ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 334

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
13 октомври 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1469 на Комисията от 6 октомври 2020 година година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Malostonska kamenica (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1470 на Комисията от 12 октомври 2020 година относно номенклатурата на държавите и териториите за целите на европейската статистика за международната търговия със стоки и относно географската разбивка за целите на други видове бизнес статистика ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1471 на Комисията от 12 октомври 2020 година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2021 година на ЕФГЗ, които да се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

13.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1469 НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2020 година година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Malostonska kamenica“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Malostonska kamenica“, подадено от Хърватия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Malostonska kamenica“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Malostonska kamenica“ (ЗНП).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.7. „Прясна риба, мекотели и ракообразни и производни продукти от тях“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2020 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 204, 18.6.2020 г., стр. 29.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


13.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1470 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2020 година

относно номенклатурата на държавите и териториите за целите на европейската статистика за международната търговия със стоки и относно географската разбивка за целите на други видове бизнес статистика

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки съставят данни за всяка от подробните теми, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2019/2152. Комисията следва допълнително да уточни класификациите (включително за продукта, държавите и териториите, както и естеството на списъците на операциите) и разбивките.

(2)

Азбучното кодиране на държавите и териториите следва да бъде въз основа на актуалната версия на стандарта ISO 3166 alpha 2, доколкото той е съвместим с изискванията на законодателството на Съюза и със статистическите изисквания на Съюза.

(3)

Географската разбивка за европейската бизнес статистика, различна от европейската статистика за международната търговия със стоки, може да е по-малко подробна и да съдържа малки разлики в сравнение с номенклатурата на държавите и териториите за целите на европейската статистика за международната търговия със стоки.

(4)

Тъй като с Регламент (ЕС) 2019/2152 се отменя Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), настоящият регламент следва да замени Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията (3).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Номенклатурата на държавите и териториите за целите на европейската статистика за международната търговия със стоки е валидна от 1 януари 2021 г. и е посочена в приложение I.

Член 2

Географските разбивки, които се изискват за целите на европейската бизнес статистика, различни от европейската статистика за международната търговия със стоки, са посочени в приложение II.

Член 3

Регламент (ЕС) № 1106/2012 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (ОВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23).

(3)  Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Номенклатура на държавите и териториите за целите на европейската статистика за международната търговия със стоки

(текст, валиден от 1 януари 2021 г.)

Код

Текст

Описание

AD

Андора

 

AE

Обединени арабски емирства

Абу Даби, Аджман, Дубай, Фужаирах, Рас ал Хайма, Шариах и Ум ал Каиваин

AF

Афганистан

 

AG

Антигуа и Барбуда

 

AI

Ангила

 

AL

Албания

 

AM

Армения

 

AO

Ангола

Включително Кабинда

AQ

Антарктика

Териториите на юг от 60° южна ширина; не се включват Френските южни територии (TF), остров Буве (BV), Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови (GS)

AR

Аржентина

 

AS

Американска Самоа

 

AT

Австрия

 

AU

Австралия

 

AW

Аруба

 

AZ

Азербайджан

 

BA

Босна и Херцеговина

 

BB

Барбадос

 

BD

Бангладеш

 

BE

Белгия

 

BF

Буркина Фасо

 

BG

България

 

BH

Бахрейн

 

BI

Бурунди

 

BJ

Бенин

 

BL

Сен Бартелеми

 

BM

Бермуда

 

BN

Бруней Дарусалам

Често наричана Бруней

BO

Боливия, многонационална държава

Често наричана Боливия

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

 

BR

Бразилия

 

BS

Бахамски острови

 

BT

Бутан

 

BV

Oстров Буве

 

BW

Ботсуана

 

BY

Беларус

Често наричана Белорусия

BZ

Белиз

 

CA

Канада

 

CC

Кокосови острови (или Острови Кийлинг)

 

CD

Конго, демократична република

Преди известна като Заир

CF

Централноафриканска република

 

