ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 254

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
4 август 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2020/1077 на коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2020 година

1

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2020/1078 на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2020 година

19

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

4.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/1


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (ЕС, Евратом) 2020/1077

на коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2020 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 4, буква а) и член 314, параграф 9 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (2),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (3),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (4),

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет окончателно на 27 ноември 2019 г. (5),

като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет от Комисията на 15 април 2020 г.,

като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2020, приета от Съвета на 6 май 2020 г. и предадена на Европейския парламент на следващия ден,

като взе предвид, че Парламентът е одобрил позицията на Съвета на 18 юни 2020 г.,

като взе предвид членове 94 и 96 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2020 година е окончателно приет.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2020 г.

Председател

D. M. SASSOLI


(1)  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)  OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 57, 27.2.2020 г.


ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през финансовата 2020 година съгласно член 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2020 г.  (1)

Бюджет за 2019 г.  (2)

Промяна (в %)

 

 

 

 

1.

Интелигентен и приобщаващ растеж

72 353 828 442

67 556 947 173

+ 7,10

2.

Устойчив растеж: природни ресурси

57 904 492 439

57 399 857 331

+ 0,88

3.

Сигурност и гражданство

5 278 527 141

3 527 434 894

+ 49,64

4.

Глобална Европа

8 944 061 191

9 358 295 603

– 4,43

5.

Администрация

10 274 196 704

9 944 904 743

+ 3,31

6.

Компенсация

p.m.

p.m.

Специални инструменти

418 500 000

705 051 794

– 40,64

Общо разходи  (3)

155 173 605 917

148 492 491 538

+ 4,50

 (1)  (2)  (3)


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2020 г.  (4)

Бюджет за 2019 г.  (5)

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

1 928 450 061

1 894 392 136

+ 1,80

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

3 218 373 955

1 802 988 329

+78,50

Възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

p.m.

Нетно салдо на собствените ресурси, произлизащо от собствени ресурси на база ДДС и на база БНД за предходни години (глави 3 1, 3 2 и 3 3)

p.m.

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

5 146 824 016

3 697 380 465

+39,20

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

22 156 900 000

21 471 164 786

+ 3,19

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

18 945 245 250

17 738 667 150

+ 6,80

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

108 924 636 651

105 585 279 137

+ 3,16

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2014/335/EС, Евратом  (6)

150 026 781 901

144 795 111 073

+ 3,61

Общо приходи  (7)

155 173 605 917

148 492 491 538

+ 4,50

 (4)  (5)  (6)  (7)


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Държава членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван  (8)

Държави членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

2 064 785 000

4 828 731 000

50

2 414 365 500

2 064 785 000

 

България

294 223 000

619 079 000

50

309 539 500

294 223 000

 

Чехия

954 547 000

2 157 592 000

50

1 078 796 000

954 547 000

 

Дания

1 236 816 000

3 248 081 000

50

1 624 040 500

1 236 816 000

 

Германия

15 101 735 000

36 775 058 000

50

18 387 529 000

15 101 735 000

 

Естония

137 193 000

280 639 000

50

140 319 500

137 193 000

 

Ирландия

960 910 000

2 784 713 000

50

1 392 356 500

960 910 000

 

Гърция

766 480 000

1 973 712 000

50

986 856 000

766 480 000

 

Испания

5 902 319 000

12 978 152 000

50

6 489 076 000

5 902 319 000

 

Франция

11 424 424 000

25 387 121 000

50

12 693 560 500

11 424 424 000

 

Хърватия

353 644 000

551 259 000

50

275 629 500

275 629 500

Хърватия

Италия

7 379 229 000

18 340 730 000

50

9 170 365 000

7 379 229 000

 

Кипър

147 038 000

219 566 000

50

109 783 000

109 783 000

Кипър

Латвия

127 770 000

328 766 000

50

164 383 000

127 770 000

 

Литва

201 136 000

483 628 000

50

241 814 000

201 136 000

 

Люксембург

322 993 000

442 746 000

50

221 373 000

221 373 000

Люксембург

Унгария

612 612 000

1 437 840 000

50

718 920 000

612 612 000

 

Малта

94 154 000

132 750 000

50

66 375 000

66 375 000

Малта

Нидерландия

3 436 775 000

8 302 270 000

50

4 151 135 000

3 436 775 000

 

Австрия

1 867 511 000

4 131 641 000

50

2 065 820 500

1 867 511 000

 

Полша

2 664 822 000

5 358 014 000

50

2 679 007 000

2 664 822 000

 

Португалия

1 102 521 000

2 105 933 000

50

1 052 966 500

1 052 966 500

Португалия

Румъния

804 913 000

2 266 156 000

50

1 133 078 000

804 913 000

 

Словения

236 104 000

507 667 000

50

253 833 500

236 104 000

 

Словакия

363 409 000

999 569 000

50

499 784 500

363 409 000

 

Финландия

1 051 297 000

2 487 111 000

50

1 243 555 500

1 051 297 000

 

Швеция

2 102 533 000

4 888 140 000

50

2 444 070 000

2 102 533 000

 

Обединеното кралство

12 053 669 000

25 863 586 000

50

12 931 793 000

12 053 669 000

 

Общо

73 765 562 000

169 880 250 000

 

84 940 125 000

73 471 339 000

 

 (8)


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 3)

Държава членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

2 064 785 000

0,30

619 435 500

България

294 223 000

0,30

88 266 900

Чехия

954 547 000

0,30

286 364 100

Дания

1 236 816 000

0,30

371 044 800

Германия

15 101 735 000

0,15

2 265 260 250

Естония

137 193 000

0,30

41 157 900

Ирландия

960 910 000

0,30

288 273 000

Гърция

766 480 000

0,30

229 944 000

Испания

5 902 319 000

0,30

1 770 695 700

Франция

11 424 424 000

0,30

3 427 327 200

Хърватия

275 629 500

0,30

82 688 850

Италия

7 379 229 000

0,30

2 213 768 700

Кипър

109 783 000

0,30

32 934 900

Латвия

127 770 000

0,30

38 331 000

Литва

201 136 000

0,30

60 340 800

Люксембург

221 373 000

0,30

66 411 900

Унгария

612 612 000

0,30

183 783 600

Малта

66 375 000

0,30

19 912 500

Нидерландия

3 436 775 000

0,15

515 516 250

Австрия

1 867 511 000

0,30

560 253 300

Полша

2 664 822 000

0,30

799 446 600

Португалия

1 052 966 500

0,30

315 889 950

Румъния

804 913 000

0,30

241 473 900

Словения

236 104 000

0,30

70 831 200

Словакия

363 409 000

0,30

109 022 700

Финландия

1 051 297 000

0,30

315 389 100

Швеция

2 102 533 000

0,15

315 379 950

Обединеното кралство

12 053 669 000

0,30

3 616 100 700

Общо

73 471 339 000

 

18 945 245 250


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 4)

Държава членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

4 828 731 000

 

3 096 108 992

България

619 079 000

 

396 944 054

Чехия

2 157 592 000

 

1 383 415 227

Дания

3 248 081 000

 

2 082 620 215

Германия

36 775 058 000

 

23 579 608 759

Естония

280 639 000

 

