ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 43

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
8 февруари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/138 на Съвета от 5 февруари 2021 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1128

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/139 на Комисията от 4 декември 2020 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, за да бъде взето под внимание оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/140 на Комисията от 1 февруари 2021 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Munster/Munster-Géromé (ЗНП)

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/141 на Комисията от 5 февруари 2021 година за удължаване на срока на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на забраната за риболов над защитени местообитания, минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за риболов с траулери с мрежи gangui в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/142 на Съвета от 5 февруари 2021 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2020/1132

14

 

*

Решение (ЕС) 2021/143 на Комисията от 5 февруари 2021 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан

18

 

*

Решение (ЕС) 2021/144 на Комисията от 5 февруари 2021 година за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

25

 

*

Решение (ЕС) 2021/145 на Комисията от 5 февруари 2021 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино

33

 

*

Решение (ЕС) 2021/146 на Комисията от 5 февруари 2021 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора

47

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2021/48 на Съвета от 22 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия ( OB L 23, 25.1.2021 г. )

61

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/138 НА СЪВЕТА

от 5 февруари 2021 година

за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1128

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 30 юли 2020 г. Съветът прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1128 (2) за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, с който се определя актуализиран списък на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001 (наричан по-нататък „списъкът“).

(2)

Съветът представи на всички лица, групи и образувания изложение на основанията за включването им в списъка, когато това беше осъществимо на практика.

(3)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, Съветът информира лицата, групите и образуванията в списъка, че е решил те да продължат да бъдат включени в него. Съветът информира също тези засегнати лица, групи и образувания за възможността да поискат изложение на основанията на Съвета за включването им в списъка, в случай че подобно изложение още не им е било предоставено.

(4)

Съветът направи преглед на списъка в съответствие с изискванията на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001. При посоченото преразглеждане Съветът взе предвид възраженията, представени му от засегнатите страни, както и актуализираната информация, получена от компетентните национални органи относно статуса на включените в списъка лица, групи и образувания на национално равнище.

(5)

Съветът се увери, че компетентните органи, посочени в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета (3), са взели решения по отношение на всички лица, групи и образувания в списъка, че са участвали в терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС. Съветът стигна също така до заключението, че за лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в Регламент (ЕO) № 2580/2001.

(6)

Списъкът следва съответно да бъде актуализиран и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1128 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1128 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2021 година.

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1128 на Съвета от 30 юли 2020 г. за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/19 (ОВ L 247, 31.7.2020 г., стр. 1).

(3)  Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ГРУПИТЕ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт №: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

4.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6.3.1955 г. или 15.3.1955 г. в Иран. Ирански и американски гражданин. Паспорт №: C2002515 (Иран); паспорт №: 477845448 (САЩ). Номер на национален документ за самоличност: 07442833, валиден до 15.3.2016 г. (свидетелство за управление на МПС от САЩ).

5.

ASSADI Assadollah, роден на 22.12.1971 г. в Техеран (Иран), ирански гражданин. Ирански дипломатически паспорт №: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu ZUBAIR, като SOBIAR, като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, роден на 22.3.1988 г. в Zaghdraiya, Sidon, Ливан, канадски гражданин. Паспорт №: JX446643 (Канада).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, роден на 6.8.1962 г. в Техеран (Иран), ирански гражданин. Паспорт №: D9016290, валиден до 4.2.2019 г.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID, като SALWWAN, Samir), роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан.

10.

MELIAD, Farah, роден на 5.11.1980 г. в Сидни (Австралия), австралийски гражданин. Паспорт №: M2719127 (Австралия).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith и като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт №: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (известен също като Sinan), роден на 13.10.1976 г. в Pülümür (Турция).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala’i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla’i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif и като Yusuf Abu-al-Karkh), роден около 1957 г. в Иран. Адреси: (1) Kermanshah, Иран, (2) Военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

14.

SHAKURI Ali Gholam, роден около 1965 г. в Техеран, Иран.

II.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Abu Nidal Organisation“ — „ANO“ (Организация „Абу Нидал“) (известна също като „Fatah Revolutionary Council“ („Революционен съвет на Фатах“), като „Arab Revolutionary Brigades“ („Арабски революционни бригади“), като „Black September“ („Черен септември“), като „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ („Революционна организация на мюсюлманите социалисти“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade“ („Бригади на мъчениците от Ал-Акса“).

3.

„Al-Aqsa e.V“ (сдружение „Ал-Акса“).

4.

„Babbar Khalsa“ („Бабар Калса“).

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Комунистическа партия на Филипините“), включително „New People’s Army“ — „NPA“, Philippines („Нова народна армия — Филипини“).

6.

Дирекция за вътрешна сигурност на Министерството на разузнаването и сигурността на Иран.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ („Джамаа Ислямия“) (известна също като „Ал-Джамаа ал-Ислямия“) („Islamic Group“ – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ — „IBDA-C“ („Фронт на великите ислямски източни воини“).

9.

„Хамас“, включително „Hamas-Izz al-Din-al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ („Военно крило на ливанската „Хизбула“) (известно също като „Hezbollah Military Wing“, като „Hizbullah Military Wing“, като „Hizbollah Military Wing“, като „Hezballah Military Wing“, като „Hisbollah Military Wing“, като „Hizbu’llah Military Wing“, като „Hizb Allah Military Wing“ и като „Jihad Council“ (както и всички единици на негово подчинение, включително Организацията за външна сигурност).

11.

„Hizbul Mujahideen“ — „HM“ („Муджахидини на Хизбула“).

12.

„Khalistan Zindabad Force“ — „KZF“ („Силата на Калистан Зиндабад“).

13.

„Kurdistan Workers’ Party“ — „PKK“ („Кюрдска работническа партия“) (известна също като „KADEK“ и като „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ — „LTTE“ („Тигри за освобождение на Тамил Илам“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Национална армия за освобождение“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ — „PIJ“ („Палестински ислямски джихад“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ — „PFLP“ („Народен фронт за освобождение на Палестина“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command“ („Народен фронт за освобождение на Палестина — Главно командване“) (известен също като „PFLP — General Command“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (известна също като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“), и като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“).

20.

„Sendero Luminoso“ — „SL“ („Сияйната пътека“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (известна също като „Соколи за свободата на Кюрдистан“ и като „Ястреби за свободата на Кюрдистан“).

8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/139 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2020 година

за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, за да бъде взето под внимание оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (1), и по-специално член 24, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Със Споразумението за оттегляне (2) се определят редът и условията за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.

(2)

Преходният период, определен в четвърта част от Споразумението за оттегляне, изтича на 31 декември 2020 г., когато правото на Съюза престава да се прилага спрямо и в Обединеното кралство.

(3)

В съответствие с член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия към Споразумението за оттегляне във връзка с приложение 2 към посочения протокол разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/125 ще се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, считано от края на преходния период.

(4)

В случаите, когато съгласно Регламент (ЕС) 2019/125 се изисква разрешение за износ от Съюза към трети държави, от 1 януари 2021 г.„компетентният орган“ на Обединеното кралство ще взема решения по всички заявления за издаване на такова разрешение съгласно посочения регламент, подадени от износители, установени или пребиваващи в Северна Ирландия.

