ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 131

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
16 април 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/614 на Комисията от 7 април 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Bayramiç Beyazı (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/615 на Комисията от 7 април 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Taşköprü Sarımsağı (ЗНП)

3

 

*

Регламент (ЕС) 2021/616 на Комисията от 13 април 2021 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от беналаксил, беналаксил-М, дихлобенил, флуопиколид, прохиназид и пиридалил във или върху определени продукти ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/617 на Комисията от 14 април 2021 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/2235 и (ЕС) 2020/2236 по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати и на ветеринарни здравни/официални сертификати за въвеждане в Съюза на определени водни животни и продукти от животински произход ( 1 )

41

 

*

Регламент (ЕС) 2021/618 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диклофоп, флуопирам, ипконазол и тербутилазин във или върху определени продукти ( 1 )

55

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/619 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/2235, (ЕС) 2020/2236 и (ЕС) 2021/403 по отношение на преходните разпоредби за използването на ветеринарни здравни сертификати, ветеринарни здравни/официални сертификати и официални сертификати ( 1 )

72

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията от 15 април 2021 година за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с одобряването на статута свободен от болест и на липсата на имунизационен статут на някои държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на определени болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на тези болести от списъка ( 1 )

78

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/621 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията имидаклоприд по отношение на максимално допустимата стойност на остатъчните количества в храни от животински произход ( 1 )

120

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/622 на Комисията от 15 април 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните образци за докладване, указанията и методиката за докладване относно минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения ( 1 )

123

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/623 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

137

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/624 на Съвета от 12 април 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията между Европейската икономическа общност, Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за общ транзитен режим, по отношение на измененията на допълнения I и III към посочената Конвенция

168

 

*

Решение (EC, Евратом) 2021/625 на Комисията от 14 април 2021 година за създаване на мрежа от първични дилъри и определяне на критериите за допустимост на кандидатите за мандати на водещ или съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки за целите на дейностите по заемане на средства от Комисията от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия

170

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/626 на Комисията от 14 април 2021 година за създаване на портала InvestEU и определяне на неговите технически спецификации

183

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/627 на Комисията от 15 април 2021 година за определяне на правила за поддържане на и достъп до регистрите в Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета

187

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/614 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2021 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Bayramiç Beyazı“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Bayramiç Beyazı“, подадено от Турция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Bayramiç Beyazı“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Bayramiç Beyazı“ (ЗНП).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6 „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 435, 16.12.2020 г., стр. 14.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


16.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/615 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2021 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Taşköprü Sarımsağı“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Taşköprü Sarımsağı“, подадено от Турция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Taşköprü Sarımsağı“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Taşköprü Sarımsağı“ (ЗНП).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6 „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 436, 17.12.2020 г., стр. 25.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


16.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/616 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2021 година

за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от беналаксил, беналаксил-М, дихлобенил, флуопиколид, прохиназид и пиридалил във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а), член 18, параграф 1, буква б) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за беналаксил и беналаксил-М са установени в приложение II и част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за флуопиколид, прохиназид и пиридалил са определени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за дихлобенил са определени в част А от приложение V към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) представи обосновано становище относно прегледа на съществуващите МДГОВ за беналаксил и беналаксил-М в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (2). Той взе предвид предишен преглед за беналаксил (3). За някои продукти Органът препоръча повишаване на съществуващите МДГОВ или запазване на нивата им. МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Органът стигна до заключението, че липсва известна информация по отношение на МДГОВ за трапезно грозде, картофи, чесън, лук, шалот/дребен лук, марули и праз и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(3)

Органът предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за дихлобенил в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (4). Тъй като дихлобенил вече не е одобрен в ЕС и всички разрешения за това вещество са отнети, МДГОВ следва да останат в приложение V на границата на определяне (LOD).