179 941 465

Ирландия

2 784 713 000

 

1 785 515 689

Гърция

1 973 712 000

 

1 265 514 163

Испания

12 978 152 000

 

8 321 393 988

Франция

25 387 121 000

 

16 277 836 479

Хърватия

551 259 000

 

353 458 900

Италия

18 340 730 000

 

11 759 797 570

Кипър

219 566 000

 

140 782 385

Латвия

328 766 000

0,6411848  (9)

210 799 767

Литва

483 628 000

 

310 094 930

Люксембург

442 746 000

 

283 882 012

Унгария

1 437 840 000

 

921 921 174

Малта

132 750 000

 

85 117 284

Нидерландия

8 302 270 000

 

5 323 289 453

Австрия

4 131 641 000

 

2 649 145 470

Полша

5 358 014 000

 

3 435 477 215

Португалия

2 105 933 000

 

1 350 292 261

Румъния

2 266 156 000

 

1 453 024 815

Словения

507 667 000

 

325 508 371

Словакия

999 569 000

 

640 908 464

Финландия

2 487 111 000

 

1 594 697 806

Швеция

4 888 140 000

 

3 134 201 141

Обединеното кралство

25 863 586 000

 

16 583 338 602

Общо

169 880 250 000

 

108 924 636 651

 (9)


ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на брутното намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Дания, Нидерландия и Швеция и финансирането ѝ съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 6)

Държава членка

Брутно намаление

Дял в проценти от БНД базата

Ключ БНД, приложен към брутното намаление

Финансиране на намалението

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Белгия

 

2,84

32 315 590

32 315 590

България

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Чехия

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Дания

- 146 333 564

1,91

21 737 317

- 124 596 247

Германия

 

21,65

246 111 806

246 111 806

Естония

 

0,17

1 878 136

1 878 136

Ирландия

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Гърция

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Испания

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Франция

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Хърватия

 

0,32

3 689 222

3 689 222

Италия

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Кипър

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Латвия

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Литва

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Люксембург

 

0,26

2 963 014

2 963 014

Унгария

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Малта

 

0,08

888 410

888 410

Нидерландия

- 782 321 749

4,89

55 561 753

- 726 759 996

Австрия

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Полша

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Португалия

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Румъния

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Словения

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Словакия

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Финландия

 

1,46

16 644 634

16 644 634

Швеция

- 208 243 919

2,88

32 713 177

- 175 530 742

Обединеното кралство

 

15,22

173 088 343

173 088 343

Общо

-1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0

Ценови дефлатор на БВП на ЕС, в евро (икономическа прогноза от пролетта на 2019 г.): а) 2011 г., ЕС-27 = 100,0000 / б) 2013 г., ЕС-27 = 102,9958 / в) 2013 г. ЕС-28 = 102,9874 / г) 2020 г., ЕС-28 = 112,5551

Еднократна сума за Нидерландия: по цени от 2020 г.: 695 000 000 EUR × [ (б/а) × (г/в) ] = 782 321 749 EUR

Еднократна сума за Швеция: по цени от 2020 г.: 185 000 000 EUR × [ (б/а) × (г/в) ] = 208 243 919 EUR

Еднократна сума за Дания: по цени от 2020 г.: 130 000 000 EUR × [ (б/а) × (г/в) ] = 146 333 564 EUR


ТАБЛИЦА 5

Корекция на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2019 г. съгласно член 4 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент  (10) (в %)

Сума

1. Дял на Обединеното кралство (в %) в индикативната база за ДДС без таван

16,3037

 

2. Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7,3015

 

3. (1) – (2)

9,0022

 

4. Общ размер на разпределените разходи

 

130 008 765 143

5. Разходи, свързани с разширяването  (11)

 

30 694 725 929

6. Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

99 314 039 214

7. Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

5 900 699 546

8. Предимство за Обединеното кралство (12)

 

690 825 371

9. Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

5 209 874 175

10. Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси  (13)

 

-44 494 806

11. Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

5 254 368 981

 (10)  (11)  (12)  (13)


ТАБЛИЦА 6

Изчисляване на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на – 5 254 368 981 EUR (глава 1 5)

Държава членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,84

3,35

5,37

 

1,51

4,87

255 665 342

България

0,36

0,43

0,69

 

0,19

0,62

32 778 186

Чехия

1,27

1,50

2,40

 

0,68

2,17

114 237 363

Дания

1,91

2,26

3,61

 

1,02

3,27

171 975 150

Германия

21,65

25,54

0,00

-19,15

0,00

6,38

335 429 452

Естония

0,17

0,19

0,31

 

0,09

0,28

14 858 907

Ирландия

1,64

1,93

3,10

 

0,87

2,81

147 441 346

Гърция

1,16

1,37

2,19

 

0,62

1,99

104 501 525

Испания

7,64

9,01

14,43

 

4,07

13,08

687 150 240

Франция

14,94

17,63

28,23

 

7,95

25,58

1 344 164 122

Хърватия

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,56

29 187 341

Италия

10,80

12,74

20,40

 

5,75

18,48

971 081 015

Кипър

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

11 625 294

Латвия

0,19

0,23

0,37

 

0,10

0,33

17 407 073

Литва

0,28

0,34

0,54

 

0,15

0,49

25 606 504

Люксембург

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

23 441 937

Унгария

0,85

1,00

1,60

 

0,45

1,45

76 128 874

Малта

0,08

0,09

0,15

 

0,04

0,13

7 028 674

Нидерландия

4,89

5,76

0,00

-4,32

0,00

1,44

75 725 942

Австрия

2,43

2,87

0,00

-2,15

0,00

0,72

37 685 164

Полша

3,15

3,72

5,96

 

1,68

5,40

283 689 127

Португалия

1,24

1,46

2,34

 

0,66

2,12

111 502 190

Румъния

1,33

1,57

2,52

 

0,71

2,28

119 985 468

Словения

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 879 289

Словакия

0,59

0,69

1,11

 

0,31

1,01

52 923 874

Финландия

1,46

1,73

2,77

 

0,78

2,51

131 684 305

Швеция

2,88

3,39

0,00

-2,55

0,00

0,85

44 585 277

Обединеното кралство

15,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Общо

100,00

100,00

100,00

-28,17

28,17

100,00

5 254 368 981

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 7

Обобщение на финансирането  (14)на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави членки

Държава членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

 

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси  (15)

Нето налози върху захарта (80 %)

Нето мита (80 %)

Общо нето традиционни собствени ресурси (80 %)

Разходи по събирането (20 % брутните ТСР) (p.m.)

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Намаление в полза на Дания, Нидерландия и Швеция

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Белгия

p.m.

2 264 600 000

2 264 600 000

566 150 000

619 435 500

3 096 108 992

32 315 590

255 665 342

4 003 525 424

3.13

6 268 125 424

България

p.m.

113 700 000

113 700 000

28 425 000

88 266 900

396 944 054

4 143 098

32 778 186

522 132 238

0.41

635 832 238

Чехия

p.m.

316 800 000

316 800 000

79 200 000

286 364 100

1 383 415 227

14 439 375

114 237 363

1 798 456 065

1.41

2 115 256 065

Дания

p.m.

