ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 231

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
30 юни 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета oт 24 юни 2021 година за създаване на Фонда за справедлив преход

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013

21

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

60

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел Европейско териториално сътрудничество (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

94

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд Убежище, миграция и интеграция, фонд Вътрешна сигурност и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика

159

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 231/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1056 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

oт 24 юни 2021 година

за създаване на Фонда за справедлив преход

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея и член 322, параграф 1, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

като взеха предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В контекста на следващата многогодишна финансова рамка нормативната уредба, уреждаща политиката на Съюза за сближаване за периода 2021—2027 г., допринася за изпълнението на ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (5) (наричано по-нататък „Парижкото споразумение“), чрез полагане на по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C над нивата от прединдустриалния период и за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие чрез концентриране на финансирането от Съюза върху екологични цели. Чрез настоящия регламент следва да бъде изпълнен един от приоритетите, определени в съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“, като настоящият регламент е част от Плана за инвестиции за устойчива Европа, в който се предвижда специално финансиране по механизма за справедлив преход в контекста на политиката на сближаване с цел да се покрият социалните, икономическите и екологичните разходи, свързани с прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, при което всички оставащи емисии на парникови газове се компенсират чрез еквивалентно абсорбиране.

(2)

Преходът към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика представлява една от най-важните цели на политиката на Съюза. На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобри целта за постигане на неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Въпреки че борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда ще донесе ползи за всички в дългосрочен план и ще създаде възможности и предизвикателства за всички в средносрочен план, не всички региони и държави членки започват своя преход от една и съща позиция, нито имат еднакъв капацитет да реагират. Някои са по-напреднали от други, а преходът оказва по-осезаемо социално, икономическо и екологично въздействие върху регионите, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива за енергопотребление — особено на каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти — или на промишлени сектори с висок интензитет на емисиите на парникови газове. Подобна ситуация създава риск не само от различна скорост на прехода в Съюза по отношение на действията в областта на климата, но и от задълбочаване на различията между регионите, което е в ущърб на целите за социално, икономическо и териториално сближаване.

(3)

За да бъде успешен и социално приемлив за всички, преходът трябва да бъде справедлив и приобщаващ. Поради това Съюзът, държавите членки и техните региони трябва да отчитат неговото социално, икономическо и екологично въздействие от самото начало и да използват всички възможни инструменти за смекчаване на неблагоприятните последици. Бюджетът на Съюза има важна роля в това отношение.

(4)

Както се посочва в Европейския зелен пакт и в Плана за инвестиции за устойчива Европа, действията, обхванати от следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. следва да бъдат допълнени с механизъм за справедлив преход. Той следва да допринесе за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните последици, по-специално за работниците, засегнати в процеса на прехода към неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г., чрез обединяване на разходите от бюджета на Съюза за постигане на целите в областта на климата и социалните цели на регионално равнище и чрез стремеж към високи социални и екологични стандарти.

(5)

С настоящия регламент следва да се създаде Фондът за справедлив преход (ФСП), който е един от стълбовете на механизма за справедлив преход, изпълняван в рамките на политиката на сближаване. Целите на ФСП са да се смекчат неблагоприятните последици от климатичния преход чрез подпомагане за най-засегнатите територии и работници и да се насърчи балансиран социално-икономически преход. В съответствие с единствената специфична цел на ФСП подкрепяните от ФСП действия следва да допринасят пряко за смекчаване на въздействието на прехода чрез намаляване на отрицателното въздействие върху заетостта и чрез финансиране на диверсификацията и модернизирането на местната икономика. Единствената специфична цел на ФСП е установена на същото равнище и е посочена заедно с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(6)

Като отразява това, че Европейският зелен пакт е стратегията на Съюза за устойчив растеж и с оглед на значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, с ФСП се цели да се допринесе за интегрирането на действията в областта на климата и екологичната устойчивост и за постигането на общата цел 30 % от бюджетните разходи на Съюза да са в подкрепа за целите в областта на климата и за амбицията 7,5 % от годишните разходи по МФР през 2024 г. и 10 % от годишните разходи по МФР през 2026 г. и 2027 г. да бъдат за цели, свързани с биологичното разнообразие, като се взема предвид съществуващото припокриване между целите по отношение на климата и биологичното разнообразие. Ресурсите от определения за ФСП пакет допълват инвестициите, необходими за постигане на общата цел 30 % от бюджетните разходи на Съюза да допринасят за постигането на целите в областта на климата. Заедно с ресурсите, прехвърлени на доброволни начала от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), създаден с Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета (7) и Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), създаден с Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета (8), тези ресурси следва да допринасят в пълна степен за постигането на посочената цел. В този смисъл, ФСП следва да оказва подкрепа за дейности, които се осъществяват при зачитане на стандартите и приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда и не нанасят значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (9) и които гарантират прехода към нисковъглеродна икономика по пътя към постигане на неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г.

(7)

Ресурсите от ФСП следва да допълват наличните ресурси по линия на политиката на сближаване.

(8)

Преходът към неутрална по отношение на климата икономика е предизвикателство за всички държави членки. Той ще бъде особено труден за онези държави членки, които в голяма степен разчитат или доскоро са разчитали на изкопаеми горива или на промишлени дейности с висок интензитет на емисиите на парникови газове, които трябва постепенно да бъдат закрити или да се адаптират поради прехода към неутрална по отношение на климата икономика и които не разполагат с необходимите за тази цел финансови средства. Поради това ФСП следва да обхваща всички държави членки, но разпределението на неговите финансови ресурси следва да е насочено най-вече към териториите, които са най-тежко засегнати от процеса на климатичен преход, като това разпределение следва да отразява способността на държавите членки да финансират необходимите инвестиции за справяне с прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

(9)

Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), се прилагат за настоящия регламент. Тези правила са установени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (10) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) и определят, по-специално, процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, награди, непряко управление, финансови инструменти, бюджетни гаранции, финансова помощ и възстановяване на разходите на външните експерти и предвиждат проверки по отношение на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети съгласно член 322 от ДФЕС, включват и общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза.

(10)

За да се гарантира ефективното използване на ресурсите от ФСП, достъпът до ФСП следва да бъде ограничен до 50 % от разпределените по държави средства за държавите членки, които още не са поели ангажимент за изпълнението на заложената в съответствие с целите на Парижкото споразумение цел за постигане на неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г., а останалите 50 % следва да бъдат предоставяни на разположение за програмиране след поемането на такъв ангажимент. С цел да се гарантират справедливост и равно третиране на държавите членки, когато до 31 декември на съответната година, считано от 2022 г., дадена държава членка не се е ангажирала с изпълнението на целта за постигане на неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г., бюджетното задължение за предходната година следва да бъде отменено изцяло през следващата година.

(11)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета (11) и в рамките на разпределените чрез него ресурси, по ФСП следва да се предприемат мерки за възстановяване и устойчивост с цел да се преодолее безпрецедентното въздействие на кризата, свързана с COVID-19. Тези допълнителни ресурси следва да се използват така, че да се гарантира спазването на сроковете, предвидени в посочения регламент.

(12)

С настоящия регламент следва да се определят видовете инвестиции, за чиито разходи ще се позволява предоставяне на подкрепа от ФСП. Всички подкрепяни дейности следва да бъдат осъществявани при пълно зачитане на климатичните, екологичните и социалните ангажименти и приоритети на Съюза. Списъкът на инвестициите следва да включва инвестиции, които подкрепят местните икономики чрез стимулиране на техния вътрешен потенциал за растеж в съответствие с приложимите стратегии за интелигентна специализация, включително устойчив туризъм, където това е целесъобразно. Инвестициите трябва да бъдат устойчиви в дългосрочен план, като се отчитат всички цели на Европейския зелен пакт. Финансираните проекти следва да допринасят за прехода към устойчива, неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, като включват мерки, насочени към повишаване на ресурсната ефективност. Изгарянето на отпадъци не следва да получава подкрепа, като се има предвид, че тази дейност принадлежи към по-ниските нива на йерархията на отпадъците в рамките на кръговата икономика. Следва да бъдат допустими консултантските услуги, допринасящи за изпълнението на мерките, за които се предоставя подкрепа от ФСП. Възстановяването на природата в обекти, развитието на екологосъобразна инфраструктура и управлението на водите следва да могат да бъдат подкрепяни като част от проект за възстановяване на земята. При предоставяне на подкрепа за мерки за енергийна ефективност, ФСП следва да може да подкрепя инвестиции, например такива, които допринасят за намаляване на енергийната бедност, главно чрез подобряване на енергийната ефективност на жилищния фонд. ФСП следва да може да предоставя подкрепа и за разработването на иновативни технологии за съхранение.

(13)

За да бъдат защитени гражданите, които са най-уязвими от климатичния преход, ФСП следва да обхваща също повишаването на квалификацията и преквалификацията, включително обучението, на засегнатите работници, независимо дали все още работят или са загубили работата си вследствие на прехода. ФСП следва да има за цел да им помага да се приспособят към новите възможности за заетост. ФСП следва също така да предоставя всяка подходяща форма на подкрепа на търсещите работа лица, включително съдействие при търсенето на работа и активното им включване в пазара на труда. Всички търсещи работа лица, които са загубили работата си в засегнати от прехода сектори в регион, обхванат от териториалния план за справедлив преход, следва да отговарят на условията за допустимост за получаване на подкрепа от ФСП, дори ако съкратените работници не пребивават в този регион. Следва да се обърне необходимото внимание на гражданите, изложени на риск от енергийна бедност, по-специално при прилагането на мерки за енергийна ефективност за подобряване на условията за социално жилищно настаняване.

(14)

Следва да се допуска подкрепа за дейности в сферата на образованието и социалното приобщаване, както и подкрепа за социална инфраструктура за целите на заведенията за полагане на грижи за деца и възрастни хора и в центровете за обучение, при условие че тези дейности са надлежно обосновани в териториалните планове за справедлив преход. По отношение на грижите за възрастни хора следва да се запази принципът на насърчаване на грижите в рамките на общността. Социалните и обществените услуги в тези сфери биха могли да допълнят инвестиционния микс. За всяка подкрепа в тези сфери следва да се изисква надлежна обосновка в териториалните планове за справедлив преход, като подкрепата следва да е съобразена с целите на Европейския стълб на социалните права.

(15)

За да се отрази специфичното положение на жените и тяхната роля в прехода към неутрална по отношение на климата икономика, следва да се утвърждава равенството между половете. Участието на жените на пазара на труда и в предприемачеството, както и равното заплащане, играят важна роля за осигуряването на равни възможности. ФСП следва да обърне специално внимание и на уязвимите групи, които са несъразмерно засегнати от неблагоприятните последици на прехода, като например работниците с увреждания. Необходимо е да се запази идентичността на миннодобивните общности и да се гарантира приемственост между миналите и бъдещите общности. Това включва отделянето на специално внимание на материалното и нематериалното минно наследство, включително тяхната култура.

(16)

С цел да се засили икономическата диверсификация на засегнатите от прехода територии, ФСП следва да предоставя подкрепа на предприятията и икономическите заинтересовани страни, включително чрез подкрепа за производствени инвестиции в микропредприятията и малките и средните предприятия (12) (МСП). Понятието „производствени инвестиции“ следва да се разбира като инвестиции в основен капитал или нематериални активи на предприятията с цел производство на стоки и услуги, като по този начин се допринася за бруто капиталообразуване и за заетостта. По отношение на предприятията, различни от МСП, производствените инвестиции следва да се подкрепят само ако са необходими за смекчаване на последиците от загубата на работни места, произтичаща от прехода, посредством създаване или защита на значителен брой работни места и ако не водят до преместване на дейността, нито са резултат от такова преместване. Инвестициите в съществуващи промишлени съоръжения, включително тези, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии, следва да се допускат, ако допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. и са значително под съответните параметри, установени за безплатното разпределение на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13), и ако водят до защита на значителен брой работни места. Всяка такава инвестиция следва да бъде надлежно обоснована в съответния териториален план за справедлив преход. За да се защити целостта на вътрешния пазар и политиката на сближаване, подкрепата за предприятията следва да е в съответствие с правилата на Съюза за държавни помощи, установени в членове 107 и 108 от ДФЕС, като по-специално подкрепата за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, следва да бъде ограничена до предприятия, разположени в региони, определени като подпомагани региони за целите на член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС.

(17)

С цел да се осигури гъвкавост при програмирането на ресурсите от ФСП в рамките на целта „Инвестиции за работни места и растеж“, следва да бъде възможно да се изготви самостоятелна програма за ФСП или да се програмират ресурси от ФСП по един или повече специални приоритети в рамките на програми, подкрепяни от ЕФРР, ЕСФ+ или Кохезионния фонд. В съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1060 ресурсите от ФСП биха могли да бъдат увеличени на доброволни начала с допълнително финансиране от ЕФРР и ЕСФ+. В такъв случай, съответните суми, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват на вида операции, определени в териториалните планове за справедлив преход.

(18)

Подкрепата от ФСП следва да бъде обвързана с действителното осъществяване на процес на преход на дадена територия с цел постигане на неутрална по отношение на климата икономика. В тази връзка и с подкрепата на Комисията държавите членки следва да изготвят, в рамките на социален диалог и в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, в съответствие със съответната разпоредба на Регламент (ЕС) 2021/1060 относно партньорството, териториални планове за справедлив преход, в които да бъде описан процесът на преход, като в тях следва да се осигурява последователност спрямо интегрираните им национални планове в областта на енергетиката и климата. За тази цел Комисията следва да създаде платформа за справедлив преход, която ще се основава на действащата платформа за въгледобивните райони в преход, за да се осигури възможност за осъществяване на двустранен и многостранен обмен на опит и най-добри практики във всички засегнати сектори. Държавите членки следва да гарантират, че общините и градовете участват в усвояването на ресурсите от ФСП и че техните нужди в този контекст се вземат под внимание.

(19)

В териториалните планове за справедлив преход следва да се определят най-неблагоприятно засегнатите територии, в които следва да бъде концентрирана подкрепата от ФСП, и да се опишат специфичните действия, които трябва да се предприемат за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., по-специално по отношение на преобразуването или затварянето на съоръжения за добив на изкопаеми горива или други дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове. Тези територии следва да бъдат точно определени и да отговарят на региони от ниво 3 по общата класификация на териториалните единици за статистически цели (наричани по-нататък „региони от ниво 3 по NUTS“), установена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (14), или да бъдат части от такива региони. В плановете следва да се посочват предизвикателствата и нуждите на тези територии, като се отчитат рисковете от обезлюдяване, и да се определят видовете операции, необходими за да се допринесе за създаването на работни места на равнището на бенефициерите по плана по начин, който гарантира съгласувано развитие на устойчиви на изменението на климата икономически дейности, които наред с това са съвместими с прехода към неутрална по отношение на климата икономика и с целите на Европейския зелен пакт. При определянето на тези територии следва да се обърне допълнително внимание на специфичните особености на островите, островните райони и най-отдалечените региони, чиито географски и социално-икономически характеристики могат да налагат възприемането на различен подход за подкрепа в процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика. Единствено инвестиции, които са в съответствие с териториалните планове за справедлив преход, следва да получават финансова подкрепа от ФСП. Териториалните планове за справедлив преход следва да бъдат част от одобрените от Комисията програми, подкрепяни, в зависимост от случая, от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или ФСП.

(20)

За да се постигне по-голяма ориентираност към постигане на резултати при използването на ресурси от ФСП, Комисията следва да може, в съответствие с принципа на пропорционалност, да прилага финансови корекции в случай на сериозно изоставане в реализирането на целевите стойности, заложени за специфичната цел на ФСП.

(21)

С цел да се установи подходяща финансова рамка за ФСП, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за определяне на годишната разбивка на наличните ресурси по държави членки.

(22)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да предоставя подкрепа на населението, икономиката и околната среда на териториите, изправени пред икономическа и социална трансформация в прехода им към неутрална по отношение на климата икономика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки поради разликите между нивата на развитие на различните територии и изостаналостта на най-необлагодетелстваните територии, както и поради ограничените финансови ресурси на държавите членки и териториите, а поради необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на Съюза, изпълнявани при споделено управление може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(23)

С оглед на приемането на настоящия регламент след началото на програмния период и като се отчита необходимостта от координирано и хармонизирано изпълнение на ФСП, както и за да се даде възможност за бързото му прилагане, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се създава Фонд за справедлив преход (ФСП), чрез който да се предоставя подкрепа на населението, икономиката и околната среда на териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата, както са определени в член 2, точка 11 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета (15), и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

С настоящия регламент се установяват специфичната цел на ФСП, неговото географско покритие и ресурсите по него, обхватът на предоставяната от него подкрепа по отношение на целта „Инвестиции за работни места и растеж“, предвидена в член 5, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/1060, както и специфичните разпоредби за програмирането и показателите, необходими за целите на мониторинга.

Член 2

Специфична цел

В съответствие с член 5, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/1060 ФСП допринася за постигането на единствената специфична цел за осигуряване на възможност на регионите и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда на прехода за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., въз основа на Парижкото споразумение.

Член 3

Географско покритие и ресурси в рамките на цел „Инвестиции за работни места и растеж“

1.   ФСП оказва подкрепа за постигането на цел „Инвестиции за работни места и растеж“ във всички държави членки.

2.   Ресурсите за ФСП в рамките на цел „Инвестиции за работни места и растеж“, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г., са в размер на 7 500 000 000 евро по цени от 2018 г., както е посочено в член 110, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) 2021/1060.

3.   Ресурсите, посочени в параграф 2 могат да бъдат увеличавани, според случая, с допълнителни ресурси, предоставени в бюджета на Съюза, както и с други ресурси в съответствие с приложимия основен акт.

4.   Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което определя годишната разбивка по държави членки на наличните ресурси, включително всички допълнителни ресурси, посочени в параграф 3, в съответствие с разпределението на средствата, установено в приложение I.

Член 4

Ресурси от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване

1.   Мерките, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/2094, се изпълняват съгласно настоящия регламент чрез сума в размер на 10 000 000 000 евро по цени от 2018 г., както е посочено в член 109, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/1060, и при спазване на член 3, параграфи 3, 4, 7 и 9 от Регламент (ЕС) 2020/2094.

Тази сума представлява други ресурси по смисъла на член 3, параграф 3 от настоящия регламент. Съгласно предвиденото в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/2094 тази сума представлява външни целеви приходи за целите на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

2.   Сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член се предоставя за поемане на бюджетни задължения в рамките на цел „Инвестиции за работни места и растеж“ за периода 2021—2023 г. в допълнение към ресурсите, посочени в член 3, както следва:

2021 г.: 2 000 000 000 евро;

2022 г.: 4 000 000 000 евро;

2023 г.: 4 000 000 000 евро.

От ресурсите, посочени в първа алинея, сума в размер на 15 600 000 евро по цени от 2018 г. се предоставя за административни разходи.

3.   Годишната разбивка по държави членки на сумата, посочена в параграф 1, първа алинея от настоящия член, се включва в решението на Комисията по член 3, параграф 4, в съответствие с разпределението на средствата, установено в приложение I.

4.   Чрез дерогация от член 14, параграф 3 от Финансовия регламент правилата за отмяна на бюджетни задължения, съдържащи се в дял VII, глава IV от Регламент (ЕС) 2021/1060, се прилагат по отношение на бюджетните задължения, поети въз основа на ресурсите, посочени в параграф 1 от настоящия член. Чрез дерогация от член 12, параграф 4, буква в) от Финансовия регламент тези ресурси не се използват за следваща програма или действие.

5.   Плащанията по програмите се отнасят към най-ранното разполагаемо бюджетно задължение по ФСП, започвайки с бюджетните задължения от ресурсите, посочени в параграф 1, първа алинея, до изчерпването им.

Член 5

Зелен механизъм за възнаграждение

1.   Когато съгласно член 3, параграф 3 ресурсите за ФСП са увеличени преди 31 декември 2024 г., допълнителните ресурси се разпределят между държавите членки въз основа на националните дялове, определени в приложение I.

2.   Когато съгласно член 3, параграф 3 от настоящия регламент ресурсите за ФСП са увеличени след 31 декември 2024 г., допълнителните ресурси се разпределят между държавите членки в съответствие с методиката, предвидена във втората алинея на настоящия параграф, въз основа на изменението на емисиите на парникови газове от техните промишлени съоръжения в периода от 2018 г. до последната година, за която има налични данни, докладвани в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (16). Промените в емисиите на парникови газове на всяка държава членка се изчисляват, като се сумират емисиите на парникови газове само на регионите от ниво 3 по NUTS, които са определени в териториалните планове за справедлив преход в съответствие с член 11, параграф 1 от настоящия регламент.

Разпределението на допълнителни ресурси за всяка държава членка се определя в съответствие със следното:

а)

за държавите членки, които са постигнали намаление на емисиите на парникови газове, постигнатото от всяка държава членка намаление на емисиите на парникови газове се изчислява чрез изразяване на равнището на емисиите на парникови газове за последната референтна година като процент от наблюдаваните през 2018 г. емисии на парникови газове; за държавите членки, които не са постигнали намаление на емисиите на парникови газове, този процент се определя на 100 %;

б)

окончателният дял за всяка държава членка се изчислява чрез деление на националните дялове, определени в приложение I, на процентите, получени по буква а); и

в)

полученият при изчислението по буква б) резултат се преобразува, за да се достигне до 100 %.

3.   Държавите членки включват допълнителните ресурси в своите програми и представят изменение на дадена програма в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Член 6

Конкретно разпределение на средства за най-отдалечените региони и островите

При изготвянето на своите териториални планове за справедлив преход в съответствие с член 11, параграф 1 държавите членки обръщат специално внимание на положението на островите и най-отдалечените региони, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., като отчитат специфичните им нужди, признати в членове 174 и 349 от ДФЕС.

Когато включват такива територии в териториалните си планове за справедлив преход, държавите членки определят конкретната сума, която ще бъде разпределена за тези територии, със съответната обосновка, като отчитат специфичните за тези територии предизвикателства.

Член 7

Условен достъп до ресурси

1.   Когато дадена държава членка не се е ангажирала с изпълнението на целта за постигане на неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г., само 50 % от годишните разпределени средства за тази държава членка, определени в съответствие с член 3, параграф 4 и член 4, параграф 3, се предоставят на разположение за програмиране и се включват в приоритетите.

Чрез дерогация от член 10, параграф 1 от настоящия регламент останалите 50 % от годишните разпределени средства не се включват в приоритетите. В такива случаи програмите, подкрепяни от ФСП и представени в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) 2021/1060, включват само 50 % от годишните разпределени средства от ФСП в таблицата, посочена в член 22, параграф 3, буква ж), точка ii) от същия регламент. В таблицата, посочена в член 22, параграф 3, буква ж), точка i) от посочения регламент, се вписват отделно разпределените средства, които са на разположение за програмиране, и разпределените средства, които не се програмират.

2.   Комисията одобрява програми, съдържащи приоритет по ФСП или техни изменения, само когато са спазени изискванията, определени в частта с програмираното разпределение на средства в съответствие с параграф 1.

3.   Веднага щом държава членка се ангажира да изпълнява целта за постигане на неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г., тя може да подаде искане за изменение на всяка подкрепяна от ФСП програма в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и да включи непрограмираните разпределени средства, които не са били отменени.

4.   Бюджетните задължения се поемат въз основа на таблицата, посочена в член 22, параграф 3, буква ж), точка i) от Регламент (ЕС) 2021/1060. Задълженията, свързани с непрограмираните разпределени средства, не се използват за плащания и не се включват в основата за изчисляване на предварителното финансиране в съответствие с член 90 от посочения регламент, докато не бъдат предоставени на разположение за програмиране в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

Чрез дерогация от член 105 от Регламент (ЕС) 2021/1060, считано от 2022, при липса на ангажимент от страна на държавата членка до 31 декември на съответната година г. да изпълни целта за постигане на неутрален по отношение на климата Съюз до 2050 г., бюджетните задължения за предходната година, които са свързани с непрограмирани разпределени средства, се отменят изцяло за следващата година.

Член 8

Обхват на подкрепата

1.   ФСП предоставя подкрепа единствено за дейности, които са пряко свързани със специфичната му цел, установена в член 2, и които допринасят за изпълнението на териториалните планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 11.

2.   В съответствие с параграф 1 ФСП предоставя подкрепа изключително за следните дейности:

a)

производствени инвестиции в МСП, включително микропредприятия и стартиращи предприятия, водещи до икономическа диверсификация, модернизация и преструктуриране;

б)

инвестиции в създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги, водещи до създаването на работни места;

в)

инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности, осъществявани включително от университети и публични научноизследователски организации, и насърчаване на трансфера на авангардни технологии;

г)

инвестиции във внедряването на технологии, както и в системи и инфраструктури за чиста енергия на достъпна цена, включително технологии за съхранение на енергия, и в намаляването на емисиите на парникови газове;

д)

инвестиции в енергия от възобновяеми източници в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета (17), включително с посочените в нея критерии за устойчивост, както и в енергийна ефективност, включително за целите на намаляването на енергийната бедност;

е)

инвестиции в интелигентна и устойчива местна мобилност, включително декарбонизация на местния транспортен сектор и неговата инфраструктура;

ж)

рехабилитация и модернизиране на районните топлофикационни мрежи с цел подобряване на енергийната ефективност на районните топлофикационни системи и инвестиции в производството на топлоенергия, при условие че инсталациите за производството на топлоенергия се снабдяват изключително от възобновяеми енергийни източници;

з)

инвестиции в цифровизация, цифрови иновации и цифрова свързаност;

и)

инвестиции във възстановяване и деконтаминация на изоставени индустриални терени, в рехабилитация на земя, включително, при необходимост, в екологосъобразна инфраструктура и проекти за промяна на предназначението, като се отчита принципът „замърсителят плаща“;

й)

инвестиции в укрепване на кръговата икономика, включително посредством предотвратяване и намаляване на отпадъците, ресурсна ефективност, повторна употреба, ремонт и рециклиране;

к)

повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците и търсещите работа;

л)

оказване на съдействие на търсещите работа при търсенето на работа;

м)

активно включване на търсещите работа;

н)

техническа помощ;

о)

други дейности в сферата на образованието и социалното приобщаване, включително, когато е надлежно обосновано, инвестиции в инфраструктура за целите на центровете за обучение, заведенията за полагане на грижи за деца и възрастни хора, както е посочено в териториалните планове за справедлив преход в съответствие с член 11.