(4)

Органът предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за флуопиколид в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (5). Той препоръча намаляване на МДГОВ за марули. За определени други продукти той препоръча повишаване или запазване на съществуващите стойности на МДГОВ. МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Той стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, хмел, свине (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), говеда (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), овце (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), кози (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), еднокопитни (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), домашни птици (мускули, мазнини, черен дроб), други отглеждани в стопанства сухоземни животни (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), мляко (краве, овче, козе, кобилешко) и птичи яйца, част от информацията не е налична и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ следва да бъдат установени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящата им стойност или със стойността, определена от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(5)

Органът предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за прохиназид в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (6). Той предложи да се измени определението за пестициден остатък за стоки от животински произход и препоръча повишаване или запазване на съществуващите МДГОВ за някои продукти. МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Той стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за ечемик, овес, говеда (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), овце (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), кози (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), еднокопитни (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци) и мляко (краве, овче, козе, кобилешко), част от информацията не е налична и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящата им стойност или със стойността, определена от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(6)

Органът предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за пиридалил в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (7). Той препоръча да бъдат намалени МДГОВ за сладки пиперки. За други продукти Органът препоръча повишаване или запазване на съществуващите МДГОВ. МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящата им стойност или със стойността, определена от Органа.

(7)

По отношение на продукти, върху които употребата на разглеждания продукт за растителна защита не е разрешена и за които не съществуват стойности, при които вносът е допустим, нито има МДГОВ по Кодекс алиментариус (CXL), МДГОВ следва да бъдат определени така, че стойността им да бъде равна на конкретната LOD, или следва да се прилагат МДГОВ по подразбиране, както е предвидено в член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(8)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъци от пестициди относно нуждата да се адаптират някои от границите на определяне. За няколко вещества тези лаборатории стигнаха до заключението, че поради промените в техническо отношение за някои продукти се налага да бъдат установени специални граници на определяне.

(9)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, се приема, че съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(10)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации относно новите МДГОВ с търговските партньори на Съюза и техните становища бяха взети под внимание.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(12)

С цел да се позволи нормално пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвидят преходни разпоредби за продуктите, които са били произведени преди изменението на МДГОВ и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

(13)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, така че да се позволи на държавите членки, третите държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания вследствие на изменението на МДГОВ.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 396/2005 във вида преди изменението му с настоящия регламент продължава да се прилага за продукти, които са били произведени в Съюза или внесени в Съюза преди 6 ноември 2021 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 6 ноември 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от беналаксил-М в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019;17(9):5818.

(3)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от беналаксил в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013;11(10):3405.

(4)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от дихлобенил в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013;11(5):3218.

(5)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от флуопиколид в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019;17(7):5748.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от прохиназид в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020;18(1):5987.

(7)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от пиридалил в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019;17(9):5814.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

приложение II се изменя, както следва:

а)

колоната за беналаксил и беналаксил-М се заменя със:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ  (1)

Беналаксил, включително други смеси от съставни изомери, сред които и беналаксил-М (сума на изомерите)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01  (*1)

0110010

Грейпфрути

 

0110020

Портокали

 

0110030

Лимони

 

0110040

Сладки лимони

 

0110050

Мандарини

 

0110990

Други (2)

 

0120000

Черупкови плодове

0,01  (*1)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други (2)

 

0130000

Семкови плодове

0,01  (*1)

0130010

Ябълки

 

0130020

Круши

 

0130030

Дюли

 

0130040

Мушмули

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

0130990

Други (2)

 

0140000

Костилкови плодове

0,01  (*1)

0140010

Кайсии

 

0140020

Череши (сладки)

 

0140030

Праскови

 

0140040

Сливи

 

0140990

Други (2)

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

0151000

а)

грозде

 

0151010

Трапезно грозде

0,7 (+)

0151020

Винено грозде

0,3

0152000

б)

ягоди

0,01  (*1)

0153000

в)

храстови

0,01  (*1)

0153010

Къпини

 

0153020

Полски къпини

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153990

Други (2)

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,01  (*1)

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други (2)

 

0160000

Смесени плодове

0,01  (*1)

0161000

а)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумквати

 

0161050

Карамболи

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0161990

Други (2)

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други (2)

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други (2)

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

0211000

а)

картофи

0,02  (*1) (+)

