ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 386

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
18 ноември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1716 на Комисията от 11 ноември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Paprika Žitava/Žitavská paprika (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1717 на Комисията от 11 ноември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Vinagre de Jerez (ЗНП)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1718 на Комисията от 11 ноември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Peperone di Senise (ЗГУ)

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1719 на Комисията от 11 ноември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Casciotta d’Urbino (ЗНП)

5

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1720 на Комисията от 17 ноември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на вноса на храни за домашни любимци от Грузия ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1721 на Комисията от 17 ноември 2020 година за определяне на техническите елементи на масивите от данни за здравето и качеството на живот на извадковото изследване в област Доходи и условия на живот съгласно Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейският парламент и на Съвета ( 1 )

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/1722 на Комисията от 16 ноември 2020 година относно количеството квоти, които да бъдат издадени в Съюза като цяло за 2021 г. в рамките на системата на ЕС за търговия с емисии (нотифицирано под номер C(2020)7704)  ( 1 )

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1723 на Комисията от 16 ноември 2020 година относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция (нотифицирано под номер C(2020) 7661)  ( 1 )

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1724 на Комисията от 17 ноември 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 относно някои временни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Обединеното кралство (нотифицирано под номер С(2020) 8126)  ( 1 )

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1725 на Комисията от 17 ноември 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 относно някои временни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Германия (нотифицирано под номер С(2020) 8128)  ( 1 )

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1716 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2020 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Paprika Žitava“/„Žitavská paprika“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Словакия за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Paprika Žitava“/„Žitavská paprika“, регистрирано по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 126/2014 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Paprika Žitava“/„Žitavská paprika“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2020 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 126/2014 на Комисията от 5 февруари 2014 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Paprika Žitava/Žitavská paprika (ЗНП)] (ОВ L 40, 11.2.2014 г., стр. 12).

(3)  ОВ C 244, 24.7.2020 г., стр. 2.


18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1717 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2020 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Vinagre de Jerez“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Vinagre de Jerez“, регистрирано по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 985/2011 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Vinagre de Jerez“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2020 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 985/2011 на Комисията от 30 септември 2011 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vinagre de Jerez (ЗНП)] (ОВ L 260, 5.10.2011 г., стр. 9).

(3)  ОВ C 238, 20.7.2020 г., стр. 16.


18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1718 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2020 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Peperone di Senise“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното географско указание „Peperone di Senise“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1263/96 на Комисията (2). Това изменение включва промяна на наименованието — от „Peperone di Senise“ на „Peperoni di Senise“.

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Peperone di Senise“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2020 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1263/96 на Комисията от 1 юли 1996 г. относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 за регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 19).

(3)  ОВ C 223, 7.7.2020 г., стр. 31.


18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1719 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2020 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Casciotta d’Urbino“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Casciotta d’Urbino“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Casciotta d’Urbino“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 223, 7.7.2020 г., стр. 20.


18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1720 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2020 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на вноса на храни за домашни любимци от Грузия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (1), и по-специално член 41, параграф 3, първата и третата алинея и член 42, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (2) се установяват правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1069/2009, включващи свързаните с общественото здраве и здравето на животните условия за внос на храни за домашни любимци. Изискванията във връзка с вноса в Съюза и транзитното преминаване през него на храни за домашни любимци, включително дъвчащи предмети за кучета, са установени в приложение XIV към същия регламент, заедно със списъка на трети държави.

(2)

На 19 март 2019 г. Грузия поиска да бъде включена в списъка в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 за вноса в Съюза на преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци.

(3)

Комисията извърши проверки на място, включително задълбочена оценка на ветеринарното законодателство на третата държава заявител, както и на капацитета на компетентните органи на третата държава заявител за прилагане на това законодателство и за провеждане на официален контрол, с оглед на включването на третата държава заявител в списъка в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 за вноса в Съюза на преработени храни за домашни любимци, различни от консервираните храни за домашни любимци. Компетентните органи на Грузия предоставиха на Комисията уверения, че Грузия е в състояние да спазва приложимите здравни условия, както и достатъчно гаранции за осъществяваните от тях проверки на производството на храни за домашни любимци, различни от консервираните храни за домашни любимци. Поради това е оправдано Грузия да бъде добавена в списъка на третите държави, от които могат да бъдат внасяни в Съюза и транзитно да преминават през него преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 142/2011 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 се изменя в съответствие с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В глава II, раздел 1, таблица 2 от приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 ред 12 се заменя със следното:

„12

Храни за домашни любимци, включително дъвчащи предмети за кучета

а)

В случай на преработени храни за домашни любимци и на дъвчащи предмети за кучета: материали, посочени в член 35, буква а), подточки i) и ii).

б)

В случай на сурови храни за домашни любимци: материали, посочени в член 35, буква а), подточка iii).

Храните за домашни любимци и дъвчащите предмети за кучета трябва да са произведени в съответствие с приложение XIII, глава II.

а)

В случай на сурови храни за домашни любимци:

третите държави, изброени в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 или в приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, от които държавите членки разрешават вноса на прясно месо от същите животински видове и от които е разрешен само внос на месо с кост.

В случай на рибни материали — третите държави, изброени в приложение II към Решение 2006/766/ЕО.

б)

В случай на дъвчащи предмети за кучета и храни за домашни любимци, различни от сурови храни за домашни любимци:

 

третите държави, изброени в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010, и следните държави:

 

(JP) Япония

 

(ЕС) Еквадор

 

(LK) Шри Ланка

 

(TW) Тайван

 

(SA) Саудитска Арабия (само преработени храни за домашни любимци с произход от домашни птици).

 

(GE) Грузия (само преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци)

 

В случай на преработени храни за домашни любимци, получени от странични рибни продукти — третите държави, изброени в приложение II към Решение 2006/766/ЕО.

а)

В случай на консервирани храни за домашни любимци: приложение XV, глава 3(А).

б)

В случай на преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци: приложение XV, глава 3(Б).

в)

В случай на дъвчащи предмети за кучета: приложение XV, глава 3(В).

г)

В случай на сурови храни за домашни любимци: приложение XV, глава 3(Г).“


18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1721 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2020 година

за определяне на техническите елементи на масивите от данни за здравето и качеството на живот на извадковото изследване в област „Доходи и условия на живот“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейският парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 г. за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (ЕО) № 808/2004, (ЕО) № 452/2008 и (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (1), и по-специално член 7, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на правилното провеждане на извадковото изследване в областта на условията на живот Комисията следва да определи техническите елементи на масивите от данни.

