ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 4

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
7 януари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/3 на Съвета от 23 ноември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на подновената шестдесет и трета сесия на Комисията за упойващите вещества по отношение на включването на канабиса и свързани с канабиса вещества в списъците по Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г.

1

 

*

Решение (ЕС) 2021/4, взето с общото съгласие на представителите на правителствата на държавите членки от 9 декември 2020 година относно местонахождението на седалището на Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността

7

 

*

Решение (ОВППС) 2021/5 на Комитета по политика и сигурност от 15 декември 2020 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и за отмяна на Решение (ОВППС) 2019/783 (BiH/31/2020)

8

 

*

Решение (ОВППС) 2021/6 на Комитета по политика и сигурност от 15 декември 2020 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

10

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/7 на Комисията от 5 януари 2021 година за удължаване на срока на предприетото от Финландската агенция по безопасността и химикалите действие, позволяващо предоставянето на пазара и употребата на биоцида Biobor JF в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2021) 7)

12

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

7.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 4/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/3 НА СЪВЕТА

от 23 ноември 2020 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на подновената шестдесет и трета сесия на Комисията за упойващите вещества по отношение на включването на канабиса и свързани с канабиса вещества в списъците по Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Единната конвенция на Организацията на обединените нации (ООН) по упойващите вещества от 1961 г. („Конвенцията по упойващите вещества“), изменена с Протокола от 1972 г., влезе в сила на 8 август 1975 г.

(2)

Съгласно член 3 от Конвенцията по упойващите вещества Комисията за упойващите вещества може да взема решения за добавяне на вещества към списъците към тази конвенция. Тя може да внася промени в списъците единствено в съответствие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО), но може също така да реши да не направи промените, препоръчани от СЗО.

(3)

Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. („Конвенцията за психотропните вещества“) влезе в сила на 16 август 1976 г.

(4)

Съгласно член 2 от Конвенцията за психотропните вещества Комисията за упойващите вещества може да взема решения за добавяне или за изваждане на вещества от списъците към тази конвенция въз основа на препоръките на СЗО. Комисията за упойващите вещества разполага с широки дискреционни правомощия да взема предвид икономическите, социалните, правните, административните или други фактори, но не може да действа произволно.

(5)

Промените в списъците към Конвенцията по упойващите вещества и към Конвенцията за психотропните вещества имат преки последици за приложното поле на правото на Съюза в областта на контрола на наркотиците. Рамково решение 2004/757/ПВР (1) на Съвета се прилага за веществата, изброени в списъците към тези конвенции. Поради това всяка промяна в списъците към тези конвенции се включва директно в общите правила на Съюза.

(6)

По време на своята подновена шестдесет и трета сесия, която е насрочена да се проведе във Виена от 2 до 4 декември 2020 г., Комисията за упойващите вещества трябва да приеме решения относно канабиса и свързани с него вещества, които вече се контролират въз основа на Конвенцията по упойващите вещества или Конвенцията за психотропните вещества.

(7)

Съюзът не е страна по Конвенцията по упойващите вещества и по Конвенцията за психотропните вещества. Той има статут на наблюдател в Комисията за упойващите вещества, в която по време на нейната подновена шестдесет и трета сесия 12 държави членки ще бъдат членове с право на глас. Поради това е необходимо Съветът да оправомощи тези държави членки да изразят позицията на Съюза по отношение на включването на вещества в списъците към Конвенцията по упойващите вещества и Конвенцията за психотропните вещества, като се има предвид че решения относно международното включване на вещества в списъците към тези конвенции попадат в обхвата на компетентността на Съюза.

(8)

На 24 януари 2019 г. СЗО издаде шест препоръки вследствие на критичния преглед на 41-то заседание на нейната експертна комисия по наркозависимостите („експертната комисия на СЗО“), във връзка с канабиса и свързаните с канабиса вещества. Тези препоръки нямат за цел да се разреши употребата на канабис или на свързани с канабиса вещества за развлечение.

(9)

Съгласно оценката на експертната комисия към СЗО канабисът и канабис — смолата не могат лесно да доведат до отрицателни последици за здравето, подобни на тези от другите вещества, изброени в списък IV към Конвенцията по упойващите вещества. Освен това перорални препарати от канабис са показали терапевтичен потенциал за лечението на болка и на други медицински състояния, като например епилепсия и спастичност, дължаща се на множествена склероза.