Освен това в региони, определени като подпомагани региони за целите на член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС, ФСП може да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 11, параграф 2, буква з) от настоящия регламент. Тези инвестиции са допустими само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход, когато допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. и за постигане на свързаните екологични цели, когато подкрепата за тях е необходима за създаването на работни места в определените територии и когато тези инвестиции не водят до преместване по смисъла на член 2, точка 27 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

ФСП може да предоставя подкрепа и за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 11, параграф 2, буква и) от настоящия регламент. Тези инвестиции са допустими само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

Член 9

Изключване от обхвата на подкрепа

ФСП не предоставя подкрепа за:

a)

извеждане от експлоатация или изграждане на атомни електроцентрали;

б)

производство, обработка и продажба на тютюн и тютюневи изделия;

в)

предприятия в затруднено положение съгласно определението в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (18), освен при разрешение по силата на временни правила за държавните помощи, предназначени за справяне с изключителни обстоятелства, или в рамките на помощ de minimis за подпомагане на инвестиции за намаляване на енергийните разходи в контекста на процеса на енергиен преход;

г)

инвестиции, свързани с производството, преработката, превоза, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива.

Член 10

Програмиране на ресурсите от ФСП

1.   Ресурсите от ФСП се програмират за категориите региони, където се намират съответните територии, въз основа на териториалните планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 11 и одобрени от Комисията като част от програма или от изменение на програма. Програмираните ресурси са под формата на една или повече специфични програми или на един или повече приоритети в рамките на програмите.

Комисията одобрява дадена програма или изменения към нея само когато определянето на най-неблагоприятно засегнатите от процеса на преход територии в съответния териториален план за справедлив преход е надлежно обосновано и този план е в съответствие с интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата на съответната държава членка.

2.   Приоритетът или приоритетите по ФСП включва(т) ресурсите от ФСП, състоящи се от всички или част от средствата от ФСП, разпределени за държавите членки, и ресурсите, прехвърлени в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2021/1060. Общият размер на ресурсите от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към ФСП, не надвишава трикратния размер на подкрепата от ФСП за съответния приоритет, с изключение на ресурсите, посочени в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   В съответствие с член 112 от Регламент (ЕС) 2021/1060 процентът на съфинансиране за приоритета или приоритетите по ФСП, приложим за региона, където се намират територията или териториите, определени в териториалните планове за справедлив преход в съответствие с член 11 от настоящия регламент, е не по-висок от:

a)

85 % за по-слабо развитите региони;

б)

70 % за регионите в преход;

в)

50 % за по-силно развитите региони.

Член 11

Териториални планове за справедлив преход

1.   Държавите членки изготвят съвместно със съответните местни и регионални органи на съответните територии един или повече териториални планове за справедлив преход, които обхващат една или повече засегнати територии, отговарящи на региони от ниво 3 по NUTS, или части от тях, в съответствие с образеца, установен в приложение II. Посочените територии са онези, които са най-неблагоприятно засегнати, поради икономическите и социалните въздействия, произтичащи от прехода, по-специално от гледна точка на очакваното адаптиране на работниците или загубата на работни места в добива и използването на изкопаеми горива и нуждите от трансформация на производствените процеси в промишлените съоръжения с най-висок интензитет на емисиите на парникови газове.

2.   Териториалният план за справедлив преход съдържа следните елементи:

a)

описание на процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на национално равнище, включително срокове за ключовите етапи на прехода за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., които са в съответствие с последната версия на интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата;

б)

обосновка на основанията за определяне на териториите като най-неблагоприятно засегнати от процеса на преход, посочен в буква а) от настоящия параграф, и за които се предоставя подкрепа от ФСП в съответствие с параграф 1;

в)

оценка на предизвикателствата, които създава преходът за определените като най-неблагоприятно засегнати територии, включително социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., в която оценка се посочват потенциалният брой засегнати и загубени работни места, рисковете от обезлюдяване и потребностите от развитие, както и целите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., свързани с трансформацията или прекратяването на дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове на тези територии;

г)

описание на очаквания принос на подкрепата от ФСП за справяне със социалното, демографското, икономическото, здравословното и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., включително на очаквания принос по отношение на създаването и запазването на работни места;

д)

оценка на неговата съгласуваност с други съответни национални, регионални или териториални стратегии и планове;

е)

описание на механизмите за управление, състоящи се от договореностите за партньорство, планираните мерки за мониторинг и оценка и отговорните органи;

ж)

описание на предвидените видове операции и на очаквания им принос за смекчаване на въздействието на прехода;

з)

когато подкрепата се предоставя за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, индикативен списък на операциите и предприятията, за които се предоставя подкрепа, и обосновка на необходимостта от такава подкрепа чрез анализ на пропуските, показващ, че очакваната загуба на работни места би надвишила очаквания брой създадени работни места, ако инвестицията не бъде направена;

и)

когато подкрепата се предоставя за инвестиции, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО — списък на операциите, за които се предоставя подкрепа, и обосновка, че те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика и водят до съществено намаляване на емисиите на парникови газове значително под съответните параметри, установени за безплатното разпределение на квоти съгласно Директива 2003/87/ЕО, и при условие че посочените операции са необходими за защитата на значителен брой работни места;

й)

полезни взаимодействия и взаимно допълване с други съответни програми на Съюза, за да се удовлетворят установените потребности от развитие; и

к)

полезни взаимодействия и взаимно допълване с планирана подкрепа от другите стълбове на механизма за справедлив преход.

3.   В подготвянето и изпълнението на териториалните планове за справедлив преход участват съответните партньори в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и, доколкото е относимо, Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд.

4.   Териториалните планове за справедлив преход са съгласувани със съответните териториални стратегии, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) 2021/1060, и със съответните стратегии за интелигентна специализация, интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и Европейския стълб на социалните права.

Когато актуализирането на интегриран национален план в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 налага преразглеждане на териториален план за справедлив преход, посоченото преразглеждане се извършва като част от междинния преглед в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

5.   Когато държавите членки възнамеряват да се възползват от възможността да получат подкрепа по другите стълбове на механизма за справедлив преход, в териториалните им планове за справедлив преход се посочват секторите и тематичните области, за които се предвижда подкрепа по тези стълбове.

Член 12

Показатели

1.   В съответствие с член 16, параграф 1, втора алинея, буква а), член 22, параграф 3, буква г), точка ii) и член 42, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/1060 се използват общи показатели за краен продукт и за резултат, определени в приложение III, а когато е това е надлежно обосновано в териториалния план за справедлив преход, и специфични за програмата показатели за краен продукт и за резултат.

2.   По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните етапи, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни. Целевите стойности не се преразглеждат, след като искането за изменение на програмата, подадено съгласно член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1060, бъде одобрено от Комисията.

3.   Когато по приоритет на ФСП се предоставя подкрепа за дейностите, посочени в член 8, параграф 2, букви к), л) или м), данните относно показателите за участниците се предават само когато за съответния участник са налични всички данни, изисквани в съответствие с приложение III.

Член 13

Финансови корекции

Въз основа на прегледа на окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата Комисията може да направи финансови корекции в съответствие с член 104 от Регламент (ЕС) 2021/1060, когато са постигнати по-малко от 65 % от целевата стойност, установена за един или повече показатели за крайния продукт

Финансовите корекции са пропорционални на постигнатите резултати и не се прилагат, когато неуспехът да се постигнат целевите стойности се дължи на въздействието на социално-икономически или екологични фактори, съществени промени в икономическите или екологичните условия в съответната държава членка или на причини, свързани с форсмажорни обстоятелства, които оказват сериозно въздействие върху изпълнението на съответните приоритети.

Член 14

Преглед

До 30 юни 2025 г. Комисията извършва преглед на изпълнението на ФСП по отношение на специфичната цел, определена в член 2, като взема предвид евентуалните промени в Регламент (ЕС) 2020/852 и целите на Съюза в областта на климата, определени в Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата), и развитието при изпълнението на плана за инвестиции за устойчива Европа. На тази основа Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, който може да бъде придружен от законодателни предложения.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  OВ C 290, 1.9.2020 г., стр. 1.

(2)  OВ C 311, 18.9.2020 г., стр. 55 и OВ C 429, 11.12.2020 г., стр. 240.

(3)  OВ C 324, 1.10.2020 г., стр. 74.

(4)  Позиция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 юни 2021 г..

(5)  ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

(6)  Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (вж. стр. 159 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (вж. стр. 60 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013 (вж. стр. 21 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (OВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (OВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).

(12)  Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(13)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(14)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (OВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

(17)  Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

(18)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

 

Разпределени средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване

Разпределени средства от ресурси от МФР

Общо разпределени средства

Дял на държавите членки от общо разпределените средства

Белгия

95

71

166

0,95 %

България

673

505

1 178

6,73 %

Чехия

853

640

1 493

8,53 %

Дания

46

35

81

0,46 %

Германия

1 288

966

2 254

12,88 %

Естония

184

138

322

1,84 %

Ирландия

44

33

77

0,44 %

Гърция

431

324

755

4,31 %

Испания

452

339

790

4,52 %

Франция

535

402

937

5,35 %

Хърватия

97

72

169

0,97 %

Италия

535

401

937

5,35 %

Кипър

53

39

92

0,53 %

Латвия

100

75

174

1,00 %

Литва

142

107

249

1,42 %

Люксембург

5

4

8

0,05 %

Унгария

136

102

237

1,36 %

Малта

12

9

21

0,12 %

Нидерландия

324

243

567

3,24 %

Австрия

71

53

124

0,71 %

Полша

2 000

1 500

3 500

20,00 %

Португалия

116

87

204

1,16 %

Румъния

1 112

834

1 947

11,12 %

Словения

134

101

235

1,34 %

Словакия

239

179

418

2,39 %

Финландия

242

182

424

2,42 %

Швеция

81

61

142

0,81 %

EС 27

10 000

7 500

17 500

100,00 %

Разпределени средства в млн. евро по цени от 2018 г. преди приспаданията за техническа помощ и административни разходи (общите суми може да не съвпадат напълно поради закръгляването нагоре или надолу).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЕЦ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД

1.   

Описание на процеса на преход и определяне на най-неблагоприятно засегнатите територии в държавата членка

Текстово поле [12000]

Правно основание член 11, параграф 2, буква а)

1.1.

Описание на очаквания процес на преход за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. в съответствие с целите на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и на други съществуващи планове за преход и определяне на срокове за преустановяване или редуциране на дейности като добива на каменни и лигнитни въглища или производството на електроенергия от изгаряне на въглища

Правно основание: член 11, параграф 2, буква б)

1.2.

Определяне на териториите, за които се очаква, че ще бъдат най-неблагоприятно засегнати, и обосноваване на този избор със съответната оценка на въздействието по отношение на икономиката и заетостта, въз основа на описанието в точка 1.1

Правно основание: член 6

1.3.

Определяне на изправените пред специфични предизвикателства най-отдалечени региони и острови в рамките на териториите, изброени в точка 1.1, и на конкретните суми, предназначени за тези територии, със съответната обосновка

2.   

Оценка на предизвикателствата, които създава преходът за всяка една от определените територии

2.1.   

Оценка на икономическото, социалното и териториалното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

Правно основание: член 11, параграф 2, буква в)

Текстово поле [12000]

Определяне на засегнатите икономически дейности и промишлени сектори, като се прави разграничение между:

западащи сектори, за които се очаква да преустановят или значително да редуцират дейността си в резултат на прехода, включително и определяне на съответните срокове;

сектори в преход, за които се очаква да претърпят трансформация на дейностите, процесите и крайните продукти.

За всеки от посочените два вида сектори:

очаквани загуби на работни места и нужди от преквалификация, като се вземат предвид прогнозите за търсенето на умения;

потенциал за икономическа диверсификация и възможности за развитие.

2.2.   

Нужди от развитие и цели до 2030 г. с оглед постигане на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

Правно основание: член 11, параграф 2, буква г)

Текстово поле [6000]

нужди от развитие за преодоляване на предизвикателствата, които създава преходът;

цели и резултати, които се очаква да бъдат постигнати посредством изпълнението на приоритета на ФСП, включително очакваният принос по отношение на създаването и запазването на работни места.

2.3.   

Съгласуваност с други относими национални, регионални или териториални стратегии и планове

Правно основание: член 11, параграф 2, буква д)

Текстово поле [6000]

стратегии за интелигентна специализация;

териториални стратегии, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) 2021/…;

други регионални или национални планове за развитие.

2.4.   

Предвидени видове операции

Текстово поле [12000]

Правно основание: член 11, параграф 2, буква ж)

предвидени видове операции и очакваният им принос за смекчаване на въздействието на прехода

Правно основание: член 11, параграф 2, буква з)

Попълва се само ако подкрепата се предоставя за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП:

индикативен списък на операциите и предприятията, за които се предоставя подкрепа, като за всяка/всяко от тях се прави обосновка на необходимостта от такава подкрепа чрез анализ на празнотите, с който се показва, че очакваните загуби на работни места биха надвишили очаквания брой на създадените работни места, ако такава инвестиция не бъде направена

Информацията по тази точка се актуализира или попълва при преразглеждането на териториалните планове за справедлив преход в зависимост от решението за предоставяне на такава подкрепа.

Правно основание: член 11, параграф 2, буква и)

Попълва се само ако подкрепата се предоставя за инвестиции с цел намаляване на емисиите на парникови газове от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО:

списък на операциите, за които се предоставя подкрепа, и обосновка, че те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика и водят до значително намаляване на емисиите на парникови газове до стойности значително под съответните параметри, установени за безплатното разпределение на квоти съгласно Директива 2003/87/ЕО, и при условие че са необходими за защитата на значителен брой работни места

Информацията по тази точка се актуализира или попълва при преразглеждането на териториалните планове за справедлив преход в зависимост от решението за предоставяне на такава подкрепа.

Правно основание: член 11, параграф 2, буква й)

полезни взаимодействия и взаимно допълване на предвижданите операции с други относими програми на Съюза в рамките на цел „Инвестиции за работни места и растеж“ (подпомагане на процеса на преход), други финансови инструменти (модернизационният фонд на Съюза за търговия с емисии), за да се удовлетворят установените нужди от развитие

Правно основание: член 11, параграф 2, буква к) и член 11, параграф 5

полезни взаимодействия и взаимно допълване с планираната подкрепа от другите стълбове на механизма за справедлив преход

сектори и тематични области, за които се предвижда подкрепа по другите стълбове

3.   

Механизми за управление

Правно основание: член 11, параграф 2, буква е)

Текстово поле [5000]

3.1.   

Партньорство

договорености за участието на партньори при подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на териториалния план за справедлив преход;

резултат от обществената консултация

3.2.   

Мониторинг и оценка

планирани мерки за мониторинг и оценка, включително показатели за измерване на способността на плана да постигне целите си

3.3.   

Органи за координация и мониторинг

орган(и), отговорен(и) за координацията и мониторинга на изпълнението на плана и неговата/тяхната роля

4.   

Специфични за програмата показатели за краен продукт или за резултат

Правно основание: член 12, параграф 1

Попълва се само ако са предвидени специфични за програмата показатели:

обосновка на необходимостта от специфични за програмата показатели за краен продукт или за резултат въз основа на предвидените видове операции

Таблица 1.

Показатели за краен продукт

Специфична цел

Идентификационен код [5]

Показател [255]

Мерна единица

Междинна цел (2024 г.)

Целева стойност (2029 г.)

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.

Показатели за резултат

Специфична цел

Идентификационен код [5]

Показател [255]

Мерна единица

Базова линия или референтна стойност

Референтна година

Целева стойност (2029 г.)

Източник на данните [200]

Коментари [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ И ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА ЗА ФОНДА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД (1)

Общи показатели за крайния продукт на REGIO (RCO) и общи показатели за резултата на REGIO (RCR)

Крайни продукти

Резултати

RCO 01 —Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия) (*1)

RCO 02 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства

RCO 03 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез финансови инструменти

RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа

RCO 05 — Нови предприятия, получаващи подкрепа

RCO 07 — Научноизследователски организации, участващи в съвместни проекти за научни изследвания

RCO 10 — Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации

RCO 121 — Предприятия, получаващи подкрепа за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/EО

RCR 01 — Създадени работни места в подкрепяните структури

RCR 102 — Изследователски работни места, създадени в подкрепяните структури

RCR 02 — Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа (от които: безвъзмездни средства, финансови инструменти) (*1)

RCR 03 — Малки и средни предприятия (МСП), въвеждащи иновация в продукт или процес

RCR 04 — МСП, въвеждащи иновация в маркетинга или организацията

RCR 05 — МСП, въвеждащи иновация на равнището на предприятието

RCR 06 — Подадени заявки за патент

RCR 29а — Очаквани емисии на парникови газове от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/EО, в предприятията, получаващи подкрепа

RCO 13 — Стойност на цифрови услуги, продукти и процеси, разработени за предприятия

RCR 11 — Потребители на нови и усъвършенствани обществени цифрови услуги, продукти и процеси

RCR 12 — Потребители на нови и усъвършенствани цифрови услуги, продукти и процеси, разработени от предприятия

RCO 15 — Създаден капацитет за инкубация

RCR 17 — Нови предприятия, оцеляващи на пазара

RCR 18 — МСП, които използват инкубаторни услуги след създаването на бизнес инкубатора

RCO 101 — МСП, инвестиращи в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество

RCR 97 — Подкрепяни стажове в МСП

RCR 98 — Служители на МСП, преминали обучение за умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество (по видове умения: технически, управленски, предприемачески, екологични, други) (*1)

RCO 18 — Жилища с подобрени енергийни характеристики

RCO 19 — Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики

RCO 20 — Новопостроени или подобрени мрежови линии за централно отопление и охлаждане

RCO 104 — Брой на агрегатите за високоефективно комбинирано производство на енергия

RCR 26 — Годишно потребление на първична енергия (от които: жилища, обществени сгради, предприятия, други) (*1)

RCR 29 — Очаквани емисии на парникови газове

RCO 22 — Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия) (*1)

RCR 31 — Общо произведена енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия) (*1)

RCR 32 — Инсталиран допълнителен оперативен капацитет за енергия от възобновяеми източници

RCO 34 — Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци

RCO 107 — Инвестиции в съоръжения за разделно събиране на отпадъци

RCO 119 — Отпадъци, подготвени за повторна употреба

RCR 47 — Рециклирани отпадъци

RCR 48 —Отпадъци, използвани като суровини

RCO 36 — Зелена инфраструктура, подкрепяна за цели, различни от адаптиране към изменението на климата

RCO 38 — Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа

RCO 39 — Площ, обхваната от инсталирани системи за мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух

RCR 50 — Жители, ползващи се от мерки за качеството на въздуха (*2)

RCR 52 — Рехабилитирана земя, използвана за зелени площи, социално жилищно настаняване, стопанско или друго ползване

RCO 55 — Дължина на новите трамвайни линии и линии на метрото

RCO 56 — Дължина на реконструираните или модернизирани трамвайни линии и линии на метрото

RCO 57 — Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт

RCO 58 — Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подкрепа

RCO 60 — Градове с нови или модернизирани цифровизирани системи за градски транспорт

RCR 62 — Годишен брой ползватели на нов или модернизиран обществен транспорт

RCR 63 — Годишен брой ползватели на нови или модернизирани трамвайни линии и линии на метрото

RCR 64 — Годишен брой ползватели на специализирана велосипедна инфраструктура

RCO 61 — Площ на новите или модернизирани съоръжения за службите по заетостта

RCR 65 — Годишен брой ползватели на новите или модернизирани съоръжения за службите по заетостта

RCO 66 — Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения

RCO 67 — Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения

RCR 70 — Годишен брой ползватели на нови или модернизирани детски заведения

RCR 71 — Годишен брой ползватели на нови или модернизирани учебни заведения

RCO 113 — Жители, обхванати от проекти в рамките на интегрирани действия за социално-икономическо приобщаване на маргинализирани общности, домакинства с ниски доходи и групи в неравностойно положение (*2)

 

RCO 69 — Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения

RCO 70 — Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване)

RCR 72 — Годишен брой ползватели на нови или модернизирани услуги за електронно здравеопазване

RCR 73 — Годишен брой ползватели на нови или модернизирани здравни заведения

RCR 74 — Годишен брой ползватели на нови или модернизирани заведения за социални грижи

Общи показатели за непосредствения краен продукт (EECO) и общи показатели за непосредствените резултати (EECR) за участниците (2) ,  (3)

Крайни продукти

Резултати

EECO 01 — безработни, включително трайно безработни (*2)

EECO 02 — трайно безработни (*2)

EECO 03 — неактивни (*2)

EECO 04 — заети лица, включително самостоятелно заети лица (*2)

EECO 05 — брой на децата на възраст под 18 години (*2)

EECO 06 — брой на младежите на възраст между 18 и 29 години (*2)

EECO 07 — брой на участниците на 55 и повече години (*2)

EECO 08 — с прогимназиален етап на основното образование или по-ниска степен на образование (ISCED 0-2) (*2)

EECO 09 — със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) (*2)

EECO 10 — с висше образование (ISCED 5 до 8) (*2)

EECO 11 — общ брой на участниците (4)

EECR 01 — участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа (*2)

EECR 02 — участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение (*2)

EECR 03 — участници, които при напускане на операцията получават квалификация (*2)

EECR 04 — участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица (*2)


(1)  За целите на представянето показателите са групирани, за да се улесни съпоставянето с показателите, включени в други регламенти за отделните фондове.

(*1)  Разбивката не се изисква за програмиране, а само за докладване.

(*2)  Докладваните данни представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(2)  Трябва да бъдат докладвани всички свързани с участниците показатели за крайния продукт и за резултата.

(3)  Личните данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, небинарни лица, съгласно националното право).

Ако някои резултати не са възможни, данни за тези резултати не трябва да бъдат събирани или докладвани.

По целесъобразност, общите показатели за крайния продукт могат да се съобщават въз основа на целевата група на операцията.

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

(4)  Този показател се изчислява автоматично въз основа на общите показатели за крайния продукт, свързани със статуса на заетост.


30.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 231/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 юни 2021 година

за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 175, трета алинея и член 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха съвместно Европейския стълб на социалните права (наричан по-нататък „Стълбът“) в отговор на социалните предизвикателства в Европа. 20-те основни принципа на Стълба са структурирани в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; и социална закрила и приобщаване. 20-те принципа на Стълба следва да направляват действията, свързани с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). За да допринесе за прилагането на Стълба, ЕСФ+ следва да подкрепя инвестиции в хора и системи в областите на политиките за заетост, образование и социално приобщаване, с което да подпомага икономическото, териториалното и социалното сближаване в съответствие с член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(2)

На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическите политики („Европейският семестър“) е рамка за определяне на националните приоритети за реформи и за мониторинг на тяхното изпълнение. В подкрепа на тези приоритети за реформи държавите членки разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии. Тези стратегии следва да се представят заедно с годишните национални програми за реформи с цел да се очертаят и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с финансиране от Съюза или национални средства.

Освен това те следва да спомагат за съгласувано използване на финансирането от Съюза и за постигането на максимална добавена стойност от финансовата подкрепа, която се предоставя по-конкретно от програмите, подкрепяни от Съюза, когато е приложимо, по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, чиито специфични цели и приложно поле на подкрепа са установени в Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета (4), ЕСФ+, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), създаден с Регламент на Европейския парламент и на Съвета, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), създаден с Регламент (ЕС) 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) и програмата InvestEU, създадена с Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета (6) („програмата InvestEU“).

(3)

С Решение (ЕС) 2020/1512 на Съвета (7) бяха приети преработени насоки за политиките за заетост на държавите членки. Текстът на тези насоки беше приведен в съответствие с принципите на Стълба, като целта е Европа да стане по-конкурентоспособна и да се превърне в по-добро място за инвестиране, създаване на работни места и поощряване на социалното сближаване. За да се гарантира пълното хармонизиране на ЕСФ+ с целите на тези насоки, особено по отношение на заетостта, образованието, обучението и борбата със социалното изключване, бедността и дискриминацията, ЕСФ+ следва да подкрепя държавите членки, като се вземат предвид съответните интегрирани насоки и съответните специфични за всяка държава препоръки, приети съгласно член 121, параграф 2 и член 148, параграфи 2 и 4 от ДФЕС, и когато е целесъобразно, националните програми за реформи, подкрепени с национални стратегии. ЕСФ+ следва също така да допринася за съответните аспекти на изпълнението на ключови инициативи и дейности на Съюза, по-специално съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения“ , от 30 септември 2020 г., озаглавено „Европейско пространство за образование“ и от 7 октомври 2020 г., озаглавено „Съюз на равенство: стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите“, както и препоръки на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията, от 30 октомври 2020 г. относно „Мост към работни места — укрепване на гаранцията за младежта“ и от 12 март 2021 г. относно равенството, приобщаването и участието на ромите.