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,01  (*1)

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други (2)

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

0,01  (*1)

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина с едри глави

 

0213040

Хрян

 

0213050

Земна ябълка

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Магданоз на грудки

 

0213080

Репички

 

0213090

Козя брада

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

Репи

 

0213990

Други (2)

 

0220000

Луковични зеленчуци

 

0220010

Чесън

0,02  (*1) (+)

0220020

Лук

0,02  (*1) (+)

0220030

Шалот/дребен лук

0,02  (*1) (+)

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

0,01  (*1)

0220990

Други (2)

0,01  (*1)

0230000

Плодни зеленчуци

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

0231010

Домати

0,5

0231020

Сладки пиперки

0,01  (*1)

0231030

Патладжани

0,5

0231040

Бамя

0,01  (*1)

0231990

Други (2)

0,01  (*1)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

0,01  (*1)

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички

 

0232990

Други (2)

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

0,3

0233020

Тикви

0,01  (*1)

0233030

Дини

0,15

0233990

Други (2)

0,01  (*1)

0234000

г)

сладка царевица

0,01  (*1)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01  (*1)

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01  (*1)

0241000

а)

цветно зеле

 

0241010

Броколи

 

0241020

Карфиол

 

0241990

Други (2)

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Зеле

 

0242990

Други (2)

 

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

 

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други (2)

 

0244000

г)

алабаш

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

0251010

Полска салата/кълнова салата

0,01  (*1)

0251020

Маруля

3 (+)

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

0,01  (*1)

0251040

Кресон и други кълнове

0,01  (*1)

0251050

Земен кресон

0,01  (*1)

0251060

Рукола

0,01  (*1)

0251070

Червен синап

0,01  (*1)

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

0,01  (*1)

0251990

Други (2)

0,01  (*1)

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01  (*1)

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други (2)

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*1)

0254000

г)

воден кресон

0,01  (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*1)

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

0,02  (*1)

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа от целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други (2)

 

0260000

Бобови

0,01  (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други (2)

 

0270000

Стъблени зеленчуци

 

0270010

Аспержи

0,01  (*1)

0270020

Артишок

0,01  (*1)

0270030

Целина

0,01  (*1)

0270040

Резене

0,01  (*1)

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

0,01  (*1)

0270060

Праз

0,02  (*1) (+)

0270070

Ревен

0,01  (*1)

0270080

Бамбукови филизи

0,01  (*1)

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01  (*1)

0270990

Други (2)

0,01  (*1)

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

 

0300000

ВАРИВА

0,01  (*1)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

 

0300040

Лупина

 

0300990

Други (2)

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,01  (*1)

0401000

Маслодайни семена

 

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Семена от рапица

 

0401070

Соя

 

0401080

Семена от синап

 

0401090

Семена от памук

 

0401100

Тиквено семе

 

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

 

0401120

Семена от пореч

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рициново семе

 

0401990

Други (2)

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0402990

Други (2)

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01  (*1)

0500010

Ечемик

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

0500030

Царевица

 

0500040

Просо

 

0500050

Овес

 

0500060

Ориз

 

0500070

Ръж

 

0500080

Сорго

 

0500090

Пшеница

 

0500990

Други (2)

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  (*1)

0610000

Чай

 

0620000

Кафе на зърна

 

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други (2)

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други (2)

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други (2)

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

 

0650000

Група Рожкови

 

0700000

ХМЕЛ

0,05  (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

0,05  (*1)

0810000

Подправки на семена

 

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други (2)

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

 

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други (2)

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

 

0830010

Канела

 

0830990

Други (2)

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

 

0840020

Джинджифил (10)

 

0840030

Куркума

 

0840040

Хрян (11)

 

0840990

Други (2)

 

0850000

Подправки, които представляват пъпки

 

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други (2)

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

 

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други (2)

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

 

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други (2)

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други (2)

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Продукти от

 

1011000

а)

свине

 

1011010

Мускули

0,02  (*1)

1011020

Мазнини

0,01  (*1)

1011030

Черен дроб

0,01  (*1)

