ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 289

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
3 септември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225 на Комисията от 29 октомври 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и стандартизираните образци, използвани от инициатора, спонсора и ДСЦС за предоставяне на информацията и данните за секюритизацията ( 1 )

217

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226 на Комисията от 12 ноември 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация ( 1 )

285

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията от 12 ноември 2019 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация ( 1 )

315

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1228 на Комисията от 29 ноември 2019 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формàта на заявленията за регистрация като регистър на секюритизации или за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

330

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1229 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните ( 1 )

335

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията от 29 ноември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията ( 1 )

345

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1224 НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 17, параграф 2, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В обхвата на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (2) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, за които информацията се предоставя посредством невключващ частни секюритизации регистър на секюритизации. За да бъде отразено това разграничение, настоящият делегиран регламент е съставен от отделни раздели, в които се посочва информацията, отнасяща се за всички секюритизации, и тази, отнасяща се единствено за публичните секюритизации.

(2)

Оповестяването на конкретна информация, свързана със секюритизациите, е необходимо за инвеститорите и потенциалните инвеститори, за да могат ефективно да извършват надлежна проверка и подходяща оценка на кредитните рискове по базисните експозиции, свързания с модела риск, правния риск, операционния риск, риска от контрагента, риска във връзка с обслужването на дълга, ликвидния риск и риска от концентрация. Оповестената информация следва също да бъде достатъчно подробна, за да позволи на субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да осъществяват ефективен мониторинг върху цялостното функциониране на пазарите на секюритизации, тенденциите във връзка с базисните групи активи, структурите за секюритизация, взаимосвързаността между контрагентите и ролята на секюритизациите в по-широкия макрофинансов контекст на Съюза.

(3)

Секюритизациите могат да обхващат много видове базисни експозиции, като например заеми, лизинги, дългови инструменти, кредити или други вземания, генериращи парични потоци. Поради това е целесъобразно да се установят специални изисквания за докладване на най-разпространените в Съюза видове базисни експозиции въз основа на непогасените по тях суми и териториалното им разпространение. С цел да се гарантира оповестяването на всички видове базисни експозиции, следва също така да бъдат определени специфични изисквания за докладване на т.нар. „езотерични“ базисни експозиции, които не спадат към най-разпространените видове.

(4)

За даден вид базисни експозиции може да се прилагат няколко възможни набора от изисквания за докладване по настоящия регламент. В съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група базисни експозиции, състояща се изцяло от автомобилни базисни експозиции, следва да се докладва чрез съответния образец за автомобилните базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, независимо от това дали тези базисни експозиции са заеми или лизинги. Също така в съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група от базисни експозиции, състоящи се изцяло от лизингoви договори, следва да се отчита, като се използва съответният образец за лизингови базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, освен ако групата от базисни експозиции не се състои изцяло от лизингови договори за автомобили, като в този случай за докладването на информацията следва да се използва образецът за автомобилни базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент.

(5)

От съображения за последователност следва да се прилагат изискванията по отношение на кредитирането на жилищни и търговски недвижими имоти, които са заимствани от Препоръка ESRB/2016/14 на Европейския съвет за системен риск (3). В съответствие с тази препоръка недвижим имот, който е със смесено жилищно и търговско ползване, следва да се разглежда като различни имоти, когато е възможно. Когато такова разделение не е възможно, недвижимият имот следва да бъде класифициран според водещия вид ползване.

(6)

За да се осигури приемственост със съществуващите образци за оповестяване на конкретна информация, следва да се прилагат определени изисквания по отношение на микро-, малките и средните предприятия, заимствани от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (4). Също така следва да се прилагат изискванията относно базисните експозиции, състоящи се от автомобилни заеми, потребителски заеми, вземания по кредитни карти и лизинги, заимствани от Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията (5).

(7)

Подробността на информацията, която се оповестява за базисните експозиции по секюритизации, различни от ОАТЦК, следва да отразява детайлността на съществуващите разпоредби за оповестяване и събиране на данни на ниво заем/лизинг. За целите на надлежната проверка, мониторинга и надзора, разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е важна за инвеститорите в секюритизации, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Освен това разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е от ключово значение за възстановяването на доверието на обществеността и инвеститорите в пазарите на секюритизации. Що се отнася до ОАТЦК, както краткосрочният характер на пасивите, така и наличието на допълнителни форми на подкрепа извън базисните експозиции намаляват необходимостта от данни на ниво заем/лизинг.

(8)

За инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, не е особено полезно да получават информация за „неактивни“ експозиции. Това се обяснява от факта, че „неактивните“ експозиции, като например заеми в неизпълнение, по които не се очакват допълнителни възстановявания, или заеми, които са били погасени, предсрочно изплатени, отменени, обратно изкупени или заменени, вече не оказват влияние върху рисковия профил на секюритизацията. Поради това от съображения за прозрачност е необходимо да се докладва информация относно промяната на статуса на неактивни експозиции от „активни“ в „неактивни“, но след това не е необходимо тези експозиции да бъдат докладвани.

(9)

Според изискванията за докладване по Регламент (ЕС) 2017/2402 може да бъде необходимо предоставянето на много и различни документи и други позиции. С цел да се улесни проследяването на тази документация, следва да бъде предвиден набор от кодове по позиции, които да бъдат използвани от инициатора, спонсора или ДСЦС, когато предоставят информация на регистъра на секюритизации.

(10)

В съответствие с най-добрите практики в областта на изискванията за докладване следва да бъдат определени стандартизирани идентификатори, улесняващи инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, при проследяването на съответната информация. Освен това тези стандартизирани идентификатори следва да бъдат единни и да не се променят, за да може информацията относно секюритизациите да бъде проследена във времето.

(11)

С цел да се даде възможност на инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват надлежните си проверки и да спазват другите задължения по посочения регламент, е от съществено значение информацията да е пълна, последователна и актуална. Промяната на рисковите параметри на базисните експозиции или на съвкупните парични потоци, генерирани от тези базисни експозиции, или на друга посочена в инвеститорския доклад информация може съществено да повлияе на показателите на секюритизацията и да окаже значително влияние върху цените на траншовете по тази секюритизация. Поради това за публичните секюритизации следва да се предоставя вътрешна информация или информация за значими събития в момента, в който информацията за базисните експозиции и инвеститорския доклад е станала достъпна чрез регистъра на секюритизации. Освен това вътрешната информация или информацията за значими събития по отношение на публичните секюритизации следва да включва подробна информация относно секюритизациите, различни от ОАТЦК, програмите за ОАТЦК, сделките с ОАТЦК, траншовете/облигациите, сметките, контрагентите и информацията за характеристиките, които са от значение за синтетичните секюритизации или секюритизираните облигации, обезпечени с кредити.

(12)

От съображения за прозрачност, когато информацията не може да бъде предоставена на разположение или не е приложима, инициаторът, спонсорът или ДСЦС следва да подаде сигнал и да обясни по стандартизиран начин конкретната причина, поради която данните не могат да бъдат докладвани. Ето защо следва да бъдат подготвени съответните варианти „няма данни“, съответстващи на съществуващите практики за оповестяване на информация относно секюритизациите.

(13)

Тези варианти „няма данни“ („No data — ND“) следва да се използват само когато информацията не е налична поради основателни причини, включително когато данните за конкретната позиция не могат да бъдат докладвани поради разнородния характер на базисните експозиции по дадена секюритизация. Използването на варианти ND обаче не следва по никакъв начин да позволява заобикалянето на изискванията за докладване. Поради това използването на варианти ND следва да подлежи на обективен надзор, по-специално като във всеки един момент при поискване от компетентните органи се предоставят разяснения на обстоятелствата, наложили използването на стойностите ND.

(14)

От съображения за точност докладваната информация следва да бъде актуална. Поради това предоставената информация следва да се отнася за период от време, който е възможно най-близък до датата на подаване, като надлежно се вземат предвид оперативните етапи, необходими на инициатора, спонсора или ДСЦС, за да подготви и предостави тази информация.

(15)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се урежда информацията относно секюритизациите, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС по тази секюритизация предоставя на различни страни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо регулаторните технически стандарти да бъдат включени в един регламент.

(16)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(17)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402;

(2)

„крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с настоящия регламент;

(3)

„активна базисна експозиция“ е базисна експозиция, за която към крайната дата за предаване на данните може да се очаква, че в бъдеще ще генерира входящи или изходящи парични потоци;

(4)

„неактивна базисна експозиция“ е базисна експозиция в неизпълнение, по която не се очакват допълнителни възстановявания или която е била погасена, предсрочно изплатена, отменена, обратно изкупена или заменена;

(5)

„коефициент на дългово покритие“ е годишният доход от отдаване под наем, генериран от търговски недвижим имот, който се финансира изцяло или частично от дълг, без данъци и оперативни разходи за запазване на стойността на имота, отнесен към годишните комбинирани погашения по лихвата и главницата върху общия дълг на заемополучателя за определен период по обезпечения с имота заем;

(6)

„коефициент на лихвено покритие“ е брутният годишен доход от отдаване под наем, преди оперативни разходи и данъци, произтичащ от закупен с цел отдаване под наем имот, или нетният годишен доход от отдаване под наем, произтичащ от търговски недвижим имот или съвкупност от имоти, отнесен към годишния лихвен разход по заема, обезпечен с имота или съвкупността от имоти.

РАЗДЕЛ 1

Информация, която се предоставя за всички секюритизации

Член 2

Информация за базисните експозиции

(1)   Информацията, която се предоставя в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 за секюритизация, различна от ОАТЦК, е определена в:

а)

приложение II за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми;

б)

приложение III за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот;

в)

приложение IV за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия;

г)

приложение V за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица;

д)

приложение VI за потребителски базисни експозиции;

е)

приложение VII за базисни експозиции по кредитни карти;

ж)

приложение VIII за лизингови базисни експозиции;

з)

приложение IX за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории.

За целите на буква а) „жилищен недвижим имот“ означава всеки използван със жилищна цел недвижим имот (в т.ч. закупен с цел отдаване под наем дом или имот), който е придобит, построен или реновиран от частно домакинство и не е квалифициран като търговски недвижим имот.

За целите на буква б) „търговски недвижим имот“ означава всеки генериращ доход недвижим имот — съществуващ или в процес на изграждане, като се изключват социалните жилища и собствеността, притежавана от крайните ползватели.

(2)   Когато секюритизация, различна от ОАТЦК, включва повече от един от изброените в параграф 1 видове базисни експозиции, докладващият по тази секюритизация субект предоставя информацията, определена в съответното приложение, за всеки вид базисна експозиция.

(3)   Субектът, докладващ секюритизация по необслужвани експозиции, предоставя информацията, определена в:

а)

приложенията, посочени в параграф 1, букви а) — з), според вида на базисната експозиция;

б)

приложение X.

За целите на настоящия параграф за „секюритизация по необслужвани експозиции“ се счита секюритизация, различна от ОАТЦК, по-голямата част от чиито активни базисни експозиции, определени според тяхното непогасено салдо по главницата към крайната дата за предаване на данните, са някои от следните:

а)

необслужвани експозиции съгласно посоченото в част 2, параграфи 213—239 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (7);

б)

финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в Допълнение А към Международен стандарт за финансово отчитане 9 в Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (8) или финансови активи, отчитани като активи с кредитна обезценка съгласно националните правила, прилагащи общоприетите счетоводни принципи (GAAP), въз основа на Директива 86/635/ЕИО на Съвета (9).

