ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 140

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
4 май 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/591 на Комисията от 30 април 2020 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април 2020 година относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/593 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразумения и решения относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на картофите

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/594 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на живите дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/595 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на овче и козе месо и за предварително определяне на нейния размер

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/596 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече и за предварително определяне на размера на помощта

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/597 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на масло и за предварително определяне на нейния размер

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/598 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на нейния размер

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/599 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/600 на Комисията от 30 април 2020 година за въвеждане на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на някои мерки за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/601 на Комисията от 30 април 2020 година относно спешни мерки за дерогация от членове 62 и 66 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на разрешенията за засаждане на лозoви насаждения и изкореняването в случай на предварително презасаждане

46

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/591 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Продължаващата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до спад в търсенето на определени изделия в сектора на млякото и млечните продукти, по-конкретно на различни видове сирена. Разпространението на болестта и въведените мерки ограничават наличието на работна ръка, което затруднява най-вече етапите на производство, събиране и преработване на млякото. Наред с това задължителното затваряне на магазини, открити пазари, заведения за обществено хранене и хотели доведе до внезапно прекратяване на дейностите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, което предизвика значителни промени в моделите на търсене на мляко и млечни продукти. На сектора на хотелиерството и ресторантьорството се падат приблизително 15 % от търсенето на сирена в рамките на Съюза. Същевременно закупчиците в Съюза и на световния пазар прекратяват договори и бавят сключването на нови договори в очакване на по-нататъшно понижаване на цените. Износът на сирена за трети държави представлява 8 % от общото производство на тези продукти в Съюза.

(2)

Поради посочените причини част от произведеното сурово мляко, чието количество надхвърля обичайното пазарно търсене, се преработва в дълготрайни и по-малко трудоемки продукти в насипно състояние и с дълъг срок на съхранение (например обезмаслено мляко на прах и масло). Много от обектите за производство на сирена в Съюза обаче не разполагат с капацитет да променят продуктовата си гама и са принудени да продължат да произвеждат сирена, чието търсене е намаляло нехарактерно.

(3)

Вследствие на това пазарът на сирена е засегнат от смущения, дължащи се на значително неравновесие между търсенето и предлагането. Ако по отношение на тези пазарни смущения не бъдат предприети необходимите мерки, се очаква цените на сирената в Съюза да се понижат и натискът за допълнителното им намаляване да продължи.

(4)

Мерките за интервенция на пазара, предвидени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, са недостатъчни за преодоляване на пазарните смущения, тъй като са насочени към продукти като масло и обезмаслено мляко на прах или обхватът им е ограничен до сирената със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

(5)

Смущенията на пазара на сирена могат да бъдат преодолени чрез складиране. Поради това е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на сирена.

(6)

В член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда предоставянето на помощ за частно складиране само на сирена със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3). Сирената със защитено наименование за произход или защитено географско указание представляват обаче само малък дял от общото производство на сирена в ЕС. От съображения за оперативна и административна ефективност е целесъобразно да бъде създадена единна схема за помощ за частно складиране, обхващаща всички видове сирена.

(7)

Целесъобразно е да бъдат изключени сирената, които не са подходящи за складиране.

(8)

Целесъобразно е да се определи таван за максималното количество, обхванато от схемата, както и да се направи разбивка на общото количество за всяка държава членка въз основа на нейното производство на сирена.

(9)

Правилата относно предоставянето на помощ за частно складиране са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (4) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (5). Освен ако в настоящия регламент е предвидено друго, по отношение на установената с него единна схема за помощ за частно складиране следва да се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, които се прилагат спрямо частното складиране на сирена със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

(10)

Размерът на помощта следва да бъде определен предварително, за да се осигури бърза и гъвкава оперативна система. Размерът на помощта следва да бъде определен въз основа на разходите за складиране и други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за постоянните разходи за складиране във връзка с поставянето на съответните продукти на склад и изваждането им от него, както и помощ на ден складиране за разходите във връзка с хладилното съхранение и финансирането.

(11)

От съображения за административна ефективност и опростяване заявленията следва да се отнасят само за сирена, които вече са поставени на склад, и не следва да се изисква обезпечение.

(12)

От съображения за административна ефективност и опростяване следва да се определи минималното количество на продуктите, включени във всяко заявление.

(13)

Възможно е мерките, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, да окажат отрицателно въздействие върху спазването на изискванията за проверки на място във връзка с помощта за частно складиране съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. Целесъобразно е на държавите членки, засегнати от тези мерки, да се предостави възможност за гъвкавост, като се позволи извършването на физически проверки въз основа само на представителна статистическа извадка, като се удължи периодът за извършване на проверките на поставянето на склад или като вместо тези проверки се използват други подходящи доказателства и не се прилага изискването за извършване на внезапни проверки. Поради това за целите на настоящия регламент е уместно да се позволи дерогация от определени разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

(14)

С цел да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се спомогне за стабилизирането на цените, предвидената в настоящия регламент временната мярка следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се открива временна извънредна схема за помощ за частно складиране на сирената, класирани в код по КН 0406, с изключение на сирената, които не са подходящи за по-нататъшно складиране след изтичането на периода на зреене, посочен в член 2.

2.   Максималното количество на продукта за всяка държава членка, обхваната от посочената в параграф 1 схема за помощ за частно складиране, е определено в приложението към настоящия регламент. Държавите членки осигуряват въвеждането на система, основаваща се на обективни и недискриминационни критерии, така че да не бъдат надвишавани разпределените им максимални количества.

3.   Освен ако в настоящия регламент е предвидено друго, по отношение на посочената в параграф 1 схема за помощ за частно складиране се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, които се прилагат спрямо частното складиране на сирена със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Член 2

Продукти, отговарящи на условията

За да бъдат счетени за отговарящи на условията за предоставяне на помощ по схемата за помощ за частно складиране, посочена в член 1, параграф 1 (наричана по-долу „помощта“), сирената трябва да са в добро състояние, с подходящо пазарно качество и да са с произход от Съюза. В деня, в който започва да се изпълнява договорът за складиране, минималната възраст на сиренето трябва да съответства на периода на зреене, определен в продуктовата спецификация на сирената, които се ползват със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, или на нормалния период на зреене, определен от държавите членки за останалите сирена.

Член 3

Подаване и допустимост на заявленията

1.   Заявления за помощ могат да се подават от 7 май 2020 г. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 юни 2020 г.

2.   Заявленията трябва да се отнасят за продукти, които вече са поставени на склад.

3.   Минималното количество за всяко заявление е 0,5 тона.

Член 4

Размер на помощта и период на складиране

1.   Размерът на помощта се определя, както следва:

15,57 EUR за тон на склад за постоянните разходи за складиране,

0,40 EUR за тон на ден за складиране по договор.

2.   Складирането по договор приключва в деня, предхождащ деня на изваждането на продуктите от склада.

3.   Помощта може да бъде предоставена само ако периодът на складирането по договор е между 60 и 180 дни.

