ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 189

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
28 май 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за създаване на Еразъм+ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за създаване на програма Творческа Европа (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 ( 1 )

34

 

*

Регламент (ЕС) 2021/819 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст) (текст от значение за ЕИО)

61

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/820 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година относно Стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021—2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации и за отмяна на Решение № 1312/2013/ЕС ( 1 )

91

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

28.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/817 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 май 2021 година

за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Инвестирането в образователна мобилност за всички, независимо от произхода и средствата, и в сътрудничеството и развитието на иновационни политики в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, е от основно значение за изграждането на приобщаващи, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза, и е още по-важно в условията на бързи и дълбоки промени, предизвикани от технологичната революция и глобализацията. Освен това подобна инвестиция допринася също за укрепването на европейската идентичност и ценности и за постигането на по-демократичен Съюз.

(2)

В своето съобщение от 14 ноември 2017 г., озаглавено „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ Комисията представи своята визия за изграждането, до 2025 г., на европейско пространство за образование, в което границите няма да бъдат препятствие за ученето. Това съобщение определя визия за Съюз, в който престоят в друга държава членка с цел обучение и учене в каквато и да е форма или среда ще бъде обичайна практика, а владеенето на два други езика освен майчиния ще се е превърнало в правило, и в който хората ще имат силно чувство за европейската си идентичност, за европейското културно наследство и неговото многообразие. В този контекст Комисията подчерта необходимостта от насърчаване на вече утвърдилата се програма „Еразъм+“ при всички категории учещи, обхванати от нея, и включване в програмата на учещи с по-малко възможности.

(3)

Значението на образованието, обучението и младежта за бъдещето на Съюза е отразено в съобщението на Комисията от 14 февруари 2018 г., озаглавено „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“. В това съобщение също така се подчертава необходимостта да се изпълнят ангажиментите, поети от държавите членки по време на социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа, проведена на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг,, включително чрез цялостното изпълнение на Европейския стълб на социалните права, тържествено обявен и подписан на 17 ноември 2017 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията (4), и принцип 1 от него относно образованието, обучението и ученето през целия живот. В съобщението се подчертава необходимостта от засилване на мобилността и обмена, включително чрез значително подсилена, приобщаваща и разширена програма „Еразъм+“, в отговор на призива на Европейския съвет в заключенията му от 14 декември 2017 г.

(4)

Принцип 1 от Европейският стълб на социалните права предвижда, че всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда. Европейският стълб на социалните права също така пояснява значението на качественото образование и грижа в ранна детска възраст и на гарантирането на равни възможности за всички.

(5)

В Декларацията от Братислава, подписана на 16 септември 2016 г., лидерите на 27 държави членки подчертаха своята решимост да предоставят на младите хора по-добри възможности. В Римската декларация, подписана на 25 март 2017 г., лидерите на 27 държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Комисията поеха ангажимент да работят за Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да намират работа в целия континент и който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие.

(6)

В доклада на Комисията от 31 януари 2018 г. за оценка в средносрочен план на програмата „Еразъм+“ (2014—2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) (наричана по-нататък „програмата за периода 2014—2020 г.“), се потвърждава, че създаването на единна програма в областта на образованието и обучението, младежта и спорта доведе до значително опростяване, рационализиране и полезно взаимодействие при управлението на програмата, но стигна до заключението, че са необходими допълнителни подобрения за по-нататъшно консолидиране на постигнатото подобрение на ефективността на програмата за периода 2014—2020 г. В консултациите относно междинната оценка и бъдещето на програмата държавите членки и заинтересованите страни апелираха за приемственост по отношение на обхвата на програмата „Еразъм+“, основната ѝ структура и механизмите за изпълнение, като същевременно призоваха за редица подобрения, например програмата да се направи по-приобщаваща, по-проста и по-лесно управляема за бенефициерите. Държавите членки и заинтересованите страни също така изразиха своята пълна подкрепа за запазване на интегрираната структура на програмата „Еразъм+“, основана на парадигмата за учене през целия живот. В своята резолюция от 2 февруари 2017 г. относно изпълнението на „Еразъм+“ (6) Европейският парламент приветства интегрираната структура на програмата за периода 2014—2020 г. и призова Комисията да използва изцяло измерението на програмата, засягащо ученето през целия живот, чрез стимулиране и насърчаване на междусекторното сътрудничество в рамките на програмата „Еразъм+“. Държавите членки и заинтересованите страни подчертаха и необходимостта от по-нататъшно укрепване на международното измерение на програмата „Еразъм+“.

(7)

Откритата обществена консултация през 2018 г. относно финансирането от Съюза в областта на ценностите и мобилността потвърди тези важни констатации на докладa за междинна оценка на програмата за периода 2014—2020 г. и подчерта необходимостта бъдещата програма да се направи по-приобщаваща, да се продължи насочването на приоритетите към модернизация на системите за образование и обучение и да се постави по-голям акцент върху утвърждаването на европейската идентичност, активното гражданство и участието в демократичния живот.

(8)

В своето съобщение от 2 май 2018 г., озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“, Комисията призова за повече инвестиции в хората и по-силен акцент върху младежта в следващата финансова рамка. В това съобщение Комисията призна, че програмата „Еразъм+“ е един от най-осезаемите успехи на Съюза. В съобщението си от 27 май 2020 г.„Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа“ Комисията призна ролята на програмата „Еразъм+“ за повишаването на устойчивостта на Съюза и за справянето със социално-икономическите предизвикателства. Тя потвърди също ангажимента си за значително укрепване на програмата „Еразъм+“. Това би позволило на повече хора да се преместят в друга държава, за да учат или работят, и би позволило с Програмата да се постави акцент върху приобщаването и достигането до повече хора с по-малко възможности.

(9)

В този контекст е необходимо да се създаде програма „Еразъм+“ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (наричана по-нататък „Програмата“), приемник на програмата за периода 2014—2020 г. Интегрираният характер на програмата за периода 2014—2020 г., обхващащ ученето във всичките му контексти, а именно формално, неформално и информално учене, и на всички етапи от живота, следва да бъде засилен, за да насърчава гъвкавите процеси на учене, като по този начин се позволява на хората да придобиват и подобряват знанията, уменията и компетентностите, необходими за тяхното развитие като личности, за справяне с предизвикателствата и за извличане на максимална полза от възможностите на 21 век.

(10)

Програмата следва да бъде създадена за срок от седем години, за да се съгласува нейната продължителност с тази на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 , определена с Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 (7) (наричана по-нататък „МФР за периода 2021—2027“).

(11)

Програмата следва да е в състояние да допринася в още по-голяма степен за изпълнението на целите и приоритетите на политиката на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта. Съгласуваният подход за учене през целия живот е от основно значение за осъществяването на различните преходи, пред които хората ще бъдат изправени през живота си. Подобен подход следва да се насърчава чрез ефективно междусекторно сътрудничество. При прилагането на този подход в Програмата следва да се запази тясна връзка с цялостната стратегическа рамка за сътрудничество в рамките на политиката на Съюза в областта на образованието и обучението и младежта, включително програмите в рамките на политиката за училищата, висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето за възрастни, като същевременно се укрепват и развиват нови взаимодействия с други свързани програми и области на политиката на Съюза.

(12)

Програмата е ключов елемент за създаването на европейско пространство за образование. Като продължение на съобщението си от 14 ноември 2017 г., озаглавено „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ Комисията припомня, в съобщението си от 30 септември 2020 г. относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г., че програмата „Еразъм+“ продължава да бъде от основно значение за постигане на целите за качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот и за подготвяне на Съюза за цифровия и екологичния преход. Програмата следва да е в състояние да допринася за приемника на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението и актуализираната Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост, установена в съобщението на Комисията от 1 юли 2020 г., при наличието на общ ангажимент, що се отнася до стратегическата роля на уменията, ключовите компетентности и знанията за запазването на работните места и подпомагането на растежа, конкурентоспособността, иновациите и социалното сближаване, в съответствие с Препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. (8) Програмата следва да подпомогне изпълнението на плана за действие в областта на цифровото образование, установен в съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено "План за действие в областта на цифровото образование за 2021—2027 г. — Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера". Програмата следва да даде отговор на необходимата цифрова трансформация в областта на образованието и обучението, младежта и спорта. Програмата следва също да подкрепя държавите членки при постигането на целите, определени в Парижката декларация от 17 март 2015 г. относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация.

(13)

В съответствие със стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. (9), рамката за европейско сътрудничество по въпросите на младежта за периода 2019—2027 г., основана на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“, Програмата следва да подкрепя качествената младежка работа, инструментите и системите за обучение на младежките работници, валидирането на неформалното и информалното учене и подходите по отношение на качеството за овластяване на младежките организации. Програмата следва да подкрепя приобщаващ и широк диалог по въпросите на младежта в ЕС, чиито приоритети да се ръководят от потребностите на младите хора.

(14)

В Програмата следва да се вземе предвид съответният работен план на Европейския съюз за спорта, който представлява рамката за сътрудничество на равнището на Съюза в областта на спорта. Между съответния работен план на Европейския съюз за спорта и действията, подкрепени от Програмата в областта на спорта, следва да бъдат осигурени съгласуваност и взаимно допълване. Необходимо е съсредоточаване на вниманието по-специално върху масовия спорт предвид важната роля на спорта за насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот, междуличностните отношения, социалното приобщаване и равенството. Програмата следва да подкрепя образователната мобилност на спортния персонал предимно в областта на масовия спорт. Персоналът в областта на немасовия спорт, включително онези с двойна кариера — в спорта и извън него, могат също да засилят въздействието от ученето и трансфера на знания за спортния персонал и организациите в областта на масовия спорт. Поради това с Програмата следва да може да се дава подкрепа за възможности за образователна мобилност на персонала в областта на немасовия спорт, когато участието му може да бъде от полза за масовия спорт. Програмата следва да допринася за насърчаване на общите европейски ценности чрез спорт, добро управление и почтеност в спорта, устойчиво развитие, както и чрез образование, обучение и умения в спорта и чрез спорта. Подкрепяните от Програмата спортни събития с нестопанска цел следва да придобият европейско измерение и въздействие.

(15)

Програмата следва да може да се използва за подкрепа на всички области на обучение, и тя следва по-специално да допринася за укрепване на капацитета на Съюза за иновации, чрез подкрепа на дейностите, които помагат на хората да усвоят необходимите знания, умения, компетентности и нагласи в насочени към бъдещето области или дисциплини като точни науки, технологии, инженерство, изкуства и математика, изменение на климата, опазване на околната среда, устойчиво развитие, чиста енергия, изкуствен интелект, роботика, анализ на данни, дизайн и архитектура и цифрова и медийна грамотност. Иновациите могат да бъдат насърчавани чрез всички действия за образователна мобилност и сътрудничество, независимо дали са пряко или непряко управлявани.

(16)

Полезните взаимодействия с програмата ,„Хоризонт Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (10) (наричана по-нататък „Хоризонт Европа“) следва да гарантират, че комбинираните ресурси от Програмата и от „Хоризонт Европа“ се използват за подкрепа на дейности, насочени към укрепването и модернизирането на европейските институции за висше образование. Програма „Хоризонт Европа“ ще допълва, когато е целесъобразно, подкрепата на Програмата за инициативата за европейските университети като част от разработването на нови съвместни и интегрирани дългосрочни и устойчиви стратегии за образование, научни изследвания и иновации. Полезните взаимодействия с „Хоризонт Европа“ ще съдействат за укрепването на интеграцията на образованието и научните изследвания, по-специално в институциите за висше образование.

(17)

Новите и нововъзникващите технологии предлагат значителни възможности за учене и обмен и доказаха своето особено значение по време на пандемията от COVID-19. В допълнение към физическата образователна мобилност, която остава основно действие по Програмата, следва да се насърчават виртуални формати, като например виртуално учене, за да се допълни или подкрепи физическата образователна мобилност, да се предложат съдържателни възможности за учене на лицата, които не са в състояние да се преместят физически в държава, различна от тяхната държава на пребиваване, или да се стимулира обменът чрез иновативни форми на учене. Когато е относимо, в рамките на Програмата следва да се насърчава виртуалното сътрудничество. Комисията следва да гарантира, че, когато е възможно и целесъобразно, инструментите за виртуално учене, разработени в рамките на Програмата, се предоставят на широката общественост.

(18)

При изпълнението на своите цели Програмата следва да бъде по-приобщаваща чрез подобряване на дела на участието на хора с по-малко възможности. Редица мерки биха могли да спомогнат за увеличаване на участието в Програмата на хората с по-малко възможности, включително по-добри и по-целенасочени разяснителни кампании, комуникация, консултации и помощ, опростени процедури, по-гъвкави формати на образователна мобилност и по-голяма ангажираност с малки организации, по-специално новосъздадени организации и обществени организации на местно равнище, които работят пряко с учещи в неравностойно положение от всички възрасти. Важно е да се отчита, че ниските равнища на участие на хора с по-малко възможности имат различни причини и зависят от различни условия. Поради това, в рамката на Съюза за такива мерки, насочени към увеличаване на участието на хората с по-малко възможности, следва да се разработят планове за действие за приобщаване, съобразени с целевите групи и конкретните обстоятелства във всяка държава членка.

(19)

В някои случаи хора с по-малко възможности е по-малко вероятно да участват в Програмата от финансови съображения, било поради икономическото си положение или поради по-високите разходи за участие, които поражда специфичното им положение, какъвто често е случаят с хората с увреждания. В такива случаи тяхното участие би могло да бъде улеснено с целева финансова подкрепа. Поради това Комисията следва да гарантира въвеждането на подобни мерки за финансова подкрепа, включително чрез евентуални корекции на безвъзмездните средства на национално равнище. Наличието на допълнителни разходи, свързани с мерките за улесняване на приобщаването не следва да представлява основание за отхвърлянето на заявление.

(20)

За да стане Програмата по-достъпна за новосъздадените организации и организациите с по-малък административен капацитет и по-лесно управляема за бенефициерите, следва да се предприемат редица мерки за опростяване на процедурите на Програмата на ниво изпълнение. В това отношение информационните системи на Програмата следва да бъдат удобни за използване и да предоставят лесен достъп до възможностите, предлагани от Програмата. Също така процедурите, въведени за изпълнение на Програмата, следва да бъдат последователни и прости и следва да бъдат придружени от висококачествени мерки за подкрепа и информация. За тази цел следва да се организират редовни срещи на мрежата на националните агенции.

(21)

В своето съобщение от 14 ноември 2017 г.„Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ Комисията подчерта ключовата роля на образованието, културата и спорта за насърчаване на активното гражданство и общите ценности сред по-младите поколения. Укрепването на европейската идентичност и насърчаването на активното участие на отделни лица и гражданското общество в демократичните процеси са от основно значение за бъдещето на Европа и нашите демократични общества. Пътуването в чужбина с цел образование, учене, обучение и работа или за участие в младежки и спортни дейности допринася за укрепването на тази европейска идентичност в цялото ѝ многообразие. То засилва чувството за принадлежност към една културна общност и насърчава междукултурното обучение, критичното мислене и активното гражданство сред хората от всички възрасти. Участниците в дейностите за образователна мобилност следва да участват в своите местни общности, както и да се ангажират в местните общности на приемащата държава, за да споделят своя опит. Програмата следва да подкрепя дейностите, свързани със засилването на всички аспекти на творчеството в образованието, обучението и младежта и с насърчаването на индивидуалните ключови компетентности.

(22)

Програмата следва да подкрепя само действия и дейности, които имат потенциална европейска добавена стойност. Понятието за европейска добавена стойност трябва да се разбира широко и може да бъде демонстрирано по различен начин, например когато действията или дейностите имат транснационален характер, особено по отношение на образователната мобилност и сътрудничеството, насочени към постигане на устойчиво системно въздействие, допълват или насърчават полезните взаимодействия с други програми и политики на национално и международно равнище и на равнището на Съюза или допринасят за ефективното използване на инструментите на Съюза за прозрачност и признаване.

(23)

Международното измерение на Програмата следва да се насърчава с цел предлагането на повече възможности за образователна мобилност, сътрудничество и диалог в рамките на политиката с трети държави, които не са асоциирани към Програмата. Въз основа на успешното изпълнение на международни дейности във връзка с висшето образование и младежта в рамките на предходните програми в областта на образованието и обучението, и младежта, дейностите за международна образователна мобилност следва да се разширят към други сектори, като професионалното образование и обучение и спорта. За да се увеличи въздействието на тези дейности, е важно да се засилят полезните взаимодействия между Програмата и инструментите на Съюза за външна дейност, като например Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество –Глобална Европа и за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета, и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III), създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III). Инструментите на Съюза за външна дейност следва да имат за цел да увеличат възможностите, по-специално за отделни лица и организации от трети държави, които не са асоциирани към Програмата, като подкрепят по-специално изграждането на капацитет в тези държави, развитието на умения и междуличностния обмен, като същевременно предлагат повече възможности за сътрудничество, образователна мобилност и диалог в рамките на политиката.

(24)

Основната структура на програмата за периода 2014—2020 г., която беше разделена в три глави, а именно образование и обучение, младеж и спорт, и която беше организирана около три ключови действия, се утвърди като успешна и следва да бъде запазена. Следва да се въведат подобрения за оптимизиране и рационализиране на подкрепяните от Програмата действия. Освен това следва да бъде гарантирана стабилност и приемственост от гледна точка на управлението и начините на изпълнение. Като цяло най-малко 75% от бюджета на Програмата следва да се изпълнява при непряко управление от националните агенции. Това включва действия като образователна мобилност във всички области на образованието и обучението, младежта и спорта, както и партньорствата за сътрудничество, включително дребномащабните партньорства в областта на образованието и обучението, и младежта. Когато е целесъобразно, следва да се въведат специфични договорености за пряко управление на действията, в които участват мрежи в рамките на Съюза и европейски организации по ключови действия 2 и 3, с изключение на дребномащабните партньорства.

(25)

Програмата следва да изпълнява набор от действия в подкрепа на образователната мобилност, сътрудничеството между организации и институции, разработването на политики и сътрудничеството, както и действия по инициативата „Жан Моне“. В настоящия регламент следва да се определят тези действия, както и тяхното описание, включително дейностите, които биха могли да бъдат изпълнени в рамките на тези действия в хода на програмния период.

(26)

Програмата следва да засили съществуващите възможности за образователна мобилност, и по-специално в секторите, в които Програмата би могла да постигне най-голяма ефективност, за да разшири обхвата на тези възможности и да отговори на голямото неудовлетворено търсене. По-специално това следва да се постигне чрез увеличаване и улесняване на образователната мобилност за студенти, ученици, учещи в образованието за възрастни, и обучаващи се в рамките на професионалното образование и обучение, като обучаващите се в дуална система на обучение и стажанти, включително за целите на повишаването на квалификацията и преквалификацията. Наскоро завършили образованието си лица и хора, които наскоро са придобили професионална квалификация следва да могат да участват в образователна мобилност. Участието на наскоро завършилите образованието си в образователна мобилност следва да се основава на обективни критерии и да гарантира равно третиране. Възможностите за образователна мобилност на младежи, участващи в дейности за неформално учене, следва също да бъдат разширени, за да достигнат повече млади хора. Следва също така да се засили образователната мобилност на персонала в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, като се има предвид нейният „ефект на лоста“. Възможностите за образователна мобилност следва да могат да бъдат под различни форми, включително стажове, дуална система на обучение, младежки обмен, училищен обмен, преподаване или участие в дейност за професионално развитие, и следва да се основават на специфичните нужди на различните сектори. Програмата следва да подкрепя качеството при образователната мобилност , включително въз основа на принципите, определени в Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. (11) и препоръките на Съвета от 28 юни 2011 г. (12), от 20 декември 2012 г. (13), от 15 март 2018 г. (14), от 26 ноември 2018 г. (15) и от 24 ноември 2020 г. (16);

(27)

В съответствие с перспективата за истинско европейско пространство за образование Програмата следва също така да засилва образователната мобилност и обмена и да насърчава участието на студенти в образователни, културни и спортни дейности, като подкрепя цифровизацията на процесите, например посредством инициативата за европейска студентска карта. Във връзка с това Комисията следва да разработи инициативата за европейска студентска карта, по-специално за студентите, участващи в Програмата. Инициативата за европейска студентска карта може да бъде важна стъпка към осъществяването на образователна мобилност за всички чрез създаването на възможности за институциите за висше образование да изпращат и приемат повече студенти за целите на дейностите по обмен, като същевременно се подобрява качеството на образователната мобилност на студентите, и също така чрез улесняване на техния достъп до различни услуги като библиотеки, транспорт и настаняване преди физическото им пристигане в институцията в чужбина.

(28)

Програмата следва да насърчава участието на младите хора в демократичния живот на Европа, включително чрез подкрепа на дейности, допринасящи за гражданското образование и проекти за участие на младите хора с цел да се ангажират и да се учат как да участват в гражданското общество, като с това се повишава осведомеността относно общите европейски ценности, включително основните права, европейската история и култура, като се обединяват младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно и национално равнище и на равнището на Съюза, и се допринася за процеса на европейска интеграция.

(29)

Въз основа на оценката и по-нататъшното развитие на инициативата DiscoverEU, започнала през 2018 г. като подготвително действие, Програмата следва да предлага на младите хора повече възможности да открият всички дестинации в Европа чрез образователен опит в чужбина. На младите хора, особено на тези с по-малко възможности, следва да се даде шанс за първи, краткосрочен индивидуален или групов опит посредством пътуване из Европа като част от дейност за информално и неформално образование, насочена към насърчаване на чувството им за принадлежност към Съюза и да им се даде възможност да открият неговото културно и езиково многообразие. Участниците следва да бъдат избирани въз основа на ясни и прозрачни критерии. Изпълнителните органи следва да насърчават мерки, които да гарантират, че инициативата DiscoverEU е приобщаваща и географски балансирана по отношение както на предоставените карти за пътуване, така и на посетените държави членки, както и да подкрепят дейности със силно учебно измерение. Във връзка с това, чрез целенасочени мерки, като например разяснителни дейности, информационни сесии преди заминаването и събития за младите хора, Програмата следва също така да насърчава избора на по-слабо посетените държави членки и периферни региони. Следва да се обмислят други транспортни средства, ако железопътният транспорт не е наличен или е крайно непрактичен, по-специално като се има предвид специфичното положение на местоназначението. Инициативата DiscoverEU следва да се стреми да изгради връзки със съответните местни, регионални, национални и европейски инициативи, като например действието на Съюза, озаглавено „Европейски столици на културата“, европейските младежки столици, европейските столици на доброволчеството и европейските зелени столици.

(30)

Изучаването на езици допринася за взаимното разбирателство и мобилността в рамките на Съюза и извън него, а езиковите компетентности представляват основни житейски и работни умения. Поради това Програмата следва да насърчава изучаването на езици, включително, когато е приложимо, националните жестомимични езици, включително чрез по-широко използване на онлайн инструменти, защото електронното обучение може да предложи допълнителни предимства за изучаването на езици по отношение на достъпа и гъвкавостта. В същото време, за да се гарантира широк и приобщаващ достъп до Програмата, е важно многоезичието да бъде основен принцип при изпълнението на Програмата.

(31)

Програмата следва да подкрепя мерки за насърчаване на сътрудничеството между институциите и организациите, които работят активно в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, като се отчита основната роля на институциите и организациите за подпомагане на лицата да се сдобият с необходимите в един променящ се свят знания, умения и компетентности, и като подпомага институциите и организациите да реализират по подходящ начин своя потенциал за иновации, творчество и предприемачество, по-специално в рамките на цифровата икономика.

(32)

В своите заключения от 14 декември 2017 г. Европейският съвет призова държавите членки, Съвета и Комисията да постигнат напредък по редица инициативи за извеждане на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението на ново равнище, включително чрез насърчаване на създаването до 2024 г. на „европейски университети“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия Съюз. В своите заключения от 28 юни 2018 г. Европейският съвет призова за насърчаване на сътрудничеството между сферите на научните изследвания, иновациите и образованието, включително посредством инициативата за европейските университети. Програмата следва да подкрепя тези европейски университети при разработването на съвместни дългосрочни стратегии за висококачествено образование, научни изследвания и иновации, и за служене на обществото.

(33)

В Комюникето от Брюж от 7 декември 2010 г. за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011—2020 г. се призовава за подкрепа на високите постижения в областта на професионалното образование за интелигентен и устойчив растеж. В съобщението си от 18 юли 2017 г.„Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ Комисията призова държавите членки да обвържат професионалното образование и обучение със системите за иновации като част от стратегиите за интелигентна специализация на регионално равнище. Програмата следва да предоставя средства, за да се отговори на тези призиви, и да подпомага развитието на транснационални платформи от центрове за високи постижения в областта на професионалното образование, които са тясно интегрирани в местните и регионалните стратегии за устойчив растеж, иновации и конкурентоспособност. Тези центрове за високи постижения следва да действат като ключови фактори за придобиването на качествени професионални умения в контекста на секторни предизвикателства, като същевременно подкрепят цялостните структурни промени и социално-икономическите политики на Съюза.

(34)

Лесните за ползване онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество могат да играят важна роля в подкрепа на изпълнението на политиката в областта на образованието и обучението и младежта в Съюза. За да се увеличи използването на дейности за виртуално сътрудничество, Програмата следва да подкрепя по-систематичното и съгласувано използване на онлайн платформи като eTwinning, портала за училищно образование, Електронната платформа за учене за възрастни в Европа, Европейския младежки портал и онлайн платформи за висше образование и, когато е необходимо, всяка допълнителна онлайн платформа, която може да бъде създадена в областта на образованието и обучението и младежта.

(35)

Съгласно съответните рамки и инструменти на Съюза, Програмата следва да допринася за улесняването на прозрачността и признаването на компетентностите, уменията и квалификациите, както и прехвърлянето на кредити или единици резултати от учене, за да се насърчава осигуряването на качество и да се подкрепят валидирането на неформалното и информалното учене, управлението на уменията и ориентирането. В тази връзка Програмата следва също да предоставя подкрепа на координационните звена и мрежите на национално равнище и на равнището на Съюза, които улесняват трансевропейските обмени и развитието на гъвкави процеси на учене между различните области на образованието и обучението и младежта, както във формална, така и в неформална среда. Програмата следва също така да оказва подкрепа и на процеса от Болоня.

(36)

Програмата следва да мобилизира потенциала на бивши участници в „Еразъм +“ и да подкрепя съответни дейности, по-специално в областта на „Еразъм +“ мрежи от бивши възпитаници, посланици и участници в програмата „EuroPeers“, чрез насърчаването им да действат за популяризиране на Програмата с цел увеличаване на участието.

(37)

Като начин за гарантиране на сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа на други политики на Съюза, възможностите за образователна мобилност следва да бъдат предлагани на хора от различни сектори на дейност, като публичния и частния сектор, селското стопанство и предприемачеството, давайки им възможност да придобият образователен опит в чужбина, който да им позволи да израстват и да се развиват на всеки етап от живота, както личностно, по-специално чрез развиване на съзнание за европейската им идентичност и разбиране за европейското културно многообразие, така и професионално, включително чрез придобиване на умения, подходящи за пазара на труда. Програмата следва да предлага входен пункт към транснационални схеми за мобилност на Съюза със силно учебно измерение, като опростява начина, по който тези схеми се предлагат на бенефициерите и участниците в тези дейности. Разширяването на проектите по Програмата следва да бъде улеснено. Следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по Програмата да кандидатстват за отпускането на безвъзмездни средства или да развиват взаимодействия чрез подкрепата от фондовете по линия на политиката на сближаване и от програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването, медиите и културата, и доброволчеството. Качествените предложения за проекти, които не могат да бъдат финансирани по Програмата поради бюджетни ограничения, следва да е възможно да получат знак „Печат за високи постижения“ на базата на ограничен набор от критерии. Знакът „Печат за високи постижения“ признава качеството на предложението и опростява търсенето на алтернативно финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие, създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (наричан по-нататък „Европейският фонд за регионално развитие“) или Европейския социален фонд плюс, създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) (наричан по-нататък „Европейският социален фонд плюс“).

(38)

Важно е да се насърчават преподаването, ученето и научните изследвания в областта на европейската интеграция, включително бъдещите предизвикателства и възможности пред Съюза, и да се насърчава дебатът по тези въпроси чрез подкрепата на действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование и в други области на образованието и обучението, по-специално чрез обучението на учители и персонал. Насърчаването на европейско чувство за принадлежност и ангажираност е от особено значение предвид предизвикателствата пред общите ценности, върху които е основан Съюзът и които оформят част от една обща европейска идентичност, и като се вземе под внимание, че гражданите показват ниско равнище на ангажираност. Програмата следва да продължава своя принос за развитието на високи постижения в изследванията в областта на европейската интеграция. Целесъобразно е да се наблюдава и оценява редовно напредъкът на институциите, финансирани в рамките на действията по инициативата „Жан Моне“, при осъществяването на целите на Програмата. Следва да бъде насърчаван обменът между тези и други институции на национално или транснационално равнище при пълно зачитане на академичната им свобода.

(39)

Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (17) и с оглед постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, Програмата е предвидена да спомогне за включване на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на 30% от бюджета на Съюза в подкрепа на целите в областта на климата. В съответствие с Европейския зелен пакт като план за устойчив растеж действията по настоящия регламент следва да зачитат принципа за ненанасяне на вреда, без да се променя основният характер на Програмата. Необходимите действия следва да бъдат определени и въведени по време на изпълнението на Програмата и да бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане. Целесъобразно е също така да се измерят съответните действия, които допринасят за постигането на целите в областта на климата, включително тези, предназначени да намаляват въздействието на Програмата върху околната среда.

