглеждане на KMVSS.

м)

В предмета „Емисии и шум (с изключение на шум при преминаване за 3- или 4-колесни превозни средства) за мотоциклети“ препратките в „Изисквания“ към „Директиви 2002/51/ЕО, 2003/77/ЕО, 97/24/ЕО, глави 5 и 9“ са заличени, тъй като са отменени и заменени с „регламенти (ЕС) № 168/2013 и (ЕС) № 134/2014“. Съответстващите технически регламенти на Корея остават непроменени.

н)

В предмета „Система за дизелови двигатели (вкл. СБД)“, „Под 3,5 t“ в „Изисквания“ са добавени следните препратки: „Регламенти (ЕО) № 715/2007“ и „(ЕС) № 459/2012“, тъй като това са приложимите регламенти, които съответстват на KMVSS. Съответстващите технически регламенти на Корея остават непроменени.

о)

В предмета „Система за дизелови двигатели (вкл. СБД)“, „Над 3,5 t“ препратката в „Изисквания“ към „Регламент (ЕО) № 692/2008“ е заличена и се заменя с „регламенти (ЕО) № 595/2009 и (ЕС) № 582/2011“, тъй като „Регламент (ЕО) № 692/2008“ не се отнася до тежкотоварни превозни средства. Съответстващите технически регламенти на Корея остават непроменени.

п)

В предмета „Гуми“ записът в „Съответстващите технически регламенти на Корея“ вече гласи „Закон за контрола на безопасността на електрическите уреди и потребителските продукти“, членове 15, 18 и 19; Правилник за прилагане на Закона за контрола на безопасността на електрическите уреди и потребителските продукти, член 3, параграф 4 и член 26; KMVSS, член 12, параграф 1, който замени позоваването на Закона за управление на качеството, безопасност и контрол върху промишлените изделия — QMSCIPA) (членове 19, 20, 21); Правила за прилагане на QMSCIPA, член 2, параграф 2, член 19. Изменението се дължи на това, че QMSCIPA е заменен от Закона за контрола на безопасността на електрическите уреди и потребителските продукти.

8)

Таблица 2 от допълнение 2-В-3 се запазва непроменена.

9)

Съгласно член 12.2 от приложението към Решение № 1 на Комитета по търговията ЕС— Корея 23 декември 2011 г. относно приемането на процедурния правилник на Комитета по търговията в периода между заседанията на Комитета по търговията той може да приема решения по писмена процедура, ако и двете страни се съгласни. Писмената процедура се състои в размяна на ноти между председателите на Комитета по търговията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Таблица 1 от допълнение 2-В-2 от приложение 2-В към споразумението се заменя с таблица 1 от приложение 1 към настоящото решение.

Член 2

Таблица 1 от допълнение 2-В-3 от приложение 2-В към споразумението се заменя с таблица 1 от приложение 2 към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която страните си разменят писмени уведомления по дипломатически канали, удостоверяващи, че са изпълнили съответните приложими законови изисквания и процедури, необходими за влизането му в сила.


(1)  E/ECE/TRANS/505/Rev.3.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Допълнение 2-В-2

Таблица 1

Списък, посочен в член 3, буква a), точка i) от приложение 2-В

Предмет

Изисквания

Съответстващ технически регламент на ЕС (ако има такъв)  (1)

Допустимо ниво на шума

Пр. на ООН  (2) 51

Директива 70/157/ЕИО, Регламент (ЕС) № 540/2014

Заменяеми шумозаглушителни системи

Пр. № 59 на ООН

Директива 70/157/ЕИО, Регламент (ЕС) № 540/2014

Емисии от леки превозни средства

Пр. № 83 на ООН

Регламенти (ЕО) № 715/2007, (ЕО) № 692/2008, (ЕС) № 459/2012, (ЕС) 2016/427, (ЕС) 2016/646, (ЕС) 2017/1151, (ЕС) 2017/1154, (ЕС) 2018/1832

Резервни каталитични преобразуватели

Пр. № 103 на ООН

Регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 692/2008

Резервоари за течно гориво

Пр. № 34 на ООН

 

Резервоари за втечнен нефтен газ (LPG)

Пр. № 67 на ООН

 

Резервоари за сгъстен природен газ (CNG)

Пр. № 110 на ООН

 

Задни защитни устройства

Пр. № 58 на ООН

 

Усилие, прилагано върху устройството за управление на кормилната уредба

Пр. № 79 на ООН

 

Ключалки и панти за врати

Пр. № 11 на ООН

 

Звуково предупреждение

Пр. № 28 на ООН

 

Устройства за непряко виждане

Пр. № 46 на ООН

 

Спирачни системи на тежкотоварни превозни средства

Пр. № 13 на ООН

 

Спиране на леки автомобили

Пр. № 13H на ООН

 

Спирачни накладки

Пр. № 90 на ООН

 

Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

Пр. № 10 на ООН

 

Дим от дизелови двигатели

Пр. № 24 на ООН

Регламент (ЕО) № 692/2008

Вътрешно оборудване

Пр. № 21 на ООН

 

