ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 114

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
31 март 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 година за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 на Комисията от 24 март 2021 година за установяване на списъци на трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

118

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/404 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2021 година

за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 230, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се определят, inter alia, ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на пратки с животни, със зародишни продукти и с продукти от животински произход и той се прилага от 21 април 2021 г. Съгласно едно от посочените ветеринарно-здравни изисквания пратките трябва да идват от трета държава или територия, или зона или компартмент от нея, в съответствие с член 230, параграф 1 от посочения регламент.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията (2) допълва Регламент (ЕС) 2016/429 по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на пратки с определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави или територии или зони от тях, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартменти от тях. В член 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се предвижда, че въвеждането в Съюза на пратки с животни, със зародишни продукти и с продукти от животински произход, попадащи в приложното поле на регламента, се разрешава само ако те идват от трета държава или територия, или зона или компартмент от нея, включени в списък за конкретните видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с ветеринарно-здравните изисквания, предвидени в посочения делегиран регламент.

(3)

Поради това с настоящия регламент следва да се установят списъци на трети държави, територии или зони от тях, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, в съответствие с критериите, определени в член 230, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429.

(4)

Понастоящем списъците на трети държави и територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на конкретните видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, са установени в няколко акта на Комисията. На първо място, списъци са установени в Решение 2007/777/ЕО на Комисията (3), Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (4), Регламент (ЕО) № 119/2009 на Комисията (5), Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (6), Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (7), Регламент за изпълнение (ЕС) № 139/2013 на Комисията (8) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията (9), като всички тези актове се отменят с Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, считано от 21 април 2021 г. Освен това други списъци са установени в Решение 2006/168/ЕО на Комисията (10), Решение 2008/636/ЕО на Комисията (11), Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията (12), Решение 2010/472/ЕС на Комисията (13), Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на Комисията (14), Решение за изпълнение 2012/137/ЕС на Комисията (15), Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/659 и Решение (ЕС) 2019/294 на Комисията (16), като всички тези актове се отменят с настоящия регламент за изпълнение.

(5)

По силата на новата уредба в областта на здравеопазването на животните, установена с Регламент (ЕС) 2016/429, е целесъобразно в един акт на Комисията да се изготви пълен набор от списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които, въз основа на ветеринарно-здравните изисквания, е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с животни, със зародишни продукти и с продукти от животински произход, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692. Това е в съответствие с възприетия с Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 подход, при който в един акт на Комисията се установяват ветеринарно-здравните изисквания за въвеждането в Съюза на тези пратки. Освен това така се осигурява по-голяма последователност и прозрачност на законодателството на Съюза.

(6)

Поради тази причина решения 2006/168/ЕО и 2008/636/ЕО, Регламент (ЕО) № 1251/2008, Решение 2010/472/ЕС и решения за изпълнение 2011/630/ЕС и 2012/137/ЕС, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/659 и Решение (ЕС) 2019/294 следва да бъдат отменени, считано от 21 април 2021 г. Поради това с настоящия регламент следва да се установят нови списъци на трети държави и територии или зони от тях, които списъци да заменят съществуващите списъци на трети държави и територии или зони или компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с животни, със зародишни продукти и с продукти от животински произход. Съществуващите понастоящем списъци са изготвени с оглед както на здравеопазването на животните, така и на безопасността на храните, когато е уместно. Новите списъци обаче следва да бъдат изготвени поотделно, по-специално въз основа на ветеринарно-здравните изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/429, и на изискванията за безопасност на храните, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/625.

(7)

В някои случаи само определени зони или компартменти от дадена трета държава или територия отговарят на всички критерии, установени в член 230, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, и на съответните ветеринарно-здравни изисквания, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692. В тези случаи въвеждането в Съюза на определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход следва да бъде разрешено само ако те идват от такива зони или компартменти от съответната трета държава или територия. Поради това в настоящия регламент следва във всеки списък ясно да се посочи(ат) зоната(ите), или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартмента(ите) на третите държави или територии, които отговарят на посочените ветеринарно-здравни изисквания.

(8)

В член 231, буква в) от Регламент (ЕС) № 2016/429 се предвижда, че в списъците, установени от Комисията съгласно член 230, параграф 1 от същия регламент, следва да се посочи и на какви специални условия и гаранции за здравето на животните по отношение на болестите от списъка трябва да отговарят третите държави или територии. Поради това в настоящия регламент следва да се предвидят, когато е уместно, такива специални условия и гаранции за здравето на животните, като се вземат предвид конкретната ветеринарно-санитарна обстановка в третата държава или територия на произход или зона от нея, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартмент от нея, както и съответните конкретни видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход.

(9)

В част VI от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се определят специални правила за въвеждането в Съюза на пратки с определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, за които Съюзът не е крайно местоназначение, и на пратки с определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които са с произход от Съюза и се връщат там. По-специално в посочения регламент се предвижда възможността да се разреши въвеждането в Съюза на такива пратки, които не отговарят на всички съответни ветеринарно-здравни изисквания, при условие че са изпълнени специални условия. Поради това в настоящия регламент следва да се определят специалните ветеринарно-санитарни условия, на които трябва да отговарят тези пратки за целите на въвеждането им в Съюза.

(10)

Съгласно Споразумението за ЕИП членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ не са трети държави, когато търгуват с държавите — членки на ЕС, в областите, уредени от Споразумението за ЕИП.

(11)

Тъй като определените в настоящия регламент правила трябва да бъдат прилагани заедно с правилата, установени в Регламент (ЕС) 2016/429 и в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, настоящият регламент също следва да се прилага от 21 април 2021 г.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се установят списъците на трети държави, територии или зони от тях, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692. Списъците и някои общи правила относно списъците са посочени в приложения I—XXII към настоящия регламент.

