ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
9 октомври 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1423 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1424 на Комисията от 8 октомври 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 по отношение на бюджетните тавани за 2020 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане в Белгия, България, Дания, Хърватия, Люксембург и Португалия

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1425 на Комисията от 8 октомври 2020 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди PeridoxRTU Product Family ( 1 )

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1426 на Комисията от 7 октомври 2020 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5875—5935 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) и за отмяна на Решение 2008/671/ЕО (нотифицирано под номер С(2020) 6773)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1423 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2019 година

за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (1), и по-специално член 29, параграф 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Изискването по член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 за определяне на централно звено за контакт следва да бъде пропорционално спрямо целите на посочената директива, така че изпълнението му да не създава излишна тежест за платежните институции с презгранична дейност. Затова е целесъобразно да се установят пропорционални критерии под формата на прагове за обема и стойността на операциите, извършвани в приемащата държава членка чрез представители, и за броя на установените в приемащата държава членка представители. Тъй като по силата на член 29, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366 компетентният орган на приемащата държава членка може да изисква от платежните институции да представят информация за дейностите, които извършват на територията на тази държава членка, той разполага със средствата за придобиване на информацията, която е необходима за прилагането на посочените критерии. Поради това тези прагове следва да бъдат определени, така че да бъде допълнен член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366.

(2)

Когато определянето на централно звено за контакт се изисква от държава членка по силата на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366, главната задача на това звено е да осигурява подходяща връзка и представяне на информация за спазването на изискванията по дялове III и IV от посочената директива в приемащата държава членка, в т.ч. задълженията за представяне на информация, които определящата звеното платежна институция има по отношение на компетентните органи на приемащата държава членка. Звеното следва да изпълнява и задачи по централно съгласуване между определящата го платежна институция и компетентните органи на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за да бъде улеснен надзорът върху дейността по предоставяне на платежни услуги, извършвана в приемащата държава членка чрез представители съгласно правото на установяване. За целта платежната институция следва да обезпечи централното звено за контакт с необходимите ресурси и достъп до относимите данни за представяне, за да може да спазва задълженията си по Директива (ЕС) 2015/2366.

(3)

Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(4)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е съставен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Критерии, с които се установява кога е целесъобразно определянето на централно звено за контакт

За целите на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 изискването към платежните институции да определят централно звено за контакт се смята за целесъобразно само когато е изпълнен един или повече от следните критерии:

а)

общият брой на представителите, чрез които платежната институция е предоставяла която и да е от платежните услуги, посочени в приложение I към Директива (ЕС) 2015/2366, в приемащата държава членка съгласно правото на установяване е най-малко 10;

б)

общата стойност на платежните операции – в т.ч. платежните операции, инициирани при предоставянето на услуги по иницииране на плащания – извършени от платежната институция в приемащата държава членка през последната финансова година чрез представители, намиращи се в приемащата държава членка и извършващи дейност съгласно правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, превишава 3 милиона евро и платежната институция е използвала най-малко двама от тези представители съгласно правото на установяване;

в)

общият брой на платежните операции, извършени от платежната институция в приемащата държава членка през последната финансова година чрез представители, намиращи се в приемащата държава членка и извършващи дейност съгласно правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги – в т.ч. броят на платежните операции, инициирани при предоставянето на услуги по иницииране на плащания – превишава 100 000 и платежната институция е използвала най-малко двама от тези представители съгласно правото на установяване.

Член 2

Функции на централното звено за контакт

1.   Централното звено за контакт, определено по силата на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366, изпълнява всички долупосочени функции:

а)

служи като единен доставчик и единно звено за събиране на данни за изпълнението на задълженията на определящата го платежна институция да представя информация на компетентните органи на приемащата държава членка по силата на член 29, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366 по отношение на услугите, предоставяни в приемащата държава членка чрез представители съгласно правото на установяване;

б)

служи като единно звено за контакт на определящата го платежна институция във връзките ѝ с компетентните органи на държавата членка по произход и приемащата държава членка по отношение на платежните услуги, предоставяни в приемащата държава членка чрез представители съгласно правото на установяване, в т.ч. като представя документи и информация на компетентните органи при поискване;

в)

улеснява проверките намясто от страна на компетентните органи по отношение на представителите на определящата го платежна институция, извършващи дейност в приемащата държава членка съгласно правото на установяване, както и изпълнението на всякакви надзорни мерки, приети от компетентните органи на държавата членка по произход или приемащата държава членка по силата на Директива (ЕС) 2015/2366.

2.   Платежните институции обезпечават централното звено за контакт с необходимите ресурси и достъп до всички данни, които са нужни за изпълнението на функциите му по член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366, уточнени в параграф 1 от настоящия член.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


9.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1424 НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 по отношение на бюджетните тавани за 2020 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане в Белгия, България, Дания, Хърватия, Люксембург и Португалия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (1), и по-специално член 22, параграф 1, член 36, параграф 4, член 42, параграф 2, член 47, параграф 3, член 51, параграф 4 и член 53, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 на Комисията (2) бяха определени годишните бюджетни тавани за някои схеми за директно плащане за 2020 г.