Устройства за предотвратяване на кражба

Пр. № 18 на ООН

 

Устройства за предотвратяване на кражба и за блокиране

Пр. № 116 на ООН

 

Алармени системи за моторни превозни средства

Пр. № 97 на ООН

Пр. № 116 на ООН

 

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

Пр. № 12 на ООН

 

Здравина на седалките

Пр. № 17 на ООН

 

Здравина на седалките (всички видове автобуси)

Пр. № 80 на ООН

 

Външни изпъкналости

Пр. № 26 на ООН

 

Оборудване за измерване на скоростта

Пр. № 39 на ООН

 

Анкерни закрепвания на обезопасителните колани

Пр. № 14 на ООН

 

Инсталиране на светлинни и светлинносигнални устройства

Пр. № 48 на ООН

 

Светлоотражатели

Пр. № 3 на ООН

 

Габаритни светлини, предни габаритни светлини, задни габаритни светлини и стопсветлини

Пр. № 7 на ООН

 

Светлини за движение през деня

Пр. № 87 на ООН

 

Странични габаритни светлини

Пр. № 91 на ООН

 

Пътепоказателни лампи

Пр. № 6 на ООН

 

Устройства за осветяване на задната регистрационна табела

Пр. № 4 на ООН

 

Фарове (R2 и HS1)

Пр. № 1 на ООН

 

Фарове (херметизирани)

Пр. № 5 на ООН

 

Фарове (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, и/или H8. H9 ,HIR1, HIR2 и/или H11)

Пр. № 8 на ООН

 

Фарове (H4)

Пр. № 20 на ООН

 

Фарове (халогенни херметизирани)

Пр. № 31 на ООН

 

Лампи с нажежаема жичка, предназначени за използване в одобрените фарове

Пр. № 37 на ООН

 

Фарове с газоразрядни светлинни източници

Пр. № 98 на ООН

 

Газоразрядни светлинни източници, използвани в одобрените фарове

Пр. № 99 на ООН

 

Фарове (излъчващи асиметрична светлина при разминаване)

Пр. № 112 на ООН

 

Адаптивни предни осветителни системи

Пр. № 123 на ООН

 

Предни фарове за мъгла

Пр. № 19 на ООН

 

Задни фарове за мъгла

Пр. № 38 на ООН

 

Фарове за заден ход

Пр. № 23 на ООН

 

Светлинни устройства за паркиране

Пр. № 77 на ООН

 

Обезопасителни колани и системи за задържане

Пр. № 16 на ООН

 

Системи за задържане на деца

Пр. № 44 на ООН

 

Предно зрително поле

Пр. № 125 на ООН

 

Разпознаване на устройствата за управление, на контролните сигнални устройства и индикаторите

Пр. № 121 на ООН

 

Отопление на купето

Пр. № 122 на ООН

 

Облегалки за глава (комплектовани със седалки)

Пр. № 17 на ООН

 

Облегалки за глава

Пр. № 25 на ООН

 

Емисии на СО2 — разход на гориво на леките автомобили с не повече от осем места в допълнение към мястото на водача

Пр. № 101 на ООН

Регламент (ЕО) № 692/2008

Мощност на двигателя

Пр. № 85 на ООН

Регламенти (ЕО) № 692/2008 и (ЕС) № 582/2011.

Емисии от тежкотоварни превозни средства

Пр. № 49 на ООН

регламенти (ЕО) № 595/2009, (ЕС) № 582/2011, (ЕС) № 2016/1718

Странична защита

Пр. № 73 на ООН

 

Безопасни стъкла

Пр. № 43 на ООН

 

Гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета

Пр. № 30 на ООН

 

Гуми за търговски превозни средства и техните ремаркета

Пр. № 54 на ООН

 

Временни (аварийни) колела и резервни колела/гуми

Пр. № 64 на ООН

 

Шум, излъчван при търкаляне

Пр. № 117 на ООН

 

Устройства за ограничаване на скоростта

Пр. № 89 на ООН

 

Теглително-прикачни устройства

Пр. № 55 на ООН

 

Късо теглително-прикачно устройство

Пр. № 102 на ООН

 

Запалимост

Пр. № 118 на ООН

 

Градски и междуградски автобуси

Пр. № 107 на ООН

 

Якост на горната част на конструкцията (градски и междуградски автобуси)

Пр. № 66 на ООН

 

Челен удар

Пр. № 94 на ООН

 

Страничен удар

Пр. № 95 на ООН

 

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Пр. № 105 на ООН

 

Предна защита срещу вклиняване

Пр. № 93 на ООН

 


(1)  Попълването на третата колона (Съответстващ технически регламент на ЕС) с празно място означава, че съответстващият регламент е същият като правилото на ООН от втората колона (Изисквания).