CG

Конго

 

CH

Швейцария

Включително немската територия Бюзинген

CI

Кот д’Ивоар

Често наричана Бряг на слоновата кост

CK

Острови Кук

 

CL

Чили

 

CM

Камерун

 

CN

Китай

 

CO

Колумбия

 

CR

Коста Рика

 

CU

Куба

 

CV

Кабо Верде

 

CW

Кюрасао

 

CX

Остров Рождество

 

CY

Кипър

 

CZ

Чехия

 

DE

Германия

Включително остров Хелголанд; не се включва територията Бюзинген

DJ

Джибути

 

DK

Дания

 

DM

Доминика

 

DO

Доминиканска република

 

DZ

Алжир

 

EC

Еквадор

Включително островите Галапагос

EE

Естония

 

EG

Египет

 

EH

Западна Сахара

 

ER

Еритрея

 

ES

Испания

Включително Балеарските острови и Канарските острови; не се включват Сеута (XC) и Мелила (XL)

ET

Етиопия

 

FI

Финландия

Включително островите Оланд

FJ

Фиджи

 

FK

Фолкландски острови

 

FM

Микронезия, федеративни щати

Чуук, Косре, Понпей и Яп

FO

Фарьорски острови

 

FR

Франция

Включително Монако и френските отвъдморски департаменти (Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Майот и Реюнион) и френската северна част на остров Сен Мартен

GA

Габон

 

GB

Обединено кралство

Великобритания, Северна Ирландия, Англо-нормандски острови и остров Ман

GD

Гренада

Включително острови Южни Гренадини

GE

Грузия

 

GH

Гана

 

GI

Гибралтар

 

GL

Гренландия

 

GM

Гамбия

 

GN

Гвинея

 

GQ

Екваториална Гвинея

 

GR

Гърция

 

GS

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови

 

GT

Гватемала

 

GU

Гуам

 

GW

Гвинея-Бисау

 

GY

Гвиана

 

HK

Хонконг

Специален административен район на Китайската народна република Хонконг

HM

Хърд и Макдоналд

 

HN

Хондурас

Включително островите Суан

HR

Хърватия

 

HT

Хаити

 

HU

Унгария

 

ID

Индонезия

 

IE

Ирландия

 

IL

Израел

 

IN

Индия

 

IO

Британски територии в Индийския океан

Архипелаг Чагос

IQ

Ирак

 

IR

Иран, ислямска република

 

IS

Исландия

 

IT

Италия

Включително Ливиньо и община Кампионе д’Италия

JM

Ямайка

 

JO

Йордания

 

JP

Япония

 

KE

Кения

 

KG

Киргизстан

 

KH

Камбоджа

 

KI

Кирибати

 

KM

Коморски острови

Анжуан, Гранд Коморо и Мохели

KN

Сейнт Китс и Невис

 

KP

Корея, народнодемократична република

Често наричана Северна Корея

KR

Корея, република

Често наричана Южна Корея

KW

Кувейт

 

KY

Кайманови острови

 

KZ

Казахстан

 

LA

Лаос, народнодемократична република

Често наричана Лаос

LB

Ливан

 

LC

Сейнт Лусия

 

LI

Лихтенщайн

 

LK

Шри Ланка

 

LR

Либерия

 

LS

Лесото

 

LT

Литва

 

LU

Люксембург

 

LV

Латвия

 

LY

Либия

 

MA

Мароко

 

MD

Молдова, Република Молдова

 

ME

Черна гора

 

MG

Мадагаскар

 

MH

Маршалови острови

 

MK

Северна Македония

 

ML

Мали

 

MM

Мианмар

Често наричана Бирма

MN

Монголия

 

MO

Макао

Специален административен район на Китайската народна република Макао

MP

Северни Мариански острови

 

MR

Мавритания

 

MS

Монтсерат

 