1011040

Бъбреци

0,01  (*1)

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

1011990

Други (2)

0,01  (*1)

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

0,02  (*1)

1012020

Мазнини

0,01  (*1)

1012030

Черен дроб

0,01  (*1)

1012040

Бъбреци

0,01  (*1)

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

1012990

Други (2)

0,01  (*1)

1013000

в)

овце

 

1013010

Мускули

0,02  (*1)

1013020

Мазнини

0,01  (*1)

1013030

Черен дроб

0,01  (*1)

1013040

Бъбреци

0,01  (*1)

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

1013990

Други (2)

0,01  (*1)

1014000

г)

кози

 

1014010

Мускули

0,02  (*1)

1014020

Мазнини

0,01  (*1)

1014030

Черен дроб

0,01  (*1)

1014040

Бъбреци

0,01  (*1)

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

1014990

Други (2)

0,01  (*1)

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

0,02  (*1)

1015020

Мазнини

0,01  (*1)

1015030

Черен дроб

0,01  (*1)

1015040

Бъбреци

0,01  (*1)

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

1015990

Други (2)

0,01  (*1)

1016000

е)

домашни птици

 

1016010

Мускули

0,02  (*1)

1016020

Мазнини

0,01  (*1)

1016030

Черен дроб

0,01  (*1)

1016040

Бъбреци

0,01  (*1)

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

1016990

Други (2)

0,01  (*1)

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

Мускули

0,02  (*1)

1017020

Мазнини

0,01  (*1)

1017030

Черен дроб

0,01  (*1)

1017040

Бъбреци

0,01  (*1)

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

1017990

Други (2)

0,01  (*1)

1020000

Мляко

0,02  (*1)

1020010

Краве

 

1020020

Овче

 

1020030

Козе

 

1020040

Кобилешко

 

1020990

Други (2)

 

1030000

Птичи яйца

0,02  (*1)

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други (2)

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05  (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,02  (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,02  (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,02  (*1)

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

Беналаксил, включително други смеси от съставни изомери, сред които и беналаксил-М (сума на изомерите)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за изпитванията за наличие на остатъчни вещества и за метаболизма при културите не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е подадена до [до Службата за публикации: моля, въведете дата 2 години след публикуването] г., или — ако тази информация не е подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0151010 Трапезно грозде

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за метаболизма при културите не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е подадена до [до Службата за публикации: моля, въведете дата 2 години след публикуването] г., или — ако тази информация не е подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0211000 а)картофи

0220010 Чесън

0220020 Лук

0220030 Шалот/дребен лук

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за метаболизма при културите и изпитванията за наличие на остатъчни вещества нe e налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е подадена до [до Службата за публикации: моля, въведете дата 2 години след публикуването] г., или — ако тази информация не е подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0251020 Маруля

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за метаболизма при културите не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е подадена до [до Службата за публикации: моля, въведете дата 2 години след публикуването] г., или — ако тази информация не е подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0270060 Праз

б)

добавят се следните колони за флуопиколид, прохиназид и пиридалил:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ  (2)

Флуопиколид

Прохиназид (F) (R)

Пиридалил

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

0,01 (*2)

0110000

Цитрусови плодове

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0110010

Грейпфрути

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

0110990

Други (2)

 

 

 

0120000

Черупкови плодове

0,01 (*2)

0,02 (*2)

 

0120010

Бадеми

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

0120060

Лешници

 

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

0120990

Други (2)

 

 

 

0130000

Семкови плодове

0,01 (*2)

 

 

0130010

Ябълки

 

0,08

 

0130020

Круши

 

0,08

 

0130030

Дюли

 

0,01  (*2)

 

0130040

Мушмули

 

0,01  (*2)

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

0,01  (*2)

 

0130990

Други (2)

 

0,01  (*2)

 

0140000

Костилкови плодове

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0140010

Кайсии

 

 

 

0140020

Череши (сладки)

 

 

 

0140030

Праскови

 

 

 

0140040

Сливи

 

 

 

0140990

Други (2)

 

 

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

 

0151000

а)

грозде

2

0,5

 