(2)

Изследването за статистиката на ЕС за доходите и условията на живот („изследването EU-SILC“) е ключов инструмент за осигуряване на информацията, изисквана за целите на европейския семестър и Европейския стълб на социалните права, и по-специално за разпределението на доходите, за бедността и социалното изключване. Чрез модула „Здраве“, данните за който се събират на всеки три години, изследването осигурява информация и за здравните грижи, факторите от определящо значение за здравето, здравословното състояние и уврежданията на здравето, а чрез модула „Качество на живот“, данните за който се събират на всеки шест години — за благосъстоянието и участието в социалния и културния живот.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Техническите характеристики на масива от данни за модула „Здраве“, данните за който се събират на всеки три години, и за модула „Качество на живот“, данните за който се събират на всеки шест години, в област „Доходи и условия на живот“, са посочени в приложението и се отнасят за:

а)

идентификатора на променливата;

б)

наименованието на променливата;

в)

означението и кода на модалността;

г)

статистическата единица;

д)

начина на събиране;

е)

референтния период.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 261 I, 14.10.2019 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Технически характеристики на променливите

Идентификатор на променливата

Наименование на променливата

Код на модалността

Означение на модалността

Статистическа единица

Начин на събиране

Референтен период

Здравни грижи

HS200

Финансова тежест на медицинските грижи (без лекарства)

1

2

3

Голяма тежест

Известна тежест

Никаква тежест

Домакинство

Респондент от домакинството

Последните 12 месеца

HS200_F

Финансова тежест на медицинските грижи (без лекарства) (знак)

1

-1

-2

-7

Попълнено

Липсва

Не е приложимо (нито един член на домакинството не е имал нужда от/не е ползвал медицински грижи)

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

HS210

Финансова тежест на зъболечението

1

2

3

Голяма тежест

Известна тежест

Никаква тежест

Домакинство

Респондент от домакинството

Последните 12 месеца

HS210_F

Финансова тежест на зъболечението (знак)

1

-1

-2

-7

Попълнено

Липсва

Не е приложимо (нито един член на домакинството не е имал нужда от/не е ползвал зъболекарски грижи)

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

HS220

Финансова тежест на лекарствата

1

2

3

Голяма тежест

Известна тежест

Никаква тежест

Домакинство

Респондент от домакинството

Последните 12 месеца

HS220_F

Финансова тежест на лекарствата (знак)

1

-1

-2

-7

Попълнено

Липсва

Не е приложимо (нито един член на домакинството не е имал нужда от/не е използвал лекарства)

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH090

Брой консултации с общопрактикуващ или семеен лекар през последните 12 месеца

1

2

3

4

5

Нито един път

1—2 пъти

3—5 пъти

6—9 пъти

10 или повече пъти

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица) или регистри

Последните 12 месеца

PH090_F

Брой консултации с общопрактикуващ или семеен лекар през последните 12 месеца (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH080

Брой консултации със зъболекар, ортодонт или друг зъбен специалист през последните 12 месеца

1

2

3

4

5

Нито един път

1—2 пъти

3—5 пъти

6—9 пъти

10 или повече пъти

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица) или регистри

Последните 12 месеца

PH080_F

Брой консултации със зъболекар, ортодонт или друг зъбен специалист през последните 12 месеца (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH100

Брой консултации с лекар специалист или хирург (без зъболекар, ортодонт или друг зъбен специалист) през последните 12 месеца

1

2

3

4

5

Нито един път

1—2 пъти

3—5 пъти

6—9 пъти

10 или повече пъти

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица) или регистри

Последните 12 месеца

PH100_F

Брой консултации с лекар специалист или хирург (без зъболекар, ортодонт или друг зъбен специалист) през последните 12 месеца (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

Фактори от определящо значение за здравето

PH110A

Индекс на телесна маса 1: Тегло

20-350

Тегло (kg)

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Текущ

PH110A_F

Индекс на телесна маса 1: Тегло (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH110B

Индекс на телесна маса 2: Височина

50-250

Височина (cm)

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Текущ

PH110B_F

Индекс на телесна маса 2: Височина (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH122

Вид физическа активност при работа

1

2

3

4

Най-вече в седнало положение

Най-вече в изправено положение

Най-вече ходене или задачи, свързани с умерени физически усилия

Най-вече тежък физически труд или работа, изискваща големи физически усилия

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Типична седмица

PH122_F

Вид физическа активност при работа (знак)

1

-1

-2

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е приложимо (PL032≠1)

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH132

Честота на физическа дейност (без работа)

1

2

3

4

5

6

Два или повече пъти дневно

Веднъж дневно

4—6 пъти седмично

1—3 пъти седмично

По-рядко от веднъж седмично

Никога

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Типична седмица

PH132_F

Честота на физическа дейност (без работа) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH142

Честота на потребление на плодове (без сокове)

1

2

3

4

5

6

Два или повече пъти дневно

Веднъж дневно

4—6 пъти седмично

1—3 пъти седмично

По-рядко от веднъж седмично

Никога

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Типична седмица

PH142_F

Честота на потребление на плодове (без сокове) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH152

Честота на потребление на зеленчуци или салата (без сокове)

1

2

3

4

5

6

Два или повече пъти дневно

Веднъж дневно

4—6 пъти седмично

1—3 пъти седмично

По-рядко от веднъж седмично

Никога

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Типична седмица

PH152_F

Честота на потребление на зеленчуци или салата (без сокове) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH171

Честота на тютюнопушене (в т.ч. електронни цигари или подобни електронни артикули)

1

2

3

4

5

Да, ежедневно

Да, няколко пъти седмично

Да, няколко пъти месечно

Да, няколко пъти годишно

Никак

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PH171_F

Честота на тютюнопушене (в т.ч. електронни цигари или подобни електронни артикули) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH180

Честота на потребление на всякакви алкохолни напитки

1

2

3

4

5

Да, ежедневно

Да, няколко пъти седмично

Да, няколко пъти месечно

Да, няколко пъти годишно

Никак

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PH180_F

Честота на потребление на всякакви алкохолни напитки (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