(2)  Съкращение от „правило на ООН“, по-рано известно като „правило на ИКЕ/ООН“.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Допълнение 2-В-3

Таблица 1

Списък, посочен в член 3, буква a), точка ii) от приложение 2-В

Предмет

Изисквания

Съответстващ технически регламент на Корея

Защита на пътниците при удар

Челен

Пр. № 94 на ООН

KMVSS  (1), член 102 Параграфи 1 и 3

Страничен

Пр. № 95 на ООН

KMVSS, член 102 Параграф 1

Изместване назад на кормилното управление

Пр. № 12 на ООН

KMVSS, член 89, параграф 1, точка 2

Защита на водача от системата за кормилно управление при удар

Пр. № 12 на ООН

KMVSS, член 89, параграф 1, точка 1

Системи за сядане

Пр. № 17 на ООН

KMVSS, член 97

Облегалки за глава

Пр. № 17 на ООН

Пр. № 25 на ООН

ГТР 7

KMVSS, членове 26 и 99

Ключалки за врати и закрепващи компоненти за врати

Пр. № 11 на ООН

ГТР 1

KMVSS, член 104, параграф 2

Удар от арматурното табло

Пр. № 21 на ООН

KMVSS, член 88

Удар от облегалките

Пр. № 21 на ООН

KMVSS, член 98

Удар от подлакътниците

Пр. № 21 на ООН

KMVSS, член 100

Удар от сенниците

Пр. № 21 на ООН

KMVSS, член 101

Удар от вътрешното огледало за обратно виждане

Пр. № 46 на ООН

KMVSS, член 108

Теглително-прикачни устройства

Регламент (ЕС) № 1005/2010

KMVSS, член 20, параграф 1

Задно разположена защита срещу вклиняване

Пр. № 58 на ООН

KMVSS, член 19, параграф 4 и член 96

Системи за осветление и сигнализация

Инсталиране

Пр. № 48 на ООН

KMVSS, членове 38, 38—2, 38—3, 38—4, 38—5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44—2, 45, 45—2, 47 и 49

Фарове

Пр. № 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37 на ООН

Пр. № 98, 99, 112, 113, 123 на ООН

KMVSS, член 38, член 48, параграф 3

 

Предни фарове за мъгла

Пр. № 19 на ООН

KMVSS, член 38-2, параграф 1

Светлини за движение през деня

Пр. № 87 на ООН

KMVSS, член 38-4

Светлина за завой

Пр. № 119 на ООН

KMVSS, член 38-5

Фар за заден ход

Пр. № 23 на ООН

KMVSS, член 39

Габаритен фар

Пр. № 7 на ООН

KMVSS, член 40

Устройства за осветяване на регистрационната табела

Пр. № 4 на ООН

KMVSS, член 41

Задна габаритна светлина

Пр. № 7 на ООН

KMVSS, член 42

Стопсветлини

Пр. № 7 на ООН

KMVSS, член 43, параграф 1

Монтирани централно в горната част стопсветлини

Пр. № 7 на ООН

KMVSS, член 43, параграф 2

Пътепоказатели

Пр. № 6 на ООН

KMVSS, член 44

Спомагателни пътепоказатели

Пр. № 7 на ООН

KMVSS, член 44

Странични габаритни светлини

Пр. № 91 на ООН

KMVSS, член 44-2

Задни фарове за мъгла

Пр. № 38 на ООН

KMVSS, член 38-2 Параграф 2

Светлоотражатели

Пр. № 70 на ООН

Пр. № 3 на ООН

KMVSS, член 49

Видимост на водача

Пр. № 46 на ООН

KMVSS, член 50, член 94

Мощност на двигателя

Пр. № 85 на ООН

KMVSS, член 111

Устройства за осигуряване на видимост на водача

Система за почистване на предното стъкло

Регламент (ЕС) № 1008/2010

KMVSS, член 51, параграф 2, член 109, точка 1

Система срещу обледяване на стъклата

Регламент (ЕС) № 672/2010

KMVSS, член 109, точка 2

Система срещу запотяване на стъклата

Регламент (ЕС) № 672/2010

KMVSS, член 109, точка 3

Система за измиване на предното стъкло

Регламент (ЕС) № 1008/2010

KMVSS, член 109, точка 4

Спирачки за леки автомобили

Пр. № 13H на ООН

KMVSS, член 15, член 90, точка 1

Спирачни системи с изключение на тези за леки автомобили и ремаркета

Пр. № 13 на ООН

KMVSS, член 15, член 90, точка 2

Спирачни системи за ремаркета

Пр. № 13 на ООН

KMVSS, член 15, член 90, точка 3

Антиблокиращи спирачни системи (ABS), с изключение на тези за ремаркета

Пр. № 13 на ООН

KMVSS, член 15, член 90, точка 4

Антиблокиращи спирачни системи (ABS) за ремаркета

Пр. № 13 на ООН

KMVSS, член 15, член 90, точка 5

Усилие, прилагано върху устройството за управление на кормилната уредба

Пр. № 79 на ООН

KMVSS, член 14

Член 89, параграф 2

Ограничител на скоростта

Пр. № 89 на ООН

KMVSS, член 110-2

Оборудване за измерване на скоростта

Пр. № 39 на ООН

KMVSS, член 110

Електромагнитна съвместимост

Пр. № 10 на ООН

KMVSS, член 111-2

Изтичане на гориво при сблъсък

Пр. № 34 на ООН

Пр. № 94 на ООН

Пр. № 95 на ООН

KMVSS, член 91

Удар на бронята

Пр. № 42 на ООН

KMVSS, член 93

Сглобяеми анкерни закрепвания на обезопасителните колани

Пр. № 14 на ООН

Пр. № 16 на ООН

KMVSS, член 27, параграфи 1, 2, 3, 4; Член 103

Анкерни закрепвания на детски седалки

Пр. № 14 на ООН

KMVSS, член 27-2, член 103-2

Звук на клаксона, шум при неподвижно превозно средство и шум при преминаване за превозни средства (4-колесни)