Член 5

Проверки

1.   Чрез дерогация от член 60, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради мерките, въведени с цел преодоляване на пандемията от COVID-19 (наричани по-долу „мерките“), разплащателната агенция не е в състояние да извършва своевременно проверките, посочени в член 60, параграфи 1 и 2 от същия регламент, съответната държава членка може:

а)

да удължи срока, посочен в член 60, параграф 1, първа алинея, с не повече от 30 дни след отмяната на мерките, за да извърши съответните проверки; или

б)

през периода на прилагане на мерките да замени съответните проверки с използването на подходящи доказателства, включително на геомаркирани снимки или други доказателства в електронен формат.

2.   Чрез дерогация от член 60, параграф 2, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 физическите проверки за потвърждаване на количеството по договор се извършват въз основа на представителна статистическа извадка от най-малко 5 % от партидите, които обхващат поне 5 % от поставеното на склад общо количество.

3.   Чрез дерогация от член 60, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради въведените мерки разплащателната агенция не е в състояние да извършва внезапни проверки на място, тя не е длъжна да извършва такива проверки в периода на прилагане на мерките.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Държава членка

Максимални количества (в тонове)

Белгия

1 130

България

889

Чехия

1 265

Дания

4 373

Германия

21 726

Естония

434

Ирландия

2 180

Гърция

2 121

Испания

4 592

Франция

18 394

Хърватия

300

Италия

12 654

Кипър

270

Латвия

459

Литва

978

Люксембург

27

Унгария

809

Малта

28

Нидерландия

8 726

Австрия

1 959

Полша

8 277

Португалия

775

Румъния

931

Словения

157

Словакия

413

Финландия

843

Швеция

792

Обединено кралство

4 499


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/592 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като има предвид, че:

(1)

Пандемията от COVID-19 предизвиква значителни смущения на пазарите на плодове и зеленчуци и на вино в целия Съюз. Мерките, предприети от държавите членки за справяне с пандемията от COVID-19, по-специално значителните ограничения на движението и мерките за социално дистанциране, доведоха до прекъсване на веригите на доставки, временно затваряне на значими пазари за реализация на продуктите на двата сектора не само в търговията на едро, но и на дребно, а също и в сектора на ресторантьорството, където са затворени ресторанти, столове, барове, хотели. Свързаните с COVID-19 мерки също така водят до логистични проблеми, които засягат особено сериозно малотрайните плодове и зеленчуци и лозаро-винарския сектор. Свързаните с COVID-19 мерки също така създават затруднения при прибирането на реколтата от плодове и зеленчуци, както и при изпълнението на задачи във връзка с производството на вино поради недостиг на работна ръка и невъзможност да бъдат достигнати клиентите, породена от прекъсването на веригите на доставки, влошената логистика и временното затваряне на важни пазари. Тези обстоятелства пораждат значителни смущения в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор в Съюза. Земеделските стопани в тези сектори изпитват финансови затруднения и проблеми с паричните потоци.

(2)

Предвид продължителността на ограниченията, наложени от държавите членки в борбата с пандемията от COVID-19 и вероятното им продължаване, дългосрочното прекъсване на логистичните вериги и веригите на доставки, както и значителното икономическо въздействие върху основните пазари на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, съответно на равнището на търговията на едро и дребно и в сектора на ресторантьорството, тежките смущения на двата пазара и последиците от тях вероятно ще продължат и дори ще се задълбочат.

(3)

С оглед на тези смущения на пазара и безпрецедентната комбинация от обстоятелства земеделските стопани във всички държави членки срещат изключителни трудности при планирането, въвеждането и изпълнението на схемите за помощ, посочени в членове 32—38 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за сектора на плодовете и зеленчуците и в членове 39—54 от същия регламент за лозаро-винарския сектор. Поради това е необходимо да се облекчат тези трудности, като се допусне дерогация от някои от тези разпоредби.

(4)

Като част от одобрените си оперативни програми, признатите организации на производители и асоциациите на такива организации могат да изпълняват кризисни и превантивни мерки в сектора на плодовете и зеленчуците, предназначени за повишаване на неговата устойчивост на смущения на пазара. Съгласно член 33, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 обаче тези мерки за предотвратяване и управление на кризи не могат да обхващат повече от една трета от разходите по оперативната програма. За да се осигури по-голяма гъвкавост за тези организации на производители и да им се даде възможност да насочат средствата по оперативни програми към преодоляване на смущенията на пазара, предизвикани от пандемията от COVID-19, това правило не следва да се прилага през 2020 г.

(5)

По приблизителни изчисления затварянето на хотели, барове и ресторанти пряко засяга 30 % от обемите, което отговаря на 50 % от стойността на консумираните в Съюза вина. Видно е също така, че консумацията на вино у дома не компенсира намаляването на консумацията извън дома. Освен това не са възможни обичайни чествания и събирания, например рождени дни или национални празници, на които се консумира вино. Наред с това е налице риск да се провалят летният туризъм и енотуризмът през този сезон. Поради това излишъците от вино на пазара нарастват. Също така, недостигът на работна ръка и затрудненията в логистиката, причинени от пандемията, оказват натиск върху лозарите и целия лозаро-винарски сектор. Лозарите са изправени пред все по-големи проблеми с предстоящата реколта: ниски цени, свито потребление, затруднения в транспорта и продажбите.

(6)

Същевременно пазарът на вино в Съюза вече функционира при влошени условия през цялата 2019 г., а запасите от вино са на най-високото си равнище от 2009 г. насам. Тази тенденция може да се обясни преди всичко с комбинацията от рекордно високата реколта през 2018 г. и като цяло свиващото се потребление на вино в Съюза. Освен това налагането от страна на Съединените американски щати на допълнителни вносни мита на вината от Съюза засегна износа, тъй като САЩ е основният пазар за износ на вино от Съюза. Пандемията от COVID-19 нанесе допълнителен удар на нестабилен сектор, който вече не е в състояние да предлага на пазара и да разпространява ефективно продуктите си, основно поради затварянето на големи експортни пазари и поради мерките, предприети за осигуряване на адекватно задържане и изолация, особено прекратяването на всички ресторантьорски услуги и невъзможността за доставки на обичайните клиенти. Също така, затрудненията при доставката на основни суровини като бутилки и коркови тапи за производство на вино възпрепятстват дейността на операторите в лозаро-винарския сектор, като им пречат да предложат на пазара готово за продажба вино.

(7)

Изтеглянето от пазара на Съюза на количествата вино, които не се предлагат на пазара и не могат да бъдат съхранявани, следва да спомогне за справяне със сериозните смущения на пазара в лозаро-винарския сектор. Поради това дестилацията на вино по причини, свързани с кризата, породена от пандемията от COVID-19, следва да бъде временно въведена като допустима мярка за подпомагане по програмите за подпомагане в лозаро-винарския сектор, за да спомогне за подобряването на икономическите резултати на винопроизводителите. За да се избегне нарушаване на конкуренцията, използването на получения алкохол следва да бъде изключено за хранително-вкусовата промишленост и да бъде ограничено до промишлени цели, включително за дезинфекция и за целите на фармацията и енергетиката.

(8)

Помощта за кризисно съхранение е друга мярка, с която следва временно да бъдат оттеглени определени количества вино от пазара и постепенно да се възстанови неговата икономическата жизнеспособност. Поради това помощта за кризисно съхранение на вино следва да бъде временно допустима за подпомагане по програмите за подпомагане в лозаро-винарския сектор. За да се избегне двойното предоставяне на подпомагане за едно и също количество изтеглено от пазара вино, бенефициерите на помощ за кризисно съхранение следва да не получават помощи за кризисна дестилация на вино по програмите за подпомагане в лозаро-винарския сектор, нито национални плащания за кризисна дестилация на вино.