Подробни данни за здравословното състояние и уврежданията на здравето

PH101

Трудности при виждане, дори с очила или контактни лещи

1

2

3

4

Не, никакви трудности

Да, известни трудности

Да, много трудности

Изобщо не може да вижда

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Текущ

PH101_F

Трудности при виждане, дори с очила или контактни лещи (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH111

Трудности при чуване, дори със слухов апарат

1

2

3

4

Не, никакви трудности

Да, известни трудности

Да, много трудности

Изобщо не може да чува

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Текущ

PH111_F

Трудности при чуване, дори със слухов апарат (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH121

Трудности при ходене или качване по стълби

1

2

3

4

Не, никакви трудности

Да, известни трудности

Да, много трудности

Изобщо не може да ходи

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Текущ

PH121_F

Трудности при ходене или качване по стълби (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH131

Трудности при запомняне или концентрация

1

2

3

4

Не, никакви трудности

Да, известни трудности

Да, много трудности

Изобщо не може да запомня/да се концентрира

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Текущ

PH131_F

Трудности при запомняне или концентрация (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH141

Трудности при полагане на грижи за себе си, като миене на цялото тяло или обличане

1

2

3

4

Не, никакви трудности

Да, известни трудности

Да, много трудности

Изобщо не може да се мие или да се облича

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Текущ

PH141_F

Трудности при полагане на грижи за себе си, като миене на цялото тяло или обличане

(знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PH151

Трудности при общуване (в ежедневни езикови ситуации — например лицето да разбира другите и те да го разбират)

1

2

3

4

Не, никакви трудности

Да, известни трудности

Да, много трудности

Изобщо не може да общува

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Текущ

PH151_F

Трудности при общуване (в ежедневни езикови ситуации — например лицето да разбира другите и те да го разбират) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

Благосъстояние

PW241

Усещане за социално изключване

1

2

3

4

5

99

Напълно съгласен/на

Съгласен/на

Нито съгласен/на, нито несъгласен/на

Несъгласен/на

Категорично несъгласен/на

Не може да прецени

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю

Текущ

PW241_F

Усещане за социално изключване (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PW030

Удовлетвореност от финансовото положение

0-10

99

Напълно неудовлетворен/а — изцяло удовлетворен/а

Не може да прецени

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю

Текущ

PW030_F

Удовлетвореност от финансовото положение (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PW160

Удовлетвореност от личните връзки

0-10

99

Напълно неудовлетворен/а — изцяло удовлетворен/а

Не може да прецени

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю

Текущ

PW160_F

Удовлетвореност от личните връзки (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PW120

Удовлетвореност от начина на използване на времето (количество свободно време)

0-10

99

Напълно неудовлетворен/а — изцяло удовлетворен/а

Не може да прецени

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю

Текущ

PW120_F

Удовлетвореност от начина на използване на времето (количество свободно време) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PW230

Усещане за самота

1

2

3

4

5

99

През цялото време

През по-голямата част от времето

През част от времето

През малка част от времето

В нито един момент

Не може да прецени

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю

Последните 4 седмици

PW230_F

Усещане за самота (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PW090

Усещане за щастие

1

2

3

4

5

99

През цялото време

През по-голямата част от времето

През част от времето

През малка част от времето

В нито един момент

Не може да прецени

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю

Последните 4 седмици

PW090_F

Усещане за щастие (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PW180

Помощ от други лица

1

2

Да

Не

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю

Обичайният

PW180_F

Помощ от други лица (знак)

1

-1

-2

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е приложимо (няма роднини, приятели, съседи)

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

Участие в социалния и културния живот

PS010

Брой посещения на киносалон

1

2

3

4

5

6

7

8

Най-много 3 посещения

Повече от 3 посещения

Не — не може да си го позволи

Не — липса на интерес

Не — наблизо няма кино

Не — липса на време

Не — гледане на филми с други средства (телевизия, интернет)

Не — други причини

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PS010_F

Брой посещения на киносалон (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS020

Брой посещения на спектакли на живо (театър, концерт, опера, балет, танцов спектакъл)

1

2

3

4

5

6

7

Най-много 3 посещения

Повече от 3 посещения

Не — не може да си го позволи

Не — липса на интерес

Не — наблизо няма спектакли на живо

Не — липса на време

Не — други причини

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PS020_F

Брой посещения на спектакли на живо (театър, концерт, опера, балет, танцов спектакъл) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS030

Брой посещения на културни обекти

1

2

3

4

5

6

7

Най-много 3 посещения

Повече от 3 посещения

Не — не може да си го позволи

Не — липса на интерес

Не — наблизо няма културни обекти

Не — липса на време

Не — други причини

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PS030_F

Брой посещения на културни обекти (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS040

Брой посещения на спортни мероприятия на живо

1

2

3

4

5

6

7

8

Най-много 3 посещения

Повече от 3 посещения

Не — не може да си го позволи

Не — липса на интерес

Не — наблизо няма спортни мероприятия

Не — липса на време

Не — гледане на спортни мероприятия с други средства (телевизия, интернет)

Не — други причини

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PS040_F

Брой посещения на спортни мероприятия на живо (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS041

Извършване на художествени дейности

1

2

3

4

5

6

Ежедневно

Всяка седмица (не всеки ден)

Няколко пъти месечно (не всяка седмица)

Веднъж месечно

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно)

Никога

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Обичайният

PS041_F

Извършване на художествени дейности (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS042

Четене на книги (в т.ч. електронни книги и аудиокниги) през годината

1

2

3

4

5

6

7

8

Да — от 1 до 4 книги

Да — от 5 до 9 книги

Да — най-малко 10 книги

Не — не може да си го позволи

Не — липса на интерес

Не — липса на време

Не — липса на достъп

Не — други причини

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PS042_F

Четене на книги (в т.ч. електронни книги и аудиокниги) през годината (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS050

Честота на събиране със семейството (роднини)

1

2

3

4

5

6

99

Ежедневно

Всяка седмица (не всеки ден)

Няколко пъти месечно (не всяка седмица)

Веднъж месечно

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно)

Никога

Няма роднини

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Обичайният

PS050_F

Честота на събиране със семейството (роднини) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS060

Честота на събиране с приятели

1

2

3

4

5

6

Ежедневно

Всяка седмица (не всеки ден)

Няколко пъти месечно (не всяка седмица)

Веднъж месечно

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно)