(5)

При условие че Регламент (ЕС) 2019/125 се прилага спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия в съответствие с член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия към Споразумението за оттегляне във връзка с приложение 2, точка 47 към посочения протокол, е целесъобразно да се измени приложение I към Регламент (ЕС) 2019/125.

(6)

Съгласно членове 16 и 19 от Регламент (ЕС) 2019/125 се изисква разрешение за износ на продуктите, изброени в приложение IV към Регламента, които биха могли да бъдат използвани за екзекутирането на хора чрез поставянето на инжекция със смъртоносна доза.

(7)

В член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/125 се предвижда „генерално разрешение на Съюза за износ“.

(8)

В съответствие с приложение V към Регламент (ЕС) 2019/125 генералното разрешение на Съюза за износ се прилага за износа на стоки, изброени в някое от вписванията в приложение IV към Регламент (ЕС) 2019/125, и е валидно в целия Съюз за износ за местоназначенията, изброени в приложение V, част 2. Тези местоназначения са трети държави, които са отменили смъртното наказание за всички престъпления и са потвърдили тази отмяна чрез поемането на международен ангажимент (3).

(9)

Генералното разрешение на Съюза за износ спомага за свеждане до минимум на регулаторната тежест за дружествата от Съюза, изнасящи стоки, изброени в приложение IV към Регламента, когато изнасят такива лекарствени продукти за законни терапевтични цели.

(10)

Обединеното кралство е ратифицирало Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства и следователно отговаря на изискванията за включване в списъка на местоназначенията, посочен в приложение V, част 2 към Регламент (ЕС) 2019/125.

(11)

Без да се засяга прилагането на Регламент (ЕС) 2019/125 спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия в съответствие с член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия към Споразумението за оттегляне във връзка с приложение 2, точка 47 към посочения протокол, е целесъобразно да се измени приложение V към Регламент (ЕС) 2019/125.

(12)

Целесъобразно е да се предвиди прилагането на настоящия регламент след края на преходния период, считано от 1 януари 2021 г. Ако срокът за възражения изтече след 1 януари 2021 г., от съображения за правна сигурност и за да се избегнат евентуални вредоносни последици, произтичащи от нарушения на дейността на дружествата от Съюза, желаещи да изнасят за Обединеното кралство стоки, изброени в приложение IV, е целесъобразно да се предвиди прилагане с обратна сила на настоящия регламент от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на петия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 1.

(2)  Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

(3)  Приложение V, част 3 към Регламент (ЕС) 2019/125.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 се изменят, както следва:

1)

В приложение I списъкът на компетентните органи се изменя, както следва:

а)

в заглавие „А. Органи на държавите членки“ вписването относно Обединеното кралство се заличава.

б)

след заглавие „Б. Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия“ се добавя следното заглавие:

„В.

Орган на Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия“

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО, при условие че настоящият регламент се прилага спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия в съответствие с член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия към Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия във връзка с точка 47 от приложение 2 към посочения протокол, считано от 1 януари 2021 г.

Внос на стоки, посочени в приложение II:

Department for International Trade (DIT)

Import Licensing Branch (ILB)

Ел. поща: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Износ на стоки и осигуряване на техническа помощ във връзка със стоките, посочени в приложения II, III или IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Тел. +44 2072154594

Ел. поща: eco.help@trade.gov.uk

2)

В приложение V, в списъка в част 2, озаглавен „Местоназначения“, се вмъква следното вписване по азбучен ред за изброяване на държавите според съответната езикова версия:

„Обединено кралство, без да се засяга прилагането на Регламент (ЕС) 2019/125 спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия в съответствие с член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия към Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия във връзка с приложение 2, точка 47 към посочения протокол, считано от 1 януари 2021 г.“


8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/140 НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2021 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Munster“/„Munster-Géromé“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Munster“/„Munster-Géromé“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

С писмо от 8 август 2019 г. френските органи уведомиха Комисията за предоставен на основание член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 преходен период, завършващ на 31 декември 2023 г., на установени на тяхна територия оператори, отговарящи на условията на посочения член, съгласно публикуваното на 26 юли 2019 г. в Официален вестник на Френската република (3) постановление от 8 ноември 2018 г. за изменение на продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Munster“/„Munster-Géromé“. Списъкът на операторите, които се ползват от този преходен период, е приложен към посоченото постановление на Френската република. Като част от националната процедура за предявяване на възражения са били подадени възражения от операторите, които законно са предлагали „Munster“/„Munster-Géromé“ на пазара непрекъснато най-малко през последните пет години преди подаването на заявлението. Деветнадесет оператори са подали възражение срещу следната разпоредба: „Млякото, използвано за производство на сиренето „Munster“/„Munster-Géromé“, произхожда само от крави от породите Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde или от кръстоска между тези породи. В този случай се приемат само крави, чийто баща е чистокръвен бик от една от четирите породи, определени по-горе“. Четиринадесет оператори са подали възражение срещу следната разпоредба: „Основната дажба на млекодайното стадо (в сухо вещество) средно на година се произвежда най-малко до 95 % в географския район“. Четирима оператори са подали възражение срещу следната разпоредба: „Основната дажба на млекодайното стадо (в сухо вещество) средно на година се произвежда най-малко до 70 % в стопанството“. Десет оператори са подали възражение срещу следната разпоредба: „За млекодайните крави тревата под една или друга форма (в сухо вещество) представлява най-малко 40 % от основната дажба средно на година, и най-малко 25 % от основната дажба всеки ден в течение на годината“. Тринадесет оператори са подали възражение срещу следната разпоредба: „Всяка млекодайна крава разполага с площ с трева за паша от най-малко 10 ара“. Седем оператори са подали възражение срещу следната разпоредба: „Кравите се хранят от паша в продължение на най-малко 150 дни годишно“. Дванадесет оператори са подали възражение срещу следната разпоредба: „Количеството на концентратите представлява най-много 1,8 t сухо вещество на година на крава“. Петима оператори са подали възражение срещу следните разпоредби: „Зреенето изисква специфична среда — най-малко 90 % относителна влажност) […]. По време на етапа на заквасване с дрожди температурата е по-висока или равна на 16 °C. По време на етапа на мокра обработка, температурата на избата за зреене е между 10 °C и 16 °C“.

(3)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (4).

(4)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Munster“/„Munster-Géromé“ (ЗНП).

Член 2

Защитата, предоставена по силата на член 1, е обвързана с преходния период, предоставен от Франция на основание член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на отговарящите на условията в посочения член оператори съгласно публикуваното на 26 юли 2019 г. в Официален вестник на Френската република постановление от 8 ноември 2018 г. за изменение на продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Munster“/„Munster-Géromé“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  ОВФР бр. 0172 от 26 юли 2019 г., текст № 75.

(4)  ОВ C 295, 2.9.2020 г., стр. 5.


8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/141 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2021 година

за удължаване на срока на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на забраната за риболов над защитени местообитания, минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за риболов с траулери с мрежи „gangui“ в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (1), и по-специално член 4, параграф 5 и член 13, параграфи 5 и 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 се забранява риболовът с тралове, драги, гъргъри, лодкови грибове, брегови грибове или подобен род мрежи над пластовете с морска трева — по-специално от вида Posidonia oceanica, или други морски явнобрачни растения.

(2)

По искане на някоя от държавите членки Комисията може да разреши дерогация от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, ако са изпълнени определени условия по член 4, параграф 5.