Пр. № 28 на ООН

Пр. № 51 на ООН

KMVSS, членове 35, 53, NVCA, член 30, и член 29 от Наредбата на Министерството на околната среда (MOE)  (2) към него

Емисии и шум (с изключение на шум при преминаване за 3- или 4-колесни превозни средства) за мотоциклети

Пр. № 40 на ООН,

Пр. № 41 на ООН,

Пр. № 47 на ООН

Регламенти (ЕС) № 168/2013 и (ЕС) № 134/2014.

CACA  (3), член 46, и член 62 от Наредбата на Министерството на околната среда (MOE) към него, NVCA, член 30, и член 29 от Наредбата на министерството на околната среда към него

Емисии на дизелови двигатели (вкл. СБД)

Превозни средства с тегло под 3,5 t

Пр. № 83 на ООН

Пр. № 24 на ООН

Регламенти (ЕО) № 715/2007, (ЕО) № 692/2008, (ЕС) № 459/2012

CACA, член 46, и член 62 от Наредбата на Министерството на околната среда към него

Превозни средства с тегло над 3,5 t

Пр. № 49 на ООН

Регламенти (ЕО) № 595/2009 и (ЕС) № 582/2011.

Гуми

Пр. № 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109 на ООН

Закон за контрола на безопасността на електрическите уреди и потребителските продукти, членове 15, 18 и 19;

Правилник за прилагане на Закона за контрола на безопасността на електрическите уреди и потребителските продукти, член 3, параграф 4 и член 26;

KMVSS, член 12, параграф 1


(1)  Известни по-рано като стандарти за безопасност на Корея за моторни превозни средства, преименувани на „Правила за експлоатационните характеристики и стандарти за корейските моторни превозни средства и части“, считано от 1 юли 2014 г.

(2)  Министерство на околната среда на Корея.

(3)  Закон на Корея за опазване на чистотата на атмосферния въздух (CACA).


2.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/11


Известие относно датата на влизане в сила на измененията на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 от приложение 2-В към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея

Измененията на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 от приложение 2-В към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея (1), подписано в Брюксел на 6 октомври 2010 г., влизат в сила на 1 юли 2021 г.


(1)  ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 6.


РЕШЕНИЯ

2.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/12


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/1083 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 23 юни 2021 година

за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Решение 2013/34/ОВППС на Съвета от 17 януари 2013 г. за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5, параграф 1 от Решение 2013/34/ОВППС Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема решения във връзка с политическия контрол и стратегическото ръководство на EUTM Мали, включително решения за назначаване на следващите командващи силите на мисията на ЕС.

(2)

На 15 декември 2020 г. КПС прие Решение (ОВППС) 2021/6 (2) за назначаване на бригаден генерал Fernando Luis GRACIA HERREIZ за командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Мали.

(3)

На 12 април 2021 г. Германия предложи бригаден генерал Jochen DEUER да бъде назначен за нов командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Мали на мястото на бригаден генерал Fernando Luis GRACIA HERREIZ, считано от 7 юли 2021 г.

(4)

На 12 май 2021 г. Военният комитет на ЕС изрази подкрепата си за това предложение.

(5)

Поради това следва да се вземе решение за назначаването на бригаден генерал Jochen DEUER за командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Мали, считано от 7 юли 2021 г.

(6)

Решение (ОВППС) 2021/6 следва да бъде отменено.

(7)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Следователно Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бригаден генерал Jochen DEUER се назначава за командващ силите на военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали), считано от 7 юли 2021 г.

Член 2

Решение (ОВППС) 2021/6 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 7 юли 2021 г.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2021 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 19.

(2)  Решение (ОВППС) 2021/6 на Комитета по политика и сигурност от 15 декември 2020 г. за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020) (ОВ L 4, 7.1.2021 г., стр. 10).


2.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/14


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1084 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2021 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2021) 4947)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) е инфекциозно вирусно заболяване по птиците, което може да има тежки последици за рентабилността на птицевъдството и да причини смущения в търговията в рамките на Съюза и в износа към трети държави. Вирусите на HPAI могат да заразяват прелетните птици, които след това при своите пролетни и есенни миграции могат да разпространяват същите вируси на големи разстояния. Поради това присъствието на вируси на HPAI при дивите птици създава постоянна заплаха от пряко и косвено въвеждане на тези вируси в стопанства, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен. При появата на огнище на HPAI съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен.