Никога

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Обичайният

PS060_F

Честота на събиране с приятели (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS070

Честота на контакти със семейството (роднини)

1

2

3

4

5

6

99

Ежедневно

Всяка седмица (не всеки ден)

Няколко пъти месечно (не всяка седмица)

Веднъж месечно

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно)

Никога

Няма роднини

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Обичайният

PS070_F

Честота на контакти със семейството (роднини) (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS080

Честота на контакти с приятели

1

2

3

4

5

6

Ежедневно

Всяка седмица (не всеки ден)

Няколко пъти месечно (не всяка седмица)

Веднъж месечно

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно)

Никога

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Обичайният

PS080_F

Честота на контакти с приятели (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS110

Участие в официални доброволчески дейности

1

2

3

4

5

6

Да — благотворителна организация

Да — културна организация

Да — спортна организация

Да — религиозна организация от всякакво вероизповедание

Да — друга организация

Не

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PS110_F

Участие в официални доброволчески дейности (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS111

Участие в неформални доброволчески дейности

1

2

Да

Не

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PS111_F

Участие в неформални доброволчески дейности (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 

PS102

Активно гражданство

1

2

3

4

Да

Не — липса на интерес

Не — липса на време

Не — друга причина

Всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 и повече години или избран респондент (когато е приложимо)

Персонално интервю (по изключение — с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица)

Последните 12 месеца

PS102_F

Активно гражданство (знак)

1

-1

-3

-7

Попълнено

Липсва

Не е избран респондент

Не е приложимо (не се събира в съответствие с изпълнението на „многогодишното непрекъснато планиране“)

 

 

 


РЕШЕНИЯ

18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/26


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1722 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2020 година

относно количеството квоти, които да бъдат издадени в Съюза като цяло за 2021 г. в рамките на системата на ЕС за търговия с емисии

(нотифицирано под номер C(2020)7704)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 9 и член 9а от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2010/634/ЕС на Комисията (2) се определя количеството квоти в Европейския съюз, които следва да бъдат издадени за тръжна продажба или безплатно разпределение за 2013 г. в съответствие с член 9 и член 9а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. С цел да се вземат предвид присъединяването на Хърватия към Съюза, разширяването на обхвата на системата на ЕС за търговия с емисии („СТЕ на ЕС“) с включването в него на държавите от ЕИП/ЕАСТ, както и допълнителната информация и по-точните данни, които вече са достъпни, с Решение 2013/448/ЕС на Комисията (3) съответно беше изменено Решение 2010/634/ЕС, като беше определено общо за Съюза количество от 2 084 301 856 квоти за 2013 г. Предвиждаше се това количество да бъде намалявано ежегодно с коефициент на линейно намаление от 1,74 % с цел да се определи общото количество квоти, които да бъдат издавани през календарните години след 2013 г.

(2)

С Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета (4) бе изменена Директива 2003/87/ЕО, за да се увеличи коефициентът на линейно намаление на 2,2 % от 2021 г. нататък, което се равнява на намаление с 43 003 515 на квотите, които да бъдат издавани в Съюза всяка година. Общото за Съюза количество квоти за 2021 г., определено в настоящото решение, се намалява с тази сума.

(3)

На 1 февруари 2020 г. влезе в сила Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (5) („Споразумението за оттегляне“). В съответствие с член 127 от Споразумението за оттегляне Директива 2003/87/ЕО се прилага по отношение на и в Обединеното кралство до 31 декември 2020 г., когато ще приключи преходният период, определен в член 126 от Споразумението за оттегляне. Освен това, считано от края на преходния период, се прилага Протоколът към Споразумението за оттегляне за Ирландия/Северна Ирландия. В съответствие с член 9 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия и приложение 4 към него Директива 2003/87/ЕО продължава да се прилага спрямо и в Обединеното кралство по отношение на производството на електроенергия в Северна Ирландия. Вследствие на това емисиите от производството на електроенергия в Северна Ирландия продължават да са предмет на Директивата за СТЕ и след края на преходния период.

(4)

Поради това количеството квоти за Съюза като цяло за 2021 г. следва да бъде изчислено въз основа на средногодишното количество квоти, издадени от сегашните държави членки в съответствие със съответните техни национални планове за разпределение през годините 2008—2012, както и средногодишното количество квоти за периода 2008—2012 г. (6), разпределено вследствие на инсталациите за производство на електроенергия в Северна Ирландия. Тъй като съответна инсталация в Северна Ирландия е произвеждала и електроенергия, и топлинна енергия през референтния период, средното годишно количество квоти, разпределени вследствие на производството на електроенергия от тази инсталация, се определя чрез приспадане на емисиите от производството на топлинна енергия като се използва горивната базова стойност за сравнение, използвана за определяне на безплатно разпределяните квоти.

(5)

Освен това по силата на член 9а от Директива 2003/87/ЕО, и по-специално параграфи 1 и 4 от нея, общото за Съюза количество квоти за 2021 г. следва да бъде определено при отчитане на най-новите научни данни по отношение на потенциала за глобално затопляне на парниковите газове, както на изключването от СТЕ на ЕС на малки инсталации от Германия, Испания, Италия, Португалия, Словения, Франция, Хърватия, а също и от Исландия, в съответствие с член 27 от Директива 2003/87/ЕО.

(6)

На горното основание количеството квоти по член 9 от Директива 2003/87/ЕО в Съюза като цяло за 2021 г. следва да възлезе на 1 571 583 007 квоти,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Количеството квоти по член 9 от Директива 2003/87/ЕО в Съюза като цяло за 2021 г. възлиза на 1 571 583 007 квоти.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2020 година.

За Комисията

Frans TIMMERMANS

Изпълнителен заместник-председател


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Решение 2010/634/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 г. за уточняване на количеството квоти в Европейския съюз, които следва да бъдат издадени за 2013 г. по Европейската схема за търговия с емисии, както и за отмяна на Решение 2010/384/ЕС (ОВ L 279, 23.10.2010 г., стр. 34).

(3)  Решение 2013/448/ЕС на Комисията от 5 септември 2013 г. относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 240, 7.9.2013 г., стр. 27).

(4)  Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 (ОВ L 76, 19.3.2018 г., стр. 3).

(5)  Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

(6)  С присъединяването на Хърватия към Съюза на 1 юли 2013 г. количеството квоти в Европейския съюз беше изчислено с вземане предвид на Хърватия съгласно точка 8 от приложение III към Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 21).