(4)   Субектът, докладващ сделка с ОАТЦК, предоставя информацията, определена в приложение XI.

(5)   За целите на настоящия член информацията, която се предоставя съгласно параграфи 1—4, е относно:

а)

активните базисни експозиции към крайната дата за предаване на данните;

б)

неактивните базисни експозиции, които са били активни базисни експозиции към непосредствено предшестващата крайна дата за предаване на данните.

Член 3

Информация относно инвеститорските доклади

(1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя информацията относно инвеститорските доклади, определена в приложение XII.

(2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя информацията относно инвеститорските доклади, определена в приложение XIII.

Член 4

Подробност на информацията

(1)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения II—X и XII, относно:

а)

базисни експозиции — за всяка отделна базисна експозиция;

б)

обезпечения — за всяко обезпечение по дадена базисна експозиция, когато е изпълнено някое от следните условия:

i)

базисната експозиция е обезпечена с гаранция;

ii)

базисната експозиция е обезпечена с физическо или финансово обезпечение;

iii)

заемодателят може едностранно да създаде ценна книга по базисната експозиция, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта;

в)

наематели — за всеки от тримата най-големи наематели на търговски недвижим имот, определени според общия годишен наем, платен от обитаващите имота наематели;

г)

информация за минали събирания — за всяка базисна експозиция и за всеки месец през периода, започващ до тридесет и шест месеца преди крайната дата за предаване на данните;

д)

парични потоци — за всяка входяща или изходяща позиция в секюритизацията според съответния приоритет на постъпленията или плащанията, към крайната дата за предаване на данните;

е)

тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент.

За целите на букви а) и г) секюритизираните части от дълга се третират като отделни базисни експозиции.

За целите на буква б) всяко имущество, служещо като обезпечение по посочените в член 2, параграф 1, букви а) и б) заеми, се третира като отделна позиция на обезпечение.

(2)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения XI и XIII, относно:

а)

сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните;

б)

всяка програма за ОАТЦК, която служи за финансиране на сделки с ОАТЦК, за които се предоставя информация съгласно буква а), към крайната дата за предаване на данните;

в)

тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития при секюритизацията на ОАТЦК, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент;

г)

базисни експозиции — за всяка сделка с ОАТЦК, за която се предоставя информация съгласно буква а), и за всеки вид експозиции по тази сделка с ОАТЦК, към крайната дата за предаване на данните в съответствие със списъка по поле IVAL5 от приложение XI.

РАЗДЕЛ 2

Информация, предоставяна за секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект (публични секюритизации)

Член 5

Кодове на позициите

Докладващите субекти определят кодове на позициите за информацията, предоставяна на регистрите на секюритизации. За тази цел докладващите субекти избират измежду посочените в таблица 3 от приложение I кодове на позицията този, който съответства най-добре на тази информация.

Член 6

Вътрешна информация

(1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя вътрешната информация, определена в приложение XIV.

(2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя вътрешната информация, определена в приложение XV.

Член 7

Информация относно значими събития

(1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя информацията относно значими събития, определена в приложение XIV.

(2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя информацията относно значими събития, определена в приложение XV.

Член 8

Подробност на информацията

(1)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XIV, относно:

а)

траншове/облигации по секюритизацията — за всеки емитиран транш по секюритизацията или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по секюритизацията;

б)

сметки — за всяка сметка по секюритизацията;

в)

контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията;

г)

когато секюритизацията е синтетична секюритизация, различна от ОАТЦК:

i)

синтетичното покритие — за всеки механизъм за защита по секюритизацията;

ii)

емитента на обезпечението, за всеки отделен актив по обезпечението, притежаван от ДСЦС, от името на инвеститорите, в рамките на дадено споразумение за защита;

д)

когато секюритизацията е различна от ОАТЦК и е под формата на облигации, обезпечени с кредити:

i)

лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации — за всяко такова лице по секюритизацията;

ii)

секюритизацията под формата на облигации, обезпечени с кредити.

За целите на буква г), подточка ii) всеки актив, за който съществува международен идентификационен номер на ценни книжа, се третира като отделен актив по обезпечението, паричните обезпечения в една и съща валута се сумират и третират като отделен актив по обезпечението, а паричните обезпечения в различни валути се докладват като отделни обезпечения.

(2)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XV, относно:

а)

сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните;

б)

програми за ОАТЦК — за всички програми за ОАТЦК, които към крайната дата за предаване на данните служат за финансиране на сделките за ОАТЦК, за които съгласно буква а) се предоставя информация;

в)

траншове/облигации по програмата за ОАТЦК — за всеки емитиран транш или търговска ценна книга по програмата за ОАТЦК или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по програмата за ОАТЦК;

г)

сметки — за всяка сметка по секюритизацията на ОАТЦК;

д)

контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията на ОАТЦК;

РАЗДЕЛ 3

Общи разпоредби

Член 9

Пълнота и съгласуваност на информацията

(1)   Предоставяната в съответствие с настоящия регламент информация трябва да бъде пълна и последователна.

(2)   Когато докладващият субект установи фактически грешки в информацията, която е предоставил в съответствие с настоящия регламент, той незабавно предоставя коригиран доклад за цялата информация относно секюритизациите, която се изисква по настоящия регламент.

(3)   Когато е разрешено в съответното приложение, докладващият субект може да докладва един от следните варианти „няма данни“ („ND“) в зависимост от причината, която оправдава липсващата информация:

а)

вариант „ND1“, когато изискваната информация не е била събрана, тъй като към момента на иницииране на базисната експозиция не е била изисквана съгласно критериите за отпускане на заем или поемане на емисии;

б)

вариант „ND2“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните не е била качена в системата за докладване на докладващия субект;

в)

вариант „ND3“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните е била качена в друга система, която не е свързана със системата за докладване на докладващия субект;

г)

вариант „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“, когато изискваната информация е била събрана, но ще може да бъде предоставена на дата, която е след крайната дата за предаване на данните. „ГГГГ-ММ-ДД“ представлява съответно годината, месеца и деня, съответстващи на бъдещата дата, на която ще бъде предоставена необходимата информация;

д)

вариант „ND5“, когато изискваната информация не е приложима за докладваната позиция.

За целите на настоящия параграф докладването на някой от вариантите „няма данни“ не трябва да се използва за заобикаляне на изискванията на настоящия регламент.

Докладващият субект предоставя при поискване от компетентните органи подробна информация за обстоятелствата, които оправдават използването на тези варианти „няма данни“.

Член 10

Навременност на информацията

(1)   Когато секюритизацията не е секюритизация на ОАТЦК, крайната дата за предаване на данните за предоставяната в съответствие с настоящия регламент информация не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване.

(2)   Когато секюритизацията е секюритизация на ОАТЦК:

а)

крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена в приложение XI и в раздел „Информация за сделките“ от приложения XIII и XV, не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване;

б)

крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена във всички раздели от приложения XIII и XV, различни от раздел „Информация за сделките“, не трябва да бъде по-късно от един календарен месец преди датата на подаване.

Член 11

Единни идентификатори

(1)   За всяка секюритизация се определя единен идентификатор, съставен от следните елементи в последователен ред:

а)

идентификационния код на правен субект на докладващия субект;

б)

буквата „A“ за секюритизации на ОАТЦК или буквата „N“ за секюритизации, различни от ОАТЦК;

в)

четирите цифри на годината, съответстваща на:

i)

за секюритизации, различни от ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по секюритизацията;

ii)

за секюритизации на ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по програмата за ОАТЦК;

г)

номер 01 или, когато има повече от една секюритизация с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в), двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността, в която се предоставя информацията за всяка секюритизация. При едновременни секюритизации поредността се определя по усмотрение.

(2)   За всяка сделка с ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК се определя единен идентификатор, съставен от следните елементи в последователен ред:

а)

идентификационния код на правен субект на докладващия субект;

б)

буквата „T“;

в)

четирите цифри на годината, съответстваща на първата крайна дата на сделката с ОАТЦК;

г)

номер 01 или, когато има повече от една сделка с ОАТЦК с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в) от настоящия параграф, двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността на първата крайна дата на всяка сделка с ОАТЦК. При едновременни сделки с ОАТЦК поредността се определя по усмотрение.

(3)   Докладващият субект не трябва да променя единните идентификатори.

Член 12

Докладване на класификациите

(1)   Информацията относно класификацията по Европейската система от сметки (ЕСС) 2010, посочена в Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10), се предоставя, като се използват посочените в таблица 1 от приложение I кодове.

(2)   Информацията относно класификацията по списъка за наблюдение на обслужващото лице се предоставя, като се използват кодовете, посочени в таблица 2 от приложение I.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

(3)  Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 31 октомври 2016 година относно запълването на празноти в данните за недвижимите имоти (ЕССР/2016/14), (ОВ C 31, 31.1.2017 г., стр. 1).

(4)  Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (2003/361/ЕО), (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията от 30 септември 2014 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за оповестяване по отношение структурираните финансови инструменти, (ОВ L 2, 6.1.2015 г., стр. 57).

(6)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).

(9)  Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1: Защитени кодове по Европейската система от сметки

Сектори

Подсектори

Код по ЕСС

Нефинансови институции

Държавни нефинансови институции

S.11001

Частни местни нефинансови институции

S.11002

Нефинансови институции под чуждестранен контрол

S.11003

Парично-финансови институции (ПФИ)

Централна банка

S.121

Държавни депозитни институции без централната банка

S.12201

Частни местни депозитни институции без централната банка

S.12202

Депозитни институции под чуждестранен контрол без централната банка

S.12203

Държавни фондове на паричния пазар (ФПП)

S.12301

Частни местни фондове на паричния пазар (ФПП)

S.12302

Фондове на паричния пазар (ФПП) под чуждестранен контрол

S.12303

Финансови институции без ПФИ и застрахователните дружества и пенсионни фондове(ЗДПФ)

Държавни инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

S.12401

Частни местни инвестиционни фондове, различни от ФПП

S.12402

Инвестиционни фондове под чуждестранен контрол, различни от ФПП

S.12403

Други държавни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове

S.12501

Други частни местни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове

S.12502

Други финансови посредници под чуждестранен контрол без застрахователните дружества и пенсионните фондове

S.12503

Държавни финансови спомагателни организации

S.12601

Частни местни финансови спомагателни организации

S.12602

Финансови спомагателни организации под чуждестранен контрол

S.12603

Държавни каптивни финансови институции и заемодатели

S.12701

Частни местни каптивни финансови институции и заемодатели

S.12702

Каптивни финансови институции и заемодатели под чуждестранен контрол

S.12703

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (ЗДПФ)

Държавни застрахователни дружества

S.12801

Частни местни застрахователни дружества

S.12802

Застрахователни дружества под чуждестранен контрол.

