ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 54

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
16 февруари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/176 на Съвета от 5 февруари 2021 година за приемането на измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества (Споразумението от Бон) по отношение на разширяването на обхвата на посоченото споразумение и присъединяването на Кралство Испания към същото споразумение

1

 

*

Решение на договарящите се страни по Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества относно разширяване на обхвата на споразумението с цел сътрудничество в областта на наблюдението в изпълнение на изискванията на Анекс VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL)

3

 

*

Решение на договарящите се страни по Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества относно присъединяването на Кралство Испания към споразумението

6

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

16.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 54/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/176 НА СЪВЕТА

от 5 февруари 2021 година

за приемането на измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на разширяването на обхвата на посоченото споразумение и присъединяването на Кралство Испания към същото споразумение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 и член 196, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества (наричано по-нататък „Споразумението от Бон“) (2) беше сключено от Европейската икономическа общност с Решение 84/358/ЕИО на Съвета (3) и влезе в сила на 1 септември 1989 г. Споразумението от Бон беше изменено през 1989 г. Тези изменения бяха одобрени с Решение 93/540/ЕИО на Съвета (4) и влязоха в сила на 1 април 1994 г.

(2)

С решение на Съвета от 7 октомври 2019 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори, от името на Съюза, във връзка с измененията на материалния и географския обхват на Споразумението от Бон.

(3)

В съответствие с член 16, параграф 1 от Споразумението от Бон, договарящите се страни разгледаха предложение за изменение, за да се разшири обхватът на Споразумението от Бон с цел да се подобри сътрудничеството в областта на наблюдението относно изпълнението на изискванията на Анекс VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, подписана в Лондон на 2 ноември 1973 г. и допълнена с протокол от 17 февруари 1978 г. (наричана по-нататък „Конвенцията MARPOL“). Освен това договарящите се страни също обмислиха изменения в Споразумението от Бон и неговото приложение поради присъединяването на Испания към посоченото споразумение в съответствие с член 20 от него.

(4)

В съответствие с решение на Съвета от 7 октомври 2019 г. Комисията договори тези изменения на Споразумението от Бон, които бяха приети с единодушие с две решения на тридесет и първото заседание на договарящите се страни по Споразумението от Бон, състояло се в Бон от 9 до 11 октомври 2019 г.

(5)

Тези изменения на Споразумението от Бон следва да бъдат одобрени от името на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряват се, от името на Съюза, измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества (наричанo по-нататък „Споразумението от Бон“) по отношение на разширяването на обхвата на Споразумението от Бон и присъединяването на Кралство Испания към него, които договарящите се страни приеха на своето тридесет и първо заседание, състояло се в Бон от 9 до 11 октомври 2019 г. (5)

Член 2

Председателят на Съвета определя лицето(ата), упълномощено(и) да направи(ят) уведомление от името на Съюза, както е предвидено в член 16 от Споразумението от Бон. (6)

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2021 година.

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  Одобрение на 19 януари 2021 г.

(2)  ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 9.

(3)  Решение 84/358/ЕИО на Съвета от 28 юни 1984 г. за сключване на Споразумение за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества (ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 7).

(4)  Решение 93/540/ЕИО на Съвета от 18 октомври 1993 г. за одобряване на някои изменения в Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества (Споразумение от Бон) (ОВ L 263, 22.10.1993 г., стр. 51).

(5)  Текстът на решенията за измененията на Споразумението от Бон са публикувани на стр. 3 и стр. 6 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  Датата на влизане в сила на измененията на Споразумението от Бон ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


16.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 54/3


РЕШЕНИЕ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА СЕВЕРНО МОРЕ С НЕФТ И С ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

относно разширяване на обхвата на споразумението с цел сътрудничество в областта на наблюдението в изпълнение на изискванията на Анекс VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL)

Договарящите се страни по Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („споразумението“),

Като припомнят член 16 от споразумението, който предвижда, че една или повече договарящи се страни могат да предлагат изменения на споразумението и че тези изменения могат да бъдат приети с единодушие на заседание на договарящите се страни,

Като възнамеряват да гарантират, че правителството — депозитар ще получи нотификации за одобрение от всички договарящи се страни възможно най-бързо, което да позволи бързото влизане в сила на тези изменения, както е предвидено в член 16, параграф 2 от споразумението,

Като се стремят да подобрят сътрудничеството и координацията между договарящите се страни в борбата с незаконните емисии във въздуха, причинени от корабоплаването, за да се ограничат отрицателните последици от изгарянето на корабни горива с високо съдържание на сяра или азот за човешкото здраве, биологичното разнообразие и цялата морска среда,

приемат следното решение с единодушие:

Параграф 1

Изменение на заглавието на споразумението

Заглавието на споразумението се изменя, както следва:

„Споразумение за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества, включително замърсяване на въздуха, причинено от корабоплаването“

Параграф 2

Изменение на преамбюла на споразумението

Преамбюлът на споразумението се изменя, както следва:

думата „Ирландия,“ се вмъква преди думите „Кралство Нидерландия“.

Параграфи 2—6 от преамбюла се изменят, както следва:

„Като признават, че замърсяването на водите с нефт и с други опасни вещества, както и замърсяването на въздуха, причинено от корабоплаването, в района на Северно море могат да представляват опасност за морската среда, биологичното разнообразие и човешкото здраве, както и за съответните интереси на крайбрежните държави,

Като отбелязват, че тези видове замърсяване имат многобройни източници и че бедствията и другите произшествия в морето предизвикват силно безпокойство,

Убедени, че за опазването на бреговете на държавите и свързаните с това интереси са необходими способност за борба срещу тези видове замърсяване и активно сътрудничество и взаимопомощ между държавите,

Като приветстват постигнатия до този момент напредък в рамките на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването с нефт на водите на Северно море, подписано в Бон на 9 юни 1969 г.,

Като желаят да развият допълнително взаимната помощ и сътрудничеството при наблюдението и борбата с различните видове замърсяване,“

Параграф 3

Изменение на член 1

Член 1 се изменя, както следва:

„Член 1

Настоящото споразумение се прилага в района на Северно море, както е определено в член 2:

1)

в случаите, когато наличието или потенциалното наличие на нефт или други опасни вещества, които замърсяват или могат да замърсят водите, представлява сериозна и непосредствена опасност за бреговата ивица или за свързани интереси на една или няколко от договарящите се страни; или

2)

в случаите, когато наличието или потенциалното наличие на емисии, причинени от корабоплаването по смисъла на Анекс VI към конвенцията MARPOL, които замърсяват или могат да замърсят морската среда, допринася за еутрофикацията на морето и застрашава здравето на хората, които живеят на брега, или на живи организми в морето; както и

3)

по отношение на наблюдението, провеждано в подкрепа на откриването и на борбата със замърсяването, посочено в параграфи 1 и 2 от настоящия член, и за предотвратяване на нарушения на разпоредбите за борба със замърсяването.“

Параграф 4

Изменение на член 5

Член 5 се изменя, както следва:

„Член 5

1.   В случаите, когато някоя от договарящите се страни има информация за произшествие или за наличие на нефт или други опасни вещества, включително емисии, причинени от корабоплаването, в района на Северно море, което може да представлява сериозна опасност за бреговата ивица или за свързани интереси на някоя друга от договарящите се страни, тя трябва да информира незабавно тази договаряща се страна чрез нейния компетентен орган.