(10)

СЗО смята, че канабисът и канабис — смолата следва да бъдат включени в списък на равнище на контрол, с което ще се предотвратят вредите, причинявани от употребата на канабис, и което същевременно няма да бъде пречка пред достъпа или проучванията и разработването на свързани с канабис препарати за медицинска употреба. Поради това СЗО заключи, че включването на канабиса и канабис — смолата в списък IV на Конвенцията по упойващите вещества не е в съответствие с критериите за включване на наркотично вещество в посочения списък.

(11)

Тази препоръка не предполага промяна в нивото на международния контрол на канабиса и канабис — смолата. Тя надлежно отчита научните постижения в тази област от първоначалното въвеждане на канабиса и канабис — смолата в Конвенцията по упойващите вещества. Заличаването на канабиса и канабис — смолата от списък IV на Конвенцията по упойващите вещества би могло да бъде от полза за развитието на колективните познания както за терапевтичната полза от канабиса, така и за свързаните с него вреди.

(12)

Ето защо позицията на Съюза следва да бъде канабисът и канабис — смолата да се заличат от списък IV на Конвенцията по упойващите вещества.

(13)

Съгласно оценката на експертната комисия на СЗО делта-9-тетрахидроканабинол и неговият активен стереоизомер дронабинол, особено в незаконно добити форми с висока чистота, могат да доведат до отрицателни последици за здравето, зависимост и потенциал за злоупотреба, които са поне толкова големи, колкото за канабиса, който е включен в списък I на Конвенцията по упойващите вещества. Вещество, което може да доведе до злоупотреби и да породи отрицателни последици за здравето, подобни на тези от вещество, което вече е включено в списък на Конвенцията по упойващите вещества, следва по принцип да бъде включено в списъка по същия начин като това вещество. Тъй като веществото делта-9-тетрахидроканабинол може да доведе до подобни злоупотреби като канабиса, както и да породи подобни отрицателни последици за здравето, то отговаря на критериите за включване в списък I на Конвенцията по упойващите вещества.

(14)

СЗО е разбрала, че включването на делта-9-тетрахидроканабинола в обхвата на същата Конвенция и в същия списък като канабиса, т.е. списък I на Конвенцията по упойващите вещества, би улеснило значително прилагането в държавите членки на мерките за контрол на Конвенцията по упойващите вещества и Конвенцията за психотропните вещества. Поради това СЗО препоръча делта-9-тетрахидроканабинол и активният му стереоизомер дронабинол да бъдат включени в списък I на Конвенцията по упойващите вещества и, ако посочената препоръка бъде приета, да бъдат заличени от списък II на Конвенцията за психотропните вещества.

(15)

Тази препоръка не предполага промяна в равнището на международен контрол на делта-9-тетрахидроканабинола и на активния му стереоизомер дронабинол. Тя би могла също да улесни прилагането на мерките за контрол в държавите членки.

(16)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде делта-9-тетрахидроканабинолът и активният му стереоизомер дронабинол да бъдат добавени в списък I на Конвенцията по упойващите вещества и, ако тази препоръка бъде приета, да бъдат заличени от списък II на Конвенцията за психотропните вещества.

(17)

Съгласно оценката на експертната комисия на СЗО веществото тетрахидроканабинол (изомери на делта-9-тетрахидроканабинол), което е включено в списък I на Конвенцията за психотропните вещества, не поражда злоупотреби и няма отрицателни последици за здравето, подобни на тези, свързани с делта-9-тетрахидроканабинола, но поради химическото сходство на всеки от шестте изомера на делта-9-тетрахидроканабинол е много трудно тези шест изомера да бъдат разграничавани от делта-9-тетрахидроканабинола, като се използват стандартни методи за химически анализ. Освен това включването на тези шест изомера в обхвата на същата конвенция и в същия списък като делта-9-тетрахидроканабинола, т.е. списък I на Конвенцията по упойващите вещества, би улеснило осъществяването на международен контрол върху делта-9-тетрахидроканабинола и би помогнало на държавите членки в изпълнението на мерките за контрол на национално равнище. Поради това СЗО препоръча тетрахидроканабинолът (изомери на делта-9-тетрахидроканабинол) да бъде добавен в списък I на Конвенцията по упойващите вещества, при условие че Комисията за упойващите вещества приеме препоръката за добавянето на дронабинола и неговите стереоизомери (делта-9-тетрахидроканабинол) в списък I на Конвенцията по упойващите вещества, и ако посочената препоръка бъде приета, да бъдат заличени от списък I на Конвенцията за психотропните вещества.