S.12803

Държавни пенсионни фондове

S.12901

Частни местни пенсионни фондове

S.12902

Пенсионни фондове под чуждестранен контрол

S.12903

Други

Държавно управление

S.13

Централно държавно управление (без социалноосигурителни фондове)

S.1311

Федерално държавно управление (без социалноосигурителни фондове)

S.1312

Местно държавно управление (без социалноосигурителни фондове)

S.1313

Социалноосигурителни фондове

S.1314

Домакинства

S.14

Работодатели и лица, работещи за собствена сметка

S.141+S.142

Наети лица

S.143

Получатели на доход от собственост и трансфери

S.144

Получатели на доход от собственост

S.1441

Получатели на пенсии

S.1442

Получатели на други трансфери

S.1443

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата

S.15

Държави — членки на Европейския съюз

S.211

Институции и органи на Европейския съюз

S.212

Държави, които не са членки на ЕС, и международни организации, нерезиденти на ЕС

S.22

Таблица 2: Кодове по списъка за наблюдение на обслужващото лице

Код по списъка за наблюдение на обслужващото лице

Значение

Праг на включване

Праг на освобождаване

1A

Просрочени погасителни вноски по главницата и лихвата

2 забавени плащания

Изчистване на просрочените задължения и текущо обслужване на заема. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода

1B

Просрочено подновяване на застрахователното покритие или принудително пласиране на покритието

30 дни просрочие

Представяне на доказателство за необходимото застрахователно покритие

1C

Коефициент на лихвено покритие под дивидентния капан (праг).

Коефициент на лихвено покритие < изисквания съгласно клаузите по заема (касов капан или степен на неизпълнение);

Коефициент на лихвено покритие < 1,00 на база отделен заем

Коефициент на лихвено покритие над прага

1D

Коефициент на дългово покритие — абсолютно равнище

Коефициент на дългово покритие < 1,00;

Коефициент на дългово покритие < 1,20 за здравно обслужване и настаняване;

или на база отделен заем

Коефициент на дългово покритие над прага

1E

Коефициентът на дългово покритие намалява от „датата на секюритизация“

Коефициент на дългово покритие < 80 % от коефициента на дългово покритие към „датата на секюритизация“

Коефициент на дългово покритие над прага. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода

1F

В неизпълнение, с настъпил падеж или откриване на предишни неоповестени подчинени структури, включително заем тип „мецанин“.

При получаване на известието от обслужващото лице

Прекратяване на неизпълнението или одобряване на подчинения дълг от обслужващото лице

1G

Непланирано оттегляне на акредитив, резерв за обслужване на дълга или оборотен капитал за обслужване на дълга

При настъпване на база отделен заем.

След замяна на средствата или акредитива, ако това се изисква документално, в противен случай след две дати на лихвени плащания без допълнително оттегляне.

2A

Абсолютни необходими ремонти, определени при сключване на сделката или оповестени по друг начин на обслужващото лице, но незавършени до падежа

Ако необходимият ремонт не е завършен в срок от 60 дни от падежа (включително одобрения от обслужващото лице удължен срок) и е по-малко от 10 % от изплатената главница или 250 000 EUR

При проверката е било удостоверено, че ремонтите са завършени

2B

Дефицити (пропуски) в плана за изискваните разходи (т.е.: капиталови разходи, мебели, съоръжения и оборудване)

Всички известни пропуски, които се отразяват неблагоприятно върху показателите или стойността на имуществото; на база отделен заем/същественост (> 5 % от непогасеното салдо по заема)

Когато пропуските в плана бъдат отстранени

2C

Настъпване на активиращо събитие, заложено в документите по ипотечния заем. (напр. изискуемо погасяване на заема, заделяне на допълнителни резерви, нарушаване на минималните прагове и др.)

Всяко събитие

Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем

2D

Проверка на финансовите резултати Незадоволителни или непредставени описи на условията по наема или оперативни отчети и др.

Всяко събитие, продължаващо 6 или повече месеца

Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем

2E

Неизпълнение по оперативен лиценз или франчайзингово споразумение

При получаване на известието от обслужващото лице

Учредяване на нов франчайзинг или лиценз или отстраняване на неизпълнението по франчайзинга или лиценза — споразумение за отношенията

2F

Несъстоятелност на заемополучателя/собственика/спонсора или друго подобно събитие (например процедура/производство по несъстоятелност, фалит, производства по принудително изпълнение, ликвидация, доброволна процедура за разпореждане с активите на дружеството (company voluntary arrangement)/индивидуална доброволна договореност (individual voluntary arrangement), постановяване на решение за прекратяване или друга молба за обявяване в несъстоятелност

При получаване на известието от обслужващото лице

Запазване в списъка за наблюдение до датата на лихвено плащане, следваща отстраняването

3A(i)

Проверката разкрива лошо състояние

Всяко събитие на база отделен заем/същественост 5 % > нетните приходи от наем

По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила

3A(ii)

Проверката разкрива затруднен достъп

Всяко събитие на база отделен заем/същественост 5 % > нетните приходи от наем

По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила

3B

Проверката разкрива проблеми, свързани с вредното въздействие върху околната среда

Всяко събитие

По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени

3C

Имуществото е засегнато от сериозна злополука или от процедура по задължителна покупка, засягащи бъдещи парични потоци, стойност/вреда/гаранция

Когато обслужващото лице научи за проблем, който засяга > 10 % от стойността или 500 000 EUR

По преценка на обслужващото лице, дали всички ремонти са завършени успешно или процедурата по оценка на устойчивостта е приключила и активът може да бъде експлоатиран по предназначение

4A

Общо намаляване на заетостта на портфейла от имоти

20 % по-малко от равнището към „датата на секюритизация“; на база отделен заем

Когато това условие вече не е изпълнено

4B

1 наемател или комбинация от 3 НАЙ-ГОЛЕМИ НАЕМАТЕЛИ (въз основа на брутния наем) с договори за наем > 30 %, изтичащи в рамките на следващите 12 месеца.

Отнася се само за офисни, промишлени и търговски площи.

Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице.

4C

Договори за наем на основен наемател, които са в неизпълнение, прекратени или на тъмно (заплаща се наем без имотът да бъде зает)

> 30 % нетни приходи от наем

Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице.

5A

Наближаващ падеж на заема

< 180 дни до падежа

Заемът е погасен.

Таблица 3: Видове и кодове на позициите

Вид на позицията

Членове от Регламент (ЕС) 2017/2402

Код на позицията

Базисни експозиции или базисни вземания или вземания по кредити

Член 7, параграф 1, буква а)

1

Инвеститорски доклад

Член 7, параграф 1, буква д)

2

Крайна оферта; проспект; документи по приключването на сделката, с изключение на правни становища

Член 7, параграф 1, буква б), подточка i)

3

Споразумение за продажба на активи; споразумение за прехвърляне; споразумение за новация или трансфер; всяка съответна декларация за доверително управление

Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii)

4

Споразумения за деривати и гаранционни споразумения; всички съответни документи по договорености за обезпечение, при които секюритизираните експозиции остават експозиции на инициатора

Член 7, параграф 1, буква б), подточка iii)

5

Споразумения за обслужване; допълнително обслужване; административно обслужване и управление на паричните средства

Член 7, параграф 1, буква б), подточка iv)

6

Договор за доверително управление; договор за обезпечение; споразумение за представителство; банково споразумение за сметката; гарантиран инвестиционен договор; интегрирани условия или рамков договор за доверително управление, или рамково споразумение за определенията, или подобни юридически документи с равностойна правна сила

Член 7, параграф 1, буква б), подточка v)

7

Споразумения между кредиторите; документация за деривати; споразумения за подчинен заем; споразумения за заем за започване на дейност и споразумения за ликвидно улеснение

Член 7, параграф 1, буква б), подточка vi)

8

Всякаква друга основна документация, която е от значение за разбирането на сделката

Член 7, параграф 1, буква б)

9

Уведомление за ОПС секюритизация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2017/2402

Член 7, параграф 1, буква г)

10

Вътрешна информация, свързана със секюритизацията, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС е задължен да оповести в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1)

Член 7, параграф 1, буква е)

11

Значимо събитие, като например:

i)

съществено нарушение на задълженията, установени в документите, предоставени в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително всяка коригираща мярка или всяко освобождаване от изисквания или съгласие, предоставени впоследствие във връзка с такова нарушение;

ii)

промяна в структурните елементи, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията;

iii)

промяна в рисковите параметри на секюритизацията или на базисните експозиции, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията;

iv)

в случай на ОПС секюритизации — когато секюритизацията престава да отговаря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност или когато компетентните органи са предприели коригиращи или административни действия;

v)

всяко съществено изменение в документите по сделката.

Член 7, параграф 1, буква ж);

12


(1)  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЖИЛИЩНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволени ли са варианти ND1-ND4?

Позволен ли е вариант ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

RREL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 (1).

НЕ

НЕ

RREL2

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREL3

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREL4

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREL5

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за конкретното предаване на данните.

НЕ

НЕ

RREL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

RREL8

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

RREL9

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

RREL10

Местно лице

Дали основният длъжник е местно лице в държавата, в която са учредени обезпечението и базисната експозиция?

ДА

НЕ

RREL11

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

RREL12

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. При предаването на данните във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин в рамките на едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

RREL13

Трудов статус

Трудов статус на основния длъжник:

 

Зает — частен сектор (EMRS)

 

Зает — публичен сектор (EMBL)

 

Зает — неизвестен сектор (EMUK)

 

Безработен (UNEM)

 

Самостоятелно заето лице (SFEM)

 

Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)

 

Студент (STNT)

 

Пенсионер (PNNR)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

RREL14

Длъжник с нарушена кредитоспособност

Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:

а)

е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:

i)

не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и

ii)

информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;

б)

към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или

в)

има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

ДА

RREL15

Вид клиент

Вид клиент при инициирането:

 

Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)

 

Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)

 

Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO)

 

Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)

 

Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)

 

Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO)

 

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL16

Първичен доход

Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

RREL17

Вид на първичния доход

Посочва се какъв доход е представен в RREL16:

 

Брутен годишен доход (GRAN)

 

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)

 

Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)

 

Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)

 

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)

 

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)

 

Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)

 

Разполагаем доход (DSPL)

 

Заемополучателят е юридическо лице (CORP)

 

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL18

Валута на първичния доход

Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.

ДА

НЕ

RREL19

Проверка на първичния доход

Проверка на първичния доход:

 

Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)

 

Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)

 

Проверен (VRFD)

 

Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)

 

Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)

 

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL20

Вторичен доход

Годишният доход на второстепенния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато второстепенният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Когато по тази базисна експозиция има повече от двама длъжници, в това поле се посочва общият годишен комбиниран доход на всички длъжници.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL21

Проверка на вторичния доход

Проверка на вторичния доход:

 

Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)

 

Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)

 

Проверен (VRFD)

 

Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)

 

Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)

 

Друг (OTHR)

ДА

ДА

RREL22

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

RREL23

Дата на иницииране

Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.

ДА

НЕ

RREL24

Падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

НЕ

ДА

RREL25

Първоначален срок

Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.

ДА

ДА

RREL26

Канал на иницииране

Канал на иницииране на базисната експозиция:

 

Офис или клонова мрежа (BRAN)

 

Централно или пряко (DRCT)

 

Брокер (BROK)

 

Интернет (WEBI)

 

Пакет (TPAC)

 

Канал на трета страна, но заемът се отпуска изцяло от инициатора (TPTC)

 

Друг (OTHR)

ДА

ДА

RREL27

Предмет

Причината, поради която длъжникът взима заема:

 

Покупка (PURC)

 

Преипотекиране (RMRT)

 

Реновация (RENV)

 

Финансиране срещу собственост (EQRE)

 

Строителство (CNST)

 

Консолидиране на дълг (DCON)

 

Преипотекиране с финансиране срещу собственост (RMEQ)

 

Финансиране на стопанска дейност (BSFN)

 

Комбинирано ипотекиране (CMRT)

 

Инвестиционно ипотекиране (IMRT)

 

Право на закупуване (RGBY)

 

Държавно спонсориран заем (GSPL)

 

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL28

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

RREL29

Първоначално салдо по главницата

Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите).

Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL30

Текущо салдо по главницата

Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Текущото салдо включва просрочените задължения по главницата. При синдикиране обаче трябва да се приспадне сумата на спестяванията. (т.е. салдото на базисната експозиция = базисната експозиция +/- синдикирането; +/- 0 ако няма синдикиране).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL31

Предходни салда по главницата

Общo салда с по-висок ранг по тази базисна експозиция (включително тези, които са към други заемодатели). Ако няма такива салда, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL32

Базисни експозиции с еднакъв ранг

Общата стойност на базисните експозиции на този длъжник, чийто ранг е еднакъв с този на базисната експозиция (независимо от това дали те са включени в тази група). Ако няма салда с еднакъв ранг, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL33

Общ кредитен лимит

За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.

Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.

То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL34

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

RREL35

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг (OTHR)

ДА

НЕ

RREL36

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

RREL37

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

 

Месечна (MNTH)

 

Тримесечна (QUTR)

 

Полугодишна (SEMI)

 

Годишна (YEAR)

 

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL38

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

 

Месечна (MNTH)

 

Тримесечна (QUTR)

 

Полугодишна (SEMI)

 

Годишна (YEAR)

 

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL39

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL40

Съотношение на дълга към дохода

Дългът, определен като размера на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница по секюритизацията. Например, ако към остатъка от базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Доходът, определен като комбиниран доход, сумата от полетата на първичния и вторичния доход (полето RREL16 и RREL20) и всички други доходи.

ДА

ДА

RREL41

Размер на крайната погасителна вноска

Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL42

Вид лихвен процент

Вид лихвен процент:

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX)

 

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL)

 

Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR)

 

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF)

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL)

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP)

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA)

 

Отстъпка (DISC)

 

Възможности за промяна (суич) (SWIC)

 

Смяна на длъжника (OBLS)

 

Модулен (MODE)

 

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL43

Текущ лихвен процент

Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.

НЕ

ДА

RREL44

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

 

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

 

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

 

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL45

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

 

Овърнайт (OVNG)

 

В рамките на деня (INDA)

 

1 ден (DAIL)

 

1 седмица (WEEK)

 

2 седмица (TOWK)

 

1 месец (MNTH)

 

2 месеца (TOMN)

 

3 месеца (QUTR)

 

4 месеца (FOMN)

 

6 месеца (SEMI)

 

12 месеца (YEAR)

 

До поискване (ONDE)

 

Друг (OTHR)

НЕ

ДА

RREL46

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

НЕ

ДА

RREL47

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

НЕ

ДА

RREL48

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

RREL49

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

RREL50

Марж при първа промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на първата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

RREL51

Датата на първата промяна на лихвения процент

Датата на следващата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

RREL52

Марж при втора промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на втората промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

RREL53

Дата на втората промяна на лихвения процент

Датата на втората промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

RREL54

Марж при трета промяна

Маржът за базисната експозиция към датата на третата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).

В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.

ДА

ДА

RREL55

Дата на третата промяна на лихвения процент

Датата на третата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.

ДА

ДА

RREL56

Преразгледан лихвен индекс

Следващият лихвен индекс.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

Друг (OTHR)

ДА

ДА

RREL57

Срок на преразгледания лихвен индекс

Срок на следващия лихвен индекс:

 

Овърнайт (OVNG)

 

В рамките на деня (INDA)

 

1 ден (DAIL)

 

1 седмица (WEEK)

 

2 седмица (TOWK)

 

1 месец (MNTH)

 

2 месеца (TOMN)

 

3 месеца (QUTR)

 

4 месеца (FOMN)

 

6 месеца (SEMI)

 

12 месеца (YEAR)

 

До поискване (ONDE)

 

Друг (OTHR)

ДА

ДА

RREL58

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлена към секюритизацията.

ДА

НЕ

RREL59

Процент на разрешените авансови плащания за година

Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.

ДА

ДА

RREL60

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.

ДА

ДА

RREL61

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ при извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Тук се включват събраните суми, които не са били секюритизирани.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL62

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

RREL63

Дата на авансово плащане

Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.

ДА

ДА

RREL64

Кумулативни авансови плащания

Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREL65

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

RREL66

Дата на последното просрочие

Датата, по която е било последното просрочие по базисната експозиция.

ДА

ДА

RREL67

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, което се определя като:

 

Общо дължими до момента плащания

 

ПЛЮС всички капитализирани суми

 

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

 

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

RREL68

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-голямото от двете) към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

RREL69

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

 

Обслужвана (PERF)

 

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

 

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

 

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)

 

Не е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана „в неизпълнение“ според друго определение за неизпълнение (NDFT)

 

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

 

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

 

В просрочие (ARRE)

 

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

 

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

 

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

 

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

 

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

 

Погасена (RDMD)

 

Друга (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

RREL70

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:

 

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)

 

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)

 

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

RREL71

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL72

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

RREL73

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL74

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL75

Съдебно производство

Отбелязва се, за да се посочат съдебните производства в ход (ако сметката е възстановена и вече не е предмет на провеждано в момента съдебно производство, стойността следва да се промени на N).

НЕ

ДА

RREL76

Регресен иск

Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?

ДА

ДА

RREL77

Сума по депозита

Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.

Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.

Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREL78

Застрахователен или инвестиционен доставчик

Наименование на застрахователния или инвестиционния доставчик (т.е. за животозастрахователни или инвестиционни базисни експозиции).

ДА

ДА

RREL79

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

RREL80

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

RREL81

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

RREL82

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

RREL83

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

RREL84

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

RREC1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле RREL1.

НЕ

НЕ

RREC2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор за всяка базисна експозиция. Трябва да съответства на поле RREL3.

НЕ

НЕ

RREC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREC4

Нов идентификатор на обезпечението

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREC2. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREC2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

RREC5

Вид обезпечение

Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.

 

Автомобил (CARX)

 

Превозно средство за промишлени цели (INDV)

 

Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)

 

Железопътно превозно средство (RALV)

 

Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)

 

Плавателен съд за отдих (NALV)

 

Самолет (AERO)

 

Машина (MCHT)

 

Промишлено оборудване (INDE)

 

Офис оборудване (OFEQ)

 

ИТ оборудване (ITEQ)

 

Медицинско оборудване (MDEQ)

 

Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)

 

Търговска сграда (CBLD)

 

Жилищна сграда (RBLD)

 

Промишлена сграда (IBLD)

 

Друго превозно средство (OTHV)

 

Друго оборудване (OTHE)

 

Друг недвижим имот (OTRE)

 

Други стоки или материални запаси (OTGI)

 

Ценни книжа (SECU)

 

Гаранции (GUAR)

 

Други финансови активи (OTFA)

 

Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

RREC6

Географски регион — обезпечение

Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

RREC7

Вид заетост

Вид заетост на имота:

 

Използван от собственика имот, т.е. притежаван от частно домакинство с цел осигуряване подслон на собственика (FOWN)

 

Частично използван от собственика имот (имот, който е частично отдаден под наем) (POWN)

 

Неизползван от собственика или закупен с цел отдаване под наем имот (TLET)

 

Ваканционен имот или второ жилище (HOLD)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

ДА

ДА

RREC8

Ред

Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

ДА

ДА

RREC9

Вид на имота

Вид на имота:

 

Жилищна сграда (самостоятелна сграда, къща на калкан) (RHOS)

 

Жилищна сграда (етаж или апартамент) (RFLT)

 

Жилищна сграда (бунгало) (RBGL)

 

Жилищна сграда (свързани къщи) (RTHS)

 

Многофамилна къща (имоти с повече от четири единици, които служат като обезпечение по една базисна експозиция) (MULF)

 

Сграда, използвана частично с търговска цел (имотът се използва както за жилищни, така и за търговски цели, като по-малко от 50 % от неговата стойност произтича от използването с търговска цел, например лекарски кабинет и къща) (PCMM).

 

Сграда, използвана с търговска или стопанска цел (BIZZ)

 

Само земя (LAND)

 

Друг (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

RREC10

Оценка по сертификата за енергийни характеристики

Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране:

 

A (EPCA)

 

B (EPCB)

 

C (EPCC)

 

D (EPCD)

 

E (EPCE)

 

F (EPCF)

 

G (EPCG)

 

Друга (OTHR)

ДА

ДА

RREC11

Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики

Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

RREC12

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV. Когато текущото салдо по заема е отрицателно, въведете 0.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

ДА

ДА

RREC13

Текуща оценъчна стойност

Най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител. Ако такава оценка не е налична, текущата стойност на обезпечението може да се определи с помощта на индекс на стойността на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на обезпечението; ако и такъв индекс на стойността на недвижимия имот не е наличен, може да се използва ценови индекс на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на обезпечението, след прилагане на подходящо дисажио за отчитане на амортизацията на обезпечението.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се въвежда най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител, а ако такава не е налична — от инициатора.

Ако докладваното обезпечение е гаранция, се въвежда размерът на базисната експозиция, гарантирана от това обезпечение в полза на инициатора.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

RREC14

Метод на текущата оценка

Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в RREC13:

 

Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI)

 

Пълна, само външна проверка (FOEI)

 

Дистанционна (DRVB)

 

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

 

Индексирана (IDXD)

 

Настолна (DKTP)

 

Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)

 

Данъчен орган (TXAT)

 

Друга (OTHR)

ДА

НЕ

RREC15

Дата на текущата оценка

Датата на най-актуалната оценка, както е предвидено в RREC13.

ДА

ДА

RREC16

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Първоначалното заложено от инициатора съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

ДА

ДА

RREC17

Първоначална оценъчна стойност

Първоначалната оценка на обезпечението, използвана при инициирането на базисната експозиция (т.е. преди секюритизация).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

RREC18

Метод на първоначалната оценка

Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция, както е предвидено в RREC17:

 

Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI)

 

Пълна, само външна проверка (FOEI)

 

Дистанционна (DRVB)

 

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

 

Индексирана (IDXD)

 

Настолна (DKTP)

 

Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)

 

Данъчен орган (TXAT)

 

Друга (OTHR)

ДА

НЕ

RREC19

Дата на първоначалната оценка

Датата на първоначалната оценка на обезпечението, както е предвидено в RREC17.

ДА

НЕ

RREC20

Дата на продажба

Датата на продажба на принудително иззетото обезпечение.

ДА

ДА

RREC21

Продажна цена

Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

RREC22

Валута на обезпечението

Това е валутата, в която е деноминирана посочената в RREC13 оценъчна стойност.

НЕ

ДА

RREC23

Вид гарант

Вид гарант:

 

Без гарант (NGUA)

 

Физическо лице — родствена връзка (FAML)

 

Физическо лице — други (IOTH)

 

Държава (GOVE)

 

Банка (BANK)

 

Застрахователен продукт (INSU)

 

Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)

 

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

 

Внесена гаранция (CATN)

 

Друга (OTHR)

ДА

НЕ


(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (ОВ L 289, 3.9.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CREL1

Единен идентификатор

Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

НЕ

НЕ

CREL2

Първоначален идентификатор на длъжника

Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREL3

Нов идентификатор на длъжника

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREL4

Първоначален идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREL5

Нов идентификатор на базисната експозиция

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор по поле CREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREL6

Крайна дата за предаване на данните

Крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CREL7

Дата на включване в групата

Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL8

Дата на преструктуриране

Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.

ДА

ДА

CREL9

Дата на обратно изкупуване

Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.

НЕ

ДА

CREL10

Дата на заместването

Ако базисната експозиция е заменена с друга базисна експозиция след датата на секюритизация — датата на това заместване.