2.   Договарящите се страни се ангажират да поискат от капитаните на всички кораби, плаващи под техния национален флаг, и пилотите на самолети, регистрирани в техните страни, да сигнализират незабавно по най-практичния и адекватен начин, имайки предвид обстоятелствата:

a)

за всички произшествия, които причиняват или могат да причинят замърсяване на морската среда;

б)

за наличието, вида и разпространението на нефт или на други опасни вещества, които могат да представляват сериозна опасност за бреговата ивица или за свързани интереси на една или няколко от договарящите се страни.

3.   Договарящите се страни използват типов формуляр за информиране за замърсяванията, както е предвидено в параграф 1 от настоящия член.“

Параграф 5

Изменение на член 6

Член 6 се изменя, както следва:

„Член 6

1.   Единствено за целите на настоящото споразумение районът на Северно море е разделен на зони, които са определени в приложението към настоящото споразумение.

2.   Договарящата се страна, в зоната на която възникне ситуация от вида на описаните в член 1, параграф 1 от настоящото споразумение, извършва необходимата оценка на вида и сериозността на произшествието или, спорлед случая, на типа и приблизителното количество на нефт или на други опасни вещества, както и на посоката и скоростта на тяхното движение.

3.   Тази договаряща се страна информира незабавно всички останали договарящи се страни чрез техните компетентни органи за извършените от нея оценки и за всички действия, предприети за борба с нефта или другите опасни вещества и продължава да наблюдава тези вещества, докато те са в нейната зона.

4.   Задълженията на договарящите се страни съгласно разпоредбите на настоящия член относно зоните на обща отговорност са предмет на специални технически договорености между заинтересованите страни. Тези договорености се съобщават на останалите договарящи се страни.“

Параграф 6

Изменение на член 15

Член 15 се изменя, както следва:

„Член 15

1.   Договарящите се страни предвиждат осигуряване на изпълнението на функциите на секретариат във връзка с настоящото споразумение, като вземат предвид съществуващите договорености в рамките на други международни споразумения за предотвратяването на замърсяването на морската среда и въздуха, които са в сила по отношение на същия регион като настоящото споразумение.

2.   Всяка договаряща се страна покрива 2,5 % от годишните разходи, свързани със споразумението. Остатъкът от разходите по него се разпределя между договарящите се страни, без Европейската икономическа общност, пропорционално на брутния им вътрешен продукт, според скалата за разпределение, приемана редовно от Общото събрание на Организацията на обединените нации. Финансовото участие на една договаряща се страна при покриването на този остатък не може в никакъв случай да надвишава 20 % от неговия размер.“

Параграф 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която правителството — депозитар на споразумението, получи нотификациите за одобрение от всички договарящи се страни.


16.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 54/6


РЕШЕНИЕ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА СЕВЕРНО МОРЕ С НЕФТ И С ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

относно присъединяването на Кралство Испания към споразумението

Договарящите се страни по Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („споразумението“),

КАТО ПРИПОМНЯТ член 20 от споразумението, който предвижда, че договарящите се страни могат единодушно да поканят всяка друга държава, имаща излаз на североизточната част на Атлантическия океан, да се присъедини към споразумението, като в този случай член 2 от споразумението и приложението към него при необходимост се изменят,

КАТО ИЗРАЗИХА единодушното си намерение да поканят Испания да се присъедини към споразумението,

КАТО ПРИВЕТСТВАТ желанието на Испания да се присъедини към споразумението,

Решиха единодушно:

Параграф 1

Покана към Испания в съответствие с член 20

Договарящите се страни единодушно отправят покана към Испания, в съответствие с член 20, да се присъедини към Споразумението от Бон. Във връзка с тази покана се приемат следните изменения на преамбюла, член 2 и приложението към споразумението.

Параграф 2

Изменение на преамбюла на споразумението

Преамбюлът на споразумението се изменя, както следва: думите „на Кралство Испания,“ се вмъкват преди думите „на Кралство Швеция“.

Параграф 3

Изменение на член 2

Член 2 от споразумението се изменя, както следва:

„Член 2

За целите на настоящото споразумение районът на Северно море означава морската зона, която включва:

a)

самото Северно море на юг от 61° 0'00.00" с.ш.,

б)

Скагерак, чиято южна граница се определя на изток от Скаген от точка с координати 57° 44'43.00" с.ш.,

в)

Бискайския залив, чиито граници на юг и на запад се определят от линията, определена в част I от приложението към настоящото споразумение,

г)

останалите води, включващи Ирландско море, Келтско море, море Малин, Грейт Минч, Литл Минч, част от Норвежко море и части от североизточната част на Атлантическия океан, чиито граници на запад и на север се определят от линията, определена в част II от приложението към настоящото споразумение.“

Параграф 4

Изменение на приложението към споразумението

Приложението към споразумението се изменя съгласно посоченото в допълнението към настоящото решение.

Параграф 5

Влизане в сила

Измененията, които се съдържат в настоящото решение, влизат в сила на първия ден от втория месец след датата на депозиране от страна на Испания на документите ѝ за присъединяване към споразумението.


ДОПЪЛНЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА СЕВЕРНО МОРЕ С НЕФТ И С ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, 1983 г.

