ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 405

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
2 декември 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст)

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (преработен текст)

40

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 ( OB L 314, 5.12.2019 г. )

79

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС ( OB L 314, 5.12.2019 г. )

84

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 405/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1783 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2020 година

относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)

(преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета (3) вече са правени изменения. Поради по-нататъшни съществени изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в която е осигурено свободното движение на хора. За изграждането на такова пространство Съюзът трябва да приеме, наред с другите мерки, мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, което е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(3)

За целите на правилното функциониране на вътрешния пазар и на развитието на пространството на гражданско правосъдие в Съюза е необходимо по-нататъшно подобряване и ускоряване на сътрудничеството между съдилищата в различните държави членки във връзка със събирането на доказателства. Настоящият регламент има за цел да подобри ефективността и бързината на съдебното производство чрез опростяване и рационализиране на механизмите за сътрудничество при събирането на доказателства при трансгранични производства, като същевременно спомага за намаляване на забавянията и на разходите за физическите лица и предприятията. Осигуряването на по-голяма правна сигурност и опростени, рационализирани и цифровизирани процедури ще насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични сделки, като по този начин ще се стимулира търговията в рамките на Съюза, а оттам и функционирането на вътрешния пазар.

(4)

Настоящият регламент установява правила относно сътрудничеството между съдилищата на различните държави членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела.

(5)

За целите на настоящия регламент понятието „съд“ следва да означава и други органи, които упражняват съдебни функции, като или действат въз основа на делегиране на правомощия от съдебен орган, или действат под контрола на съдебен орган, и които са компетентни съгласно националното право да събират доказателства за целите на съдебно производство по граждански или търговски дела. Това включва по-специално органи, които се определят като съд съгласно други правни актове на Съюза, например Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (4), и регламенти (ЕС) № 1215/2012 (5) и (ЕС) № 650/2012 (6) на Европейския парламент и на Съвета.

(6)

За да осигури възможно най-голяма яснота и правна сигурност, искането за събиране на доказателства следва да бъде предадено чрез формуляр, който е попълнен на езика на държавата членка на замоления съд или на друг език, приеман от тази държава членка. По същите причини формуляри трябва да се използват във възможно най-голяма степен и за по-нататъшна комуникация между съответните съдилища.

(7)

За да се гарантира бързото предаване на искания и съобщения между държавите членки за целите на събирането на доказателства следва да се използва подходяща съвременна комуникационна технология. Ето защо по правило цялата комуникация и обменът на документи следва да се осъществяват чрез сигурна и надеждна децентрализирана информационна система, включваща национални информационни системи, които са взаимосвързани и технически оперативно съвместими, например, но без да се засяга бъдещото технологично развитие, въз основа на e-CODEX. Съответно следва да се създаде такава децентрализирана информационна система за обмен на данни съгласно настоящия регламент. Децентрализираният характер на тази информационна система означава, че тя ще позволява обмен на данни единствено между една държава членка и друга държава членка, без институциите на Съюза да участват в този обмен.

(8)

Без да се засяга възможността за бъдещо технологично развитие, сигурната децентрализирана информационна система и компонентите ѝ не следва да се разбират непременно като „квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща“, както е определена в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(9)

Комисията следва да отговаря за създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образец на софтуерно приложение за свързване, който държавите членки следва да могат да използват вместо национална информационна система в съответствие с принципите за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Комисията следва да проектира, разработи и поддържа образеца на софтуерното приложение за свързване в съответствие с изискванията и принципите за защита на данните, установени в регламенти (ЕС) 2018/1725 (8) и (ЕС) 2016/679 (9) на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално принципите за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Образецът на софтуерното приложение за свързване следва също да включва подходящи технически мерки и да дава възможност за организационни мерки, необходими да се гарантира ниво на сигурност и оперативна съвместимост, което е подходящо за обмена на информация в контекста на събирането на доказателства.

(10)

По отношение на компонентите на децентрализираната информационна система, за които отговорност носи Съюза, управляващият субект следва да разполага с достатъчно ресурси, за да осигури правилното функциониране на тази система.

(11)

Компетентният(-ите) орган(и) съгласно националното право следва да отговаря(т) в качеството си на администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с обработването на лични данни, което извършва(т) съгласно настоящия регламент, за предаването на искания и други съобщения между държавите членки.

(12)

Предаването чрез децентрализираната информационна система може да е невъзможно поради срив в системата или заради естеството на доказателствата, например при предаване на ДНК или кръвни проби. При изключителни обстоятелства също може да е по-подходящо да се използват други средства за комуникация, например в ситуация, в която конвертирането на обемиста документация в електронна форма би наложило несъразмерна административна тежест на компетентните органи или когато оригиналът на документа на хартиен носител е необходим, за да се прецени неговата автентичност. Когато не се използва децентрализираната информационна система, предаването следва да се извършва с най-подходящите алтернативни средства. Такива алтернативни средства следва да изискват, наред с другото, предаването да се извършва възможно най-бързо и по сигурен начин чрез други защитени електронни средства или чрез пощенска услуга.

(13)

С цел да се подобри трансграничното електронно предаване на документи чрез децентрализираната информационна система не следва да бъде отричана или отказвана правната сила и допустимостта на посочените документи като доказателство в производството единствено на основанието, че те са в електронна форма. При все това този принцип не следва да засяга определянето на правната сила или допустимостта на тези документи като доказателства в съответствие с националното право. Освен това не следва да се засяга националното право относно конвертирането на документи.

(14)

Настоящият регламент не следва да засяга възможността органите да обменят информация в рамките на системи, установени съгласно други правни инструменти на Съюза, например Регламент (ЕС) 2019/1111 или Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета (10), дори когато тази информация има доказателствена сила, като по този начин молещият орган има възможност да избере най-подходящия метод на предаване.

(15)

Исканията за събиране на доказателства следва да бъдат изпълнени експедитивно. Ако не е възможно искане да бъде изпълнено в срок от 90 дни след получаването му от замоления съд, замоленият съд следва да информира молещия съд за това, посочвайки причините, които пречат искането да бъде изпълнено по-бързо.

(16)

За да се осигури ефективността на настоящия регламент, обстоятелствата, при които е възможен отказ за изпълнение на искане за събиране на доказателства, следва да бъдат сведени до строго ограничени извънредни ситуации.

(17)

Замоленият съд следва да изпълни искане за събиране на доказателства в съответствие с националното си право.

(18)

Страните по производството и, ако има такива, техните представители, следва да могат да присъстват при събирането на доказателствата, ако това се предвижда от правото на държавата членка на молещия съд, за да могат да следват производството по начин, съпоставим с този, при който доказателствата биха били събрани в държавата членка на молещия съд. Те също така следва да имат право да искат да участват при събирането на доказателства, за да имат по-активна роля при събирането на доказателства. Независимо от това условията, при които те могат да участват, следва да са определени от замоления съд в съответствие с неговото национално право.

(19)

Представители на молещия съд следва да могат да присъстват при събирането на доказателства, ако това е съвместимо с правото на държавата членка на молещия съд, за да имат по-добра възможност за оценка на доказателствата. Те също така следва да имат право да искат да участват при събирането на доказателства при условия, определени от замоления съд в съответствие с неговото националното право, за да имат по-активна роля при събирането на доказателства.

(20)

За да се улесни събирането на доказателства следва да е възможно съд от една държава членка, в съответствие със своето национално право, да събира доказателства директно в друга държава членка, ако искането за директно събиране на доказателства е прието от последната и при спазване на условията, определени от централния орган или от компетентен орган на замолената държава членка.

(21)

Съвременните комуникационни технологии, например видеоконферентната връзка, която е важно средство за опростяване и ускоряване на събирането на доказателства, към момента не се използват в пълния им потенциал. Когато трябва да се съберат доказателства чрез разпит на лице, например свидетел, страна по производството или експерт, което се намира в друга държава членка, молещият съд следва да събере тези доказателства директно чрез използване на видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние, ако съдът разполага с такава технология и ако счете за целесъобразно използването ѝ с оглед на конкретните обстоятелства по делото и справедливото провеждане на производството. Видеоконферентна връзка би могла да се използва и за изслушване на дете съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2019/1111. Ако обаче централният орган или компетентният орган на замолената държава членка счете за необходими определени условия, директното събиране на доказателства следва да става при тези условия съгласно правото на тази държава членка. Централният орган или компетентният орган на замолената държава членка следва да може да откаже директното събиране на доказателства, изцяло или частично, ако такова директно събиране на доказателства би противоречало на основните принципи на правото на тази държава членка.

(22)

Когато трябва да се съберат доказателства чрез разпит на лице чрез използване на видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние, по искане на молещия съд следва да му се предостави помощ за намиране на устен преводач, включително на заклет устен преводач, когато това е изрично поискано.

(23)

Съдът, сезиран с производството, следва да предостави на страните и на техните законни представители инструкции по отношение на процедурата за представяне на документи или други материали, когато разпитът се извършва чрез използване на видеоконферентна връзка или друга подходяща технология за комуникация от разстояние.

(24)

С цел да се улесни събирането на доказателства от дипломатически представители или консулски служители тези лица следва да могат на територията на друга държава членка и в района, за който са акредитирани, да събират доказателства, без да е необходимо предварително искане, като изслушват граждани на представляваната от тях държава членка, без да използват принудителни мерки в рамките на производство, висящо пред съдилищата на представляваната от тях държавата членка. Държавата членка обаче следва да прецени дали нейните дипломатически представители или консулски служители да разполагат с правомощието да събират доказателства като част от своите функции.

(25)

Събирането на доказателства от дипломатически представители или консулски служители следва да се извършва на територията на дипломатическата мисия или консулството, освен при изключителни обстоятелства. Такива обстоятелства са например невъзможността лицето, което трябва да бъде изслушано, да пристигне на посочената територия поради тежко заболяване.

(26)

Изпълнението на искане за събиране на доказателства в съответствие с настоящия регламент не следва да дава възможност за иск за възстановяване на такси или разноски. Въпреки това, ако замоленият съд иска възстановяване на такси, платени на експерти и преводачи, както и разноски, които произтичат от изпълнение в съответствие със специална процедура, предвидена в националното право или от използване на технология за комуникация от разстояние тези разноски не следва да бъдат поемани от този съд. В такъв случай молещият съд следва да вземе необходимите мерки да осигури незабавно възстановяване. Когато се иска мнение от експерт, замоленият съд следва да може, преди да изпълни искането, да поиска молещият съд да направи съответен депозит или аванс за предстоящи разноски.

(27)

С цел актуализиране на формулярите в приложение I към настоящия регламент или внасянето на технически изменения в тези формуляри, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на посоченото приложение. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (11). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(28)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(29)

Настоящият регламент следва да има предимство пред разпоредбите, имащи същото приложно поле, които се съдържат в двустранни или многостранни споразумения или договорености, сключени от държавите членки. Настоящият регламент не е пречка за държавите членки да поддържат или сключват споразумения или договорености за по-нататъшно улесняване на сътрудничеството при събиране на доказателства, ако тези споразумения или договорености са съвместими с настоящия регламент.

(30)

Наличието на ефективни средства за осигуряване, съхраняване и представяне на доказателства и надлежното зачитане на правото на защита и на необходимостта от защита на поверителната информация са от съществено значение. В този контекст е важно да се насърчава използването на съвременни технологии.

(31)

Процедурите за събиране, съхраняване и представяне на доказателства следва да гарантират, че процесуалните права, както и неприкосновеността на личния живот и целостта и поверителността на личните данни са защитени в съответствие с правото на Съюза и националното право.

(32)

Важно е да се гарантира, че настоящият регламент се прилага в съответствие с правото на Съюза в областта на защитата на данните и че при прилагането на настоящия регламент се зачита защитата на неприкосновеността на личния живот, заложена в Хартата на основните права на Европейския съюз. Важно е също така да се гарантира, че всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13), както и Регламент (ЕС) 2018/1725. Личните данни следва да се обработват съгласно настоящия регламент единствено за конкретните цели, определени в него.

(33)

В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент въз основа на информация, събрана чрез специални мерки за мониторинг, за да оцени реалното въздействие на настоящия регламент и необходимостта от последващи действия. Когато държавите членки събират данни относно броя на предадените и изпълнените искания, както и относно броя на случаите, при които предаването е било извършено със средства, различни от децентрализираната информационна система, те следва да предоставят тази информация на Комисията за целите на мониторинга. Образецът на софтуерното приложение за свързване, разработен от Комисията като поддържаща система, следва да събира по програмиран начин данните, необходими за целите на мониторинга, като тези данни следва да бъдат предавани на Комисията. Когато държавите членки изберат да използват национална информационна система вместо образеца на софтуерното приложение за свързване, разработен от Комисията, посочената система може да бъде оборудвана за програмирано събиране на такива данни и в този случай същите данни следва да бъдат предавани на Комисията.

(34)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради създаването на опростена правна рамка, осигуряваща прякото, ефективно и бързо предаване на искания и съобщения, засягащи събирането на доказателства, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(35)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи своето становище на 13 септември 2019 г. (14).

(36)

За да станат разпоредбите му по-лесно достъпни и разбираеми, Регламент (ЕО) № 1206/2001 следва да бъде отменен и заменен от настоящия регламент.

(37)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Ирландия е нотифицирала желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(38)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на граждански или търговски дела, когато съд на държава членка, в съответствие с правото на тази държава членка, изисква:

а)

компетентният съд на друга държава членка да събере доказателство, или

б)

събирането на доказателство директно в друга държава членка.

2.   Не се прави искане за осигуряване на доказателство, което няма намерение да бъде използвано при започнати или предстоящи съдебни производства.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

понятието „съд“ означава съдилища и други органи в държавите членки, съобщени на Комисията съгласно член 31, параграф 3, които упражняват съдебни функции като действат въз основа на делегиране на правомощия от съдебен орган или като действат под контрола на съдебен орган, и които съгласно националното право са компетентни да събират доказателства за целите на съдебно производство по граждански или търговски дела.

2)

„децентрализирана информационна система“ означава мрежа от национални информационни системи и оперативно съвместими точки за достъп, за чието действие и управление всяка държава членка носи отделно отговорност, и която дава възможност за сигурен и надежден трансграничен обмен на информация между националните информационни системи.

Член 3

Директно предаване между съдилищата

1.   Исканията, посочени в член 1, параграф 1, буква а), се предават от съда, пред който производството е започнато или е предстоящо, („молещия съд“), директно на компетентния съд на друга държава членка, („замоления съд“), за събирането на доказателства.

2.   Всяка държава членка изготвя списък на съдилищата, които са компетентни да събират доказателства в съответствие с настоящия регламент. Списъкът посочва също така местната и, ако е приложимо, специалната компетентност на тези съдилища.

Член 4

Централен орган

1.   Всяка държава членка определя централен орган, който отговаря за:

а)

предоставяне на информация на съдилищата;

б)

търсене на решение при всякакви трудности, които могат да възникнат във връзка с искането;

в)

в изключителни случаи — препращането на искането до компетентния съд, по искане на молещия съд.

2.   Федерални държави членки, държави членки, в които се прилагат няколко правни системи, и държави членки с териториални автономии могат да определят повече от един централен орган.

3.   Всяка държава членка също така определя централен орган по параграф 1 от настоящия член или един или повече компетентни органа, които да отговарят за вземане на решения по направените искания съгласно член 19.

ГЛАВА II

ПРЕДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА

РАЗДЕЛ 1

Предаване на исканията

Член 5

Форма и съдържание на исканията

1.   Исканията се изготвят чрез използване на формуляр А или, ако е подходящо, формуляр Л от приложение I. Всяко искане съдържа следните данни

а)

молещия и, ако е необходимо, замоления съд;

б)

имената и адресите на страните по производството и техните представители, ако има такива;

в)

характера и предмета на делото, и кратко описание на фактите;

г)

описание на поисканото събиране на доказателства;

д)

когато искането е за разпит на лице:

име и адрес на лицето, което трябва да бъде разпитано,

въпроси, които трябва да бъдат зададени на разпитваното лице, или обстоятелствата, за които то трябва да бъде разпитано,

когато е подходящо, позоваване на правото на отказ от свидетелстване съгласно правото на държавата членка на молещия съд,

всяко изискване разпитът да бъде изпълняван под клетва или тържествено заявление вместо клетва и, ако се използва, някаква специална форма за такава клетва или заявление,

когато е подходящо, всяка друга информация, която молещият съд счита за необходима;

е)

когато искането е относно използването на друга форма на събиране на доказателства, различна от посочената в буква д) - документите или другите обекти на проверка;

ж)

когато е подходящо, всяко искане съгласно член 12, параграф 3 или 4, или член 13 или 14 и всяка информация, необходима за неговото изпълнение.