MT

Малта

Включително Гозо и Комино

MU

Мавриций

Остров Мавриций, остров Родригес, острови Агалега и Каргадос Карахос Шолс (острови Сейнт Брандън)

MV

Малдиви

 

MW

Малави

 

MX

Мексико

 

MY

Малайзия

Полуостров Малайзия и Източна Малайзия (Лабуан, Сабах и Саравак)

MZ

Мозамбик

 

NA

Намибия

 

NC

Нова Каледония

Включително острови Лоялти (Маре, Лифу и Увеа)

NE

Нигер

 

NF

Остров Норфолк

 

NG

Нигерия

 

NI

Никарагуа

Включително острови Корн

NL

Нидерландия

 

NO

Норвегия

Включително архипелага Свалбард и остров Ян Майен

NP

Непал

 

NR

Науру

 

NU

Ниуе

 

NZ

Нова Зеландия

Не се включва земя Рос (Антарктика)

OM

Оман

 

PA

Панама

Включително бившата зона на Панамския канал

PE

Перу

 

PF

Френска Полинезия

Маркизки острови, Дружествени острови (включително Таити), острови Туамоту, острови Гамбие и Австралски острови

PG

Папуа Нова Гвинея

Източната част на Нова Гвинея; Бисмаркския архипелаг (включително Нова Британия, Нова Ирландия, Лавонгай (Нови Хановер) и Адмиралтейски острови); Северни Соломонови острови (Бугенвил и Бука); острови Тробрианд, остров Уудларк; острови д’Антрекасто и архипелаг Луизиад

PH

Филипини

 

PK

Пакистан

 

PL

Полша

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

PN

Питкерн

Включително островите Дюси, Хендерсон и Оено

PS

Окупираната палестинска територия

Западен бряг (включително Източен Йерусалим) и ивицата Газа

PT

Португалия

Включително Азорските острови и островите Мадейра

PW

Палау

 

PY

Парагвай

 

QA

Катар

 

RO

Румъния

 

RU

Руска федерация

Често наричана Русия

RW

Руанда

 

SA

Саудитска Арабия

 

SB

Соломонови острови

 

SC

Сейшелски острови

остров Мае, остров Праслен, острови Ла Диг, Фрегат и Силует; острови Амирант (включително Десрош, Алфонс, Плат и Коетиви); острови Фаркухар (включително Провидънс); острови Алдабра и острови Космоледо

SD

Судан

 

SE

Швеция

 

SG

Сингапур

 

SH

Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня

 

SI

Словения

 

SK

Словакия

 

SL

Сиера Леоне

 

SM

Сан Марино

 

SN

Сенегал

 

SO

Сомалия

 

SR

Суринам

 

SS

Южен Судан

 

ST

Сао Томе и Принсипи

 

SV

Ел Салвадор

 

SX

Синт Мартен (нидерландска част)

Островът Синт Мартен е разделен на френска северна част и нидерландска южна част.

SY

Сирийска арабска република

Често наричана Сирия

SZ

Есватини

Известна преди като Свазиленд

TC

Острови Търкс и Кайкос

 

TD

Чад

 

TF

Френски Южни територии

Включително острови Кергелен, остров Амстердам, остров Сен Пол, архипелаг Крозе и френски разпръснати острови в Индийския океан, състоящи се от Басас да Индия, остров Европа, острови Глориосо, остров Жуан де Нова и остров Тромелин.