НЕ

ДА

CREL11

Дата на погасяване

Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.

НЕ

ДА

CREL12

Географски регион — длъжник

Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

НЕ

CREL13

Класификация на географския регион

Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.

ДА

НЕ

CREL14

Специални схеми

Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.

ДА

ДА

CREL15

Дата на иницииране

Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.

ДА

НЕ

CREL16

Начална дата на погасяване

Датата, на която започва погасяването на секюритизираната базисна експозиция (това може да е дата преди датата на секюритизация).

ДА

ДА

CREL17

Дата на падежа към датата на секюритизация

Датата на падежа на базисната експозиция, определена в споразумението за базисната експозиция. Тук не се взимат предвид евентуалните одобрени отлагания на датата на падежа по споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL18

Дата на падеж

Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.

НЕ

ДА

CREL19

Първоначален срок

Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.

ДА

ДА

CREL20

Продължителност на опцията за удължаване

Продължителност в месеци на опцията за удължаване, предвидена за базисната експозиция. При многократно удължаване на срока до падежа се въвежда продължителността на опцията, която има най-краткия срок за удължаване на базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL21

Характер на опцията за удължаване

Референтни прагове по отношение на възможността за задействане/упражняване на опцията за удължаване, посочена в поле CREL20:

 

Минимален коефициент на лихвено покритие (MICR)

 

Минимален коефициент на дългово покритие (MDSC)

 

Максимална съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (MLTV)

 

Множество условия (MLTC)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL22

Валута

Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CREL23

Текущо салдо по главницата

Непогасеното салдо по главницата на секюритизираната базисна експозиция. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към остатъка от базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.

Текущото салдо включва просрочените задължения по главницата. При синдикиране обаче трябва да се приспадне сумата на спестяванията. (т.е. салдото на базисната експозиция = базисната експозиция +/- синдикирането; +/- 0 ако няма синдикиране).

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL24

Първоначално салдо по главницата

Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите).

Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREL25

Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация

Първоначално салдо по главницата на секюритизираната базисна експозиция към датата на секюритизация според документа за предлагането.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CREL26

Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция

Цялата обща базисна експозиция, оставаща по инструмента/Неусвоеното салдо в края на периода. Цялата обща базисна експозиция, оставаща по инструмента към последната дата на плащане на лихвата, която е на разположение на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CREL27

Общо други дължими суми

Кумулативните дължими суми по заема (напр. застрахователни премии, наеми от имот, капиталови разходи), които са били похарчени от ДСЦС/обслужващото лице. Кумулативният размер на всички суми за защита на собствеността или други суми, предоставени от обслужващото лице или ДСЦС, които все още не са възстановени от длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL28

Покупна цена

Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.

НЕ

ДА

CREL29

Дата на последно използване

Дата на последното използване/усвояване по споразумението за инструмента по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL30

Предмет

Предмет на базисната експозиция — ако е повече от един, посочете варианта, който най-добре описва споразумението:

 

Придобиване с цел инвестиция (ACQI)

 

Придобиване с цел ликвидация (ACQL)

 

Рефинансиране (RFIN)

 

Строителство (CNST)

 

Преустройство (RDVL)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL31

Структура

Структура на базисната експозиция:

 

Цялостен заем — няма разделение на подчинени дългови позиции/ценни книжа (LOAN)

 

Базисна експозиция по синдикирана ипотека с равностоен (pari passu) дълг извън емисионния механизъм (PMLP)

 

Базисна експозиция по синдикирана ипотека с подчинен дълг извън емисионния механизъм (PMLS)

 

Заем А; като част от синдикирана структура A/B (AABP)

 

Заем B; като част от синдикирана структура A/B (BABP)

 

Заем А; като част от синдикирана структура A/B/C (AABC)

 

Заем B; като част от синдикирана структура A/B/C (BABC)

 

Заем C; като част от синдикирана структура A/B/C (CABC)

 

Структурирано финансиране тип „мецанин“ (MZZD)

 

Подчинен дълг с отделна документация по заема извън емисионния механизъм (SOBD)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL32

Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания

Механизъм за обичайно каскадно разпределение на изискуемите редовни лихвени плащания:

 

Пореден (SQNL)

 

Първо заем B (BLLF)

 

Пропорционално (PRAT)

 

Модифицирано пропорционално (MPRT)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL33

Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата

Механизъм за обичайно каскадно разпределение на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата:

 

Пореден (SQNL)

 

Първо заем B (BLLF)

 

Пропорционално (PRAT)

 

Модифицирано пропорционално (MPRT)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL34

Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем

Въвежда се % от всички периодични погасителни вноски по главницата, които отиват по първостепенния заем (напр. заем A), ако в кредитното споразумение са предвидени няколко заема (например ако поле CREL31 съдържа някоя от следните стойности PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, или CABC).

НЕ

ДА

CREL35

Вид каскадно разпределение

Видът на каскадното разпределение, уреждащо цялостното кредитно споразумение:

 

Лихва А, главница А, лихва B, главница B (IPIP)

 

Лихва А, лихва B, главница А, главница B (IIPP)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL36

Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение

Ако титулярят по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) може да закупи първостепенния заем в случай на неизпълнение, се въвежда покупната цена съгласно приложимото споразумение за съвместно кредитиране/между кредиторите.

НЕ

ДА

CREL37

Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението?

Може ли титулярят по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) да извърши плащания за отстраняване на неизпълнението вместо ипотечния длъжник? Изберете от следния списък:

 

Няма възможност за плащания за отстраняване на неизпълнението (NCPP)

 

В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват до определен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (FNLP).

 

В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват неограничен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (NLCP).

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL38

Ограничения върху продажбата на подчинен заем?

Ограничени ли са възможностите на титуляря по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) да продава заема на трета страна?

НЕ

ДА

CREL39

Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника?

Има ли нелишен от правата си титуляр по подчинен заем (например титуляр по заем B), който e свързан (т.е. част от същата финансова група) с длъжника по ипотека върху търговски имот?

НЕ

ДА

CREL40

Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране

Може ли титулярят по подчинен заем (например титуляр по заем B) да упражнява контрол върху вземането на решение и процеса по привеждане в изпълнение и продажба на обезпечението по заема?

НЕ

ДА

CREL41

Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?

Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?

НЕ

ДА

CREL42

Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?

Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?

НЕ

ДА

CREL43

Съгласие на титуляря

Необходимо ли е съгласието на титуляря в случай на преструктуриране? Преструктурирането включва промени в условията за плащане по секюритизираните базисни експозиции (включително лихвен процент, такси, санкции, падеж, погасителен план и/или други общоприети мерки по платежните условия)

ДА

НЕ

CREL44

Насрочена среща на титулярите

За коя дата е насрочена следващата среща на титулярите?

НЕ

ДА

CREL45

Синдикирана

Синдикирана ли е базисната експозиция?

ДА

НЕ

CREL46

Участие на ДСЦС

Метод, използван от ДСЦС за придобиване на право на собственост върху синдикираната базисна експозиция:

 

Прехвърляне (ASGN)

 

Новация (NOVA)

 

Равноправно прехвърляне (EQTB)

 

Дялово участие (равностойно участие) (PARI)

 

Подчинено дялово участие (JUNP)

 

Законово прехвърляне (LGAS)

 

Нотифицирано прехвърляне (NOTA)

 

Подучастие (SUBP)

 

Участие в риска (RSKP)

 

Продажба (SALE)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL47

Последствия при нарушаване на финансова клауза

Последствия при нарушаване на финансова клауза

 

Случай на неизпълнение (EDFT)

 

Допълнително погасяване (AAMR)

 

Резерв „касов капан“ (CTRS)

 

Прекратяване на управлението на собственост (TPRM)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL48

Санкции за неподаване на финансова информация

Съществуват ли парични санкции, ако длъжникът не подаде изискваната финансова информация (отчет за приходите и разходите, план-график и др.) в документите за базисната експозиция?

ДА

НЕ

CREL49

Регресен иск

Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?

ДА

ДА

CREL50

Регресен иск — трета страна

Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) към друга страна (напр. гарант), ако длъжникът не изпълни задължение по споразумението за базисната експозиция?

ДА

ДА

CREL51

Подход на обслужване

Дали обслужващото лице по тази секюритизирана базисна експозиция обслужва също цялата базисна експозиция или само един/няколко компонента на цялата базисна експозиция (например компонент А или Б; или някой от равностойните компоненти)?

НЕ

НЕ

CREL52

Суми, държани по гаранционна сметка

Общо салдо на законово начислените средства по гаранционни сметки към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL53

Събиране на суми по гаранционна сметка

Посочва се „ДА“, ако съгласно споразумението за базисната експозиция по гаранционни сметки се държат суми за покриване на плащания само за имуществен лизинг, застраховки и данъци (извън поддръжка, подобрения, капиталови разходи и др.); ако това не е направено се посочва „НЕ“.

ДА

НЕ

CREL54

Събиране на други суми по гаранционна сметка

Държат ли се съгласно споразумението за базисната експозиция по гаранционни сметки суми, различни от данъци върху получените от имущество наеми или застраховки, за подобрения за нуждите на наемателя, лизингови комисиони и други подобни във връзка с дадения имот или с цел допълнително обезпечаване на такъв заем?

НЕ

НЕ

CREL55

Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка

Вид събитие, водещо до заделянето на суми по гаранционни сметки:

 

Няма активиращо събитие (NONE)

 

Активиращо събитие — съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LVTX)

 

Активиращо събитие — коефициент на лихвено покритие (ICVR)

 

Активиращо събитие — коефициент на дългово покритие (DSCT)

 

Активиращо събитие — нетен оперативен доход (NOIT)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL56

Целеви суми/резерви по гаранционна сметка

Целевите суми/резерви по гаранционна сметка.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL57

Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка

Условията за усвояване на сумите по гаранционна сметка. Ако има повече от едно условие, всяко условие трябва да бъде представено посредством XML схема.

НЕ

ДА

CREL58

Условия за използването на паричния резерв

Кога може да бъде използван паричният резерв:

 

Нарушаване на финансова клауза (FICB)

 

Активиращо събитие (TREV)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL59

Валута на гаранционната сметка

Паричната единица на гаранционната сметка.

НЕ

ДА

CREL60

Валута на гаранционните плащания

Валутата на гаранционните плащания. Полета CREL52 и CREL56.

НЕ

ДА

CREL61

Общо салдо на резервите

Общото салдо по резервните сметки на равнище базисна експозиция към датата на плащане на базисната експозиция. Тук се включват резервите за поддръжка, ремонти и подобряване опазването на околната среда и др., както и лизинговите комисиони. Не се включват резервите за данъци и застраховки. Попълва се, ако в поле CREL54 („Събиране на други суми по гаранционна сметка“) е попълнено „Y“ = Да.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL62

Валута на резервната сметка

Паричната единица на резервната сметка.

НЕ

ДА

CREL63

Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка

Въвежда се „ДА“, ако е настъпило активиращо събитие за заделянето на резерви. Въвежда се „НЕ“, ако натрупването на плащанията е стандартна клауза съгласно споразумението за базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CREL64

Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период

Сумата, която е била добавена към сумите или резервите по гаранционната сметка между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL65

Приходи

Общите приходи от всички източници за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца), за всички имоти. Може да се нормализират, ако това се изисква от приложимото споразумение за обслужване.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CREL66

Оперативни разходи към датата на секюритизация

Общите нетни оперативни разходи за имотите, както е описано в документа за предлагането. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи за наемодателя по имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват. Ако има няколко имота, общият размер на оперативните разходи за съответните имоти.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL67

Капиталови разходи към датата на секюритизация

Очакваните капиталови разходи за целия период на секюритизирана базисна експозиция към датата на секюритизация (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка), ако са посочени в документа за предлагането.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL68

Валута на финансовия отчет

Валутата, използвана при първоначалното финансово докладване в полетата CREL65 — CREL66.