(2)

Годишните бюджетни тавани, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017, се основават на националните тавани, които са посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1307/2013, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 2020/756 на Комисията (3). В Делегиран регламент (ЕС) 2020/756 са включени решенията на държавите членки по отношение на прехвърлянията между директните плащания и плащанията за развитие на селските райони за календарната 2020 г. съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

(3)

За да се ограничат последиците от пандемията от COVID-19 и произтичащите от нея затруднения за селскостопанския сектор обаче, Белгия, България, Дания, Хърватия, Люксембург и Португалия уведомиха, че са преразгледали своите решения за прехвърлянията между отделните стълбове. Впоследствие съответните тавани в приложение II към Регламент (ЕС) № 1307/2013 бяха изменени с Делегиран регламент (ЕС) 2020/1314 на Комисията (4), за да се отрази въздействието от така преразгледаните решения и суми.

(4)

Като се има предвид, че годишните бюджетни тавани за 2020 г. се основават на националните тавани, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1307/2013, промените в националните тавани налагат изменения на годишните бюджетни тавани за съответните държави членки. Освен това някои държави членки преразгледаха и някои суми, разпределени за отделните схеми, до степента, която е необходима с оглед на преразглеждането на гъвкавостта.

(5)

За да се отразят посочените промени, следва да бъдат преизчислени бюджетните тавани за схемата за основно плащане, схемата за единно плащане на площ, преразпределителното плащане, плащането за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, схемата за млади земеделски стопани и доброволното обвързано с производството подпомагане по отношение на календарната 2020 г. за съответните държави членки.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Тъй като въведените с настоящия регламент изменения засягат прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017, който се прилага от 1 януари 2020 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 на Комисията от 13 юли 2020 г. за установяване на бюджетни тавани за 2020 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 225, 14.7.2020 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/756 на Комисията от 1 април 2020 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 179, 9.6.2020 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1314 на Комисията от 10 юли 2020 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните и нетните тавани за директни плащания за някои държави членки за календарната 2020 г. (OВ L 307, 22.9.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1017 се изменя, както следва:

1)

в точка I вписванията за Белгия, Дания, Хърватия, Люксембург и Португалия се заменят със следното:

„Белгия

225 124

Дания

522 054

Хърватия

157 075

Люксембург

24 004

Португалия

290 208 “

2)

в точка II вписването за България се заменя със следното:

„България

412 836 “

3)

в точка III вписванията за България, Хърватия и Португалия се заменят със следното:

„България

60 844

Хърватия

34 828

Португалия

55 320 “

4)

в точка IV вписванията за Белгия, България, Хърватия, Люксембург и Португалия се заменят със следното:

„Белгия

151 580

България

260 016

Хърватия

104 484

Люксембург

10 583

Португалия

205 307 “

5)

в точка VI вписванията за Белгия, България, Хърватия, Люксембург и Португалия се заменят със следното:

„Белгия

9 563

България

3 016

Хърватия

6 966

Люксембург

529

Португалия

13 687 “

6)

в точка VII вписванията за Белгия, България, Хърватия, Люксембург и Португалия се заменят със следното:

„Белгия

10 105

България

17 334

Хърватия

6 966

Люксембург

706

Португалия

13 687 “

7)

в точка VIII вписванията за Белгия, България, Дания, Хърватия и Португалия се заменят със следното:

„Белгия

83 510

България

130 008

Дания

32 863

Хърватия

52 242

Португалия

134 204 “


9.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1425 НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2020 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди PeridoxRTU Product Family

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него.

като има предвид, че:

(1)

На 26 септември 2017 г. в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Contec Europe подаде заявление за издаване на разрешение за група биоциди, наречена PeridoxRTU Product Family, от продуктов тип 2 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Белгия се е съгласил да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-HT057172-25.

(2)

Групата биоциди PeridoxRTU Product Family съдържа пероцетна киселина като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества.

(3)

На 27 август 2019 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган представи доклад за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4)

На 7 април 2020 г. Агенцията представи пред Комисията становище (2), в т.ч. проекта за обобщение на характеристиките на биоцида от групата биоциди PeridoxRTU Product Family и окончателния доклад за оценката на групата биоциди в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5)

В становището се стига до заключението, че PeridoxRTU Product Family е група биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, която отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцида — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(6)

На 27 април 2020 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцида на всички официални езици на Съюза.

(7)

Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди PeridoxRTU Product Family.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Contec Europe се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0023658-0000 за предоставяне на пазара и употреба на групата биоциди PeridoxRTU Product Family в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида, посочени в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 29 октомври 2020 г. до 30 септември 2030 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Становище на ECHA от 5 март 2020 г. относно разрешението на Съюза за PeridoxRTU Product Family (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

PeridoxRTU Product Family

Вид продукт 2 — Средства за дезинфекция и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0023658-0000

Номер на актив R4BP: EU-0023658-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.   Наименование на групата

Наименование

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

1.3.   Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението

Име

Contec Europe

Адрес

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Номер на разрешението

EU-0023658-0000

Номер на актив R4BP

EU-0023658-0000

Дата на издаване на разрешението

29 октомври 2020 г.

Дата на изтичане срока на валидност на разрешението

30 септември 2030 г.

