ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 74

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
4 март 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/381 на Комисията от 25 февруари 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Escavèche de Chimay (ЗГУ)

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/382 на Комисията от 3 март 2021 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните по отношение на управлението на хранителните алергени, преразпределянето на храните и културата на безопасност на храните ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2021/383 на Комисията от 3 март 2021 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета, съдържащо списък на коформулантите, които не са одобрени за включване в продукти за растителна защита ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/384 на Комисията от 3 март 2021 година относно допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2019/1335 на Европейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2018/876 относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2019/17) ( OB L 208, 8.8.2019 г. )

35

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19) ( OB L 199, 26.7.2019 г. )

38

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2019/671 на Европейската централна банка от 9 април 2019 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7) ( OB L 113, 29.4.2019 г. )

56

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2020/496 на Европейската централна банка от 19 март 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2020/15) ( OB L 106, 6.4.2020 г. )

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/381 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2021 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Escavèche de Chimay“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Escavèche de Chimay“, подадено от Белгия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Escavèche de Chimay“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Escavèche de Chimay“ (ЗГУ).

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.7. „Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 340, 13.10.2020 г., стр. 12.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


4.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/382 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2021 година

за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните по отношение на управлението на хранителните алергени, преразпределянето на храните и културата на безопасност на храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (1), и по-специално член 13, параграф 1, букви в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 852/2004 се установяват общи правила за операторите на предприятия за храни в областта на храните по отношение на хигиената на храните, като се обръща внимание на принципа, че е необходимо да се осигури безопасността на храните по цялата хранителна верига, като се започне от първичното производство. За тази цел операторите на предприятия за храни трябва да спазват общите хигиенни разпоредби, съдържащи се в приложения I и II към посочения регламент.

(2)

На 30 октомври 2014 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) актуализира научното си становище относно оценката на алергенните храни и хранителни съставки за целите на етикетирането (2), като посочи, че честотата на хранителните алергии в Европа се оценява на около 3-4 % както при възрастните, така и при децата. Органът стигна до заключението, че хранителните алергии засягат сравнително малка част от населението, но алергичните реакции може да бъдат тежки, дори потенциално фатални, и освен това става все по-очевидно, че за хората с хранителни алергии или непоносимост към определени храни качеството на живота е значително намалена.

(3)

През септември 2020 г. Комисията по Кодекс алиментариус прие кодекс за поведение във връзка с управлението на алергените в храните, предназначен за операторите на предприятия за храни (CXC 80-2020), който включва препоръки за хармонизирано намаляване на алергените в хранителната верига, основани на общи хигиенни изисквания.

(4)

Предвид приемането на световния стандарт CXC 80-2020 и очакванията на потребителите и търговските партньори, че произведените в ЕС храни отговарят поне на този световен стандарт, е необходимо да се въведат изисквания за добри хигиенни практики, с които се предотвратява или ограничава наличието на посочените в приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011 вещества, причиняващи алергии или непоносимост, в оборудване, транспортни средства и/или контейнери, използвани за събиране на реколтата, транспорт или съхранение на хранителни продукти. Тъй като храните може да се замърсяват както на равнището на първичното производство, така и на етапите след него, следва да бъдат изменени както приложение I, така и приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004.

(5)

Приетата от Комисията стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система е ключов елемент на инициативата „Европейски зелен пакт“. Една от целите на стратегията „От фермата до трапезата“, която ще допринесе и за постигането на кръгова икономика, е намаляването на разхищението на храни. Преразпределянето на хранителни излишъци за консумация от човека, по-специално чрез дарения на храни, когато това е безопасно, гарантира най-висока стойност от използването на годните за консумация хранителни ресурси, като същевременно се предотвратяват хранителните отпадъци.

(6)

На 27 септември 2018 г. Органът прие второ научно становище относно подходите към анализа на опасностите за някои малки обекти за търговия на дребно и при даренията на храни (3). В него той посочва, че даренията на храни създават някои нови предизвикателства, свързани с безопасността на храните на равнище търговия на дребно, и поради това препоръчва няколко допълнителни общи хигиенни изисквания. Поради това е необходимо да се определят някои изисквания, за да се насърчи и улесни преразпределянето на храни при гарантиране на безопасността му за потребителите.

(7)

През септември 2020 г. Комисията по Кодекс алиментариус прие преработена версия на своя световен стандарт „Общи принципи за хигиена на храните“ (CXC 1-1969). С преработения стандарт CXC 1-1969 се въвежда концепцията за „култура на безопасност на храните“ като общ принцип. Културата на безопасност на храните повишава безопасността на храните, като увеличава осведомеността и подобрява поведението на служителите в обектите за храни. Доказателства за такова въздействие върху безопасността на храните се намират в няколко научни публикации.

(8)

Предвид преразглеждането на световния стандарт и очакванията на потребителите и търговските партньори, че произведените в ЕС храни отговарят поне на този световен стандарт, е необходимо в Регламент (ЕО) № 852/2004 да бъдат включени общи изисквания за културата на безопасност на храните.

(9)

Регламент (ЕО) № 852/2004 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 852/2004 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(11):5432.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(1)   

Приложение I към Регламент (ЕО) № 852/2004 се изменя, както следва:

В раздел II, част А се вмъква следната точка 5а:

„5а.

Оборудването, превозните средства и/или контейнерите, използвани за събиране на реколтата, транспорт или съхранение на едно от посочените в приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011 вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост, не се използват за събиране на реколтата, транспорт или съхранение на храни, несъдържащи посоченото вещество или продукт, освен ако оборудването, превозните средства и/или контейнерите са били почистени и проверени най-малко за липсата на видими остатъци от това вещество или продукт.“

(2)   

Приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 се изменя, както следва:

а)

Въведението се заменя със следното:

„ВЪВЕДЕНИЕ

Глави V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa и XII се прилагат за всички етапи на производството, обработката и разпространението на храни. Останалите глави се прилагат, както следва:

глава I се прилага за всички помещения за храни с изключение на тези, за които се прилага глава III;

глава II се прилага за всички места, където храните се приготвят, обработват или преработват, с изключение на зоните и помещенията за хранене, за които се прилага глава III;

глава III се прилага за всички помещения, изброени в заглавието на главата;

глава IV се прилага за всички видове транспорт.“

б)

След глава V се вмъква следната глава Vа:

„ГЛАВА Vа

Преразпределяне на храни

Операторите на предприятия за храни могат да преразпределят храни с цел даряване при следните условия:

(1)

Операторите на предприятия за храни проверяват редовно дали храните, за които носят отговорност, не са вредни за здравето и са годни за консумация от човека в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 (*1). Ако резултатът от проверката не е задоволителен, операторите на предприятия за храни могат да преразпределят храните в съответствие с точка 2:

за храните със срок на годност в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 — преди изтичането на този срок;

за храните със срок на минимална трайност в съответствие с член 2, параграф 2, буква с) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 — по време и след този срок, или

за храните, за които не се изисква посочване на датата на минимална трайност в съответствие с точка 1, буква г) от приложение Х към Регламент (ЕС) № 1169/2011 — по всяко време.

(2)

Операторите на предприятия за храни, които обработват храните, посочени в точка 1, извършват оценка дали храните не са вредни за здравето и са годни за консумация от човека, като вземат предвид най-малко следното:

срока на минимална трайност или срока на годност, като гарантират достатъчен оставащ срок на съхранение, така че се позволява безопасното преразпределяне на храните и употребата им от крайния потребител;

целостта на опаковките, когато е приложимо;

условията за правилно съхранение и транспортиране, включително приложимите изисквания за температурата;

датата на замразяване в съответствие с раздел IV, точка 2, буква б) от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (*2), когато е приложимо;

органолептичните условия;

осигуряването на проследимост в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията (*3), по отношение на продукти от животински произход.

(*1)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1)."

(*2)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55)."

(*3)  SРегламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ L 242, 20.9.2011 г., стр. 2).“"

в)

В глава IХ се вмъква следната точка 9:

„9.

Оборудването, превозните средства и/или контейнерите, използвани за преработване, обработване, транспорт или съхранение на едно от посочените в приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011 вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост, не се използват за преработване, обработване, транспорт или съхранение на храни, несъдържащи посоченото вещество или продукт, освен ако оборудването, превозните средства и/или контейнерите са били почистени и проверени най-малко за липсата на видими остатъци от това вещество или продукт.“

г)

След глава ХI се вмъква следната глава ХIа:

„ГЛАВА XIa

Култура на безопасност на храните

1.

Операторите на предприятията за храни установяват и спазват подходяща култура на безопасност на храните и представят доказателства за това, като изпълняват следните изисквания:

а)

ангажимент на ръководството — съгласно точка 2 — и на целия персонал за безопасно производство и разпространение на храни;

б)

водеща роля по отношение на производството на безопасни храни и ангажимента на целия персонал за практиките за безопасност на храните;

в)

осведоменост на целия персонал на предприятието за опасностите, свързани с безопасността на храните, и за значението на безопасността и хигиената на храните;

г)

открита и ясна комуникация между всички служители на предприятието, в рамките на дадена дейност и между последователни дейности, включително споделяне на отклоненията и очакванията;

д)

наличие на достатъчно ресурси за гарантиране на безопасно и хигиенна обработка на храните.

2.

Ангажиментът на ръководството включва:

а)

гарантира, че ролите и отговорностите в рамките на всяка дейност на предприятието за храни са ясно съобщени;

б)

запазва целостта на системата за хигиена на храните при планиране и въвеждане на промени;

в)

уверява се, че проверките се извършват своевременно и ефикасно и че документацията е актуална;

г)

гарантира, че се провежда подходящо обучение на персонала и че има подходящ надзор;

д)

гарантира спазването на съответните нормативни изисквания;

е)

насърчава непрекъснатото подобряване на системата за управление на безопасността на храните в предприятието — когато е уместно предвид новостите в науката, технологиите и най-добрите практики.

3.

При въвеждането на културата на безопасност на храните се отчитат характерът и размерът на предприятието за храни.“

(*1)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(*2)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(*3)  SРегламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ L 242, 20.9.2011 г., стр. 2).““


4.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/383 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2021 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета, съдържащо списък на коформулантите, които не са одобрени за включване в продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Коформулантите са описани в член 2, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 като вещества или препарати, употребявани или предназначени за употреба в продукт за растителна защита или адювант, без да са нито активни вещества, нито антидоти, нито синергисти.

(2)

Коформулантите са неприемливи за включване в продукти за растителна защита, ако остатъчните вещества от тях след прилагане в съответствие с добрата растителнозащитна практика и при реалистични условия на употреба, оказват вредно въздействие върху здравето на човека или на животните или върху подземните води, или неприемливо въздействие върху околната среда. Коформулантите са също така неприемливи за включване в продукти за растителна защита, ако употребата им, когато се прилагат в съответствие с добрата растителнозащитна практика и при реалистични условия на употреба, оказва вредно въздействие върху здравето на човека или животните или неприемливо въздействие върху растения, растителни продукти или околната среда. Тези неприемливи коформуланти трябва да бъдат посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(3)

Тъй като коформулантите са вещества или препарати, използвани заедно с активни вещества в продукти за растителна защита, те се разпространяват в същата степен като тях в околната среда. Поради това критериите по отношение на здравето на човека, околната среда, екотоксичността и подпочвените води, предвидени в точки 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 и 3.10 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, следва да бъдат приложими и по отношение на откриването на неприемливи коформуланти.

(4)

Поради тази причина списъкът на неприемливи коформуланти следва да включва вещества с хармонизирано класифициране като канцерогени, категория 1A или 1B, мутагени, категория 1A или 1B, или токсични за репродукцията, категория 1A или 1B, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008  на Европейския парламент и на Съвета (2).

(5)

Списъкът на неприемливи коформуланти следва също да включва вещества, които са определени като устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) в съответствие с член 57, букви г) и д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(6)

Списъкът на неприемливи коформуланти следва също да включва вещества, които пораждат сериозно безпокойство поради свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, вещества, идентифицирани като нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4) или вещества, определени като устойчиви органични замърсители (УОЗ) съгласно Регламент (ЕО) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(7)

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се определят ограниченията за някои опасни вещества. Ако употребата на тези вещества под формата на -коформуланти в продукти за растителна защита подлежи на ограничения, те следва да бъдат добавени в списъка на -коформуланти в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(8)

Някои държави членки са установили, че дадени коформуланти са неприемливи за включване в продукти за растителна защита, разрешени съгласно Директива 91/414/ЕИО на Съвета (6) или Регламент (ЕО) № 1107/2009. Нотификации за такива коформуланти бяха подадени от Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Литва, Испания и Норвегия. Измежду упоменатите коформуланти, в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъдат включени коформулантите, които са с хармонизирано класифициране като канцерогени, категория 1A или 1B, мутагени, категория 1A или 1B, или токсични за репродукцията, категория 1A или 1B, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, веществата, определени като PBT или vPvB в съответствие с член 57, букви г) и д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, веществата, които пораждат сериозно безпокойство поради свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и тези, определени като УОЗ съгласно Регламент (ЕС) 2019/1021.