(4)

На 20 юни 2017 г. Съветът прие заключения, озаглавени „Устойчиво европейско бъдеще: Отговорът на ЕС на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие“. Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. От жизненоважно значение е устойчивото развитие да бъде интегрирано във всички области на вътрешната и външната политика на Съюза, както и Съюзът да прояви амбиции в рамките на политиките си, които са насочени към глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще“ като първа стъпка по отношение на интегрирането на целите на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие (ЦУР) и превръщането на устойчивото развитие в основен ръководен принцип във всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти. ЕСФ+ следва да допринася за изпълнението на ЦУР, наред с другото, посредством изкореняване на крайните форми на бедност (ЦУР 1); насърчаване на качествено и приобщаващо образование (ЦУР 4); насърчаване на равенство между половете (ЦУР 5); насърчаване на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достойни условия на труд за всички (ЦУР 8); и намаляване на неравенствата (ЦУР 10).

(5)

Неотдавнашните и текущите събития задълбочиха структурните предизвикателства, произтичащи от глобализацията на икономиката, социалните неравенства, управлението на миграционните потоци и повишената заплаха за сигурността, прехода към чиста енергия, технологичното развитие, демографския спад, безработицата и по-специално младежката безработица и все по-застаряващата работна сила, а също и предизвикателствата, произтичащи от нарастващите несъответствия между търсенето и предлагането на умения и работна ръка в някои сектори и региони, с които се сблъскват по-специално малките и средни предприятия (МСП). Екологичният и цифровият преход и трансформирането на европейските промишлени екосистеми вероятно ще доведат до много нови възможности, ако бъдат придружавани от подходящия набор от умения и политики и действия в областта на заетостта и социалните въпроси. Като отчита променящата се реалност в сферата на труда, Съюзът следва да се подготви за настоящи и бъдещи предизвикателства, като инвестира в подходящи умения, образование, обучение и учене през целия живот, така че да направи растежа по-приобщаващ, и като подобри политиките за заетост и социалните политики, като същевременно взема предвид икономическата и промишлената устойчивост, мобилността на работната сила и се стреми към постигане на балансиран по отношение на половете пазар на труда.

(6)

С Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (8) се създава рамката за действие на ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход (ФСП), създаден с Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета (9), ЕФМДР, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за финансова подкрепа на управлението на границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано управление на границите и се определят по-специално целите на политиките и правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление. Поради това е необходимо да се определят общите цели на ЕСФ+ и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да се финансират от ЕСФ+.

(7)

В Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (10) („Финансовият регламент“) са предвидени правилата относно изпълнението на общия бюджет на Съюза (наричан по-нататък „бюджетът на Съюза“), включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото управление, финансови инструменти, бюджетни гаранции, финансовата помощ и възстановяването на разходите на външните експерти. Съфинансирането за безвъзмездни средства може да бъде предоставено от собствени ресурси на бенефициера, приходи, получени от проекта, или финансови или непарични вноски от трети лица. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите на Съюза, Финансовият регламент следва да се прилага за дейностите, които трябва да се изпълняват при пряко или непряко управление в рамките на ЕСФ+.

(8)

Формите на финансиране от Съюза и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от нарушения. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва предвиждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, несвързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1, буква 1) от Финансовия регламент. За изпълнението на мерки, свързани със социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави, и в съответствие с член 94 от Регламент (ЕС) 2021/1060 Комисията може да възстановява на държавите членки средства чрез използването на опростени варианти за разходите, включително на еднократни суми.

(9)

С цел да се рационализира и опрости средата на финансиране и да се създадат допълнителни възможности за полезно взаимодействие чрез подходи за интегрирано финансиране, действията, които бяха подкрепяни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, създаден с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (11), и от Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, създадена с Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12), следва да бъдат обединени в ЕСФ+. ЕСФ+ следва да се състои от две направления: направление при споделено управление (наричано по-нататък „направлението на ЕСФ+ при споделено управление“), изпълнявано при споделено управление, и направлението „Заетост и социални иновации“ (наричано по-нататък „направлението ЗиСИ“), изпълнявано при пряко и непряко управление. Това следва да допринесе за намаляване на административната тежест, свързана с управлението на различни фондове, особено за държавите членки и бенефициерите, като същевременно се запазят по-опростени правила за несложни операции от рода на разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане.

(10)

С оглед на този по-широк обхват на ЕСФ+ е целесъобразно да се предвиди, че целите за повишаване на ефективността на пазарите на труда, насърчаване на равен достъп до качествена заетост, подобряване на равния достъп до образование и обучение и на тяхното качество с цел подпомагане на реинтеграцията в образователната система, насърчаване на социалното приобщаване и улесняване на достъпа до здравеопазване за уязвимите лица и допринасяне за изкореняването на бедността се изпълняват не само при споделено управление по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, но също и за действия, необходими на равнището на Съюза, при пряко и непряко управление по направлението ЗиСИ.

(11)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на ЕСФ+, който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 18 от Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (13), за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. В него следва да се уточни разпределението на средствата за направлението на ЕСФ+ при споделено управление и разпределението на средствата за действия, които ще се изпълняват по направлението ЗиСИ.

(12)

За да се улесни изпълнението на специфичните и оперативните цели на направлението ЗиСИ, ЕСФ+ следва да подкрепя дейности, свързани с техническа и административна помощ, като например дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, докато комуникационни и информационни дейности следва да са част от действията, допустими по направлението ЗиСИ.

(13)

ЕСФ+ следва да има за цел да насърчава заетостта чрез активна интервенция, която да дава възможност за интеграция и реинтеграция на пазара на труда, по-специално на младите хора, особено чрез изпълнението на засилената гаранция за младежта, на дългосрочно безработните хора, на групите в неравностойно положение на пазара на труда и на неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика. ЕСФ+ следва да има за цел подобряване на функционирането на пазарите на труда чрез подкрепа на модернизацията на институциите, занимаващи се с тези пазари, като например публичните служби по заетостта, с цел да се подобри техният капацитет за предоставяне на по-интензивни целенасочени консултации и насоки при търсенето на работа и при прехода към трудова заетост, както и да се повиши мобилността на работниците. ЕСФ+ следва да насърчава балансирано участие на половете на пазара на труда чрез мерки, които, inter alia, имат за цел да гарантират равни условия на труд, равновесие между професионалния и личния живот и достъп до грижи за децата, включително образование и грижи в ранна детска възраст. Освен това ЕСФ+ следва да има за цел осигуряването на здравословна и подходящо адаптирана работна среда, за да се преодолеят здравните рискове, свързани с променящите се форми на заетост и нуждите на застаряващата работна сила.

(14)

ЕСФ+ следва да предоставя подкрепа за подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда, включително чрез насърчаването на цифровото обучение, валидирането на неформалното и информалното учене и професионалното развитие на преподавателите, за да се улесни придобиването на ключови компетентности, по-специално по отношение на основните умения, включително здравна грамотност, медийна грамотност, предприемачески умения, езикови умения, цифрови умения и компетентности за устойчиво развитие, които са необходими на всички лица за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. ЕСФ+ следва да спомага за напредъка в образованието и обучението, както и за прехода към трудова заетост, да подпомага ученето и пригодността за заетост през целия живот, за да се улесни пълноценното участие на всички в обществото, и да допринася за конкурентоспособността, включително чрез проследяване на дипломираните лица, и за социалните и икономическите иновации, като подкрепя устойчиви инициативи, които могат да бъдат приложени в голям мащаб в тези области, приспособени към различните целеви групи, като например хората с увреждания. Такава помощ, подкрепа и принос биха могли да се постигнат например чрез онлайн обучение, учене в процеса на работа, стажове, дуални системи на образование и обучение, чиракуване, както е определено в препоръка на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, ориентиране през целия живот, прогнозиране на уменията в тясно сътрудничество с промишлеността, модерни учебни материали и методи на преподаване, прогнозиране и проследяване на дипломираните лица, обучение на преподавателите, валидиране на резултатите от обучението и признаване на квалификациите и на сертификатите, издавани от промишлеността.

(15)

Подкрепата от ЕСФ+ следва да се използва за насърчаване на равния достъп за всички, и по-специално за групите в неравностойно положение, до качествено и приобщаващо образование и обучение без сегрегация — от образованието и грижите в ранна детска възраст, като се обръща специално внимание на децата в неравностойно социално-икономическо положение, чрез общото и професионалното образование и обучение, по-специално чиракуването, до висшето образование, както и чрез образованието и ученето на възрастни, включително чрез спортни и културни дейности. ЕСФ+ следва да предоставя целенасочена подкрепа за нуждаещите се учащи и да намали неравенството в образованието, включително цифровото разделение, да предотврати и намали преждевременното напускане на училище, да насърчи пропускаемостта между секторите на образованието и обучението, да укрепи връзките с неформалното и информалното учене и да улесни мобилността с учебна цел за всички, както и достъпността за хора с увреждания. В този контекст следва да бъде подкрепено полезното взаимодействие с Еразъм+, създадена с Регламент (ЕС) 2021/817… на Европейския парламент и на Съвета (14), по-специално за улесняване на участието на учащите се в неравностойно положение в мобилността с учебна цел.

(16)

ЕСФ+ следва да насърчава гъвкави възможности за усъвършенстване на уменията и придобиване на нови и различни умения от всички, и по-специално предприемачески и цифрови умения и умения за ключови базови технологии, и умения за зелената икономика и промишлените екосистеми в съответствие със съобщение на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова промишлената стратегия за Европа“. В съответствие с европейката програма за умения и препоръката на Съвета (15) относно повишаването на уменията ЕСФ+ следва да подкрепя гъвкави модели, включително достъпно краткосрочно целенасочено модулно обучение с признаване на придобитата квалификация, с цел да се предоставят на хората умения, които са адаптирани към нуждите на пазара на труда и на промишлените екосистеми, екологичния и цифровия преход, иновациите и социалните и икономическите промени, улесняването на преквалификацията, повишаването на квалификацията и пригодността за заетост, преходите в професионалното развитие, географската и секторната мобилност и се осигури подкрепа по-специално за нискоквалифицираните лица, лицата с увреждания и слабо квалифицираните възрастни. ЕСФ+ следва също така да улеснява предоставянето на подкрепа относно комплексни умения на лица, включително заети, самостоятелно заети и безработни лица, чрез инструменти като индивидуални сметки за обучение.

(17)

Полезните взаимодействия с „Хоризонт Европа“ – Рамковата програма за научни изследвания и иновации, създадена с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (16), следва да гарантират, че ЕСФ+ може да интегрира и да приложи в по-голям мащаб иновативните учебни програми, подкрепяни от програма „Хоризонт Европа“, за да се подготвят хората с уменията и компетентностите, необходими за работните места в бъдеще.

(18)

ЕСФ+ следва да подкрепя усилията на държавите членки да допринесат за изкореняването на бедността, така че да се прекъсне предаването на неравностойното положение между поколенията и да се насърчи социалното приобщаване чрез гарантиране на равни възможности за всички, намаляване на пречките, борба с дискриминацията и преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването. Тази подкрепа предполага мобилизирането на набор от политики, насочени към хората в най-неравностойно положение, независимо от техния пол, сексуална ориентация, възраст, религия или убеждения, расова или етническа принадлежност, по-специално маргинализираните общности, като например ромите, хората с увреждания или хронични заболявания, бездомните хора, децата и възрастните хора. ЕСФ+ следва да насърчава активното приобщаване на хората, които са далеч от пазара на труда, за да се гарантира тяхната социално-икономическа интеграция. ЕСФ+ следва да се използва също така за подобряване на навременния и равен достъп до устойчиви и висококачествени услуги на достъпна цена, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, като здравеопазване и дългосрочни грижи, по-специално грижи, полагани в семейна среда и в общността. ЕСФ+ следва да допринася за модернизирането на системите за социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение, и с оглед по-специално на насърчаването на достъпността на тези системи, включително за хора с увреждания.

(19)

ЕСФ+ следва да допринася за изкореняването на бедността чрез подкрепяне на националните схеми, насочени към облекчаване на недостига на храна и материалните лишения и насърчаване на социалната интеграция на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и на най-нуждаещите се лица. В контекста на общата цел, че на равнището на Съюза най-малко 4% от ресурсите по направлението на ЕСФ+ при споделено управление трябва да бъдат в подкрепа на най-нуждаещите се лица, държавите членки следва да разпределят най-малко 3% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за справяне с формите на крайна бедност, които най-много допринасят за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност и хранителния недоимък. Осигуряването на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица не следва да заменя съществуващите социални обезщетения, които им се предоставят в рамките на националните социални системи или съгласно националното право. Поради естеството на операциите и типа крайни получатели е необходимо да се прилагат опростени правила по отношение на подкрепата за справяне с материалните лишения на най-нуждаещите се лица.

(20)

Като се има предвид трайната необходимост от повишени усилия за справяне с управлението на миграционните потоци в Съюза като цяло и с цел да се осигури последователна, силна и съгласувана подкрепа на усилията за солидарност и споделяне на отговорността, ЕСФ+ следва да осигури подкрепа за насърчаване на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави, включително на мигрантите, която може да включва инициативи на местно равнище, в допълнение към действията, финансирани по линия на ФУМИ, ЕФРР и други фондове на Съюза, които могат да имат положително въздействие върху приобщаването на граждани на трети държави.

(21)

Поради важността на достъпа до здравеопазване ЕСФ+ следва да осигурява полезни взаимодействия и взаимно допълване с програма „ЕС в подкрепа на здравето“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета (17), а обхватът на ЕСФ+ следва да включва достъп до здравеопазване за хората в уязвимо положение.

(22)

ЕСФ+ следва да подкрепя реформите на политиките и системите в областта на заетостта, социалното приобщаване, достъпа до здравеопазване за хората в уязвимо положение, дългосрочните грижи, образованието и обучението и да допринася за изкореняването на бедността. За да се постигне по-тясно съответствие с Европейския семестър, държавите членки следва да разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за изпълнение на съответните специфични за всяка държава препоръки, свързани със структурните предизвикателства, които е целесъобразно да бъдат преодолени с многогодишни инвестиции, попадащи в приложното поле на ЕСФ+, като се отчитат Стълба, наборът от социални показатели, както са преразгледани след приемането на новите цели, посочени в плана за действие на Социалния стълб, и регионалните особености.

Комисията и държавите членки следва да гарантират съгласуваност, координация и взаимно допълване между направлението на ЕСФ+ при споделено управление и други фондове, програми и инструменти на Съюза, като например ФСП, ЕФРР, програма „ЕС в подкрепа на здравето“, Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета (18), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в помощ на съкратените работници, създаден с Регламент (ЕС) 2021/691 на Европейския парламент и на Съвета (19), ЕФМДР, „Еразъм+“, ФУМИ, „Хоризонт Европа“, ЕЗФРСР, програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета (20), програма InvestEU, програма „Творческа Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/818 на Европейския парламент и на Съвета (21), Европейския корпус за солидарност, създаден с Регламент (ЕС) 2021/888 на Европейския парламент и на Съвета (22), и Инструмента за техническа подкрепа, създаден с Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета (23).

По-специално Комисията и държавите членки следва да осигурят на всички етапи от процеса ефективна координация, така че да се гарантира последователност, съгласуваност, взаимно допълване и полезно взаимодействие между източниците на финансиране, включително съответната техническа помощ.

(23)

С оглед на прилагането на Стълба ЕСФ+ ще продължава да допринася за стратегиите за териториално и местно развитие чрез подкрепа на специфичните цели, посочени в настоящия регламент, inter alia, чрез допринасяне за целта на политиката „по-социална и по-приобщаваща Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права“ съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 . ЕСФ+ ще подпомага инструментите, предвидени в член 28 от посочения регламент, като същевременно ще допринася за постигането на целта на политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи“ съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060, включително чрез намаляване на бедността и чрез мерки за социално приобщаване, като се вземат под внимание особеностите на градските, селските и крайбрежните региони с оглед на преодоляването на социално-икономическото неравенство в градовете и регионите.

(24)

За да се гарантира, че се набляга в достатъчна степен на социалното измерение на Европа, определено в Стълба, както и че определен минимален размер от ресурсите се насочва към хората, които най-много се нуждаят от тях, държавите членки следва да разпределят най-малко 25% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за насърчаване на социалното приобщаване.

(25)

За преодоляване на трайно високото равнище на детска бедност в Съюза и в съответствие с принцип 11 от Стълба, в който се посочва, че децата имат право на закрила от бедност, а децата от семейства в неравностойно положение имат право на специални мерки за увеличаване на равните възможности, държавите членки следва да програмират подходяща част от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за прилагането на гаранцията за децата чрез дейности, насочени към борба с детската бедност, в съответствие със специфичните цели на ЕСФ+, които дават възможност за програмиране на ресурси към действия за пряка подкрепа на равния достъп до грижи в ранна детска възраст, образование, здравеопазване, приемливо жилищно настаняване и подходящо хранене за децата. Държавите членки, в които средният дял на децата на възраст под 18 години, изложени на риск от бедност или социално изключване за периода 2017—2019 г., е над средното равнище за Съюза за този период въз основа на данни на Евростат, следва да разпределят най-малко 5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за тези дейности. Операциите, допринасящи за това изискване за тематична концентрация, следва да се отчитат към изискването за тематична концентрация от 25% за социално приобщаване, когато са програмирани по съответните специфични цели.

(26)

С цел да се улесни постигането на приобщаващо икономическо възстановяване след сериозна криза и да се подпомогне младежката заетост в променящата се сфера на труда и в контекста на трайно високите равнища на безработица и неактивност сред младите хора в редица държави членки и региони, е необходимо всички държави членки да инвестират подходяща част от ресурсите си от ЕСФ+ в мерки за подкрепа на младежката заетост и уменията на младите хора, включително чрез прилагането на схеми за гаранция за младежта. Въз основа на действията, подкрепяни от инициативата за младежка заетост през програмния период 2014—2020 г. съгласно Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (24), които са насочени към отделни лица, и въз основа на извлечените поуки държавите членки следва да продължат да насърчават пътищата за реинтеграция в качествена заетост и образование и да инвестират в ранна превенция и ефективни дейности за осведомяване, като дават приоритет, когато е уместно, на дългосрочно безработните и неактивните млади хора и младите хора в неравностойно положение, включително чрез младежка работа. Държавите членки следва също така да инвестират в мерки, насочени към улесняване на прехода от училище към трудова заетост, и да осигурят достатъчен капацитет на службите по заетостта с цел гарантиране на съобразена с потребностите цялостна подкрепа и по-целенасочени предложения за младите хора. Чрез пълно интегриране на инициативата за младежка заетост в ЕСФ+ осъществяването на целенасочени действия за младежка заетост ще бъде по-ефективно и по-ефикасно, а обхватът ще бъде разширен, за да обхване и структурни мерки и реформи, като по този начин ще се осигури по-добро съответствие между подкрепата от финансиране от Съюза и прилагането на засилената гаранция за младежта.

Усъвършенстването на уменията и придобиването на нови и различни умения следва да подпомага младите хора да се възползват от възможностите на разрастващите се сектори и ги подготвя за променящото се естество на работата, като се използват възможностите, произтичащи от цифровия и екологичния преход и от преобразуването на промишлените екосистеми на Съюза. Ето защо държавите членки, в които средният дял на младите хора на възраст 15—29 години, незаети с работа, учене или обучение за периода 2017—2019 г., е над средното равнище за Съюза въз основа на данни на Евростат, следва да разпределят най-малко 12,5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за тези действия.

(27)

В съответствие с член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 относно специалните разпоредби за Цел 6 в рамката на структурните фондове във Финландия, Норвегия и Швеция, приложени към Акта за присъединяване от 1994 г. (25), най-отдалечените региони и северните слабо населени региони имат право на специални мерки в рамките на общите политики и програми на Съюза. Поради постоянните ограничения, например обезлюдяването, тези региони се нуждаят от специална подкрепа.

(28)

Осъществяването по ефикасен и ефективен начин на действията, подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто управление и партньорството между всички участници на съответните териториални равнища и социално-икономическите участници, по-специално социалните партньори и организации на гражданското общество. Поради това е от съществено значение държавите членки да разпределят подходяща част от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, за да осигурят пълноценно участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в изпълнението на направлението на ЕСФ+ при споделено управление. Това участие следва да включва съответните органи, представляващи гражданското общество, например партньори в областта на околната среда, неправителствени организации и органи, отговорни за утвърждаване на социалното приобщаване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията. Държавите членки със специфична за всяка от тях препоръка за изграждане на капацитет на социалните партньори или организациите на гражданското общество следва да разпределят най-малко 0,25% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за тази цел поради специфичните си нужди в тази област.

(29)

За да се повиши ефективността на политиките в отговор на социалните промени, както и да се насърчават и подкрепят иновативни решения, подкрепата за социалните иновации е от решаващо значение. По-специално изпитването и оценяването на иновативните решения преди прилагането им в по-голям мащаб е от основно значение за подобряването на ефикасността на политиките и следователно е основание за предоставянето на специална подкрепа от ЕСФ+. Предприятията на социалната икономика могат да играят ключова роля за постигане на социални иновации и за осигуряване на принос към икономическата и социалната устойчивост. Определението за предприятие на социалната икономика следва да съответства на определенията в националното право и в заключенията на Съвета от 7 декември 2015 г. относно насърчаването на социалната икономика като основен двигател на икономическото и социалното развитие в Европа. Освен това, с оглед подобряване на взаимното обучение и обмена на знания и практики, държавите членки следва да бъдат насърчавани да продължат действията си за транснационално сътрудничество при споделено управление в областта на заетостта, образованието и обучението и социалното приобщаване в съответствие със специфичните цели на ЕСФ+.

(30)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася за насърчаване на равенството между жените и мъжете в съответствие с член 8 от ДФЕС с цел да се способства за равното третиране и равните възможности между жените и мъжете във всички области, включително участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и кариерното развитие. Те следва също така да гарантират, че ЕСФ+ насърчава равните възможности за всички без дискриминация в съответствие с член 10 от ДФЕС, насърчава приобщаването в обществото на хората с увреждания на равна основа с всички останали и допринася за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета на 13 декември 2006 г. в Ню Йорк. ЕСФ+ следва да допринася за насърчаването на достъпността за хората с увреждания с оглед подобряване на интеграцията им на пазара на труда и в системата на образованието и обучението, като по този начин се засилва приобщаването им във всички сфери на живота. Насърчаването на тази достъпност следва да бъде взета предвид във всички измерения и на всички етапи на подготовката, мониторинга, изпълнението и оценката на програмите по навременен и последователен начин, като същевременно се гарантира, че са предприети конкретни действия за насърчаване на равенството между половете и равните възможности. ЕСФ+ следва също така да подпомага прехода от медико-социални грижи с настаняване или институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, по-специално за лицата, които са изправени пред множествена дискриминация. ЕСФ+ не следва да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация или социално изключване. В Регламент (ЕС) 2021/1060 се предвижда правилата за допустимост на разходите да се установяват на национално равнище с някои изключения, за които е необходимо да се определят специфични разпоредби по отношение на ЕСФ+ при споделено управление.

(31)

Всички операции следва да се подбират и изпълняват при зачитане на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“). Комисията следва да направи всичко възможно, за да гарантира, че се извършва своевременна оценка на основателността на жалбите, включително на жалбите, свързани с нарушения на Хартата, и следва да информира жалбоподателя за резултата от оценката в съответствие със съобщението на Комисията от 19 януари 2017 г., озаглавено „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“.

(32)

С цел да се намали административната тежест по отношение на събирането на данни, изискванията за докладване следва да бъдат опростени във възможно най-голяма степен. Когато тези данни са налични в регистри или равностойни източници, държавите членки следва да могат да позволяват на управляващите органи да събират данни от регистрите.

(33)

По отношение на обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент администраторите на лични данни следва да изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (26). Достойнството и зачитането на неприкосновеността на личния живот на крайните получатели на операции по конкретна цел „справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване“ следва да бъдат гарантирани. За да се избегне стигматизация, от лицата, получаващи храна и/или основно материално подпомагане, не следва да се изисква да разкриват самоличността си при получаване на подкрепата или при участие в проучвания относно най-нуждаещите се лица, които са се възползвали от ЕСФ+.

(34)

Социалното експериментиране представлява изпитването на малък по мащабите си проект, което дава възможност да се съберат доказателства за осъществимостта на социалните иновации. Следва да е възможно и да се насърчава изпитването на идеите на местно равнище, а за тези идеи, които са осъществими — търсенето на реализацията им в по-широк мащаб, ако е целесъобразно, или прехвърлянето им в друг контекст в различни региони или държави членки с финансова подкрепа от ЕСФ+ или в комбинация с други източници.

(35)

ЕСФ+ установява разпоредби за осъществяването на свободно движение на работниците на недискриминационна основа, като се гарантира тясно сътрудничество на публичните служби по заетостта на държавите членки и с Комисията и социалните партньори. Европейската мрежа на службите по заетостта следва да насърчава по-доброто функциониране на пазарите на труда чрез улесняване на трансграничната мобилност на работниците, по-специално чрез трансгранични партньорства, и по-голяма прозрачност на информацията за пазарите на труда. В приложното поле на ЕСФ+ следва да се включва разработването и подкрепата на целеви схеми за мобилност с оглед на попълването на свободните работни места там, където са установени слабости при функционирането на пазара на труда.

(36)

Липсата на достъп до финансиране за микропредприятията, социалните предприятия и социалната икономика е една от основните пречки пред създаването на предприятия, особено при хората, които са най-отдалечени от пазара на труда. По направлението ЗиСИ в настоящия регламент следва да се определят разпоредби с цел да се създаде пазарна екосистема, която да увеличи предлагането и достъпа до финансиране за социалните предприятия, както и да се отговори на търсенето от онези, които най-много се нуждаят от него, и по-специално безработните, жените и уязвимите хора, които желаят да стартират или да развият микропредприятие. По тази цел ще се действа също и посредством финансовите инструменти и бюджетната гаранция в рамките на компонента на политиката за социални инвестиции и умения на фонда InvestEU. Предприятията на социалната икономика, когато са определени съгласно националното право, следва да се разглеждат като социални предприятия в контекста на направлението ЗиСИ независимо от техния правен статут, доколкото тези предприятия попадат в приложното поле на определението за социално предприятие, предвидено в настоящия регламент.