0151010

Трапезно грозде

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

0152000

б)

ягоди

0,01 (*2)

2

 

0153000

в)

храстови

 

0,01  (*2)

 

0153010

Къпини

3

 

 

0153020

Полски къпини

0,01 (*2)

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

0,01 (*2)

 

 

0153990

Други (2)

0,01 (*2)

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,01 (*2)

 

 

0154010

Боровинки

 

0,01  (*2)

 

0154020

Червени боровинки

 

0,01  (*2)

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

1,5

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

1,5

 

0154050

Шипки

 

0,01  (*2)

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0,01  (*2)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0,01  (*2)

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0,01  (*2)

 

0154990

Други (2)

 

0,01  (*2)

 

0160000

Смесени плодове

0,01 (*2)

 

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

0161010

Фурми

 

0,01  (*2)

 

0161020

Смокини

 

0,01  (*2)

 

0161030

Трапезни маслини

 

0,02 (*2)

 

0161040

Кумквати

 

0,01  (*2)

 

0161050

Карамболи

 

0,01  (*2)

 

0161060

Райска ябълка

 

0,01  (*2)

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0,01  (*2)

 

0161990

Други (2)

 

0,01  (*2)

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0,01  (*2)

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

 

0162020

Личи

 

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

 

0162050

Звездни ябълки

 

 

 

0162060

Виржинска хурма

 

 

 

0162990

Други (2)

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

0163010

Авокадо

 

0,02 (*2)

 

0163020

Банани

 

0,01  (*2)

 

0163030

Манго

 

0,01  (*2)

 

0163040

Папая

 

0,01  (*2)

 

0163050

Нарове

 

0,01  (*2)

 

0163060

Черимоя

 

0,01  (*2)

 

0163070

Гуава

 

0,01  (*2)

 

0163080

Ананаси

 

0,01  (*2)

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0,01  (*2)

 

0163100

Дуриан

 

0,01  (*2)

 

0163110

Бодлива анона

 

0,01  (*2)

 

0163990

Други (2)

 

0,01  (*2)

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0211000

а)

картофи

0,03

 

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,01  (*2)

 

 

0212010

Корени от маниока

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

 

0212990

Други (2)

 

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

0,2

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

 

0213020

Моркови

 

 

 

0213030

Целина с едри глави

 

 

 

0213040

Хрян

 

 

 

0213050

Земна ябълка

 

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

 

0213070

Магданоз на грудки

 

 

 

0213080

Репички

 

 

 

0213090

Козя брада

 

 

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

 

0213110

Репи

 

 

 

0213990

Други (2)

 

 

 

0220000

Луковични зеленчуци

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0220010

Чесън

0,3

 

 

0220020

Лук

1

 

 

0220030

Шалот/дребен лук

0,3

 

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

10

 

 

0220990

Други (2)

0,01 (*2)

 

 

0230000

Плодни зеленчуци

 

 

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

1

 

 

0231010

Домати

 

0,15

1,5

0231020

Сладки пиперки

 

0,01  (*2)

0,9

0231030

Патладжани

 

0,15

1,5

0231040

Бамя

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0231990

Други (2)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

0,5

0,05

0,01 (*2)

0232010

Краставици

 

 

 

0232020

Корнишони

 

 

 

0232030

Тиквички

 

 

 

0232990

Други (2)

 

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

0,5

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0233010

Пъпеши

 

 

 

0233020

Тикви

 

 

 

0233030

Дини

 

 

 

0233990

Други (2)

 

 

 

0234000

г)

сладка царевица

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0241000

а)

цветно зеле

2

 

 

0241010

Броколи

 

 

 

0241020

Карфиол

 

 

 

0241990

Други (2)

 

 

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

0,2

 

 

0242020

Зеле

0,3

 

 

0242990

Други (2)

0,01 (*2)

 

 

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

2

 

 

0243010

Китайско зеле

 

 

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

 

0243990

Други (2)

 

 

 

0244000

г)

алабаш

0,03

 

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Полска салата/кълнова салата

30

 

 

0251020

Маруля

6

 