(9)

Употребата на полиетоксилирани амини от лой (CAS № 61791-26-2) в продукти за растителна защита, съдържащи глифосат, беше забранена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1313 на Комисията (7), тъй като възникнаха опасения във връзка с токсичността на полиетоксилираните амини от лой и потенциала им да оказват отрицателно въздействие върху здравето на човека. Като се има предвид, че тези опасения са свързани с присъщите свойства на въпросните вещества и поради това не се ограничават до формулирани продукти, съдържащи глифосат, а са валидни в същата степен и за формулирани продукти, съдържащи други активни вещества, полиетоксилираните амини от лой също следва да бъдат добавени в списъка на коформулантите в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(10)

С решения за изпълнение (ЕС) 2016/109 (8) и (ЕС) 2018/619 (9) на Комисията беше отказано одобряването на PHMB (1600; 1.8), CAS № 27083-27-8 и 32289-58-0, и PHMB (1415; 4.7), CAS № 32289-58-0 и 1802181-67-4, като съществуващи активни вещества за използване в биоциди за продуктов тип 6 (консерванти за продукти в затворени съдове), наред с други продуктови типове поради неприемливи рискове за здравето на човека и за околната среда. Поради тази причина употребата им в продукти за растителна защита като консерванти за продукти в затворени съдове би довела до неприемливо въздействие върху здравето на човека и върху околната среда. Поради това PHMB (1600; 1.8) и PHMB (1415; 4.7) следва също да бъдат посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

Коформулантите, които трябва да бъдат посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009, може да се съдържат също така в адюванти, пуснати на пазара. Тъй като все още не са установени подробни правила за разрешаването на адюванти в съответствие с член 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите членки могат да продължат да прилагат националните разпоредби по отношение на адювантите съгласно член 81, параграф 3 от посочения регламент. Тъй като с Регламент (ЕО) № 1107/2009 се цели да се предотврати пускането на пазара или употребата на адюванти, съдържащи забранени коформуланти, е необходимо да се гарантира също, че адювантите, които се смесват с продукти за растителна защита, не съдържат нито един от тези неприемливи -коформуланти.

(12)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време да преразгледат състава на продуктите за растителна защита и адювантите, които понастоящем са разрешени на тяхна територия, за да преценят дали съдържат коформуланти, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009, и да отнемат или изменят разрешенията за продукти за растителна защита и адюванти, съдържащи тези коформуланти.

(13)

Що се отнася до продукти за растителна защита или адюванти, съдържащи коформулант, посочен в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които държавите членки предоставят гратисен период съответно съгласно член 46 от същия регламент или съгласно националните разпоредби относно разрешаването на адюванти, за продажбата и разпространението този период следва да изтече най-късно 3 месеца след датата на изменението или оттеглянето на разрешенията, а за обезвреждането, съхранението и употребата той може да се удължи с допълнителен период от 9 месеца.

(14)

Коформулантите, които трябва да бъдат посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009, може да присъстват като непреднамерени онечиствания в други коформуланти, които са приемливи за употреба в продукти за растителна защита или адюванти. Поради това индивидуалната концентрация на неприемливите коформуланти в крайния продукт за растителна защита или адювант следва да бъде под 0,1 тегловни % (w/w) или под специфичната пределна концентрация, приложима за вещества със CMR свойства (канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията), ако е установена в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за неприемливия коформулант на равнище под 0,1 тегловни % (w/w), за да се счита за приемливо непреднамереното онечистване, освен ако е предвидена друга пределна стойност поради технически ограничения на съответните методи на анализ.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Държавите членки, които са предоставили разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи -коформуланти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009, изменен с настоящия регламент, изменят или оттеглят тези разрешения във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 24 март 2023 г.

Член 3

Държавите членки не разрешават пускането на пазара или употребата на адюванти, съдържащи коформуланти, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009, изменен с настоящия регламент.

Държавите членки, които са разрешили адюванти, съдържащи коформуланти, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009, изменен с настоящия регламент, изменят или оттеглят тези разрешения във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 24 март 2023 г.

Член 4

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 или съгласно националните разпоредби относно разрешаването на адюванти, трябва да е възможно най-кратък, като за продажбата и разпространението той изтича не по-късно от 3 месеца след датата на изменението или оттеглянето на разрешенията, посочена в членове 2 и 3, а за обезвреждането, съхранението и употребата може да се удължи с допълнителен период от 9 месеца след тази дата.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 45).

(6)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1313 на Комисията от 1 август 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество глифозат (ОВ L 208, 2.8.2016 г., стр. 1).

(8)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/109 на Комисията от 27 януари 2016 г. относно отказ да бъде одобрен полихексаметилен бигуанид (PHMB) (1600; 1.8) като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 6 и 9 (ОВ L 21, 28.1.2016 г., стр. 84).

(9)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/619 на Комисията от 20 април 2018 г. за неодобряване на PHMB (1415; 4.7) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 1, 5 и 6 (ОВ L 102, 23.4.2018 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на коформуланти, които не се приемат за включване в продукти за растителна защита, както са посочени в член 27  (1)

Наименование

Наименования на ЕО/Други наименования

CAS №

ЕО номер

Класификация/Други свойства

1.

1-Хлоро-2,3-епоксипропан

епихлорохидрин, 2,3-епоксипропилхлорид

106-89-8

203-439-8

Канцерогенно, кат. 1B

2.

1,2-дихлороетан

1,2-дихлороетан;

Етан, 1,2-дихлоро-

107-06-2

203-458-1

Канцерогенно, кат. 1B

3.

2-етоксиетанол

2-етоксиетанол;

етанол, 2-етокси-

110-80-5

203-804-1

Токсично за репродукцията, кат. 1B

4.

2-етоксиетилов ацетат

ацетат на 2-етоксиетанола; 1-Ацетат на 2-етоксиетанола

111-15-9

203-839-2

Токсично за репродукцията, кат. 1B

5.

1-етилпиролидин-2-он

1-етилпиролидин-2-он;

N-етил-2-пиролидон

2687-91-4

220-250-6

Токсично за репродукцията, кат. 1B

6.

2-метоксиетанол

2-метоксиетанол;

Етанол, 2-метокси-

109-86-4

203-713-7

Токсично за репродукцията, кат. 1B

7.

2-метоксиетилов ацетат

2-метоксиетилов ацетат;

1-Ацетат на 2-метоксиетанола;

ацетат на 2-метоксиетанола

110-49-6

203-772-9

Токсично за репродукцията, кат. 1B

8.

2-метоксипропанол

2-метоксипропанол;

1-пропанол, 2-метокси-

1589-47-5

216-455-5

Токсично за репродукцията, кат. 1B

9.

1-метилпиролидин-2-он

1-метил-2-пиролидон;

2-пиролидинон, 1-метил-

872-50-4

212-828-1

Токсично за репродукцията, кат. 1B

10.

2-нитропропан

2-нитропропан;

Пропан, 2-нитро-

79-46-9

201-209-1

Канцерогенно, кат. 1B

11.

Етоксилирани алкиламини от лой

Етоксилирани алкиламини от лой;

Полиетоксилиран амин от лой

61791-26-2

 

Опасения или пропуски в данните, свързани с потенциалното въздействие върху здравето на човека или околната среда

12.

Етоксилирани пропоксилирани алкиламини от лой

Етоксилирани пропоксилирани алкиламини от лой;

Полиетоксилиран пропоксилиран амин от лой

68213-26-3

 

Опасения или пропуски в данните, свързани с потенциалното въздействие върху здравето на човека или околната среда

13.

Азбестови влакна

Актинолит-азбест;

Актинолитов азбест

77536-66-4

 

Канцерогенно, кат. 1А

14.

Амозит-азбест;

Амозитов азбест

12172-73-5

 

Канцерогенно, кат. 1А

15.

Антофилит-азбест;

Антофилитов азбест

77536-67-5

 

Канцерогенно, кат. 1А

16.

Хризотил-азбест;

Хризотилов азбест;

12001-29-5

 

Канцерогенно, кат. 1А

17.

Крокидолит-азбест;

Крокидолитов азбест

12001-28-4

 

Канцерогенно, кат. 1А

18.

Тремолит-азбест;

Тремолитов азбест

77536-68-6

 

Канцерогенно, кат. 1А

19.

Бензен

Бензен

71-43-2

200-753-7

Канцерогенно, кат. 1А /

Мутагенно, кат. 1B

20.

Бензо[def]хризен  (2);

Бензо[pqr]тетрафен

Бензо[def]хризен;

бензо[a]пирен

50-32-8

200-028-5

Канцерогенно, кат.1B/Мутагенно, кат. 1B/

Токсично за репродукцията, кат. 1B

21.

Бис(2-метилпропил)бензен-1,2-дикарбоксилат

Диизобутилов фталат

84-69-5

201-553-2

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — здраве на човека), токсично за репродукцията, кат. 1B

22.

Борна киселина

Борна киселина

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Токсично за репродукцията, кат. 1B

23.

Динатриев октаборат

Динатриев октаборат; Динатриев октаборат, безводен

12008-41-2

234-541-0

Токсично за репродукцията, кат. 1B

24.

Динатриев октаборат тетрахидрат

динатриева сол на борната киселина, тетрахидрат;

12280-03-4

234-541-0

Токсично за репродукцията, кат. 1B

25.

Динатриев тетраборат, безводен

Динатриев тетраборат, безводен;

Борен натриев оксид

1330-43-4

215-540-4

Токсично за репродукцията, кат. 1B

26.

Динатриев тетраборат декахидрат

Боракс

1303-96-4

215-540-4

Токсично за репродукцията, кат. 1B

27.

Динатриев тетраборат пентахидрат

Борен натриев оксид хидрат

12179-04-3

215-540-4

Токсично за репродукцията, кат. 1B

28.

Натриева сол на ортоборната киселина

Натриева сол на ортоборната киселина; Натриева сол на борната киселина

13840-56-7

237-560-2

Токсично за репродукцията, кат. 1B

29.

Тетраборен динатриев хептаоксид хидрат

Тетраборен динатриев хептаоксид хидрат;

Борен натриев оксид хидрат

12267-73-1

235-541-3

Токсично за репродукцията, кат. 1B

30.

Бута-1,3-диен

Бута-1,3-диен;

1,3-бутадиен

106-99-0

203-450-8

Канцерогенно, кат. 1А /

Мутагенно, кат. 1B

31.

Бутан

съдържащ ≥ 0,1 % бутадиен (ЕО №. 203-450-8)

Бутан

106-97-8

203-448-7

Канцерогенно, кат. 1А

32.

Съполимер (бисиминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид), (иминоимидокарбонил, хексаметилен хидрохлорид)

N,N“’-1,6-хександиилбисN’-цианогуанидин, полимер с 1,6-хександиамин, хидрохлорид

Поли[иминокарбонимидоилиминокарбонимидоилимино-1,6-хександиил] хидрохлорид

Съполимер на N-цианоцианамид, съединение с 1,-6-хександиамин (2:1) с 1,6-хександиамин хидрохлорид (1:2);

PHMB

27083-27-8

и

32289-58-0

и

1802181-67-4

 

Не е одобрено за използване в биоциди за продуктов тип 6 (консерванти за продукти в затворени съдове).

33.

Дибутилов фталат

n-бутилов фталат;

Дибутилов бензен-1,2-дикарбоксилат

84-74-2

201-557-4

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — здраве на човека), токсично за репродукцията, кат. 1B

34.

Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

64742-52-5

265-155-0

Канцерогенно, кат. 1B

35.

Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, парафинови, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

64742-54-7

265-157-1

Канцерогенно, кат. 1B

36.

Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки нафтенови, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

64742-53-6

265-156-6

Канцерогенно, кат. 1B

37.

Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

64742-55-8

265-158-7

Канцерогенно, кат. 1B

38.

Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител, тежки, парафинови, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

64742-65-0

265-169-7

Канцерогенно, кат. 1B

39.

Дестилати (нефтени), рафинирани с разтворител, тежки, парафинови, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

64741-88-4

265-090-8

Канцерогенно, кат. 1B

40.

Дестилати (нефтени), рафинирани с разтворител, леки парафинови, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

64741-89-5

265-091-3

Канцерогенно, кат. 1B

41.

Етиленов оксид

Етиленов оксид; оксиран; епоксиетан

75-21-8

200-849-9

Канцерогенно, кат. 1B/

Мутагенно, кат. 1B

42.

Формалдехид

Формалдехид; формалин; метанал; формол

50-00-0

200-001-8

Канцерогенно, кат. 1B

43.

Формамид

Формамид; метанамид

75-12-7

200-842-0

Токсично за репродукцията, кат. 1B

44.

Изобутан (съдържащ ≥ 0,1 % бутадиен (ЕО № 203-450-8)

Изобутан; 2-Метилпропан

75-28-5

200-857-2

Канцерогенно, кат. 1А /

Мутагенно, кат. 1B

45.

Смазочни масла (нефтени), С20—50, обработени с водород, на база неутрално масло, с висок вискозитет, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

72623-85-9

276-736-3

Канцерогенно, кат. 1B

46.

Смазочни масла (нефтени), С15—30, обработени с водород, на база неутрално масло, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

72623-86-0

276-737-9

Канцерогенно, кат. 1B

47.

Смазочни масла (нефтени), С20—50, обработени с водород, на база неутрално масло, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

72623-87-1

276-738-4

Канцерогенно, кат. 1B

48.

Смазочни масла (нефтени), С17—32, екстрахирани с разтворител, депарафинирани, хидрогенирани, със съдържание ≥ 3,0 % на DMSO екстракт, измерено по IP 346

 

101316-70-5

309-875-6

Канцерогенно, кат. 1B

49.

Нафта (нефтена), тежка, алкилат, състояща се основно от въглеводороди с разклонена верига с брой на въглеродните атоми в интервала от C9 до C12, със съдържание на ≥ 0,1 % бензен (ЕО № 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

Канцерогенно, кат. 1B /

Мутагенно, кат. 1B

50.

Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, тежка, с въглеводороди с брой на въглеродните атоми предимно в интервала от C7 до C12, със съдържание на бензен, равно на ≥ 0,1 % (ЕО № 200—753—7)

 

64742-82-1

265-185-4

Канцерогенно, кат. 1A/

Мутагенно, кат. 1B

51.

Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, лека, деароматизирана, състояща се предимно от C7 парафини и циклопарафини, със съдържание ≥ 0,1 % бензен (ЕО № 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

Канцерогенно, кат. 1А /

Мутагенно, кат. 1B

52.

Нафта (нефтена), обработена с водород, тежка, състояща се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми предимно в интервала от C6 до C13, със съдържание на ≥ 0,1 % бензен (ЕО № 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

Канцерогенно, кат. 1А /

Мутагенно, кат. 1B

53.

Нафта (нефтена), лека, ароматна, състояща се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми предимно в интервала C8—C10, със съдържание на бензен, равно на ≥ 0,1 % (ЕО № 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

Канцерогенно, кат. 1А /

Мутагенно, кат. 1B

54.

Нитробензен

Нитробензен;

бензен, нитро-

98-95-3

202-716-0

Токсично за репродукцията, кат. 1B

55.