Описание на атлантическата граница на района на Северно море и на зоните, посочени в член 6 от настоящото споразумение

АТЛАНТИЧЕСКА ГРАНИЦА НА РАЙОНА НА СЕВЕРНО МОРЕ

ЧАСТ I

ЛИНИЯТА, КОЯТО ОГРАЖДА РАЙОНА НА СЕВЕРНО МОРЕ НА ЮГ И НА ЮГОЗАПАД

Линията, която огражда пролива Ламанш и подходите към него на югозапад и Бискайския залив на юг и запад, е линия, която:

i)

започва в западната точка на брега на Испания 42° 30' 04.25″ с.ш. 8° 52' 18.22″ з.д.;

ii)

от тази точка следва локсодромата до точката с координати 42° 30′ 04.32″ с.ш. 10° 24′ 55.16″ з.д.;

iii)

от тази точка следва локсодромата до точката с координати 46° 00' 04.07" с.ш. 10° 24' 54.86" з.д.;

iv)

от тази точка следва локсодромата до точката с координати 46° 00' 04.06" с.ш. 9° 59' 54.88" з.д.;

v)

от тази точка следва линията до пресечната точка между паралел 48° 27′ 00.00″ с.ш. и линията (наричана по-долу „линията от Споразумението от Бон от 1983 г.“), разположена на 50 морски мили западно от линия, съединяваща остров Уесан и островите Сили;

vi)

от тази точка на пресичане следва линията от Споразумението от Бон от 1983 г. на север до пресечната точка с линията, която обозначава границата на континенталния шелф между Франция и Обединеното кралство, определена в арбитражното решение от 30 юни 1977 г.;

vii)

от тази точка на пресичане следва линията на тази граница на запад до точка 48° 10′ 00.00″ с.ш. 9° 22′ 15.91″ з.д.; и

viii)

от тази точка следва паралел 48° 10' 0.00" с.ш. на запад до точка 48° 10′ 00.00″ с.ш. 10° 0 00.00" з.д.;

ЧАСТ II

ЛИНИЯТА, КОЯТО ОГРАЖДА НА ЗАПАД И НА СЕВЕР ДРУГИТЕ ВОДИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Линията, която огражда на запад и на север другите води, попадащи в обхвата на споразумението, включващи Ирландско море, Келтско море, море Малин, Грейт Минч, Литл Минч, част от Норвежко море и части от североизточната част на Атлантическия океан, е линия, която:

i)

започва в точка 48° 10' 00.00" с.ш. 0° 00' 00.00" з.д.;

ii)

от тази точка следва западната граница на зоната на отговорност при замърсяване в Ирландско море (т.е. линия, която във всяка точка е на разстояние от 200 морски мили от най-близката точка на изходните линии, установени за целите на законите на Ирландия за морска юрисдикция от 1959 г. до 1988 г.), до точка 56° 42′ 00.00″ с.ш. 14° 00′ 00.00″ з.д.;

iii)

от тази точка следва западната граница на зоната, определена с Наредбата на Обединеното кралство за търговско корабоплаване (предотвратяване на замърсяването) (граници) от 1996 г., изменена с Наредбата за търговско корабоплаване (предотвратяване на замърсяването) (граници) от 1997 г. (т.е. линиите, свързващи точките, изброени в таблица 1 по-долу в реда, в който са изброени) до точка 63° 38′ 10.68″ с.ш. 0° 30′ 00.00″ з.д.; както и

iv)

от тази точка следва паралел 63° 38′ 10.68″ с.ш. на изток към брега на Норвегия.

ТАБЛИЦА 1

ТОЧКИ И ЛИНИИ НА ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА ЗОНАТА, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ЗА ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ (ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО) (ГРАНИЦИ) ОТ 1996 Г., С ИЗМЕНЕНИЯТА.

Точки, посочени в Наредбата на Обединеното кралство, с измененията, и координатите на тези точки

Участък от линията между тези точки

27.

56° 42' 00.00" с.ш.

14° 0' 00.00" з.д.

27—28 Меридиан

28.

56° 49' 00.00" с.ш.

14° 0' 00.00" з.д.

28—29 Паралел

29.

56° 49' 00.00" с.ш.

14° 30' 34.00" з.д.

29—30 дъга, измерена на 200 морски мили от съответните базови точки на St. Kilda, от които се измерва ширината на териториалните води

30.

57° 52' 22.00" с.ш.

14° 53' 22.00" з.д.

30—31 дъга, измерена на 200 морски мили от съответните базови точки на St. Kilda, от които се измерва ширината на териториалните води

31.

58°30' 00.00" с.ш.

14° 48' 58.00" з.д.

31—32 дъга, измерена на 200 морски мили от съответните базови точки на St. Kilda, от които се измерва ширината на териториалните води

32.

59° 0' 00.00" с.ш.

14° 35' 07.00" з.д.

32—33 дъга, измерена на 200 морски мили от съответните базови точки на St. Kilda, от които се измерва ширината на териториалните води

33.

59° 40' 54.00" с.ш.

13° 58' 10.00" з.д.

33—34 дъга, измерена на 200 морски мили от съответните базови точки на St. Kilda, от които се измерва ширината на териториалните води

34.

59° 50' 00.00" с.ш.

13° 46' 24.00" з.д.

34—35 Паралел

35.

59° 50' 00.00" с.ш.

5° 0' 00.00" з.д.

35—36 Меридиан

36.

60° 10' 00.00" с.ш.

5° 0' 00.00" з.д.

36—37 Паралел

37.

60° 10' 00.00" с.ш.

4° 48' 00.00" з.д.

37—38 Меридиан

38.

60° 20' 00.00" с.ш.

4° 48' 00.00" з.д.

38—39 Паралел

39.

60° 20' 00.00" с.ш.

4° 24' 00.00" з.д.

39—40 Меридиан

40.

60° 40' 00.00" с.ш.

4° 24' 00.00" з.д.

40—41 Паралел

41.

60° 40' 00.00" с.ш.

4° 0' 00.00" з.д.

41—42 Меридиан

42.

61° 0' 00.00" с.ш.

4° 0' 00.00" з.д.

42—43 Паралел

43.

61° 0' 00.00" с.ш.

3° 36' 00.00" з.д.

43—44 Меридиан

44.

61° 30' 00.00" с.ш.

3° 36' 00.00" з.д.

44—45 Паралел

45.

61° 30' 00.00" с.ш.

3° 0' 00.00" з.д.

45—46 Меридиан

46.

61° 45' 00.00" с.ш.

3° 0' 00.00" з.д.

46—47 Паралел

47.

61° 45' 00.00" с.ш.

2° 48' 00.00" з.д.

47—48 Меридиан

48.

62° 0' 00.00" с.ш.

2° 48' 00.00" з.д.

48—49 Паралел

49.

62° 0' 00.00" с.ш.

2° 0' 00.00" з.д.

49—50 Меридиан

50.

62° 30' 00.00" с.ш.

2° 0' 00.00" з.д.

50—51 Паралел

51.

62° 30' 00.00" с.ш.

1° 36' 00.00" з.д.

51—52 Меридиан

52.

62° 40' 00.00" с.ш.

1° 36' 00.00" з.д.

52—53 Паралел

53.

62° 40' 00.00" с.ш.

1° 0' 00.00" з.д.

53—54 Меридиан

54.

63° 20' 00.00" с.ш.

1° 0' 00.00" з.д.

54—55 Паралел

55.