TG

Того

 

TH

Тайланд

 

TJ

Таджикистан

 

TK

Токелау

 

TL

Източен Тимор

 

TM

Туркменистан

 

TN

Тунис

 

TO

Тонга

 

TR

Турция

 

TT

Тринидад и Тобаго

 

TV

Тувалу

 

TW

Тайван

Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу

TZ

Танзания, обединена република

Пемба, остров Занзибар и Танганайка

UA

Украйна

 

UG

Уганда

 

UM

Малки отдалечени острови на Съединените щати

Включително остров Бейкър, остров Хауланд, остров Джарвис, атол Джонстън, риф Кингман, острови Мидуей, остров Наваса, атол Палмира и остров Уейк

US

Съединени американски щати

Включително Пуерто Рико

UY

Уругвай

 

UZ

Узбекистан

 

VA

Светия престол

(град държава Ватикана)

VC

Сейнт Винсент и Гренадини

 

VE

Венесуела, боливарска република

Често наричана Венесуела

VG

Британски Вирджински острови

 

VI

Американски Вирджински острови

 

VN

Виетнам

 

VU

Вануату

 

WF

Уолис и Футуна

Включително остров Алофи

WS

Самоа

Известна преди като Западна Самоа

XC

Сеута

 

XK

Косово

Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

XL

Мелила

Включително Пеньон де Велес де ла Гомера, Пеньон де Алусемас и острови Чафаринас

XS

Сърбия

 

YE

Йемен

Известна преди като Северен Йемен и Южен Йемен

ZA

Южна Африка

 

ZM

Замбия

 

ZW

Зимбабве

 


Друга информация

Код

Текст

Описание

ЕС

Европейски съюз

Резервиран код, при търговията извън Съюза, за деклариране на произхода на стоки в съответствие с условията, определени в съответните разпоредби на Съюза. Кодът не трябва да бъде използван за статистически цели.

XI

Обединено кралство (Северна Ирландия)

Код, който да се използва, ако Обединеното кралство (по отношение на Северна Ирландия) трябва да бъде разграничено съгласно условията, предвидени в съответните разпоредби на Съюза.

XU

Обединено кралство (не се включва Северна Ирландия)

Код, който да се използва, ако Обединеното кралство (не се включва Северна Ирландия) трябва да бъде разграничено съгласно условията, предвидени в съответните разпоредби на Съюза.

QP

Открито море

От областта на морското дело, извън териториални води

QQ

Запаси и провизии

Код за целите на доставките за плавателни съдове и въздухоплавателни средства

или

 

 

QR

Запаси и провизии в рамките на вътресъюзната търговия

Код за целите на доставките за плавателни съдове и въздухоплавателни средства

QS

Запаси и провизии в рамките на търговията извън Съюза

Код за целите на доставките за плавателни съдове и въздухоплавателни средства

QU

Държави и територии, които не са посочени

 

или

 

 

QV

Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията вътре в Съюза

 

QW

Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията извън Съюза

 

QX

Държави и територии, които не са посочени по търговски или военни причини

 

или

 

 

QY

Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията вътре в Съюза по търговски или военни причини

 

QZ

Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията извън Съюза по търговски или военни причини

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Географски разбивки за европейската бизнес статистика, различна от европейската статистика за международната търговия със стоки

 

Географско ниво 1

Географско ниво 2

Географско ниво 3

Географско ниво 4

Географско ниво 5

Географско ниво 6

 

Предприятия под чуждестранен контрол

Предприятия в чужбина, крайният контрол върху които се осъществява от институционални единици на отчитащата държава

Предприятия под чуждестранен контрол и предприятия в чужбина, крайният контрол върху които се осъществява от институционални единици на отчитащата държава

Международна търговия с услуги

Международна търговия с услуги

Международна търговия с услуги

ОСТАНАЛ СВЯТ

x

x

x

x

x

x

ЕВРОПА

 

 

 