N-метилформамид

N-метилформамид; формамид, N-метил-

123-39-7

204-624-6

Токсично за репродукцията, кат. 1B

56..

Нонилфеноли:

вещества с неразклонена и/или разклонена алкилова верига с брой въглеродни атоми 9, ковалентно свързани във всякаква позиция с фенол, обхващащи също вещества, които включват някой от отделните изомери и/или комбинация от такива.

4-(3,5-Диметилхептан-3-ил)фенол

Фенол, 4-(1-етил-1,3-метилхексил)-;

4-(1-Етил-1,3-диметилпентил)фенол

186825-36-5

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

57.

4-(3,6-диметилхептан-3-ил)фенол

Фенол, 4-(1-етил-1,4-метилхексил)-;

4-(1-етил-1,4-диметилпентил)фенол

142731-63-3

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

58.

4-(2-Метилоктан-2-ил)фенол

р-(1,1-Диметилхептил)фенол;

4-(1,1-диметилхептил)фенол

30784-30-6

250-339-5

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

59.

4-(3-Метилоктан-3-ил)фенол

Фенол, 4-(1-етил-1-метилхексил)-;

4-(1-Етил-1-метилхексил)фенол;

52427-13-1

257-907-1

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

60.

4-нонилфенол

p-нонилфенол;

4-нонилфенол

104-40-5

203-199-4

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

61.

Изононилфенол

11066-49-2

234-284-4

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

62.

p-изононилфенол;

4-изононилфенол

26543-97-5

247-770-6

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

63.

Нонилфенол;

Нонилфенол

25154-52-3

246-672-0

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

64.

4-(1-метилоктил)фенол;

р-(1-Метилоктил)фенол

17404-66-9

241-427-4

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

65.

4-нонилфенол, с разклонена верига

84852-15-3

284-325-5

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

66.

нонилфенол, с разклонена верига

90481-04-2

291-844-0

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

67.

Нонилфеноли, етоксилирани:

вещества с неразклонена и/или разклонена алкилова верига с брой въглеродни атоми 9, ковалентно свързани във всякаква позиция с фенол, етоксилирани, които включват някой от отделните изомери и/или комбинация от такива.

Нонилфенол, етоксилиран;

α-(Нонилфенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

 

500-024-6

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

68.

4-нонилфенол, с разклонена верига, 1—2,5 мола, етоксилиран

α-(4-Нонилфенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил), с разклонена верига

 

500-315-8

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

69.

4-нонилфенол, 1—2,5 мола, етоксилиран

 

500-045-0

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

70.

2-(2-{2-[2-(4-Нонилфенокси)етокси]етокси}етокси)етан-1-ол

2-[2-[2-[2-(4-Нонилфенокси)етокси]етокси]етокси]етанол;

Етанол, 2-[2-[2-[2-(4-нонилфенокси) етокси]етокси]етокси]-

7311-27-5

230-770-5

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

71.

2-[2-(4-Нонилфенокси)етокси]етанол;

Етанол, 2-[2-(4-нонилфенокси)етокси]-

20427-84-3

243-816-4

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

72.

20-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15,18-хексаоксаикозан-1-ол;

3,6,9,12,15,18-хексаоксаикозан-1-ол, 20-(4-нонилфенокси)-

27942-27-4

248-743-1

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

73.

2-[2-[2-[2-(4-Нонилфенокси)етокси]етокси]етокси]етан-1-ол

Етанол, 2-[2-[2-[2-(4-нонилфенокси)етокси]етокси]етокси]-

7311-27-5

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

74.

26-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксахексакозан-1-ол

3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксахексакозан-1-ол, 26-(4-нонилфенокси)-

14409-72-4

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

75.

17-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15-пентаоксахептадекан-1-ол

17-(4-нонилфенокси)-3,6,9,12,15-пентаоксахептадекан-1-ол

34166-38-6

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

76.

α-(4-Нонилфенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил), с разклонена верига

127087-87-0

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

77.

α-(4-Нонилфенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

26027-38-3

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

78.

2-(4-нонилфенокси)етанол

104-35-8

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

79.

Изононилфенол, етоксилиран;

α-(Изононилфенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

37205-87-1

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

80.

2-[2-(4-трет-Нонилфенокси)етокси]етанол

Етанол, 2-[2-(4-трет-нонилфенокси)етокси]-

156609-10-8

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

81.

α-(Нонилфенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

Нонилфенол, етоксилиран

9016-45-9

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

82.

Октилфеноли:

вещества с неразклонена и/или разклонена алкилова верига с брой въглеродни атоми 8, ковалентно свързани във всякаква позиция с фенол, обхващащи също вещества, които включват някой от отделните изомери и/или комбинация от такива.

p-октилфенол;

4-октилфенол

1806-26-4

217-302-5

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

83.

4-(2,4,4-Триметилпентан-2-ил)фенол;

4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенол;

4-(трет-октил)фенол

Фенол, 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-;

4-трет-октилфенол

140-66-9

205-426-2

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

84.

Октилфенол;

октилфенол

67554-50-1

266-717-8

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

85.

2-изооктилфенол;

86378-08-7

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

86.

изооктилфенол;

изооктилфенол

11081-15-5

234-304-1

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

87.

2-октилфенол;

o-октилфенол

949-13-3

213-437-9

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

88.

2-втор-Октилфенол;

o-втор-Октилфенол

26401-75-2

247-663-4

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

89.

4-изооктилфенол;

p-Изооктилфенол

27013-89-4

248-164-4

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

90.

4-втор-Октилфенол;

p-втор-Октилфенол

27214-47-7

248-330-6

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

91.

втор-Октилфенол;

втор-Октилфенол

93891-78-2

299-461-0

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

92.

4-(1-етилхексил)фенол;

р-(1-Етилхексил)фенол

3307-00-4

221-989-7

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

93.

2-(1-метилхептил)фенол

o-(1-Метилхептил)фенол

18626-98-7

242-459-1

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

94.

2-(1-етилхексил)фенол;

o-(1-Етилхексил)фенол

17404-44-3

241-426-9

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

95.

2-(1-пропилпентил)фенол;

o-(1-Пропилпентил)фенол

37631-10-0

253-574-1

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

96.

4-(1-пропилпентил)фенол;

р-(1-Пропилпентил)фенол

3307-01-5

221-990-2

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

97.

2-(1-метилхептил)фенол

o-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенол

3884-95-5

223-420-8

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

98.

Фенол, (1,1,3,3-тетраметилбутил)-;

(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенол

27193-28-8

248-310-7

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

99.

(1-метилхептил)фенол

(1-Метилхептил)фенол

27985-70-2

248-759-9

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

100.

4-(2-метилхептил)фенол

898546-19-5

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

101.

2-(2-етилхексил)фенол;

28752-62-7

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

102.

4-(1-метилхептил)фенол

р-(1-Метилхептил)фенол

1818-08-2

217-332-9

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

103.

4-(2-етилхексил)фенол;

69468-20-8

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

104.

4-(5-метилхептил)фенол

1824164-95-5

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

105.

2-(2-метилхептил)фенол

898546-20-8

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

106.

4-(2-пропилпентил)фенол;

119747-99-8

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

107.

3-октилфенол;

20056-69-3

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

108.

2-(1,1-диметилхексил)фенол

1824575-79-2

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

109.

4-(1,1-диметилхексил)фенол

30784-29-3

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

110.

4-(5,5-диметилхексил)фенол

13330-52-4

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

111.

2-(5,5-диметилхексил)фенол

1822989-97-8

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

112.

3-(1,1-диметилхексил)фенол

70435-92-6

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

113.

4-(1,4-диметилхексил)фенол

164219-26-5

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

114.

Октилфеноли, етоксилирани:

вещества с неразклонена и/или разклонена алкилова верига с брой въглеродни атоми 8, ковалентно свързани във всякаква позиция с фенол, етоксилирани, които включват някой от отделните изомери и/или комбинация от такива.

α-[(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил]-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

2-{2-[4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенокси]етокси}етанол

Октилфенилов етер на полиетиленгликола;

9036-19-5

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

115.

2-[4-(2,4,4-Триметилпентан-2-ил)фенокси]етанол

α-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил]-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

Октилфенол етоксилиран

9002-93-1

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

116.

20-[4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенокси]-3,6,9,12,15,18-хексаоксаикозан-1-ол

20-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3,6,9,12,15,18-хексаоксаикозан-1-ол

2497-59-8

219-682-8

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

117.

Етанол, 2-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-

2315-67-5

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

118.

2-[2-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]етокси]етанол

2315-61-9

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксахексакозан-1-ол, 26-(4-октилфенокси)-

42173-90-0

255-695-5

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

120.

α-(октилфенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил), с разклонена верига

68987-90-6

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

121.

α-[4-(6,-метилхептил)фенил]-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

59379-12-3

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

122.

2-(4-октилфенокси)етанол;

2-(р-Октилфенокси)етанол

51437-89-9

257-203-4

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

123.

α-(4-октилфенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

26636-32-8

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

124.

α-[4-(1,-метилхептил)фенил]-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

73935-42-9

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

125.

3,6,9,12,15,18-хексаоксаикозан-1-ол, 20-(4-октилфенокси)-;

20-(4-Октилфенокси)-3,6,9,12,15,18-хексаоксаикозан-1-ол

32742-88-4

251-190-9

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

126.

2-[2-[2-[2-(4-октилфенокси)етокси]етокси]етокси]етанол;

2-(р-Октилфенокси)етанол

51437-92-4

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

127.

2-[2-(4-октилфенокси)етокси]етанол

51437-90-2

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

128.

17-(4-октилфенокси)-3,6,9,12,15-пентаоксахептадекан-1-ол

51437-94-6

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

129.

α-(-изооктофенил)-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил)

9004-87-9

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

130.

2-[2-[2-(4-октилфенокси)етокси]етокси]етанол

51437-91-3

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

131.

17-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3,6,9,12,15-пентаоксахептадекан-1-ол

2497-58-7

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

132.

2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]етокси]етокси]етанол

2315-62-0

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

133.

2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]етокси]етокси]етокси]етанол

2315-63-1

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

134.

14-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3,6,9,12-тетраоксатетрадекан-1-ол

2315-64-2

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

135.

26-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксахексакозан-1-ол

2315-65-3

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

136.

29-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3,6,9,12,15,18,21,24,27-нонаоксанонакозан-1-ол

2315-66-4

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

137.

Етанол, 2-[3-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-

1026254-24-9

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

138.

Етанол, 2-[2-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-

84658-53-7

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

139.

2-[2-(октилфенокси)етокси]етанол

27176-92-7

 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (Регламент REACH, член 57, буква е) — околна среда)

140.

N,N-диметилформамид

N,N-диметилформамид; диметилформамид (DMF)

68-12-2

200-679-5

Токсично за репродукцията, кат. 1B

141.

Проп-2-енамид

Акриламид; 2-пропенамид

79-06-1

201-173-7

Канцерогенно, кат. 1B /

Мутагенно, кат. 1B

142.

Алкилови производни на пиридина, със съдържание ≥ 0,1 % бензен (ЕО № 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

Канцерогенно, кат. 1А /

Мутагенно, кат. 1B

143.

Хинолин

Хинолин

91-22-5

202-051-6

Канцерогенно, кат. 1B

144.

Тетрахидрофурфурилов алкохол

Тетрахидрофурфурилов алкохол;

Тетрахидро-2-фуранметанол

97-99-4

202-625-6

Токсично за репродукцията, кат. 1B


(1)  Пределната стойност за приемливо наличие на веществата, посочени в таблицата, като непреднамерено онечистване в крайния продукт е 0,1 тегловни % (w/w), освен ако в настоящото приложение е посочено друго.

(2)  Пределната стойност за приемливо наличие на веществото като непреднамерено онечистване в крайния продукт е 0,01 тегловни % (w/w), което отговаря на специфичната пределна концентрация, определена в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.


4.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/384 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2021 година

относно допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2009

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1), и по-специално член 9, параграф 6, втора алинея от нея,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (2), и по-специално член 9, параграф 6, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директиви 2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО определят общите правила, свързани с допустимите наименования на сортовете, посредством позоваване на член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета (3).

(2)

Съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94, за да бъде одобрен даден растителен сорт, е необходимо Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) да сметне, че неговото сортово наименование отговаря на критериите за избор. Дадено сортово наименование отговаря на критериите за избор, когато не съществува никоя от пречките съгласно параграфи 3 или 4 от посочения член.

(3)

Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията (4) установява подробни правила за прилагането на определени критерии, посочени в член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94, за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове за целите на член 9, параграф 6, първа алинея от Директива 2002/53/ЕО и на член 9, параграф 6, първа алинея от Директива 2002/55/ЕО.

(4)

CPVO и държавите членки създадоха експертна група, която разработи и измени насоки относно допустимостта на наименованията съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94 („Насоки за наименованията на сортовете“). (5) За да се осигури последователност по отношение на прилагането на критериите, предвидени в член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94 е уместно да се предоставят допълнителни разяснения, произтичащи от Насоките за наименованията на сортовете.

(5)

Регламент (ЕО) № 637/2009 е бил неколкократно изменян. С оглед на необходимостта от изменение на съществуващите правила и в интерес на правната сигурност посоченият регламент следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(6)

Дадено сортово наименование следва да бъде одобрено, освен ако не е недопустимо поради наличието на пречки за това. Съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94 употребата на дадено сортово наименование се изключва в случай на предоставено по-рано право на трета страна, трудности при разпознаването или възпроизвеждането му, идентични наименования на сорт от същия вид или близкородствен вид, идентични наименования, които се използват широко при търговията със стоки, когато наименованието може да се окаже оскърбително в дадена държава членка или да противоречи на обществения ред, когато може да предизвика объркване поради визуално, звуково или концептуално сходство или поради заблуждаващо съдържание.