2.   Искането и всички придружаващи документи се освобождават от легализация или всяка друга подобна формалност.

3.   Документите, които молещият съд счита необходимо да се приложат за изпълнение на искането, се придружават с превод на документите на езика, на който е написано искането.

Член 6

Език

Исканията и съобщенията, направени съгласно настоящия регламент, се изготвят на официалния език на замолената държава членка или, ако в тази държава членка има няколко официални езика, на официалния език или на един от официалните езици на мястото, където трябва да се осъществи поисканото събиране на доказателства, или на друг език, който тази държава членка показва, че ще приеме.

Всяка държава членка съобщава на Комисията всеки официален език на Съюза, различен от нейния собствен, на който могат да бъдат попълнени формулярите, посочени в Приложение I.

Член 7

Предаване на искания и на други съобщения

1.   Исканията и съобщенията, направени съгласно настоящия регламент, се предават чрез сигурна и надеждна децентрализирана информационна система при надлежно зачитане на основните права и свободи. Тази децентрализирана информационна система се основава на оперативно съвместимо решение, например e-CODEX.

2.   Общата правна рамка относно използването на квалифицирани удостоверителни услуги, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 910/2014, се прилага за исканията и съобщенията, предавани чрез децентрализираната информационна система.

3.   Когато върху исканията и съобщенията, посочени в параграф 1 от настоящия член, трябва да бъде поставен или вече е поставен печат или саморъчен подпис, вместо този печат или подпис може да се използва „квалифициран електронен печат“ или „квалифициран електронен подпис“ съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 910/2014.

4.   Когато предаването в съответствие с параграф 1 не е възможно поради срив в децентрализираната информационна система или поради естеството на съответните доказателства, или при наличието на изключителни обстоятелства, предаването се извършва с най-бързите и най-подходящите алтернативни средства, като се отчита необходимостта от осигуряване на надеждност и сигурност.

Член 8

Правна сила на електронните документи

Правната сила и допустимостта като доказателство в производството на документите, предавани чрез децентрализираната информационна система, не може да бъде отричана или отказана единствено на основанието, че те са в електронна форма.

РАЗДЕЛ 2

Получаване на искания

Член 9

Получаване на искания

1.   В срок от седем дни след получаването на искане замоленият компетентен съд изпраща потвърждение за получаване на молещия съд, като използва формуляр Б от приложение I. Когато искането не отговаря на изискванията, установени в членове 6 и 7, замоленият съд отбелязва това в потвърждението за получаване.

2.   Когато замоленият съд не е компетентен да изпълни искане, направено чрез използване на формуляр А от приложение I, което отговаря на условията, установени в член 6, същият съд препраща искането до компетентния съд на своята държава членка и информира молещия съд за това чрез използване на формуляр В от приложение I.

Член 10

Непълни искания

1.   Ако искане не може да бъде изпълнено поради това, че то не съдържа цялата необходима информация посочена в член 5, замоленият съд информира за това молещия съд незабавно и най-късно в срок от 30 дни след получаване на искането чрез използване на формуляр Г от приложение I и иска от молещия съд да изпрати липсващата информация, като я посочва възможно най-точно.

2.   Ако искане не може да бъде изпълнено поради това, че е поискан депозит или аванс в съответствие с член 22, параграф 3, замоленият съд информира за това молещия съд незабавно и най-късно в срок от 30 дни след получаване на искането чрез използване на формуляр Г от приложение I, и информира молещия съд как трябва да се направи депозитът или авансът. Замоленият съд потвърждава получаването на депозита или аванса незабавно, най-късно в срок от 10 дни след получаване на депозита или аванса чрез използване на формуляр Д от приложение I.

Член 11

Допълване на искането

1.   Ако замоленият съд съгласно член 9, параграф 1 е отбелязал в потвърждението за получаване на искането, че то не отговаря на условията, определени в членове 6 и 7, или съгласно член 10 е информирал молещия съд, че искането не може да бъде изпълнено, тъй като то не съдържа цялата необходима информация, посочена в член 5, срокът, установен в член 12, започва да тече от момента, когато замоленият съд получи надлежно попълненото искане.

2.   Когато замоленият съд е поискал депозит или аванс в съответствие с член 22, параграф 3, срокът, установен в член 12, започва да тече, когато депозитът или авансът е внесен.

РАЗДЕЛ 3

Събиране на доказателства от замоления съд

Член 12

Общи разпоредби относно изпълнението на искане

1.   Замоленият съд изпълнява искането незабавно и най-късно в срок от 90 дни след получаването му.

2.   Замоленият съд изпълнява искането в съответствие с националното си право.

3.   Молещият съд може да поиска искането да бъде изпълнено в съответствие със специална процедура, предвидена в неговото национално право, чрез използване на формуляр А от приложение I. Замоленият съд изпълнява искането в съответствие със специалната процедура, освен ако това е несъвместимо с неговото национално право или ако той не е в състояние да го изпълни поради значителни практически трудности. Ако замоленият съд не спази искането за изпълнение в съответствие със специална процедура поради някоя от тези причини, той информира молещия съд, като използва формуляр З от приложение I.

4.   Молещият съд може да поиска от замоления съд да използва определена комуникационна технология за събиране на доказателства, по-специално с използване на видео- или телеконферентна връзка.

Замоленият съд използва комуникационната технология, определена съгласно първата алинея, освен ако това е несъвместимо с неговото национално право или ако замоленият съд не е в състояние да я използва поради значителни практически трудности.

Ако замоленият съд не използва определената комуникационна технология поради някоя от тези причини, той информира молещия съд, като използва формуляр З от приложение I.

Когато посочената в първата алинея комуникационна технология не е достъпна за молещия или за замоления съд, тези съдилища могат да осигурят достъп до такава комуникационна технология чрез споразумение помежду си.

Член 13

Събиране на доказателства в присъствието и с участието на страните

1.   Ако е предвидено от правото на държавата членка на молещия съд, страните и, ако има такива, техните представители, имат правото да присъстват при събирането на доказателства от замоления съд.

2.   Молещият съд в своето искане информира замоления съд чрез формуляр А от приложение I, че страните и, ако има такива, техните представители, ще присъстват, а когато е подходящо, че се изисква тяхното участие при събирането на доказателствата. Тази информация може също така да бъде представена по всяко друго подходящо време.

3.   Ако при събирането на доказателства се изисква участието на страните и, ако има такива, на техните представители, замоленият съд определя в съответствие с член 12 условията, при които те могат да участват.

4.   Замоленият съд уведомява страните и, ако има такива, техните представители, за времето и мястото на събирането на доказателства и, когато е подходящо, за условията, при които те могат да участват при събирането на доказателства, като използва формуляр И от приложение I.

5.   Параграфи 1—4 не засягат възможността на замоления съд да поиска от страните и, ако има такива, от техните представители, да присъстват или да участват при събирането на доказателства, ако това е предвидено от правото на неговата държава членка.

Член 14

Събиране на доказателства в присъствието и с участието на представители на молещия съд

1.   Когато е съвместимо с правото на държавата членка на молещия съд, представители на молещия съд имат правото да присъстват при събирането на доказателства от замоления съд.

2.   За целите на настоящия член понятието „представител“ включва съдебни служители, които са определени от молещия съд съгласно неговото национално право. Молещият съд може също така да определи всяко друго лице, например експерт, в съответствие със своето национално право.

3.   В своето искане молещият съд информира замоления съд чрез формуляр А от приложение I, че неговите представители ще присъстват и, когато е подходящо, че се изисква тяхното участие при събирането на доказателства. Тази информация може също така да бъде представена по всяко друго подходящо време.

4.   Ако при събирането на доказателства се изисква участието на представителите на молещия съд, замоленият съд определя в съответствие с член 12 условията, при които те могат да участват.

5.   Замоленият съд уведомява молещия съд за времето и мястото на събирането на доказателства и, когато е подходящо, за условията, при които неговите представители могат да участват при събирането на доказателства, като използва формуляр И от приложение I.

Член 15

Принудителни мерки

Когато е необходимо, при изпълнение на искането замоленият съд прилага подходящи принудителни мерки в случаите и в степента, предвидени от правото на държавата членка на замоления съд при изпълнението на такова искане, направено за същите цели от неговите национални органи или от една от засегнатите страни.

Член 16

Отказ за изпълнение на искания

1.   Искане за разпит на лице не се изпълнява, когато съответното лице се позовава на правото си да откаже да свидетелства или му е забранено да свидетелства:

а)

съгласно правото на държавата членка на замоления съд; или

б)

съгласно правото на държавата членка на молещия съд и такова право или забрана са посочени в искането, или, при необходимост, са били потвърдени от молещия съд по инициатива на замоления съд.

2.   Изпълнение на искане може да бъде отказано само на основания, различни от посочените в параграф 1, единствено когато са налице едно или повече от следните основания:

а)

искането не попада в приложното поле на настоящият регламент;

б)

изпълнението на искането не попада във функциите на съдебната власт съгласно правото на държавата членка на замоления съд;

в)

молещият съд не изпълнява искането на замоления съд да допълни искането за събирането на доказателства съгласно член 10 в срок от 30 дни след като замоленият съд е поискал да се направи това; или

г)

поисканият в съответствие с член 22, параграф 3 депозит или аванс не е предоставен в срок от 60 дни след като замоленият съд е поискал такъв депозит или аванс.

3.   Замолен съд не отказва да изпълни искане единствено на основание, че съгласно неговото национално право друг съд на тази държава членка има изключителната компетентност по предмета на делото, или че правото на тази държава членка не признава правото на иск по предмета на делото.

4.   Ако изпълнението на искане е отказано на едно от основанията, посочени в параграф 2, замоленият съд съобщава това на молещия съд в срок от 60 дни след получаване на искането от замоления съд, като използва формуляр К от приложение I.

Член 17

Нотифициране на забавяне

Ако замоленият съд не е в състояние да изпълни искането в срок от 90 дни след получаване на искането, той информира за това молещия съд, като използва формуляр Й от приложение I. Когато прави това, той посочва причините за забавянето, заедно с предвижданото време, което очаква да му е необходимо за изпълнение на искането.

Член 18

Процедура след изпълнението на искането

Замоленият съд изпраща незабавно на молещия съд документите, които потвърждават изпълнение на искането, и, когато е подходящо, връща получените от молещия съд документи. Тези документи се придружават от потвърждение за изпълнение чрез използване на формуляр К от приложение I.

РАЗДЕЛ 4

Директно събиране на доказателства от молещия съд и събиране на доказателства от дипломатически представители или консулски служители

Член 19

Директно събиране на доказателства от молещия съд

1.   Когато съд поиска събиране на доказателства директно в друга държава членка, той представя искане до централния орган или до компетентния орган на тази държава членка, като използва формуляр Л от приложение I.

2.   Директното събиране на доказателства може да се извърши, само ако то се изпълнява на доброволна основа, без използване на принудителни мерки.

Когато директното събиране на доказателства изисква разпит на лице, молещият съд съобщава на лицето, че събирането на доказателства се осъществява на доброволна основа.

3.   Директното събиране на доказателства се извършва от съдебен служител или от всяко друго лице, например експерт, които са определени в съответствие с правото на държавата членка на молещия съд.

4.   В срок от 30 дни след получаване на искането за директното събиране на доказателства централният орган или компетентният орган на замолената държава членка информира молещия съд относно това дали искането е било прието и, ако е необходимо, информира молещия съд за условията, при които трябва да се извърши директното събиране на доказателства съгласно правото на своята държава членка, като използва формуляр М от приложение I.

Централният орган или компетентният орган могат да определят съд от своята държава членка, който да участва в директното събиране на доказателство с цел осигуряване надлежното прилагане на настоящия член и спазването на условията, при които трябва да се извърши директното събиране на доказателства.

5.   Ако в срок от 30 дни след потвърждението за получаване на искането за директно събиране на доказателства, молещият съд не е получил информация относно това дали искането е било прието, той може да изпрати напомняне на централния орган или компетентния орган на замолената държава членка. Ако молещият съд не получи отговор в срок от 15 дни след потвърждението за получаване на напомнянето, искането за директно събиране на доказателства се счита за прието. При извънредни обстоятелства обаче, когато централният орган или компетентният орган е бил възпрепятстван да реагира на искането в рамките на срока след получаване на напомнянето, по изключение могат да бъдат посочени основания за отказ за директно събиране на доказателства по всяко време след изтичането на този срок до момента на действителното директно събиране на доказателства.

6.   Централният орган или компетентният орган на замолената държава членка може да определи съд от своята държава членка, който да оказва практическа помощ при директното събиране на доказателства.

7.   Централният орган или компетентният орган на замолената държава членка можe да откажe искане за директно събиране на доказателства само ако:

а)

то не попада в приложното поле на настоящият регламент;

б)

то не съдържа цялата необходима информация посочена в член 5; или

в)

поисканото директно събиране на доказателства противоречи на основните принципи на правото на неговата държава членка.

8.   Без да се засяга което и да е от условията, определени в съответствие с параграф 4, молещият съд изпълнява директното събиране на доказателства в съответствие с правото на своята държава членка.

Член 20

Директно събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние

1.   Когато трябва да се съберат доказателства чрез разпит на лице, което се намира в друга държава членка, и съдът отправи искане за директно събиране на доказателства в съответствие с член 19, този съд събира доказателства чрез използване на видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние, ако съдът разполага с такава и ако счете за уместно използването на такава технология с оглед на конкретните обстоятелства по делото.

2.   За искането за директно събиране на доказателства чрез използването на видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние се използва формуляр Н от приложение I. Молещият съд и централният орган или компетентният орган на замолената държава членка или съдът, определен да окаже практическа помощ при директното събиране на доказателства, се договарят относно практическите условия за разпита.

При искане от страна на молещия съд се предоставя помощ за намиране на устен преводач, ако това е необходимо.

Член 21

Събиране на доказателства от дипломатически представители или консулски служители

Държавите членки могат да предвидят в националното си право възможността техните съдилища да искат от своите дипломатически представители или консулски служители на територията на друга държава членка и в района, за който са акредитирани, да събират доказателства, без да е необходимо предварително искане, в дипломатическата мисия или в консулството, освен при изключителни обстоятелства, като изслушват, на доброволна основа и без да използват принудителни мерки, граждани на представляваната от тях държава членка в рамките на производство, висящо пред съдилищата на представляваната от тях държавата членка. Замолените дипломатически представители или консулски служители изпълняват искането в съответствие с правото на своята държава членка.

РАЗДЕЛ 5

Разноски

Член 22

Разноски

1.   Изпълнението на искане за събиране на доказателства в съответствие с член 12 не дава основание за иск за възстановяване на такси и разноски.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 замоленият съд може да поиска възстановяване на такси или разноски. Ако това се изисква от замоления съд, молещият съд незабавно осигурява възстановяване на:

възнагражденията, които са платени на експерти и устни преводачи, и

разноските, които произтичат от прилагането на член 12, параграфи 3 и 4.

Задължението на страните да понасят такива такси или разноски се урежда от правото на държавата членка на молещия съд.

3.   Когато се изисква становище от експерт, преди да изпълни искането за събиране на доказателства, замоленият съд може да поиска от молещия съд съответен депозит или аванс по отношение на очакваните разноски за експертно мнение. Във всички други случаи депозитът или авансът не е условие за изпълнение на искането за събиране на доказателства.

Депозитът или авансът се депозира от страните, ако това се изисква от правото на държавата членка на молещия съд.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Наръчник и изменение на Приложение I

1.   Комисията изготвя и редовно актуализира наръчник, който съдържа информацията, представена от държавите членки в съответствие с член 31 и действащите споразумения и договорености в съответствие с член 29, параграф 3. Тя предоставя за ползване наръчника по електронен път, в частност чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и на Европейския портал за електронно правосъдие.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на приложение I с цел актуализиране на посочените в него формуляри или извършване на технически изменения в тези формуляри.