С него също така се определят специалните условия и гаранциите за здравето на животните във връзка с въвеждането в Съюза на определени пратки и се посочват образците на ветеринарните здравни сертификати, които да бъдат използвани от третата държава или територия на произход на пратките.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

Член 3

Списъци на трети държави, територии или зони, или компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход

1.   Компетентният орган разрешава въвеждането в Съюза на пратки с видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, само ако третата държава или територия на произход на пратката, или зоната или компартментът от нея, е включена (включен) в списъка за конкретните видове и категории животни, зародишни продукти или продукти от животински произход и пратката се придружава от ветеринарния здравен сертификат, който се изисква да придружава пратките с такива видове и категории съгласно таблицата в част 1 от:

а)

приложение II за копитни животни, различни от:

i)

еднокопитни животни;

ii)

копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти;

б)

приложение III за копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти

в)

приложение IV за еднокопитни животни;

г)

приложение V за домашни птици и зародишни продукти от домашни птици;

д)

приложение VI за птици, отглеждани в плен, и зародишни продукти от птици, отглеждани в плен;

е)

приложение VII медоносни пчели майки и земни пчели;

ж)

приложение VIII за кучета, котки и порове;

з)

приложение IХ за зародишни продукти от говеда;

и)

приложение Х за зародишни продукти от овце и кози;

й)

приложение ХI за зародишни продукти от свине;

к)

приложение ХII за зародишни продукти от еднокопитни животни;

л)

приложение ХIII за прясно месо от копитни животни;

м)

приложение ХIV за прясно месо от домашни птици и пернат дивеч;

н)

приложение ХV за месни продукти от копитни животни, домашни птици и пернат дивеч, както следва:

i)

част 1, раздел А за месни продукти, които са преминали неспециалната обработка за ограничаване на риска А или обработките за ограничаване на риска B, C или D за месни продукти (в съответствие с приложение XXVI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692);

ii)

част 1, раздел Б за продукти тип пастърма от копитни животни, домашни птици и пернат дивеч;

о)

приложение XVI за естествени обвивки;

п)

приложение XVII за мляко, коластра и продукти на основата на коластра, за млечни продукти, получени от сурово мляко, и за млечни продукти, за които не се изисква да преминават специална обработка за ограничаване на риска във връзка с шап;

р)

приложение XVIII за млечни продукти, за които се изисква да преминават специална обработка за ограничаване на риска във връзка с шап;

с)

приложение XIX за яйца и яйчни продукти;

т)

приложение XX за продукти от животински произход, предназначени за лична употреба;

у)

приложение XXI за водни животни от видовете от списъка, предназначени за животновъдни обекти за аквакултура, за пускане в дивата природа или за други цели, различни от директна консумация от човека, както и за определени водни животни от видовете от списъка и за продукти от животински произход от тези видове от списъка, които са предназначени за консумация от човека.

2.   Компетентният орган разрешава въвеждането в Съюза на пратки с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави, територии или зони от тях, посочени в таблицата в част 1 от приложение XXII само ако те:

а)

са пратки с видовете и категориите животни, зародишни продукти или продукти от животински произход, посочени в колона 3 на същата таблица и Съюзът не е крайното им местоназначение;

или

б)

са пратки с видовете и категориите животни, зародишни продукти или продукти от животински произход, посочени в колона 4 на същата таблица и се връщат в Съюза след транзитно преминаване през трета държава или територия.

Член 4

Специални условия и гаранции за здравето на животните във връзка с въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход

Държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на пратки, попадащи в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, само ако тези пратки отговарят, когато е приложимо, на специалните условия и гаранции за здравето на животните, определени в съответното приложение за конкретните видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за третата държава, територия или зона от нея, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартмент от нея.

Член 5

Отмяна

Следните актове се отменят, считано от 21 април 2021 г.:

Решение 2006/168/ЕО на Комисията,

Решение 2008/636/ЕО на Комисията,

Решение 2010/472/ЕС на Комисията,

Решение за изпълнение 2011/630/EС на Комисията,

Решение за изпълнение 2012/137/ЕС на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/659 на Комисията,

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/294 на Комисията,

Решение на Комисията 2000/585/ЕО.

Член 6

Преходни разпоредби

Пратките с животни, със зародишни продукти и с продукти от животински произход от трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза съгласно посочените по-долу актове на Комисията, и които пратки са придружени от съответния сертификат, издаден в съответствие с въпросните актове на Комисията, се разрешава да бъдат въвеждани в Съюза до 20 октомври 2021 г., при условие че сертификатът е подписан от лицето, упълномощено да го подписва в съответствие с посочените актове на Комисията, преди 21 август 2021 г.:

Решение 2006/168/ЕО на Комисията,

Решение 2007/777/ЕО на Комисията,

Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията,

Решение 2008/636/ЕО на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията,

Решение 2010/472/ЕС на Комисията,

Решение за изпълнение 2011/630/EС на Комисията,

Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията,

Решение за изпълнение 2012/137/EС на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 139/2013 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/659 на Комисията,

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/294 на Комисията.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 април 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).

(3)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).

(4)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 119/2009 на Комисията от 9 февруари 2009 г. относно определянето на списък на трети страни или части от тях, за внос или транзитно преминаване през Общността на месо от диви животни от семейство зайци, от някои диви сухоземни бозайници и от отглеждани във ферми зайци, и относно определянето на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека (ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 139/2013 на Комисията от 7 януари 2013 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Съюза и на карантинните условия за този внос (ОВ L 47, 20.2.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията от 28 април 2016 г. за съставяне на списъци на трети държави, части от трети държави и територии, от които държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, за определяне на изисквания за сертификати, за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и за отмяна на Решение 2003/812/ЕО (ОВ L 126, 14.5.2016 г., стр. 13).

(10)  Решение 2006/168/ЕО на Комисията от 4 януари 2006 г. за установяване на изисквания за здравно и ветеринарно сертифициране при внос в Общността на ембриони от едър рогат добитък и за отмяна на Решение 2005/217/ЕО (ОВ L 57, 28.2.2006 г., стр. 19).

(11)  Решение 2008/636/ЕО на Комисията от 22 юли 2008 г. за съставяне на списък на трети страни, от които държавите членки разрешават внос на яйцеклетки и ембриони от животни от рода на свинете (ОВ L 206, 2.8.2008 г., стр. 32).

(12)  Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 41).

(13)  Решение 2010/472/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 74).

(14)  Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г. относно вноса в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 247, 24.9.2011 г., стр. 32).