(7)

С цел да се даде достатъчно време на компетентните органи за прилагането на новите правила настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2022 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява подробни правила за прилагането на критериите, посочени в член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94, за допустимостта на сортовите наименования на земеделски растителни видове и зеленчукови видове, за целите на член 9, параграф 6, първа алинея от Директива 2002/53/ЕО и на член 9, параграф 6, първа алинея от Директива 2002/55/ЕО.

Член 2

Допустимост на сортовите наименования

1.   Дадено сортово наименование следва да е допустимо, ако няма пречка за неговото предоставяне.

2.   За предоставянето на дадено сортово наименование съществува пречка, когато:

а)

използването на сортовото наименование на територията на Съюза се изключва, когато бъде уважено възражение от трета страна с предоставено по-рано право, както е посочено в член 3, параграф 1;

б)

сортовото наименование е в конфликт с географски указания, наименования за произход или храни с традиционно специфичен характер, както е посочено в член 3, параграф 2;

в)

сортовото наименование може да създаде трудности за потребителите при разпознаването или възпроизвеждането му, както е посочено в член 4;

г)

сортовото наименование е идентично със сортово наименование или може да бъде объркано със сортово наименование, с което друг сорт от същия вид или от близкородствен вид е вписан в официален регистър на растителните сортове или под което на пазара се предлага материал от друг сорт, както е посочено в член 5;

д)

сортовото наименование може да предизвика объркване поради своето визуално, звуково или концептуално сходство с наименованието на сорт от същия вид или близкородствен вид, както е посочено в член 5;

е)

сортовото наименование е идентично или може да бъде объркано с наименования, които се използват широко при търговията със стоки или които трябва да бъдат запазени по силата на друг закон, както е посочено в член 6;

ж)

сортовото наименование може да въведе в заблуждение или да предизвика объркване, както е посочено в член 7.

Член 3

Предоставено по-рано право на трета страна

1.   Налице е пречка, дължаща се на предоставено по-рано право на трета страна, когато компетентен орган е уважил възражение на трета страна, притежаваща търговска марка, срещу предоставянето на сортовото наименование на територията на Съюза. Тази пречка се отнася до търговски марки, които:

а)

са били регистрирани в една или повече държави членки, или в Съюза преди регистрацията на сортовото наименование;

б)

са идентични или сходни със сортовото наименование; и

в)

са регистрирани по отношение на стоки, състоящи се от същия вид като съответния сорт или от близкородствен вид.

2.   В случай че географски указания, наименования за произход или храни с традиционно специфичен характер за селскостопански продукти и храни, спиртни напитки, ароматизирани вина и лозаро-винарски продукти представляват предоставено по-рано право на трета страна, предоставянето на сортово наименование на територията на Съюза се счита за изключено, ако това наименование представлява нарушение на:

а)

член 13 или член 24 от Регламент (ЕС) 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6)

б)

член 103 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7);

в)

член 20 от Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета (8);

г)

член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (9);

3.   Посочената в параграф 1 пречка пред допустимостта на наименование, дължаща се на предоставено по-рано право, може да бъде отстранена, когато е получено писмено съгласие от притежателя на предоставеното по-рано право за използването на наименованието по отношение на съответния сорт, при условие че такова съгласие не е свързано с въвеждането в заблуждение на обществото относно истинския произход на продукта.

4.   В случай на предоставено по-рано право на заявителя по отношение на цялото или на част от предложеното сортово наименование член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2100/94 се прилага mutatis mutandis.

Член 4

Трудности при разпознаването или възпроизвеждането на сортово наименование

1.   Налице е пречка поради трудности при разпознаването или възпроизвеждането на сортово наименование, когато дадено сортово наименование създава на потребителите трудности при разпознаването или възпроизвеждането му.

2.   Счита се, че дадено сортово наименование създава на потребителите трудности при разпознаването или възпроизвеждането му в следните случаи:

а)

състои се от или съдържа сравнителни или превъзходни степени;

б)

състои се от или съдържа ботанически наименования на видове в групата на селскостопанските растителни видове или на зеленчуковите видове, към която принадлежи сортът;

в)

състои се от или съдържа термини в областта на селекцията и технически термини, освен ако тяхното използване в съчетание с други термини не пречи на разпознаването на наименованието на сорта като такова;

г)

състои се изключително от географско наименование, което е придобило репутация за съответния вид;

д)

състои се от една буква или цифра, или само от цифри, освен ако това не е обичайната практика за обозначаване на определени сортове;

е)

състои се от или съдържа прекалено много думи или елементи, освен ако последователността на термините не го прави по-лесно разпознаваемо;

ж)

съдържа знак за пунктуация или друг символ, комбинация от главни и малки букви (освен когато първата буква е главна буква и останалата част от наименованието е с малки букви), горен индекс, долен индекс или рисунка, или фигуративен елемент (с изключение на символите апостроф (’), запетая (,) до два разделени един от друг удивителни знака (!), точка (.), или тире (-), наклонена надясно черта (/) или наклонена наляво черта (\));

з)

съдържа или се състои от долен индекс, горен индекс или рисунка, лого или фигуративен елемент.

Член 5

Наименования, които са идентични или могат да бъдат объркани с наименованието на друг сорт

1.   Налице е пречка за предоставянето на сортово наименование, когато то е идентично или може да бъде объркано със:

а)

сортово наименование, с което друг сорт от същия вид или от близкородствен вид е вписан в официален регистър на сортовете; или

б)

сортово наименование, под което материал от друг сорт се предлага на пазара на държава членка или на територията на договаряща страна на Международния съюз за закрила на новите сортове растения („UPOV“);

освен ако другият сорт вече не съществува и неговото наименование не е придобило особено значение.

2.   С цел да се установи дали е налице объркване по смисъла на параграф 1 компетентният орган следва първо да анализира всеки от визуалните, звуковите и концептуалните аспекти поотделно и след това да направи цялостна оценка, като вземе предвид наименованията на сортовете от един и същ или от близкородствен вид, при условие че съответните сортове, упоменати в настоящия параграф и в параграф 1, са предмет или на право върху растителен сорт, или на заявление за такова право, или са официално приети за предлагане на пазара на някоя от следните територии:

а)

Съюза;

б)

Европейското икономическо пространство;

в)

договаряща страна на UPOV;

г)

член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

3.   За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

а)

„близкородствени видове“ означава видовете, изброени в приложението;

б)

„официален регистър на сортовете“ означава общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, посочен в член 17 от Директива 2002/53/ЕО или в член 17 от Директива 2002/55/ЕО, или в Списъка на сортовете на ОИСР, или в регистър на сортовете растения на страна членка на UPOV;

в)

„сорт, който вече не съществува“ означава сорт, от който вече не съществува материал;

г)

„наименованието не е придобило особено значение“ означава, че наименованието на сорт, което някога е било вписано в официален регистър на сортовете и съответно е придобило особено значение, се счита, че е изгубило това особено значение след изтичането на 10-годишен период от заличаването му от този регистър, освен при изключителни обстоятелства.

Член 6

Наименования, които се използват широко при търговията със стоки

1.   Налице е пречка за предоставянето на сортово наименование, когато сортово наименование е идентично или може да бъде объркано с наименования, които се използват широко при търговията със стоки или които трябва да бъдат запазени по силата на друг закон.

2.   Наименования, които се използват широко при търговията със стоки или които трябва да бъдат запазени по силата на друг закон, са следните:

а)

валутни единици;

б)

термини в областта на мерките и теглилките;

в)

изрази и термини, които не трябва да се използват за цели, различни от тези, предвидени в законодателството на Съюза или на държава членка.

Член 7

Заблуждаващо съдържание

1.   Налице е пречка за предоставянето на сортово наименование, когато то може да въведе в заблуждение или да предизвика объркване по отношение на характеристиките, стойността или идентичността на сорта, или идентичността на селекционера или на друга страна, участваща в процедурата.

2.   Счита се, че дадено сортовото наименование може да въведе в заблуждение или да предизвика объркване, ако:

а)

създава грешно впечатление, че сортът е свързан с или произхожда от друг специфичен сорт;

б)

създава грешно впечатление, че сортът притежава особени характеристики или стойност;

в)

се отнася до специфична характеристика или стойност по начин, който създава грешно впечатление, че само този сорт притежава специфичната характеристика или стойност, докато в действителност други сортове от същия вид могат да притежават същата характеристика или стойност;

г)

е подобно на общоизвестно търговско наименование, различно от регистрирана търговска марка или сортово наименование;

д)

предполага въпросният сорт да е друг сорт;

е)

създава грешно впечатление относно идентичността на заявителя, отговорното лице за поддържането на сорта или селекционера;

ж)

състои се от или съдържа:

i)

сравнителни или превъзходни степени, които могат да бъдат заблуждаващи по отношение на характеристиките на сорта;

ii)

ботаническото или общото наименование на видовете в групата на селскостопанските растителни видове или на зеленчуковите видове, към която принадлежи сортът;

iii)

името на физическото или юридическото лице или позоваване на тях, така че да се създаде погрешно впечатление относно идентичността на заявителя, лицето, отговорно за поддържането на сорта, или селекционера;

з)

включва географско наименование, което има вероятност да въведе потребителя в заблуждение по отношение на характеристиките или стойността за отглеждане и използване на сорта.

Член 8

Отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2009

Регламент (ЕО) № 637/2009 се отменя.

Той обаче продължава да се прилага за сортови наименования, които са били предложени от заявителя на компетентния орган за одобрение от него преди 1 януари 2022 г.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(3)  Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 10).

(5)  Насоки за наименованията на сортовете, CPVO, 1-ва среща на Административния съвет (2018 г.), DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(8)  Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

(9)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Определение за близкородствени видове по смисъла на член 5, параграф 3

За определяне на „близкородствени видове“, както е посочено в член 5, параграф 3, се прилага следното:

а)

ако има повече от един клас в рамките на един род, се прилага списъкът от класове в част I;

б)

ако класовете обхващат повече от един род, се прилага списъкът от класове в част II;

в)

по правило за родовете и видовете, които не са обхванати от списъците от класове в части I и II, един род се счита за клас.

ЧАСТ I

КЛАСОВЕ В РАМКИТЕ НА ЕДИН РОД

Класове

Ботанически наименования

Клас 1.1.

Brassica oleracea

Клас 1.2:

Brassica, различни от Brassica oleracea

Клас 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Клас 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn. B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris.

Клас 2.3:

Beta, различни от класове 2.1 и 2.2.

Клас 3.1:

Cucumis sativus

Клас 3.2:

Cucumis melo

Клас 3.3:

Cucumis, различни от класове 3.1 и 3.2

Клас 4.1:

Solanum tuberosum L.

Клас 4.2:

Домати и подложки домати

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

и хибриди между тези видове

Клас 4.3:

Solanum melongena L.

Клас 4.4:

Solanum, различни от класове 4.1, 4.2 и 4.3

ЧАСТ II

КЛАСОВЕ, ОБХВАЩАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН РОД

Класове

Ботанически наименования

Клас 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Клас 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum и Poa

Клас 204 (*)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Клас 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Класове 203 и 204 не са създадени единствено на основата на близкородствени видове.


Поправки

4.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/35


Поправка на Насоки (ЕС) 2019/1335 на Европейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2018/876 относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2019/17)

( Официален вестник на Европейския съюз L 208 от 8 август 2019 г. )

На страница 47 в съображение 2

вместо:

„(2)

RIAD следва да съдържа данни, необходими за някои промени в референтни показатели на парични пазари за подобрено подпомагане на работните процеси в Евросистемата и изпълнението на задачите на ЕСЦБ. В този контекст RIAD следва да съдържа актуални съответни данни за определянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро в съответствие с член 8, параграф 5 от Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка (ЕЦБ//2019/19)(1). Поради това е необходимо да се измени член 22 от Насоки (ЕС) 2018/876 на Европейската централна банка (ЕЦБ//2018/16) (2), за да се уреди това.“

да се чете:

„(2)

RIAD следва да съдържа данни, необходими за някои промени в референтни показатели на парични пазари за подобрено подпомагане на работните процеси в Евросистемата и изпълнението на задачите на ЕСЦБ. В този контекст RIAD следва да съдържа актуални съответни данни за определянето на краткосрочния лихвен процент в евро в съответствие с член 8, параграф 5 от Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка (ЕЦБ//2019/19)(1). Поради това е необходимо да се измени член 22 от Насоки (ЕС) 2018/876 на Европейската централна банка (ЕЦБ//2018/16) (2), за да се уреди това.“

На страница 47 в бележка под линия 1

вместо:

„(1)

Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19) (ОВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8).“

да се чете:

„(1)

Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. относно краткосрочния лихвен процент в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19) (ОВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8).“

На страница 47 в съображение 5

вместо:

„(5)

Измененията на приложения I и II са необходими, за да се отразят новите разпоредби относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и ПФ.“

да се чете:

„(5)

Измененията на приложения I и II са необходими, за да се отразят новите разпоредби относно краткосрочния лихвен процент в евро и ПФ.“

На страница 48 в член 1, точка 2, точка 29

вместо:

„29)

„индекс на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро“ има значението, определено в член 2, точка 2 от Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/19) ((*2));

да се чете:

„29)

„краткосрочен лихвен процент в евро“ има значението, определено в член 2, точка 2 от Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/19) ((*2));

На страница 50 в член 1, точка 6

вместо:

„6.

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Референтни данни от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48)

1.   Компетентните НЦБ са длъжни да гарантират вписването в RIAD на референтните данни за субекти, които са обозначени с кодове LEI и които са от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). Компетентните НЦБ вписват липсващите референтни данни от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) в срок до пет работни дни от момента, в който ЕЦБ ги уведоми за това. ЕЦБ уведомява НЦБ на седмична база, кои референтни данни са от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). Компетентните НЦБ актуализират референтните данни за субекти, които са от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) и които са вписани в RIAD, веднага щом узнаят за промяната на един или повече атрибути.

2.   Индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро се основава на подгрупа от данни, отчетени съгласно Регламент (ЕС) 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). Когато субект, който е обозначен с код LEI, е от значение за определянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, НЦБ вписват в RIAD секторната класификация по Европейската система от сметки 2010 (ЕСС 2010) и другите атрибути, посочени в приложение II за този субект в същия работен ден на уведомлението от ЕЦБ за това, кой субект е от значение за определянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. ЕЦБ уведомява НЦБ ежедневно, кои референтни данни са от значение за определянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро.“;“

да се чете:

„6.