(40)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за Програмата, който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 18 от Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (18) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Този финансов пакет включва сума в размер на 0,5 милиарда евро по постоянни цени от 2018 г. в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 16 декември 2020 г. относно укрепването на специфичните програми и адаптирането на основните актове (19).

(41)

В рамките на основния пакет за действия, които се управляват от националните агенции в областта на образованието и обучението, следва да се определи разбивка на минималния размер на отпуснатите средства по сектори , за да се гарантира критична маса на бюджетните кредити с цел постигане на предвидените крайни резултати във всеки от тези сектори: висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование и образование за възрастни.

(42)

Регламент (EС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (20) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) се прилага за Програмата. Във Финансовия регламент са предвидени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, непрякото управление, финансовите инструменти, бюджетните гаранции, финансовата помощ и възстановяването на разходите на външните експерти.

(43)

Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид, по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Когато се прави този избор следва да се отчита възможността за използване на еднократни суми, единични разходи и единни ставки , както и на финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Бюджетните средства за изпълнението на действията, управлявани от националните агенции, следва да бъдат придружени от подходяща подкрепа за оперативните разходи на националните агенции под формата на такса за управление, за да се гарантира ефективното и устойчиво изпълнение на делегираните задачи по управлението. При изпълнението на Програмата следва да се спазват принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминация, посочени във Финансовия регламент.

(44)

Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство, могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство (21), което предвижда, че програмите се изпълняват въз основа на решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат също да участват въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена специална разпоредба, съдържаща изискването третите държави да предоставят правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. Пълното участие на трети държави в Програмата следва да отговаря на условията, посочени в конкретни споразумения, обхващащи участието на съответната трета държава в Програмата. Освен това пълното участие води до задължението да се създаде национална агенция и някои от действията по Програмата да се управляват при непряко управление. Правните субекти от трети държави, които не са асоциирани към Програмата, следва да могат да участват в някои от действията по Програмата, във вида, в който са определени в работните програми и в публикуваните от Комисията покани за представяне на предложения. При изпълнението на Програмата могат да бъдат вземани предвид конкретни договорености по отношение на участието на правни субекти от европейски микродържави.

(45)

В съответствие с член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и със съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г.„Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ Програмата следва да отчита специфичната ситуация на най-отдалечените региони, посочени в този член. Следва да бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички действия, включително чрез финансова подкрепа, когато е уместно, за образователна мобилност. Обменът и сътрудничеството по отношение на мобилността между хората и организациите от тези региони и трети държави, по-специално съседните държави, следва да бъдат насърчени. Такива мерки следва да бъдат наблюдавани и редовно оценявани.

(46)

Съгласно член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета (22) физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на Програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Ограниченията, наложени от отдалечеността на тези страни или територии, следва да бъдат взети предвид при изпълнението на Програмата. Участието на тези страни и територии в Програмата следва да бъде наблюдавано и редовно оценявано.

(47)

В съответствие с Финансовия регламент Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламент и Съвета за тях. Работните програми следва да определят мерките, необходими за тяхното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на Програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане.

(48)

За да се оцени напредъкът и да се направят евентуални подобрения в изпълнението на Програмата, Комисията следва да извърши междинна оценка на Програмата. Междинната оценка следва да бъде придружена от окончателна оценка на програмата за периода 2014—2020 г., като съответните поуки от тази оценка също следва да бъдат включени също в междинната оценка. В допълнение на оценката на ефективността и качеството на изпълнение на Програмата, особено важно е в междинната оценка да се направи задълбочена оценка на изпълнението на новите инициативи и на въведените мерки за приобщаване и опростяване. Ако е целесъобразно и въз основа на междинната оценка, Комисията следва да отправи подходящо законодателно предложение за изменение на настоящия регламент. Комисията следва да предостави всички оценки на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

(49)

Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (23) Програмата следва да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана в съответствие със специалните изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват административната тежест, по-специално за държавите членки, и свръхрегулирането. Поради това разпоредбите, приети чрез съответните делегирани актове, не следва да водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки. Изискванията за мониторинг следва да включват специфични, измерими и реалистични показатели, които могат да се измерват във времето като основа за оценка на въздействието на Програмата по места

(50)

На местно, национално и европейско равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании и прояви за популяризиране и разпространение на възможностите и резултатите от действията, подкрепяни от Програмата, и следва да се вземат предвид основните целеви групи в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и, когато е уместно, голямо разнообразие от други целеви групи, например услуги за професионално ориентиране и заетост, културни организации, предприятия и фондации. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи на Програмата и следва да имат, когато е уместно, подкрепата на други основни заинтересовани страни. Освен това Комисията следва да работи редовно с широк кръг заинтересовани страни, включително организациите, които участват в Програмата, през целия жизнен цикъл на Програмата, за да се улесни обменът на добри практики и резултати от проектите и да се събере обратна информация относно Програмата. Националните агенции следва да бъдат поканени да участват в този процес.

(51)

За да се гарантира по-голяма ефективност на връзките с широката общественост и по-силно взаимодействие между комуникационните дейности, предприети по инициатива на Комисията, финансовите ресурси, разпределени за комуникация съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите на Програмата.

(52)

За да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на настоящия регламент, Програмата следва да използва в максимална степен вече въведените механизми за изпълнение. Следователно изпълнението на Програмата следва да бъде възложено на Комисията и на националните агенции. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност, националните агенции следва да бъдат същите като тези, определени за управлението на програмата за периода 2014–2020 г. Обхватът на предварителната оценка на съответствието следва да бъде ограничен до изискванията, които са нови и специфични за Програмата, освен при наличието на основания за нещо друго, като в случай на сериозни пропуски или незадоволителни резултати от страна на съответната национална агенция.

(53)

За да се осигурят добро финансово управление и правна сигурност във всяка държава членка или трета държава, асоциирана към Програмата, всеки национален орган следва да определи независим одитен орган. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност, независимият одитен орган следва да бъде същият като този определен по програмата за периода 2014–2020 г.

(54)

Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административните пречки, които биха могли да възпрепятстват достъпа до Програмата или нейното правилно действие. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга правото на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване.

(55)

Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението следва да осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните, с подходящо ниво на подробности, за мониторинга на изпълнението на Програмата и за нейната оценка. Тези данни следва да се съобщават на Комисията по начин, при който се спазват съответните правила за защита на данните.

(56)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (24).

(57)

За да се опростят изискванията към бенефициерите във възможно най-голяма степен следва да се използва опростено отпускане на безвъзмездни средства под формата на еднократни суми, единични разходи и единни ставки. Опростеното отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на действията за образователна мобилност по Програмата, както е определено от Комисията, следва да вземе предвид разходите за живот и по престоя в приемащата държава. Комисията и националните агенции на изпращащите държави следва да имат възможността да адаптират отпускането на тези безвъзмездни средства въз основа на обективни критерии, по-специално с цел да осигуряват достъп на хора с по-малко възможности. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези безвъзмездни средства от всякакви данъци и социални плащания; безвъзмездни средства, отпускани на физически лица от публични или частни правни субекти, следва да бъдат третирани по същия начин..

(58)

В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (25) и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (26), (Евратом, ЕО) № 2185/96 (27) и (ЕС) 2017/1939 (28) на Съвета финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством мерки, свързани с предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, със събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, с налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с регламенти (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС, Евратом) № 883/2013 OLAF има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване наличието на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Европейската прокуратура са предоставени правомощия да извършва разследване и наказателно преследване за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (29). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, трябва да оказват пълно съдействие за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят правата и достъпа, необходими на Комисията, на OLAF, на Сметната палата и, по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, на Европейската прокуратура, и да гарантират, че всички трети лица, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(59)

Необходимо е да се осигури допълване и съгласуваност на действията по Програмата, включително на тези, които нямат транснационален или международен характер, с дейностите, предприети от държавите членки, както и с други дейности на Съюза, по-специално свързаните с образованието и обучението, културата и медиите, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, научните изследвания и иновациите, промишлеността и предприятията, политиката за цифрови технологии, селското стопанство и развитието на селските райони с акцент върху младите земеделски стопани, околната среда и климата, сближаването, регионалната политика, миграцията, сигурността и международното сътрудничество и развитие.

(60)

Макар че регулаторната рамка според програмата за периода 2014–2020 г. позволи на държавите членки и регионите да създадат в рамките на програмния период 2014–2020 г. полезни взаимодействия между програмата и други инструменти на Съюза, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, които също така подкрепят качественото развитие на системите за образование, обучение и младеж в Съюза, досега този потенциал не е използван напълно, като по този начин се ограничават системните ефекти на проектите и въздействието върху политиката. Ефективната комуникация и сътрудничество следва да се извършват на национално равнище между националните органи, отговорни за управлението на тези различни инструменти, за да се увеличи във възможно най-голяма степен съответното им въздействие. Програмата следва да даде възможност за активно сътрудничество с тези инструменти, по-специално за да се гарантира, че, когато е уместно, са въведени подходящи мерки за финансова подкрепа за подпомагане на хората с по-малко възможности.

(61)

За да се оптимизира добавената стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза, следва да се търсят полезни взаимодействия, по-специално между Програмата и други програми на Съюза, включително фондове, които се изпълняват при споделено управление. За да се увеличат максимално тези полезни взаимодействия, следва да се осигурят основни благоприятстващи механизми, включително кумулативно финансиране на действие от Програмата и от друга програма на Съюза, при условие че това кумулативно финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието. За тази цел в настоящия регламент следва да се определят подходящи правила, по-специално относно възможността за пропорционално деклариране на едни и същи разходи за Програмата и друга програма на Съюза.

(62)

С цел адаптиране, при необходимост, към промените в съответните области и с цел да се гарантира ефективната оценка на напредъка на Програмата към постигането на нейните цели, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на Приложение I към настоящия регламент чрез добавяне към описанието на действията по Програмата и за изменение на Приложение II към настоящия регламент по отношение на показателите за качеството на изпълнение на Програмата, както и за допълване на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(63)

Целесъобразно е да се осигури правилното приключване на програмата за периода 2014–2020 г., по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки за управлението ѝ, като например финансирането на техническата и административната помощ. Считано от 1 януари 2021 г., посредством техническата и административната помощ следва да се гарантира, където е необходимо, управлението на действия, които до 31 декември 2020 г. все още не са завършени в рамките на програмата за периода 2014–2020 г..

(64)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“). По-специално, настоящият регламент цели да гарантира пълното зачитане на правото на равенство между жените и мъжете и правото на недискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и да насърчава прилагането на членове 21 и 23 от Хартата. В съответствие с член 13 от Хартата следва също да се гарантира, че академичната свобода се зачита от държавите, получаващи средства по Програмата.

(65)

Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от ДФЕС, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят, по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Когато участието на Съюза е под формата на еднократни суми, единични разходи или единни ставки , равнищата на финансовата подкрепа следва редовно да се преразглеждат и, ако е необходимо, да се коригират в съответствие с Финансовия регламент, като се вземат предвид, когато е целесъобразно, разходите за живот и по престоя в приемащата държава и пътните разходи. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват също и общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

(66)

В съответствие с член 193, параграф 2 от Финансовия регламент e възможно да се предоставят безвъзмездни средства за действие, което вече е започнало, ако заявителят може да обоснове необходимостта от започване на действието преди подписването на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Същевременно разходите, направени преди датата на подаване на заявлението за безвъзмездни средства, не са допустими за финансиране от Съюза, освен в надлежно обосновани изключителни случаи. В съответствие с член 193, параграф 4 от посочения регламент при безвъзмездни средства за оперативни разходи също не се допуска финансиране от Съюза на разходи, направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства и в такъв случай споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства се подписва в срок от четири месеца след началото на финансовата година на бенефициера. С цел да се избегнат смущения в подкрепата от Съюза, които биха могли да накърнят интересите на Съюза, следва да бъде възможно в решението за финансиране да се предвиди, за ограничен период от време в началото на МФР за периода 2021—2027 и само в надлежно обосновани случаи, че дейностите и разходите са допустими от 1 януари 2021 г., дори ако тези дейности са били изпълнени, а разходите направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

(67)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради транснационалния характер на Програмата, голям обем и широк географски обхват на финансираните дейности за образователна мобилност и сътрудничество, нейното въздействие върху достъпа до образователна мобилност и по-общо върху интеграцията в Съюза и засиленото международно измерение на Програмата, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(68)

Поради това Регламент (ЕС) № 1288/2013 следва да бъде отменен от 1 януари 2021 г.

(69)

За да се осигури приемственост при предоставянето на подкрепа в имащата отношение област на политиката и да се позволи изпълнението да започне от началото на МФР за периода 2021—2027 г., настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага с обратно действие от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава програма „Еразъм+“ — програма за действие на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта (наричана по-нататък „Програмата“) за периода на МФР 2021—2027 г.

С настоящия регламент се определят целите на Програмата, бюджетът за периода 2021— 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„учене през целия живот“ означава учене във всичките му форми —формално, неформално и информално учене, което се осъществява на всички етапи от живота и което води до подобряване или осъвременяване на знанията, уменията, компетентностите и нагласите или участието в обществото в личен, граждански, културен, социален или свързан със заетостта план, включително предоставянето на консултации и услуги по ориентиране; то обхваща образованието и грижите в ранна детска възраст, общото образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, образованието за възрастни, младежката работа, както и други учебни среди извън формалното образование и обучение, и обикновено насърчава междусекторното сътрудничество и гъвкавите процеси на учене;

2)

„образователна мобилност“ означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебна дейност, обучение или неформално или информално учене;

3)

„виртуално учене“ означава придобиване на знания, умения и компетентности чрез използването на инструменти на информационните и комуникационните технологии, които позволяват на участниците да придобият значим транснационален или международен образователен опит;

4)

„неформално учене“ означава учене, което се осъществява извън формалното образование и обучение чрез планирани дейности по отношение на учебните цели и учебното време и при наличие на някаква форма на подпомагане на учебния процес;

5)

„информално учене“ означава учене, което е резултат от ежедневни дейности и опит и което не е организирано или структурирано по отношение на целите, учебното време или подпомагането на учебния процес; то може да е непреднамерено от гледна точка на учещия;

6)

„младежи“ означава лицата на възраст между 13 и 30 години;

7)

„масов спорт“ означава физическа активност през свободното време, която се практикува редовно на непрофесионално равнище от хора от всички възрасти със здравни, образователни или социални цели;

8)

„студент“ означава всяко лице, което се обучава в институция за висше образование, включително за кратък цикъл на обучение, за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен или еквивалентна степен, или лице, наскоро придобило висше образование;

9)

„персонал“ означава всяко лице, което на професионални или доброволни начала участва в образованието, обучението или неформалното учене на всички равнища, като включва преподаватели в институции за висше образование, учители, включително учители в системата на предучилищното образование, обучители, училищни директори, младежки работници, спортен персонал, персонал в системата на образованието и грижите в ранна детска възраст, непреподавателски персонал и други специалисти, които редовно насърчават ученето;

10)

„спортен персонал“ означава лицата, участващи в даването на указания, тренирането и управлението на спортен отбор или индивидуални спортисти, срещу заплащане или на доброволни начала;

11)

„обучаващ се в рамките на професионалното образование и обучение“ означава лице, което участва в програма за начално или продължаващо професионално образование и обучение на което и да е ниво от средното до след завършване на средното образование, или лице, което наскоро е завършило или е получило квалификация от такава програма;

12)

„ученик“ означава всяко лице, което се обучава в институция, предоставяща общо образование на което и да е ниво от образование и грижи в ранна детска възраст до гимназиален етап на средното образование, или всяко лице, обучавано в извънинституционална среда, за което компетентните органи считат, че отговаря на критериите за участие в Програмата в рамките на съответните им територии;

13)

„образование за възрастни“ означава всяка форма на образование за възрастни хора, различна от професионално образование, провеждана след първоначално образование, независимо дали то е от формален, неформален или информален характер;

14)

„трета държава“ означава държава, която не е държава членка;

15)

„партньорство“ означава споразумение между група институции или организации за провеждане на съвместни дейности и проекти;

16)

„съвместна магистърска степен „Еразмус Мундус“ означава интегрирана учебна програма, предлагана от най-малко две институции за висше образование, след преминаването на която се получава свидетелство за единствена или няколко завършени степени, издадено и подписано съвместно от всички участващи институции, което се признава официално в държавите, в които се намират участващите институции;

17)

„международно“ се отнася за всяко действие, което включва най-малко една трета държава, която не е асоциирана към Програмата;

18)

„виртуално сътрудничество“ означава всяка форма на сътрудничество, която използва инструменти на информационните и комуникационни технологии с цел улесняване и подкрепа на всички имащи отношение действия по Програмата;

19)

„институция за висше образование“ означава всяка институция, която в съответствие с националното право или практика предлага признати степени или други признати квалификации за висше образование, независимо от това как се нарича тази институция, или всяка съпоставима институция за висше образование, за което националните органи считат, че отговаря на критериите за участие в Програмата на съответните им територии;

20)

„транснационално“ се отнася за всяко действие, което включва най-малко две държави, които са държави членки или трети държави, асоциирани към Програмата;

21)

„дейност за младежко участие“ означава дейност извън формалното образование и обучение, осъществявана от неформални групи от млади хора или младежки организации, която се характеризира с неформален или информален подход към обучението;

22)

„младежки работник“ означава лице, което професионално или на доброволни начала участва в неформалното учене и подкрепя младежите в личното им социално-образователно и професионално развитие и в развитието на техните компетентности; това включва лица, които планират, ръководят, координират и осъществяват дейности в сферата на младежта;

23)

„диалог по въпросите на младежта в ЕС“ означава диалогът на младежите и младежките организации с лицата, отговорни за създаването на политиките и вземането на решения, както и с експерти, изследователи и други заинтересовани страни от гражданското общество, по целесъобразност; той служи като форум за непрекъснато съвместно обмисляне и консултиране по приоритетите, както и във всички области от значение за младите хора;

24)

„правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или субект, който няма правосубектност, както е посочено в член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент;

25)

„хора с по-малко възможности“ означава лица, които срещат трудности, които им пречат да имат ефективен достъп до възможности по Програмата поради причини от икономическо, социално, културно, географско или здравословно естество или свързани с мигрантския им произход, или увреждания и образователни затруднения, или поради всякакви други причини, включително такива, които могат да доведат до дискриминация съгласно член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

26)

„национален орган“ означава един или повече органи на национално равнище, които отговарят за мониторинга и надзора на управлението на Програмата в държава членка или в трета държава, асоциирана към Програмата;

27)

„национална агенция“ означава един или повече органи, отговорни за управлението на изпълнението на Програмата на национално равнище в дадена държава членка или трета държава, асоциирана към Програмата.

28)

„новосъздадена организация“ означава всяка организация или институция, която не е получавала подкрепа за даден вид действие, подкрепяно от Програмата или от програмата за периода 2014—2020 г. било то като координатор, или като партньор.

Член 3

Цели на Програмата

1.   Общата цел на Програмата е посредством учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, както в Европа, така и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, развитие на иновациите и укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Програмата е ключов инструмент за изграждане на европейско образователно пространство, подкрепа на изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми, напредъка на сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на стратегията на Европейския съюз за младежта 2019—2027 г. и развитието на европейското измерение в спорта.

2.   Програмата има следните специфични цели за насърчаване на:

a)

образователната мобилност за граждани и групи, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването и справедливостта, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението;

б)

мобилността с цел неформално и информално учене и активното участие сред младите хора, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на младежта;

в)

образователната мобилност на спортния персонал и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните организации и политиките в областта на спорта.

3.   Целите на Програмата се постигат посредством следните три ключови действия, които имат основно транснационален или международен характер:

a)

образователна мобилност („ключово действие 1“);

б)

сътрудничество между организациите и институциите („ключово действие 2“); и

в)

подкрепа за разработването на политики и сътрудничество („ключово действие 3“).

Целите на Програмата също така се постигат чрез действия по инициативата „Жан Моне“, както е посочено в член 8.

Действията, подкрепяни от Програмата, са представени в глава II (Образование и обучение), глава III (Младеж) и глава IV (Спорт). Описание на тези действия е дадено в приложение I. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 за изменение на посоченото приложение чрез добавяне към описанието на действията, когато е необходимо, с цел адаптиране към промените в съответните области.

Член 4

Европейска добавена стойност

1.   С Програмата се подкрепят само действията и дейностите, които притежават потенциална европейска добавена стойност и допринасят за постигането на целите на Програмата, предвидени в член 3.

2.   Европейската добавена стойност на действията и дейностите по Програмата се осигурява например чрез:

a)

техния транснационален характер, по-специално по отношение на образователната мобилност и сътрудничеството, насочени към постигане на устойчиво системно въздействие;

б)

тяхното взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на национално и международно равнище и на равнището на Съюза;

в)

техния принос към ефективното използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване.

ГЛАВА II

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Член 5

Ключово действие 1 Образователна мобилност

1.   В областта на образованието и обучението Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 1:

a)

образователната мобилност на студенти и персонал в институции за висше образование;

б)

образователната мобилност на обучаващи се и на персонал в рамките на професионалното образование и обучение;

в)

образователната мобилност на ученици и училищен персонал;

г)

образователната мобилност на учещи в образованието за възрастни и на персонал в образованието за възрастни;

2.   Образователната мобилност по настоящия член може да бъде придружена от виртуално учене и мерки като езикова подкрепа, подготвителни посещения, обучение и виртуално сътрудничество. Образователната мобилност може да бъде заменена с виртуално учене за лицата, които не са в състояние да участват в образователна мобилност.

Член 6

Ключово действие 2 Сътрудничество между организациите и институциите

В областта на образованието и обучението Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 2:

a)

партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до Програмата;

б)

партньорства за високи постижения, по-специално европейски университети, платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“;

в)

партньорства за иновации, които укрепват капацитета на Европа за иновации;

г)

лесни за ползване онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество, включително услугите за подкрепа на платформата eTwinning и Електронната платформа за учене за възрастни в Европа, и инструменти за улесняване на образователната мобилност, включително инициативата за европейска студентска карта.

Член 7

Ключово действие 3 Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

В областта на образованието и обучението Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 3:

a)

изготвянето и изпълнението на общите и секторните програми на Съюза за политиките в областта на образованието и обучението, включително с подкрепата на мрежата „Евридика“ или дейности на други съответни организации, както и подкрепата на процеса от Болоня;

б)

инструменти и мерки на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на компетентностите, уменията и квалификациите (30);

в)

диалог в рамките на политиката и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски организации и международни организации в областта на образованието и обучението;

г)

мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата;

д)

сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза;

е)

дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно Програмата.

Член 8

Действия по инициативата „Жан Моне“

Програмата подкрепя преподаването, ученето и научните изследвания в областта на въпросите на европейската интеграция, включително на бъдещите предизвикателства и възможности пред Съюза и дебатите по тези въпроси чрез следните действия:

a)

действията по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование;

б)

действията по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението;

в)

подкрепа на следните институции, преследващи цел от европейски интерес: Европейския университетски институт, Флоренция, включително училището по транснационално управление; Колежа на Европа (университетските градчета в Брюж и Натолин); Европейският институт по публична администрация, Маастрихт; Академията по европейско право, Трир; Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, Одензе, и Международния център за европейско обучение, Ница.

ГЛАВА III

МЛАДЕЖ

Член 9

Ключово действие 1 Образователна мобилност

1.   В областта на младежта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 1:

a)

образователната мобилност на младежите;

б)

дейности за младежко участие;

в)

дейности по линия на DiscoverEU;

г)

образователната мобилност на младежките работници.

2.   Действията по параграф 1 могат да бъдат придружени от виртуално учене и мерки като езикова подкрепа, подготвителни посещения, обучение и виртуално сътрудничество. Образователната мобилност може да бъде заменена с виртуално учене за лицата, които не са в състояние да участват в образователна мобилност.

Член 10

Ключово действие 2 Сътрудничество между организациите и институциите

В областта на младежта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 2:

a)

партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до Програмата;

б)

партньорства за иновации, които укрепват капацитета на Европа за иновации;

в)

лесни за ползване онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество.

Член 11

Ключово действие 3 Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

В областта на младежта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 3:

a)

изготвянето и изпълнението на програмата за политиката на Съюза в областта на младежта и с подкрепата, когато е приложимо, на мрежата Youth Wiki;

б)

инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на компетенциите и уменията, по-специално чрез „Youthpass“;

в)

диалог в рамките на политиката и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски организации и международни организации в областта на младежта, диалога по въпросите на младежта в ЕС, както и подкрепа за Европейския младежки форум;

г)

мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата, включително подкрепа за мрежата „Eurodesk“;

д)

сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза;

е)

дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно Програмата.

ГЛАВА IV

СПОРТ

Член 12

Ключово действие 1 Образователна мобилност

1.   В областта на спорта Програмата подкрепя образователната мобилност на спортния персонал в рамките на ключово действие 1.

2.   Образователната мобилност по настоящия член може да бъде придружена от виртуално учене и мерки като езикова подкрепа, подготвителни посещения, обучение и виртуално сътрудничество. Образователната мобилност може да бъде заменена с виртуално учене за лицата, които не са в състояние да участват в образователна мобилност.

Член 13

Ключово действие 2 Сътрудничество между организациите и институциите

В областта на спорта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 2:

a)

партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до Програмата;

б)

спортни събития с нестопанска цел, насочени към по-нататъшно развитие на европейското измерение на спорта и насърчаване на въпроси от значение за масовия спорт.

Член 14

Ключово действие 3 Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

В областта на спорта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 3:

a)

изготвянето и изпълнението на програмата за политиката на Съюза в областта на спорта и физическата активност;

б)

диалог в рамките на политиката и сътрудничество със съответни заинтересовани страни, включително европейски организации и международни организации в областта на спорта;

в)

мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата;

г)

сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза;

д)

дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно Програмата.

ГЛАВА V

ПРИОБЩАВАНЕ

Член 15

Стратегия за приобщаване

До 29 ноември 2021 г. Комисията разработва рамка от мерки за приобщаване с цел увеличаване на процента на участие сред хората с по-малко възможности, както и насоки за прилагането на тези мерки. Тези насоки се актуализират при необходимост за срока на действие на Програмата. Въз основа на рамката на мерките за приобщаване и като се обърне особено внимание на специфичните предизвикателства при достъпа до Програмата в национален контекст, се разработват планове за действие за приобщаване, които представляват неразделна част от работните програми на националните агенции; Комисията следи редовно изпълнението на тези планове за действие за приобщаване.

Член 16

Мерки за финансова подкрепа за приобщаване

1.   Когато е уместно, Комисията прави необходимото за въвеждането на мерки за финансова подкрепа, включително предварително финансиране, за да се улесни участието на хора с по-малко възможности, по-специално на тези, които са възпрепятствани по финансови причини. Равнището на подкрепа се основава на обективни критерии.

2.   С цел да се подобри достъпът на хора с по-малко възможности и да се гарантира безпроблемното изпълнение на Програмата, Комисията при необходимост адаптира или упълномощава националните агенции да адаптират безвъзмездните средства за подкрепа на действията за образователна мобилност по Програмата.

3.   Разходите за мерките за улесняване или подкрепа на приобщаването не оправдават отхвърлянето на заявление за кандидатстване по Програмата.

ГЛАВА VI

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021–2027 г. е в размер на 24 574 000 000 евро по текущи цени.

2.   В резултат на специфичната корекция на програмите, предвидена в член 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 , сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, се увеличава с допълнителни средства в размер на 1 700 000 000 евро по постоянни цени от 2018 г., както е определено в приложение II към посочения регламент.

3.   Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

a)

20 396 420 000 евро, което представлява 83 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, за действия в областта на образованието и обучението, посочени в членове 5–8, разпределени както следва:

i)

най-малко 7 057 161 320 евро, което представлява 34,6% от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, посочени в член 5, параграф 1, буква а), и за действия, посочени в член 6, буква а), в областта на висшето образование ;

ii)

най-малко 4 385 230 300 евро, което представлява 21,5% от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, посочени в член 5, параграф 1, буква б), и за действия, посочени член 6, буква а), в областта на професионалното образование и обучение;

iii)

най-малко 3 100 255 840 евро, което представлява 15,2 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, посочени в член 5, параграф 1, буква в), и за действия, посочени в член 6, буква а), в областта на училищното образование;

iv)

най-малко 1 182 992 360 евро, което представлява 5,8 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, посочени в член 5, параграф 1, буква г), и за действия, посочени в член 6, буква а), в областта на образованието за възрастни;

v)

най-малко 367 135 560 евро, което представлява 1,8 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия по инициативата „Жан Моне“, посочени в член 8;

vi)

най-малко 3 467 391 400 евро, което представлява 17 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, които са основно пряко управлявани, и за хоризонтални дейности, посочени в член 5, параграф 2, член 6, букви б), в) и г), и в член 7;

vii)

836 253 220 евро, което представлява 4,1 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за допустимо отклонение, което може да се използва за подкрепа на действията по глава II;

б)

2 531 122 000 евро, което представлява 10,3 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, за действия в областта на младежта, посочени в членове 9, 10 и 11;

в)

466 906 000 евро, което представлява 1,9 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, за действия в областта на спорта, посочени в членове от 12, 13 и 14; и

г)

най-малко 810 942 000 евро, което представлява 3,3 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, като принос за оперативните разходи на националните агенции;

д)

368 610 000 евро, което представлява 1,5 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, за подкрепа на Програмата.