(2)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установява нова законодателна рамка за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. HPAI попада в обхвата на определението за болест от списъка в този регламент и е обект на правилата за профилактика и контрол на болестите, изложени в него. Освен това Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисият (2)а допълва Регламент (ЕС) 2016/429 по отношение на правилата за профилактика и контрол на някои болести от списъка, включително мерките за контрол на болестта по отношение на HPAI.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията (3) беше прието в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 и с него се определят мерки за контрол на болестта във връзка с огнищата на HPAI.

(4)

По конкретно в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се предвижда, че защитните и надзорните зони, създадени от държавите членки вследствие на огнища на HPAI в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, трябва да включват най-малко областите, посочени като защитни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение.

(5)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 наскоро беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/989 на Комисията (4) след появата на нови огнища на HPAI при домашни птици или птици, отглеждани в плен, в Нидерландия и Полша, които трябваше да бъдат отразени в посоченото приложение.

(6)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/989 Полша уведоми Комисията за ново огнище на HPAI от подтип H5N8 в стопанство, в което се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, в нейното воеводство Małopolskie.

(7)

Освен това Германия уведоми Комисията за ново огнище на HPAI от подтип H5N8 в стопанство, в което се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, във федерална провинция Долна Саксония.

(8)

Новите огнища в Германия и Полша се намират извън областите, включени понастоящем в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, и компетентните органи на тези държави членки предприеха необходимите мерки за контрол на болестта съгласно изискванията в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, в т.ч. създаване на защитни и надзорни зони около тези нови огнища.

(9)

Комисията разгледа мерките за контрол на болестта, предприети от Германия и Полша в сътрудничество с тези държави членки и се увери, че границите на защитните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на Германия и Полша, са на достатъчно разстояние от всяко стопанство, в което са потвърдени скорошни огнища на HPAI.

(10)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо на равнището на Съюза и в сътрудничество с Германия и Полша спешно да бъдат описани новите защитни и надзорни зони, създадени в посочените държави членки в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

(11)

Поради това защитните и надзорните зони за Германия и Полша, включени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, следва да бъдат изменени.

(12)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, за да се вземат предвид новите защитни и надзорни зони, надлежно създадени от компетентните органи на Германия и Полша в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, и бъде посочен срокът на приложимите в тях ограничения.

(13)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Предвид неотложността на епизоотичната обстановка в Съюза по отношение на разпространението на HPAI, е важно измененията, които е необходимо да бъдат направени с настоящото решение в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, да породят действие възможно най-скоро.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2021 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията от 16 април 2021 г. относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (OВ L 134, 20.4.2021 г., стр. 166).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/989 на Комисията от 17 юни 2021 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 218, 18.6.2021 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Защитни зони по членове 1 и 2:

Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

16.7.2021 г.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

16.7.2021 г.

Държава членка: Франция

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

5.7.2021 г.

Държава членка: Литва

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

18.6.2021 г.

Държава членка: Нидерландия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

9.7.2021 г.

Държава членка: Полша

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

18.6.2021 г.

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

18.6.2021 г.

W województwie warmińsko – mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26.5.2021 г.

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722.

16.6.2021 г.

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

22.6.2021 г.

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021 г.

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim:

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021 г.

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim:

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

20.6.2021 г.

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim:

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

16.6.2021 г.

W województwie małopolskim w powiecie gorlickim:

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

14.7.2021 г.

ЧАСТ Б

Надзорни зони по членове 1 и 3:

Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis und Stadt Osnabrück

Beginn im Norden, Grenze Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück, Eversburger Straße

Eversburger Straße östlich bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Ibbenbüren/Rheine

Von dort weiter Wersener Landstraße Richtung Süd-Osten bis Kreisverkehr Landwehr Straße Leyer Straße

Wersener Straße zweite Ausfahrt folgend bis zur L88

Dem Verlauf der Wersener Straße (L 88) folgend bis Übergang in Pagenstecher Straße

Pagenstecher Straße südöstlich folgend bis An der Bornau

An der Bornau geht über in Natruper Straße bis zur Kreuzung Rißmüllerplatz

Natruper-Tor-Wall übergehend in Heger-Tor-Wall in südöstlicher Richtung zur Kreuzung Neuer Graben

Neuer Graben Richtung Nordosten bis Übergang in Wittekindstraße,

Wittekindstraße folgend bis Kreuzung Goethering (Berliner Platz)

Goethering in südöstlicher Richtung bis Übergang Konrad-Adenauer –Ring, von dort weiter bis Übergang Petersburger Wall und dort westlich bis zur Kreuzung Johannisstraße

Johannisstraße in südlicher Richtung bis Übergang Iburger Straße

Iburger Straße bis Fußweg Verlängerung Alte Bauernschaft

Verlauf der Alte Bauernschaft folgend bis über den Fußweg zur Straße Kreuzung Am Schölerberg/Frankfurter Heerstraße

Frankfurter Heerstraße Richtung Süden bis zum Fußweg Zum Klee

Fußweg Zum Klee folgend Richtung Süden bis zur Kreuzung Alte Rothefelder Straße (K346)