18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1723 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2020 година

относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция

(нотифицирано под номер C(2020) 7661)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 18, параграф 6 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 22, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Болестта шап е една от най-силно заразните болести по говедата, овцете, козите и свинете. Вирусът, който причинява болестта, се разпространява бързо, по-специално чрез продукти, получени от заразени животни, и замърсени предмети, включително транспортни средства, като превозните средства за добитък или плавателните средства за добитък. В зависимост от температурата вирусът може също така да оцелее и в замърсена среда извън организма на животното носител в продължение на няколко седмици. Във връзка с това при завръщането им в Съюза от някои трети държави транспортните средства следва да се подложат на ветеринарни проверки след транспортирането, за да се намали рискът от въвеждане на вируса на шапа в Съюза.

(2)

След появата на огнища на болестта шап в Алжир, Либия, Мароко и Тунис бе прието Решение за изпълнение (ЕС) 2017/675 на Комисията (3), изменено с решения за изпълнение (ЕС) 2017/887 (4), (ЕС) 2018/489 (5) и (ЕС) 2019/242 (6) на Комисията, като с него бяха определени предпазни мерки на равнището на Съюза, при което бяха взети под внимание възможността за оцеляване на вируса на шапа в околната среда и възможните пътища за предаването му. Тези мерки предвиждат подходящо почистване и дезинфекция на превозните средства за добитък и на плавателните средства за добитък от посочените трети държави, влизащи директно на територията на Съюза или след транзит през други трети държави, тъй като това е най-подходящият начин за намаляване на риска от бързото предаване на вируса на големи разстояния. Срокът на действие на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/675 обаче изтече на 31 декември 2019 г.

(3)

Последните огнища на болестта шап в третите държави, посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/675, бяха съобщени на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) от Алжир през юни 2019 г. и от Либия през март 2020 г. Въпреки че в другите трети държави, посочени в същото решение за изпълнение, не са съобщени огнища, разпространението на вируса на шапа на тяхна територия не може да бъде изключено, тъй като предвиденият серологичен надзор все още не е приключил.

(4)

Алжир, Египет, Израел (7), Либия, Ливан, Мароко, Палестина (8), Сирия, Тунис и анадолската част на Турция не са свободни от болестта шап и евентуалното разпространение на вируса в този район представлява значителен риск за възприемчивите животни.

(5)

Държавите членки изнасят значителен брой пратки с живи животни за тези трети държави. Превозните средства за добитък и плавателните средства за добитък, използвани за транспортиране на тези животни, може да са замърсени с вируса на шапа и следователно представляват риск от въвеждане на болестта при завръщането им в Съюза.

(6)

Почистването и дезинфекцията на превозните средства за добитък и на плавателните средства за добитък се оказаха най-подходящият начин за намаляване на риска от предаване на вируса на големи разстояния.

(7)

Поради това е необходимо да се гарантира, че всички превозни средства за добитък и плавателни средства за добитък, които се връщат от тези трети държави в Съюза, са почистени и дезинфекцирани по подходящ начин. Операторът или водачът следва да представят на компетентния орган в пункта на въвеждане в Съюза съответна подкрепена с документи декларация за почистването и дезинфекцията.

(8)

С Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9) се определят приложимите ветеринарно-санитарни условия за движението с нетърговска цел на домашни любимци. При все това, предвид обстоятелството, че движението с нетърговска цел на домашни любимци представлява нисък риск от разпространение на болестта шап, същите следва да бъдат изключени от обхвата на настоящото решение.

(9)

Държавите членки следва да имат и възможността да подлагат превозните средства, с които се транспортират фуражи от третите държави, които не са свободни от болестта шап, или с които са били транспортирани фуражи до тези държави, и при които не може да се изключи наличието на значителен риск от въвеждането на болестта на територията на Съюза, на почистване и дезинфекция на място на колелата или други части от превозното средство, които се считат за необходими, за да се намали този риск.

(10)

Като се има предвид ситуацията във връзка с болестта шап в Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и анадолската част от Турция, е целесъобразно в настоящото решение да се определят мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа.

(11)

С Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (10) се установяват правила относно някои болести от списъка, включително болестта шап. Посоченият регламент се прилага от 21 април 2021 г. С Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (11) бяха отменени директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО, но член 164, параграф 2 от него предвижда, че член 18, параграф 6 от Директива 91/496/ЕИО и член 22, параграф 6 от Директива 97/78/ЕО трябва да продължат да се прилагат по отношение на въпросите, уредени с Регламент (ЕС) 2016/429, до датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/429. Следователно правилата, установени в настоящото решение, следва да се прилагат до 20 април 2021 г.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящото решение се определят правила за почистването и дезинфекцията на превозните средства и плавателните средства, транспортиращи сухоземни животни, и превозните средства, транспортиращи фуражи за сухоземни животни, когато тези превозни средства или плавателни средства се завръщат в Съюза от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис или Турция.

Настоящото решение не се прилага по отношение на движението с нетърговска цел на домашни любимци от видовете, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 576/2013, както е посочено в член 5 от същия регламент.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение „превозно средство за добитък“ или „плавателно средство за добитък“ означава всяко превозно средство или плавателно средство, което се използва или е било използвано за транспортиране на сухоземни животни.

Член 3

Информация, която трябва да се предостави от оператора или водача на превозно средство за добитък или плавателно средство за добитък в пункта на въвеждане в Съюза

1.   Държавите членки гарантират, че при пристигане в Съюза от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис или Турция директно или след транзит през друга трета държава в пункта на въвеждане в Съюза операторът или водачът на превозното средство за добитък или на плавателното средство за добитък предоставя на компетентния орган на държавата членка информация, която показва, че отделението за добитък или товарното отделение, където е приложимо — каросерията на камиона, товарната рампа, оборудването, което е било в контакт с животните, колелата и кабината на водача, както и всякакво предпазно облекло и предпазни ботуши, използвани по време на разтоварването — са били почистени и дезинфекцирани след последното разтоварване на животните.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се включва в декларация, изготвена в съответствие с образеца, установен в приложение I, или в какъвто и да било друг еквивалентен формат, който включва най-малко информацията, посочена в образеца.

3.   Оригиналът на декларацията, посочена в параграф 2, се съхранява от компетентния орган за срок от три години след получаването му.

