ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 423

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
15 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2079 на Комисията от 8 декември 2020 година за одобрение на изменение на продуктовата спецификация на регистрирано географско указание на спиртна напитка (Münchener Kümmel)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2080 на Комисията от 9 декември 2020 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2081 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на мастилата за татуировки или перманентен грим ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2082 на Комисията от 14 декември 2020 година за определяне на среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2116

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2083 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Япония в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2084 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2085 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2086 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 по отношение на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 за проверки чрез мониторинг във връзка със заявленията за помощ по свързани с площ схеми за помощ и исканията за плащане по свързани с площ мерки за подпомагане

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2087 на Комисията от 14 декември 2020 година за неподновяване на одобрението на активното вещество манкоцеб в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

50

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2020/2088 на Комисията от 11 декември 2020 година за изменение на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на етикетирането на алергенните аромати в детските играчки ( 1 )

53

 

*

Директива (ЕС) 2020/2089 на Комисията от 11 декември 2020 година за изменение на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за алергенни аромати в детските играчки ( 1 )

58

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/2090 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/60)

62

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2020/2091 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/61)

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2079 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2020 година

за одобрение на изменение на продуктовата спецификация на регистрирано географско указание на спиртна напитка (Münchener Kümmel)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (1), и по-специално член 30, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 21 във връзка с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) Комисията проучи заявлението на Германия от 28 септември 2017 г. за одобрение на изменение на техническото досие, свързано с географското указание „Münchener Kümmel“, защитено по силата на Регламент (ЕО) № 110/2008. Това изменение включва промяна на наименованието от „Münchener Kümmel“ на „Münchener Kümmel“/„Münchner Kümmel“.

(2)

Регламент (ЕС) 2019/787, който заменя Регламент (ЕО) № 110/2008, влезе в сила на 25 май 2019 г. В съответствие с член 49, параграф 1 от новия регламент глава III от Регламент (ЕО) № 110/2008, която се отнася до географските указания, се отменя, считано от 8 юни 2019 г. По силата на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 техническите досиета, подадени като част от заявление преди 8 юни 2019 г. съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се считат за продуктови спецификации.

(3)

След като стигна до заключението, че заявлението отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008, Комисията, в изпълнение на член 17, параграф 6 от същия регламент, публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3) в съответствие с член 50, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС) 2019/787.

(4)

Тъй като в Комисията не постъпиха уведомления за възражение по реда на член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787, изменението на продуктовата спецификация следва да бъде одобрено по силата на член 30, параграф 2 от посочения регламент, приложим mutatis mutandis по отношение на измененията на продуктовите спецификации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение на продуктовата спецификация на наименованието „Münchener Kümmel“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(3)  ОВ C 254, 3.8.2020 г., стр. 21.


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2080 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2020 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Gerassimos THOMAS

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Осолени и сушени половинки домати, годни за консумация в това си състояние. Тегловното съдържание на сол е от 10,65 % до 17,35 %. Според различните равнища на съдържанието на сол продуктът се подразделя на различни качествени категории, подходящи за различна употреба.

Производственият процес се състои в нарязването на пресните домати, осоляването им и след това излагането им на слънце с цел изсушаване. Главното предназначение на осоляването е подправяне и създаване на различни качествени категории. Като страничен ефект осоляването ускорява сушенето и води до консервиране на продукта.

Продуктът се предлага във вакуумирани опаковки с различни размери в картонени кутии и се съхранява при температура под 5 °C.

2002 10 90

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 2002 , 2002 10 и 2002 10 90 .

Позиция 0711 обхваща зеленчуците, които са били обработени само с цел да бъдат временно консервирани при транспортирането или съхранението им преди употреба, при условие че остават негодни за консумация в това си състояние. Тъй като разглежданият продукт е годен за консумация в това си състояние, класирането в позиция 0711 се изключва.

Позиция 0712 обхваща сушените зеленчуци, които не са преминали допълнителна обработка.

Осоляването не е сред процесите, предвидени в глава 7. То се смята за допълнителна обработка, защото за процесите на сушене не се изисква непременно добавяне на сол. Следователно класирането в позиция 0712 се изключва.

Поради това продуктът трябва да бъде класиран в код по КН 2002 10 90 като домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина.


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2081 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2020 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на мастилата за татуировки или перманентен грим

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 установява ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени вещества в самостоятелен вид, в смес или в изделие.

(2)

Броят на хората в Съюза с татуировки или перманентен грим непрекъснато нараства, особено сред младото население. Процедурите, използвани за татуиране или поставяне на перманентен грим (по-нататък наричани заедно „татуиране“), независимо дали включват използването на игли или прилагането на някаква друга техника, като т. нар. микроблейдинг („micro-blading“), неизбежно причиняват нарушаване на кожната бариера. В резултат на това мастилата или други смеси, използвани за татуиране, се абсорбират в тялото. Смесите, използвани за татуиране, обикновено се състоят от багрила и спомагателни съставки, като разтворители, стабилизатори, мокрители, регулатори на pH, омекотители, консерванти и сгъстяващи материали. Смесите се въвеждат в човешката кожа, в очната ябълка или в лигавиците. В повечето случаи багрилата остават в близост до мястото, където е приложена сместа, така че татуировката или перманентният грим да останат видими. Разтворимите съставки на сместа обаче се разнасят в рамките на няколко часа или дни из цялото тяло. В резултат на това кожата и други органи са изложени на въздействието на тези разтворими вещества през продължителен период. Някои от тези вещества имат опасни свойства, които представляват потенциален риск за здравето на човека. Освен това метаболизмът на багрилата в кожата и разпадането поради излагането на слънчево лъчение и лазерно облъчване могат също така да доведат до отделяне на опасни химикали от зоната в тялото, където се намира татуировката или перманентният грим (2).

(3)

Пуснатите на пазара смеси, предназначени за татуиране, са продукти, които попадат в обхвата на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Разпоредбите на Директива 2001/95/ЕО позволяват производителите да пускат на пазара продукти само ако те са безопасни. Държавите членки прилагат това задължение, като предприемат действия по отношение на опасните продукти на пазара и уведомяват Комисията за тези действия чрез системата на Съюза за бърз обмен на информация (RAPEX). Нотификациите в рамките на RAPEX относно химикали, съдържащи се в смеси, използвани за татуиране, през последните години се увеличават (4).

(4)

През 2003 г. Съветът на Европа прие Резолюция ResAP (2003)2 (5) относно безопасността на татуировките и перманентния грим. През 2008 г. тази резолюция бе заменена с Резолюция ResAP (2008)1 (6) . Резолюцията от 2008 г. съдържаше препоръки за редица разпоредби, свързани с практиките на татуиране и химичния състав на смесите, предназначени за татуиране, за да се гарантира, че те не застрашават здравето и безопасността на гражданите.

(5)

Въз основа на препоръките на Съвета на Европа седем държави членки са въвели национално законодателство, регламентиращо химичния състав на смесите, използвани за татуиране (7).

(6)

На 12 март 2015 г. Комисията отправи искане към Европейската агенция по химикали („Агенцията“) съгласно член 69, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 да изготви досие с цел оценка на рисковете за здравето на човека от определени химикали, съдържащи се в смеси, използвани за татуиране, и на необходимостта от действия на равнището на Съюза в допълнение към вече въведените национални мерки в някои държави членки и мерките, основаващи се на общите изисквания за безопасност, установени в Директива 2001/95/ЕО. Досието, изготвено от Агенцията в отговор на искането на Комисията, е наричано в настоящия регламент „досието съгласно приложение XV“.

(7)

Агенцията изготви досието съгласно приложение XV в сътрудничество с Италия, Дания и Норвегия (Агенцията, Италия, Дания и Норвегия са наричани заедно „вносители на досието“) и със съдействието на германския Федерален институт за оценка на риска и германския Федерален институт за здравословни и безопасни условия на труд. Вносителите на досието подадоха досието съгласно приложение XV (8) на 6 октомври 2017 г. Досието показа, че рисковете за здравето на хората, дължащи се на експозиция на определени опасни химикали в смеси, предназначени за татуиране, не са адекватно контролирани и трябва да бъдат разгледани на равнището на Съюза, за да се постигне хармонизирана висока степен на защита на здравето на човека и свободно движение на стоки в рамките на Съюза.

(8)

В досието съгласно приложение XV бе предложено ограничение, забраняващо както пускането на пазара на смеси, предназначени за татуиране, така и употребата на смеси за целите на татуирането, ако те съдържат някое от веществата, класифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (9) в класове на опасност „канцерогенност“, „мутагенност“ или „токсичност за репродукцията“, категории 1A, 1B или 2, „кожна сенсибилизация“, категории 1, 1A или 1B, „корозия на кожата“, категории 1, 1A, 1B или 1C, „дразнене на кожата“, категория 2, „сериозно увреждане на очите“, категория 1, или „дразнене на очите“, категория 2. В досието съгласно приложение XV също така бе предложено включването на определени вещества, описани в приложение II или приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (10), при специфични условия, както и на вещества, описани в таблица 1 от Резолюция на Съвета на Европа ResAP (2008)1, въз основа на факта, че те могат да се разпаднат до остатъчни ароматни амини, класифицирани в клас на опасност „канцерогенност“ или „мутагенност“, или да съдържат такива остатъчни ароматни амини. В досието съгласно приложение XV бе предложено от ограничението да бъдат изключени вещества, класифицирани в класове на опасност „канцерогенност“ или „мутагенност“, категория 1A, 1B или 2 поради въздействие след експозиция само чрез вдишване, но не и по други пътища, например дермален или орален.

(9)

Освен това в досието съгласно приложение XV бяха предложени редица изисквания за етикетиране, някои от които бяха изменени вследствие на съвети от Форума за обмен на информация за прилагане (по-нататък наричан „форумът“) на Агенцията по време на процеса на изготвяне на становище. Изискванията за етикетиране, предложени в досието съгласно приложение XV, включваха изискване за посочване на факта, че сместа е предназначена за татуиране, изискване за посочване на уникален референтен номер за идентифициране на конкретната партида, изискване за изброяване на всички съставки, класифицирани като опасни за здравето на човека в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, но необхванати в предложеното ограничение, и на всички съставки, обхванати в предложеното ограничение, но използвани в сместа под пределната концентрация, определена в предложеното ограничение. Освен това бе счетено за необходимо допълнително изискване за етикетиране за указване на наличието на никел и хром(VI), тъй като тези конкретни вещества могат да предизвикат нови случаи на кожна сенсибилизация и потенциално да доведат до алергични реакции при чувствителни лица. Изискванията за етикетиране бяха предложени, за да се даде на потребителите и татуистите допълнителна информация, да се улесни прилагането на ограничението и да се гарантира, че в случай на неблагоприятно въздействие върху здравето проучванията могат да бъдат проведени по правилен начин.

(10)

В досието съгласно приложение XV бяха определени два възможни варианта за ограничение (ВО1 и ВО2), всеки с различни пределни концентрации за веществата, попадащи в обхвата на ограничението. Пределните концентрации във ВО1 бяха по-ниски от онези във ВО2. Двата варианта съдържаха също така алтернативни подходи за извършване на бъдещи актуализации на приложения II и IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009. При ВО1 се предлагаше ограничението да се прилага не само по отношение на веществата, включени в посочените приложения понастоящем (при спазване на необходимите условия), но също и по отношение на вещества, присъстващи в тези списъци по всяко време в бъдеще. С други думи, ограничението би се прилагало автоматично по отношение на такива вещества, без да е необходимо да се започва процес на по-нататъшно ограничаване или отново да се изменя приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Този подход се нарича „динамичен“. При ВО2 се предлагаше ограничението да се прилага само по отношение на веществата, включени в посочените приложения понастоящем (при спазване на необходимите условия). Този подход се нарича „статичен“. И при двата варианта, ВО1 и ВО2, бе предложено „динамично“ ограничение за вещества, класифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. Основанията за това бяха, че е необходимо да се осигури достатъчна степен на защита срещу рисковете за здравето на човека, породени от наличието в смесите, използвани за татуиране, на вещества, които са класифицирани в съответните категории съгласно посочения регламент.

(11)

На 20 ноември 2018 г. Комитетът за оценка на риска (КОР) на Агенцията прие становище, в което заключи, че предложеното ограничение, заедно с някои изменения, предложени от КОР, е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установения риск, произтичащ от различните въпросни вещества, по отношение на нейната ефективност за намаляване на риска, практическа приложимост и възможност за наблюдение.

(12)

КОР счете, че всички съответни класове на опасност за здравето са обхванати от досието по приложение XV и изрази съгласие с оценката на опасността за веществата и групите от вещества. В допълнение към вариантите за ограничение, предложени във ВО1 и ВО2, КОР предложи изменена версия на пределните концентрации при ВО1. КОР счита тези изменения за необходими, тъй като пределните концентрации за някои вещества във ВО1 и ВО2 не осигуряват достатъчна защита. По отношение на други вещества според КОР могат да бъдат предложени по-лесно приложими на практика пределни концентрации, които все пак свеждат до минимум риска за здравето на човека.

(13)

КОР изрази несъгласие с предложението от обхвата на предложеното ограничение да бъдат изключени два първични ароматни амина, описани в таблица 1 от ResAP (2008)1, а именно 6-амино-2-етоксинафтален (CAS номер 293733-21-8) и 2,4-ксилидин (ЕО номер 202-440-0; CAS номер 95-68-1).

(14)

КОР обаче се съгласи с предложението на вносителите на досието да бъдат изключени канцерогенните и мутагенните вещества от категория 1A, 1B или 2, които представляват такава опасност поради въздействие след експозиция само чрез вдишване. КОР счита, че вещества, представляващи такава опасност поради въздействие след експозиция само чрез вдишване, не са от значение в случаите на интрадермална експозиция на смеси, използвани за татуиране. Освен това КОР подкрепи изменението, предложено от вносителите на досието, в отговор на съветите, предоставени от форума по време на процеса на изготвяне на становище. Форумът предложи да бъдат освободени вещества, които при стандартна температура и налягане са газове, тъй като не се очаква те да се срещат в смеси, използвани за татуиране, поради тяхното агрегатно състояние. Единственото изключение е формалдехидът, тъй като обществената консултация показа, че формалдехид може да бъде открит в мастилата за татуировки в разтворено състояние. КОР също така се съгласи, че рисковете за татуистите от експозиция на смесите, прилагани от тях с цел татуиране, попадат извън обхвата на досието съгласно приложение XV.

(15)

КОР не подкрепи предложението на вносителите на досието за изключване от обхвата на ограничението на 21 багрила (19 пигмента, които не са фталоцианини, и 2 пигмента, които са фталоцианини). Тези багрила са забранени от приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 за използване в бои за коса. Въпреки това синьото багрило на основа на фталоцианин Pigment Blue 15:3 е разрешено от приложение IV към посочения регламент за използване в други козметични продукти, а зеленото багрило на основата на фталоцианин Pigment Green 7 е разрешено за използване в други козметични продукти, различни от продукти за очи. КОР счита, че при по-голямата част от тези багрила рискът от развитие на рак и възможните неканцерогенни опасности не могат да бъдат изключени, главно поради липсата на достатъчно информация за техните опасни свойства и риска за здравето на човека. Освен това КОР отбеляза, че по време на обществените консултации заинтересованите страни са изтъкнали, че само две от тези багрила, а именно двете багрила на основата на фталоцианин Pigment Blue 15:3 и Pigment Green 7, са от съществено значение за татуирането поради факта, че няма налични по-безопасни и технически подходящи техни алтернативи.

(16)

КОР изрази подкрепа за динамична връзка по отношение както на Регламент (ЕО) № 1223/2009, така и на Регламент (ЕО) № 1272/2008, тъй като такива връзки осигуряват по-голяма защита на здравето на човека.

(17)

КОР се съгласи с вносителите на досието, че по отношение на датата, когато следва да започне да се прилага новото ограничение, преходен период от 12 месеца би осигурил достатъчно време на участниците във веригата на доставките да изпълнят новите изисквания.

(18)

На 15 март 2019 г. Комитетът за социално-икономически анализ („КСИА“) към Агенцията прие становище, в което се посочва, че предложеното ограничение заедно с измененията, предложени от КОР и КСИА, е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове по отношение на свързаните с него социално-икономически ползи, съпоставени със социално-икономическите разходи. КСИА достигна до това заключение въз основа на най-добрата налична информация, като взе предвид обстоятелството, че значителните ползи за обществото от гледна точка на неблагоприятното въздействие върху кожата и други отражения върху здравето, които биха били избегнати, вероятно ще надхвърлят разходите на отрасъла за спазване на изискванията. Освен това КСИА заключи, че ограничението не би оказало значително отрицателно икономическо въздействие върху засегнатите вериги на доставките, че то би било поносимо от гледна точка на увеличението на цените за потребителите и че би свело до минимум рисковете от нежелателно заместване.

(19)

КСИА се съгласи със заключенията в досието съгласно приложение XV и с КОР, че преходен период от 12 месеца изглежда разумен и достатъчен, за да даде възможност на участниците във веригите на доставките да се съобразят с ограничението.

(20)

КСИА също подкрепи създаването на динамична връзка с Регламент (ЕО) № 1272/2008, която би отчитала всички бъдещи промени в класификацията на веществата, изброени в част 3 от приложение VI към въпросния регламент, с мотива, че това по-бързо ще доведе до ползи за здравето на човека. По отношение на бъдещи промени в приложение II или приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 КСИА изрази леко предпочитание към статична връзка. Според КСИА, въпреки че статичната връзка може да доведе до забавяне в постигането на ползите за здравето, осигурени от ограничението, тя би позволила правилен научен контрол на пределните концентрации, подходящи за специфичната употреба на веществата при процедурите за татуиране, а също и правилна оценка на наличието на алтернативи.