(3)

С член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 се забранява използването на теглени уреди в рамките на 3 морски мили от брега или в рамките на 50-метровата изобата, когато тази дълбочина е достигната на по-малко разстояние от брега.

(4)

По искане на някоя от държавите членки Комисията може да разреши дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, ако са изпълнени определени условия по член 13, параграфи 5 и 9.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2014 на Комисията (2) за първи път беше предоставена дерогация от член 4, параграф 1 и член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 по отношение на използването на траулери с мрежи „gangui“ в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Срокът на дерогацията изтече на 6 юни 2017 г.

(6)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/693 на Комисията (3) срокът на дерогацията беше удължен от 11 май 2018 г. до 11 май 2020 г.

(7)

На 25 октомври 2019 г. Комисията получи искане от Франция за удължаване на срока на посочената дерогация с три години. На 3 декември 2020 г. Франция представи изменено искане, предвиждащо двугодишен срок на дерогацията. Представените от френската страна информация и научни данни, обосноваващи подновяването на дерогацията, включват доклад за изпълнението на плана за управление, приет от Франция на 13 май 2014 г. (4) в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, актуални карти на пластовете с морска трева от вида Posidonia oceanica в зоната, обхваната от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/693, и доклад за изпълнение на засилените мерки за контрол и наблюдение.

(8)

По време на 62-рото си пленарно заседание, проведено през ноември 2019 г. (5), Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) разгледа искането за удължаване на срока на дерогацията, данните и докладите за изпълнение. Беше формулирано заключението, че e необходимо уточняване на някои от данните, представени от френските органи — по-конкретно като се поясни въздействието на риболовните уреди върху пластовете морска трева от вида Posidonia oceanica и се представят актуални данни за улова.

(9)

На 10 февруари 2020 г. Франция представи на Комисията актуални данни за състава на улова и нов анализ въз основа на данните от транспондерите VMS („данните от VMS“), инсталирани на траулерите с мрежи „gangui“, които разполагат с разрешение за риболов. Данните от VMS позволяват да се определи действителната площ на зоната, покрита с пластове морска трева от вида Posidonia oceanica, която е била засегната от посочените риболовни уреди. Анализът показва, че траулерите с мрежи „gangui“ засягат 19,9 % от площта, покрита с пластове морска трева от вида Posidonia oceanica, която се намира в зоната, обхваната от френския план за управление, и 7,1 % от пластовете морска трева от същия вид в териториалните води на Франция.

(10)

Наред с това Франция се ангажира да извърши социално-икономическо проучване, чиято цел е да се подобрят познанията за този вид риболов — по-конкретно като се съберат актуални данни за цените, за улова и за състава на улова.

(11)

Накрая, с постановление на френската страна (6), обнародвано през февруари 2020 г., максимално допустимото риболовно усилие за уреда „grand gangui“ беше намалено от 200 на 180 дни годишно.

(12)

По време на 64-тото си пленарно заседание, проведено през юли 2020 г. (7), НТИКР извърши оценка на представените от Франция данни от VMS и стигна до заключението, че площите, покрити с пластове морска трева от вида Posidonia oceanica, които са засегнати от посочените риболовни уреди, са под таваните, определени в член 4, параграф 5, първа алинея, подточки ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(13)

НТИКР извърши също така оценка на данните за състава на улова. Беше формулирано заключението, че риболовът не е насочен към главоноги, тъй като тези видове представляват средно едва 6 % от общия обем на улова, и че уловът на видовете, посочени в част А от приложение IX към Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета (8), е минимален.

(14)

НТИКР призна положените от френската администрация усилия за управление на риболова, извършван с уреди „gangui“, и стигна до заключението, че представеното от Франция искане за удължаване на срока на дерогацията с още две години отговаря на приложимите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(15)

Поисканата дерогация се отнася до риболовните дейности, традиционно извършвани над пластовете морска трева от вида Posidoniа oceanica от кораби с габаритна дължина до 12 m, мощност на двигателя до 85 kW и с дънно теглени мрежи.

(16)

В съответствие с таваните, определени съгласно член 4, параграф 5, първа алинея, подточки ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1967/2006, съответният вид риболов засяга по-малко от 33 % от площта, покрита с пластове морска трева от вида Posidonia oceanica, която се намира в зоната, обхваната от френския план за управление, и по-малко от 10 % от пластовете морска трева от същия вид в териториалните води на Франция.

(17)

Съществуват специфични географски ограничения, обусловени от малкия размер на континенталния шелф.

(18)

Риболовът не оказва значително въздействие върху морската среда.

(19)

Поисканата от Франция дерогация се отнася до ограничен брой кораби — 17, от които само 10 са извършвали дейност през 2019 г. Това представлява намаление на риболовното усилие с 53 % по отношение на броя на корабите, които разполагат с разрешение за риболов, в сравнение с 2014 г., когато беше приет френският план за управление.

(20)

Риболовът, който се извършва с траулери с мрежи „gangui“, обхваща широко разнообразие от видове, съответстващи на екологична ниша; използването на други риболовни уреди при този вид риболов не води до такъв състав на улова, най-вече по отношение на разнообразието на уловените видове. Поради това риболовните дейности не могат да се извършват с други уреди.

(21)

Искането се отнася за кораби, за които е известно, че са извършвали съответния вид риболов в продължение на над пет години и чиито операции са съобразени с френския план за управление.

(22)

Тези кораби са включени в списък, представен на Комисията в съответствие с член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(23)

Френският план за управление гарантира, че в бъдеще риболовното усилие няма да се увеличи, тъй като разрешенията за риболов ще могат да се издават само за посочените 17 кораба с общо усилие от 838 kW, за които френската страна вече е издала такива разрешения. По-конкретно, според френския план за управление всяко разрешение за риболов с мрежи „gangui“ се анулира, когато съответният кораб, разполагащ с такова разрешение, бъде заменен или когато капитанът продаде своя кораб или се пенсионира. Във връзка с това Комисията отбелязва, че посочената разпоредба автоматично ще доведе до постепенното изчезване на този вид риболов.

(24)

Поисканата дерогация е в съответствие с член 8, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 1967/2006, заменена с член 8, параграф 1 и част Б, раздел I от приложение IX към Регламент (ЕС) 2019/1241, тъй като се отнася за траулери, които използват мрежа с размер на окото, не по-малък от 40 mm.

(25)

Засегнатите риболовни дейности отговарят на изискванията на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, заменени с член 8, параграф 1 и част Б, раздел I от приложение IX към Регламент (ЕС) 2019/1241, тъй като при стъкмяването на траловете тип „gangui“ не се използва мрежа с квадратно око с размер под 40 mm.

(26)

Съответните риболовни дейности не възпрепятстват дейностите на корабите, които използват риболовни уреди, различни от тралове, грибове или сходни теглени мрежи.

(27)

Дейността на траулерите с мрежи „gangui“ е регламентирана във френския план за управление, за да се гарантира, че уловът на видовете, посочени в част А от приложение IX към Регламент (ЕС) 2019/1241, е минимален.

(28)

Траулерите с мрежи „gangui“ не се използват за главоноги.

(29)

Френският план за управление включва мерките за наблюдение на риболовните дейности, предвидени в член 4, параграф 5, пета алинея и в член 13, параграф 9, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1967/2006. Той включва и мерки за записване на риболовните дейности в изпълнение на условията по член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (9).

