ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 212

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
3 юли 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/947 на Съвета от 26 юни 2020 година за сключване от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

*

Решение (ЕС) 2020/948 на Съвета от 26 юни 2020 година за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

3

 

*

Решение (ЕС) 2020/949 на Съвета от 26 юни 2020 година за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

5

 

*

Решение (ЕС) 2020/950 на Съвета от 26 юни 2020 година за сключването, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

6

 

*

Решение (ЕС) 2020/951 на Съвета от 26 юни 2020 година за сключване от името на Съюза на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова

8

 

*

Решение (ЕС) 2020/952 на Съвета от 26 юни 2020 година относно сключването от името на Съюза на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна

10

 

*

Решение (ЕС) 2020/953 на Съвета от 26 юни 2020 година относно сключването от името на Съюза на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/954 на Съвета от 25 юни 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване, по отношение на уведомяването за доброволно участие в Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) от 1 януари 2021 г. и избрания вариант за изчисляване на изисквания за компенсиране на операторите на въздухоплавателни средства през периода 2021—2023 г.

14

 

*

Решение (ОВППС) 2020/955 на Съвета от 30 юни 2020 година за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

18

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала ( OB L 150, 7.6.2019 г. )

20

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/947 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2020 година

за сключване от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид Акта за присъединяването на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (ЕС) 2015/1389 на Съвета (2) и при условие за сключването му бе подписан Протоколът за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова (3) с оглед присъединяването на Хърватия към Европейския съюз („протоколът“).

(2)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (4) се одобрява от името на Съюза и неговите държави членки.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза и неговите държави членки акта за одобрение, предвиден в член 3 от протокола.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Одобрение от 17 юни 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2015/1389 на Съвета от 7 май 2015 г. за подписване от името на Съюза и на неговите държави членки и за временно прилагане на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (OВ L 215, 14.8.2015 г., стp. 1).

(3)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 292, 20.10.2012 г., стр. 3.

(4)  Текстът на протокола бе публикуван в ОВ L 215, 14 август 2015 г. заедно с решението за неговото подписване.


3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/948 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2020 година

за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейския съюз и на неговите държави членки Споразумението за общо авиационно пространство с Грузия („Споразумението“) в съответствие с решението на Съвета, упълномощаващо Комисията да започне преговори.

(2)

Споразумението беше подписано на 2 декември 2010 г., при условие че бъде сключено на по-късна дата, в съответствие с Решение 2012/708/ЕС на Съвета и на Представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета (2).

(3)

Споразумението е ратифицирано от всички държави членки с изключение на Република Хърватия. Република Хърватия се присъединява към Споразумението в съответствие с процедурата, предвидена в Акта за присъединяване, приложен към Договора за присъединяване от 5 декември 2011 г. Съответният протокол за присъединяване на Република Хърватия бе подписан през ноември 2014 г.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза.

(5)

В член 3 и член 4 от Решение 2012/708/ЕС се съдържат разпоредби относно вземането на решения и представителството във връзка с различни уредени в Споразумението въпроси. С оглед на Решението на Съда на Европейския съюз от 28 април 2015 г. по дело C-28/12 (3), прилагането на някои от тези разпоредби следва да бъде прекратено. Като се имат предвид Договорите, не са необходими нито нови разпоредби по тези въпроси, нито разпоредби за задължения на държавите членки за предоставяне на информация. Следователно член 3, параграфи 2 —5 и членове 4 и 5 от Решение 2012/708/ЕС следва да престанат да бъдат прилагани от датата на влизане в сила на настоящото решение.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна („Споразумението“) се одобрява от името на Съюза (4).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 29 от Споразумението.

Член 3

Позицията, която трябва да се заеме от Съюза по отношение на решенията на Съвместния комитет по член 22 от Споразумението, отнасящи се единствено до включването на законодателство на Съюза в приложение III към Споразумението (Правила, приложими за гражданското въздухоплаване), при условие за извършване на всички необходими технически корекции, се приема от Комисията след представянето ѝ за консултация на Съвета или негов подготвителен орган, в зависимост от решението на Съвета.

