ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 310

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
24 септември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1321 на Комисията от 17 септември 2020 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Aydın Kestanesi (ЗНП)]

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1322 на Комисията от 23 септември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества 3-монохлоропропандиол (3-MCPD), естери на 3-MCPD с мастни киселини и глицидилови естери на мастни киселини в някои храни ( 1 )

2

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1321 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2020 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Aydın Kestanesi“ (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Aydın Kestanesi“, подадено от Турция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Aydın Kestanesi“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Aydın Kestanesi“ (ЗНП).

Наименованието, посочено в първа алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 185, 4.6.2020 г., стр. 16.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


24.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1322 НА КОМИСИЯТА

от 23 септември 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества 3-монохлоропропандиол (3-MCPD), естери на 3-MCPD с мастни киселини и глицидилови естери на мастни киселини в някои храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 (2) на Комисията се определят максимално допустимите количества на някои замърсители в храните. В приложението към настоящия регламент са установени максимално допустимите количества на 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и глицидилови естери на мастни киселини.

(2)

На 21 ноември 2017 г. Експертната група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) към Европейския орган за безопасност на храните прие научно становище (3), с което актуализира своята оценка на рисковете за здравето на човека, свързани с наличието в храната на 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и негови естери с мастни киселини,публикувана през 2016 г. (4)„ като това становище беше продиктувано от липсата на единодушно мнение в научните среди по отношение на определянето на приемлива дневна доза (ПДД) в доклада на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО за добавките в храни и замърсителите (5).

(3)

Експертната група по замърсителите в хранителната верига установи актуализирана обща ПДД от 2 μg/kg телесно тегло за 3-MCPD и неговите естери с мастни киселини. Групата отбеляза, че тази ПДД не се надвишава при възрастното население. Наблюдава се обаче леко превишаване на ПДД сред по-младите възрастови групи с високо равнище на потребление, и по-специално при кърмачета, които получават само храни за кърмачета.

(4)

3-MCPD и неговите естери с мастни киселини са замърсители, образувани по време на процеса на рафиниране на растителните масла. Поради това е целесъобразно да се установи максимално допустимото количество на 3-MCPD и на неговите естери с мастни киселини в растителни масла и мазнини, пускани на пазара за крайния потребител или за употреба като съставка в храни. Тъй като необработените маслинови масла „virgin“ не съдържат глицидилови естери на мастни киселини, 3-MCPD или негови естери с мастни киселини, е целесъобразно за тях да не се прилагат тези нови максимално допустими количества на 3-MCPD и на неговите естери с мастни киселини, нито приложимото в момента максимално допустимо количество на глицидилови естери на мастни киселини.

(5)

Поради опасения за здравето на кърмачетата и малките деца обаче е целесъобразно да се приложи по-строг подход при определянето на максимално допустимо количество за растителните масла и мазнини, предназначени за производство на детски храни и преработени храни на зърнена основа за кърмачета и малки деца.

(6)

За да се изключат всички възможни опасения за здравето на кърмачетата и малките деца, по-специално с оглед на евентуалната експозиция на 3-MCPD и неговите естери с мастни киселини при кърмачета, хранени единствено с храни за кърмачета, е целесъобразно да се приложи строг подход при определянето на максимално допустимо количество за храните за кърмачета, преходните храни и храните за специални и медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца — в зависимост от това дали тези храни се продават на прах или в течно състояние.

(7)

Тъй като лекото превишаване на ПДД беше констатирано сред по-младите възрастови групи с високо равнище на потребление, а не само при кърмачета, които получават единствено храна за кърмачета, е целесъобразно да се приложи същата строгост при определянето на допустимото количество в храните за малки деца, като се има предвид, че тези храни се консумират и от деца под 3 годишна възраст. Освен това е целесъобразно съществуващото максимално допустимо количество на глицидиловите естери на мастни киселини да се установи и за храни за кърмачета, преходни храни и храни за малки деца.

(8)

Същевременно наскоро стана ясно от научни публикации и от получените данни за случаите на наличие, че рибното масло и маслата от други морски организми също могат да съдържат високи нива на глицидилови естери на мастни киселини и на 3-MCPD и неговите естери с мастни киселини. С цел да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве е целесъобразно да се установят максимално допустими количества на глицидилови естери на мастни киселини и на 3-MCPD и неговите естери с мастни киселини в рибното масло и маслата от други морски организми.

(9)

На стопанските субекти в областта на храните следва да се предостави достатъчно време, за да адаптират производствените си процеси, поради което е целесъобразно максимално допустимите количества на 3-MCPD и неговите естери с мастни киселини, както и новите максимално допустими количества на глицидилови естери в храни за кърмачета, рибено масло и масла от други морски организми, да се прилагат от 1 януари 2021 г. Освен това е целесъобразно да се разреши продуктите, които не съответстват на максимално допустимите количества на 3-MCPD и неговите естери с мастни киселини и са пуснати на пазара преди посочената дата, да останат на пазара до изтичане на срока им на минимална трайност или на срока им на годност. Като се има предвид обаче, че глицидиловите естери на мастние киселини са генотоксични канцерогени и поради това тяхното наличие представлява по-голям риск за общественото здраве, продуктите, които не съответстват на новите максимално допустими количества на глицидилови естери на мастни киселини и са пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г., следва да могат да се предлагат на пазара само за ограничен период от време.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Рибните масла и маслата от други морски организми, посочени в точки 4.2.1 и 4.2.2 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006, и храните за малки деца, посочени в точки 4.2.3 и 4.2.4 от същото приложение, които са законно пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г., може да продължат да се предлагат на пазара до 30 юни 2021 г.