63° 20' 00.00" с.ш.

0° 30' 00.00" з.д.

55—56 Меридиан

56.

63° 38' 10.68" с.ш.

0° 30' 00.00" з.д.

 

ГАНИЦИ НА ЗОНИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЧАСТ III

ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

1)

Общи положения: Когато границите на зоната за отговорност се определят от поредица от линии, свързващи точките в списък, естеството на тези линии е това, определено за всяка точка като естеството на линията, която я свързва със следващата точка.

2)

Дания: Зоната на национална отговорност на Дания се ограничава от следната поредица от линии:

a)

линия, която започва в пресечната точка на границата на зоната на обща отговорност на Дания и Германия, както е описано в част IV по-долу, с линия между точка 55° 10' 03.40" с.ш. 7° 33' 09.60" и.д. и първата точка DE1/DK1, и следва тази линия до точка DE1/DK1;

б)

поредица от линии, свързващи следните точки по реда, в който са изброени:

Точки, определящи границите на зоната

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

Други точки със същите координати

DK1

55° 30' 40.30" с.ш.

5° 45' 00.00" и.д.

Геодезична

DE1

DK2

55° 15' 00.00" с.ш.

5° 24' 12.00" и.д.

Геодезична

DE2

DK3

55° 15' 00.00" с.ш.

5° 9' 00.00" и.д.

Геодезична

DE3

DK4

55° 24' 15.00" с.ш.

4° 45' 00.00" и.д.

Геодезична

DE4

DK5

55° 46' 21.80" с.ш.

4° 15' 00.00" и.д.

Геодезична

DE5

DK6

55° 55' 09.40" с.ш.

3° 21' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DE6

DK7

56° 5' 12.00" с.ш.

3° 15' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK23, с.ш.O23

DK8

56° 35' 30.00" с.ш.

5° 2' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO24

DK9

57° 10' 30.00" с.ш.

6° 56' 12.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO25

DK10

57° 29' 54.00" с.ш.

7° 59' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO26

DK11

57° 37' 06.00" с.ш.

8° 27' 30.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO27

DK12

57° 41' 48.00" с.ш.

8° 53' 18.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO28

DK13

57° 59' 18.00" с.ш.

9° 23' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO29

DK14

58° 15' 41.20" с.ш.

10° 1' 48.10" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" с.ш.

10° 32' 32.80" и.д.

Геодезична

SE3

DK16

57° 49' 00.60" с.ш.

11° 2' 55.60" и.д.

Геодезична

SE2

DK17

57° 44' 43.00" с.ш.

11° 7' 04.00" и.д.

 

SE1

3)

Германия: Зоната на национална отговорност на Германия се ограничава от следната поредица от линии:

a)

линия, която започва в пресечната точка на границата на зоната на обща отговорност на Дания и Германия, както е описано в част IV по-долу, с линия между точка 55° 10' 03.40" с.ш. 7° 33' 09.60" и.д. и първата точка DE1/DK1, и следва тази линия до точка DE1/DK1;

б)

поредица от линии, свързващи следните точки по реда, в който са изброени:

Точки, определящи границите на зоната

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

Други точки със същите координати

DE1

55° 30' 40.30" с.ш.

5° 45' 00.00" и.д.

Геодезична

DK1

DE2

55° 15' 00.00" с.ш.

5° 24' 12.00" и.д.

Геодезична

DK2

DE3

55° 15' 00.00" с.ш.

5° 9' 00.00" и.д.

Геодезична

DK3

DE4

55° 24' 15.00" с.ш.

4° 45' 00.00" и.д.

Геодезична

DK4

DE5

55° 46' 21.80" с.ш.

4° 15' 00.00" и.д.

Геодезична

DK5

DE6

55° 55' 09.40" с.ш.

3° 21' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DK6

DE7

55° 50' 06.00" с.ш.

3° 24' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK24

DE8

55° 45' 54.00" с.ш.

3° 22' 13.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL19

DE9

55° 20' 00.00" с.ш.

4° 20' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL20

DE10

55° 0' 00.00" с.ш.

5° 0' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL21

DE11

54° 37' 12.00" с.ш.

5° 0' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL22

DE12

54° 11' 12.00" с.ш.

6° 0' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL23

DE13

53° 59' 56.80" с.ш.

6° 6' 28.20" и.д.

 

NL24

в)

от точка DE12 към сушата, линия от тази точка към точка DE13 (т.е. следващата договорена точка на определяне на граница 53° 59 ′ 56.80″ с.ш. 6° 6′ 28.20″ и.д.) до пресичането на тази линия с границата на зоната на обща отговорност на Нидерландия и Германия, описана в част IV по-долу.

4)

Ирландия: Зоната на национална отговорност на Ирландия се ограничава от следната поредица от линии:

a)

на север — поредица от линии, свързващи точките, изброени в таблица 3 по реда, в който са изброени;

б)

на запад — западната граница на района на Северно море;

в)

на изток и на юг — поредица от линии, свързващи точките, изброени в таблица 2 по реда, в който са изброени.

5)

Нидерландия: Зоната на национална отговорност на Нидерландия се ограничава на юг от паралел 51° 51′ 52.1267″ с.ш. и на север от този паралел от следната последователност от линии:

a)

поредица от линии, свързващи следните точки по реда, в който са изброени:

Точки, определящи границите на зоната

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

Други точки със същите координати

NL1

51° 51' 52.1267" с.ш.

2° 31' 48.0975" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK42

NL2

51° 59' 00.00" с.ш.

2° 37' 36.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK41

NL3

52° 1' 00.00"с.ш.

2° 39' 30.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK40

NL4

52° 5' 18.00"с.ш.

2° 42' 12.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK39

NL5

52° 6' 00.00"с.ш.

2° 42' 54.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK38

NL6

52° 12’ 24.00"с.ш.

2° 50' 24.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK37

NL7

52° 17' 24.00" с.ш.

2° 56' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK36

NL8

52° 25' 00.00" с.ш.

3° 3' 30.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK35

NL9

52° 37' 18.00" с.ш.

3° 11' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK34

NL10

52° 47' 00.00" с.ш.

3° 12' 18.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK33

NL11

52° 53' 00.00" с.ш.

3° 10' 30.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK32

NL12

53° 18' 06.00" с.ш.

3° 3' 24.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK31

NL13

53° 28' 12.00" с.ш.

3° 1' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK30

NL14

53° 35' 06.00" с.ш.

2° 59' 18.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK29

NL15

53° 40' 06.00" с.ш.

2° 57' 24.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK28

NL16

53° 57' 48.00" с.ш.

2° 52' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK27

NL17

54° 22' 48.00" с.ш.

2° 45' 48.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK26

NL18

54° 37' 18.00" с.ш.