 

x

x

Белгия

x

x

x

 

x

x

България

x

x

x

x

x

x

Чехия

x

x

x

x

x

x

Дания

x

x

x

x

x

x

Германия

x

x

x

 

x

x

Естония

x

x

x

 

x

x

Ирландия

x

x

x

 

x

x

Гърция

x

x

x

 

x

x

Испания, включително Сеута и Мелила

x

x

x

 

x

x

Франция, включително Майот, Сен Пиер и Микелон и Сен Бартелеми

x

x

x

 

x

x

Хърватия

x

x

x

x

x

x

Италия

x

x

x

 

x

x

Кипър

x

x

x

 

x

x

Латвия

x

x

x

 

x

x

Литва

x

x

x

 

x

x

Люксембург

x

x

x

 

x

x

Унгария

x

x

x

x

x

x

Малта

x

x

x

 

x

x

Нидерландия

x

x

x

 

x

x

Австрия

x

x

x

 

x

x

Полша

x

x

x

x

x

x

Португалия

x

x

x

 

x

x

Румъния

x

x

x

x

x

x

Словения

x

x

x

 

x

x

Словакия

x

x

x

 

x

x

Финландия

x

x

x

 

x

x

Швеция

x

x

x

x

x

x

Исландия

x

x

x

 

x

x

Лихтенщайн

x

x

x

 

x

x

Норвегия

x

x

x

 

x

x

Швейцария

x

x

x

x

x

x

ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ (не се включват Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария)

 

 

 

 

x

x

Албания

 

 

x

 

 

x

Андора

 

 

x

 

 

x

Беларус

 

 

x

 

 

x

Босна и Херцеговина

 

 

x

 

 

x

Фарьорски острови

 

 

x

 

 

x

Гибралтар

 

 

x

 

 

x

Гърнзи

 

 

x

 

 

x

Светия престол

 

 

x

 

 

x

Остров Ман

 

 

x

 

 

x

Джърси

 

 

x

 

 

x

Северна Македония

 

 

x

 

 

x

Молдова, Република Молдова

 

 

x

 

 

x

Черна гора

 

 

x

 

 

x

Руска федерация

x

x

x

x

x

x

Сърбия

 

 

x

 

 

x

Сан Марино

 

 

x

 

 

x

Турция

x

x

x

 

x

x

Украйна

 

 

x

 

 

x

Обединеното кралство, не се включват Англо-нормандските острови и остров Ман

x

x

x

x

x

x

АФРИКА

 

 

 

 

x

x

СЕВЕРНА АФРИКА

 

 

 

 

x

x

Алжир

 

 

x

 

 

x

Египет

 

x

x

 

x

x

Либия

 

 

x

 

 

x

Мароко

 

x

x

 

x

x

Тунис

 

 

x

 

 

x

ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ АФРИКА

 

 

 

 

x

x

Ангола

 

 

x

 

 

x

Бенин

 

 

x

 

 

x

Ботсуана

 

 

x

 

 

x

Британски територии в Индийския океан

 

 

x

 

 

x

Буркина Фасо

 

 

x

 

 

x

Бурунди

 

 

x

 

 

x

Камерун

 

 

x

 

 

x

Кабо Верде

 

 

x

 

 

x

Централноафриканска република

 

 

x

 

 

x

Чад

 

 

x

 

 

x

Коморски острови

 

 

x

 

 

x

Конго

 

 

x

 

 

x

Кот д’Ивоар

 

 

x

 

 

x

Конго, демократична република

 

 

x

 

 

x

Джибути

 

 

x

 

 

x

Екваториална Гвинея

 

 

x

 

 

x

Еритрея

 

 

x

 

 

x

Есватини

 

 

x

 

 

x

Етиопия

 

 

x

 

 

x

Габон

 

 

x

 

 

x

Гамбия

 

 

x

 

 

x

Гана

 

 

x

 

 

x

Гвинея

 

 

x

 

 

x

Гвинея-Бисау

 

 

x

 

 

x

Кения

 

 

x

 

 

x

Лесото

 

 

x

 

 

x

Либерия

 

 

x

 

 

x

Мадагаскар

 

 

x

 

 

x

Малави

 

 

x

 

 

x

Мали

 

 

x

 

 

x

Мавритания

 

 

x

 

 

x

Мавриций

 

 

x

 

 

x

Мозамбик

 

 

x

 