(30)

Следователно поисканата дерогация отговаря на условията, определени в член 4, параграф 5 и в член 13, параграфи 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, и следва да бъде предоставена.

(31)

Франция следва да докладва на Комисията в определения срок и в съответствие с плана за наблюдение, включен във френския план за управление.

(32)

Следва да се ограничи продължителността на дерогацията, за да могат да бъдат предприети бързи коригиращи мерки за управление, в случай че в доклада до Комисията се съдържат данни за незадоволителен природозащитен статус на експлоатирания запас, като същевременно се предвиди възможност за оптимизиране на научната база с цел подобряване на плана за управление.

(33)

Тъй като срокът на дерогацията, предоставена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/693, изтече на 11 май 2020 г., настоящият регламент следва да се прилага с действие от 12 май 2020 г., за да се гарантира правната приемственост. От съображения за правна сигурност настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност.

(34)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дерогация

Член 4, параграф 1, първа алинея, член 13, параграф 1, първа алинея и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 не се прилагат в териториалните води на Франция, прилежащи към крайбрежието на региона Provence-Alpes-Côte d’Azur, по отношение на траулерите с мрежи „gangui“, които отговарят на следните изисквания:

а)

регистрационният им номер е посочен в плана за управление, приет от Франция в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006;

б)

известно е, че са извършвали съответния вид риболов в продължение на над пет години и не се предвижда бъдещо увеличаване на тяхното риболовно усилие;

в)

притежават разрешение за риболов и провеждат операции съгласно плана за управление, приет от Франция в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

Член 2

Докладване

До месец юни всяка година след влизането в сила на настоящия регламент и за първи път до месец юни 2021 г. Франция представя на Комисията доклад въз основа на научни и технически данни относно прилагането на допълнителните мерки за контрол и наблюдение и за спазване на изискванията за предоставяне на дерогацията, предвидена в настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 12 май 2020 г. до 11 май 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2014 на Комисията от 2 юни 2014 г. за дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на забраната за риболов над защитени местообитания, минималното разстояние от брега и дълбочината за риболов с траулери с мрежи „gangui“ в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (ОВ L 164, 3.6.2014 г., стр. 10).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/693 на Комисията от 7 май 2018 г. за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на забраната за риболов над защитени местообитания, минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за риболов с траулери с мрежи „gangui“ в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (ОВ L 117, 8.5.2018 г., стр. 13).

(4)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français [Постановление от 13 май 2014 г. за приемане на планове за управление във връзка с дейностите по професионален риболов с мрежи гъргър, дрегиране, плажен гриб и мрежи „gangui“ в Средиземно море, извършвани от корабите, плаващи под знамето на Франция] (Официален вестник на Френската република № 122, 27.5.2014 г., стр. 8669).

(5)  НТИКР — доклад от 62-рото пленарно заседание (PLEN-19-03). Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2019 г., ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2620849/STECF+PLEN+19-03.pdf/3b331f34-5dee-48d7-b9dc-97d00b5f1f16

(6)  Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français [Постановление от 3 февруари 2020 г. за изменение на Постановление от 13 май 2014 г. за приемане на планове за управление във връзка с дейностите по професионален риболов с мрежи гъргър, дрегиране, плажен гриб и мрежи „gangui“ в Средиземно море, извършвани от корабите, плаващи под знамето на Франция] (Официален вестник на Френската република № 33, 8.2.2020 г., текст № 32).

(7)  НТИКР — доклад от 64-тото пленарно заседание (PLEN-20-02). Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2020 г., https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/f9c9718d-bf76-449f-bdef-3c94d4c4132d

(8)  Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 105).

(9)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).


РЕШЕНИЯ

8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/14


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/142 НА СЪВЕТА

от 5 февруари 2021 година

за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2020/1132

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 декември 2001 г. Съветът прие Обща позиция 2001/931/ОВППС (1).

(2)

На 30 юли 2020 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2020/1132 (2) за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (наричан по-нататък „списъкът“).

(3)

В съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС е необходим редовен преглед на имената на лицата, групите и образуванията в списъка, за да се гарантира, че има основания за оставянето им в него.

(4)

В настоящото решение са отразени резултатите от извършения от Съвета преглед на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС.

(5)

Съветът се увери, че компетентните органи, посочени в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, са взели решения по отношение на всички лица, групи и образувания в списъка, че са участвали в терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС. Съветът стигна също така до заключението, че за лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в Обща позиция 2001/931/ОВППС.

(6)

Списъкът следва да бъде съответно актуализиран и Решение (ОВППС) 2020/1132 следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение (ОВППС) 2020/1132 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2021 година.

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93).

(2)  Решение (ОВППС) 2020/1132 на Съвета от 30 юли 2020 г. за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2020/20 (ОВ L 247, 31.7.2020 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ГРУПИТЕ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт №: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

4.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6.3.1955 г. или 15.3.1955 г. в Иран. Ирански и американски гражданин. Паспорт №: C2002515 (Иран); паспорт №: 477845448 (САЩ). Номер на национален документ за самоличност: 07442833, валиден до 15.3.2016 г. (свидетелство за управление на МПС от САЩ).

5.

ASSADI Assadollah, роден на 22.12.1971 г. в Техеран (Иран), ирански гражданин. Ирански дипломатически паспорт №: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu ZUBAIR, като SOBIAR, като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, роден на 22.3.1988 г. в Zaghdraiya, Sidon, Ливан, канадски гражданин. Паспорт №: JX446643 (Канада).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, роден на 6.8.1962 г. в Техеран (Иран), ирански гражданин. Паспорт №: D9016290, валиден до 4.2.2019 г.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID, като SALWWAN, Samir), роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан.

10.

MELIAD, Farah, роден на 5.11.1980 г. в Сидни (Австралия), австралийски гражданин. Паспорт №: M2719127 (Австралия).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith и като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт №: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (известен също като Sinan), роден на 13.10.1976 г. в Pülümür (Турция).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala’i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla’i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif и като Yusuf Abu-al-Karkh), роден около 1957 г. в Иран. Адреси: (1) Kermanshah, Иран, (2) Военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

14.

SHAKURI Ali Gholam, роден около 1965 г. в Техеран, Иран.

II.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Abu Nidal Organisation“ — „ANO“ (Организация „Абу Нидал“) (известна също като „Fatah Revolutionary Council“ („Революционен съвет на Фатах“), като „Arab Revolutionary Brigades“ („Арабски революционни бригади“), като „Black September“ („Черен септември“), като „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ („Революционна организация на мюсюлманите социалисти“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade“ („Бригади на мъчениците от Ал-Акса“).

3.

„Al-Aqsa e.V“ (сдружение „Ал-Акса“).

4.

„Babbar Khalsa“ („Бабар Калса“).

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Комунистическа партия на Филипините“), включително „New People’s Army“ — „NPA“, Philippines („Нова народна армия — Филипини“).

6.

Дирекция за вътрешна сигурност на Министерството на разузнаването и сигурността на Иран.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ („Джамаа Ислямия“) (известна също като „Ал-Джамаа ал-Ислямия“) („Islamic Group“ – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ — „IBDA-C“ („Фронт на великите ислямски източни воини“).

9.