1.4.   Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Адрес на производителя

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto САЩ

Местонахождение на производствените обекти

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto САЩ

724 Phillips Rd 411, AR 72342 Helena САЩ

1.5.   Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

Пероцетна киселина

Име на производителя

Evonik Peroxid GmbH

Адрес на производителя

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Австрия

Местонахождение на производствените обекти

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Австрия

2.   СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1.   Качествени и количествени данни за състава на групата

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Пероцетна киселина

 

Активно вещество

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Неактивно ещество

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Неактивно ещество

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Вид(ове) формулация

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО — МЕТА SPC

МЕТА SPC 1

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 1

1.1.   Идентификатор на мета SPC 1

Идентификатор

Contec PeridoxRTU

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-1

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Пероцетна киселина

 

Активно вещество

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Неактивно ещество

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Неактивно ещество

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 1

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

Категория на опасност

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Може да бъде корозивно за металите.

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Не вдишвайте изпарения.

Не вдишвайте аерозоли.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Да се измие ръце старателно след употреба.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Използвайте предпазни ръкавици.

Използвайте предпазно облекло.

Използвайте предпазни очила.

Използвайте предпазна маска за лице.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода.

ПРИ ВДИШВАНЕ:Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Специализирано лечение (вж информацията на този етикет).

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

Да се съхранява под ключ.

Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните/регионални/национални/международни разпоредби (да се посочат)..

Да се изхвърли съда в в съответствие с местните/регионални/национални/международни разпоредби (да се посочат)..

4.   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

4.1.   Описание за използване

Таблица 1. Употреба # 1 – Нанасяне чрез пулверизатор върху подходяща почистваща кърпа и разпределяне на течността по повърхността с помощта на кърпата.

Продуктов тип

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Повърхностна дезинфекция на чисти, твърди, непорести повърхности в чисти помещения, които не са свързани с храни или зона за хранене, чрез напръскане върху подходяща почистваща кърпа, като с помощта на кърпата течността се разпределяне по повърхността.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии

Общоприето наименование: Бактерии

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Гъбички

Общоприето наименование: Гъбички

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Дрожди

Общоприето наименование: Дрожди

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Бактериални спори

Общоприето наименование: Бактериални спори

Етап на развитие: Бактериални спори|Бактерии

Област на употреба

На закрито

Повърхностна дезинфекция на чисти, твърди, непорести повърхности в чисти помещения, които не са свързани с храни или зона за хранене, чрез напръскане върху подходяща почистваща кърпа, като с помощта на кърпата течността се разпределяне по повърхността.

Метод(и) на прилагане

Пръскане

Пръскане

Напръскайте върху подходяща кърпа за стерилни помещения и използвайте кърпата, за да разпределите течността върху повърхността.

Степен и честота на приложение

50,0 mL/m2 - Готов за употреба продукт

Уверете се, че повърхността е покрита равномерно с продукта и оставете необходимото време за въздействие.

Време за въздействие срещу бактерии – 2 минути.

Време за въздействие срещу гъбички, дрожди и бактериални спори – 3 минути.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка от 900 ml от полиетилен с висока плътност (HDPE), доставена с полипропиленова винтова капачка, която се заменя с полипропиленов пулверизатор.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

За използване само върху видимо чисти повърхности. Необходимо е почистване преди дезинфекция. Отстранете физическите замърсявания от повърхността преди дезинфекция, като използвате подходяща кърпа за стерилни помещения и одобрена техника за избърсване, за да се осигури оптимален контрол на замърсяването.

Напръскайте директно върху подходяща кърпа за стерилни помещения. Използвайте кърпата, за да разпределите течността по повърхността.

Оставете за необходимото време за въздействие и след това избършете, за да подсушите.

Не използвайте повече от 50 ml/m2.

Да се използва при стайна температура (20 ± 2 °C).

Трябва да се използват подходящи материали за кърпата за стерилни помещения, за да се сведе до минимум взаимодействието с продукта.

Използваните кърпи трябва да се изхвърлят в затворен контейнер.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали, и предпазни средства за очите по време на етапа на боравене с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Да се носи непропусклив за биоцидния продукт защитен гащеризон (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

При работа с продукта трябва да се прилага вентилация със скорост поне 20 /ч.

Продуктът трябва да се прилага само за дезинфекция на малки повърхности.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При вдишване: Изведете пострадалото лице на чист въздух, затоплете го и го оставете в покой в позиция, улесняваща дишането. Поддържайте отворен дихателен път. Разхлабете плътно стегнатото облекло като яка, вратовръзка или колан. Когато дишането е затруднено, подходящо обучен персонал може да помогне на засегнатото лице, като прилага кислород. Потърсете медицинска помощ. Поставете човека, изпаднал в безсъзнание, в позиция за възстановяване и контролирайте дишането.

При контакт с кожата: Важно е веществото да се отстрани от кожата незабавно. Незабавно изплакнете обилно с вода. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути и потърсете лекарска помощ. Химическите изгаряния трябва да се лекуват от лекар.

При контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода. Не търкайте очите. Свалете контактните лещи и отворете широко клепачите. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Дайте на пострадалия да пие малко количество вода или мляко. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, защото повръщането може да бъде опасно. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Поставете човека, изпаднал в безсъзнание, в позиция за възстановяване и контролирайте дишането. Не оставяйте пострадалия без надзор. Ако симптомите са тежки или продължават, повикайте медицинска помощ.

Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: симптоматично лечение.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да се предотврати попадането в почвата, канавки, канализация, водни пътища и/или подпочвени води. Разлив или оттичане в естествени водоеми е вероятно да доведе до смъртта на водните организми.

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи в случай на аварийно изпускане: евакуирайте района.

Дръжте далеч от разлива. Проветрявайте зоната на теч или разлив. Дейностите по почистване трябва да се извършват само от обучен персонал, снабден с подходящи предпазни средства. Използвайте подходяща защитна екипировка.

Методи и материали за ограничаване и почистване: Избягвайте контакт с разлетия материал. При почистване на разлив винаги носете подходящи предпазни средства, включително средства за дихателна защита, ръкавици и защитно облекло. Може да е необходим автономен дихателен апарат, респиратор или абсорбер, в зависимост от размера на разлива и адекватността на вентилацията.

Малки разливи: Носете правилната защитна екипировка и попийте течността с абсорбиращ материал. Съберете материала и попилата разлетия материал мръсотия, запечатайте в полиетиленови торби и поставете във варел за транзитиране до одобрено място за изхвърляне. Полейте останалия разлят материал с вода за намаляване на миризмата и изхвърлете промивната вода в битов или индустриален канализационен колектор, а не в естествен воден път.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Когато се изхвърля в неизползвано и незамърсено състояние, този биоциден продукт трябва да се третира като опасен отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). Всички практики за унищожаване трябва да са в съответствие с всички национални и регионални закони и общинските или местни подзаконови нормативни актове, регулиращи опасните отпадъци.

Не изхвърляйте в канализацията, почвата или водни басейни. Избягвайте изпускане в околната среда.

Изгарянето на висока температура е приемлива практика.

Контейнерите не могат да се зареждат повторно. Не използвайте повторно и не презареждайте контейнерите. Веднага след като се изпразнят, контейнерите трябва да се изплакнат трикратно или под налягане с вода. След това те могат да се предложат за рециклиране или преработване за биоцидни продукти или могат да бъдат пробити и изхвърлени в регламентирано депо или да се приложат други процедури, одобрени от националните и местните власти. Изпратете отпадъчната течност от изплакването на използваните контейнери до одобрено съоръжение за обработка на отпадъци.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се съхранява на хладно и добре проветриво място.

Съхранявайте продукта в оригиналната плътно затворена опаковка.

Контейнерът трябва да се съхранява и транспортира в изправено положение, за да се предотврати разливане на съдържанието.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се замразява.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Срокът на годност е 12 месеца (неотворена опаковка).

4.2.   Описание за използване

Таблица 2. Употреба # 2 – Нанасяне чрез изсипване в контейнер и след това нанасяне на течността върху повърхността чрез използване на подходящ(а) моп/кърпа за стерилни помещения

Продуктов тип

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Повърхностна дезинфекция на чисти, твърди, непорести повърхности в чисти помещения, които не са свързани с храни или зона за хранене чрез изсипване в контейнер и след това нанасяне на течността върху повърхността с подходящ моп/почистваща кърпа.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии

Общоприето наименование: Бактерии

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Гъбички

Общоприето наименование: Гъбички

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Дрожди

Общоприето наименование: Дрожди

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Бактериални спори

Общоприето наименование: Бактериални спори

Етап на развитие: Бактериални спори|Бактерии

Област на употреба

На закрито

Повърхностна дезинфекция на чисти, твърди, непорести повърхности в чисти помещения, които не са свързани с храни или зона за хранене чрез изсипване в контейнер и след това нанасяне на течността върху повърхността с подходящ моп/почистваща кърпа.

Метод(и) на прилагане

Заливане

Изсипете в контейнер и след това нанесете течността с подходящ(а) моп/кърпа за стерилни помещения.

Степен и честота на приложение

50,0 mL/m2 - Готов за употреба продукт

Уверете се, че повърхността е покрита равномерно с продукта и оставете необходимото време за въздействие.

Време за въздействие срещу бактерии – 2 минути.

Време за въздействие срещу гъбички, дрожди и бактериални спори – 3 минути.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

HDPE (полиетилен с висока плътност) бутилка от 3750 мл с полипропиленова винтова капачка

HDPE (полиетилен с висока плътност) бутилка от 900 мл, доставена с полипропиленова винтова капачка, която се заменя с полипропиленова капачка за натискане/издърпване.

4.2.1.   Специфични инструкции за употреба

За използване само върху видимо чисти повърхности. Необходимо е почистване преди дезинфекция. Отстранете физическите замърсявания от повърхността преди дезинфекция, като използвате подходящ(а) моп/кърпа за стерилни помещения и одобрена техника за избърсване, за да се осигури оптимален контрол на замърсяването.

Изсипете продукта в контейнер и след това нанесете върху повърхността.

Уверете се, че повърхността е покрита равномерно с продукта и оставете за необходимото време за въздействие срещу бактерии, гъбички, дрожди и бактериални спори.. Не използвайте повече от 50 ml/m2.