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Референтни данни от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48)

1.   Компетентните НЦБ са длъжни да гарантират вписването в RIAD на референтните данни за субекти, които са обозначени с кодове LEI и които са от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). Компетентните НЦБ вписват липсващите референтни данни от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) в срок до пет работни дни от момента, в който ЕЦБ ги уведоми за това. ЕЦБ уведомява НЦБ на седмична база кои референтни данни са от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). Компетентните НЦБ актуализират референтните данни за субекти, които са от значение за Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) и които са вписани в RIAD, веднага щом узнаят за промяната на един или повече атрибути.

2.   Краткосрочният лихвен процент в евро се основава на подгрупа от данни, отчетени съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). Когато субект, който е обозначен с код LEI, е от значение за определянето на краткосрочния лихвен процент в евро, НЦБ вписват в RIAD секторната класификация по Европейската система от сметки 2010 (ЕСС 2010) и другите атрибути, посочени в приложение II за този субект в същия работен ден на уведомлението от ЕЦБ за това кой субект е от значение за определянето на краткосрочния лихвен процент в евро. ЕЦБ уведомява НЦБ ежедневно кои референтни данни са от значение за определянето на краткосрочния лихвен процент в евро.““

На страница 55 в приложение II, в таблицата заглавието на третата колона отляво надясно:

вместо:

„Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) и индекс на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро“

да се чете:

„Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) и краткосрочен лихвен процент в евро“.


4.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/38


Поправка на Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19)

( Официален вестник на Европейския съюз L 199 от 26 юли 2019 г. )

На страница 8 в заглавието

вместо:

НАСОКИ (ЕС) 2019/1265 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 юли 2019 година

относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19)

да се чете:

НАСОКИ (ЕС) 2019/1265 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 юли 2019 година

относно краткосрочния лихвен процент в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19)

На страница 8 в съображение 1

вместо:

„ (1)

Бенчмарковете за лихвени проценти са важни за функционирането на паричните пазари и трансмисията на паричната политика. На първо място, финансовите пазари разчитат в голяма степен на тези бенчмаркове като референтна стойност при финансови договори, например ипотеки, договори на паричния пазар, ценни книжа с плаващ лихвен процент и деривативни инструменти. На второ място, тези бенчмаркове са основата за ежедневната оценка на редица финансови инструменти. На трето място, трансмисията на паричната политика започва с промени в бенчмаркове на паричните пазари в отговор на промените в лихвените проценти на Европейската централна банка (ЕЦБ). Липсата на стабилни и надеждни бенчмаркове може да доведе до смущения на финансовите пазари с възможно значително неблагоприятно въздействие върху трансмисията на решенията в областта на паричната политика на ЕЦБ и върху способността на Евросистемата да допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните органи политики, свързани със стабилността на финансовата система — задачи, възложени на Евросистемата съгласно член 127, параграфи 2 и 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Един от широко използваните в Съюза овърнайт бенчмаркове, индексът на лихвите по овърнайт депозити в евро (EONIA), не може да бъде признат като съответстващ на изискванията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (1). В резултат на това съществува риск използването на този бенчмарк в нови финансови инструменти или договори да не бъде разрешено в бъдеще. За да може да изпълнява горепосочените задачи, е важно Евросистемата да предоставя индекс на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) за еврозоната, който би могъл да допълва съществуващите бенчмаркове и да служи като предпазен механизъм за референтен лихвен процент в случай на преустановяване на EONIA.“

да се чете:

„(1)

Бенчмарковете за лихвени проценти са важни за функционирането на паричните пазари и трансмисията на паричната политика. На първо място, финансовите пазари разчитат в голяма степен на тези бенчмаркове като референтна стойност при финансови договори, например ипотеки, договори на паричния пазар, ценни книжа с плаващ лихвен процент и деривативни инструменти. На второ място, тези бенчмаркове са основата за ежедневната оценка на редица финансови инструменти. На трето място, трансмисията на паричната политика започва с промени в бенчмаркове на паричните пазари в отговор на промените в лихвените проценти на Европейската централна банка (ЕЦБ). Липсата на стабилни и надеждни бенчмаркове може да доведе до смущения на финансовите пазари с възможно значително неблагоприятно въздействие върху трансмисията на решенията в областта на паричната политика на ЕЦБ и върху способността на Евросистемата да допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните органи политики, свързани със стабилността на финансовата система — задачи, възложени на Евросистемата съгласно член 127, параграфи 2 и 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Един от широко използваните в Съюза овърнайт бенчмаркове, индексът на лихвите по овърнайт депозити в евро (EONIA), не може да бъде признат като съответстващ на изискванията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (1). В резултат на това съществува риск използването на този бенчмарк в нови финансови инструменти или договори да не бъде разрешено в бъдеще. За да може да изпълнява горепосочените задачи, е важно Евросистемата да предоставя краткосрочен лихвен процент в евро (€STR) за еврозоната, който би могъл да допълва съществуващите бенчмаркове и да служи като предпазен механизъм за референтен лихвен процент в случай на преустановяване на EONIA. “

На страница 8 в съображение 2

вместо:

„ (2)

За да пристъпи към изпълнение на задачите си, Евросистемата използва подробна статистическа информация за паричните пазари, събирана съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/48)(2). Този регламент изисква от отчетните единици да изпълняват определени изисквания за статистическа отчетност и налага задължения на НЦБ по отношение на събирането на статистическа информация и осигуряване на качеството. Освен това по отношение на отчетните единици се прилага рамката на ЕЦБ за неизпълнение на статистически изисквания. Статистическата информация се отчита на следващия работен ден на TARGET2 след датата на сделката от група кредитни институции, определени от Управителния съвет съгласно член 2 от Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). “

да се чете:

„(2)

За да пристъпи към изпълнение на задачите си, Евросистемата използва подробна статистическа информация за паричните пазари, събирана съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/48)(2). Този регламент изисква от отчетните единици да изпълняват определени изисквания за статистическа отчетност и налага задължения на НЦБ по отношение на събирането на статистическа информация и осигуряване на качеството. Освен това по отношение на отчетните единици се прилага рамката на Евросистемата за неизпълнение на статистически изисквания. Статистическата информация се отчита на следващия работен ден на TARGET2 след датата на сделката от група кредитни институции, определени от Управителния съвет съгласно член 2 от Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). “

На страница 8 в съображение 3

вместо:

„ (3)

ЕЦБ и НЦБ отговарят за събирането и обработването на качеството на статистическата информация, необходима за определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. ЕЦБ, в качеството си на администратор на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, и НЦБ, които имат отговорности и задачи по отношение на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, разчитат на това отчетните единици да изпълнят минималните стандарти за изпълнение на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност във връзка със статистическата информация, събирана съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) и определена за използване в процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. “

да се чете:

„ (3)

ЕЦБ и НЦБ отговарят за събирането и обработката на качеството на статистическата информация, необходима за определяне на краткосрочния лихвен процент в евро. ЕЦБ, в качеството си на администратор на краткосрочния лихвен процент в евро, и НЦБ, които имат отговорности и задачи по отношение на процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, разчитат на това отчетните единици да изпълнят минималните стандарти за изпълнение на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност във връзка със статистическата информация, събирана съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) и определена за използване в процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро. “

На страница 9 в съображение 4

вместо:

„ (4)

По отношение на събирането на статистическа информация съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) член 3, параграф 3 от същия регламент позволява на НЦБ да вземат решение да прехвърлят своите отговорности на ЕЦБ. По тази причина НЦБ, които вземат такова решение, няма да управляват местна платформа за събиране съгласно настоящите насоки. По-специално такова решение, взето от НЦБ, не освобождава тази НЦБ от задължението да носи отговорност за надеждността и коректността на входящата статистическа информация, предоставена съгласно предвиденото в настоящите насоки, тъй като една или повече отчетни единици ще продължат да бъдат резиденти в нейната държава членка. Материалните и процедурни правила, уреждащи процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, трябва да бъдат приети на равнището на Евросистемата. “

да се чете:

„ (4)

По отношение на събирането на статистическа информация съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) член 3, параграф 3 от същия регламент позволява на НЦБ да вземат решение да прехвърлят своите отговорности на ЕЦБ. По тази причина НЦБ, които вземат такова решение, няма да управляват местна платформа за събиране съгласно настоящите насоки. По-специално такова решение, взето от НЦБ, не освобождава тази НЦБ от задължението да носи отговорност за надеждността и коректността на входящата статистическа информация, предоставена съгласно предвиденото в настоящите насоки, тъй като една или повече отчетни единици ще продължат да бъдат резиденти в нейната държава членка. Материалните и процедурните правила, уреждащи процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, трябва да бъдат приети на равнището на Евросистемата. “

На страница 9 в съображение 5

вместо:

„ (5)

Насоките са необходими за уреждане на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и за установяване на отговорността на ЕЦБ за неговото администриране и надзора върху процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. Насоките следва също така да определят задачите и отговорностите на ЕЦБ и на НЦБ по отношение на техния принос за процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и другите работни процедури. “

да се чете:

„ (5)

Насоките са необходими за уреждане на краткосрочния лихвен процент в евро и за установяване на отговорността на ЕЦБ за неговото администриране и наблюдение върху процеса на определянето му. Насоките следва също така да определят задачите и отговорностите на ЕЦБ и на НЦБ по отношение на техния принос за процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и другите работни процедури. “

На страница 9 в съображение 6

вместо:

„ (6)

Ясната, стабилна и всеобхватна правна рамка за определяне, администриране и надзор на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро повишава яснотата и прозрачността на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и допринася за защитата на поверителността на статистическата информация, събирана от отчетните единици. “

да се чете:

„ (6)

Ясната, стабилна и всеобхватна правна рамка за определяне, администриране и наблюдение на краткосрочния лихвен процент в евро повишава яснотата и прозрачността на процеса на определянето му и допринася за защитата на поверителността на статистическата информация, събирана от отчетните единици. “

На страница 9 в съображение 7

вместо:

„ (7)

Признава се, че централните банки вече спазват принципи, стандарти и процедури, които гарантират, че те могат да упражняват своите дейности коректно и по независим начин. Въпреки това е целесъобразно, когато това е възможно, тази правна рамка да е в съответствие с най-добрите международни практики за предоставяне на финансови референтни показатели и прозрачност, по-специално принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове(3) (наричани по-долу „принципите на IOSCO“). По този начин, въпреки че нито принципите на IOSCO, нито Регламент (ЕС) 2016/1011 се прилагат по отношение на централните банки, при определянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро съгласно настоящите насоки ЕЦБ в качеството си на администратор на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро ще се стреми да транспонира целите на принципите на IOSCO, когато това е уместно и целесъобразно. Мерките, които следва да се прилагат, следва да бъдат пропорционални на рисковете за индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и за процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. “

да се чете:

„ (7)

Признава се, че централните банки вече спазват принципи, стандарти и процедури, които гарантират, че те могат да упражняват своите дейности коректно и по независим начин. Въпреки това е целесъобразно, когато това е възможно, тази правна рамка да е в съответствие с най-добрите международни практики за изготвяне на финансови референтни показатели и прозрачност, по-специално принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове(3) (наричани по-долу „принципите на IOSCO“). По този начин, въпреки че нито принципите на IOSCO, нито Регламент (ЕС) 2016/1011 се прилагат по отношение на централните банки, при определянето на краткосрочния лихвен процент в евро съгласно настоящите насоки ЕЦБ в качеството си на негов администратор ще се стреми да транспонира целите на принципите на IOSCO, когато това е уместно и целесъобразно. Мерките, които следва да се прилагат, следва да бъдат пропорционални на рисковете за краткосрочния лихвен процент в евро и за процеса на определянето му. “

На страница 9 в съображение 8

вместо:

„ (8)

ЕЦБ следва да гарантира наличието на подходяща и прозрачна рамка за контрол в съответствие с най-добрите международни практики, за да се защитят коректността и независимостта на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и да се преодолеят установените съществуващи или потенциални конфликти на интереси. Рамката за контрол включва спазване на Насоки (ЕС) 2015/855 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/11)(4), в които се определят етичните принципи, които трябва да бъдат съблюдавани при изпълнението на задачите на Евросистемата. Рамката за контрол може също така да се основава на съществуващите политики и процедури на ЕЦБ и НЦБ, за да се гарантира, че членовете на персонала със съответните експертни нива участват в процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и че получават подходящо обучение и прегледи на тяхната компетентност. “

да се чете:

„ (8)

ЕЦБ следва да гарантира наличието на подходяща и прозрачна рамка за контрол в съответствие с най-добрите международни практики, за да се защитят коректността и независимостта на процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и да се преодолеят установените съществуващи или потенциални конфликти на интереси. Рамката за контрол включва спазване на Насоки (ЕС) 2015/855 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/11)(4), в които се определят етичните принципи, които трябва да бъдат съблюдавани при изпълнението на задачите на Евросистемата. Рамката за контрол може също така да се основава на съществуващите политики и процедури на ЕЦБ и НЦБ, за да се гарантира, че членовете на персонала със съответните експертни нива участват в процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и че получават подходящо обучение и прегледи на тяхната компетентност. “

На страница 9 в съображение 9

вместо:

„ (9)

С оглед на много голямата критичност на услугите в областта на информационните технологии (ИТ), необходими за подпомагане на предоставянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, ЕЦБ и НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, следва да предоставят тези услуги в съответствие с изискванията за висока степен на наличност и ИТ обслужване, които да бъдат установени и поддържани от ЕЦБ, “

да се чете:

„ (9)

С оглед на много голямата критичност на услугите в областта на информационните технологии (ИТ), необходими за подпомагане на изготвянето на краткосрочния лихвен процент в евро, ЕЦБ и НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, следва да предоставят тези услуги в съответствие с изискванията за висока степен на наличност и ИТ обслужване, които да бъдат установени и поддържани от ЕЦБ, “

На страница 9 в член 1

вместо:

„Член 1

Предмет

Настоящите насоки уреждат индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и установяват отговорността на ЕЦБ за неговото администриране и надзора върху процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. Насоките също така определят задачите и отговорностите на ЕЦБ и на НЦБ по отношение на техния принос за процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и другите работни процедури. “

да се чете:

„Член 1

Предмет

Настоящите насоки уреждат краткосрочния лихвен процент в евро и установяват отговорността на ЕЦБ за неговото администриране и наблюдението върху процеса на определянето му. Насоките също така определят задачите и отговорностите на ЕЦБ и на НЦБ по отношение на техния принос за процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и другите работни процедури. “

На страница 10 в член 2, точка 2

вместо:

„ (2)

„индекс на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро“ означава лихвеният процент, представляващ разходите по необезпечени овърнайт заеми в евро на едро на банките, намиращи се в еврозоната; “

да се чете:

„ (2)

„краткосрочен лихвен процент в евро“ означава лихвеният процент, представляващ разходите по необезпечени овърнайт заеми в евро на едро на банките, намиращи се в еврозоната; “.