372 700 000

372 700 000

93 175 000

371 044 800

2 082 620 215

- 124 596 247

171 975 150

2 501 043 918

1.96

2 873 743 918

Германия

p.m.

4 257 000 000

4 257 000 000

1 064 250 000

2 265 260 250

23 579 608 759

246 111 806

335 429 452

26 426 410 267

20.67

30 683 410 267

Естония

p.m.

36 900 000

36 900 000

9 225 000

41 157 900

179 941 465

1 878 136

14 858 907

237 836 408

0.19

274 736 408

Ирландия

p.m.

333 400 000

333 400 000

83 350 000

288 273 000

1 785 515 689

18 636 293

147 441 346

2 239 866 328

1.75

2 573 266 328

Гърция

p.m.

193 100 000

193 100 000

48 275 000

229 944 000

1 265 514 163

13 208 785

104 501 525

1 613 168 473

1.26

1 806 268 473

Испания

p.m.

1 660 500 000

1 660 500 000

415 125 000

1 770 695 700

8 321 393 988

86 854 423

687 150 240

10 866 094 351

8.50

12 526 594 351

Франция

p.m.

1 823 600 000

1 823 600 000

455 900 000

3 427 327 200

16 277 836 479

169 899 670

1 344 164 122

21 219 227 471

16.59

23 042 827 471

Хърватия

p.m.

41 300 000

41 300 000

10 325 000

82 688 850

353 458 900

3 689 222

29 187 341

469 024 313

0.37

510 324 313

Италия

p.m.

1 998 200 000

1 998 200 000

499 550 000

2 213 768 700

11 759 797 570

122 742 708

971 081 015

15 067 389 993

11.78

17 065 589 993

Кипър

p.m.

27 100 000

27 100 000

6 775 000

32 934 900

140 782 385

1 469 414

11 625 294

186 811 993

0.15

213 911 993

Латвия

p.m.

47 000 000

47 000 000

11 750 000

38 331 000

210 799 767

2 200 219

17 407 073

268 738 059

0.21

315 738 059

Литва

p.m.

108 500 000

108 500 000

27 125 000

60 340 800

310 094 930

3 236 611

25 606 504

399 278 845

0.31

507 778 845

Люксембург

p.m.

16 800 000

16 800 000

4 200 000

66 411 900

283 882 012

2 963 014

23 441 937

376 698 863

0.29

393 498 863

Унгария

p.m.

223 900 000

223 900 000

55 975 000

183 783 600

921 921 174

9 622 538

76 128 874

1 191 456 186

0.93

1 415 356 186

Малта

p.m.

14 700 000

14 700 000

3 675 000

19 912 500

85 117 284

888 410

7 028 674

112 946 868

0.09

127 646 868

Нидерландия

p.m.

2 758 500 000

2 758 500 000

689 625 000

515 516 250

5 323 289 453

- 726 759 996

75 725 942

5 187 771 649

4.06

7 946 271 649

Австрия

p.m.

222 900 000

222 900 000

55 725 000

560 253 300

2 649 145 470

27 650 415

37 685 164

3 274 734 349

2.56

3 497 634 349

Полша

p.m.

844 800 000

844 800 000

211 200 000

799 446 600

3 435 477 215

35 857 741

283 689 127

4 554 470 683

3.56

5 399 270 683

Португалия

p.m.

199 900 000

199 900 000

49 975 000

315 889 950

1 350 292 261

14 093 655

111 502 190

1 791 778 056

1.40

1 991 678 056

Румъния

p.m.

206 000 000

206 000 000

51 500 000

241 473 900

1 453 024 815

15 165 924

119 985 468

1 829 650 107

1.43

2 035 650 107

Словения

p.m.

90 700 000

90 700 000

22 675 000

70 831 200

325 508 371

3 397 489

26 879 289

426 616 349

0.33

517 316 349

Словакия

p.m.

107 700 000

107 700 000

26 925 000

109 022 700

640 908 464

6 689 472

52 923 874

809 544 510

0.63

917 244 510

Финландия

p.m.

163 500 000

163 500 000

40 875 000

315 389 100

1 594 697 806

16 644 634

131 684 305

2 058 415 845

1.61

2 221 915 845

Швеция

p.m.

538 600 000

538 600 000

134 650 000

315 379 950

3 134 201 141

- 175 530 742

44 585 277

3 318 635 626

2.60

3 857 235 626

Обединеното кралство

p.m.

3 174 500 000

3 174 500 000

793 625 000

3 616 100 700

16 583 338 602

173 088 343

-5 254 368 981

15 118 158 664

11.82

18 292 658 664

Общо

p.m.

22 156 900 000

22 156 900 000

5 539 225 000

18 945 245 250

108 924 636 651

0

0

127 869 881 901

100,00

150 026 781 901

 (14)  (15)


(1)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2020 г. (ОВ L 57, 27.2.2020 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети от № 1/2020 до № 3/2020.

(2)  Стойностите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2019 г. (ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—3/2019.

(3)  Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджета трябва да бъдат балансирани“.

(4)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2020 г. (ОВ L 57, 27.2.2020 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети от № 1/2020 до № 3/2020.

(5)  Стойностите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2019 г. (ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—3/2019.

(6)  Собствените ресурси за бюджета за 2020 г. са определени въз основа на бюджетните прогнози, приети на 175-ото заседание на Консултативния комитет по собствените ресурси, проведено на 24 май 2019 г.

(7)  Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджета трябва да бъдат балансирани“.

(8)  Базата, която трябва да се използва, не надхвърля 50 % от БНД.

(9)  Изчисляване на ставката: (108 924 636 651) / (169 880 250 000) = 0, 641184814897553.

(10)  Закръглени проценти.

(11)  Размерът на разходите, свързани с разширяването, съответства на общите отпуснати разходи в 13-те държави членки, (които се присъединиха към Съюза след 30 април 2004 г.), с изключение на преките селскостопански плащания и свързаните с пазара разходи, както и тази част от разходите за развитие на селските райони, която произхожда от ФЕОГА, секция „Гарантиране“.

(12)  „Предимството за Обединено кралство“ съответства на ефектите, възникващи за Обединеното кралство от преминаването към ДДС с таван и въвеждането на собствения ресурс на базата на БНП/БНД.

(13)  Тези непредвидени приходи съответстват на нетните ползи за Обединеното кралство от повишението — от 10 до 20 % от 1 януари 2014 г. — в проценти от традиционните собствени ресурси, задържани от държавите членки за покриване на разходите по събиране на традиционните собствени ресурси (ТСО).

(14)  p.m. (собствени ресурси + други приходи = общо приходи = общо разходи); (150 026 781 901 + 5 146 824 016 = 155 173 605 917 = 155 173 605 917).

(15)  Общо собствени ресурси като процент от БНД: (150 026 781 901) / (16 988 025 000 000) = 0,88 %; таван на собствените ресурси като процент от БНД: 1,20 %.


 

B.   ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 3/2020

Нова сума

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

153 245 155 856

–3 218 373 955

150 026 781 901

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

p.m.