Член 4

Проверки на превозни средства за добитък, които трябва да се извършват в пункта на въвеждане в Съюза

1.   Компетентният орган на държавата членка, в която се намира пунктът на въвеждане в Съюза, извършва визуални проверки на превозните средства за добитък, идващи от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция директно или след транзит през друга трета държава, за да определи дали те са били почистени и дезинфекцирани по удовлетворителен начин.

2.   Когато визуалните проверки, посочени в параграф 1, покажат, че почистването и дезинфекцията на превозното средство за добитък са извършени по удовлетворителен начин, или когато компетентният орган е разпоредил, организирал и извършил допълнителна дезинфекция на вече почистените превозни средства за добитък, компетентният орган удостоверява този факт, като издава сертификат в съответствие с образеца, установен в приложение II.

3.   Когато визуалните проверки, посочени в параграф 1, покажат, че почистването и дезинфекцията на превозното средство за добитък не са извършени по удовлетворителен начин, компетентният орган взема една от следните мерки:

а)

подлага превозното средство за добитък на подходящо почистване и дезинфекция на място, указано от компетентния орган, което трябва да се намира възможно най-близо до пункта на въвеждане в съответната държава членка, след което издава сертификата, посочен в параграф 2;

б)

когато няма подходящи съоръжения за почистване и дезинфекция в близост до пункта на въвеждане или когато съществува риск от евентуално изтичане на остатъчни животински продукти от непочистеното превозно средство за добитък:

i)

отказва влизането на територията на Съюза на превозното средство за добитък; или

ii)

извършва предварителна дезинфекция на място на превозното средство за добитък, което не е почистено и дезинфекцирано по удовлетворителен начин, до прилагането на мерките, предвидени в буква а).

4.   Оригиналът на сертификата, посочен в параграф 2, се съхранява от оператора или водача на превозното средство за добитък за срок от три години. Копие на сертификата се съхранява от компетентния орган за срок от три години след получаването му.

5.   Всички разходи съгласно параграфи 1—4 се поемат от отговорните оператори.

Член 5

Проверки на плавателните средства за добитък в пункта на напускане на Съюза

1.   Компетентният орган на държавата членка, в която се намира пунктът на напускане на плавателното средство за добитък, извършва визуални проверки, за да провери дали то е почистено и дезинфекцирано по удовлетворителен начин преди да бъдат натоварени животните при първото му отпътуване от Съюза след завръщането му от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис или Турция директно или след транзит през друга трета държава.

2.   Когато визуалните проверки, посочени в параграф 1, покажат, че почистването и дезинфекцията са извършени по удовлетворителен начин, компетентният орган разрешава товаренето на животните.

3.   Когато визуалните проверки, посочени в параграф 1, покажат, че почистването и дезинфекцията на плавателното средство за добитък не са извършени по удовлетворителен начин, компетентният орган взема една от следните мерки:

а)

подлага плавателното средство за добитък на подходящо почистване и дезинфекция на място, указано от компетентния орган;

б)

не разрешава товаренето на животните.

4.   Всички разходи съгласно параграфи 1, 2 и 3 се поемат от отговорните оператори.

Член 6

Проверки на превозни средства, транспортиращи фураж, в пункта на въвеждане в Съюза

Компетентният орган на държавата членка, в която се намира пунктът на въвеждане в Съюза, може да подложи всяко превозно средство, с което се транспортира фураж от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис или Турция или с което е бил транспортиран фураж от тези държави и при което не може да се изключи съществуването на значителен риск от въвеждането в Съюза на болестта шап, на почистване или дезинфекция на място на колелата или други части от превозното средство, които се считат за необходими, за да се намали този риск.

Член 7

Приложимост

Настоящото решение се прилага до 20 април 2021 година.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2020 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/675 на Комисията от 7 април 2017 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир (ОВ L 97, 8.4.2017 г., стр. 31).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/887 на Комисията от 22 май 2017 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Тунис и за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/675 (ОВ L 135, 24.5.2017 г., стр. 25).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/489 на Комисията от 21 март 2018 г. за изменение на Решение (ЕС) 2017/675 относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир и Тунис (ОВ L 81, 23.3.2018 г., стр. 20).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/242 на Комисията от 7 февруари 2019 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/675 по отношение на мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир, Либия, Мароко и Тунис (ОВ L 39, 11.2.2019 г., стр. 16).

(7)  Има се предвид Държавата Израел и не се отнася за географските райони, които са попаднали под управлението на Държавата Израел след 5 юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(8)  Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос.

(9)  Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на декларация, която се представя от оператора/водача на превозното средство за добитък/плавателното средство за добитък, идващо от Алжир, Египет, Израел (1) , Либия, Ливан, Мароко, Палестина (2) , Сирия, Тунис и Турция директно или след транзит през друга трета държава

Аз, долуподписаният оператор/водач на превозното средство за добитък/плавателното средство за добитък … (3),

декларирам, че:

Последното разтоварване на животни бе извършено в:

Държава, регион, място

Дата (дд/мм/гггг)

Час (чч:мм)

 

 

 

След разтоварването превозното средство за добитък/плавателното средство за добитък е почистено и дезинфекцирано. Почистването и дезинфекцията включваха отделението за добитък или товарното отделение, [каросерията на камиона (4),] товарната рампа, оборудването, което е било в контакт с животни, [колелата,] (4) [кабината на водача,] (4) както и предпазното облекло/предпазните ботуши, използвани по време на разтоварването.

Почистването и дезинфекцията бяха извършени на следните място, дата и час:

Държава, регион, място

Дата (дд/мм/гггг)

Час (чч:мм)

 

 

 

Дезинфектантът е използван в препоръчаните от производителя концентрации и е официално разрешен в държавата, в която се извършва дезинфекцията, като ефикасен в борбата с болестта шап (5):

Дата

Място

Подпис на оператора/водача

 

 

 

Име и служебен адрес на оператора/водача на превозното средство за добитък/плавателното средство за добитък (с печатни букви)


(1)  Има се предвид Държавата Израел и не се отнася за географските райони, които са попаднали под управлението на Държавата Израел след 5 юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(2)  Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос.

(3)  Въведете регистрационния/идентификационния номер на превозното средство за добитък/плавателното средство за добитък.

(4)  Излишното се зачертава.