(15)  Решение за изпълнение 2012/137/ЕС на Комисията от 1 март 2012 г. относно вноса в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете (OB L 64, 3.3.2012 г., стр. 29).

(16)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/294 на Комисията от 18 февруари 2019 година за установяване на списъка с територии и трети държави, от които е разрешен вносът в Съюза на кучета, котки и порове, и на образеца на ветеринарен здравен сертификат за такъв внос (ОВ L 48,20.2.2019 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общи правила за приложения II—XXII

В настоящото приложение се определят следните общи правила, приложими за приложения II—XXII:

1.

Когато ветеринарно-здравните изисквания за въвеждането в Съюза на пратките, посочени в член 3, са изпълнени за цялата територия на трета държава или територия на произход, въпросната трета държава или територия е включена в списъка със своя код по ISO, следван от „0“.

2.

Когато ветеринарно-здравните изисквания за въвеждането в Съюза на пратките, посочени в член 3, са изпълнени само за зона на трета държава или територия на произход, въпросната зона е включена в списъка със своя код по ISO, следван от цифра, различна от „0“.

Тези зони са описани в част 2 от съответното приложение.

3.

Образците на ветеринарни здравни сертификати за посочените в член 3 пратки, указани в таблицата в част 1 от съответното приложение към настоящия регламент, са образците, установени в:

а)

приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 (1) на Комисията (SANTE/7088/2020 — сертификати TERRE);

б)

приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията;

в)

приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2236 на Комисията.

4.

Посочените в член 4 специални условия, ако има такива, са определени в таблицата в част 1 от съответното приложение и са описани в таблицата в част 3 от същото приложение.

5.

Посочените в член 4 гаранции за здравето на животните, ако има такива, са определени в таблицата в част 1 от съответното приложение и са описани в таблицата в част 4 от същото приложение.

6.

Крайните и началните дати, посочени в таблицата в част 1 от приложения II—XXII, се отнасят до конкретните времеви ограничения, приложими за въвеждането в Съюза на пратките, посочени в член 3, от съответните зони съгласно установеното в правилата на Съюза.

7.

Изискванията за ветеринарно здравно сертифициране за Швейцария са предмет на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, прието с Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество от 4 април 2002 г. за сключване на седем споразумения с Конфедерация Швейцария (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1).

8.

Ветеринарните здравни сертификати, които трябва да бъдат издадени от компетентния орган на Исландия, на Нова Зеландия и на Канада в съответствие с приложения II—XXI към настоящия регламент, са предмет на специалните изисквания за сертифициране, предвидени в съответните споразумения между Съюза и посочените трети държави.

9.

Вписванията за Израел се разбират като позоваване на Държавата Израел и не се прилагат по отношение на географските райони, които след 5 юни 1967 г. попадат под управлението на Държавата Израел, а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

10.

Когато се прави позоваване на Сърбия, не се включва територията на Косово, която понастоящем е под управлението на международна администрация, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 10 юни 1999 г.

11.

Когато се прави позоваване на Косово, това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 на Комисията от 24 март 2021 г. за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати и на ветеринарни здравни/официални сертификати за въвеждане в Съюза и за движение между държави членки на пратки с определени категории сухоземни животни и със зародишни продукти от тях и по отношение на официалното сертифициране във връзка с тези сертификати и за отмяна на Решение 2010/470/ЕС (ОВ L 113, 31.3.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОПИТНИ ЖИВОТНИ (различни от еднокопитни животни и от копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти)

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с копитни животни (различни от еднокопитни животни и от копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти), съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква а)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Видове,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Канада

CA- 0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Швейцария

CH - 0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL - 0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1)

BOV-X

 

 

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1)

SUI-X

 

 

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Гренландия

GL - 0

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1)

CER-X

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Исландия

IS - 0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

CAM-CER

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ - 0

Говеда

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Овце и кози

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Камилови

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

CAM-CER

 

 

 

 

Еленови

Животни за продължаване на отглеждането (1) и предназначени за клане

CAM-CER

 

 

 

 

Други копитни животни

Животни за продължаване на отглеждането (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Съединени щати

US - 0

Свине

Животни за продължаване на отглеждането (1)

SUI-X

 

 

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

CSF

Пратките от свине от зоната, посочена в колона 2 от таблицата в част 1, трябва да бъдат подложени на изследване за откриване на класическа чума по свинете, показало отрицателни резултати, през 30-дневния период преди изпращането за Съюза.

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 7 от таблицата в част 1

BRU

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B.suis по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

TB

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекция с Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

BTV

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24) по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

SF-BTV

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за сезонно свободна от инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24) по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

SF-EHD

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за сезонно свободна от инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

EBL

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от ензоотична левкоза по говедата по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

IBR

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

BVD

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от вирусна диария по говедата по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

ADV

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от инфекция с вируса на болестта на Ауески по отношение на конкретните видове животни, посочени в колона 3, в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.


(1)  „Животни за продължаване на отглеждането“ означава животни, предназначени за животновъдни обекти, в които се отглеждат живи животни и които са различни от кланици.

(2)  Само за видове, включени в списъка в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1882 (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КОПИТНИ ЖИВОТНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБОСОБЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква б)

Въвеждането в Съюза на пратки с копитни животни (с изключение на еднокопитни животни), които идват от обособени специализирани животновъдни обекти, включени в списък в съответствие с член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, и са предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти в Съюза, е разрешено от всички трети държави и територии, включени в таблицата в настоящата част.

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

AL

Албания

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Аржентина

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Австралия

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Босна и Херцеговина

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Бахрейн

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Бразилия

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Ботсуана

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Беларус

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Белиз

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Канада

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7.

