ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 209

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
2 юли 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/913 на Комисията от 25 юни 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Mojama de Barbate (ЗГУ)

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/914 на Комисията от 25 юни 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Brie de Meaux (ЗНП)

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/915 на Комисията от 25 юни 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания Riso Nano Vialone Veronese (ЗГУ)

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/916 на Комисията от 1 юли 2020 година за разрешаване на разширяването на употребата на ксило-олигозахариди като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/917 на Комисията от 1 юли 2020 година за разрешаване на пускането на пазара на настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner като традиционна храна от трета държава съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/918 на Комисията от 1 юли 2020 година за предоставяне на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията за въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Канада

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/919 на Комисията от 30 юни 2020 година за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО във връзка със статуса на Сърбия по отношение на СЕГ (нотифицирано под номер С(2020) 4236)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/1


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора

Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора, ще влезе в сила на 1 юли 2020 г., след като на 26 май 2020 г. приключи процедурата, предвидена в член 12, параграф 2 от споразумението.


РЕГЛАМЕНТИ

2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/913 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2020 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Mojama de Barbate“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Mojama de Barbate“, регистрирано по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2110 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Mojama de Barbate“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2020 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2110 на Комисията от 12 ноември 2015 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mojama de Barbate (ЗГУ)] (ОВ L 306, 24.11.2015 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 57, 20.2.2020 г., стр. 25.


2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/914 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2020 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Brie de Meaux“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Brie de Meaux“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Brie de Meaux“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2020 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 64, 27.2.2020 г., стр. 41.


2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/915 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2020 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания „Riso Nano Vialone Veronese“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Riso Nano Vialone Veronese“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 205/2009 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Riso Nano Vialone Veronese“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 205/2009 на Комисията от 16 март 2009 г. за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Riso Nano Vialone Veronese (ЗГУ)] (ОВ L 71, 17.3.2009 г., стр. 15).

(3)  ОВ C 70, 4.3.2020 г., стр. 33.


2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/916 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2020 година

за разрешаване на разширяването на употребата на ксило-олигозахариди като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2) за изготвяне на списъка на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията трябва да представи проект на акт за изпълнение за разрешаване на пускането на пазара на Съюза на нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

Пускането на пазара на Съюза на ксило-олигозахариди като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 беше разрешено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1648 на Комисията (3) за употреба в редица категории, а именно хляб, зърнени закуски, бисквити, соеви напитки, кисело мляко, плодови пасти за мазане и шоколадови сладкарски изделия за населението като цяло.

(5)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на 25 ноември 2019 г. дружеството Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltd подаде заявление до Комисията за промяна на условията за употреба на новата храна ксило-олигозахариди. В заявлението се изисква разширяване на употребата на ксило-олигозахариди, така че да обхване и хранителните добавки, определени в Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и предназначени за възрастни като цяло при максимални нива на употреба от 2 g на ден.

(6)

Комисията счита, че относно настоящото заявление не е необходима оценка на безопасността от Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283, тъй като предложеното разширяване на употребата на ксило-олигозахаридите попада в оценката за безопасност, извършена от Органа (5), която е била основание за разрешаването на ксило-олигозахаридите с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1648.

(7)

В посоченото становище Органът извърши консервативна оценка на експозицията, като използва най-високия очакван дневен прием въз основа на предположението, че дадено лице консумира всички предложени хранителни продукти, съдържащи максималното добавено количество ксило-олигозахариди. Въз основа на тази оценка на експозицията Органът стигна до заключението, че получената в резултат от нея най-висока прогнозна дневна доза от 7,7 g ксило-олигозахариди на ден продължава да бъде значително под двете стойности: на дневната доза от 10—12 g ксило-олигозахариди, свързана с остро и временно въздействие върху стомашно-чревния тракт, установено при проучвания на клинични интервенции при човека, и на референтната стойност за хранителен прием в размер на 25 g на ден влакнини с храната за възрастни като цяло, установена преди това от Органа (6).

(8)

Приемът при предложеното разширяване на обхвата на употребата на ксило-олигозахариди в хранителни добавки на нива от 2 g на ден, в съчетание с най-високия прием от 7,7 g ксило-олигозахариди от разрешените понастоящем видове употреба като нова храна, може да доведе до общ максимален прием от 9,7 g ксило-олигозахариди на ден. Това ниво на общ прием също ще бъде под всяка от двете стойности на прием: тази от 10—12 g ксило-олигозахариди, свързана с остро и временно въздействие върху стомашно-чревния тракт, установено при проучвания на клинични интервенции при човека, и на референтната стойност за хранителен прием в размер на 25 g на ден влакнини с храната за възрастни като цяло, установена от Органа.