Оставете за необходимото време за въздействие и след това избършете, за да подсушите Да се използва при стайна температура (20 ± 2 °C).

Трябва да се използват подходящи материали за мопа и кърпата за стерилни помещения, за да се сведе до минимум взаимодействието с продукта.

Използваните кърпи трябва да се изхвърлят в затворен контейнер.

4.2.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали, и предпазни средства за очите по време на етапа на боравене с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Да се носи непропусклив за биоцидния продукт защитен гащеризон (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Задължително е прилагането на технически или инженерен контрол за отстраняване на остатъци във въздуха (напр. вентилация в помещението или локална всмукателна вентилация ЛСВ (LEV)) при нанасяне на продукта. Задължителна е минимална скорост на вентилацията от 100 смени на въздуха в час.

Техническият или инженерен контрол за отстраняване на отлаганията във въздуха (напр. проветряване или локална смукателна вентилация) е задължителен преди на оперативните лица да им бъде разрешено да влизат в третираните зони след дезинфекция на повърхности. Когато е необходимо, трябва да се предвиди ограничение за изчакване, което да е с достатъчна продължителност, за да се даде време за отстраняване на съдържащите се във въздуха отлагания.

4.2.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При вдишване: Изведете пострадалото лице на чист въздух, затоплете го и го поставете в покой в позиция, улесняваща дишането. Поддържайте отворен дихателен път. Разхлабете плътно стегнатото облекло като яка, вратовръзка или колан. Когато дишането е затруднено, подходящо обучен персонал може да помогне на засегнатото лице, като прилага кислород. Потърсете медицинска помощ. Поставете човека, изпаднал в безсъзнание, в позиция за възстановяване и контролирайте дишането.

При контакт с кожата: Важно е веществото да се отстрани от кожата незабавно. Незабавно изплакнете обилно с вода. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути и потърсете лекарска помощ. Химическите изгаряния трябва да се лекуват от лекар.

При контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода. Не търкайте очите. Свалете контактните лещи и отворете широко клепачите. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Дайте на пострадалия да пие малко количество вода или мляко. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, защото повръщането може да бъде опасно. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Поставете човека, изпаднал в безсъзнание, в позиция за възстановяване и контролирайте дишането. Не оставяйте пострадалия без надзор. Ако симптомите са тежки или продължават, повикайте медицинска помощ.

Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: симптоматично лечение.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да се предотврати попадането в почвата, канавки, канализация, водни пътища и/или подпочвени води. Разлив или оттичане в естествени водоеми е вероятно да доведе до смъртта на водните организми.

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи в случай на аварийно изпускане: евакуирайте района.

Дръжте далеч от разлива. Проветрявайте зоната на теч или разлив. Дейностите по почистване трябва да се извършват само от обучен персонал, снабден с подходящи предпазни средства. Използвайте подходяща защитна екипировка.

Методи и материали за ограничаване и почистване: Избягвайте контакт с разлетия материал. При почистване на разлив винаги носете подходящи предпазни средства, включително средства за дихателна защита, ръкавици и защитно облекло. Може да е необходим автономен дихателен апарат, респиратор или абсорбер, в зависимост от размера на разлива и адекватността на вентилацията.

Малки разливи: Носете правилната защитна екипировка и попийте течността с абсорбиращ материал. Съберете материала и попилата разлетия материал мръсотия, запечатайте в полиетиленови торби и поставете във варел за транзитиране до одобрено място за изхвърляне. Полейте останалия разлят материал с вода за намаляване на миризмата и изхвърлете промивната вода в битов или индустриален канализационен колектор, а не в естествен воден път.

Големи разливи: В случай на дразнене на носа и дихателните пътища, веднага напуснете помещението. Почистването трябва да се извършва само от обучен персонал, снабден с автономен дихателен апарат или официално одобрен или сертифициран респиратор с цяла лицева маска, оборудван с патрон за органични пари, предпазни ръкавици и непропускливо предпазно облекло, включително гумени ботуши или защитни обувки.

4.2.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Когато се изхвърля в неизползвано и незамърсено състояние, този биоциден продукт трябва да се третира като опасен отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). Всички практики за унищожаване трябва да са в съответствие с всички национални и регионални закони и общинските или местни подзаконови нормативни актове, регулиращи опасните отпадъци.

Не изхвърляйте в канализацията, почвата или водни басейни. Избягвайте изпускане в околната среда.

Изгарянето на висока температура е приемлива практика.

Контейнерите не могат да се зареждат повторно. Не използвайте повторно и не презареждайте контейнерите. Веднага след като се изпразнят, контейнерите трябва да се изплакнат трикратно или под налягане с вода. След това те могат да се предложат за рециклиране или преработване за биоцидни продукти или могат да бъдат пробити и изхвърлени в регламентирано депо или да се приложат други процедури, одобрени от националните и местните власти. Изпратете отпадъчната течност от изплакването на използваните контейнери до одобрено съоръжение за обработка на отпадъци.

4.2.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се съхранява на хладно и добре проветриво място.

Съхранявайте продукта в оригиналната плътно затворена опаковка.