 

 

CL

Чили

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Китай

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Колумбия

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Коста Рика

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Куба

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Алжир

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Етиопия

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Фолкландски острови

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Гренландия

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Гватемала

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Хонконг

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Хондурас

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Израел

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Индия

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Исландия

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Япония

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Кения

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Мароко

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Черна гора

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Мадагаскар

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Мавриций

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Мексико

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Намибия

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Нова Каледония

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Никарагуа

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Панама

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Парагвай

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Сърбия

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Русия

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Сингапур

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

Ел Салвадор

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Есватини

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Тайланд

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Тунис

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Турция

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Украйна

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Съединени щати

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Уругвай

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Зимбабве

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 4 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Прилагат се гаранциите за здравето на животните, предвидени в таблицата в част 4 от приложение II.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с еднокопитни животни, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква в)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Зона

съгласно определеното в приложение II, част 2

Санитарна група

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Обединени арабски емирства

AE - 0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Аржентина

AR - 0

D

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Австралия

AU - 0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Босна и Херцеговина

BA-0

B

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Барбадос

BB - 0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Бахрейн

BH - 0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Бермудски острови

BM - 0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Боливия

BO - 0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Бразилия

BR-1

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Беларус

BY - 0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Канада

CA - 0

C

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

А

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

C

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Китай

CN-1

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Регистрирани коне

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Коста Рика

CR-1

D

Регистрирани коне

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Куба

CU-0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Алжир

DZ-0

E

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Египет

EG-1

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Фолкландски острови

FK-0

А

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Гренландия

GL-0

А

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Хонконг

HK-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Израел

IL-0

E

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Исландия

IS-0

А

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Ямайка

JM-0

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Йордания

JO-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Япония

JP-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Киргизстан

KG-1

B

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Южна Корея

KR-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Кувейт

KW-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019 г.

27.11.2020 г.

LB

Ливан

LB-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Мароко

MA-0

E

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Черна гора

ME-0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Макао

MO-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Малайзия

MY-1

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020 г.

 

MU

Мавриций

MU-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Мексико

MX-1

C

Регистрирани коне

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Оман

OM-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Перу

PE-1

D

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

PM-0

A

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Парагвай

PY-0

D

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Катар

QA-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Сърбия

RS-0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Русия

RU-1

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Саудитска Арабия

SA-1

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Сингапур

SG-0

G

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Тайланд

TH-0

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020 г.

 

TN

Тунис

TN-0

E

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Турция

TR-1

E

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

април 2020 г.

27.11.2020 г.

UA

Украйна

UA-0

B

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Съединени щати

US-0

C

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Уругвай

UY-0

D

Регистрирани коне; регистрирани еднокопитни животни; други еднокопитни животни, непредназначени за клане; еднокопитни животни, предназначени за клане

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-1

F

Регистрирани коне

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Решение 2008/698/ЕО на Комисията

 

3.5.2011 г.

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Наименование

на третата държава или територия

Код

на зоната

Описание на зоната

Бразилия

BR-1

Щатите Paraná и Рио де Женейро

Китай

CN-1

Зоната, свободна от болести по еднокопитните, в град Conghua, община Guangzhou, провинция Guandong, включително магистралния коридор, осигуряващ биологична сигурност, от и до летището в Guangzhou и Хонконг (за подробности вж. по-долу)

Конкретната зона, свободна от болести по еднокопитните, в провинция Guangdong със следните очертания:

Централна зона: конна база в селището Reshui, населено място Lingkou, град Conghua, заедно със заобикалящия я пояс в радиус от пет километра, под контрола на пътния контролен пункт на държавна автомагистрала 105;

Надзорна зона: всички административни единици в град Conghua, опасващи централната зона и обхващащи територия от 2 009 km2;

Защитна зона:

външните граници на следните прилежащи административни единици, опасващи надзорната зона:

район Baiyun, район Luogang на град Conghua,

район Huadu на град Guangzhou,

град Zengcheng,

административните единици в район Qingcheng на град Qingyuan,

окръг Fogang,

окръг Xinfeng,

окръг Longmen

Магистрален коридор, осигуряващ биологична сигурност: система от магистрална мрежа, свързваща зоната, свободна от болести по еднокопитните, с летището в Guangzhou и Хонконг, с активен надзор на болестта в района;

Карантина преди въвеждането: карантинните съоръжения в защитната зона, определени от компетентния орган за подготовката на еднокопитни от други части на Китай за въвеждане в зоната, свободна от болести по еднокопитните.

CN-2

Мястото на провеждане на Global Champions Tour в зоната на световното изложение Експо 2010 г. в Шанхай и коридора към международно летище Shanghai Pudong в северната част на новата зона на Pudong и в източната част на район Minhang от метрополната зона на Шанхай (за повече подробности вж. по-долу)

Определяне на зоната в метрополната зона на Шанхай:

Западна граница: река Huangpu от устието ѝ на север до мястото, където от нея се отделя река Dazhi,

Южна граница: от мястото, където река Huangpu се разделя на два ръкава, до естуара на река Dazhi на изток,

Северна и източна граница: брегова ивица.

Коста Рика

CR-1

Метрополната зона на San José

Египет

EG-1

Зоната, свободна от болести по еднокопитните животни, установена при ветеринарната клиника Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital на булевард El Nasr, срещу Al Ahly Club, Cairo, и магистралният коридор до международно летище Cairo (за повече подробности вж. по-долу)

Зона, свободна от болести по еднокопитните, (ЗСБЕ) с площ приблизително 0,1 km2, установена около ветеринарната клиника Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital на булевард El-Nasr, срещу Al Ahly Club, в източните покрайнини на Кайро (с координати 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) и коридор от 10 km по протежение на булевард El Nasr и пътя към международно летище Cairo International Airport.

а)

Определяне на границите на ЗСБЕ:

От кръстовището на булевард El-Nasr с булевард El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (координати 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) по протежение на бул. El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh в продължение на приблизително 500 m на север до първото кръстовище с т.нар. подстъп към територията на военните сили, където границата завива надясно и следва подстъпа в продължение на приблизително 100 m на изток, след това отново завива надясно и следва подстъпа в продължение на 150 m на юг, завива наляво и следва подстъпа в продължение на 300 m на изток, завива надясно и следва подстъпа в продължение на 100 m на юг до булевард El-Nasr, където завива надясно и следва булевард El-Nasr в продължение на 300 m на югозапад, докато излезе срещуположно на кръстовището на булевард El-Nasr с булевард Hassan Ma'moon, където завива надясно и следва подстъпа в продължение на 100 m на север, завива наляво и следва подстъпа в продължение на 120 m на запад, завива наляво и следва подстъпа в продължение на 200 m на юг, завива надясно и следва булевард El-Nasr в продължение на 100 m на запад до кръстовището на булевард El-Nasr с булевард El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

б)

Определяне на границите на предекспортната карантинна зона на ЗСБЕ:

От точката срещуположно на кръстовището на булевард El-Nasr с булевард Hassan Ma'moon по протежение на подстъпа в продължение на 100 m на север, след което завива надясно и следва подстъпа в продължение на 250 m на изток, завива надясно и следва подстъпа в продължение на 50 m на юг до булевард El-Nasr, след което завива надясно и следва булевард El Nasr в продължение на 300 m на югозапад, докато не излезе срещуположно на кръстовището на булевард El-Nasr с булевард Hassan Ma'moon.