(9)

Предоставената в заявлението информация и научното становище на Органа заедно със съображенията по-горе дават достатъчно основания да се приеме, че предложеното разширяване на употребата на новата храна ксило-олигозахариди е в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(10)

Поради това е целесъобразно да се изменят условията за употреба на ксило-олигозахаридите в списъка на Съюза на разрешените нови храни, като се включи употребата на ксило-олигозахаридите в хранителните добавки, предназначени за възрастни като цяло.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът на Съюза на разрешените нови храни, изготвен съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470, в частта относно ксило-олигозахаридите се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1648 на Комисията от 29 октомври 2018 г. за разрешаване на пускането на пазара на ксило-олигозахариди като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (ОВ L 275, 6.11.2018 г., стр. 1).

(4)  Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002, стр. 51).

(5)  Scientific Opinion on the safety of xylo-oligosaccharides as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 (Научно становище относно безопасността на ксило-олигозахаридите като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 (Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2018;16(7): 5361).

(6)  Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre (Научно становище относно референтните стойности за хранителен прием по отношение на въглехидрати и хранителни влакнини (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010;8(3):1462).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470, вписването за ксило-олигозахариди в таблица 1 (Разрешени нови храни) се заменя със следното:

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

„Ксило-олигозахариди

Посочена категория храни

Максимални нива  (*2)

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „Ксило-олигозахариди“.

 

Бял хляб

14 g/kg

Пълнозърнест хляб

14 g/kg

Зърнени закуски

14 g/kg

Бисквити

14 g/kg

Соеви напитки

3,5 g/kg

Кисело мляко (*1)

3,5 g/kg

Плодови пасти за мазане

30 g/kg

Шоколадови сладкарски изделия

30 g/kg

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО за възрастни като цяло.

2 g/ден


(*1)  Когато се използват в млечни продукти, ксило-олигозахаридите не трябва да заменят, изцяло или частично, която и да било млечна съставка.

(*2)  Максималните нива са изчислени въз основа на спецификациите на прахообразна форма 1.


2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/917 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2020 година

за разрешаване на пускането на пазара на настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner като традиционна храна от трета държава съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза. Традиционната храна от трета държава е нова храна съгласно определението в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 на Комисията (2) се определят административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави.

(3)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (3) за изготвяне на списъка на Съюза на разрешените нови храни.

(4)

В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията е тази, която следва да вземе решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на дадена традиционна храна от трета държава.

(5)

На 27 ноември 2018 г. дружеството AM Breweries („заявителят“) представи на Комисията уведомление за намерението да пусне на пазара на Съюза настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner като традиционна храна от трета държава в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283. Искането на заявителя е настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora да се използва от населението като цяло като настойка или като съставка в други напитки.

(6)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468, Комисията поиска от заявителя допълнителна информация по отношение на валидността на уведомлението. Поисканата информация беше предоставена на 4 юни 2019 г., 21 юни 2019 г., 29 август 2019 г. и на 30 август 2019 г.

(7)

Представените от заявителя данни показват, че използването на настойката от листа на кафе отCoffea arabica L. и/или Coffea canephora като настойка е с доказана история на безопасна употреба като храна в Африка, Азия и Северна Америка.

(8)

В съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на 11 септември 2019 г. Комисията препрати валидното уведомление до държавите членки и до Европейския орган за безопасност на храните („Органа“).

(9)

В предвидения в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283 четиримесечен срок нито държавите членки, нито Органът представиха на Комисията надлежно мотивирани възражения относно безопасността срещу пускането на пазара в рамките на Съюза на настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora.

(10)

На 3 февруари 2020 г. Органът публикува своя технически доклад относно уведомлението за настойка от листа на кафе (Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) като традиционна храна от трета държава съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283 (4).

(11)

В посочения доклад Органът посочва, че листата отCoffea arabica съдържат епигалокатехинов галат (EGCG) и следователно не може да се изключи наличието на EGCG в настойката от листа на кафе отCoffea arabica L. и/или Coffea canephora. Въз основа на това Органът определи максимално допустимо количество от 700 mg EGCG на литър от настойката. Поради това е целесъобразно да се определят максимално допустими количества от 700 mg/L EGCG в спецификациите на традиционната храна в списъка на Съюза на разрешените нови храни.