(9)

За да се помогне на операторите да реагират на настоящите изключителни обстоятелства и да се справят с това непредвидимо и несигурно положение, е уместно да се позволи допълнителна гъвкавост при прилагането на някои мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(10)

По-специално, за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят производителите, тежко засегнати от кризата, е необходима дерогация от член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 във връзка с мярката за взаимоспомагателни фондове, както е посочена в член 48 от същия регламент, за да се позволи разходите по операции, изпълнявани за четвърта година през 2020 г., да бъдат допустими дори ако са направени преди подаването на съответния проект на програма за подпомагане от държавата членка. Това би позволило на държавите членки да предоставят допълнителна помощ за административните разходи на вече създадени взаимоспомагателни фондове за още 12 месеца през финансовата 2020 година. За да се осигури икономически адекватно подпомагане и чрез дерогация от член 48, параграф 2, предоставената помощ следва да е ненамаляваща и да възлиза на финансирането, предоставено през третата година от изпълнението.

(11)

Необходимо е освен това под формата на извънредна мярка да се предвиди дерогация от член 46, параграф 6, член 47, параграфи 1 и 3, член 49, параграф 2 и член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и временно да се увеличи максималното участие на Съюза в мерките „преструктуриране и конверсия на лозя“, „събиране на реколтата на зелено“, „застраховане на реколтата“ и „инвестиции“. Временните мерки са необходими, защото поради причини, свързани с пандемията от COVID-19, операторите понасят и ще продължат да понасят значителни загуби на приходи и допълнителни разходи, произтичащи от смущенията на пазара и в тяхното производство. Увеличаването на участието на Съюза във въпросните мерки и оттам намаляването на участието на бенефициерите ще им осигури известно финансово облекчение.

(12)

Гъвкавостта, въведена чрез увеличаване на участието на Съюза, представлява форма на финансово подпомагане, което обаче не налага допълнително финансиране от Съюза, тъй като продължават да се прилагат бюджетните ограничения за националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор, определени в приложение VI към Регламент (ЕС) № 1308/2013. Държавите членки могат да решат да разпределят по-големи суми за въпросните мерки само в рамките на годишния бюджет, предвиден в посоченото приложение. Следователно целта на увеличените финансови ставки е да се предостави подпомагане на сектора в дадената нестабилна ситуация на пазара, без да е необходимо за това да се мобилизират допълнителни средства.

(13)

Застраховането на реколтата е превантивен механизъм, допустим за подпомагане по програмите в лозаро-винарския сектор, който насърчава отговорния подход в кризисни ситуации. В член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда подпомагането на застраховането на реколтата да допринесе за запазване на доходите на производителите, когато са налице загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители. Предвид драматичните последици върху доходите на производителите в резултат на пандемията от COVID-19 поради понякога непреодолимите трудности, възникващи на всички етапи от производството и пускането на пазара на вина, е уместно да се разшири подкрепата на Съюза така, че да покрие застраховането на реколтата, когато загубите са следствие от пандемия при хората. Също така е уместно в такива случаи временно да се увеличи делът на участие на Съюза до 60 %, за да се осигури известно финансово облекчение за лозарите.

(14)

Събирането на реколтата на зелено, предвидено в член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се използва като мярка за управление на пазара, когато се очаква прекомерно производство на грозде. С посочения член се изисква гроздовете да бъдат унищожени или изцяло премахнати от дадено стопанство, за да може то да получи подкрепата на Съюза. При сегашните обстоятелства лозарите са изправени пред безпрецедентни затруднения в набирането на необходимата работна ръка за осъществяването на такава цялостна операция. Следователно е уместно да се предостави дерогация от това задължение и да се позволи унищожаването или отстраняването на неузрели гроздове в част от стопанството, при условие че тази операция се извършва върху цели парцели.

(15)

По наложителни причини за спешност, особено предвид продължаващите смущения на пазара, тяхното тежко въздействие върху сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор и вероятността те да продължат и дори да се задълбочат, е нужно да се предприемат незабавни действия и спешно да бъдат приети мерки за смекчаване на отрицателни последици от тези смущения. Ако не бъдат предприети незабавни действия за преодоляване на това смущение на пазара, има риск то да се задълбочи и в двата сектора и да влоши производствените и пазарните условия в тях. Предвид горепосоченото настоящият регламент следва да бъде приет в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 228 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(16)

Предвид необходимостта от предприемане на незабавни действия, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Член 1

Временна дерогация от член 33, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Чрез дерогация от член 33, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 ограничението от една трета от разходите за мерки за предотвратяване и управление на кризи по оперативната програма, посочена в същата разпоредба, не се прилага през 2020 г.

ГЛАВА II

ВИНО

РАЗДЕЛ 1

Мерки за подпомагане при кризи

Член 2

Дерогации от член 43 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Чрез дерогация от член 43 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 посочените в членове 3 и 4 от настоящия регламент мерки могат да бъдат финансирани по програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор през финансовата 2020 г.

Член 3

Кризисна дестилация на вино

1.   На винопроизводителите може да се предостави подпомагане за дестилация на вино съгласно условията, определени в настоящия член. Това подпомагане трябва да е пропорционално.

2.   Алкохолът, получен в резултат от подпомаганата дестилация, посочена в параграф 1, се използва единствено за промишлени цели, включително дезинфекция, или за целите на фармацията или енергетиката, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

3.   Бенефициерите на подпомагането, посочено в параграф 1, са предприятия от лозаро-винарския сектор, които произвеждат и предлагат на пазара продуктите, посочени в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, организации на винопроизводители, асоциации на два или повече производителя, междубраншови организации или дестилерии на лозаро-винарски продукти.

4.   Само разходите за доставка на вино на дестилерии и за дестилацията на това вино са допустими за подпомагане.

5.   Държавите членки могат да установят критерии за приоритет, като ги посочат в програмата за подпомагане. Тези критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане, и трябва да са обективни и недискриминационни.

6.   Държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване за подпомагането, посочено в параграф 1, които включват:

а)

физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления;

б)

подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на пригодността на всяко предложено действие и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

в)

проверката на съответствието с разпоредбите относно допустимите действия и разходи, посочени в параграф 4, и критериите за приоритет, когато такива се прилагат;

г)

подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет, когато се прилагат критерии за приоритет;

д)

условията за извършване на авансови плащания и внасяне на гаранции.

7.   Държавите членки определят размера на подпомагането за бенефициерите въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

8.   Чрез дерогация от член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки могат да предоставят национални плащания в съответствие с правилата на Съюза относно държавната помощ за мерките, посочени в настоящия член.

9.   Членове 1 и 2, член 43, членове 48—54 и член 56 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията (2) и членове 1, 2 и 3, членове 19—23, членове 25—31, член 32, параграф 1, втора алинея и членове 33—40 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията (3) се прилагат според обстоятелствата към подпомагането за кризисна дестилация на вино.

Член 4

Помощ за кризисно съхранение на вино

1.   Помощта за кризисно съхранение може да се предостави по отношение на вино съгласно условията, определени в настоящия член.