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

2 (+)

 

 

0251040

Кресон и други кълнове

30

 

 

0251050

Земен кресон

30

 

 

0251060

Рукола

30

 

 

0251070

Червен синап

30

 

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

30

 

 

0251990

Други (2)

0,01  (*2)

 

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

6

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0252010

Спанак

 

 

 

0252020

Тученица

 

 

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

 

0252990

Други (2)

 

 

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0254000

г)

воден кресон

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

 

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Кервел

30

 

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

9

 

 

0256030

Листа от целина

9

 

 

0256040

Магданоз

9

 

 

0256050

Градински чай

9

 

 

0256060

Розмарин

9

 

 

0256070

Мащерка

9

 

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

9

 

 

0256090

Дафинов лист

9

 

 

0256100

Градински пелин

9

 

 

0256990

Други (2)

0,02  (*2)

 

 

0260000

Бобови

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

 

0260050

Леща

 

 

 

0260990

Други (2)

 

 

 

0270000

Стъблени зеленчуци

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0270010

Аспержи

0,01 (*2)

 

 

0270020

Артишок

0,01 (*2)

 

 

0270030

Целина

0,01 (*2)

 

 

0270040

Резене

0,01 (*2)

 

 

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

0,01 (*2)

 

 

0270060

Праз

1,5

 

 

0270070

Ревен

0,01 (*2)

 

 

0270080

Бамбукови филизи

0,01 (*2)

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01 (*2)

 

 

0270990

Други (2)

0,01 (*2)

 

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0280010

Култивирани гъби

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300000

ВАРИВА

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300010

Фасул

 

 

 

0300020

Леща

 

 

 

0300030

Грах

 

 

 

0300040

Лупина

 

 

 

0300990

Други (2)

 

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0,01  (*2)

0401000

Маслодайни семена

 

 

 

0401010

Ленено семе

 

 

 

0401020

Фъстъци

 

 

 

0401030

Маково семе

 

 

 

0401040

Сусамово семе

 

 

 

0401050

Слънчогледово семе

 

 

 

0401060

Семена от рапица

 

 

 

0401070

Соя

 

 

 

0401080

Семена от синап

 

 

 

0401090

Семена от памук

 

 

 

0401100

Тиквено семе

 

 

 

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

 

 

 

0401120

Семена от пореч

 

 

 

0401130

Камелина

 

 

 

0401140

Конопено семе

 

 

 

0401150

Рициново семе

 

 

 

0401990

Други (2)

 

 

 

0402000

Маслодайни плодове

 

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

 

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

 

 

0402990

Други (2)

 

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0500010

Ечемик

 

0,04 (+)

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

0,01  (*2)

 

0500030

Царевица

 

0,01  (*2)

 

0500040

Просо

 

0,01  (*2)

 

0500050

Овес

 

0,04 (+)

 

0500060

Ориз

 

0,01  (*2)

 

0500070

Ръж

 

0,02

 

0500080

Сорго

 

0,01  (*2)

 

0500090

Пшеница

 

0,02

 

0500990

Други (2)

 

0,01  (*2)

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

 

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0610000

Чай

0,05  (*2)

 

 

0620000

Кафе на зърна

0,05  (*2)

 

 

0630000

Билкови настойки от

 

 

 

0631000

а)

цветове

0,05  (*2)

 

 

0631010

Лайка

 

 

 

0631020

Хибискус

 

 

 

0631030

Роза

 

 

 

0631040

Жасмин

 

 

 

0631050

Липа

 

 

 

0631990

Други (2)

 

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

0,05  (*2)

 

 

0632010

Ягодови листа

 

 

 

0632020

Ройбос

 

 

 

0632030

Мате

 

 

 

0632990

Други (2)

 

 

 

0633000

в)

корени

7

 

 

0633010

Валериан

 

 

 

0633020

Женшен

 

 

 

0633990

Други (2)

 

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

0,05  (*2)

 

 

0640000

Какао на зърна

0,05  (*2)

 

 

0650000

Група Рожкови

0,05  (*2)

 

 