(37)

Участниците на пазара на социалните инвестиции, включително благотворителни организации, могат да играят ключова роля за постигането на няколко цели на ЕСФ+, тъй като те предлагат финансиране, а също и новаторски и допълващи се подходи за борба срещу социалното изключване и бедността, за намаляване на безработицата и за принос за ЦУР на ООН. Поради това организациите, развиващи благотворителна дейност, като например фондации и дарители, следва да бъдат включени в действията по линия на ЕСФ+, както е целесъобразно и при условие че те нямат политическа или социална програма, които са в конфликт с идеалите на Съюза, по-специално в тези действия, които имат за цел развитието на пазарната екосистема на социалните инвестиции.

(38)

Необходими са насоки съгласно направлението ЗиСИ по отношение на развитието на социалната инфраструктура и свързаните с нея услуги, по-специално за социално настаняване, грижи за деца и образование, здравеопазване и дългосрочни грижи, включително структури за подпомагане на прехода от институционални грижи към грижи в семейството и общността и като се вземат предвид изисквания за достъпност за хората с увреждания.

(39)

Като се има предвид значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенцията на ООН по изменение на климата (27) и ЦУР на ООН, настоящият регламент ще допринесе за интегриране на действията в областта на климата в политиките на ЕС и за постигане на общата цел 30% от бюджетните разходи на Съюза да подкрепят цели във връзка с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението, като бъдат преразгледани в контекста на междинната оценка.

(40)

В съответствие с Решение 2013/755/ЕС на Съвета (28) физически лица и субекти, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на направлението ЗиСИ и на договореностите, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(41)

Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство, могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство (29), което предвижда, че програмите се изпълняват въз основа на решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат също да участват въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, която задължава третите държави да предоставят правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Сметната палата за цялостно упражняване на техните съответни компетенции.

(42)

Целесъобразно е да се определят показатели за целите на докладването по направлението ЗиСИ. Тези показатели следва да бъдат основани на крайния продукт, обективни, лесни за извличане и пропорционални на дела на направлението ЗиСИ в целия ЕСФ+. Те следва да обхващат оперативните цели и дейностите по финансиране в рамките на направлението ЗиСИ, без да е необходимо определянето на съответните целеви стойности.

(43)

В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (30) и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (31), (Евратом, ЕО) № 2185/96 (32) и (ЕС) 2017/1939 (33) на Съвета финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством мерки, свързани с предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства. По-специално, в съответствие с регламенти (ЕС, Евратом) № 2185/96 и (Евратом, ЕО) № 883/2013 OLAF има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване наличието на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Европейската прокуратура са предоставени правомощия да извършва разследване и наказателно преследване на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (34). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, трябва да оказват пълно съдействие за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят правата и достъпа, необходими на Комисията, на OLAF, на Сметната палата и, по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, на Европейската прокуратура, и да гарантират, че всички трети лица, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(44)

Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от ДФЕС, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят, по-специално, процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки, непряко управление и предвиждат проверки по отношение на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват и общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

(45)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно повишаване на ефективността на пазарите на труда, насърчаване на равния достъп до качествени работни места, подобряване на равния достъп до образование и обучение и на тяхното качество, насърчаване на социалното приобщаване и допринасяне за изкореняване на бедността, както и целите по направление ЗиСИ, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(46)

С цел да бъдат изменени някои несъществени елементи на настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението и допълването на приложенията относно показателите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (35). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(47)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия във връзка с образеца на структурираното проучване на крайните получатели следва, поради естеството на този образец, да се упражняват в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (36).

(48)

С цел да се даде възможност за бърза реакция при изключителни или необичайни обстоятелства, както е посочено в Пакта за стабилност и растеж, които могат да възникнат по време на програмния период, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема временни мерки за улесняване на използването на подкрепата от ЕСФ+ в отговор на такива обстоятелства, като максималният срок е 18 месеца. Комисията следва да приеме мерките, които са най-подходящи с оглед на изключителните или необичайни обстоятелства, пред които е изправена дадена държава членка, като същевременно запазва целите на ЕСФ+, но това не следва да включва изменения на изисквания за тематична концентрация. Наред с това изпълнителните правомощия по отношение на временните мерки за използване на подкрепа от ЕСФ+ в отговор на изключителни или необичайни обстоятелства следва да бъдат предоставени на Комисията без процедури на комитет, като се има предвид, че приложното поле на тези мерки е определено от Пакта за стабилност и растеж и е ограничено до мерките, посочени в настоящия регламент. Комисията следва също така да наблюдава изпълнението и да оценява целесъобразността на временните мерки. Когато Комисията счете за необходимо да измени настоящия регламент поради изключителните или необичайни обстоятелства, обхватът на изменението не следва да включва изискванията за тематична концентрация, свързани с младежката заетост или подкрепата за най-нуждаещите се лица, поради факта, че младите хора и най-нуждаещите се лица често са най-неблагоприятно засегнати от подобни кризисни ситуации. Следователно е необходимо да се гарантира, че тези целеви групи продължават да получават достатъчно подкрепа.

(49)

При управлението на ЕСФ+ Комисията следва да се подпомага от комитета, посочен в член 163 от ДФЕС (наричан по-нататък „Комитетът за ЕСФ+“). За да може Комитетът за ЕСФ+ да разполага с цялата необходима информация и да получи широк кръг от мнения от съответните заинтересовани страни, той следва да може да кани представители без право на глас, при условие че дневният ред на заседанието изисква тяхното участие, включително представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и съответните организации на гражданското общество.

(50)

За да се гарантира, че специфичните особености на всяко направление на ЕСФ+ продължават да бъдат разглеждани, Комитетът за ЕСФ+ следва да създаде работни групи за всяко от направленията на ЕСФ+. Съставът и задачите на тези работни групи трябва да определят от Комитета за ЕСФ+. Работните групи следва да имат възможност да канят на своите заседания представители на гражданското общество, както и други заинтересовани страни. Задачите на работните групи може да включват осигуряване на координация и сътрудничество между органите на държавите членки и Комисията по изпълнението на ЕСФ+, включително консултации относно работната програма на направлението ЗиСИ, мониторинг на изпълнението на всяко направление на ЕСФ+, обмен на опит и добри практики в рамките на направленията на ЕСФ+ и между тях и насърчаване на потенциално полезно взаимодействие с други програми на Съюза.

(51)

За да се осигури по-голяма прозрачност по отношение на прилагането на настоящия регламент, Комисията следва да установи необходимите връзки със съответните политически комитети, активни в областта на социалната политика и заетостта, като Комитета по заетостта, Комитета за социална закрила или Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

(52)

В съответствие с член 193, параграф 2 от Финансовия регламент безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени за действие, което вече е започнало, ако заявителят може да обоснове необходимостта от започване на действието преди подписването на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Същевременно разходите, направени преди датата на подаване на заявлението за безвъзмездни средства, не са допустими, освен в надлежно обосновани изключителни случаи. За да се избегне прекъсване в подкрепата от Съюза, което би могло да накърни интересите на Съюза, в решението за финансиране следва да бъде възможно, за ограничен срок в началото на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и само в надлежно обосновани случаи, да се предвиди допустимост на дейностите и разходите от началото на финансовата 2021 година дори ако те са били изпълнени и направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

(53)

Поради това Регламент (ЕС) № 1296/2013 следва да бъде отменен.

(54)

За да се осигури приемственост при предоставянето на подкрепа в съответната област на политиката и да се даде възможност за прилагане от началото на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., настоящият регламент следва спешно да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и да се прилага с обратна сила по отношение на направлението ЗиСИ от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

СЪДЪРЖАНИЕ

Част I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

Член 2

Определения

Член 3

Общи цели на ЕСФ+ и методи на изпълнение

Член 4

Специфични цели на ЕСФ+

Член 5

Бюджет

Член 6

Равенство между половете, равни възможности и недискриминация

Част II

Изпълнение при споделено управление

Глава I

Общи разпоредби относно програмирането

Член 7

Съгласуваност и тематична концентрация

Член 8

Спазване на Хартата

Член 9

Партньорство

Член 10

Подкрепа за най-нуждаещите се лица

Член 11

Подкрепа за младежката заетост

Член 12

Подкрепа за съответните специфични за всяка държава препоръки

Глава II

Обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Член 13

Приложно поле

Член 14

Социални иновативни действия

Член 15

Транснационално сътрудничество

Член 16

Допустимост

Член 17

Показатели и докладване

Глава III

Подкрепа от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения

Член 18

Приложно поле

Член 19

Принципи

Член 20

Съдържание на приоритета

Член 21

Допустимост на операциите

Член 22

Допустимост на разходите

Член 23

Показатели и докладване

Член 24

Одит

Част III

Изпълнение при пряко и непряко управление

Глава I

Оперативни цели

Член 25

Оперативни цели

Глава II

Допустимост

Член 26

Допустими действия

Член 27

Субекти, които отговарят на критериите за допустимост

Член 28

Хоризонтални принципи

Член 29

Участие на трети държави

Глава III

Общи разпоредби

Член 30

Форми на финансиране от Съюза и методи на изпълнение

Член 31

Работна програма

Член 32

Мониторинг и докладване

Член 33

Защита на финансовите интереси на Съюза

Член 34

Оценка

Член 35

Одити

Член 36

Информация, комуникация и публичност

Част IV

Заключителни разпоредби

Член 37

Упражняване на делегирането

Член 38

Процедура на комитет по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Член 39

Комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС

Член 40

Преходни разпоредби за направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Член 41

Преходни разпоредби за направлението ЗиСИ

Член 42

Влизане в сила

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общи показатели за общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Общи показатели за действията по линия на ЕСФ+, насочени към социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица в рамките на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква л), в съответствие с член 7, параграф 5, първа алинея

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Общи показатели за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Показатели за направлението ЗиСИ

ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), който се състои от две направления: направление при споделено управление (наричано по-нататък „направлението на ЕСФ+ при споделено управление“) и направление „Заетост и социални иновации“ (наричано по-нататък „направлението ЗиСИ“).

С настоящия регламент се определят целите на ЕСФ+, бюджетът му за периода 2021—2027 г., методите на изпълнение, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„учене през целия живот“ означава учене във всичките му форми, а именно формално, неформално и информално учене, което се осъществява на всички етапи от живота и което води до подобряване или осъвременяване на знанията, уменията, компетентностите и нагласите или до участието в обществото в личен, граждански, културен, социален или свързан със заетостта план, включително предоставянето на консултации и услуги по ориентиране, включително образованието и грижите в ранна детска възраст, общото образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, образованието за възрастни, младежката работа, както и други учебни среди извън формалното образование и обучение, и обикновено насърчава междусекторното сътрудничество и гъвкавите процеси на учене;

2)

„гражданин на трета държава“ означава лице, което не е гражданин на Съюза, включително лицата без гражданство и лицата с неопределено гражданство;

3)

„основно материално подпомагане“ означава стоки, с които се задоволяват основните потребности на дадено лице за живот с достойнство, като облекло, продукти за хигиенни цели, включително дамски хигиенни продукти, и училищни материали;

4)

„групи в неравностойно положение“ означава групи от хора в уязвимо положение, включително хора, понасящи или изложени на риск от бедност, социално изключване или дискриминация в нейните различни измерения;

5)

„ключови компетентности“ означава познанията, уменията и компетентностите, необходими на всички лица на всеки етап от техния живот за тяхната личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие, а именно – грамотност; многоезичие; компетентности в математиката, природните науки, технологиите, изкуствата и инженерството; цифрови умения; медийни умения; лични компетентности, социални компетентности и умение за учене; умения за активно гражданско участие; предприемачески умения; културно и междукултурно съзнание и изява; и критично мислене;

6)

„най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, включително деца в уязвимо положение и бездомни хора, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, които са определени от националите компетентни органи след консултации със съответните заинтересовани страни, като същевременно се избягват конфликти на интереси, и които могат да включват елементи, насочени към най-нуждаещите се лица в определени географски райони;

7)

„крайни получатели“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи подкрепа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка м);

8)

„социална иновация“ означава дейност, която е социална както с оглед на целите, така и на средствата си, и по-конкретно такава, която се отнася до развиването и прилагането на нови идеи относно продукти, услуги, практики и модели, която едновременно отговаря на социални нужди и създава нови социални взаимоотношения или сътрудничества между публични субекти, гражданското общество или частни организации, като така се създават ползи за обществото и се увеличава способността му за действие;

9)

„съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване и допринасяне към изкореняването на бедността, като например насочването към или предоставянето на социални и здравни услуги, включително на психологическа подкрепа, или предоставянето на съответната информация за публичните услуги или на консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата;

10)

„социално експериментиране“ означава интервенция в областта на политиките, която има за цел да предложи иновативен отговор на социални нужди, която се прилага в малък мащаб и при условия, даващи възможност за измерване на нейното въздействие, преди да бъде приложена в друг контекст, включително географски или секторен, или се прилага в по-широк мащаб, ако резултатите се окажат положителни;

11)

„трансгранично партньорство“ означава структура за сътрудничество между публичните служби по заетостта, социалните партньори или гражданското общество, намираща се най-малко в две държави членки;

12)

„микропредприятие“ означава предприятие с по-малко от 10 служители и годишен оборот или баланс под 2 000 000 EUR;

13)

„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, включително предприятие на социалната икономика, или физическо лице, което:

а)

в съответствие със своя учредителен акт, устав или друг правен документ, който може да поражда отговорност по силата на разпоредбите на държавата членка, в която дадено социално предприятие се намира, има за основна социална цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, което може да включва екологично въздействие, а не генерирането на печалба за други цели, и предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост, или използва методи за производство на стоки или услуги, които отразяват социални цели;

б)

използва своята печалба на първо място за постигането на основната си социална цел и е въвело предварително определени процедури и правила, които гарантират, че разпределянето на печалба не накърнява основната социална цел;

в)

се управлява по предприемачески, отворен за участие, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, върху които стопанската му дейност оказва въздействие;

14)

„референтна стойност“ означава стойност, която се използва за определяне на цели за общи и специфични за програмата показатели за резултат и се основава на съществуващи или предишни подобни интервенции;

15)

„разходи за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане“ означава действителните разходи, които са свързани със закупуването на храни и/или основно материално подпомагане от страна на бенефициера и които не се ограничават до цената на храните и/или основното материално подпомагане;

16)

„микрофинансиране“ включва гаранции, микрокредити, собствен капитал и квазикапиталови средства, заедно с придружаващите услуги за развитие на бизнеса, като например тези, предоставяни под формата на индивидуални консултации, обучение и наставничество, предоставяни на лица и микропредприятия, които изпитват затруднения във връзка с достъпа до кредити с цел професионални и генериращи приходи дейности;

17)

„операция за смесено финансиране“ означава действие, подкрепяно от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизъм или платформа за смесено финансиране, определени в член 2, точка 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

18)

„правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно правото на Съюза, националното или международното право, което има правосубектност и способност да действа от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, както е посочено в член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност;

19)

„общ показател за непосредствен резултат“ означава общ показател за резултат, който обхваща ефектите в срок от четири седмици, считано от датата, на която участникът е напуснал операцията;

20)

„общ показател за дългосрочен резултат“ означава общ показател за резултат, който обхваща ефектите шест месеца след като участникът е напуснал операцията;

2.   Определенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 се прилагат също и за направлението на ЕСФ+ при споделено управление.

Член 3

Общи цели на ЕСФ+ и методи на изпълнение

1.   ЕСФ+ има за цел да подкрепя държавите членки и регионите в постигането на високи равнища на заетост, справедлива социална закрила и квалифицирана и устойчива работна сила, подготвена за бъдещия свят на труда, както и на приобщаващи и сплотени общества, които се стремят да изкоренят бедността и да прилагат принципите, определени в Европейския стълб на социалните права.

2.   ЕСФ+ подкрепя, допълва и добавя стойност към политиките на държавите членки за гарантирането на равни възможности, равен достъп до пазара на труда, справедливи и качествени условия на труд, социална закрила и приобщаване, по-специално с акцент върху качественото и приобщаващо образование и обучение, ученето през целия живот, инвестициите в децата и младите хора и достъпа до основни услуги.

3.   ЕСФ+ се изпълнява:

а)

при споделено управление по отношение на частта от помощта, която съответства на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1 („направление на ЕСФ+ при споделено управление“); и

б)

при пряко и непряко управление по отношение на частта от помощта, която съответства на целите, определени в член 4, параграф 1 и член 25 (направление ЗиСИ).

Член 4

Специфични цели на ЕСФ+

1.   ЕСФ+ подкрепя следните специфични цели в областите на политиките за заетост и трудова мобилност, образование, социално приобщаване, включително допринасяне за изкореняването на бедността, като същевременно се допринася и за постигането на целта на политиката „по-социална и по-приобщаваща Европа — реализиране на Европейския стълб на социалните права“, посочена в член 5, буква г) от Регламент (ЕС) 2021/1060:

а)

подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика;

б)

модернизиране на институциите и службите, занимаващи се с пазара на труда, с цел оценяване и предвиждане на потребностите от умения и осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите помощ, а така също и подпомагане на съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на мобилността;

в)

насърчаване на балансирано участие на половете на пазара на труда, на равни условия на труд и на равновесие между професионалния и личния живот, включително чрез финансово достъпни грижи за деца и зависими лица;

г)

насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените, на активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и на здравословна и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето;

д)

подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда, включително чрез валидиране на неформалното и информалното учене, така че да допринасят за придобиването на ключови компетентности, включително. предприемачески и цифрови умения, също и чрез насърчаване на въвеждането на дуални системи на обучение и чиракуване;

е)

насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение, както и на неговото завършване, по-специално за групите в неравностойно положение — от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето на възрастни, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички и достъпността за хората с увреждания;

ж)

насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предприемаческите и цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения в зависимост от нуждите на пазара, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност;

з)

поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности, недискриминацията и активното участие и по-добрата пригодност за работа, по-специално за групите в неравностойно положение;

и)

насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави, включително мигрантите;

й)

насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите;

к)

подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи;

л)

насърчаване на социалната интеграция на хора, изложени на риск от бедност или социално изключване, включително най-нуждаещите се лица и децата;

м)

справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

2.   Чрез действията, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за постигането на специфичните цели, посочени в параграф 1 от настоящия член, ЕСФ+ се стреми да допринесе за постигането на другите цели на политиката, изброени в член 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060, и по-специално на целите, свързани със:

а)

по-интелигентна Европа чрез развиването на умения за интелигентна специализация, умения за ключови базови технологии, промишлен преход, секторно сътрудничество във връзка с уменията и предприемачеството, обучението на изследователи, дейности за създаване на мрежи от контакти и партньорства между висшите училища, институциите за професионално образование и обучение, научноизследователските и технологичните центрове, предприятия и клъстери, и подкрепа за микропредприятията, малките и средните предприятия и социалната икономика;

б)

по-екологична и нисковъглеродна Европа чрез подобряване на системите за образование и обучение, необходими за адаптиране на уменията и квалификациите, повишаване на квалификацията на всички, включително на работната сила, и създаване на нови работни места в сектори, свързани с околната среда, климата, енергетиката, както и кръговата икономика и биоикономиката.

3.   Когато е строго необходимо като временна мярка в отговор на изключителни или необичайни обстоятелства, посочени в член 20 от Регламент (ЕС) 2021/1060, и за ограничен срок от 18 месеца, ЕСФ+ може да подкрепя:

а)

финансирането на режими на работа при непълно работно време, без да се изисква те да бъдат съчетани с активни мерки;

б)

достъпа до здравеопазване, включително за хора, които не са в непосредствена социално-икономическа уязвимост.

4.   Когато при искане, подадено от съответните държави членки, Комисията установи, че условията, установени в параграф 3, са изпълнени, тя приема решение за изпълнение, в което се определя срокът, през който е разрешена временна допълнителна подкрепа от ЕСФ+.

5.   Комисията следи изпълнението на параграф 3 от настоящия член и преценява дали временната допълнителна подкрепа от ЕФС+ е достатъчна, за да се улесни използването на подкрепа от ЕСФ+ в отговор на изключителните или необичайни обстоятелства. Въз основа на своята оценка Комисията, когато счете за целесъобразно, прави предложения за изменения на настоящия регламент, включително относно изискванията за тематична концентрация, посочени в член 7, с изключение на изискването за тематична концентрация в член 7, параграфи 5 и 6.

Член 5

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на ЕСФ+ в периода 2021 — 2027 г. е в размер на 87 995 063 417 EUR по цени от 2018 г.

2.   Частта от финансовия пакет за изпълнението на направлението на ЕСФ+ при споделено управление, която допринася към цел „Инвестиции за работни места и растеж“ в държави членки и региони, посочена в член 5, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/1060 възлиза на 87 319 331 844 EUR по цени от 2018 г., от които 175 000 000 EUR се разпределят за транснационално сътрудничество за ускоряване на трансфера и за улесняване на по-мащабното прилагане на иновативните решения, посочени в член 25, буква и) от настоящия регламент, и 472 980 447 EUR по цени от 2018 г. като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 относно специалните разпоредби за Цел 6 в рамката на структурните фондове във Финландия, Норвегия и Швеция, приложени към Акта за присъединяване от 1994 г. („Протокол № 6“).

3.   Частта от финансовия пакет за изпълнението на направлението ЗиСИ в периода 2021—2027 г. е в размер на 675 731 573 EUR по цени от 2018 г.

4.   Сумата, посочена в параграф 3, може да бъде използвана също за техническа и административна помощ за изпълнение на направлението ЗиСИ, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационно-технологични системи.

Член 6

Равенство между половете, равни възможности и недискриминация

Държавите членки и Комисията подкрепят специфични целеви действия за насърчаване на хоризонталните принципи, посочени в член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и в член 28 от настоящия регламент, които попадат в рамките на всяка от целите на ЕСФ+. Тези действия могат да включват действия за гарантиране на достъпност за хората с увреждания, включително в контекста на информационни и комуникационни технологии, и за насърчаване на прехода от грижи с настаняване или институционални грижи към грижи, полагани в семейна среда и в общността.

Чрез ЕСФ+ държавите членки и Комисията се стремят да повишат заетостта на жените и да подобрят съчетаването на професионалния и личния живот, да противодействат на феминизирането на бедността и дискриминацията въз основа на пола на пазара на труда и в сферата на образованието и обучението.

ЧАСТ II

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Общи разпоредби относно програмирането

Член 7

Съгласуваност и тематична концентрация

1.   Държавите членки програмират своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, като отдават приоритетно значение на интервенции за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в рамките на Европейския семестър, включително в своите национални програми за реформи, както и в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, като вземат предвид принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права и националните и регионалните стратегии, имащи отношение към целите на ЕСФ+, като по този начин се допринесе за постигането на целите, посочени в член 174 от ДФЕС.

Държавите членки и, когато е целесъобразно, Комисията насърчават полезното взаимодействие и гарантират координацията, взаимното допълване и съгласуваността между ЕСФ+ и други фондове, програми и инструменти на Съюза както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението. Държавите членки и, когато е целесъобразно, Комисията оптимизират механизмите за координация, за да се избегне дублирането на усилия и да се осигури тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението субекти с цел осъществяването на съгласувани и рационализирани действия за подкрепа.

2.   Държавите членки разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а също и в рамките на Европейския семестър, попадащи в приложното поле на специфичните цели на ЕСФ+, определени в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Държавите членки разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за прилагането на гаранцията за децата чрез целеви действия и структурни реформи за борба с детската бедност в рамките на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, буква е) и букви з)—л).

Държавите членки, в които средният дял на децата на възраст под 18 години, изложени на риск от бедност или социално изключване за периода 2017—2019 г., е над средното равнище за Съюза въз основа на данни на Евростат, разпределят най-малко 5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност, посочени в първата алинея.

4.   Държавите членки разпределят най-малко 25% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за специфичните цели в областта на политиката на социално приобщаване, определени в член 4, параграф 1, букви з)—л), включително насърчаването на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави.

5.   Държавите членки разпределят най-малко 3% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за подкрепа на най-нуждаещите се лица в рамките на специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква м) или, в надлежно обосновани случаи, специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л), или в рамките на тези две специфични цели.

Ресурсите не се вземат предвид при проверката на съответствието с минималния размер на разпределените средства, посочен в параграфи 3 и 4.

6.   Държавите членки разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за целеви действия и структурни реформи за подкрепа на младежката заетост, професионалното образование и обучение, по-специално чиракуването, както и на прехода от училище към трудова заетост, възможностите за реинтеграция в системата на образование или обучение и предоставянето на втори шанс за образование, особено в контекста на прилагането на схемите за гаранция за младежта.

Държавите членки, в които средният дял на младите хора на възраст 15—29 години, незаети с работа, учене или обучение за периода 2017—2019 г., е над средното равнище за Съюза въз основа на данни на Евростат, разпределят най-малко 12,5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за периода 2021—2027 г. за подкрепа на целевите действия и структурните реформи, посочени в първата алинея.

Най-отдалечените региони, които отговарят на условията, определени във втората алинея, разпределят най-малко 12,5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление в своите програми за целевите действия и структурните реформи, посочени в първата алинея. Това разпределение се взема предвид при проверката на съответствието с минималния процент на национално равнище, посочен във втората алинея, когато е приложимо.

При осъществяването на целеви действия и структурни реформи, посочени в от настоящия параграф, държавите членки дават предимство на неактивните и трайно безработните млади хора и въвеждат целеви мерки за осведомяване.

7.   Параграфи 2—6 от настоящия член не се прилагат за допълнителните специално отпускани средства, получавани от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6.