Член 24

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 23, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 22 декември 2020 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 23, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 23, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 25

Приемане на актове за изпълнение от Комисията

1.   Комисията приема актове за изпълнение за създаване на децентрализираната информационна система, които установяват:

а)

техническите спецификации, определящи методите за комуникация по електронен път за целите на децентрализираната информационна система;

б)

техническите спецификации на протоколите за комуникация;

в)

целите, свързани със сигурността на информацията, и съответните технически мерки, гарантиращи минималните стандарти за сигурност на информацията при обработката и съобщаването на информацията в рамките на децентрализираната информационна система;

г)

целите за минимална наличност и евентуалните технически изисквания в това отношение за услугите, предоставяни от децентрализираната информационна система;

д)

създаването на управителен комитет, съставен от представители на държавите членки, за да се гарантира функционирането и поддръжката на децентрализираната информационна система, така че да се постигнат целите на настоящия регламент.

2.   Актовете за изпълнение, посочени в параграф 1 от настоящия член, се приемат до 23 март 2022 г. в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Член 26

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Образец на софтуерно приложение за свързване

1.   Комисията отговаря за създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образец на софтуерно приложение за свързване, който държавите членки могат да изберат да използват като поддържаща система вместо национална информационна система. Създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образеца на софтуерно приложение за свързване се финансират от общия бюджет на Съюза.

2.   Комисията безплатно осигурява, поддържа и оказва подкрепа за свързване на компонентите на софтуера, които са в основата на точките за достъп.

Член 28

Разходи за децентрализираната информационна система

1.   Всяка държава членка поема разходите за инсталацията, експлоатацията и поддръжката на своите точки за достъп, свързващи националните информационни системи в рамките на децентрализираната информационна система.

2.   Всяка държава членка поема разходите за създаването и адаптирането на националните си информационни системи с цел осигуряване на оперативната им съвместимост с точките за достъп и поема разходите за управлението, експлоатацията и поддръжката на тези системи.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат възможността държави членки да кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства по финансовите програми на Съюза за финансиране на дейностите, посочени в тези параграфи.

Член 29

Връзка със споразумения или договорености между държавите членки

1.   Настоящият регламент има предимство по отношение на въпроси, за които се прилага, пред други разпоредби на двустранни или многостранни споразумения или договорености, сключени от държавите членки, и по-специално Хагската конвенция за гражданско производство от 1 март 1954 г. и Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела от 18 март 1970 г., при отношенията между държавите членки, които са страни по тях.

2.   Настоящият регламент не пречи на държавите членки да поддържат или да сключват споразумения или договорености за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства, при положение че тези споразумения или договорености са съвместими с настоящия регламент.

3.   Държавите членки изпращат на Комисията:

а)

копия от споразуменията и договореностите, посочени в параграф 2, които са сключени между държавите членки, както и проектите на такива международни договори и споразумения, които те възнамеряват да сключат; и

б)

всяко денонсиране или изменения на тези споразумения и договорености.

Член 30

Защита на предаваната информация

1.   Всяка обработка на лични данни, извършена по силата на настоящия регламент, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи на равнището на Съюза се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Личните данни, които не са от значение за разглеждането на конкретен случай, се заличават незабавно.

2.   Компетентният орган или органи съгласно националното право се считат за администратори по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на обработката на лични данни съгласно настоящия регламент.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, информацията, която е предадена съгласно настоящия регламент, се използва от замоления съд само за целта, за която е изпратена.

4.   Замолените съдилища осигуряват поверителността на подобна информация в съответствие със своето национално право.

5.   Параграфи 3 и 4 не засягат националните закони, даващи право на лицата, за които се отнасят данните, да бъдат информирани относно начина, по който се използва информацията, предавана съгласно настоящия регламент.

6.   Настоящият регламент не засяга Директива 2002/58/ЕО.

Член 31

Съобщаване

1.   Държавите членки съобщават на Комисията:

а)

списъка, изготвен съгласно член 3, параграф 2, който посочва местната и, когато е приложимо, специалната компетентност на съдилищата;

б)

наименования и адреси на централния орган и компетентните органи, посочени съгласно член 4, параграф 3, като се посочва тяхната местна компетентност;

в)

технически средства за получаване на искания, които са на разположение на съдилищата, включени в списъка, изготвен съгласно член 3, параграф 2;

г)

езиците, които могат да се използват за искания съгласно посоченото в член 6.

2.   Държавите членки информират Комисията за всяка следваща промяна в информацията, посочена в параграф 1.

3.   Всяка държава членка съобщава на Комисията информация за другите органи, които са компетентни да събират доказателства за целите на съдебни производства по граждански или търговски дела. Държавите членки информират Комисията за всяка следваща промяна в тези данни.

4.   Държавите членки могат да уведомят Комисията, ако са в състояние да пуснат в действие децентрализираната информационна система по-рано от изискваното в настоящия регламент. Комисията предоставя тази информация по електронен път, по-специално чрез европейския портал за електронно правосъдие.

Член 32

Мониторинг

1.   До 2 юли 2023 г. Комисията въвежда подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

2.   В програмата за мониторинг се посочват действията, които трябва да бъдат предприети от Комисията и от държавите членки за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент. В програмата се определя кога данните, посочени в параграф 3 се събират за първи път, което е най-късно 2 юли 2026 г., и на какви по-нататъшни интервали ще се събират тези данни.

3.   Държавите членки предоставят на Комисията, когато са налични, следните данни, необходими за целите на мониторинга:

а)

броя на исканията за събиране на доказателства, които са предадени в съответствие с член 7, параграф 1, съответно член 19, параграф 1;

б)

броя на исканията за събиране на доказателства, които са изпълнени в съответствие с член 12, съответно член 19, параграф 8;

в)

броя на случаите, при които искането за събиране на доказателства е било предадено чрез други средства, различни от децентрализираната информационна система в съответствие с член 7, параграф 4.

4.   Образецът на софтуерно приложение за свързване и когато има такава възможност – националната поддържаща система, събират по програмиран начин данните, посочени в параграф 3, букви а) и б), и редовно ги предават на Комисията.

Член 33

Оценка

1.   Не по-късно от пет години след датата на прилагане на член 7 в съответствие с член 35, параграф 3 Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните си констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружен, при необходимост, от законодателно предложение.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията необходимата информация за изготвянето на доклада, посочен в параграф 1.

Член 34

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1206/2001 се отменя, считано от датата на прилагане на настоящия регламент, с изключение на член 6 от Регламент (ЕО) № 1206/2001, който се отменя от датата на прилагане на член 7, посочена в член 35, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 35

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се, считано от 1 юли 2022 година.

2.   Член 31, параграф 3 се прилага от 23 март 2022 г.

3.   Член 7 се прилага от първия ден на месеца, следващ изтичането на срока от три години след датата на влизане в сила на актовете за изпълнение, посочени в член 25.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D.M. SASSOLI

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 56.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 4 ноември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 23 ноември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (ОВ L 178, 2.7.2019 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 107).

(7)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(8)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(9)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(14)  ОВ C 370, 31.10.2019 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛЯР A

ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Молещ съд:

2.1.

Наименование:

2.2.

Адрес:

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.2.3.

Държава:

2.3.

Тел.:

2.4.

Факс ((*)):

2.5.

Имейл:

3.

Замолен съд:

3.1.

Наименование:

3.2.

Адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава:

3.3.

Тел.:

3.4.

Факс ((*)):

3.5.

Имейл:

4.

По дело, заведено от ищеца/молителя(ищците/молителите) (2)

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел. ((*)):

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл ((*)):

5.

Представители на ищеца/молителя

5.1.

Наименование:

5.2.

Адрес:

5.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.2.2.

Населено място и пощенски код:

5.2.3.

Държава:

5.3.

Тел.:

5.4.

Факс ((*)):

5.5.

Имейл:

6.

Срещу ответника (ответниците) (3)

6.1.

Наименование:

6.2.

Адрес:

6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

6.2.2.

Населено място и пощенски код:

6.2.3.

Държава:

6.3.

Тел. ((*)):

6.4.

Факс ((*)):

6.5.

Имейл ((*)):

7.

Представители на ответника

7.1.

Наименование:

7.2.

Адрес:

7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

7.2.2.

Населено място и пощенски код:

7.2.3.

Държава:

7.3.

Тел.:

7.4.

Факс ((*)):

7.5.

Имейл:

8.

Присъствие и участие на страните

8.1.

Страни и, ако има такива, техни представители, които ще присъстват при събирането на доказателства:☐

8.2.

Участието на страните и, ако има такива, техни представители, се изисква:☐

8.3.

Ако някоя от страните или неин представител присъства при събирането на доказателства, трябва да се осигури устен превод на следния език: ☐BG, ☐ES, ☐CZ, ☐DE, ☐ET, ☐EL, ☐EN, ☐FR, ☐GA, ☐HR, ☐IT, ☐LV, ☐LT, ☐HU, ☐MT, ☐NL, ☐PL, ☐PT, ☐RO, ☐SK, ☐SL, ☐FI, ☐SV, ☐ друг:

9.

Присъствие и участие на представителите на молещия съд:☐

9.1.

Представителите ще присъстват при събирането на доказателства:☐

9.2.

Участието на представителите се изисква: (4)

9.2.1.

Име:

9.2.2.

Титла:

9.2.3.

Длъжност:

9.2.4.

Задача:

9.3.

Ако при събирането на доказателства присъства представител на молещия съд, трябва да се осигури устен превод на следния език: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ друг:

10.

Характер и предмет на делото и кратко описание на фактите (в приложение, когато е уместно):

11.

Действия по събирането на доказателства

11.1.

Описание на действията по събирането на доказателства (в приложение, когато е уместно):

11.2.

Разпит на свидетели:☐

11.2.1.

Име и фамилия:

11.2.2.

Дата на раждане, ако е известна:

11.2.3.

Адрес:

11.2.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

11.2.3.2.

Населено място и пощенски код:

11.2.3.3.

Държава:

11.2.4.

Тел. ((*)):

11.2.5.

Факс ((*)):

11.2.6.

Имейл ((*)):

11.2.7.

Въпроси, които трябва да бъдат поставени на свидетеля, или описание на фактите, за които той трябва да бъде разпитан (в приложение, когато е уместно):

11.2.8.

Право на отказ от свидетелстване съгласно правото на държавата членка на молещия съд (в приложение, когато е уместно): да ☐ не ☐

11.2.9.

Моля разпитайте свидетеля

11.2.9.1.

под клетва: ☐

11.2.9.2.

с тържествено заявление вместо клетва: ☐

11.2.10.

Всяка друга информация, която молещият съд счита за необходима (в приложение, когато е уместно):

11.3.

Събиране на други доказателства

11.3.1.

Проверка на документи и описание на исканото събиране на доказателства (в приложение, когато е уместно):

11.3.2.

Проверка на предмети и описание на исканото събиране на доказателства (в приложение, когато е уместно)

12.

Моля изпълнете искането

12.1.

в съответствие със специалната процедура (член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783), предвидена от правото на държавата членка на молещия съд, описана в приложение ☐

12.2.

и/или чрез използване на комуникационна технология (член 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783), посочена във формуляр Н ☐

12.3.

за изпълнението на искането е необходима следната информация:

13.

Причини за непредаване чрез децентрализираната информационна система (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783) (5)

Електронното предаване не е възможно поради:

неизправност на информационната система

естеството на доказателствата

изключителни обстоятелства

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Б

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (6)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Замолен съд

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

5.

Искането е получено на … (дата на получаване) от съда, посочен в точка 4.

6.

Искането не може да бъде изпълнено, тъй като:

6.1.

Езикът, използван за попълване на формуляра, не е приет (член 6 от Регламент (ЕС) 2020/1783):☐

6.1.1.

Моля използвайте един от следните езици:

6.2.

Документът е нечетлив:☐

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат

ФОРМУЛЯР В

НОТИФИЦИРАНЕ НА ПРЕПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (7))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Наименование на молещия съд:

3.

Референтен номер на замоления съд:

4.

Искането за събиране на доказателства не съответства на компетентността на съда, посочен в точка 3 от искането за събиране на доказателства, и е препратено до

4.1.

Наименование на компетентния съд:

4. 2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Г

ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 10 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (8))

1.

Референтен номер на замоления съд:

2.

Референтен номер на молещия съд:

3.

Наименование на замоления съд:

4.

Наименование на молещия съд:

5.

Искането за събиране на доказателства не може да бъде изпълнено без следната допълнителна информация:

6.

Искането за събиране на доказателства не може да бъде изпълнено, преди да е внесен депозит или аванс в съответствие с член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783 Депозитът или авансът трябва да е внесен по следния начин:

6.1.

Име на държателя на сметката:

6.2.

Име на банката/BIC код или друг приложим банков код:

6.3.

Номер на сметката/IBAN:

6.4.

Дата, до която е било дължимо плащането:

6.5.

Размер на изисквания депозит или аванс:

6.6.

Валута:

☐ евро (EUR)

☐ български лев (BGN)

☐ хърватска куна (HRK)

☐ чешка крона (CZK)

☐ унгарски форинт (HUF)

☐ полска злота (PLN)

☐ британска лира (GBP)

☐ румънска лея (RON)

☐ шведска крона (SEK)

☐ друга (моля посочете ISO кода):

6.7.

Референтен номер на плащането/описание/съобщение до получателя:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Д

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕПОЗИТ ИЛИ АВАНС

(член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (9)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд:

5.

Депозитът или авансът е получен на (дата на получаване) от съда, посочен в точка 4.

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Е (10)

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ

(член 12, параграф 1 и член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (11))

СЛЕДНОТО ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА Е ИЗПРАТЕНО, НО НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд/централен орган/компетентен орган (ако има такъв):

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд/централен орган/компетентен орган:

5.

Първоначалното искане за събиране на доказателства (формуляр А) или първоначалното искане за директно събиране на доказателства (формуляр Л) е приложено.☐

Информация, предоставена на молещия съд:

5.1.

Изпращане на молбата ☐

дата: ………………………………

5.2.

Потвърждение на получаването ☐

дата: ………………………………

5.3.

Нотифициране на забавяне ☐

дата…………………………………

5.4.

Друга получена информация ☐

……………………………………………

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Ж (12)

ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ

(член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (13))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд/централен орган/компетентен орган (ако има такъв):

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд/централен орган/компетентен орган:

5.

ЗАБАВЯНЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА:

5.1.

Искането за събиране на доказателства не е получено ☐

5.2.

Настоящият адрес на лицето, което трябва да бъде разпитано, е в процес на установяване ☐

5.3.

Връчването на призовка на лицето, което трябва да бъде разпитано, е в процес на изпълнение ☐

5.4.

Лицето не се е явило пред съда, въпреки че призовката му е връчена ☐

5.5.

На искането е отговорено на … (дата). Отговорът е приложен ☐

5.6.

Не е получено плащане на депозита или аванса, поискан на … (дата) ☐

5.7.

Друго:… ☐

6.

Очаква се искането да бъде изпълнено до … (посочете приблизителна дата)

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР З

НОТИФИЦИРАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И/ИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

(член 12, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (14))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд:

5.

Изискването за изпълнение на искането за събиране на доказателства в съответствие със специалната процедура, посочена в точка 12.1 от искането за събиране на доказателства (формуляр А), не може да бъде спазено, тъй като:

5.1.

Заявената процедура е несъвместима с правото на държавата членка на замоления съд: ☐

5.2.

Изпълнението на заявената процедура е невъзможно поради значителни практически трудности: ☐

6.

Изискването за изпълнение на искането за събиране на доказателства чрез използване на технология за комуникация от разстояние, посочени в точка 12.2. от искането за събиране на доказателства (формуляр А), не може да бъде спазено, тъй като:

6.1.

Използването на комуникационна технология е несъвместимо с правото на държавата членка на замоления съд ☐

6.2.

Използването на комуникационна технология е невъзможно поради значителни практически трудности ☐

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР И

НОТИФИЦИРАНЕ НА ДАТАТА, ЧАСА, МЯСТОТО НА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

(членове 13, параграф 4 и 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (15))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Молещ съд

3.1.

Наименование:

3.2.

Адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава:

3.3.

Тел.:

3.4.

Факс ((*)):

3.5.

Имейл:

4.

Замолен съд

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

5.

Дата и час на събирането на доказателства:

6.

Място на събирането на доказателства, ако е различно от посоченото в точка 4:

7.

Когато е уместно, условията, при които могат да участват страните и, ако има такива, техните представители:

8.

Когато е уместно, условията, при които могат да участват представителите на молещия съд:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Й

НОТИФИЦИРАНЕ НА ЗАБАВЯНЕ

(член 17 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (16)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд:

5.

Искането за събиране на доказателства не може да бъде изпълнено в срок от 90 дни след получаването му поради следните причини:

5.1.