2.   За да се избегне двойното предоставяне на подпомагане за едно и също количество изтеглено от пазара вино, бенефициерите на помощ за кризисно съхранение за количество вино не могат да получават помощ за същото количество вино за кризисна дестилация съгласно член 3 от настоящия регламент, нито национални плащания за кризисна дестилация на вино съгласно член 216 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   Бенефициерите на помощта, посочена в параграф 1, са предприятия от лозаро-винарския сектор, които произвеждат продуктите, посочени в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, или ги предлагат на пазара, както и организации на винопроизводители, асоциации на два или повече производителя или междубраншови организации.

4.   Държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване за помощта, посочена в параграф 1, които включват:

а)

физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления;

б)

подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на пригодността на всяко предложено действие и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

в)

проверката на съответствието с условията за подпомагане, определени в настоящия член, и разпоредбите относно критериите за приоритет, ако се прилагат такива;

г)

подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет, когато се прилагат критерии за приоритет;

д)

условията за извършване на авансови плащания и внасяне на гаранции.

5.   Държавите членки могат да установят критерии за приоритет, като ги посочват в програмата за подпомагане, така че да могат да бъдат предпочетени някои бенефициери. Тези критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане, и трябва да са обективни и недискриминационни.

6.   При разглеждането на заявленията държавите членки вземат предвид подробното описание на предложените действия от заявителя и предложените срокове за тяхното изпълнение.

7.   Чрез дерогация от член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки могат да предоставят национални плащания в съответствие с правилата на Съюза относно държавната помощ за мерките, посочени в настоящия член.

8.   Членове 1 и 2, член 43, членове 48—54 и член 56 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията и членове 1, 2 и 3, членове 19—23, членове 25—31, член 32, параграф 1, втора алинея и членове 33—40 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията се прилагат според обстоятелствата към подпомагането за кризисно съхранение на вино.

РАЗДЕЛ 2

Дерогации от специални мерки за подпомагане

Член 5

Дерогация от член 44, параграф 2 и член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

1.   Чрез дерогация от член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 през финансовата 2020 година подпомагането за създаване на взаимоспомагателни фондове, както е посочено в член 48 от същия регламент, може да се предостави за разходи, направени преди представянето на съответните проекти за програми за подпомагане във връзка с операции, завършили третата си година на изпълнение през 2019 г.

2.   Чрез дерогация от член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 подпомагането за създаване на взаимоспомагателни фондове във връзка с операции, които през 2019 г. са завършили третата си година на изпълнение, може да се предоставя под формата на ненамаляваща помощ за покриване на административните разходи на фондовете и е равно на финансирането, предоставено през третата година на изпълнение.

Член 6

Дерогация от член 46, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Чрез дерогация от член 46, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 участието на Съюза в действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя не надвишава 60 %. В по-слабо развитите региони участието на Съюза в покриването на разходите за преструктуриране и конверсия не надвишава 80 %.

Член 7

Дерогация от член 47, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

1.   Чрез дерогация от член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 през 2020 година „събиране на реколтата на зелено“ означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, в цялото стопанство или част него, стига събирането на зелено да се извършва върху цели парцели.

2.   Чрез дерогация от член 47, параграф 3, второ изречение от Регламент (ЕС) № 1308/2013 подпомагането за събиране на реколтата на зелено не надвишава 60 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, свързана с такова унищожаване или отстраняване.

Член 8

Дерогация от член 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Чрез дерогация от член 49, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 финансовото участие на Съюза в подпомагането на застраховането на реколтата не надвишава 60 % от разходите за застрахователни премии, платени от производителите за застраховка:

а)

срещу загубите, посочени в член 49, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и срещу други загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития;

б)

срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители;

в)

срещу загуби, причинени от пандемии при хората.

Член 9

Дерогация от член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Чрез дерогация от член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на участието на Съюза в помощта за допустими инвестиционни разходи се прилагат следните максимални ставки:

а)

60 % в по-слабо развитите региони;

б)

50 % в райони, различни от по-слабо развитите региони;

в)

80 % в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора;

г)

75 % в малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

Член 10

Прилагане на временно увеличеното участие на Съюза

Член 6, член 7, параграф 2, и членове 8 и 9 се прилагат за операции, избрани от компетентните органи в държавите членки от датата на влизане в сила на настоящия регламент и не по-късно от 15 октомври 2020 г.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ L 190, 15.7.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ L 190, 15.7.2016 г., стр. 23).

(4)  Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/593 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за разрешаване на споразумения и решения относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на картофите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 222 от него,

като има предвид, че:

(1)

Секторът на картофите може да бъде разделен на сегмент на пресните картофи, които се купуват предимно за домашно потребление, и сегмент на картофите за преработка, които се използват в храни за животни и преработени хранителни продукти, като например замразени картофи (включително замразени нарязани картофи), сушени картофи, приготвени или консервирани картофи.

(2)

Производството на картофи в Съюза възлиза на около 52 милиона тона, от които 19,5 милиона тона са картофи за преработка. Най-големите производители на картофи за преработка са Белгия, Германия, Франция, Италия и Нидерландия. Смята се, че производството на замразени нарязани картофи представлява приблизително 41 % от производството на картофи за преработка.

(3)

Съюзът е нетен износител на преработени картофи. Според изчисленията през последните 5 години средно поне 4 милиона тона картофи за преработка се изнасят от Белгия, Германия, Франция, Италия и Нидерландия за трети държави под формата на преработени картофени продукти. Износът на замразени картофи, и по-специално на замразени нарязани картофи, е значителен при нормални пазарни условия: 64 % от замразените картофи в световен мащаб идват от Съюза, а стойността на износа на замразени картофи от Съюза за трети държави през 2019 г. се оценява на 1,85 милиарда евро.

(4)

Настоящата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до икономически сътресения за производителите на картофи за преработка, а оттам — и до финансови затруднения и проблеми с паричните потоци.

(5)

Разпространението на болестта и въведените мерки ограничават наличието на работна ръка, което затруднява най-вече етапите на производство, обработка и транспортиране на картофи за преработка.

(6)

Задължителното затваряне на ресторанти и други заведения за хранене, като например училищните столове и столовете за работниците и служителите, както и отмяната на спортни и развлекателни събития, като например културни мероприятия и фестивали на открито, както и на спортни турнири, в Съюза и в трети държави също доведе до спиране на дейността в сферата на хотелиерството и ресторантьорството и до значителни промени в моделите на търсене на картофени продукти. Тъй като потребителите вече не се хранят в значителна степен навън, нито купуват храна от заведенията за бързо хранене, търсенето от страна на потребителите се е пренасочило към пресни картофи за готвене в домашни условия. Освен това, макар че потребителите са увеличили потреблението си на някои продукти от преработени картофи, като чипс и картофено пюре на прах, това не може да компенсира спада в търсенето в сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

(7)

Наред с това закупчиците в Съюза и на световния пазар прекратяват договори и бавят сключването на нови договори в очакване на по-нататъшно понижаване на цените. Същевременно износът е засегнат от логистични проблеми, тъй като началото на пандемията от COVID-19 в Китай причини сериозно претоварване както на китайските пристанища, така и на пристанищата в други държави. Очаква се периодът на зачестено анулиране на курсовете на транспортните кораби да продължи поне до юни 2020 г., което ще доведе до недостиг на контейнери, и по-специално на тези за стоки в прясно и замразено състояние, значително нарастване на разходите за транспорт и отлагане на износните операции. От четвъртата седмица на март 2020 г. производителите от Съюза на картофи за преработка докладваха за намален брой на сделките между държавите членки в рамките на 25—47 % и на износа за трети държави — от 30 до 65 %.

