ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 1

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
1 януари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация и на Споразумението между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност за атомна енергия за сътрудничество относно безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/1


Известие относно временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация и на Споразумението между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност за атомна енергия за сътрудничество относно безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели

Европейският съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, уведомиха за приключването на процедурите, необходими за временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна („Споразумението за търговия и сътрудничество“), на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация („Споразумението за сигурността на информацията“) и на Споразумението между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност за атомна енергия за сътрудничество относно безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели („Споразумението относно ядрената енергия“), в съответствие с член FINPROV.11, параграф 2 от Споразумението за търговия и сътрудничество, член 19, параграф 2 от Споразумението за сигурността на информацията и размяната на писма, свързана със Споразумението относно ядрената енергия.

Следователно тези споразумения се прилагат временно от 1 януари 2021 г.:

между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, по отношение на Споразумението за търговия и сътрудничество;

между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по отношение на Споразумението за сигурността на информацията; и

между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност за атомна енергия по отношение на Споразумението за сътрудничество относно безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели.

Както е предвидено в член FINPROV.9 от Споразумението за търговия и сътрудничество, в член 21 от Споразумението за сигурността на информацията и в член 25 от Споразумението за сътрудничество относно безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели, текстовете на посочените споразумения на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език подлежат на окончателна правно-езикова редакция през следващите месеци. Автентичните и окончателни текстове, произтичащи от правно-езиковата редакция, ще заменят ab initio подписаните версии на Споразуменията.