2° 53' 54.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK25

NL19

55° 45' 54.00"с.ш.

3° 22' 13.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DE8

NL20

55° 20' 00.00"с.ш.

4° 20' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DE9

NL21

55° 0' 00.00" с.ш.

5° 0' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DE10

NL22

54° 37' 12.00" с.ш.

5° 0' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DE11

NL23

54° 11' 12.00" с.ш.

6° 0' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DE12

NL24

53° 59' 56.80" с.ш.

6° 6' 28.20" и.д.

 

DE13

б)

от точка с.ш.L23 към сушата, линия от тази точка към точка с.ш.L24 (т.е. следващата договорена точка на определяне на граница 53° 59′ 56.80″ с.ш. 6° 6′ 28.20″ и.д.) до пресичането на тази линия с границата на зоната на обща отговорност на Нидерландия и Германия, описана в част IV по-долу.

6)

Норвегия: Зоната на национална отговорност на Норвегия се ограничава на север от паралел 63° 38' 10.68" с.ш. и на запад, юг и изток от следната последователност от линии:

a)

поредица от линии, свързващи точките, изброени в таблица 4 по реда, в който са изброени;

б)

на юг от последната точка, посочена в тази таблица — поредица от линии, свързващи следните точки по реда, в който са изброени:

Точки, определящи границите на зоната

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

Други точки със същите координати

NO23

56° 5' 12.00" с.ш.

3° 15' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" с.ш.

5° 2' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DK8

NO25

57° 10' 30.00" с.ш.

6° 56' 12.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DK9

NO26

57° 29' 54.00" с.ш.

7° 59' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DK10

NO27

57° 37' 06.00" с.ш.

8° 27' 30.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DK11

NO28

57° 41' 48.00" с.ш.

8° 53' 18.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DK12

NO29

57° 59' 18.00" с.ш.

9° 23' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DK13

NO30

58° 15' 41.20" с.ш.

10° 1' 48.10" и.д. (точка A)

Дъга от голяма окръжност

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" с.ш.

10° 8' 46.90" и.д. (точка B)

Дъга от голяма окръжност

SE5

NO32

58° 45' 41.30" с.ш.

10° 35' 40.00" и.д. (точка C)

Локсодрома

SE6

NO33

58° 53' 34.00" с.ш.

10° 38' 25.00" и.д. (точка D)

 

SE7

в)

след това линия, която следва границата между Норвегия и Швеция.

7)

Швеция: Зоната на национална отговорност на Швеция се ограничава на юг от паралел 57° 44' 43.00" с.ш. и на север от този паралел от последователност от линии

а)

свързващи следните точки по реда, в който са изброени:

Точки, определящи границите на зоната

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

Други точки със същите координати

SE1

57° 44' 43.00" с.ш.

11° 7' 04.00" и.д.

Геодезична

DK17

SE2

57° 49' 00.60" с.ш.

11° 2' 55.60" и.д.

Геодезична

DK16

SE3

58° 8' 00.10" с.ш.

10° 32' 32.80" и.д.

Геодезична

DK15

SE4

58° 15' 41.20" с.ш.

10° 1' 48.10" и.д. (точка A)

Дъга от голяма окръжност

DK14, с.ш.O30

SE5

58° 30' 41.20" с.ш.

10° 8' 46.90" и.д. (точка B)

Дъга от голяма окръжност

NO31

SE6

58° 45' 41.30" с.ш.

10° 35' 40.00" и.д. (точка C)

Локсодрома

NO32

SE7

58° 53' 34.00" с.ш.

10° 38' 25.00" и.д. (точка D)

 

NO33

б)

след това линия, която следва границата между Швеция и Норвегия.

8)

Обединеното кралство: Зоната на национална отговорност на Обединеното кралство се ограничава

a)

на изток от поредица от линии, включващи:

i)

поредица от линии, свързващи точките, изброени в таблица 4 по реда, в който са изброени;

ii)

поредица от линии, свързващи следните точки по реда, в който са изброени:

Точки, определящи границите на зоната

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

Други точки със същите координати

UK23

56° 5' 12.00" с.ш.

3° 15' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" с.ш.

3° 24' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

DE7

UK25

54° 37' 18.00" с.ш.

2° 53' 54.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL18

UK26

54° 22' 48.00" с.ш.

2° 45' 48.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL17

UK27

53° 57' 48.00" с.ш.

2° 52' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL16

UK28

53° 40' 06.00" с.ш.

2° 57' 24.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL15

UK29

53° 35' 06.00" с.ш.

2° 59' 18.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL14

UK30

53° 28' 12.00" с.ш.

3° 1' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL13

UK31

53° 18' 06.00" с.ш.

3° 3' 24.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL12

UK32

52° 53' 00.00" с.ш.

3° 10' 30.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL11

UK33

52° 47' 00.00" с.ш.

3° 12' 18.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL10

UK34

52° 37' 18.00" с.ш.

3° 11' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL9

UK35

52° 25' 00.00" с.ш.

3° 3' 30.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL8

UK36

52° 17' 24.00" с.ш.

2° 56' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL7

UK37

52° 12' 24.00" с.ш.

2° 50' 24.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL6

UK38

52° 6' 00.00" с.ш.

2° 42' 54.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL5

UK39

52° 5' 18.00" с.ш.

2° 42' 12.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL4

UK40

52° 1' 00.00" с.ш.

2° 39' 30.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL3

UK41

51° 59' 00.00" с.ш.

2° 37' 36.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" с.ш.

2° 31' 48.0975" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NL1

б)

на юг и на запад — от следната поредица от линии:

i)

линия, която започва от най-западната точка на островите Сили и свързва тази точка с точка 49° 52′ 00.00" с.ш. 7° 44′ 00.00" з.д.;

ii)

от тази точка — линия, която следва линията от Споразумението от Бон от 1983 г. (както е определена в част I по-горе) на юг до пресичането ѝ с границата на континенталния шелф между Франция и Обединеното кралство, определена в арбитражното решение от 30 юни 1977 г.;

iii)

от тази точка на пресичане — линията на тази граница на запад до точка 48° 10′ 00.00" с.ш. 9° 22′ 15.91" з.д.; както и

iv)

от тази точка — поредица от линии, свързващи точките, изброени в таблица 2 по реда, в който са изброени, до външната граница на териториалните води в съседство със Северна Ирландия в точка 54° 0′ 00.00" с.ш. 05° 36′ 20.00" з.д.;

в)

на запад и на север — от следната поредица от линии:

i)

линия, свързваща точката в териториални води до Северна Ирландия, която е най-близко до точка 55° 31' 13.36" с.ш. 6° 45' 00.00" з.д, с тази точка;

ii)

от тази точка — поредица от линии, свързващи точките, изброени в таблица 3 по реда, в който са изброени, до точка 56° 42′ 00.00" с.ш. 14° 00′ 00.00" з.д.;

iii)

от тази точка — линия, която следва западната и северната граница на зоната на Северно море до точка 63° 38' 10.68" с.ш. 0° 30' 00.00" з.д.