(21)

КСИА се съгласи с КОР, че е уместно да се ограничат 19-те багрила, забранени в козметични продукти, тъй като според наличната информация някои от тях понастоящем не се използват за целите на татуирането и съществуват алтернативи. В случая на Pigment Blue 15:3 и Pigment Green 7 обаче събраните по време на обществената консултация коментари показват, че няма налични по-безопасни и технически приложими алтернативи за покриване на този спектър от цветове. Що се отнася до Pigment Green 7, коментарите показват, че той до голяма степен е заменен от бромирания Pigment Green 36, въпреки че КОР е посочил, че Pigment Green 36 е не по-малко опасна алтернатива. Затова КСИА препоръча ограничена във времето дерогация от 36 месеца за двата пигмента, като се има предвид времето, необходимо на производителите за нови формулировки на смесите. В допълнение КСИА подкрепи освобождаването на вещества, които при стандартна температура и налягане са газове, в съответствие със заключението на КОР, че не се очаква такива газове да се срещат в разтворено състояние в смеси, използвани за татуиране. КСИА също подкрепи изключването на формалдехида от това освобождаване въз основа на информация от обществената консултация.

(22)

КСИА подкрепи включването на изисквания за етикетиране и препоръча те да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008, за да се предотврати дублирането на информация.

(23)

В съответствие с член 77, параграф 4, буква з) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, бе потърсено становището на форума по предложеното ограничение и неговите препоръки бяха взети под внимание.

(24)

На 11 юни 2019 г. Агенцията предостави становищата на КОР и КСИА (11) на Комисията.

(25)

Предвид досието съгласно приложение XV и становищата на КОР и КСИА, Комисията счита, че съществува неприемлив риск за здравето на човека, произтичащ от определени вещества в смеси, предназначени за татуиране, надвишаващи специфични пределни концентрации. Комисията счита също така, че по отношение на този риск следва да се предприемат действия в рамките на целия Съюз.

(26)

Комисията е съгласна с КОР и КСИА, че над даден практически определен праг на концентрация широк спектър от опасни вещества, идентифицирани за целите на Регламент (ЕО) № 1272/2008, Регламент (ЕО) № 1223/2009 и Резолюция на Съвета на Европа ResAP (2008)1, не трябва да бъдат използвани при процедури за татуиране. Нещо повече, с ограничението следва да бъде забранено и пускането на пазара на смеси, предназначени за татуиране, ако те съдържат такова вещество над дадения практически определен определен праг на концентрация. Доставчиците, които пускат на пазара смеси, предназначени за татуиране, в рамките на разрешените от ограничението параметри, следва да бъдат задължени посредством допълнително изискване да предоставят достатъчно информация за насърчаване на безопасното използване на техните смеси.

(27)

Комисията е съгласна с КОР и КСИА, че ограничението не трябва да се прилага по отношение на канцерогенни и мутагенни вещества с хармонизирана класификация поради въздействие след експозиция само чрез вдишване. Същият анализ е валиден и за веществата, класифицирани като токсични за репродукцията, въпреки че понастоящем нито едно токсично за репродукцията вещество не е класифицирано поради експозиция само чрез вдишване. Следователно токсичните за репродукцията вещества с хармонизирана класификация поради въздействие след експозиция само чрез вдишване също трябва да бъдат изключени от обхвата на ограничението.

(28)

Комисията е съгласна с КОР и КСИА, че ограничението не трябва да се прилага за газообразни вещества, различни от формалдехид, тъй като не се очаква те да се срещат в газообразно състояние в смеси, използвани за татуиране.

(29)

Ограничението следва да обхваща не само вещества, които понастоящем са класифицирани в съответните категории на опасност в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, но и вещества, класифицирани в тези категории на опасност по всяко време в бъдеще вследствие на изменение на тази част, с което се добавя или променя класификацията на дадено вещество. Класификацията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 се основава на внимателна оценка на опасните свойства на веществата. Начинът, по който смесите се прилагат с цел татуиране, т.е. чрез въвеждането им в определена част на тялото, също дава достатъчно индикации за потенциалната експозиция на въпросните вещества. В обобщение, както произтичащата(ите) от веществата потенциална(и) опасност(и), така и начинът, по който хората са изложени на тях, водят до заключението, че тези вещества създават общо равнище на риск за здравето на човека, което е неприемливо и трябва да бъде разгледано в настоящото ограничение в съответствие с изискванията, определени в дял VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(30)

По отношение на всяко вещество, което впоследствие попадне в условията на ограничението вследствие на бъдещо изменение на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, ограничението следва да започне да се прилага, когато започне да се прилага класификацията в тази част. Това обикновено означава 18 месеца след включването на веществото в приложение VI към посочения регламент. 18-месечният период ще осигури достатъчно време на изготвящите формулировки на смеси да намерят по-безопасни алтернативи, особено когато в противен случай това би довело до нежелателно заместване. Не е необходимо да се разглежда наличието на алтернативи за вещества, класифицирани в бъдеще, тъй като необходимостта от осигуряване на висока степен на защита на здравето на човека има предимство пред съображенията, свързани с техническата и икономическата приложимост на алтернативите за веществата, използвани в мастилата за татуировки.

(31)

Аналогично, ограничението следва да обхваща не само вещества, които понастоящем са включени при съответните условия в приложение II или приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009, но и вещества, които ще бъдат включени при кое да е от тези условия по всяко време в бъдеще вследствие на изменение на тези приложения, с което се добавя или променя вписването на дадено вещество. Ако веществото поражда достатъчно опасения относно безопасността, за да е ограничено използването му в козметични продукти, прилагани върху кожата, то трябва да поражда най-малко същите опасения относно безопасността, когато присъства в смеси, прилагани за целите на татуирането, които се въвеждат през кожата в човешкото тяло. Не е необходимо да се разглежда наличието на алтернативи за вещества, попадащи в обхвата на ограничението в бъдеще, тъй като необходимостта от защита на здравето на човека има предимство пред съображенията, свързани с техническата и икономическата приложимост на алтернативите.

(32)

Независимо от това, по отношение на онези вещества, които впоследствие попаднат в условията на ограничението вследствие на бъдещо изменение на Регламент (ЕО) № 1223/2009, следва да бъде разрешен допълнителен период, след като съответното изменение влезе в сила, за да се даде време на съставителите на смеси да се адаптират към последствията от попадането на веществото в условията на ограничението, или да намерят негова по-безопасна алтернатива. Това е така, защото изискваната оценка, преди дадено вещество да може да бъде включено в приложение II или приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, не позволява специфичен контрол на веществото по отношение на въздействието му в пуснати на пазара смеси, предназначени за татуиране. Следва да се определи продължителност на допълнителния период от 18 месеца след влизането в сила на съответното изменение на приложение II или IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(33)

КОР отправи препоръка за намалена пределна концентрация от 0,01 % за вещества, класифицирани в класове на опасност „дразнене на кожата“ или „дразнене на очите“, „корозия на кожата“ или „сериозно увреждане на очите“ въз основа на това, че концентрацията от 0,1 %, предложена от вносителите на досието, не осигурява достатъчна защита в случай на смес, прилагана интрадермално. По време на консултацията с КСИА бе подчертано, че за някои киселини и основи, използвани като регулатори на pH в смеси за татуировки, концентрация от 0,01 % или по-ниска може да не е достатъчна за постигане на функцията им за регулиране на pH на сместа. Киселините и основите проявяват дразнещите си или корозивни свойства поради екстремните си стойности на pH. Въпреки това дразнещите или корозивните свойства на смес, съдържаща такива киселини и основи, ще зависят най-вече от общото ниво на рН на самата смес, а не от нивото на рН и концентрацията на отделните вещества в нея. В светлината на тези фактори е подходящо да се определи пределна концентрация от 0,1 % за дразнещи или корозивни вещества, когато те се използват като регулатори на pH.

(34)

Понастоящем изискванията за етикетиране на смеси, използвани за татуиране, не са хармонизирани в целия Съюз. Предвид присъщите рискове за здравето, свързани с веществата в смесите за татуировки, и нарастващия брой хора, които се интересуват от татуировки и перманентен грим, е необходима хармонизация на информацията върху опаковките, за да се гарантира правилното прилагане на ограничението и по този начин да се създаде доверие в пазара на равнището на Съюза на безопасни продукти за целите на татуирането, да се даде възможност за съществен мониторинг и прилагане от страна на органите и да се разгледа и предотврати разпокъсване на вътрешния пазар.

(35)

Комисията счита, че за да се осигури правилното прилагане на ограничението и да се позволи пряка проследимост в случай на неблагоприятно въздействие върху здравето, върху етикета на пусната на пазара на Съюза смес, предназначена за татуиране, следва да бъде посочен списък на веществата, добавени по време на процеса на формулиране и присъстващи в сместа, предназначена за татуиране. За същата цел татуистът следва да предостави на лицето, подложено на процедурата, информацията, отбелязана върху опаковката или включена в инструкциите за употреба. Изискването за посочване на пълен списък на съставките има за цел справяне с евентуалното многообразие от национални правила, постигане на икономии от мащаба за изготвящите формулировки и пълноценно използване на всички предимства от хармонизацията на пазара. Освен това предоставянето на такъв пълен списък е необходимо и за да се гарантира, че ограничаването на изчерпателен списък от вещества на практика подлежи на правоприлагане и е проследимо и ефективно в целия Съюз. Предложената обща номенклатура ще позволи идентифицирането на веществата чрез използване на уникално наименование във всички държави членки. Това ще даде възможност на потребителите лесно да разпознават веществата, които са били посъветвани да избягват (например поради алергии).

(36)

За да се допълнят пълният списък на съставките и евентуалните изисквания за етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, Комисията изразява съгласие с КОР и КСИА по отношение на другата информация, която следва да се посочва върху етикетите на смесите, предназначени за татуиране, по-специално уникалният номер на партида, наличието на никел и хром(VI) и допълнителна информация, свързана с безопасността, върху опаковката или в инструкциите за употреба. Комисията също така счита, че наличието на вещества, представляващи регулатори на рН, следва да бъде специално маркирано.

(37)

За да се улесни спазването на това ограничение от страна на татуистите, за целите на татуирането следва да се използват само смеси, които са обозначени с текста „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“.

(38)

Като има предвид досието съгласно приложение XV, становищата на КОР и КСИА, социално-икономическото въздействие и наличието на алтернативи, Комисията стига до заключение, че предложеното ограничение в досието съгласно приложение XV, заедно с описаните изменения, е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установения риск за здравето на човека, без да се налага значителна тежест върху доставчиците, татуистите или потребителите.

(39)

На заинтересованите страни следва да се предостави достатъчно време да предприемат подходящи мерки за спазване на новото ограничение. Комисията счита, че12-месечен период е достатъчен за лабораториите, за да определят и натрупат необходимия опит от прилагането на аналитични методи, които са разработени или са в процес на разработване от държавите членки и други заинтересовани страни, за проверка на спазването на ограничението.

(40)

Комисията е съгласна с препоръката на КСИА, че за Pigment Blue 15:3 и Pigment Green 7 следва да се предостави по-дълъг период заради липсата на по-безопасни и технически подходящи алтернативи и времето, необходимо на производителите за нови формулировки на смесите им. Комисията счита, че 24 месеца са достатъчни, за да се намерят по-безопасни алтернативи и да се изтеглят от пазара предназначените за татуиране смеси, които съдържат тези пигменти.

(41)

Пуснатите на пазара смеси, предназначени за татуиране, се прилагат по различни причини — както естетични, така и медицински. Тези смеси може да попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета (12). Когато тези смеси са пуснати на пазара или се използват изключително за медицински цели по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/745, ограничението, установено с настоящия регламент, не следва да се прилага за тях. С цел да се осигури последователен регулаторен подход между Регламент (ЕС) 2017/745 и Регламент (ЕО) № 1907/2006 и да се гарантира висока степен на защита на здравето на човека, когато пускането на пазара или използването на такива смеси може да бъде както за медицински, така и за немедицински цели, специалните задължения и изисквания, установени в двата регламента, следва да се прилагат кумулативно.

(42)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(43)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 133, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Научен и политически доклад на Съвместния изследователски център „Safety of tattoos and permanent make-up: Final report“ („Безопасност на татуировките и перманентния грим: окончателен доклад“), 2016 г. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/safety-tattoos-and-permanent-make-final-report

(3)  Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

(4)  https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm

(5)  Резолюция на Съвета на Европа ResAP (2003)2 относно татуировките и перманентния грим, приета от Комитета на министрите на 19 юни 2003 г. по време на 844-тото заседание на заместник-министрите — http://www.ctl-tattoo.net/Documents/PDF/eu_resap_2003_2.pdf

(6)  Резолюция на Съвета на Европа ResAP (2008)1 относно изискванията и критериите за безопасност на татуировките и перманентния грим (заменяща Резолюция ResAP (2003)2 относно татуировките и перманентния грим), приета от Комитета на министрите на 20 февруари 2008 г. по време на 1018-ото заседание заместник-министрите — https://rm.coe.int/16805d3dc4

(7)  Белгия, Германия, Испания, Нидерландия, Словения, Франция и Швеция.

(8)  Доклад по приложение XV относно ограничение — предложение за ограничение: вещества в мастилата за татуировки и перманентен грим, октомври 2017 г., ECHA и Дания, Италия и Норвегия — https://echa.europa.eu/documents/10162/6f739150-39db-7e2c-d07d-caf8fb81d153

(9)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(11)  Изготвена от секретариата на ECHA компилирана версия на становището на КОР (прието на 20 ноември 2018 г.) и становището на КСИА (прието на 15 март 2019 г.), достъпна на адрес: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc3d6ea4-df3f-f53d-eff0-540ff3a5b1a0

(12)  Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, както следва:

1)

добавя се следното вписване:

„75

Вещества, които попадат в обхвата на една или повече от следните точки:

а)

вещества, класифициран като някое от следните в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008:

канцерогенни, категория 1A, 1B или 2, или мутагенни за зародишните клетки, категория 1A, 1B или 2, но с изключение на такива вещества, класифицирани поради въздействие след експозиция само чрез вдишване

токсични за репродукцията, категория 1A, 1B или 2, но с изключение на такива вещества, класифицирани поради въздействие след експозиция само чрез вдишване

кожен сенсибилизатор, категория 1, 1A или 1B

причиняващи корозия на кожата, категория 1, 1A, 1B или 1C, или дразнене на кожата, категория 2

причиняващи сериозно увреждане на очите, категория 1, или дразнене на очите, категория 2

б)

вещества, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (*1)

в)

вещества, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, за които в най-малко една от колони ж, з и и от таблицата в това приложение е посочено условие

г)

вещества, изброени в допълнение 13 към настоящото приложение.

Допълнителните изисквания в параграфи 7 и 8 от колона 2 на това вписване се прилагат за всички смеси, предназначени за татуиране, независимо дали те съдържат вещество, което попада в точки а)—г) от посочената колона на това вписване.

1.

Не се пускат на пазара в смеси, предназначени за татуиране, и смесите, съдържащи кое да е от тези вещества, не се използват за целите на татуирането след 4 януари 2022 г., ако въпросното вещество или вещества присъства(т) при следните обстоятелства:

а)

в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като канцерогенно, категория 1A, 1B или 2, или мутагенно за зародишните клетки, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;

б)

в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като токсично за репродукцията, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;

в)

в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като кожен сенсибилизатор, категория 1, 1A или 1B, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;

г)

в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като предизвикващо корозия на кожата, категория 1, 1A, 1B или 1C, или дразнене на кожата, категория 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от:

i)

0,1 тегловни процента, ако веществото се използва единствено като регулатор на pH;

ii)

0,01 тегловни процента във всички други случаи;

д)

в случай на вещество, класифицирано в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 (*1), веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;

е)

в случай на вещество, за което за един или повече от следните видове е посочено условие в колона ж (Вид на продукта, части на тялото) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента:

i)

„Продукти с отмиване“

ii)

„Да не се използва в продукти за приложение върху лигавиците“;

iii)

„Да не се използва в продукти за очи“;

ж)

в случай на вещество, за което е посочено условие в колона з (Максимална концентрация в готовия за употреба препарат) или колона и (Други) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация или по друг начин, които не отговарят на условието, посочено в тази колона:

з)

в случай на вещество, изброено в допълнение 13 към настоящото приложение, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от пределната концентрация, посочена за това вещество в посоченото допълнение.

2.

За целите на това вписване използването на смес „за татуиране“ означава инжектиране или въвеждане на сместа в кожата, лигавицата или очната ябълка на лице посредством процес или процедура (включително процедури, обикновено наричани „перманентен грим“, „козметично татуиране“, „микроблейдинг“ и „микропигментация“), целяща постигане на знак или рисунка върху тялото му.

3.

Ако вещество, което не е изброено в допълнение 13, попада в обхвата на повече от една от точки a)—ж) от параграф 1, за това вещество се прилага най-строгата пределна концентрация, установена във въпросните точки. Ако вещество, което е изброено в допълнение 13, попада и в обхвата на една или повече от точки a)—ж) от параграф 1, за това вещество се прилага пределната концентрация, установена в точка з) от параграф 1.

4.

Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за следните вещества до 4 януари 2023 г.:

а)

Pigment Blue 15:3 (CI 74160, ЕО номер 205-685-1, CAS номер 147-14-8);

б)

Pigment Green 7 (CI 74260, ЕО номер 215-524-7, CAS номер 1328-53-6).

5.

Ако част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 бъде изменена след 4 януари 2021 г., за да се класифицира или прекласифицира дадено вещество, така че то да попада в обхвата на точки a), б), в) или г) от параграф 1 от настоящото вписване или да попада в различна точка от онази, в която е попадало преди това, и датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация е след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, в параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизащо в сила на датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация.

6.