8.   Параграфи 1—6 не се прилагат по отношение на техническата помощ.

Член 8

Спазване на Хартата

1.   Всички операции се подбират и изпълняват при зачитане на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в съответствие с приложимите разпоредби от Регламент (ЕС) 2021/1060.

2.   В съответствие с член 69, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/1060 държавите членки гарантират ефективното разглеждане на жалби. Това не засяга общата възможност за подаване на жалби до Комисията от граждани и заинтересовани страни, включително във връзка с нарушения на Хартата.

3.   Когато установи нарушение на Хартата, Комисията взема под внимание тежестта на нарушението при определяне на прилагането на корективни мерки в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/1060.

Член 9

Партньорство

1.   Държавите членки гарантират пълноценното участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в изпълнението на политиките в областта на заетостта, образованието и социалното приобщаване, подкрепяни от направлението на ЕСФ+ при споделено управление.

2.   Държавите членки разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление в рамките на всяка програма за изграждане на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество, включително под формата на обучение, мерки за изграждане на мрежи и укрепване на социалния диалог, както и за съвместни дейности със социалните партньори.

Когато изграждането на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество е посочено в съответната специфична за държавата препоръка, приета в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, съответната държава членка разпределя за тази цел подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление в размер на най-малко 0,25 %.

Член 10

Подкрепа за най-нуждаещите се лица

Ресурсите, посочени в член 7, параграф 5 в рамките на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, букви л) и м), се програмират в рамките на специален приоритет или програма. Размерът на съфинансиране за този приоритет или програма е 90 %.

Член 11

Подкрепа за младежката заетост

Средствата, посочени в член 7, параграф 6, втора и трета алинея, се програмират в рамките на специален приоритет или програма, включват най-малкото подкрепа, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква а), и може да включват подкрепа, допринасяща за специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, букви е) и л).

Член 12

Подкрепа за съответните специфични за всяка държава препоръки

Действията за справяне с предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки и в Европейския семестър, както е посочено в член 7, параграф 2, се програмират в рамките на всяка от специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, в подкрепа на прилагането на Европейския стълб на социалните права и в рамките на един или повече приоритети, които може да са част от приоритет, финансиран от повече фондове.

ГЛАВА II

Обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Член 13

Приложно поле

Настоящата глава урежда подкрепата по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, допринасяща за специфични цели, посочени в член 4, параграф 1, букви а)—л) („обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление“).

Член 14

Социални иновативни действия

1.   Държавите членки подкрепят действията в областта на социалните иновации и социалното експериментиране, включително действия със социално-културен компонент, или такива укрепващи прилагането на подходите „от долу нагоре“, основани на партньорства с участието на публични органи, социалните партньори, социалните предприятия, частния сектор и гражданското общество.

2.   Държавите членки могат да подкрепят по-мащабното използване на иновативни подходи, изпробвани в малък мащаб и разработени в рамките на направлението ЗиСИ и други програми на Съюза.

3.   Иновативни действия и подходи могат да бъдат програмирани в рамките на всяка от специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, букви а)—л).

4.   Държавите членки определят най-малко един приоритет за изпълнението на параграф 1 или параграф 2, или и двата. Максималният процент на съфинансиране за тези приоритети може да бъде увеличен на 95% при максимум 5% от националните ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление.

5.   В своите програми или на по-късен етап по време на изпълнението им държавите членки определят областите за социални иновации и социално експериментиране, които съответстват на собствените им конкретни потребности.

6.   Комисията улеснява изграждането на капацитет за социални иновации, по-конкретно чрез подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и популяризиране на добри практики и методологии.

Член 15

Транснационално сътрудничество

Държавите членки могат да подкрепят действия за транснационално сътрудничество в рамките на всяка от специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, букви а)—л).

Член 16

Допустимост

1.   В допълнение към недопустимите разходи, посочени в член 64 от Регламент (ЕС) 2021/1060, следните разходи не са допустими за обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление:

а)

закупуването на земя и недвижимо имущество, както и закупуването на инфраструктура; и

б)

закупуването на обзавеждане, оборудване и превозни средства, освен когато тази покупка е необходима за постигане на целта на операцията, или тези вещи са напълно амортизирани по време на операцията или закупуването им е най-икономичният вариант.

2.   Непаричните вноски под формата на надбавки или заплати, изплатени от трето лице в полза на участниците в дадена операция, може да бъдат допустими за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, при условие че са направени в съответствие с националните правила, включително счетоводните, и не надхвърлят размера на разходите, поети от третото лице.

3.   Допълнителните специално отпускани средства, получавани от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6, се използват за подкрепа на постигането на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1.

4.   Преките разходи за персонал са допустими за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, ако съответстват на обичайната практика на бенефициера във връзка с възнагражденията за съответната категория длъжност или ако са в съответствие с приложимото национално право, колективните споразумения или официалната статистика.

Член 17

Показатели и докладване

1.   За програмите, които ползват обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, се използват общи показатели за краен продукт и за резултат, определени в приложение I, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Може да се използват и показатели, специфични за програмите.

2.   Когато дадена държава разпределя своите ресурси за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л), които са насочени към най-нуждаещите се лица в съответствие с член 7, параграф 5, първа алинея, се прилагат общите показатели, определени в приложение II.

3.   Базовата стойност на общите и на специфичните за програмите показатели за краен продукт се задава на нула. Когато е целесъобразно с оглед на естеството на подкрепяните операции, кумулативните количествено определени междинни цели и целевите стойности на тези показатели се определят в абсолютни стойности. Отчетените стойности на показателите за краен продукт се изразяват в абсолютни стойности.

4.   Референтната стойност на общите и на специфичните за програмите показатели за резултат, за които е зададена целева стойност за 2029 г., се определя на базата на последните налични данни или други подходящи източници на информация. Целите за общите показатели за резултат се определят в абсолютни стойности или в процентно изражение. Специфичните за програмите показатели за резултат и свързаните с тях цели може да бъдат изразени количествено или качествено. Отчетените стойности на общите показатели за резултат се изразяват в абсолютни стойности.

5.   Данните относно показателите за участниците се предават едва когато са налице всички данни за конкретния участник, изисквани съгласно приложение I, точка 1.1.

6.   Когато данни са налични в регистри или равностойни източници, държавите членки могат да позволят на управляващите органи и другите органи, на които е възложено събирането на данни, необходими за мониторинга и оценката на общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, да получават данни от тези регистри или равностойни източници в съответствие с член 6, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2016/679.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37, за изменение на показателите в приложения I и II, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите. Тези изменения са пропорционални и отчитат административната тежест, понесена от държавите членки и бенефициерите. Делегираните актове съгласно настоящия параграф не изменят методиката за събирането на данни, установена в приложения I и II.

ГЛАВА III

Подкрепа от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения

Член 18

Приложно поле

Настоящата глава урежда подкрепата от ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква м).

Член 19

Принципи

1.   Подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения се използва единствено като подкрепа за разпределянето на храни или стоки, които отговарят на изискванията на правото на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.

2.   Държавите членки и бенефициерите избират храните и/или основното материално подпомагане въз основа на обективни критерии, свързани с потребностите на най-нуждаещите се лица. При критериите за избор на храни и където е приложимо – на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване на разхищението на храни и на използването на пластмасови изделия за еднократна употреба. По целесъобразност изборът на вида храни, които подлежат на разпределяне, се осъществява след отчитане на техния принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица.

Храните и/или основното материално подпомагане могат да бъдат предоставяни пряко на най-нуждаещите се лица или непряко, например чрез ваучери или карти, в електронен или друг формат, при условие че срещу тях може да се получават само храни и/или основно материално подпомагане. Подпомагането за най-нуждаещите се лица е в допълнение към всякакви социални обезщетения, които могат да се предоставят на крайните получатели в рамките на националните социални системи или съгласно националното право.

Храните, предоставяни на най-нуждаещите се лица, могат да бъдат набавяни посредством използването, преработката или продажбата на продукти, пласирани в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (37), при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на храни до най-нуждаещите се лица.

Сумите, получени от такива трансакции, се изразходват в полза на най-нуждаещите се лица в допълнение към сумите, които вече са на разположение по програмата.

3.   Комисията и държавите членки гарантират, че при предоставянето на подпомагането в рамките на подкрепата от ЕСФ+ за справяне с проблемите на материалните лишения се зачита достойнството и се предотвратява стигматизацията на най-нуждаещите се лица.

4.   Държавите членки допълват предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане със съпътстващи мерки, например насочване към компетентни служби, в рамките на специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква м), или с насърчаване на социалната интеграция на най-нуждаещите се лица в рамките на специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л).

Член 20

Съдържание на приоритета

1.   За всеки приоритет, отнасящ се до подкрепа, която допринася за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква м) се посочват:

а)

видът на подкрепата;

б)

основните целеви групи; и

в)

описание на националните или регионалните схеми за подкрепа.

2.   В случай на програми, ограничени до подкрепа, посочена в параграф 1 и свързаната техническа помощ, приоритетът включва също и критериите за избор на операциите.

Член 21

Допустимост на операциите

1.   Храните и/или основното материално подпомагане, предоставяни на най-нуждаещите се лица, може да се закупуват от бенефициера или от негово име или да му се предоставят безвъзмездно.

2.   Храните и/или основното материално подпомагане се разпределят на най-нуждаещите се лица безвъзмездно.

Член 22

Допустимост на разходите

1.   Допустимите разходи за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с проблемите на материалните лишения са:

а)

разходите за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане, включително разходите за превоз на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които ги доставят на крайните получатели;

б)

когато превозът на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, разпределящи ги на крайните получатели, не е обхванат от буква а), разходите, поети от субекта купувач, свързани с транспортирането на храни и/или основно материално подпомагане до складовете за съхранение или до бенефициерите, и разходите за складиране под формата на единна ставка в размер на 1% от разходите, посочени в буква а), или, в надлежно обосновани случаи, действително направените и платени разходи;

в)

административните и транспортните разходи и разходите за съхранение и приготвяне, поети от бенефициерите, разпределящи храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите, посочени в буква а), или 7% от стойността на храните, пласирани в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)

разходите за събирането, превоза, съхраняването и разпределянето на даренията от храни и пряко свързаните с тях дейности за повишаване на осведомеността; и

д)

разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, доставящи храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите, посочени в буква а).

2.   Разходите за изготвянето на ваучер или карта в електронен или друг формат и свързаните с това оперативни разходи са допустими в рамките на техническата помощ, при условие че са извършени от управляващия орган или друг публичен субект, който не е бенефициерът, разпределящ ваучерите или картите на крайните получатели, или при условие че не са покрити от разходите, посочени в параграф 1, буква в).

3.   Намаляването на допустимите разходи, посочени в параграф 1, буква a), поради неспазване на приложимото право от субекта, отговорен за закупуването на храни и/или основно материално подпомагане, не води до намаляване на допустимите разходи, посочени в същия параграф, букви в) и д).

4.   Не са допустими следните разходи:

а)

лихви по дългове;

б)

закупуване на инфраструктура; и

в)

разходи за стоки втора употреба.

Член 23

Показатели и докладване

1.   За приоритетите за справяне с проблемите на материалните лишения се използват общите показатели за крайния продукт и за резултат, определени в приложение III, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Може да се използват и показатели, специфични за тези приоритети.

2.   За общите и специфичните за програмите показатели за резултат се задават референтни стойности.

3.   Управляващите органи докладват на Комисията два пъти за резултатите от структурираното проучване на крайните получатели по отношение на подкрепата, получена от ЕСФ+, извършено през предходната година, в което вниманието е насочено и към техните условия на живот и естеството на материални им лишения. Това проучване се основава на образец, определен от Комисията посредством акт за изпълнение. Първото такова докладване се извършва до 30 юни 2025 г., а второто – до 30 юни 2028 г.

4.   За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение, установяващ образеца за извършване на структурираното проучване на крайните получатели, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 38, параграф 2.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37, за изменение на показателите в приложение III, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите. Тези изменения са пропорционални и отчитат административната тежест, понесена от държавите членки и бенефициерите. Делегираните актове съгласно настоящия параграф не изменят методиката за събирането на данни, установена в приложение III.

Член 24

Одит

Одитът на операциите може да обхваща всички етапи на тяхното изпълнение и всички нива на веригата за разпределяне, с изключение единствено на контрола на крайните получатели, освен ако при оценка на риска не се установи конкретен риск от нередност или измама.

ЧАСТ III

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ПРЯКО И НЕПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Оперативни цели

Член 25

Оперативни цели

Направлението ЗиСИ има следните оперативни цели:

а)

развиване на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се гарантира, че политиките за постигане на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, се основават на надеждни данни и отговарят на потребностите, предизвикателствата и местните условия;

б)

улесняване на ефективни и приобщаващи процеси на обмен на информация, взаимно обучение, партньорски проверки и диалог по политиките в областите, посочени в член 4, параграф 1, за да се подпомогне изготвянето на подходящи мерки на политиките;

в)

подкрепа на социалното експериментиране в областите на политиката, определени в член 4, параграф 1, и изграждане на капацитета на заинтересованите страни на национално и местно равнище за изготвяне, проектиране и прилагане, трансфер или по-мащабно използване на изпитаните иновации в областта на социалната политика, по-специално по отношение на по-мащабното използване на проекти, разработени от местни заинтересовани страни в областта на социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави;

г)

улесняване на доброволната географска мобилност на работниците и увеличаване на възможностите за заетост чрез разработване и предоставяне на специфични услуги в подкрепа на работодателите и търсещите работа лица с оглед на развитието на интегрирани европейски пазари на труда — от подготовката преди наемане до подпомагането след назначаване на работа, с цел попълване на свободните работни места в определени сектори, професии, държави, гранични региони или за определени групи (например лица в уязвимо положение);

д)

подкрепа за развитието на пазарната екосистема, свързана с предоставянето на микрофинансиране за микропредприятия на етапа на стартиране и развитие, по-специално за такива, които са създадени от лица в уязвимо положение или които ги наемат;

е)

подкрепа за създаването на мрежи на равнището на Съюза и за диалог със съответните заинтересовани страни и помежду им в областите на политиката, определени в член 4, параграф 1, както и принос към изграждането на институционалния капацитет на участващите заинтересовани страни, включително публичните служби по заетостта, публичните институции за социална сигурност и здравно осигуряване, гражданското общество, институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на социалните предприятия и социалната икономика;

ж)

подкрепа за развитието на социални предприятия и зараждането на пазар на социални инвестиции, улесняване на публичните и частните взаимодействия и участието на фондации и благотворителни организации на този пазар;

з)

предоставяне на насоки за развитието на социална инфраструктура, необходима за изпълнението на Европейския стълб на социалните права;

и)

подкрепа за транснационалното сътрудничество с цел ускоряване на трансфера и улесняване на по-мащабното прилагане на иновативни решения, по-специално в областите на политиката, определени в член 4, параграф 1; и

й)

подкрепа за прилагането на съответните международни социални и трудови стандарти в контекста на извличането на ползите от глобализацията и външното измерение на политиките на Съюза в областите, определени в член 4, параграф 1.

ГЛАВА II

Допустимост

Член 26

Допустими действия

1.   Допустими за финансиране са само действия, преследващи целите, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, член 4, параграф 1 и член 25.

2.   Направлението ЗиСИ може да подкрепя следните действия:

а)

аналитични дейности, включително по отношение на трети държави, по-специално:

i)

анкети, проучвания, статистически данни, методологии, класификации, микросимулации, показатели и подкрепа за центрове за наблюдение и сравнителни анализи на европейско равнище;

ii)

социално експериментиране за оценяване на социалните иновации;

iii)

мониторинг и оценка на транспонирането и прилагането на правото на Съюза;

б)

изпълнение на политики, по-специално:

i)

трансгранични партньорства, по-специално между публичните служби по заетостта, социалните партньори и гражданското общество, и услуги за подкрепа в трансгранични региони;

ii)

схема за трудова мобилност на равнището на Съюза, обхващаща територията на Съюза, с цел попълване на свободните работни места там, където е установен недостиг на пазара на труда;

iii)

подкрепа за институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на социалните предприятия, включително чрез операции за смесено финансиране, като например асиметрично споделяне на риска или намаляване на разходите за трансакции, както и подкрепа за развитието на социална инфраструктура и умения;

iv)

подкрепа за транснационално сътрудничество и партньорство с оглед на трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни решения;

в)

изграждане на капацитет, по-специално на:

i)

мрежите на равнището на Съюза, свързани с областите на политиката, посочени в член 4, параграф 1;

ii)

националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението по направлението ЗиСИ;

iii)

администрациите, институциите за социално осигуряване и службите по заетостта, отговарящи за насърчаване на трудовата мобилност, на институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на социални предприятия, или на другите участници в социалното инвестиране, както и свързване в мрежа, в държави членки или в трети държави, асоциирани към направлението ЗиСИ съгласно член 29;

iv)

заинтересованите страни, включително социалните партньори и организациите на гражданското общество, с оглед на транснационално сътрудничество;

г)

комуникационни и информационни дейности, по-специално:

i)

взаимно обучение чрез обмен на добри практики, иновативни подходи, резултати от аналитични дейности, партньорски проверки и целеви показатели;

ii)

ръководства, доклади, информационни материали и медийно отразяване на инициативи, свързани с областите на политиката, определени в член 4, параграф 1;

iii)

информационни системи за разпространение на данни, свързани с областите на политиката, определени в член 4, параграф 1;

iv)

мероприятия, организирани от председателството на Съвета, конференции, семинари и дейности за повишаване на осведомеността.

Член 27

Субекти, които отговарят на критериите за допустимост

1.   При спазване на критериите, посочени в член 197 от Финансовия регламент, следните субекти отговарят на критериите за допустимост:

а)

правни субекти, установени в която и да е от следните държави или територии:

i)

държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

ii)

трета държава, която е асоциирана към направлението ЗиСИ съгласно член 29;

iii)

трета държава, посочена в работната програма, при спазване на условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член;

б)

всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация;

2.   Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към направлението ЗиСИ съгласно член 29, отговарят на критериите за допустимост за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие.

3.   Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към направлението ЗиСИ съгласно член 29, по принцип покриват разходите за своето участие.

Член 28

Хоризонтални принципи

1.   Комисията гарантира, че равенството между половете, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през целия процес на подготовка, изпълнение, мониторинг, докладване и оценка на операциите, подкрепяни по направлението ЗиСИ.

2.   Комисията предприема подходящите стъпки, за да предотврати всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация, по време на подготовката, изпълнението, мониторинга, докладването и оценката на операциите, подпомагани от направлението ЗиСИ. По-специално, достъпността за хората с увреждания се взема под внимание през целия процес на подготовка и изпълнение по направлението ЗиСИ.

Член 29

Участие на трети държави

Направлението ЗиСИ е отворено за участие на следните трети държави посредством споразумение със Съюза:

a)

членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейско икономическо пространство — в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б)

присъединяващи се държави, държави кандидатки и държави потенциални кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)

други трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в направлението ЗиСИ, при условие че споразумението:

i)

гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

ii)

определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовото участие за индивидуални програми или направления на програми и техните административни разходи;

iii)

не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на направлението ЗиСИ;

iv)

гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Приносът, посочен в първа алинея, буква в), точка ii) от настоящия член, представлява целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

ГЛАВА III

Общи разпоредби

Член 30

Форми на финансиране от Съюза и методи на изпълнение

1.   Направлението ЗиСИ може да предоставя финансиране под всяка от формите, посочени във Финансовия регламент за финансово участие, и по-специално под формата на безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и доброволни плащания на международни организации, в които Съюзът членува или в чиято работа участва.

2.   Направлението ЗиСИ се изпълнява пряко, както е предвидено в член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент, или непряко с органите, посочени в член 62, параграф 1, първа алинея, буква в) от същия регламент.

При отпускането на безвъзмездни средства комисията за оценка, посочена в член 150 от Финансовия регламент, може да бъде съставена от външни експерти.

3.   Операциите за смесено финансиране по линия на направлението ЗиСИ се изпълняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/523 и дял Х от Финансовия регламент.

Член 31

Работна програма

1.   Направлението ЗиСИ се изпълнява въз основа на работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. Съдържанието на тези работни програми се определя в съответствие с оперативните цели, посочени в член 25 от настоящия регламент, и с допустимите действия, посочени в член 26 от настоящия регламент. Когато е приложимо, в работните програми се определя общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

2.   Комисията събира експертен опит относно изготвянето на работните програми, като се консултира с работната група, посочена в член 39, параграф 8.

3.   Комисията поощрява полезното взаимодействие и гарантира ефективната координация между ЕСФ+ и другите приложими инструменти на Съюза, както и между направленията на ЕСФ+.

Член 32

Мониторинг и докладване

Показателите във връзка с докладването относно напредъка на направлението ЗиСИ към постигане на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, и оперативните цели, посочени в член 25, се съдържат в приложение IV.

Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на данни за целите на мониторинга на изпълнението и резултатите от направлението ЗиСИ.

За тази цел на получателите на средства от Съюза и, когато е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 33

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в направлението ЗиСИ въз основа на решение, прието съгласно международно споразумение, или въз основа на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

Член 34

Оценка

1.   Оценките се изготвят своевременно, за да могат да се използват в процеса на вземане на решения.

2.   До 31 декември 2024 г. Комисията извършва междинна оценка на направлението ЗиСИ въз основа на достатъчно информация за изпълнението му.

Комисията прави оценка на качеството на изпълнение на програмата съгласно член 34 от Финансовия регламент, и по-специално нейната ефективност, ефикасност, съгласуваност, относимост и добавена стойност от Съюза, включително по отношение на хоризонталните принципи, посочени в член 28 от настоящия регламент, и измерва в количествено и качествено отношение напредъка в постигането на целите на направлението ЗиСИ.

Междинната оценка се основава на информацията, генерирана от механизмите и показателите за мониторинг, установени съгласно член 32 от настоящия регламент, с цел да се направят необходимите корекции на приоритетите на политиката и финансирането.

3.   До 31 декември 2031 г. в края на периода на изпълнение Комисията извършва окончателна оценка на направлението ЗиСИ.

4.   Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите заключенията от междинната и окончателната оценка, придружени с нейните забележки.

Член 35

Одити

Одитите на използването на финансовото участие на Съюза, проведени от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, служи за основа на общата увереност по член 127 от Финансовия регламент.

Член 36

Информация, комуникация и публичност

1.   Получателите на финансиране от Съюза посочват произхода на средствата и осигуряват видимост на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително на медиите и обществеността.

2.   Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на направлението ЗиСИ и действията, предприети по направлението ЗиСИ, и на получените резултати.

Финансовите ресурси, разпределени по направлението ЗиСИ, допринасят също така за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, член 4, параграф 1 и член 25.

ЧАСТ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 7 и член 23, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 1 юли 2021 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграф 7 и член 23, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 7 и член 23, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 38

Процедура на комитет по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

1.   Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 39

Комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС

1.   Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС („Комитет за ЕСФ+“).

2.   Всяка държава членка определя един правителствен представител, един представител на организациите на работниците, един представител на организациите на работодателите и по един техен заместник за максимален срок от седем години. При отсъствието на даден член заместникът получава автоматично право да участва в работата на комитета.

3.   Комитетът за ЕСФ+ включва по един представител от всяка от организациите, представляващи съответно организациите на работниците и на работодателите на равнището на Съюза.

4.   Комитетът за ЕСФ+, включително работните му групи, посочени в параграф 7, може да кани представители на заинтересованите страни без право на глас да присъстват на неговите заседания. Това може да включва представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, както и на съответните организации на гражданското общество.

5.   С Комитета за ЕСФ+ се провеждат консултации относно планираното използване на техническата помощ, посочена в член 35 от Регламент (ЕС) 2021/1060 , в случай на подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както и по други въпроси от значение за ЕСФ+, които оказват влияние върху изпълнението на стратегиите на равнището на Съюза.

6.   Комитетът за ЕСФ+ може да излиза със становища по:

а)

въпроси, свързани с приноса на ЕСФ+ към изпълнението на Европейския стълб на социалните права, включително специфичните за всяка държава препоръки и свързаните с Европейския семестър приоритети, например национални програми за реформи;

б)

въпроси относно Регламент (ЕС) 2021/1060 , които са от значение за ЕСФ+;

в)

въпроси, свързани с ЕСФ+, отнесени до него от Комисията, различни от посочените в параграф 5.

Становищата на Комитета за ЕСФ+ се приемат с абсолютно мнозинство от подадените действителни гласове и се предоставят за сведение на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. Комисията информира писмено Комитета за ЕСФ+ за това по какъв начин е отчела становищата му.

7.   Комитетът за ЕСФ+ създава работни групи за всяко направление на ЕСФ+.

8.   Комисията се консултира с работната група, занимаваща се с направлението ЗиСИ, относно работната програма. Тя информира тази работна група за това по какъв начин е отчела резултата от тази консултация. Тази работна група осигурява провеждането на консултации по работната програма със заинтересованите страни, включително с представители на гражданското общество.

Член 40

Преходни разпоредби за направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Регламент (ЕС) № 1304/2013, Регламент (ЕС) № 223/2014 или всеки акт, приет по силата на тези регламенти, продължават да се прилагат по отношение на програмите и операциите, подкрепяни от посочените регламенти по време на програмния период 2014—2020 г.

Член 41

Преходни разпоредби за направлението ЗиСИ

1.   Регламент (ЕС) № 1296/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г. Позоваванията на Регламент (ЕС) № 1296/2013 се считат за позовавания на настоящия регламент.

2.   С финансовия пакет за изпълнението на направлението ЗиСИ могат също да се покриват и разходите за техническа и административна помощ, необходими за осигуряването на прехода между ЕСФ+ и мерките, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1296/2013.