(5)  Посочете веществото и концентрацията му.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на сертификат за почистване и дезинфекция на превозни средства за добитък, идващи от Алжир, Египет, Израел (1) , Либия, Ливан, Мароко, Палестина (2) , Сирия, Тунис и Турция директно или след транзит през друга трета държава

Аз, долуподписаното длъжностно лице, удостоверявам, че:

(1)

Днес извърших проверка на превозното(ите) средство(а) за добитък с регистрационен(ни) номер(а) ... (3) и чрез визуална проверка установих, че отделението за добитък или товарното отделение, каросерията на камиона, товарната рампа, оборудването, което е било в контакт с животни, колелата, кабината на водача, както и предпазното облекло/предпазните ботуши, използвани по време на разтоварването, са почистени по удовлетворителен начин.

(2)

Проверих информацията, предоставена под формата на декларация в съответствие с приложение I към Решение за изпълнение на Комисията относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция — C(2020) 7661 (4), или под друга еквивалентна форма, обхващаща елементите, посочени в приложение I към Решение за изпълнение относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция — C(2020) 7661.

Дата

Час

Място

Компетентен орган

Подпис на длъжностното лице  (*1)

 

 

 

 

 

Печат:

Име (с печатни букви)

...


(1)  Има се предвид Държавата Израел и не се отнася за географските райони, които са попаднали под управлението на Държавата Израел след 5 юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(2)  Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос.

(3)  Въведете регистрационния/идентификационния номер на превозното средство за добитък.

(4)  Решение за изпълнение на Комисията относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция — C(2020) 7661.

(*1)  Подписът и печатът трябва да са с цвят, различен от този на печатния текст.


18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/35


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1724 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2020 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 относно някои временни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Обединеното кралство

(нотифицирано под номер С(2020) 8126)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея във връзка с член 131 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“),

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея във връзка с член 131 от Споразумението за оттегляне,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 на Комисията (3) бе прието вследствие на появата на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) от подтип H5N8 в графство Cheshire на територията на Обединеното кралство в едно стопанство, в което се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в плен, и на създаването на предпазни и надзорни зони от компетентния орган на Обединеното кралство в съответствие с Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени в Обединеното кралство в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко зоните, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 Обединеното кралство уведоми Комисията за появата на ново огнище на HPAI от подтип H5N8 в стопанство в графство Herefordshire, в което се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в плен, и предприе необходимите мерки съгласно изискванията в Директива 2005/94/ЕО, в т.ч. създаване на предпазни и надзорни зони около това ново огнище.

(4)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Обединеното кралство и се увери, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган на Обединеното кралство, са на достатъчно разстояние от стопанството, в което е потвърдено новото огнище на HPAI от подтип H5N8.

(5)

С цел да се предотвратят излишни затруднения на търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки за търговията от страна на трети държави, е необходимо предпазните и надзорните зони, създадени от Обединеното кралство в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, да бъдат определени възможно най-скоро на равнището на Съюза в сътрудничество с Обединеното кралство. Поради това предпазните и надзорните зони, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 за Обединеното кралство, следва да бъдат изменени.

(6)

Съответно до следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, като се вземат предвид новите предпазни и надзорни зони, създадени в съответствие с Директива 2005/94/ЕО от Обединеното кралство, както и срокът на приложимите в тях ограничения.

(7)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Предвид неотложността на епизоотичната обстановка в Съюза по отношение на разпространението на HPAI от подтип H5N8, е важно измененията, които е необходимо да бъдат направени с настоящото решение в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654, да породят действие възможно най-скоро.

(9)

Настоящото решение подлежи на преразглеждане на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2020 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 на Комисията от 06 ноември 2020 г. относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Обединеното кралство (ОВ L 372, 9.11.2020 г., стр. 52).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Предпазна зона по член 1:

Обединено кралство

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27.11.2020 г.

Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

8.12.2020 г.

ЧАСТ Б

Надзорна зона по член 1:

Обединено кралство

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6.12.2020 г.

Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

От 28.11.2020 г. до 6.12.2020 г.

Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

17.12.2020 г.

Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

От 9.12.2020 г. до 17.12.2020 г.


18.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 386/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1725 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2020 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 относно някои временни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Германия

(нотифицирано под номер С(2020) 8128)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 на Комисията (3) бе прието вследствие на потвърждението на присъствието на вируса на високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) от подтип H5N8 при прелетни и резидентни диви птици на територията на Германия, както и вследствие на огнище на този вирус в едно стопанство в регион Nordfriesland, в което се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в плен, и на създаването на предпазни и надзорни зони от компетентния орган на посочената държава членка в съответствие с Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени в Германия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко зоните, посочени като предпазни и надзорни в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 Германия уведоми Комисията за появата на допълнителни огнища на HPAI от подтип H5N8 в стопанства в окръзите Segeberg и Vorpommern-Rügen, в които се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в плен, и предприе необходимите мерки съгласно изискванията в Директива 2005/94/ЕО, в т.ч. създаване на предпазни и надзорни зони около тези нови огнища.

(4)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Германия и се увери, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган на посочената държава членка, са на достатъчно разстояние от стопанствата, в които са потвърдени новите огнища на HPAI от подтип H5N8.

(5)

С цел да се предотвратят излишни затруднения на търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки за търговията от страна на трети държави, е необходимо предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган на посочената държава членка в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, да бъдат определени възможно най-скоро на равнището на Съюза в сътрудничество с Германия. Поради това предпазните и надзорните зони, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 за Германия, следва да бъдат изменени.

(6)

Съответно до следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, като се вземат предвид новите предпазни и надзорни зони, създадени от Германия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, както и срокът на приложимите в тях ограничения.

(7)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Предвид неотложността на епизоотичната обстановка в Съюза по отношение на разпространението на HPAI от подтип H5N8, е важно измененията, които е необходимо да се направят с настоящото решение в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664, да породят действие възможно най-скоро.

(9)

Настоящото решение подлежи на преразглеждане на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2020 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1664 на Комисията от 9 ноември 2020 г. относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Германия (ОВ L 374, 10.11.2020 г., стр. 11).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Предпазна зона по член 1:

Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Nordfriesland

Hallig Oland

1.12.2020 г.