„Хамас“, включително „Hamas-Izz al-Din-al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ („Военно крило на ливанската“„Хизбула“) (известно също като „Hezbollah Military Wing“, като „Hizbullah Military Wing“, като „Hizbollah Military Wing“, като „Hezballah Military Wing“, като „Hisbollah Military Wing“, като „Hizbu’llah Military Wing“, като „Hizb Allah Military Wing“ и като „Jihad Council“ (както и всички единици на негово подчинение, включително Организацията за външна сигурност).

11.

„Hizbul Mujahideen“ — „HM“ („Муджахидини на Хизбула“).

12.

„Khalistan Zindabad Force“ — „KZF“ („Силата на Калистан Зиндабад“).

13.

„Kurdistan Workers’ Party“ — „PKK“ („Кюрдска работническа партия“) (известна също като „KADEK“ и като „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ — „LTTE“ („Тигри за освобождение на Тамил Илам“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Национална армия за освобождение“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ — „PIJ“ („Палестински ислямски джихад“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ — „PFLP“ („Народен фронт за освобождение на Палестина“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command“ („Народен фронт за освобождение на Палестина — Главно командване“) (известен също като „PFLP — General Command“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (известна също като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“), и като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“).

20.

„Sendero Luminoso“ — „SL“ („Сияйната пътека“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (известна също като „Соколи за свободата на Кюрдистан“ и като „Ястреби за свободата на Кюрдистан“).

8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/18


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/143 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2021 година

за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 17 декември 2009 г. между Европейския съюз и града държава Ватикан (1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Паричното споразумение между Съюза и Ватикана (наричано по-долу „Споразумението“) влезе в сила на 1 януари 2010 г.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Споразумението Ватиканът е длъжен да прилага правните актове и правилата на Съюза в областта на евробанкнотите и евромонетите, предотвратяването на изпирането на пари, на измамите и на фалшифицирането на парични и непарични разплащателни средства, медали и отличителни знаци, както и на изискванията за статистическо отчитане. Съответните актове и правила са изброени в приложението към Паричното споразумение.

(3)

Комисията следва да изменя ежегодно приложението към Паричното споразумение, за да се вземат предвид съответните нови правни актове и правила на Съюза и внесените изменения в съществуващите правни актове и правила на Съюза.

(4)

Някои правни актове и правила на Съюза вече не са приложими, поради което следва да бъдат заличени от приложението, а междувременно са приети или изменени други приложими правни актове и правила на Съюза, които следва да бъдат добавени в приложението.

(5)

Поради това приложението към Паричното споразумение следва да бъде изменено по съответния начин,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 28, 4.2.2010 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Правни разпоредби, които следва да бъдат приложени

Срок за прилагане

 

Предотвратяване на изпирането на пари

 

1

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1).

 

2

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).

31 декември 2016 г.(2)

3

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

31 декември 2017 г.(3)

4

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

31 декември 2017 г.(3)

 

изменена с:

 

5

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

31 март 2020 г.(6)

 

допълнена с:

 

6

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

31 декември 2017 г.(5)

7

изменен с:

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1).

31 март 2019 г.(6)

8

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4).

31 март 2019 г.(6)

9

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1).

31 декември 2019 г.(7)

10

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г.(7)

11

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6).

31 декември 2021 г.(7)

12

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

31 декември 2021 г.(7)

13

Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 122).

31 декември 2023 г.(8)

 

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

 

14

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6)

31 декември 2010 г.

 

изменен с:

 

15

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1).

 

16

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1).

31 декември 2010 г.

 

изменен с:

 

17

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5).

 

18

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1).

31 декември 2016 г.(2)

19

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18).

31 декември 2021 г.(7)

 

Правила за евробанкнотите и евромонетите

 

20

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

31 декември 2010 г.

21

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти, и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (2003/206/ЕО) (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20)

31 декември 2010 г.

 

изменени с:

 

22

Насоки ЕЦБ/2013/11 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти, и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (2013/212/ЕС) (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43).

31 декември 2014 г.(1)

23

Решение ЕЦБ/2010/14 на Европейската централна банка от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (2010/597/ЕС) (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1).

31 декември 2012 г.

 

изменено с:

 

24

Решение ЕЦБ/2012/19 на Европейската централна банка от 7 септември 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (2012/507/ЕС) (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19).

31 декември 2013 г.(1)

25

Решение (ЕС) 2019/2195 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/39) (ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91).

31 декември 2021 г.(8)

26

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1).

31 декември 2012 г.

27

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135).

31 декември 2013 г.(1)

28

Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (2013/211/ЕС) (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

31 декември 2014 г.(1)

 

изменено с:

 

29

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/9) (ОВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6).

31 декември 2020 г.(7)

30

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).

31 декември 2013 г.(2)

Раздел от приложението към Паричното споразумение в съответствие с ad hoc договореностите на Съвместния комитет по искане на Светия престол и града държава Ватикан относно включването на съответните правила, приложими за субектите, които извършват финансови дейности на професионална основа

 

Съответните части от следните правни инструменти

Срок за прилагане

31

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

31 декември 2016 г.(2)

 

изменена с:

 

32

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

 

33

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

 

34

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

 

35

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338)

31 декември 2017 г.(2)

36

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и по целесъобразност свързаните с него мерки от ниво 2

31 декември 2017 г.(2)

 

изменен с:

 

37

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

30 юни 2019 г.(6)

38

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

31 март 2020 г. (6)

39

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

40

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

41

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1) и по целесъобразност свързаните с него мерки от ниво 2

30 септември 2018 г. (4)

 

изменен с:

 

42

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

30 септември 2018 г. (5)

43

Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 179).

30 септември 2018 г. (4)

 

Законодателство в областта на събирането на статистическа информация  (*1)

 

44

Насоки ЕЦБ/2013/24 на Европейската централна банка от 25 юли 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (2014/3/ЕС) (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34).

31 декември 2016 г. (2)

 

изменени с:

 

45

Насоки (ЕС) 2016/66 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2015/40) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36).

31 март 2017 г. (4)

46

Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

31 декември 2016 г. (2)

 

изменен с:

 

47

Регламент (ЕС) № 1375/2014 на Европейската централна банка от 10 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1071/2013 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ЕЦБ/2014/51) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 77).

 

48

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2013/34) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51).

31 декември 2016 г. (2)

 

изменен с:

 

49

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30) (ОВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14).

 

50

Насоки ЕЦБ/2014/15 на Европейската централна банка от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (преработен текст) (2014/810/ЕС) (ОВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1).

31 декември 2016 г. (2)

 

изменени с:

 

51

Насоки (ЕС) 2015/571 на Европейската централна банка от 6 ноември 2014 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2014/43) (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 82).

 

52

Насоки (ЕС) 2016/450 на Европейската централна банка от 4 декември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2015/44) (ОВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42).

31 март 2017 г. (4)

53

Насоки (ЕС) 2017/148 на Европейската централна банка от 16 декември 2016 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2016/45) (ОВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1).

1 ноември 2017 г. (5)

54

Насоки (ЕС) 2018/877 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2018/17) (ОВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22).

1 октомври 2019 г. (6)

55

Насоки (ЕС) 2019/1386 на Европейската централна банка от 7 юни 2019 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2019/18) (ОВ L 232, 6.9.2019 г., стр. 1)

31 декември 2020 г. (8)

___________

(1)

Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2013 г.