0700000

ХМЕЛ

0,15 (+)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

 

 

0810000

Подправки на семена

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0810010

Анасон

 

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

 

0810030

Целина

 

 

 

0810040

Кориандър

 

 

 

0810050

Кимион

 

 

 

0810060

Копър

 

 

 

0810070

Резене

 

 

 

0810080

Сминдух

 

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

 

0810990

Други (2)

 

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0820010

Бахар/пимента

 

 

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

 

 

0820030

Ким

 

 

 

0820040

Кардамон

 

 

 

0820050

Хвойна

 

 

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

 

 

0820070

Ванилия

 

 

 

0820080

Тамаринд

 

 

 

0820990

Други (2)

 

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0830010

Канела

 

 

 

0830990

Други (2)

 

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

 

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840020

Джинджифил (10)

 

 

 

0840030

Куркума

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840040

Хрян (11)

 

 

 

0840990

Други (2)

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850010

Карамфил

 

 

 

0850020

Каперси

 

 

 

0850990

Други (2)

 

 

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0860010

Жълт минзухар

 

 

 

0860990

Други (2)

 

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

 

 

0870990

Други (2)

 

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0900010

Захарно цвекло (корени)

0,15

 

 

0900020

Захарна тръстика

0,01 (*2)

 

 

0900030

Корени от цикория

0,01 (*2)

 

 

0900990

Други (2)

0,01 (*2)

 

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

1010000

Продукти от

 

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1011000

а)

свине

 

 

 

1011010

Мускули

0,02  (*2) (+)

 

 

1011020

Мазнини

0,05  (*2) (+)

 

 

1011030

Черен дроб

0,05  (*2) (+)

 

 

1011040

Бъбреци

0,05  (*2) (+)

 

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05  (*2)

 

 

1011990

Други (2)

0,05  (*2)

 

 

1012000

б)

говеда

 

 

 

1012010

Мускули

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1012020

Мазнини

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012030

Черен дроб

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012040

Бъбреци

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05  (*2)

 

 

1012990

Други (2)

0,05  (*2)

 

 

1013000

в)

овце

 

 

 

1013010

Мускули

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1013020

Мазнини

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013030

Черен дроб

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013040

Бъбреци

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05  (*2)

 

 

1013990

Други (2)

0,05  (*2)

 

 

1014000

г)

кози

 

 

 

1014010

Мускули

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1014020

Мазнини

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014030

Черен дроб

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014040

Бъбреци

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05  (*2)

 

 

1014990

Други (2)

0,05  (*2)

 

 

1015000

д)

еднокопитни

 

 

 

1015010

Мускули

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1015020

Мазнини

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015030

Черен дроб

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015040

Бъбреци

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05  (*2)

 

 

1015990

Други (2)

0,05  (*2)

 

 

1016000

е)

домашни птици

 

 

 

1016010

Мускули

0,02  (*2) (+)

 

 

1016020

Мазнини

0,05  (*2) (+)

 

 

1016030

Черен дроб

0,05  (*2) (+)

 

 

1016040

Бъбреци

0,05  (*2) (+)

 

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05  (*2)

 

 

1016990

Други (2)

0,05  (*2)

 

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

 

1017010

Мускули

0,02  (*2) (+)

 

 

1017020

Мазнини

0,05  (*2) (+)

 

 

1017030

Черен дроб

0,05  (*2) (+)

 

 

1017040

Бъбреци

0,05  (*2) (+)

 

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05  (*2)

 

 

1017990

Други (2)

0,05  (*2)

 

 

1020000

Мляко

0,02

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1020010

Краве

(+)

(+)

 

1020020

Овче

(+)

(+)

 

1020030

Козе

(+)

(+)

 

1020040

Кобилешко

(+)

(+)

 

1020990

Други (2)

 

 

 

1030000

Птичи яйца

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1030010

Кокоши

(+)

 

 

1030020

Пачи

(+)

 

 

1030030

Гъши

(+)

 

 

1030040

Пъдпъдъчи

(+)

 

 

1030990

Други (2)

 

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01 (*2)