Член 4

Член 3, параграфи 2—5 и членове 4 и 5 от Решение 2012/708/ЕС престават да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Одобрение от 17 юни 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение 2012/708/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 октомври 2010 г. за подписването и временното прилагане на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2015:282.

(4)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 3 заедно с решението за подписването му.


3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/5


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/949 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2020 година

за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2014/928/ЕС на Съвета (2) Протоколът за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (3), във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (наричан по-нататък „протоколът“) бе подписан при условие че бъде сключен.

(2)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (4) се одобрява от името на Съюза и неговите държави членки.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза и неговите държави членки акта за одобрение, предвиден в член 3 от протокола.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Одобрение от 28 април 2016 г.

(2)  Решение 2014/928/ЕС на Съвета от 8 октомври 2014 г. за подписването от името на Съюза и на неговите държави членки и за временното прилагана не Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 1).

(3)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 3.

(4)  Текстът на протокола бе публикуван в ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 3, заедно с решението за неговото подписване.


3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/6


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/950 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2020 година

за сключването, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид Акта за присъединяването на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (ЕС) 2015/372 на Съвета (2) Протоколът за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (3), с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз („протоколът“) бе подписан при условието за сключването му.

(2)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватиякъм Европейския съюз (4) се одобрява, от името на Съюза и неговите държави членки,..

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза и неговите държави членки акта за одобрение, предвиден в член 3 от Протокола.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Одобрение от 28 април 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2015/372 на Съвета от 8 октомври 2014 г. за подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 64, 7.3.2015 г., стр.1).

(3)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 3.

(4)  Текстът на протокола е публикуван в ОВ L 64 на 7 март 2015 г., заедно с решението за подписването му.


3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/8


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/951 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2020 година

за сключване от името на Съюза на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова (2) (наричано по-нататък „споразумението“) бе подписано на 26 юни 2012 г. при условие за сключването му в съответствие с Решение 2012/639/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета (3).

(2)

Споразумението е ратифицирано от всички държави членки, с изключение на Република Хърватия, която се присъединява към споразумението в съответствие с Акта за присъединяване от 2012 г. Протоколът за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (4), бе подписан на 22 юли 2015 г. в съответствие с Решение (EС) 2015/1389 на Съвета (5).

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза.

(4)

В членове 4 и 5 от Решение 2012/639/ЕС се съдържат разпоредби относно вземането на решения и представителството във връзка с различни уредени в споразумението въпроси. Предвид решението на Съда от 28 април 2015 г. по дело C-28/12 (6), Комисия/Съвет, прилагането на тези разпоредби следва да бъде преустановено. Като се имат предвид Договорите не са необходими нови разпоредби по тези въпроси, както и разпоредбите относно предоставянето на информация на Комисията, съдържащи се в член 6 от Решение 2012/639/ЕС, вече не са необходими. Следователно член 4, параграфи 2—5 и членове 5 и 6 от Решение 2012/639/ЕС следва да престанат да бъдат прилагани от датата на влизане в сила на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова се одобрява от името на Съюза (7).

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 29, параграф 1 от споразумението, от името на Съюза.

Член 3

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по отношение на решенията на Съвместния комитет по член 26, параграф 7, буква а) от споразумението, относно включването на законодателство на Съюза в приложение III към споразумението, при условие за извършване на всички необходими технически корекции, се изразява от Комисията, след като е била представена с цел консултация на Съвета или на неговите подготвителни органи, съгласно това, което прецени Съветът.

Член 4

Член 4, параграфи 2—5 и членове 5 и 6 от Решение 2012/639/ЕС престават да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Одобрение от 17 юни 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  OВ L 292, 20.10.2012 г., стр 3.

(3)  Решение 2012/639/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 7 юни 2012 г. относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова (ОВ L 292, 20.10.2012 г., стр. 1).