(2)

Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2014 г.

(3)

Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2015 г.

(4)

Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2016 г.

(5)

Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2017 г.

(6)

Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2018 г.

(7)

Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2019 г.

(8)

Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2020 г.

 


(*1)  Съгласно договореното в рамките на модела за опростено статистическо отчитане.“


8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/25


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/144 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2021 година

за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 29 ноември 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Монако (1), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 11, параграф 2 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако (наричано по-долу „Паричното споразумение“) от Княжество Монако се изисква да прилага разпоредбите, приети от Френската република, за въвеждане на правните актове на Съюза относно дейността и пруденциалното регулиране на кредитните институции и предотвратяването на системни рискове в системите за плащане и системите за сетълмент на ценни книжа, изброени в приложение А.

(2)

В съответствие с член 11, параграф 3 от Паричното споразумение приложение А към него трябва да бъде изменяно от Комисията след всяко изменение на текстовете на съответните актове и след всеки новоприет от Европейския съюз текст.

(3)

Приети бяха нови текстове от Европейския съюз и бяха извършени промени в текстовете, посочени в приложение А.

(4)

Приложение А към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение А към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 23, 28.1.2012 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

 

Законодателство, приложимо към дейността и контрола на кредитните институции и предотвратяването на системни рискове в системите за плащане и системите за сетълмент на ценни книжа

1

Що се отнася до разпоредбите, отнасящи се до кредитните институции:

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

 

изменена с:

2

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

3

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

4

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

5

Директива 89/117/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава членка, чиито главни управления се намират извън тази държава членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи (ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40).

6

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

 

изменена с:

7

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

8

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

9

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

10

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

11

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296) и на свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

12

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15).

 

изменена с:

13

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

14

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

 

изменена с:

15

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

16

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

17

Директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменена с:

18

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

19

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 40).

20

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

21

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113).

22

С изключение на дял V:

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

23

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

24

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

 

изменена с:

25

С изключение на дял V:

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

26

С изключение на дялове III и IV:

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

27

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

 

изменен с:

28

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 5).

29

Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

30

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

31

Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

32

С изключение на дялове III и IV:

 

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

33

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

34

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменен с:

35

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

36

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

37

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменен с:

38

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1)

39

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

40

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1), що се отнася до кредитните институции

41

Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и изискванията за регистрите на транзакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

42

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

43

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменен с:

44

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

45

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

46

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

47

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

48

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

49

С изключение на дял V:

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменена с:

50

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

51

Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 253) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

52

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

53

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

54

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменена с:

55

Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 96).

56

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296)и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

57

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

58

Що се отнася до разпоредбите, отнасящи се до кредитните институции, и с изключение на членове 34 — 36 и на дял III:

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменена с:

59

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

60

Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8).

61

С изключение на член 64, параграф 5:

 

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

62

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 155).

63

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

 

изменен с:

64

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

65

Що се отнася до разпоредбите, отнасящи се до кредитните институции:

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

 

изменен с:

66

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

67

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

68

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1), що се отнася до кредитните институции

69

С изключение на дялове III и IV:

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно


8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/33


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/145 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2021 година

за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино (1), и по-специално член 8, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Паричното споразумение между Съюза и Сан Марино („Споразумението“) влезе в сила на 1 септември 2012 г.

(2)

В член 8, параграф 1 от Споразумението се постановява изискването Сан Марино да прилага законодателните актове и правилата на Съюза относно евробанкнотите и евромонетите, законодателството в областта на банковото дело и финансите, предотвратяването на изпирането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични знаци и непарични платежни средства, на медали и отличителни знаци, както и задълженията за съобщаване на статистически данни. Съответните актове и правила са изброени в приложението към Паричното споразумение.

(3)

Комисията следва веднъж годишно или, ако се сметне за необходимо, по-често да изменя приложението към Паричното споразумение, за да се вземат предвид новите законодателни актове и правила на Съюза от значение и внесените изменения във вече съществуващите съответни актове и правила.

(4)

Някои законодателни актове и правила на Съюза вече не са приложими, поради което следва да бъдат заличени от приложението, а междувременно са приети или изменени някои други законодателни актове и правила на Съюза, които следва да бъдат добавени към приложението.

(5)

Поради това приложението към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 121, 26.4.2012 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Правни разпоредби, които следва да бъдат приложени

Срок за прилагане

 

Предотвратяване на изпирането на пари

 

1

Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки (ОВ L 271, 24.10.2000 г., стр. 4).

1 септември 2013 г.

2

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1).

 

3

Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления (ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49).

1 октомври 2014 г. (1)

4

Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103).

 

5

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).

1 ноември 2016 г. (2)

6

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

1 октомври 2017 г. (3)

7

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

1 октомври 2017 г. (3)

 

измененa със:

 

8

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

31 декември 2020 г. (6)

 

допълненa със:

 

9

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

1 октомври 2017 г. (5)

 

изменен със:

 

10

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1).

31 март 2019 г. (6)

11

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4).

31 март 2019 г. (6)

12

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1).

31 декември 2019 г. (7)

13

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

14

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6).

31 декември 2021 г. (7)

15

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

31 декември 2021 г. (7)

16

Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 122).

31 декември 2023 г. (8)

 

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

 

17

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6)

1 септември 2013 г.

 

изменен със:

 

18

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1).

 

19

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за защита на еврото срещу подправяне (ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

20

Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в евро (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44).

1 септември 2013 г.

21

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

 

изменен със:

 

22

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5).

 

23

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1).

1 юли 2016 г. (2)

24

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18).

31 декември 2021 г. (7)

 

Правила за евробанкнотите и евромонетите

 

 

С изключение на член 1а, параграфи 2 и 3 и членове 4а, 4б и 4в:

 

25

Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).

1 септември 2013 г.

 

изменен със:

 

26

Регламент (ЕС) 2015/159 на Съвета от 27 януари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 27, 3.2.2015 г., стр. 1).

31 октомври 2021 г. (8)

27

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

1 септември 2013 г.

28

Съобщение 2001/C 318/03 на Комисията от 22 октомври 2001 г. относно закрилата на авторското право върху изображението на общата страна на евромонетите (C(2001) 600 окончателен) (ОВ C 318, 13.11.2001 г., стр. 3).

1 септември 2013 г.

29

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (2003/206/ЕО) (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20)

1 септември 2013 г.

 

изменени със:

 

30

Насоки ЕЦБ/2013/11 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (2013/212/ЕС)(ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43).

1 октомври 2013 г. (1)

31

Решение ЕЦБ/2010/14 на Европейската централна банка от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (2010/597/ЕС) (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

 

измененo със:

 

32

Решение ЕЦБ/2012/19 на Европейската централна банка от 7 септември 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (2012/507/ЕС) (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19).

1 октомври 2013 г. (1)

33

Решение (ЕС) 2019/2195 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/39) (ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91).

31 декември 2021 г. (8)

34

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

35

Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите членки в еврозоната (ОВ L 316, 29.11.2011 г., стр. 1)

1 октомври 2014 г. (1)

36

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135).

1 октомври 2013 г. (1)

37

Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (2013/211/ЕС) (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

1 октомври 2013 г. (1)

38

измененo със:

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6).

31 декември 2020 г. (7)

39

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).

1 октомври 2013 г. (1)

 

Законодателство в областта на банковото дело и финансите

 

40

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

1 септември 2016 г.