Настоящият адрес на лицето, което трябва да бъде разпитано, е в процес на установяване ☐

5.2.

Връчването на призовка на лицето, което трябва да бъде разпитано, е в процес на изпълнение ☐

5.3.

Лицето не се е явило пред съда, въпреки че призовката му е връчена ☐

5.4.

На искането е отговорено на … (дата). Отговорът е приложен.☐

5.5.

Не е получено плащане на депозита или аванса, поискан на … (дата).☐

5.6.

Друго (моля посочете): …☐

6.

Очаква се искането да бъде изпълнено до … (посочете приблизителна дата).

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР К

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИСКАНЕТО ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (17))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд:

5.

Искането за събиране на доказателства е изпълнено.

Документите, потвърждаващи изпълнението на искането за събиране на доказателства, са приложени:

6.

Изпълнението на искането за събиране на доказателства е отказано, тъй като: ☐

6.1.

Лицето, което трябва да бъде разпитано, се е позовало на правото си да откаже да свидетелства или заявява, че му е забранено да свидетелства: ☐

6.1.1.

Съгласно правото на държавата членка на замоления съд: ☐

6.1.2.

Съгласно правото на държавата членка на молещия съд: ☐

6.2.

Искането за събиране на доказателства не попада в приложното поле на Регламент (ЕС) 2020/1783 ☐

6.3.

Съгласно правото на държавата членка на замоления съд изпълнението на искането за събиране на доказателства не попада в обхвата на функциите на съдебната власт ☐

6.4.

Молещият съд не е изпълнил искането за допълнителна информация от замоления съд с дата … (дата на искането за допълнителна информация) ☐

6.5.

Не е внесен депозитът или авансът, поискан в съответствие с член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783 ☐

7.

Други причини за неизпълнение: ☐

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Л

ИСКАНЕ ЗА ДИРЕКТНО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(членове 19 и 20 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (18))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на централния орган/компетентния орган ((*)):

3.

Молещ съд:

3.1.

Наименование:

3.2.

Адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава:

3.3.

Тел.:

3.4.

Факс ((*)):

3.5.

Имейл:

4.

Централен орган/компетентен орган на замолената държава

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

5.

По дело, заведено от ищеца/молителя(ищците/молителите) (19)

5.1.

Наименование:

5.2.

Адрес:

5.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.2.2.

Населено място и пощенски код:

5.2.3.

Държава:

5.3.

Тел. ((*)):

5.4.

Факс ((*)):

5.5.

Имейл ((*)):

6.

Представители на ищеца/молителя

6.1.

Име:

6.2.

Адрес:

6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

6.2.2.

Населено място и пощенски код:

6.2.3.

Държава:

6.3.

Тел.:

6.4.

Факс ((*)):

6.5.

Имейл:

7.

Срещу ответника(ответниците) (20)

7.1.

Наименование:

7.2.

Адрес:

7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

7.2.2.

Населено място и пощенски код:

7.2.3.

Държава:

7.3.

Тел. ((*)):

7.4.

Факс ((*)):

7.5.

Имейл ((*)):

8.

Представители на ответника

8.1.

Наименование:

8.2.

Адрес:

8.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

8.2.2.

Населено място и пощенски код:

8.2.3.

Държава:

8.3.

Тел.:

8.4.

Факс ((*)):

8.5.

Имейл:

9.

Доказателствата ще се събират от:

9.1.

Наименование:

9.2.

Титла:

9.3.

Длъжност:

9.4.

Задача:

10.

Характер и предмет на делото и кратко описание на фактите (в приложение, когато е уместно):

11.

Действия по събирането на доказателства

11.1.

Описание на събирането на доказателства (в приложение, когато е уместно):

11.2.

Разпит на свидетели

11.2.1.

Име и фамилия:

11.2.2.

Дата на раждане, ако е известна:

11.2.3.

Адрес:

11.2.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

11.2.3.2.

Населено място и пощенски код:

11.2.3.3.

Държава:

11.2.4.

Тел. ((*)):

11.2.5.

Факс ((*)):

11.2.6.

Имейл ((*)):

11.2.7.

Въпроси, които трябва да бъдат поставени на свидетеля или описание на фактите, за които той трябва да бъде разпитан (в приложение, когато е уместно):

11.2.8.

Право на отказ от свидетелстване съгласно правото на държавата членка на молещия съд (в приложение, когато е уместно): да ☐ не ☐

11.3.

Друг начин на събиране на доказателства (в приложение, когато е уместно):

12.

Молещият съд иска да се съберат директно доказателства чрез използване на комуникационната технология, посочена в приложение Н ☐.

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР М

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН/КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ДИРЕКТНОТО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 10 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (21)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на централния орган/компетентния орган:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Централен орган/компетентен орган

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

5.

Информация от централния орган/компетентния орган

5.1.

Директното събиране на доказателства в съответствие с искането се приема: ☐

5.2.

Директното събиране на доказателства в съответствие с искането се приема при следните условия (в приложение, когато е уместно):

5.3.

Директното събиране на доказателства в съответствие с искането се отказва поради следните причини:

5.3.1.

Искането не попада в приложното поле на Регламент (ЕС) 2020/1783: ☐

5.3.2.

Искането не съдържа цялата необходима информация съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783: ☐

5.3.3.

Директното събиране на доказателства противоречи на основни принципи на правото на държавата членка на централния орган/компетентния орган:☐

6.

Следният съд е определен да окаже практическа помощ при директно събиране на доказателства:

6.1.

Наименование:

6.2.

Адрес:

6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

6.2.2.

Населено място и пощенски код:

6.2.3.

Държава:

6.3.

Тел.:

6.4.

Факс ((*)):

6.5.

Имейл:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Н

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРУГА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(член 12, параграф 4 и член 20 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (22)

1.

Референтен номер на молещия съд ((*)):

2.

Референтен номер на замоления съд ((*)):

3.

Наименование на молещия съд ((*)):

4.

Наименование на замоления съд ((*)):

5.

Технически данни относно молещия съд:

5.1.

ISDN ((*))

5.2.

IP

5.3.

Телефонен номер на съдебната зала ((*))

5.4.

Друго:

6.

Предпочитана форма на свързване (в случай, че в точка 5 са посочени няколко възможности):

7.

Предпочитана(и) дата(и) и час(ове) на свързване:

7.1.

Дата

7.2.

Час (23)

8.

Предпочитана(и) дата(и) и час(ове) за пробно свързване:

8.1.

Дата

8.2.

Час (23)

8.3.

Лице за контакт за пробното свързване или друга техническа помощ:

8.4.

Език на комуникация: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ друг:

8.5.

Телефонен номер в случай на технически затруднения при пробното свързване или събирането на доказателства:

9.

Информация за устния превод:

9.1.

Поискана е помощ за намирането на устен преводач: ☐

9.2.

Езици: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ друг:

10.

Информация за това дали ще се прави запис на събирането на доказателства (24):

10.1.

Да ☐

10.2.

Не ☐

11.

Други: …

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:


(1)  OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(2)  В случай че има повече от един ищец/молител, моля представете информацията по точки 4.1. — 4.5.

(3)  В случай че има повече от един ответник, моля представете информацията по точки 6.1.— 6.5.

(4)  В случай че има повече от един представител, моля представете информацията по точка 9.2.

(5)  Тази точка се прилага само от датата на прилагане на децентрализираната информационна система.

(6)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(7)  OВ L 405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(8)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(9)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(10)  Използването на този формуляр не е задължително.

(11)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(12)  Използването на този формуляр не е задължително.

(13)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(14)  OВ L405, 2.12.2020г., стр1

(15)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(16)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(17)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(18)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(19)  В случай че има повече от един ищец/молител, моля представете информацията по точки 5.1. —5.5.

(20)  В случай че има повече от един ответник, моля представете информацията по точки 7.1. —7.5.

(21)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(22)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(23)  Местно време на замолената държавата членка.

(24)  Например онлайн запис или протокол за събирането на доказателства


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕО) № 1103/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част трета (ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 80).

Единствено изменения на член 19, параграф 2 и член 20 от Регламент (ЕО) № 1206/2001.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 2

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 5

–Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграфи 2, 3 и 4

Член 8

Член 7, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 8, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 10, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 10, параграф 3

Член 12, параграф 3

Член 10, параграф 4

Член 12, параграф 4

Член 11, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 11, параграф 4

Член 13, параграф 4

Член 11, параграф 5

Член 13, параграф 5

Член 12, параграф 1

Член 14, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 14, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 14, параграф 3

Член 12, параграф 4

Член 14, параграф 4

Член 12, параграф 5

Член 14, параграф 5

Член 13

Член 15

Член 14, параграф 1

Член 16, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 16, параграф 3

Член 14, параграф 4

Член 16, параграф 4

Член 15

Член 17

Член 16

Член 18

Член 17, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 17, параграф 3

Член 19, параграф 3

Член 17, параграф 4, първа алинея

Член 19, параграф 4, първа алинея

Член 17, параграф 4, втора алинея

Член 19, параграф 4, втора алинея

Член 17, параграф 4, трета алинея

Член 19, параграф 5

Член 19, параграф 6

Член 17, параграф 5

Член 19, параграф 7

Член 17, параграф 6

Член 19, параграф 8

Член 20

---

Член 21

Член 18

Член 22

Член 19, параграф 1

Член 23, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 20

Член 26

Член 24

Член 25

Член 27

Член 28

Член 21, параграф 1

Член 29, параграф 1

Член 21, параграф 2

Член 29, параграф 2

Член 21, параграф 3, буква а)

Член 21, параграф 3, буква б)

Член 29, параграф 3, буква а)

Член 21, параграф 3, буква в)

Член 29, параграф 3, буква б)

Член 30

Член 22, параграф 1

Член 31, параграф 1

Член 22, параграф 2

Член 31, параграф 2

Член 31, параграф 3

Член 31, параграф 4

Член 32

Член 23

Член 33, параграф 1

Член 33, параграф 2

Член 24

Член 34

Член 24, параграф 1

Член 35, параграф 1, алинея първа

Член 24, параграф 2

Член 35, параграф 1, втора алинея

Член 35, параграф 2

 

Член 35, параграф 3

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


2.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 405/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1784 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2020 година

относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“)

(преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета (3) вече е изменян. Поради по-нататъшни съществени изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора. За да създаде такова пространство Съюзът трябва, наред с други мерки, да приеме мерки, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси и необходими за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(3)

За целите на правилното функциониране на вътрешния пазар и развитието на областта на гражданското правосъдие на Съюза е необходимо допълнително да се подобри и ускори предаването и връчването на съдебни и извънсъдебни документи между държавите членки по граждански и търговски дела, като в същото време се гарантира високо ниво на сигурност и защита на предаването на такива документи, предоставят се гаранции за правата на адресатите и се защитават неприкосновеността на личния живот и личните данни. Настоящият регламент има за цел да подобри ефективността и бързината на съдебните процедури чрез опростяването и рационализирането им по отношение на връчване на съдебни и извънсъдебни документи в Съюза, като същевременно спомага за намаляване на забавянията и на разходите за физическите лица и предприятията. Предоставянето на по-голямата правна сигурност и на опростени, рационализирани и цифровизирани процедури ще насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични сделки, като по този начин ще се стимулира търговията в рамките на Съюза, а оттам и функционирането на вътрешния пазар.

(4)

С настоящия регламент се определят правилата относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи в държавите членки по граждански или търговски дела. Той не следва да се прилага за връчването на съдебни и извънсъдебни документи по други дела, например данъчни, митнически и административни дела.

(5)

Трансграничното връчване следва да се тълкува като връчване от една държава членка в друга държава членка.

(6)

Настоящият регламент не следва да се прилага за връчването на документи на упълномощен представител на страната в държавата членка на сезирания съд, а следва да се прилага за връчването на всеки документ на страна в друга държава членка, ако такова връчване се изисква съгласно правото на държавата членка на сезирания съд, независимо дали документът е бил връчен на представителя на страната.

(7)

Когато адресатът няма известен адрес за връчване в държавата членка на сезирания съд, но има един или повече известни адреси за връчване в една или повече други държави членки, документът следва да бъде предаден на друга такава държава членка за връчване съгласно настоящия регламент. Това положение следва да не се тълкува като национално връчване в държавата членка на сезирания съд. По-специално документът следва да не се връчва на адресата чрез фиктивни способи за връчване, каквито са връчването чрез поставяне на обявление на информационното табло в съда или прилагане на документа към делото.

(8)

За целите на настоящия регламент понятието „извънсъдебни документи“ следва да се разбира като включващо документи, изготвени или заверени от публичен орган или длъжностно лице, и други документи, чието официално предаване на адресат, пребиваващ в друга държава членка, е необходимо за целите на упражняването, доказването или защитата на дадено право или иск в гражданското или търговското право. Понятието „извънсъдебни документи“ не следва да се разбира като включващо документи, издадени от административни органи за целите на административни производства.

(9)

Ефективността и бързината на съдебното производство по граждански дела изискват прякото и бързо изпращане на съдебни и извънсъдебни документи между местни органи, определени от държавите членки. Държавите членки следва да могат да определят отделни предаващи и получаващи органи или да определят един или повече органи, които да изпълняват и двете функции, за срок от пет години. Следва обаче това определяне да може да се подновява на всеки пет години.

(10)

За да се гарантира бързото предаване на документи между държави членки с цел тяхното връчване, следва да се използва подходяща съвременна комуникационна технология, при условие че се спазват определени изисквания във връзка с целостта и надеждността на получения документ. Ето защо по правило цялата комуникация и обменът на документи между агенциите и органите, определени от държавите членки, следва да се осъществяват чрез сигурна и надеждна децентрализирана информационна система, включваща национални информационни системи, които са взаимосвързани и технически оперативно съвместими, например, но без да се засяга бъдещото технологично развитие, въз основа на e-CODEX. Съответно, следва да се създаде децентрализирана информационна система за обмен на данни съгласно настоящия регламент. Децентрализираният характер на тази информационна система ще позволява обмен на данни единствено между една държава членка и друга държава членка, без институциите на Съюза да участват в този обмен.

(11)

Без да се засяга възможността за бъдещо технологично развитие, сигурната децентрализирана информационна система и нейните компоненти не следва да се разбират непременно като „квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща“, както е определена в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(12)

Комисията следва да отговаря за създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образец на софтуерно приложение за свързване, който държавите членки следва да могат да използват вместо национална информационна система в съответствие с принципите за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Комисията следва да проектира, разработи и поддържа образеца на софтуерно приложение за свързване в съответствие с изискванията и принципите за защита на данните, установени в регламенти (ЕС) 2018/1725 (5) и (ЕС) 2016/679 (6) на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално принципите за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Образецът на софтуерно приложение за свързване следва също така да включва подходящи технически мерки и да дава възможност за организационни мерки, необходими да се гарантира равнище на сигурност и оперативна съвместимост, което е подходящо за обмена на информация в контекста на връчването на документи.

(13)

По отношение на компонентите на децентрализираната информационна система, за които отговорност носи Съюза, управляващият субект следва да разполага с достатъчно ресурси, за да осигури правилното функциониране на тази система.

(14)

Компетентният(-ите) орган(и) съгласно националното право следва да отговаря(т), в качеството си на администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с обработването на лични данни, което извършват съгласно настоящия регламент за предаването на документи между държавите членки.

(15)

Предаването чрез децентрализираната информационна система може да стане невъзможно поради срив в системата. Използването на други средства за комуникация може да е по-подходящо също при изключителни обстоятелства, включително и в ситуация, при която конвертирането на обемиста документация в електронен формат би наложило несъразмерна административна тежест за предаващия орган или когато оригиналът на документа е необходим на хартиен носител, за да се установи автентичността му. Когато не се използва децентрализираната информационна система, предаването следва да се извършва с най-подходящите алтернативни средства. Такива алтернативни средства следва да изискват, наред с другото, извършване на предаването възможно най-бързо и по сигурен начин чрез други защитени електронни средства или чрез пощенска услуга.

(16)

С цел да се подобри електронното трансгранично предаване на документи чрез децентрализираната информационна система, не следва да бъде отричана или отказвана правната сила и допустимостта на посочените документи като доказателство в производството единствено на основанието, че те са в електронна форма. При все това този принцип не следва да засяга определянето на правната сила или допустимостта на тези документи като доказателства в съответствие с националното право. Освен това не следва да се засяга националното право относно конвертирането на документи.