Alte Rothefelder Straße (K346) Richtung Osten bis zum Kreisverkehr Bielefelder Straße/Brüsseler Straße

Brüsseler Straße südwestliche Richtung bis Kreisverkehr

Kreisverkehr 2. Ausfahrt Richtung Süden Alte Heerstraße bis Übergang in den Eschweg

Eschweg bis Kreuzung Glückaufstraße (L 95);

Glückaufstraße (L 95) in östliche Richtung bis Kreuzung Heinrich-Schmedt-Straße

Heinrich-Schmedt-Straße Richtung Süden bis Kreuzung Wellendorfer Straße

Wellendorfer Straße (K 331) Richtung Osten bis Kreuzung Im Strehland

Im Strehlande Richtung Süden bis Kreuzung Borgloher Straße (K333)

Borgloher Straße (K333) Richtung Westen bis zur Kreuzung mit B 51 (Osnabrücker Straße/ Teutoburger-Wald-Straße)

B 51 Osnabrücker Straße Richtung Süden bis Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg;

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg Richtung Südwesten bis Gewässer Föhrenteichsbach

Verlauf Gewässer Föhrenteichsbach Richtung Süden bis zum Zufluss in den Freedenbach

Freedenbach südwestlich bis Wassertretstelle Hagenberg/Bergstraße

Bergstraße Richtung Süden bis Kreisverkehr Bielefelder Straße

Bielefelder Straße Richtung Westen bis zur Kreuzung B 51 (Münster Straße)

B 51 (Münster Straße) südlich bis Kreuzung Alter Postdamm

Alter Postdamm in südwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Steinfurt

25.7.2021 г.

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

от 17.7.2021 г. до 25.7.2021 г.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

Ab der Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Strasse auf den Äckern in südlicher Richtung folgend bis zur Strasse Alter Postdamm. Den Alten Postdamm in westlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW/Niedersachsen (Bach Brookbieke). Der Landesgrenze NRW / Niedersachsen (Bach Brookbieke) in südlicher Richtung folgend bis zur ersten Bachmüdung. Dem Bach Brookbieke in westlicher Richtung folgend bis zur 2. Bachmündung zum Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Baggerien. Der Strasse Baggerien in südlicher Richtung folgend überlaufend in die Strasse Voßhaarweg. Dem Voßhaarweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Bullerbach weiter in nordwestlicher Richtung folgend, an der zweiten Mündung dem Bullerbach in westlicher Richtung weiter folgend. An der dritten Mündung dem Bulerbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zum Meckelweger Kirchweg. Dem Meckelweger Kirchweg in westlicher Richtung folgend bis zum Warendorfer Weg. Dem Warendorfer Weg in südlicher Richtung folgend bis zum Glandorfer Damm. Dem Glandorfer Damm (B 475) in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Kattenvenner Strasse. Der Kattenvenner Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend über die Hohner Strasse (K 32) hinweg bis zur Bachmündung. Dem Bullerbach weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bachmündung übergehend in den Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur Ringler Strasse. Der Ringeler Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Ringeler Damm. Dem Ringeler Damm in westlicher Richtung folgend bis zur Überleitung in den Setteler Damm. Dem Setteler Damm in westlicher Richtung folgend, über die Erpenbecker Strasse und der Ladberger Strasse hinweg bis zur Strasse am Hagen. Der Strasse am Hagen in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aldruper Damm. Dem Aldruper Damm in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung in die Strasse Up de Au. Der Strasse Up de Au in nördlicher Richtung folgend bis zur Rethstrasse. Der Rethstrasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Aldruper Mühlenbach. Dem Aldruper Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur zweiten Bachmündung, weiter in südwestlicher Richtung bis zur vierten Bachmündung. Dem Aldruper Mühlenbach in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Saerbecker Damm. Dem Saerbecker Damm in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Strasse. Der Wechter Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Sonnenhügeldamm. Dem Sonnenhügeldamm in westlicher Richtung folgend bis zum Arelmanns Weg. Dem Arelmanns Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldmannstrasse. Der Waldmannstrasse in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Mark. Der Wechter Mark in nördlicher Richtung folgend bis zur Ibbenbürener Strasse. Die Ibbenbürener Strasse in westlicher Richtung folgend, übergehend in Wechter Strasse. Die Wechter Strasse westlich folgend bis zur Abzweigung Im Bocketal. Der Strasse Im Bocketal (K 24) in nördlicher Richtung folgend. An der Kreuzung der Strasse Im Bocketal in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr (mit L 504). Dem Kreisverkehr in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Bach Ibbenbürener Aa. Der Ibbenbürener Aa in südöstlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aatal. Der Strasse Aatal in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 30. Der BAB 30 in östlicher Richtung folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 796) in nördlicher Richtung folgend bis zur Velper Strasse. Der Velper Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Alstedder Strasse. Der Alstedder Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Kleekamp. Dem Kleekamp in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung und dort dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend. An der nächsten Abzweigung dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Permer Strasse. Der Permer in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Blomenkamp. Dem Blomenkamp in nördlicher Richtung folgend. An der ersten Abzweigung dem Blomenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur nächsten Abzweigung, dann dem Blomenkamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Schafberg. Der Strasse Schafberg in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Morgensternstrasse. Der Morgensternstrasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Mühlenweg. Dem Mühlenweg in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung am Stollenkamp. Der Strasse am Stollenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur Langenbrücker Strasse. Der Langebrücker Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung. Der Langenbrücker Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Stollenbach. Dem Stollenbach in östlicher Richtung folgend. An der ersten Bachmündung dem Stollenbach in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Hülskrappenweg. Dem Hülskrappenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Sennlicher Weg. Dem Sennlicher Weg in östlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Sennlicher Weg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 584) in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in südöstlicher Richtung in die Lotter Strasse verlasse. Der Lotte Strasse folgend bis zum Bach Diekwiesengraben. Dem Bach Diekwiesengraben in östlicher Richtung folgend über die Wersener Strasse (L 597) hinweg bis zum Fluss Düte. Dem Fluss Düte in nördlicher Richtung folgend bis zur Eversburger Strasse. Der Eversburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. zur Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück.