4.   Допълнителните средства по параграф 2 се изпълняват пропорционално в съответствие с индикативното разпределение, посочено в параграф 3.

5.   Освен това към сумите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, и с цел насърчаване на международното измерение на Програмата, се предоставя допълнителен финансов принос съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество -Глобална Европа, за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета, и съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно инструмента за предприсъединителна помощ (IPA III), за подкрепа на действията, които се изпълняват и управляват съгласно настоящия регламент. Този принос се финансира съгласно регламентите, с които се създават посочените инструменти.

6.   Средствата, които трябва да се управляват от националните агенции, се разпределят въз основа на броя на населението и на издръжката за живот в държавата членка, разстоянието между столиците на съответните държави членки и постигнатите резултати. Комисията уточнява допълнително тези критерии и свързаните с тях формули в работната програма, посочена в член 22. Тези формули, доколкото е възможно, избягват значителни намаления на годишния бюджет, разпределян на държавите членки в две последователни години, и намаляват прекомерните неравновесия в размера на разпределените средства. Средствата се разпределят въз основа на постигнатите резултати с цел да се насърчи ефикасното и ефективно използване на ресурсите. Критериите, използвани за измерване на резултатите, се основават на последните налични данни.

7.   Сумите, посочени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат използвани за техническа и административна помощ за изпълнението на Програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

8.   Ресурсите, разпределени на държавите членки при споделено управление, могат, по искане на дадена държава членка да бъдат прехвърлени към Програмата, при спазване на условията, предвидени в член 26 от регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, t Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика („Регламентът за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г.“). Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочената алинея. Тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

Член 18

Форми на финансиране от Съюза и методи на изпълнение

1.   Програмата се изпълнява по последователен начин при пряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент или при непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, първа алинея, буква в) от посочения регламент.

2.   Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, поръчки.

3.   Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покриват риска, свързан с възстановяването на средства, които получателите дължат, и се считат за достатъчна гаранция съгласно Финансовия регламент. Прилага се член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/695.

ГЛАВА VII

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

Член 19

Трети държави, асоциирани към Програмата

1.   Програмата е отворена за участието на следните трети държави:

a)

членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство— в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б)

присъединяващи се държави, държави кандидатки и държави потенциални кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)

държави в рамките на обхвата на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)

други трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение относно участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението:

i)

гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

ii)

определя условията за участие в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и административните разходи по програмите.;

iii)

не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата на Съюза;

iv)

гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Приносът, посочен в първа алинея, буква г), подточка ii), представлява целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

2.   Държавите, изброени в параграф 1, могат да участват в Програмата само в нейната цялост и при условие че изпълняват всички задължения, които настоящият регламент налага на държавите членки.

Член 20

Трети държави, които не са асоциирани към Програмата

В надлежно обосновани случаи в интерес на Съюза, действията по Програмата, посочени в членове 5—7, член 8, букви а) и б) и членове 9—14, могат да бъдат отворени за участие и на правни субекти от трети държави, които не са асоциирани към Програмата.

Член 21

Правила, приложими за прякото и непряко управление

1.   Програмата е отворена за участие на публичноправни или частноправни субекти, които са активни в областта на образованието и обучението, младежта и спорта.

2.   За подбор в рамките на прякото и непрякото управление, членовете на комисията за оценка може да бъдат външни експерти, както е посочено в член 150, параграф 3, трета алинея от Финансовия регламент..

3.   Публичноправните субекти и институциите и организациите в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, които са получили над 50% от своите годишни приходи от публични източници през последните две години, се счита, че разполагат с необходимия финансов, професионален и административен капацитет за изпълнение на дейностите по Програмата. От тях не се изисква да предоставят допълнителни документи, за да докажат такъв капацитет.

4.   Комисията може да отправи покани заедно с трети държави, които не са асоциирани към Програмата, или с техни организации и агенции за финансиране на проекти чрез съфинансиране. Проектите могат да се оценяват и подбират чрез съвместни процедури по оценка и подбор, които трябва да се договорят от участващите финансиращи организации или агенции в съответствие с принципите, изложени във Финансовия регламент.

ГЛАВА VIII

ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Член 22

Работна програма

Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. Работната програма предоставя информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на средствата между държавите членки и трети държави, асоциирани по Програмата, за действията, управлявани от националните агенции. Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34.

Член 23

Мониторинг и докладване

1.   Показателите във връзка с докладването относно напредъка на Програмата към постигане на общите и специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение II.

2.   За да се гарантира ефикасната оценка на напредъка на Програмата към постигане на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 за изменение при необходимост на приложение II относно показателите в съответствие с целите на Програмата, и за допълване на настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка.

3.   Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението осигурява ефикасното, ефективно и навременно и с подходящо ниво на подробности събиране на данни за целите на мониторинга на изпълнението на Програмата и на нейната оценка.

За тази цел на бенефициерите на средства от Съюза и, когато е целесъобразно, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 24

Оценка

1.   Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.   След като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от 31 декември 2024 г., Комисията извършва междинна оценка на Програмата. Междинната оценка трябва също така да се придружава от окончателна оценка на програмата за периода 2014–2020 г., която се включва в междинната оценка. В междинната оценка на Програмата се оценява цялостната ефективност и качеството на изпълнение на Програмата, включително за новите инициативи, както и изпълнението на мерките за приобщаване и опростяване.

3.   Без да се засягат изискванията, посочени в глава X, и задълженията на националните агенции, посочени в член 27, до 31 май 2024 г. държавите членки предават на Комисията доклад за изпълнението и въздействието на Програмата на териториите им.

4.   Ако е целесъобразно и въз основа на междинната оценка, Комисията отправя подходящо законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

5.   В края на периода на изпълнение, но не по-късно от 31 декември 2031 г., Комисията извършва окончателна оценка за изпълнението и въздействието на Програмата.

6.   Комисията представя всички оценки, извършени съгласно настоящия член, включително междинната оценка, и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

ГЛАВА IX

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Член 25

Информация, комуникация и разпространение

1.   В сътрудничество с Комисията националните агенции разработват последователна стратегия по отношение на разяснителните кампании и разпространението и използването на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани по Програмата от посочените национални агенции. Националните агенции подпомагат Комисията в изпълнението на общата ѝ задача за разпространение на информация относно Програмата, включително информация за действията и дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и за резултатите от нея. Националните агенции информират имащите отношение целеви групи за действията и дейностите, предприемани на съответната тяхна територия.

2.   Получателите на средства от Съюза посочват произхода на средствата и осигуряват видимост на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

3.   Правните субекти в рамките на секторите, обхванати от Програмата, използват наименованието „Еразъм+“ за целите на комуникацията и разпространението на информация във връзка с Програмата.

4.   Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата, на действията, предприети по Програмата, и на получените резултати. Където е приложимо, Комисията прави необходимото за това резултатите от Програмата да се оповестяват публично и да се разпространяват широко, за да се насърчава обменът на добри практики сред заинтересованите страни и бенефициерите по Програмата.

5.   Финансовите ресурси, разпределени на Програмата, допринасят също така за корпоративната комуникация по политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите, предвидени в член 3.

ГЛАВА X

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОДИТ

Член 26

Национален орган

1.   В срок до 29 юни 2021 г. всяка държава членка уведомява Комисията с официално уведомление, предадено чрез постоянното ѝ представителство, относно лицето или лицата, законно оправомощено(и) да действа(т) от нейно име в качеството на „национален орган“ за целите на настоящия регламент. В случай на замяна на националния орган по време на изпълнението на Програмата съответната държава членка уведомява незабавно Комисията за това в съответствие със същата процедура.

2.   Държавите членки предприемат всички необходими и подходящи мерки за премахване на всякакви правни и административни пречки пред правилното действие на Програмата, включително, когато е възможно, мерки с цел решаване на проблеми, които създават затруднения за получаването на визи или разрешения за пребиваване.

3.   В срок до 29 август 2021 г. националният орган определя национална агенция за срока на Програмата. Национален орган не може да определи министерство за национална агенция. Националните органи могат да определят повече от една национална агенция. При наличието на повече от една национална агенция държавите членки установяват подходящ механизъм за координирано управление на изпълнението на Програмата на национално равнище, по-специално с цел осигуряване на съгласувано и икономически ефективно изпълнение на Програмата и ефективни контакти с Комисията във връзка с това, и с цел улесняване на възможното прехвърляне на средства между националните агенции, с което да се осигури гъвкавост и по-добро оползотворяване на средствата, разпределени на държавите членки. Всяка държава членка определя как да организира взаимоотношенията между своя национален орган и своята национална агенция, включително за задачи като изготвянето на работна програма на националната агенция. Националният орган предоставя на Комисията подходяща предварителна оценка на съответствието, в уверение на това, че националната агенция спазва член 62, параграф 1, първа алинея, буква в), подточка v) или подточка vi) и член 154, параграфи 1 и 5 от Финансовия регламент, както и на изискванията на Съюза по отношение на стандартите за вътрешен контрол за националните агенции и на правилата за управлението на средствата по програмата, предназначени за отпускане на безвъзмездни средства.

4.   Националният орган определя независим одитен орган, както е посочено в член 29.

5.   Националният орган изготвя своята предварителна оценка на съответствието въз основа на резултатите от собствените си проверки и одити или въз основа на проверките и одитите, предприети от независимия одитен орган, посочен в член 29. Когато националната агенция, определена за Програмата, е агенцията, която е била определена за национална агенция за програмата за периода 2014–2020 г., обхватът на предварителна оценка на съответствието може да бъде ограничен до изискванията, които са нови и специфични за Програмата, освен при наличието на основания за нещо друго.

6.   В случай че Комисията отхвърли определената национална агенция въз основа на своята преценка на предварителната оценка на съответствието, или ако националната агенция не отговаря на минималните изисквания, определени от Комисията, националният орган гарантира, че са предприети необходимите коригиращи действия по отношение на националната агенция, за да бъде тя приведена в съответствие с минималните изисквания, или определя друг орган за национална агенция.

7.   Националният орган извършва мониторинг и следи управлението на Програмата на национално равнище. Той своевременно информира Комисията и провежда консултации с нея преди вземането на каквото и да било решение, което може да окаже значително въздействие върху управлението на Програмата, по-специално във връзка със своята национална агенция.

8.   Националният орган осигурява подходящо съфинансиране на операциите на своята национална агенция, за да се гарантира, че Програмата се управлява при спазване на приложимите правила на Съюза.

9.   Въз основа на годишната декларация за управлението на националната агенция, независимото одитно становище по нея и анализа на Комисията на съответствието и дейността на националната агенция, националният орган предоставя на Комисията ежегодно информация за дейностите по мониторинг и надзор по Програмата.

10.   Националният орган носи отговорност за правилното управление на средствата на Съюза, преведени от Комисията на националната агенция в рамките на Програмата.

11.   При нередност, небрежност или измама, дължащи се на националната агенция, както и в случай на сериозни пропуски или незадоволителни резултати от страна на националната агенция, когато това води до претенции към нея от страна на Комисията, националният орган възстановява на Комисията несъбраните средства.

12.   В случаите, посочени в параграф 11, националният орган може да оттегли мандата на националната агенция по своя собствена инициатива или по искане на Комисията. Когато националният орган желае да оттегли този мандат по други основателни причини, той уведомява Комисията за оттеглянето най-малко шест месеца преди предвидената дата на прекратяване на мандата на националната агенция. В такъв случай националният орган и Комисията официално договарят конкретни и определени във времето преходни мерки.

13.   В случай на оттегляне, посочено в параграф 12, националният орган провежда необходимите проверки по отношение на средствата на Съюза, поверени на националната агенция, чийто мандат е оттеглен, и осигурява безпрепятственото прехвърляне на тези средства на новата национална агенция, както и на всички документи и управленски инструменти, необходими за управление на Програмата. Националният орган предоставя на националната агенция, чийто мандат е оттеглен, финансова подкрепа, необходима, за да продължи да изпълнява договорните си задължения към бенефициерите по Програмата и към Комисията до момента на прехвърляне на тези задължения на нова национална агенция.

14.   По искане на Комисията националният орган определя институциите или организациите, или видовете институции и организации, които да се считат за допустими за участие в конкретни действия по Програмата на тяхна територия.

Член 27

Национална агенция

1.   Националната агенция:

a)

има правосубектност или е част от правен субект, който има правосубектност, и се урежда от законодателството на съответната държава членка;

б)

разполага с подходящ капацитет за управление, персонал и инфраструктура, така че да изпълнява задачите си по задоволителен начин, като осигурява ефикасно и ефективно управление на Програмата и добро финансово управление на средствата на Съюза;

в)

разполага с оперативни и правни средства за прилагане на правилата за административното, договорното и финансовото управление, определени на равнището на Съюза;

г)

предлага подходящи финансови гаранции, учредени за предпочитане от публичен орган, които съответстват на размера на средствата на Съюза, които ще трябва да управлява;;

2.   Националната агенция отговаря за управлението на всички етапи от жизнения цикъл на действията, които управлява, както е описано в работната програма, посочена в член 22 от настоящия регламент, в съответствие с член 62 параграф 1, първа алинея, буква в) от Финансовия регламент.

3.   Националната агенция притежава необходимите експертни знания, за да обхваща всички сектори на Програмата. Когато в държава членка или в трета държава, асоциирана към Програмата, има повече от една национална агенция, тези национални агенции заедно притежават необходимите експертни знания, за да обхванат всички сектори на Програмата.

4.   Националната агенция отпуска безвъзмездни средства на бенефициерите, по смисъла на член 2, параграф 5 от Финансовия регламент, посредством споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства, в съответствие с посоченото от Комисията за съответното действие по Програмата.

5.   Националната агенция докладва ежегодно на своя национален органи и на Комисията в съответствие с член 155 от Финансовия регламент. Националната агенция отговаря за изпълнението на бележките, направени от Комисията след осъществения от нея анализ на годишната декларация за управлението и на независимото одитно становище по декларацията.

6.   Националната агенция не може да делегира на трето лице каквато и да било възложена й задача, свързана с Програмата или с изпълнението на бюджета, без предварително писмено разрешение от националния орган и Комисията. Националната агенция носи цялата отговорност за задачите, делегирани на трето лице.

7.   В случай на оттегляне на мандата на национална агенция тя продължава да носи правна отговорност за изпълнението на договорните си задължения към бенефициерите по Програмата и към Комисията до прехвърлянето на тези задължения на нова национална агенция.

8.   Националната агенция отговаря за управлението и приключването на финансовите споразумения, свързани с програмата за периода 2014–2020 г., които все още действат към момента на започване изпълнението на Програмата.

Член 28

Европейска комисия

1.   Въз основа на изискванията за съответствие на националните агенции, посочени в член 26, параграф 3, Комисията прави преглед на националните системи за управление и контрол, по-специално въз основа на предварителната оценка на съответствието, която ѝ е представена от националния орган, годишната декларация за управлението на националната агенция и на становището на независим одитен орган по нея, като надлежно отчита ежегодната информация, предоставена от националния орган за извършените от него дейности по мониторинг и надзор по Програмата.

2.   В срок от два месеца след получаване от националния орган на предварителната оценка на съответствието, посочена в член 26, параграф 3, Комисията приема, приема условно или отхвърля определената национална агенция. Комисията не влиза в договорни отношения с националната агенция, докато не приеме предварителната оценка на съответствието. При условно приемане Комисията може да приложи пропорционални предпазни мерки в договорните си отношения с националната агенция.

3.   Комисията предоставя ежегодно на националната агенция следните средства по Програмата:

a)

средства за отпускане на безвъзмездни средства в съответната държава членка за действията по Програмата, чието управление е поверено на националната агенция;

б)

финансов принос в подкрепа на задачите на националната агенция за управление на Програмата, което се определя в зависимост от размера на средствата на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства, поверени на националната агенция;

в)

ако е приложимо, отпускането на допълнителни средства за мерки съгласно член 7, буква г) , член 11, буква г) и член 14, буква в).

4.   Комисията определя изискванията за работната програма на националната агенция. Комисията не предоставя на националната агенция средства, докато не одобри официално работната програма на националната агенция.

5.   След като направи оценка на годишната декларация за управлението и на становището на независимия одитен орган по нея, Комисията изпраща своето становище и бележките си по посочените документи на националната агенция и на националния орган.

6.   В случай че Комисията не може да приеме годишната декларация за управлението или независимото одитно становище по нея или в случай на незадоволително изпълнение от националната агенция на бележките на Комисията, последната може да приложи всякакви предпазни и корективни мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, в съответствие с член 131 от Финансовия регламент.

7.   Комисията, в сътрудничество с националните агенции, прави необходимото за това въведените процедури за прилагане на Програмата да бъдат последователни и прости, а информацията да бъде с високо качество. Във връзка с това се организират редовни срещи с мрежата от национални агенции с цел да се гарантира съгласувано прилагане на Програмата във всички държави членки и всички трети държави, асоциирани към Програмата.

8.   Комисията прави необходимото за това информационните системи, необходими за постигането на целите на Програмата, предвидени в член 3, по-специално при непряко управление, да се разработват по подходящ начин и своевременно и така, че да осигуряват лесен достъп и да бъдат лесни за ползване. Програмата подпомага разработването, експлоатацията и поддръжката на такива информационни системи.

Член 29

Независим одитен орган

1.   Независимият одитен орган изготвя одитно становище относно годишната декларация за управлението, посочена в член 155, параграф 1 от Финансовия регламент. То съставлява основата на общата увереност по член 127 от Финансовия регламент.

2.   Независимият одитен орган трябва да:

a)

притежава необходимата професионална компетентност за извършване на одити в публичния сектор;

б)

гарантира, че при своите одити взема предвид международно признатите одитни стандарти;

в)

не е в положение на конфликт на интереси по отношение на правния субект, в чиято структура е националната агенция. По-специално, независимият одитен орган трябва да е функционално независим по отношение на правния субект, в чиято структура е националната агенция.

3.   Независимият одитен орган предоставя на Комисията и на нейните представители и на Сметната палата, пълен достъп до всички документи и доклади, подкрепящи одитното становище, което той изготвя относно годишната декларация за управлението на националната агенция.

Член 30

Принципи на системата за контрол

1.   Комисията предприема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез възстановяването на недължимо платените суми, и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Комисията отговаря за надзорните проверки по отношение на действията и дейностите по Програмата, които се управляват от националните агенции. Тя определя минималните изисквания за проверките, извършвани от националната агенция и от независимия одитен орган.

3.   Националната агенция отговаря за първичните проверки на бенефициерите на безвъзмездни средства за действия, които управлява, както е определено в работната програма, посочена в член 22. Тези проверки трябва да осигуряват достатъчно гаранции, че отпуснатите безвъзмездни средства са използвани по предназначение и в съответствие с приложимите правила на Съюза.

4.   По отношение на средствата по Програмата, преведени на националните агенции, Комисията гарантира подходяща координация на своите проверки с националните органи и националните агенции въз основа на принципа на единния одит и на анализ на риска. Настоящият параграф не се прилага за разследванията, провеждани от OLAF.

Член 31

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в Програмата въз основа на решение, прието съгласно международно споразумение, или въз основа на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

ГЛАВА XI

ВЗАИМНО ДОПЪЛВАНЕ

Член 32

Кумулативно и алтернативно финансиране

1.   Програмата се изпълнява по начин, който гарантира цялостната съгласуваност и взаимното допълване на Програмата със съответните политики, програми и средства на Съюза, по-специално свързаните с образование и обучение, култура и медии, младеж и солидарност, заетост и социално приобщаване, научни изследвания и иновации, промишленост и предприятия, политика за цифрови технологии, селско стопанство и развитие на селските райони, околна среда и климат, сближаване, регионална политика, миграция, сигурност и международно сътрудничество и развитие.

2.   За действие, за което е предоставено финансиране по Програмата, може да бъде предоставено финансиране и по друга програма на Съюза, при условие че финансирането не обхваща едни и същи разходи. Правилата на съответната програма на Съюза се прилагат за съответстващото финансиране на действието. Кумулативното финансиране не надвишава общия размер на допустимите разходи за действието. Подкрепата от различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, определящи условията за подкрепата.

3.   Предложения за проекти могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие или Европейския социален фонд плюс в съответствие с член 73, параграф 4 от Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г. , когато те са получили знака „Печат за високи постижения“ по настоящата програма, след като отговарят на следните кумулативни условия:

а)

били са оценени в рамките на покана за представяне на предложения по Програмата;

б)

отговарят на минималните изисквания за качество съгласно тази покана за представяне на предложения; и

в)

не могат да бъдат финансиране по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения.

ГЛАВА XII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 33

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 3 и 23, се предоставя на Комисията за целия срок на Програмата.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 3 и 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно членове 3 и 23, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 34

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   Комитетът може да заседава в специални състави, за да разглежда секторни въпроси. Когато е целесъобразно, в съответствие с неговия процедурен правилник и в специални случаи, на заседанията му могат да бъдат поканени да участват като наблюдатели външни експерти, включително представители на социалните партньори.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 35

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1288/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 36

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не засяга продължаването или промяната на действията, предприети съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, който продължава да се прилага за тези действия до тяхното приключване.

2.   Финансовият пакет за Програмата може да покрива и разходи за техническа и административна помощ, необходими за осигуряване на прехода между Програмата и мерките, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013.

3.   В съответствие с член 193, параграф 2, втора алинея, буква а) от Финансовия регламент и чрез дерогация от член 193, параграф 4 от посочения регламент в надлежно обосновани случаи, посочени в решението за финансиране, дейностите, подкрепяни съгласно настоящия регламент, и съответните разходи, направени през 2021 г., могат да се считат за допустими, считано от 1 януари 2021 г., дори ако тези дейности са били изпълнени, а разходите направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства. Споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства за оперативни разходи за финансовата 2021 година могат по изключение да бъдат подписани в срок от шест месеца от началото на финансовата година на бенефициера.

4.   Ако е необходимо, в бюджета на Съюза могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения и след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 17, параграф 7, с цел да бъде възможно управлението на действията и дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

5.   Държавите членки гарантират на национално равнище безпрепятствения преход между действията, изпълнени по програмата за периода 2014—2020 г. и действията, които се изпълняват по Програмата.

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ С 62, 15.2.2019 г., стр. 194.

(2)  ОВ C 168, 16.5.2019 г., стр. 49.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. (ОВ С 108, 26.3.2021 г., стр. 965) и позиция на Съвета на първо четене от 13 април 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10.

(5)  Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

(6)  OВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 31.

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11).

(8)  Препоръка на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (OВ C 189, 4.6.2018 г., стр. 1).

(9)  OВ C 456, 18.12.2018 г., стр. 1.

(10)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013 (OВ L 170, 12.5.2021 г.,стр. 1).

(11)  Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно транснационалната мобилност в Общността с цел образование и обучение: Европейска харта за качество на мобилността (OВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 5).

(12)  Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 г.„Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“ (OВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1).

(13)  Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1).

(14)  Препоръката на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване (OВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1).

(15)  Препоръка на Съвета от 26 ноември 2018 г. относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на квалификациите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и квалификациите по обучение и на резултатите от периоди на учене в чужбина (OВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 1).

(16)  Препоръка на Съвета 24 ноември 2020 г. относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (OВ C 417, 2.12.2020 г., стр. 1).

(17)  OJ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

(18)  OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(19)  ОВ C 444 I, 22.12.2020 г., стр. 1.

(20)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(21)  OВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(22)  Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

(23)  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(24)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(25)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1037/1999 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(26)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(27)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(28)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).

(29)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(30)  По-специално: общата рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“); Европейската квалификационна рамка (ЕКР); Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET); Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET); Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS); Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR); Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA); Европейската мрежа от национални информационни центрове в европейските регионални и национални информационни центрове за академично признаване в Европейския съюз; и мрежата „Euroguidance“.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ГЛАВИ II, III и IV

1.   КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 1 — ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

1.1

Образователна мобилност — краткосрочна или дългосрочна, групова или индивидуална мобилност, в различни тематични области и учебни дисциплини, включително ориентирани към бъдещето области като цифровите технологии, изменението на климата, чистата енергия, изкуствения интелект,

1.2

Дейности за младежко участие — дейности, насочени към подпомагане на младите хора да се ангажират и да се учат да участват в гражданското общество, повишаване на осведомеността за общите европейски ценности и насърчаване на диалога между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно, регионално, национално и европейско равнище.

1.3

DiscoverEU – дейност за информално и неформално образование със силен учебен компонент и приобщаващо измерение, състояща се от учебен опит и пътуване из цяла Европа с цел насърчаване на чувството за принадлежност към Съюза и даване на възможност на участниците да се запознаят с културното и езиковото многообразие на Европа.

2.   КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2 — СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ

2.1.

Партньорства за сътрудничество — разнообразни дейности за сътрудничество, осъществявани съвместно от организации и институции от различни държави, по-специално с цел обмен и разработване на нови идеи и практики, споделяне и съпоставяне на практики и методи и развитие и укрепване на партньорите в мрежите. Това действие включва дребномащабни партньорства, специално предназначени за насърчаване на по-широк и по-приобщаващ достъп до Програмата чрез дейности с по-малък размер на безвъзмездните средства, по-кратка продължителност и по-опростени административни изисквания.

2.2

Партньорства за високи постижения — разнообразни проекти за партньорство и мрежи от институции и доставчици в сферата на образованието и обучението, които имат за цел насърчаване на високите постижения и засилване на международното измерение и разработване на дългосрочни стратегии за подобряване на качеството на системно равнище във всички области на образованието и обучението, по-специално чрез съвместно разработени иновативни практики и педагогически методи, високи равнища на интегриране на мобилността и силен акцент върху интердисциплинарността, а именно:

2.2.1

Алианси на институции за висше образование (европейски университети), които разработват съвместни дългосрочни стратегии за висококачествено образование, научни изследвания и иновации и за услуги за обществото, основани на обща визия и споделени ценности, високи равнища на мобилност, силен акцент върху интердисциплинарността и отворени учебни програми, съчетаващи модули в различни държави;

2.2.2.

Партньорства между доставчици на професионално образование и обучение (платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование), интегрирани в местните и регионалните стратегии за устойчив растеж, иновации и конкурентоспособност, които работят заедно по висококачествени транснационални програми за професионално обучение, насочени към задоволяване на настоящите и нововъзникващите нужди от секторни умения;

2.2.3.

Интегрирани учебни програми (съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“), предлагани от институции за висше образование, установени в Европа и други страни по света, които насърчават високите постижения в областта на висшето образование и интернационализацията в световен мащаб;

Действието, посочено в точка 2.2. може да подкрепя и партньорски проекти и съюзи за насърчаване на високите постижения в областта на училищното образование и образованието за възрастни.

2.3.

Партньорства за иновации — партньорства в областта на образованието и обучението и младежта, с цел разработването на иновативни практики з, а именно:

2.3.1.

Алианси — стратегическо сътрудничество между ключови участници в образованието и обучението, бизнеса и научните изследвания, които насърчават иновациите и модернизацията на системите за образование и обучение.

2.3.2.

Проекти, които насърчават иновациите, творчеството, електронното участие и социалното предприемачество в областта на образованието, обучението и младежта.

2.4.

Спортни събития с нестопанска цел — събития, организирани в една държава или едновременно в няколко държави с цел повишаване на осведомеността за ролята на спорта в различни области като социалното приобщаване, равните възможности и укрепващата здравето физическа активност.

2.5

Онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество в областта на образованието и обучението и в областта на младежта.

3.   КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПОЛИТИКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

3.1.

Подготовка и изпълнение на общите и секторните програми на политиката на Съюза: това обхваща широк спектър от дейности, целящи да вдъхновят и подкрепят политиките и стратегиите в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, включително европейски програми в рамките на политиката и стратегии в различните сектори на образованието, младежта и спорта, включително дейности в подкрепа на сътрудничество в областта на политиката на европейско равнище. Това действие включва също подкрепа за експериментиране на политики на европейско равнище, подкрепа за дейности, насочени към справяне с нововъзникващи предизвикателства в различни тематични области, както и подкрепа за събиране на знания, включително обзори и проучвания;

3.2.

Подкрепа за инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на компетентностите, уменията и квалификациите, включително дейности, целящи улесняване трансфера на кредити, стимулиране осигуряването на качество, насърчаване валидирането на неформалното и информалното учене, включително управление и ориентиране на уменията, осигуряване на подкрепа за съответните органи, мрежи и инструменти, които улесняват обмена в областта на прозрачността и признаването;

3.3.

Диалог в рамките на политиката в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително разнообразен набор от дейности, например конференции и други видове събития, подкрепа за сътрудничеството с международни организации и подкрепа за функционирането на диалога по въпросите на младежта в ЕС, мрежи в рамките на Съюза и европейски организации, които преследват общия за Съюза интерес;

3.4.

Мерки, които допринасят за висококачественото и приобщаващо изпълнение на Програмата, включително подкрепа за дейности и органи — например ресурсни центрове, информационни мрежи и дейности за обучение и сътрудничество — които подобряват изпълнението на Програмата, изграждат капацитета на националните агенции и засилват стратегическото изпълнение, както и използване на потенциала на бившите участници в програмата „Еразъм+“ и други фактори с подсилващ ефект като положителни модели за подражание;

3.5.

Сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза, включително подкрепа за дейности за насърчаване на полезните взаимодействия и взаимното допълване с други инструменти на Съюза и национални инструменти, както и насърчаване на сътрудничеството със структурите, прилагащи тези инструменти;

3.6.

Дейности за разпространение на информация и повишаване на осведомеността, насочени към информиране на гражданите и организациите относно Програмата на Съюза и политиките на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта.

4.   ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ЖАН МОНЕ“

4.1.

Действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование — подкрепа за институциите за висше образование във и извън Съюза чрез модули, катедри и центрове за високи постижения по инициативата „Жан Моне“ и чрез проекти и дейности за изграждане на мрежи по инициативата „Жан Моне“.

4.2.

Действие по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението — дейности, насочени към насърчаване на знанията по въпросите на Европейския съюз в институциите за образование и обучение, например училища и институти за професионално образование и обучение.

4.3.

Подкрепа за определени институции, посочени в член 8, буква в).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОКАЗАТЕЛИ

Измерванията на количествените показатели се групират, когато е целесъобразно, по държава, пол, вид действие и дейност.

1.

Области, подлежащи на мониторинг

Участие в образователна мобилност

Организации и институции със засилено европейско и международно измерение

2.

Елементи, подлежащи на измерване

2.1.

Ключово действие 1 — Образователна мобилност

2.1.1.

Брой на участниците в дейности за образователна мобилност по линия на ключово действие 1;

2.1.2.

Брой на организациите и институциите, участващи в Програмата по линия на ключово действие 1;

2.1.3.

Брой на участниците в дейности за виртуално учене по линия на ключово действие 1;

2.1.4.

Дял на участниците, които считат, че са се възползвали от участието си в дейности за образователна мобилност по линия на ключово действие 1;

2.1.5.

Дял на участниците, които считат, че имат засилено европейско чувство за принадлежност след участието си в дейности по линия на ключово действие 1;

2.2.

Ключово действие 2 — Сътрудничество между организациите и институциите;

2.2.1.

Брой на организациите и институциите, участващи в Програмата по линия на ключово действие 2;

2.2.2.

Дял на организациите и институциите, които считат, че са разработили висококачествени практики в резултат на участието си в ключово действие 2;

2.2.3.

Брой на ползвателите на платформи за виртуално сътрудничество, подкрепяни по линия на ключово действие 2;

2.3.

Ключово действие 3 — Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество:

2.3.1.

Брой на организациите и институциите, участващи в действия с отпускане на безвъзмездни средства по линия на ключово действие 3;

2.4.

Приобщаване:

2.4.1.

Брой на хората с по-малко възможности, участващи в дейности по линия на ключово действие 1;

2.4.2.

Брой на новосъздадените организации и институции, участващи в Програмата по линия на ключови действия 1 и 2;

2.5.

Опростяване:

2.5.1.

Брой на дребномащабните партньорства, подкрепяни по линия на ключово действие 2;

2.5.2.

Дял на организациите и институциите, които смятат, че процедурите за участие в Програмата са пропорционални и прости;

2.6.

Принос в областта на климата:

2.6.1.

Дял на дейностите, насочени към постигане на целите в областта на климата, по линия на ключово действие 1;

2.6.2.

Дял на проектите, насочени към постигане на целите в областта на климата, по линия на ключово действие 2.


28.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/818 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 май 2021 година

за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 167, параграф 5 и член 173, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Културата, изкуствата, културното наследство и културното многообразие са изключително ценни за европейското общество от културна, образователна, демократична, екологична, социална и икономическа гледна точка и от гледна точка на правата на човека и следва да бъдат насърчавани и подкрепяни. В Римската декларация от 25 март 2017 г. и на Европейския съвет на 14 и 15 декември 2017 г. бе посочено, че образованието и културата имат решаващо значение за изграждането на приобщаващи и сплотени общества за всички и за поддържането на европейската конкурентоспособност.

(2)

Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинство. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Тези ценности се потвърждават допълнително и намират своето отражение в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък "Хартата"), която има същата юридическа сила като Договорите, съгласно член 6 от ДЕС. По-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и свободата на изкуствата и науките са съответно заложени в членове 11 и 13 от Хартата.

(3)

В член 3 от ДЕС се уточнява освен това, че Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи, inter alia той зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство.

(4)

В Съобщението на Комисията от 22 май 2018 г. , озаглавено „Нова европейска програма за култура“, се посочват цели в секторите на културата и творчеството. Целта му е да се оползотвори потенциалът на културата и културното многообразие за постигане на социално сближаване и благосъстояние, като се стимулира трансграничното измерение на секторите на културата и творчеството и се стимулира способността им да се развиват; да се насърчи основаното на култура творчество в образованието и иновациите, и се създадат работни места и растеж; и да се укрепят международните отношения в сферата на културата. Програма „Творческа Европа“ (наричана по-нататък „Програмата“), заедно с други програми и фондове на Съюза, ще предоставя подкрепа за новата европейска програма за култура. Присъщата стойност на културата и на творческото изразяване следва да бъде запазена и утвърждавана, а художественото творчество следва да заема централно място в Програмата. Това е също така в съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, която влезе в сила на 18 март 2007 г. и по която Съюзът и неговите държави членки са страни.

(5)

За да се насърчи общото пространство на културно многообразие за хората в Европа, е важно да се стимулира транснационалното разпространение на художествени и културни произведения, колекции и продукти, като се насърчава диалогът и културният обмен, и транснационалната мобилност на хората на изкуството и на специалистите в областта на културата и творчеството.

(6)

Опазването и укрепването на културното наследство улеснява свободното участие в културния живот в съответствие с Всеобщата декларация на Организацията на обединените нации (ООН) за правата на човека и Международния пакт за икономически, социални и културни права. Поради това културното наследство играе важна роля за изграждането на мирно и демократично общество в процесите на устойчиво развитие и насърчаване на културното многообразие.

(7)

Насърчаването на европейското културно многообразие се основава на свободата на художествено изразяване, способностите и уменията на хората на изкуството и работещите в областта на културата, на съществуването на процъфтяващи и устойчиви сектори на културата и творчеството и способността на хората на изкуството и работещите в областта на културата да създават произведения, да бъдат иновативни и да реализират и разпространяват своите произведения сред широка и разнообразна европейска публика. По този начин се разширява стопанският потенциал на секторите на културата и творчеството, увеличава се достъпът до творческото съдържание, художествените изследвания и творчеството и те се популяризират, и се допринася за устойчивия растеж и за създаването на работни места. Освен това насърчаването на творчеството и новите познания допринася за засилване на конкурентоспособността и за стимулиране на иновациите в промишлени вериги за създаване на стойност. Богатото културно и езиково многообразие на Съюза е съществен актив за европейския проект. В същото време европейският културен и творчески пазар се характеризира с географски особености, езикови особености или и двете, които могат да доведат до разпокъсаност на пазара. Поради това са необходими непрекъснати усилия, за да се гарантира, че секторите на културата и творчеството извличат максимална полза от единния пазар на Съюза, и по-специално от цифровия единен пазар.

(8)

Цифровата трансформация представлява промяна на парадигмата за секторите на културата и творчеството. Тя промени навиците, отношенията и моделите на продуциране и потребление. Това поражда редица предизвикателства. Същевременно цифровата трансформация предлага нови възможности за секторите на културата и творчеството по отношение на създаването, разпространението и достъпа до европейски произведения, което е от полза за европейското общество като цяло. Програмата следва да насърчава секторите на културата и творчеството да се възползват от тези възможности.

(9)

Програмата следва да взема предвид двойствения характер на секторите на културата и творчеството, като отчита присъщата и художествената стойност на културата, от една страна, и икономическата стойност на тези сектори, от друга, включително цялостния принос на тези сектори за растежа, конкурентоспособността, творчеството и иновациите. Програмата следва също да отчита положителното въздействие на културата върху междукултурния диалог, социалното сближаване и разпространението на знания. Това изисква силни европейски сектори на културата и творчеството, по-специално жизнена европейска аудио-визуална индустрия с оглед на нейния капацитет да достига до широка публика и нейното икономическо значение, включително нейното икономическото значение за други творчески сектори. Конкуренцията на световните аудио-визуални пазари обаче се засили допълнително с все по-голямата цифрова трансформация на сектора, като например промените в медийното продуциране и потреблението и нарастващата роля на глобалните платформи за разпространение на съдържание. Ето защо е необходимо да се увеличи подкрепата за европейската индустрия.

(10)

Както е видно от примера с действието на Съюза за Европейските столици на културата, установено с Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) (наричани по-нататък „Европейските столици на културата“), секторите на културата и творчеството играят важна роля за укрепването и съживяването на териториите на Съюза. По този начин секторите на културата и творчеството са ключови фактори за насърчаване на туризма, основан на качеството, и на регионалното, местното и градското развитие в целия Съюз.

(11)

За да бъде ефективна, Програмата следва да отчита специфичното естество на различните сектори на културата и творчеството и предизвикателствата пред тях, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специфични подходи в рамките на направление, посветено на аудио-визуалния сектор (наричано по-нататък „направление MEDIA”), направление, посветено на другите сектори на културата и творчеството (наричано по-нататък „направление Култура”), и междусекторно направление (наричано по-нататък „междусекторно направление“).

(12)

Програмата следва да подкрепя действия и дейности с европейска добавена стойност, които допълват регионалните, националните, международните и други програми и политики на Съюза и оказват положително въздействие върху европейските граждани, и следва да подкрепя развитието и насърчаването на транснационалното сътрудничество и обмен в рамките на секторите на културата и творчеството. Чрез тези действия и дейности Програмата допринася за укрепването на европейската идентичност и ценности, като същевременно насърчава културното и езиковото многообразие.

(13)

Музиката във всичките ѝ форми и проявления, и по-специално съвременната музика и музиката на живо, е важен компонент на културния, художествения и икономическия пейзаж на Съюза и неговото наследство. Тя е елемент на социалното сближаване и служи като ключов инструмент за укрепване на икономическото и културното развитие. В направлението Култура следва да се обърне внимание на музикалния сектор.

(14)

Направление Култура следва да насърчава изграждането на мрежи от творчески общности и да стимулира трансграничното и мултидисциплинарното сътрудничество с използването на различни набори от умения, като художествени, творчески, цифрови и технологични умения.

(15)

Междусекторното направление има за цел да развива потенциала на сътрудничеството между различните сектори на културата и творчеството, и да предложи решения на общите предизвикателства, с които те се сблъскват. От съвместния хоризонтален подход се извличат ползи от гледна точка на трансфера на знания и административната ефективност. В този контекст бюрата на Програмата допринасят за постигането на целите на Програмата и за нейното изпълнение.

(16)

В аудио-визуалния сектор е необходима намеса на Съюза, която да съпътства политиките на Съюза за цифровия единен пазар. Това се отнася по-конкретно за модернизирането на нормативната уредба за авторските права посредством директиви (ЕС) 2019/789 (5) и (ЕС) 2019/790 (6) на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), изменена с Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета (8). С директиви (ЕС) 2019/789 и (ЕС) 2019/790 се цели да се увеличи капацитетът на европейските оператори в аудио-визуалния сектор да създават, финансират, реализират и разпространяват произведения, които да бъдат ясно видими в различните медии, например телевизията, киното или видеото по заявка, които са достъпни и привлекателни за публиката на все по-отворения и конкурентен пазар в Европа и извън нея. Посочените директиви имат още за цел да се постигне добре функциониращ пазар за творците и носителите на права, особено за публикациите в пресата и онлайн платформите, и да се гарантира справедливо възнаграждение на авторите и изпълнителите, като това са аспекти, които следва да бъдат застъпени в цялата Програма. Освен това подкрепата следва да се увеличи, за да се отразят последните тенденции на пазара, по-специално по-силната позиция на глобалните платформи за разпространение в сравнение с националните радио- и телевизионни оператори, традиционно инвестиращи в продуцирането на европейски произведения. Тъй като пазарните условия и аудио-визуалните оператори продължават да се развиват, в контекста на изпълнението на Програмата следва да се предвидят специфични критерии за определяне на характерните особености на независима продуцентска компания.

(17)

Програмата следва да позволи възможно най-широко участие в нея на организациите от културните и творческите сектори, и на тези организации — да имат достъп до Програмата по възможно най-широк начин, независимо от географския им произход. Програмата следва да подкрепя тези организации и най-добрите таланти, където и да се намират, да извършват трансгранична и международна дейност. Направлението MEDIAследва да отчита различията между отделните държави по отношение на продуцирането и разпространението на аудио-визуално съдържание и достъпа до аудио-визуално съдържание и тенденциите по отношение на потреблението на аудио-визуално съдържание, и по-специално техните езикови и географски особености, като по този начин предоставя повече равнопоставеност за конкуренция, разширява участието на държавите членки с различен аудио-визуален капацитет и засилва сътрудничеството между тях и подкрепя европейските таланти, където и да се намират, да извършват трансгранична и международна дейност. Специфичните особености на най-отдалечените региони, както са посочени в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), също следва да бъдат взети предвид.

(18)

Специалните действия по Програмата, като например действията на Съюза за Знака за европейско наследство, създаден с Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9) (наричан по-нататък „Знакът за европейско наследство“), Европейските дни на наследството, европейските награди в областта на съвременната музика, рок и поп музиката, литературата, културното наследство и архитектурата, както „Европейски столици на културата“ достигат пряко до милиони европейски граждани, доказвайки социалните и икономическите ползи от европейските политики в областта на културата, поради което следва да бъдат запазени и по възможност разширени. По направлението Култура следва да се подкрепят дейности за изграждане на мрежи от обектите със Знак за европейско наследство. Следва да се обърне внимание и на възможността за разширяване на обхвата на европейските награди, така че да обхванат нови области и сектори, по-специално театъра.

(19)

Културата е жизненоважна, за да бъдат общностите по-сплотени и приобщаващи. В контекста на проблемите, свързани с миграцията, и предизвикателствата пред интеграцията културата играе основополагаща роля за предоставянето на възможности за междукултурен диалог и за интегрирането на мигрантите и бежанците, като спомага те да се почувстват част от приемащото ги общество, и за развиването на добри отношения между мигрантите и новите общности.

(20)

С цел да допринесе за едно приобщаващо общество, Програмата следва да поощрява и засилва културното участие в целия Съюз, по-специално на хората с увреждания и хората в неравностойно положение.

(21)

В съответствие с Декларацията от Давос от 22 януари 2018 г., озаглавена „Към висококачествено застроена среда (Baukultur) в Европа“, следва да се предприемат стъпки за насърчаване на нов интегриран подход към оформянето на висококачествено застроена среда, която да се корени в културата, укрепва социалното сближаване, гарантира устойчива околна среда и която допринася за здравето и благосъстоянието на населението като цяло. Този подход не следва да поставя акцент само върху градските райони, но също и върху взаимосвързаността на периферните и селските райони. В концепцията за Baukultur се включват всички фактори, които оказват пряко въздействие върху качеството на живот на гражданите и общностите, като така се насърчават по много конкретен начин приобщаването, сближаването и устойчивостта.

(22)

Свободата на изразяване на мнение и творческата свобода са основна предпоставка за жизнени сектори на културата и творчеството. По-специално секторът на новинарските медии се нуждае от свободна, разнообразна и плуралистична медийна среда. Във връзка с Директива 2010/13/ЕС Програмата следва да насърчава свободната, разнообразна и плуралистична медийна среда, като насърчава взаимодействията и хоризонталните дейности в подкрепа на сектора на новинарските медии. Програмата следва да предоставя подкрепа за новите медийни професионалисти и да насърчава развитието на критично мислене сред гражданите чрез насърчаване на медийната грамотност.

(23)

Програмата следва също така да стимулира интереса и да подобри достъпа до европейски аудио-визуални произведения, по-специално чрез мерки за развитие на публики, включително филмова грамотност.

(24)

Мобилността на хората на изкуството и работещите в сферата на културата отвъд граници по направление Култура може да допринесе за изграждането на по-добре свързани, по-силни и по-устойчиви сектори на културата и творчеството в Съюза, защото това е начин за ускоряване на развитието на уменията и кривата на учене в рамките на секторите за култура и творчество, за подобряване на междукултурната осведоменост, и за насърчаване на транснационалното съвместно създаване, съвместно продуциране, движение и разпространение на произведения.

(25)

Проектите за сътрудничество, по-специално малките по мащаб проекти, като се имат предвид особеностите на секторите на културата и творчеството, следва да заемат централно място в направлението Култура. Поради това Комисията следва да улесни участието в Програмата чрез постигане на значително опростяване на бюрократичните процедури, най-вече на етапа на кандидатстване, а за малки по мащаб проекти — чрез разрешаване на по-високи ставки на съфинансиране.

(26)

В съответствие с членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва да подкрепя, във всичките си дейности, цели, свързани с интегрирането на принципа на равенство между половете и недопускането на дискриминация, и следва по целесъобразност да определя подходящи критерии за баланс между половете. Жените участват активно в секторите на културата и творчеството като автори, специалисти, преподаватели, творци и зрители. Същевременно е по-малко вероятно жените да заемат ръководни длъжности в културни, художествени и творчески институции. Поради това Програмата следва да стимулира талантите на жените с цел подпомагане на художествената и професионалната им кариера.

(27)

В съответствие със съвместното съобщение от 8 юни 2016 г. озаглавено „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“, одобрено с Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проекта на бюджет за 2018 г. (10) и със Заключенията на Съвета от 24 май 2017 г. относно стратегически подход на ЕС към международните културни отношения, в европейските инструменти за финансиране и по-специално в Програмата следва да се изведе на преден план значението на културата в международните отношения и нейната роля за утвърждаването на европейските ценности чрез специални и целеви действия, проектирани така, че да има ясно влияние на Съюза на световната сцена.

(28)

В съответствие със съобщението на Комисията от 22 юли 2014 г., озаглавено „За интегриран подход към културното наследство на Европа“, съответните политики и инструменти следва да гарантират приемственост във връзка с Европейската година на културното наследство през 2018 г., която успешно и ефективно интегрира културата в други области на политиката, по-специално чрез подход на основано на участието управление, при определянето на дългосрочната и устойчива стойност на културното наследство на Европа и разработването на по-интегриран подход към неговото опазване и валоризация и подкрепа за устойчивото му съхранение, възстановяването и адаптивното повторно използване, както и утвърждаването на неговите ценности чрез дейности за повишаване на осведомеността и изграждане на мрежи. В сектора на културата следва да се обърне внимание на подкрепата за хората на изкуството, творците и хората на художествените занаяти, квалифицирани в традиционните занаяти, свързани с реставрацията на културното наследство. По-специално в аудио-визуалния сектор произведенията на културното наследство са съществен източник на памет и културно многообразие и представляват потенциални пазарни възможности. В този контекст аудио-визуалните архиви и библиотеки допринасят за съхраняването и повторното използване и новото пазарно бъдеще на произведенията на културното наследство.

(29)

В съответствие със съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова промишлена стратегия за Европа“, Съюзът следва да разчита на своите силни страни, по-специално на своето многообразие, таланти, ценности, начин на живот и новатори и творци.

(30)

Успехът на Програмата разчита на разработването на иновативни и ефективни проекти, които да генерират добри практики по отношение на транснационалното европейско сътрудничество в секторите на културата и творчеството. Винаги, когато е възможно, такива успешни примери следва да бъдат популяризирани, с което да се насърчи подкрепата за нови бизнес модели и умения, да се стимулира традиционно ноу-хау, а творческите и интердисциплинарните решения да намерят своя израз в икономическа и социална стойност.

(31)

При определени условия Програмата следва да бъде отворена за участието на членовете на Европейската асоциация за свободна търговия, присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните кандидати за членство, ползващи се от предприсъединителна стратегия, държавите от европейската политика за съседство, и стратегическите партньори на Съюза.

(32)

Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство, могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство (11), което предвижда, че програмите се изпълняват въз основа на решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат също да участват въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена специална разпоредба, съдържаща изискването третите държави да предоставят правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия.

(33)

Третите държави следва да се стремят да участват изцяло в Програмата. Същевременно третите държави, които не отговарят на условията за участие в направлението MEDIA и Междусекторното направление, но участват в направлението Култура, следва да могат да създават и подпомагат бюра на Програмата, за да популяризират Програмата в своята държава и да стимулират трансграничното сътрудничество в рамките на секторите на културата и творчеството.

(34)

Дерогациите от задължението за изпълнение на условията, определени в Директива 2010/13/ЕС, следва да бъдат обект на надзор и да се предоставят на държавите по европейската политика за съседство в надлежно обосновани случаи, като се взема предвид специфичната ситуация на пазара на аудио-визуални услуги в съответната държава и нивото на интегриране в рамката на европейската аудио-визуална политика. Напредъкът в постигането на целите, определени в Директива 2010/13/ЕС, следва да бъде обект на редовно наблюдение. Освен това участието в действия, финансирани по линия на направление MEDIA, следва да се определя за всеки отделен случай в съответните работни програми.

(35)

Програмата следва да насърчава сътрудничеството между Съюза и международни организации като ЮНЕСКО, Съвета на Европа, включително Евроимаж и Европейската аудио-визуална обсерватория ( наричана по-нататък „Обсерваторията“), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната организация за интелектуална собственост. Програмата следва също така да подкрепя ангажимента на Съюза по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално културното измерение. Що се отнася до аудио-визуалния сектор, Програмата следва да гарантира приноса на Съюза за работата на Обсерваторията.

(36)

Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, Програмата е предназначена да спомогне за включване на действията в областта на климата и за постигане на общата цел, която е 30% от разходите от бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа на целите в областта на климата. В съответствие с Европейския зелен пакт като план за устойчив растеж действията по настоящия регламент следва да зачитат принципа за ненанасяне на вреда. При изпълнението на Програмата следва да се определят и въведат необходимите действия, без да се изменя същностният характер на Програмата, и тези действия следва да бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

(37)

За опростяването и ефикасността Комисията следва да може да раздели бюджетните задължения на годишни вноски. В такъв случай по време на изпълнението на Програмата Комисията следва всяка година да определя годишните вноски, като взема предвид постигнатия напредък по изпълнението на действията, за които се получава финансова помощ, прогнозните им нужди и наличния бюджет. Комисията следва да съобщава на бенефициерите на безвъзмездните средства примерен график, обхващащ поемането на задължение за индивидуалните годишни вноски.

(38)

Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета на основание член 322 от ДФЕС. Тези правила са установени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (12) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) и определят по-специално процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки по отношение на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват и общ режим на обвързаност с условия с цел защита на бюджета на Съюза.

(39)

Наградата „ЛУКС“ – Европейска филмова награда на публиката, присъждана от Европейския парламент и European Film Academy, се утвърди като отличителна европейска награда, която популяризира и разпространява европейски филми, отразяващи европейската идентичност и ценности отвъд националните граници, и се основава на сътрудничеството с общност на известни филмови творци и европейски филмови организации и мрежи.

(40)

От създаването си Младежкият оркестър на Европейския съюз е натрупал уникален опит в насърчаването на достъпа до музика, както и на междукултурния диалог, взаимното уважение и разбирателството чрез културата, като същевременно благоприятства международното професионално развитие и обучение на млади музиканти. Младежкият оркестър на Европейския съюз се отличава с това, че представлява европейски оркестър, създаден с резолюция на Европейския парламент, който надхвърля културните граници и се състои от млади музиканти, подбрани от цяла Европа в съответствие с взискателни художествени критерии чрез стриктен и прозрачен процес на годишно прослушване във всички държави членки. Този специален принос към културното многообразие и идентичност на Европа следва да получи признание, например като се предвидят действия, в които могат да участват Младежкият оркестър на Европейския съюз и сходни европейски културни организации. Следва да се предвиди възможността за многогодишно финансиране за такива субекти, за да се гарантира стабилността на тяхното функциониране.

(41)

Организациите в секторите на културата и творчеството с голям европейски географски обхват, чиято дейност е свързана с директното предоставяне на услуги в сферата на културата на европейските граждани, поради което те имат потенциала да оказват пряко въздействие върху европейската идентичност, следва да бъдат допустими за подпомагане от Съюза.

(42)

За да се гарантира ефикасното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо всички действия и дейности, извършвани чрез Програмата да имат европейска добавена стойност. Също така е необходимо да се гарантира, че те допълват дейностите на държавите членки. Следва да се търси съгласуваност, взаимно допълване и полезни взаимодействия с програмите за финансиране, които предоставят подкрепа в области на политиката с тесни връзки помежду им, като се гарантира, че потенциалните бенефициери са запознати с различните възможности за финансиране и с хоризонталните политики, като например политиката на Съюза в областта на конкуренцията.

(43)

Финансовата подкрепа следва да се използва за справяне със случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията не следва да се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар.

(44)

Важно е Програмата да бъде насочена към структурните предизвикателства пред секторите на културата и творчеството в Европа, които са изострени от пандемията от COVID-19. Програмата обхваща основната роля на европейската култура и медии за благосъстоянието на гражданите и за овластяването им да вземат информирани решения. Програмата, заедно с други съответни програми на Съюза за финансиране и Next Generation EU, следва да подкрепя краткосрочното възстановяване на секторите на културата и творчеството, да повишава тяхната дългосрочна устойчивост и конкурентоспособност, така че те да се справят по най-добрия начин с потенциални сериозни кризи в бъдеще, и да съпътства техния цифров и екологичен преход.

(45)

Целите на политиката на Програмата се изпълняват и чрез финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на компонентите на политиката на програмата InvestEU за периода 2021-2027 г., установена с Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета (13), които, inter alia, продължават да улесняват достъпа до финансиране за малките и средни предприятия и организациите в секторите на културата и творчеството.

(46)

Въздействието, качеството и ефикасността при изпълнението на проектите по Програмата следва да представляват ключови критерии за оценка за подбора на съответните проекти. Като се има предвид техническият експертен опит, необходим за оценяване на предложенията в рамките на конкретни действия по програмата, членове на комисиите за оценка на такива предложения (наричани по-нататък „оценяващи комисии“) могат да бъдат външни експерти. При подбора на външните експерти следва да се обърне дължимото внимание на техния професионален опит и на баланса между половете в съответните комисии.

(47)

Програмата следва да включва реалистична и управляема система от качествени и количествени показатели за изпълнението, които да съпътстват нейните действия и чрез които да се осъществява постоянен мониторинг на изпълнението. Такъв мониторинг и информационните и комуникационните действия във връзка с Програмата и нейните действия следва да се основават на трите направления на Програмата.

(48)

Като се имат предвид значението и сложността на събирането и анализа на данни и измерването на въздействието на политиките в областта на културата, Комисията следва да помага за събирането на доказателства и статистически данни за тенденциите и развитията в секторите на културата и творчеството, като използва своя експертен опит и този на други съответни научноизследователски институции, и следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета и за събраните данни.

(49)

Програмата следва да бъде създадена за срок от седем години, за да се съгласува нейната продължителност с тази на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., определена с Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 (14) (наричана по-нататък „МФР за периода 2021-2027 г. “).

(50)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за Програмата, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 18 от Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската Комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (15) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(51)

Финансовият регламент се прилага за настоящата програма . Във Финансовия регламент са предвидени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, включително отпусканите на трети страни, наградите, поръчките, непрякото управление, финансовите инструменти, бюджетните гаранции, финансовата помощ и възстановяването на разходите на външните експерти.

(52)

Формите на финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверки, административната тежест и нуждата от административно опростяване, по-специално в процеса на кандидатстване, в полза на всички заинтересовани страни, както и очакваният риск от несъответствие. При осъществяването на този избор следва да се предвиди използването на еднократни суми, единични разходи и единни ставки , както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(53)

В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16) и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (17), (Евратом, ЕО) № 2185/96 (18) и (ЕС) 2017/1939 (19) на Съвета финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством мерки, свързани с предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, със събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, с налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с регламенти (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС, Евратом) № 883/2013 OLAF има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване наличието на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Европейската прокуратура са предоставени правомощия да извършва разследване и наказателно преследване за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (20). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, трябва да оказват пълно съдействие за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят правата и достъпа, необходими на Комисията, на OLAF, на Сметната палата и, по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, на Европейската прокуратура, и да гарантират, че всички трети лица, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(54)

Следва да бъде възможно на качествени предложения за действия, които са допустими по Програмата, но не могат да бъдат финансирани от нея поради бюджетни ограничения, да се присъжда знакът „Печат за високи постижения“ въз основа на специфичен набор от критерии. Знакът „Печат за високи постижения“ признава качеството на предложението и опростява търсенето на алтернативно финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие или Европейския социален фонд плюс. За действия, на които може да бъде присъден знакът „Печат за високи постижения“, следва да се осигури допълнителна информация в съответните покани за представяне на предложения.

(55)

Като се има предвид член 349 от ДФЕС и като се вземе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г., озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, следва да се цени специфичният принос на регионите, посочени в същия член за културното многообразие на Съюза, както и тяхната роля за насърчаване на обмена, включително чрез мобилност, и сътрудничеството с хора и организации от трети държави, по-специално от съседните им държави. Съгласно Решение 2013/755/ЕС на Съвета (21), и като се отчита приносът на отвъдморските страни и територии за международното културно влияние на Съюза, лица и субекти, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на Програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. По този начин за хората следва да бъде възможно да се възползват в еднаква степен от конкурентните предимства, които секторите на културата и творчеството могат да предложат, по-специално икономически растеж и заетост.