На страница 10 в член 2, точка 3

вместо:

„ (3)

„система на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро“ означава системата, притежавана и разработена от ЕЦБ за получаване на входяща статистическа информация, валидиране на входящата статистическа информация, отчитане на качеството ѝ и изчисляване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро; “

да се чете:

„ (3)

„система на краткосрочния лихвен процент в евро“ означава системата, притежавана и разработена от ЕЦБ за получаване на входяща статистическа информация, валидиране на входящата статистическа информация, отчитане на качеството ѝ и изчисляване на краткосрочния лихвен процент в евро; “.

На страница 10 в член 2, точка 4

вместо:

„ (4)

„местна платформа за събиране“ означава система на НЦБ с една или повече отчетни единици, които са резиденти в нейната държава членка, която не е решила да прехвърли отговорностите си на ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48), или система на ЕЦБ, използвана за събиране на входяща статистическа информация, валидиране на входящата статистическа информация, отчитане на качеството ѝ и подаване на входяща статистическа информация към системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро; “

да се чете:

„(4)

„местна платформа за събиране“ означава система на НЦБ с една или повече отчетни единици, които са резиденти в нейната държава членка, която не е решила да прехвърли отговорностите си на ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48), или система на ЕЦБ, използвана за събиране на входяща статистическа информация, валидиране на входящата статистическа информация, отчитане на качеството ѝ и подаване на входяща статистическа информация към системата на краткосрочния лихвен процент в евро; “.

На страница 10 в член 2, точка 6

вместо:

„ (6)

„обработка на качеството на данните“ означава извършването на набор от проверки на качеството и анализи на входящата статистическа информация, които са необходими за определянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и имат за цел да гарантират пълнотата, валидността, точността, съгласуваността, наличието и навременността на входящата статистическа информация, подадена към и получена в системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро; “

да се чете:

„ (6)

„обработка на качеството“ означава извършването на набор от проверки на качеството и анализи на входящата статистическа информация, които са необходими за определянето на краткосрочния лихвен процент в евро и имат за цел да гарантират пълнотата, валидността, точността, съгласуваността, наличието и навременността на входящата статистическа информация, подадена към системата на краткосрочния лихвен процент в евро и получена в нея;“.

На страница 10 в член 2, точка 7

вместо:

„ (7)

„допустима сделка“ означава сделка, която отговаря на критериите за допустимост, определени като част от методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, и е избрана за използване при изчисляването на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро;“

да се чете:

„ (7)

„допустима сделка“ означава сделка, която отговаря на критериите за допустимост, определени като част от методиката на краткосрочния лихвен процент в евро, и е избрана за използване при изчисляването му;“.

На страница 10 в член 2, точка 10

вместо:

„ (10)

„процес на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро“ означава процесът, чрез който се определя индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, и обхваща действията, изброени в член 4, параграф 1; “

да се чете:

„(10)

„процес на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро“ означава процесът, чрез който се определя краткосрочният лихвен процент в евро и който обхваща действията, изброени в член 4, параграф 1; “.

На страница 10 в член 2, точка 11

вместо:

„ (11)

„методика на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро“ означава методиката за определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, определена от ЕЦБ като администратор на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро; “

да се чете:

„(11)

„методика на краткосрочния лихвен процент в евро“ означава методиката за определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, определена от ЕЦБ като администратор на краткосрочния лихвен процент в евро; “.

На страница 10 в член 2, точка 13

вместо:

„ (13)

„архитектура на системата“ означава описание на цялостната архитектура на системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро по отношение на хардуерни и софтуерни компоненти, техните взаимоотношения, както и връзките с други системи; “

да се чете:

„(13)

„архитектура на системата“ означава описание на цялостната архитектура на системата на краткосрочния лихвен процент в евро по отношение на хардуерни и софтуерни компоненти, техните взаимоотношения, както и връзките с други системи; “.

На страница 10 в член 2, точка 15

вместо:

„ (15)

„заинтересовани страни“ означава отчетните единици и ползвателите на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро; “

да се чете:

„(15)

„заинтересовани страни“ означава отчетните единици и ползвателите на краткосрочния лихвен процент в евро; “.

На страница 10 в член 2, точка 19

вместо:

„ (19)

„процедура при извънредни обстоятелства“ означава процедурата, която трябва да се прилага, за да се гарантира, че индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро може да бъде публикуван в случай на недостатъчна входяща статистическа информация, която може да бъде причинена от фактори, включително сътресения или смущения на пазара, повреда на критична инфраструктура или други съответни фактори; “

да се чете:

„(19)

„процедура при извънредни обстоятелства“ означава процедурата, която трябва да се прилага, за да се гарантира, че краткосрочният лихвен процент в евро може да бъде публикуван в случай на недостатъчна входяща статистическа информация, която може да бъде причинена от фактори, включително сътресения или смущения на пазара, повреда на критична инфраструктура или други съответни фактори; “.

На страница 11 в член 2, точка 24

вместо:

„ (24)

„съществена промяна“ означава промяна на методологията на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро или на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, която би могла да окаже въздействие върху интересите на заинтересованите страни; “

да се чете:

„(24)

„съществена промяна“ означава промяна на методиката на краткосрочния лихвен процент в евро или на процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, която би могла да окаже въздействие върху интересите на заинтересованите страни; “.

На страница 11 в член 2, точка 25

вместо:

„ (25)

„рамка за статистическо несъответствие“ означава статистическата рамка на Евросистемата за несъответствие, включително Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета(6), Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета(7), Регламент (ЕО) № 2157/1999 (ЕЦБ/1999/4) на Европейската централна банка(8) и Решение ЕЦБ/2010/10(9); “

да се чете:

„(25)

„рамка за неизпълнение на статистически изисквания“ означава рамката на Евросистемата за неизпълнение на статистически изисквания, включително Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета(6), Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета(7), Регламент (ЕО) № 2157/1999 на Европейската централна банка (ЕЦБ/1999/4)(8) и Решение ЕЦБ/2010/10(9); “.

На страница 11 в член 2, точка 27

вместо:

„ (27)

„последващи процедури“ означава действията, предприети след публикуването и/или повторното публикуване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро с цел наблюдение на точността и пълнотата на входящата статистическа информация и подготовка за действията, които да бъдат предприети през следващия работен ден на TARGET2. Тези действия и процедури не включват действията, включени в процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. “

да се чете:

„ (27)

„последващи процедури“ означава действията, предприети след публикуването и/или повторното публикуване на краткосрочния лихвен процент в евро с цел наблюдение на точността и пълнотата на входящата статистическа информация и подготовка за действията, които да бъдат предприети през следващия работен ден на TARGET2. Тези действия и процедури не включват действията, включени в процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро. “

На страница 11 в член 3

вместо:

„Член 3

Базисен икономически интерес, представен от индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро

Индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро отразява разходите по необезпечени овърнайт заеми в евро на едро на банките, намиращи се в еврозоната. Индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро се публикува за всеки работен ден на TARGET2 въз основа на сделки, които са извършени и по които сетълментът е извършен през предишния работен ден на TARGET2 (отчетна дата „T“) с падеж на T + 1 и които се считат за изпълнени съгласно принципа на справедливи пазарни условия и по този начин отразяват по безпристрастен начин пазарните лихвени проценти. “

да се чете:

„Член 3

Базов елемент, представен от краткосрочния лихвен процент в евро

Краткосрочният лихвен процент в евро отразява разходите по необезпечени овърнайт заеми в евро на едро на банките, намиращи се в еврозоната. Краткосрочният лихвен процент в евро се публикува за всеки работен ден на TARGET2 въз основа на сделки, които са извършени и по които сетълментът е извършен през предишния работен ден на TARGET2 (отчетна дата „T“) с падеж на T + 1 и които се считат за изпълнени съгласно принципа на справедливи пазарни условия и по този начин отразяват по безпристрастен начин пазарните лихвени проценти. “

На страница 11 в член 4

вместо:

„Член 4

Задачи и отговорности на ЕЦБ като администратор на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро

1.   ЕЦБ отговаря за процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, който включва следните действия:

а)

установяване и поддържане на режим за подаване на входяща статистическа информация към и получаване на входяща статистическа информация в системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро;

б)

обработка на качеството, включително филтриране на данни, обогатяване на данни и подбор на допустими сделки;

в)

изчисляване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро.

2.   В качеството си на администратор на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, ЕЦБ има следните задачи и отговорности:

а)

определянето на базовия лихвен процент, който представлява индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, и на методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро;

б)

прилагането на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, включително гарантиране на следното:

i)

процесът на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро функционира ефикасно и надеждно;

ii)

всички въпроси, които зависят от ЕЦБ и които имат неблагоприятни последици или потенциално могат да окажат неблагоприятно въздействие върху процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и правилното му функциониране, се разрешават своевременно;

iii)

публикуване на въпросите, политиките и процедурите относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, когато това се изисква в съответствие с настоящите насоки;

iv)

системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, изискванията за ползватели, обработката на качеството и архитектурата на системата са подходящи, целесъобразни и поддържани надлежно и правилно;

v)

ЕЦБ или НЦБ не дават експертна оценка по отношение на използването на входяща статистическа информация за определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, освен в съответствие с ясните насоки, установени в методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро или в работните процедури.

в)

управлението на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, включително на рамката за контрол и функцията по вътрешен надзор, посочени в членове 8 и 9, както и на жалбите и одитните процедури, посочени в членове 11 и 12;

г)

публикуването и, ако е необходимо, в съответствие с методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, преразглеждането и повторното публикуване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро.

Независимо от горепосоченото, ЕЦБ и, доколкото допринасят за процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, НЦБ не носят отговорност за използването или позоваването на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро от заинтересована страна или от трето лице в какъвто и да било финансов инструмент, договор, сделка или друга търговска дейност или инвестиционно решение.

3.   ЕЦБ публикува на уебсайта си индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро до три знака след десетичната запетая не по-късно от 9.00 ч. централноевропейско време (11) във всеки работен ден на TARGET2, считано от 2 октомври 2019 г. Ако след публикуването са открити една или повече грешки, които засягат публикувания индекс на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро с повече от определен праг базисни пунктове, определени в методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, ЕЦБ преразглежда и публикува отново индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро същия ден до 11.00 ч. централноевропейско време. След изтичането на този срок индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро не се променя. Индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро се публикува заедно със съответната информация, както е посочено в методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро.

4.   ЕЦБ публикува на уебсайта си декларация за отказ от отговорност по отношение на използването или позоваването на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро от заинтересована страна или трето лице в какъвто и да било финансов инструмент, договор, сделка или друга търговска дейност или инвестиционно решение. Декларацията за отказ от отговорност обхваща ЕЦБ и НЦБ, доколкото те допринасят за процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро.

5.   Краткосрочният лихвен процент в евро също се предоставя чрез платформата за разпространение на пазарна информация и Статистическата база данни на ЕЦБ.

6.   Независимо от параграф 1, отговорността за качеството и коректността на входящата статистическа информация и навременното ѝ предаване се урежда, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) и рамката за неизпълнение на статистически изисквания. “

да се чете:

„Член 4

Задачи и отговорности на ЕЦБ като администратор на краткосрочния лихвен процент в евро

1.   ЕЦБ отговаря за процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, който включва следните действия:

а)

установяване и поддържане на режим за подаване и получаване на входяща статистическа информация в системата на краткосрочния лихвен процент в евро;

б)

обработка на качеството, включително филтриране на данни, обогатяване на данни и подбор на допустими сделки;

в)

изчисляване на краткосрочния лихвен процент в евро.

2.   В качеството си на администратор на краткосрочния лихвен процент в евро ЕЦБ има следните задачи и отговорности:

а)

определянето на базовия елемент, който краткосрочният лихвен процент в евро представлява, и на методиката на краткосрочния лихвен процент в евро;

б)

прилагането на процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, включително гарантиране на следното:

i)

процесът на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро функционира ефикасно и надеждно,

ii)

всички въпроси, които зависят от ЕЦБ и които имат неблагоприятни последици или потенциално могат да окажат неблагоприятно въздействие върху процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и правилното му функциониране, се разрешават своевременно,

iii)

публикуване на въпросите, политиките и процедурите относно краткосрочния лихвен процент в евро и процеса на определянето му, когато това се изисква в съответствие с настоящите насоки,

iv)

системата на краткосрочния лихвен процент в евро, изискванията за ползватели, обработката на качеството и архитектурата на системата са подходящи, целесъобразни и поддържани надлежно и правилно,

v)

ЕЦБ или НЦБ не дават експертна оценка по отношение на използването на входяща статистическа информация за определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, освен в съответствие с ясните насоки, установени в методиката на краткосрочния лихвен процент в евро или в работните процедури;

в)

управлението на процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, включително на рамката за контрол и функцията по вътрешно наблюдение, посочени в членове 8 и 9, както и на жалбите и одитните процедури, посочени в членове 11 и 12;

г)

публикуването и ако е необходимо, в съответствие с методиката на краткосрочния лихвен процент в евро преразглеждането и повторното публикуване на краткосрочния лихвен процент в евро.