Киргизстан

KG-1

Област Issyk-Kul

Малайзия

MY-1

Полуостровна Малайзия

Мексико

MX-1

Метрополната зона на Мексико Сити

MX-2

Цялата държава с изключение на щатите Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz и Tamaulipas

Перу

PE-1

Районът на Лима

Русия

RU-1

Калининградска област, Архангелска област, Вологодска област, Мурманска област, Ленинградска област, Новгородска област, Псковска област, Брянска област, Владимирска област, Ивановска област, Тверска област, Калужка област, Костромска област, Московска област, Орловска област, Рязанска област, Смоленска област, Тулска област, Ярославска област, Нижегородска област, Кировска област, Белгородска област, Воронежка област, Курска област, Липецка област, Тамбовска област, Астраханска област, Волгоградска област, Пензенска област, Саратовска област, Уляновска област, Ростовска област, Оренбургска област, Пермски край, Курганска област

RU-2

Ставрополски край и Краснодарски край

RU-3

Републиките Карелия, Марий Ел, Мордовия, Чувашия, Калмикия, Татарстан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северна Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкезия

Саудитска Арабия

SA-1

Цялата държава, с изключение на предпазните и наблюдаваните зони в провинциите Jizan, Asir и Najran, както е описано по-долу.

Определяне на границите на предпазните и наблюдаваните зони, установени в съответствие с член 5, параграф 2, втора алинея, букви а) и б) от Директива 2009/156/ЕО (1):

1.

Провинция Jizan

предпазна зона: цялата провинция с изключение на частта северно от пътния контролен пункт при Ash-Shuqaiq на път № 5, както и северно от път № 10;

наблюдавана зона: частта от провинцията северно от пътния контролен пункт при Ash-Shuqaiq на път № 5, която е под контрола на пътния контролния пункт в Al Qahmah и северно от път № 10.

2.

Провинция Asir

предпазна зона: частта от провинцията, ограничена от път № 10, между Ad Darb, Abha и Khamis-Mushayt на север, с изключение на клубовете за конна езда към въздушните и военните бази, и частта от провинцията, ограничена на север с път № 15, водещ от Khamis-Mushayt през Jarash, Al Utfah и Dhahran Al Janoub към границата с провинция Najran, и частта от провинцията, ограничена на север от пътя, водещ от Al Utfah през Al Fayd до Badr Al Janoub (провинция Najran);

наблюдавана зона: клубовете за конна езда към въздушните и военните бази и частта на провинцията между границата на предпазната зона и път № 209 от Ash-Shuqaiq до шосейния контролен пункт Muhayil на път № 211 и частта на провинцията, разположена между пътния контролен пункт на път № 10 южно от Abha, град Abha и пътния контролен пункт на 65 km от Abha на път № 15, който води на север, частта на провинцията между Khamis-Mushayt и пътния контролен пункт на 90 km от Abha на път № 255 до Samakh и пътния контролен пункт в Yarah, на 90 km от Abha, на път № 10, който води до Рияд, и частта от провинцията южно от въздушната линия между пътния контролен пункт в Yarah на път № 10 и Khashm-Ghurab на път № 177 чак до границата с провинция Najran.

3.

Провинция Najran

предпазна зона: частта от провинцията, ограничена от пътя от Al Utfah (провинция Asir) до Badr Al Janoub и до As Sebt и от As Sebt по протежение на Wadi Habunah към кръстовището с път № 177 между Najran и Рияд на север и от това кръстовище по път № 177, водещ на юг към кръстовището с път № 15 от Najran до Sharourah, и частта на провинцията, разположена на юг от път № 15 между Najran и Sharourah и границата с Йемен.

наблюдавана зона: частта от провинцията южно от линията между пътния контролен пост в Yarah на път № 10 и Khashm Ghurab на път № 177 от границата на провинция Najran до пътния контролен пункт Khashm-Ghurab, на 80 km от Najran, и западно от път № 175, водещ до Sharourah.

Турция

TR-1

Вилаетите Анкара, Одрин, Истанбул, Измир, Лозенград и Родосто.

Южна Африка

ZA-1

Метрополната зона на Кейптаун, както е описана по-долу:

Определяне на границите на метрополната зона на Кейптаун (ZA-1):

 

Северна граница: Blaauwberg Road (М14);

 

Източна граница: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), магистрала N7, магистрала N1 и магистрала M5,

 

Южна граница: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive до станцията Newslands Forestry през ждрелото Echo Gorge на Table Mountain до Camps Bay,

 

Западна граница: бреговата ивица от Camps Bay до Blaauwberg Road.

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 7 от таблицата в част 1

Няма


(1)  ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДОМАШНИ ПТИЦИ И ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици и със зародишни продукти от домашни птици, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква г)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Зона

съгласно определеното в част 2

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарен здравен сертификат

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Аржентина

AR-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

AU

Австралия

AU-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

 

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

В

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

 

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

 

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

В

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

 

 

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

В

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Бразилия

BR-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

BR-1

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

BR-2

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Ботсуана

BW-0

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

В

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

В

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

C

 

 

CA

Канада

CA-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

CA-1

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Гренландия

GL-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

IL

Израел

IL-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

P2

 

28.1.2017 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

P2

 

28.1.2017 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

P2

 

28.1.2017 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

P2

 

28.1.2017 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

P2

 

18.4.2015 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

P2

 

28.1.2017 г.