(56)

С цел гарантиране на ефективна оценка на изпълнението на Програмата за постигането на нейните цели, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с разработването на рамка за мониторинг и оценка, и преразглеждането на показателите на Програмата. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (22). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(57)

В съответствие с член 193, параграф 2 от Финансовия регламент е възможно предоставянето на безвъзмездни средства за действие, което вече е започнало, ако заявителят може да обоснове необходимостта от започване на действието преди подписването на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Разходите, направени преди датата на подаване на заявлението за безвъзмездни средства, обаче не са допустими за финансиране от Съюза, освен в надлежно обосновани изключителни случаи. В съответствие с член 193, параграф 4 от Финансовия регламент разходите, направени преди датата на подаване на заявлението за безвъзмездни средства, не са допустими също за финансиране от Съюза при безвъзмездни средства за оперативни разходи, и споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства се подписва в срок от четири месеца от началото на финансовата година на бенефициера. С цел да се избегнат смущения в подпомагането от Съюза, които биха могли да накърнят интересите на Съюза, в решението за финансиране следва да бъде възможно за ограничен период от време в началото на МФР за периода 2021—2027 г. и само в надлежно обосновани случаи да се предвиди допустимостта на дейностите и разходите от 1 януари 2021 година, дори ако тези дейности са били изпълнени и тези разходи направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

(58)

Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество Програмата следва да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана в съответствие със специалните изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват административната тежест, по-специално за държавите членки и свръхрегулирането. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели, които да служат като основа за оценка на последиците от Програмата по места.

(59)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на работните програми. Тези изпълнителни правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (23). По-специално, както е предвидено в настоящия регламент, сроковете следва да бъдат пропорционални и следва да предоставят на членовете на комитета навременни и ефективни възможности да разгледат проекта на акт за изпълнение и да изразят своите становища.

(60)

Необходимо е да се осигури правилното приключване на програмата „Творческа Европа“, създадена с Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета (24) (наричана по-нататък „програмата за периода 2014—2020 г.“), по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки за управлението ѝ, като например финансирането на техническа и административна помощ. Считано от 1 януари 2021 г., посредством техническа и административна помощ следва да се гарантира, ако е необходимо, управлението на действия, които още не са завършени по програмата за периода 2014—2020 г. до 31 декември 2020 г.

(61)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата. По-специално настоящият регламент се стреми да гарантира пълното зачитане на правото на равенство на мъжете и жените и правото на недискриминация въз основа на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както е предвидено в членове 21 и 23 от Хартата. Настоящият регламент е също така в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

(62)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя транснационален характер, големия обем и широкия географски обхват на финансираните дейности за мобилност и сътрудничество, своето въздействие върху достъпа до образователна мобилност и по-общо върху интеграцията на Съюза, както и засиленото им международно измерение, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(63)

Поради това Регламент (ЕС) № 1295/2013 следва да бъде отменен, считано от 1 януари 2021 г.

(64)

За да се осигури приемственост при предоставянето на подкрепа в имащата отношение област на политиката и да се даде възможност изпълнението да започне от началото на МФР за периода 2021—2027 г., настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага с обратно действие от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава програма „Творческа Европа“ (наричана по-нататък „Програмата“) за периода на МФР 2021 – 2027 г..

С него се определят целите на Програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„сектори на културата и творчеството“ означава всички сектори:

а)

чиито дейности, много от които разполагат с потенциал за създаване на иновации и работни места, по-специално чрез интелектуалната собственост:

i)

се основават на културни ценности и художествени и други индивидуални или колективни творчески форми на изразяване; и

ii)

включват разработването, създаването, продуцирането, разпространението и съхраняването на стоки и услуги, които представляват културни, художествени или други творчески форми на изразяване, както и свързани с тях функции, като образование или управление;

б)

независимо:

i)

дали дейностите в тези сектори са пазарно ориентирани или не;

ii)

oт вида организация, която осъществява тези дейности; и

iii)

от начина на финансиране на тази организация;

тези сектори включват, inter alia, архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, аудио-визуална дейност (включително филми, телевизия, видеоигри и мултимедия), материално и нематериално културно наследство, дизайн (включително моден дизайн), фестивали, музика, литература, сценични изкуства (включително театър и танц), книги и издателска дейност, радио и визуални изкуства;

2)

„правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното право, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, да упражнява права и да поема задължения действайки от свое име или, както е посочено в член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент – субект, който няма правосубектност;

3)

„операция за смесено финансиране“ означава действия, получаващи подкрепа от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, точка 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, или от търговски финансови институции и инвеститори.

Член 3

Цели на Програмата

1.   Общите цели на Програмата са:

a)

опазване, развитие и популяризиране на европейското културно и езиково многообразие и наследство;

б)

повишаване на конкурентоспособността и икономическия потенциал на секторите на културата и творчеството, и по-специално на аудио-визуалния сектор.

2.   Програмата има следните специфични цели:

a)

засилване на художественото и културното сътрудничество на европейско равнище с цел да се подкрепи създаването на европейски произведения и да се засили икономическото, социалното и външното измерение на иновациите и мобилността в европейските сектори на културата и творчеството;

б)

насърчаване на конкурентоспособността, разрастването, сътрудничеството, иновациите и устойчивостта, включително чрез мобилност в рамките на европейския аудио-визуален сектор;

в)

насърчаване на сътрудничеството в областта на политиката и иновативните действия в подкрепа на всички направления на Програмата, насърчаване на разнообразна, независима и плуралистична медийна среда и медийна грамотност, като по този начин се насърчават свободата на художественото изразяване, междукултурният диалог и социалното приобщаване.

3.   Програмата включва следните направления:

a)

направление Култура, което обхваща секторите на културата и творчеството, с изключение на аудио-визуалния сектор;

б)

направление MEDIA, което обхваща аудио-визуалния сектор;

в)

Междусекторно направление, което обхваща действия във всички сектори на културата и творчеството.

4.   Като се признава присъщата и икономическата стойност на културата, целите на Програмата се преследват чрез действия с европейска добавена стойност. Европейска добавена стойност се осигурява, inter alia, чрез:

a)

транснационалния характер на действията и дейностите, които допълват регионалните, националните, международните и други програми и политики на Съюза, като по този начин утвърждават общите европейски корени и културното многообразие;

б)

трансграничното сътрудничество, включително чрез мобилност, между организациите и професионалистите в секторите на културата и творчеството, и чрез потенциала на такова сътрудничество за справяне с общите предизвикателства, включително цифровата трансформация, и за насърчаване на достъпа до култура, активното участие на гражданите и междукултурния диалог;

в)

икономиите от мащаба, растежа и заетостта, насърчавани чрез подкрепа от Съюза, които създават ефект на ливъридж за привличането на допълнителни средства;

г)

предоставяне на повече равнопоставеност за конкуренция чрез действия с европейска добавена стойност по направление MEDIA, които отчитат особеностите на различните държави, по-специално по отношение на продуцирането и разпространението на съдържание, достъпа до съдържание, размера и особеностите на техните пазари и тяхното културно и езиково многообразие, по начин, който разширява участието на държавите с различен аудио-визуален капацитет и засилва сътрудничеството помежду им.

5.   Целите на Програмата се преследват по начин, който утвърждава приобщаването, равенството, многообразието и участието, които се постигат, когато е целесъобразно, чрез специфични стимули, които:

a)

гарантират, че хората с увреждания, хората, принадлежащи към малцинства, и хората, принадлежащи към социално маргинализираните групи имат достъп до секторите на културата и творчеството, и насърчават тяхното активно участие в тези сектори, включително творческия процес и привличането на публика; и

б)

насърчават равенството на половете, по-специално като двигател на творчеството, икономическия растеж и иновациите.

Член 4

Действия по Програмата

Програмата подкрепя действия, които са в съответствие с приоритетите, предвидени в членове 5, 6 и 7, и описанията, предвидени в приложение I.

Член 5

Направление Култура

1.   В съответствие с целите на Програмата, посочени в член 3, направление Култура има следните приоритети:

a)

засилване на транснационалното сътрудничество и трансграничното измерение на създаването, разпространението и видимостта на европейските произведения и мобилността на работещите в сектора на културата и творчеството;

б)

увеличаване на достъпа до и участието в културата и увеличаване на ангажираността и подобряване на развитието на публиките в Европа;

в)

насърчаване на устойчивостта на обществото и укрепване на социалното приобщаване, както и на междукултурния диалог чрез културата и културното наследство;

г)

засилване на капацитета на европейските сектори на културата и творчеството – включително капацитета на отделните лица, работещи в тези сектори, – да развиват таланти, да иновират, да просперират и да генерират работни места и растеж;

д)

укрепване на европейската идентичност и ценности чрез културна осведоменост, художествено образование и основано на култура творчество в образованието;

е)

насърчаване на изграждането на капацитет в европейските сектори на културата и творчеството, включително на местните организации и микроорганизациите, за да могат да бъдат активни на международно равнище;

ж)

допринасяне за глобалната стратегия на Съюза за международни отношения чрез култура.

2.   Действията, чрез които трябва да се осъществяват приоритетите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, са изложени в раздел 1 на приложение I.

Член 6

Направление MEDIA

1.   В съответствие с целите на Програмата, посочени в член 3, направление MEDIA има следните приоритети:

a)

развиване на таланти, компетентности и умения, и стимулиране на трансграничното сътрудничество, мобилността и иновациите при създаването и продуцирането на европейски аудио-визуални произведения, като се насърчава сътрудничеството между държавите членки с различен аудио-визуален капацитет;

б)

засилване на разпространението, промоцията, онлайн разпространението и киноразпространението на европейски аудио-визуални произведения в рамките на Съюза и в международен план в новата цифрова среда, включително чрез иновативни бизнес модели;

в)

насърчаване на европейските аудио-визуални произведения, включително произведенията на културното наследство, и подкрепа за участието и развитието на аудитория от всички възрасти, по-специално на млада публика, в цяла Европа и извън нея.

2.   Приоритетите, посочени в параграф 1 на настоящия член, се реализират чрез подкрепа за разработването, продуцирането, промоцията, и разпространението на европейски произведения, както и подкрепа за достъп до тези произведения с цел да се достигне до най-разнообразна публика в рамките на Европа и извън нея, като по този начин да бъде възможно приспособяване към новостите на пазара и да се спомогне за изпълнението на Директива 2010/13/ЕС.

3.   Действията, чрез които трябва да се осъществяват приоритетите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, са изложени в раздел 2 на приложение I.

Член 7

Междусекторно направление

1.   В съответствие с целите на Програмата, посочени в член 3, Междусекторното направление има следните приоритети:

a)

осигуряване на подкрепа за междусекторното транснационално сътрудничество в областта на политиката, включително сътрудничество относно издигането на ролята на културата в социалното приобщаване и сътрудничество относно художествената свобода, насърчаване на видимостта на Програмата и осигуряване на подкрепа за прехвърлимостта на резултатите от Програмата;

б)

насърчаване на новаторски подходи към създаването, разпространението и промоцията на, и достъпа до съдържание в секторите на културата и творчеството и в други сектори, включително предвид цифровата трансформация, като се обхващат както пазарното, така и непазарното измерение;

в)

насърчаване на междусекторните дейности, които имат за цел адаптиране към структурните и технологичните промени, пред които са изправени медиите, включително постигане на по-голяма свобода, разнообразие и плурализъм на медийната среда, повишаване на качеството на журналистиката и медийната грамотност, включително в цифровата среда;

г)

подкрепа за създаването на бюра на Програмата в участващите държави и дейности на бюрата на Програмата, и поощряване на трансграничното сътрудничество и обмена на най-добри практики в секторите на културата и творчеството.

2.   Действията, чрез които трябва да се осъществяват приоритетите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, са изложени в раздел 3 на приложение I.

Член 8

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на Програмата в периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. възлиза на 1 842 000 000 EUR по текущи цени.

2.   В резултат на специфичната за Програмата корекция, предвидена в член 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 сумата, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се увеличава с допълнителни средства в размер на 600 000 000 EUR по цени от 2018 г., както е посочено в приложение II към същия регламент.

3.   Индикативното разпределение на сумата, предвидена в параграф 1 от настоящия член, е следното:

а)

най-малко 33 % за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а) (направление Култура);

б)

най-малко 58 % за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б) (направление MEDIA);

в)

до 9 % за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква в) (Междусекторно направление).

4.   Индикативното разпределение на сумата, предвидена в параграф 2, е следното:

а)

най-малко 33 % за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а) (направление Култура);

б)

най-малко 58 % за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б) (направление MEDIA);

в)

до 9 % за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква в) (Междусекторно направление).

5.   Сумите, предвидени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат използвани за техническа и административна помощ за изпълнението на Програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

6.   В допълнение към сумите, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, и за да се насърчи международното измерение на Програмата, може да се осигурят допълнителни финансови вноски по линия на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа, за изменение и за отмяна на Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО, Евратом) № 480/2009 на Съвета и регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) в подкрепа на действия, които се изпълняват и управляват в съответствие с настоящия регламент. Тези вноски се финансират в съответствие с регламентите за създаване на тези инструменти.

7.   Ресурсите, разпределени на държавите членки в режим на споделено управление, могат, по искане на съответната държава членка, да бъдат прехвърлени към Програмата при спазване на условията, посочени в член 26 от регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс , Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансово подпомагане за управлението на границите и визовата политика („Регламентът за общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г.“). Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент или непряко, в съответствие с буква в) от посочената алинея. Тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

8.   Бюджетните задължения за действия, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни вноски. Тези бюджетни задължения не надвишават 40% от сумата, предвидена в член 7, параграф 1,.

Член 9

Трети държави, асоциирани към Програмата

1.   Програмата е отворена за участието на следните трети държави, при условие че те допринасят финансово към Програмата:

a)

членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство — в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б)

присъединяващи се държави, държави кандидатки и държави потенциални кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)

държави в рамките на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)

други трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение относно участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението:

i)

гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

ii)

определя условията за участие в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и административните разходи по програмите.;

iii)

не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата на Съюза;

iv)

гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Приносът, посочен в първа алинея, буква г), подточка ii), представлява целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

2.   Участието на държавите, посочени в параграф 1 от настоящия член, в направление MEDIA и в Междусекторното направление подлежи на изпълнението на условията, които са определени в Директива 2010/13/ЕС.

3.   В надлежно обосновани случаи споразуменията, сключени с държавите, както е посочено в параграф 1, буква в), могат да предвиждат дерогация от задълженията, определени в параграф 2.

4.   Държавите, посочени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, които са участвали изцяло в програмата за периода 2014-2020 г. , могат временно да участват изцяло в настоящата програма, ако са в състояние да докажат, че са предприели конкретни стъпки за привеждане на националното си право в съответствие с Директива 2010/13/ЕС, включително както е изменена с Директива (ЕС) 2018/1808.

5.   На държавите, посочени в параграф 1, буква б) от настоящия член, се разрешава да продължат участието си в програмата след 31 декември 2022 г., при условие, че представят на Комисията доказателства, че са изпълнени условията, определени в Директива 2010/13/ЕС.

6.   Осигурява се достъп до действията, съответстващи на приоритета, посочен в член 7, параграф 1, буква г), за държавите, които по изключение участват в направление Култура, но не отговарят на условията за участие в направлението MEDIA и Междусекторното направление съгласно параграф 2 на настоящия член.

Член 10

Други трети държави

Когато това е в интерес на Съюза, Програмата може да подкрепя сътрудничеството с трети държави, различни от посочените в член 9, по отношение на действия, финансирани чрез допълнителни финансови вноски от инструментите за външно финансиране в съответствие с член 8, параграф 6.

Член 11

Сътрудничество с международни организации и с Европейската аудио-визуална обсерватория

1   Достъпът до Програмата е отворен за международни организации, които осъществяват действия в областите, попадащи в обхвата на Програмата, в съответствие с Финансовия регламент.

2.   Съюзът членува в Обсерваторията за срока на действие на Програмата. Участието на Съюза в Обсерваторията допринася за постигането на приоритетите на направление MEDIA. Комисията представлява Съюза при неговите отношения с Обсерваторията. Направление MEDIA оказва съдействие за плащането на вноската за членство на Съюза в Обсерваторията и събирането на данни и анализа по отношение на аудио-визуалния сектор.

Член 12

Събиране на данни относно секторите на културата и творчеството

С цел да се укрепи доказателствената база за развитието на секторите на културата и творчеството и да се измери и анализира техният принос за европейската икономика и общество, Комисията събира подходящи данни и информация, като използва своя експертен опит и опита на Съвета на Европа, ОИСР, ЮНЕСКО и съответните научноизследователски институции, в зависимост от случая. Комисията докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно събраните данни. Комисията споделя със заинтересованите страни съответните констатации относно събраните данни.

Член 13

Форми на финансиране от Съюза и методи за изпълнение

1.   Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в) от същия регламент.

2.   Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и поръчки. Програмата може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

3.   Операциите за смесено финансиране по Програмата се изпълняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/523 и дял Х от Финансовия регламент.

4.   Вноски във взаимен застрахователен механизъм могат да покриват риска, свързан с възстановяването на средства, дължими от получателите, и те се смятат за достатъчна гаранция по Финансовия регламент. Прилага се член 37 от Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (25).

5.   Субектите, развиващи дейност в секторите на културата и творчеството, които са получили над 50% от своите годишни приходи от публични източници през последните две години, се счита, че разполагат с необходимия финансов, професионален и административен капацитет за изпълнение на дейностите по Програмата. От тях не се изисква да предоставят допълнителни документи, за да докажат такъв капацитет.

Член 14

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в Програмата въз основа на решение, прието съгласно международно споразумение, или въз основа на друг правен инструмент, тази трета държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

Член 15

Работни програми

1.   Програмата се изпълнява чрез годишните работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. В годишните работни програми се посочват средствата, определени за всяко действие, и се указва, ако е приложимо, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране. Годишните работни програми съдържат и индикативен график за изпълнението.

2.   Комисията приема годишните работни програми посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.

ГЛАВА II

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА И ДОПУСТИМИ СУБЕКТИ

Член 16

Безвъзмездни средства

1.   Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент.

2.   С цел да се гарантира, че заявленията са правилно оценени, членове на комисията за оценка могат да бъдат външни експерти. Външните експерти трябва да имат професионален опит, свързан с оценяваната област и, когато е целесъобразно, познания за географския район, за който се отнася заявлението.

3.   В съответствие с член 193, параграф 2, втора алинея, буква а) от Финансовия регламент и чрез дерогация от член 193, параграф 4 от същия регламент, в надлежно обосновани случаи, посочени в решението за финансиране, дейностите, подпомагани съгласно настоящия регламент, и съответните разходи, направени през 2021 г., могат да се считат за допустими, считано от 1 януари 2021 г., дори ако тези дейности са били изпълнени и тези разходи направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства. Споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за оперативни разходи за финансовата 2021 година могат по изключение да бъдат подписани в срок от шест месеца от началото на финансовата година на бенефициера.

4.   Ако е приложимо, в действията по линия на Програмата се определят подходящи критерии за постигане на равенство между половете.

Член 17

Допустими субекти

1.   В допълнение към критериите, определени в член 197 от Финансовия регламент, се прилагат и критериите за допустимост, определени в настоящия член.

2.   Следните субекти се допускат за участие в Програмата, ако развиват дейност в секторите на културата и творчеството:

a)

правни субекти, установени в:

i)

държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с държавата членка;

ii)

трета държава, асоциирани към Програмата; или

iii)

трета държава, включена в работната програма при спазване на условията, определени в параграфи 3 и 4;

б)

правни субекти, учредени съгласно правото на Съюза,

в)

международни организации.

3.   Правните субекти, работещи в секторите на културата и творчеството, установени в трета държава, която не е асоциирана към Програмата, се допускат за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие.

4.   Правните субекти, работещи в секторите на културата и творчеството, установени в трета държава, която не е асоциирана към Програмата, следва по принцип да покриват разходите за своето участие. Когато това е в интерес на Съюза, допълнителни вноски от инструментите за външно финансиране в съответствие с член 8, параграф 6 може да покриват разходите за участие на тези правни субекти.

ГЛАВА III

ПОЛЕЗНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМНО ДОПЪЛВАНЕ

Член 18

Взаимно допълване

В сътрудничество с държавите членки Комисията осигурява общата съгласуваност и взаимното допълване на Програмата и съответните политики и програми на Съюза, по-специално политиките и програмите на Съюза, които са свързани с баланса между половете, образованието, по-специално цифровото образование и медийната грамотност, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, особено що се отнася до социално маргинализираните групи и малцинствата, научните изследвания, технологиите и иновациите, включително социалните иновации, промишлеността и предприятията, селското стопанство и развитието на селските райони, околната среда и действията в областта на климата, сближаването, регионалната и селищната политика, устойчивия туризъм, държавната помощ, мобилността и международното сътрудничество и развитие.

Член 19

Кумулативно и алтернативно финансиране

1.   За действие, за което е предоставенo финансиране по Програмата, може да бъде предоставено финансиране и по друга програма на Съюза, включително фондове съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г., при условие че финансирането не обхваща едни и същи разходи. Правилата на съответната програма на Съюза се прилагат за съответстващото финансиране на действието. Кумулативното финансиране не надвишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално.

2.   Проект може да получи по Програмата знака „Печат за високи постижения“, както е определен в член 2, точка 45 от Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г., когато отговаря на следните кумулативни условия:

a)

бил е оценен в рамките на покана за представяне на предложения по Програмата;

б)

отговаря на минималните изисквания за качество съгласно тази покана за представяне на предложения; и

в)

не може да бъде финансиран по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения.

Проект, получил знака „Печат за високи постижения“ в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, може да получи подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие или Европейския социален фонд плюс в съответствие с член 73, параграф 4 от Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г.

ГЛАВА IV

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 20

Мониторинг и докладване

1.   Количествените и качествените показатели във връзка с докладването относно напредъка на Програмата към постигане на целите, определени в член 3, се съдържат в приложение II.

2.   За да се гарантира ефикасната оценка на напредъка на Програмата към постигане на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за разработване на разпоредби за рамка за мониторинг и оценка, включително изменения на приложение II, с цел показателите да бъдат преразгледани или допълнени, когато това е необходимо за целите на мониторинга и оценката.

3.   Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на данни за целите на мониторинга на изпълнението и резултатите от Програмата.

4.   За тази цел на получателите на средства от Съюза и, когато е целесъобразно — на държавите членки, се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 21

Оценка

1.   Комисията провежда навременни оценки въз основа на редовно събиране на данни и консултации със заинтересованите страни и бенефициерите, които да подпомогнат процеса на вземане на решения.

2.   Когато има на разположение достатъчно информация за изпълнението на Програмата, но при всички случаи не по-късно от 31 декември 2024 г., Комисията провежда междинна оценка на Програмата, основана, inter alia, на външни и независими анализи. Комисията представя доклад за междинната оценка на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от шест месеца след извършването на междинната оценка.

3.   След 31 декември 2027 г., но във всички случаи не по-късно от 31 декември 2029 г., Комисията провежда окончателна оценка на Програмата, основана на външен и независим експертен опит. Комисията представя окончателен доклад за оценка на Програмата на Европейския парламент и на Съвета, , не по късно от шест месеца след извършването на окончателната оценка.

4.   Комисията представя заключенията от оценките посочени в параграф 2 и 3, заедно с бележките си във връзка с тези оценки на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

5.   Системата за отчитане на оценката гарантира, че данните за оценка на Програмата се събират ефикасно, ефективно, навременно и в подходяща степен на подробност. Получателите на средства от Съюза съобщават данните и информацията на Комисията по начин, който съответства на други правни разпоредби; например, когато е необходимо, личните данни се правят анонимни. За тази цел на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 22

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 20, се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от 1 януари 2021 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Информация, комуникация и публичност

1.   Получателите на финансиране от Съюза посочват произхода на средствата и осигуряват видимост на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността, и по-специално наименованието на Програмата, а за действията, финансирани по линия на направление MEDIA — и логото на направление MEDIA, съдържащо се в приложение III.

2.   Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата, на действията, предприети по Програмата, и на получените резултати..

3.   Финансовите ресурси, разпределени на Програмата, допринасят също така за корпоративната комуникация по политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3.

Член 24

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет (Комитет на програма „Творческа Европа“). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   Комитетът „Творческа Европа“ може да заседава в специални състави, за да разглежда конкретни въпроси, свързани с индивидуалните направления на Програмата.

Член 25

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1295/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 година.

Член 26

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не засяга продължаването или промяната на действията, предприети съгласно Регламент (ЕС) № 1295/2013, който продължава да се прилага за тези действия до тяхното приключване.

2.   Финансовият пакет за Програмата може да покрива и разходи за техническа и административна помощ, необходими за да се гарантира преходът между Програмата и мерките, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1295/2013.

3.   Ако е необходимо, в бюджета на Съюза могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения и след 2027 г. за покриване на разходите за помощта, предвидени в член 8, параграф 5, с цел да бъде възможно управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ С 110, 22.3.2019 г., p. 87.

(2)  ОВ С 168, 16.5.2019 г., p. 37.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. (OВ C 108, 26.3.2021 г., стр. 934) и позиция на Съвета на първо четене от 13 април 2021 г. (OВ C 169, 5.5.2021 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020—2033 и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (OB L 132, 3.5.2014 г., стр. 1).

(5)  Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми, и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 82).

(6)  Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92).

(7)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

(8)  Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) , предвид променящите се пазарни условия (ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 69).

(9)  Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство (OB L 303, 22.11.2011 г., стр. 1).

(10)  ОВ С 334, 19.9.2018 г., стр. 253.

(11)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(12)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 (ОВ L 107, 26.3.2021 г., стр. 30).

(14)  Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (OB L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11).

(15)  ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(16)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(17)  Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр.1).

(18)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(19)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(20)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(21)  Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

(22)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(23)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(24)  Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО текст от значение за ЕИП (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).

(25)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр.1.).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРОГРАМАТА

РАЗДЕЛ 1

НАПРАВЛЕНИЕ КУЛТУРА

Приоритетите на направление Култура, посочени в член 5, се изпълняват, включително с цел засилване на разпространението на европейски произведения в цифрова и многоезична среда и, когато е целесъобразно, чрез превод, независимо от вида на използвания носител, посредством следните действия, чиито подробности, включително евентуалните по-високи проценти на съфинансиране за маломащабни проекти, се определят в работните програми.

Хоризонтални действия:

Хоризонталните действия имат за цел да подкрепят всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудио-визуалния сектор, при справянето с общите предизвикателства пред тях на европейско равнище. По-специално, хоризонталните действия съфинансират транснационални проекти за сътрудничество, изграждане на мрежи, мобилност и интернационализация, включително чрез програми за творчески резиденции, турнета, събития, изложби и фестивали. Следните хоризонтални действия се подпомагат по Програмата:

a)

проекти за транснационално сътрудничество, обединяващи организации в секторите на културата и творчеството от всякакъв мащаб – включително микроорганизации и малки организации – и от различни държави с цел предприемане на секторни или междусекторни дейности;

б)

европейски мрежи на организации в секторите на културата и творчеството от различни държави;

в)

паневропейски платформи за култура и творчество;

г)

транснационална мобилност на хората на изкуството и на операторите в секторите на културата и творчеството, и транснационално разпространение на художествени и културните произведения;

д)

подкрепа, включително за изграждането на капацитет, за организации в секторите на културата и творчеството, за да им се помогне да извършват дейност в международен план,;

е)

сътрудничество, изготвяне и изпълнение на политики в областта на културата, включително чрез предоставянето на данни и обмен на най-добри практики, пилотни проекти, и стимули с цел утвърждаване на равенството между половете;

Секторни действия:

За да се отговори на общите нужди в рамките на Съюза, се подкрепят следните секторни действия в онези сектори на културата и творчеството, по-специално музикалния сектор, чиито особености или специфични предизвикателства изискват по-целенасочен подход, допълващ хоризонталните действия.

a)

Подкрепа за музикалния сектор: действия за насърчаване на многообразието, творчеството и иновациите в музикалната сфера, включително изпълнения на живо, по-специално разпространение и промоция на всички видове музикален репертоар в Европа и извън нея, действия за обучение, участие в музикална дейност и достъп до нея и привличане на публика за всички видове европейски репертоар, както и подкрепа за събирането и анализа на данни; Тези действия се основават върху опита и експертните знания, придобити в рамките на инициативата „Music moves Europe“, и ще продължат да ги подкрепят.

б)

Подкрепа за книжния и издателския сектор: целенасочени действия за насърчаване на многообразието, творчеството и иновациите, популяризирането на европейската литература в Европа и извън нея, включително в библиотеките, обучение и обмен на специалисти в сектора, автори и преводачи, както и транснационални проекти за сътрудничество, иновации и развойна дейност в този сектор; целенасочени действия за насърчаване на превода на литература и, когато е възможно, адаптирането на литературата в достъпни формати за хората с увреждания;

в)

Подкрепа за секторите на архитектурата и културното наследство за качествено застроена среда: целенасочени действия за мобилност, изграждане на капацитет и интернационализация на работещите в областта на архитектурата и културното наследство; насърчаване на висококачествена застроена среда, партньорското обучение и ангажирането на аудиторията с цел разпространение на висококачествени принципи в съвременната архитектура и интервенциите в областта на културното наследство; подкрепа за устойчивото опазване, възстановяването и адаптивното повторно използване на културното наследство и популяризирането на неговите ценности чрез повишаване на осведомеността и дейности за изграждането на мрежи;

г)

Подкрепа за други сектори на художественото творчество, в които са установени конкретни нужди, включително целенасочени действия в полза на развитието на творческите аспекти на устойчивия културен туризъм и секторите на дизайна и модата, и за промоция и представяне на тези други сектори на художественото творчество извън Съюза.