ДА

НЕ

CREL69

Нарушение на длъжника при докладването

Дали длъжникът е в нарушение на задължението си да докладва на обслужващото лице или заемодателя по базисната експозиция? Y = Да или N = Не.

ДА

НЕ

CREL70

Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие

Да се определи методът за изчисляване на изискуемия според финансовите клаузи коефициент на дългово покритие. Ако методът за изчисляване се различава между целия заем и компонент А на заема, се прилага методът за компонент А.

Текущ период (CRRP)

Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF)

Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF)

Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF)

Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF)

Историческо — изчисление за 6 месеца напред (HISF)

Историческо — изчисление за 12 месеца напред (HITF)

Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI)

Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL71

Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация

Как се изчислява или прилага коефициентът на дългово покритие, когато базисна експозиция е свързана с няколко имота:

 

Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL)

 

Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER)

 

Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL)

 

Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS)

 

Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT)

 

Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND)

 

Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG)

 

Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT)

 

Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG)

 

Запис на заповед въз основа на друг метод (TNOT)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL72

Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие

Как се изчислява или прилага коефициентът на дългово покритие, когато базисна експозиция е свързана с няколко имота:

 

Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL)

 

Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER)

 

Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL)

 

Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS)

 

Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT)

 

Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND)

 

Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG)

 

Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT)

 

Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG)

 

Договорът за доверително управление се основава на друг метод (TNOT)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL73

Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация

Коефициентът на дългово покритие за секюритизираните базисни експозиции към датата на секюритизация, изчислен въз основа на документите за базисната експозиция.

ДА

НЕ

CREL74

Текущ коефициент на дългово покритие

Текущият коефициент на дългово покритие за секюритизираните базисни експозиции, изчислен въз основа на документите за базисната експозиция.

ДА

НЕ

CREL75

Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Съотношението между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV) за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизирания заем) към датата на секюритизация.

ДА

НЕ

CREL76

Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението

Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV) за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизирания заем).

ДА

НЕ

CREL77

Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация

Изчисленият коефициент на лихвено покритие за секюритизираните базисни експозиции към датата на секюритизация.

ДА

НЕ

CREL78

Текущ коефициент на лихвено покритие

Изчисленият коефициент на лихвено покритие за секюритизираните базисни експозиции.

ДА

НЕ

CREL79

Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие

Да се определи методът за изчисляване на изискуемия според финансовите клаузи коефициент на лихвено покритие на равнището на секюритизираната базисна експозиция (или на равнището на цялата базисна експозиция, ако не е определено за всички специфични базисни експозиции в рамките на цялостното кредитно споразумение):

 

Текущ период (CRRP)

 

Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF)

 

Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF)

 

Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF)

 

Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF)

 

Историческо — изчисление за 6 месец напред (HISF)

 

Историческо — изчисление за 12 месец напред (HITF)

 

Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI)

 

Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL80

Брой имоти към датата на секюритизация

Броят на обезпечаващите базисната експозиция имоти към датата на секюритизация.

НЕ

ДА

CREL81

Брой имоти към крайната дата за предаване на данните

Броят на обезпечаващите базисната експозиция имоти.

ДА

НЕ

CREL82

Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция

Въвеждат се идентификаторите на обезпечението (CREC4) на имотите, служещи като обезпечение по базисната експозиция към крайната дата за предаване на данните. Ако има няколко имота, въведете всички идентификатори, както е посочено в XML схемата.

НЕ

НЕ

CREL83

Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация

Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващите базисната експозиция имоти, както е описано в документа за предлагането. Ако има няколко имота, стойността им се сумира.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL84

Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация

Валутата на стойността в CREL83.

НЕ

ДА

CREL85

Статус на имотите

Статусът на имотите. Когато са налице няколко ситуации от списъка по-долу, се избира ситуацията, която най-добре отразява общия набор от имоти.

Дългосрочно пълномощно (LPOA)

Управление от синдик (RCVR)

Реализиране на обезпечението (FCLS)

Притежаван недвижим имот (REOW)

Отписан (DFSD)

Частично усвояване (PRLS)

Усвоен (RLSD)

Същото както към датата на секюритизация (SCDT)

В режим на специално обслужване (SSRV)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL86

Дата на оценка към датата на секюритизация

Датата на оценка на посочените в документа за предлагането стойности. При няколко имота — ако датите са няколко, се взима предвид последната.

НЕ

ДА

CREL87

Вид на погасяването

Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.

Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)

Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)

Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)

Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREL88

Крайна дата на гратисния период по главницата

Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

ДА

CREL89

Разрешен гратисен период

Броят дни след деня, в който дадено плащане е дължимо, в рамките на които заемодателят няма да счита пропуснатото плащане за случай на неизпълнение. Това се отнася до плащания, пропуснати поради нетехнически причини (т.е. пропуснати плащания, които не се дължат например на сривове в системите).

НЕ

ДА

CREL90

Честота на редовните погасителни вноски по главницата

Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:

 

Месечна (MNTH)

 

Тримесечна (QUTR)

 

Полугодишна (SEMI)

 

Годишна (YEAR)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL91

Честота на редовните лихвени плащания

Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:

 

Месечна (MNTH)

 

Тримесечна (QUTR)

 

Полугодишна (SEMI)

 

Годишна (YEAR)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL92

Брой на плащанията преди секюритизацията

Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.

ДА

НЕ

CREL93

Описание на условията за авансово плащане

Трябва да се отрази информацията, посочена в документа за предлагането. Например, ако в условията е предвидена такса за авансово плащане през първата, втората и третата година съответно от 1 %, 0,5 % и 0,25 %, в документа за предлагането това може да изглежда така: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

ДА

ДА

CREL94

Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.

ДА

ДА

CREL95

Крайна дата на периода на запазване на доходността

Датата, след която базисната експозиция може да бъде авансово погасена без такса за запазване на доходността.

НЕ

ДА

CREL96

Такса за авансови плащания

Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL97

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания

Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.

ДА

ДА

CREL98

Извънпланови събирания по главницата

Извънпланови плащания по главницата, получени през последния период на събиране. Други плащания по главницата, получени през периода на олихвяване, предназначени за изплащането на базисната експозиция. Такива вноски могат да се дължат на постъпления от продажби, доброволни авансови плащания или суми от ликвидация.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL99

Дата на ликвидация/авансово плащане

Последната дата, на която са получени извънпланови авансови плащания по главницата или постъпления от ликвидация.

НЕ

ДА

CREL100

Код на ликвидация/авансово плащане

Кодът, определен за извънпланови авансови плащания по главницата или постъпления от ликвидация, получени по време на периода на събиране.

 

Частична ликвидация (намаляване) (PTLQ)

 

Изплащане преди падежа (PTPY)

 

Ликвидация или продажба (LQDP)

 

Обратно изкупуване или заместване (RPSB)

 

Цялостно изплащане на падежа (FLPY)

 

Дисконтирано изплащане (DPOX)

 

Изплащане със санкция (PYPN)

 

Изплащане със запазване на доходността (YLMT)

 

Намаляване със санкция (CTPL)

 

Намаляване със запазване на доходността (CTYL)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL101

Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата

Превишение или недостиг на фактическите над редовните лихвени плащания през текущия период, което не е свързано с неизпълнение по базисната експозиция. Резултати от авансово плащане на дата, различна от редовния падеж на погасяване. Недостиг — разликата, с която сумата на платената лихва е по-малка от редовната лихва към датата на плащане на базисната експозиция (това се прилага само ако има недостиг, след като длъжникът е платил разходите за прекратяване). Превишение — лихвата, събрана в превишение на начислената лихва, дължима за съответния период на начисляване на лихвения процент за базисната експозиция. Недостигът се представя с отрицателен, а превишението — с положителен знак.

Отнася се за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизираната базисна експозиция)

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL102

Дата на плащане

Последната дата, на която на ДСЦС са изплатени главница и лихва към крайната дата за предаване на данните. Това обикновено е датата на плащането на лихвата по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL103

Следваща дата на актуализация на плащането

За базисните експозиции с плаваща лихвен процент това е следващата дата, на която ще бъде променено редовното плащане по главница и/ или лихва. За базисните експозиции с фиксиран лихвен процент се въвежда следващата дата на плащане.

НЕ

ДА

CREL104

Следваща дата на плащане

Датата на следващото плащане по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL105

Дължимо плащане

Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL106

Първоначален лихвен процент

Съвкупният лихвен процент на базисната експозиция към датата на иницииране на секюритизираната базисна експозиция.

ДА

НЕ

CREL107

Лихвен процент към датата на секюритизация

Общият лихвен процент (например EURIBOR + марж), който се използва за изчисляване на дължимата лихва по секюритизираната базисна експозиция към датата на първото лихвено плащане след датата на секюритизация.

ДА

НЕ

CREL108

Първа дата на актуализация на плащането

За базисните експозиции с плаваща лихвен процент това е първата дата, на която ще бъде променено редовното плащане по главница и/ или лихва. За базисните експозиции с фиксиран лихвен процент се въвежда първата дата, на която е дължимо редовно плащане по главницата или лихвата (не първата дата след секюритизацията, на която той може да се промени).

ДА

ДА

CREL109

Вид лихвен процент

Вид лихвен процент:

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX)

 

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL)

 

Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR)

 

Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF)

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL)

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP)

 

Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA)

 

Отстъпка (DISC)

 

Възможности за суич (SWIC)

 

Суап по избор на длъжника (OBLS)

 

Модулен (MODE)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL110

Текущ лихвен процент

Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.

НЕ

ДА

CREL111

Текущ лихвен индекс

Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)

 

Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)

 

Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL112

Срок на текущия лихвен индекс

Срок на текущия лихвен индекс:

 

Овърнайт (OVNG)

 

В рамките на деня (INDA)

 

1 ден (DAIL)

 

1 седмица (WEEK)

 

2 седмица (TOWK)

 

1 месец (MNTH)

 

2 месеца (TOMN)

 

3 месеца (QUTR)

 

4 месеца (FOMN)

 

6 месеца (SEMI)

 

12 месеца (YEAR)

 

До поискване (ONDE)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL113

Текущ лихвен марж

Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.

НЕ

ДА

CREL114

Честота на актуализиране на лихвения процент

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL115

Текущ лихвен индекс

Лихвеният индекс, използван за определяне на текущия лихвен процент по секюритизираната базисна експозиция. Лихвеният процент (преди маржа), използван за изчисляване на лихвата, платена на падежа на секюритизираната базисна експозиция в поле CREL102.

НЕ

ДА

CREL116

Дата за определяне на индекса

Ако в споразумението за базисната експозиция са предвидени дати за определяне на индекса, се посочва следващата такава дата.

НЕ

ДА

CREL117

Увеличение за закръгляването

Определеният в споразумението за базисната експозиция процент, с който се закръгля лихвеният индекс, за да се получи лихвеният процент.

НЕ

ДА

CREL118

Максимален лихвен процент

Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL119

Минимален лихвен процент

Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL120

Текущ лихвен процент за забава

Лихвеният процент, използван за изчисляване на лихвата за забава, платена на падежа на секюритизираната базисна експозиция в поле CREL102.

НЕ

ДА

CREL121

Разрешава се начисляването на лихва

Предвидено ли е в документите, в които са описани редът и условията по базисната експозиция, начисляването и капитализирането на лихва?