 

x

Намибия

 

 

x

 

 

x

Нигер

 

 

x

 

 

x

Нигерия

 

x

x

 

x

x

Южна Африка

 

x

x

 

x

x

Руанда

 

 

x

 

 

x

Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня

 

 

x

 

 

x

Сао Томе и Принсипи

 

 

x

 

 

x

Сенегал

 

 

x

 

 

x

Сейшелски острови

 

 

x

 

 

x

Сиера Леоне

 

 

x

 

 

x

Сомалия

 

 

x

 

 

x

Судан

 

 

x

 

 

x

Южен Судан

 

 

x

 

 

x

Танзания, обединена република

 

 

x

 

 

x

Того

 

 

x

 

 

x

Уганда

 

 

x

 

 

x

Замбия

 

 

x

 

 

x

Зимбабве

 

 

x

 

 

x

АМЕРИКА

 

 

 

 

x

x

ДЪРЖАВИ ОТ СЕВЕРНА АМЕРИКА

 

 

 

 

x

x

Канада

x

x

x

x

x

x

Гренландия

 

 

x

 

 

x

Съединени американски щати

x

x

x

x

x

x

ДЪРЖАВИ ОТ ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА

 

 

 

 

x

x

Ангила

 

 

x

 

 

x

Антигуа и Барбуда

 

 

x

 

 

x

Аруба

 

 

x

 

 

x

Бахамски острови

 

 

x

 

 

x

Барбадос

 

 

x

 

 

x

Белиз

 

 

x

 

 

x

Бермуда

 

 

x

 

 

x

Бонер, Синт Еустациус и Саба

 

 

x

 

 

x

Британски Вирджински острови

 

 

x

 

 

x

Кайманови острови

 

 

x

 

 

x

Коста Рика

 

 

x

 

 

x

Куба

 

 

x

 

 

x

Кюрасао

 

 

x

 

 

x

Доминика

 

 

x

 

 

x

Доминиканска република

 

 

x

 

 

x

Ел Салвадор

 

 

x

 

 

x

Гренада

 

 

x

 

 

x

Гватемала

 

 

x

 

 

x

Хаити

 

 

x

 

 

x

Хондурас

 

 

x

 

 

x

Ямайка

 

 

x

 

 

x

Мексико

 

x

x

 

x

x

Монтсерат

 

 

x

 

 

x

Никарагуа

 

 

x

 

 

x

Панама

 

 

x

 

 

x

Сейнт Китс и Невис

 

 

x

 

 

x

Сейнт Лусия

 

 

x

 

 

x

Синт Мартен (нидерландска част)

 

 

x

 

 

x

Сейнт Винсент и Гренадини

 

 

x

 

 

x

Тринидад и Тобаго

 

 

x

 

 

x

Търкс и Кайкос

 

 

x

 

 

x

Американски Вирджински острови

 

 

x

 

 

x

ДЪРЖАВИ ОТ ЮЖНА АМЕРИКА

 

 

 

 

x

x

Аржентина

 

x

x

 

x

x

Боливия

 

 

x

 

 

x

Бразилия

 

x

x

x

x

x

Чили

 

x

x

 

x

x

Колумбия

 

 

x

 

 

x

Еквадор

 

 

x

 

 

x

Фолкландски острови

 

 

x

 

 

x

Гвиана

 

 

x

 

 

x

Парагвай

 

 

x

 

 

x

Перу

 

 

x

 

 

x

Суринам

 

 

x

 

 

x

Уругвай

 

x

x

 

x

x

Венесуела

 

x

x

 

x

x

АЗИЯ

 

 

 

 

x

x

ДЪРЖАВИ ОТ БЛИЗКИЯ И СРЕДНИЯ ИЗТОК

 

 

 

 

x

x

АРАБСКИ ДЪРЖАВИ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ

 

 

 

 

x

x

Бахрейн

 

 

x

 

 

x

Ирак

 