(17)

За улесняване на предаването и връчването на документи между държавите членки следва да се използват формулярите от приложение I. Документът, който трябва да се предаде, следва да се придружава от искане, изготвено при използване на формуляр А в приложение I. Този формуляр следва да се попълва на официалния език на държавата членка адресат, или, ако в тази държава членка има няколко официални езика, на официалния език или на един от официалните езици на мястото, където трябва да се извърши връчването, или на друг език, който тази държава членка е посочила, че може да приеме. Всяка държава членка следва да посочи официалния език или официалните езици на Съюза, различни от нейния собствен език, които тя може да приеме.

(18)

Потвърждение за получаването чрез използване на формуляр Г в приложение I, следва да се изпраща автоматично на предаващия орган чрез децентрализираната информационна система или чрез други средства във възможно най-кратък срок и при всички случаи в срок от седем дни от получаването на документа.

(19)

Важно е предаващият орган да знае, когато получи удостоверението за невръчване на документи, дали органите на държавата членка адресат са отправили искания до адресните регистри или други бази данни, когато съществуват такива регистри или бази данни, с цел намиране на новия адрес на получателя. Ето защо държавите членки следва да уведомят Комисията дали техните органи отправят такива искания по своя собствена инициатива в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, не е точен. Същевременно настоящият регламент не следва да налага задължение на органите на държавите членки да отправят такива искания.

(20)

Когато искане за връчване не може да бъде изпълнено въз основа на информацията или предадените документи, когато то попада извън обхвата на настоящия регламент, когато неспазването на формалните изисквания прави връчването невъзможно, или когато то е изпратено до получаващ орган без местна компетентност, получаващият орган следва да предприеме мерките, предвидени в настоящия регламент, включително средствата за комуникация, които има на разположение, без необосновано, неоправдано и ненужно с оглед на конкретните обстоятелства забавяне.

(21)

Бързината при предаването изисква документите да се връчват в рамките на няколко дни от получаването им. Връчването на документи следва да се извърши възможно най-бързо и във всеки случай в едномесечен срок от получаването им от получаващия орган.

(22)

Получаващият орган следва да продължи да взема всички необходими мерки за осъществяване на връчването на документа, дори в случаите, когато не е било възможно връчването да се извърши в срок от един месец от получаването на документа, например защото ответникът е бил в отпуск и не е бил в дома си или е бил в командировка и не е бил на работното си място. Въпреки това, за да се избегне неограничено във времето задължение за получаващия орган да взема мерки за осъществяване на връчването на даден документ, предаващият орган следва да може, като използва формуляр А в приложение I, да посочи срок, след който връчването вече не е необходимо.

(23)

За да се осигури ефективността на настоящия регламент, обстоятелствата, при които е възможно да се откаже документ, който трябва да бъде връчен, следва да бъдат сведени до строго ограничени извънредни ситуации.

(24)

Във всички случаи, когато документът, който трябва да бъде връчен, не е съставен на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването, получаващият орган следва да информира адресата писмено, като използва формуляр Л в приложение I, че адресатът може да откаже да приеме документ, който трябва да бъде връчен, ако той не е нито на език, който адресатът разбира, нито на официалния език или един от официалните езици на мястото на връчване. Това правило следва да важи и за всяко последващо връчване, след като адресатът вече е упражнил правото на отказ. Правото на отказ следва да се прилага и при връчване чрез дипломатически представители или консулски служители, връчване чрез пощенски услуги, електронно връчване и пряко връчване. Следва да е възможно да се отстрани нередовността на връчването на отказания документ чрез връчване на превод на документа на адресата.

(25)

Ако към документа, който трябва да бъде връчен, е приложен превод, той следва да бъде сертифициран или по друг начин да се приема годен за целите на производството в съответствие с правото на държава членка на произход. Преводът следва да се предостави на държавата членка, в която ще се извършва връчването. Преводът на документи на друг език, с цел гарантиране спазването на настоящия регламент, не засяга възможността получателят да оспорва верността на превода в съответствие с правото на държавата членка на сезирания съд.

(26)

Ако адресатът е отказал да приеме документа и съдът или органът, сезиран със съдебното производство, решава след проверка, че отказът е неоснователен, този съд или орган следва да намери подходящ начин да информира адресата на това решение в съответствие с националното право. За да провери дали отказът е бил основателен съдът или органът следва да вземе предвид всички относими данни, които се съдържат в делото, за определяне на езиковите умения на адресата. Където е уместно, при преценката на езиковите умения на адресата съдът или органът може да вземе предвид фактически елементи, например документи, написани от адресата на съответния език, обстоятелството дали професията на адресата предполага специфични езикови умения, обстоятелството дали адресатът е гражданин на държавата членка на сезирания съд, или дали адресатът преди това е пребивавал в тази държава членка за продължителен период от време.

(27)

Тъй като процесуалните правила на отделните държави членки се различават, датата на действителното връчване също варира в различните държави членки. С оглед на това положение и евентуалните трудности, които могат да възникнат, в настоящия регламент следва да се предвиди система, съгласно която датата на връчване се определя от правото на държавата членка адресат. Когато обаче съгласно правото на дадена държава членка документът трябва да се връчи в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, следва да бъде датата, определена от правото на тази държава членка. Такава система с двойни дати съществува само в ограничен брой държави членки. Ако държавите членки прилагат посочената система, те следва да съобщят тази информация на Комисията, която следва да предостави за ползване тази информация по електронен път чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета (7), и на Европейския портал за електронно правосъдие.

(28)

За улесняване на достъпа до правосъдие, държавите членки следва да посочат еднократна такса с определен размер, свързана с ангажирането на съдебен служител или лице, компетентно според законодателството на държавата членка адресат. Тази такса, следва да съответства на принципите на пропорционалност и недискриминация. Изискването за еднократна такса с определен размер не следва да засяга възможността държавите членки да определят различни такси за различни видове връчване, ако са спазени посочените принципи.

(29)

Всяка държава членка следва да е свободна да извършва връчването на документи на лица, пребиваващи в друга държава членка, пряко чрез пощенски услуги, с препоръчано писмо с обратна разписка или равностойна на нея услуга. Използването на пощенски услуги, независимо дали са частни или публични, следва да е възможно за връчването на документи под формата на различни видове писма, включително пакети от писма.

(30)

В съответствие с установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз (8) прякото връчване чрез пощенска услуга съгласно настоящия регламент следва да се счита за валидно извършено дори когато документът не е бил връчен лично на адресата, ако е бил връчен на домашния адрес на адресата на пълнолетнo лицe, коeто живеe в същото домакинство като адресата или e наетo на работа там от него и което е в състояние и има желание да приеме документа, освен ако правото на държавата членка на сезирания съд допуска само личното връчване на този документ на адресата.

(31)

За да може съдебните производства с трансграничен елемент да бъдат ефикасни и бързи, са необходими директни, ускорени и сигурни канали за връчване на документи на лица в други държави членки. Ето защо следва да е възможно да се извърши връчването на документи пряко по електронен път на адресат с известен адрес за връчване в друга държава членка. Условията за използване на такъв вид пряко електронно връчване следва да бъдат такива, че да гарантират, че електронното връчване се извършва само посредством електронни средства, предвидени в правото на държавата членка на сезирания съд за местно връчване на документи и следва да осигурят наличието на подходящи гаранции за защита на интересите на адресатите, включително високи технически стандарти и изискване за изрично съгласие на адресата.

(32)

Следва да е възможно на адресата да бъдат връчвани документи по електронен път посредством квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при условие че адресатът е дал предварително изрично съгласие за използването на електронни средства за целта на връчването на документи в хода на съдебно производство. В такива случаи изрично съгласие може да бъде дадено за конкретно производство или като общо съгласие за връчването на документи в хода на съдебно производство чрез тези средства на връчване. Посоченото съгласие би могло също да се даде, когато съгласно правото на държавата членка на сезирания съд процесуалните документи могат да бъдат връчени чрез електронна система и адресатът е дал съгласието си за използването на тази система за връчването на документи, преди на адресата да са били връчени документи чрез тази система.

(33)

На адресата могат да бъдат връчвани документи по електронен път, без използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при условие че адресатът е дал предварително изрично съгласие пред сезирания с производството съд или орган или страната, отговаряща за връчването в същото производство, за използването на електронна поща, изпратена на конкретен електронен адрес в хода на това производство и при условие че бъде представено доказателство за получаването на документа от адресата. Адресатът следва да потвърди получаването на документа, като подпише и изпрати обратна разписка или като върне имейл от електронния адрес, предоставен за връчване от адресата. Обратната разписка може да бъде подписана и по електронен път. С цел да се гарантира сигурността на предаването, държавите членки могат да определят допълнителни условия, при които те ще приемат електронно връчване чрез електронна поща, когато правото им определя по-строги условия по отношение на връчването по електронна поща или когато правото им не разрешава такова връчване по електронна поща. Тези условия могат да се отнасят до въпроси като идентификацията на изпращача и получателя, целостта на изпратените документи и защитата на предаването на данни срещу външна намеса.

(34)

Всяко лице, заинтересовано от конкретно съдебно производство, следва да има възможност да осъществи връчване на документи пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата членка, в която следва да се извърши връчването, при условие че такова пряко връчване се допуска от правото на тази държава членка.

(35)

Когато националното право и настоящият регламент позволяват на съда да постанови решението дори когато не е получено удостоверение за връчване или предаване на документа за образуване на производството или друг равностоен документ, следва да се положат всички разумни усилия за получаването на такова удостоверение посредством компетентните власти или органи на държавата членка адресат, преди да бъде постановено решение, като се спазват всякакви други изисквания за защита на интересите на ответника. Освен ако е несъвместимо с националното право, следва да се направят всички разумни усилия ответникът, чийто адрес или потребителски профил са известни на сезирания с производството съд, да бъде уведомен чрез използването на всички налични канали за комуникация, включително съвременна комуникационна технология, че е образувано съдебно производство.

(36)

Комисията следва да изготви наръчник, съдържащ необходимата за правилното прилагане на настоящия регламент информация. Наръчникът следва да бъде достъпен за ползване чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Комисията и държавите членки следва да положат всички усилия за осигуряване на актуализирана и пълна информация в наръчника, особено що се отнася до данните за връзка с получаващите и предаващите органи.

(37)

При изчисляване на периодите и сроковете, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилага Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (9).

(38)

С цел актуализиране на формулярите от приложение I към настоящия регламент или внасянето на технически изменения в тези формуляри, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на посоченото приложение. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (10). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(39)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(40)

Настоящият регламент следва да има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранните споразумения или договорености, сключени от държавите членки, със същото приложно поле като настоящия Регламент, и по-специално пред Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, в отношенията между държавите членки, страни по тези споразумения или договорености. Настоящият регламент не е пречка за държавите членки да изпълняват или сключват споразумения или договорености за ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи, ако тези споразумения или договорености са съвместими с настоящия регламент.

(41)

Основните права и свободи на всички участващи лица, по-специално правото на равен достъп до правосъдие, на недискриминация и защита на личните данни, както и на неприкосновеността на личния живот, следва да се спазват изцяло и да се зачитат в съответствие с правото на Съюза.

(42)

Информацията, предавана в изпълнение на настоящия регламент, следва да се ползва с подходяща защита. Тази защита попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12). Личните данни, които не са от значение за обработката по конкретно дело, следва да се заличават незабавно.

(43)

В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент въз основа на информация, събрана чрез специфични мерки за мониторинг, за да оцени реалното въздействие на настоящия регламент и необходимостта от последващи действия. Когато държави членки събират данни относно връчването на документи съгласно настоящия регламент и по-специално информация относно броя на подадените и на получените искания, броя на случаите, в които предаването е извършено по начин, различен от децентрализираната информационна система, броя на получените удостоверения за невръчване на документи, броя на уведомленията за отказ на документи по причини, свързани с езика, получени от предаващите органи, те следва да предоставят на Комисията тези данни за целите на мониторинга. Образецът на софтуерното приложение за свързване, разработен от Комисията като поддържаща система, следва да събира по програмиран начин данните, необходими за целите на мониторинга, а тези данни следва да бъдат предавани на Комисията. Когато държавите членки изберат да използват национална информационна система вместо образеца на софтуерното приложение за свързване, разработен от Комисията, посочената система може да бъде оборудвана за програмирано събиране на такива данни и в този случай същите данни следва да бъдат предавани на Комисията.

(44)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради различията между националните норми, уреждащи компетентността и признаването и изпълнението на решенията, а поради прякото приложение и задължителната сила на настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(45)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи своето становище на 13 септември 2019 г. (13).

(46)

За да станат разпоредбитe му по-лесно достъпни и разбираеми, Регламент (ЕО) № 1393/2007 следва да бъде отменен и заменен от настоящия регламент.

(47)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(48)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за трансграничното връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. По-специално, той не се прилага по отношение на данъчни, митнически и административни дела или по отношение на отговорността на държава членка за действие или бездействие при упражняване на държавната власт (acta iure imperii).

2.   С изключение на член 7 настоящият регламент не се прилага, когато адресът на получателя на документ, който трябва да се връчи, е неизвестен.

3.   Настоящият регламент не се прилага при връчване на документ в държавата членка на сезирания съд на представител, упълномощен от получателя, независимо от местопребиваването на този получател.

Член 2

Oпределения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„държава членка на сезирания съд“ означава държавата членка, в която се провежда съдебното производство;

2)

„децентрализирана информационна система“ означава мрежа от национални информационни системи и оперативно съвместими точки за достъп, за чието действие и управление всяка държава членка носи отделно отговорност и която дава възможност за сигурен и надежден трансграничен обмен на информация между националните информационни системи.

Член 3

Предаващи и получаващи органи

1.   Всяка държава членка определя държавни длъжностни лица, органи или други лица, които са компетентни да изпращат съдебни и извънсъдебни документи за връчване в друга държава членка („предаващи органи“).

2.   Всяка държава членка определя държавни длъжностни лица, органи или други лица, които са компетентни да получават съдебни и извънсъдебни документи от друга държава членка („получаващи органи“).

3.   Държавите членки могат да определят отделни предаващи и получаващи органи или един или повече органи, които да изпълняват и двете функции. Федералните държави членки, държавите членки, в които се прилагат няколко правни системи и държавите членки с автономни териториални единици могат да определят повече от един такъв орган. Това определяне има действие за срок от пет години и може да бъде подновявано за нови петгодишни срокове.

4.   Всяка държава членка предоставя на Комисията следната информация:

а)

наименованията и адресите на получаващите органи по параграфи 2 и 3;

б)

териториалните граници, в които тези получаващи органи са компетентни;

в)

средствата, чрез които тези получаващи органи могат да получават документи за случаите, предвидени в член 5, параграф 4; и

г)

езиците, които те могат да използват при попълване на формулярите, установени в приложение I.

Държавите членки уведомяват Комисията за всяко последващо изменение на посочената в първа алинея информация.

Член 4

Централен орган

Всяка държава членка определя централен орган, който е отговорен за:

а)

предоставяне на информация на предаващите органи;

б)

търсене на решения на всички проблеми, които може да възникнат в процеса на предаването на документите за връчване;

в)

в изключителни случаи — препращане на искане за връчване на компетентния получаващ орган, когато е поискано от предаващ орган.

Федерални държави членки, държави членки, в които се прилагат няколко правни системи, и държави членки с автономни териториални единици могат да определят повече от един централен орган.

Член 5

Средства за комуникация, които се използват от предаващите органи,получаващите органи и централните органи

1.   Документите, които трябва да бъдат връчени, исканията, потвържденията, разписките, удостоверенията и съобщенията, за които се използват формулярите от приложение I и които се обменят между предаващите и получаващите органи, между тези органи и централните органи или между централните органи на различни държави членки, се предават чрез сигурна и надеждна децентрализирана информационна система. Тази децентрализирана информационна система се основава на оперативно съвместимо решение, например e-CODEX.

2.   Общата правна рамка за използването на квалифицирани удостоверителни услуги, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 910/2014, се прилага по отношение на документите, които трябва да бъдат връчени, исканията, потвържденията, разписките, удостоверенията и съобщения, предавани чрез децентрализираната информационна система.

3.   Когато върху документите, които трябва да бъдат връчени, исканията, потвържденията, разписките, удостоверенията и другите съобщения, посочени в параграф 1 от настоящия член, се изисква да бъде поставен или вече е поставен печат или саморъчен подпис, вместо този печат или подпис може да се използва „квалифициран електронен печат“ или „квалифициран електронен подпис“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

4.   Когато предаването в съответствие с параграф 1 не е възможно поради срив в децентрализираната информационна система или поради наличието на изключителни обстоятелства, предаването се извършва с най-бързите и най-подходящите алтернативни средства, като се отчита необходимостта от осигуряване на надеждност и сигурност.