Контейнерът трябва да се съхранява и транспортира в изправено положение, за да се предотврати разливане на съдържанието.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се замразява.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Срокът на годност е 12 месеца (неотворена опаковка).

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (1) НА МЕТА SPC 1

5.1.   Инструкции за употреба

Вж: Специфични инструкции за употреба.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

Вж: Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вж: Когато са специфични за употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда.

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вж: Когато са специфични за употребата, указанията за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вж: Когато са специфични за употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Contec Sterile PeridoxRTU

Пазарен регион: EU

Номер на разрешението

EU-0023658-0001 1-1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Пероцетна киселина

 

Активно вещество

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Неактивно ещество

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Неактивно ещество

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Contec PeridoxRTU

Пазарен регион: EU

Номер на разрешението

EU-0023658-0002 1-1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Пероцетна киселина

 

Активно вещество

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Неактивно ещество

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Неактивно ещество

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 1.


РЕШЕНИЯ

9.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1426 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2020 година

относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5 875—5 935 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) и за отмяна на Решение 2008/671/ЕО

(нотифицирано под номер С(2020) 6773)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Интелигентните транспортни системи (ИТС) обхващат пътните ИТС и градските железопътни ИТС. Пътните ИТС включват взаимодействащи си системи на основата на комуникации в реално време между превозното средство (включително леки автомобили, камиони, велосипеди, мотоциклети, трамваи, строително оборудване, селскостопански машини, както и оборудване за пешеходци и велосипедисти) и заобикалящата го среда (други превозни средства, инфраструктура и т.н.). В някои случаи такова оборудване за пътни ИТС може да се използва и в сценарии извън пътя (напр. на промишлени, селскостопански или строителни обекти). Градските железопътни ИТС се състоят от обществени транспортни системи, постоянно направлявани от поне една система за контрол и управление на местни, градски и крайградски пътнически услуги, които са отделени от общото пътно и пешеходно движение. ИТС имат потенциала да предложат значителни подобрения в ефективността на транспортната система, безопасността на движението и в удобството по време на пътуване.

(2)

С Решение 2008/671/ЕО на Комисията (2) беше хармонизирано използването на радиочестотния спектър в честотната лента 5 875—5 905 MHz (или 5,9 GHz) за свързани с безопасността приложения на ИТС. С него се признава централната роля на ИТС за един интегриран подход в областта на пътната безопасност, добавящ информационни и комуникационни технологии към транспортната инфраструктура и превозните средства с цел да се избегнат потенциално опасни ситуации в движението и да се намали броят на произшествията.

(3)

С Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) се създава рамка за внедряване на ИТС в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.

(4)

На 14 септември 2016 г., след приемането на пакет от мерки за европейско общество на гигабитов интернет (4) (включително плана за действие за 5G (5)), Комисията подчерта връзката между разработването и внедряването на 5G в Европа и ключовите области на приложение, по-специално интелигентната мобилност (свързана и автоматизирана мобилност).

(5)

На 30 ноември 2016 г. Комисията публикува съобщение „Европейска стратегия за съвместни ИТС“ (6). По отношение на радиочестотния спектър в стратегията се предлага да се запази разпределението на радиочестотния спектър, използвано от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) в областта на безжичните комуникации с малък обсег (ITS-G5) за свързани с безопасността услуги на ИТС, и да се подкрепят мерки за защита на радиочестотния обхват 5,9 GHz от вредни радиосмущения. В стратегията се предлага също така инициативите за внедряване на съвместни интелигентни транспортни системи да прилагат съответните методи за намаляване на радиосмущенията при съвместно използване в съответствие със стандартите и процедурите на ETSI.

(6)

На 17 май 2018 г. Комисията прие третия пакет за мобилността (7), който интегрира стратегията за безопасност по пътищата в една по-широка европейска екосистема за устойчива мобилност, насочена към безопасна, свързана и екологосъобразна мобилност. Съгласно този пакет се очаква автоматично управляемите превозни средства и усъвършенстваните системи за връзка да повишат безопасността на превозните средства, да улеснят тяхното споделяне и да отворят достъпа до услуги за мобилност за повече потребители.

(7)

В съответствие с тази развиваща се политическа и регулаторна рамка относно пътната безопасност държавите членки и промишлеността предприеха различни свързани с използването на радиочестотния обхват 5,9 GHz инициативи за разработване и внедряване на приложения за пътна безопасност. Тези инициативи включват консорциума Car-2-Car Communications (8), платформата C-Roads (9), създаването на автомобилната асоциация 5G (5GAA) (10) и засилената дейност в рамките на проекта за партньорство от 3-то поколение (3GPP) (11) и органите по стандартизация, като например ETSI. Усилията на промишлеността доведоха до разработването на две конкурентни технологии за комуникации с малък обсег между превозните средства и заобикалящата ги среда, а именно ITS-G5 и LTE-V2X (long term evolution – vehicle-to-everything).