ДА

НЕ

CREL122

Конвенция за броене на дните

Конвенция за броене на дните за целите на изчисляването на лихвата.

 

30/360 (A011)

 

Actual/365 (A005)

 

Actual/360 (A004)

 

Actual/Actual ICMA (A006)

 

Actual/Actual ISDA (A008)

 

Actual/Actual AFB (A010)

 

Actual/366 (A009)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL123

Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва

Дължимото към последния падеж редовно плащане по главницата и лихвата за базисната експозиция, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CREL124

Общ размер на редовното плащане по главница и лихва

Извършеното към последния падеж редовно плащане по главницата и лихвата за базисната експозиция, към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CREL125

Отрицателно погасяване

Отрицателно погасяване/лихвени плащания/капитализирана лихва без санкция. Отрицателно погасяване се наблюдава, когато начислената лихва по време на даден период на плащане е по-голяма от редовното плащане, а сумата на превишението се добавя към салдото на непогасената базисна експозиция. Отнася се за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизираната базисна експозиция)

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CREL126

Отсрочена лихва

Отсрочена лихва върху целия заем (т.е. включително секюритизирания заем и всички други заеми, които са част от кредитното споразумение с длъжника). Отсрочената лихва е сумата, с която дължимата от длъжника по ипотечен заем лихва е по-малка от натрупаната върху непогасената главница лихва.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

НЕ

CREL127

Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата

Кумулативните непогасени суми по главницата и дължими лихви по цялото кредитно споразумение (а не само за секюритизираната базисна експозиция) към крайната дата за предаване на данните.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL128

Дата на последното просрочие

Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.

ДА

ДА

CREL129

Размер на просрочените задължения

Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:

 

Общо дължими до момента плащания

 

ПЛЮС всички капитализирани суми

 

ПЛЮС всички наложени по сметката такси

 

МИНУС всички получени до момента плащания.

Ако няма просрочени задължения, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

НЕ

CREL130

Брой просрочени дни

Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.

НЕ

НЕ

CREL131

Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението

Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:

 

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)

 

В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)

 

В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)

ДА

ДА

CREL132

Размер на неизпълнението

Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията и включително капитализираните такси/санкции и т.н. Ако няма неизпълнение, въведете 0.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL133

Дата на неизпълнението

Датата на неизпълнението.

НЕ

ДА

CREL134

Просрочена лихва

Дали лихвата, която се натрупва по базисната експозиция, се плаща с просрочие?

НЕ

НЕ

CREL135

Фактическа лихва за забава

Фактическа лихва за забава, платена между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Общата лихва за забава, платена от длъжника по време на периода на олихвяване или на падежа на базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL136

Статус на сметката

Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:

 

Обслужвана (PERF)

 

Преструктурирана — без просрочие (RNAR)

 

Преструктурирана — с просрочие (RARR)

 

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)

 

Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)

 

В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)

 

В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)

 

В просрочие (ARRE)

 

Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)

 

Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)

 

Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)

 

Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)

 

Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)

 

Погасена (RDMD)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.

НЕ

НЕ

CREL137

Разпределени загуби

Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL138

Нетни постъпления от ликвидация

Нетните постъпления от ликвидация, използвани, за да се определи загубата на ДСЦС според документите по секюритизацията. Размерът на нетните постъпления от продажбата определя дали е налице загуба или недоплащане по базисната експозиция.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL139

Разходи за ликвидация

Разходите по ликвидацията, които се нетират от другите активи на емитента, за да се определи загубата според документите по секюритизацията. Размерът на всички разходи по ликвидацията, които ще бъдат компенсирани от нетните постъпления от продажбата, за да определи дали ще бъде реализирана загуба.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL140

Очаквани срокове за възстановяванията

Очакваните срокове за възстановяванията на обслужващото лице по базисната експозиция в месеци.

НЕ

ДА

CREL141

Кумулативни възстановявания

Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL142

Начална дата на принудителното изпълнение

Датата, на която срещу длъжника или с неговото съгласие се пристъпва към реализиране на обезпечението, открива се административно производство или се предприемат алтернативни процедури за принудително изпълнение.

НЕ

ДА

CREL143

Код на стратегия по преструктуриране

Стратегия по преструктуриране:

 

Изменение (MODI)

 

Принудително изпълнение (ENFR)

 

Управление от синдик (RCVR)

 

Несъстоятелност (NSOL)

 

Удължаване (XTSN)

 

Продажба на заема (LLES)

 

Дисконтирано изплащане (LLES)

 

Владение на имота (PPOS)

 

Преструктуриране (RSLV)

 

Предстоящо връщане на обслужващо лице (PRTS)

 

Нотариален акт вместо реализиране на обезпечението (DLFR)

 

Пълно изплащане (FPOF)

 

Декларации и гаранции (REWR)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL144

Изменение

Вид изменение:

 

Отлагане на датата на падежа (MEXT)

 

Промяна на погасяването (AMMC)

 

Отписване на главница (PWOF)

 

Временно намаляване на лихвения процент (TMRR)

 

Капитализация на лихвите (CINT)

 

Капитализация на направените разходи (напр. застраховка, наемна цена) (CPCA)

 

Комбинация (COMB)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL145

Статус на специално обслужване

Дали базисната експозиция е предмет на специално обслужване към падежа на базисната експозиция?

НЕ

НЕ

CREL146

Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице

Дата на прехвърляне на базисната експозиция към специалното обслужващо лице след прехвърляне на обслужването. Забележка: При повече от едно прехвърляне по базисната експозиция се посочва последната дата на прехвърляне за специално обслужване.

НЕ

ДА

CREL147

Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице

Датата, от която дадена базисна експозиция се счита за „коригирана ипотечна базисна експозиция“— т.е. датата, на която базисната експозиция е върната на основното обслужващо лице от специалното обслужващо лице. Забележка: При повече от едно прехвърляне се посочва последната дата, на която базисната експозиция е върната на основното обслужващо лице от специалното обслужващо лице.

НЕ

ДА

CREL148

Определяне на невъзможност за възстановяване

Показател („Да/Не“) за това дали обслужващото лице/специалното обслужващо лице е установило, че ще има недостиг при възстановяването на направени от него авансови плащания и на салдото на непогасената базисна експозиция и на всякакви други суми, дължими по базисната експозиция от постъпления от продажби или ликвидация на имуществото или базисната експозиция.

ДА

ДА

CREL149

Нарушаване на клауза/Активиращо събитие

Видът на нарушаването на клауза/активиращото събитие.

 

Коефициент на лихвено покритие (ICRX)

 

Коефициент на дългово покритие (DSCR)

 

Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LLTV)

 

Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие (ICDS)

 

Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие или Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (ICDL)

 

Нарушаване на ниво собственост (PROP)

 

Нарушаване на ниво длъжник (OBLG)

 

Нарушаване на ниво наемател или заетост (TENT)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL150

Дата на нарушението

Датата, на която е настъпило нарушаване на реда и условията по базисната експозиция. При няколко нарушение се посочва датата на първото от тях.

ДА

ДА

CREL151

Дата на отстраняване на нарушението

Датата, на която посоченото в поле CREL150 нарушение е било отстранено. При няколко нарушение се посочва датата, на която е било отстранено последното от тях.

НЕ

ДА

CREL152

Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице

Ако базисната експозиция е била включена в списъка за наблюдение на обслужващото лице, се посочва най-подходящият съответен код от таблица 2 в приложение I към настоящия регламент. Ако са приложи множество критерии, се посочва най-неблагоприятният код.

НЕ

ДА

CREL153

Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице

Дата на вписване на базисната експозиция в списъка за наблюдение. Ако базисната експозиция е бил изключена от списъка за наблюдение при предходен период и сега отново е включена в него, се посочва последната дата на вписване.

НЕ

ДА

CREL154

Доставчик на лихвен суап

Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CREL155

ИКПС на доставчика на лихвен суап

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на лихвения суап по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL156

Дата на падеж на лихвения суап

Дата на падежа на учредения върху базисната експозиция лихвен суап.

НЕ

ДА

CREL157

Номинал на лихвения суап

Номиналната стойност на учредения върху базисната експозиция лихвен суап

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL158

Доставчик на валутен суап

Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CREL159

ИКПС на доставчика на валутен суап

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на валутния суап по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL160

Дата на падеж на валутния суап

Дата на падежа на учредения върху базисната експозиция валутен суап.

НЕ

ДА

CREL161

Номинал на валутния суап

Номиналната стойност на учредения върху базисната експозиция валутен суап

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL162

Обменен курс по суапа

Обменният курс, определен за учредения върху базисната експозиция валутен суап.

НЕ

ДА

CREL163

Доставчик на друг вид суап

Пълното юридическо наименование на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап, когато последният не е нито лихвен, нито валутен суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CREL164

ИКПС на доставчика на друг вид суап

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на „друг вид“ суап по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL165

Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа

Степента, до която длъжникът е задължен да плати неустойка на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

Общо обезщетение от длъжника (TOTL)

Частично обезщетение от длъжника (PINO)

Без обезщетение от длъжника (NOPE)

ДА

НЕ

CREL166

Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период

Ако учреденият върху базисната експозиция суап е бил прекратен между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните, се посочва съответната причина. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

Суапът е прекратен поради понижаване на рейтинга на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап (RTDW)

Суапът е прекратен поради неизпълнение на задължение за плащане спрямо доставчика на учредения върху базисната експозиция суап (PYMD)

Суапът е прекратен поради друг вид неизпълнение от страна на контрагент по учредения върху базисната експозиция суап (CNTD)

Суапът е прекратен поради пълно или частично авансово плащане от страна на длъжника (PRPY)

Суапът е прекратен поради друг вид неизпълнение от страна на длъжника (OBGD)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

ДА

CREL167

Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа

Нетният размер на плащането, извършено от контрагента по учредения върху базисната експозиция суап на падежа на базисната експозиция, както се изисква от договора за суап. Тук не се включват плащанията за прекратяване или прекъсване. Когато суаповете са повече от един, се вписва сумата на всички суапове.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL168

Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап

Размер на плащането, дължимо от длъжника на контрагента по суап за частичното или пълното прекратяване на суапа. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL169

Недоплатени разходи за прекратяване при суап

Евентуалното недоплащане от длъжника на разходите за прекратяване поради пълното или частичното прекратяване на суапа. Когато суаповете са повече от един, се вписва сумата на всички суапове.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL170

Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап

Евентуалната печалба, платена от контрагента по суап на длъжника при пълното или частичното прекратяване. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREL171

Следваща дата на актуализиране на суапа

Следващата дата, на която се актуализира учреденият върху базисната експозиция суап. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.

НЕ

ДА

CREL172

Спонсор

Наименованието на спонсора по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL173

ИКПС на банката агент на синдикирането

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на банката агент на синдикирането, т.е. предприятието, действащо като посредник между длъжника и участващите в синдикираната базисна експозиция кредитори.

НЕ

ДА

CREL174

ИКПС на обслужващото лице

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на обслужващото лице по базисната експозиция.

НЕ

ДА

CREL175

Наименование на обслужващото лице

Посочете пълното юридическо наименование на обслужващото лице по базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

ДА

CREL176

Наименование на инициатора

Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

НЕ

НЕ

CREL177

ИКПС на инициатора

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CREL178

Държава на установяване на инициатора

Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.

НЕ

НЕ

CREL179

Наименование на първоначалния заемодател

Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.

ДА

ДА

CREL180

ИКПС на първоначалния заемодател

Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.

Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.