(18)

Тази препоръка не предполага промяна в равнището на международен контрол на тетрахидроканабинола (изомери на делта-9-тетрахидроканабинол). Тя е в съответствие с принципите за по-добро регулиране и би могла да улесни прилагането на мерките за контрол в държавите членки.

(19)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде веществото тетрахидроканабинол (изомери на делта-9-тетрахидроканабинол) да бъде добавено в списък I на Конвенцията по упойващите вещества, при условие че Комисията за упойващите вещества приеме препоръката за добавянето на дронабинола и неговите стереоизомери (делта-9-тетрахидроканабинол) в списък I на Конвенцията по упойващите вещества, и ако тази препоръка бъде приета, да бъдат заличени от списък I на Конвенцията за психотропните вещества.

(20)

С цел да се осигури последователността при включването в списъци на делта-9-тетрахидроканабинол и неговия активен стереоизомер дронабинол, както и на тетрахидроканабинол (изомери на делта-9-тетрахидроканабинол), и за да се избегне рискът някое от тези вещества да бъде включено в списъците на Конвенцията по упойващите вещества и на Конвенцията за психотропните вещества, следва да бъде възможно държавите членки, които са членки на Конвенцията по упойващите вещества, да изразят позицията на Съюза по отношение на включването на тези вещества в общ вот.

(21)

Съгласно оценката на експертната комисия към СЗО различните психотропни свойства на екстрактите и тинктурите от канабис, изложени в Конвенцията по упойващите вещества, се дължат основно на различните концентрации на съдържащия се в тези екстракти и тинктури делта-9-тетрахидроканабинол. Някои екстракти и тинктури от канабис без психотропни свойства и съдържащи предимно канабидиол имат обещаващи терапевтични приложения. Фактът, че различни препарати с променлива концентрация на делта-9-тетрахидроканабинол се контролират в рамките на едно и също вписване „Екстракти и тинктури“ и са включени в един и същ списък, представлява предизвикателство за отговорните органи, прилагащи мерки за контрол в държавите. Освен това определението за препарати съгласно Конвенцията по упойващите вещества може да обхваща всички продукти, представляващи екстракти и тинктури от канабис, като например „препарати“ от канабис, а така също, ако препоръката на експертната комисия на СЗО за преместването на дронабинола в списък I на Конвенцията по упойващите вещества бъде приета, те могат да се считат и за „препарати“ от дронабинол и неговите стереоизомери. Поради това СЗО препоръча екстрактите и тинктурите от канабис да бъдат заличени от списък I на Конвенцията по упойващите вещества.

(22)

Информацията, предоставена от СЗО след публикуването на посочената препоръка, както и анализът от Международния орган за контрол на упойващите вещества (INCB) на въздействието на посочената препоръка, поясняват, че посочената препоръка не налага промяна в нивото на международния контрол на екстракти и тинктури от канабис, нито се очаква тя да окаже въздействие върху задълженията за контрол или докладване на държавите членки. Освен това заличаването на екстракти и тинктурите от канабис от списък I на Конвенцията по упойващите вещества би довело до по-голяма сигурност на контрола на продуктите, които са получени без използването на разтворител, а чрез прилагане на топлина и налягане.

(23)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде да се гласува за препоръката екстракти и тинктури от канабис да се заличат от списък I на Конвенцията по упойващите вещества.

(24)

Съгласно оценката на експертната комисия към СЗО веществото канабидиол се открива в канабиса и канабис — смолата, но няма психотропни свойства и няма потенциал за злоупотреба и за предизвикване на зависимост. Това вещество няма значителни отрицателни последици за здравето. Освен това е установено, че канабидиолът има ефективно действие при управлението на някои неподатливи на лечение епилептични заболявания, започващи през детството.