Специални действия, целящи да направят европейското културно многообразие и наследство видими и осезаеми и да създадат благоприятна среда за междукултурен диалог:

a)

финансова подкрепа за „Европейски столици на културата“;

б)

финансова подкрепа за „Знак за европейско наследство“, и дейности за изграждане на мрежи между обектите със Знак за европейско наследство;

в)

награди на Съюза за постижения в сферата на културата;

г)

европейски дни на наследството;

д)

подкрепа за европейските културни организации, например оркестрите, които се стремят да обучават и популяризират млади творци с висок потенциал и имат приобщаващ подход с широк географски обхват, или субекти, които предоставят директно на европейските граждани услуги с голям географски обхват в сферата на културата.

РАЗДЕЛ 2

НАПРАВЛЕНИЕ MEDIA

С приоритетите на направление MEDIA, посочени в член 6, се отчитат изискванията на Директива 2018/1808/ЕС и различията между отделните държави по отношение на продуцирането и разпространението на аудио-визуално съдържание и достъпа до него, както и размерите и особеностите на съответните им пазари, и езиковото многообразие, и се изпълняват чрез следните действия, чиито подробности се определят в работните програми:

a)

разработването на аудио-визуални произведения от европейски независими продуцентски компании, обхващащи различни формати (като игрални филми, късометражни филми, сериали, документални филми и описателни видеоигри) и жанрове, и насочени към различни аудитории, включително деца и млади хора;

б)

продукцията от европейски независими продуцентски компании на новаторско и качествено телевизионно съдържание и телевизионни сериали, насочени към различни аудитории;

в)

инструменти за промоция и маркетинг, включително онлайн и чрез анализ на данни, с цел повишаване на известността, видимостта, трансграничния достъп за европейските произведения и достигането им до публика;

г)

подкрепа за международните продажби и разпространението на ненационални европейски произведения на всички платформи (напр. киносалони, онлайн), насочени към малките и големите продукции, включително чрез координирани стратегии за разпространение, обхващащи няколко държави, и насърчаване на използването на инструменти за субтитриране, дублиране и, където е приложимо, аудиоописание;

д)

подкрепа за многоезичния достъп онлайн до телевизионни програми в областта на културата посредством субтитри;

е)

подкрепа на дейности за изграждане на мрежи за професионалисти в аудио-визуалната област, включително творци, и обмен тип „бизнес-бизнес“ (В2В) с цел отглеждане и насърчаване на таланти в европейския аудио-визуален сектор и улесняване на развитието и разпространението на европейски и международни съвместни произведения и копродукции;

ж)

подкрепа за дейностите на европейските аудио-визуални оператори по време на прояви и панаири на индустрията в Европа и извън нея;

з)

подкрепа за видимостта и промоцията на европейските филми и аудио-визуални творби, насочени към широка европейска публика извън националните граници, особено към младите хора и разпространителите на информация, включително чрез организиране на прожекции, комуникация, разпространение и популяризиране на дейности в подкрепа на европейските награди, по-специално наградата „LUX“ – Европейска филмова награда на публиката, присъждана от Европейския парламент и European Film Academy;

и)

инициативи, поощряващи привличането на публика и нейната ангажираност, включително дейностите за филмово образование, насочени по-специално към младите хора;

й)

дейности по обучение и наставничество с цел увеличаване на капацитета на аудио-визуалните специалисти да се адаптират към новите творчески процеси, пазарните новости и цифровите технологии, засягащи цялата верига за създаване на стойност;

к)

мрежа или мрежи от оператори на канали за видео по заявка, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски произведения;

л)

европейски фестивали и мрежа от европейски фестивали или мрежи от европейски фестивали, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми, но които запазват своята идентичност и уникален профил;

м)

европейска мрежа на кинооператорите с широко географско покритие, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми, която да укрепва ролята на европейските кина в разпространението на европейските произведения;

н)

специфични мерки, целящи по-балансираното участие на половете в аудио-визуалния сектор, включително проучвания, менторство, обучение и дейности за изграждане на контакти;

о)

подкрепа за диалога относно политиката, новаторските мерки на политиката и обмена на най-добри практики, включително чрез аналитични дейности и предоставяне на надеждни данни;

п)

транснационален обмен на опит и ноу-хау, дейности за взаимно обучение и създаване на мрежи между аудиовизуалния сектор и създателите на политики.

РАЗДЕЛ 3

МЕЖДУСЕКТОРНО НАПРАВЛЕНИЕ

Приоритетите на Междусекторното направление, посочени в член 7, се изпълняват чрез следните действия, подробностите за които се определят в работните програми:

Действия за сътрудничество в областта на политиката и информиране:

a)

подкрепа за разработване на политики, транснационален обмен на опит и ноу-хау, дейности за партньорско обучение и повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи и редовен междусекторен диалог между организации в секторите на културата и творчеството и създателите на политики;

б)

подкрепа за аналитични междусекторни дейности;

в)

стимулиране на трансграничното сътрудничество в областта на политиката и разработването на политики относно ролята на социалното приобщаване чрез културата;

г)

подобряване на запознатостта с Програмата и обхванатите от нея теми, насърчаване на работата с граждани на терен и подпомагане на прехвърлимостта на резултатите отвъд равнището на държавите членки.

Действия "Лаборатория за творчески иновации", които:

a)

насърчават нови форми на креативност на кръстопътя между различните сектори на културата и творчеството, например чрез експериментални подходи и използването на иновативни технологии;

б)

стимулират новаторски междусекторни подходи и инструменти, които, когато е възможно, включват многоезични и социални измерения, за улесняване на разпространението и промоцията и осигуряването на приходи от културата и творчеството, и достъпа до тях, включително културното наследство.

Действия „Бюра на Програмата“, които:

a)

популяризират Програмата на национално равнище, предоставят съответната информация за различните видове финансова подкрепа, предоставяна в рамките на политиката на Съюза, и подпомагат участниците в секторите на културата и творчеството при кандидатстване за подкрепа по Програмата, включително като ги информират за изискванията и процедурите, свързани с различните покани за представяне на предложения, и като обменят добри практики;

б)

подкрепят потенциалните бенефициери в процеса на кандидатстване и предоставят партньорско наставничество на новите участници по Програмата, стимулират трансграничното сътрудничество и обмена на добри практики между професионалистите, институциите, платформите и мрежите в рамките на и между областите на политиката обхванати от Програмата и секторите на културата и творчеството;

в)

подпомагат Комисията при осигуряването на адекватна комуникационна дейност и разпространението на информация за резултатите от Програмата сред гражданите и операторите на секторите на културата и творчеството.

Хоризонтални действия в подкрепа на сектора на новинарските медии:

a)

за справяне със структурните и технологичните промени пред медийния сектор чрез поощряване на независимостта и плурализма на медийната среда, включително чрез подкрепа за независимия мониторинг с оглед на оценката на рисковете и предизвикателствата за плурализма и свободата на медиите, и подкрепа за дейностите по повишаване на осведомеността;

б)

за подкрепа за високите стандарти в медийното продуциране чрез насърчаване на сътрудничеството, цифровите умения, трансграничната колаборативна журналистика и качественото съдържание, по този начин допринасяйки за професионалната етика в журналистиката;

в)

за насърчаване на медийната грамотност, за да се даде възможност на гражданите да използват и развиват критично разбиране на медиите, и подкрепа за споделянето на знания и обмена относно политиките и практиките в областта на медийната грамотност;

г)

за включване на специфични мерки, целящи по-балансирана представеност на половете в новинарския медиен сектор.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩИ КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМАТА

Брой и мащаб на транснационалните партньорства, създадени с подкрепата на Програмата, включително държавата на произход на организациите бенефициери.

Качествени доказателства за успехи в иновациите в областта на изкуството, бизнеса и технологиите, благодарение на подкрепа по линия на Програмата.

Показатели

Направление Култура:

Брой и мащаб на транснационалните партньорства, установени с подкрепата на Програмата

Брой на хората на изкуството и работещите в секторите на културата и творчеството, които преминават отвъд националните граници благодарение на подкрепата на Програмата, като се посочва държавата на произход и дял на жените.

Брой на хората, които имат достъп до европейски културни и творчески произведения, създадени с подкрепата на Програмата, включително произведения от държави, различни от собствената им държава

Брой на проектите, осъществявани с подкрепата на Програмата и насочени към социално маргинализирани групи

Брой на проектите, осъществявани с подкрепата на Програмата, в които участват организации от трети държави

Направление MEDIA:

Брой на хората, които имат достъп до европейски аудио-визуални произведения с подкрепата на Програмата от държави, различни от собствената им държава.

Брой на участниците в обучителни дейности, подкрепяни от Програмата, които смятат, че благодарение на тези дейности са подобрили своите умения и са повишили своята пригодност за заетост посочвайки. дела на жените.

Брой, бюджет и географски произход на съвместните продукции, разработени, създадени и разпространени с подкрепата на Програмата, както и съвместни продукции с партньори от държави с различен аудио-визуален капацитет.

Брой на аудио-визуалните произведения на по-малко използвани езици, разработени, продуцирани и разпространявани с подкрепата на Програмата.

Брой на лицата, до които достигат промоционалните дейности тип „бизнес-бизнес“ (В2В) на основни пазари.

Междусекторно направление:

Брой и мащаб на установените транснационални партньорства (съставен показател за действията на лабораториите за творчески иновации и междусекторни дейности в подкрепа на новинарския медиен сектор).

Брой мероприятия или дейности, популяризиращи Програмата, организирани от бюрата на Програмата.

Брой на участниците в действията на лабораториите за творчески иновации и междусекторни дейности в подкрепа на новинарския медиен сектор, посочвайки дела на жените.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЛОГО НА НАПРАВЛЕНИЕ MEDIA

Логото на направление MEDIA е следното:

Image 1


28.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/61


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/819 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 май 2021 година

относно Европейския институт за иновации и технологии

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) е бил съществено изменян (4). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигането на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Периодичните независими оценки на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и опитът при прилагането на Регламент (ЕО) № 294/2008 показват, че с оглед на усъвършенстването на модела на EIT и на свързаните с него процеси е необходимо да се въведат съществени промени. Освен това при междинната оценка и при предварителната оценка на въздействието на EIT бяха набелязани редица области, които подлежат на подобрение, сред които моделът на финансиране на общностите на знание и иновации (ОЗИ), интегрирането на ОЗИ в местните екосистеми за иновации, отвореността и прозрачността на ОЗИ и мониторинга от страна на EIT. Настоящият регламент предоставя също така възможност за подобряване на тези аспекти.

(3)

Държавите членки носят основната отговорност за поддържането на силна, конкурентоспособна и иновационна европейска промишлена база. При все това естеството и мащабите на иновационното предизвикателство изискват да се предприемат и съвместни действия на равнището на Съюза.

(4)

EIT е създаден, за да допълва съществуващите съюзни и национални политики и инициативи, като подпомага интегрирането на триъгълника на знанието – висше образование, научни изследвания и иновации – в целия Съюз.

(5)

EIT следва да допринася за укрепването на иновационния капацитет на Съюза и на държавите членки с цел справяне с основните предизвикателства, пред които е изправено обществото, като по този начин допринася за устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособността на Съюза.

(6)

EIT, чрез ОЗИ, следва да има за цел да укрепва екосистемите за иновации в целия Съюз по открит и прозрачен начин. За да постигне тази цел, EIT следва да улеснява и засилва създаването на мрежи, интеграцията и сътрудничеството, както и да насърчава полезното взаимодействие между различните общности, свързани с иновациите, в цяла Европа. EIT има за цел също така да изпълнява стратегическите приоритети на Съюза и да допринася за осъществяването на целите и политиките на Съюза, включително посочените в следните съобщения на Комисията: съобщението от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт, съобщението от 27 май 2020 г.„Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа“ (план за възстановяването на Европа), съобщението от 19 февруари 2020 г. относно европейска стратегия за данните, съобщението от 10 март 2020 г., озаглавено „Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“, и съобщението от 10 март 2020 г. относно нова промишлена стратегия за Европа, и свързаните с постигане на стратегическата автономност на Съюза при запазване на отворената икономика. Освен това EIT следва да допринася за справянето с глобалните предизвикателства, включително във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), като се придържа към принципите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие (наричана по-нататък „Програмата до 2030 г.“) и Парижкото споразумение, прието по линия на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (5) (наричано по-нататък „Парижкото споразумение”), както и за постигането най-късно към 2050 г. на икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове. Този преход може да се осъществи единствено ако се стимулират научните изследвания и иновациите, което подчертава необходимостта от укрепване на благоприятните условия и инвестициите за повишаване на базата от знания и капацитета за научни изследвания и иновации на Европа, по-специално в областта на екологосъобразните и благоприятни за климата технологии и иновации.

(7)

EIT следва да засили отвореността на ОЗИ, за да укрепи връзките на сътрудничество и да създаде полезно взаимодействие между различните общности, свързани с иновациите, в Европа, като по този начин благоприятства за географското многообразие и движението на талантите.

(8)

Приоритетните области и финансови потребности на EIT за седемгодишния период, обхващащ съответната многогодишна финансова рамка (МФР), следва да бъдат определени в Стратегическата иновационна програма (СИП). СИП следва да бъде приведена в съответствие с Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (наричана по-нататък “Хоризонт Европа”), създадена с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (6) – включително по отношение на докладването, мониторинга, оценката и други изисквания, посочени в този регламент, и следва да взема предвид стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“. СИП следва да установява и насърчава полезното взаимодействие с други части на „Хоризонт Европа“, с други съответни програми на Съюза, които са част от МФР, и с други съответни инициативи, политики и инструменти на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище, по-специално в областта на научните изследвания и иновациите, образованието и развитието на умения, устойчивата и конкурентоспособна промишленост, предприемачеството и регионалното развитие. Предвид важността на СИП за иновационната политика на Съюза и очакваното обществено-икономическо въздействие за Съюза, СИП следва да бъде приета от Европейския парламент и от Съвета въз основа на предложение на Комисията. Предложението на Комисията следва да се основава на позиция, представена от EIT. Тази позиция следва да се представи на Европейския парламент и на Съвета.

(9)

Кризата, произтичаща от избухването на COVID-19, предизвика силни сътресения в здравните и икономическите системи на държавите членки. За да се преодолеят социалните, икономическите, екологичните и технологичните последици от кризата, ще бъде необходимо институциите, органите, службите и агенциите на Съюза да си сътрудничат. EIT и ОЗИ следва да реагират гъвкаво на съществуващите, както и на новите и неочаквани предизвикателства и приоритети, и следва да могат да приемат мерки и инициативи за предоставяне на подходяща подкрепа на своите екосистеми. По-специално EIT и ОЗИ следва да допринасят за усилията в областта на иновациите, необходими за справяне с последиците от кризата във връзка с COVID-19, в съответствие с приоритетите на Европейския зелен пакт, плана за възстановяването на Европа, новата промишлена стратегия за Европа и ЦУР, като същевременно обезпечават полезното взаимодействие с други инициативи и партньорства на Съюза.

(10)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2021/695 дейностите на EIT следва да са насочени към стратегическите дългосрочни предизвикателства, особено в трансдисциплинарни и интердисциплинарни области, включително разработване на иновативни нетехнологични решения като необходимо допълнение към насочените към технологиите иновационни дейности. В хода на тази дейност EIT следва да насърчава редовния диалог с гражданското общество, научноизследователските организации, центровете за иновации, малките и средните предприятия (МСП), висшите учебни заведения и представителите на промишлеността.

(11)

EIT следва – посредством ОЗИ – да отдава предимство на внедряването на резултатите от академичните, научноизследователските, иновационните и предприемаческите си дейности в стопанската среда и да следи за тяхното търговско приложение, както и да подкрепя иновационния и предприемаческия капацитет на висшите учебни заведения и създаването и развитието на иновативни предприятия в допълнение към Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), както и други съответни части на „Хоризонт Европа“, и програмата InvestEU, създадена чрез Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(12)

EIT следва да се основава на институционализирани европейски партньорства водени от стремеж към високи научни постижения, между висши учебни заведения, научноизследователски организации, дружества, включително МСП и публични дружества, както и местни органи, социални предприятия, съответните юридически лица с нестопанска цел и други заинтересовани страни. Предвид иновативния характер на някои предприятия по отношение на стоките или услугите, които те предлагат, тяхната организация или използваните от тях производствени методи следва да се положат усилия за насърчаване на социалното предприемачество и за по-силното ангажиране на МСП и социалните предприятия, така че да се гарантира, че те участват активно. Тези партньорства следва да имат за цел да постигнат финансова устойчивост чрез мобилизирането на средства от други публични и частни източници и да привличат и ангажират възможно най-широк кръг от подходящи нови партньори. Те следва да бъдат избрани и да бъдат определени като ОЗИ от управителния съвет в съответствие с приоритетните области и с графика, определени в СИП, като се вземат предвид приоритетите, определени в стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“, с оглед на справянето с новите глобални и социални предизвикателства. Те следва да се избират чрез конкурентен, открит, прозрачен и основан на високи научни постижения процес в съответствие с настоящия регламент и с критериите за подбор на европейски партньорства, определени в Регламент (ЕС) 2021/695. Първата такава ОЗИ, която трябва да се стартира възможно най-рано през 2022 или 2023 г., следва да е свързана със секторите на културата и творчеството, а втората ОЗИ, която трябва да се стартира през 2026 г., следва да е свързана с водния, с морския и с крайбрежния сектор и с техните екосистеми.

(13)

Като се отчитат специфичните характеристики на ОЗИ, е необходимо да се предвидят специални минимални условия за създаване на ОЗИ, които не съответстват на правилата за участие в „Хоризонт Европа“ и за разпространение на нейните резултати. По подобен начин за дейностите на ОЗИ с добавена стойност може да са необходими специални правила по отношение на собствеността, правата на достъп, експлоатацията и разпространението на резултатите, когато това е целесъобразно.

(14)

Управителният съвет следва да ръководи и да извършва мониторинг на дейността на EIT и да отговаря за подбора, определянето, финансирането, мониторинга и оценката на дейността на ОЗИ в съответствие с Регламент (EС) 2021/695 и СИП. При назначаването на членовете на управителния съвет Комисията следва да гарантира наличието на балансирано представителство на лицата с опит в областта на висшето образование, научните изследвания, иновациите или стопанската дейност, както и баланса между половете и географското разпределение, като водещ принцип са високите научни постижения.

(15)

EIT следва да организира постоянния мониторинг и извършването на периодични външни оценки на крайните продукти, резултатите и въздействието на всяка ОЗИ, включително на техния напредък към постигане на финансова устойчивост, ефективност на разходите и отвореност за нови членове. Тези оценки следва да включват междинни прегледи, обхващащи първите три години от споразумението за партньорство и трите години след всяко удължаване на срока на действие, всеобхватни оценки, извършвани преди края на седмата година от споразумението за партньорство, и окончателни прегледи, извършвани преди изтичането на срока на действие на споразумението за партньорство. Управителният съвет следва да предприема корективни мерки по отношение на ОЗИ, когато това е целесъобразно.

(16)

EIT следва редовно да информира групата на представителите на държавите членки за изпълнението, постиженията и дейностите на EIT и ОЗИ, резултатите от техния мониторинг и оценка, както и техните показатели за изпълнение и корективните мерки. Групата на представителите на държавите членки следва да съветва управителния съвет и директора по въпросите от стратегическо значение и да съветва и споделя опит с EIT и ОЗИ. EIT следва да организира заседанията на групата на представителите на държавите членки.

(17)

За да спомогнат за повишаване на конкурентоспособността и да увеличат международната привлекателност и иновационния и предприемаческия капацитет на европейската икономика, EIT и ОЗИ следва да могат да привличат партньорски организации, научни работници и студенти от целия Съюз, включително от най-отдалечените региони на Съюза и отвъд тях, например чрез насърчаване на тяхната мобилност.

(18)

Отношенията между EIT и ОЗИ следва да се основават на споразумения за партньорство и споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства, с които се определят правата и задълженията на ОЗИ и финансовото участие на EIT за ОЗИ, основаващо се на техните резултати. С цел да се ограничи административната тежест за ОЗИ и да се осигурят повече ресурси и дейности за дългосрочно планиране, EIT следва да сключва с ОЗИ многогодишни споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства с продължителност до три години или – ако това се счита за по-целесъобразно – годишни споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства. Чрез дерогация от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (8) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) EIT следва да може да сключи такова споразумение за партньорство за начален срок от седем години и ако резултатите от дейността, както и резултатите от междинния преглед и всеобхватната оценка на ОЗИ са положителни – да удължи неговия срок на действие за още един срок от максимум седем години. След изтичането на срока на действие на споразумението за партньорство EIT и ОЗИ могат да сключат меморандум за сътрудничество с цел поддържане на активно сътрудничество.

(19)

Необходимо е да се предоставя подкрепа за висшето образование, което е съществен, но често липсващ компонент от триъгълника на знанието. Участващите висши учебни заведения и доставчици на професионално образование и обучение следва да присъждат или издават степени и дипломи чрез ОЗИ в съответствие с националните правила и процедури за акредитация. Споразуменията за партньорство, споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства и меморандумите за сътрудничество между EIT и ОЗИ следва да предвиждат тези степени и дипломи да се обозначават и като степени и дипломи на EIT. Освен това EIT следва да популяризира по-активно степените и дипломите със знака на EIT, за да повиши степента им на признаване извън общността на EIT и да разшири тяхното използване и при програмите за учене през целия живот, професионалното обучение и програмите за квалификация, преквалификация или повишаване на квалификацията. В съответствие с Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета (9) чрез работата и дейността си EIT следва да спомага за насърчаването на мобилността на студентите, научните работници и персонала, както и да осигурява възможности за учене през целия живот, наставничество и получаване на професионални напътствия.

(20)

Следва да се предвидят подходящи разпоредби за гарантиране на отговорността, отвореността и прозрачността на EIT. В устава му следва да бъдат предвидени подходящи правила, регулиращи неговото управление и функциониране.

(21)

EIT следва да притежава правосубектност и за да се гарантира неговата функционална автономност и независимост от националните органи и от външен натиск, той следва да управлява собствения си бюджет, чиито приходи следва да включват участие от Съюза.

(22)

Очаква се, че промишлеността, финансовият сектор и секторът на услугите ще окажат значителен принос към бюджета на ОЗИ. ОЗИ следва по-специално да се стремят да увеличат максимално дела на вноските от частни източници и от приходите, генерирани от техните дейности, и да се стремят към финансова устойчивост, като я постигнат най-късно преди изтичането на 15-годишния срок, през който получават финансова подкрепа от EIT. ОЗИ и техните партньорски организации следва да дават гласност на обстоятелството, че дейността им се извършва в рамките на EIT и че получават финансово участие от общия бюджет на Съюза. Освен това следва да се повиши прозрачността на финансирането чрез предоставяне на обществен достъп до информацията относно финансираните проекти и разпределението на средствата.

(23)

Бюджетната процедура на Съюза следва да се прилага по отношение на финансовото участие на Съюза за сметка на общия бюджет на Съюза. Одитът на финансовите отчети следва да се извършва от Сметната палата в съответствие с Финансовия регламент.

(24)

EIT следва да полага максимални усилия, за да улесни плавния преход между периодите на МФР, по-специално по отношение на текущите дейности.

(25)

Приходите на EIT следва да включват участието на Съюза, предоставено под формата на финансово участие от „Хоризонт Европа“. Тези приходи следва да могат да включват вноски от други частни и публични източници.

(26)

EIT е орган, създаден от Съюза по смисъла на член 70 от Финансовия регламент, и съответно той следва да приеме свои финансови правила. Следователно за EIT следва да се прилага Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията (10).

(27)

EIT следва да приема консолидиран годишен доклад за дейността, в който са изложени проведените дейности и резултатите от тях през предходната календарна година. EIT следва да приема в съответствие със своите финансови правила единен програмен документ, основаващ се на СИП, в който е набелязана планираната от EIT инициатива с оглед на годишното и многогодишното програмиране и който му позволява да се съобрази с вътрешното и външното развитие в областта на научните изследвания, обществото, технологиите, висшето образование, иновациите и други свързани с тях области. Този единен програмен документ следва да се предаде за сведение на Европейския парламент и на Съвета.

(28)

От самото си създаване EIT се възползва от експертния опит на своите служители. Въпреки това вследствие на правната рамка, приложима съгласно Регламент (ЕО) № 294/2008, договорите на някои от служителите изтекоха, без да има възможност за подновяването им. За да се избегне подобна ситуация в бъдеще и като се има предвид значението на експертния опит на отделните лица за успеха на дейностите на EIT, в интерес на EIT е да положи всички усилия в рамките на приложимата правна рамка, за да привлече квалифициран персонал и да го задържи.

(29)

Целесъобразно е Комисията да поеме инициатива за провеждане на независими външни оценки на работата на EIT, в това число на дейностите, ръководени чрез ОЗИ, по-специално с оглед на подготовката на СИП. В оценките следва да се разгледа как EIT изпълнява мисията си и целите си и следва да се обхванат всички дейности на EIT и ОЗИ. Те следва да оценяват добавената стойност от Съюза на EIT, неговото въздействие в целия Съюз и въздействието на дейностите в рамките на регионалната иновационна схема (РИС), отвореността, ефективността, ефикасността, информационните дейности, комуникацията, видимостта, разпространението на резултатите, значимостта на провежданите дейности и дали те са съгласувани със съответните политики на Съюза и национални политики и ги допълват, включително всякакви полезни взаимодействия с други части на „Хоризонт Европа“. Тези оценки следва да се използват в оценките на „Хоризонт Европа“, извършвани от Комисията в съответствие с Регламент (EС) 2021/695.

(30)

EIT следва да полага всички възможни усилия за рационализиране на терминологията, свързана със структурата на всяка ОЗИ, с цел по-нататъшно опростяване и повишаване на разпознаваемостта на EIT.

(31)

За да допринесе за преодоляване на различията в постиженията в областта на иновациите в Европа, EIT следва, по-специално чрез РИС, както се предвижда и в СИП, да подкрепя иновационния капацитет на държавите и регионите, да се стреми да укрепва екосистемите за иновации с цел справяне с глобалните предизвикателства и да интегрира нови партньорски организации в ОЗИ.

(32)

ОЗИ, изпълняващи функцията на фактор за улесняване на иновациите, следва да вземат под внимание приоритетите в стратегиите за интелигентна специализация на държавите членки и да повишат техния иновационен капацитет, като отразят в пълна степен регионалния капацитет и регионалните предимства, възможности и слабости, както и местните участници и техните дейности и пазари.

(33)

От съществено значение е да се насърчават силните полезни взаимодействия между EIT и ЕСИ. ОЗИ следва да стимулират създаването на иновативни предприятия в тясно взаимодействие с ЕСИ, като същевременно се избягва дублирането, а бенефициерите на EIT следва да могат да използват инструментите на ЕСИ, за да получават подкрепа в допълнение към услугите, предоставяни от ОЗИ. По-специално стартиращите предприятия с висок потенциал за растеж, подкрепяни от ОЗИ, следва да имат опростен и съответно по-бърз достъп до действията на ЕСИ съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/695, за да им се помогне да се разрастват бързо, докато бенефициерите на ЕСИ следва да се възползват от схемите за подкрепа, предоставяни от EIT. За да се избегне тясноведомственият начин на действие и да се насърчат полезните взаимодействия и сътрудничеството, EIT и ЕСИ следва да предвидят извършването на реципрочен и системен обмен на информация. Управителният съвет следва да може да кани членове на съветa на ЕСИ на заседанията си като наблюдатели, когато това е целесъобразно.

(34)

За да се осигури приемственост на дейностите на EIT и ОЗИ съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/695, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност, като някои от неговите разпоредби следва да се прилагат с обратно действие от 1 януари 2021 г.