Ако приложение II или приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 бъде изменено след 4 януари 2021 г., за да бъде добавено в списъка дадено вещество или вписването му да бъде променено, така че то да попада в обхвата на точки д), е) или ж) от параграф 1 от настоящото вписване, или да попада в различна точка от онази, в която е попадало преди това, и изменението влиза в сила след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизащо в сила 18 месеца след влизането в сила на акта, с който е направено посоченото изменение.

7.

Доставчиците, които пускат на пазара смес, предназначена за татуиране, гарантират, че след 4 януари 2022 г., върху етикета на сместа е посочена следната информация:

а)

текстът „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“;

б)

уникален референтен номер за идентифициране на партидата;

в)

списъкът на съставките в съответствие с номенклатурата, установена със Справочника на общоприетите наименования на съставките съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, или при липсата на общоприето наименование на съставка, наименованието по IUPAC. При липса на наименование или наименование по IUPAC, номерът по CAS и ЕО номерът. Съставките се изброяват в низходящ ред по теглото или обема на съставките по време на формулирането. „Съставка“ означава всяко вещество, добавено по време на процеса на формулиране и присъстващо в сместа, предназначена за татуиране. Онечистванията не се считат за съставки. Ако вече съществува изискване наименованието на дадено вещество, използвано като съставка по смисъла на това вписване, да бъде посочено върху етикета в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, не е необходимо тази съставка да бъде посочена в съответствие с настоящия регламент;

г)

допълнителният текст „регулатор на pH“ за веществата, попадащи в обхвата на параграф 1, буква г), подточка i);

д)

текстът „Съдържа никел. Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа никел под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;

е)

текстът „Съдържа хром(VI). Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа хром(VI) под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;

ж)

инструкции за безопасна употреба дотолкова, доколкото досега съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 не се е изисквало да бъдат посочени върху етикета.

Информацията е ясно видима, лесно четима и обозначена така, че да бъде незаличима.

Информацията се изписва на официалния(ите) език(ци) на държавата(ите) членка(и), в която(които) сместа е пусната на пазара, освен ако във въпросната(ите) държава(и) членка(и) не е предвидено друго.

Когато това се налага заради размера на опаковката, посочената в първата алинея информация, с изключение на буква а), вместо това се включва в инструкциите за употреба.

Преди да използва смес за целите на татуирането, лицето, което използва сместа, предоставя на лицето, което се подлага на процедурата, информацията, обозначена върху опаковката или включена в инструкциите за употреба съгласно този параграф.

8.

Смеси, чиито етикети не съдържат текста „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“, не се използват за целите на татуирането.

9.

Това вписване не се прилага за вещества, които са газове при температура от 20 °C и налягане от 101,3 kPa или генерират налягане на парите от над 300 kPa при температура от 50 °C, с изключение на формалдехид (CAS номер 50-00-0, ЕО номер 200-001-8).

10.

Това вписване не се прилага за пускането на пазара на смес, предназначена за татуиране, или за използването на смес за целите на татуирането, когато е пусната на пазара изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/745, или когато се използва изключително изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие в същия смисъл. Когато пускането на пазара или използването могат да не бъдат изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие, изискванията по Регламент (ЕС) 2017/745 и по настоящия регламент се прилагат кумулативно.

2)

добавя се следното допълнение 13:

„Допълнение 13

Вписване 75 — Списък на вещества със специфични пределни концентрации:

Наименование на веществото

ЕО номер

CAS номер

Пределна концентрация (тегловни проценти)

Живак

231-106-7

7439-97-6

0,00005 %

Никел

231-111-4

7440-02-0

0,0005 %

Органометален калай

231-141-8

7440-31-5

0,00005 %

Антимон

231-146-5

7440-36-0

0,00005 %

Арсен

231-148-6

7440-38-2

0,00005 %

Барий (**)

231-149-1

7440-39-3

0,05 %

Кадмий

231-152-8

7440-43-9

0,00005 %

Хром‡

231-157-5

7440-47-3

0,00005 %

Кобалт

231-158-0

7440-48-4

0,00005 %

Мед (**)

231-159-6

7440-50-8

0,025 %

Цинк (**)

231-175-3

7440-66-6

0,2 %

Олово

231-100-4

7439-92-1

0,00007 %

Селен

231-957-4

7782-49-2

0,0002 %

Бензо[a]пирен

200-028-5

50-32-8, 63466-71-7

0,0000005 %

Полициклични ароматни въглеводороди (PAH), класифицирани в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като канцерогенни или мутагенни за зародишните клетки, категория 1A, 1B или 2

 

 

0,00005 % (индивидуални концентрации)

Метанол

200-659-6

67-56-1

11 %

o-Анизидин (**)

201-963-1

90-04-0

0,0005 %

o-толуидин (**)

202-429-0

95-53-4

0,0005 %

3,3′-дихлоробензидин (**)

202-109-0

91-94-1

0,0005 %

4-метил-m-фенилендиамин (**)

202-453-1

95-80-7

0,0005 %

4-хлороанилин (**)

203-401-0

106-47-8

0,0005 %

5-нитро-o-толуидин (**)

202-765-8

99-55-8

0,0005 %

3,3′-диметоксибензидин (**)

204-355-4

119-90-4

0,0005 %

4,4′-би-o-толуидин (**)

204-358-0

119-93-7

0,0005 %

4,4′-тиодианилин (**)

205-370-9

139-65-1

0,0005 %

4-хлоро-o-толуидин (**)

202-441-6

95-69-2

0,0005 %

2-нафтиламин (**)

202-080-4

91-59-8

0,0005 %

Анилин (**)

200-539-3

62-53-3

0,0005 %

Бензидин (**)

202-199-1

92-87-5

0,0005 %

p-толуидин (**)

203-403-1

106-49-0

0,0005 %

2-метил-p-фенилендиамин (**)

202-442-1

95-70-5

0,0005 %

Бифенил-4-иламин (**)

202-177-1

92-67-1

0,0005 %

4-о-толилазо-о-толуидин (**)

202-591-2

97-56-3

0,0005 %

4-метокси-m-фенилендиамин (**)

210-406-1

615-05-4

0,0005 %

4,4′-метилендианилин (**)

202-974-4

101-77-9

0,0005 %

4,4′-метиленди-o-толуидин (**)

212-658-8

838-88-0

0,0005 %

6-метокси-m-толуидин (**)

204-419-1

120-71-8

0,0005 %

4,4′-метиленбис[2-хлороанилин]  (**)

202-918-9

101-14-4

0,0005 %

4,4′-оксидианилин (**)

202-977-0

101-80-4

0,0005 %

2,4,5-триметиланилин (**)

205-282-0

137-17-7

0,0005 %

4-аминоазобензен (**)

200-453-6

60-09-3

0,0005 %

p-фенилендиамин (**)

203-404-7

106-50-3

0,0005 %

Сулфанилова киселина (**)

204-482-5

121-57-3

0,0005 %

4-амино-3-флуорофенол (**)

402-230-0

399-95-1

0,0005 %

2,6-ксилидин

201-758-7

87-62-7

0,0005 %

6-амино-2-етоксинафтален

 

293733-21-8

0,0005 %

2,4-ксилидин

202-440-0

95-68-1

0,0005 %

Pigment Red 7 (PR7)/CI 12420

229-315-3

6471-51-8

0,1 %

Pigment Red 9(PR9)/CI 12460

229-104-6

6410-38-4

0,1 %

Pigment Red 15 (PR15)/CI 12465

229-105-1

6410-39-5

0,1 %

Pigment Red 210(PR210)/CI 12477

612-766-9

61932-63-6

0,1 %

Pigment Orange 74 (PO74)

 

85776-14-3

0,1 %

Pigment Yellow 65 (PY65)/CI 11740

229-419-9

6528-34-3

0,1 %

Pigment Yellow 74 (PY74)/CI 11741

228-768-4

6358-31-2

0,1 %

Pigment Red 12 (PR12)/CI 12385

229-102-5

6410-32-8

0,1 %

Pigment Red 14 (PR14)/CI 12380

229-314-8

6471-50-7

0,1 %

Pigment Red 17 (PR17)/CI 12390

229-681-4

6655-84-1

0,1 %

Pigment Red 112 (PR112)/CI 12370

229-440-3

6535-46-2

0,1 %

Pigment Yellow 14 (PY14)/CI 21095

226-789-3

5468-75-7

0,1 %

Pigment Yellow 55 (PY55)/CI 21096

226-789-3

6358-37-8

0,1 %

Pigment Red 2 (PR2)/ CI 12310

227-930-1

6041-94-7

0,1 %

Pigment Red 22 (PR22)/ CI 12315

229-245-3

6448-95-9

0,1 %

Pigment Red 146 (PR146)/ CI 12485

226-103-2

5280-68-2

0,1 %

Pigment Red 269 (PR269)/ CI 12466

268-028-8

67990-05-0

0,1 %

Pigment Orange16 (PO16)/ CI 21160

229-388-1

6505-28-8

0,1 %

Pigment Yellow 1 (PY1)/ CI 11680

219-730-8

2512-29-0

0,1 %

Pigment Yellow 12 (PY12)/CI 21090

228-787-8

6358-85-6

0,1 %

Pigment Yellow 87 (PY87)/ CI 21107:1

239-160-3

15110-84-6,

14110-84-6

0,1 %

Pigment Yellow 97 (PY97)/ CI 11767

235-427-3

12225-18-2

0,1 %

Pigment Orange 13 (PO13)/ CI 21110

222-530-3

3520-72-7

0,1 %

Pigment Orange 34 (PO34)/ CI 21115

239-898-6

15793-73-4

0,1 %

Pigment Yellow 83 (PY83)/ CI 21108

226-939-8

5567-15-7

0,1 %

Solvent Red 1 (SR1)/ CI 12150

214-968-9

1229-55-6

0,1 %

Acid Orange 24 (AO24)/ CI 20170

215-296-9

1320-07-6

0,1 %

Solvent Red 23 (SR23)/ CI 26100

201-638-4

85-86-9

0,1 %

Acid Red 73 (AR73)/ CI 27290

226-502-1

5413-75-2

0,1 %

Disperse Yellow 3/ CI 11855

220-600-8

2832-40-8

0,1 %

Acid Green 16

603-214-8

12768-78-4

0,1 %

Acid Red 26

223-178-3

3761-53-3

0,1 %

Acid Violet 17

223-942-6

4129-84-4

0,1 %

Basic Red 1

213-584-9

989-38-8

0,1 %

Disperse Blue 106

602-285-2

12223-01-7

0,1 %

Disperse Blue 124

612-788-9

61951-51-7

0,1 %

Disperse Blue 35

602-260-6

12222-75-2

0,1 %

Disperse Orange 37

602-312-8

12223-33-5

0,1 %

Disperse Red 1

220-704-3

2872-52-8

0,1 %

Disperse Red 17

221-665-5

3179-89-3

0,1 %

Disperse Yellow 9

228-919-4

6373-73-5

0,1 %

Pigment Violet 3

603-635-7

1325-82-2

0,1 %

Pigment Violet 39

264-654-0

64070-98-0

0,1 %

Solvent Yellow 2

200-455-7

60-11-7

0,1 %


(*1)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).“;

(**)  Разтворим. ‡ Хром(VI).


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2082 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2020 година

за определяне на среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2116

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (1), и по-специално член 6д, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) № 531/2012 от 15 юни 2017 г. местните доставчици не налагат никаква надценка, в допълнение към националната цена на дребно, на роуминг клиенти в която и да е държава членка за входящо регулирано роуминг повикване, което е в разрешените лимити по политиката за справедливо ползване.

(2)

Регламент (ЕС) № 531/2012 ограничава надценката, прилагана за входящи регулирани роуминг повиквания, до среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2116 на Комисията (2) бе определена, въз основа на данните от 1 юли 2019 г., среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза, която да се прилага през 2020 г.

(4)

Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения предостави на Комисията актуализирана информация, получена от националните регулаторни органи на държавите членки, относно наложените от тях, съгласно членове 7 и 16 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) и член 13 от Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), максимални цени за терминиране в мобилни мрежи — за всеки национален пазар на едро за терминиране на гласови повиквания в отделни мобилни мрежи, и относно общия брой на абонатите в държавите членки.

(5)

Съгласно Регламент (ЕС) № 531/2012 Комисията изчисли среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза, като умножи разрешената в дадена държава членка максимална цена за терминиране в мобилни мрежи по общия брой на абонатите в тази държава членка, сумира стойностите на това произведение за всички държави членки и раздели получената обща стойност на общия брой на абонатите въввсички държави членки, въз основа на данните от 1 юли 2020 г. За държавите членки, чиято парична единица не е еврото, е използван средният обменен курс на валутата им през второто тримесечие на 2020 г., получен от базата данни на Европейската централна банка.

(6)

Поради това е необходимо да се актуализира среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза.

(7)

По тази причина Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2116 следва да бъде отменен.

(8)

Съгласно Регламент (ЕС) № 531/2012 Комисията следва да преразглежда ежегодно среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза в съответствие с настоящия регламент за изпълнение.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по комуникациите, създаден съгласно член 22 от Директива 2002/21/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза е 0,0076 евро на минута.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2116 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2116 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за определяне на среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1979 (ОВ L 320, 11.12.2019 г., стр. 11).

(3)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

(4)  Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7).


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2083 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2020 година

за изменение във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Япония в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение на член 8, както и член 8, параграф 1, първа алинея, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по специално член 23, параграф 1 и член 25, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през територията на Съюза, включително съхраняването по време на транзит, на домашни птици и продукти от домашни птици („стоките“). В него се предвижда, че стоките могат да бъдат внасяни на територията на Съюза и да преминават транзитно през нея само от третите държави, територии, зони или компартменти, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към регламента.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета държава, територия, зона или компартмент следва да се считат за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI).

(3)

Япония фигурира в таблицата от част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета държава, от която вносът и транзитното преминаване през Съюза на някои стоки от домашни птици са разрешени за цялата ѝ територия.

(4)

На 5 ноември 2020 г. Япония потвърди наличието на HPAI от подтип H5 в стопанство за домашни птици на своя територия. Заради потвърденото огнище на HPAI Япония вече не може да бъде считана за свободна от тази болест и съответно ветеринарните органи на Япония вече не могат да сертифицират пратки с месо от домашни птици за консумация от човека, предназначени за внос в Съюза или транзитно преминаване през неговата територия.

(5)

Поради това вписването за Япония в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да се измени с цел да бъде отчетена епизоотичната обстановка в тази трета държава.

(6)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването за Япония се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella(6)

Образец/образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата(1)

Начална дата(2)

1

2

3

4

5

6

6A

7

8

9

„JP — Япония

JP-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

P2

5.11.2020 г.“

 

 

 

 


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2084 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2020 година

за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а, параграф 2, и член 15, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

за да се осигури съгласуваност между проверката на годишните доклади за емисиите съгласно член 15 от Директива 2003/87/ЕО и проверката на данните за равнището на дейност, събрани съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията (2), както и за да се използват полезните взаимодействия, е целесъобразно в правната рамка, определена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията (3), да се включат правила за проверката на годишните доклади за равнището на дейност, изисквани съгласно член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842.

(2)

Хармонизираните стандарти, например този за изискванията към органите за валидиране и проверка на емисиите на парникови газове, които се използват при акредитацията или други форми на признаване, се преразглеждат редовно. В Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 следва да се въведат редица изменения, които да го приведат в съответствие с преразглежданията на приложимите стандарти и да се засилят изискванията към процедурите на проверяващите органи и функционирането на техните системи за управление.

(3)

Важно е да се поясни, че презумпцията за съответствие, определена в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 не освобождава проверяващия орган от прилагането на конкретните изисквания към програмата в посочения регламент за изпълнение и че тази презумпция за съответствие не се прилага за някои разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067, където е важно да се запазят целите и принципите, определени в приложение V към Директива 2003/87/ЕО.

(4)

Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 на Комисията (4) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 от оператора на инсталация, кандидатстваща за безплатно разпределение на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО, се изисква да включи съответните разпоредби за мониторинг в план относно методиката за мониторинг. Следователно вече не е целесъобразно да се предвижда проверка на елементите, отнасящи се до такова безплатно разпределение на квоти в обхвата на проверката на плана за мониторинг съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067.

(5)

За да се гарантира, че оценката на проверката може да се извършва ефективно и своевременно, правилата за достъпа на компетентния орган до вътрешната документация следва да бъдат изменени.

(6)

За да се насърчи допълнително хармонизацията в рамките на Съюза и да се подобри ефективността на системата за акредитация е важно да се изясни допустимостта на проверяващите органи, които кандидатстват за акредитация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067.

(7)

След публикуването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 бяха открити различни видове грешки, които трябва да бъдат поправени. По-специално в целия текст е пропуснат номерът на Делегиран регламент 2019/331 и трябва да бъде добавен.

(8)

Форсмажорни обстоятелства извън контрола на оператора на въздухоплавателни средства могат да попречат на проверяващия орган да извършва физически посещения на място съгласно член 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067. В тези случаи е целесъобразно да се позволи на проверяващите органи да извършват виртуални посещения на място, при условие че са изпълнени конкретни условия.

(9)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 следва да бъде съответно изменен и поправен.

(10)

Уместно е измененията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 да се прилагат за проверката на емисиите на парникови газове, данните за тонкилометрите и за разпределението, свързани с четвъртия период на търгуване. Поради това приложимостта на съответните разпоредби на настоящия регламент следва да бъде отложена за 1 януари 2021 г.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 се изменя както следва:

(1)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на проверката на данните за емисиите на парникови газове и за тонкилометрите за периода след 1 януари 2019 г., представени съгласно член 14 от Директива 2003/87/ЕО, и по отношение на проверката на данните от значение за осъвременяване на ex-ante параметрите и за определяне на безплатното разпределяне на квоти на инсталации съгласно член 10а от посочената директива.“;

(2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

подточка 3 се заменя със следното:

„3.