Независимо от горепосоченото, ЕЦБ и, доколкото допринасят за процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, НЦБ не носят отговорност за използването или позоваването на краткосрочния лихвен процент в евро от заинтересована страна или от трето лице в какъвто и да било финансов инструмент, договор, сделка или друга търговска дейност или инвестиционно решение.

3.   ЕЦБ публикува на уебсайта си краткосрочния лихвен процент в евро до три знака след десетичната запетая не по-късно от 9.00 ч. централноевропейско време(11) във всеки работен ден на TARGET2, считано от 2 октомври 2019 г. Ако след публикуването са открити една или повече грешки, които засягат публикувания краткосрочен лихвен процент в евро с повече от определен праг базисни пунктове, определени в методиката на краткосрочния лихвен процент в евро, ЕЦБ преразглежда и публикува отново краткосрочния лихвен процент в евро същия ден до 11.00 ч. централноевропейско време. След изтичането на този срок краткосрочният лихвен процент в евро не се променя. Краткосрочният лихвен процент в евро се публикува заедно със съответната информация, както е посочено в методиката на краткосрочния лихвен процент в евро.

4.   ЕЦБ публикува на уебсайта си декларация за отказ от отговорност по отношение на използването или позоваването на краткосрочния лихвен процент в евро от заинтересована страна или трето лице в какъвто и да било финансов инструмент, договор, сделка или друга търговска дейност или инвестиционно решение. Декларацията за отказ от отговорност обхваща ЕЦБ и НЦБ, доколкото те допринасят за процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро.

5.   Краткосрочният лихвен процент в евро също се предоставя чрез платформата за разпространение на пазарна информация и Статистическата база данни на ЕЦБ.

6.   Независимо от параграф 1 отговорността за качеството и коректността на входящата статистическа информация и навременното ѝ предаване се урежда съгласно посоченото в Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) и рамката за неизпълнение на статистически изисквания. “

На страница 12 в член 5

вместо:

„Член 5

Задачи и отговорности на ЕЦБ, НЦБ, управляващи местна платформа за събиране, и НЦБ с една или повече отчетни единици, които са резиденти в съответната им държава членка

1.   ЕЦБ и НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, имат следните задачи и отговорности:

а)

да осигуряват подаването на входящата статистическа информация към системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро до 7.00 ч. централноевропейско време всеки работен ден на TARGET2;

б)

да разполагат с членове на персонала за период, започващ не по-късно от 6.30 ч. централноевропейско време, до 11.00 ч. централноевропейско време, за да отговорят на потенциални проблеми, които биха могли да възникнат по отношение на процеса на събирането и подаването на входяща статистическа информация към системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, и да извършват обработка на качеството.

2.   ЕЦБ, НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, и НЦБ, които имат една или повече отчетни единици, които са резиденти в съответната им държава членка, осъществяват процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и последващите процедури в съответствие с работните процедури, посочени в член 6, параграф 3. За тази цел те разполагат с членовете на персонала ежедневно за период, започващ не по-късно от 7.00 ч. централноевропейско време до 11.00 ч. централноевропейско време, за да взаимодействат с техните отчетни единици и да извършват обработка на качеството.

3.   ЕЦБ и НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, спазват и изискванията за висока степен на наличност и информационно обслужване по отношение на местните платформи за събиране. Тези изисквания се установяват и поддържат от ЕЦБ. “

да се чете:

„Член 5

Задачи и отговорности на ЕЦБ, НЦБ, управляващи местна платформа за събиране, и НЦБ с една или повече отчетни единици, които са резиденти в съответната им държава членка

1.   ЕЦБ и НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, имат следните задачи и отговорности:

а)

да осигуряват подаването на входящата статистическа информация към системата на краткосрочния лихвен процент в евро до 7.00 ч. централноевропейско време всеки работен ден на TARGET2;

б)

да разполагат с членове на персонала за период, започващ не по-късно от 6.30 ч. централноевропейско време, до 11.00 ч. централноевропейско време, за да отговорят на потенциални проблеми, които биха могли да възникнат по отношение на процеса на събирането и подаването на входяща статистическа информация към системата на краткосрочния лихвен процент в евро, и да извършват обработка на качеството.

2.   ЕЦБ, НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, и НЦБ, които имат една или повече отчетни единици, които са резиденти в съответната им държава членка, осъществяват процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и последващите процедури в съответствие с работните процедури, посочени в член 6, параграф 3. За тази цел те разполагат с членовете на персонала ежедневно за период, започващ не по-късно от 7.00 ч. централноевропейско време до 11.00 ч. централноевропейско време, за да взаимодействат с техните отчетни единици и да извършват обработка на качеството.

3.   ЕЦБ и НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, спазват и изискванията за висока степен на наличност и информационно обслужване по отношение на местните платформи за събиране. Тези изисквания се установяват и поддържат от ЕЦБ. “

На страница 13 в член 6

вместо:

„Член 6

Методика на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро

1.   Методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро включва обосновка за неговото приемане, определяне на базовия лихвен процент, който представлява индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, източниците на входяща статистическа информация, методът на изчисляване, правилата за публикуване и повторно публикуване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, политика на прозрачност по отношение на периодичното публикуване на грешки, условията за задействане на процедурата при извънредни обстоятелства и изчисляването на размера на индекса при извънредна ситуация.

2.   Методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и всички промени в нея се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

3.   В допълнение към методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро ЕЦБ установява и поддържа определени работни процедури, описващи действията, които ЕЦБ и НЦБ трябва да предприемат за осъществяване на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, публикуването и повторното публикуване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, както и на последващите процедури. “

да се чете:

„Член 6

Методика на краткосрочния лихвен процент в евро

1.   Методиката на краткосрочния лихвен процент в евро включва обосновка за неговото приемане, определяне на базовия елемент, който краткосрочният лихвен процент в евро представлява, източниците на входяща статистическа информация, методът на изчисляване, правилата за публикуване и повторно публикуване на краткосрочния лихвен процент в евро, политика на прозрачност по отношение на периодичното публикуване на грешки, условията за задействане на процедурата при извънредни обстоятелства и изчисляването на размера на лихвения процент при извънредни обстоятелства.

2.   Методиката на краткосрочния лихвен процент в евро и всички промени в нея се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

3.   В допълнение към методиката на краткосрочния лихвен процент в евро ЕЦБ установява и поддържа определени работни процедури, описващи действията, които ЕЦБ и НЦБ трябва да предприемат за осъществяване на процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, публикуването и повторното публикуване на краткосрочния лихвен процент в евро, както и на последващите процедури. “

На страница 13 в член 8

вместо:

„Член 8

Рамка за контрол

1.   Процесът на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро е обект на рамка за контрол.

2.   В допълнение към етичната рамка на Евросистемата и Кодекса за поведение на високопоставени служители на Европейската централна банка(12) рамката за контрол включва:

а)

работни процедурите, посочени в член 6, параграф 3, за гарантиране на коректността и качеството на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро;

б)

механизмите, с които се гарантира, че процедурите за разглеждане на жалби и одит, посочени в членове 11 и 12, са ефективни за управлението на рисковете по отношение на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро.

3.   По отношение на конфликтите на интереси, които могат да възникнат във връзка с участието на член на орган или член на персонала в процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, ЕЦБ и НЦБ спазват етичната рамка на Евросистемата или, когато е приложимо, Кодекса за поведение на високопоставени служители на Европейската централна банка.

4.   По отношение на коректността и качеството на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, ЕЦБ гарантира, че работните процедури, посочени в член 6, параграф 3, включват стъпки за обработка на качеството, както е описано в методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, за да се определи кои сделки са допустими сделки. Обработката на качеството в системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро включва следните проверки за качество на входящата статистическа информация на различни нива:

а)

извършване на проверки за валидиране, за да се гарантира, че файловете, подадени към системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, са в съответствие с изискваните технически стандарти за идентифициране на сделки с липсваща и/или евентуално грешна статистическа информация;

б)

извършване на целеви проверки на качеството на статистическата информация в съответствие с предварително определени алгоритми за откриване на несвойствени или необичайни сделки;

в)

изискване на потвърждение на точността на сделките от отчетните единици, за да се определи кои сделки са допустими.

5.   Входящата статистическа информация се обогатява от ЕЦБ в системата на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, като се използват референтни данни, описващи даден субект и неговата класификация на институционалния сектор по ЕСС 2010. “

да се чете:

„Член 8

Рамка за контрол

1.   Спрямо процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро се прилага рамка за контрол.

2.   В допълнение към етичната рамка на Евросистемата и Кодекса за поведение на високопоставени служители на Европейската централна банка(12) рамката за контрол включва:

а)

работни процедурите, посочени в член 6, параграф 3, за гарантиране на коректността и качеството на краткосрочния лихвен процент в евро и на процеса на определянето му;

б)

механизмите, с които се гарантира, че процедурите за разглеждане на жалби и одит, посочени в членове 11 и 12, са ефективни за управлението на рисковете по отношение на краткосрочния лихвен процент в евро и процеса на определянето му.

3.   По отношение на конфликтите на интереси, които могат да възникнат във връзка с участието на член на орган или член на персонала в процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, ЕЦБ и НЦБ спазват етичната рамка на Евросистемата или, когато е приложимо, Кодекса за поведение на високопоставени служители на Европейската централна банка.

4.   По отношение на коректността и качеството на краткосрочния лихвен процент в евро и на процеса на определянето му ЕЦБ гарантира, че работните процедури, посочени в член 6, параграф 3, включват стъпки за обработка на качеството, както е описано в методиката на краткосрочния лихвен процент в евро, за да се определи кои сделки са допустими сделки. Обработката на качеството в системата на краткосрочния лихвен процент в евро включва следните проверки за качество на входящата статистическа информация на различни нива:

а)

извършване на проверки за валидиране, за да се гарантира, че файловете, подадени към системата на краткосрочния лихвен процент в евро, са в съответствие с изискваните технически стандарти за идентифициране на сделки с липсваща и/или евентуално грешна статистическа информация;

б)

извършване на целеви проверки на качеството на статистическата информация в съответствие с предварително определени алгоритми за откриване на несвойствени или необичайни сделки;

в)

изискване на потвърждение на точността на сделките от отчетните единици, за да се определи кои сделки са допустими.

5.   Входящата статистическа информация се обогатява от ЕЦБ в системата на краткосрочния лихвен процент в евро, като се използват референтни данни, описващи даден субект и неговата класификация на институционалния сектор по ЕСС 2010. “

На страница 14 в член 9, параграф 1

вместо:

„1.   ЕЦБ създава вътрешен Комитет за наблюдение, който да извършва преглед, да оспорва и да докладва всички аспекти на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, включително изискванията за висока степен на наличност и ниво на обслужване в областта на информационните технологии и работните процедури, посочени в член 5, параграф 3 и член 6, параграф 3. Комитетът за наблюдение действа като консултативен орган към Изпълнителния съвет и Управителния съвет. “

да се чете:

„1.   ЕЦБ създава вътрешен Комитет за наблюдение, който преглежда, оспорва и докладва за всички аспекти на процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, включително изискванията за висока степен на наличност и ниво на обслужване в областта на информационните технологии и работните процедури, посочени в член 5, параграф 3 и член 6, параграф 3. Комитетът за наблюдение действа като консултативен орган към Изпълнителния съвет и Управителния съвет. “

На страница 14 в член 9, параграф 2

вместо:

„2.   Комитетът за наблюдение се състои от петима членове, от които а) трима членове, включително председателят, се избират въз основа на номинирането им от ЕЦБ, и б) двама членове се избират въз основа на номинирането от НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, във всеки отделен случай по предложение на Изпълнителния съвет, одобрено с решение на Управителния съвет. По отношение на членовете, посочени в точка б) по-горе, се извършва ротация на всеки две години от НЦБ, които управляват местна платформа за събиране. Председателят е член на Изпълнителния съвет. Членовете на Комитета за наблюдение следва да притежават подходящо съчетание от технически умения, знания и професионален опит както в изготвянето на бенчмаркове за лихвени проценти, така и по отношение на финансовите пазари като цяло, за да имат възможност да изпълняват своите задачи и отговорности. Членове на персонала, участващи в процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, не трябва да бъдат членове на Комитета за наблюдение; те обаче могат да подкрепят работата на Комитета за наблюдение и да присъстват на заседанията на Комитета за наблюдение като наблюдатели. “

да се чете:

„2.   Комитетът за наблюдение се състои от петима членове, от които а) трима членове, включително председателят, се избират въз основа на номинирането им от ЕЦБ, и б) двама членове се избират въз основа на номинирането от НЦБ, които управляват местна платформа за събиране, във всеки отделен случай по предложение на Изпълнителния съвет, одобрено с решение на Управителния съвет. По отношение на членовете, посочени в подточка б) по-горе, се извършва ротация на всеки две години от НЦБ, които управляват местна платформа за събиране. Председателят е член на Изпълнителния съвет. Членовете на Комитета за наблюдение следва да притежават подходящо съчетание от технически умения, знания и професионален опит както в изготвянето на бенчмаркове за лихвени проценти, така и по отношение на финансовите пазари като цяло, за да имат възможност да изпълняват своите задачи и отговорности. Членовете на персонала, участващи в процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, не могат да бъдат членове на Комитета за наблюдение; те обаче могат да подкрепят работата на Комитета за наблюдение и да присъстват на заседанията му като наблюдатели. “

На страница 14 в член 9, параграф 5

вместо:

„5.   Комитетът за наблюдение има следните отговорности:

а)

периодично да преразглежда определянето на базовия лихвен процент, който представлява индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, и на методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро;

б)

да се информира надлежно за всички рискове за процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро чрез дейности като възлагане на външни прегледи;

в)

да наблюдава всички съществени промени в методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, включително да преценява дали продължава да оценява по подходящ начин базовия лихвен процент, както е посочено в методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро;