Член 6

Правна сила на електронните документи

Правната сила и допустимостта като доказателство в производството на документи, които се предават чрез децентрализираната информационна система, не могат да бъдат отричани или отказани единствено на основанието, че те са в електронна форма.

Член 7

Помощ при търсене на неизвестен адрес

1.   Когато адресът на получателя на съдебния или извънсъдебния документ, който трябва да се връчи в друга държава членка, не е известен, тази държава членка предоставя помощ за установяването на адреса по поне един от следните начини:

а)

определяне на органи, до които предаващите органи могат да подават искания за установяване на адреса на получателя;

б)

предоставяне на възможността за лица от други държави членки да отправят искания, включително по електронен път, за информация относно адреси на получатели пряко до адресните регистри или до други обществено достъпни бази данни, чрез стандартен формуляр, достъпен на Европейския портал за електронно правосъдие; или

в)

предоставяне на подробна информация чрез Европейския портал за електронно правосъдие за това как може да се открият адресите на получателите.

2.   Всяка държава членка предоставя на Комисията следната информация, с оглед предоставянето ѝ за ползване чрез Европейския портал за електронно правосъдие:

а)

начините, чрез които държавата членка ще предоставя помощ на своята територия съгласно параграф 1;

б)

когато е подходящо, наименованията и данните за връзка с органите, посочени в параграф 1, букви а) и б);

в)

дали органите на държавата членка адресат подават по своя собствена инициатива искания за информация относно адресите до адресни регистри или други бази данни в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, не е точен.

Държавите членки уведомяват Комисията за всяко последващо изменение на посочената в първа алинея информация.

ГЛАВА II

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Раздел 1

Предаване и връчване на съдебни документи

Член 8

Предаване на документи

1.   Съдебните документи се предават пряко и възможно най-бързо между предаващите и получаващите органи.

2.   Документът, който трябва да се предаде, се придружава от искане, изготвено при използване на формуляр A. Формулярът се попълва на официалния език на държавата членка адресат, или ако в тази държава членка има няколко официални езика – на официалния език или на един от официалните езици на мястото, където трябва да се извърши връчването, или на друг език, който тази държава членка е посочила, че ще приеме.

Всяка държава членка съобщава на Комисията всеки официалeн език на Съюза, различен от нейния собствен език, на който може да се попълни формуляра.

3.   Документите, предавани съгласно настоящия регламент се освобождават от изисквания за легализация или всяка друга подобна формалност.

4.   В случай че предаващият орган поиска копие от документа, изпратен на хартиен носител в съответствие с член 5, параграф 4, да бъде върнато заедно с удостоверението, посочено в член 14, той изпраща този документ в два екземпляра.

Член 9

Превод на документите

1.   Предаващият орган, на който заявителят е подал документа с цел неговото предаване, уведомява заявителя, че адресатът може да откаже да приеме документа, ако той не е на един от езиците, предвидени в член 12, параграф 1.

2.   Заявителят поема всички разходи по превода преди предаването на документа, без това да засяга евентуални последващи решения на съда или на компетентния орган относно присъждането на такива разходи.

Член 10

Получаване на документи от получаващия орган

1.   При получаване на документ, получаващият орган автоматично изпраща на предаващия орган обратна разписка във възможно най-кратък срок чрез децентрализираната информационна система, или когато потвърждението се изпраща по друг начин – възможно най-бързо и във всички случаи в срок от седем дни от получаването, като използва формуляр Г в приложение I.

2.   В случай че искането за връчване не може да бъде изпълнено въз основа на предадените информация или документи, получаващият орган се свързва без необосновано забавяне с предаващия орган с цел да получи липсващите информация или документи, като използва формуляр Д в приложение I.

3.   Когато искането за връчване очевидно попада извън приложното поле на настоящия регламент или връчването е невъзможно поради неспазване на формалните изисквания, след получаването им искането и изпратените документи се връщат без необосновано забавяне на предаващия орган заедно с уведомление за връщане, като се използва формуляр Е в приложение I.

4.   Когато получаващ орган получава документ за връчване, за който няма местна компетентност да го връчи, той изпраща този документ без ненужно забавяне, заедно с искането, на получаващия орган, който има местна компетентност в държавата членка адресат, ако искането отговаря на условията, установени в член 8, параграф 2. Получаващият орган едновременно с това уведомява съответно предаващия орган, като използва формуляр Ж в приложение I. При получаване на документа и на искането от получаващия орган, който има местна компетентност в държавата членка адресат, този получаващ орган изпраща обратна разписка на предаващия орган възможно най-бързо и във всички случаи не по-късно от седем дни от получаването, като използва формуляр З в приложение I.

Член 11

Връчване на документи

1.   Получаващият орган сам връчва документа или осигурява връчването му в съответствие със законодателството на държавата членка адресат, или по конкретен начин, поискан от предаващия орган, освен ако този начин е несъвместим с правото на тази държава членка.

2.   Получаващият орган взема всички необходими мерки за осъществяване на връчването на документа във възможно най-кратък срок и във всички случаи в срок от един месец от получаването му. Ако връчването в срок от един месец от получаването на документа се окаже невъзможно, получаващият орган:

а)

незабавно информира предаващия орган чрез формуляр К в приложение I или — ако предаващият орган е поискал информация чрез формуляр И в приложение I — като използва формуляр Й в приложение I; и

б)

продължава да предприема всички необходими мерки за осъществяване на връчването на документа, когато връчването изглежда осъществимо в разумен срок, освен ако предаващият орган е посочил, че връчването вече не е необходимо.

Член 12

Отказ от приемане на документ

1.   Адресатът може да откаже да приеме документ, който трябва да бъде връчен, ако този документ не е съставен или не е придружен от превод на:

а)

език, който адресатът разбира; или

б)

официалния език на държавата членка адресат, или, при наличие на няколко официални езика в тази държава членка, официалния език или един от официалните езици на мястото, където трябва да се осъществи връчването.

2.   Получаващият орган информира адресата за правото, предвидено в параграф 1, когато документът не е съставен или не е придружен от превод на език, посочен в буква б) от същия параграф, като приложи към документа, който трябва да бъде връчен, формуляр Л в приложение I, изготвен на:

а)

официалния език или един от официалните езици на държава членка на произход; и

б)

език, посочен в параграф 1, буква б).

Ако има индикации, че адресатът разбира официален език на друга държава членка, формуляр Л в приложение I се прилага също и на този език.

Когато държава членка преведе формуляр Л в приложение I на език на трета държава, тя изпраща на Комисията този превод с оглед предоставянето му за ползване на Европейския портал за електронно правосъдие.

3.   Адресатът може да откаже да приеме документ или в момента на самото връчване, или в срок до две седмици от момента на връчването чрез писмена декларация за отказ от приемане. За тази цел адресатът може да върне на получаващия орган или формуляр Л в приложение I, или друга писмена декларация, указваща, че адресатът отказва да приеме документа заради езика, на който той е бил връчен.

4.   В случай че получаващият орган е уведомен, че адресатът отказва да получи документа в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, той незабавно уведомява предаващия орган чрез удостоверението за връчване или невръчване, използвайки формуляр К в приложение I, и връща искането и, когато е наличен, всеки документ, за който е поискан превод.

5.   Последиците от отказа от приемане на документ могат да бъдат отстранени, като на адресата, в съответствие с настоящия регламент, бъде връчен посоченият документ, придружен от превод на език, предвиден в параграф 1. В такъв случай за дата на връчването на документа се смята датата, на която документът и неговия превод са били връчени в съответствие със законодателството на държавата членка адресат. Когато обаче законодателството на държава членка изисква документ да бъде връчен в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, е датата на връчването на първоначалния документ, определена в съответствие с член 13, параграф 2.

6.   Параграфи 1—5 се прилагат и за другите начини на предаване и връчване на съдебни документи, предвидени в раздел 2.

7.   За целите на параграфи 1 и 2 дипломатическите представители или консулските служители, в случаите когато връчването се извършва съгласно член 17 и органът или лицето, в случаите когато връчването се извършва съгласно член 18, член 19 или член 20, информират адресата, че може да откаже да приеме документа, като изпрати на тези представители или служители или съответно на този орган или това лице формуляр Л в приложение I или писмена декларация за отказ.

Член 13

Дата на връчването

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 12, параграф 5, за дата на връчване, извършено съгласно член 11 се смята датата, на която документът е бил връчен в съответствие с правото на държавата членка адресат.

2.   Когато обаче държава членка изисква документ да се връчи в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, е датата, определена от правото на тази държава членка.

3.   Настоящият член се прилага и за другите начини на предаване и връчване на съдебни документи, предвидени в раздел 2.

Член 14

Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

1.   Когато бъдат изпълнени свързаните с връчването на документа формални изисквания, приемащият орган издава удостоверение за изпълнение на тези изисквания въз основа на формуляр К в приложение I и го изпраща на предаващия орган, придружено от копие на връчения документ в случаите, за които се прилага член 8, параграф 4.

2.   Удостоверението, посочено в параграф 1 се попълва на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на произход, или на друг език, който държавата членка на произход е посочила, че ще приеме. Всяка държава членка посочва всеки официален език на съюза, различен от нейния собствен език, на който може да се попълни формуляр К в приложение I.

Член 15

Разноски по връчването

1.   Връчването на съдебни документи, произхождащи от държава членка, не поражда никакво задължение за плащането или възстановяването на такси или разноски за услуги, предоставени от държавата членка адресат.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 заявителят заплаща или възстановява разноските за:

а)

използването на съдебен служител или лице, компетентно съгласно законодателството на държавата членка адресат;

б)

използването на конкретен начин на връчване.

Държавите членки установяват еднократна такса с определен размер за използването на съдебен служител или лице, компетентно съгласно правото на държавата членка адресат. Тази такса съответства на принципите за пропорционалност и недискриминация. Държавите членки уведомяват Комисията относно такива такси с определени размери.

РАЗДЕЛ 2

Други начини за предаване и връчване на съдебни документи

Член 16

Предаване по дипломатически или консулски път

При изключителни обстоятелства всяка държава членка може да използва дипломатически или консулски път за предаване на съдебни документи с цел връчване до органите за връчване или централните органи на друга държава членка.

Член 17

Връчване от дипломатически представители или консулски служители

1.   Всяка държава членка може да връчва съдебни документи на лица, пребиваващи в друга държава членка, без използването на принудителни мерки, пряко чрез своите дипломатически представители или консулски служители.

2.   Държава членка може да уведоми Комисията, че се противопоставя на връчване на съдебни документи, както е посочено в параграф 1, на нейна територия, освен ако документите трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, в която са били издадени.

Член 18

Връчване чрез пощенски услуги

Връчването на съдебни документи може да се извърши пряко чрез пощенски услуги на лица, които се намират в друга държава членка, посредством препоръчано писмо с обратна разписка или по равностоен начин.

Член 19

Връчване по електронен път

1.   Връчването на съдебни документи може да се извърши пряко на лице, което има известен адрес за връчване в друга държава членка, посредством всички електронни начини, предвидени в правото на държавата членка на сезирания съд за национално връчване на документи, при условие че:

а)

документите са изпратени и получени посредством квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и при условие че адресатът е дал предварително изрично съгласие за използването на електронни средства на връчването на документи в хода на съдебно производство; или

б)

адресатът е дал предварително изрично съгласие пред сезирания с производството съд или орган, или пред страната, отговаряща за връчването на документи в това производство, за използването на електронна поща, изпратена на конкретен електронен адрес за целта на връчване на документи в хода на това производство и адресатът потвърждава получаването на документа с обратна разписка, в която е посочена датата на получаване.

2.   С цел да се гарантира сигурността на предаването, всяка държава членка може да определи и уведоми Комисията за допълнителните условия, при които тя ще приема електронно връчване, посочено в параграф 1, буква б), когато правото ѝ определя по-строги условия в това отношение или не разрешава електронно връчване по електронна поща.

Член 20

Пряко връчване

1.   Всяко заинтересовано от конкретно съдебно производство лице може да извърши връчването на съдебни документи пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата членка, в която следва да се извърши връчването, при условие че такова пряко връчване се допуска от правото на тази държава членка.

2.   Държава членка, която разрешава пряко връчване, предоставя на Комисията информация за това на кои професии или компетентни лица е разрешено да извършват пряко връчване на документи на нейна територия. Комисията предоставя за ползване тази информация чрез Европейския портал за електронно правосъдие.

ГЛАВА III

ИЗВЪНСЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Член 21

Предаване и връчване на извънсъдебни документи

Извънсъдебни документи могат да бъдат предадени и връчени в друга държава членка в съответствие с настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Неявяване на ответник

1.   Когато даден документ за образуване на производство или друг равностоен документ е трябвало да бъде предаден на друга държава членка, за да бъде връчен съгласно настоящия регламент, и ответникът не се е явил, съдебно решение не се постановява, докато не се установи, че връчването или предаването на документа са били извършени в срок, достатъчен, за да позволи на ответника да организира защита, и че:

а)

документът е бил връчен по начин, предписан от вътрешното право на държавата членка адресат за връчване на документи по местни производства на лица, намиращи се на нейна територия; или

б)

документът действително е връчен на ответника или в местопребиваване на ответника по друг начин, предвиден в настоящия регламент;

2.   Всяка държава членка може да уведоми Комисията за факта, че съдът, независимо от параграф 1, може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването на документа за образуване на производство или неговия еквивалент, ако са налице всички посочени условия:

а)

документът е предаден по един от начините, предвидени в настоящия регламент;

б)

от деня на предаване на документа е изминал срок, определен като достатъчен от съда по конкретното дело, но не по-кратък от шест месеца;

в)

не е получено никакво удостоверение, въпреки че са положени всички разумни усилия за получаването му чрез компетентните власти или органи на държавата членка адресат.

Посочената информация се предоставя за ползване чрез Европейския портал за електронно правосъдие.

3.   Независимо от параграфи 1 и 2 при обосновани спешни случаи съдът може да разпореди всякакви временни или обезпечителни мерки.

4.   Когато даден документ за образуване на производство или друг равностоен документ е трябвало да бъде предаден на друга държава членка, за да бъде връчен в съответствие с настоящия регламент, и е постановено решение срещу ответник, който не се е явил, съдът има право да освободи ответника от последиците от изтичане на срока за обжалване на решението, ако са изпълнени следните две условия:

а)

ответникът не по своя вина не се е запознал своевременно с документа, за да организира защита, или не е научил за решението, за да може да го обжалва; и

б)

основанията за обжалване, посочени от ответника, не изглеждат лишени от основание.

Молба за такова възстановяване на срока може да бъде подадена само в разумен срок след като ответникът е узнал за решението.

Всяка държава членка може да уведоми Комисията за факта, че молба за възстановяване на срок няма да бъде приета за разглеждане, ако е била подадена след изтичане на срок, определен от държавата членка в това уведомление. Този срок не може да е по-кратък от една година, считано от постановяването на решението. Посочената информация се предоставя за ползване чрез Европейския портал за електронно правосъдие.

5.   Параграф 4 не се прилага за решенията, които се отнасят до гражданското състояние или правоспособността и дееспособността на лицата.

Член 23

Изменение на приложение I

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на приложение I с цел актуализиране на формулярите, установени в него, или извършване на технически промени в тях.

Член 24

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 23, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 22 декември 2020 година. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 23, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 25

Приемане на актове за изпълнение от Комисията

1.   Комисията приема актове за изпълнение за създаване на децентрализираната информационна система, в които установява следното:

а)

техническите спецификации, определящи начините на комуникация по електронен път за целите на децентрализираната информационна система;

б)

техническите спецификации за протоколите за комуникация;

в)

целите, свързани със сигурността на информацията, и съответните технически мерки, гарантиращи минимални стандарти за сигурност на информацията при обработването и съобщаването на информация в рамките на децентрализираната информационна система;

г)

целите за минимална наличност и евентуалните свързани с тях технически изисквания за услугите, предоставяни от децентрализираната информационна система;

д)

създаването на управителен комитет, включващ представители на държавите членки, за да се гарантира функционирането и поддръжката на децентрализираната информационна система за постигане на целите на настоящия регламент.