Храните, изброени в точка 4.3 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006, които са законно пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г., може да продължат да се предлагат на пазара до изтичане на техния срок на минимална трайност или срока им на годност.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 септември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

(3)  Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2018 г. Научно становище относно актуализирането на оценката на риска от 3-монохлоропропандиол и неговите естери с мастни киселини. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5083, 48 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5083

(4)  Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2016 г. Научно становище относно рисковете за здравето на човека, свързани с наличието в храните на 3- и 2-монохлоропропандиол (MCPD) и естери, които те образуват с мастни киселини, както и на глицидилови естери на мастни киселини. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(5): 4426, 159 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(5)  Оценка на безопасността на някои замърсители в храните. WHO Food Additives Series, No. 74, 2018. Toxicological Monographs 19 bis of the 83rd meeting.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276868/9789241660747-eng.pdf?ua=1


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 раздел 4 „3-монохлоропропанедиол (3-MCPD) и глицидилови естери на мастните киселини“ се заменя със следното:

Раздел 4: 3-монохлоропропандиол (3-MCPD), естери на 3-MCPD с мастни киселини и глицидилови естери на мастни киселини

Храни (1)

Максимално допустими количества (μg/kg)

4.1.

3-монохлоропропанедиол (3-MCPD)

 

4.1.1.

Хидролизиран растителен протеин (30)

20

4.1.2.

Соев сос (30)

20

4.2.

Глицидилови естери на мастни киселини, изразени като глицидол

 

4.2.1.

Растителни масла и мазнини, рибни масла и масла от други морски организми, пускани на пазара за крайния потребител или за употреба като съставка в храни, с изключение на храните, посочени в точка 4.2.2, и на необработените маслинови масла „virgin“ ((*))

1 000  ((***))

4.2.2.

Растителни масла и мазнини, рибни масла и масла от други морски организми, предназначени за производството на бебешки храни и преработени храни на зърнена основа за кърмачета и малки деца (3)

500 ((***)),  ((******))

4.2.3.

Храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца (3) (29), и храни за малки деца (29)  ((**)) (на прах)

50  ((***))

4.2.4.

Храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца (3) (29), и храни за малки деца (29)  ((**)) (течни)

6,0  ((***))

4.3.

Сума от 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и естери на 3-MCPD с мастни киселини, изразена като 3-MCPD  ((****))

 

4.3.1.

Растителни масла и мазнини, рибни масла и масла от други морски организми, пускани на пазара за крайния потребител или за употреба като съставка в храни, които попадат в една от следните категории (с изключение на храните, посочени в точка 4.3.2, и на необработени маслинови масла „virgin“)  ((*)):

масла и мазнини от кокосов орех, царевица, рапица, слънчоглед, соя, палмова ядка, маслинови масла (съставени от рафинирано маслиново масло и необработено маслиново масло „virgin“)  ((*)) и смеси от масла и мазнини с масла и мазнини само от тази категория;

1 250

други растителни масла (включително маслиново масло от маслиново кюспе  ((*))), рибни масла и масла от други морски организми и смеси от масла и мазнини с масла и мазнини само от тази категория;

2 500

смеси от масла и мазнини от двете гореспоменати категории.

---  ((*****))

4.3.2.

Растителни масла и мазнини, рибни масла и масла от други морски организми, предназначени за производството на бебешки храни и преработени храни на зърнена основа за кърмачета и малки деца (3)

750 ((******))

4.3.3.

Храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца (3) (29), и храни за малки деца (29)  ((**)) (на прах)

125  ((*******))

4.3.4.

Храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца (3) (29), и храни за малки деца (29)  ((**)) (течни)

15  ((*******))


((*))  Съгласно определението в част VIII от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

((**))  „храни за малки деца“ са напитки на млечна основа и подобни продукти на белтъчна основа, предназначени за малки деца. Тези продукти са извън обхвата на Регламент (ЕС) 609/2013 (Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно храните за малки деца (COM/2016/0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN)

((***))  Максимално допустимите количества за рибно масло и масла от други морски организми, както и за храни за малки деца, се прилагат от 1 януари 2021 г.

((****))  Максимално допустимите количества се прилагат от 1 януари 2021 г.

((*****))  Маслата и мазнините, използвани като съставки на сместа, трябва да съответстват на максимално допустимите количества, определени за маслото и мазнината. Поради това сумата от 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и естерите на 3-MCPD с мастни киселини, изразена като 3-MCPD в сместа, не трябва да надвишава стойността, изчислена в съответствие с член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1881/2006. В случай че количественият състав не е известен на компетентния орган или на стопанския субект в областта на храните, който не произвежда сместа, стойността на сумата от 3-MCPD и естерите на 3-MCPD с мастни киселини, изразена като 3-MCPD в сместа в никакъв случай не трябва да надвишава 2 500 μg/kg.

((******))  Когато продуктът представлява смес от различни масла или мазнини от един и същ или от различен ботанически произход, максимално допустимото количество се прилага за сместа. Маслата и мазнините, използвани като съставки на сместа, трябва да съответстват на максимално допустимите количества, определени за маслото и мазнината в точка 4.3.1.

((*******))  В рамките на 2 години от датата на подаване на заявлението максимално допустимото количество трябва да се преразгледа с оглед на неговото намаляване.“