3 218 373 955

3 218 373 955

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 651 322 700

 

1 651 322 700

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

15 050 000

 

15 050 000

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

130 000 000

 

130 000 000

7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

115 000 000

 

115 000 000

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

2 076 361

 

2 076 361

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

15 001 000

 

15 001 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

155 173 605 917

0

155 173 605 917

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 3/2020

Нова сума

 

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Производствена такса

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

112 143 010 606

–3 218 373 955

108 924 636 651

 

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

112 143 010 606

–3 218 373 955

108 924 636 651

 

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0

 

0

 

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

0

 

0

 

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0

 

0

 

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

0

 

0

 

Позиция 1 — Общо

153 245 155 856

–3 218 373 955

150 026 781 901

ГЛАВА 1 1 —

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)

ГЛАВА 1 2 —

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 3 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 4 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 5 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 6 —

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1 4 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 4 0
Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 3/2020

Нова сума

112 143 010 606

–3 218 373 955

108 924 636 651

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Съюза е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава членка.

За финансова 2020 година ставката, която следва да бъде приложена към брутния национален доход на държавите членки, е 0,6412 %.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Коригиращ бюджет № 3/2020

Нов размер

Белгия

3 187 589 091

-91 480 099

3 096 108 992

България

408 672 479

-11 728 425

396 944 054

Чехия

1 424 290 714

-40 875 487

1 383 415 227

Дания

2 144 154 968

-61 534 753

2 082 620 215

Германия

24 276 310 633

- 696 701 874

23 579 608 759

Естония

185 258 159

-5 316 694

179 941 465

Ирландия

1 838 271 956

-52 756 267

1 785 515 689

Гърция

1 302 906 051

-37 391 888

1 265 514 163

Испания

8 567 264 514

- 245 870 526

8 321 393 988

Франция

16 758 794 383

- 480 957 904

16 277 836 479

Хърватия

363 902 478

-10 443 578

353 458 900

Италия

12 107 261 903

- 347 464 333

11 759 797 570

Кипър

144 942 053

-4 159 668

140 782 385

Латвия

217 028 224

-6 228 457

210 799 767

Литва

319 257 241

-9 162 311

310 094 930

Люксембург

292 269 816

-8 387 804

283 882 012

Унгария

949 160 991

-27 239 817

921 921 174

Малта

87 632 227

-2 514 943

85 117 284

Нидерландия

5 480 575 598

- 157 286 145

5 323 289 453

Австрия

2 727 419 229

-78 273 759

2 649 145 470

Полша

3 536 984 557

- 101 507 342

3 435 477 215

Португалия

1 390 189 070

-39 896 809

1 350 292 261

Румъния

1 495 957 042

-42 932 227

1 453 024 815

Словения

335 126 101

-9 617 730

325 508 371

Словакия

659 845 256

-18 936 792

640 908 464

Финландия

1 641 816 016

-47 118 210

1 594 697 806

Швеция

3 226 806 741

-92 605 600

3 134 201 141

Обединеното кралство

17 073 323 115

- 489 984 513

16 583 338 602

Статия 1 4 0 — общо

112 143 010 606

-3 218 373 955

108 924 636 651

ДЯЛ 3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 3/2020

Нова сума

 

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Излишък от предходната финансова година

p.m.

3 218 373 955

3 218 373 955

3 0 2

Възстановяване в бюджета на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

p.m.

3 218 373 955

3 218 373 955

 

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 1 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

p.m.

 

p.m.

 

Статия 3 1 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 2 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

p.m.

 

p.m.

 

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Определяне на нетния размер на корекциите на собствените ресурси на база ДДС и БНД за предходни финансови години

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Корекция във връзка с последиците от неучастието на някои държави членки в някои политики в областта <1<Пространство на свобода, сигурност и правосъдие<1<

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 5 0 4

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

 

p.m.

 

Статия 3 5 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 6 0 4

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

 

p.m.

 

Статия 3 6 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Корекция във връзка с прилагането на решенията за собствените ресурси

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 8

3 8 0

Корекция във връзка с изпълнението на рамката за извънредни мерки

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 3 8 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

Позиция 3 — Общо

p.m.

3 218 373 955

3 218 373 955

ГЛАВА 3 0 —

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

ГЛАВА 3 1 —

САЛДА И КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

ГЛАВА 3 2 —

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

ГЛАВА 3 3 —

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОРЕКЦИИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА БАЗА ДДС И БНД ЗА ПРЕДХОДНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

ГЛАВА 3 4 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА

ГЛАВА 3 5 —

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 6 —

РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 7 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

ГЛАВА 3 8 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАМКАТА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ

ГЛАВА 3 0 —   ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0 0
Излишък от предходната финансова година

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 3/2020

Нова сума

p.m.

3 218 373 955

3 218 373 955

Забележки

Съгласно член 18 от Финансовия регламент салдото от всяка финансова година, независимо дали е излишък или дефицит, се вписва като приход или като разход в бюджета за следващата финансова година.

Съответните разчети на тези приходи или разходи се записват в бюджета в хода на бюджетната процедура и когато това е уместно — в писмо за внасяне на корекции, представено съгласно член 39 от Финансовия регламент. Те се изготвят в съответствие с принципите, установени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014.

След приключване на отчетите за всяка финансова година всички отклонения от разчетите се вписват в бюджета за следващата финансова година чрез коригиращ бюджет, който трябва да бъде представен от Комисията в срок от 15 дни след представяне на предварителните отчети.

Дефицитът се вписва в статия 27 02 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29).

Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 7 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и по-специално член 18 от него.


4.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/19


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (ЕС, Евратом) 2020/1078

на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2020 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 4, буква а) и член 314, параграф 9 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (2),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (3),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (4),

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет окончателно на 27 ноември 2019 г. (5),

като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет от Комисията на 30 април 2020 г.,

като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2020, приета от Съвета на 25 май 2020 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден,

като взе предвид, че Парламентът е одобрил позицията на Съвета на 18 юни 2020 г.,

като взе предвид членове 94 и 96 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

ОБЯВЯВА:

Единична Статия

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2020 година е окончателно приет.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2020 г.

Председател

D. M. SASSOLI


(1)  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)  OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)  OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 57, 27.2.2020 г.


ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през финансовата 2020 година съгласно член 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2020 г.  (1)

Бюджет за 2019 г.  (2)

Промяна (в %)

 

 

 

 

1.

Интелигентен и приобщаващ растеж

72 353 828 442

67 556 947 173

+ 7,10

2.

Устойчив растеж: природни ресурси

57 904 492 439

57 399 857 331

+ 0,88

3.

Сигурност и гражданство

5 278 527 141

3 527 434 894

+ 49,64

4.

Глобална Европа

8 944 061 191

9 358 295 603

– 4,43

5.

Администрация

10 274 196 704

9 944 904 743

+ 3,31

6.

Компенсация

p.m.

p.m.

Специални инструменти

690 998 208

705 051 794

– 1,99

Общо разходи  (3)

155 446 104 125

148 492 491 538

+ 4,68

 (1)  (2)  (3)


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2020 г.  (4)

Бюджет за 2019 г.  (5)

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

1 928 450 061

1 894 392 136

+ 1,80

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

3 218 373 955

1 802 988 329

+78,50

Възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

p.m.

Нетно салдо на собствените ресурси, произлизащо от собствени ресурси на база ДДС и на база БНД за предходни години (глави 3 1, 3 2 и 3 3)

p.m.

