ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 179I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
9 юни 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2020/754 на Съвета от 8 юни 2020 година за удължаване на мандата на ръководителя на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

1

 

*

Решение (ОВППС) 2020/755 на Съвета от 8 юни 2020 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/2383 за подкрепа от Съюза на дейностите на Международната агенция за атомна енергия в областите на ядрената сигурност и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

2

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители ( OB L 169, 25.6.2019 г. )

4

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

9.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 179/1


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/754 НА СЪВЕТА

от 8 юни 2020 година

за удължаване на мандата на ръководителя на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС (1) относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine).

(2)

На 13 май 2019 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2019/761 (2) за удължаване на мандата на мисията EUAM Ukraine до 31 май 2021 г.

(3)

На 4 юни 2019 г. Комитетът по политика и сигурност прие Решение (ОВППС) 2019/992 (3), с което г-н Antti HARTIKAINEN беше назначен за ръководител на мисията за периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г.

(4)

На 14 май 2020 г. Комитетът по политика и сигурност постигна съгласие г-н Antti HARTIKAINEN да продължи да изпълнява тази функция до 31 май 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мандатът на г-н Antti HARTIKAINEN като ръководител на мисията EUAM Ukraine се удължава до 31 май 2021 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 юли 2020 г.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42).

(2)  Решение (ОВППС) 2019/761 на Съвета от 13 май 2019 г. за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 16).

(3)  Решение (ОВППС) 2019/992 на Комитета по политика и сигурност от 4 юни 2019 г. за назначаване на ръководителя на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019) (ОВ L 160, 18.6.2019 г., стр. 24).


9.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 179/2


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/755 НА СЪВЕТА

от 8 юни 2020 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/2383 за подкрепа от Съюза на дейностите на Международната агенция за атомна енергия в областите на ядрената сигурност и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 21 декември 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/2383 (1), с което се предвижда 36-месечен срок за изпълнение от датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в същото решение, по отношение на дейностите, посочени в член 1 от него.

(2)

Споразумението за финансиране с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) беше подписано на 15 юни 2017 г. и следователно срокът му на действие изтича на 14 юни 2020 г.

(3)

На 8 май 2020 г. МААЕ поиска удължаване на срока за изпълнение и на крайния срок за сключване на договорите, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/2383 от 36 на 42 месеца, т.е. до 14 декември 2020 г. Исканото удължаване е продиктувано от пандемията от COVID-19 и временното прекратяване на всички пътувания и заседания, които не са с критично значение, до 1 юни 2020 г., включително онези, които трябва да се проведат във Виена и изискват участието на чуждестранни експерти.

(4)

Продължаването на дейностите, посочени в член 1 от Решение (ОВППС) 2016/2383, може да се извърши без последици за финансовите ресурси до 14 декември 2020 г.

(5)

Поради това Решение (ОВППС) 2016/2383 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2016/2383 се заменя със следното:

„Срокът на действие на настоящото решение изтича на 14 декември 2020 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Решение (ОВППС) 2016/2383 на Съвета от 21 декември 2016 г. за подкрепа от Съюза на дейностите на Международната агенция за атомна енергия в областите на ядрената сигурност и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 352, 23.12.2016 г., стр. 74).


Поправки

9.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 179/4


Поправка на Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители

( Официален вестник на Европейския съюз L 169 от 25 юни 2019 г. )

1.

На страница 59 в приложение I, част A, таблицата, вписване „Тетрабромодифенил етер C12H6Br4O“, четвърта колона, точка 3

вместо:

„3.

Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва: на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2011/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) .“

да се чете:

„3.

Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва: на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) .“.

2.

На страница 61 в приложение I, част A, таблицата, вписване „Бис(пентабромофенил) етер (декабромодифенил етер; decaBDE)“, четвърта колона, точка 4, въвеждащо изречение и буква а)

вместо:

„4.

Специфичните изключения за резервни части за употреба в моторни превозни средства, посочени в точка 2, буква б), подточка ii), се прилагат за производството и употребата на търговски decaBDE, попадащи в една или повече от следните категории:

a)

оборудване за силовата уредба и оборудване под капака на отделението на двигателя, като например заземителни и свързващи кабели на акумулатора, тръбна връзка за автомобилната климатична уредба, силови уредби, втулки на изпускателния колектор, изолация на капака на отделението на двигателя, проводници и кабелни снопове под капака (проводниците за двигателя и т.н.), датчици за скорост, маркучи, вентилаторни модули и датчици за детонация;“

да се чете:

„4.

Специфичните изключения за резервни части за употреба в моторни превозни средства, посочени в точка 3, буква б), подточка ii), се прилагат за производството и употребата на търговски decaBDE, попадащи в една или повече от следните категории:

a)

оборудване за силовата уредба и оборудване под капака на отделението на двигателя, като например заземителни и свързващи кабели на акумулатора, тръбна връзка за автомобилната климатична уредба, силови уредби, втулки на изпускателния колектор, изолация на капака на отделението на двигателя, проводници и кабелни снопове под капака (окабеляване на двигателя и т.н.), датчици за скорост, маркучи, вентилаторни модули и датчици за детонация;“.

3.

На страница 61 в приложение I, част A, таблицата, вписване „Бис(пентабромофенил) етер (декабромодифенил етер; decaBDE)“, четвърта колона, точка 7

вместо:

„7.

Пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи decaBDE, внесени за целите на специфичните изключения съгласно точка 2, се разрешава до изтичането на срока на тези изключения. Точка 6 се прилага все едно, че посочените изделия са произведени съгласно изключението по точка 2. Изделията, които вече са били в употреба към датата на изтичане на срока на съответното изключение, могат да продължат да се използват.“

да се чете:

„7.

Пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи decaBDE, внесени за целите на специфичните изключения съгласно точка 3, се разрешава до изтичането на срока на тези изключения. Точка 6 се прилага все едно, че посочените изделия са произведени съгласно изключението по точка 3. Изделията, които вече са били в употреба към датата на изтичане на срока на съответното изключение, могат да продължат да се използват.“.

4.

На страница 63 в приложение I, част A, таблицата, вписване „1 Хексабромоциклододекан“, първа колона, първи ред

вместо:

„1

Хексабромоциклододекан“

да се чете:

„Хексабромоциклододекан“.

5.

На страница 67 в приложение III, част Б, заглавието

вместо:

„ЧАСТ Б“

да се чете:

„ЧАСТ Б

Вещество (CAS №)“.