„проверяващ орган“ означава юридическо лице, извършващо дейности по проверката съгласно настоящия регламент и акредитирано от национален орган по акредитация съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 и настоящия регламент, или оправомощено по друг начин физическо лице към момента на изготвяне на доклад от проверката, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от посочения регламент;“;

б)

вмъква се следната точка 6a:

„6а)

„годишен доклад за равнището на дейност“ означава доклад, представен от оператор съгласно член 3, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията (*1);

(*1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията от 31 октомври 2019 година за определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на дейност (ОВ L 282, 4.11.2019 г., стр. 20).“;"

в)

подточка 7 се заменя със следното:

„7.

„доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство“ означава годишният доклад за емисиите, който се представя от оператор или оператор на въздухоплавателно средство съгласно член 14, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, или докладът за тонкилометрите, който се представя от оператор на въздухоплавателно средство, подаващ заявление за разпределяне на квотите съгласно членове 3д) и 3е) от посочената директива, докладът с базови данни, представен от оператора съгласно член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, или докладът с данните за нов участник, представен от оператора съгласно член 5, параграф 2 от посочения регламент, или годишният доклад за равнището на дейност;“;

г)

в точка 13) буква в) се заменя със следното:

„в)

за целите на проверката на доклад с базови данни, представен от оператора съгласно член 4, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, или на доклад с данни за нов участник, представен от оператора съгласно член 5, параграф 2 от посочения регламент, или годишен доклад за равнището на дейност — всяко действие или бездействие на оператора, което противоречи на изискванията в плана относно методиката за мониторинг;“;

д)

добавя се следната подточка 30:

„30)

„период на докладване за равнището на дейност“ означава приложимият период, който предхожда представянето на годишния доклад за равнището на дейност съгласно член 3, параграф 1 от регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842.“;

(3)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Презумпция за съответствие

Когато проверяващият орган докаже, че отговаря на критериите, установени в съответните хармонизирани стандарти, определени в член 2, точка 9 от Регламент (ЕО) № 765/2008, или в части от тях, чиито данни са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, с изключение на член 7, параграфи 1 и 4, член 22, член 27, параграф 1, и членове 28, 31 и 32 от настоящия регламент се приема, че той отговаря на изискванията по глави II и III от настоящия регламент, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.“;

(4)

В член 6 първият параграф се заменя със следното:

„Провереният доклад за емисиите, докладът за тонкилометрите, докладът с базови данни, докладът с данни за нов участник и годишният доклад за равнището на дейност са надеждни за ползвателите. Те представят достоверно това, което имат за цел да представят или може основателно да се очаква, че представят.“;

(5)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство е пълен и отговаря на изискванията съгласно приложение X към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, съгласно приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или член 3, параграф 2 от регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, според случая;“;

ii)

буква в) се заменя със следното:

„в)

операторът е действал в съответствие с изискванията на плана относно методиката за мониторинг съгласно член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, одобрен от компетентния орган, когато става въпрос за проверка на доклад с базови данни на оператор, доклад с данни за нов участник; или годишен доклад за равнището на дейност;“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Ако проверяващият орган установи, че операторът или операторът на въздухоплавателно средство не спазва разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, на Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, това нарушение се вписва в доклада от проверката, дори ако съответният план за мониторинг или план относно методиката за мониторинг, според случая, е одобрен от компетентния орган.“;

(6)

Член 10, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква з) се заменя със следното:

„з)

годишните доклади на оператора или оператора на въздухоплавателно средство за емисиите и за тонкилометрите, доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност, според случая;“;

б)

вмъква се следната буква ка):

„ка)

ако планът относно методиката за мониторинг е бил изменен, документация за всички изменения в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331;“;

в)

вмъква се следната буква ла):

„ла)

когато е приложимо, информация за това как операторът е коригирал несъответствията или е приложил препоръките за подобрения, посочени в доклада от проверката във връзка с годишен доклад за равнището на дейност от предходната година или в съответния доклад с базови данни;“;

г)

буква н) се заменя със следното:

„н)

цялата съответна кореспонденция с компетентния орган и по-конкретно информацията, свързана със съобщаването за изменения в плана за мониторинг или в плана относно методиката за мониторинг, както и корекции на докладваните данни, според случая;“;

(7)

Член 11, параграф 4 се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следното:

„б)

дали през периода на докладване са били направени промени в плана за мониторинг;“;

б)

създава се следната буква ба):

„ба)

дали през базовия период или периода на докладване на равнището на дейност са били внесени изменения в плана относно методиката за мониторинг, според случая;“

в)

буква г) се заменя със следното:

„г)

ако е приложимо, дали измененията по буква ба) са били съобщени на компетентния орган съгласно член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или одобрени от компетентния орган съгласно член 9, параграф 4 от посочения регламент.“;

(8)

В член 13, параграф 1, буква в) се заменя със следното:

„в)

план за формиране на извадки от данни, определящ обхвата и методите за формиране на извадки от данни, свързани с единичните данни, които лежат в основата на общите емисии в доклада за емисиите на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, обобщените данни за тонкилометрите в доклада за тонкилометрите на оператор на въздухоплавателно средство или обобщените данни от значение за безплатното разпределяне на квоти в доклада с базови данни на оператор, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност.“;

(9)

член 16, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следното:

„б)

за целите на проверката на доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност на даден оператор — границите на инсталацията и подинсталациите ѝ;“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

за целите на проверката на доклада за емисиите, доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност на даден оператор — пълнотата на пораждащите емисии потоци и източниците на емисии, описани в плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, или в плана относно методиката за мониторинг, според случая;“;

в)

вмъква се следната буква еа):

„еа)

за целите на проверката на годишен доклад за равнището на дейност — точността на параметрите, посочени в член 16, параграф 5, членове 19, 20, 21 или 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, както и данните, изисквани съгласно член 6, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842;“;

(10)

Член 17 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

уводното изречение се заменя със следното:

„За целите на проверката на доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност на оператора проверяващият орган проверява правилното прилагане на методиката за събиране и мониторинг на данните, определени в плана относно методиката за мониторинг, в това число:“;

ii)

добавят се следните букви д) — з):

„д)

дали потреблението на енергия е било правилно отнесено към всяка подинсталация, където е приложимо;

е)

дали стойността на параметрите, посочени в член 16, параграф 5, членове 19, 20, 21 или 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 се основава на правилното прилагане на посочения регламент;

ж)

за целите на проверката на годишен доклад за равнището на дейност и доклад с данни за нов участник — датата на започване на нормалната експлоатация, както е посочено в член 5, параграф 2 от делегиран регламент (ЕС) 2019/331;

з)

за целите на проверката на годишен доклад за равнището на дейност — дали параметрите, изброени в точки 2.3—2.7 от приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, според инсталацията, са били правилно подложени на мониторинг и докладвани в съответствие с плана относно методиката за мониторинг.“;

б)

параграф 5 се заличава;

(11)

В член 18 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато се наблюдават пропуски в данните в доклади с базови данни, доклади с данни за нови участници или годишни доклади за равнището на дейност, проверяващият орган проверява дали в плана относно методиката за мониторинг са определени методи за решаване на проблема с пропуските в данните съгласно член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, дали тези методи са подходящи за конкретната ситуация и дали са правилно приложени.

Когато в плана относно методиката за мониторинг не е определен приложим метод за пропуските в данните, проверяващият орган проверява дали подходът, използван от оператора, за да компенсира липсващите данни се основава на разумни доказателства и гарантира, че данните, изисквани съгласно приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или член 3, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, не са занижени или завишени.“;

(12)

В член 21, параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4.   За целите на проверката на доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник и годишния доклад за равнището на дейност на даден оператор проверяващият орган извършва също посещение на място, за да оцени границите на инсталацията и подинсталациите ѝ, както и пълнотата на пораждащите емисии потоци, източниците на емисии и техническите връзки.

5.   За проверка на доклада за емисиите на оператор, доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност проверяващият орган решава въз основа на анализа на риска дали са необходими посещения на други места, включително когато съответните части от дейностите по движението на данните и контролните дейности се извършват на други места, като например седалището на дружеството и офиси извън съответните места.“;

(13)

Член 22 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

първа алинея се заменя със следното:

„Ако по време на проверката проверяващият орган установи неточности, несъответствия или неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, според случая, той информира своевременно оператора или оператора на въздухоплавателно средство и изисква необходимите корекции.“;

ii)

трета алинея се заменя със следното:

„Когато е установено неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, операторът или операторът на въздухоплавателно средство уведомява компетентния орган и незабавно коригира по съответния начин неспазването.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Проверяващият орган документира и отбелязва като решени във вътрешната документация по проверката всички неточности, несъответствия или неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, които са били коригирани от оператора или оператора на въздухоплавателно средство по време на проверката.“;

в)

в параграф 3 четвърта алинея се заменя със следното:

„Ако операторът или операторът на въздухоплавателно средство не преустанови неспазването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 в съответствие с параграф 1, преди проверяващият орган да е изготвил доклада от проверката, последният проверява дали това продължаващо неспазване има въздействие върху докладваните данни и дали това води до съществена неточност.“

(14)

В член 23, параграф 4 уводното изречение се заменя със следното:

„За проверка на докладите с базови данни, докладите с данни за нови участници или годишните доклади за равнището на дейност нивото на същественост е 5 % от общата докладвана стойност на:“;

(15)

В член 26 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При поискване проверяващият орган предоставя на компетентния орган достъп до вътрешната документация по проверката и друга информация от значение, за да улесни оценката на проверката от компетентния орган. Компетентният орган може да определи срок, в който проверяващият орган трябва да предостави достъп до тази документация.“;

(16)

Член 27 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„Въз основа на събраната по време на проверката информация проверяващият орган изготвя за оператора или оператора на въздухоплавателно средство доклад от проверката във връзка с всеки доклад за емисиите, доклад за тонкилометрите, доклад с базови данни, доклад с данни за нов участник или годишен доклад за равнището на дейност, който е бил подложен на проверка.“

б)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

вмъква се следната буква за):

„за)

когато се отнася до проверката на годишния доклад за равнището на дейност, общите годишни проверени данни за всяка година през периода на докладване на равнището на дейност за всяка подинсталация за годишното ѝ равнище на дейност;“;

ii)

подточка i) се заменя със следното:

„i)

периода на докладване, базовия период или периода на докладване на равнището на дейност, които подлежат на проверка;“;

iii)

буква о) се заменя със следното:

„о)

евентуални случаи на неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, които са били забелязани по време на проверката;“;

iv)

буква с) се заличава;

v)

вмъкват се следните точки:

„са)

когато проверяващият орган е забелязал съответните промени в параметрите, изброени в член 16, параграф 5 или членове 19, 20, 21, 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, или промени в енергийната ефективност съгласно член 6, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент за изпълнение 2019/1842 — описание на тези промени и свързаните с тях забележки;

сб)

ако е приложимо — потвърждение, че датата на започване на нормалната експлоатация, посочена в член 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, е била проверена;“;

в)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

уводното изречение се заменя със следното:

„Проверяващият орган описва всички неточности, несъответствия и неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 в достатъчно подробности в доклада от проверката, за да може операторът или операторът на въздухоплавателно средство и компетентният орган да разберат:“;

ii)

буква а) се заменя със следното:

„а)

размера и естеството на неточността, несъответствието или неспазването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842;“;

iii)

буква г) се заменя със следното:

„г)

с кой член от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 е свързано неспазването.“;

(17)

В член 29 се вмъква следният параграф 1a:

„1а.

За целите на проверката на годишния доклад за равнището на дейност проверяващият орган оценява дали операторът е коригирал несъответствията, посочени в доклада от проверката във връзка със съответния доклад с базови данни, доклад с данни за нов участник или годишен доклад за равнището на дейност от предходния период на докладване на равнището на дейност.

Ако операторът или операторът на въздухоплавателно средство не е коригирал тези несъответствия, проверяващият орган преценява дали пропускът увеличава или може да увеличи риска от неточности.

Проверяващият орган отразява в доклада от проверката дали тези несъответствия са отстранени от оператора.“;

(18)

В член 30, параграф 1 буква д) се заменя със следното:

„д)

мониторинга и докладването на данни за докладите с базови данни, докладите с данни за нов участник и годишните доклади за равнището на дейност.“;

(19)

Член 31 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

когато докладът за емисиите или годишният доклад за дейността на даден оператор се проверява за първи път от проверяващия орган;

б)

за целите на проверката на доклада за емисиите на даден оператор, ако проверяващият орган не е извършвал посещения на място в двата периода на докладване непосредствено преди текущия период на докладване;“;

ii)

създава се следната буква ба):

„ба)

за целите на проверката на годишния доклад за равнището на дейност на оператора, ако проверяващият орган не е извършил посещение на място по време на проверката на годишен доклад за равнището на дейност или доклад с базови данни през двата периода на докладване за равнището на дейност, непосредствено предхождащи текущия период на докладване за равнището на дейност;“;

iii)

вмъква се следната буква ва):

„ва)

ако по време на периода на докладване на равнището на дейност са настъпили значителни промени в инсталацията или нейните подинсталации, които изискват значителни изменения в плана относно методиката за мониторинг, включително промените, посочени в член 9, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331;“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Параграф 3, букви в) и ва) не са приложими, ако по време на периода на докладване са направени само промени на стойността по подразбиране, посочена в член 15, параграф 3, буква з) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или член 9, параграф 5, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331.“;

(20)

Член 32 се изменя, както следва:

а)

в подточка 1 уводното изречение се заменя със следното:

„проверката на доклада за емисиите на оператор се отнася за инсталация от категория А, посочена в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, или инсталация от категория Б, посочена в член 19, параграф 2, буква б) от същия регламент за изпълнение, когато:“;

б)

в подточка 2 уводното изречение се заменя със следното:

„проверката на доклада за емисиите на оператор се отнася за инсталация от категория А, посочена в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, или инсталация от категория Б, посочена в член 19, параграф 2, буква б) от същия регламент за изпълнение, когато:“;

в)

подточка 3 се заменя със следното:

„3)

проверката се отнася до инсталация с малки емисии, както е посочено в член 47, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, и са приложими букви а) — в) от точка 2.“;

г)

вмъкват се следните точки 3a, 3б и 3в:

„3а)

проверката на годишния доклад за равнището на дейност на оператор засяга инсталация, както е посочено в точки 1, 2 или 3, като:

а)

посочената инсталация няма друга подинсталация освен една, за която е приложим продуктов показател съгласно член 10, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331; както и

б)

производствените данни от значение за продуктовия показател са били оценени като част от одит за целите на счетоводното отчитане и операторът предоставя доказателства за това.

3б)

проверката на годишния доклад за равнището на дейност на оператор засяга инсталация, както е посочено в точки 1, 2 или 3, като:

а)

инсталацията има най-много две подинсталации;

б)

втората подинсталация допринася с по-малко от 5 % към общото окончателно разпределение на квоти за емисии; както и

в)

проверяващият орган разполага с достатъчно данни за оценка на разделянето на подинсталациите, ако е от значение;

3в)

проверката на годишния доклад за равнището на дейност на оператор засяга инсталация, както е посочено в точки 1, 2 или 3, като:

а)

в инсталацията има само подинсталация с топлинен показател или подинсталация на топлофикационна мрежа; както и

б)

проверяващият орган разполага с достатъчно данни за да оцени разделянето на подинсталациите, ако е от значение;“;

д)

точка 4 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„проверката на доклада за емисиите или годишния доклад за равнището на дейност на оператора се отнася до инсталация, разположена на място без човешко присъствие, като:“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

измервателните уреди са били вече инспектирани на място от оператора или лаборатория съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и подписан документ или представена от оператора снимка с дата доказва, че не са били извършени измервателни или оперативни промени в инсталацията след тази инспекция;“;

е)

точка 5 се изменя, както следва:

а)

първият параграф се изменя, както следва:

i)

уводното изречение се заменя със следното:

„проверката на доклада за емисиите или годишния доклад за равнището на дейност на оператора се отнася до инсталация, разположена на отдалечено или недостъпно място, по-конкретно разположена в морето инсталация, като:“;

ii)

буква б) се заменя със следното:

„б)

измервателните уреди са били вече инспектирани на място от оператора или лаборатория съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и подписан документ или представена от оператора снимка с дата доказва, че не са били извършени измервателни или оперативни промени в инсталацията след тази инспекция.“;

б)

добавя се следният параграф:

„Точка 3а), буква б) трябва да се прилага, ако към подинсталацията, която допринася за 95 % или повече от общото окончателно разпределение на квоти за емисии, както е посочено в точка 3б, буква б), е подинсталация, към която е приложим продуктов показател съгласно член 10, параграф 2 от делегиран регламент (ЕС) 2019/331.“;

(21)

Вмъква се следният член:

„Член 34а

Виртуални посещения на място

1.   Чрез дерогация от член 21, параграф 1, когато сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора или оператора на въздухоплавателно средства възпрепятстват проверяващия орган да извърши физическо посещение на място и когато тези обстоятелства не могат да бъдат преодолени дори при полагането на разумни усилия, проверяващият орган може да реши, след одобрение от компетентния орган в съответствие с параграф 3 от настоящия член, да осъществи виртуално посещение на място.

Проверяващият орган предприема мерки за намаляване на риска на проверката до приемливо ниво, за да се получи разумна увереност, че докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство не съдържа съществени неточности. Физическо посещение на площадката на инсталацията или оператора на въздухоплавателно средство се извършва без неоправдано забавяне.

Решението за осъществяване на виртуално посещение на място се основава на резултата от анализа на риска и след като се установи, че са изпълнени условията за извършване на виртуално посещение на място. Проверяващият орган незабавно информира оператора или оператора на въздухоплавателно средство за това.