25.7.2021 г.

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

от 17.7.2021 г. до 25.7.2021 г.

Държава членка: Франция

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

14.7.2021 г.

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE ; CAME

от 6.7.2021 г. до 14.7.2021 г.

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

14.7.2021 г.

Държава членка: Литва

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Jurbarko rajono savivaldybė - Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė - Kidulių ir Sudargo seniūnijos

9.7.2021 г.

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

от 19.6.2021 г. до 9.7.2021 г.

Държава членка: Нидерландия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

1.

Vanaf grens provincie Zuid-Holland/ Utrecht de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

2.

Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

3.

Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

4.

Korte Meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

5.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

6.

Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting overgaand in uitweg overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

7.

Korte Zuwe volgen in oostelijke richting overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

8.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

10.

Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

11.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

12.

Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

13.

Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

14.

Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

15.

Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

16.

Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

17.

Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

18.

Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

19.

Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

20.

A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

21.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

22.

N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

23.

Zuidstedeweg volgen in westelijke richting overgaand in Wijkerslootweg overgaand in Weg naar de poort overgaand in Weg der verenigde naties tot aan Baronieweg.

24.

Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

25.

Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Dorp ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

26.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

27.

Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

28.

Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in verlengde Tuurluur de A2 overstekend tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

29.

Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

30.

Molendijk volgen in noordelijke richting overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht (water) tot aan Rietveld.

18.7.2021 г.

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

от 10.7.2021 г. до 18.7.2021 г.

Държава членка: Полша

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

4.7.2021 г.

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

от 19.6.2021 г. до 4.7.2021 г.

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

от 19.6.2021 г. до 4.7.2021 г.

W województwie warmińsko-mazurskim, counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iława:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Rest of the territory of the Lubawa municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates 53.473889 N 19.624722 E

The territory of the Iława and Kisielice municipalities (gminas) located south of the road 16.

Rest of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates 53.488611 N 19.386944 E and N: 53,439 E: 19,462

4.7.2021 г.

W województwie warmińsko-mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

от 27.5.2021 г. до 16.6.2021 г.

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722

от 17.6.2021 г. до 4.7.2021 г.

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

1.7.2021 г.

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

от 23.6.2021 г. до 1.7.2021 г.

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

26.6.2021 г.

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

от 13.6.2021 г. до 26.6.2021 г.

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim:

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

4.7.2021 г.

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

от 9.6.2021 г. до 4.7.2021 г.

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim:

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

29.6.2021 г.

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

от 21.6.2021 г. до 29.6.2021 г.

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce:

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

3.7.2021 г.

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

от 17.6.2021 г. до 3.7.2021 г.

W województwie małpoloskim w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Części powiatów gorlickiego i nowosądeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

23.7.2021 г.

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

от 15.7.2021 г. до 23.7.2021 г.


ПРЕПОРЪКИ

2.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/27


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2021/1085 НА СЪВЕТА

от 1 юли 2021 година

за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, букви б) и д) и член 292, първо и второ изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 юни 2020 г. Съветът прие препоръка относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение (1) („препоръката на Съвета“).

(2)

Впоследствие Съветът прие препоръки (ЕС) 2020/1052 (2), (ЕС) 2020/1144 (3), (ЕС) 2020/1186 (4), (ЕС) 2020/1551 (5), (ЕС) 2020/2169 (6), (ЕС) 2021/89 (7), (ЕС) 2021/132 (8), (ЕС) 2021/767 (9), (ЕС) 2021/892 (10) и (ЕС) 2021/992 (11) за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение.

(3)

На 20 май 2021 г. Съветът прие Препоръка 2021/816 за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение (12), за да актуализира критериите, използвани за оценка на това дали неналожителните пътувания от трети държави са безопасни и следва да бъдат разрешени.

(4)

Препоръката на Съвета предвижда, че считано от 1 юли 2020 г., държавите членки следва по координиран начин постепенно да премахнат временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС по отношение на лицата, пребиваващи в третите държави, изброени в приложение I към препоръката на Съвета. На всеки две седмици списъкът на третите държави, посочени в приложение I, следва да се преразглежда и при необходимост може да се актуализира от Съвета след тесни консултации с Комисията и съответните агенции и служби на ЕС вследствие на цялостна оценка въз основа на методиката, критериите и информацията, посочени в препоръката на Съвета.