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

5 146 824 016

3 697 380 465

+39,20

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

22 156 900 000

21 471 164 786

+ 3,19

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

18 945 245 250

17 738 667 150

+ 6,80

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

109 197 134 859

105 585 279 137

+ 3,42

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2014/335/EС, Евратом  (6)

150 299 280 109

144 795 111 073

+ 3,80

Общо приходи  (7)

155 446 104 125

148 492 491 538

+ 4,68

 (4)  (5)  (6)  (7)


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Държава членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван  (8)

Държави членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

2 064 785 000

4 828 731 000

50

2 414 365 500

2 064 785 000

 

България

294 223 000

619 079 000

50

309 539 500

294 223 000

 

Чехия

954 547 000

2 157 592 000

50

1 078 796 000

954 547 000

 

Дания

1 236 816 000

3 248 081 000

50

1 624 040 500

1 236 816 000

 

Германия

15 101 735 000

36 775 058 000

50

18 387 529 000

15 101 735 000

 

Естония

137 193 000

280 639 000

50

140 319 500

137 193 000

 

Ирландия

960 910 000

2 784 713 000

50

1 392 356 500

960 910 000

 

Гърция

766 480 000

1 973 712 000

50

986 856 000

766 480 000

 

Испания

5 902 319 000

12 978 152 000

50

6 489 076 000

5 902 319 000

 

Франция

11 424 424 000

25 387 121 000

50

12 693 560 500

11 424 424 000

 

Хърватия

353 644 000

551 259 000

50

275 629 500

275 629 500

Хърватия

Италия

7 379 229 000

18 340 730 000

50

9 170 365 000

7 379 229 000

 

Кипър

147 038 000

219 566 000

50

109 783 000

109 783 000

Кипър

Латвия

127 770 000

328 766 000

50

164 383 000

127 770 000

 

Литва

201 136 000

483 628 000

50

241 814 000

201 136 000

 

Люксембург

322 993 000

442 746 000

50

221 373 000

221 373 000

Люксембург

Унгария

612 612 000

1 437 840 000

50

718 920 000

612 612 000

 

Малта

94 154 000

132 750 000

50

66 375 000

66 375 000

Малта

Нидерландия

3 436 775 000

8 302 270 000

50

4 151 135 000

3 436 775 000

 

Австрия

1 867 511 000

4 131 641 000

50

2 065 820 500

1 867 511 000

 

Полша

2 664 822 000

5 358 014 000

50

2 679 007 000

2 664 822 000

 

Португалия

1 102 521 000

2 105 933 000

50

1 052 966 500

1 052 966 500

Португалия

Румъния

804 913 000

2 266 156 000

50

1 133 078 000

804 913 000

 

Словения

236 104 000

507 667 000

50

253 833 500

236 104 000

 

Словакия

363 409 000

999 569 000

50

499 784 500

363 409 000

 

Финландия

1 051 297 000

2 487 111 000

50

1 243 555 500

1 051 297 000

 

Швеция

2 102 533 000

4 888 140 000

50

2 444 070 000

2 102 533 000

 

Обединеното кралство

12 053 669 000

25 863 586 000

50

12 931 793 000

12 053 669 000

 

Общо

73 765 562 000

169 880 250 000

 

84 940 125 000

73 471 339 000

 

 (8)


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 3)

Държава членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

2 064 785 000

0,30

619 435 500

България

294 223 000

0,30

88 266 900

Чехия

954 547 000

0,30

286 364 100

Дания

1 236 816 000

0,30

371 044 800

Германия

15 101 735 000

0,15

2 265 260 250

Естония

137 193 000

0,30

41 157 900

Ирландия

960 910 000

0,30

288 273 000

Гърция

766 480 000

0,30

229 944 000

Испания

5 902 319 000

0,30

1 770 695 700

Франция

11 424 424 000

0,30

3 427 327 200

Хърватия

275 629 500

0,30

82 688 850

Италия

7 379 229 000

0,30

2 213 768 700

Кипър

109 783 000

0,30

32 934 900

Латвия

127 770 000

0,30

38 331 000

Литва

201 136 000

0,30

60 340 800

Люксембург

221 373 000

0,30

66 411 900

Унгария

612 612 000

0,30

183 783 600

Малта

66 375 000

0,30

19 912 500

Нидерландия

3 436 775 000

0,15

515 516 250

Австрия

1 867 511 000

0,30

560 253 300

Полша

2 664 822 000

0,30

799 446 600

Португалия

1 052 966 500

0,30

315 889 950

Румъния

804 913 000

0,30

241 473 900

Словения

236 104 000

0,30

70 831 200

Словакия

363 409 000

0,30

109 022 700

Финландия

1 051 297 000

0,30

315 389 100

Швеция

2 102 533 000

0,15

315 379 950

Обединеното кралство

12 053 669 000

0,30

3 616 100 700

Общо

73 471 339 000

 

18 945 245 250


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 4)

Държава членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

4 828 731 000

 

3 103 854 569

България

619 079 000

 

397 937 094

Чехия

2 157 592 000

 

1 386 876 135

Дания

3 248 081 000

 

2 087 830 333

Германия

36 775 058 000

 

23 638 598 177

Естония

280 639 000

 

180 391 627

Ирландия

2 784 713 000

 

1 789 982 538

Гърция

1 973 712 000

 

1 268 680 117

Испания

12 978 152 000

 

8 342 211 730

Франция

25 387 121 000

 

16 318 558 959

Хърватия

551 259 000

 

354 343 153

Италия

18 340 730 000

 

11 789 217 212

Кипър

219 566 000

 

141 134 582

Латвия

328 766 000

0,6427889  (9)

211 327 127

Литва

483 628 000

 

310 870 698

Люксембург

442 746 000

 

284 592 203

Унгария

1 437 840 000

 

924 227 557

Малта

132 750 000

 

85 330 223

Нидерландия

8 302 270 000

 

5 336 606 797

Австрия

4 131 641 000

 

2 655 772 872

Полша

5 358 014 000

 

3 444 071 794

Португалия

2 105 933 000

 

1 353 670 305

Румъния

2 266 156 000

 

1 456 659 867

Словения

507 667 000

 

326 322 700

Словакия

999 569 000

 

642 511 833

Финландия

2 487 111 000

 

1 598 687 283

Швеция

4 888 140 000

 

3 142 042 014

Обединеното кралство

25 863 586 000

 

16 624 825 360

Общо

169 880 250 000

 

109 197 134 859

 (9)


ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на брутното намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Дания, Нидерландия и Швеция и финансирането ѝ съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 6)

Държава членка

Брутно намаление

Дял в проценти от БНД базата

Ключ БНД, приложен към брутното намаление

Финансиране на намалението

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Белгия

 

2,84

32 315 590

32 315 590

България

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Чехия

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Дания

- 146 333 564

1,91

21 737 317

- 124 596 247

Германия

 

21,65

246 111 806

246 111 806

Естония

 

0,17

1 878 136

1 878 136

Ирландия

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Гърция

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Испания

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Франция

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Хърватия

 

0,32

3 689 222

3 689 222

Италия

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Кипър

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Латвия

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Литва

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Люксембург

 

0,26

2 963 014

2 963 014

Унгария

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Малта

 