(12)

Органът стигна до заключението, че наличните данни за състава и за историята на употребата на настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora не пораждат опасения във връзка с безопасността.

(13)

Към искането си настойката от листа на кафе отCoffea arabica L. и/или Coffea canephora да се използва като настойка, заявителят добавя и това тя да се ползва като съставка на други напитки за населението като цяло. Заявителят представи документирани данни, доказващи историята на безопасна употреба като храна в трета държава в съответствие с член 14, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2015/2283, само за настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora като настойка, като същевременно не са представени доказателства за използването ѝ като съставка в други напитки. Заявителят беше приканен да представи разяснение и евентуално преразглеждане на предложените видове употреба на настойката, които се отнасят за храните, в които тя традиционно се консумира и за които следва да е била представена история на безопасна употреба. Заявителят обаче не направи промяна на предложените видове употреба и не представи доказателства, доказващи история на безопасна употреба на храната в трета държава по отношение на настойката като съставка в други напитки. Следователно, при липсата на изискваните документирани данни, Комисията е на мнение, че историята на безопасна употреба на храната в трета държава е била доказана от заявителя само за настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora като настойка. Поради това уведомлението за разрешаване на настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora не се счита за валидно по отношение на употребата ѝ като съставка в други напитки.

(14)

Поради това Комисията следва да разреши пускането на пазара в рамките на Съюза на настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora като настойка и съответно да актуализира списъка на Съюза на новите храни.

(15)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   В списъка на Съюза на разрешените нови храни, установен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470, се включва настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

2.   Вписването в списъка на Съюза по параграф 1 включва условията за употреба и изискванията за етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 на Комисията от 20 декември 2017 г. за определяне на административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 55).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(4)  Допълнителна публикация на ЕОБХ 2020:EN-1783.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

(1)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се вмъква по азбучен ред следното вписване:

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(традиционна храна от трета държава)

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „настойка от листа на кафе от Coffea arabica и/или Coffea canephora“.

 

Билкови настойки

 

2)

В таблица 2 (Спецификации) се вмъква по азбучен ред следното вписване:

Разрешена нова храна

Спецификации

Настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(традиционна храна от трета държава)

Описание/определение:

Традиционната храна се състои от настойка от листа от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (семейство: Rubiaceae).

Традиционната храна се приготвя чрез смесване на максимум 20 g сушени листа от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A.Froehner с 1 L гореща вода. Листата се отстраняват, след което настойката се подлага на пастьоризация (при най-малко 71 °C в продължение на 15 секунди).

Състав:

Визуален: кафяво-зелена течност

Аромат и вкус: характерен

хлорогенна киселина (5-CQA): < 100 mg/L

Кофеин: < 80 mg/L

Епигалокатехинов галат (EGCG) < 700 mg/L

Микробиологични критерии:

Общ брой на микроорганизмите: < 500 CFU/g

Общ брой на дрождите и плесените: < 100 CFU/g

Общо колиформи: < 100 CFU/g

Escherichia coli: да не се откриват в 1 g

Salmonella: да не се открива в 25 g

Тежки метали:

Олово (Pb): < 3,0 mg/L

Арсен (As): < 2,0 mg/L

Кадмий (Cd): < 1,0 mg/L

CFU: образуващи колония единици


2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/918 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2020 година

за предоставяне на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията за въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Канада

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 41, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412 на Комисията (2) се разрешава на държавите членки да предоставят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета (3) по отношение на специалните изисквания за въвеждане в Съюза на дървен материал от ясен Fraxinus L.) с произход от или преработен в Канада.

(2)

Директива 2000/29/ЕО бе отменена и заменена с Регламент (ЕС) 2016/2031. Приложения I—V към посочената директива бяха заменени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (4), с който бяха определени правила и изисквания за въвеждането в Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти.

(3)

В съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2072 във връзка с точка 87 от приложение VII към посочения регламент въвеждането в Съюза на дървесина от ясен, с произход от или преработена в Канада („посочения дървен материал“), се извършва при условие че бъдат изпълнени някои специални изисквания с цел да се избегне рискът от разпространение в Съюза на вредителя Agrilus planipennis Fairmaire. Тези изисквания се различават до известна степен от изискванията, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412, по отношение на въвеждането в Съюза на посочения дървен материал и неговите инспекция и надзор.

(4)

Въз основа на одит, извършен от Комисията през юни 2018 г., се стигна до заключението, че посредством прилагането, под неин официален контрол, на изискванията, определени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412, Канада гарантира ниво на фитосанитарна защита, равностойно на предвиденото в изискванията по точка 87 от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072.