(25)

СЗО отбеляза, че лекарствата без психотропно въздействие, които се произвеждат като препарати на растението канабис, ще съдържат следи от делта-9-тетрахидроканабинол и призна, че химичният анализ на делта-9-тетрахидроканабинол с точност до 0,15 % може да бъде труден за някои държави членки. Поради това СЗО препоръчва в списък I на Конвенцията по упойващите вещества да бъде добавена бележка под линия към вписването за канабис и канабис — смола, която да гласи следното: „Препарати, съдържащи предимно канабидиол и не повече от 0,2 % от делта-9-тетрахидроканабинол, не подлежат на международен контрол.“

(26)

Тази препоръка обаче ще понижи настоящото равнище на контрол за тези препарати. Освен това установяването на посоченото ограничение от 0,2 % от делта-9-тетрахидроканабинол не е подкрепено в достатъчна степен от научни доказателства, формулировката на посочената препоръка не изключва възможни различни тълкувания относно начина на изчисляване на посочения лимит от 0,2 % от делта-9-тетрахидроканабинол, и техническото изпълнение на посочената препоръка ще бъде трудно от гледна точка на техническия и административния капацитет. Различното третиране на канабидиола в сравнение с други канабиноиди не е в съответствие със съществуващата структура на списъците на Конвенцията по упойващите вещества и Конвенцията за психотропните вещества. Така посочената препоръка не предлага необходимата правна сигурност.

(27)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде да се гласува против препоръката за добавяне на бележка под линия относно „препарати, съдържащи предимно канабидиол и не повече от 0,2 % от делта-9-тетрахидроканабинол“ във вписването за канабис и канабис — смола в списък I на Конвенцията по упойващите вещества.

(28)

Съюзът обаче би приветствал допълнителни консултации с всички имащи отношение заинтересовани страни по препоръка относно подходящата степен на международния контрол върху препаратите от канабис с ниско съдържание на делта-9-тетрахидроканабинол, като същевременно се гарантира защитата на общественото здравето и благосъстоянието и като се вземат предвид съществуващата структура на международната система за контрол на наркотиците за канабиса и необходимият за изпълнението на такава препоръка технически и административен капацитет.

(29)

Съгласно оценката на експертната комисия към СЗО лекарствата, съдържащи делта-9-тетрахидроканабинол не водят до проблеми със злоупотреба и зависимост и не се отклоняват с цел немедицинска употреба. Освен това СЗО призна, че тези препарати се изготвят по такъв начин, че да няма вероятност да се злоупотреби с тях, и липсват доказателства за действителна злоупотреба или отрицателни последици за здравето до степен, която би оправдала настоящото равнище на контрол, свързано със списък I на Конвенцията по упойващите вещества, или равнището на контрол, свързано със списък II на Конвенцията за психотропните вещества. Поради това СЗО препоръча в списък III на Конвенцията по упойващите вещества да се добавят препарати, произведени чрез химичен синтез или като препарати от канабис, съставени като фармацевтични препарати с една или повече други съставки, и по такъв начин, че делта-9-тетрахидроканабинолът не може да бъде възстановен с леснодостъпни средства или в количество, което би представлявало риск за общественото здраве.

(30)

Формулировката на тази препоръка за фармацевтични препарати обаче не се основава на нито един термин, определен в Конвенцията по упойващите вещества. Освен това тази препоръка би могла да доведе до допълнителна регулаторна тежест за държавите членки, които ще трябва да дадат определения на понятията, използвани в посочената препоръка, за да се гарантира еднаквото ѝ прилагане, и ще трябва да проверят за всеки продукт дали е изпълнено условието да не може да бъде възстановен с леснодостъпни средства.

(31)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде да се гласува против препоръката за добавянето на препарати, произведени чрез химичен синтез или като препарати от канабис, съставени като фармацевтични препарати с една или повече други съставки, и по такъв начин, че делта-9-тетрахидроканабинолът (дронабиолът) не може да бъде възстановен с леснодостъпни средства или в количества, които могат да представляват риск за общественото здраве в списък III на Конвенцията по упойващите вещества.

