ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 209

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
14 юни 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/947 на Европейския парламент и на Съвета oт 9 юни 2021 година за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа, за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/EС и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 и на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (Евратом) 2021/948 на Съвета от 27 май 2021 година за създаване на Европейски инструмент за международно сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа, въз основа на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и за отмяна на Регламент (Евратом) № 237/2014

79

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/949 на Комисията от 7 юни 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Balatoni hal“ (ЗГУ)

91

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/950 на Комисията от 7 юни 2021 година за одобрение на изменения на равнището на Съюза в спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание („Recaș“ (ЗНП)

92

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/951 на Комисията от 11 юни 2021 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2021 година

93

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/952 на Комисията от 11 юни 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

95

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.