(8)

Общността на градския железопътен транспорт счита, че са необходими най-малко 20 MHz хармонизиран радиочестотен спектър (12), за да могат в градския железопътен транспорт да се използват системи за управление на влакове на основата на комуникации (CBTC). Тези системи позволяват безопасно и ефикасно управление на градския железопътен транспорт, като по-специално съкращават интервала между последователни влакове, с което се повишава пропускателната способност в инфраструктурите за обществен транспорт. Въз основа на издадени на местно равнище разрешения редица линии на метрото в Съюза вече използват части от радиочестотната лента 5 905—5 935 MHz или честоти извън нея. Поради това е важно радиочестотният спектър да се хармонизира за такава употреба в целия Съюз, за да се гарантира единен пазар и за градския железопътен транспорт и да се даде принос за постигането на целите на Европа в областта на околната среда.

(9)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Решение № 676/2002/ЕО на 18 октомври 2017 г. Комисията възложи мандат на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) да проучи възможността за разширяване на горната граница на предоставената за свързани с безопасността ИТС и хармонизирана на равнището на Съюза радиочестотна лента (5 875—5 905 MHz), с 20 MHz до 5 925 MHz и за допускане на използването на тази радиочестотна лента от други транспортни средства, например градски железници, използващи CBTC, в допълнение към автомобилния транспорт.

(10)

В отговор на този мандат CEPT публикува на 11 март 2019 г. доклад (доклад 71 на CEPT — ИТС в обхвата 5,9 GHz), разглеждащ техническите условия и възможностите за разширяване на обхвата 5,9 GHz. Предложенията в доклада включват разширяване на определението за ИТС, хармонизиране на честотната лента 5 875—5 925 MHz за свързани с безопасността приложения на ИТС и хармонизиране на честотната лента 5 925—5 935 MHz за свързани с безопасността приложения на ИТС за градския железопътен транспорт, при условие че се извършва координация на национално равнище с неподвижната радиослужба и/или проучвания, за да се определят условията за споделяне. В доклада се предлага също така да се даде приоритет на приложенията на пътните ИТС в лентата под 5 915 MHz, а на приложенията на градските железопътни ИТС — в лентата над 5 915 MHz. В радиочестотната лента 5 915—5 925 MHz се предлага използването на приложения на пътни ИТС да бъде ограничено до комуникации I2V докато приложенията на пътни ИТС не бъдат пригодени да защитават приложенията на градските железопътни ИТС. Предлага се използването на радиочестотната лента 5 915—5 935 MHz от градски железопътни ИТС да става на основата на споделено ползване и в зависимост от националните условия и търсенето от страна на заинтересованите страни по отношение на градските железопътни ИТС. Издаването на индивидуални разрешения за градски железопътни ИТС (5 915—5 935 MHz), инфраструктура на пътни ИТС (5 915—5 925 MHz) и неподвижна радиослужба (над 5 925 MHz) следва да дава възможност за национална координация, когато е целесъобразно.

(11)

Когато държавите членки предоставят радиочестотната лента 5 915—5 935 MHz за ползване от градски железопътни ИТС възможно най-бързо след разпределянето ѝ в съответствие с настоящото решение, те следва да отделят необходимото внимание на съществуващите градски железопътни системи, които използват тази радиочестотна лента (или част от нея) при различни технически условия, за да се осигури достатъчно време за адаптиране на съществуващото мрежово и влаково оборудване към хармонизираните технически условия.

(12)

Резултатите от работата, извършена от CEPT в сътрудничество с ETSI, представляват техническата основа за настоящото решение.

(13)

Както ИТС, така и локалните мрежи с достъп чрез радиовръзка (RLAN) са обхванати от политиките на Съюза. CEPT определя технически условия за RLAN, работещи в лентата над 5 935 MHz, за да гарантира защитата на свързаните с безопасността приложения на градски железопътни ИТС в лентата под 5 935 MHz и на свързаните с безопасността пътни ИТС в лентата под 5 925 MHz (напр. изисквания относно граничните стойности за излъчванията извън честотната лента и случаи на блокиране).

(14)

ETSI е в процес на определяне на стандартизирани решения за осигуряване на механизми за съвместно използване на спектъра на основата на споделени канали и прилагане на правила за приоритет между приложенията за пътни ИТС и тези за градски железопътни ИТС.

(15)

В момента ETSI работи по два технически доклада, отнасящи се до определянето и оценката на методите за съвместно използване на спектъра на основата на споделени канали и съседни канали от технологиите ITS G5 и LTE-V2X. Съответните стандарти ще бъдат налични най-рано в средата на 2021 г., като е възможно тяхното изготвяне да продължи и до средата на 2022 г.

(16)

Като се вземат предвид разработките на ETSI, може да се наложи настоящото решение да бъде преразгледано в бъдеще.

(17)

Настоящото решение следва да се основава на правилата, съдържащи се в Решение 2008/671/ЕО, и да ги доразвива. В интерес на правната яснота Решение 2008/671/ЕО следва да бъде отменено.

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър, създаден с Решение № 676/2002/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Целта на настоящото решение е да хармонизира условията за наличност и ефикасно използване на радиочестотната лента 5 875—5 935 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС).