(32)

Уместно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Комисията за упойващите вещества по отношение на промените по включването на канабиса и свързани с него вещества, тъй като решенията за включване в списъците по отношение на канабиса и свързаните с канабиса вещества, посочени по-горе, ще окажат пряко въздействие върху съдържанието на правото на Съюза, а именно върху Рамково решение 2004/757/ПВР.

(33)

Позицията на Съюза трябва да бъде изразена от държавите членки, които са членове на Комисията за упойващите вещества, като те действат съвместно в интерес на Съюза.

(34)

Дания е обвързана от Рамково решение 2004/757/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(35)

Ирландия е обвързана от Рамково решение 2004/757/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от държавите членки от името на Съюза на подновената шестдесет и трета сесия на Комисията за упойващите вещества (CND), която е насрочена да се проведе от 2 до 4 декември 2020 г., когато този орган ще има за задача да приеме решения относно добавянето на вещества в, или заличаването им от, списъците на Единната конвенция на Организацията на обединените нации по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и на Конвенцията на Организацията на обединените нации за психотропните вещества от 1971 г., е в съответствие с изложеното в приложението към настоящото решение.

Член 2

Позицията, посочена в член 1, се изразява от държавите членки, които са членове на Комисията по упойващите вещества, като те действат съвместно в интерес на Съюза.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2020 година.

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (ОВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Позицията, която трябва да се заеме от държавите членки — членове на Комисията за упойващите вещества, действащи съвместно в интерес на Съюза, на подновената шестдесет и трета сесия на Комисията за упойващите вещества, която е насрочена да се състои от 2 до 4 декември 2020 г., е следната:

1)

Канабисът и канабис — смолата следва да се заличат от списък IV на Конвенцията по упойващите вещества (1);

2)

Веществото дронабинол и неговите стереоизомери (делта-9-тетрахидроканабинол) следва да се добавят към списък I на Конвенцията по упойващите вещества и, ако посочената препоръка бъде приета, да се заличат от списък II на Конвенцията за психотропните вещества;

3)

Веществото тетрахидроканабинол (изомери на делта-9-тетрахидроканабинол) следва да се добави към списък I на Конвенцията по упойващите вещества, при условие че Комисията за упойващите вещества приеме препоръката за добавяне на дронабинол и неговите стереоизомери (делта-9-тетрахидроканабинол) към списък I на Конвенцията по упойващите вещества, и ако посочената препоръка бъде приета, това вещество да се заличи от списък I на Конвенцията за психотропните вещества;

4)

Понятието „екстракти и тинктури“ следва да бъде заличено от списък I на Конвенцията по упойващите вещества;

5)

Бележката под линия „Препарати, съдържащи предимно канабидиол и не повече от 0,2 % от делта-9-тетрахидроканабинол, не подлежат на международен контрол.“ не следва да се добавя към вписването за канабис и канабис — смола в списък I на Конвенцията по упойващите вещества;

6)

В списък III на Конвенцията по упойващите вещества не следва да се добавят препарати, произведени чрез химичен синтез или като препарати от канабис, съставени като фармацевтични препарати с една или повече други съставки и по такъв начин, че делта-9-тетрахидроканабинолът (дронабинол) не може да бъде възстановен с леснодостъпни средства или в количество, което би представлявало риск за общественото здраве.

С цел да се осигури последователност при включването в списъци и за да се избегне рискът вещество да бъде включено в списъците на Конвенцията по упойващите вещества и на Конвенцията за психотропните вещества държавите членки, които са членки на Конвенцията по упойващите вещества могат да приемат общ вот по съответните препоръки.


(1)  Те продължават да фигурират в списък I на тази конвенция.


7.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 4/7


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/4, ВЗЕТО С ОБЩОТО СЪГЛАСИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

от 9 декември 2020 година

относно местонахождението на седалището на Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 341 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Въз основа на предложението, представено от Комисията на Европейския парламент и на Съвета на 12 септември 2018 г., се предвижда създаването на Европейски промишлен, технологичен и изследователски център в областта на киберсигурността (наричан по-нататък „центърът за експертни познания“).

(2)

Следва да бъде определено местонахождението на седалището на центъра за експертни познания,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Седалището на Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността е в Букурещ, Румъния.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2020 година.