0,08

888 410

888 410

Нидерландия

- 782 321 749

4,89

55 561 753

- 726 759 996

Австрия

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Полша

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Португалия

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Румъния

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Словения

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Словакия

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Финландия

 

1,46

16 644 634

16 644 634

Швеция

- 208 243 919

2,88

32 713 177

- 175 530 742

Обединеното кралство

 

15,22

173 088 343

173 088 343

Общо

-1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0

Ценови дефлатор на БВП на ЕС, в евро (икономическа прогноза от пролетта на 2019 г.): а) 2011 г., ЕС-27 = 100,0000 / б) 2013 г., ЕС-27 = 102,9958 / в) 2013 г. ЕС-28 = 102,9874 / г) 2020 г., ЕС-28 = 112,5551

Еднократна сума за Нидерландия: по цени от 2020 г.: 695 000 000 EUR × [ (б/а) × (г/в) ] = 782 321 749 EUR

Еднократна сума за Швеция: по цени от 2020 г.: 185 000 000 EUR × [ (б/а) × (г/в) ] = 208 243 919 EUR

Еднократна сума за Дания: по цени от 2020 г.: 130 000 000 EUR × [ (б/а) × (г/в) ] = 146 333 564 EUR


ТАБЛИЦА 5

Корекция на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2019 г. съгласно член 4 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент  (10)(в %)

Сума

1. Дял на Обединеното кралство (в %) в индикативната база за ДДС без таван

16,3037

 

2. Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7,3015

 

3. (1) – (2)

9,0022

 

4. Общ размер на разпределените разходи

 

130 008 765 143

5. Разходи, свързани с разширяването  (11)

 

30 694 725 929

6. Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

99 314 039 214

7. Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

5 900 699 546

8. Предимство за Обединеното кралство (12)

 

690 825 371

9. Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

5 209 874 175

10. Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси  (13)

 

-44 494 806

11. Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

5 254 368 981

 (10)  (11)  (12)  (13)


ТАБЛИЦА 6

Изчисляване на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на – 5 254 368 981 EUR (глава 1 5)

Държава членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,84

3,35

5,37

 

1,51

4,87

255 665 342

България

0,36

0,43

0,69

 

0,19

0,62

32 778 186

Чехия

1,27

1,50

2,40

 

0,68

2,17

114 237 363

Дания

1,91

2,26

3,61

 

1,02

3,27

171 975 150

Германия

21,65

25,54

0,00

-19,15

0,00

6,38

335 429 452

Естония

0,17

0,19

0,31

 

0,09

0,28

14 858 907

Ирландия

1,64

1,93

3,10

 

0,87

2,81

147 441 346

Гърция

1,16

1,37

2,19

 

0,62

1,99

104 501 525

Испания

7,64

9,01

14,43

 

4,07

13,08

687 150 240

Франция

14,94

17,63

28,23

 

7,95

25,58

1 344 164 122

Хърватия

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,56

29 187 341

Италия

10,80

12,74

20,40

 

5,75

18,48

971 081 015

Кипър

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

11 625 294

Латвия

0,19

0,23

0,37

 

0,10

0,33

17 407 073

Литва

0,28

0,34

0,54

 

0,15

0,49

25 606 504

Люксембург

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

23 441 937

Унгария

0,85

1,00

1,60

 

0,45

1,45

76 128 874

Малта

0,08

0,09

0,15

 

0,04

0,13

7 028 674

Нидерландия

4,89

5,76

0,00

-4,32

0,00

1,44

75 725 942

Австрия

2,43

2,87

0,00

-2,15

0,00

0,72

37 685 164

Полша

3,15

3,72

5,96

 

1,68

5,40

283 689 127

Португалия

1,24

1,46

2,34

 

0,66

2,12

111 502 190

Румъния

1,33

1,57

2,52

 

0,71

2,28

119 985 468

Словения

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 879 289

Словакия

0,59

0,69

1,11

 

0,31

1,01

52 923 874

Финландия

1,46

1,73

2,77

 

0,78

2,51

131 684 305

Швеция

2,88

3,39

0,00

-2,55

0,00

0,85

44 585 277

Обединеното кралство

15,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Общо

100,00

100,00

100,00

-28,17

28,17

100,00

5 254 368 981

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 7

Обобщение на финансирането  (14)на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави членки

Държава членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

 

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси  (15)

Нето налози върху захарта (80 %)

Нето мита (80 %)

Общо нето традиционни собствени ресурси (80 %)

Разходи по събирането (20 % брутните ТСР) (p.m.)

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Намаление в полза на Дания, Нидерландия и Швеция

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Белгия

p.m.

2 264 600 000

2 264 600 000

566 150 000

619 435 500

3 103 854 569

32 315 590

255 665 342

4 011 271 001

3.13

6 275 871 001

България

p.m.

113 700 000

113 700 000

28 425 000

88 266 900

397 937 094

4 143 098

32 778 186

523 125 278

0.41

636 825 278

Чехия

p.m.

316 800 000

316 800 000

79 200 000

286 364 100

1 386 876 135

14 439 375

114 237 363

1 801 916 973

1.41

2 118 716 973

Дания

p.m.

372 700 000

372 700 000

93 175 000

371 044 800

2 087 830 333

- 124 596 247

171 975 150

2 506 254 036

1.96

2 878 954 036

Германия

p.m.

4 257 000 000

4 257 000 000

1 064 250 000

2 265 260 250

23 638 598 177

246 111 806

335 429 452

26 485 399 685

20.67

30 742 399 685

Естония

p.m.

36 900 000

36 900 000

9 225 000

41 157 900

180 391 627

1 878 136

14 858 907

238 286 570

0.19

275 186 570

Ирландия

p.m.

333 400 000

333 400 000

83 350 000

288 273 000

1 789 982 538

18 636 293

147 441 346

2 244 333 177

1.75

2 577 733 177

Гърция

p.m.

193 100 000

193 100 000

48 275 000

229 944 000

1 268 680 117

13 208 785

104 501 525

1 616 334 427

1.26

1 809 434 427

Испания

p.m.

1 660 500 000

1 660 500 000

415 125 000

1 770 695 700

8 342 211 730

86 854 423

687 150 240

10 886 912 093

8.50

12 547 412 093

Франция

p.m.

1 823 600 000

1 823 600 000

455 900 000

3 427 327 200

16 318 558 959

169 899 670

1 344 164 122

21 259 949 951

16.59

23 083 549 951

Хърватия

p.m.

41 300 000

41 300 000

10 325 000

82 688 850

354 343 153

3 689 222

29 187 341

469 908 566

0.37

511 208 566

Италия

p.m.

1 998 200 000

1 998 200 000

499 550 000

2 213 768 700

11 789 217 212

122 742 708

971 081 015

15 096 809 635

11.78

17 095 009 635

Кипър

p.m.

27 100 000

27 100 000

6 775 000

32 934 900

141 134 582

1 469 414

11 625 294

187 164 190

0.15

214 264 190

Латвия

p.m.

47 000 000

47 000 000

11 750 000

38 331 000

211 327 127

2 200 219

17 407 073

269 265 419

0.21

316 265 419

Литва

p.m.