 

x

 

 

x

Кувейт

 

 

x

 

 

x

Оман

 

 

x

 

 

x

Катар

 

 

x

 

 

x

Саудитска Арабия

 

 

x

 

 

x

Обединени арабски емирства

 

 

x

 

 

x

Йемен

 

 

x

 

 

x

ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ БЛИЗКИЯ И СРЕДНИЯ ИЗТОК

 

 

 

 

x

x

Армения

 

 

x

 

 

x

Азербайджан

 

 

x

 

 

x

Грузия

 

 

x

 

 

x

Израел

x

x

x

 

 

x

Йордания

 

 

x

 

 

x

Ливан

 

 

x

 

 

x

Окупираната палестинска територия

 

 

x

 

 

x

Сирийска арабска република

 

 

x

 

 

x

ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ АЗИЯ

 

 

 

 

x

x

Афганистан

 

 

x

 

 

x

Бангладеш

 

 

x

 

 

x

Бутан

 

 

x

 

 

x

Бруней Дарусалам

 

 

x

 

 

x

Мианмар

 

 

x

 

 

x

Камбоджа

 

 

x

 

 

x

Китай

x

x

x

x

x

x

Хонконг

x

x

x

x

x

x

Индия

 

x

x

x

x

x

Индонезия

 

x

x

 

x

x

Иран, ислямска република

 

 

x

 

 

x

Япония

x

x

x

x

x

x

Казахстан

 

 

x

 

 

x

Киргизстан

 

 

x

 

 

x

Лаос, народнодемократична република

 

 

x

 

 

x

Макао

 

 

x

 

 

x

Малайзия

 

x

x

 

x

x

Малдиви

 

 

x

 

 

x

Монголия

 

 

x

 

 

x

Непал

 

 

x

 

 

x

Корея, народнодемократична република

 

 

x

 

 

x

Пакистан

 

 

x

 

 

x

Филипини

 

x

x

 

x

x

Сингапур

 

x

x

 

x

x

Южна Корея

 

x

x

 

x

x

Шри Ланка

 

 

x

 

 

x

Тайван

 

x

x

 

x

x

Таджикистан

 

 

x

 

 

x

Тайланд

 

x

x

 

x

x

Източен Тимор

 

 

x

 

 

x

Туркменистан

 

 

x

 

 

x

Узбекистан

 

 

x

 

 

x

Виетнам

 

 

x

 

 

x

ОКЕАНИЯ И ПОЛЯРНИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

 

x

x

Американска Самоа

 

 

x

 

 

x

Гуам

 

 

x

 

 

x

Малки отдалечени острови на Съединените щати

 

 

x

 

 

x

Австралия

x

x

x

 

x

x

Кокосови острови

 

 

x

 

 

x

Остров Рождество

 

 

x

 

 

x

Хърд и Макдоналд

 

 

x

 

 

x

Остров Норфолк

 

 

x

 

 

x

Фиджи

 

 

x

 

 

x

Френска Полинезия

 

 

x

 

 

x

Кирибати

 

 

x

 

 

x

Маршалови острови

 

 

x

 

 

x

Микронезия, федеративни щати

 

 

x

 

 

x

Науру

 

 

x

 

 

x

Нова Каледония

 

 

x

 

 

x

Нова Зеландия

x

x

x

 

x

x

Острови Кук

 

 

x

 

 

x

Ниуе

 

 

x

 

 

x

Токелау

 

 

x

 

 

x

Северни Мариански острови

 

 

x

 

 

x

Палау

 

 

x

 

 

x

Папуа Нова Гвинея

 

 

x

 

 

x

Питкерн

 

 

x

 

 

x

Антарктика

 

 

x

 

 

x

Oстров Буве

 

 

x

 

 

x

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови

 

 

x

 

 

x

Френски Южни територии

 

 

x

 

 

x

Соломонови острови

 

 

x

 