(8)

В резултат на това, докато на този етап търсенето на пресни картофи се увеличава, се наблюдава рязък спад в търсенето на картофи за преработка с непосредствено и тежко въздействие върху пазара. Резкият спад в търсенето се отнася по-специално, но не само, до картофи за преработка, използвани за производството на замразени нарязани картофи, други нарязани картофи и продукти във вакуумна опаковка, които обикновено се консумират в заведения за бързо хранене и в ресторанти. Поради различните характеристики на пресните картофи и картофите за преработка, картофите за преработка не могат да бъдат продавани на пазара за пресни картофи. В резултат на това, тъй като няма търговски сделки, цените на пазарите за фючърси спаднаха значително и бе отчетено, че през април 2020 г. те са били с 90 % по-ниски в сравнение с котировките от януари 2020 г. В резултат на спирането на търговията, в някои държави членки производителки, като Белгия и Франция, вече не съществуват ценови котировки за някои картофи за преработка, което е знак за остър спад в обема и стойността на сделките. В други държави членки, като Германия и Нидерландия, бяха докладвани ценови намаления от 90 % за картофите за преработка.

(9)

Освен това понастоящем има големи количества картофи за преработка на склад. Смята се, че най-малко 2 650 000 тона картофи за преработка (на стойност 400 милиона евро) от кампанията за 2019 г. ще продължат да бъдат съхранявани до края на кампанията за 2020 г. през юли 2020 г. Картофите за преработка, които са били събрани през октомври/ноември 2019 г. и все още са на склад, скоро ще станат негодни за употреба поради влошаването на тяхното качество. За да може да се освободи място за картофите за преработка от кампанията за 2020 г., производителите ще трябва да унищожат частта от оставащите запаси, която не може да бъде обработена навреме. Тъй като производителите ще трябва да платят транспортните разходи и разходите за унищожаване на продукцията, съществува риск като крайна мярка картофите за преработка да бъдат разпръснати на полето. Разпръсването на картофи за преработка на полето ще създаде риск от дълготрайни екологични и фитосанитарни последици, тъй като тези картофи ще покълнат върху следващите култури и биха могли да развият заболявания, които да причинят дългосрочно замърсяване на почвите и трайно да застрашат новите насаждения.

(10)

Горепосочените обстоятелства водят до определянето на ситуацията като период на сериозно неравновесие на пазара.

(11)

С цел да се подпомогнат усилията на производителите на картофи за постигане на баланс в настоящия период на сериозно неравновесие на пазара е целесъобразно да се позволи сключването на споразумения и вземането на решения от страна на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани, асоциациите на подобни асоциации, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации относно картофите за преработка на временна основа за срок от 6 месеца. Тези мерки включват: i) изтегляне от пазара и безплатно разпространение; ii) обработка и преработка; iii) складиране; iv) съвместно популяризиране; и v) временно планиране на производството.

(12)

Тези споразумения и решения относно картофите за преработка биха могли да включват: i) изтегляне на картофи от пазара за организирано унищожаване на продукта или за безплатно разпространение на хранителни банки или на публични институции; ii) обработване на картофи за други цели, като фуражи за животни, производство за метанизация; iii) създаване и намиране на капацитет за складиране и подготовка на картофи за по-дълги периоди на складиране; iv) насърчаване на консумацията на преработени продукти от картофи; и v) мерки за планиране с цел намаляване на обемите за бъдещи насаждения и адаптиране на съществуващите договори за картофи от кампанията за 2020 г.

(13)

Всяко споразумение или решение относно картофите за преработка следва да бъде временно разрешено за срок от 6 месеца. Тъй като това е периодът, през който трябва да бъдат управлявани съществуващите запаси от картофи от кампанията за 2019 г., а картофите от кампанията за 2020 г. ще бъдат събирани от лятото на тази година, това е периодът, през който се очаква мерките да имат най-значително въздействие.

(14)

В съответствие с член 222, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 разрешение се предоставя, при условие че не се нарушава функционирането на вътрешния пазар и че споразуменията и решенията имат за цел единствено стабилизиране на сектора. Тези специални условия изключват споразумения и решения, които пряко или косвено водят до раздробяване на пазарите, до дискриминация въз основа на национална принадлежност или до фиксиране на цените. Ако споразуменията и решенията не отговарят на тези условия или вече не отговарят на тези условия, за тях се прилага член 101, параграф 1 от Договора.

(15)

Разрешението, предвидено в настоящия регламент, следва да обхваща територията на Съюза, като се има предвид, че сериозното неравновесие на пазара обхваща целия Съюз.

(16)

За да бъдат държавите членки в състояние да преценят дали споразуменията и решенията относно картофите за преработка не възпрепятстват функционирането на вътрешния пазар и дали имат за цел единствено стабилизиране на сектора на картофите, на компетентните органи на държавата членка (включително органите в областта на конкуренцията) с най-голям дял от прогнозирания обем на производството на картофи, обхванат от тези споразумения или решения, следва да бъде представена информация относно сключените споразумения и взетите решения и относно обема на производството и периода, за които се отнасят.

(17)

Предвид сериозното неравновесие на пазара, необходимостта от спешно намиране на решение за оставащите запаси от картофи и подготовката до момента, в който картофите обичайно се прибират, складират и преработват, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Без да се засягат член 152, параграф 1а, член 209, параграф 1 и член 210, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани, асоциациите на подобни асоциации, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации се разрешава да сключват споразумения във връзка с картофите за преработка и да вземат общи решения във връзка с картофите за преработка относно изтеглянето от пазара и безплатното разпространение, обработката и преработката, складирането, съвместното популяризиране и временното планиране на производството по време на период от 6 месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 2

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че посочените в член 1 споразумения и решения не възпрепятстват доброто функциониране на вътрешния пазар и имат за цел единствено стабилизиране на сектора на картофите.

Член 3

Географският обхват на разрешението е територията на Съюза.

Член 4

1.   Непосредствено след сключването на споразуменията или вземането на решенията, посочени в член 1, съответните земеделски стопани, асоциации на земеделски стопани, асоциации на подобни асоциации, признати организации на производители, асоциации на признати организации на производители и признати междубраншови организации съобщават за тези споразумения или решения на компетентните органи на държавата членка с най-голям дял от прогнозирания обем на производството на картофи, обхванат от тези споразумения или решения, като посочват следното:

a)

прогнозата за обхванатия обем на производството;

б)

очаквания период на прилагане.