г)

да направи преглед на предложените и приложени съществени промени и предложените политики и процедури за евентуално прекратяване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и да поиска от ЕЦБ да се консултира със заинтересованите страни преди да извърши такива съществени промени или да приеме такива политики или процедури в съответствие с член 14;

д)

да направи оценка на необходимостта от допълнителни гаранции във връзка с всякакви конфликти на интереси извън тези гаранции, които се изискват съгласно член 8, параграф 3;

е)

при необходимост да разследва на жалби, подадени съгласно член 11;

ж)

да предлага изменения на рамката за контрол на Изпълнителния съвет и Управителния съвет;

з)

да следи за коректността на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и на рамката за контрол чрез дейности като: наблюдение на управлението и функционирането на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро; отчитане на резултатите от вътрешни и външни одити; проследяване на изпълнението на коригиращи действия, указани при одити, извършени съгласно член 12; и гарантиране, че се спазва методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро;

и)

да разследва и да докладва на Изпълнителния съвет и на Управителния съвет относно предполагаеми нарушения на задълженията във връзка с изискванията за висока степен на наличност и ниво на обслужване в областта на информационните технологии и работните процедури, посочени в член 5, параграф 3 и член 6, параграф 3;

й)

да предлага, когато счете за необходимо, мерки за защита на коректността, устойчивостта и точността на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. “

да се чете:

„5.   Комитетът за наблюдение има следните отговорности:

а)

периодично да преразглежда определянето на базовия елемент, който краткосрочният лихвен процент в евро представлява, и на методиката на краткосрочния лихвен процент в евро;

б)

да се информира надлежно за всички рискове за процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро чрез дейности като възлагане на външни прегледи;

в)

да наблюдава всички съществени промени в методиката на краткосрочния лихвен процент в евро, включително да преценява дали продължава да оценява по подходящ начин базовия елемент, както е посочено в методиката на краткосрочния лихвен процент в евро;

г)

да направи преглед на предложените и приложени съществени промени и предложените политики и процедури за евентуално прекратяване на краткосрочния лихвен процент в евро и да поиска от ЕЦБ да се консултира със заинтересованите страни, преди да извърши такива съществени промени или да приеме такива политики или процедури в съответствие с член 14;

д)

да направи оценка на необходимостта от допълнителни гаранции във връзка с конфликти на интереси извън тези гаранции, които се изискват съгласно член 8, параграф 3;

е)

при необходимост да разследва жалби, подадени съгласно член 11;

ж)

да предлага изменения на рамката за контрол на Изпълнителния съвет и Управителния съвет;

з)

да следи за коректността на процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и на рамката за контрол чрез дейности като: наблюдение на администрирането и функционирането на краткосрочния лихвен процент в евро; отчитане на резултатите от вътрешни и външни одити; проследяване на изпълнението на коригиращи действия, указани при одити, извършени съгласно член 12; и гарантиране, че се спазва методиката на краткосрочния лихвен процент в евро;

и)

да разследва и да докладва на Изпълнителния съвет и на Управителния съвет относно предполагаеми нарушения на задълженията във връзка с изискванията за висока степен на наличност и ниво на обслужване в областта на информационните технологии и работните процедури, посочени в член 5, параграф 3 и член 6, параграф 3;

й)

да предлага, когато счете за необходимо, мерки за защита на коректността, устойчивостта и точността на краткосрочния лихвен процент в евро. “

На страница 15 в член 10

вместо:

„Член 10

Прекратяване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро

ЕЦБ приема ясни писмени политики и процедури за възможно прекратяване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро при ситуация или някакво друго условие, поради което индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро вече не е представителен за базовия лихвен процент. Политиките и процедурите се публикуват на уебсайта на ЕЦБ. “

да се чете:

„Член 10

Прекратяване на краткосрочния лихвен процент в евро

ЕЦБ приема ясни писмени политики и процедури за възможно прекратяване на краткосрочния лихвен процент в евро при ситуация или някакво друго условие, при които той вече не е представителен за базовия елемент. Политиките и процедурите се публикуват на уебсайта на ЕЦБ. “

На страница 15 в член 11, параграф 1

вместо:

„1.   Всяко лице може да подаде до ЕЦБ писмена жалба относно всеки аспект от процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, за който с основание считат, че е засегнал в значителна степен техните интереси. Жалбата може да бъде подадена по поща или по електронен път до Европейска централна банка, 60640 Франкфурт на Майн, Германия. “

да се чете:

„1.   Всяко лице може да подаде до ЕЦБ писмена жалба относно всеки аспект от процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, за който с основание счита, че е засегнал в значителна степен интересите му. Жалбата може да бъде подадена по поща или по електронен път до Европейската централна банка, 60640 Франкфурт на Майн, Германия. “

На страница 15 в член 11, параграф 3

вместо:

„3.   Ако жалбата се отнася до задачите и отговорностите на дадена НЦБ по отношение на нейния принос към процеса за определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро съгласно настоящите насоки, ЕЦБ си сътрудничи с НЦБ за решаването на въпроси, които възникват при разглеждане на жалбата. За тази цел ЕЦБ уведомява своевременно НЦБ за жалбата и изисква от НЦБ да предостави информацията, която ЕЦБ счита за необходима за разглеждането на жалбата. “

да се чете:

„3.   Ако жалбата се отнася до задачите и отговорностите на дадена НЦБ по отношение на нейния принос към процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро съгласно настоящите насоки, ЕЦБ си сътрудничи с НЦБ за решаването на въпросите, които възникват при разглеждане на жалбата. За тази цел ЕЦБ уведомява своевременно НЦБ за жалбата и изисква от НЦБ да предостави информацията, която ЕЦБ счита за необходима за разглеждането на жалбата. “

На страница 16 в член 12

вместо:

„Член 12

Одити и одитни записи

1.   Процесът на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро се одитира съгласно съответните правила за одит, а именно Правилника за одит на ЕЦБ или Правилника за одит на Евросистемата/ЕСЦБ и на единния надзорен механизъм.

2.   ЕЦБ назначава външен одитор, който да извършва независима оценка на рамката, използвана от ЕЦБ за управление на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро в съответствие с принципите на IOSCO. Докладът на външния одитор се публикува на уебсайта на ЕЦБ.

3.   ЕЦБ и НЦБ съхраняват цялата документация, статистическа информация, отчети, друга информация (включително информация, свързана с изключвания на трансакции), анализи и жалби във връзка с процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, както и идентичността на отчетните единици в продължение на най-малко пет години. “

да се чете:

„Член 12

Одити и одитни записи

1.   Процесът на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро се одитира съгласно съответните правила за одит, а именно Правилника за одит на ЕЦБ или Правилника за одит на Евросистемата/ЕСЦБ и на единния надзорен механизъм.

2.   ЕЦБ назначава външен одитор, който извършва независима оценка на съответствието на използваната от ЕЦБ рамка за администриране на краткосрочния лихвен процент в евро с принципите на IOSCO. Докладът на външния одитор се публикува на уебсайта на ЕЦБ.

3.   ЕЦБ и НЦБ съхраняват цялата документация, статистическа информация, отчети, друга информация (включително информация, свързана с изключвания на сделки), анализи и жалби във връзка с процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, както и идентичността на отчетните единици в продължение на най-малко пет години. “

На страница 16 в член 13, параграф 1

вместо:

„1.   В рамките на дванадесет месеца от датата на първата публикация на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро ЕЦБ публикува декларация за оценка на съответствието на използваната от ЕЦБ рамка за администриране на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро с принципите на IOSCO (наричана по-долу „декларацията за съответствие“). “

да се чете:

„1.   В рамките на дванадесет месеца от датата на първата публикация на краткосрочния лихвен процент в евро ЕЦБ публикува декларация за оценка на съответствието на използваната от ЕЦБ рамка за администриране на краткосрочния лихвен процент в евро с принципите на IOSCO (наричана по-долу „декларацията за съответствие“). “

На страница 16 в член 14, параграф 1

вместо:

„1.   Преди осъществяването на всяка съществена промяна или приемането на политики или процедури за евентуално прекратяване на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро в съответствие с член 10 и след неговото преразглеждане от Комитета за наблюдение съгласно член 9, параграф 5, буква г), ЕЦБ провежда консултация със заинтересованите страни, доколкото това е възможно или осъществимо. “

да се чете:

„1.   Преди осъществяването на всяка съществена промяна или приемането на политики или процедури за евентуално прекратяване на краткосрочния лихвен процент в евро в съответствие с член 10 и след неговото преразглеждане от Комитета за наблюдение съгласно член 9, параграф 5, буква г), ЕЦБ провежда консултация със заинтересованите страни, доколкото това е възможно или осъществимо. “

На страница 16 в член 15, параграф 2

вместо:

„2.   ЕЦБ извършва преглед поне веднъж годишно дали промените в базовия пазар за индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро изискват промени в индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и в методиката на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро. “

да се чете:

„2.   ЕЦБ извършва преглед поне веднъж годишно дали промените в базовия пазар за краткосрочния лихвен процент в евро изискват промени в краткосрочния лихвен процент в евро и в методиката му.“


4.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/56


Поправка на Насоки (ЕС) 2019/671 на Европейската централна банка от 9 април 2019 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7)

( Официален вестник на Европейския съюз L 113 от 29 април 2019 г. )

На страница 13 в член 2, точка 10

вместо:

„10)

пазарен лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити“ е: а) по отношение на овърнайт депозити в евро — индексът на средни лихвени проценти по овърнайт депозити в евро (EONIA) или след преустановяването на EONIA, индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR); и б) по отношение на овърнайт депозити във валути, различни от еврото — съпоставим лихвен процент;“

да се чете:

„10)

пазарен лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити“ е: а) по отношение на овърнайт депозити в евро — индексът на средни лихвени проценти по овърнайт депозити в евро (EONIA) или след преустановяването на EONIA, краткосрочният лихвен процент в евро (€STR); и б) по отношение на овърнайт депозити във валути, различни от еврото — съпоставим лихвен процент;“.

4.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/57


Поправка на Насоки (ЕС) 2020/496 на Европейската централна банка от 19 март 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2020/15)

( Официален вестник на Европейския съюз L 106 от 6 април 2020 г. )

В съдържанието и на страница 1 заглавието

вместо:

„Насоки (ЕС) 2020/496 на Европейската централна банка от 19 март 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2020/15)“

да се чете:

„Насоки (ЕС) 2020/496 на Европейската централна банка от 19 март 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно краткосрочния лихвен процент в евро (€STR) (ЕЦБ/2020/15)“

На страница 1 съображение 1

вместо:

„(1)

Съгласно член 5, параграф 2 от Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/19)(1) националните централни банки (НЦБ), които имат една или повече отчетни единици, резиденти в съответната им държава членка, осъществяват процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и последващите процедури в съответствие с работните процедури, посочени в член 6, параграф 3 от Насоки (ЕС) 2019/1265 (ЕЦБ/2019/19). С цел ефективното разпределение на ресурси е подходящо ЕЦБ да изпълнява тези задачи от името на НЦБ, които имат само една отчетна единица, резидент в държавата им членка, и не управляват местна платформа за събиране.“

да се чете:

„(1)

Съгласно член 5, параграф 2 от Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/19)(1) националните централни банки (НЦБ), които имат една или повече отчетни единици, резиденти в съответната им държава членка, осъществяват процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и последващите процедури в съответствие с работните процедури, посочени в член 6, параграф 3 от Насоки (ЕС) 2019/1265 (ЕЦБ/2019/19). С цел ефективното разпределение на ресурси е подходящо ЕЦБ да изпълнява тези задачи от името на НЦБ, които имат само една отчетна единица, резидент в държавата им членка, и не управляват местна платформа за събиране.“

На страница 1 член 1

вместо:

„Член 1

Изменения

Насоки (ЕС) 2019/1265 (ЕЦБ/2019/19) се изменят, както следва:

1.

В член 5 се вмъква следният параграф 2а:

„2а.   Ако НЦБ има само една отчетна единица, която е резидент в нейната държава членка, и не управлява местна платформа за събиране, с предварителното съгласие на тази НЦБ ЕЦБ може да изпълнява от нейно име задачите, които тя трябва да изпълнява съгласно член 5, параграф 2 и които се отнасят до процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро и последващите процедури. Ако изпълнява тези задачи от името на НЦБ, ЕЦБ следва работните процедури, посочени в член 6, параграф 3.“

2.

В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяко лице може да подаде до ЕЦБ писмена жалба относно всеки аспект от процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, за който с основание считат, че е засегнал в значителна степен техните интереси. Жалбата може да бъде подадена по пощата до Европейската централна банка, 60640 Франкфурт на Майн, Германия или по електронен път на euroshorttermrate_complaints@ecb.europa.eu.““

да се чете:

„Член 1

Изменения

Насоки (ЕС) 2019/1265 (ЕЦБ/2019/19) се изменят, както следва:

1.

В член 5 се вмъква следният параграф 2а:

„2а.   Ако НЦБ има само една отчетна единица, която е резидент в нейната държава членка, и не управлява местна платформа за събиране, с предварителното съгласие на тази НЦБ ЕЦБ може да изпълнява от нейно име задачите, които тя трябва да изпълнява съгласно член 5, параграф 2 и които се отнасят до процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро и последващите процедури. Ако изпълнява тези задачи от името на НЦБ, ЕЦБ следва работните процедури, посочени в член 6, параграф 3.“

2.

В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяко лице може да подаде до ЕЦБ писмена жалба относно всеки аспект от процеса на определяне на краткосрочния лихвен процент в евро, за който с основание счита, че е засегнал в значителна степен интереса му. Жалбата може да бъде подадена по пощата до Европейската централна банка, 60640 Франкфурт на Майн, Германия или по електронен път на euroshorttermrate_complaints@ecb.europa.eu.““

На страница 1 бележка под линия 1

вместо:

„(1)

Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19) (ОВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8).“

да се чете:

„(1)

Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. относно краткосрочния лихвен процент в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19) (ОВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8).“