(5)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412 се прилага до 30 юни 2020 г. На 27 април 2020 г. Канада поиска удължаване на срока на действие на тази дерогация след 30 юни 2020 г.

(6)

С цел да се гарантира непрекъснатост на вноса на дървен материал от ясен, добит или преработен в Канада, е целесъобразно да се предвиди дерогация от член 8, параграф 1 и точка 87, букви а) и б) от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, така че да се позволи въвеждането на посочения дървен материал в Съюза, при условие че се спазват специалните изисквания, отразяващи, с някои адаптации, изискванията, определени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412.

(7)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 юли 2020 г. с цел да се осигури непрекъснатост на вноса на посочения дървен материал.

(8)

Настоящият регламент следва да се прилага до 30 юни 2023 г., за да се даде възможност за преразглеждане на неговото прилагане до тази дата.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Специални изисквания за временна дерогация

Чрез дерогация от член 8, параграф 1 и точка 87, букви а) и б) от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен (Fraxinus L.) с произход от или преработен в Канада („посочения дървен материал“) се подчинява на специалните изисквания в член 2 и в част А от приложението към настоящия регламент.

„Посоченият дървен материал“ е определен в част Б от същото приложение.

Член 2

Фитосанитарен сертификат

1.   Посоченият дървен материал се придружава от фитосанитарен сертификат, издаден в Канада, удостоверяващ, че той е свободен от карантинни вредители от значение за Съюза и от вредители, които не са включени в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, при условие че след инспекция се спазват мерките, приети съгласно член 30 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

2.   Рубриката „Допълнителна декларация“ на фитосанитарния сертификат съдържа следните реквизити:

а)

изявлението: „В съответствие с изискванията на Европейския съюз, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/918 на Комисията“;

б)

номера/номерата на пакета/пакетите, съответстващ(и) на всеки пакет, който се изнася;

в)

наименованието на одобреното съоръжение или съоръжения в Канада

Член 3

Дата на изтичане на срока на действие

Срокът на действие на настоящия регламент изтича на 30 юни 2023 г.

Член 4

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412 на Комисията от 17 март 2016 г. за разрешаване на възможността държавите членки да предоставят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Канада (ОВ L 74, 19.3.2016 г., стр. 41).

(3)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

1.   Изисквания по отношение на обработката

Обработката на посочения дървен материал съгласно член 1 трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)   Отстраняване на кората

Посоченият дървен материал е обелен, с изключение на неопределен брой отделни ясно разграничени малки участъци кора, които отговарят на едно от следните изисквания:

1)

участъците са с ширина, по-малка от 3 cm (независимо от дължината); или

2)

ако са с ширина, по-голяма от 3 cm, общата повърхнина на всеки отделен участък кора е по-малка от 50 cm2.

б)   Нарязване

Посоченият нарязан дървен материал е произведен от обелен дървен материал с кръгла форма.

в)   Термична обработка

Посоченият дървен материал се загрява през целия профил на дървесината до температура най-малко 71 °C за 1 200 минути в топлинна камера, одобрена от Канадската агенция за инспекция на храните (CFIA) или агенция, одобрена от CFIA.

г)   Изсушаване

Посоченият дървен материал се изсушава по графици за промишлено сушене с продължителност най-малко две седмици, признати от CFIA.

Окончателното съдържание на влага в дървения материал, изразено като процент от сухото вещество, не надхвърля 10 %.

2.   Изисквания по отношение на съоръженията

Посоченият дървен материал трябва да е бил произведен, обработен или съхраняван в съоръжение, което отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)

съоръжението е официално одобрено от CFIA в съответствие с програмата ѝ за сертифициране във връзка с вредителя Agrilus planipennis Fairmaire;

б)

регистрирано е в базата данни, публикувана на уебсайта на CFIA;

в)

одитира се от CFIA или одобрена от CFIA агенция най-малко веднъж месечно със заключението, че отговаря на изискванията, установени в настоящото приложение. В случай че тези одити се извършват от одобрена от CFIA агенция, CFIA трябва да извършва одит на тази работа веднъж на всеки шест месеца. Провежданите веднъж на всеки шест месеца одити включват проверка на процедурите и документацията на агенцията и одити на одобрените съоръжения;

г)

използва оборудване за третиране на дървен материал, което редовно се калибрира в съответствие с ръководството за експлоатация на оборудването;

д)

води регистър на процедурите си, който се проверява от CFIA или одобрена от CFIA агенция и съдържа информация за продължителността на обработката, температурите по време на обработката и — по отношение на всеки пакет, предназначен за износ — проверката за съответствие с изискванията и окончателното съдържание на влага.

