ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 373

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
9 ноември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1646 на Комисията от 7 ноември 2020 година относно мерките на търговската политика по отношение на определени продукти от Съединените американски щати след решението по търговски спор съгласно Договореността за уреждане на спорове на Световната търговска организация

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 373/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1646 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2020 година

относно мерките на търговската политика по отношение на определени продукти от Съединените американски щати след решението по търговски спор съгласно Договореността за уреждане на спорове на Световната търговска организация

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила и за изменение на Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 11 април 2019 г. Органът за уреждане на спорове на Световната търговска организация (СТО) прие своите препоръки и решения по спора DS353 Съединени щати — Мерки, засягащи търговията с големи граждански въздухоплавателни средства (втора жалба) — позоваване на член 21.5 от Договореността за уреждане на спорове (ДУС) от страна на Европейския съюз, потвърждавайки, че Съединените щати не са привели мерките си, които не са отговаряли на Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки („Споразумението за СИМ“), в съответствие със задълженията си по същото споразумение. По отношение на данъчните отстъпки FSC/ETI Апелативният орган потвърди, че Съединените щати не са преустановили субсидиите и че първоначалните препоръки и решения остават в сила (2).

(2)

Що се отнася до другите съответни мерки, съгласно параграф 8 от „Договорените процедури по членове 21 и 22 от Договореността за уреждане на спорове (ДУС) и член 7 от Споразумението за СИМ“ (3) между Европейския съюз и Съединените щати във връзка с този спор Европейският съюз поиска от арбитъра по член 22.6 от ДУС да възобнови работата си. Арбитърът постанови решението си на 13 октомври 2020 г. (4).

(3)

В решението на арбитъра се посочва, че Европейският съюз може да поиска разрешение от Органа за уреждане на спорове на СТО за предприемане на ответни мерки по отношение на Съединените американски щати („Съединените щати“) в размер, който не надвишава 3 993 212 564 USD годишно. Тези ответни мерки могат да бъдат под формата на а) спиране на действието на тарифни отстъпки и други свързани задължения съгласно Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г.; б) спиране на действието на отстъпки и други задължения по Споразумението за СИМ и в) спиране на действието на хоризонтални или секторни ангажименти, съдържащи се в консолидирания списък на услугите на Европейския съюз, по отношение на всички основни сектори, посочени в Отрасловата класификация в сферата на услугите.

(4)

В съответствие с член 22.7 от ДУС страните приемат решението на арбитъра за окончателно. На 26 октомври 2020 г. Европейският съюз беше оправомощен от Органа за уреждане на спорове на СТО да предприеме ответни мерки срещу Съединените щати в съответствие с решението на арбитъра. Ответните мерки ще включват спиране на действието на тарифни отстъпки и налагане на нови или увеличени мита.

(5)

При планирането и избора на подходящи мерки Комисията взе предвид и приложи всички обективни критерии в съответствие с член 4, параграф 2, буква а) и член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 654/2014. В съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 654/2014 Комисията предостави възможност на заинтересованите страни да изразят своите становища и да представят информация за съответните икономически интереси на Съюза (5).

(6)

Комисията направи необходимото за това допълнителните мита да не надвишават равнището, разрешено от Органа за уреждане на спорове на СТО. Понастоящем това равнище се счита за подходящо, за да се насърчи ефективно спазването на изискванията и за да се облекчи положението на икономическите оператори от ЕС, тъй като при сегашната икономическа обстановка то позволява налагането на мерки по отношение на американските големи въздухоплавателни средства за граждански цели и други продукти, като тези мерки се считат за достатъчно сходни с ответните мерки, наложени от Съединените щати.

(7)

Те се прилагат за вноса на продукти с произход от Съединените щати, от които Европейският съюз не е зависим в значителна степен с оглед на обезпечаване на доставките си. С този подход се избягва във възможно най-голяма степен отрицателното въздействие върху различните субекти на пазара на Съюза, в това число и потребителите.