2.   Актовете за изпълнение, посочени в параграф 1 от настоящия член, се приемат до 23 март 2022 г. в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Член 26

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Образец на софтуерно приложение за свързване

1.   Комисията отговаря за създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образец на софтуерно приложение за свързване, който държавите членки могат да изберат да прилагат като поддържаща система вместо национална информационна система. Създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образеца на софтуерно приложение за свързване се финансират от общия бюджет на Съюза.

2.   Комисията безплатно осигурява, поддържа и оказва подкрепа за свързване на софтуерните компоненти, които са в основата на точките за достъп.

Член 28

Разходи за децентрализираната информационна система

1.   Всяка държава членка поема разходите за инсталацията, експлоатацията и поддръжката на своите точки за достъп, свързващи националните информационни системи в рамките на децентрализираната информационна система.

2.   Всяка държава членка поема разходите за създаването и адаптирането на националните си информационни системи с цел осигуряване на оперативната им съвместимост с точките за достъп, както и разходите за управлението, експлоатацията и поддръжката на тези системи.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се засяга възможността на държавите членки да кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства по финансовите програми на Съюза за финансиране на дейностите, посочени в тези параграфи.

Член 29

Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

1.   В своето приложно поле настоящият регламент има предимство пред разпоредбите на двустранни или многостранни споразумения или договорености, сключени от държавите членки, и по-специално Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, в отношенията между държавите членки, които са страни по тях.

2.   Настоящият регламент не пречи държави членки да изпълняват или сключват споразумения или договорености за ускоряване или допълнително опростяване на процедурите за предаване на документи, ако тези споразумения или договорености са съвместими с настоящия регламент.

3.   Държавите членки изпращат на Комисията:

а)

копие от всяко от посочените в параграф 2 споразумения или договорености, сключени между държавите членки, както и проекти на всяко от тези споразумения или договорености, които те възнамеряват да приемат; и

б)

всяко денонсиране или всички изменения на тези споразумения или договорености.

Член 30

Правна помощ

Настоящият регламент не засяга прилагането на член 24 от Хагската конвенция за гражданското производство от 1 март 1954 г. или член 13 от Конвенцията за международен достъп до правосъдие от 25 октомври 1980 г. между държавите членки, страни по тези конвенции.

Член 31

Защита на предадената информация

1.   Всяка обработка на лични данни, извършвана съгласно настоящия регламент, включително обменът или предаването на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки обмен или предаване на данни от компетентните органи на равнището на Съюза следва да бъде предприет в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Личните данни, които не са от значение за разглеждането на конкретен случай, се заличават незабавно.

2.   Компетентният орган или компетентните органи съгласно националното право се считат за администратори по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на обработката на лични данни по силата на настоящия регламент.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, информацията, която е предадена съгласно настоящия регламент, се използва от получаващия орган само за целта, за която е изпратена.

4.   Получаващите органи гарантират, че подобна информация остава поверителна, в съответствие с тяхното национално право.

5.   Параграфи 3 и 4 не засягат националните закони, които дават право на лицата, за които се отнасят данните, да бъдат информирани относно начина, по който се използва информацията, предавана съгласно настоящия регламент.

6.   Настоящият регламент не засяга Директива 2002/58/ЕО.

Член 32

Зачитане на основните права съгласно правото на Съюза

Основните права и свободи на всички участващи лица се спазват изцяло и се зачитат в съответствие с правото на Съюза, по-специално правото на равен достъп до правосъдие, на недискриминация и защита на личните данни, както и на неприкосновеността на личния живот.

Член 33

Оповестяване, публикуване и наръчник

1.   Държавите членки предоставят на Комисията информацията, посочена в членове 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 и 22.

Държавите членки уведомяват Комисията дали тяхното национално право изисква даден документ да бъде връчен в рамките на определен срок, както е посочено в член 12, параграф 5 и член 13, параграф 2.

2.   Държавите членки могат да нотифицират Комисията, ако са в състояние да задействат децентрализираната информационна система по-рано от изискваното в настоящия регламент. Комисията предоставя за ползване тази информация по електронен път, по-специално чрез Европейския портал за електронно правосъдие.

3.   Комисията публикува оповестената съгласно параграф 1 информация в Официален вестник на Европейския съюз, с изключение на адресите и други данни за връзка на органите и на централните органи, както и териториалните граници на тяхната компетентност.

4.   Комисията изготвя и редовно актуализира наръчник, съдържащ посочената в параграф 1 информация. Тя предоставя за ползване наръчника по електронен път, по-специално чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и на Европейския портал за електронно правосъдие.

Член 34

Мониторинг

1.   До 2 юли 2023 г., Комисията въвежда подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

2.   В програмата за мониторинг се посочват действията, които трябва да бъдат предприети от Комисията и от държавите членки за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент. В нея се посочва кога данните, посочени в параграф 3 ще бъдат събрани за първи път, което ще е най-късно 2 юли 2026 г. и на какви интервали след това трябва да се събират тези данни.

3.   Държавите членки предоставят на Комисията следните данни, необходими за целите на мониторинга, когато има такива:

а)

броят на исканията за връчването на документи, изпратени в съответствие с член 8;

б)

броят на исканията за връчването на документи, изпълнени в съответствие с член 11;

в)

броят на случаите, при които искането за връчване на документи е предадено чрез средства, различни от децентрализираната информационна система, в съответствие с член 5, параграф 4;

г)

броят на получените удостоверения за невръчване на документи;

д)

броят на отказите за получаване на документи на основания, свързани с езика, получени от предаващите органи.

4.   Образецът на софтуерно приложение за свързване и, когато има такава възможност – националната поддържаща система, събират по програмиран начин данните, посочени в параграф 3, букви а), б) и г), и редовно да ги предават на Комисията.

Член 35

Оценка

1.   Не по-късно от пет години от датата на прилагане на член 5 в съответствие с член 37, параграф 2 Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните си констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружен, при необходимост, от законодателно предложение.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада, посочен в параграф 1.

Член 36

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1393/2007 се отменя, считано от датата на прилагане на настоящия регламент, с изключение на членове 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1393/2007, които се отменят, считано от датата на прилагане на членове 5, 8 и 10, посочена в член 37, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието от приложение III.

Член 37

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се, считано от 1 юли 2022 година.

2.   Членове 5, 8 и 10 се прилагат от първия ден на месеца, следващ изтичането на срока от три години от датата на влизане в сила на актовете за изпълнение, посочени в член 25.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 56.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 4 ноември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 23 ноември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79).

(4)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(7)  Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25).

(8)  Решение на Съда от 2 март 2017 г., Andrew Marcus Henderson срещу Novo Banco SA, C-354/15, ECLI:EU:C:2017:157.

(9)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(11)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(12)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(13)  ОВ C 370, 31.10.2019 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛЯР A

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

(Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела(връчване на документи) (1))

Референтен № на предаващия орган:

1.   ПРЕДАВАЩ ОРГАН

1.1.

Наименование:

1.2.

Адрес:

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава:

1.3.

Телефон:

1.4.

Факс ((*)):

1.5.

Имейл:

2.   ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

2.1.

Наименование:

2.2.

Адрес:

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.2.3.

Държава:

2.3.

Телефон:

2.4.

Факс ((*)):

2.5.

Имейл:

3.   ЗАЯВИТЕЛ(И) (2)

3.1.

Наименование:

3.2.

Адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава:

3.3.

Телефон ((*)):

3.4.

Факс  ((*)):

3.5.

Имейл  ((*)):

4.   АДРЕСАТ

4.1.

Наименование:

4.1.1.

Дата на раждане, ако е известна:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Телефон  ((*)):

4.4.

Факс  ((*)):

4.5.

Имейл  ((*)):

4.6.

Идентификационен номер/номер на социална осигуровка/номер на организация или равностоен номер  ((*)):

4.7.

Друга информация относно адресата  ((*)):

5.   НАЧИН НА ВРЪЧВАНЕ

5.1.

В съответствие със закона на държавата членка адресат ☐

5.2.

По следния конкретен начин: ☐

5.2.1.

Ако този начин е несъвместим със законодателството на държавата членка адресат, документът или документите следва да бъдат връчени в съответствие с правото на тази държава членка:

5.2.1.1.

да ☐

5.2.1.2.

не ☐

6.   ДОКУМЕНТ ЗА ВРЪЧВАНЕ

6.1.

Естество на документа

6.1.1.

съдебен ☐

6.1.1.1.

документ за образуване на съдебно производство ☐

6.1.1.2.

решение/съдебно решение ☐

6.1.1.3.

жалба срещу съдебен акт ☐

6.1.1.4.

друго основание (моля пояснете):

6.1.2.

извънсъдебен ☐

6.2.

Дата или срок, след изтичането на който връчването не е необходимо  ((*)):

… (ден) … (месец) … (година)

6.3.

Език, на който е съставен документът:

6.3.1.

оригинал BG ☐☐, ES ☐☐, CS ☐☐, DE ☐☐ ET ☐☐, EL☐☐, EN ☐☐, FR ☐☐, GA☐☐, HR☐☐, IT☐☐ LV☐☐, LT ☐☐, HU☐☐, MT☐☐, NL☐☐, PL☐☐, PT ☐☐, RO ☐☐, SK ☐☐, SL☐☐, FI☐☐, SV☐☐, друг ☐ (моля пояснете)

6.3.2.

превод  ((*)) BG ☐☐, ES☐☐, CS☐☐, DE☐☐, ET☐☐, EL☐☐, EN ☐☐, FR☐☐, GA☐☐, HR☐☐, IT☐☐, LV☐☐, LT☐☐, HU☐☐, MT ☐☐, NL☐☐, PL☐☐, PT☐☐, RO ☐☐, SK ☐☐, SL☐☐, FI☐☐, SV☐☐, друг ☐ (моля пояснете)

6.4.

Брой на приложенията:

7.   ЕЗИК НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА АДРЕСАТА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ ДА ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТ

За целите на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784, моля посочете на кой от следните езици, в допълнение към езика на държавата членка адресат, може да бъде предоставена информацията:

7.1.

Официалният език или един от официалните езици на държавата членка на произход (3): (BG ☐☐, ES ☐☐, CZ ☐☐, DE ☐☐, ET☐☐, EL☐☐, EN☐☐, FR☐☐, GA☐☐, HR☐☐, IT☐☐, LV☐☐, LT☐☐, HU☐☐, MT☐☐, NL☐☐, PL☐☐, PT☐☐, RO☐☐, SK☐☐, SL☐☐, FI☐☐, SV☐☐)

7.2.

Официалният език на друга държава членка, който адресатът би могъл да разбира: (BG ☐☐, ES ☐☐, CZ ☐☐, DE ☐☐, ET☐☐, EL☐☐, EN☐☐, FR☐☐, GA☐☐, HR☐☐, IT☐☐, LV☐☐, LT☐☐, HU☐☐, MT☐☐, NL☐☐, PL☐☐, PT☐☐, RO☐☐, SK☐☐, SL☐☐, FI☐☐, SV☐☐)

8.   КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА, КОЕТО СЕ ВРЪЩА ЗАЕДНО С УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ВРЪЧВАНЕ (член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1784)

8.1.

Да (в този случай изпратете две копия от документа за връчване) ☐

8.2.

Не ☐

9.   ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ПРЕДАВАНЕТО НЕ Е ОСЪЩЕСТВЕНО ЧРЕЗ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1784) (4)

Електронното предаване беше невъзможно поради:

неизправност на информационната система

изключителни обстоятелства

1.

Изискването по член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 е да предприемете всички необходими мерки за осъществяване на връчването на документа във възможно най-кратък срок, и във всеки случай в срок от един месец от получаването. Ако не е било възможно да извършите връчването в едномесечен срок от получаването, трябва да уведомите този орган, като посочите този факт в точка 2 от удостоверението за връчване или невръчване на документи.

2.

Ако не можете да изпълните това искане за връчване въз основа на предадената информация или документи, изискването по член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 е да се свържете с този орган, за да получите липсващата информация или документ, като използвате формуляр Д от приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1784.

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Б (5)

ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДРЕСА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТ

(Член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (6)  (7)

Референтен номер на предаващия орган:

1.   ПРЕДАВАЩ ОРГАН

1.1.

Наименование:

1.2.

Адрес:

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава:

1.3.

Телефон ((*)):

1.4.

Факс  ((*)):

1.5.

Имейл:

2.   ЗАМОЛЕН ОРГАН

2.1.

Наименование:

2.2.

Адрес:

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.2.3.

Държава:

2.3.

Телефон  ((*)):

2.4.

Факс  ((*)):

2.5.

Имейл:

3.   АДРЕСАТ

3.1.

Наименование:

3.2.

Последен известен адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава:

3.3.

Известни лични данни на адресата (ако е физическо лице), ако са налични:

3.3.1.

Рождено име:

3.3.2.

друго(и) известно(и) име(на)

3.3.3.

Дата и място на раждане:

3.3.4.

Идентификационен номер/номер на социална осигуровка/или равностоен номер:

3.3.5.

Рождено име на майката или на бащата:

3.3.6.

Друга информация:

3.4.

Известни данни на адресата (ако е юридическо лице), ако са налични:

3.4.1.

Регистрационен номер или равностоен номер:

3.4.2.

Име(на) на члена(овете) на Съвета/представителя:

3.5.

Телефон  ((*)):

3.6.

Факс  ((*)):

3.7.

Имейл  ((*)):

3.8.

Друга информация, ако е налична:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР В (8)

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДРЕСА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТ

(Член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (9)  (10)

Референтен номер на запитания орган:

Референтен номер на предаващия орган:

1.   АДРЕСАТ

1.1.

Наименование:

1.2.

Известен адрес:

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава:

1.3.

Адресът не е могъл да бъде определен

1.4.

Друга информация:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Г

ОБРАТНА РАЗПИСКА

(Член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (11))


Тази обратна разписка следва да бъде изпратена чрез децентрализираната информационна система или по друг начин […] във възможно най кратък срок след получаването на документа и във всеки случай в седемдневен срок от датата на получаване. (12)

Референтен номер на предаващия орган:

Референтен номер на получаващия орган:

Адресат:

1.   ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Д:

ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ

Член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (13))

Референтен номер на предаващия орган:

Референтен номер на получаващия орган:

Адресат:

1.

Искането не може да бъде изпълнено без следната допълнителна информация:

1.1.

Наименование на адресата ((*)):

1.2.

Дата на раждане  ((*)):

1.3.

Идентификационен номер/номер на социална осигуровка/номер на организация или равностоен номер  ((*)):

1.4.

Друго (моля пояснете):

2.

Искането не може да бъде изпълнено без следните документи:

2.1.

Документи за връчване  ((*))

2.2.

Доказателство за плащане  ((*))

2.3.

Друго (моля пояснете):

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Е

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ИСКАНЕ И ДОКУМЕНТ

(Член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела(връчване на документи) (14)


Искането и документът трябва да бъдат върнати при получаването.

Референтен номер на предаващия орган:

Референтен номер на получаващия орган:

Адресат:

1.   ОСНОВАНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ:

1.1.

Искането очевидно попада извън приложното поле на регламента:

1.1.1.

неизвестен адрес

1.1.2.

делото не е от граждански или търговски характер

1.1.3.

връчването не е от една държава членка на друга държава членка

1.1.4.

друго (моля пояснете)

1.2.

Неспазването на формалните изисквания прави връчването невъзможно: ☐

1.2.1.

документът не е четлив ☐

1.2.2.

използван е неправилен език при попълване на формуляра ☐

1.2.3.

друго основание (моля пояснете):

1.3.

Начинът на връчване е несъвместим със законодателството на държавата членка адресат (член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1784)

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Ж

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕ И ДОКУМЕНТ ДО СЪОТВЕТНИЯ ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

(Член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (15)


Искането и документът бяха препратени на следния получаващ орган, който е местно компетентен да го връчи:

Референтен номер на предаващия орган:

Референтен номер на получаващия орган:

Адресат:

1.   КОМПЕТЕНТЕН ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

1.1.

Наименование:

1.2.

Адрес:

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава:

1.3.

Телефон :

1.4.

Факс ((*)):

1.5.

Имейл:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР З

ОБРАТНА РАЗПИСКА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН, ИМАЩ МЕСТНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ДО ПРЕДАВАЩИЯ ОРГАН

(Член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (16)


Тази обратна разписка следва да бъде изпратена чрез децентрализираната информационна система или по друг начин във възможно най-кратък срок след получаването на документа и във всеки случай в седемдневен срок от датата на получаване. (17)

Референтен номер на предаващия орган:

Референтен номер на получаващия орган:

Адресат:

 

ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ:

Съставено в

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР И (18)

ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

(Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (19))


Връчването се извършва във възможно най-кратък срок. Ако връчването в срок от един месец от получаването се окаже невъзможно, получаващият орган уведомява предаващия орган.