ДА

ДА

CREL181

Държава на установяване на първоначалния заемодател

Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.

ДА

ДА

Раздел „Информация на ниво обезпечение“

CREC1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CREL1.

НЕ

НЕ

CREC2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CREL5. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREC3

Първоначален идентификатор на обезпечението

Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREC4

Нов идентификатор на обезпечението

Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREC3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CREC5

Вид обезпечение

Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.

Автомобил (CARX)

Превозно средство за промишлени цели (INDV)

Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)

Железопътно превозно средство (RALV)

Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)

Плавателен съд за отдих (NALV)

Самолет (AERO)

Машина (MCHT)

Промишлено оборудване (INDE)

Офис оборудване (OFEQ)

ИТ оборудване (ITEQ)

Медицинско оборудване (MDEQ)

Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)

Търговска сграда (CBLD)

Жилищна сграда (RBLD)

Промишлена сграда (IBLD)

Друго превозно средство (OTHV)

Друго оборудване (OTHE)

Друг недвижим имот (OTRE)

Други стоки или материални запаси (OTGI)

Ценни книжа (SECU)

Гаранции (GUAR)

Други финансови активи (OTFA)

Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

НЕ

НЕ

CREC6

Наименование на имота

Наименованието на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC7

Адрес на имота

Адрес на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC8

Географски регион — обезпечение

Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.

ДА

ДА

CREC9

Пощенски код на имота

Основният пълен пощенски код на имота.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC10

Ред

Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.

ДА

ДА

CREC11

Статус на имота

Статус на имота:

 

Дългосрочно пълномощно (LPOA)

 

Управление от синдик (RCVR)

 

Реализиране на обезпечението (FCLS)

 

Притежаван недвижим имот (REOW)

 

Отписан (DFSD)

 

Частично усвояване (PRLS)

 

Усвоен (RLSD)

 

Същото както към датата на секюритизация (SCDT)

 

В режим на специално обслужване (SSRV)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC12

Вид на имота

Вид на имота:

 

Паркинг за каравани (CRVP)

 

Паркинг за автомобили (CARP)

 

Здравно обслужване (HEAL)

 

Туризъм или хотелиерство (HOTL)

 

Промишлен (IDSR)

 

Само земя (LAND)

 

Развлечение (LEIS)

 

Многофамилен (MULF)

 

Смесено ползване (MIXD)

 

Офис (OFFC)

 

Питейно заведение (PUBX)

 

Търговия на дребно (RETL)

 

Съхраняване на лични вещи (SSTR)

 

Съхраняване (WARE)

 

Разни (VARI)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC13

Форма на собственост

Да се посочи съответната форма на собственост. Единствено отдаване на земя под наем, при което длъжникът обикновено е собственик на сграда или от него се изисква да извърши строителство съгласно посоченото в договора за отдаване под наем. Тези договори обикновено са дългосрочни нетни договори за наем; правата и задълженията на длъжника продължават до изтичането на срока на договора за наем или се прекратяват поради неизпълнение на задълженията:

 

Наем за ползване (LESH)

 

Безусловно право на владение (FREE)

 

Смесени (MIXD)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.

НЕ

ДА

CREC14

Дата на текущата оценка

Датата на последната оценка.

ДА

ДА

CREC15

Текуща оценъчна стойност

Най-актуалната оценка на имота, изготвена от независим външен или вътрешен оценител; ако такава оценка не е налична, текущата стойност на имота може да се определи с помощта на индекс на стойността на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на имота; ако и такъв индекс на стойността на недвижимия имот не е наличен, може да се използва ценови индекс на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на имота, след прилагане на подходящо дисажио отчитане на амортизацията на имота.

Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се въвежда най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител, а ако такава не е налична — от инициатора.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC16

Метод на текущата оценка

Най-актуалният метод за изчисляване на стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CREC15.

Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL)

Пълна, само външна проверка (FEXT)

Дистанционна (DRVB)

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

Индексирана (IDXD)

Настолна (DKTP)

Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)

Данъчен орган (TXAT)

Друга (OTHR)

ДА

НЕ

CREC17

База на текущата оценка

Базата за извършването на последната оценка:

 

Открит пазар (OPEN)

 

Имот без владелец (VCNT)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREC18

Метод на първоначалната оценка

Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция:

 

Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL)

 

Пълна, само външна проверка (FEXT)

 

Дистанционна (DRVB)

 

Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)

 

Индексирана (IDXD)

 

Настолна (DKTP)

 

Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)

 

Данъчен орган (TXAT)

 

Друг/-а/-о/-и (OTHR)

ДА

НЕ

CREC19

Дата на секюритизация на обезпечението

Датата, на която имотът (обезпечението) е приобщен като обезпечение по базисната експозиция. Ако този имот (обезпечение) е бил заместен, се въвежда датата на заместването. Ако имотът (обезпечението) е бил част от първоначалната секюритизация, това е датата на секюритизация.

ДА

НЕ

CREC20

Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация

Ако базисната експозиция е обезпечена с повече от един имот (обезпечение) — % на отпуснатата базисна експозиция, отнасящ се към имота (обезпечението) към дата на секюритизация. Той може да бъде заложен в споразумението за базисната експозиция, а в противен случай определянето се извършва чрез оценка или нетния оперативен доход.

ДА

ДА

CREC21

Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция

% на отпуснатата базисна експозиция, отнасящ се към обезпечението към падежа на базисната експозиция. Ако базисната експозиция е обезпечена с повече от едно обезпечение, сборът на всички проценти е равен на 100 %. Той може да бъде заложен в споразумението за базисната експозиция, а в противен случай определянето се извършва чрез оценка (нетен оперативен доход).

НЕ

ДА

CREC22

Оценка към датата на секюритизация

Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващия базисната експозиция имот (обезпечение), както е описано в документа за предлагането.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREC23

Наименование на оценителя към датата на секюритизация

Наименование на дружеството, извършило оценката на стойността на имота (обезпечението) към датата на секюритизация.

НЕ

ДА

CREC24

Дата на оценката към датата на секюритизация

Датата на оценка на посочените в документа за предлагането стойности.

НЕ

ДА

CREC25

Година на построяване

Годината, през която имотът е построен съгласно посоченото в доклада от оценката или в документа за базисната експозиция.

ДА

ДА

CREC26

Година на последно реновиране

Годината, през която е завършено последното основно обновяване на имота/ново строителство съгласно доклада от оценката или документа за базисната експозиция.

ДА

ДА

CREC27

Брой единици

За многофамилни имоти да се посочи броят на помещенията, за имоти в сектора на туризма/хотелиерството/здравното обслужване — броят на леглата, за местата за разполагане на каравани — броят на парцелите, стаи за настаняване, наети помещения за съхраняване.

НЕ

ДА

CREC28

Нетна квадратура на имота

Обща нетна квадратура на наемната площ на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция съгласно последния доклад за оценка.

НЕ

ДА

CREC29

Търговска площ

Обща нетна квадратура на наемната търговска площ на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция съгласно последния доклад за оценка.

НЕ

ДА

CREC30

Жилищна площ

Общата нетна квадратура на жилищната наемна площ на имота, който служи за обезпечение на заема съгласно последния доклад за оценка.

НЕ

ДА

CREC31

Валидирана нетна вътрешна подова площ

Дали оценителят (от последната оценка) е проверил нетната вътрешна подова площ на имота?

ДА

ДА

CREC32

Актуална заетост

Дата на последния получен регистър на отдадените под наем имоти/ списък на наемателите. (за имоти в сектора на туризма (хотели) и здравното обслужване следва да се използва средната заетост на имотите за периода, за който се представят финансовите отчети).

НЕ

ДА

CREC33

Икономическа заетост към датата на секюритизация

Процентът на наемната площ, за която са подписани договори, към датата на секюритизация, ако е посочено в документа за предлагането (наемателите може и да не са влезли във владение, но плащат наем).

НЕ

ДА

CREC34

Фактическа заетост към датата на секюритизация

При секюритизация, съответният процент от наемната площ, която е фактически заета (т.е. когато наемателите действително обитават имота и той не е свободен), ако е посочено в документа за предлагането. Информацията се извлича от данни от регистър на отдадените под наем имоти или други документи, в които е посочена заетостта на имотите, в съответствие с най-актуалната информация за последната финансова година.

НЕ

ДА

CREC35

Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация

Стойността на имота без владелец към датата на секюритизацията.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREC36

Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация

Крайната дата на финансовата информация, използвана в документа за предлагането (напр. от началото на годината до конкретен момент, годишно, тримесечно, за последните 12 месеца).

ДА

ДА

CREC37

Нетен оперативен доход към датата на секюритизация

Приходите минус оперативните разходи към датата на секюритизация.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC38

Най-актуална финансова информация към началната дата

Първият ден от периода, обхванат от последния наличен отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).

ДА

ДА

CREC39

Най-актуална финансова информация към крайната дата

Последният ден по отношение на финансовата информация, използвана за последния отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).

ДА

ДА

CREC40

Най-актуален приход

Общите приходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC41

Най-актуални данни за оперативните разходи

Общите оперативни разходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи за наемодателя по имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC42

Най-актуални данни за капиталовите разходи

Общите капиталови разходи (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка) за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

ДА

ДА

CREC43

Дължима наемна цена

Ако имотът е отдаден под наем, да се посочи текущият размер на годишната наемна цена, дължима на наемодателя.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREC44

Среднопретеглени срокове на договора за наем

Среднопретеглен срок на договора за наем в години, като за тегло се използва последната непогасена сума по договора за наем.

НЕ

ДА

CREC45

Изтичане на срока на отдаването на имота под наем

Да се посочи най-ранната дата, на която изтича правото за ползване под наем.

НЕ

ДА

CREC46

Договорен годишен доход от отдаване под наем

Договорният годишен доход от отдаване под наем, получен съгласно най-актуалния опис за владение на длъжника.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CREC47

Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца

Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца.

ДА

ДА

CREC48

Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца

Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца.

ДА

ДА

CREC49

Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца

Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца.

ДА

ДА

CREC50

Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца

Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца.

ДА

ДА

CREC51

Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца

Процент на дохода, който се прекратява след 49 или повече месеца

ДА

ДА

Раздел „Информация на ниво наемател“

CRET1

Единен идентификатор

Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CREL1.

НЕ

НЕ

CRET2

Идентификатор на базисната експозиция

Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CREL5. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRET3

Идентификатор на обезпечението

Единен идентификационен код на обезпечението. Трябва да съответства на CREC4, за да се даде възможност за съотнасяне.

НЕ

НЕ

CRET4

Идентификатор на наемателя

Единен идентификационен код на наемателя. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.

НЕ

НЕ

CRET5

Наименование на наемателя

Наименование на текущия наемател. Ако наемателят е физическо лице, в това поле се въвежда същият запис както в поле CRET4.

ДА

НЕ

CRET6

Код на отрасъла по NACE

Код на отрасъла на наемателя по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ДА

ДА

CRET7

Дата на изтичане на срока на наема

Дата на изтичане на срока на договора за наем на текущия наемател.

НЕ

ДА

CRET8

Дължима наемна цена

Годишен наем, дължим от текущия наемател.

Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.

НЕ

ДА

CRET9

Валута на наема

Паричната единица на наема.

НЕ

ДА


(1)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — КОРПОРАТИВНИ

Код на полето

Наименование на полето

Докладвано съдържание

Позволено ли е ND1-ND4?

Позволено ли е ND5?

Раздел „Информация за базисните експозиции“

CRPL1

Единен идентификатор

Единен идентифик