(35)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и транснационалния си характер могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейски институт за иновации и технологии (EIT).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„иновация“ означава процесът, включително неговите резултати, посредством който нови идеи отговарят на обществените, икономическите или екологичните нужди и търсене и водят до създаването на нови продукти, процеси, услуги или бизнес модели, организационни модели и обществени модели, които навлизат успешно на съществуващия пазар или са в състояние да създадат нови пазари и които осигуряват полза за обществото;

2)

„общност на знание и иновации“ (ОЗИ) означава широкомащабно институционализирано европейско партньорство както е посочено в Регламент (ЕС) 2021/695, на висши учебни заведения, научноизследователски организации, дружества и други заинтересовани от иновационния процес страни под формата на стратегическа мрежа, независимо от неговата правна форма, основано на съвместно средно- и дългосрочно иновационно планиране с цел посрещане на предизвикателствата пред EIT и допринасяне за постигането на целите, заложени в Регламент (ЕС) 2021/695;

3)

„център за съвместно ползване“ означава материална структура създадена по открит и прозрачен начин, която насърчава връзките и активното сътрудничество между участниците в триъгълника на знанието и служи като координационен център за обмена на знания и чрез който партньорите на ОЗИ имат достъп до съоръженията и експертния опит, необходими за постигането на общите им цели;

4)

„структура на РИС“ означава материална структура, създадена от ОЗИ и представляваща част от нейната структура, в държава членка или в асоциирана държава, към която са насочени усилията на РИС, която служи като координационен център за дейностите на ОЗИ и за мобилизирането и участието на местни участници в триъгълника на знанието в дейностите на ОЗИ;

5)

„партньорска организация“ означава правно образувание, което е член на ОЗИ, и по-специално то може да включва висши учебни заведения, доставчици на професионално образование и обучение, научноизследователски организации, публични институции, публични или частни дружества, финансови институции, регионални и местни органи, фондации и юридически лица с нестопанска цел;

6)

„научноизследователска организация“ означава публично или частно правно образувание, чиито основни цели включват дейности в областта на научните изследвания или технологичното развитие;

7)

„висше учебно заведение“ означава университет или всеки вид висше учебно заведение, което в съответствие с националното законодателство или практика предлага по-специално магистърски или докторски степени и дипломи, независимо от наименованието му в национален план;

8)

„общност на EIT“ означава EIT и активната общност, съставена от всички физически лица и правни образувания, които са ползвали или ползват подкрепа или финансово участие на EIT;

9)

„стратегическа иновационна програма“ (СИП) означава акт, в който се очертават приоритетните области и стратегията на EIT за бъдещи инициативи, неговият капацитет да създава най-добрата добавена стойност в областта на иновациите, целите на EIT, ключовите действия, режимът на работа, очакваните резултати и въздействие, както и разчет на ресурсите, които са необходими през периода, обхващащ „Хоризонт Европа“ и МФР;

10)

„регионална иновационна схема“ (РИС) означава схема, която насърчава интегрирането на триъгълника на знанието и иновационния капацитет на държавите (и регионите в тези държави), които имат „умерени“ или „скромни“ резултати в областта на иновациите съгласно класификацията в сравнителния доклад за иновациите, както е посочено в СИП, и на най-отдалечените региони по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), по-специално чрез привличане и интегриране на нови партньори в ОЗИ и чрез преодоляване на регионалните различия, като по този начин се смекчава разделението в областта на иновациите;

11)

„форум на заинтересованите страни“ означава платформа, отворена за представители на институции на Съюза, национални, регионални и местни органи, организирани интереси и отделни образувания от стопанските, академичните, научноизследователските среди, асоциации, организации на гражданското общество и клъстерни организации и други заинтересовани страни от целия триъгълник на знанието;

12)

„бизнес план на ОЗИ“ означава документ, приложен към споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства, обхващащ период от максимално три години, в който се описват целите на ОЗИ, начинът, по който те трябва да бъдат постигнати, очакваните резултати, планираните дейности на ОЗИ с добавена стойност и свързаните с тях финансови потребности и ресурси, включително действията, насочени към постигане на финансова устойчивост и увеличаване на отвореността на ОЗИ към нови партньори от целия Съюз;

13)

„дейности на ОЗИ с добавена стойност“ означава дейности, извършвани от партньорски организации в съответствие с бизнес плана на ОЗИ, които допринасят за интегрирането на триъгълника на знанието – висше образование, научни изследвания и иновации, включително създаване и административни и координационни дейности на ОЗИ, както и за постигането на общите цели на EIT;

14)

„съвместни дейности на различни ОЗИ“ означава дейности, които имат за цел да задълбочат сътрудничеството и полезното взаимодействие между ОЗИ, да насърчат интердисциплинарния подход и да създадат критична маса сред ОЗИ с оглед на разрешаването на въпроси от общ интерес;

15)

„меморандум за сътрудничество“ означава споразумение между EIT и ОЗИ, което има за цел да задържи ОЗИ като активен член на общността на EIT след крайната дата на споразумението за партньорство и което включва условия за достъп до участие в състезателни процедури на EIT за някои специфични дейности и транснационални дейности с висока добавена стойност от Съюза;

16)

„финансова устойчивост“ означава способността на ОЗИ да финансира своите дейности във връзка с триъгълника на знанието независимо от участието на EIT.

Член 3

Мисия и цели

1.   Мисията на EIT е да допринесе за устойчив икономически растеж в Съюза и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на Съюза и на държавите членки с цел справяне с големите предизвикателства, пред които е изправено обществото. Той постига това, като насърчава полезното взаимодействие, интеграцията и сътрудничеството между академични, научноизследователски и иновационни дейности, които отговарят на най-високите стандарти, включително чрез поощряване на предприемачеството, като по този начин открито и прозрачно укрепва екосистемите за иновации в целия Съюз. EIT има за цел също така да изпълнява стратегическите приоритети на Съюза и да спомага за осъществяването на целите и политиките на Съюза, включително Европейския зелен пакт, плана за възстановяването на Европа, европейската стратегия за данните, стратегията за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа и новата промишлена стратегия за Европа и тези, свързани с постигането на стратегическата автономност на Съюза при запазване на отворената икономика. EIT допринася освен това за справянето с глобалните предизвикателства, включително във връзка с ЦУР, следвайки принципите на Програмата до 2030 г. и Парижкото споразумение, както и за постигането на икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове най-късно до 2050 г.

2.   През бюджетния период 2021 – 2027 г. EIT спомага за изпълнението на общата и специфичните цели на „Хоризонт Европа“, като отчита в пълна степен стратегическото планиране.

Член 4

СИП

1.   СИП определя приоритетните области и стратегията на EIT за съответния седемгодишен период в съответствие с целите и приоритетите на „Хоризонт Европа“, посочени в Регламент (EС) 2021/695, и включва оценка на очакваното обществено-икономическо въздействие на EIT, неговите информационни дейности и способността му да генерира най-висока добавена стойност в областта на иновациите. СИП съответства на изискванията за докладване, мониторинг и оценка и други изисквания, посочени в Регламент (EС) 2021/695 и взема предвид резултатите от постоянния мониторинг и периодичните независими оценки на EIT в съответствие с посоченото в член 20 от настоящия регламент.

2.   СИП отчита стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“, като гарантира съгласуваност с предизвикателствата на тази програма, както и взаимно допълване с ЕСИ, създаден с Регламент (EС) 2021/695 и установява и насърчава полезното взаимодействие и взаимното допълване между дейностите на EIT и други относими програми на Съюза и национални и регионални програми в подкрепа на научните изследвания и иновациите, образованието и развиването на умения, устойчивата и конкурентоспособна промишленост, предприемачеството и регионалното развитие.

3.   СИП включва оценка на финансовите потребности и източници с оглед на бъдещото функциониране, дългосрочното развитие и финансирането на EIT. Тя съдържа също така примерен финансов план, обхващащ периода на съответната МФР.

4.   След като се консултира със съществуващите ОЗИ и вземе предвид техните становища, EIT изготвя своята позиция във връзка с предложението на Комисията относно СИП и я представя на Комисията. Позицията на EIT се оповестява.

5.   Въз основа на предложението на Комисията Европейският парламент и Съветът приемат СИП в съответствие с член 173, параграф 3 от ДФЕС.

Член 5

Органи на EIT и група на представителите на държавите членки

1.   Органите на EIT се състоят от органите, посочени в настоящия член.

Управителният съвет се състои от висококвалифицирани членове с доказан опит в академичната, научноизследователската, иновационната или стопанската област. Управителният съвет отговаря за ръководството и мониторинга на дейността на EIT, за подбора, определянето, финансирането, мониторинга и оценката на ОЗИ, включително за предприемането на подходящи корективни мерки в случай на незадоволителни резултати на ОЗИ, както и за останалите стратегически решения. При избора на членове на управителния съвет се вземат предвид критерии, свързани с баланса между половете и географския баланс. Управителният съвет избира своя председател измежду членовете си.

Изпълнителният комитет се състои от избрани членове, представляващи и трите компонента на триъгълника на знанието, и председателя на управителния съвет. Той подпомага управителния съвет при изпълнението на задачите му и заедно с директора подготвя заседанията на управителния съвет.

Директорът се назначава от управителния съвет. Директорът действа като законен представител на EIT и отговаря за изпълнението на решенията на управителния съвет, както и за дейността и текущото ръководство на EIT.

Въведена е функция за вътрешен одит, която се изпълнява напълно независимо и в съответствие с относимите международни стандарти. Функцията за вътрешен одит служи за консултиране на управителния съвет и директора във връзка с финансовото и административното управление и контролните структури на EIT, във връзка с организацията на финансовите връзки с ОЗИ, както и по други въпроси, по искане на управителния съвет.

2.   Разпоредбите, отнасящи се до органите на EIT, са изложени подробно в устава на EIT, включен в приложение I.

3.   Създава се група на представителите на държавите членки.

Групата на представителите на държавите членки се състои от по един представител от всяка държава членка и всяка асоциирана държава.

Групата на представителите на държавите членки съветва управителния съвет и директора:

а)

относно удължаването на срока на действие или прекратяването на споразуменията за партньорство на EIT с ОЗИ, както е посочено в приложение I, раздел 3, точка 6;

б)

относно сключването на меморандум за сътрудничество с всяка една ОЗИ, както е посочено в приложение I, раздел 3, точка 6; и

в)

по въпроси от стратегическо значение за EIT, които са различни от посочените в букви а) и б) въпроси, като се споделя опит във връзка с тях.

Групата на представителите на държавите членки също така съветва и обменя опит с ОЗИ.

Групата на представителите на държавите членки се информира редовно за изпълнението, постиженията и дейностите на EIT и ОЗИ, за резултатите от техния мониторинг и оценка, както и за техните показатели за изпълнението и корективните мерки. Групата на представителите на държавите членки представя становището си по тези въпроси.

Групата на представителите на държавите членки също така улеснява подходящото полезно взаимодействие и взаимно допълване между дейностите на EIT и ОЗИ и националните програми и инициативи, включително евентуалното национално съфинансиране на дейностите на ОЗИ.

Член 6

Задачи

За да изпълни мисията и целите, определени в член 3, EIT извършва най-малко следното:

а)

определя в съответствие със СИП своите основни приоритети и дейности и ги изпълнява съгласно приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/695;

б)

осигурява отвореност по отношение на потенциалните нови партньорски организации и повишава осведомеността им, както и поощрява участието им в своите дейности, по-специално сред МСП и нововъзникващите центрове за високи постижения, в рамките на Съюза, включително чрез РИС, посредством доразвиване на съществуващите информационни мрежи и структури;

в)

избира и определя ОЗИ в приоритетните области в съответствие с член 9 и определя техните права и задължения посредством споразумения за партньорство и споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства, упражнява надзор върху тях и им осигурява подходяща подкрепа и стратегически насоки чрез подходящи мерки за контрол на качеството, постоянен мониторинг и периодични външни оценки на техните дейности в съответствие с член 11 и по целесъобразност предприема корективни мерки;

г)

направлява прилагането на РИС, включително чрез създаването от ОЗИ на структури на РИС;

д)

осигурява подходящо равнище на координация и улеснява комуникацията и тематичното сътрудничество между ОЗИ и отправя покани за представяне на предложения за съвместни дейности на различни ОЗИ и споделени услуги;

е)

осигурява широкото използване на степени и дипломи със знака на EIT от ОЗИ, укрепва тяхното популяризиране извън общността на EIT и въвежда употребата им и в програмите за учене през целия живот;

ж)

насърчава разпространението на най-добри практики за интегрирането на триъгълника на знанието, включително между ОЗИ и в рамките на целия Съюз, inter alia посредством РИС, с цел да се развие обща иновационна култура и култура на преноса на знания и да се насърчи чрез информационни дейности отвореността на ОЗИ към нови членове;

з)

насърчава широкото разпространение, оповестяването и използването на резултатите и възможностите, произтичащи от общността на EIT, с цел повишаване на осведомеността, видимостта и опознаването на EIT в целия Съюз, както и насърчаване на участието в дейностите на общността на EIT;

и)

подкрепя ОЗИ при разработването на ефективна стратегия за финансова устойчивост с цел мобилизиране на средства от други публични и частни източници;

й)

насърчава най-високите постижения в академичната, научноизследователската и иновационната област, по-специално като популяризира ОЗИ като партньори с високи постижения в областта на иновациите;

к)

насърчава мултидисциплинарните подходи към иновациите във всички сектори, включително чрез интеграция на технологични, социални и нетехнологични решения, предвиждане на устойчивостта и неутралността по отношение на климата още при самото проектиране, организационни подходи, акцент върху предприемачеството и нови бизнес модели;

л)

осигурява полезно взаимодействие и взаимно допълване между дейностите на EIT и други програми на Съюза, когато това е целесъобразно, в съответствие с Регламент(ЕС) 2021/695;

м)

насърчава обсъждането и обмена и разпространението на експертен опит и ноу-хау между ОЗИ по отношение на иновативните модели в областта на правата върху интелектуална собственост с цел насърчаване на трансфера и разпространението на знания както в контекста на ОЗИ, така и в по-широк план в целия Съюз;

н)

предоставя необходимата подкрепа и насърчава полезното взаимодействие с ОЗИ с оглед на разработването на иновативни решения;

о)

организира редовни срещи най-малкото веднъж на всеки две години на форума на заинтересованите страни с цел споделяне на информация и обсъждане на дейностите на EIT, неговия опит, най-добри практики и принос към политиките и целите на Съюза в областта на иновациите, научните изследвания и образованието, както и към други политики и цели на Съюза, по целесъобразност, и с цел заинтересованите страни да могат да изразят становищата си;

п)

организира срещи на групата на представителите на държавите членки най-малко два пъти годишно, независимо от срещите на форума на заинтересованите страни;

р)

улеснява създаването на структури за споделени услуги на общността на EIT;

с)

насърчава създаването с течение на времето на мрежи за структурите на РИС и центровете за съвместно ползване в държавите членки с цел да се улесни тяхното сътрудничеството в рамките на общността на EIT, както и тяхното сътрудничество с местните иновационни екосистеми;

т)

извършва мониторинг на изпълнението на дейностите, предприети от ОЗИ в подкрепа на развиването на предприемаческия и иновационния капацитет на участващите в тях организации, и по-специално висшите учебни заведения, доставчиците на професионално образование и обучение, МСП и стартиращите предприятия, и тяхната интеграция в иновационните екосистеми, в целия Съюз и в съответствие с подхода на триъгълника на знанието;

у)

разработва – в сътрудничество с Комисията и след като се консултира с ОЗИ – стартира и координира пилотна инициатива в подкрепа на иновационния и предприемаческия капацитет на висшите учебни заведения и тяхната интеграция в екосистемите за иновации (пилотна инициатива в областта на висшето образование), която се изпълнява чрез ОЗИ.

Член 7

ОЗИ

1.   ОЗИ извършват най-малко следното:

а)

иновационни дейности и инвестиции с добавена стойност на Съюза – включително улесняване на създаването на иновативни стартиращи предприятия и развитието на иновативни предприятия при взаимно допълване с ЕСИ и програмата InvestEU – които пълноценно интегрират академичните и научноизследователските измерения за постигане на критична маса и насърчават разпространението и използването на резултатите;

б)

научни изследвания, експериментиране, изработване на прототипи и демонстрации с иновационна насоченост в области от ключов икономически, екологичен и обществен интерес и използване на резултатите от научните изследвания на Съюза и националните научни изследвания с потенциал да укрепят конкурентоспособността на Съюза на международно равнище и да намерят решения на големите предизвикателства пред европейското общество, включително предизвикателствата във връзка със здравето и цифровия пазар;

в)

образователни и обучителни дейности, по-специално за магистърска и докторска степен, както и курсове за професионално обучение, в области, които имат потенциал да задоволят бъдещите европейски обществено-икономически и социално-екологични нужди и които водят до увеличаване на базата от таланти в Съюза, насърчават развитието на иновационни умения, усъвършенстването на управленските и предприемаческите умения и мобилността на научните работници и студентите и насърчават обмена на знания, наставничеството и създаването на мрежи на преминалите образователни и обучителни дейности на EIT, включително дейности със знака на EIT;

г)

действия, които са част от пилотната инициатива за висше образование, с цел по-добра интеграция на висшите учебни заведения в иновациите вериги за създаване на стойност и екосистеми и обединяването им с други ключови участници в областта на иновациите от триъгълника на знанието, като по този начин се подобрява техният иновационен и предприемачески капацитет;

д)

информационни дейности и разпространение на най-добри практики в областта на иновациите с акцент върху развитието на сътрудничеството между академичната, научноизследователската и стопанската област, включително сектора на услугите и финансовия сектор, както и по целесъобразност организации от публичния и третия сектор;

е)

дейности в рамките на РИС, които са изцяло интегрирани в многогодишната стратегия на ОЗИ и са свързани със съответните стратегии за интелигентна специализация, определени в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2021/ 695, с цел да се укрепи иновационният капацитет и да се развият устойчиви екосистеми за иновации с оглед на намаляването на различията и разделението по отношение на резултатите в областта на иновациите в целия Съюз;

ж)

търсене на полезно взаимодействие и взаимно допълване между дейностите на ОЗИ и съществуващите европейски, национални и регионални програми, по-специално ЕСИ, други европейски партньорства и мисии на „Хоризонт Европа“, по целесъобразност;

з)

мобилизиране на средства от публични и частни източници, по-специално полагане на усилия за набиране на все по-голяма част от бюджета на ОЗИ от частни източници и от приходи, генерирани от собствената им дейност, в съответствие с член 18;

и)

при поискване предоставяне на информация относно крайните продукти и резултатите от научните изследвания и иновациите – и свързаните с тях права върху интелектуалната собственост – постигнати в рамките на дейностите на ОЗИ, както и относно съответните изобретатели.

2.   Без да се засягат споразуменията за партньорство и споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства между EIT и ОЗИ, ОЗИ разполагат със значителна автономност да определят вътрешната си организация и състав, както и своята програма и методи на работа, доколкото те водят до напредък по отношение на постигането на целите на EIT и ОЗИ, като същевременно вземат предвид стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“ и стратегическите насоки на EIT, определени в СИП и от управителния съвет.

По-специално ОЗИ:

а)

определят вътрешни прозрачни мерки на управление, които отразяват триъгълника на знанието – висше образование, научни изследвания и иновации;

б)

гарантират и утвърждават своята отвореност чрез ясни и прозрачни критерии за присъединяване и напускане, включително чрез открити покани за представяне на предложения, по отношение на всички потенциални нови партньорски организации на територията на Съюза, които имат добавена стойност за партньорството;

в)

изготвят вътрешни правилници, включително кодекси за поведение, които гарантират, че те функционират по открит и прозрачен начин;

г)

определят и изпълняват своите бизнес планове;

д)

определят и изпълняват стратегии за постигане на финансова устойчивост;

3.   ОЗИ могат да приемат мерки и инициативи, предназначени да смекчат последиците от кризата във връзка с COVID-19, и по-специално действия, насочени към повишаване на устойчивостта на микропредприятията, МСП и стартиращите предприятия, а също и на студентите, научните изследователи и служителите.

4.   Отношенията между EIT и всяка ОЗИ се основават на споразумения за партньорство, споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства или – при спазване на разпоредбите на член 12 – меморандуми за сътрудничество.

Член 8

Правила за участие и разпространение на резултатите

Прилагат се правилата за участие и разпространение на резултатите на „Хоризонт Европа“. Чрез дерогация от посочените правила:

а)

минималните условия за създаване на ОЗИ са определени в член 9, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент;

б)

за дейностите на ОЗИ с добавена стойност може да се прилагат специални правила по отношение на собствеността, правата на достъп, експлоатацията и разпространението, ако това е целесъобразно.

Член 9

Подбор и определяне на ОЗИ

1.   EIT избира и определя партньорство като ОЗИ след провеждането на открита и прозрачна състезателна процедура. Прилагат се условията и критериите, определени в Регламент (ЕС) 2021/695, inter alia в член 28, параграф 3 от него, както и критериите за подбора на европейски партньорства. Управителният съвет може да уточни допълнително тези критерии, като приеме и публикува критерии за подбор на ОЗИ, основаващи се на принципите за високи научни постижения и значимост на иновациите за постигането на резултати във връзка с глобалните предизвикателства и приоритетите на политиката на Съюза.

2.   EIT започва процедурата за подбор и определяне на ОЗИ в съответствие с определените в СИП приоритетни области и график, като взема предвид приоритетите, посочени в стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“.

3.   Минималното изискване за създаване на ОЗИ е участието на поне три независими партньорски организации, които включват най-малко едно висше учебно заведение, една научноизследователска организация и едно частно дружество и които са установени в поне три различни държави членки.

4.   В допълнение към условието, предвидено в параграф 3, най-малко две трети от партньорските организации, включени в определена ОЗИ, са установени в държавите членки.

5.   EIT приема и публикува критериите и процедурите за финансиране, мониторинг и оценка на дейността на ОЗИ, преди да започне процедурата за подбор на нови ОЗИ. EIT уведомява своевременно групата на представителите на държавите членки и Европейският парламент за тези критерии и процедури.

Член 10

Принципи за оценка и мониторинг на ОЗИ

На базата на показатели и разпоредби относно мониторинга, определени, inter alia, в Регламент (ЕС) 2021/695 и в СИП, и в тясно сътрудничество с Комисията EIT организира постоянния мониторинг и периодични външни оценки на крайните продукти, резултатите и въздействието на всяка ОЗИ, включително напредъка на ОЗИ по отношение на финансовата устойчивост, ефективността на разходите и отвореността към нови членове.

Резултатите от този мониторинг и оценки се представят на Европейския парламент и на Съвета и се оповестяват.

Член 11

Срок, удължаване и прекратяване на срока на действие на споразумението за партньорство

1.   Чрез дерогация от член 130, параграф 4, буква в) от Финансовия регламент EIT може да сключи споразумение за партньорство с ОЗИ за първоначален срок от седем години.

2.   Въз основа на постоянния мониторинг на ОЗИ в съответствие с член 10 и под надзора на управителния съвет EIT извършва междинни прегледи на резултатите и дейностите на ОЗИ, които обхващат първите три години от срока на действие на споразумението за партньорство.

В случай на удължаване на срока на действие на споразумението за партньорство EIT извършва такива междинни прегледи, които обхващат първите три години след удължаването му.

Управителният съвет оповестява публично тези междинни прегледи.

3.   Преди изтичането на седемгодишния срок, посочен в параграф 1, EIT извършва под надзора на управителния съвет всеобхватна оценка на резултатите и дейностите на всяка ОЗИ с подкрепата на независими външни експерти.

4.   След консултация с групата на представителите на държавите членки управителният съвет може да удължи срока на действие на споразумението за партньорство за още един срок от най-много седем години или да прекрати финансовото участие на EIT и да не удължи срока на действие на споразумението за партньорство с ОЗИ въз основа на:

а)

резултата от междинния преглед, посочен в параграф 2, първа алинея; и

б)

резултата от всеобхватната оценка, посочена в параграф 3.

EIT информира Европейския парламент и Съвета преди удължаването на седемгодишния срок, посочен в параграф 1.

5.   За да реши дали да удължи срока на действие на споразумението за партньорство с ОЗИ съгласно параграф 4, управителният съвет взема предвид критериите за изпълнение, мониторинг и оценка на европейските партньорства, установени в Регламент (ЕС) 2021/695, а по отношение на ОЗИ взема под внимание следните въпроси:

а)

значимостта им с оглед на глобалните предизвикателства пред Съюза;

б)

добавената им стойност от Съюза и значимостта им по отношение на целите на EIT;

в)

постигането на целите им;

г)

усилията им да координират дейностите си с други имащи отношение научноизследователски и иновационни инициативи;

д)

способността им да гарантират отвореност към нови членове;

е)

дали са успели да привлекат нови членове от целия Съюз;

ж)

спазването на принципите на добро управление;

з)

усилията и резултатите им при разработването и прилагането на чувствителни към аспектите на пола мерки и дейности; и

и)

способността им да развиват устойчиви екосистеми за иновации и постигнатото равнище на финансова устойчивост.

6.   В случай че постоянния мониторинг, междинен преглед или всеобхватната оценка на ОЗИ, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, покаже незадоволителен напредък в областите, посочени в член 10, или липса на добавена стойност от Съюза, управителният съвет предприема подходящи корективни мерки, включително намаляване, изменение или оттегляне на финансовото участие на EIT или прекратяване на споразумението за партньорство.

7.   EIT извършва под надзора на управителния съвет окончателен преглед на резултатите и дейностите на ОЗИ преди изтичането на срока на действие на споразумението за партньорство. С оглед на резултата от окончателния преглед преди изтичането на срока на действие на споразумението за партньорство, EIT може да сключи меморандум за сътрудничество с ОЗИ.

Член 12

Меморандум за сътрудничество

1.   Срокът, съдържанието и структурата на меморандума за сътрудничество се определят от управителния съвет, който взема предвид извършено задълбочено и независимо проучване. Проучването включва оценка на усилията на ОЗИ за постигане на финансова устойчивост, генерираните приходи и финансовите перспективи на ОЗИ. Освен това в оценката се посочват всички дейности, чието продължаване може да бъде изложено на риск поради липса на ресурси.

2.   Меморандумът за сътрудничество включва:

а)

правата и задълженията, свързани с продължаването на дейностите във връзка с триъгълника на знанието, както и с поддържането на екосистемата и мрежата на ОЗИ;

б)

условията за използване на марката EIT и участие в наградите на EIT и в други инициативи, организирани от EIT;

в)

условията за участие в академични и обучителни дейности, включително използването на обозначението на EIT за образователни и обучителни програми и отношенията с общността на бившите възпитаници на EIT;

г)

условия за участие в състезателни процедури на EIT за някои специфични дейности, включително съвместни дейности на различни ОЗИ и споделени услуги;

д)

условия за допълнителна подкрепа от EIT за транснационални координационни дейности между центровете за съвместно ползване с висока добавена стойност от Съюза.

3.   Когато не е сключен меморандум за сътрудничество, ОЗИ не използва марката EIT за своите дейности.

Член 13

Степени и дипломи

1.   Степените и дипломите, свързани с посочените в член 7, параграф 1, буква в) академични дейности, се присъждат или издават от участващите висши учебни заведения и доставчици на професионално образование и обучение в съответствие с националните правила и процедури за акредитация. Споразуменията за партньорство, споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства и меморандумите за сътрудничество между EIT и ОЗИ предвиждат тези степени и дипломи да могат да се обозначават и като степени и дипломи на EIT.

2.   EIT насърчава участващите висши учебни заведения и доставчици на професионално образование и обучение:

а)

да присъждат или издават съвместни или поредица от степени и дипломи, отразяващи интегрирания характер на ОЗИ, които могат да бъдат присъждани или издавани и само от едно висше учебно заведение или доставчик на професионално образование и обучение.

б)

да разпространяват най-добрите практики по хоризонталните въпроси;

в)

да насърчават и популяризират обозначението на EIT в своето обучение и дипломи;

г)

да разработват различни стратегии с цел насърчаване на ефективното сътрудничество с екосистеми за иновации и предприятия и насърчаване на предприемаческата нагласа;

д)

да създават програми, насочени към учене през целия живот и сертифициране;

е)

да обръщат специално внимание на баланса между половете и чувствителните към аспектите на пола подходи, особено в области, в които жените продължават да бъдат по-слабо представени, като информационните и комуникационните технологии, науката, технологиите, инженерството и математиката;

ж)

да вземат под внимание:

i)

действията на Съюза, предприети в съответствие с членове 165 и 166 от ДФЕС;

ii)

действията, предприети в контекста на европейското пространство за висше образование.

Член 14

Оперативна независимост на EIT и съгласуваност с действия на съюзно, национално или междуправителствено равнище

1.   EIT извършва дейността си независимо от националните органи и външния натиск, като същевременно гарантира, че тази дейност се съгласува чрез координиране с други действия и инструменти, които се прилагат на равнището на Съюза, по-специално в академичната, научноизследователската и иновационната област.

2.   EIT също така се стреми към постигане на полезни взаимодействия и взаимно допълване, като взема под внимание политиките и инициативите на регионално, национално и междуправителствено равнище с цел използване на най-добрите практики, установените концепции и наличните ресурси.

Комисията предлага на EIT необходимата подкрепа за създаване на подходящи полезни взаимодействия и взаимно допълване с други дейности, предприети съгласно Регламент (ЕС) 2021/695, както и с други инициативи и програми на Съюза, като същевременно избягва дублирането.

Комисията отправя препоръки към EIT относно начините за намаляване на административната тежест за ОЗИ.

Член 15

Правен статут

1.   EIT е орган на Съюза и притежава юридическа правосубектност. Във всяка държава членка той се ползва с най-широката правоспособност, която може да бъде предоставяна на юридически лица съгласно националното законодателство. По-специално той може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да участва като страна в съдебни производства.

2.   По отношение на EIT се прилага Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към ДЕС и към ДФЕС.

Член 16

Отговорност

1.   EIT е единствено отговорен за изпълнението на своите задължения.

2.   Договорната отговорност на EIT се урежда от съответните договорни разпоредби и приложимото за съответния договор право.

Съдът на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съдът“) е компетентен да се произнася с решение съгласно всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от EIT.

3.   В случай на извъндоговорна отговорност EIT, в съответствие с основните принципи на правото, които са общи за държавите членки, обезщетява всички вреди, причинени от него или от негови служители при изпълнение на техните задължения.