ТАБЛИЦА 2

ТОЧКИ И ЛИНИИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ЗОНИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ИРЛАНДИЯ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО — ИЗТОК И ЮГ

Точки, определящи границите на зоните

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

IR1/UK50

48° 10' 00.00" с.ш.

10° 0' 00.00" з.д.

Меридиан

IR2/UK51

48° 20' 00.00" с.ш.

10° 0' 00.00" з.д.

Паралел

IR3/UK52

48° 20' 00.00" с.ш.

9° 48' 00.00" з.д.

Меридиан

IR4/UK53

48° 30' 00.00" с.ш.

9° 48' 00.00" з.д.

Паралел

IR5/UK54

48° 30' 00.00" с.ш.

9° 36' 00.00" з.д.

Меридиан

IR6/UK55

48° 50' 00.00" с.ш.

9° 36' 00.00" з.д.

Паралел

IR7/UK56

48° 50' 00.00" с.ш.

9° 24' 00.00" з.д.

Меридиан

IR8/UK57

49° 0' 00.00" с.ш.

9° 24' 00.00" з.д.

Паралел

IR9/UK58

49° 0' 00.00" с.ш.

9° 17' 00.00" з.д.

Меридиан

IR10/UK59

49° 10' 00.00" с.ш.

9° 17' 00.00" з.д.

Паралел

IR11/UK60

49° 10' 00.00" с.ш.

9° 12' 00.00" з.д.

Меридиан

IR12/UK61

49° 20' 00.00" с.ш.

9° 12' 00.00" з.д.

Паралел

IR13/UK62

49° 20' 00.00" с.ш.

9° 3' 00.00" з.д.

Меридиан

IR14/UK63

49° 30' 00.00" с.ш.

9° 3' 00.00" з.д.

Паралел

IR15/UK64

49° 30' 00.00" с.ш.

8° 54' 00.00" з.д.

Меридиан

IR16/UK65

49° 40' 00.00" с.ш.

8° 54' 00.00" з.д.

Паралел

IR17/UK66

49° 40' 00.00" с.ш.

8° 45' 00.00" з.д.

Меридиан

IR18/UK67

49° 50' 00.00" с.ш.

8° 45' 00.00" з.д.

Паралел

IR19/UK68

49° 50' 00.00" с.ш.

8° 36' 00.00" з.д.

Меридиан

IR20/UK69

50° 0' 00.00" с.ш.

8° 36' 00.00" з.д.

Паралел

IR21/UK70

50° 0' 00.00" с.ш.

8° 24' 00.00" з.д.

Меридиан

IR22/UK71

50° 10' 00.00" с.ш.

8° 24' 00.00" з.д.

Паралел

IR23/UK72

50° 10' 00.00" с.ш.

8° 12' 00.00" з.д.

Меридиан

IR24/UK73

50° 20' 00.00" с.ш.

8° 12' 00.00" з.д.

Паралел

IR25/UK74

50° 20' 00.00" с.ш.

8° 0' 00.00" з.д.

Меридиан

IR26/UK75

50° 30' 00.00" с.ш.

8° 0' 00.00" з.д.

Паралел

IR27/UK76

50° 30' 00.00" с.ш.

7° 36' 00.00" з.д.

Меридиан

IR28/UK77

50° 40' 00.00" с.ш.

7° 36' 00.00" з.д.

Паралел

IR29/UK78

50° 40' 00.00" с.ш.

7° 12' 00.00" з.д.

Меридиан

IR30/UK79

50° 50' 00.00" с.ш.

7° 12' 00.00" з.д.

Паралел

IR31/UK80

50° 50' 00.00" с.ш.

7° 3' 00.00" з.д.

Меридиан

IR32/UK81

51° 0' 00.00" с.ш.

7° 3' 00.00" з.д.

Паралел

IR33/UK82

51° 0' 00.00" с.ш.

6° 48' 00.00" з.д.

Меридиан

IR34/UK83

51° 10' 00.00" с.ш.

6° 48' 00.00" з.д.

Паралел

IR35/UK84

51° 10' 00.00" с.ш.

6° 42' 00.00" з.д.

Меридиан

IR36/UK85

51° 20' 00.00" с.ш.

6° 42' 00.00" з.д.

Паралел

IR37/UK86

51° 20' 00.00" с.ш.

6° 33' 00.00" з.д.

Меридиан

IR38/UK87

51° 30' 00.00" с.ш.

6° 33' 00.00" з.д.

Паралел

IR39/UK88

51° 30' 00.00" с.ш.

6° 18' 00.00" з.д.

Меридиан

IR40/UK89

51° 40' 00.00" с.ш.

6° 18' 00.00" з.д.

Паралел

IR41/UK90

51° 40' 00.00" с.ш.

6° 6' 00.00" з.д.

Меридиан

IR42/UK91

51° 50' 00.00" с.ш.

6° 6' 00.00" з.д.

Паралел

IR43/UK92

51° 50' 00.00" с.ш.

6° 0' 00.00" з.д.

Меридиан

IR44/UK93

51° 54' 00.00" с.ш.

6° 0' 00.00" з.д.

Паралел

IR45/UK94

51° 54' 00.00" с.ш.

5° 57' 00.00" з.д.

Меридиан

IR46/UK95

51° 58' 00.00" с.ш.

5° 57' 00.00" з.д.

Паралел

IR47/UK96

51° 58' 00.00" с.ш.

5° 54' 00.00" з.д.

Меридиан

IR48/UK97

52° 0' 00.00" с.ш.

5° 54' 00.00" з.д.

Паралел

IR49/UK98

52° 0' 00.00" с.ш.

5° 50' 00.00" з.д.

Меридиан

IR50/UK99

52° 4' 00.00" с.ш.

5° 50' 00.00" з.д.

Паралел

IR51/UK100

52° 4' 00.00" с.ш.

5° 46' 00.00" з.д.

Меридиан

IR52/UK101

52° 8' 00.00" с.ш.

5° 46' 00.00" з.д.

Паралел

IR53/UK102

52° 8' 00.00" с.ш.

5° 42' 00.00" з.д.

Меридиан

IR54/UK103

52° 12' 00.00" с.ш.

5° 42' 00.00" з.д.

Паралел

IR55/UK104

52° 12' 00.00" с.ш.