3.   При необходимост в бюджета на Съюза за периода след 2027 г. могат да бъдат вписани бюджетни кредити за покриване на разходите, предвидени в член 5, параграф 4, за да се даде възможност за управлението на действия, които не са приключили към 31 декември 2027 г.

4.   Възстановените суми от финансови инструменти, създадени съгласно Регламент (ЕС) № 1296/2013, следва да бъдат инвестирани във финансовите инструменти на компонента на политиката за социални инвестиции и умения, посочен в член 8, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/523.

5.   В съответствие с член 193, параграф 2, втора алинея, буква а) от Финансовия регламент, в надлежно обосновани случаи, посочени в решението за финансиране, и за ограничен период дейностите, подкрепяни съгласно настоящия регламент, и свързаните с тях разходи могат да се считат за допустими, считано от 1 януари 2021 г., дори ако са били изпълнени и направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

Член 42

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 г. по отношение на направлението ЗиСИ.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ C 429, 11.12.2020 г., стр. 245.

(2)  ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 84.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. (ОВ C 411, 27.11.2020 г., стр. 324) и позиция на Съвета на първо четене от 27 май 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 23 юни 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (вж. страница 60 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(6)  Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 (ОВ L 107, 26.3.2021 г., стр. 30).

(7)  Решение (ЕС) 2020/1512 на Съвета от 13 октомври 2020 г. относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (OВ L 344, 19.10.2020 г., стр. 22).

(8)  Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа на управлението на границите и визовата политика (вж. страница 159 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Фонда за справедлив преход (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник)

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (OB L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

(13)  ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(14)  Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на Еразъм+ — програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 (ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 1).

(15)  Препоръка на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (ОВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) за периода 2021—2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (ОВ L 107, 26.3.2021, стр. 1).

(18)  Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17).

(19)  Регламент (ЕС) 2021/691 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в помощ на съкратените работници и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013 (ОВ L 153, 3.5.2021 г., стр. 48).

(20)  Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на програмата „Цифрова Европа“ и за отмяна на Решение (EС) 2015/2240 (ОВ L 166, 11.5.2021 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕС) 2021/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на програмата „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 34).

(22)  Регламент (ЕС) 2021/888 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014 (OB L 202, 8.6.2021 г., стр. 32).

(23)  Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за създаване на Инструмент за техническа подкрепа (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1).

(24)  Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

(25)  ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 9.

(26)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(27)  ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

(28)  Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

(29)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(30)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(31)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(32)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(33)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).

(34)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(35)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(36)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(37)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЩАТА ПОДКРЕПА ПО НАПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСФ+ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Всички лични данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, небинарни лица (1)).

Ако някои резултати не са възможни, данни за тези резултати не трябва да бъдат събирани или докладвани.

По целесъобразност, общите показатели за краен продукт могат да се докладват въз основа на целевата група на операцията.

1.

Общи показатели за краен продукт, свързани с операции, насочени към хора

1.1.

Общи показатели за краен продукт относно участниците са:

безработни, включително трайно безработни (*1),

трайно безработни (*1),

неактивни (*1),

заети, включително самостоятелно заети (*1),

брой на децата на възраст под 18 години (*1),

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години (*1),

брой на участниците на 55 и повече години (*1),

с прогимназиален етап на основното образование или по-ниска степен на образование (ISCED 0-2) (*1),

със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) (*1),

с висше образование (ISCED 5 до 8) (*1),

общ брой на участниците (2).

Показателите, изброени в тази точка, не се прилагат за подкрепа от ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л), с изключение на показателите „брой на децата на възраст под 18 години“, „брой на младежите на възраст между 18 и 29 години“, „брой на участниците на възраст 55 и повече години“ и „общ брой на участниците“.

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

1.2.

Други общи показатели за краен продукт относно участниците са:

участници с увреждания (*2),

граждани на трети държави (*1),

участници с произход от друга държава (*1),

малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) (*2),

бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване (*1),

участници от селски райони (*1) (3).

Събирането на данни е необходимо само когато е приложимо и относимо.

Стойностите на показателите, изброени по точка 1.2., могат да бъдат определени въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.

За показатели, изброени по точка 1.2., държавите членки могат да използват национални определения, с изключение на показателите „граждани на трети държави“ и „участници от селски райони“.

2.

Общи показатели за краен продукт относно субектите

Общи показатели за краен продукт относно субектите са:

брой на публичните администрации или публичните служби на национално, регионално или местно равнище, получили подкрепа;

брой на микро-, малки и средни предприятия, (включително кооперативните предприятия и социалните предприятия), получили подкрепа.

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

3.

Общите показатели за непосредствен резултат по отношение на участниците

Общите показатели за непосредствен резултат по отношение на участниците са:

участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа (*1),

участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение (*1),

участници, които при напускане на операцията получават квалификация (*1),

участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица (*1).

Показателите, изброени в тази точка, не се прилагат за подкрепа от ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л).

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

4.

Общи показатели за дългосрочен резултат по отношение на участниците

Общи показатели за дългосрочен резултат по отношение на участниците са:

участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително в качеството на самостоятелно заети лица (*1),

участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро (*1).

Показателите, изброени в тази точка, не се прилагат за подкрепа по ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л).

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

Общите показатели за дългосрочен резултат относно участниците се съобщават до 31 януари 2026 г. в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и в окончателния доклад за качеството на изпълнение, посочен в член 43 от посочения регламент.

Минималното изискване е общите показатели за дългосрочен резултат относно участниците да са въз основа на представителна извадка от участници в рамките на специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1, букви а)—к). Вътрешната валидност на извадката се гарантира по начин, позволяващ данните да бъдат обобщени на равнището на специфичната цел.


(1)  Съгласно националното законодателство.

(*1)  Докладваните данни представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(2)  Пресмята се автоматично въз основа на общите показатели за крайния продукт, свързани със статуса на заетост, освен за подкрепа от ЕСФ+ , допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, подточка x), като в този случай следва да бъде докладван и общият брой на участниците.

(*2)  Докладваните данни включват специална категория лични данни, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(3)  Този показател не се прилага за подкрепата от ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква л).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ПО ЕСФ+, НАСОЧЕНИ КЪМ СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В РАМКИТЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ, ОПРЕДЕЛЕНА В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Л), В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5, ПЪРВА АЛИНЕЯ

Личните данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, небинарни лица (1)).

1.

Общи показатели за краен продукт, свързани с операции, насочени към хора

1.1.

Общи показатели за краен продукт относно участниците са:

общ брой на участниците,

брой на децата на възраст под 18 години (*1),

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години (*1),

брой на участниците на 65 и повече години (*1).

Стойностите на показателите, изброени по точка 1.1., се определят въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.

1.2.

Други общи показатели за краен продукт са:

участници с увреждания (*2),

граждани на трети държави (*1),

брой на участниците с произход от друга държава (*1) и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) (*2),

бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване (*1).

Събирането на данни е необходимо само когато е приложимо и относимо.

Стойностите на показателите, изброени по точка 1.2., се определят въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.


(1)  Съгласно националното законодателство.

(*1)  Докладваните данни представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(*2)  Докладваните данни включват специална категория лични данни, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОДКРЕПАТА ОТ ЕСФ+ ЗА СПРАВЯНЕ С МАТЕРИАЛНИТЕ ЛИШЕНИЯ

1.

Показатели за краен продукт

1.1.

Обща парична стойност на разпределените храни и стоки:

1.1.1.

обща стойност на храните, разпределени за подпомагане (1);

1.1.1.1.

обща парична стойност на храните, разпределени за бездомни лица;

1.1.1.2.

обща парична стойност на храните, разпределени за други целеви групи;

1.1.2.

обща стойност на разпределените стоки (2);

1.1.2.1.

обща парична стойност на стоките, разпределени за деца;

1.1.2.2.

обща парична стойност на стоките, разпределени за бездомни лица;

1.1.2.3.

обща парична стойност на стоките, разпределени за други целеви групи.

1.2.

Общо количество разпределени храни за подпомагане (тонове) (3):

1.2.1.

дял на храните, за които от програмата са платени само разходите за превоз, разпределение и съхранение (%);

1.2.2.

дял на съфинансираните от ЕСФ+ храни от общото количество храни, разпределени на бенефициерите (%).

Стойностите на показателите, изброени по точки 1.2.1 и 1.2.2., се определят въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.

2.

Общи показатели за резултат

2.1.

Брой на крайните получатели, получаващи подпомагане с хранителни продукти

брой на децата на възраст под 18 години;

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години;

брой на жените;

брой на крайните получатели на възраст 65 и повече години;

брой на крайните получатели с увреждания (*1);

брой на гражданите на трети държави (*1);

брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) (*1);

брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели (*1).

2.2.

Брой на крайните получатели, получаващи материално подпомагане

брой на децата на възраст под 18 години;

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години;

брой на жените;

брой на крайните получатели на възраст 65 и повече години;

брой на крайните получатели с увреждания (*1);

брой на гражданите на трети държави (*1);

брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) (*1);

брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели (*1).

2.3.

Брой на крайните получатели, които се възползват от ваучери или карти

брой на децата на възраст под 18 години;

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години;

брой на крайните получатели на възраст 65 и повече години;

брой на жените;

брой на крайните получатели с увреждания (*1);

брой на гражданите на трети държави (*1);

брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) (*1);

брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели (*1).

Стойностите на показателите, изброени по точка 2., се определят въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.


(1)  Тези показатели не се отнасят за продоволствено подпомагане, предоставено непряко чрез ваучери или карти.

(2)  Тези показатели не се отнасят за стоки, предоставени непряко чрез ваучери или карти.

(3)  Тези показатели не се отнасят за продоволствено подпомагане, предоставено непряко чрез ваучери или карти.

(*1)  Могат да се използват национални дефиниции.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕТО ЗиСИ

Показатели за направлението ЗиСИ

брой аналитични дейности;

брой на дейностите за обмен на информация и взаимно обучение;

брой на социално експериментиране;

брой на дейностите за израждане на капацитет и създаване на мрежи от контакти;

брой на назначенията на работа по линия на целевите схеми за мобилност.

Данните за показателя „брой на назначенията на работа по линия на целевите схеми за мобилност“ се събират само на всеки две години.


30.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 231/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1058 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 юни 2021 година

относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177, втора алинея, както и членове 178 и 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втора и трета алинеи от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се обърне на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, включително по-специално вследствие на демографски спад, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението, островните и трансграничните и планинските региони.

(2)

Кохезионният фонд е създаден с цел да допринася за постигането на общата цел за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза, като се предоставя финансов принос в областта на околната среда и на трансевропейските мрежи в областта на транспортната инфраструктура (TEN-T), както е посочено в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(3)

С Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (5) се установяват общоприложимите разпоредби за ЕФРР, Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВ), които функционират в съответствие с обща рамка.

(4)

С цел опростяване на правилата, приложими за ЕФРР и Кохезионния фонд за програмния период 2014—2020 г., следва с един регламент да се определят приложимите правила, които обхващат и двата фонда.

(5)

При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват също задълженията, изложени в Конвенцията на Обединените нации за правата на детето и Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания (UNCRPD), както и принципите на Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от Европейския парламент, Съвета и Комисията през 2017 г., и да осигурят достъпност съгласно член 9 от UNCRPD и съгласно правото на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. В този контекст ЕФРР и Кохезионният фонд, във взаимодействие с ЕСФ+, следва да се изпълняват по начин, който насърчава прехода от институционални грижи към грижи, предоставяни в семейството и в общността, и целите им следва да се осъществяват с оглед да се допринесе за създаване на качествени работни места, премахване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността, да насърчават равенството между мъжете и жените и да интегрират перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Нито един от фондовете не следва да подкрепя действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация или изключване, а при финансирането на инфраструктура следва и двата да гарантират достъпност за хора с увреждания.

(6)

Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. Като се има предвид значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата след 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за постигане на целите на Обединените нации за устойчиво развитие (наричани по-нататък „цели на ООН за устойчиво развитие“), и двата фонда ще допринесат за интегриране на действията в областта на климата в политиките на Съюза и за постигане на общата цел 30% от бюджетните разходи на Съюза да се насочат към цели във връзка с климата. Във връзка с това се очаква операциите по ЕФРР да допринесат с 30% от общия финансов пакет на ЕФРР за целите в областта на климата. Очаква се операциите по Кохезионния фонд да допринесат с 37% от общия финансов пакет на Кохезионния фонд за целите в областта на климата. Освен това действията съгласно настоящия регламент следва да допринасят за осъществяване на амбицията 7,5% от годишните разходи по многогодишната финансова рамка (МФР) през 2024 г. да бъдат за цели, свързани с биологичното разнообразие, а през 2026 г. и 2027 г. 10% от годишните разходи по МФР да бъдат за цели, свързани с биологичното разнообразие, като се взема под внимание съществуващото припокриване между целите по отношение на климата и биологичното разнообразие.

Двата фонда следва да подкрепят дейности, които са съобразени със стандартите и приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда и не вредят значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (6), и които гарантират прехода към нисковъглеродна икономика по пътя към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Програмите по линия на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да отчитат съдържанието на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, приети в рамките на управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, както е посочено в Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(7)

За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите по линия на ЕФРР и Кохезионния фонд в полза на предприятията трябва да са в съответствие с правилата на Съюза за държавни помощи, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(8)

Принципът на партньорство е основен елемент в изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд, основаващ се на подхода на многостепенното управление и гарантиращ участието на регионални, местни, градски и други публични органи, на гражданското общество, на икономически и социални партньори и, където е приложимо, на научноизследователски организации и университети. При изпълнението на двата фонда следва да се гарантират координация и взаимно допълване с ЕСФ+, Фонда за справедлив преход, ЕФМДРА и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

(9)

Необходимо е да се установят разпоредби относно подкрепата от ЕФРР съгласно целта „Инвестиции за работни места и растеж“ и целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

(10)

За да могат да се определят видовете дейности, които да могат да се подкрепят от ЕФРР и от Кохезионния фонд, следва да бъдат определени специфични цели на политиката за подкрепа от двата фонда, за да се гарантира, че те допринасят за една или повече от общите цели на политиката, определени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

(11)

Тъй като малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика, ЕФРР следва да продължи да подкрепя развитието на МСП чрез повишаване на техния устойчив растеж и конкурентоспособност. Освен това, като се има предвид потенциалното дълбоко въздействие на пандемията от COVID-19 или на евентуална друга кризисна ситуация, които в бъдеще биха могли да окажат въздействие върху предприятията и заетостта, ЕФРР следва да подкрепя възстановяването от такива кризисни ситуации чрез подкрепа за създаването на работни места в МСП, включително чрез производствени инвестиции.

(12)

Инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за развитието на цялостна мрежа за високоскоростна цифрова инфраструктура и за насърчаването на незамърсяваща и устойчива мултимодална мобилност с акцент върху публичния транспорт, споделената мобилност, пешеходството и колоезденето, като част от прехода към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии.

(13)

За да се използват възможностите на цифровата ера, ЕФРР следва да допринесе за развитието на приобщаващо цифрово общество, в което гражданите, научноизследователските организации, предприятията и публичните администрации се възползват пълноценно от възможностите, които предлага цифровизацията. Ефективното електронно управление на национално, регионално и местно равнище включва разработване на инструменти, както и преосмисляне на организацията и процесите с цел по-ефективно, по-лесно, по-бързо и по-евтино предоставяне на обществени услуги. По-специално цифровите и телекомуникационните технологии следва да се използват за укрепване на традиционните мрежи и услуги в полза на местните общности чрез разработване на проекти като интелигентни градове и интелигентни села.

(14)

Подкрепата от ЕФРР по цел 1 на политиката (ЦП 1) следва да се основава на изграждането на капацитет за стратегии за интелигентна специализация, в които се определят приоритети на национално или регионално равнище, или и на двете, за увеличаване на тяхното конкурентно предимство чрез разработване и съгласуване на силните страни на научните изследвания и иновациите с нуждите на бизнеса и необходимите умения чрез процес на търсене на предприемачески потенциал. Процесът следва да даде възможност на участниците в сферата на предприемачеството, включително промишлеността, образователните и научноизследователските организации, публичните администрации и гражданското общество, да определят най-обещаващите области за устойчиво икономическо развитие въз основа на характерните за региона структури и база знания. Тъй като процесът на управление на интелигентната специализация е от решаващо значение за качеството на стратегията, ЕФРР следва да предоставя подкрепа за развитието и укрепването на капацитета, необходим за ефективния процес на търсене на предприемачески потенциал и за изготвянето или актуализирането на стратегии за интелигентна специализация.

(15)

За да се насърчи постигането на неутралност на Съюза по отношение на климата до 2050 г., като се отчитат надлежно произтичащите от това социални и икономически последици, ЕФРР и Кохезионният фонд следва да допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове и за борбата с енергийната бедност. В този контекст особено значение ще имат инвестициите в енергийна ефективност, включително схеми за икономии на енергия, в устойчива енергия от възобновяеми източници в съответствие с критериите за устойчивост, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета (8), в интелигентни енергийни системи, както и инвестиции, насочени към предотвратяване на бедствия, насърчаване на биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително опазване, утвърждаване на стойността и обръщане на специално внимание на защитените природни зони, както и други мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, като например опазване и възстановяване на природни зони с висок потенциал за поглъщане и съхранение на въглерод, включително чрез възстановяване на влагата в мочурищата, улавяне на сметищен газ или намаляване на емисиите от промишлените процеси и продукти. Освен това следва да се подкрепят инвестиции, насочени към намаляване на всяка форма на замърсяване, като например замърсяване на въздуха, водата и почвата, както и шумовото и светлинното замърсяване.

(16)

Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, които очертават политиките и мерките и които са насочени към енергийната бедност и емисиите на парникови газове, трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на програмите, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд. С цел да се осигури принос за постигането на националните цели за намаляване на енергийната бедност, определени в интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, ЕФРР следва да подкрепя по-специално подобряването на енергийната ефективност в жилища и сгради в съответствие с изменената Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета (9), за да се допринесе за постигането на декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., като по този начин се намалява потреблението на енергия и се създават икономии за домакинствата, засегнати от енергийна бедност.

(17)

За да се подобри транспортната свързаност, ЕФРР и Кохезионният фонд следва да насърчават развитието на трансевропейска транспортна мрежа, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1315/2013, чрез инвестиции в инфраструктура за железопътен транспорт, транспорт по вътрешните водни пътища, автомобилен транспорт, морски транспорт и мултимодален транспорт, включително мерки за намаляване на шума. ЕФРР и Кохезионният фонд следва също така да подкрепят националната, регионалната и местната, трансграничната и градската мобилност. В този процес двата фонда следва да обърнат внимание на подобряването на безопасността, по-специално на съществуващите мостове и тунели.

(18)

В един все по-свързан свят и с оглед на демографските и миграционните процеси е ясно, че миграционната политика на Съюза изисква общ подход, който разчита на полезното взаимодействие и взаимно допълване на различните инструменти за финансиране. Поради тази причина при изготвянето и изпълнението на програмите ЕФРР следва да обръща внимание на демографските предизвикателства. С цел да се осигури последователна, солидна и съгласувана подкрепа на усилията за солидарност и разпределяне на отговорността между държавите членки при управлението на миграцията, ЕФРР следва да предоставя подкрепа, на най-подходящото териториално равнище, за улесняване на дългосрочната, приобщаваща интеграция на гражданите на трети държави, включително мигранти, в полза на социалното и икономическото развитие, чрез възприемането на подход, насочен към защита на тяхното достойнство и права.

(19)

С цел насърчаване на социалните иновации и приобщаващия достъп до висококачествена заетост ЕФРР следва да подкрепя субекти от сферата на социалната икономика като кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения с нестопанска цел и социални предприятия.

(20)

За да се насърчи социалното приобщаване и да се води борба с бедността, особено сред маргинализираните общности, е необходимо да се подобри достъпът, включително чрез инфраструктура, до социални, образователни, културни и развлекателни услуги, включително спорт, като се вземат предвид специфичните нужди на хората с увреждания, децата и възрастните хора.

(21)

ЕФРР и Кохезионният фонд следва да насърчават социално-икономическото приобщаване на маргинализираните общности, като се обръща специално внимание на стратегическата рамка на политиката за приобщаване на ромите, както е посочено в приложение IV към Регламент (EC) 2021/1060, в който се излагат мерки за интегриране, домакинствата с ниски доходи, включително домакинствата, изложени на риск от бедност и социално изключване, и групите в неравностойно положение, включително хората със специални нужди. По-специално, в съответствие с принцип 19 от Европейския стълб на социалните права, ЕФРР и Кохезионният фонд следва да могат да подкрепят предоставянето на социални жилища. Предвид предизвикателствата по отношение на достъпа до основни услуги, пред които са изправени маргинализираните ромски общности, ЕФРР и Кохезионният фонд следва да допринасят за подобряване на условията им на живот и перспективите им за развитие.

(22)

С цел подобряване на подготвеността за образование и обучение от разстояние и в електронна среда, което да е социално приобщаващо, в задачата си да разшири равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот ЕФРР следва по-специално да допринася за повишаване на устойчивостта на ученето от разстояние и в електронна среда. Усилията за осигуряване на непрекъснатост на образованието и обучението по време на пандемията от COVID-19 разкриха значителни недостатъци при достъпа до необходимото оборудване в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и свързаността на учащите се в неравностойно положение и в отдалечените региони. В този контекст ЕФРР следва да подкрепя предоставянето на необходимото ИКТ оборудване и свързаност, като по този начин се насърчава устойчивостта на системите за образование и обучение за учене от разстояние и в електронна среда.

(23)

С цел укрепване на капацитета на системите за обществено здравеопазване за предотвратяване, бърза реакция и възстановяване при извънредни ситуации в областта на здравеопазването, ЕФРР следва също така да допринася за устойчивостта на системите за здравеопазване. Освен това, тъй като безпрецедентната пандемия от COVID-19 разкри колко важен е непосредственият достъп до доставки от първостепенно значение, за да се осигури ефективна реакция при възникнала извънредна ситуация, обхватът на подкрепата от ЕФРР следва да бъде разширен, за да се даде възможност за закупуване на стоки, необходими за подобряване на устойчивостта при бедствия и устойчивостта на здравните системи, включително първичните здравни грижи, и насърчаване на прехода от институционални грижи към грижи, предоставяни в семейството и в общността. Закупените стоки, предназначени за укрепване на устойчивостта на здравните системи, следва да бъдат в съответствие с националната здравна стратегия, да не излизат извън нейните рамки и да гарантират взаимно допълване с програмата „ЕС в подкрепа на здравето”, създадена с Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета (10), както и с капацитета на rescEU по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза, създаден с Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11).

(24)

ЕФРР следва да подкрепя и насърчава прехода от институционални грижи към грижи, предоставяни в семейството и в общността чрез подкрепа на заведения, които ще се стремят да предотвратяват сегрегацията от общността, ще улесняват интеграцията на хората в обществото и ще се стремят да гарантират независими условия на живот.

(25)

Следва да се предвиди отделна специфична цел за подпомагане на регионалните икономики, които са силно зависими от секторите на туризма и културата. Това би позволило да се използва пълният потенциал на културата и устойчивия туризъм за икономическо възстановяване, социално приобщаване и социални иновации, без да се засягат възможностите за предоставяне на подкрепа от ЕФРР за тези сектори по други специфични цели.

(26)

Инвестициите в подкрепа на творческите и културните индустрии, услугите в областта на културата и обектите на културното наследство биха могли да бъдат финансирани по всяка цел на политиката, при условие че допринасят за специфичните цели и че попадат в обхвата на подкрепата от ЕФРР.

(27)

Устойчивият туризъм изисква баланс между икономическата, социалната, културната и екологичната устойчивост. Подходът за подкрепа на устойчивия туризъм следва да бъде в съответствие със съобщението на Комисията от 19 октомври 2007 г., озаглавено „Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм“. По-специално той следва да отчита благосъстоянието на туристите, да зачита природната и културната среда и да гарантира социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на дестинациите и предприятията чрез интегриран и цялостен политически подход.

(28)

За да се подпомогнат усилията на държавите членки и на регионите за посрещане на новите предизвикателства и за осигуряване на високо ниво на сигурност за техните граждани, както и за предотвратяване на маргинализацията и радикализацията, като се разчита на полезното взаимодействие и взаимното допълване с други политики на Съюза, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за сигурността в области, в които е необходимо да се осигури безопасността и сигурността на обществените пространства и на критичните инфраструктури, например транспорта и енергетиката, като по този начин се способства за изграждане на по-приобщаващи и по-безопасни общества.

(29)

ЕФРР следва да предоставя подкрепа по цел 5 на политиката (ЦП 5) по интегриран начин за икономическото, социалното и екологичното развитие въз основа на междусекторни териториални стратегии с използване на инструменти за интегрирано териториално развитие, за да се гарантира хармоничното развитие на градските и извънградските райони. Освен това при развитието на градските райони следва да се обърне специално внимание на подкрепата за функционалните градски райони поради тяхното значение за установяването на сътрудничество между местните органи и партньорите през административните граници, както и за укрепването на връзките между градските и селските райони.

(30)

ЕФРР следва да подкрепя устойчивия туризъм по интегриран начин, по-специално чрез засилване на сътрудничеството в рамките на функционалните територии. За да се засили въздействието на устойчивия туризъм върху икономиката, предприятията и публичните органи следва систематично да си сътрудничат, за да предоставят качествени услуги по-ефективно в райони с висок потенциал за туризъм, като се грижат надлежно за създаването на стабилна правна и административна среда, благоприятстваща устойчивия растеж на тези райони. Подкрепяните действия в областта на устойчивия туризъм могат да вземат предвид най-добрите практики в тази област, като например подхода на „туристическия район“.