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„интелигентни транспортни системи“ или „ИТС“ означава набор от системи и услуги на основата на информационни и комуникационни технологии, включващи обработка, контрол, позициониране, комуникация и електроника, които се прилагат към система за пътен транспорт, или към система за градски железопътен транспорт, или и към двете;

2)

„пътни интелигентни транспортни системи“ или „пътни ИТС“ означава интелигентни транспортни системи, които се прилагат за всеки вид пътен транспорт (включително при използване извън пътя) и позволяват свързана с безопасността комуникация между превозни средства (V2V) и между инфраструктура и превозни средства (I2V). ИТС, които се прилагат за железопътни линии, които не са отделени от пътното или пешеходното движение (например трамваи и леки железници), също се считат за част от пътните ИТС;

3)

„градски железопътни интелигентни транспортни системи“ или „градски железопътни ИТС“ означава интелигентни транспортни системи, прилагани за градски или крайградски железопътни линии, постоянно направлявани от поне една система за контрол и управление и отделени от пътното и пешеходното движение;

4)

„средна еквивалентна изотропно излъчена мощност“ или „средна e.i.r.p.“ означава еквивалентната изотропно излъчена мощност по време на предаване на радио импулс, която съответства на най-високата мощност.

Член 3

1.   Не по-късно от 30 юни 2021 г. държавите членки разпределят радиочестотната лента 5 875—5 935 MHz за използване от интелигентни транспортни системи, като запазват подлентата 5 925—5 935 MHz за използване от градски железопътни ИТС. След като бъде извършено това разпределяне, държавите членки предоставят при първа възможност тази радиочестотна лента за използване на неизключителна основа.

Това разпределяне се съобразява с параметрите, определени в приложението.

2.   Приложенията на пътни ИТС се ползват с приоритет под 5 915 MHz, а приложенията на градски железопътни ИТС — над 5 915 MHz, така че да е осигурена защитата на приложението с приоритет.

3.   Използването на радиочестотния обхват 5 915—5 925 MHz от пътни ИТС се ограничава до приложенията, които осигуряват единствено свързаност между инфраструктурата и превозното средство (I2V) — когато е уместно, в координация с градските железопътни ИТС.

4.   Използването на радиочестотния обхват 5 925—5 935 MHz от градски железопътни ИТС е под формата на споделено ползване, зависи от националните условия и интереса към използването за градски железопътни ИТС и включва координиране с неподвижната радиослужба.

Член 4

Обхватът и средствата за прилагане на настоящото решение се преразглеждат, когато развитието на пазара, стандартите и технологиите даде основание за това, или най-късно до 30 септември 2023 г.

Член 5

Държавите членки докладват на Комисията за изпълнението на член 3 от настоящото решение в срок до 30 септември 2022 г.

Член 6

Решение 2008/671/ЕО се отменя.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2020 година.

За Комисията

Thierry BRETON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  Решение на Комисията 2008/671/ЕО от 5 август 2008 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5 875—5 905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) (ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 24).

(3)  Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).

(4)  Свързаност за европейско общество на гигабитов интернет,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access

(5)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 14 септември 2016 г.„5G за Европа: план за действие“ (COM(2016) 588 final).

(6)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 30 ноември 2016 г.„Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност“ (COM(2016) 766 final).

(7)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 17 май 2018 г.„Европа в движение — Устойчива мобилност за Европа: безопасна, свързана, екологосъобразна“ (COM(2018) 293 final).

(8)  https://www.car-2-car.org/

(9)  https://www.c-roads.eu/platform.html

(10)  http://5gaa.org/

(11)  https://www.3gpp.org

(12)  Частта от техническия доклад 103 111 V1.1.1 (2014-10) на ETSI, засягаща изискванията относно радиочестотния спектър за градски железопътни системи в обхвата от 5,9 GHz.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Технически параметри за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи в радиочестотната лента 5875—5935 MHz

Параметър

Стойност

Максимална спектрална плътност на мощността (средна e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Максимална обща излъчена мощност (средна e.i.r.p.)

33 dBm с обхват на управлението на мощността на предавателя (TPC) най-малко 30 dB

Използват се методи за достъп до спектъра и за ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват подходящо ниво на работните показатели, в съответствие с Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1). Ако в хармонизирани стандарти или части от тях, към които са били публикувани препратки в Официален вестник на Европейския съюз във връзка с Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се осигури ниво на работните показатели, което е най-малко еквивалентно на нивото, осигурявано от тези описани методи.

Разпределяне на честотите

При разпределянето на честотите се използват блокове с размер 10 MHz, като се започва от долната граница на радиочестотната лента (т.е. от 5 875 MHz).

За пътни ИТС:

Image 1

В радиочестотната лента 5875—5925 MHz приложенията на пътните ИТС използват канали, които се вместват в границите на един блок от 10 MHz. Широчината на честотната лента на канала може да бъде по-малка от 10 MHz.

За градски железопътни ИТС:

Image 2

В радиочестотната лента 5875—5915 MHz приложенията на градските железопътни ИТС използват канали, които се вместват в границите на един блок от 10 MHz. Широчината на честотната лента на канала може да бъде по-малка от 10 MHz.

В радиочестотната лента 5915—5935 MHz максималната широчина на честотната лента на канала за приложения на градските железопътни ИТС трябва да е 10 MHz. Прекъснатата линия показва предпочитаното хармонизирано разпределение на честоти, но при разгръщане на национално равнище може да се използва канал с централна честота 5 925 MHz.


(1)  Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62).