2.   Операторът или операторът на въздухоплавателно средство подава заявление до компетентния орган с искането той да одобри решението на проверяващия орган да извърши виртуално посещение на място. Заявлението включва следните елементи:

а)

данни за невъзможността да се проведе физическо посещение на място поради сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора или оператора на въздухоплавателно средство;

б)

информация за това как ще бъде извършено виртуалното посещение на място;

в)

информацията за резултата от анализа на риска от проверяващия орган;

г)

данни за предприетите от проверяващия орган мерки за намаляване на риска на проверката до приемливо ниво, за да се получи разумна увереност, че докладът на оператора или оператора на въздухоплавателно средство не съдържа съществени неточности.

3.   По заявление, подадено от съответния оператор или оператор на въздухоплавателно средство компетентният орган решава дали да одобри решението на проверяващия орган да извърши виртуално посещение на място, като взема предвид елементите, посочени в параграф 2.

4.   Чрез дерогация от параграф 3, ако голям брой инсталации или оператори на въздухоплавателни средства са засегнати от сходни сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора или оператора на въздухоплавателно средство и са необходими незабавни действия поради правно наложени в национален мащаб съображения за общественото здраве, компетентният орган може да разреши на проверяващите органи да проведат виртуални посещения на място без да е необходимо индивидуално одобрение, посочено в параграф 3, при условие че:

а)

компетентният орган е установил, че са налице сериозни извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора или оператора на въздухоплавателно средство и са необходими незабавни действия поради правно наложени в национален мащаб съображения за общественото здраве;

б)

операторът или операторът на въздухоплавателно средство информира компетентния орган за решението на проверяващия орган да извърши виртуално посещение на място, включително за елементите, посочени в параграф 2.

Компетентният орган прави преглед на информацията, предоставена от оператора или оператора на въздухоплавателно средство съгласно буква б) по време на оценката на доклада на оператора или оператора на въздухоплавателно средство и информира националния орган по акредитация за резултата от оценката.“

(22)

В член 37, параграф 5 втора алинея се заменя със следното:

„Когато проверяващият орган извършва проверка на доклади с базови данни, доклади с данни за нови участници или годишни доклади за равнището на дейност, екипът за проверката включва и най-малко едно лице с техническите компетентност и знания, необходими за оценка на специфичните технически аспекти във връзка със събирането, мониторинга и докладването на данните от значение за безплатното разпределяне на квоти.“;

(23)

В член 38, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

знания във връзка с Директива 2003/87/ЕО, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 при проверка на доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност, настоящия регламент, съответните стандарти, другите съответни законодателни актове, приложимите насоки, и съответните насоки и законодателни актове на държавата членка, в която проверяващият орган извършва проверка;“;

(24)

Член 41 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 второто изречение се заменя със следното:

„При създаването и прилагането на тези процедури и процеси проверяващият орган извършва дейностите, посочени в приложение II от настоящия регламент, съгласно хармонизирания стандарт, посочен в същото приложение.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Проверяващият орган проектира, документира, въвежда и поддържа система за управление в съответствие с хармонизирания стандарт, посочен в приложение II, за да гарантира последователно разработване, въвеждане, подобрение и преглед на процедурите и процесите, посочени в параграф 1. Системата за управление включва най-малко:

а)

политики и задължения;

б)

преглед на управлението;

в)

вътрешни одити;

г)

коригиращо действие;

д)

действия за справяне с риска и възможности за предприемане на превантивни действия;

е)

контрол на документираната информация.“;

(25)

В член 42 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Проверяващият орган поддържа и управлява документация, включително за компетентността и безпристрастността на персонала, за да доказва спазването на настоящия регламент.“;

(26)

Член 43 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 второто изречение се заменя със следното:

„За целите на настоящия регламент се прилагат съответните изисквания относно структурата и организацията на проверяващия орган, установени в хармонизирания стандарт, посочен в приложение II.“;

б)

в параграф 3, първа алинея се добавя следното изречение:

„За тази цел проверяващият орган наблюдава рисковете за безпристрастността и предприема подходящи действия за отстраняването им.“;

в)

параграф 5 се изменя, както следва:

а)

в първа алинея първото изречение се заменя със следното:

„Проверяващият орган не възлага на външен изпълнител сключването на договора между оператора или оператора на въздухоплавателно средство и проверяващия орган, нито независимия преглед или издаването на доклада от проверката.“;

б)

втората алинея се заменя със следното:

„Сключени договори с физически лица за извършване на дейности по проверката не се разглеждат обаче като случаи на възлагане на външни подизпълнители по смисъла на първа алинея, ако при сключването на договора с тях проверяващият орган поеме пълна отговорност за дейностите по проверката, изпълнени от договорно наетия персонал. Когато сключва договори с физически лица за извършване на дейности по проверката, проверяващият орган изисква от тези лица да подпишат писмено споразумение, че ще спазват процедурите на проверяващия орган и че няма конфликт на интереси при извършването на тези дейности по проверката.“;

г)

вмъква се следният параграф 6a:

„6а.   При проверката на същия оператор или оператор на въздухоплавателно средство като предходната година, проверяващият орган взема предвид риска за безпристрастността и предприема мерки за намаляване то му.“;

д)

добавя се следният параграф 8:

„8.   Ако водещият одитор по СТЕ на ЕС извършва годишни проверки на дадена инсталация в период от пет последователни години, тогава той преустановява за три последователни години предоставянето на услуги по проверката на същата инсталация. Максималният петгодишен период включва проверки на емисиите по СТЕ на ЕС или данните за разпределението, извършени за инсталацията, започващи след 1 януари 2021 г.“;

(27)

В член 44 втора алинея се заменя със следното:

„За целите на проверката на докладите с базови данни, докладите с данни за нови участници или годишните доклади за равнището на дейност проверяващият орган, който изготвя доклад от проверката на оператор, е акредитиран освен това за група дейности № 98 по приложение I.“;

(28)

В член 46, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„Всяко юридическо лице, учредено съгласно националното законодателство на дадена държава членка, може да поиска акредитация съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и разпоредбите на настоящата глава.“;

(29)

В член 59, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

притежава знания във връзка с Директива 2003/87/ЕО, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение 2019/1842, когато оценителят оценява компетентността и резултатите от дейността на проверяващия орган за обхват № 98, посочен в приложение I към настоящия регламент, настоящия регламент, съответните стандарти и други съответни законодателни актове и приложимите насоки;“;

(30)

В член 60, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

притежава знания във връзка с Директива 2003/87/ЕО, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение 2019/1842, когато техническият експерт оценява компетентността и резултатите от дейността на проверяващия орган за обхват № 98, посочен в приложение I към настоящия регламент, настоящия регламент, съответните стандарти и други съответни законодателни актове и приложимите насоки;“

(31)

В член 77, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

„адрес и данни за връзка с операторите или операторите на въздухоплавателни средства, чиито доклади за емисии, доклади за тонкилометри, доклади с базови данни, доклади с данни за нови участници или годишни доклади за равнището на дейност са били обект на проверка от негова страна;“;

(32)

Приложение II се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Поправки на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 се поправя, както следва:

(1)

Член 3 се поправя, както следва:

а)

в точка 11, „…/…“ се заменя с „2019/331“;

б)

в точка 28, „…/…“ се заменя с „2019/331“;

в)

в точка 29, „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(2)

В член 7, параграф 4, втора алинея се изменя, както следва:

а)

в първото изречение „…/…“ се заменя с „2019/331“;

б)

във второто изречение „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(3)

В член 7, параграф 6, втора алинея, „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(4)

Член 10, параграф 1 се поправя, както следва:

а)

в буква д), „…/…“ се заменя с „2019/331“;

б)

в буква е), „…/…“ се заменя с „2019/331“;

в)

буква л) се заменя със следното:

„л)

ако е приложимо, докладите, посочени в член 69, параграфи 1 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;“;

(5)

Член 17, параграф 3 се поправя, както следва:

а)

в буква „…/…“ се заменя с „2019/331“;

б)

в буква в), „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(6)

В член 17, параграф 4 първа алинея се заменя със следното:

„4.   Когато пренесеният CO2 се приспада в съответствие с член 49 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или когато пренесеният N2O не се отчита като отделен в съответствие с член 50 от посочения регламент и пренесеното количество CO2 или N2O се измерва едновременно от подаващата и приемащата инсталация, проверяващият орган проверява дали разликите между измерените стойности при двете инсталации могат да се обяснят с неопределеността на измервателните системи и дали в докладите за емисиите на двете инсталации е използвана правилната средноаритметична стойност на измерените стойности.“;

(7)

В член 19, параграф 3 „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(8)

В член 27, параграф 1, буква д), „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(9)

Член 27, параграф 3 се поправя, както следва:

а)

в буква е), „…/…“ се заменя с „2019/331“;

б)

в буква р) „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(10)

В член 28, буква д), „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(11)

В член 30, параграф 1, буква в), „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(12)

В член 58, параграф 2, трета алинея, „…/…“ се заменя с „2019/331“;

(13)

В член 69, параграф 1 „…/…“ се заменя с „2019/331“.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията от 31 октомври 2019 година за определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на дейност (ОВ L 282, 4.11.2019 г., стр. 20).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията от 19 декември 2018 г. за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 334, 31.12.2018 г., стр. 94).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 на Комисията от 19 декември 2018 г. за определяне на валидни за целия Съюз преходни правила за хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 59, 27.2.2019 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II се добавят следните букви ж) и з):

„ж)

процедура или процес, с който се гарантира, че проверяващият орган поема пълна отговорност за дейностите по проверката, извършвани от лица в договорни отношения с него;

з)

процеси, с които се гарантира правилното функциониране на системата за управление, както е посочено в член 41, параграф 2, включително:

i.

процеси за преглед на системата за управление поне веднъж годишно, с интервали от не повече от 15 месеца между прегледите на управлението;

ii.

процеси за провеждане на вътрешни одити поне веднъж годишно, с интервали от не повече от 15 месеца между вътрешните одити;

iii.

процеси за установяване и управление на несъответствията в дейностите на проверяващия орган и предприемане на коригиращи действия за отстраняването на тези несъответствия;

iv.

процеси за установяване на рисковете и възможностите в дейностите на проверяващия орган и предприемане на превантивни действия за смекчаване на тези рискове;

v.

процеси за контрол на документираната информация.“


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2085 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2020 година

за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 на Комисията (2) се определят правила за мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове от дейностите, които са предмет на Директива 2003/87/ЕО. По-специално, в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 се определят правила за мониторинга на емисиите от биомаса, които са в съответствие с правилата за използването на биомаса, предвидени в Директива № 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4) отменя Директива 2009/28/ЕО, считано от 1 юли 2021 г. Поради това е целесъобразно да се приведат в съответствие разпоредбите относно мониторинга и докладването на емисиите от биомаса, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, с правилата, предвидени в Директива (ЕС) 2018/2001, по-специално по отношение на съответните определения и критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове при използването на биомаса. Също така, тъй като в Директива (ЕС) 2018/2001 се определят критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за горивата, използвани за енергийни цели, критериите за устойчивост за биомаса съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 следва да се прилагат само в случай на изгаряне на биомаса в инсталация или като биогориво за въздухоплаването. От съображения за правна сигурност е необходимо също така да се поясни, че когато биомасата, използвана за горене, не отговаря на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, нейното въглеродно съдържание следва да се смята за изкопаем въглерод.

(2)

Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 на Комисията (5) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията (6), от оператора на инсталация, кандидатстваща за безплатно разпределение на квоти в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО се изисква да включи съответните разпоредби за мониторинг в план относно методиката за мониторинг, който подлежи на одобрение от компетентния орган. В плановете за мониторинг на инсталациите, на които е предоставено безплатно разпределение на квоти, не е нужно да се включват допълнителни елементи. Съответно, вече не е необходимо да се предоставя на държавите членки възможността да изискват включването на такива елементи.

(3)

По време на преходния етап между уведомяването за изменение на план за мониторинг и одобрението на новия изменен план от компетентния орган следва да се избягва всеки пропуск в мониторинга или прилагането на по-малко точна методика. Поради това следва да се поясни, че събирането на данни през този преходен период следва да се основава както на първоначалния, така и на изменения план за мониторинг, и че следва да се документират и двата резултата от мониторинга.

(4)

С оглед осигуряването на точен мониторинг на пораждащите емисии потоци, свързани с подаван в газопреносна мрежа биогаз, трябва да се приемат подобрени и по-строги правила за определяне на данните за дейността от биогаз. По-конкретно, определянето на фракцията на биомасата следва да зависи от действителното закупуване на биогаз от оператора и следва да се избягва всяко потенциално двойно отчитане на един и същ биогаз от различни потребители. Въз основа на опита, натрупан в прилагането на методиката за определяне на фракцията на биомасата в природния газ от газопреносна мрежа, Комисията ще оцени необходимостта от преразглеждане на тази методика.

(5)

Поради типичните административни и практически процедури на летищата е трудно да се установи в кое въздухоплавателно средство е физически доставена дадена партида гориво. Тъй като авиационните горива са еднородни в техническите си спецификации, уместно е да се позволи прилагането на подход за мониторинг на зареждането с биогорива въз основа на данни за закупуването, стига да са спазени съответните изисквания, определени в членове 29, 30 и 31 от Директива (ЕС) 2018/2001.

(6)

От съображения за последователност закръгляването на данните за емисиите на парникови газове следва да се приведе в съответствие с начина на закръгляване на проверените емисии в Регистъра на ЕС, създаден в съответствие с член 19 от Директива 2003/87/ЕО.

(7)

За да се намали административната тежест за операторите, които използват някои материали от смесени процеси, разграничението между неорганичен въглерод, предимно под формата на карбонати, и органичен въглерод следва при възможност да се избягва. За да се съгласува общата лабораторна практика с терминологията на различните видове пораждащи емисии потоци, е уместно всички форми на въглерод да се включат в един и същ подход за емисиите от технологични процеси. Поради това когато е възможно следва да се разреши анализът на общия въглерод на даден материал вместо разделното разглеждане на общия неорганичен въглерод и общия органичен въглерод. Вследствие на това вместо „органичен въглерод“, за всички форми на въглерод освен карбонатите следва да се използва изразът „некарбонатен въглерод“.

(8)

Петият доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата (7) предоставя нови стойности на потенциала за глобално затопляне на парниковите газове. Поради това потенциалът за глобално затопляне на парниковите газове, използван в системата за търговия с емисии на ЕС, следва да бъде адаптиран към тези стойности и приведен в съответствие с други актове на Съюза.

(9)

След публикуването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 беше открита грешка във формула, използвана за определяне на емисиите на C2F6. Грешката следва да бъде поправена.

(10)

Държавите членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2018/2001 до 30 юни 2021 г. Тъй като мониторингът и докладването съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 се извършват на база календарна година, измененията, въведени с цел привеждане на разпоредбите на посочения регламент в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/2001, следва да започнат да се прилагат едва от началото на следващия период на докладване, т.е. от 1 януари 2022 г. Датата на прилагане на другите изменения и на поправката следва да бъде същата като тази на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, т.е. 1 януари 2021 г. Съществуващите разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от биомаса в съответствие с Директива 2009/28/ЕО следва съответно да продължат да се прилагат за емисиите, възникващи през 2021 г.

(11)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 следва да бъде съответно изменен и поправен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 се изменя както следва:

(1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

точка 21) се заменя със следното:

„21)

„биомаса“ означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), от горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибното стопанство и аквакултурите, както и биоразградимата фракция на отпадъци, включително на промишлени и битови отпадъци от биологичен произход;“;

б)

добавят се следните точки 21a — 21д:

„21а)

„газообразни и твърди горива от биомаса“ означава газообразни и твърди горива, произведени от биомаса;

21б)

„биогаз“ означава газообразни горива, произведени от биомаса;

21в)

„отпадък“ означава отпадък съгласно определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО с изключение на вещества, които са били умишлено изменени или замърсени, за да отговарят на това определение;

21 г.)

„остатък“ означава вещество, различно от търсения пряко краен продукт/крайни продукти от даден процес на производство; то не е основната цел на производствения процес и процесът не е модифициран специално, така че то да бъде произвеждано;

21д)

„остатъци от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство“ означава остатъци, които се произвеждат пряко от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство и които не включват остатъци от свързаната с тези отрасли промишленост или преработване;“;

в)

точка 23) се заменя със следното:

„23)

„биогорива“ означава течни горива в транспорта, произведени от биомаса;

(2)

в член 12 параграф 3 се заличава;

(3)

в член 16, параграф 1, втора алинея се заменя със следното:

„В случаи на съмнение, операторът или операторът на въздухоплавателни средства прилага успоредно както изменения, така и първоначалния план за мониторинг при извършването на целия мониторинг и докладване в съответствие с двата плана, и документира и двата резултата от мониторинга.“;

(4)

В член 18, параграф 2 се добавя следната трета алинея:

„За целите на настоящия параграф се прилага член 38, параграф 5, при условие че операторът разполага със съответната информация относно критериите за устойчивост и намаление на емисиите на парникови газове на използваните за горене биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.“;

(5)

в член 19 се добавя следният параграф 6:

„6.   За целите на настоящия член се прилага член 38, параграф 5.“;

(6)

Член 38 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„За целите на настоящия параграф се прилага член 38, параграф 5.“;

б)

в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:

„Емисионният фактор за биомаса е нула. За целите на настоящата алинея се прилага член 38, параграф 5.“;

в)

в параграф 4 се добавя следната алинея:

За целите на настоящия параграф се прилага член 38, параграф 5.“;

г)

добавя се следният параграф 5:

„5.   При позоваване на настоящия параграф използваните за горене биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса изпълняват критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, определени в член 29, параграфи 2—7 и 10 от Директива (ЕС) 2018/2001.