2.   Не по-късно от 25 дни след края на шестмесечния период, посочен в член 1, съответните земеделски стопани, асоциации на земеделски стопани, асоциации на подобни асоциации, признати организации на производители, асоциации на признати организации на производители и признати междубраншови организации съобщават действителния обем на производството на картофи, обхванат от споразуменията или решенията, на компетентните органи, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.   Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (2) държавите членки уведомяват Комисията за следното:

a)

не по-късно от пет дни след края на всеки едномесечен период — за споразуменията и решенията, които са им били съобщени по време на този период в съответствие с параграф 1;

б)

не по-късно от 30 дни след края на шестмесечния период, посочен в член 1 — за извършения преглед на споразуменията и решенията, приложени по време на този период.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/594 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за разрешаване на споразуменията и решенията относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на живите дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 222 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът е водещ производител на живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност (наричани по-долу „живи растения и цветя“). През 2019 г. общата продукция на Съюза възлизаше на 20 милиарда евро.

(2)

Приблизително 85 % от производството в Съюза на живи растения и цветя е предназначено за вътрешния пазар, а останалите 15 % се изнасят за трети държави.

(3)

Веригата на доставки в сектора на живите растения и цветята е тясно свързана и зависи от гладкото и ефикасно организиране на логистиката, за да се гарантира функционираща пазарна система за продукти, които по своята същност са до голяма степен нетрайни.

(4)

Освен това производството и продажбата на живи растения и цветя се характеризира със своя сезонен характер. Повечето живи растения и цветя се произвеждат през пролетта за конкретни поводи, като деня на майката или Великден, и за целта стайните растения се произвеждат в по-малки съдове, за да се отговори на сезонното търсене. Пикът на продажбите обикновено е през пролетта. За някои от подсекторите, като едногодишните растения за цветни лехи и отрязаните цветя, между 40 % и 80 % от продажбите стават в периода от март до юни.

(5)

Настоящата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до икономически сътресения в сектора на живите растения и цветята, а оттам — и до финансови затруднения и проблеми с паричните потоци за производителите.

(6)

Разпространението на болестта и въведените мерки ограничават наличието на работна ръка, особено по отношение на транспорта, което затруднява осезаемо етапите на производство, събиране, борсова търговия и продажба на живите растения и цветята.

(7)

Задължителното затваряне на открити пазари, градински центрове и специализирани магазини за продажба на дребно, както и затварянето на хотели и отмяната на мероприятия и празненства също допринесоха за преустановяване на работата в сектора на живите растения и цветята. Не се очаква частичното отваряне на градинските центрове и специализираните магазини за продажба на дребно в някои държави членки съществено да промени тази ситуация, тъй като веригата на доставки е тясно свързана и зависи от доброто функциониране на логистиката и ограничената наличност на съоръженията за съхранение. Очаква се през следващите месеци мерките за социално дистанциране да останат в сила и да продължат да оказват влияние както върху транспортната логистика, така и върху продажбите, тъй като по-малък брой потребители ще могат да влизат в магазините. Освен това големи събития, като например годишни градинарски изложения, предвидени за идните месеци, вече бяха отменени, а други обществени прояви, при които обикновено се използват цветни украси, като например сватби, също се отменят.

(8)

Наред с това закупчиците в Съюза и на световния пазар прекратяват договори и бавят сключването на нови договори в очакване на по-нататъшно понижаване на цените. Същевременно износът е засегнат от логистични проблеми, тъй като началото на пандемията от COVID-19 в Китай причини сериозно претоварване както на китайските пристанища, така и на пристанищата в други държави. Очаква се периодът на зачестено анулиране на курсовете на транспортните кораби да продължи поне до юни 2020 г., което ще доведе до недостиг на контейнери, значително нарастване на разходите за транспорт и отлагане на износните операции.

(9)

Този дисбаланс между търсенето и предлагането предизвиква икономически сътресения в сектора на живите растения и цветята. В резултат на този дисбаланс се наблюдава рязък спад в търсенето на живи растения и цветя с непосредствено и тежко отражение върху пазара. Като цяло търсенето на живи растения и цветарски продукти на пазара на Съюза е намаляло с 80 %. Борсовата търговия бе сериозно засегната. В средата на март 2020 г. нидерландската борса, през която минават 35 % от всички продажби в Съюза, е отчела намаление на оборота с 85 %. Въпреки че тя отчете известно възстановяване на дейността, оборотът все още е с 30 % по-нисък в сравнение със средата на април 2019 г. В други държави членки, като например Белгия и Франция, борсите и пазарите за търговия на едро са затворени. Освен това в някои държави членки, като например Нидерландия, се съобщава за унищожаване на големи количества растения за цветни лехи, които не могат да се съхраняват, и на отрязани цветя, които са нетрайни и сезонни. Това доведе до рязък спад на цените на нидерландските борси. През седмицата от 16 до 22 март 2020 г., когато пазарът се срина, цените са били почти с 60 % по-ниски, отколкото през същата седмица на 2019 г. Освен това през седмиците от 23 до 29 март, от 30 март до 5 април и от 6 до 12 април 2020 г. цените все още са били с 36 % до 23 % по-ниски, отколкото през същите седмици на 2019 г.

(10)

Горепосочените обстоятелства водят до определянето на тези събития като период на сериозен дисбаланс на пазара.

(11)

С цел да се подпомогнат усилията за постигане на баланс в сектора на живите растения и цветята в настоящия период на сериозен дисбаланс на пазара е целесъобразно да се позволи сключването на споразумения и вземането на решения от страна на земеделските стопани, сдруженията на земеделски стопани, асоциациите на подобни сдружения, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации в сектора на живите растения и цветята за период от 6 месеца. Тези мерки включват: i) изтегляне от пазара или безплатно разпространение; ii) съвместно популяризиране; и iii) временно планиране на производството.

(12)

Тези споразумения и решения могат да включват: i) колективно изтегляне от пазара за организирано унищожаване на живи растения и цветя; ii) мерки за популяризиране, които приканват потребителите да купуват живи растения и цветя; и iii) колективно планиране на производството с цел координиране на засаждането на живи растения и цветя с оглед на бъдещото премахване на ограниченията.

(13)

Всяко споразумение или решение следва да бъде временно разрешено за срок от 6 месеца. Тъй като това е периодът, през който ще бъдат събирани и предлагани на пазара повечето живи растения и цветя, това е и периодът, през който се очаква мерките да имат най-голямо въздействие.

(14)

В съответствие с член 222, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 разрешение се предоставя, при условие че с него не се нарушава функционирането на вътрешния пазар и че споразуменията и решенията имат за цел единствено стабилизиране на сектора. Тези специфични условия изключват споразумения и решения, които пряко или косвено водят до раздробяване на пазарите, до дискриминация въз основа на национална принадлежност или до фиксиране на цените. Ако споразуменията и решенията не отговарят на тези условия или повече не отговарят на тези условия, по отношение на тези споразумения и решения се прилага член 101, параграф 1 от Договора.

(15)

Разрешението, предвидено в настоящия регламент, следва да обхваща територията на Съюза, тъй като сериозният дисбаланс на пазара засяга целия Съюз.

(16)

За да бъдат държавите членки в състояние да преценят дали споразуменията и решенията не възпрепятстват функционирането на вътрешния пазар и дали имат за цел единствено стабилизиране на сектора на живите растения и цветята, на компетентните органи на държавата членка, включително компетентните органи на същата държава, с най-голям дял от прогнозирания обем на производството на живи растения и цветя, обхванат от тези споразумения или решения, следва да бъде предоставяна информация относно сключените споразумения и взетите решения и относно обема на производството и периода, за които се отнасят.