(4)  OВ L 215, 14.8.2015 г., стр. 3.

(5)  Решение (ЕС) 2015/1389 на Съвета от 7 май 2015 г. за подписване от името на Съюза и на неговите държави членки и за временно прилагане на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 215, 14.8.2015 г., стр. 1).

(6)  Решение на Съда от 28 април 2015 г., Комисия/Съвет, дело C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

(7)  Текстът на споразумението е публикувано в ОВ L 292, 20.10.2012 г., стр. 3, заедно с решението за подписването му.


3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/10


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/952 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2020 година

относно сключването от името на Съюза на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (2) (наричано по-нататък „споразумението“) бе подписано на 10 юни 2013 г. при условие за сключването му в съответствие с Решение 2013/398/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета (3).

(2)

Споразумението е ратифицирано от всички държави членки, с изключение на Република Хърватия, която се присъединява към споразумението в съответствие с Акта за присъединяване от 2012 г. Протоколът за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (4), бе подписан на 19 февруари 2015 г. в съответствие с Решение (ЕС) 2015/372 на Съвета (5).

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза.

(4)

Споразумението следва да се прилага в съответствие с позицията на Съюза, че териториите, попаднали под израелско управление през юни 1967 г., не са част от територията на Държавата Израел.

(5)

В членове 4 и 5 от Решение 2013/398/ЕС се съдържат разпоредби относно вземането на решения и представителството във връзка с различни уредени в споразумението въпроси. Предвид решението на Съда от 28 април 2015 г. по дело C-28/12 (6), Комисия/Съвет, прилагането на тези разпоредби следва да бъде преустановено. Като се имат предвид Договорите, не са необходими нови разпоредби по тези въпроси, както и разпоредбите относно предоставянето на информация на Комисията, съдържащи се в член 6 от Решение 2013/398/ЕС, вече не са необходими. Следователно член 4, параграфи 2—5 и членове 5 и 6 от Решение 2013/398/ЕС следва да престанат да бъдат прилагани от датата на влизане в сила на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна се одобрява от името на Съюза (7).

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 30, параграф 2 от споразумението, от името на Съюза.

Член 3

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по отношение на решенията на Съвместния комитет по член 27, параграф 6, буква а) от споразумението, отнасящи се до включването на законодателство на Съюза в приложение IV към споразумението, при условие за извършване на всички необходими технически корекции, се изразява от Комисията, след като е била представена с цел консултация на Съвета или на неговите подготвителни органи, съгласно това, което реши Съветът.

Член 4

Член 4, параграфи 2—5 и членове 5 и 6 от Решение 2013/398/ЕС престават да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Одобрение от 17 юни 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  OВ L 208, 2.8.2013 г., стp. 3.

(3)  Решение 2013/398/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 20 декември 2012 г. за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 1).

(4)  OВ L 64, 7.3.2015 г., стр. 3.

(5)  Решение (ЕС) 2015/372 на Съвета от 8 октомври 2014 г. за подписването, от името на Съюза и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 64, 7.3.2015 г., стр. 1).

(6)  Решение на Съда от 28 април 2015 г., Комисия/Съвет, дело C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

(7)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 3, заедно с решението за подписването му.


3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/12


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/953 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2020 година

относно сключването от името на Съюза на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (2) (наричано по-нататък „споразумението“), бе подписано на 15 декември 2010 г. при условие за сключването му на по-късна дата в съответствие с Решение 2012/750/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета (3).

(2)

Споразумението е ратифицирано от всички държави членки, с изключение на Република Хърватия, която се присъединява към споразумението в съответствие с Акта за присъединяване от 2012 г. Протоколът за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (4) бе подписан на 3 май 2016 г. в съответствие с Решение (ЕС) 2016/803 на Съвета (5).

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза.