5° 39' 00.00" з.д.

Меридиан

IR56/UK105

52° 16' 00.00" с.ш.

5° 39' 00.00" з.д.

Паралел

IR57/UK106

52° 16' 00.00" с.ш.

5° 35' 00.00" з.д.

Меридиан

IR58/UK107

52° 24' 00.00" с.ш.

5° 35' 00.00" з.д.

Паралел

IR59/UK108

52° 24' 00.00" с.ш.

5° 22' 48.00" з.д.

Меридиан

IR60/UK109

52° 32' 00.00" с.ш.

5° 22' 48.00" з.д.

Паралел

IR61/UK110

52° 32' 00.00" с.ш.

5° 28' 00.00" з.д.

Меридиан

IR62/UK111

52° 44' 00.00" с.ш.

5° 28' 00.00" з.д.

Паралел

IR63/UK112

52° 44' 00.00" с.ш.

5° 24' 30.00" з.д.

Меридиан

IR64/UK113

52° 52' 00.00" с.ш.

5° 24' 30.00" з.д.

Паралел

IR65/UK114

52° 52' 00.00" с.ш.

5° 22' 30.00" з.д.

Меридиан

IR66/UK115

52° 59' 00.00" с.ш.

5° 22' 30.00" з.д.

Паралел

IR67/UK116

52° 59' 00.00" с.ш.

5° 19' 00.00" з.д.

Меридиан

IR68/UK117

53° 9' 00.00" с.ш.

5° 19' 00.00" з.д.

Паралел

IR69/UK118

53° 9' 00.00" с.ш.

5° 20' 00.00" з.д.

Меридиан

IR70/UK119

53° 26' 00.00" с.ш.

5° 20' 00.00" з.д.

Паралел

IR71/UK120

53° 26' 00.00" с.ш.

5° 19' 00.00" з.д.

Меридиан

IR72/UK121

53° 32' 00.00" с.ш.

5° 19' 00.00" з.д.

Паралел

IR73/UK122

53° 32' 00.00" с.ш.

5° 17' 00.00" з.д.

Меридиан

IR74/UK123

53° 39' 00.00" с.ш.

5° 17' 00.00" з.д.

Паралел

IR75/UK124

53° 39' 00.00" с.ш.

5° 16' 20.40" з.д.

Меридиан

IR76/UK125

53° 42' 08.40" с.ш.

5° 16' 20.40" з.д.

Паралел

IR77/UK126

53° 42' 08.40" с.ш.

5° 17' 51.00" з.д.

Меридиан

IR78/UK127

53° 44' 24.00" с.ш.

5° 17' 51.00" з.д.

Паралел

IR79/UK128

53° 44' 24.00" с.ш.

5° 19' 19.80" з.д.

Меридиан

IR80/UK129

53° 45' 48.00" с.ш.

5° 19' 19.80" з.д.

Паралел

IR81/UK130

53° 45' 48.00" с.ш.

5° 22' 00.00" з.д.

Меридиан

IR82/UK131

53° 46' 00.00" с.ш.

5° 22' 00.00" з.д.

Паралел

IR83/UK132

53° 46' 00.00" с.ш.

5° 19' 00.00" з.д.

Меридиан

IR84/UK133

53° 59' 56.95" с.ш.

5° 19' 00.00" з.д.

 

ТАБЛИЦА 3

ТОЧКИ И ЛИНИИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ЗОНИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ИРЛАНДИЯ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО — СЕВЕР

Точки, определящи границите на зоните

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

IR85/UK134

55° 31' 13.36" с.ш.

6° 45' 00.00" з.д.

Меридиан

IR86/UK135

55° 28' 00.00" с.ш.

6° 45' 00.00" з.д.

Паралел

IR87/UK136

55° 28' 00.00" с.ш.

6° 48' 00.00" з.д.

Меридиан

IR88/UK137

55° 30' 00.00" с.ш.

6° 48' 00.00" з.д.

Паралел

IR89/UK138

55° 30' 00.00" с.ш.

6° 51' 00.00" з.д.

Меридиан

IR90/UK139

55° 35' 00.00" с.ш.

6° 51' 00.00" з.д.

Паралел

IR91/UK140

55° 35' 00.00" с.ш.

6° 57' 00.00" з.д.

Меридиан

IR92/UK141

55° 40' 00.00" с.ш.

6° 57' 00.00" з.д.

Паралел

IR93/UK142

55° 40' 00.00" с.ш.

7° 2' 00.00" з.д.

Меридиан

IR94/UK143

55° 45' 00.00" с.ш.

7° 2' 00.00" з.д.

Паралел

IR95/UK144

55° 45' 00.00" с.ш.

7° 8' 00.00" з.д.

Меридиан

IR96/UK145

55° 50' 00.00" с.ш.

7° 8' 00.00" з.д.

Паралел

IR97/UK146

55° 50' 00.00" с.ш.

7° 15' 00.00" з.д.

Меридиан

IR98/UK147

55° 55' 00.00" с.ш.

7° 15' 00.00" з.д.

Паралел

IR99/UK148

55° 55' 00.00" с.ш.

7° 23' 00.00" з.д.

Меридиан

IR100/UK149

56° 0' 00.00" с.ш.

7° 23' 00.00" з.д.

Паралел

IR101/UK150

56° 0' 00.00" с.ш.

8° 13' 00.00" з.д.

Меридиан

IR102/UK151

56° 5' 00.00" с.ш.

8° 13' 00.00" з.д.

Паралел

IR103/UK152

56° 5' 00.00" с.ш.

8° 39' 30.00" з.д.

Меридиан

IR104/UK153

56° 10' 00.00" с.ш.

8° 39' 30.00" з.д.

Паралел

IR105/UK154

56° 10' 00.00" с.ш.

9° 7' 00.00" з.д.

Меридиан

IR106/UK155

56° 21' 30.00" с.ш.

9° 7' 00.00" з.д.

Паралел

IR107/UK156

56° 21' 30.00" с.ш.

10° 30' 00.00" з.д.

Меридиан

IR108/UK157

56° 32' 30.00" с.ш.

10° 30' 00.00" з.д.

Паралел

IR109/UK158

56° 32' 30.00" с.ш.

12° 12' 00.00" з.д.

Меридиан

IR110/UK159

56° 42' 00.00" с.ш.

12° 12' 00.00" з.д.

Паралел

IR111/UK160

56° 42' 00.00" с.ш.

14° 0' 00.00" з.д.

 

ТАБЛИЦА 4

ТОЧКИ И ЛИНИИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ЗОНИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА НОРВЕГИЯ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Точки, определящи границите на зоните

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

NO1/UK1

63° 38' 10.68" с.ш.