(17)

Предвид настъпилия сериозен дисбаланс на пазара през периода, в който се осъществява по-голямата част от продажбите на живи растения и цветя, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Без да се засягат разпоредбите на член 152, параграф 1а, член 209, параграф 1 и член 210, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, на земеделските стопани, сдруженията на земеделски стопани, асоциациите на подобни сдружения, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации в сектора на живите дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност, наричан по-долу „секторът на живите растения и цветята“, се разрешава да сключват споразумения и да вземат общи решения относно изтеглянето от пазара и безплатното разпространение, съвместното популяризиране и временното планиране на производството за шестмесечен период, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 2

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че посочените в член 1 споразумения и решения не възпрепятстват доброто функциониране на вътрешния пазар и имат за цел единствено стабилизиране на сектора на живите растения и цветята.

Член 3

Географският обхват на настоящото разрешение включва територията на Съюза.

Член 4

1.   Непосредствено след сключването на споразуменията или вземането на решенията, посочени в член 1, съответните земеделски стопани, сдружения на земеделски стопани, асоциации на подобни сдружения, признати организации на производители, асоциации на признати организации на производители и признати междубраншови организации съобщават за тези споразумения или решения на компетентните органи на държавата членка с най-голям дял от прогнозирания обем на производството на живи растения и цветя, обхванат от тези споразумения или решения, като посочват следното:

a)

обхванатия прогнозен обем на производството;

б)

очаквания период на прилагане.

2.   Не по-късно от 25 дни след края на шестмесечния период, посочен в член 1, съответните земеделски стопани, сдружения на земеделски стопани, асоциации на подобни сдружения, признати организации на производители, асоциации на признати организации на производители и признати междубраншови организации съобщават на компетентните органи, посочени в параграф 1 от настоящия член, обема на производството на живи растения и цветя, който е действително обхванат от споразуменията или решенията.

3.   Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (2) държавите членки уведомяват Комисията за следното:

a)

не по-късно от пет дни след края на всеки едномесечен период — за споразуменията и решенията, които са им били съобщени по време на този период в съответствие с параграф 1;

б)

не по-късно от 30 дни след края на шестмесечния период, посочен в член 1 — за преглед на споразуменията и решенията, приложени по време на този период.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/595 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за предоставяне на помощ за частно складиране на овче и козе месо и за предварително определяне на нейния размер

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2 и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Поради масовите ограничения на движението, въведени от държавите членки с цел справяне с продължаващата пандемия от COVID-19, бяха сериозно засегнати продажбите на някои категории продукти от овче и козе месо — например кланични трупове от агнета и кози на възраст под 12 месеца — към сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

(2)

Вследствие на това се наблюдава рязък спад в търсенето на някои продукти от овче и козе месо. Това изправя сектора на овчето и козето месо пред смущения на пазара, дължащи се на неравновесието между търсенето и предлагането. Тази ситуация оказва значително отрицателно въздействие върху маржовете в сектора и излага на риск финансовата жизнеспособност на земеделските стопани в Съюза. Ако не бъдат предприети мерки срещу тези смущения на пазара, се очаква цените на продуктите от овче и козе месо в Съюза да спаднат и натискът за допълнителното им намаляване да продължи.

(3)

Наблюдаваното в момента неравновесие между търсенето и предлагането на пазарите на овче и козе месо може да бъде намалено чрез складирането на кланични трупове на овце и кози на възраст под 12 месеца, които при други обстоятелства биха били предназначени за сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

(4)

Масовите ограничения на движението, въведени от държавите членки с цел справяне с продължаващата пандемия от COVID-19, засегнаха също наличието на работна ръка в кланиците и съоръженията за преработка на храни и намалиха транспортния и логистичния капацитет.

(5)

За да се смекчат настоящите трудности на пазара, и по-специално да се намали неравновесието между търсенето и предлагането, което от своя страна оказва натиск за намаляване на цените на всички продукти от овче и козе месо, е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от животни от рода на овцете и козите на възраст под 12 месеца.

(6)

Правилата относно предоставянето на помощ за частно складиране са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (4) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (5). Разпоредбите на посочените два регламента следва да се прилагат и по отношение на помощта за частно складиране на прясно или охладено месо от животни от рода на овцете и козите на възраст под 12 месеца, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

(7)

Размерът на помощта следва да бъде определен предварително, за да се осигури бърза и гъвкава оперативна система. Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 предварително определената помощ за частно складиране следва да се основава на разходите за складиране и на други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за целия период на складиране въз основа на разходите за поставяне и изваждане от склад и разходите на ден за хладилно съхранение, както и частично обезщетение за загубата на стойност при трансформацията на прясно или охладено овче и козе месо в замразено.

(8)

За да бъде ефективна и да има реално въздействие върху пазара, помощта за частно складиране следва да се предоставя само за продукти, които все още не са поставени в склад. В този контекст е уместно да се определи периодът на складиране.

(9)

От съображения за административна ефективност и опростяване следва да се определи минималното количество на продуктите, включени във всяко заявление.

(10)

Следва да се определи обезпечение, с което да се удостовери сериозността на заявлението и да се гарантира, че мярката ще окаже желаното въздействие върху пазара.

(11)

Възможно е мерките, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, да окажат влияние върху съответствието с изискванията за проверки на място във връзка с помощта за частно складиране съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. Целесъобразно е на държавите членки, засегнати от тези мерки, да се предостави възможност за гъвкавост, като се удължи периодът за извършване на проверките на внасянето на склад или като вместо тези проверки се използват други подходящи доказателства и не се прилага изискването за извършване на внезапни проверки. Поради това за целите на настоящия регламент е уместно да се позволи дерогация от определени разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

(12)

В член 42, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 се предвижда, че държавите членки следва да уведомяват Комисията за допустимите заявления веднъж седмично. За да се осигури прозрачност, наблюдение и правилно управление на наличните суми за помощта, както и ефективно управление на схемата, е необходимо уведомленията да се подават по-често.

(13)

С цел да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се спомогне за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се предвижда помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от животни от рода на овцете и козите на възраст под 12 месеца, както е посочено в член 17, първа алинея, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (наричана по-долу „помощта“).

2.   Прилагат се Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Продукти, отговарящи на условията

1.   Списъкът на продуктите, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, се съдържа в приложението.

2.   За да отговаря на условията за предоставяне на помощ, месото трябва да е в добро състояние, с подходящо пазарно качество и да е с произход от Съюза. Продуктът трябва да отговаря на изискванията, определени в раздел III от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.

3.   Помощ се отпуска само за количества прясно или охладено месо, които все още не са поставени в склад.

Член 3

Подаване и допустимост на заявленията

1.   Заявленията за помощ могат да се подават, считано от 7 май 2020 г.

2.   Всяко заявление трябва да се отнася до продуктите, изброени в приложението, като се посочва съответният код по КН.

3.   Минималното допустимо количество за всяко заявление е 5 тона.

Член 4

Размер на помощта и период на складиране

1.   Съответният размер на помощта за всеки период на складиране е посочен в приложението.

2.   Складирането по договор приключва в деня, предхождащ деня на изваждането на продуктите от склада.