(31)

В резултат на общата цел на Кохезионния фонд, предвидена в ДФЕС, е необходимо да бъдат определени политически цели, които Кохезионният фонд трябва да подкрепя.

(32)

За да се подобри общият административен капацитет на институциите и управлението в държавите членки, които изпълняват програми по линия на целта „Инвестиции за работни места и растеж“, е необходимо да се даде възможност за мерки за подкрепа на програмните органи и секторните или териториалните участници, отговарящи за извършването на дейности, свързани с изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд по всички преследвани специфични цели, като се вземат предвид хоризонталните принципи, посочени в Регламент (EC) 2021/1060, включително целите на ООН за устойчиво развитие.

(33)

С цел насърчаване и укрепване на мерките за сътрудничество в рамките на програми, изпълнявани по целта „Инвестиции за работни места и растеж“, е необходимо да се засилят мерките за сътрудничество с партньори, включително на местно и на регионално равнище, в дадена държава членка или между различни държави членки във връзка с подкрепата, предоставяна по всички специфични цели. Това засилено сътрудничество е в допълнение към сътрудничеството по Interreg и следва по-специално да подпомогне сътрудничеството между структурираните партньорства с оглед изпълнение на регионалните стратегии, посочени в съобщението на Комисията от 18 юли 2017 г., озаглавено „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“. Партньорите следователно могат да произхождат от всеки регион в Съюза, но може да включват също така трансграничните региони и региони, които са обхванати от Европейска група за териториално сътрудничество съгласно Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета (12), макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни, или комбинация от двата вида стратегии.

(34)

ЕФРР следва да спомогне за преодоляване на основните различия между регионите в Съюза и да намали неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация, като по този начин способства за укрепването на регионалната устойчивост. Следователно подкрепата от ЕФРР по целта „Инвестиции за работни места и растеж“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2021/1060. Поради това подкрепата от ЕФРР следва да се съсредоточи върху целите на политиката за постигане на по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и на регионалната свързаност на ИКТ и по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност. Ресурсите, предназначени за постигането на устойчива градска мобилност и инвестиции в широколентова инфраструктура, могат да се отчетат частично при изчисляването на съответствието с изискванията за тематична концентрация. В споразуменията си за партньорство държавите членки следва да решат за целия програмен период дали да спазят изискванията за тематична концентрация на равнището на категориите региони или на национално равнище. Тематичната концентрация на национално равнище следва да се установи от трите групи държави членки, съставени в съответствие със съответния брутен национален доход и следва да позволява гъвкавост на равнището на отделните програми. Тъй като подкрепата от Кохезионния фонд може също да допринесе за тематичната концентрация, следва да се определят условията за този принос. Освен това методиката за класифициране на държавите членки следва да се определи подробно, като се вземе предвид специфичното положение на най-отдалечените региони и рядко населените северни региони.

(35)

С цел да се съсредоточи подкрепата върху ключовите приоритети на Съюза, целесъобразно е също така изискванията за тематична концентрация да се спазват през целия програмен период, включително в случаите на прехвърляне между приоритетите по една програма или между програми.

(36)

С цел да се даде възможност на ЕФРР да предоставя подкрепа по Interreg по отношение както на инвестиции в инфраструктура и на свързаните с тях инвестиции, както и дейности за обучение и интеграция, е необходимо да се предвиди, че ЕФРР следва да може също така да подкрепя дейности в рамките на специфичните цели на ЕСФ+, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(37)

С цел да се съсредоточи използването на ограничените ресурси по най-ефективния начин, подкрепата, предоставяна от ЕФРР за производствени инвестиции в рамките на съответната специфична цел, следва да бъде ограничена до микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (14), с изключение на специфичните инвестиции, предвидени в настоящия регламент.

(38)

В контекста на подкрепата от ЕФРР за производствени инвестиции е уместно да се поясни, че понятието „производствени инвестиции“ следва да се разбира като инвестиция в основен капитал или нематериални активи на предприятията с оглед на производството на стоки и услуги, като по този начин се допринася за бруто капиталообразуването и заетостта. Следва също така да се предвиди, че при определени условия ЕФРР и Кохезионният фонд могат да подкрепят инвестиции в предприятия, различни от МСП. Освен това, въз основа на опита от предходни програмни периоди ЕФРР и Кохезионният фонд следва също така да подкрепят инвестициите в предприятия, различни от МСП, включително по-специално комунални услуги, когато те се отнасят до инвестиции в инфраструктура, която осигурява достъп до обществено достъпни услуги в областта на енергетиката, околната среда и биологичното разнообразие, транспорта и цифровата свързаност.

(39)

В настоящия регламент следва да бъдат определени различните видове дейности, разходите за които следва да могат да бъдат подкрепяни чрез инвестиции от ЕФРР и Кохезионния фонд по съответните им цели, както са предвидени в ДФЕС, включително колективно финансиране. Кохезионният фонд следва да бъде в състояние да подкрепя инвестиции в TEN-T и околната среда, включително инвестиции, свързани с устойчивото развитие и енергетиката, които предполагат ползи за околната среда. В този контекст Кохезионният фонд следва да може също така да подкрепя комбинираната енергийна и сеизмична модернизация. Що се отнася до ЕФРР, списъкът на дейностите следва да взема предвид специфичните национални и регионални потребности в областта на развитието, както и местния потенциал, и следва да бъде опростен. ЕФРР следва да е в състояние да подкрепя инвестиции в инфраструктура, включително за научноизследователска и иновационна бизнес инфраструктура за МСП, жилищно настаняване за маргинализираните общности и групите в неравностойно положение, домакинствата с ниски доходи и мигрантите, култура и наследство, устойчив туризъм и услуги за предприятията, инвестиции във връзка с достъпа до услуги, с особено внимание върху намиращите се в неравностойно положение, маргинализираните и сегрегираните общности, производствени инвестиции в МСП, оборудване, софтуер и нематериални активи, както и мерки по отношение на информация, комуникация, проучвания, създаване на мрежи, сътрудничество, обмен на опит между партньорите и дейности, свързани с клъстери. С цел подкрепа на изпълнението на програмата и двата фонда следва да са в състояние да подкрепят и дейности по техническа помощ. И накрая, за да се осигури подкрепа за по-голям набор от интервенции за програмите по Interreg, обхватът следва да бъде разширен, така че да включва и споделянето на голям набор от съоръжения и човешки ресурси, както и разходи, свързани с мерки, които попадат в приложното поле на ЕСФ+.

(40)

Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15), трябва да продължат да се финансират от Кохезионния фонд както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа, създаден с Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа („Регламент за МСЕ за периода 2021—2027 г.“).

(41)

В същото време е важно да се уточнят дейностите, които са извън обхвата на ЕФРР и Кохезионния фонд, включително инвестициите за намаляване на емисиите на парникови газове от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16), с цел да се избегне дублиране на наличното финансиране, което вече съществува в рамките на посочената директива, и инвестиции в предприятия в затруднено положение, както са определени в Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (17), освен ако предоставянето на подкрепа е разрешено по силата на правилата за предоставяне на помощ de minimis или на временна държавна помощ, предназначена за справяне с извънредни обстоятелства. ЕФРР и Кохезионният фонд не следва да подкрепят и определени инвестиции в летища, съоръжения за депониране и третиране на остатъчни отпадъци или изкопаеми горива. Поради това ЕФРР следва да може да подкрепя целеви мерки за смекчаване на въздействието върху околната среда, за сигурност и за безопасност на регионалните летища, при условие че основната цел на инвестициите е ясно определена от гледна точка на стандартите на Съюза в областта на околната среда, сигурността или безопасността и е в съответствие с правилата за държавните помощи.

За инвестиции, увеличаващи капацитета на съоръженията за третиране на остатъчни отпадъци, под остатъчни отпадъци следва да се разбират предимно неразделно събирани битови отпадъци и остатъци при третиране на отпадъци. Модернизирането на мрежите за централно отопление би могло да се подкрепя с оглед на подобряването на енергийната ефективност на ефективни районни отоплителни системи съгласно определението в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18), в съответствие с целите, определени в интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата. С оглед на насърчаването на енергията от възобновяеми източници може да се предостави подкрепа за котлите за централно отопление, които се захранват от комбинация от източници на газ и енергия от възобновяеми източници. В такива случаи подкрепата от двата фонда следва да съответства пропорционално на дела на енергията от възобновяеми източници, подавана към такива котли. В допълнение следва да бъде изрично посочено, че отвъдморските страни и територии, изброени в приложение II към ДФЕС, не са допустими за подкрепа от ЕФРР или Кохезионния фонд.

(42)

Държавите членки следва редовно да предоставят на Комисията информация относно постигнатия напредък, като използват общите показатели за крайния продукт и за резултата, предвидени в приложение I. Общите показатели за краен продукт и за резултат могат да се допълват, ако е целесъобразно, от специфични за програмите показатели за краен продукт и за резултат. Информацията, предоставена от държави членки, следва да служи като основа за изготвяните от Комисията доклади относно напредъка в постигането на специфичните цели за целия програмен период, като за целта се използва основен набор от показатели, предвиден в приложение II.

(43)

Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (19) ЕФРР и Кохезионният фонд следва да се подложат на оценка въз основа на информацията, събрана в съответствие със специалните изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват административната тежест, по-специално за държавите членки, и свръхрегулирането. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели, които да служат като основа за оценяване на последиците на двата фонда по места.

(44)

В рамките на съответните правила на Пакта за стабилност и растеж, както е пояснено в Кодекса за поведение, държавите членки следва да могат да отправят надлежно обосновано искане за допълнителна гъвкавост за публичните или равностойните на тях структурни разходи, подкрепяни от публичната администрация чрез съфинансиране на инвестиции, реализирани като част от ЕФРР и Кохезионния фонд. Комисията следва да направи такава оценка на това искане в съответствие с Пакта за стабилност и растеж и Кодекса за поведение.

(45)

ЕФРР следва да се занимава с проблемите на необлагодетелстваните райони, по-специално селските райони и районите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, включително демографски спад, при достъпа до основни услуги, включително цифрови услуги, повишаване на привлекателността за инвестиции, включително чрез бизнес инвестиции и свързаност с големите пазари. В този контекст ЕФРР следва да обърне внимание на специфичните предизвикателства пред развитието, пред които са изправени някои островни, гранични или планински региони. Освен това ЕФРР следва да обърне специално внимание на специфичните затруднения на районите от ниво 3 по NUTS и на равнището на местните административни единици, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейският парламент и на Съвета (20), които са слабо населени, в съответствие с критериите, определени в точка 161 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г., а именно тези с гъстота на населението под 12,5 жители на квадратен километър, или райони, които са засегнати от среден годишен спад на населението от най-малко 1% от населението през периода 2007—2017 г. Държавите членки следва да обмислят разработването на конкретни доброволни планове за действие на местно равнище за такива райони, за да се справят с тези предизвикателства, свързани с населението.

(46)

За да се увеличи максимално приносът за по-ефективно справяне с икономическите, демографските, екологичните и социалните предизвикателства, по-специално в районите с неблагоприятни природни и демографски условия, както е предвидено в член 174 от ДФЕС, действията в областта на териториалното развитие следва да се основават на интегрирани териториални стратегии, включително в градските и селските райони, и като се обръща внимание на връзките между градските и селските райони. Поради това подкрепата от ЕФРР следва да се предоставя под формите, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) 2021/1060, като се гарантира подходящо участие на местните, регионалните и градските органи, икономическите и социалните партньори и представителите на гражданското общество и неправителствените организации. Териториалните стратегии следва да могат да се възползват и от многофондов и интегриран подход, включващ ЕФРР, ЕСФ+, ЕФМДРА и ЕЗФРСР.

(47)

За да се подобри устойчивостта на общностите в селските райони и техните икономически, социални и екологични условия, подкрепата от ЕФРР следва да се използва за разработване на проекти като интелигентни села, както е посочено в резолюцията на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони, по-специално чрез разработване на нови възможности като децентрализирани услуги и енергийни решения, цифрови технологии и иновации.

(48)

В рамките на устойчивото градско развитие се счита за необходимо да се подпомогне интегрираното териториално развитие с цел по-ефективно справяне с икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните предизвикателства в градските райони, включително функционалните градски райони, като се отчита необходимостта от насърчаване на връзките между градските и селските райони. Подкрепата, насочена към градските райони, може да бъде под формата на отделна програма или отделен приоритет и следва да може да се ползва от многофондов подход. Принципите за избор на градски райони, в които трябва да бъдат изпълнени интегрирани действия за устойчиво градско развитие, както и ориентировъчните суми за тези действия, следва да бъдат определени в програмите по целта „Инвестиции за работни места и растеж“ с разпределени на национално равнище за тази цел най-малко 8% от средствата от ЕФРР. Следва също така да се предвиди, че този процент следва да се спазва през целия програмен период в случай на прехвърляне между приоритетите по една програма или между програми, включително по време на междинния преглед.

(49)

С цел да се набележат или предоставят решения за справяне с проблеми, свързани с устойчивото градско развитие на равнището на Съюза, иновативните дейности за градско развитие в областта на устойчивото градско развитие следва да бъдат заменени с Европейската инициатива за градовете, която да се изпълнява при пряко или непряко управление. Тази инициатива следва да обхване всички градски райони, включително функционалните градски райони, и да подкрепя Програмата на Европейския съюз за градовете. За да се стимулира участието на местните органи в тематичните партньорства по Програмата за градовете, ЕФРР следва да предоставя подкрепа за организационните разходи, свързани с това участие. Инициативата може да включва междуправителствено сътрудничество в областта на градоустройството, по-специално сътрудничество, насочено към изграждане на капацитет на местно равнище за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. Държавите членки, регионалните и местните органи следва да се включват активно при управлението и осъществяването на Европейската инициатива за градовете. Действията, договорени в рамките на такъв модел на управление, биха могли да включват обмен на регионалните и местните представители. Действията, предприети в рамките на Европейската инициатива за градовете, следва да насърчават връзките между градските и селските райони във функционалните градски райони. Сътрудничеството с Европейската мрежа за развитие на селските райони е от особено значение в това отношение.

(50)

Търговската реализация и разрастването на междурегионалните иновационни проекти следва да се насърчава на цялата територия на Съюза чрез новите междурегионални иновационни инвестиции, които ще се управляват от Комисията. Като подкрепят иновационни проекти в области на интелигентната специализация, включително пилотни проекти и мерки за изграждане на капацитет, те ще бъдат от полза по-специално за по-слабо развитите региони, като стимулират техните иновационни екосистеми и способността им да се интегрират в по-големи вериги за създаване на стойност в Съюза. Те следва също така да допринесат за изпълнението на съобщението на Комисията от 18 юли 2017 г., озаглавено „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“, по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в ключови области.

(51)

Специално внимание следва да се отдели на най-отдалечените региони, по-конкретно чрез приемането на мерки съгласно член 349 от ДФЕС за разпределяне на допълнителни средства за най-отдалечените региони, за да се компенсират допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС, а именно отдалечеността, островния характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата им зависимост от малък брой производства, като дълготрайността и съчетаването на тези фактори сериозно ограничават тяхното развитие. Тези разпределени средства следва да може да включват инвестиции, оперативни разходи и задължения за обществени услуги, целящи компенсиране на допълнителните разходи, причинени от тези ограничения. Оперативната помощ следва да може да покрива разходите за услуги за превоз на товари и помощ за стартиращи предприятия за транспортни услуги, както и разходите по операции, продиктувани от задълженията за складиране, от прекаления обем и поддръжката на производствените средства, както и от недостига на човешки капитал на местния пазар. Тези разпределени средства не следва да подлежат на изискванията за тематична концентрация. За да се защити целостта на вътрешния пазар, както и за всички операции, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд, подкрепата от ЕФРР за финансиране на оперативни и инвестиционни помощи в най-отдалечените региони следва да е в съответствие с правилата за държавни помощи, както е определено в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(52)

С цел да се даде възможност за бърза реакция при извънредни и необичайни обстоятелства, както е посочено в Пакта за стабилност и растеж, които могат да възникнат по време на програмния период, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема временни мерки за улесняване на използването на подкрепата от ЕФРР в отговор на такива обстоятелства. Комисията следва да приеме мерките, които са най-подходящи с оглед на извънредните или необичайни обстоятелства, пред които е изправена дадена държава членка, като същевременно запазва целите на фонда. В допълнение, решенията за изпълнение във връзка с временните мерки за използване на ЕФРР в отговор на извънредни или необичайни обстоятелства следва да бъдат приети без процедури на комитет, като се има предвид, че приложното поле е определено от Пакта за стабилност и растеж и е ограничено до мярката, посочена в настоящия регламент. Комисията следва също така да наблюдава изпълнението и да оценява целесъобразността на мерките.

(53)

С цел изменение на някои несъществени елементи от настоящия регламент, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията по отношение на извършването на корекции, когато това е оправдано, на приложение II, в което се установява списък от показатели, използвани като основа за предоставяне на информация на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на изпълнението на програмите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(54)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване посредством преодоляването на основните различия между регионите в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради степента на неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограниченията на финансовите ресурси на държавите членки и регионите, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(55)

С оглед на приемането на настоящия регламент след началото на програмния период и като се отчита необходимостта от координирано и хармонизирано изпълнение на ЕФРР и Кохезионния фонд, както и за да се даде възможност за бързото му изпълнение, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 71

Член 1

Предмет 71

Член 2

Задачи на ЕФРР и Кохезионния фонд 71

Член 3

Специфични цели за ЕФРР и Кохезионния фонд 71

Член 4

Тематична концентрация на подкрепата от ЕФРР 73

Член 5

Обхват на подкрепата от ЕФРР 75

Член 6

Обхват на подкрепата от Кохезионния фонд 76

Член 7

Изключване от обхвата на ЕФРР и Кохезионния фонд 76

Член 8

Показатели 78

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ И МЕЖДУРЕГИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ 78

Член 9

Интегрирано териториално развитие 78

Член 10

Подкрепа за необлагодетелстваните райони 78

Член 11

Устойчиво градско развитие 79

Член 12

Европейска инициатива за градовете 79

Член 13

Междурегионални инвестиции в иновации 80

Член 14

Най-отдалечени региони 80

ГЛАВА III

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 81

Член 15

Преходни разпоредби 81

Член 16

Упражняване на делегирането 81

Член 17

Преглед 82

Член 18

Влизане в сила 82

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ И ЗА РЕЗУЛТАТА ЗА ЕФРР И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД — ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1 83

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВЕН НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЕФРР И ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 3, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ КОМИСИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕЙНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 41, ПАРАГРАФ 3, БУКВА З), ТОЧКА III) ОТ ФИНАНСОВИЯ РЕГЛАМЕНТ 32

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се определят специфичните цели и обхватът на подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по отношение на целта „Инвестиции за работни места и растеж“ и целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

2.   С настоящия регламент се определят и специфичните цели и обхватът на подкрепата от Кохезионния фонд по отношение на целта „Инвестиции за работни места и растеж“, посочена в член 5, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Член 2

Задачи на ЕФРР и Кохезионния фонд

1.   ЕФРР и Кохезионният фонд допринасят за общата цел за засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза.

2.   ЕФРР допринася за намаляване на различията в равнищата на развитие на различните региони в рамките на Съюза и за намаляване на изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони чрез участие в структурното приспособяване на регионите, чието развитие изостава, и в преобразуване на регионите със западаща промишленост, включително чрез насърчаване на устойчивото развитие и справяне с екологичните предизвикателства.

3.   Кохезионният фонд допринася за проекти за околната среда и трансевропейските мрежи в областта на транспортната инфраструктура (TEN-T).

Член 3

Специфични цели за ЕФРР и Кохезионния фонд

1.   В съответствие с целите на политиката, определени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060, ЕФРР подкрепя следните специфични цели:

а)

по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и на регионалната свързаност на ИКТ (ЦП 1) чрез:

i)

развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии;

ii)

усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи;

iii)

засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции;

iv)

развитие на уменията за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество;

v)

повишаване на цифровата свързаност;

б)

по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност (ЦП 2) чрез:

i)

насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове;

ii)

насърчаване на енергията от възобновяеми източници в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001, включително критериите за устойчивост, посочени в нея;

iii)

развиване на интелигентни енергийни системи, мрежи и съхранение извън трансевропейските енергийни мрежи TEN-E;

iv)

насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи;

v)

подкрепа за осигуряването на достъп до вода и на устойчивото управление на водите;

vi)

насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика;

vii)

подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

viii)

насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност като част от прехода към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии;

в)

по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността (ЦП 3) чрез:

i)

развитие на устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна, стабилна и интермодална TEN-T;

ii)

развитие и засилване на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност;

г)

по-социална и по-приобщаваща Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права (ЦП 4) чрез:

i)

повишаване на ефективността и приобщаващия характер на пазарите на труда и достъпа до висококачествена заетост чрез развитието на социална инфраструктура и насърчаване на социалната икономика;

ii)

подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда;

iii)

насърчаване на социално-икономическото приобщаване на маргинализираните общности, домакинствата с ниски доходи и групите в неравностойно положение, включително хората със специални нужди, чрез интегрирани действия, включително жилищно настаняване и социални услуги;

iv)

насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави, включително мигранти, чрез интегрирани действия, включително жилищно настаняване и социални услуги;

v)

гарантиране на равен достъп до здравеопазване и насърчаване на устойчивостта на системите за здравеопазване, включително първичните здравни грижи, и насърчаване на прехода от институционални грижи към грижи, предоставяни в семейството и в общността;

vi)

засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации;

д)

Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и на местни инициативи (ЦП 5) чрез:

i)

насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони;

ii)

насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността, в райони, различни от градските райони.

Подкрепата по ЦП 5 на политиката се предоставя чрез стратегиите за териториално и местно развитие чрез формите, посочени в член 28, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/1060.

2.   В рамките на двете специфични цели, посочени в параграф 1, буква д), държавите членки могат да подкрепят и операции, които могат да бъдат финансирани в рамките на специфичните цели, установени в букви а)—г) от посочения параграф.

3.   Кохезионният фонд подкрепя ЦП 2 и 3.

4.   В рамките на специфичните цели, установени в параграф 1, ЕФРР или Кохезионният фонд, по целесъобразност, могат също така да подкрепят дейности по целта „Инвестиции за работни места и растеж“, когато те:

a)

подобряват капацитета на програмните органи;

б)

подобряват капацитета на секторните или териториалните участници, отговорни за извършването на дейности, свързани с изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд, при условие че това допринася за постигането на целите на програмата; или

в)

засилват сътрудничеството с партньори както в рамките на дадената държава членка, така и извън нея.

Сътрудничеството, посочено в буква в), включва сътрудничество с партньори от трансгранични региони, от несъседни региони или от регионите, разположени на територията, обхваната от Европейска група за териториално сътрудничество, макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни, или комбинация от тях.

Член 4

Тематична концентрация на подкрепата от ЕФРР

1.   Що се отнася до програмите, изпълнявани в рамките на целта „Инвестиции за работни места и растеж“, общите средства по ЕФРР, различни от тези за техническа помощ, във всяка държава членка се съсредоточават на национално равнище или на равнището на категорията регион в съответствие с параграфи 3—9.

2.   Във връзка с тематичната концентрация на подкрепата за държавите членки, които включват най-отдалечените региони, средствата по ЕФРР, разпределени конкретно за програми за най-отдалечените региони, и тези, разпределени на всички други региони, се разглеждат поотделно.

3.   Държавите членки могат да решат да се съобразят с тематичната концентрация на национално равнище или на равнището на категорията регион. Всяка държава членка посочва своя избор в своето Споразумение за партньорство, посочено в член 10 от Регламент (ЕС) 2021/1060. Този избор се прилага за общия размер на средствата по ЕФРР на тази държава членка, посочени в параграф 1 от настоящия член, за целия програмен период.

4.   За целите на тематичната концентрация на национално равнище държавите членки се класифицират от гледна точка на тяхното съотношение на брутния национален доход, както следва:

a)

тези, чието съотношение БНД възлиза на или надхвърля 100% от средния за ЕС („група 1“);

б)

тези, чието съотношение БНД възлиза на или надхвърля 75% и е под 100% от средния за ЕС („група 2“);

в)

тези, чието съотношение БНД е под 75% от средния за ЕС („група 3“).

За целите на настоящия член съотношението БНД означава съотношението между брутния национален доход на глава от населението на държавата членка, измерен по стандарта на покупателната способност и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода от 2015 до 2017 г., и средния брутен национален доход на глава от населението по стандарт на покупателна способност на 27-те държави членки за същия референтен период.

Що се отнася до програмите по целта „Инвестиции за работни места и растеж“ за най-отдалечените региони, те се класифицират в група 3.

Що се отнася до програмите по целта „Инвестиции за работни места и растеж“ за островните държави членки, които получават подкрепа от Кохезионния фонд, те се класифицират в група 3.

5.   За целите на тематичната концентрация на равнището на категорията регион, регионите се класифицират по категории региони в съответствие с член 108, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 като:

a)

по-силно развити региони;

б)

региони в преход;

в)

по-слабо развити региони.

6.   Държавите членки спазват на национално равнище следните изисквания за тематична концентрация:

a)

държавите членки от група 1 или по-силно развитите региони разпределят най-малко 85% от своите ресурси по ЕФРР, посочени в параграф 1, за ЦП 1 и ЦП 2, и най-малко 30% за ЦП 2;

б)

държавите членки от група 2 или регионите в преход разпределят най-малко 40% от своите ресурси по ЕФРР, посочени в параграф 1, за ЦП 1, и най-малко 30% за ЦП 2;

в)

държавите членки от група 3 или по-слабо развитите региони разпределят най-малко 25% от своите ресурси по ЕФРР, посочени в параграф 1, за ЦП 1, и най-малко 30% за ЦП 2.