Референтен номер на предаващия орган:

Референтен номер на получаващия орган (ако е наличен):

1.   ИСКАНЕТО Е ИЗПРАТЕНО, НО НЕ Е ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ

1.1.

Искането е изпратено

дата …

1.2.

Обратната разписка е получена

дата …

1.3.

Друга получена информация

2.   ПРЕДАВАЩ ОРГАН

2.1.

Наименование:

Точки 2.2. – 2.6. не са задължителни, когато се прилага копие от искането за връчване на документи:

2.2.

Адрес:

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.3.

Държава:

2.4.

Телефон:

2.5.

Факс: ((*)):

2.6.

Имейл:

3.   ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

3.1.

Наименование:

Тези точки не са задължителни, когато се прилага копие от искането за връчване на документи:

3.2.

Адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.3.

Държава:

3.4.

Телефон:

3.5.

Факс  ((*)):

3.6.

Имейл:

4.   АДРЕСАТ

4.1.

Наименование:

4.1.1.

Дата на раждане, ако е известна:

Тези точки не са задължителни, когато се прилага копие от искането за връчване на документи:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Телефон  ((*)):

4.4.

Факс  ((*)):

4.5.

Имейл  ((*)):

4.6.

Идентификационен номер/номер на социална осигуровка/номер на организация или равностоен номер  ((*)):

4.7.

Друга информация относно адресата  ((*)):

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Й (20)

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

(Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (21)

Референтен номер на запитания орган:

Референтен номер на предаващия орган:

Адресат:

1.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТУСА НА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТА

1.1.

Искането не е получено ☐

1.2.

Искането не може да бъде изпълнено в срок от един месец от получаването ѝ поради следните причини:

1.2.1.

Определянето на настоящия адрес на адресата още не е приключило ☐

1.2.2.

Връчването все още не е приключило — документите са изпратени на адресата, но предаването им все още не е потвърдено ☐

1.2.3.

Връчването все още не е приключило — документите са изпратени на адресата, но крайният срок за отказ не е изтекъл ☐

1.2.4.

Все още не са изчерпани всички възможности за връчване ☐

1.2.5.

Връчването вече е осъществено, вж. приложеното копие на удостоверението ☐

1.2.6.

Отговор на искането от (дата). приложен отговор ☐

1.2.7.

Искането за допълнителна информация или документ е в процес на разглеждане ☐

1.2.8.

Други ☐

1.3.

Очаква се искането да бъде изпълнено до …

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР K

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

(Член 11, параграф 2, член12, параграф 4 и член14 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (22))


Връчването се извършва във възможно най-кратък срок. Ако не е било възможно връчването да се извърши в едномесечен срок от датата на получаването, получаващият орган уведомява предаващия орган (член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784)

Референтен номер на предаващия орган:

Референтен номер на получаващия орган:

Адресат:

1.   ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЪЧВАНЕТО (член 14)

1.1.

Дата и адрес на връчване:

1.2.

Документът беше

1.2.1.

връчен в съответствие със закона на държавата членка адресат, а именно

1.2.1.1.

предаден ☐

1.2.1.1.1.

лично на адресата ☐

1.2.1.1.2.

на друго лице ☐

1.2.1.1.2.1.

Име:

1.2.1.1.2.2.

Адрес:

1.2.1.1.2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.1.1.2.2.2.

Населено място и пощенски код

1.2.1.1.2.2.3.

Държава

1.2.1.1.2.3.

Тип на връзка с адресата:

семейство ☐ служител ☐ друго☐

1.2.1.1.3.

адрес на адресата ☐

1.2.1.1.4.

друг адрес (моля пояснете) ☐ (23)

1.2.1.2.

връчване чрез пощенски услуги ☐

1.2.1.2.1.

без обратна разписка ☐

1.2.1.2.2.

с приложената обратна разписка

1.2.1.2.2.1.

от адресата ☐

1.2.1.2.2.2.

от друго лице ☐

1.2.1.2.2.2.1.

Име:

1.2.1.2.2.2.2.

Адрес:

1.2.1.2.2.2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.1.2.2.2.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.1.2.2.2.2.3.

Държава:

1.2.1.2.2.2.3.

Естество на връзката с адресата:

семейство ☐ служител ☐ друго ☐

1.2.1.3.

връчване по електронен път (моля посочете как): ☐

1.2.1.4.

връчване по друг начин (моля посочете какъв): ☐

1.2.2.

връчен по следния конкретен начин (моля посочете какъв): ☐

1.3.

Адресатът на документа бе информиран писмено в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784, че адресатът може да откаже да приеме документа, ако не е съставен на или придружен от превод на език, който той или тя разбира, или на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването.

2.   ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1784

Невъзможно бе да се извърши връчване в едномесечен срок от получаването.☐

3.   ОТКАЗ НА ДОКУМЕНТ (член 12, параграф 4 от Регламент 2020/1784)

3.1.

Адресатът отказа да приеме документа на основание на използвания език ☐

3.1.1.

Дата на опита за връчване:

3.1.2.

Дата на отказа, ако е известна:

3.2.

Документът е приложен към настоящото удостоверение.

3.2.1.

да

3.2.2.

не

4.   ОСНОВАНИЕ ЗА НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

4.1.

Неизвестен адрес

4.1.1.

Бяха предприети стъпки за установяване на адреса (24) да не

4.2.

Невъзможност да се издири адресатът ☐

4.3.

Документът не е могъл да бъде връчен преди датата или срока по точка 6.2. от искането за връчване на документи (формуляр А) ☐

4.4.

друго основание (моля пояснете): ☐

4.5.

Документът е приложен към настоящото удостоверение да не

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Л

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДРЕСАТА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ ДА ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТ

(Член 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (25))

Адресат:

I.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДРЕСАТА

Приложеният документ се връчва съгласно Регламент (ЕС) 2020/1784.

Можете да откажете да приемете приложения документ, ако не е съставен на или придружен от превод на език, който разбирате, или на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването.

Ако желаете да упражните това право, трябва да откажете да приемете документа по време на самото връчване направо на връчващото документа лице или в двуседмичен срок от датата на връчването, като върнете на посочения по-долу адрес този формуляр, попълнен от Вас, или писмена декларация, посочваща, че отказвате да приемете документа поради езика, на който той е представен.

Моля имайте предвид, че ако откажете да приемете приложения документ, но съдът или органът, сезиран със съдебното производство, в хода на което е станало необходимо връчването, впоследствие реши, че отказът не е обоснован, той може да приложи правните последици, предвидени в правото на държавата членка на сезирания съд като например приемане на връчването за действително поради необоснован отказ на връчване.

II.   АДРЕС, НА КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТ ФОРМУЛЯРЪТ (26):

1.

Наименование:

2.

Адрес:

2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.

Населено място и пощенски код:

2.3.

Държава:

3.

Референтен №:

4.

Телефон:

5.

Факс ((*)):

6.

Имейл:

III.   ДЕКЛАРАЦИЯ НА АДРЕСАТА (27):

Отказвам да приема документа, защото не е съставен на или придружен от превод на език, който разбирам, или на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването.

Разбирам следния(те) език(ци):

Български

Литовски

Испански

Унгарски

Чешки

Малтийски

Немски

Нидерландски

Естонски

Полски

Гръцки

Португалски

Английски

Румънски

Френски

Словашки

Ирландски

Словенски

Хърватски

Фински

Италиански

Шведски

Латвийски

Друг (моля пояснете): …

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:


(1)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

((*))  Тази информация не е задължителна.

(2)  Когато има повече от един заявител, моля представете информацията, както е посочено в точки 3.1 - 3.5.

(3)  Тази точка се отнася само за държавите членки, които имат няколко официални езика.

(4)  Тази точка се прилага от датата, на която започва да функционира децентрализираната информационна система в съответствие с член 37, параграф 2 на Регламент (ЕС) 2020/1784.

(5)  Използването на този формуляр не е задължително.

(6)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

(7)  Този формуляр се прилага само за държавите членки, които предоставят помощ в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от регламент (ЕС) 2020/1784.

((*))  Тази информация не е задължителна.

(8)  Използването на този формуляр не е задължително.

(9)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

(10)  Този формуляр се прилага само за държавите членки, които предоставят помощ в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1784.

(11)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

(12)  Задължението за изпращане на обратната разписка чрез децентрализираната информационна система се прилага от датата, на която започва да функционира децентрализираната информационна система в съответствие с член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784.

(13)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

((*))  Тази информация не е задължителна.

(14)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

(15)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

((*))  Тази информация не е задължителна.

(16)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

(17)  Задължението за изпращане на обратната разписка чрез децентрализираната информационна система се прилага от датата, на която започва да функционира децентрализираната информационна система в съответствие с член 37, параграф 2 на Регламент (ЕС) 2020/1784.

(18)  Използването на този формуляр не е задължително.

(19)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

((*))  Тази информация не е задължителна.

(20)  Използването на този формуляр не е задължително.

(21)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

(22)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

(23)  Адрес, установен от получаващия орган в съответствие с член 7, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2020/1784.

(24)  Тази точка се прилага само за държавите членки, които предоставят помощ в съответствие с член 7, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2020/1784.

(25)  ОВ L 405, 2.12.2020 г., стр 40.

(26)  Попълва се от органа, който извършва връчването.

((*))  Тази информация не е задължителна.

(27)  Попълва се и се подписва от адресата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79).

 

Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика, транспортната политика, енергетиката, данъчното облагане, статистиката, трансевропейските мрежи, съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, околната среда, митническия съюз, външните отношения, външната политика, политиката на сигурност и отбрана и институциите поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 1).

Само изменения по приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1393/2007


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

-

-

Член 1, параграф 3

-

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

-

Член 5, параграфи 2, 3 и 4

-

Член 6

-

Член 7

Член 4, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 8, параграф 2

Член 4, параграф 4

Член 8, параграф 3

Член 4, параграф 5

Член 8, параграф 4

Член 5

Член 9

Член 6

Член 10

Член 7

Член 11

Член 8, параграф 1

Член 12, параграфи 1, 2 и 3

Член 8, параграф 2

Член 12, параграф 4

Член 8, параграф 3

Член 12, параграф 5

Член 8, параграф 4

Член 12, параграф 6

Член 8, параграф 5

Член 12, параграф 7

Член 9

Член 13

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15

Член 12

Член 16

Член 13

Член 17

Член 14

Член 18

-

Член 19

Член 15

Член 20, параграф 1

-

Член 20, параграф 2

Член 16

Член 21

Член 17

Член 23

-

Член 24

-

Член 25

Член 18

Член 26

-

Член 27

-

Член 28

Член 19

Член 22

Член 20

Член 29

Член 21

Член 30

-

Член 31, параграф 1

-

Член 31, параграф 2

Член 22, параграф 1

Член 31, параграф 3

Член 22, параграф 2

Член 31, параграф 4

Член 22, параграф 3

Член 31, параграф 5

Член 22, параграф 4

Член 31, параграф 6

-

Член 32

Член 23, параграф 1

Член 33, параграф 1

-

Член 33, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 33, параграф 3

Член 23, параграф 3

Член 33, параграф 4

-

Член 34

Член 24

Член 35, параграф 1

-

Член 35, параграф 2

Член 25

Член 36

Член 26

Член 37

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение I

-

Приложение II

Приложение III

Приложение III


Поправки

2.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 405/79


Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014

( Официален вестник на Европейския съюз L 314 от 5 декември 2019 г. )

1.

На страница 46, член 57, параграф 2:

вместо:

„2.   До 26 юни 2026 г. или датата на прилагане към кредитните институции на алтернативния стандартизиран подход, предвиден в трета част, дял IV, глава 1а (….).“,

да се чете:

„2.   До 26 юни 2026 г. или датата на прилагане към кредитните институции, за целите на капиталовите изисквания, на алтернативния стандартизиран подход, предвиден в трета част, дял IV, глава 1а (….).“.

2.

На страница 52, член 62 (Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013), точка 10, буква а):

вместо:

„а)

параграф 1 се заменя със следното:

„(…)

 

i)

(…)

сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, изискванията, посочени в член 500 от настоящия регламент, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, доколкото тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от базовия собствен капитал от първи ред, (…)

ii)

размера на консолидирания базов собствен капитал от първи ред, който се отнася до дъщерното предприятие, необходим на консолидирана основа за постигане на сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, изискванията, посочени в член 500 от настоящия регламент, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, доколкото тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от базовия собствен капитал от първи ред;

б)

малцинствените участия на дъщерното предприятие, изразени като процент от всички инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на това предприятие плюс свързаните с тях премийни резерви от емисии, неразпределена печалба и други резерви.“;“

да се чете:

„а)

параграф 1 се заменя със следното:

„(…)

 

i)

(…)

сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, доколкото тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от базовия собствен капитал от първи ред, (…)

ii)

размера на консолидирания базов собствен капитал от първи ред, който се отнася до дъщерното предприятие, необходим на консолидирана основа за постигане на сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, доколкото тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от базовия собствен капитал от първи ред;

б)

малцинствените участия на дъщерното предприятие, изразени като процент от всички елементи на базовия собствен капитал от първи ред на това предприятие.“;“.

3.

На страница 53, член 62 (Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013), точка 11, буква а):

вместо:

„a)

параграф 1 се заменя със следното:

„(….)

 

(i)

(…)

сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1 от настоящия регламент, буква б), посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, изискванията, посочени в член 500 от настоящия регламент, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, доколкото тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от капитала от първи ред, (…)

ii)

размера на консолидирания капитал от първи ред, който се отнася до дъщерното предприятие, необходим на консолидирана основа за постигане на сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, изискванията, посочени в член 500 от настоящия регламент, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, доколкото тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от капитала от първи ред;

б)

квалифицираният капитал от първи ред на дъщерното предприятие, изразен като процент от всички инструменти на капитала от първи ред на това предприятие, плюс свързаните с тях премийни резерви от емисии, неразпределената печалба и други резерви.“;“,

да се чете:

„a)

параграф 1 се заменя със следното:

„(….)

 

i)

(…)

сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1 от настоящия регламент, буква б), посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, доколкото тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от капитала от първи ред, (…)

ii)

размера на консолидирания капитал от първи ред, който се отнася до дъщерното предприятие, необходим на консолидирана основа за постигане на сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, доколкото тези изисквания трябва да бъдат изпълнени от капитала от първи ред;

б)

квалифицираният капитал от първи ред на дъщерното предприятие, изразен като процент от всички елементи на базовия собствен капитал от първи ред и допълнителния капитал от първи ред на това предприятие.“;“.

4.

На страница 53, член 62 (Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013), точка 12, буква а):

вместо:

„а)

параграф 1 се заменя със следното:

„(…)

 

(i)

(…)

сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1 от настоящия регламент, буква в), посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, изискванията, посочени в член 500 от настоящия регламент, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, (…)

ii)

размера на собствения капитал, който се отнася до дъщерното предприятие, необходим на консолидирана основа за постигане на сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, изискванията, посочени в член 500 от настоящия регламент, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави;

б)

квалифицираният собствен капитал на предприятието, изразен като процент от всички инструменти на собствения капитал на дъщерното предприятие, включени в елементите на базовия собствен капитал от първи ред, на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред, плюс свързаните с тях премийни резерви от емисии, неразпределената печалба и други резерви.“;“,

да се чете:

„а)

параграф 1 се заменя със следното:

„(…)

 

i)

(…)

сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1 от настоящия регламент, буква в), посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави, (…)

ii)

размера на собствения капитал, който се отнася до дъщерното предприятие, необходим на консолидирана основа за постигане на сбора от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, посочените в членове 458 и 459 от настоящия регламент изисквания, специфичните капиталови изисквания, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС, комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, точка 6 от посочената директива, както и всички допълнителни местни разпоредби в областта на надзора в трети държави;

б)

квалифицираният собствен капитал на предприятието, изразен като процент от сумата от всички инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, инструментите на допълнителния капитал от първи ред и инструментите на капитала от втори ред, с изключение на сумите, посочени в член 62, букви в) и г), на посоченото предприятие.“;“.

5.

На страница 55, член 62 (Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013), точка 25:

вместо:

„25.

Член 395, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   (….) към всички свързани клиенти, които не са институции, не надвишава 25 % от капитала от първи ред на институцията.“;“,

да се чете:

„25.

Член 395, параграф 1, първа алинея се заменя със следното:

„1