(5)

Впоследствие в рамките на Съвета се проведоха обсъждания, в тесни консултации с Комисията и съответните агенции и служби на ЕС, относно преразглеждането на списъка на третите държави, поместен в приложение I към препоръката на Съвета, и при прилагане на критериите и методиката, определени в препоръката на Съвета, изменена с Препоръка 2021/816. В резултат от тези обсъждания списъкът на третите държави, поместен в приложение I, следва да бъде изменен. По-специално Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Бруней Даруссалам, Канада, Йордания, Черна гора, Катар, Република Молдова и Саудитска Арабия следва да бъдат добавени в списъка, както и Косово (*), в категорията „Образувания и териториални власти, които не са признати за държави от поне една държава членка“.

(6)

Граничният контрол е от интерес не само за държавата членка, на чиято външна граница се извършва, но и за всички държави членки, премахнали вътрешния граничен контрол. Поради това държавите членки следва да гарантират, че мерките, които се предприемат по външните граници, са координирани, за да се осигури безпроблемното функциониране на Шенгенското пространство. За тази цел, считано от 1 юли 2021 г., държавите членки следва да продължат да премахват по координиран начин временното ограничение на неналожителните пътувания към ЕС по отношение на лицата, пребиваващи в третите държави, специалните административни райони и други образувания и териториални власти, изброени в приложение I към препоръката на Съвета, изменена с настоящата препоръка.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата препоръка и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане. Доколкото тази препоръка представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящата препоръка Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да я приложи.

(8)

Настоящата препоръка представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва, в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (13). Следователно Ирландия не участва в нейното приемане и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(9)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящата препоръка представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (14).

(10)

По отношение на Швейцария настоящата препоръка представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО (15), във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (16).

(11)

По отношение на Лихтенщайн настоящата препоръка представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО (17), във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС (18),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета, изменена с препоръки (ЕС) 2020/1052, (ЕС) 2020/1144, (ЕС) 2020/1186, (ЕС) 2020/1551, (ЕС) 2020/2169, (ЕС) 2021/89, (ЕС) 2021/132, (ЕС) 2021/767, (ЕС) 2021/816, (ЕС) 2021/892 и (ЕС) 2021/992, относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение се изменя, както следва:

(1)

Първа алинея на точка 1 от препоръката на Съвета се заменя със следното:

„1.

Считано от 1 юли 2021 г., държавите членки следва по координиран начин постепенно да премахнат временното ограничение на неналожителните пътувания към ЕС по отношение на лицата, пребиваващи в третите държави, изброени в приложение I.“

(2)

Приложение I към препоръката се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Трети държави, специални административни райони и други образувания и териториални власти, пребиваващите в които лица следва да не бъдат засегнати от временното ограничение на неналожителните пътувания към ЕС по външните граници:

I.   ДЪРЖАВИ

1.

АЛБАНИЯ

2.

АРМЕНИЯ

3.

АВСТРАЛИЯ

4.

АЗЕРБАЙДЖАН

5.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

6.

БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ

7.

КАНАДА

8.

ИЗРАЕЛ

9.

ЯПОНИЯ

10.

ЙОРДАНИЯ

11.

ЛИВАН

12.

ЧЕРНА ГОРА

13.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

14.

КАТАР

15.

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

16.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

17.

РУАНДА

18.

САУДИТСКА АРАБИЯ

19.

СЪРБИЯ

20.

СИНГАПУР

21.

ЮЖНА КОРЕЯ

22.

ТАЙЛАНД

23.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24.

КИТАЙ (*1)

II.   СПЕЦИАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЙОНИ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Специален административен район Хонконг

Специален административен район Макао

III.   ОБРАЗУВАНИЯ И ТЕРИТОРИАЛНИ ВЛАСТИ, КОИТО НЕ СА ПРИЗНАТИ ЗА ДЪРЖАВИ ОТ ПОНЕ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Косово (*)

Тайван

(*1)  При условие че има потвърждение за реципрочност."

(*)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово."

Съставено в Брюксел на 1 юли 2021 година.

За Съвета

Председател

G. DOVŽAN


(1)  ОВ L 208I, 1.7.2020 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 17.7.2020 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 248, 31.7.2020 г., стр. 26.

(4)  ОВ L 261, 11.8.2020 г., стр. 83.

(5)  ОВ L 354, 26.10.2020 г., стр. 19.

(6)  ОВ L 431, 21.12.2020 г., стр. 75.

(7)  ОВ L 33, 29.1.2021 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 41, 4.2.2021 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 165I, 11.5.2021 г., стр. 66.

(10)  ОВ L 198, 4.6.2021 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 221, 21.6.2021 г., стр. 12.

(12)  ОВ L 182, 21.5.2021 г., стр. 1.

(*)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(13)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(14)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(15)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(16)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(17)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(18)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).