Landkreis Segeberg

Gemeinde Latendorf

Gemeinde Heidmühlen - exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors

Gemeinde Boostedt - Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes

Gemeinde Rickling - Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens

Gemeinde Großenaspe - Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt

Forstgutsbezirk Buchholz

5.12.2020 г.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Vorpommern-Rügen

Ostseeheilbad Zingst

9.12.2020 г.

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Rambin - Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin

Gemeinde Samtens - Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow

Gemeinde Gustow - Ortsteile Saalkow, Warksow

Gemeinde Poseritz - Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau

Gemeinde Altefähr - Ortsteil Kransdorf

7.12.2020 г.

ЧАСТ Б

Надзорна зона по член 1:

Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Galmsbüll

Gemeinde Dagebüll

Gemeinde Ockholm

Hallig Gröde

Hallig Langeneß

Gemeinde Wyk auf Föhr

Gemeinde Wrixum

Gemeinde Oevenum

10.12.2020 г.

Landkreis Nordfriesland

Hallig Oland

От 2.12.2020 г. до 10.12.2020 г.

Landkreis Segeberg

Gemeinde Daldorf - südlich des Hohenberger Wegs und der Ricklinger Str. sowie westlich der BAB 21

Gemeinde Rickling - exklusive des Gebiets in Part A

Gemeinde Boostedt - exklusive des Gebiets in Part A

Gemeinde Groß Kummerfeld

Gemeinde Negernbötel – Gebiet westlich der BAB 21

Stadt Wahlstedt

Gemeinde Wittenborn - Gebiet westlich der Kieler Str. und nördlich der B 206

Gemeinde Bark

Gemeinde Todesfelde - Gebiet westlich der Verlängerung der Straße Hörn und nördlich des Bogens Poggensaal sowie nördlich der Todesfelder Straße (L 187)

Gemeinde Hartenholm

Gemeinde Hasenmoor

Gemeinde Bimöhlen

Gemeinde Großenaspe - exklusive des Gebiets in Part A

Gemeinde Wiemersdorf - Gebiet östlich der Bahnstrecke Bad Bramstedt-Neumünster bis zur Bahnhofstraße sowie östlich der Straße Am Teich, des Verbindungsfeldweges zwischen Am Teich und Ziegeleiweg, östlich des Ziegeleiwegs bis zur Wiemersdorfer Au, nördlich der Wiemersdorfer Au und östlich der Straße Harzhorn

Gemeinde Gönnebek

14.12.2020 г.

Landkreis Segeberg

Gemeinde Latendorf

Gemeinde Heidmühlen - exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors

Gemeinde Boostedt - Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes

Gemeinde Rickling - Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens

Gemeinde Großenaspe - Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt

Forstgutsbezirk Buchholz

От 6.12.2020 г.до 14.12.2020 г.

Kreisfreie Stadt Neumünster

von der Kreisgrenze zum Kreis Segeberg stadteinwärts auf der Altonaer Straße bis zum Holsatenring, ostwärts entlang Holsatenring und Sachsenring bis zur Kreuzung Haart, an der Kreuzung Haart / Sachsenring südostwärts Richtung Segeberg bis zur Straße „Am Geilenbek”, von dort die Straße „Am Geilenbek” entlang bis zur Kreisgrenze des Kreises Plön, dann entlang der Stadtgrenze bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg Höhe Kummerfelder Straße

14.12.2020 г.

Landkreis Plön

Gemeinde Bönebüttel - von der Stadtgrenze Neumünster südlich der Bundesstraße B430 bis zur Straße Sickfurt, dann südlich der Straße Börringbaumer Weg bis zum Wiesenweg

Gemeinde Rendswühren - südlich der Straße Wiesenweg und Neuenrader Weg bis zur B430, dann südlich der B430 bis zur Straße Gönnebeker Weg, dann südwestlich der Straße Gönnebeker Weg und der Straße Böhren bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg

14.12.2020 г.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Ostseebad Prerow

Gemeinde Wieck a. Darß

Gemeinde Pruchten

Stadt Barth einschließlich der Ortsteile Tannenheim, Planitz, Glöwitz, Fahrenkamp

Gemeinde Fuhlendorf - Ortsteile Bodstedt, Fuhlendorf

Gemeinde Kenz-Küstrow, Ortsteile: Dabitz und Küstrow

18.12.2020 г.

Landkreis Vorpommern-Rügen

Ostseeheilbad Zingst

От 10.12.2020 г.до 18.12.2020 г.

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Dreschvitz

Gemeinde Ummanz - Ortsteile Lüßvitz, Moordorf, Unrow

Gemeinde Sehlen - Ortsteil Sehlen

Gemeinde Garz - Ortsteile Buhse, Bietegast, Garz, Dumsevitz, Gützlaffshagen, Heidenfelde, Karnitz, Klein Stubben, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Poltenbusch, Rosengarten, Swine, Wendorf

Gemeinde Poseritz - Ortsteile Poseritz, Glutzow-Siedlung, Glutzow-Hof, Groß Stubben, Klein Grabow, Luppath, Mellnitz, Mellnitz Hof, Mellnitz Siedlung, Neparmitz, Neparmitz Ausbau, Puddemin, Renz, Swantow, Üselitz, Venzvitz, Wulfsberg, Zeiten

Gemeinde Gustow - Ortsteile Benz, Gustow, Drigge, Nesebanz, Prosnitz, Sissow

Gemeinde Altefähr - Ortsteile Altefähr, Barnkevitz, Grahlhof, Jarkvitz, Klein Bandelvitz, Scharpitz, Poppelvitz, Groß Bandelvitz, Papenhagen

Gemeinde Rambin - Ortsteile Bessin, Breesen, Grabitz, Kasselvitz-Ausbau, Giesendorf, Gurvitz, Neuendorfer Katen

Gemeinde Samtens - Ortsteile Berglase, Samtens, Dumrade, Tolkmitz, Natzevitz, Stönkvitz, Zirkow-Hof, Negast, Sehrow

Gemeinde Putbus - Ortsteile Dumgenevitz, Krimvitz, Strachtitz

Hansestadt Stralsund

Gemeinde Sundhagen - Ortsteile Niederhof, Neuhof

16.12.2020 г.

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Rambin - Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin

Gemeinde Samtens - Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow

Gemeinde Gustow - Ortsteile Saalkow, Warksow

Gemeinde Poseritz - Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau

Gemeinde Altefähr - Ortsteil Kransdorf

От 8.12.2020 г. до 16.12.2020 г.