 

x

Тонга

 

 

x

 

 

x

Тувалу

 

 

x

 

 

x

Вануату

 

 

x

 

 

x

Самоа

 

 

x

 

 

x

Уолис и Футуна

 

 

x

 

 

x

ВЪТРЕ В СЪЮЗА

x

x

x

x

x

x

ИЗВЪН СЪЮЗА

x

x

x

x

x

x

В еврозоната

 

 

 

x

x

x

Извън еврозоната

 

 

 

x

x

x

Институции на Съюза (с изключение на ЕЦБ)

 

 

 

x

x

x

Европейска инвестиционна банка

 

 

 

x

x

x

Европейска централна банка (ЕЦБ)

 

 

 

 

x

x

ВЪТРЕ В СЪЮЗА — НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ

 

 

 

 

x

x

Равно поделен контрол на крайна контролираща институционална единица от повече от една държава членка

x

x

x

 

 

 

ИЗВЪН СЪЮЗА — НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ

x

x

x

 

x

x

Офшорни финансови центрове

x

x

x

x

x

x

Международни организации (с изключение на институции на Съюза)

 

 

 

x

x

x

Международен валутен фонд (МВФ)

 

 

 

x

x

x


13.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1471 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2020 година

за определяне на лихвените проценти за отчетната 2021 година на ЕФГЗ, които да се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 20, параграфи 1 и 4 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията (2) се посочва, че разходите за финансиране, направени от държавите членки за набиране на средства за закупуване на продукти, се определят в съответствие с методите, посочени в приложение I към същия регламент.

(2)

В точка I.1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 се посочва, че въпросните разходи за финансиране се изчисляват въз основа на единен лихвен процент за Съюза, който се определя от Комисията в началото на всяка отчетна година. Този лихвен процент съответства на средната стойност на срочните лихвени проценти Euribor за 3 месеца и 12 месеца, регистрирани през шестмесечния референтен период, определян от Комисията, преди нотификацията от държавите членки, предвидена в точка I.2, първа алинея от същото приложение, с тегло съответно една трета и две трети.

(3)

За да се определят лихвените проценти, приложими за дадена отчетна година, в точка I.2, първа алинея от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 се предвижда, че държавите членки трябва да нотифицират Комисията по нейно искане за средния лихвен процент, реално платим от тях през референтния период, посочен в точка I.1 от същото приложение, не по-късно от крайния срок, посочен в искането.

(4)

Освен това съгласно точка I.2, втора алинея от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 при липсата на нотификация от държава членка във вида и срока, посочени в първа алинея от същата точка, следва да се смята, че платимият лихвен процент за тази държава членка е 0 %. Ако дадена държава членка декларира, че не е направила никакви лихвени разходи, тъй като през референтния период не е имала селскостопански продукти в публични складове, Комисията трябва да определи посочения лихвен процент в съответствие с трета алинея от същата точка.

(5)

Съгласно точка I.3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 лихвеният процент, определен въз основа на точка I.2 от посоченото приложение, се сравнява с единния лихвен процент, определен въз основа на точка I.1 от същото приложение. Приложимият за всяка държава лихвен процент трябва да е по-ниският от тези два лихвени процента. Отрицателните лихвени проценти обаче не могат да бъдат взети предвид за целите на възстановяването на разходите на държавите членки.

(6)

Лихвените проценти, приложими за отчетната 2021 година на ЕФГЗ, следва да се определят, като се вземат предвид тези различни фактори.

(7)

За да се избегне правен вакуум по отношение на приложимия лихвен процент за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, е целесъобразно новият лихвен процент да се прилага с обратна сила, считано от 1 октомври 2020 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лихвените проценти, предвидени в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от същия регламент, за разходите за финансиране, направени от държавите членки за набиране на средства за закупуване на продукти, осчетоводяеми за отчетната 2021 година на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), се определят в размер на 0 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 октомври 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 1).