(4)

В членове 3 и 4 от Решение 2012/750/ЕС се съдържат разпоредби относно вземането на решения и представителството във връзка с различни уредени в Споразумението въпроси. Предвид решението на Съда от 28 април 2015 г. по дело C-28/12 (6) - Комисия/Съвет прилагането на тези разпоредби следва да бъде преустановено. Като се имат предвид Договорите, не са необходими нови разпоредби по тези въпроси, както и разпоредбите предоставянето на информация на Комисията, съдържащи се в член 5 от Решение 2012/750/ЕС, вече не са необходими. Следователно член 3, параграфи 2—5 и членове 4 и 5 от Решение 2012/750/ЕС следва да престанат да бъдат прилагани от датата на влизане в сила на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна се одобрява от името на Съюза (7).

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 29, параграф 1 от споразумението, от името на Съюза

Член 3

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по отношение на решенията на Съвместния комитет по член 26, параграф 6, буква а) от споразумението, отнасящи се до включването на законодателство на Съюза в приложение III към споразумението, при условие за извършване на всички необходими технически корекции, се изразява от Комисията, след като е била представена с цел консултация на Съвета или на неговите подготвителни органи, съгласно това, което реши Съветът.

Член 4

Член 3, параграфи 2—5 и членове 4 и 5 от Решение 2012/750/ЕС престават да се прилагат от датата на влизането в сила на настоящото решение.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Одобрение от 17 юни 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 334, 6.12.2012 г., стр. 3.

(3)  Решение 2012/750/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 октомври 2010 г. за подписването и временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (ОВ L 334, 6.12.2012 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 81.

(5)  Решение (ЕС) 2016/803 на Съвета от 7 май 2015 г. за подписване, от името на Съюза и неговите държави членки, и временно прилагане на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 79).

(6)  Решение на Съда от 28 април 2015 г. по дело C-28/12, Комисия/Съвет, ECLI:EU:C:2015:282.

(7)  Споразумението е публикувано в ОВ L 334, 6.12.2012 г., стр. 3, заедно с решението за подписването му.


РЕШЕНИЯ

3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/14


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/954 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2020 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване, по отношение на уведомяването за доброволно участие в Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) от 1 януари 2021 г. и избрания вариант за изчисляване на изисквания за компенсиране на операторите на въздухоплавателни средства през периода 2021—2023 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване (наричана по-долу „Чикагската конвенция“) влезе в сила на 4 април 1947 г. С нея се създава Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и се цели да се регламентира международният въздушен транспорт.

(2)

Всички държави — членки на Съюза, са договарящи страни по Чикагската конвенция и членки на ИКАО, докато Съюзът има статут на наблюдател в определени органи на ИКАО.

(3)

През декември 2015 г. на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата беше прието Парижкото споразумение (1). Целите на Парижкото споразумение включват задържане на повишаването на средната температурата в световен мащаб значително под 2 °C над нивата от прединдустриалния период и полагане на по-нататъшни усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 °C над нивата от прединдустриалния период. Всички сектори на икономиката следва да допринесат за постигането на намаления на емисиите, включително международното въздухоплаване.

(4)

През 2016 г. посредством своята резолюция A39-3 39-ото събрание на ИКАО взе решение за прилагане на схема за основана на пазара глобална мярка под формата на схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) за ограничаване на емисиите на парникови газове от международното въздухоплаване на нивата им от 2020 г. Позицията на Съюза по отношение на разработването и приемането на тази схема и различните ѝ подробни части беше установена с Решение (ЕС) 2016/915 на Съвета (2).

(5)

На 27 юни 2018 г., на десетото заседание на неговата 214-а сесия, Съветът на ИКАО прие първото издание на приложение 16, том IV към Чикагската конвенция: Схема за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) („приложение 16, том IV“).

(6)

През 2017 г. Регламент (ЕС) № 2017/2392 на Европейския парламент и на Съвета (3) измени Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4). Една от целите на посочения регламент беше да се подготви прилагането на CORSIA от 2021 г., да се установят изисквания съгласно правото на Съюза за мониторинга, докладването и проверката за целите на CORSIA, както и докладване и преразглеждане на прилагането на CORSIA.