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

P2

 

28.1.2017 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

P2

 

28.1.2017 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

P2

 

28.1.2017 г.

 

IS

Исландия

IS-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

MG

Мадагаскар

MG-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

MX

Мексико

MX-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

NA

Намибия

NA-0

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

В

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

C

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

C

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

 

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

 

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

 

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

 

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

 

 

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Сейнт Пиер и Микелон

PM-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

TH

Тайланд

TH-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

TN

Тунис

TN-0

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

 

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

 

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

 

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

 

 

 

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

 

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Турция

TR-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

USA

Съединени щати

US-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

US-1

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N

 

 

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BRP

N

 

 

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N

 

 

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N

 

 

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N

 

 

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N

 

 

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N

 

 

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N

 

 

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BRP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

US-2.2

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BRP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017 г.

11.8.2017 г.

US-2.3

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BRP

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020 г.

 

UY

Уругвай

UY-0

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-0

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

P1

В

9.4.2011 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

P1

В

9.4.2011 г.

 

Яйца, свободни от определени патогени

SPF

 

 

 

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

P1

В

9.4.2011 г.

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Наименование

на третата държава или територия

Код

на зоната

Описание на зоната

Бразилия

BR-1

Щатите: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo и Mato Grosso do Sul

BR-2

Щатите: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

Канада

CA-1

Цялата територия на Канада с изключение на зона CA-2

CA-2

Територията на Канада, съответстваща на:

 

няма

Съединени щати

US-1

Цялата територия на Съединените щати с изключение на зона US-2

US-2

Територията на Съединените щати, съответстваща на:

US-2.1

Щат Тенеси:

 

окръг Lincoln

 

окръг Franklin

 

окръг Moore

US-2.2

Щат Алабама:

 

окръг Madison

 

окръг Jackson

US-2.3

Щат Южна Каролина:

окръг Chesterfield/окръг Lancaster/окръг Kershaw:

Зона с радиус 10 km, започваща от точка N на границата на кръговата контролна зона около обект Chesterfield 02 и простираща се по посока на часовниковата стрелка, както следва:

а)

Север: 2 km южно от Highway 9, 0,03 km източно от кръстовището на Airport Rd и Raymond Deason Rd.

б)

Североизток: 1 km югоизточно от кръстовището на Highway 268 и Cross Roads Church Rd.

в)

Изток: 5,1 km западно от State Highway 109, 1,6 km западно от Angelus Rd и Refuge Dr

г)

Югоизток: 3,2 km северозападно от кръстовището на Highway 145 и Lake Bee Rd.

д)

Юг: 2,7 km източно от кръстовището на Highway 151 и Catarah Rd.

е)

Югозапад: 1,5 km източно от кръстовището на McBee Hwy и Mt Pisgah Rd.

ж)

Запад: 1,3 km източно от кръстовището на Texahaw Rd и Buzzards Roost Rd.

з)

Северозапад: кръстовището на White Plains Church Rd и Graves Rd.

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

P1

Спиране на въвеждането в Съюза поради ограничения, свързани с огнище(а) на високопатогенна инфлуенца по птиците.

P2

Спиране на въвеждането в Съюза поради ограничения, свързани с огнище(а) на инфекция с вируса на нюкасълската болест.

N

Предоставени са гаранции, че законодателството за борба с инфекция с вируса на нюкасълската болест в третата държава или територия или зона от нея е еквивалентно на законодателството, прилагано в Съюза. При огнище на инфекция с вируса на нюкасълската болест въвеждането в Съюза от третата държава или територия или зона от нея може да остане разрешено без промяна на кода на третата държава, на кода на територията или на кода на зоната. Въвеждането обаче в Съюза от области, поставени под официални ограничения от компетентния орган на съответната трета държава или територия поради огнище на посочената болест, автоматично се забранява.

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

А

Трета държава или територия, в която е проведена ваксинация срещу високопатогенна инфлуенца по птиците и компетентният орган е предоставил гаранции в съответствие с член 37, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

B

Трета държава или територия, в която използването на ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, отговарящи само на общите критерии, определени в точка 1 от приложение XV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, не е забранено и компетентният орган е предоставил гаранции, че домашните птици отговарят на ветеринарно-здравните изисквания, определени в точка 2 от приложение XV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, в съответствие с член 37, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

C

Трета държава или територия, от която е разрешено въвеждането в Съюза на щраусови птици, които не се считат за свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, и компетентният орган е предоставил гаранции в съответствие с член 37, буква г), подточка ii), второ тире от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 по отношение на съответната стока.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН, И ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ПТИЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с птици, отглеждани в плен, и със зародишни продукти от птици, отглеждани в плен, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква д)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Зона

съгласно определеното в част 2

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарен здравен сертификат

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Австралия

AU-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Бразилия

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Канада

CA-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Израел

IL-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Тунис

TN-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Съединени щати

US-0

Птици, отглеждани в плен

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Яйца за люпене от птици, отглеждани в плен

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Наименование

на третата държава или територия

Код

на зоната

Описание на зоната

Бразилия

BR-1

Щатите: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Няма


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ МАЙКИ И ЗЕМНИ ПЧЕЛИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с медоносни пчели майки и земни пчели, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква е)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Аржентина

AR-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Австралия

AU-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Канада

CA-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Коста Рика

CR-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Израел

IL-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Кения

KE-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Мароко

MA-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Мексико

MK-0

Земни пчели

BBEE

 

 

 

 

NC

Нова Каледония

NC-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Сърбия

RS-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Русия

RU-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Турция

TR-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Украйна

UA-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Съединени щати

US-0

Земни пчели

BBEE

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-0

Медоносни пчели майки и земни пчели

QUE, BBEE

 

 

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

VAR

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от опаразитяване с Varroa spp. (вароатоза) в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

КУЧЕТА, КОТКИ И ПОРОВЕ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с кучета, котки и порове, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква ж)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Видове и категории,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Остров Възнесение

AC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Обединени арабски емирства