Председател

P. LOURTIE


7.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 4/8


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/5 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 15 декември 2020 година

за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и за отмяна на Решение (ОВППС) 2019/783 (BiH/31/2020)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2004/570/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 г. относно военна операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 1 от Съвместно действие 2004/570/ОВППС, Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема съответните решения за назначаването на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (наричан по-долу „командващият силите на ЕС“).

(2)

На 30 април 2019 г. КПС прие Решение (ОВППС) 2019/783 (2) за назначаване на бригаден генерал Reinhard TRISCHAK за командващ силите на ЕС.

(3)

Командващият операцията на ЕС препоръча генерал-майор Alexander PLATZER да бъде назначен за нов командващ силите на ЕС на мястото на бригаден генерал Reinhard TRISCHAK, считано от 15 януари 2021 г.

(4)

Военният комитет на ЕС постигна съгласие по препоръката на командващия операцията на ЕС на 23 октомври 2020 г.

(5)

Поради това Решение (ОВППС) 2019/783 следва да бъде отменено.

(6)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната.

(7)

На 12 и 13 декември 2002 г. Европейският съвет от Копенхаген прие декларация, в която се посочва, че договореностите „Берлин плюс“ и тяхното изпълнение ще се прилагат само за онези държави – членки на Съюза, които са също или членки на НАТО, или страни по „Партньорство за мир“, и които впоследствие са сключили двустранни споразумения за сигурност с НАТО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генерал-майор Alexander PLATZER се назначава за командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина, считано от 15 януари 2021 г.

Член 2

Решение (ОВППС) 2019/783 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 15 януари 2021 г.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2020 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ОВ L 252, 28.7.2004 г., стр. 10.

(2)  Решение (ОВППС) 2019/783 на Комитета по политика и сигурност от 30 април 2019 г. за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/355 (BiH/28/2019) (ОВ L 127, 16.5.2019 г., стр. 11).


7.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 4/10


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/6 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 15 декември 2020 година

за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Решение 2013/34/ОВППС на Съвета от 17 януари 2013 г. за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5, параграф 1 от Решение 2013/34/ОВППС Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема съответните решения във връзка с политическия контрол и стратегическото ръководство на EUTM Мали, включително решения за назначаване на следващите командващи сили на мисии на ЕС.

(2)

На 16 април 2020 г. КПС прие Решение (ОВППС) 2020/603 (2) за назначаване на бригаден генерал František RIDZÁK за командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Мали.

(3)

На 25 септември 2020 г. Испания предложи бригаден генерал Fernando Luis GRACIA HERREIZ да бъде назначен за нов командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Мали на мястото на бригаден генерал František RIDZÁK, считано от 12 януари 2021 г.

(4)

На 23 ноември 2020 г. Военният комитет на ЕС изрази подкрепата си за това предложение.

(5)

Поради това следва да се вземе решение за назначаването на бригаден генерал Fernando Luis GRACIA HERREIZ за командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Мали, считано от 12 януари 2021 г.

(6)

Решение (ОВППС) 2020/603 следва да бъде отменено.

(7)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Следователно Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бригаден генерал Fernando Luis GRACIA HERREIZ се назначава за командващ силите на военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали), считано от 12 януари 2021 г.

Член 2

Решение (ОВППС) 2020/603 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 12 януари 2021 г.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2020 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 19.

(2)  Решение (ОВППС) 2020/603 на Комитета по политика и сигурност от 16 април 2020 г. за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020) (ОВ L 139, 4.5.2020 г., стр. 65).


7.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 4/12


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/7 НА КОМИСИЯТА

от 5 януари 2021 година

за удължаване на срока на предприетото от Финландската агенция по безопасността и химикалите действие, позволяващо предоставянето на пазара и употребата на биоцида Biobor JF в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2021) 7)

(само текстовете на фински и шведски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 55, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

На 6 май 2020 г. Финландската агенция по безопасността и химикалите („компетентният орган“) прие решение в съответствие с член 55, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 да разреши до 2 ноември 2020 г. предоставянето на пазара и употребата от професионални потребители на биоцида Biobor JF за антимикробно третиране на горивни резервоари и горивни уредби на въздухоплавателни средства („действието“). Компетентният орган уведоми Комисията и компетентните органи на останалите държави членки за това действие и за основанията за него, в съответствие с член 55, параграф 1, втора алинея от същия регламент.