(7)

Правилата, които се съдържат в приложение 16, том IV трябва да станат задължителни в съответствие с и в границите, определени в Чикагската конвенция. Тези правила също така трябва да станат задължителни за Съюза и неговите държави членки по действащите международни споразумения в областта на въздушния транспорт.

(8)

За да може ИКАО изцяло да вземе под внимание настоящата правна рамка на равнище на Съюза, държавите членки са уведомили за различията в съответствие с Решение (ЕС) 2018/2027 на Съвета (5). Съгласно Решение (ЕС) 2018/2027 Директива 2003/87/ЕО, в настоящия си вид, се прилага независимо от гражданството на оператора на въздухоплавателното средство и по принцип обхваща полети, които заминават от или пристигат на летище, разположено на територията на държава членка, за която се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Директива 2003/87/ЕО се прилага без разлика за полетите в рамките на и между държавите членки и/или държавите от Европейското икономическо пространство. На този етап посочените правила се прилагат както за изискванията за мониторинг, докладване и проверка (МДП), така и за изискванията за компенсиране.

(9)

Като се имат предвид различията, за които са подадени уведомления в съответствие с Решение (ЕС) 2018/2027, изискванията за МДП, определени в приложение 16, том IV и приложими от 1 януари 2019 г., бяха включени в правото на Съюза чрез Регламенти за изпълнение (ЕС) 2018/2066 (6) и (ЕС) 2018/2067 на Комисията (7) и Делегиран регламент (ЕС) 2019/1603 на Комисията (8). Съгласно тези регламенти данните за емисиите ще бъдат събирани и предавани на секретариата на ИКАО по отношение на емисиите през пилотната фаза.

(10)

Съгласно част II, глава 3, параграфи 3.1.3 и 3.2.1 и допълнение 1 от приложение 16, том IV договарящите се държави са длъжни да уведомят ИКАО за решението си за доброволно участие или за прекратяване на доброволното участие в CORSIA, считано от 1 януари 2021 г. Договарящите държави са също така длъжни да уведомят ИКАО за това кой вариант са избрали за изчисляване на изискванията за компенсиране на операторите на въздухоплавателни средства през периода 2021—2023 г. Те са длъжни да подадат тези уведомления до 30 юни 2020 г.

(11)

От тези разпоредби следва, че определени правни последици на приложение 16, том IV зависят от подаването и от клаузите на съответните уведомления до ИКАО. Поради това приемането на позиция на Съюза по отношение на тези уведомления попада в обхвата на член 218, параграф 9 от ДФЕС.

(12)

Във връзка с това е целесъобразно да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на ИКАО, като се имат предвид изискванията за уведомяване по смисъла на приложение 16, том IV, по-специално поради факта, че доброволното участие в CORSIA и изборът на варианта съгласно параграф 3.2.1 от приложение 16, том IV могат да окажат съществено влияние върху правата и задълженията в област, обхваната от правото на Съюза, и по-конкретно от Директива 2003/87/ЕО и, до известна степен, Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(13)

Съюзът и неговите държави членки многократно са заявявали (10), че желаят да участват в CORSIA от 1 януари 2021 г.

(14)

Доброволното участие в CORSIA предполага, че, в съответствие с параграф 3.2.1 от приложение 16, том IV, трябва да се избере вариант за изчисляване на изискванията за компенсиране на операторите на въздухоплавателни средства през периода 2021—2023 г. Във връзка с това е подходящо изчисленията да се основават на емисиите съответно през 2021, 2022 и 2023 г. Този вариант вероятно ще доведе до по-голяма полза за околната среда и международния транспорт в сравнение с другия наличен вариант, който е изчисленията да се основават на емисиите през 2020 г., тъй като емисиите от международното въздухоплаване се очаква да бъдат по-високи през 2021, 2022 и 2023 г., отколкото през 2020 г., като това съответно ще доведе до по-високи изисквания за компенсиране. Това би осигурило също и по-голяма приемственост, като се има предвид, че за годините от 2024 г. нататък, в параграф 3.2.2 от приложение 16, том IV също се предвижда изчисление въз основа на съответната година.