Съдът е компетентен по всеки спор относно обезщетението на такива вреди.

4.   Всички плащания от страна на EIT за изпълнение на задълженията във връзка с отговорността по параграфи 2 и 3, както и направените в същата връзка разходи и разноски, се считат за разходи на EIT и се извършват със средствата на EIT.

5.   Съдът е компетентен по исковете срещу EIT, предявени при условията на членове 263 и 265 от ДФЕС.

Член 17

Прозрачност и достъп до документи

1.   EIT и ОЗИ гарантират, че дейността им се осъществява при висока степен на прозрачност. По-специално EIT и ОЗИ създават леснодостъпен безплатен уебсайт, който предоставя информация за техните дейности и за предлаганите от тях възможности, особено по отношение на откритите покани за представяне на предложения.

2.   EIT и ОЗИ предоставят подробна информация за публикуваните от тях покани за представяне на предложения, включително информация за процесите си на оценка и резултатите от тези покани за представяне на предложения. Информацията се предоставя по навременен, позволяващ търсене и проследим начин в съответните общи онлайн бази данни на финансирани от Съюза научноизследователски и иновационни проекти в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/695.

3.   Преди да отправи покани за представяне на предложения за подбор на ОЗИ EIT публикува своя процедурен правилник, специалните си финансови правила, посочени в член 23, параграф 1, както и критериите за подбор на ОЗИ, посочени в член 9.

4.   EIT оповестява без забавяне своя единен програмен документ, както и консолидирания годишен доклад за дейността си, посочен в член 19.

5.   Без да се засягат параграфи 6 и 7, EIT не разкрива пред трети страни получена от него поверителна информация, за която е направено обосновано искане за обработване при запазване на поверителния ѝ характер.

6.   Членовете на органите на EIT са задължени да спазват изискването за поверителност, посочено в член 339 от ДФЕС.

За информацията, събирана от EIT в съответствие с настоящия регламент, се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (11).

7.   По отношение на съхраняваните от EIT документи се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (12).

8.   По отношение на EIT се прилага Регламент № 1 на Съвета (13). Преводаческите услуги, необходими за функционирането на EIT, се осигуряват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, създаден чрез Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета (14).

Член 18

Финансиране на ОЗИ

1.   ОЗИ се финансират по-конкретно от следните източници:

а)

вноски от партньорски организации, съставляващи значителен източник на финансиране;

б)

доброволни вноски от държавите членки, асоциираните държави или от трети държави или от публични органи в тези държави членки или държави;

в)

вноски от международни органи или институции;

г)

приходи от собствени активи и дейност на ОЗИ и възнаграждения, свързани с права върху интелектуалната собственост;

д)

целеви капиталови фондове;

е)

завещания, дарения и вноски от физически лица, институции, фондации или други органи, учредени съгласно националното пра

ж)

финансово участие на EIT;

з)

финансови инструменти, включително финансовите инструменти, финансирани от общия бюджет на Съюза.

2.   Условията за достъпа до финансовото участие на EIT се определят в неговите финансови правила, посочени в член 23, параграф 1.

3.   Бюджетните задължения за дейности, които надхвърлят една финансова година, може да се разпределят за няколко години под формата на годишни вноски, при условие че се осъществява адекватен мониторинг на прогнозните финансови нужди на ОЗИ, които да се определят на годишна база.

4.   Финансовото участие на EIT за ОЗИ може да покрива до 100% от общите допустими разходи за дейностите на ОЗИ с добавена стойност в началните етапи от жизнения цикъл на ОЗИ. Това участие постепенно намалява с течение на времето в съответствие с определените в СИП проценти на финансиране.

5.   ОЗИ и техните партньорски организации могат да кандидатстват за финансиране от Съюза, по-специално в рамките на програми и фондове на Съюза, в съответствие с приложимите правила. Това финансиране не покрива разходи, които вече се финансират по друга програма на Съюза.

6.   Вноските от партньорски организации за финансиране на ОЗИ се определят в съответствие с процентите на финансиране, посочени в параграф 4, и отразяват стратегията на ОЗИ за постигане на финансова устойчивост.

7.   EIT установява основан на резултатите механизъм за разпределяне по отношение на предоставянето на неговото финансово участие за ОЗИ. Той включва оценка на бизнес плановете и резултатите на ОЗИ, отчетени при постоянния мониторинг в съответствие с член 10 и както е посочено в СИП.

Член 19

Програмиране и докладване

1.   В съответствие с финансовите си правила, посочени в член 23, параграф 1, EIT приема единен програмен документ, който се основава на СИП и съдържа следното:

а)

изложение на основните приоритети и заплануваните инициативи на EIT и ОЗИ;

б)

оценка на финансовите потребности и на източниците на финансиране;

в)

оценка на нуждите от персонал, произтичащи от новите задачи;

г)

подходящи количествени и качествени методи, инструменти и показатели за мониторинг на дейността на EIT и ОЗИ, като се използва ориентиран към въздействието и основан на резултатите подход;

д)

други компоненти, предвидени във финансовите му правила.

2.   EIT приема консолидиран годишен доклад за дейността, който включва изчерпателна информация за извършените от EIT и ОЗИ дейности през предходната календарна година и за приноса на EIT за целите на „Хоризонт Европа“, както и за политиките и целите на Съюза в областта на иновациите, научните изследвания и образованието. В консолидирания годишен доклад за дейността се прави и оценка на постигнатите резултати спрямо определените цели, показатели и график, както и на рисковете, свързани с извършените дейности, използваните ресурси, включително неговия принос за целта за интегриране на въпросите, свързани с климата, съгласно Регламент (ЕС) 2021/695 с разбивка по ОЗИ, и работата на EIT като цяло. Консолидираният годишен доклад за дейността съдържа допълнителна подробна информация в съответствие с финансовите правила на EIT.

До 29 май 2022 г. и ежегодно след това директорът представя консолидирания годишен доклад за дейността на компетентните комисии на Европейския парламент.

Член 20

Мониторинг и оценка на EIT

1.   EIT гарантира, че неговите дейности, включително тези, които се управляват чрез ОЗИ, са предмет на постоянен и системен мониторинг и периодична независима оценка в съответствие с финансовите му правила с цел осигуряване едновременно на оптимални резултати, високи научни постижения и най-ефективно използване на ресурсите. Резултатите от мониторинга и от оценките се оповестяват.

2.   Комисията, с помощта на независими външни експерти и като взема предвид становищата на заинтересованите страни, извършва своевременно междинна и окончателна оценка на EIT и ОЗИ. Тези оценки се използват за изготвянето на оценките на „Хоризонт Европа“, предвидени в член 52 от Регламент (ЕС) 2021/ 695.

Тези оценки разглеждат начина, по който EIT изпълнява мисията и целите си, и обхващат всички дейности на EIT и ОЗИ. Те оценяват добавената стойност от Съюза на EIT, въздействието в целия Съюз и въздействието на дейностите в рамките на регионалната иновационна схема, откритостта, ефективността, ефикасността и значимостта на провежданите дейности и съгласуваността им и взаимното им допълване с относими политики на Съюза и национални политики, включително полезните взаимодействия с други части на „Хоризонт Европа“, и по-специално с другите европейски партньорства и мисии и ЕСИ.

Междинната оценка оценява също така, inter alia, резултатите и въздействието на пилотната инициатива за висше образование, ефективността на стратегиите за финансова устойчивост на ОЗИ и сътрудничеството между EIT и изпълнителните органи по стълб III „Иновативна Европа“ на „Хоризонт Европа“. В това отношение оценките на EIT ще се използват в оценките на „Хоризонт Европа“, извършвани от Комисията, също така с оглед на системната оценка на стълб III „Иновативна Европа“ на „Хоризонт Европа“, по-специално по отношение на „обслужването на едно гише“ за иновациите.

3.   Комисията може да извършва допълнителни оценки по теми или въпроси от стратегическо значение с помощта на независими външни експерти, избрани въз основа на прозрачен процес, с цел да разгледа постигнатия от EIT напредък по набелязаните цели, да определи факторите, допринасящи за изпълнението на дейностите, и да установи най-добри практики. Като извършва посочените допълнителни оценки, Комисията в пълна степен взема предвид административната тежест за EIT и ОЗИ.

4.   Комисията съобщава резултатите от оценките, придружени от нейните забележки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Управителният съвет надлежно взема под внимание констатациите, направени в оценките, при изпълнението на програмите и дейността на EIT.

Член 21

Бюджет на EIT

1.   Приходите на EIT се състоят от участие на Съюза. Приходите на EIT могат също така да включват и вноски от други частни и публични източници.

Участието на Съюза се предоставя под формата на финансово участие от „Хоризонт Европа“ в размер на 2 726 000 000 EUR по текущи цени, с допълнителна сума в размер на 210 000 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. за периода 2021 – 2027 г.

EIT може да получава допълнителни финансови средства от други програми на Съюза.

2.   Финансовото участие на EIT за ОЗИ се предоставя от участието на Съюза, посочено в параграф 1.

Член 22

Изготвяне и приемане на годишния бюджет на EIT

1.   Съдържанието и структурата на бюджета на EIT се установяват в съответствие с финансовите му правила. Разходите на EIT включват възнаграждението на персонала, административните и инфраструктурните разходи, както и оперативните разходи. Административните разходи се свеждат до минимум. Бюджетът на EIT е балансиран по отношение на приходите и разходите.

2.   Директорът съставя проект за разчет на приходите и разходите на EIT за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет.

3.   Управителният съвет приема проекта за разчет на приходите и разходите на EIT, придружен от проект за щатно разписание, и ги изпраща като част от единния програмен документ до датата, посочена във финансовите правила на EIT, на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

4.   Управителният съвет приема бюджета на EIT. Бюджетът на EIT става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. Когато е уместно, в него се внасят съответните корекции.

5.   Управителният съвет уведомява в най-кратки срокове бюджетния орган за намерението си да осъществи проекти, които могат да имат значително финансово отражение върху финансирането на бюджета на EIT, по-специално проекти, свързани с недвижимо имущество, като наемането или закупуването на сгради. Той информира Комисията за това.

6.   Всяко съществено изменение на бюджета на EIT се извършва по същата процедура.

Член 23

Изпълнение и контрол на бюджета

1.   EIT приема свои финансови правила в съответствие с член 70, параграф 3 от Финансовия регламент. По подходящ начин се отчита необходимостта от достатъчна оперативна гъвкавост, за да може EIT да постига целите си и да привлича и задържа партньори от частния сектор.

2.   Финансовото участие за EIT от „Хоризонт Европа“ и други програми на Съюза се усвоява в съответствие с правилата на съответните програми.

3.   Директорът изпълнява бюджета на EIT.

4.   Отчетите на EIT се консолидират с отчетите на Комисията.

Член 24

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   По отношение на EIT се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15) с оглед на борбата с измамите, корупцията и други незаконни действия.

2.   EIT се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (16). Управителният съвет оформя официално това присъединяване и приема необходимите мерки за подпомагане на OLAF при провеждането на вътрешни разследвания.

3.   Всички приети решения и споразумения за партньорство или споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства, сключени от EIT, изрично предвиждат OLAF и Сметната палата да могат да извършват проверки на място на документите на всички изпълнители и подизпълнители, които са получили финансови средства от Съюза, включително в помещенията на крайните бенефициери.

Член 25

Закриване на EIT

Ако EIT бъде закрит, то това закриване се извършва под надзора на Комисията в съответствие с приложимите правни разпоредби. В споразуменията за партньорство или в споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства с ОЗИ се предвиждат съответните разпоредби.

Член 26

Преглед

До 31 декември 2026 г. въз основа на резултатите от оценките, посочени в член 20, параграфи 2 и 3, Комисията представя по целесъобразност предложения за изменения на настоящия регламент, които тя счита за необходими, по-специално във връзка с мисията и целите на EIT, посочени в член 3, както и с цел продължаване на срока на бюджета на EIT след периода, посочен в членове 3 и 21, в съответствие с приложимата рамкова програма на Съюза за научни изследвания и иновации.

Член 27

Отмяна

Регламент (ЕО) № 294/2008 се отменя, считано от 28 май 2021 г., с изключение на членове 3 и 5, член 6, параграф 1 и членове 7, 14, 17 и 19 от него, които се отменят, считано от 1 януари 2021 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 28

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 3, 4 и 6, член 7, параграфи 1 и 3 и членове 8, 9, 18 и 21 се прилагат от 1 януари 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2021година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ С 47, 11.2.2020 г., стр. 69.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 27 април 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 10 май 2021 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение II.

(5)  ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

(6)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр 1).

(7)  Регламент (EС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на Програмата InvestEU и за отмяна на Регламент (EС) 2015/1017 (OВ L 107, 26.3.2021 г., стр. 30).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(9)  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(12)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(13)  Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).

(14)  Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(16)  OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСТАВ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

РАЗДЕЛ 1

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

1.

Управителният съвет се състои от 15 члена, които се назначават от Комисията по прозрачен начин, като се осигурява балансирано представяне на лица с опит в академичната, научноизследователската, иновационната или стопанската област. Те се назначават след открита покана за изразяване на интерес. Мандатът на членовете на управителния съвет е четири години. Комисията може еднократно да удължи мандата с две години по предложение на управителния съвет.

При назначаването на членовете на управителния съвет Комисията полага всички възможни усилия, за да гарантира балансирано представителство на лица с опит в академичната сфера (включително професионалното образование и обучение) и научноизследователската, иновационната и стопанската област, както и за да осигури равновесие между половете и географски баланс и да отчете особеностите на академичната, научноизследователската и иновационната среда в рамките на Съюза.

Когато е необходимо, управителният съвет представя на Комисията списък с подбрани кандидати с оглед на назначаването на член или членове. Включването на кандидатите в този списък става въз основа на резултатите от прозрачна и открита процедура, започната по инициатива на EIT.

Комисията назначава члена или членовете в съответствие с процедурата, посочена в параграфи 1, 2 и 3, и уведомява Европейския парламент и Съвета за процедурата на подбор и за окончателното назначаване на членовете на управителния съвет.

В случай че даден член не е в състояние да завърши мандата си, на негово място за остатъка от мандата се назначава заместник по процедурата, посочена в параграфи 1, 2 и 3. Заместник, който е заемал длъжността за срок, по-малък от две години, може по искане на управителния съвет да бъде повторно назначен от Комисията за допълнителен срок от четири години.

Комисията назначава трима допълнителни членове на управителния съвет, така че броят им да достигне 15 до 29 ноември 2022 г. Членовете на управителния съвет, които са назначени преди 28 май 2021 г., завършват своя мандат без право на подновяване.

При изключителни и надлежно обосновани обстоятелства, по-специално с цел запазване на почтеността на управителния съвет, Комисията може да прекрати по собствена инициатива мандата на член на управителния съвет.

2.

Членовете на управителния съвет действат независимо и по прозрачен начин в интерес на EIT, като защитават неговите мисия и цели, идентичност, автономност и съгласуваност.

3.

Управителният съвет може да покани член на съвета на ЕСИ или други заинтересовани страни да присъстват на заседанията му като наблюдатели.

4.

При изпълнението на мисията и целите на EIT, посочени в член 3, управителният съвет изпълнява отговорностите си под надзора на Комисията.

РАЗДЕЛ 2

ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

1.

При изпълнение на задачите си по управление и мониторинг на дейността на EIT и ОЗИ управителният съвет взема стратегически решения. По-специално, той:

а)

след консултация със съществуващите ОЗИ и като взема предвид техните становища, приема приноса на EIT към предложението на Комисията относно СИП и го оповестява;

б)

приема единния програмен документ, бюджета, годишния отчет и счетоводния баланс на EIT, както и неговия консолидиран годишен доклад за дейността;

в)

приема адекватни критерии и ясни и прозрачни процедури за основано на резултатите финансиране на ОЗИ, включително решението относно максималното разпределение на финансовото участие от EIT за тях, с оглед на изпълнението на съответния бизнес план на ОЗИ и постигането на целите, посочени в СИП, и в съответствие с член 10, като взема под внимание изискванията, посочени в член 11, параграфи 4 и 5, включително напредъка на ОЗИ в постигането на финансова устойчивост;

г)

приема процедурата за подбор на ОЗИ в съответствие с член 9 и СИП;

д)

избира и определя партньорства под формата на ОЗИ в съответствие с условията и критериите, посочени в член 9, и отменя решенията за определяне на партньорство, когато това е целесъобразно;

е)

упълномощава директора да подготвя, договаря и сключва споразумения за партньорство и споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства с ОЗИ;

ж)

определя срока, съдържанието и структурата на меморандумите за сътрудничество в съответствие с член 12, възлага мандат и упълномощава директора да подготвя и договаря меморандуми за сътрудничество с ОЗИ и след като разгледа договорените меморандуми за сътрудничество, упълномощава директора да ги сключи;

з)

упълномощава директора да удължава срока на действие на споразуменията за партньорство с ОЗИ след първоначално определения срок, ако резултатите от междинния преглед и всеобхватната оценка, посочени в СИП, са положителни, преди изтичането на този срок в съответствие с членове 10 и 11;

и)

упълномощава директора да подготвя, договаря и сключва споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства с други правни субекти;

й)

приема ефективни, ефикасни, прозрачни и непрекъснати процедури за мониторинг и оценка, включително надежден набор от показатели в съответствие с членове 10, 11, 19 и 20, и наблюдава тяхното изпълнение от страна на директора;

к)

предприема подходящи корективни мерки по отношение на ОЗИ с по-ниски резултати, включително намаляване, изменение или оттегляне на финансовото участие на EIT за тези ОЗИ или прекратяване на споразуменията за партньорство с тях, въз основа на резултатите от мониторинга и оценката, в съответствие с целите на EIT и ОЗИ и с членове 10, 11 и 18;

л)

насърчава ОЗИ да приемат оперативни модели за отвореност към нови партньорски организации;

м)

популяризира EIT в целия Съюз и в световен мащаб с цел повишаване на неговата привлекателност, като за тази цел упълномощава директора да подписва меморандуми за разбирателство с държавите членки, асоциираните държави или други трети държави;

н)

взема решения относно разработването и координирането на действия за подкрепа, предприемани от ОЗИ, за да се разшири въздействието на EIT в целия Съюз с оглед на развиването на предприемаческия и иновационния капацитет на висшите учебни заведения, както и на доставчиците за професионално образование и обучение по целесъобразност и тяхното интегриране в екосистемите за иновации, с цел засилване на интегрирането на триъгълника на знанието;

о)

насърчава създаването на полезни взаимодействия между EIT, включително чрез ОЗИ, и рамковите програми на Съюза за научни изследвания и иновации, както и националните и регионалните схеми за финансиране.

2.

В допълнение към стратегическите решения, посочени в точка 1, управителният съвет взема следните процедурни и оперативни решения, необходими за изпълнението на неговите задачи и дейностите на EIT. По-специално той:

а)

приема свой процедурен правилник и процедурен правилник на изпълнителния комитет, както и специални финансови правила за EIT;

б)

делегира специални задачи на изпълнителния комитет;

в)

определя подходящи възнаграждения за членовете на управителния съвет и на изпълнителния комитет, които са в съответствие със съществуващите сходни възнаграждения в държавите членки;

г)

приема открита и прозрачна процедура за подбор на членовете на изпълнителния комитет;

д)

назначава директора и, ако е необходимо, удължава неговия мандат или отстранява от длъжност директора, в съответствие с раздел 5;

е)

назначава счетоводителя и членовете на изпълнителния комитет;

ж)

приема кодекс за поведение по отношение на конфликтите на интереси;

з)

по целесъобразност създава консултативни групи с определена цел и задачи и за определен срок;

и)

установява функция за вътрешен одит в съответствие с финансовите правила на EIT;

й)

взема решение относно работните езици на EIT, като отчита съществуващите принципи относно многоезичието и практическите изисквания за дейността му;

к)

свиква годишна среща на високо равнище с ОЗИ;

л)

изготвя доклади относно сътрудничеството на ОЗИ с други европейски партньорства.

3.

Управителният съвет взема решения в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1) (наричани съответно „Правилник за длъжностните лица“ и „Условия за работа на другите служители“), във връзка с персонала на EIT и условията за тяхната работа. По-специално той:

а)

приема мерките за прилагане с цел привеждане в действие на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица;

б)

в съответствие с буква в) от настоящата точка упражнява по отношение на персонала на EIT правомощията на органа по назначаването, предоставени от Правилника за длъжностните лица, и на органа, оправомощен да сключва трудови договори, предоставени от Условията за работа на другите служители („правомощията на органа по назначаването“);

в)

в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и на основание на член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители приема решение за делегиране на директора на съответните правомощия на орган по назначаването и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени, като директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица;

г)

взема решение временно да отнеме, когато това се налага от изключителни обстоятелства, правомощията на орган по назначаването, делегирани на директора, както и онези, които директорът е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от директора.

РАЗДЕЛ 3

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

1.

Управителният съвет избира своя председател измежду членовете си. Мандатът на председателя е две години с право на еднократно подновяване.

2.

Представителят на Комисията участва в заседанията на управителния съвет без право на глас, но неговото съгласие се изисква в случаите, посочени в точка 5. Той има право да предлага точки за дневния ред на заседанията на управителния съвет.

3.

Директорът участва в заседанията на управителния съвет без право на глас.

4.

Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на всички членове с право на глас.

Въпреки това за решенията по раздел 2, точка 1, букви а), б), в), г) и н) и раздел 2, точка 2, букви д) и й), както и за решенията по точка 1 от настоящия раздел се изисква мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

5.

Решенията на управителния съвет по точка 1, букви в), д), ж), з), й) и м), точка 2, буква в) и точка 3, буква a) от раздел 2 изискват съгласието на Комисията, което се изразява от нейния представител в управителния съвет.

6.

Управителният съвет иска становището на групата на представителите на държавите членки преди вземането на решения относно удължаването на срока на действие или прекратяването на споразуменията за партньорство с ОЗИ в съответствие с раздел 2, точка 1, букви з) и к) и относно сключването на меморандума за сътрудничество в съответствие с раздел 2, точка 1, буква ж).

Становището, посочено в първия параграф, не е обвързващо за управителния съвет. То се издава без ненужно забавяне и при всички случаи не по-късно от два месеца след като е било поискано.

7.

Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко четири пъти годишно, както и извънредни заседания, които се свикват от председателя или по искане на най-малко една трета от всички негови членове или на представителя на Комисията.

РАЗДЕЛ 4

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

1.

Изпълнителният комитет подпомага управителния съвет при изпълнението на задачите му.

2.

Изпълнителният комитет се състои от петима члена, включващи председателя на управителния съвет, който председателства и изпълнителния комитет. Другите четирима членове, различни от председателя, се избират от управителния съвет измежду членовете му, като се осигурява баланс между членове с опит в академичната, научноизследователската, иновационната или стопанската област. Мандатът на членовете на изпълнителния комитет е две години с възможност за еднократно подновяване.

3.

Изпълнителният комитет подготвя заседанията на управителния съвет в сътрудничество с директора.

4.

Управителният съвет може да отправи искане до изпълнителния комитет за надзор и мониторинг на изпълнението на решенията и препоръките на управителния съвет.

5.

Изпълнителният комитет подготвя обсъждането и приемането от страна на управителния съвет на проекта за позиция на EIT към предложението на Комисията относно СИП. Освен това изпълнителният комитет подготвя обсъждането на управителния съвет по проекта за единен програмен документ, проекта за консолидиран годишен доклад за дейността, проекта за годишния бюджет, проекта за годишния финансов отчет и счетоводния баланс преди представянето им на управителния съвет.

6.

Решенията на изпълнителния комитет се приемат с мнозинство от присъстващите членове. Всеки член има право на един глас.

7.

Представителят на Комисията участва в заседанията на изпълнителния комитет без право на глас. Той има право да предлага точки за дневния ред на заседанията на изпълнителния комитет.

8.

Директорът участва в заседанията на изпълнителния комитет без право на глас.

9.

Членовете на изпълнителния комитет действат независимо и по прозрачен начин в интерес на EIT, като защитават неговите мисия и цели, идентичност, автономност и съгласуваност. Те редовно докладват на управителния съвет относно взетите решения и задачите, които са им възложени от управителния съвет.

РАЗДЕЛ 5

ДИРЕКТОР

1.

Директорът е лице с експертен опит и добра репутация в областите, в които работи EIT. Директорът е член на персонала на EIT и се назначава като срочно нает служител съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.

Директорът се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор. За целите на сключване на договора с директора EIT се представлява от председателя на управителния съвет.

3.

Мандатът на директора е четири години. Управителният съвет, по предложение на Комисията, което отчита нейната оценка на работата на директора и най-добрите интереси на EIT, както и бъдещите задачи и предизвикателства пред EIT, може еднократно да удължи този мандат с до четири години. Директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в нова процедура за подбор за същата длъжност.

4.

Директорът се отстранява от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

5.

Директорът отговаря за дейността и ежедневното управление на EIT и е неговият законен представител. Директорът отговаря пред управителния съвет и периодично му докладва за развитието на дейността на EIT и всички дейности, които попадат в обхвата на отговорността му.

6.

По-специално директорът:

а)

организира и ръководи дейността на EIT;

б)

подпомага работата на управителния съвет и на изпълнителния комитет, осигурява секретариат за провеждането на заседанията им и доставя необходимата информация за изпълнение на задълженията им;

в)

подпомага управителния съвет при подготовката на приноса на EIT към предложението на Комисията относно СИП;

г)

изготвя проекта за единен програмен документ, проекта за консолидиран годишен доклад за дейността и проекта за годишен бюджет, които се представят на управителния съвет;

д)

подготвя и ръководи административно процедурата за подбор на ОЗИ, като гарантира, че различните етапи на тази процедура се провеждат прозрачно и обективно, под надзора на управителния съвет, като прилага подробен доклад за процедурата за подбор към консолидирания годишен доклад за дейността, посочен в буква г);

е)

подготвя, договаря и сключва с разрешението на управителния съвет споразумения за партньорство и споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства с ОЗИ;

ж)

подготвя и договаря меморандуми за сътрудничество с ОЗИ и след окончателното им одобряване от управителния съвет ги сключва в съответствие с раздел 2, точка 1, буква а);

з)

подготвя, договаря и сключва със съгласието на управителния съвет споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства с други правни субекти;

и)

организира заседанията на форума на заинтересованите страни и на групата на представителите на държавите членки и гарантира ефективната комуникация с тях под надзора на управителния съвет;

й)

с разрешението на управителния съвет подписва меморандуми за разбирателство с държавите членки, асоциираните държави или други трети държави с цел да се популяризира EIT в световен мащаб;

к)

гарантира осъществяването на ефективни процедури за мониторинг и оценка, свързани с резултатите от дейността на ОЗИ в съответствие с раздел 2, точка 1, буква й), и също така прилага корективните мерки, за които управителният съвет е взел решение в съответствие с член 11, параграф 6;

л)

отговаря за административните и финансовите въпроси в съответствие с принципа за добро финансово управление, включително за изпълнението на бюджета на EIT, като взема под внимание препоръките, отправени от функцията за вътрешен одит;

м)

представя проекта за годишния финансов отчет и за счетоводния баланс на функцията за вътрешен одит, а след това и на управителния съвет;

н)

под надзора на управителния съвет гарантира изпълнението на задълженията на EIT във връзка със сключени от EIT договори и споразумения;

о)

под надзора на управителния съвет осигурява ефективна комуникация с институциите на Съюза;

п)

информира групата на представителите на държавите членки за резултатите от мониторинга и оценката и представя становищата на групата на представителите на държавите членки на управителния съвет;

р)

действа независимо и по прозрачен начин в интерес на EIT, като защитава неговите мисия и цели, идентичност, автономност и съгласуваност.

7.

Директорът изпълнява всякакви други задачи, които са му поверени от управителния съвет и за които носи отговорност.

РАЗДЕЛ 6

ПЕРСОНАЛ НА EIT И КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

1.

Персоналът на EIT се състои от служители, които се назначават пряко от EIT. Правилникът за длъжностните лица, Условията за работа на другите служители и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза за прилагането им, се прилагат спрямо персонала на EIT. Настоящата точка се прилага за персонала, назначен от EIT на 28 май 2021 г., независимо от началната дата на съответния трудов договор.

2.

Допуска се командироване на национални експерти в EIT за ограничен срок. Управителният съвет приема разпоредби, с които на командированите национални експерти се предоставя възможност да работят в EIT и се определят техните права и отговорности.

(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И НЕГОВОТО ИЗМЕНЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1)

Регламент (ЕС) № 1292/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 174)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 294/2008

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, точка 1

Член 2, точка 1

Член 2, точка 2

Член 2, точка 2

Член 2, точка 3

Член 2, точка 3

Член 2, точка 5

Член 2, точка 5

Член 2, точка 6

Член 2, точка 6

Член 2, точка 7

Член 2, точка 7

-

Член 2, точка 8

Член 2, точка 8

-

Член 2, точка 9

Член 2, точка 9

Член 2, точка 9a

Член 2, точка 10

Член 2, точка 10

Член 2, точка 11

-

Член 2, точка 12

Член 2, точка 11

Член 2, точка 13

-

Член 2, точка 14

-

Член 2, точка 15

-

Член 2, точка 16

Член 3

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 1, букви а), в) и г)

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 2

-

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 2

-

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 1, букви а)—в)

Член 6, букви а), б) и в) и буква д)

Член 5, параграф 1, буква г)

-

-