AE-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Антигуа и Барбуда

AG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Албания

AL-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

AD

Андора

AD-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Аржентина

AR-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Австралия

AU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Аруба

AW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Босна и Херцеговина

BA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Барбадос

BB-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Бахрейн

BH-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Бермудски острови

BM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

BQ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Бразилия

BR-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

BW

Ботсуана

BW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

BY

Беларус

BY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Белиз

BZ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CA

Канада

CA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Китай

CN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CO

Колумбия

CO-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CR

Коста Рика

CR-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CU

Куба

CU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

CW

Кюрасао

CW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Алжир

DZ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

ET

Етиопия

ET-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

FJ

Фиджи

FJ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Фолкландски острови

FK-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

FO-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Гибралтар

GI-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Гренландия

GL-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Гватемала

GT-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

HK

Хонконг

HK-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Хондурас

HN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

IL

Израел

IL-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

IN

Индия

IN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

IS

Исландия

IS-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Ямайка

JM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Япония

JP-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Кения

KE-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

KN

Сейнт Китс и Невис

KN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Кайманови острови

KY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Сейнт Лусия

LC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Лихтенщайн

LI-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Мароко

MA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

MC

Монако

MC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Черна гора

ME-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

MG

Мадагаскар

MG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Монтсерат

MS-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Мавриций

MU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Мексико

MX-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Малайзия

MY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Намибия

NA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

NC

Нова Каледония

NC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Никарагуа

NI-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Панама

PA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

PF

Френска Полинезия

PF-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

PM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Парагвай

PY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

RS

Сърбия

RS-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

RU

Русия

RU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Сингапур

SG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Света Елена

SH-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

Сан Марино

SM-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Ел Салвадор

SV-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

SX

Синт Мартен

SX-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Есватини

SZ-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

TH

Тайланд

TH-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

TN

Тунис

TN-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

TR

Турция

TR-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

TT

Тринидад и Тобаго

TT-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Тайван

TW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Украйна

UA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

US

Съединени щати, включително Американска Самоа, Гуам, Северни Мариански острови, Пуерто Рико и Американски Вирджински острови

US-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Уругвай

UY-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

VA

град държава Ватикан

VA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Сейнт Винсънт и Гренадини

VC-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Британски Вирджински острови

VG-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Вануату

VU-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Уолис и Футуна

WF-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

ZA-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

ZW

Зимбабве

ZW-0

Кучета, котки и порове за търговски цели

CANIS-FELIS-FERRETS

Тест за титруване на антитела срещу бяс

 

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Тест за титруване на антитела срещу бяс

Животните от пратката, въвеждана в Съюза, трябва да са преминали валиден тест за титруване на антитела срещу бяс в съответствие с точка 1 от приложение XXI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

ECH

Съюзът е признал третата държава, територия или зона за свободна от опаразитяване с Echinococcus multilocularis в съответствие с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ГОВЕДА

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти от говеда, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква з)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории зародишни продукти,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

6

AR

Аржентина

AR-0

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Австралия

AU-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

CA

Канада

CA-0

Сперма

Решение 2005/290/ЕО на Комисията

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

CH

Швейцария

CH - 0

Сперма

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

Овоцити и ембриони

CL

Чили

CL - 0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Гренландия

GL - 0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Израел

IL-0

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Исландия

IS-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

Приложение IV към Решение 2003/56/ЕО на Комисията

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

PM-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Съединени щати

US-0

Сперма

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Изследване за EHD

Задължително изследване за инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест пратки със сперма, с ембриони, произведени in vitro, и с овоцити

Изследване за BTV

Задължително изследване за инфекция с вируса на болестта син език пратки със сперма, с ембриони, произведени in vitro, и с овоцити


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ОВЦЕ И КОЗИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти от овце и кози, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква и)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории зародишни продукти,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

6

AU

Австралия

AU-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

CA

Канада

CA-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

CH

Швейцария

CH - 0

Сперма

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

Овоцити и ембриони

CL

Чили

CL - 0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Гренландия

GL - 0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Исландия

IS-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

PM-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Съединени щати

US-0

Сперма

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

Овоцити и ембриони

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Изследване за EHD

Изследване за BTV

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Изследване за EHD

Задължително изследване за инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест

Изследване за BTV

Задължително изследване за инфекция с вируса на болестта син език


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ СВИНЕ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти от свине, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква й)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории зародишни продукти,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

6

CA

Канада

CA-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Швейцария

CH - 0

Сперма

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

Овоцити и ембриони

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Съединени щати

US-0

Сперма

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 5 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Няма


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ ОТ ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти от еднокопитни животни, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква к)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Категории еднокопитни животни

на произход на зародишните продукти, чието въвеждане в Съюза е разрешено

Категории зародишни продукти,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Обединени арабски емирства

AE-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Аржентина

AR-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Австралия

AU-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Канада

CA-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Всички категории

Всички категории

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7.

 

IL

Израел

IL-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Исландия

IS-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Мароко

MA-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Катар

QA-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Саудитска Арабия

SA-1

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Украйна

UA-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Съединени щати

US-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Овоцити и ембриони

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Уругвай

UY-0

Регистрирани коне

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Регистрирани еднокопитни животни

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Други еднокопитни животни, непредназначени за клане

Сперма

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

ЧАСТ 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Важат описанията, предвидени в приложение IV, част 2.

ЧАСТ 3

Специални условия, посочени в колона 6 от таблицата в част 1

Няма

ЧАСТ 4

Гаранции за здравето на животните, посочени в колона 7 от таблицата в част 1

Няма


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ПРЯСНО МЕСО ОТ КОПИТНИ ЖИВОТНИ

ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с прясно месо от копитни животни, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква л)

Код по ISO и наименование

на третата държава или територия

Код на зоната

съгласно определеното в част 2

Видове, от които е получено месото,

чието въвеждане в Съюза е разрешено

Ветеринарни здравни сертификати

Специални условия

съгласно определеното в част 3

Гаранции за здравето на животните

съгласно определеното в част 4

Крайна дата

Начална дата

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Аржентина

AR-1

Говеда

BOV

Зреене, pH и обезкостяване

Без карантия

 

 

1.8.2010 г.

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

AR-2

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010 г.

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

 

AR-3

Говеда

BOV

Зреене, pH и обезкостяване

Без карантия

 

 

1.7.2016 г.