(15)

Изборът на емисиите съответно за 2021, 2022 и 2023 г. за изчисляване на изискванията за компенсиране на операторите на въздухоплавателни средства ще се прилага през периода 2021—2023 г. за всички оператори на въздухоплавателни средства, които са зачислени към съответната държава членка в съответствие с последното издание на документа на ИКАО „CORSIA Aeroplane Operator to State Attributions“ (Зачисляване на оператори на въздухоплавателни средства към държави в рамките на CORSIA) (11).

(16)

Правната рамка на Директива 2003/87/ЕО понастоящем се различава в определени отношения от приложение 16, том IV. Съгласно член 28б, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО в срок от 12 месеца от приемането от ИКАО на съответните инструменти и преди въвеждането в действие на CORSIA, Комисията трябва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който да разгледа по какъв начин тези актове могат да бъдат въведени в правото на Съюза чрез преразглеждане на Директива 2003/87/ЕО, и в който да проучи, наред с другото, амбицията и цялостната екологосъобразност на CORSIA, включително нейната обща амбиция по отношение на целите по Парижкото споразумение, равнището на участие, нейната изпълнимост, прозрачност, санкциите за нарушение, процедурите за участие на обществеността, качеството на компенсационните кредити, мониторинга, докладването и проверката на емисиите, регистрите, отчетността, както и правилата за използване на биогорива. Съгласно член 28б, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, когато е целесъобразно, от Комисията се изисква докладът да бъде придружен от предложение към Европейския парламент и към Съвета за изменение, заличаване, удължаване или замяна на дерогациите предвидени в член 28а от посочената директива, което да е в съответствие с поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г. с цел гарантиране на екологосъобразността и ефективността на действията на Съюза в областта на климата.

(17)

Комисията все още не е представила доклада. Поради това е спешно необходимо Комисията да представи доклада, посочен в член 28б, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО, придружен от съответното предложение към Европейския парламент и Съвета, възможно най-скоро и преди края на 2020 г.

(18)

В този контекст е необходимо да се гарантира, че настоящите и възможните бъдещи различия между правото на Съюза и приложение 16, том IV ще бъдат реално взети предвид, за да се запази правната рамка на Съюза такава, каквато е необходима, включително свободата на действие на законодателя да взема решения относно бъдещата схема на Съюза, приложима за съответната област.

(19)

Поради това в съответните уведомления към ИКАО следва да се включва посочване на различието, за което има уведомление в съответствие с Решение (ЕС) 2018/2027 и което се отнася до въпросите, обхванати от доброволното участие. Тъй като такова различие, доколкото все още е от значение, се отнася само до предоставянето на компетентност на държавите по отношение на различните оператори, в съответните уведомления към ИКАО следва също така да се запази възможността за уведомяване за допълнителни различия.

(20)

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на ИКАО, следва да бъде изразена от всяка държава — членка на Съюза, която е членка на ИКАО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по отношение на уведомлението до ИКАО във връзка с доброволното участие на държавите членки в Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) от януари 2021 г., е следната: всяка държава членка, която е членка на ИКАО, изпраща на ИКАО уведомление със следния текст, до 30 юни 2020 г.:

„Съгласно част II, глава 3, параграф 3.1.3 и допълнение 1 от приложение 16, том IV към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване: Схема за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното въздухоплаване (CORSIA), [държавата членка] уведомява ИКАО за своето доброволно участие в CORSIA от 1 януари 2021 г.“

2.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на ИКАО по отношение на уведомлението до ИКАО във връзка с избрания вариант за изчисляване на изискванията за компенсиране на операторите на въздухоплавателни средства през периода 2021—2023 г. е следната: всяка държава членка, която е членка на ИКАО, изпраща на ИКАО уведомление със следния текст, до 30 юни 2020 г.:

„Съгласно част II, глава 3, параграф 3.2.1 и допълнение 1 от приложение 16, том IV към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване: Схема за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното въздухоплаване (CORSIA), [държавата членка] уведомява ИКАО, че за целите на изчисляване на изискванията за компенсиране на операторите на въздухоплавателни средства през периода 2021—2023 г. избраният вариант е OE = емисиите на CO2 на даден оператор на въздухоплавателни средства, обхванати от параграф 3.1 през дадената година y.“

3.   Уведомленията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член се придружават от следния текст:

„Настоящото уведомление не засяга различията, съгласно член 38 от Чикагската конвенция, с разпоредбите на приложение 16, том IV към Чикагската конвенция.“

Член 2

Позицията, посочена в член 1, се изразява от всяка държава членка на Съюза, която е членка на ИКАО.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

(2)  Решение (ЕС) 2016/915 на Съвета от 30 май 2016 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз по отношение на международния инструмент, който трябва да бъде изготвен в рамките на органите на ИКАО и който е предназначен да доведе до въвеждането на единна глобална основана на пазара мярка за емисиите от международното въздухоплаване, считано от 2020 г. (ОВ L 153, 10.6.2016 г., стр. 32).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/2392 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 7).

(4)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(5)  Решение (ЕС) 2018/2027 на Съвета от 29 ноември 2018 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на първото издание на Международни стандарти и препоръчителни практики за опазването на околната среда — Схема за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) (ОВ L 325, 20.12.2018 г., стр. 25).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 на Комисията от 19 декември 2018 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията (ОВ L 334, 31.12.2018 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията от 19 декември 2018 г. за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 334, 31.12.2018 г., стр. 94).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1603 на Комисията от 18 юли 2019 г. за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка (ОВ L 250, 30.9.2019 г., стр. 10).

(9)  Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

(10)  Например „Декларацията от Братислава“ и ИКАО A39 — WP/414 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12029-2016-INIT/en/pdf)) и ИКАО A40 — WP/102 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10227-2019-REV-1/en/pdf).

(11)  https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CCR.aspx


3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/18


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/955 НА СЪВЕТА

от 30 юни 2020 година

за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 25 ноември 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/889/ОВППС (1), с което се създава мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah).

(2)

На 28 юни 2019 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2019/1115 (2), с което се изменя Съвместно действие 2005/889/ОВППС и срокът му на действие се удължава до 30 юни 2020 г.

(3)

На 16 април 2020 г. Комитетът по политика и сигурност (КПС) постигна съгласие, че поради пандемията от COVID-19 мисията EU BAM Rafah следва да бъде удължена с още 12 месеца до 30 юни 2021 г. при запазване на мандата ѝ, като изрази разбирането, че ще бъде извършен стратегически преглед на мисията веднага щом обстоятелствата го позволяват.

(4)

За EU BAM Rafah следва да бъде предвидена референтна сума за този нов едногодишен период.

(5)

Съвместно действие 2005/889/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(6)

EU BAM Rafah ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2005/889/ОВППС се изменя, както следва

1)

В член 13, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUBAM Rafah разходи за периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., е в размер на 2 180 000,00 EUR.“

2)

В член 16 втора алинея се заменя със следното:

„Срокът му на действие изтича на 30 юни 2021 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 юли 2020 г.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Съвместно действие 2005/889/ОВППС на Съвета от 25 ноември 2005 г. за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah) (ОВ L 327, 14.12.2005 г., стр. 28).

(2)  Решение (ОВППС) 2019/1115 на Съвета от 28 юни 2019 г. за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah) (OВ L 176, 1.7.2019 г., стр. 6).


Поправки

3.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/20


Поправка на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала

( Официален вестник на Европейския съюз L 150 от 7 юни 2019 г. )

1.