Въпреки това биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство, трябва да изпълняват само критериите, определени в член 29, параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001. Настоящата алинея се отнася също за отпадъците и остатъците, които първоначално се обработват за получаването на междинен продукт, преди да бъдат допълнително преработени в биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.

Електрическата енергия, топлинната енергия и енергията за охлаждане, произведени от твърди битови отпадъци, не са предмет на критериите, определени в член 29, параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001.

Критериите, определени в член 29, параграфи 2—7 и 10 от Директива (ЕС) 2018/2001, се прилагат независимо от географския произход на биомасата.

Член 29, параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001 се прилага за инсталация съгласно определението в член 3, буква д) от Директива 2003/87/ЕО.

Съответствието с критериите, определени в член 29, параграфи 2—7 и 10 от Директива (ЕС) 2018/2001, се оценява съгласно член 30 и член 31, параграф 1 от посочената директива.

Ако биомасата, използвана за горене, не съответства на разпоредбите на настоящия параграф, нейното въглеродно съдържание се смята за изкопаем въглерод.“;

(7)

Член 39 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 и член 30 операторът не използва анализи или методи за оценка съгласно параграф 2 за определяне на фракцията на биомасата в природен газ, получен от газопреносна мрежа, в която се добавя биогаз.

Операторът може да определи, че известно количество природен газ от газопреносната мрежа е биогаз, като използва методиката, посочена в параграф 4.“

б)

добавя се следният параграф 4:

„4.   Операторът може да определя фракцията на биомасата, като използва документация за купуване на биогаз с равностойно енергийно съдържание, при условие че представи на компетентния орган удовлетворителни доказателства, че:

а)

няма двойно отчитане на едно и също количество биогаз, по-специално че не се твърди, че купеният биогаз се използва от друго лице, включително чрез разкриване на гаранция за произход съгласно определението в член 2, параграф 12 от Директива (ЕС) 2018/2001;

б)

операторът и производителят на биогаз са свързани в една и съща газопреносна мрежа.

За целите на доказването на съответствие с настоящия параграф операторът може да използва данните, вписани в база данни, създадена от една или повече държави членки, която позволява проследяване на преносите на биогаз.“;

(8)

В член 43, параграф 4 се добавя следната алинея:

„За целите на настоящия параграф се прилага член 38, параграф 5.“;

(9)

В член 47, параграф 2 се добавя следната алинея:

„За целите на настоящия параграф се прилага член 38, параграф 5.“;

(10)

Член 54 се заменя със следното:

„Член 54

Специфични разпоредби за биогорива

1.   При смесени горива операторът на въздухоплавателни средства може или да приеме отсъствието на биогориво и да прилага по подразбиране 100 % изкопаема фракция, или да определи фракция на биогоривото в съответствие с параграф 2 или 3.

2.   Когато биогоривата се смесват физически с изкопаеми горива и се доставят до въздухоплавателното средство на физически разграничими партиди, операторът на въздухоплавателни средства може да извърши анализи в съответствие с членове 32—35 за определяне на фракцията на биомасата въз основа на съответен стандарт и аналитичните методи, посочени в тези членове, при условие че използването на стандарта и на аналитичните методи е одобрено от компетентния орган. Ако операторът на въздухоплавателни средства представи на компетентния орган доказателства, че подобни анализи биха довели до неразумно високи разходи или са технически неосъществими, операторът може да използва оценката на съдържанието на биогориво на база масов баланс на купените изкопаеми горива и биогорива.

3.   Когато купените партиди биогориво не се доставят физически до конкретно въздухоплавателно средство, операторът на въздухоплавателни средства не използва анализи за определяне на фракцията на биомасата в използваните горива.

Операторът на въздухоплавателни средства може да определя фракцията на биомасата, като използва документация за закупуване на биогориво с равностойно енергийно съдържание, при условие че представи на компетентния орган удовлетворителни доказателства, че няма двойно отчитане на едно и също количество биогориво, и по-специално че не се твърди, че закупеното биогориво ще бъде използван от друг.

За целите на доказване на съответствие с изискванията, посочени във втора алинея, операторът може да използва данните, вписани в базата данни на Съюза, създадена по силата на член 28, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001.

4.   Емисионният фактор за биогорива е нула.

За целите на настоящия параграф към горенето на биогорива от операторите на въздухоплавателни средства се прилага член 38, параграф 5.“;

(11)

В член 72, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„Общите годишни емисии на всеки от парниковите газове CO2, N2O и PFC се докладват като закръглени тонове CO2 или CO2(e). Общите годишни емисии на инсталацията се изчисляват като сумата от закръглените стойности на CO2, N2O и PFC.“;

(12)

Приложения I и X се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

(13)

Приложения II, IV и VI се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066

В подраздел Б от раздел 8 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 „Метод Б - метод на база свръхнапрежението“ се поправя както следва:

(1)

формулата „емисии на C2F6 [t] = емисии на CF4 ×FCF2F6“ се заменя с формулата „емисии на C2F6 [t] = емисии на CF4 × FC2F6“;

(2)

определението „FCF2F6 = Тегловно съотношение на C2F6 (t C2F6/t CF4)“ се заменя с „FC2F6 = Тегловно съотношение на C2F6 (t C2F6/t CF4)“.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 се прилага от 1 януари 2021 г.

Въпреки това член 1, точки 1, 4—10 и 12 се прилагат от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 на Комисията от 19 декември 2018 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията (ОВ L 334, 31.12.2018 г., стр. 1).

(3)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(4)  Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 на Комисията от 19 декември 2018 г. за определяне на валидни за целия Съюз преходни правила за хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 59, 27.2.2019 г., стр. 8).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията от 31 октомври 2019 година за определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на дейност (ОВ L 282, 4.11.2019 г., стр. 20).

(7)  Колона „100-годишен ПГЗ“ в таблица 8.А.1 от допълнение 8.A към доклада „Изменение на климата 2013 г.: Физико-научни основи Принос на работна група I към петия доклад за оценка, изготвен от Междуправителствения комитет по изменение на климата, стр. 731; Достъпен наhttps://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения I и X към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 се изменят, както следва:

(1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в раздел 1 се добавят следните точки 8 и 9:

8)

когато е приложимо, описание на процедурата, използвана за оценка дали пораждащите емисии потоци от биомаса са в съответствие с член 38, параграф 5;

9)

когато е приложимо, описание на процедурата, използвана за определяне на количествата биогаз въз основа на документацията за купуване съгласно член 39, параграф 4.“;

б)

в раздел 2, точка 2 се добавят следните букви е) и ж):

„е)

когато е приложимо, описание на процедурата, използвана за оценка дали биогоривата съответстват на член 38, параграф 5;

ж)

когато е приложимо, описание на процедурата, използвана за определяне на количествата биогорива въз основа на документацията за купуване съгласно член 54, параграф 3.“;

(2)

Приложение X се изменя, както следва:

а)

в точка 6 от раздел 1, буква а) се заменя със следното:

„а)

общите емисии, изразени като t CO2(e), включително CO2 от пораждащи емисии потоци от биомаса, които не са в съответствие с член 38, параграф 5;“;

б)

в точка 8 от раздел 1, буква г) се заменя със следното:

„г)

емисиите, количествата и енергийното съдържание на изгаряните горива от биомаса и течни горива от биомаса, изразени в t и TJ, и информация дали тези горива от биомаса и течни горива от биомаса отговарят на изискванията на член 38, параграф 5.“;

в)

раздел 2 се изменя, както следва:

(1)

точка 9 се заменя със следното:

„9)

Общи емисии на CO2 в тонове CO2, разбити по държави членки на излитане и кацане, включително CO2 от биогорива, които не отговарят на изискванията по член 38, параграф 5;“;

(2)

точка 12 се заменя със следното:

„12)

Записки за допълнителни данни:

а)

количеството биогорива, използвани през отчетната година (в тонове или m3), изброени по вид гориво, и дали биогоривата отговарят на изискванията на член 38, параграф 5;

б)

долната топлина на изгаряне на биогоривата и алтернативните горива;“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложения II, IV и VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 се изменят, както следва:

(1)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в първата алинея от раздел 2 второто изречение се заменя със следното:

„Когато горива или горивни материали, които пораждат емисии на CO2, се използват като технологична суровина, се прилага раздел 4 от настоящото приложение.“;

б)

раздел 4 се заменя със следното:

„4.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВАТА ЗА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕМИСИИ НА CO2 ОТ ПРОЦЕСИ

За всички емисии на CO2 от процеси, по-специално за емисиите от разлагане на карбонати и участващи в процеса материали, които съдържат въглерод, различен от карбонати, например уреа, кокс и графит, ако над тях се осъществява мониторинг по стандартната методика в съответствие с член 24, параграф 2, се прилагат определените в настоящия раздел нива за приложимите изчислителни коефициенти.

При смесени материали, които съдържат неорганичен и органичен въглерод, операторът може да избере дали:

да определи предварителен общ емисионен фактор за смесения материал, като анализира общото въглеродно съдържание и използва коефициент на превръщане, и — ако е приложимо — фракцията на биомасата и долната топлина на изгаряне, свързани с това общо въглеродно съдържание; или

да определи органичното и неорганичното съдържание поотделно и да ги третира като два отделни пораждащи емисии потока.

За емисиите от разлагането на карбонати операторът може да избере един от следните методи за всеки пораждащ емисии поток:

а)

Метод А (на база на входящите материали): емисионният фактор, коефициентът на превръщане и данните за дейността се определят в зависимост от въведеното в процеса количество материали.

б)

Метод Б (на базата на изходящите материали): емисионният фактор, коефициентът на превръщане и данните за дейността се определят в зависимост от количеството на изходящите материали.

За други емисии на CO2 от процеси операторът прилага само метод А.

4.1.   Нива за емисионния фактор при използване на метод А

Ниво 1: Операторът прилага едно от следните:

а)

стандартните коефициенти, посочени в приложение VI, раздел 2, таблица 2 за разлагане на карбонати или в таблици 1, 4 или 5 за други участващи в процеса материали;

б)

други константни стойности в съответствие с член 31, параграф 1, буква д), при положение че няма подходяща стойност в приложение VI.

Ниво 2: Операторът прилага специфичен за съответната държава емисионен фактор в съответствие с член 31, параграф 1, буква б) или в), или стойности съгласно член 31, параграф 1, буква г).

Ниво 3: Операторът определя емисионния фактор в съответствие с членове 32 — 35. За преобразуването на данните за състава в емисионни фактори се използват стехиометричните съотношения, посочени в раздел 2 от приложение VI.

4.2.   Нива за коефициента на превръщане при използване на метод А

Ниво 1: Използва се коефициент на превръщане, равен на 1.

Ниво 2: За карбонатите и другите въглеродни съединения, напускащи процеса, се използва коефициент на превръщане със стойност между 0 и 1. Операторът може да приеме, че има пълно преобразуване на един или няколко входящи материала, и да означи останалия входящ материал (останалите входящи материали) като непреобразуван материал или друг въглерод. Допълнителното определяне на съответните химични параметри на продуктите се извършва в съответствие с посоченото в членове 32 — 35.

4.3.   Нива за емисионния фактор при използване на метод Б

Ниво 1: Операторът прилага едно от следните:

а)

стандартните фактори, посочени в приложение VI, раздел 2, таблица 3;

б)

други константни стойности в съответствие с член 31, параграф 1, буква д), при положение че няма подходяща стойност в приложение VI.

Ниво 2: Операторът прилага специфичен за съответната държава емисионен фактор в съответствие с член 31, параграф 1, буква б) или в), или стойности съгласно член 31, параграф 1, буква г).

Ниво 3: Операторът определя емисионния фактор в съответствие с членове 32 — 35. За преобразуването на данните за състава в емисионни фактори се използват стехиометричните съотношения, посочени в приложение VI, раздел 2, таблица 3, като се приема, че всички разглеждани метални оксиди са получени от съответните карбонати. За целта операторът взема предвид най-малко CaO и MgO и представя на компетентния орган данни за това кои други метални оксиди са свързани с карбонати в суровините.

4.4.   Нива за коефициента на превръщане при използване на метод Б

Ниво 1: Използва се коефициент на превръщане, равен на 1.

Ниво 2: Количеството некарбонатни съединения на съответните метали в суровините, включително рециркулирания прах, отнесената пепел, или други вече калцирани материали се отразява чрез коефициенти на превръщане, чиято стойност е между 0 и 1, като стойността 1 съответства на пълното преобразуване на съдържащите се в суровините карбонати в оксиди. Допълнителното определяне на съответни химични параметри на входящите в процеса материали се извършва съгласно посоченото в член 32 — 35.

4.5.   Нива за долната топлина на изгаряне (NCV)

Ако е от значение, операторът определя долната топлина на изгаряне на участващия в процеса материал, като използва нивата, определени в раздел 2.2 от настоящото приложение. Счита се, че NCV не е от значение за незначителни пораждащи емисии потоци, както и когато самият материал не е запалим без добавяне на други горива. При съмнение операторът иска потвърждение от компетентния орган дали трябва да се осъществява мониторинг и докладване на NCV.

4.6.   Нива за фракцията на биомасата

Ако е от значение, операторът определя фракцията на биомасата на въглерода, който се съдържа в участващия в процеса материал, като използва нивата, определени в раздел 2.4 от настоящото приложение.“;

в)

раздел 5 се заличава;

(2)

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

в раздел 1, подраздел В.2 първият параграф се заменя със следното:

„Чрез дерогация от посоченото в раздел 4 от приложение II, емисиите на СО2 от процеси, дължащи се на използването на уреа за скруберно пречистване на димни газове се изчисляват в съответствие с член 24, параграф 2, като се прилагат следните нива.“;

б)

в раздел 4, подраздел Б, заглавието се заменя със следното:

„Б.   Специфични правила за мониторинга

За мониторинга на емисиите от пърженето, агломерирането и пелетизацията на метални руди, операторът може да избере или използването на масов баланс в съответствие с член 25 и раздел 3 на приложение II, или използването на стандартна методика в съответствие с член 24 и раздели 2 и 4 на приложение II.“;

в)

раздел 9 се изменя, както следва:

(1)

раздел A се заменя със следното:

„А.   Обхват

Операторът включва поне един от следните потенциални източници на емисии на CO2: калцинирането на варовика в суровините, конвенционалните изкопаеми горива за пещите, алтернативните изкопаеми горива за пещите и алтернативните суровини, горивата от биомаса за пещите (отпадъци, съдържащи биомаса), използваните извън пещите горива, съдържанието на некарбонатен въглерод във варовика и шистите, както и материалите, използвани за скруберно пречистване на димните газове.“;

(2)

в подраздел Б вторият параграф се заменя със следното:

„Емисиите на CO2, произтичащи от отстранявания от процеса прах и от некарбонатния въглерод в суровините, се добавят в съответствие с подраздели В и Г на настоящия раздел.“;

(3)

в подраздел Г вторият и третият параграф се заменят със следното:

„Чрез дерогация от посоченото в раздел 4 от приложение II, в сила са следните определения на нивата за емисионния фактор:

Ниво 1: Съдържанието на некарбонатен въглерод в съответната суровина се преценява чрез прилагане на насоките за най-добри промишлени практики.

Ниво 2: Съдържанието на некарбонатен въглерод в съответната суровина се определя поне веднъж годишно в съответствие с посоченото в членове 32 — 35.

Чрез дерогация от посоченото в раздел 4 от приложение II се прилагат следните определения на нивата за коефициента на превръщане:

Ниво 1: Използва се коефициент на превръщане, равен на 1.

Ниво 2: Коефициентът на превръщане се изчислява чрез прилагане на най-добрата промишлена практика.“;

г)

раздел 10 се изменя, както следва:

(1)

в подраздел Б първият параграф се заменя със следното:

„Мониторингът на горивните емисии се осъществява в съответствие с раздел 1 от настоящото приложение. За емисиите от процеси от използваните суровини, мониторингът се осъществява съгласно раздел 4 от приложение II. Винаги се вземат под внимание калциевият и магнезиевият карбонат. Останалите карбонати и некарбонатният въглерод в суровините се вземат предвид, когато са от значение за изчислението на емисиите.“;

(2)

добавя се следният раздел В:

„В.   Емисии, произхождащи от некарбонатен въглерод в суровините

Операторът определя емисиите, произхождащи от некарбонатен въглерод, най-малко от варовик, шисти или алтернативни суровини в циментовите пещи, в съответствие с член 24, параграф 2.

Чрез дерогация от посоченото в раздел 4 от приложение II, в сила са следните определения на нивата за емисионния фактор:

Ниво 1: Съдържанието на некарбонатен въглерод в съответната суровина се преценява чрез прилагане на насоките за най-добри промишлени практики.

Ниво 2: Съдържанието на некарбонатен въглерод в съответната суровина се определя поне веднъж годишно в съответствие с посоченото в членове 32 — 35.

Чрез дерогация от посоченото в раздел 4 от приложение II се прилагат следните определения на нивата за коефициента на превръщане:

Ниво 1: Използва се коефициент на превръщане, равен на 1.