3.   Етикетиране

Върху всеки пакет с посочения дървен материал трябва да са положени ясно обозначение с номера на пакета и етикет с надпис „HT-KD“ или „Heat Treated — Kiln Dried“ (топлинно обработен — изсушен в сушилня). Етикетът трябва да бъде издаден от определен служител на одобреното съоръжение или под негов надзор, след като при извършена проверка е било установено, че са спазени изискванията по отношение на обработката, посочени в точка 1, и изискванията по отношение на съоръженията, посочени в точка 2.

4.   Проверки преди износ

Посоченият дървен материал, предназначен за Съюза, задължително се проверява от CFIA или от официално одобрена от CFIA агенция, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията по точки 1 и 3.

ЧАСТ Б

Посочен дървен материал със съответните кодове по КН

1.

Дървен материал от Fraxinus L., с изключение на този във формата на:

плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци от дървесина, получени изцяло или частично от тези дървета,

дървен опаковъчен материал под формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокс-палети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от дърво от същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката,

като обаче се включва дървесина, която не е запазила своята естествена обла повърхност, както и мебели и други продукти, изработени от необработена дървесина,

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


РЕШЕНИЯ

2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/919 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2020 година

за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО във връзка със статуса на Сърбия по отношение на СЕГ

(нотифицирано под номер С(2020) 4236)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 5, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 се предвижда, че в зависимост от техния статус по отношение на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) държавите членки, третите държави или региони от тях („държави или региони“) се поставят в една от следните три категории: незначителен риск от СЕГ, контролиран риск от СЕГ и неопределен риск от СЕГ.

(2)

В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 999/2001, ако Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) е поставила страната заявителка в една от трите категории на статуса по отношение на СЕГ, може да бъде взето решение за преразглеждане на категоризацията по отношение на СЕГ на равнището на Съюза. Регламент (ЕО) № 999/2001 се позовава на OIE, тъй като тази организация играе водеща роля при категоризацията на държавите — членки на OIE, и на зоните според категорията на риска им от СЕГ съгласно разпоредбите на Здравния кодекс за сухоземните животни (2) на OIE.

(3)

В части А, Б и В от приложението към Решение 2007/453/ЕО на Комисията (3) се посочва статусът на държавите или регионите според техния риск от СЕГ. За включените в част А от същото приложение държави и региони се приема, че са с незначителен риск от СЕГ, за включените в част Б от него се приема, че са с контролиран риск от СЕГ, а в част В от приложението се предвижда, че за държавите или регионите, които не са посочени в части А или Б, се смята, че са с неопределен риск от СЕГ.

(4)

Понастоящем Сърбия попада в част В от приложението към Решение 2007/453/ЕО като държава с неопределен риск от СЕГ.

(5)

На 28 май 2019 г. Световната асамблея на делегатите на OIE прие Резолюция № 19 — Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries („Признаване на статуса на държавите членки по отношение на риска от спонгиформна енцефалопатия по говедата“) (4) с оглед на влизането ѝ в сила на 31 май 2019 г. В посочената резолюция се признава, че Сърбия „с изключение на Косово, администрирано от ООН“ е с незначителен риск от СЕГ в съответствие със Здравния кодекс за сухоземните животни на OIE. След преразглеждане на ситуацията на равнището на Съюза, въз основа на посочената резолюция на OIE, Комисията счета, че новият статус на тази трета държава по отношение на СЕГ следва да бъде отразен в приложението към Решение 2007/453/ЕО.

(6)

Поради това списъкът на държави или региони в приложението към Решение 2007/453/ЕО следва да бъде изменен така, че Сърбия, както е посочена в член 135 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (5), е включена в списъка в част А от посоченото приложение на държави или региони с незначителен риск от СЕГ.

(7)

Поради това приложението към Решение 2007/453/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В част А от приложението към Решение 2007/453/ЕО списъкът под заглавието „Трети държави“ се изменя, както следва:

1)

след вписването за Перу и преди вписването за Сингапур се вмъква следното вписване

„—

Сърбия (*)“

2)

в края на този списък се добавя следната бележка:

„(*)

както е посочено в член 135 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (ОВ L 278, 18.10.2013 г., стр. 16).“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2020 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(3)  Решение 2007/453/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 84).

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf

(5)  ОВ L 278, 18.10.2013 г., стр. 16.