На страница 261, новият член 21а, параграф 2, втора алинея

вместо:

„… В такъв случай срокът за извършване на оценка, посочен в член 22, параграф 3, втора алинея, спира да тече за период по-дълъг от 20 работни дни, докато приключи процедурата, определена в настоящия член.“

да се чете:

„… В такъв случай срокът за извършване на оценка, посочен в член 22, параграф 2, втора алинея, спира да тече за период по-дълъг от 20 работни дни, докато приключи процедурата, определена в настоящия член.“

2.

На страница 264, новият член 21б, параграф 8

вместо:

„8.   Чрез дерогация от параграф 1 групите от трета държава, извършващи дейност чрез повече от една институция в Съюза и с обща стойност на активите, равна на 40 милиарда евро или по-голяма към 27 юни 2019 г. …“

да се чете:

„8.   Чрез дерогация от параграф 1 групите от трета държава, извършващи дейност чрез повече от една институция в Съюза и с обща стойност на активите в Съюза, равна на 40 милиарда евро или по-голяма към 27 юни 2019 г. …“.

3.

На страница 276, новият член 104а, параграф 4

вместо:

„4.   Институцията отговаря на допълнителното капиталово изискване, наложено от компетентния орган съгласно член 104, параграф 1, буква а), със собствен капитал, който отговаря на следните условия:

а)

най-малко три четвърти от допълнителното капиталово изискване се изпълняват чрез капитал от първи ред;

б)

най-малко три четвърти от капитала от първи ред, посочен в буква а), са съставени от базов собствен капитал от първи ред.

Чрез дерогация от първа алинея компетентният орган може да изиска от институцията да изпълни допълнителното капиталово изискване с по-висок процент капитал от първи ред или базов собствен капитал от първи ред, когато е необходимо и предвид специфичните обстоятелства на институцията.

…“

да се чете:

„4.   Институцията отговаря на допълнителното капиталово изискване, наложено от компетентния орган съгласно член 104, параграф 1, буква а) поради рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж, със собствен капитал, който отговаря на следните условия:

а)

най-малко три четвърти от допълнителното капиталово изискване се изпълняват чрез капитал от първи ред;

б)

най-малко три четвърти от капитала от първи ред, посочен в буква а), са съставени от базов собствен капитал от първи ред.

Институцията отговаря на допълнителното капиталово изискване, наложено от компетентния орган съгласно член 104, параграф 1, буква а) поради риск от прекомерен ливъридж, с капитал от първи ред.

Чрез дерогация от първа и втора алинея компетентният орган може да изиска от институцията да изпълни допълнителното капиталово изискване с по-висок процент капитал от първи ред или базов собствен капитал от първи ред, когато е необходимо и предвид специфичните обстоятелства на институцията.

…“.

4.

На страница 290, измененият член 141, параграф 2, втора алинея, буква б)

вместо:

„б)

да поема задължение за изплащане на променливи възнаграждения или пенсионни права по преценка на работодателя или да изплаща променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е поето в период, когато институцията не е изпълнявала комбинираните изисквания за буфер; или“

да се чете:

„б)

да поема задължение за изплащане на променливи възнаграждения или пенсионни права по преценка на работодателя или да изплаща променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е поето в период, когато институцията не е изпълнявала комбинираното изискване за буфер; или“.

5.

На страница 291, измененият член 141, параграф 6, първа алинея, буква г)

вместо:

„г)

когато поддържаният от институцията базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за изпълнение на капиталовите изисквания, предвидени в съгласно член 92, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и …“

да се чете:

„г)

когато поддържаният от институцията базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за изпълнение на капиталовите изисквания, предвидени в член 92, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и …“.

6.

На страница 292, новият член 141б, параграф 2, втора алинея, буква б)

вместо:

„б)

да поема задължение за изплащане на променливи възнаграждения или пенсионни права по преценка на работодателя или да изплаща променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е поето в период, когато институцията не е изпълнявала комбинираните изисквания за буфер; или“

да се чете:

„б)

да поема задължение за изплащане на променливи възнаграждения или пенсионни права по преценка на работодателя или да изплаща променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е поето в период, когато институцията не е изпълнявала изискването за буфер на отношението на ливъридж; или“.