Ниво 2: Коефициентът на превръщане се изчислява чрез прилагане на най-добрата промишлена практика.“;

д)

в раздел 11, подраздел Б първият параграф се заменя със следното:

„Мониторингът на горивните емисии, включително от скруберното пречистване на димните газове, се осъществява в съответствие с раздел 1 от настоящото приложение. За емисиите от процеси от използваните суровини, мониторингът се осъществява съгласно раздел 4 от приложение II. Карбонатите, които се вземат предвид, включват най-малко CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, и SrCO3. Прилага се само метод А.“ Мониторингът на емисии от други участващи в процеса материали, включително кокс, графит и въглищен прах, се извършва съгласно посоченото в раздел 4 от приложение II.“;

е)

раздел 12 се изменя, както следва:

(1)

раздел A се заменя със следното:

„А.   Обхват

Операторът включва поне следните потенциални източници на емисии на CO2: пещните горива, калцинирането на варовик/доломит и на други карбонати, съдържащи се в суровините, варовика и другите карбонати, използвани за намаляване на замърсителите на въздуха и при други видове пречистване на димни газове, добавки, получени от изкопаеми материали или биомаса, използвани за постигане на пореста структура, включително полистирол, отпадъци от производството на хартия или дървесни стърготини, съдържание на некарбонатен въглерод в глината и други суровини.“;

(2)

в подраздел Б първият параграф се заменя със следното:

„Мониторингът на горивните емисии, включително от скруберното пречистване на димните газове, се осъществява в съответствие с раздел 1 от настоящото приложение. Мониторингът на емисиите от процеси, произхождащи от съставките и добавките на суровинната смес, се осъществява съгласно раздел 4 от приложение II. За керамиката на база пречистени или синтетични глини, операторът може да използва или метод А, или метод Б. За керамичните продукти на базата на необработени глини, както и когато се използват глини или добавки със значително съдържание на некарбонатен въглерод, операторът следва да използва метод А. Калциевите карбонати винаги се вземат предвид. Другите карбонати и некарбонатният въглерод в суровините се вземат предвид, когато са от значение за изчислението на емисиите.“;

(3)

В приложение VI таблица 6 се заменя със следното:

„Таблица 6

Стойности на потенциала за глобално затопляне

Газове

Потенциал за глобално затопляне

N2O

265 t CO2(e)/t N2O

CF4

6 630 t CO2(e)/t CF4

C2F6

11 100 t CO2(e)/t C2F6“


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2086 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 по отношение на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 за проверки чрез мониторинг във връзка със заявленията за помощ по свързани с площ схеми за помощ и исканията за плащане по свързани с площ мерки за подпомагане

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 62, параграф 2, първа алинея, букви а) и б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 на Комисията (2) съдържа някои дерогации от, inter alia, Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (3) по отношение на някои административни проверки и проверки на място, приложими в рамките на общата селскостопанска политика.

(2)

Някои елементи на проверките чрез мониторинг, извършвани съгласно член 40а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, изискват посещения на място. Въпреки това, поради ограниченията на движението, въведени с цел справяне с пандемията от COVID-19, през 2020 г. държавите членки може да не са в състояние да извършват тези проверки, както се изисква съгласно посочения член. Поради това е целесъобразно да се предвиди дерогация от някои разпоредби на посочения член.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Тъй като в настоящия регламент се предвижда допълнителна дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на референтната 2020 година поради пандемията от COVID-19, той следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и да се прилага с обратно действие, считано от същата дата като Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за директните плащания и на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 се вмъква следният член 4а:

„Член 4а

Чрез дерогация от член 40а, параграф 1, първа алинея, буква в), първо изречение и член 40а, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, когато поради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19, държавите членки не са в състояние да извършат всички проверки, които изискват проверки на терен, по отношение на референтната 2020 година се прилага следното:

а)

съответните проверки, свързани с критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, се извършват за най-малко 3 % от съответните бенефициери;

б)

проверките на съдържанието на тетрахидроканабинол в конопа се извършват за най-малко 10 % от площта.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 април 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 на Комисията от 16 април 2020 г. за дерогация по отношение на 2020 г. от регламенти за изпълнение (ЕС) № 809/2014, (ЕС) № 180/2014, (ЕС) № 181/2014, (ЕС) 2017/892, (ЕС) 2016/1150, (ЕС) 2018/274, (ЕС) 2017/39, (ЕС) 2015/1368 и (ЕС) 2016/1240 по отношение на някои административни проверки и проверки на място, приложими в областта на общата селскостопанска политика (ОВ L 119, 17.4.2020 г., стр. 3).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/50


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2087 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2020 година

за неподновяване на одобрението на активното вещество манкоцеб в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2005/72/ЕО на Комисията (2) манкоцеб бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се смятат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество манкоцеб, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 януари 2021 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бяха подадени заявления за подновяване на одобрението на манкоцеб.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според докладващата държава членка заявленията са пълни.

(6)

Докладващата държава членка изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира със съдокладващата държава членка и на 27 септември 2017 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните („Органa“) и на Комисията.

(7)

Органът направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие. Той също така изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването до заявителите и до държавите членки за коментар и започна обществена консултация по него. Органът препрати получените коментари на Комисията.

(8)

На 20 юни 2019 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) за това дали може да се очаква манкоцеб да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(9)

След оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС на 31 януари 2020 г. Гърция се съгласи да поеме ролята на докладваща държава членка.

(10)

В съответствие с разпоредбите на член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 през м. март 2020 г. Комисията отнесе за разглеждане до Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите проект на доклад във връзка с подновяването. По време на обсъжданията в рамките на Постоянния комитет новата докладваща държава членка Гърция уведоми, че смята за целесъобразно да оцени данните, които по нейно мнение са били пропуснати от предишната докладваща държава членка. На 2 септември 2020 г. Гърция изпрати на Комисията своята оценка под формата на актуализиран доклад за оценка във връзка с подновяването. Оценката беше предоставена също така на ЕОБХ, другите държави членки и заявителя.

(11)

Проектът на доклад във връзка с подновяването беше финализиран от Постоянния комитет на 23 октомври 2020 г.

(12)

Органът изрази няколко конкретни опасения. По-специално, той стигна до заключението, че манкоцеб е класифициран като токсичен за репродукцията от категория 1B и че са изпълнени новите критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система — при хората и най-вероятно при нецелевите организми. Освен това Органът заключи, че според оценките несвързаната с прием на храна експозиция надвишава референтните стойности за представителните употреби при домати, картофи, зърнени култури и лози. Поради това за разглежданите представителни употреби несвързаната с прием на храна експозиция на манкоцеб също не може да се счита за незначително ниска за целите на точки 3.6.4 и 3.6.5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009. Поради изразените опасения не може да се приложи дерогацията, предвидена в член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(13)

Комисията прикани заявителите да представят своите коментари относно заключението на Органа, а в съответствие с член 14, параграф 1, трета алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 — и относно проекта на доклад във връзка с подновяването. Заявителите представиха своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(14)

Независимо от изложените от заявителите аргументи обаче не беше възможно да бъдат отхвърлени опасенията по отношение на активното вещество.

(15)

Вследствие на това при една или повече представителни употреби на най-малко един продукт за растителна защита не беше установено, че посочените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобрение са изпълнени. Затова е целесъобразно одобрението на активното вещество манкоцеб да не бъде подновено.

(16)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(17)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи манкоцеб.

(18)

За продуктите за растителна защита, съдържащи манкоцеб, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече най-късно на 4 януари 2022 г.

(19)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2094 на Комисията (7) срокът на одобрението на манкоцеб беше удължен до 31 януари 2021 г., за да се даде възможност процедурата по подновяване да приключи, преди срокът на одобрението на посоченото вещество да изтече. Тъй като решението за неподновяване на одобрението е взето преди да изтече удълженият срок, настоящият регламент следва да започне да се прилага възможно най-скоро.

(20)

Настоящият регламент не възпрепятства подаването на ново заявление за одобрение на манкоцеб в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неподновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество манкоцеб не се подновява.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заличава ред № 114 относно манкоцеб.

Член 3

Преходни мерки

Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи манкоцеб като активно вещество, не по-късно от 4 юли 2021 г.

Член 4

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, изтича не по-късно от 4 януари 2022 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2005/72/ЕО на Комисията от 21 октомври 2005 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкозеб, манеб и метирам като активни вещества (ОВ L 279, 22.10.2005 г., стр. 63).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2019 г. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mancozeb („Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество манкоцеб като пестицид“). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2019;17(7):5755 DOI: 10.2903/j.efsa.2019,5755

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2094 на Комисията от 29 ноември 2019 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бенфлуралин, димоксистробин, флуазинам, флутоланил, манкоцеб, мекопроп-P, мепикват, метирам, оксамил и пираклостробин (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 102).


ДИРЕКТИВИ

15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/53


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2088 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2020 година

за изменение на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на етикетирането на алергенните аромати в детските играчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (1), и по-специално член 46, параграф 1, първа алинея, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2009/48/ЕО се установява общо задължение за обозначаване имената на 11 алергенни аромата върху играчката, върху прикрепен етикет, върху опаковката или в придружаваща листовка, ако се добавя към играчката, ако концентрацията на тези аромати надвишава 100 mg/kg в играчката или в нейните съставни части. Тези алергенни аромати са изброени в таблицата в третия параграф на точка 11 в част III от приложение II към посочената директива.

(2)

Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП), който подпомага Комисията като независим орган за оценка на риска в областта на козметичните продукти, отбелязва в становището си от 26 и 27 юни 2012 г. (2), че контактната алергия към аромати е общ, значим и чест проблем в Европа и че излагането на действието на ароматни вещества се получава от употребата на други потребителски продукти, като например играчки. НКБП отбелязва също така, че през последните години се налага тенденцията за добавяне на ароматизиращи химикали към много видове потребителски продукти, като детски играчки, които могат да допринесат значително за излагането на потребителите на аромати по дермален път. НКБП добавя, че потребителят е изложен на ароматни вещества от различни козметични продукти, други потребителски продукти, лекарствени продукти, както и при упражняването на някои професии и че по отношение на контактната алергия е важно съвкупното излагане, тъй като от решаващо значение е не източникът на излагане, а кумулативната доза на единица площ. В таблица 13—1 в становището са изброени редица установени контактни алергени при хората.

(3)

Изследване на алергенните вещества в продуктите за деца, проведено от Агенцията за защита на околната среда в Дания (3), показва наличието на алергенни аромати в детските играчки, а именно в пластилини, слайм, кукла, плюшено мече и гумени ленти.

(4)

Експертната група по въпросите на безопасността на детските играчки съветва Комисията при изготвянето на законодателни предложения и политически инициативи в областта на безопасността на детските играчки. Задачата на нейната подгрупа по химикалите в детските играчки (подгрупа „Химикали“) е да предоставя съвети по отношение на химическите вещества, които могат да бъдат използвани в детските играчки.

(5)

На заседанието си от 13 септември 2019 г. (4) експертната група по въпросите на безопасността на детските играчки припомни, че алергенното вещество — независимо дали е налично в козметичните продукти или в детските играчки, винаги е алергенно. Така нареченото „характерно свойство“ на веществото не зависи от употребата на веществото, поради което то винаги е налично, независимо от това дали алергенното вещество се използва в козметични продукти или в играчки. Вследствие на това експертната група счете, че алергенно вещество, което представлява риск в козметичните продукти, може да представлява риск и в детските играчки. Поради това тя подчерта, че е важно при регулирането на алергенните аромати в детските играчки да се вземат под внимание становищата на НКБП и на предшествалите го комитети по отношение на алергенните аромати в козметичните продукти.

(6)

На заседанието на подгрупата по химикалите от 3 май 2018 г. (5). мнозинството от нейните членове заключиха, че установените контактни алергени при хората, които са изброени в таблица 13—1 от становището на НКБП от 26 и 27 юни 2012 г., следва да бъдат добавени към списъка с алергенни аромати, които трябва да бъдат обозначени върху играчката, върху прикрепен етикет, върху опаковката или в придружаваща листовка, който се съдържа в таблицата в третия параграф на точка 11 в част III от приложение II към Директива 2009/48/ЕО.

(7)

На 13 септември 2019 г. експертната група по въпросите на безопасността на детските играчки потвърди заключенията на подгрупата по химикалите.

(8)

На заседанието си от 13 септември 2019 г. експертната група по въпросите на безопасността на детските играчки отбеляза, че вписване 4 в таблицата в третия параграф на точка 11 в част III от приложение II към Директива 2009/48/ЕО, отнасящо се за цитронелол, CAS номер 106-22-9, обхваща само сместа от двете енантиомерни форми на цитронелол. Според експертната група обаче изискванията за етикетиране следва да обхващат и двете отделни енантиомерни форми, изброени като CAS номер 1117-61-9 и CAS номер 7540-51-4 в таблица 13—1 от становището на НКБП от 26 и 27 юни 2012 г.

(9)

Предвид становището на НКБП от 26 и 27 юни 2012 г. и препоръката на експертната група по въпросите на безопасността на детските играчки от 13 септември 2019 г. изискванията за етикетиране следва да се прилагат за алергенните аромати, изброени в таблици 13—1 от становището на НКБП от 26 и 27 юни 2012 г., когато присъстват в детските играчки. Поради това ароматите, за които все още не се прилагат изискванията за забрана или етикетиране, установени в Директива 2009/48/ЕО, следва да бъдат включени в таблицата в третия параграф на точка 11 в част III от приложение II към посочената директива.

(10)

Поради това Директива 2009/48/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(11)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден по член 47, параграф 1 от Директива 2009/48/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 2009/48/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 4 юли 2022 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби считано от 5 юли 2022 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1.

(2)  Становище на НКБП относно алергенните аромати в козметичните продукти, 26—27 юни 2012 г. (SCCS/1459/11)http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(3)  Министерство на околната среда и храните на Дания - Агенция за защита на околната среда Проучване на алергенните вещества в продуктите, предназначени за деца — играчки и козметични продукти. Проучване на химическите вещества в потребителските продукти № 148, 2016 г.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/08/978-87-93529-00-7.pdf

(4)  Протокол от заседанието от 13 септември 2019 г. на експертната група по въпросите на безопасността на играчкитеhttps://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=17996

(5)  Протокол от заседанието от 3 май 2018 г. на подгрупата по химикалите към експертната група по безопасността на играчкитеhttps://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=19025.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в третия параграф на точка 11 в част III от приложение II се изменя, както следва:

(1)

вписване 4 се заменя със следното:

Име на алергенния аромат

CAS номер

„(4)

Цитронелол

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4“

(2)

добавят се следните вписвания:

Име на алергенния аромат

CAS номер

„(12)

Ацетилкедрен

32388-55-9

(13)

Амилов салицилат

2050-08-0

(14)

транс-Анетол

4180-23-8

(15)

Бензалдехид

100-52-7

(16)

Камфор

76-22-2; 464-49-3

(17)

Карвон

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

(18)

бета-Кариофилен (окислен)

87-44-5

(19)

Rose ketone-4 (Дамасценон)

23696-85-7

(20)

алфа-Дамаскон (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

(21)

цис-бета-Дамаскон

23726-92-3

(22)

делта-Дамаскон

57378-68-4

(23)

Карбинилов диметилбеззнилов ацетат (DMBCA)

151-05-3

(24)

Хексадеканолактон

109-29-5

(25)

Хексаметилинданoпиран

1222-05-5

(26)

(DL) -лимонен

138-86-3

(27)

Линалилов ацетат

115-95-7

(28)

Ментол

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

(29)

Метилов салицилат

119-36-8

(30)

3-Метил-5-(2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-ил)пент-4-ен-2-ол

67801-20-1

(31)

алфа-Пинен

80-56-8

(32)

бета-Пинен

127-91-3

(33)

Пропилиденфталид

17369-59-4

(34)

Салицилалдехид

90-02-8

(35)

алфа-Санталол

115-71-9

(36)

бета-Санталол

77-42-9

(37)

Склареол

515-03-7

(38)

алфа-Терпинеол

10482-56-1; 98-55-5

(39)

Терпинеол (смес от изомери)

8000-41-7

(40)

Терпинолен

586-62-9

(41)

Тетраметил ацетилоктахидро нафталени

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

(42)

Триметил бензенпропанол (Мajantol)

103694-68-4

(43)

Ванилин

121-33-5

(44)

Cananga odorata и масло от иланг-иланг

83863-30-3; 8006-81-3

(45)

Масло от кора от Cedrus atlantica

92201-55-3; 8000-27-9

(46)

Масло от листа на Cinnamomum cassia

8007-80-5

(47)

Масло от кора на Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

(48)

Масло от цветовете на Сitrus aurantium amara

8016-38-4

(49)

Масло от кори на Сitrus aurantium amara

72968-50-4

(50)

Базово масло от кори на Citrus bergamia

89957-91-5

(51)

Базово масло от кори на Citrus limonum

84929-31-7

(52)

Базово масло от кори на Citrus sinensis (синоним на: Aurantium dulcis)

97766-30-8; 8028-48-6

(53)

Масла от Cymbopogon citratus/schoenlanthus

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

(54)

Масло от листа на Eucalyptus spp.

92502-70-0; 8000-48-4

(55)

Масло от листа/цвета на Eugenia caryophyllus

8000-34-8

(56)

Jasminum grandiflorum/officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9; 85085-41-2

(58)

Плодово масло от Laurus nobilis

8007-48-5

(59)

Масло от листа Laurus nobilis

8002-41-3

(60)

Масло от семена на Laurus nobilis

84603-73-6

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(63)

Mentha piperita

8006-90-4; 84082-70-2

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

(65)

Narcissus spp.

Други, включително 90064-25-8

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3; 84238-39-1

(70)

Розово масло (Rosa spp.)

Други, включително 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

(71)

Santalum album

84787-70-2; 8006-87-9

(72)

Терпентиново масло

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0“


15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/58


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2089 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2020 година

за изменение на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за алергенни аромати в детските играчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (1), и по-специално член 46, параграф 1, първа алинея, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2009/48/ЕО е установена обща забрана за 55 алергенни аромата в детските играчки, изброени в таблицата в първия параграф на точка 11 в част III от приложение II към посочената директива, с цел да се защитят децата от алергии, които тези аромати могат да причинят, когато се използват в детските играчки.