(8)

Мерките на търговската политика под формата на допълнителни адвалорни мита за продуктите, посочени в приложения I и II, следва да се прилагат, както е посочено по-долу:

а)

допълнителни адвалорни мита със ставка от 15 % за продуктите, посочени в приложение I;

б)

допълнителни адвалорни мита със ставка от 25 % за продуктите, посочени в приложение II.

(9)

Преговорите между Европейския съюз и Съединените щати, насочени към балансирано уреждане на споровете в рамките на СТО относно големите граждански въздухоплавателни средства, не доведоха до резултат на този етап. Същевременно Съединените щати продължават да прилагат ответни мерки в размер на 7,5 млрд. щатски долара върху вноса на продукти от Европейския съюз. Комисията възнамерява да измени настоящия регламент, за да вземе предвид съответното развитие на положението, включително що се отнася до спазването или съответно неспазването от страна на САЩ. По-специално Комисията възнамерява да спре прилагането на регламента за изпълнение, ако Съединените щати преустановят действието на ответните си мерки по отношение на вноса от Европейския съюз, или да промени нивото на митата, ако е необходимо, за да се отразят ответните мерки, прилагани от Съединените щати.

(10)

Настоящият акт следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по въпросите, свързани с пречките пред търговията, учреден с Регламент (ЕС) 2015/1843 на Европейския парламент и на Съвета (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

След решенията по спор DS353 в рамките на СТО Съединени щати — Мерки, засягащи търговията с големи граждански въздухоплавателни средства, и след разрешение от Органа за уреждане на спорове на СТО Европейският съюз спира прилагането към търговията със Съединените щати на отстъпките за вносните мита съгласно Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. във връзка с продуктите, изброени в приложения I и II към настоящия регламент.

Член 2

Вследствие на това Съюзът прилага допълнителни мита върху вноса в Съюза на продуктите, които са посочени в приложения I и II към настоящия регламент и са с произход от Съединените щати.

Член 3

1.   Продуктите, посочени в приложенията, за които преди датата на влизане в сила на настоящия регламент е издаден лиценз за внос с освобождаване от митото или с намалението му, не подлежат на допълнително мито.

2.   Посочените в приложенията продукти, за които вносителите могат да докажат, че са били изнесени от Съединените щати за Съюза преди датата, от която се прилага допълнително мито по отношение на съответния продукт, не подлежат на допълнително мито.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 50.

(2)  Доклад на Апелативния орган, САЩголеми граждански въздухоплавателни средства (2-ра жалба) (член 21.5 — ЕС), точки 5.172 и 6.4, буква б); доклад на Апелативния орган, САЩ — големи граждански въздухоплавателни средства (2-ра жалба), точка 1352 и бел. под линия 2716; доклад на арбитражната група, САЩ — FSC (член 22.6 — САЩ), точка 8.1.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261.

(6)  Регламент (ЕС) 2015/1843 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (кодифициран текст) (ОВ L 272, 16.10.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти, подлежащи на допълнителни мита

Кодове по ТАРИК (1)  (2)

Допълнителнo митo

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Кодовете по номенклатурата са взети от Интегрираната тарифа въз основа на Комбинираната номенклатура, както е определена в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(2)  За да се избегнат съмнения, тези тарифни позиции са предназначени да обхванат всички въздухоплавателни средства в рамките на определените параметри за тегло, внесени в Европейския съюз (пуснати в свободно обращение), и за да бъдат експлоатирани от който и да е субект, намиращ се в Европейския съюз, за всеки икономически значим период от време в Европейския съюз или между Европейския съюз и която и да е трета държава, независимо от евентуалните официални договорености за финансиране (например лизингови споразумения) и като се вземат предвид следните критерии (никой от тях не е определящ): място на учредяване на оператора; център на дейността на оператора; външно боядисване и вътрешно проектиране и конфигурация на въздухоплавателното средство в съответствие с търговската марка на оператора; и предвидената маркировка.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продукти, подлежащи на други допълнителни мита

КН 2020  (1)

Допълнителнo митo

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Кодовете по номенклатурата са взети от Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1) и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващи законодателни актове, последният от които е Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 280, 31.10.2019 г., стр. 1).