0° 10' 59.31" з.д.

Геодезична

NO2/UK2

63° 03' 20.71" с.ш.

0° 28' 12.51" и.д.

Геодезична

NO3/UK3

62° 58' 21.06" с.ш.

0° 33' 31.01" и.д.

Геодезична

NO4/UK4

62° 53' 29.49" с.ш.

0° 38' 27.91" и.д.

Геодезична

NO5/UK5

62° 44' 16.31" с.ш.

0° 47' 27.69" и.д.

Геодезична

NO6/UK6

62° 39' 57.99" с.ш.

0° 51' 29.48" и.д.

Геодезична

NO7/UK7

62° 36' 20.75" с.ш.

0° 54' 44.78" и.д.

Геодезична

NO8/UK8

62° 32' 47.29" с.ш.

0° 57' 48.32" и.д.

Геодезична

NO9/UK9

62° 30' 09.83" с.ш.

1° 0' 05.92" и.д.

Геодезична

NO10/UK10

62° 27' 32.82" с.ш.

1° 2' 17.70" и.д.

Геодезична

NO11/UK11

62° 24' 56.68" с.ш.

1° 4' 25.86" и.д.

Геодезична

NO12/UK12

62° 22' 21.00" с.ш.

1° 6' 28.21" и.д.

Геодезична

NO13/UK13

62° 19' 40.72" с.ш.

1° 8' 30.96" и.д.

Геодезична

NO14/UK14

62° 16' 43.93" с.ш.

1° 10' 40.66" и.д.

Геодезична

NO15/UK15

61° 44' 12.00" с.ш.

1° 33' 13.44" и.д.

Геодезична

NO16/UK16

61° 44' 12.00" с.ш.

1° 33' 36.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO17/UK17

61° 21' 24.00" с.ш.

1° 47' 24.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO18/UK18

59° 53' 48.00" с.ш.

2° 4' 36.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO19/UK19

59° 17' 24.00" с.ш.

1° 42' 42.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO20/UK20

58° 25' 48.00" с.ш.

1° 29' 00.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO21/UK21

57° 54' 18.00" с.ш.

1° 57' 54.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO22/UK22

56° 35' 42.00" с.ш.

2° 36' 48.00" и.д.

Дъга от голяма окръжност

NO23/UK23

56° 5' 12.00" с.ш.

3° 15' 00.00" и.д.

 

9)

Франция: Зоната на национална отговорност на Франция се ограничава от север на юг от поредица от линии, свързващи следните точки по реда, в който са изброени:

Точки, определящи границите на зоната

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

Други точки със същите координати

FR01

48° 19' 56.52" с.ш.

4° 46' 23.67" з.д.

Локсодрома

 

FR02

48° 27' 00.00" с.ш.

5° 08' 23.63" з.д.

Паралел

 

FR03

48° 27' 00.00" с.ш.

6° 34' 40.90" з.д.

Локсодрома

 

FR04

46° 00' 04.06" с.ш.

9° 59' 54.88" з.д.

Локсодрома

SP4

FR05

45° 00' 04.04" с.ш.

7° 59' 55.08" з.д.

Локсодрома

SP5

FR06

44° 20' 03.93" с.ш.

3° 59' 55.37" з.д.

Локсодрома

SP6

FR07

43° 23' 20.71" с.ш.

1° 46' 13.58" з.д.

Локсодрома

SP7

FR08

43° 22' 50.11" с.ш.

1° 47' 11.18" з.д.

 

SP8

10)

Испания: Зоната на национална отговорност на Испания се ограничава от поредица от линии, свързващи следните точки по реда, в който са изброени:

Точки, определящи границите на зоната

Естество на линията, която свързва дадена точка със следващата точка

Други точки със същите координати

SP1

42o 30' 04.25" с.ш.

008° 52' 18.22" з.д.

Локсодрома

 

SP2

42o 30' 04.32" с.ш.

010° 24' 55.16" з.д.

Локсодрома

 

SP3

46o 00' 04.07" с.ш.

010° 24' 54.86" з.д.

Локсодрома

 

SP4

46o 00' 04.06" с.ш.

009° 59' 54.88" з.д.

Локсодрома

FR4

SP5

45° 00' 04.04" с.ш.

007° 59' 55.08" з.д.

Локсодрома

FR5

SP6

44° 20' 03.93" с.ш.

003° 59' 55.37" з.д.

Локсодрома

FR6

SP7

43° 23' 20.71" с.ш.

001° 46' 13.58" з.д.

Локсодрома

FR7

SP8

43° 22' 50.11" с.ш.

001° 47' 11.18" з.д.

 

FR8

ЧАСТ IV

ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ НА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ

Зоните на обща отговорност се определят, както следва:

1.

Зона на обща отговорност на Белгия, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство

Зоната на морето между паралели 51°51' 52.1267" с.ш. и 51° 6' 00.00" с.ш.

2.

Зона на обща отговорност на Франция и Обединеното кралство

Проливът Ламанш на югозапад от паралел 51° 32′ 00.00″ с.ш. до линия, която:

a)

започва от най-западната точка на островите Сили и свързва тази точка с точка 49° 52′00.00" с.ш. 7° 44′ 00.00" з.д.;

б)

от тази точка следва линия, прокарана на 50 морски мили на запад от линия, свързваща островите Сили и остров Уесан, на юг до пресичането ѝ с паралел 48° 27′ 00.00" с.ш., и;

в)

следва този паралел на изток до най-южната точка на остров Уесан.

3.

Зона на обща отговорност на Дания и Германия

Зоната от морето с граници:

a)

на юг — паралел 54° 30′ 00.00″ с.ш. на запад от брега на Германия;

б)

на запад — меридиан 6° 30′ 00.00″ и.д.;

в)

на север — паралел 55° 50′ 00.00″ с.ш. на запад от брега на Дания; и

г)

на изток— ниската водна линия (въз основа на референтното равнище „най-нисък астрономически отлив” (LAT), включително зоната на Ваденско море.

4.

Зона на обща отговорност на Германия и Нидерландия

Зоната от морето с граници:

a)

на запад — меридиан 6°0′ 00.00″ и.д. (ED50) на север от брега на Нидерландия;

б)

на север — паралел 54° 0′ 00.00" с.ш. (ED50);

в)

на изток — меридиан 7° 15' 00.00" и.д. (ED50) на север от брега на Германия; и

г)

на юг — ниската водна линия (въз основа на референтното равнище „най-нисък астрономически отлив” (LAT), включително зоната на Ваденско море.

ЧАСТ V

ТЪЛКУВАНЕ

Позициите по точките, посочени в настоящото приложение, се определят в съответствие с Европейската геодезична система (версия от 1950 г.).“