(2)

Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП), който подпомага Комисията като независим орган за оценка на риска в областта на козметичните продукти, отбелязва в становището си от 26 и 27 юни 2012 г. (2), че контактната алергия към аромати е общ, значим и чест проблем в Европа и че излагането на ароматни вещества се получава от употребата на други потребителски продукти, като например играчки. НКБП отбелязва също така, че през последните години се налага тенденцията за добавяне на ароматизиращи химикали към много видове потребителски продукти, като детски играчки, което може да допринесе значително за излагането на потребителите на аромати по дермален път. НКБП добавя, че потребителят е изложен на ароматни вещества от различни козметични продукти, други потребителски продукти, лекарствени продукти, както и при упражняването на някои професии и че по отношение на контактната алергия е важно съвкупното излагане, тъй като от решаващо значение е не източникът на излагане, а кумулативната доза на единица площ.

(3)

Изследване на алергенните вещества в продуктите за деца, проведено от Агенцията за защита на околната среда в Дания (3), показва наличието на алергенни аромати в детските играчки, по-специално в пластилини, слайм, кукла, плюшено мече и ластици.

(4)

Експертната група по въпросите на безопасността на детските играчки консултира Комисията при изготвянето на законодателни предложения и политически инициативи в областта на безопасността на детските играчки. Задачата на нейната подгрупа по химикалите в детските играчки (подгрупа „Химикали“) е да предоставя съвети по отношение на химичните вещества, които могат да бъдат използвани в детските играчки.

(5)

На заседанието си от 13 септември 2019 г. (4) експертната група по безопасността на детските играчки припомни, че алергенното вещество — независимо дали е налично в козметичните продукти или в детските играчки, винаги е алергенно. Така нареченото „характерно свойство“ на веществото не зависи от употребата на веществото, поради което то винаги е налично, независимо от това дали алергенното вещество се използва в козметични продукти или в играчки. Вследствие на това експертната група счете, че алергенно вещество, което представлява риск в козметичните продукти, може да представлява риск и в детските играчки. Поради това тя подчерта, че е важно при регулирането на алергенните аромати в детските играчки да се вземат под внимание становищата на НКБП и на предшествалите го комитети по отношение на алергенните аромати в козметичните продукти.

(6)

Съгласно Директива 2009/48/ЕО Комисията има право да забранява използването или да изисква етикетиране на алергенните аромати в детските играчки. За разлика от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5), който регулира козметичните продукти, директивата не предвижда правомощия за Комисията да определя максимални граници за алергенните аромати.

(7)

В становището си от 26 и 27 юни 2012 г. НКБП стигна до заключението, че козметичните продукти, съдържащи атранол или хлороатранол, не са безопасни. Така НКБП потвърди становището на Научния комитет по потребителските продукти (НКПП) от 7 декември 2004 г. (6), че атранол и хлороатранол не следва да се използват в потребителските продукти. Поради това на заседанието си от 3 май 2018 г. (7). подгрупата по химикалите препоръча да се забрани употребата на атранол и хлороатранол в детските играчки, като бъдат включени в таблицата в първия параграф на точка 11 в част III от приложение II към Директива 2009/48/ЕО.

(8)

В становището си от декември 1999 г. (8). Научният комитет по козметичните продукти и нехранителните продукти, предназначени за потребителите (SCCNFP), който беше предшественик на НКБП, включи метиловия хептинкарбонат към ароматните химикали, които по-рядко се посочват като контактни алергени. Въз основа на това становище метиловият хептинкарбонат беше добавен към алергенните аромати, които трябва да бъдат изброени върху играчката, върху прикрепен етикет, върху опаковката или в придружаваща листовка, в съответствие с третия параграф на точка 11 от част III в приложение II към Директива 2009/48/ЕО. В становището си от 25 септември 2001 г. (9). SCCNFP препоръча нивото на метилов хептинкарбонат в готовите козметични продукти да не надвишава 0,01 %.

(9)

Като се има предвид гореизложеното, и по-специално становището на НКБП, в което се заключава, че козметичните продукти, съдържащи атранол или хлороатранол, не са безопасни, както и становището на НКПП, че атранoрл и хлороатранoл не следва да присъстват в продуктите за потребление, и становището на SCCNFP, според което метиловият хептинкарбонат не трябва да надвишава 0,01 % в козметичните продукти, на заседанието си на 13 септември 2019 г. експертната група по безопасност на детските играчки препоръча да се забрани употребата на атранол, хлороатранол и метилов хептинкарбонат в детските играчки.

(10)

Предвид становищата на НКБП, НКПП и на SCCNFP, както и на препоръката на експертната група по безопасността на детските играчки използването на атранол, хлороатранол и метилов хептинкарбонат в детските играчки следва да бъде забранено.

(11)

Поради това Директива 2009/48/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(12)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 47, параграф 1 от Директива 2009/48/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 2009/48/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 4 юли 2022 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби считано от 5 юли 2022 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1.

(2)  Становище на НКБП относно алергенните аромати в козметичните продукти, 26—27 юни 2012 г. (SCCS/1459/11) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(3)  Министерство на околната среда и храните на Дания - Агенция за защита на околната среда Изследване на алергенните вещества в продуктите, предназначени за деца — играчки и козметични продукти. Изследване на химичните вещества в потребителските продукти № 148, 2016 г.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/08/978-87-93529-00-7.pdf

(4)  Протокол от заседанието от 13 септември 2019 г. на експертната група по безопасността на играчките

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=17996

(5)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(6)  Заключение на НКПП относно атранол и хлороатранол, налични в естествени екстракти (напр. екстракт от дъб и дървесен мъх), 7 декември 2004 г. (SCCP/00847/04).

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_006.pdf

(7)  Протокол от заседанието от 3 май 2018 г. на подгрупата по химикалите към експертната група по безопасността на играчките

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=19025

(8)  Становище относно алергията към аромати при потребителите - преглед на проблема (Fragrance Allergy in Consumers — A review of the problem). Анализ на необходимостта от подходяща информация за потребителите и идентифициране на алергените за потребителите, 8 декември 1999 г. (SCCNFP/0017/98 Final), таблица 6б, стр. 23.

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out98_en.pdf

(9)  Становище относно Първоначален списък на парфюмиращите материали, които могат да съставляват част от козметичните продукти единствено ако отговарят на определените ограничения и условия, 25 септември 2001 г. (SCCNFP/0392/00 final), стр. 8

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out150_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

Точка 11 в част III от приложение II се изменя, както следва:

(1)

в първия параграф от таблицата се добавят следните вписвания:

Име на алергенния аромат

CAS номер

„(56)

Атранол (4-метил-2,6-дихидроксибензалдехид)

526-37-4

(57)

Хлороатранол (4-метил-3-хлоро-2,6-дихидроксибензалдехид)

57074-21-2

(58)

Метилов хептинкарбонат

111-12-6“

(2)

в третия параграф от таблицата вписване 10 се заличава.


РЕШЕНИЯ

15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/62


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2090 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 декември 2020 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/60)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Нараства броят на изтеглени от обращение копия на евробанкноти, за които би могло да има риск да бъдат сбъркани от широката общественост с истински евробанкноти, въпреки факта, че някои от тези копия носят малки или трудно разпознаваеми индикации, че са „копия“, „не са законно платежно средство“ или трябва да „се използват само за филми или реквизит“, тъй като те имат оптичния вид на евробанкноти и имитират определени защитни елементи на банкнотите. Тези копия основно се предлагат и закупуват чрез електронни пазари или уебсайтове. Копия, които широката общественост може да сбърка с истински евробанкноти, са незаконни съгласно Решение ЕЦБ/2013/10 (1). Поради това е важно да се приемат мерки за намаляване и евентуално спиране на по-нататъшното им разпространение. По-специално, ясната забрана на незаконни дейности увеличава правната сигурност. В същото време е важно да има възможност за освобождаване на действия по отношение на определени копия, ако Евросистемата прецени, че широката общественост не може да ги сбърка с истински евробанкноти.

(2)

Поради това Решение ЕЦБ/2013/10 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Член 2 от Решение ЕЦБ/2013/10 се заменя със следното:

„Член 2

Правила за възпроизвеждане на евробанкноти

1.   „Възпроизвеждане“ означава всяко материално или нематериално копие, което използва цялата или част от евробанкнота, посочена в член 1, или части от отделните елементи на дизайна ѝ, като, inter alia, цвят, размери и използването на букви или символи, и което наподобява или създава общо впечатление за истинска евробанкнота, независимо от:

а)

размера на образа; или

б)

материалите или техниките, използвани за изработването му; или

в)

това дали елементи от дизайна на евробанкнотата, като например буквите или символите, са променени или добавени.

2.   Освен ако ЕЦБ или НЦБ не даде съгласие за освобождаване, посочено в параграф 5, копия, които не отговарят на критериите, посочени в параграф 3, се считат за незаконни, а тяхното производство, притежание, транспортиране, разпространение, продажба, популяризиране, внос в Съюза и използване или опит за използване за трансакции – забранени.

3.   Копия, отговарящи на критериите, изброени по-долу, се считат за законни, доколкото не съществува риск широката общественост да ги сбърка с истински евробанкноти:

а)

едностранни копия на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че размерът на копието е равен на или по-голям от 125 % едновременно от дължината и ширината, или е равен на или по-малък от 75 % едновременно от дължината и ширината на съответната евробанкнота, посочена в член 1; или

б)

двустранни копия на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че размерът на копието е равен на или по-голям от 200 % едновременно от ширината и дължината, или е равен на или по-малък от 50 % едновременно от дължината и ширината на съответната евробанкнота, посочена в член 1; или

в)

копия на отделни елементи от дизайна на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че този елемент от дизайна не е изобразен на фон, наподобяващ банкнота; или

г)

едностранни копия, изобразяващи част от лицевата или обратната страна на евробанкнота, в случай че тази част е по-малка от една трета от оригиналната лицева или обратна страна на евробанкнота, посочена в член 1; или

д)

копия, изработени от материал, видимо различен от хартия, който изглежда и се усеща чувствително различен от материала, използван за банкноти; или

е)

нематериални копия, достъпни по електронен път на уебсайтове, чрез жични или безжични устройства, или чрез други устройства, позволяващи достъп на представители на обществеността до тези нематериални копия от място и във време, избрани от тях, в случай че:

думата SPECIMEN (образец) (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е отпечатана диагонално на копието с шрифт Arial или подобен на него;

разделителната способност на електронното копие, когато е в размер 100 %, не надвишава 72 точки на инч (dpi);

дължината на думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е най-малко 75 % от дължината на копието;

височината на думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е най-малко 15 % от ширината на копието; и

думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) се изобразява в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с основния цвят на съответната евробанкнота, посочена в член 1.

5.   По изключение ЕЦБ или съответната НЦБ, както е приложимо, могат след получаване на писмено искане да дадат съгласие за освобождаване на копие, което не отговаря на критериите на параграф 3, от забраната, посочена в параграф 2, ако ЕЦБ или съответната НЦБ счита, че копието не може да бъде сбъркано от широката общественост с истинска евробанкнота, посочена в член 1. Когато копието се изработва на територията само на една държава членка, чиято парична единица е еврото, тези искания за освобождаване се отправят до НЦБ на тази държава членка. Във всички останали случаи исканията се отправят до ЕЦБ.

6.   Правилата за възпроизвеждане на евробанкноти се прилагат също така и към евробанкноти, които са били изтеглени от обращение или са загубили статуса си на законно платежно средство съгласно настоящото решение.“

Член 2

Заключителни разпоредби

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 декември 2020 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  Решение ЕЦБ/2013/10 от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).


НАСОКИ

15.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 423/65


НАСОКИ (ЕС) 2020/2091 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 декември 2020 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/61)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 12.1, 14.3 и 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Нараства броят на изтеглени от обращение копия на евробанкноти, за които би могло да има риск да бъдат сбъркани от широката общественост с истински евробанкноти, въпреки факта, че някои от тези копия носят малки или трудно разпознаваеми индикации, че са „копия“, „не са законно платежно средство“ или трябва да „се използват само за филми или реквизит“, тъй като те имат оптичния вид на евробанкноти и имитират определени защитни елементи на банкнотите. Тези копия основно се предлагат и закупуват чрез електронни пазари или уебсайтове. Копия, които широката общественост може да сбърка с истински евробанкноти, са незаконни съгласно Насоки ЕЦБ/2003/5 (1). Поради това е важно да се приемат мерки за намаляване и евентуално спиране на по-нататъшното им разпространение в допълнение на съществуващите мерки, с които Евросистемата разполага, включително процедурите за нарушения, които могат да доведат до санкции съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета (2).

(2)

След въвеждането на евробанкнотите членовете на Евросистемата обменят становища относно това дали определени копия са законни или незаконни, за да се осигури хармонизирано тълкуване в цялата еврозона. За разглеждането обаче на евентуални бъдещи искания за освобождаване за типове копия, които не могат да бъдат оценени в контекста на установената практика, е необходимо да се въведе процедура за осигуряване на хармонизирано тълкуване в такива ситуации.

(3)

Поради това Насоки ЕЦБ/2003/5 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2003/5 се изменят, както следва:

(1)

Член 1 се заменя със следното:

Член 1

Определения

За целите на настоящите насоки:

1.

„незаконно възпроизвеждане“ означава всяко копие, посочено в член 2, параграф 1 от Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка (*1), което:

а)

не отговаря на критериите, установени в член 2, параграф 3 от Решение ЕЦБ/2013/10, и не е освободено от ЕЦБ или съответната НЦБ съгласно член 2, параграф 5 от Решение ЕЦБ/2013/10; или

б)

нарушава авторското право на ЕЦБ върху евробанкнотите, например чрез неблагоприятно влияние върху репутацията на евробанкнотите.

2.

„незаконна дейност“ означава производството, притежанието, транспортирането, разпространението, продажбата, популяризирането, вносът в Съюза и използването или опитът за използване за трансакции на незаконни копия.

(*1)  Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).“;"

(2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

заглавието на член 2 се заменя със следното:

„Налагане на мерки, насочени срещу незаконни дейности“;

б)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато узнае за незаконна дейност, извършвана на националната ѝ територия, НЦБ нарежда на нарушаващата страна чрез предоставено от ЕЦБ стандартизирано съобщение да прекрати участие в една или повече от съответните незаконни дейности и когато сметне за уместно, нарежда на страната, притежаваща незаконното копие, да го предаде.“;

в)

вмъкват се следните параграфи 1а, 1б и 1в:

„1а.   НЦБ уведомява незабавно ЕЦБ, когато узнае за пряко или косвено участие в незаконна дейност, включително чрез електронна форма на уебсайтове със съответните национални url домейни, чрез жични или безжични устройства или чрез други устройства, позволяващи достъп на представители на обществеността до незаконното копие от място и във време, избрано от тях. Използвайки стандартизиран образец, предоставен от ЕЦБ, НЦБ също така нарежда на нарушаващата страна да прекрати участие в незаконната дейност. ЕЦБ предприема всички възможни стъпки, за да премахне незаконното копие от електронното му местонахождение.

1б.   ЕЦБ може също така да нареди на нарушаващата страна да прекрати участие в една или повече от съответните незаконни дейности на територията на повече от една държава членка и извън Съюза. Когато счете за подходящо, ЕЦБ нарежда на страната, притежаваща незаконното копие, да го предаде.

1в.   Преди да предприеме някоя от посочените в настоящия член мерки, НЦБ уведомява ЕЦБ, а ЕЦБ координира подлежащите на предприемане мерки, така че НЦБ или ЕЦБ, което е приложимо, при предприемане на мерките извършва действия в рамките на своята изискуема компетентност.“;

г)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Последващо решение за започване на процедура за нарушение на основание член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета (*2), което може да доведе до санкции, наложени в съответствие с този регламент, се взема или от Изпълнителния съвет на ЕЦБ, или от съответната НЦБ. Преди вземането на такова решение ЕЦБ и съответната НЦБ се консултират взаимно и НЦБ уведомява ЕЦБ дали е открита, или може да бъде открита, отделна процедура за нарушение съгласно националното наказателно право, и освен това, дали има друго подходящо правно основание за действие срещу незаконната дейност, като например закон за авторското право. Когато вече е открита процедура за нарушение или предстои да бъде открита съгласно националното наказателно право, или съществува друго подходящо правно основание за действие срещу незаконната дейност, не се открива процедура за нарушение съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98.

(*2)  Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).“;"

д)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   ЕЦБ предприема самостоятелно действията, описани в настоящия член, ако:

а)

произходът на незаконната дейност не може да бъде установен достатъчно точно; или

б)

незаконната дейност е била или ще бъде извършена на териториите на няколко участващи държави членки; или

в)

незаконната дейност е била или ще бъде извършена извън териториите на участващите държави членки.“;

(3)

Член 3 се заменя със следното:

Член 3

Искания за освобождаване на копия

1.   Всички искания за освобождаване в съответствие с член 2, параграф 5 от Решение ЕЦБ/2013/10 се разглеждат:

а)

от съответната НЦБ от името на ЕЦБ, ако копията са били или ще бъдат изработени на територията само на нейната държава членка; или

б)

от ЕЦБ във всички други случаи, описани в член 2, параграф 5 от Решение ЕЦБ/2013/10.

2.   Ако получи искане за освобождаване на нов вид, НЦБ уведомява ЕЦБ за искането и за намерението си да предостави или откаже освобождаване. В случай на различие в становищата на ЕЦБ и НЦБ решението се взема от Изпълнителния съвет. При вземане на решението си Изпълнителният съвет отчита становищата на Комитета по банкнотите и Правния комитет, по-специално изразените становища относно конкретното положение на въпросната държава членка с оглед на изразените становища относно последиците от решението за цялата еврозона. ЕЦБ събира данните по получените от нея искания (независимо дали са адресирани до ЕЦБ) и отговорите на тези искания, като информира НЦБ за това. ЕЦБ може също да публикува консолидираните данни.“

Член 2

Действие

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 декември 2020 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  Насоки ЕЦБ/2003/5 от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20).

(2)  Регламент (ЕО) № 2532/98 от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).