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

AR-4

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

 

 

AU

Австралия

AU-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Свине

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Бразилия

BR-1

Говеда

BOV

Зреене, pH и обезкостяване

Контролирана програма за ваксинация

Без карантия

Допълнителни изисквания за проследимост

 

 

1.12.2008 г.

BR-2

Говеда

BOV

Зреене, pH и обезкостяване

Без карантия

Допълнителни изисквания за проследимост

 

 

BR-3

Говеда

BOV

Зреене, pH и обезкостяване

Контролирана програма за ваксинация

Без карантия

Допълнителни изисквания за проследимост

 

 

BR-4

Говеда

BOV

Зреене, pH и обезкостяване

Контролирана програма за ваксинация

Без карантия

Допълнителни изисквания за проследимост

 

 

BW

Ботсуана

BW-1

Говеда

BOV

Зреене и обезкостяване

Без карантия

 

11.5.2011 г.

26.6.2012 г.

Овце и кози

OVI

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

BW-2

Говеда

BOV

Зреене и обезкостяване

Без карантия

 

 

7.3.2002 г.

Овце и кози

OVI

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

BW-3

Говеда

BOV

Зреене и обезкостяване

Без карантия

 

20.10.2008 г.

20.1.2009 г.

Овце и кози

OVI

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

BW-4

Говеда

BOV

Зреене и обезкостяване

Без карантия

 

28.5.2013 г.

18.2.2011 г.

BW-5

Говеда

BOV

Зреене и обезкостяване

Без карантия

 

28.5.2013 г.

18.8.2016 г.

Овце и кози

OVI

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

BZ

Белиз

BZ-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Канада

CA-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Свине

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, SUF , RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW, SUW

 

 

 

CH

Швейцария

CH-0

Всички

Предмет на Споразумението, посочено в приложение I, точка 7

 

 

 

CL

Чили

CL-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Свине

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

 

 

CR

Коста Рика

CR-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Куба

CU-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Фолкландски острови

FK-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Гренландия

GL-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

 

 

GT

Гватемала

GT-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Хондурас

HN-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Япония

JP-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.3.2013 г.

ME

Черна гора

ME-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Република Северна Македония

MK-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Мексико

MX-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Намибия

NA-1

Говеда

BOV

Зреене и обезкостяване

Без карантия

Събирателен център

 

 

Овце и кози

OVI

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

 

NC

Нова Каледония

NC-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Свине

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Панама

PA-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Парагвай

PY-0

Говеда

BOV

Зреене, pH и обезкостяване

 

 

17.4.2015 г.

RS

Сърбия

RS-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Русия

RU-1

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

 

 

 

SZ

Есватини

SZ-1

Говеда

BOV

Зреене и обезкостяване

Без карантия

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

 

SZ-2

Говеда

BOV

 

 

4.8.2003 г.

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW

 

 

US

Съединени щати

US-0

Говеда

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Овце и кози

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Свине

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства — копитни животни

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Дивеч на свобода — копитни животни

RUW, SUW

 

 

 

UY

Уругвай

UY-0

Говеда

BOV

Зреене и обезкостяване

Без карантия

Събирателен център

 

1.11.2001 г.

Овце и кози

OVI

 

 

 

Част 2

Описание на зоните на третите държави или територии от тях, посочени в колона 2 от таблицата в част 1

Наименование

на третата държава или територия

Код

на зоната

Описание на зоната

Аржентина

AR-1

Част от провинция Буенос Айрес (освен територията, включена в зона AR-4) и провинциите Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (освен територията, включена в зона AR-3).

AR-2

Провинциите Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, част от провинция Neuquén (освен територията, включена в зона AR-4) и част от провинция Río Negro (освен територията, включена в зона AR-4).

AR-3

Част от провинция Salta: 25-километровата буферна зона от границата с Боливия и Парагвай, която се простира от област Santa Catalina в провинция Jujuy до област Laishi в провинция Formosa (бившата строго наблюдавана буферна зона)

AR-4

Част от провинция Neuquén (в Confluencia — зоната, разположена на изток от междуселищен път 17, и в Picun Leufú — зоната, разположена на изток от междуселищен път 17), част от провинция Río Negro (в Avellaneda — зоната, разположена на север от междуселищен път 7 и на изток от междуселищен път 250, в Conesa — зоната, разположена на изток от междуселищен път 2, в El Cuy — зоната, разположена на север от междуселищен път 7, от мястото, на което се пресича с междуселищен път 66, до границата с департамент Avellaneda, и в San Antonio — зоната, разположена на изток от междуселищни пътища 250 и 2), както и част от провинция Буенос Айрес (Partido de Patagones).

Бразилия

BR-1

Щатите Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande Do Sul, Mato Grosso Do Sul (освен територията, включена в зона BR-4).

BR-2

Щат Santa Catarina

BR-3

Щатите Paraná и São Paulo

BR-4

Част от щат Mato Grosso Do Sul: 15-километровата зона от външните граници в общините Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã и Mundo Novo, както и зоната в общините Corumbá и Ladário (бившата определена строго наблюдавана зона)

Ботсуана

BW-1

Зони за ветеринарен контрол на болести 3c, 4b, 5, 8, 9 и 18

BW-2

Зони за ветеринарен контрол на болести 10, 11, 13 и 14

BW-3

Зона за ветеринарен контрол на болести 12

BW-4

Зона за ветеринарен контрол на болести 4a, с изключение на 10-километровата зона на интензивен надзор по протежение на границата със зоната на ваксинация срещу шап и зоните във връзка с управлението на дивата природа

BW-5

Зони за ветеринарен контрол на болести 6а и 6b

Намибия

NA-1

На юг от линията на санитарния кордон, който се простира от Palgrave Point на запад до Gam на изток

Русия

RU-1

Мурманска област, Ямало-Ненецки автономен окръг

Есватини

SZ-1

Областта на запад от огражденията на т. нар. „червена линия“, която се простира северно от река Usutu до границата с Южна Африка западно от Nkalashane

SZ-2

Зоните за ветеринарeн надзор на шап и контрол на ваксинирането в съответствие с акта, публикуван в законово известие № 51 от 2001 г.

Част 3