 

измененa със:

 

41

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

 

42

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

 

43

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

 

44

Директива 89/117/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава членка, чиито главни управления се намират извън тази държава членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи (ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40).

1 септември 2018 г.

45

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).

1 септември 2018 г.

46

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

1 септември 2018 г.

 

измененa със:

 

47

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

48

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

49

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (3)

50

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

1 септември 2018 г.

51

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

31 декември 2022 г. (8)

52

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15)

1 септември 2018 г.

 

измененa със:

 

53

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

54

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

1 септември 2018 г.

 

измененa със:

 

55

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

56

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г. (2)

57

Директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2018 г.

 

измененa със:

 

58

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

 

59

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 40).

 

60

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

61

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113).

 

62

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

 

63

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

64

Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).

1 септември 2018 г.

 

изменен със:

 

65

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

1 септември 2018 г. (1)

66

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

1 септември 2016 г.

 

измененa със:

 

67

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

1 септември 2017 г. (3)

68

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г. (4)

69

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

1 септември 2016 г.

 

изменен със:

 

70

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 5).

 

71

Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

 

72

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г. (3)

73

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г. (4)

74

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

75

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

1 септември 2016 г.

 

изменен със:

 

76

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

 

77

Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 716/2009/ЕО (ОВ L 105, 8.4.2014 г., стр. 1).

 

78

Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).

 

79

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

1 април 2018 г. (2)

 

изменен със:

 

80

Регламент (ЕС) № 248/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 1).

 

81

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2019 г. (3)

 

изменен със:

 

82

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

 

83

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

84

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

31 декември 2020 г. (3)

85

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

 

86

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

87

Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

31 декември 2021 г. (8)

88

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

89

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2017 г. (1)

 

изменен със:

 

90

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

30 юни 2019 г. (6)

91

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

31 март 2020 г. (6)

92

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

93

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

94

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

95

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2017 г. (1)

 

измененa със:

 

96

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г. (3)

97

Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 253).

31 декември 2022 г. (8)

98

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

99

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

 

изменен със:

 

100

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

101

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

30 септември 2018 г. (5)

102

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

1 септември 2016 г. (2)

103

Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 179).

30 септември 2018 г. (4)

104

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2018 г. (2)

 

измененa със:

 

105

Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 96).

31 октомври 2019 г. (6)

106

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

31 декември 2022 г. (8)

107

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

108

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

 

измененa със:

 

109

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

110

Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8).

С изключение на член 64, параграф 5:

31 декември 2021 г. (5)

111

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

112

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 155).

31 декември 2024 г. (8)

113

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

 

изменен със:

 

114

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (5)

115

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

116

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

 

изменен със:

 

117

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (6)

118

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

119

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

120

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

 

изменен със:

 

121

Регламент (ЕС) 2019/2089 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете на ЕС за климатичен преход, бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, и свързаното с устойчивостта оповестяване на информация за бенчмаркове (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 17).

31 декември 2021 г. (8)

 

Законодателство в областта на събирането на статистическа информация  (*1)

 

122

Насоки (ЕЦБ/2013/24 на Европейската централна банка от 25 юли 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (2014/3/ЕС) (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34).

1 септември 2016 г. (2)

 

изменени със:

 

123

Насоки (ЕС) 2016/66 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (EЦБ/2015/40 (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36).

31 март 2017 г. (4)

124

Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

1 септември 2016 г. (2)

 

изменен със:

 

125

Регламент (ЕС) № 1375/2014 на Европейската централна банка от 10 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1071/2013 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ЕЦБ/2014/51) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 77).

 

126

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/34) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51).

1 септември 2016 г. (2)

 

изменен със:

 

127

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30) (ОВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14).

 

128

Насоки ЕЦБ/2014/15 на Европейската централна банка от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (2014/810/ЕС) (преработен текст) (ОВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1).

1 септември 2016 г. (2)

 

изменени със:

 

129

Насоки (ЕС) 2015/571 на Европейската централна банка от 6 ноември 2014 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2014/43) (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 82).

 

130

Насоки (ЕС) 2016/450 на Европейската централна банка от 4 декември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2015/44) (ОВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42).

31 март 2017 г. (4)

131

Насоки (ЕС) 2017/148 на Европейската централна банка от 16 декември 2016 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2016/45) (ОВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1).

1 ноември 2017 г. (5)

132

Насоки (ЕС) 2018/877 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2018/17) (ОВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22).

1 октомври 2019 г. (6)

133

Насоки (ЕС) 2019/1386 на Европейската централна банка от 7 юни 2019 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2019/18) (ОВ L 232, 6.9.2019 г., стр. 1)

31 декември 2020 г. (8)


(1)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2013 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(2)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2014 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(3)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2015 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(4)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2016 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(5)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2017 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(6)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2018 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(7)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2019 г. съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(8)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2020 г. съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(*1)  Съгласно договореното в рамките на модела за опростено статистическо отчитане.“


8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/47


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/146 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2021 година

за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора (1), и по-специално член 8, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Паричното споразумение между Съюза и Андора („Споразумението“) влезе в сила на 1 април 2012 г.

(2)

В член 8, параграф 1 от Споразумението се постановява изискването Андора да прилага законодателните актове на Съюза относно правилата за евробанкнотите и евромонетите, законодателството в областта на банковото дело и финансите, предотвратяването на изпирането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични знаци и непарични платежни средства, на медали и отличителни знаци, както и задълженията за съобщаване на статистически данни. Съответните актове са изброени в приложението към Паричното споразумение.

(3)

Комисията следва ежегодно да изменя приложението, за да се вземат предвид новите законодателни актове и правила на Съюза от значение и внесените изменения във вече съществуващите съответни актове и правила.

(4)

Някои законодателни актове и правила на Съюза вече не са приложими, поради което следва да бъдат заличени от приложението, а междувременно са приети или изменени някои други съответни законодателни актове и правила на Съюза, които следва да бъдат добавени към приложението.

(5)

Поради това приложението към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Правни разпоредби, които следва да бъдат приложени

Срок за прилагане

 

Предотвратяване на изпирането на пари

 

1

Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки (ОВ L 271, 24.10.2000 г., стр. 4).

 

2

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1).

 

3

Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления (ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49)

31 март 2015 г. (1)

4

Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103).

 

5

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).

1 ноември 2016 г. (2)

6

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

1 октомври 2017 г. (3)

7

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

1 октомври 2017 г. (3)

 

измененa със:

 

8

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

31 декември 2020 г. (6)

 

допълненa със:

 

9

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

1 декември 2017 г. (5)

 

изменен със:

 

10

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1).

31 март 2019 г. (6)

11

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4).

31 март 2019 г. (6)

12

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (7)

13

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4).

 

14

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6).

31 декември 2021 г. (7)

15

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

31 декември 2021 г. (7)

16

Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 122).

31 декември 2023 г. (8)

 

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

 

17

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6)

30 септември 2013 г.

 

изменен със:

 

18

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1).

 

19

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за защита на еврото срещу подправяне (ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1).

30 септември 2013 г.

20

Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в евро (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44).

30 септември 2013 г.

21

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1).

30 септември 2013 г.

 

изменен със:

 

22

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5).

 

23

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1).

30 юни 2016 г. (2)

24

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18).