(2)

Съгласно информацията, предоставена от компетентния орган, действието е било необходимо с цел опазване на общественото здраве. Микробиологичното замърсяване на горивните резервоари и горивните уредби на въздухоплавателните средства може да причини неизправност в двигателя на въздухоплавателното средство и да застраши неговата летателна годност, като по този начин застраши и безопасността на пътниците и екипажа. Пандемията от Covid-19 и произтеклите ограничения на полетите доведоха до временното заземяване на голям брой въздухоплавателни средства. Спирането от движение на въздухоплавателното средство е утежняващ фактор за микробиологичното замърсяване.

(3)

Biobor JF съдържа 2,2’-(1-метилтриметилендиокси)бис-(4-метил-1,3,2-диоксаборинан) (CAS № 2665-13-6) и 2,2’-оксибис (4,4,6-триметил-1,3,2-диоксаборинан) (CAS № 14697-50-8), които са активни вещества, предназначени за използване в биоциди от продуктов тип 6 като консерванти за продукти по време на съхранение, по смисъла на приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012. Тъй като тези активни вещества не са включени в работната програма, установена в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2), за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в посочените в Регламент (ЕС) № 528/2012 биоциди, те трябва да бъдат оценени и одобрени, преди съдържащите ги биоциди да бъдат разрешени на национално равнище или на равнището на ЕС.

(4)

На 4 септември 2020 г. Комисията получи обосновано искане от компетентния орган за удължаване на срока на действието в съответствие с член 55, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012. Обоснованото искане беше отправено въз основа на опасения, че след изтичането на срока на временното разрешение микробиологичното замърсяване на горивните резервоари и горивните уредби на въздухоплавателните средства може да продължи да представлява заплаха за безопасността на въздушния транспорт, както и на аргумента, че Biobor JF е от първостепенно значение в борбата с това микробиологично замърсяване.

(5)

Съгласно информацията, предоставена от компетентния орган, единственият алтернативен биоцид, препоръчан от производителите на въздухоплавателни средства и двигатели за борба с микробиологичното замърсяване, е оттеглен от пазара през март 2020 г. поради сериозни аномалии във функционирането на двигателите, забелязани след третиране с този продукт.

(6)

Както бе посочено от компетентния орган, не винаги е възможно механично третиране на микробиологичното замърсяване на горивните резервоари и горивните уредби на въздухоплавателните средства, и договорените авиационни процедури изискват третиране с биоцид дори когато е възможно механично третиране. Освен това механичното третиране излага работниците на токсични газове и поради това следва да бъде избягвано.

(7)

Съгласно информацията, предоставена от компетентния орган, производителят на Biobor JF е предприел стъпки за редовното разрешаване на биоцида и в началото на 2021 г. ще подаде заявление за одобрение на активните вещества, които той съдържа. Одобряването на активните вещества и последващото разрешаване на биоцида би осигурило трайно решение за бъдещето, но за изпълнението на тези процедури ще е необходим значителен период от време.

(8)

Тъй като липсата на мерки за борба с микробиологичното замърсяване на горивните резервоари и горивните уредби на въздухоплавателните средства може да застраши безопасността на въздушния транспорт, като тази заплаха не може да бъде адекватно овладяна с помощта на друг биоцид или други средства, е целесъобразно да се позволи на компетентния орган да удължи срока на действието за не повече от 550 дни, считано от деня след изтичането на първоначалния срок от 180 дни, разрешен в решението на компетентния орган от 6 май 2020 г.

(9)

Предвид изтичането на срока на действието на 3 ноември 2020 г., настоящото решение следва да се прилага с обратно действие.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финландската агенция по безопасността и химикалите може да удължи до 7 май 2022 г. срока на действието, позволяващо предоставянето на пазара и употребата от професионални потребители на биоцида Biobor JF за антимикробно третиране на горивните резервоари и горивните уредби на въздухоплавателните средства.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Финландската агенция по безопасността и химикалите.

То се прилага от 3 ноември 2020 г.

Съставено в Брюксел на 5 януари 2021 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).