108 500 000

108 500 000

27 125 000

60 340 800

310 870 698

3 236 611

25 606 504

400 054 613

0.31

508 554 613

Люксембург

p.m.

16 800 000

16 800 000

4 200 000

66 411 900

284 592 203

2 963 014

23 441 937

377 409 054

0.29

394 209 054

Унгария

p.m.

223 900 000

223 900 000

55 975 000

183 783 600

924 227 557

9 622 538

76 128 874

1 193 762 569

0.93

1 417 662 569

Малта

p.m.

14 700 000

14 700 000

3 675 000

19 912 500

85 330 223

888 410

7 028 674

113 159 807

0.09

127 859 807

Нидерландия

p.m.

2 758 500 000

2 758 500 000

689 625 000

515 516 250

5 336 606 797

- 726 759 996

75 725 942

5 201 088 993

4.06

7 959 588 993

Австрия

p.m.

222 900 000

222 900 000

55 725 000

560 253 300

2 655 772 872

27 650 415

37 685 164

3 281 361 751

2.56

3 504 261 751

Полша

p.m.

844 800 000

844 800 000

211 200 000

799 446 600

3 444 071 794

35 857 741

283 689 127

4 563 065 262

3.56

5 407 865 262

Португалия

p.m.

199 900 000

199 900 000

49 975 000

315 889 950

1 353 670 305

14 093 655

111 502 190

1 795 156 100

1.40

1 995 056 100

Румъния

p.m.

206 000 000

206 000 000

51 500 000

241 473 900

1 456 659 867

15 165 924

119 985 468

1 833 285 159

1.43

2 039 285 159

Словения

p.m.

90 700 000

90 700 000

22 675 000

70 831 200

326 322 700

3 397 489

26 879 289

427 430 678

0.33

518 130 678

Словакия

p.m.

107 700 000

107 700 000

26 925 000

109 022 700

642 511 833

6 689 472

52 923 874

811 147 879

0.63

918 847 879

Финландия

p.m.

163 500 000

163 500 000

40 875 000

315 389 100

1 598 687 283

16 644 634

131 684 305

2 062 405 322

1.61

2 225 905 322

Швеция

p.m.

538 600 000

538 600 000

134 650 000

315 379 950

3 142 042 014

- 175 530 742

44 585 277

3 326 476 499

2.60

3 865 076 499

Обединеното кралство

p.m.

3 174 500 000

3 174 500 000

793 625 000

3 616 100 700

16 624 825 360

173 088 343

-5 254 368 981

15 159 645 422

11.83

18 334 145 422

Общо

p.m.

22 156 900 000

22 156 900 000

5 539 225 000

18 945 245 250

109 197 134 859

0

0

128 142 380 109

100,00

150 299 280 109

 (14)  (15)


(1)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2020 г. (ОВ L 57, 27.2.2020 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—4/2020.

(2)  Стойностите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2019 г. (ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—3/2019.

(3)  Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджета трябва да бъдат балансирани“.

(4)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2020 г. (ОВ L 57, 27.2.2020 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—4/2020.

(5)  Стойностите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2019 г. (ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—3/2019.

(6)  Собствените ресурси за бюджета за 2020 г. са определени въз основа на бюджетните прогнози, приети на 175-ото заседание на Консултативния комитет по собствените ресурси, проведено на 24 май 2019 г.

(7)  Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджета трябва да бъдат балансирани“.

(8)  Базата, която трябва да се използва, не надхвърля 50 % от БНД.

(9)  Изчисляване на ставката: (109 197 134 859)/(169 880 250 000) = 0,642788875451973.

(10)  Закръглени проценти.

(11)  Размерът на разходите, свързани с разширяването, съответства на общите отпуснати разходи в 13-те държави членки, (които се присъединиха към Съюза след 30 април 2004 г.), с изключение на преките селскостопански плащания и свързаните с пазара разходи, както и тази част от разходите за развитие на селските райони, която произхожда от ФЕОГА, секция „Гарантиране“.

(12)  „Предимството за Обединено кралство“ съответства на ефектите, възникващи за Обединеното кралство от преминаването към ДДС с таван и въвеждането на собствения ресурс на базата на БНП/БНД.

(13)  Тези непредвидени приходи съответстват на нетните ползи за Обединеното кралство от повишението — от 10 до 20 % от 1 януари 2014 г. — в проценти от традиционните собствени ресурси, задържани от държавите членки за покриване на разходите по събиране на традиционните собствени ресурси (ТСО).

(14)  p.m. (собствени ресурси + други приходи = общо приходи = общо разходи); (150 299 280 109 + 5 146 824 016 = 155 446 104 125 = 155 446 104 125).

(15)  Общо собствени ресурси като процент от БНД: (150 299 280 109)/(16 988 025 000 000) = 0,88 %; таван на собствените ресурси като процент от БНД: 1,20 %.


 

B.   ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 4/2020

Нова сума

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

150 026 781 901

272 498 208

150 299 280 109

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

3 218 373 955

 

3 218 373 955

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 651 322 700

 

1 651 322 700

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

15 050 000

 

15 050 000

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

130 000 000

 

130 000 000

7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

115 000 000

 

115 000 000

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

2 076 361

 

2 076 361

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

15 001 000

 

15 001 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

155 173 605 917

272 498 208

155 446 104 125

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 4/2020

Нова сума

 

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Производствена такса

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

108 924 636 651

272 498 208

109 197 134 859

 

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

108 924 636 651

272 498 208

109 197 134 859

 

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0

 

0

 

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

0

 

0

 

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0

 

0

 

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

0

 

0

 

Позиция 1 — Общо

150 026 781 901

272 498 208

150 299 280 109

ГЛАВА 1 1 —

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)

ГЛАВА 1 2 —

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 3 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 4 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 5 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 6 —

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1 4 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 4 0
Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 4/2020

Нова сума

108 924 636 651

272 498 208

109 197 134 859

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Съюза е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава членка.

За 2020 финансова година ставката, която следва да бъде приложена към брутния национален доход на държавите членки, е 0,6428 %.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Коригиращ бюджет № 4/2020

Нов размер

Белгия

3 096 108 992

7 745 577

3 103 854 569

България

396 944 054

993 040

397 937 094

Чехия

1 383 415 227

3 460 908

1 386 876 135

Дания

2 082 620 215

5 210 118

2 087 830 333

Германия

23 579 608 759

58 989 418

23 638 598 177

Естония

179 941 465

450 162

180 391 627

Ирландия

1 785 515 689

4 466 849

1 789 982 538

Гърция

1 265 514 163

3 165 954

1 268 680 117

Испания

8 321 393 988

20 817 742

8 342 211 730

Франция

16 277 836 479

40 722 480

16 318 558 959

Хърватия

353 458 900

884 253

354 343 153

Италия

11 759 797 570

29 419 642

11 789 217 212

Кипър

140 782 385

352 197

141 134 582

Латвия

210 799 767

527 360

211 327 127

Литва

310 094 930

775 768

310 870 698

Люксембург

283 882 012

710 191

284 592 203

Унгария

921 921 174

2 306 383

924 227 557

Малта

85 117 284

212 939

85 330 223

Нидерландия

5 323 289 453

13 317 344

5 336 606 797

Австрия

2 649 145 470

6 627 402

2 655 772 872

Полша

3 435 477 215

8 594 579

3 444 071 794

Португалия

1 350 292 261

3 378 044

1 353 670 305

Румъния

1 453 024 815

3 635 052

1 456 659 867

Словения

325 508 371

814 329

326 322 700

Словакия

640 908 464

1 603 369

642 511 833

Финландия

1 594 697 806

3 989 477

1 598 687 283

Швеция

3 134 201 141

7 840 873

3 142 042 014

Обединеното кралство

16 583 338 602

41 486 758

16 624 825 360

Статия 1 4 0 — общо

108 924 636 651

272 498 208

109 197 134 859


РАЗДЕЛ III

КОМИСИЯ

РАЗХОДИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 4/2020

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

550 910 219

1 501 374 219

 