Когато държава членка реши да спази изискванията за тематична концентрация на равнището на категория региони, определените в първа алинея от настоящия параграф прагове се прилагат за средствата по ЕФРР, посочени в параграф 1, агрегирани за всички региони, попадащи в съответната категория регион.

7.   Когато държава членка разпределя за ЦП 2 повече от 50% от общите си ресурси по Кохезионния фонд, различни от тези за техническа помощ, изчислени след прехвърлянето, посочено в член 110, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060, с изключение на средствата по специфичната цел, посочена в член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), точка viii) от настоящия регламент, разпределените средства, надвишаващи тези 50%, могат да бъдат взети предвид при изчисляване на съответствието с изискванията за тематична концентрация, посочени в параграф 6 от настоящия член.

Ако държава членка реши да се съобрази с тематичната концентрация на равнището на категорията региони, ресурсите по Кохезионния фонд, които се вземат предвид за изискванията за тематична концентрация в съответствие с първа алинея, се разпределят пропорционално между различните категории региони въз основа на техния относителен дял от общото население на съответната държава членка.

Държавите членки посочват в своето споразумение за партньорство, посочено в член 10 от Регламент (ЕС) 2021/1060, дали ресурсите по Кохезионния фонд ще бъдат взети предвид за изискванията за тематична концентрация за ЦП 2.

8.   Ресурсите по специфичната цел, посочена в член 3, параграф 1, първа алинея, буква а), точка v), се програмират в рамките на специален приоритет.

Чрез дерогация от параграф 6, 40% от тези ресурси се вземат предвид при изчисляването на съответствието с изискванията за тематична концентрация за ЦП 1, посочени в параграф 6.

Ресурсите, които се вземат предвид за изискванията за тематична концентрация в съответствие с втора алинея от настоящия параграф, не надвишават 40% от изискванията за минимална тематична концентрация за ЦП 1, посочени в параграф 6.

9.   Ресурсите по специфичната цел, посочена в член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), точка viii), се програмират в рамките на специален приоритет.

Чрез дерогация от параграф 6, 50% от тези ресурсите по ЕФРР се вземат предвид при изчисляването на съответствието с изискванията за тематична концентрация за ЦП 2, посочени в параграф 6.

Ресурсите, които се вземат предвид за изискванията за тематична концентрация в съответствие с втора алинея от настоящия параграф, не надвишават 50% от изискванията за минимална тематична концентрация за ЦП 2, посочени в параграф 6.

10.   Изискванията за тематична концентрация, посочени в параграф 6 от настоящия член, се спазват през целия програмен период, включително когато разпределените ресурси по ЕФРР се прехвърлят между приоритетите по една програма или между програми и по време на междинния преглед в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

11.   Когато разпределените ресурси по ЕФРР във връзка с ЦП 1 или ЦП 2, или и двете, на дадена програма се намаляват вследствие на отмяна съгласно член 105 от Регламент (ЕС) 2021/1060, или в резултат от финансови корекции от страна на Комисията в съответствие с член 104 от посочения регламент, спазването на изискванията за тематична концентрация, посочено в параграф 6 от настоящия член, не се подлага на повторна оценка.

12.   Настоящият член не се прилага за допълнителното финансиране за северните слабо населени региони, посочени в член 110, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Член 5

Обхват на подкрепата от ЕФРР

1.   ЕФРР подкрепя следните дейности:

а)

инвестиции в инфраструктура;

б)

дейности за приложни научни изследвания и иновации, включително индустриални научни изследвания, експериментална развойна дейност и проучвания за осъществимост;

в)

инвестиции в достъпа до услуги;

г)

производствени инвестиции в МСП и инвестиции, насочени към запазване на съществуващите работни места и създаване на нови работни места;

д)

оборудване, софтуер и нематериални активи;

е)

изграждане на мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, включващи иновационни клъстери, включително между предприятия, научноизследователски организации и публични органи;

ж)

информация, комуникация и проучвания; и

з)

техническа помощ.

2.   Производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, могат да бъдат подкрепяни:

а)

когато включват сътрудничество с МСП във връзка с научноизследователски и иновационни дейности, подкрепяни по член 3, параграф 1, първа алинея, буква а), точка i);

б)

когато се подкрепят предимно мерки за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници съгласно член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), точка i) и буква б), точка ii);

в)

когато се правят в малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация съгласно определението в член 2, точки 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета (21) чрез финансови инструменти; или

г)

когато се правят в малки дружества със средна пазарна капитализация, в научноизследователски и иновационни дейности, подкрепяни по член 3, параграф 1, първа алинея, буква а), точка i).

3.   С цел да допринесе за постигането на специфичната цел по ЦП 1, посочена в член 3, параграф 1, първа алинея, буква а), точка iv) ЕФРР подкрепя и дейности в областта на обучението, ученето през целия живот, преквалификацията и образованието.

4.   С цел да допринесе за постигането на специфичната цел по ЦП 2, посочена в член 3, параграф 1, първа алинея, буква б), точка iv), и на специфичната цел по ЦП 4, посочена в буква г), точка v) от същата алинея, ЕФРР подкрепя също закупуването на стоки, необходими за подобряване на устойчивостта на системите за здравеопазване и устойчивостта на бедствия.

5.   По Interreg ЕФРР може също да подкрепя:

a)

споделеното използване на съоръжения и човешки ресурси; и

б)

съпътстващи нематериални инвестиции и други дейности, свързани с ЦП 4 по Европейския социален фонд плюс, както е посочено в Регламент (ЕС) 2021/1057.

6.   ЕФРР може да подкрепя финансирането на оборотния капитал на МСП под формата на безвъзмездни средства, когато това е строго необходимо като временна мярка в отговор на извънредните или необичайни обстоятелства, посочени в член 20 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

7.   Когато при искане, подадено от съответните държави членки, Комисията установи, че изискванията, определени в параграф 6 са изпълнени, тя приема решение за изпълнение, в което се определя периодът, през който е разрешена временната допълнителна подкрепа от ЕФРР.

8.   Комисията информира Европейския парламент и Съвета за изпълнението на параграф 6 и преценява дали временната допълнителна подкрепа от ЕФРР е достатъчно, за да се улесни използването на фонда в отговор на извънредните или необичайни обстоятелства. Въз основа на своята оценка Комисията, когато счете за целесъобразно, прави предложения за изменения на настоящия регламент, включително относно изискванията за тематична концентрация в член 4.

9.   Европейският парламент или Съветът могат да поканят Комисията за структуриран диалог относно прилагането на параграфи 6, 7 и 8 от настоящия член в съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Член 6

Обхват на подкрепата от Кохезионния фонд

1.   Кохезионният фонд подкрепя следните дейности:

a)

инвестиции в областта на околната среда, включително инвестиции, свързани с устойчивото развитие и енергетиката, които предполагат ползи за околната среда, с особен акцент върху енергията от възобновяеми източници;

б)

инвестиции в TEN-T;

в)

техническа помощ;

г)

информация, комуникация и проучвания.

Държавите членки гарантират подходящ баланс между инвестициите по букви а) и б), въз основа на специфичните за всяка държава членка нужди от инвестиции и инфраструктура.

2.   Сумата от Кохезионния фонд, прехвърлена към Механизма за свързване на Европа, се използва за проекти по TEN-T.

Член 7

Изключване от обхвата на ЕФРР и Кохезионния фонд

1.   ЕФРР и Кохезионният фонд не подкрепят:

а)

извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;

б)

инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;

в)

производството, преработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;

г)

предприятиe в затруднено положение, както e определенo в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014, освен ако предоставянето на подкрепа е разрешено по силата на правила за предоставяне на помощ de minimis или на правила за временна държавна помощ, предназначени за справяне с извънредни обстоятелства;

д)

инвестиции в летищна инфраструктура, с изключение на най-отдалечените региони, или в съществуващи регионални летища, както е определено в член 2, точка 153 от Регламент (ЕС) № 651/2014, във всеки от следните случаи:

i)

при мерките за смекчаване на въздействието върху околната среда; или

ii)

при системи за сигурност, безопасност и управление на въздушното движение, произтичащи от системата за управление на въздушното движение;

е)

инвестиции за обезвреждане на отпадъците в депа за отпадъци, с изключение на:

i)

най-отдалечените региони, само в надлежно обосновани случаи; или

ii)

инвестициите за извеждане от експлоатация, преобразуване или обезопасяване на съществуващи депа, при условие че тези инвестиции не увеличават капацитета им;

ж)

инвестиции за увеличаване на капацитета на съоръжения за третиране на остатъчни отпадъци, с изключение на:

i)

най-отдалечените региони, само в надлежно обосновани случаи;

ii)

инвестициите в технологии за оползотворяване на материали остатъчни отпадъци за целите на кръговата икономика;

з)

инвестиции, свързани с производството, преработката, транспорта, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива, с изключение на:

i)

замяната на отоплителни системи на твърди изкопаеми горива, а именно въглища, торф, лигнитни въглища, нефтени шисти, с газови отоплителни системи с цел:

осъвременяване на районните отоплителни и охладителни системи до статуса на „ефективни районни отоплителни и охладителни системи“ съгласно определението в член 2, точка 41 от Директива 2012/27/ЕС;

модернизиране на инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия до статуса на „високоефективно комбинирано производство на енергия“ съгласно определението в член 2, точка 34 от Директива 2012/27/ЕС;

инвестиции в котли и отоплителни инсталации, работещи с природен газ, в жилища и сгради, заместващи инсталации, работещи на базата на въглища, торф, лигнитни въглища или нефтени шисти;

ii)

инвестиции в разширяването и промяната на предназначението, преобразуването или преоборудването на газопреносни и разпределителни мрежи, при условие че тези инвестиции подготвят мрежите за добавяне в системата на възобновяеми и нисковъглеродни газове, като водород, биометан и синтетичен газ, и позволяват заместването на инсталации за твърди изкопаеми горива;

iii)

инвестиции в:

чисти превозни средства, както е определено в Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (22) за обществени цели; и

превозни средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове, проектирани и конструирани или приспособени за използване от службите за гражданска защита и противопожарните служби.

2.   Общият размер на подкрепата от Съюза за инвестициите на Съюза по параграф 1, буква з), точки i) и ii) не надвишава следните ограничения по отношение на общия размер на средствата, разпределени за програми от ЕФРР и Кохезионния фонд по целта „Инвестиции за работни места и растеж“ за съответната държава членка:

а)

за държави членки, чийто брутен национален доход (БНД) на глава от населението е под 60% от средния за ЕС БНД на глава от населението, или за държави членки, чийто БНД на глава от населението е под 90% от средния за ЕС БНД на глава от населението, и които имат дял на твърди изкопаеми горива в брутното вътрешно потребление на енергия, равен на или по-голям от 25%, ограничението е 1,55%;

б)

за държави членки, различни от тези по буква а), чийто БНД на глава от населението е под 90% от средния за ЕС БНД на глава от населението, ограничението е 1%.

в)

за държавите членки, чийто БНД на глава от населението е равен на или по-висок от 90% от средния за ЕС БНД на глава от населението, ограничението е 0,2%.

3.   За целите на настоящия член БНД на глава от населението на дадена държава членка се измерва по стандарта на покупателната способност, изчислява се въз основа на данни на Съюза за периода от 2015 до 2017 г. и се изразява като процент от средния брутен национален доход на глава от населението по стандарт на покупателна способност на 27-те държави членки за същия референтен период.

За целите на настоящия член делът на твърдите изкопаеми горива в потреблението на енергия означава делът на въглищата, лигнитните въглища, торфа и нефтените шисти, измерен през 2018 г.

4.   Операциите, подкрепяни от ЕФРР и Кохезионния фонд по параграф 1, буква з), точки i) и ii), се избират от управляващия орган до 31 декември 2025 г. Тези операции не се прехвърлят към следващия програмен период.

5.   Кохезионният фонд също така не подкрепя инвестиции в жилища, освен ако те не са свързани с насърчаването на енергийната ефективност или използването на енергия от възобновяеми източници.

6.   Отвъдморските страни и територии не са допустими за подкрепа от ЕФРР или Кохезионния фонд, но могат да участват в програмите по линия на Interreg в съответствие с условията, определени в Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета (23).

Член 8

Показатели

1.   Общите показатели за крайния продукт и за резултата, посочени в приложение I по отношение на ЕФРР и Кохезионния фонд, и, когато е целесъобразно, специфичните за програмата показатели за крайния продукт и за резултата, се използват в съответствие с член 16, параграф 1, втора алинея, буква а), член 22, параграф 3, буква г), точка ii) и член 42, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/1060.

2.   За показателите за краен продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни.

3.   В съответствие със задължението си за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква з) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (24) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно качеството на изпълнението съгласно приложение II.

4.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за изменение на приложение II с цел извършване на съответните корекции в информацията относно качеството на изпълнението, която се представя на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Комисията оценява начина, по който се взема предвид стратегическото значение на инвестициите, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд, в контекста на изпълнението на Пакта за стабилност и растеж, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ И МЕЖДУРЕГИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ

Член 9

Интегрирано териториално развитие

1.   ЕФРР може да подкрепя интегрираното териториално развитие в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060, в съответствие с разпоредбите на дял III, глава II от същия регламент.

2.   Държавите членки осъществяват интегрирано териториално развитие, подпомогнато от ЕФРР, изключително чрез формите, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Член 10

Подкрепа за необлагодетелстваните райони

В съответствие с член 174 от ДФЕС ЕФРР обръща специално внимание на преодоляването на предизвикателствата, пред които са изправени необлагодетелстваните региони и области, по-специално селските райони и областите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Когато е целесъобразно, държавите членки определят интегриран подход за справяне с демографските предизвикателства или специфичните нужди на тези региони и области в споразуменията си за партньорство в съответствие с член 11, първа алинея, буква и) от Регламент (ЕС) 2021/1060. Такъв интегриран подход може да включва ангажимент за целево финансиране за тази цел.

Член 11

Устойчиво градско развитие

1.   С цел посрещане на икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните предизвикателства ЕФРР подкрепя интегрираното териториално развитие въз основа на стратегии за териториално или водено от общностите местно развитие в съответствие с член 29 или 32 от Регламент (ЕС) 2021/1060, съответно, които акцентират върху градските райони, включително функционалните градски райони („устойчиво градско развитие“) в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 5, параграф 2 от същия регламент.

Специално внимание се отделя на справянето с предизвикателствата в областта на околната среда и климата, по-специално на прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., на използването на потенциала на цифровите технологии за целите на иновациите и на подкрепата за развитието на функционални градски райони. В този контекст средствата за устойчиво градско развитие, програмирани по приоритети, съответстващи на ЦП 1 и 2, се отчитат като част от изискванията за тематична концентрация съгласно член 4.

2.   Поне 8% от средствата по ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за работни места и растеж“, различни от тези за техническа помощ, се разпределят за устойчиво градско развитие в една или повече от формите, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Съответните териториални органи или структури избират или участват в подбора на операциите в съответствие с член 29, параграф 3 и член 32, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2021/1060.

В съответните програми се определят планираните суми за тази цел съгласно член 22, параграф 3, буква г), точка viii) от Регламент (ЕС) 2021/1060.

3.   Процентът, определен за устойчиво градско развитие по параграф 2 от настоящия член, се спазва през целия програмен период, когато разпределените средства по ЕФРР се прехвърлят между приоритетите по една програма или между програми, включително по време на междинния преглед в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

4.   Когато разпределените средства по ЕФРР се намаляват вследствие на отмяна съгласно член 105 от Регламент (ЕС) 2021/1060 или в резултат от финансови корекции от страна на Комисията в съответствие с член 104 от посочения регламент, спазването на параграф 2 от настоящия член не се подлага на повторна оценка.

Член 12

Европейска инициатива за градовете

1.   ЕФРР подкрепя Европейската инициатива за градовете, която се изпълнява от Комисията при пряко и непряко управление.

Тази инициатива обхваща всички градски райони, включително функционалните градски райони, и подкрепя Програмата на ЕС за градовете, включително подкрепа за участието на местните органи в тематичните партньорства, разработени по Програмата на ЕС за градовете.

2.   По отношение на устойчивото градско развитие, Европейската инициатива за градовете се състои от следните две направления:

а)

подкрепа на иновативни действия;

б)

подкрепа на изграждането на капацитет и знания, оценки на териториалното въздействие, развитието на политиката и комуникацията.

При поискване от една или повече държави членки, Европейската инициатива за градовете може също да подпомогне междуправителственото сътрудничество в областта на градоустройството. Особено внимание следва да се обърне на сътрудничеството, насочено към изграждане на капацитет на местно равнище за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие.

На всеки две години Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за напредъка в рамките на Европейската инициатива за градовете.

3.   Моделът на управление на Европейската инициатива за градовете включва участието на държавите членки, регионалните и местните органи и градовете и гарантира подходяща координация и взаимно допълване със специалната програма по член 3, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/1059, занимаваща се с устойчивото градско развитие.

Член 13

Междурегионални инвестиции в иновации

1.   ЕФРР подкрепя Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации.

2.   Инструментът за междурегионални инвестиции в иновации подкрепя пускането на пазара и разрастването на междурегионалните иновационни проекти, които имат потенциала да насърчават развитието на европейските вериги за създаване на стойност.

3.   Инструментът за междурегионални инвестиции в иновации се състои от следните две направления с равно подпомагане:

а)

финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти в споделени области на интелигентна специализация;

б)

финансова и консултантска подкрепа и изграждане на капацитет за развитието на вериги за създаване на стойност в по-слабо развитите региони.

4.   До 2% от средствата могат да бъдат предназначени за дейности за учене и оценка, за да се извлекат ползи и да се разпространят резултатите от проектите, подкрепяни по двете направления.

5.   Комисията осъществява тези инвестиции при пряко или непряко управление.

6.   Комисията се подпомага в работата си от експертна група.

Експертната група се състои от представители на държавите членки, регионалните органи и градовете, и представители на бизнеса, на научноизследователските среди и на организациите на гражданското общество. Съставът на експертната група има за цел да гарантира баланс между половете.

Експертната група подпомага Комисията при определянето на дългосрочна работна програма и при изготвянето на покани за представяне на предложения.

7.   При изпълнението на този инструмент Комисията гарантира координация и полезно взаимодействие с други програми и инструменти на Съюза за финансиране, и по-специално с направление В на Interreg, както е определено в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) 2021/1059.

8.   Инструментът за междурегионални инвестиции в иновации обхваща цялата територия на Съюза.

Трети държави могат да участват в този инструмент в съответствие с договореностите, определени в членове 16 и 23 от Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (25) („Регламентът за Хоризонт Европа“).

Член 14

Най-отдалечени региони

1.   Член 4 не се прилага за допълнителните средства, разпределени специално за най-отдалечените региони. Тези допълнителните средства, разпределени специално за най-отдалечените региони, се използват за компенсиране на допълнителните разходи, направени в тези региони поради един или няколко от постоянните фактори, ограничаващи тяхното развитие, посочени в член 349 от ДФЕС.

2.   С разпределените средства, посочени в параграф 1 от настоящия член, се подкрепят:

а)

дейностите в рамките на обхвата, посочен в член 5 от настоящия регламент;

б)

чрез дерогация от член 5 от настоящия регламент — мерки за покриване на оперативните разходи с цел компенсиране на допълнителните разходи, направени в най-отдалечените региони, поради един или няколко от постоянните фактори, ограничаващи тяхното развитие, посочени в член 349 от ДФЕС.

Разпределените средства, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат също така да се използват, за да се подпомогне финансирането на разходи, покриващи компенсацията, предоставена за задължения за обществени услуги и обществени поръчки за услуги в най-отдалечените региони.

3.   С разпределените средства, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се подкрепят:

а)

операции, отнасящи се до продукти, посочени в приложение I към ДФЕС;

б)

помощи за транспорт на лица, разрешени съгласно член 107, параграф 2, буква а) от ДФЕС;

в)

освобождаване от данъци и социални разходи;

г)

задължения за обществени услуги, които не се изпълняват от предприятия и при които държавата действа при упражняване на публични правомощия.

4.   Чрез дерогация от член 5, параграф 1, буква в), ЕФРР може да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в предприятия в най-отдалечените региони, независимо от размера на тези предприятия.

ГЛАВА III

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Преходни разпоредби

Регламенти (ЕС) № 1300/2013 и (ЕС) № 1301/2013 или всеки акт, приет по силата на тези регламенти, продължават да се прилагат за програмите и операциите, подкрепяни от ЕФРР или Кохезионния фонд в рамките на програмния период 2014—2020 г.

Член 16

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 4 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 1 юли 2021 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 17

Преглед

Европейският парламент и Съветът извършват преглед на настоящия регламент не по-късно от 31 декември 2027 г. в съответствие с член 177 от ДФЕС.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ С 62, 15.2.2019 г., стр. 90.

(2)  ОВ С 86, 7.3.2019 г., стр. 115.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. (ОВ С 108, 26.3.2021 г., стр. 566.) и позиция на Съвета на първо четене от 27 май 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 23 юни 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (вж. страница 159 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (OВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

(8)  Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

(9)  Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (OВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 75).

(10)  Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) за периода 2021—2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (ОВ L 107, 26 март 2021 г., стр. 1).

(11)  Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

(12)  Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (OB L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

(13)  Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013 (вж. страница 21 от настоящия брой на Официален вестник).

(14)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(15)  Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

(16)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(17)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(18)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

(19)  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

(22)  Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (OВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

(23)  Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (вж. страница 94 от настоящия брой на Официален вестник).

(24)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(25)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ И ЗА РЕЗУЛТАТА ЗА ЕФРР И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД — ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1 (1)

Таблица 1

Общи показатели за крайния продукт и за резултата за ЕФРР (по цели „Инвестиции за работни места и растеж“ и „Interreg“) и Кохезионния фонд  (**)

Цел на политиката

Специфична цел

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и на регионалната свързаност на ИКТ (ЦП 1)

i)

Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии

RCO  (2) 01 — Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия)*  (3)

RCO 02 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства*

RCR  (4) 01 — Работни места, създадени в подкрепяни структури*

RCR 102 — Изследователски работни места, създадени в подкрепяни структури*

 

RCO 03 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез финансови инструменти*

RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа*

RCO 05 — Нови предприятия, получаващи подкрепа*

RCO 06 — Изследователи, работещи в подкрепяни научноизследователски съоръжения

RCO 07 — Научноизследователски организации, участващи в съвместни проекти за научни изследвания

RCR 02 — Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа (от които: безвъзмездни средства, финансови инструменти)*  (3)

RCR 03 — Малки и средни предприятия (МСП), въвеждащи иновация в продукт или процес*

RCR 04 — МСП, въвеждащи иновация в маркетинга или организацията*

 

RCO 08 — Номинална стойност на оборудването за научни изследвания и иновации

RCO 10 — Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации

RCO 96 — Междурегионални инвестиции за иновации в проекти на Съюза*

RCR 05 — МСП, въвеждащи иновация на равнището на предприятието*

RCR 06 — Подадени заявки за патент*

RCR 07 — Заявки за марка и дизайн*

RCR 08 — Публикации от подкрепяни проекти

ii)

Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи

RCO 13 — Стойност на цифрови услуги, продукти и процеси, разработени за предприятия*

RCO 14 — Публични институции, получаващи подкрепа за разработване на цифрови услуги, продукти и процеси*

RCR 11 — Потребители на нови и усъвършенствани обществени цифрови услуги, продукти и процеси*

RCR 12 — Потребители на нови и усъвършенствани цифрови услуги, продукти и процеси, разработени от предприятия*

RCR 13 — Предприятия, постигащи висок интензитет на цифровите технологии*

iii)

Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции

RCO 15 — Създаден капацитет за инкубация*

RCO 103 — Подкрепяни предприятия с висок темп на растеж*

RCR 17 — Нови предприятия, оцеляващи на пазара*

RCR 18 — МСП, които използват инкубаторни услуги след създаването на бизнес инкубатора*

RCR 19 — Предприятия с голям оборот*

RCR 25 — МСП с по-висока добавена стойност на служител*

iv)

Развитие на уменията за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество

RCO 16 — Участие на институционални заинтересовани страни в процеса на търсене на предприемачески потенциал

RCO 101 — МСП, инвестиращи в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество*

RCR 97 —Подкрепяни стажове в МСП

RCR 98 — Служители на МСП, преминали обучение за умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество (по видове умения: технически, управленски, предприемачески, екологични, други)*  (3)

v)

Повишаване на цифровата свързаност

RCO 41 — Допълнителен брой жилища с широколентов достъп с много висок капацитет

RCO 42 — Допълнителен брой предприятия с широколентов достъп с много висок капацитет

RCR 53 — Жилища с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с много висок капацитет

RCR 54 — Предприятия с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с много висок капацитет

2.

По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност (ЦП 2)

i)

Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове

RCO 18 — Жилища с подобрени енергийни характеристики

RCO 19 — Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики

RCO 20 — Новопостроени или подобрени мрежови линии за централно отопление и охлаждане

RCO 104 — Брой на агрегатите за високоефективно комбинирано производство на енергия

RCO 123 — Жилища, използващи котли и отоплителни инсталации, работещи с природен газ, които заменят инсталации на базата на твърди изкопаеми горива

RCR 26 — Годишно потребление на първична енергия (от които: жилища, обществени сгради, предприятия, други)  (3)

RCR 29 — Очаквани емисии на парникови газове*

RCR 105 — Очаквани емисии на парникови газове от котли и отоплителни инсталации, конвертирани от твърди изкопаеми горива към газ

ii)

Насърчаване на енергията от възобновяеми източници в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001, включително критериите за устойчивост, посочени в нея

RCO 22 — Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия)*  (3)

RCO 97 — Подкрепяни общности за енергия от възобновяеми източници*

RCR 31 — Общо произведена енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия)*  (3)

RCR 32 — Допълнителен оперативен капацитет, инсталиран за енергия от възобновяеми източници*