31 декември 2021 г. (7)

 

Правила за евробанкнотите и евромонетите

 

 

С изключение на член 1а, параграфи 2 и 3 и членове 4а, 4б и 4в:

 

25

Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).

30 септември 2014 г. (1)

 

изменен със:

 

26

Регламент (ЕС) 2015/159 на Съвета от 27 януари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 27, 3.2.2015 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (8)

27

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

31 март 2013 г.

28

Съобщение 2001/C 318/03 на Комисията от 22 октомври 2001 г. относно закрилата на авторското право върху изображението на общата страна на евромонетите (C(2001) 600 окончателен) (ОВ C 318, 13.11.2001 г., стр. 3).

31 март 2013 г.

29

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти) (2003/206/ЕС) (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20).

31 март 2013 г.

 

изменени със:

 

30

Насоки (ЕЦБ/2013/11 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти) (2013/212/ЕС) (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43).

30 септември 2014 г. (1)

31

Решение ЕЦБ/2010/14 на Европейската централна банка от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (2010/597/ЕС) (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1).

30 септември 2013 г.

 

изменено със:

 

32

Решение ЕЦБ/2012/19 на Европейската централна банка от 7 септември 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (2012/507СЕ) (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19).

30 септември 2014 г. (1)

33

Решение (ЕС) 2019/2195 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/39) (ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91).

31 декември 2021 г. (8)

34

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1).

31 март 2013 г.

35

Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите членки в еврозоната (ОВ L 316, 29.11.2011 г., стр. 1)

31 март 2015 г. (1)

36

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135).

30 септември 2014 г. (1)

37

Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

30 септември 2014 г. (1)

 

изменено със:

 

38

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/9) (ОВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6).

31 декември 2020 г. (7)

39

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).

30 септември 2014 г. (2)

 

Законодателство в областта на банковото дело и финансите

 

40

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

31 март 2016 г.

 

измененa със:

 

41

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

 

42

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

 

43

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

 

44

Директива 89/117/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава членка, чиито главни управления се намират извън тази държава членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи (ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40).

31 март 2018 г.

45

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).

31 март 2018 г.

46

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

31 март 2018 г.

 

измененa със:

 

47

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

48

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

49

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

30 септември 2019 г.

50

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 март 2018 г., с изключение на член 3, параграф 1: 1 февруари 2023 г. и от 1 февруари 2025 г. (3)

51

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

31 декември 2022 г. (8)

52

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15)

31 март 2018 г.

 

измененa със:

 

53

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

54

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

31 март 2018 г.

 

измененa със:

 

55

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

56

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

31 март 2018 г. (2)

57

Директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 март 2018 г.

 

измененa със:

 

58

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

 

59

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 40).

 

60

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

61

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113).

 

62

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

 

63

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

64

Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11)

31 март 2018 г.

 

изменен със:

 

65

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

 

66

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

31 март 2016 г.

 

измененa със:

 

67

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

30 септември 2017 г. (3)

68

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г. (4)

69

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

31 март 2016 г.

 

изменен със:

 

70

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 5).

 

71

Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

 

72

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

31 март 2018 г. (2)

73

Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

 

74

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г. (4)

75

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

76

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

31 март 2016 г.

 

изменен със:

 

77

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

 

78

Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 716/2009/ЕО (ОВ L 105, 8.4.2014 г., стр. 1).

 

79

Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).

 

80

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2019 г. (1)

 

изменен със:

 

81

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

 

82

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

83

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

31 декември 2020 г. (3)

84

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

 

85

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

86

Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

31 декември 2021 г. (8)

87

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

88

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2017 г. (1)

 

изменен със:

 

89

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

30 юни 2019 г. (6)

90

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

31 март 2020 г. (6)

91

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

92

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

93

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

94

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2017 г. (1)

 

измененa със:

 

95

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

31 март 2018 г. (2)

96

Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 253).

31 декември 2022 г. (8)

97

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

98

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

 

изменен със:

 

99

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

100

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

30 септември 2018 г. (5)

101

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

31 март 2016 г. (2)

102

Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 179).

30 септември 2018 г. (4)

103

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 март 2018 г. (2)

 

измененa със:

 

104

Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 96).

31 октомври 2019 г. (6)

105

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

31 декември 2022 г. (8)

106

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

107

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

 

измененa със:

 

108

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

109

Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8).

31 декември 2021 г. (5)

 

С изключение на член 64, параграф 5:

 

110

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

111

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 155).

31 декември 2024 г. (8)

112

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

 

изменен със:

 

113

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (5)

114

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

115

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

 

изменен със:

 

116

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (6)

117

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

118

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

119

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

 

изменен със:

 

120

Регламент (ЕС) 2019/2089 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете на ЕС за климатичен преход, бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, и свързаното с устойчивостта оповестяване на информация за бенчмаркове (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 17).

31 декември 2021 г. (8)

 

Законодателство в областта на събирането на статистическа информация  (*1)

 

121

Насоки ЕЦБ/2013/24 на Европейската централна банка от 25 юли 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (2014/3/ЕС) (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34).

31 март 2016 г. (2)

 

изменени със:

 

122

Насоки (ЕС) 2016/66 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (EЦБ/2015/40 (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36).

31 март 2017 г. (4)

123

Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

31 март 2016 г. (2)

 

изменен със:

 

124

Регламент (ЕС) № 1375/2014 на Европейската централна банка от 10 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1071/2013 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ЕЦБ/2014/51) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 77).

 

125

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/34) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51).

31 март 2016 г. (2)

 

изменен със:

 

126

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30) (ОВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14).

 

127

Насоки ЕЦБ/2014/15 на Европейската централна банка от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (2014/810/ЕС) (преработен текст) (ОВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1).

31 март 2016 г. (2)

 

изменени със:

 

128

Насоки (ЕС) 2015/571 на Европейската централна банка от 6 ноември 2014 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2014/43) (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 82).

 

129

Насоки (ЕС) 2016/450 на Европейската централна банка от 4 декември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2015/44) (ОВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42).

31 март 2017 г. (4)

130

Насоки (ЕС) 2017/148 на Европейската централна банка от 16 декември 2016 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2016/45) (ОВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1).

1 декември 2017 г. (5)

131

Насоки (ЕС) 2018/877 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2018/17) (ОВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22).

1 октомври 2019 г. (6)

132

Насоки (ЕС) 2019/1386 на Европейската централна банка от 7 юни 2019 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2019/18) (ОВ L 232, 6.9.2019 г., стр. 1)

31 декември 2020 г. (8)


(1)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2013 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(2)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2014 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(3)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2015 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(4)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2016 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(5)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2017 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(6)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2018 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(7)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2019 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(8)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2020 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(*1)  Съгласно договореното в рамките на модела за опростено статистическо отчитане.“


Поправки

8.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/61


Поправка на Регламент (ЕС) 2021/48 на Съвета от 22 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия

( Официален вестник на Европейския съюз L 23 от 25 януари 2021 г. )

На страница 1, съображение 3

вместо:

„На 22 януари 2021 г. бе прието Решение (ОВППС) 2021/48 …“

да се чете:

„На 22 януари 2021 г. бе прието Решение (ОВППС) 2021/54 …“.

И бележка под линия 4

вместо:

„(4) Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.“

да се чете:

„(4) Вж. страница 18 от настоящия брой на Официален вестник.“