 

550 910 219

1 501 374 219

02

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП

3 203 612 540

2 706 787 634

 

 

3 203 612 540

2 706 787 634

03

КОНКУРЕНЦИЯ

116 380 398

116 380 398

 

 

116 380 398

116 380 398

04

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

14 881 605 545

13 394 134 411

 

 

14 881 605 545

13 394 134 411

05

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

58 698 932 091

57 007 767 922

 

 

58 698 932 091

57 007 767 922

06

МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

4 871 268 495

3 065 461 523

 

 

4 871 268 495

3 065 461 523

07

ОКОЛНА СРЕДА

555 989 653

410 691 242

 

 

555 989 653

410 691 242

08

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

7 987 937 964

7 093 573 238

 

 

7 987 937 964

7 093 573 238

09

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

2 684 291 569

2 310 507 713

 

 

2 684 291 569

2 310 507 713

10

ПРЕКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

452 584 121

446 424 944

 

 

452 584 121

446 424 944

11

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

1 096 734 831

904 804 693

 

 

1 096 734 831

904 804 693

 

Резерви (40 02 41)

67 843 000

64 300 000

 

 

67 843 000

64 300 000

 

 

1 164 577 831

969 104 693

 

 

1 164 577 831

969 104 693

12

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

114 419 241

115 165 918

 

 

114 419 241

115 165 918

13

РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

42 471 510 173

36 055 407 098

272 498 208

272 498 208

42 744 008 381

36 327 905 306

14

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

177 055 750

170 293 750

 

 

177 055 750

170 293 750

15

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

4 828 897 829

4 457 288 075

 

 

4 828 897 829

4 457 288 075

16

КОМУНИКАЦИЯ

219 381 095

216 738 095

 

 

219 381 095

216 738 095

17

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

668 839 926

625 083 932

 

 

668 839 926

625 083 932

18

МИГРАЦИЯ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

5 727 715 528

4 186 600 656

 

 

5 727 715 528

4 186 600 656

 

Резерви (40 02 41)

1 003 000

1 003 000

 

 

1 003 000

1 003 000

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

19

ИНСТРУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

907 036 746

808 717 831

 

 

907 036 746

808 717 831

20

ТЪРГОВИЯ

119 662 291

118 971 291

 

 

119 662 291

118 971 291

21

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

3 819 395 952

3 320 689 539

 

 

3 819 395 952

3 320 689 539

22

ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

4 349 309 007

3 379 739 705

 

 

4 349 309 007

3 379 739 705

23

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

1 740 017 691

1 536 881 622

 

 

1 740 017 691

1 536 881 622

24

БОРБА С ИЗМАМИТЕ

84 569 600

80 879 853

 

 

84 569 600

80 879 853

25

КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА КОМИСИЯТА И ПРАВНИ СЪВЕТИ

261 638 248

262 663 248

 

 

261 638 248

262 663 248

26

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1 169 128 790

1 168 977 000

 

 

1 169 128 790

1 168 977 000

27

БЮДЖЕТ

72 732 451

72 732 451

 

 

72 732 451

72 732 451

28

ОДИТ

20 254 041

20 254 041

 

 

20 254 041

20 254 041

29

СТАТИСТИКА

162 101 479

159 101 479

 

 

162 101 479

159 101 479

30

ПЕНСИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

2 133 215 000

2 133 215 000

 

 

2 133 215 000

2 133 215 000

31

ЕЗИКОВИ СЛУЖБИ

410 651 078

410 651 078

 

 

410 651 078

410 651 078

32

ЕНЕРГЕТИКА

2 399 423 663

1 870 314 222

 

 

2 399 423 663

1 870 314 222

33

ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ

285 532 215

281 548 093

 

 

285 532 215

281 548 093

34

ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

180 975 805

114 778 918

 

 

180 975 805

114 778 918

40

РЕЗЕРВИ

537 763 000

358 500 000

 

 

537 763 000

358 500 000

 

Общо

168 030 320 025

167 248 223 575

272 498 208

272 498 208

168 302 818 233

167 520 721 783

 

От които резерви (40 02 41)

68 846 000

65 303 000

 

 

68 846 000

65 303 000

ДЯЛ 13

РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

Общ сбор на бюджетни кредити (2020 г. и 2019 г.) и изпълнение на бюджета (2018 г.)

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 4/2020

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

93 498 974

93 498 974

 

 

93 498 974

93 498 974

13 03

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

32 036 715 121

27 453 357 448

 

 

32 036 715 121

27 453 357 448

13 04

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

10 089 302 692

8 323 164 696

 

 

10 089 302 692

8 323 164 696

13 05

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

81 436 386

43 585 980

 

 

81 436 386

43 585 980

13 06

ФОНД СОЛИДАРНОСТ

50 000 000

50 000 000

272 498 208

272 498 208

322 498 208

322 498 208

13 07

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОМОЩТА

35 762 000

37 000 000

 

 

35 762 000

37 000 000

13 08

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИТЕ РЕФОРМИ – ОПЕРАТИВНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

84 795 000

54 800 000

 

 

84 795 000

54 800 000

 

Позиция 13 — Общо

42 471 510 173

36 055 407 098

272 498 208

272 498 208

42 744 008 381

36 327 905 306

ГЛАВА 13 06 —   ФОНД СОЛИДАРНОСТ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 4/2020

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 06

ФОНД СОЛИДАРНОСТ

13 06 01

Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

9

50 000 000

50 000 000

272 498 208

272 498 208

322 498 208

322 498 208

13 06 02

Подпомагане на държавите, водещи преговори за присъединяване, в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Глава 13 06 — Общо

 

50 000 000

50 000 000

272 498 208

272 498 208

322 498 208

322 498 208

13 06 01
Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

Суми(Многогодишнибюджетникредити)

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет № 4/2020

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

50 000 000

50 000 000

272 498 208

272 498 208

322 498 208

322 498 208

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в случаи на големи или регионални бедствия в държавите членки. Помощ следва да се предоставя във връзка с природни бедствия на засегнатите държави членки, като се определи срок за използване на предоставената финансова помощ и се предвиди, че държавите членки бенефициери следва да докажат използването на получените средства. Получена помощ, която впоследствие е компенсирана от плащания от трета страна или превишава окончателната оценка на щетите, следва да бъде възстановена

Правно основание

Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884), и по-специално член 10 от него.

Актове за справка

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, представено от Комисията на 4 септември 2019 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение (COM(2019)0399).