3.   Помощта може да бъде предоставена само ако периодът на складирането по договор е 90, 120 или 150 дни.

Член 5

Обезпечение

Когато се подава заявление за помощ за продукти, отговарящи на условията за помощ, обезпечението, изисквано в съответствие с член 4, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, е в размер на 100 EUR на тон.

Член 6

Проверки

1.   Чрез дерогация от член 60, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради мерките, въведени с цел преодоляване на пандемията от COVID-19 (наричани по-долу „мерките“), разплащателната агенция не е в състояние да извършва своевременно проверките, посочени в член 60, параграфи 1 и 2 от същия регламент, съответната държава членка може:

а)

да удължи срока, посочен в член 60, параграф 1, първа алинея, с не повече от 30 дни след отмяната на мерките, за да извърши съответните проверки; или

б)

през периода на прилагане на мерките да замени съответните проверки с използването на подходящи доказателства, включително на геомаркирани снимки или други доказателства в електронен формат.

2.   Чрез дерогация от член 60, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради въведените мерки разплащателната агенция не е в състояние да извършва внезапни проверки на място, тя не е длъжна да извършва този вид проверки в периода на прилагане на мерките.

Член 7

Уведомления за количествата, обхванати от заявлението

Чрез дерогация от член 42, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 държавите членки уведомяват Комисията за количествата продукти, за които е подадено допустимо заявление, и свързаната с тях информация, както следва:

а)

всеки понеделник не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време) — за количествата на продуктите, за които са подадени допустими заявления в четвъртък и петък от предходната седмица;

б)

всеки четвъртък не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време) — за количествата на продуктите, за които са подадени допустими заявления в понеделник, вторник и сряда от същата седмица.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на продуктите, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, посочен в член 2, параграф 1, и съответен размер на помощта за всеки период на складиране съгласно член 4, параграф 1

Код на продуктите по митническата номенклатура (код по КН)

Описание на продуктите

Размер на помощта за всеки период на складиране

(EUR/тон)

90 дни

120 дни

150 дни

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Цели и половин трупове от агнета на възраст под 12 месеца, пресни или охладени

866

890

915

ex 0204 50 11

Цели и половин трупове от кози на възраст под 12 месеца, пресни или охладени


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/596 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за предоставяне на помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече и за предварително определяне на размера на помощта

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2 и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Масовите ограничения на движението сериозно засегнаха продажбите на някои категории продукти от говеждо месо — например задни четвъртинки, предназначени за различни видове разфасовки за пържоли — за сектора на хотелиерството и ресторантьорството. На този сектор се падат приблизително 70 % от търсенето в рамките на Съюза на различни видове разфасовки за пържоли, произведени от задни четвъртинки. Поради това в настоящата ситуация задните четвъртинки от посочените видове животни се използват за производството на други продукти от говеждо месо, което води до спад в цените им.

(2)

Промяната в моделите на потребление на говеждо месо доведе до рязък спад в търсенето на някои продукти от такова месо. Вследствие на това секторът на говеждото месо е принуден да се справя със смущения, дължащи се на неравновесието между търсенето и предлагането на пазара. Тази ситуация оказва значително отрицателно въздействие върху маржовете в сектора и излага на риск финансовата жизнеспособност на земеделските стопани в Съюза. Ако не бъдат предприети мерки срещу тези смущения на пазара, се очаква цените на продуктите от говеждо месо в Съюза да спаднат и натискът за допълнителното им намаляване да продължи.

(3)

Масовите ограничения на движението засегнаха също наличието на работна ръка в кланиците и съоръженията за преработка на храни и намалиха транспортния и логистичния капацитет.

(4)

Наблюдаваното в момента неравновесие между търсенето и предлагането на пазара на месо от едър рогат добитък може да бъде намалено чрез складирането на задни четвъртинки, предназначени за производството на продукти, които при други обстоятелства биха били предназначени за сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

(5)

За да се намали неравновесието между търсенето и предлагането, което от своя страна оказва натиск за намаляване на цените на всички продукти от месо от едър рогат добитък, е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече.

(6)

Правилата относно предоставянето на помощ за частно складиране са посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (4) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (5). Разпоредбите на посочените два регламента следва да се прилагат и по отношение на помощта за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

(7)

Размерът на помощта следва да бъде определен предварително, за да се осигури бърза и гъвкава оперативна система. Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 предварително определената помощ за частно складиране следва да се основава на разходите за складиране и на други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за целия период на складиране въз основа на разходите за поставяне и изваждане от склад и разходите на ден за хладилно съхранение, както и частично обезщетение за загубата на стойност при трансформацията на прясно или охладено говеждо месо в замразено.

(8)

За да бъде ефективна и да има реално въздействие върху пазара, помощта за частно складиране следва да се предоставя само за продукти, които все още не са поставени в склад. В този контекст е уместно да се определи периодът на складиране.

(9)

От съображения за административна ефективност и опростяване следва да се определи минималното количество на продуктите, включени във всяко заявление.

(10)

Следва да се определи обезпечение, с което да се удостовери сериозността на заявлението и да се гарантира, че мярката ще окаже желаното въздействие върху пазара.

(11)

Възможно е мерките, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, да окажат влияние върху съответствието с изискванията за проверки на място във връзка с помощта за частно складиране съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. Целесъобразно е на държавите членки, засегнати от тези мерки, да се предостави възможност за гъвкавост, като се удължи периодът за извършване на проверките на внасянето на склад или като вместо тези проверки се използват други подходящи доказателства и не се прилага изискването за извършване на внезапни проверки. Поради това за целите на настоящия регламент е уместно да се позволи дерогация от определени разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

(12)

В член 42, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 се предвижда, че държавите членки следва да уведомяват Комисията за допустимите заявления веднъж седмично. За да се осигури прозрачност, наблюдение и правилно управление на наличните суми за помощта, както и ефективно управление на схемата, е необходимо уведомленията да се подават по-често.

(13)

С цел да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се спомогне за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се предвижда помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече, както е посочено в член 17, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (наричана по-долу „помощта“).

2.   Прилагат се Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Продукти, отговарящи на условията

1.   Списъкът на продуктите, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, се съдържа в приложението.

2.   За да отговаря на условията за предоставяне на помощ, месото трябва да е в добро състояние, с подходящо пазарно качество и да е с произход от Съюза. Продуктът трябва да отговаря на изискванията, определени в раздел III от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.

3.   Помощ се отпуска само за количества прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече, които все още не са поставени в склад.

Член 3

Подаване и допустимост на заявленията

1.   Заявленията за помощ могат да се подават, считано от 7 май 2020 г.

2.   Всяко заявление трябва да се отнася до продуктите, изброени в приложението, като се посочва съответният клас на конформация.

3.   Минималното допустимо количество за всяко заявление е 10 тона.

Член 4

Размер на помощта и период на складиране

1.   Съответният размер на помощта за всеки период на складиране в посочен в приложението.

2.   Складирането по договор приключва в деня, предхождащ деня на изваждането на продуктите от склада.

3.   Помощта може да бъде предоставена само ако периодът на складирането по договор е 90, 120 или 150 дни.

Член 5

Обезпечение

Когато се подава заявление за помощ за продукти, отговарящи на условията за помощ, обезпечението, изисквано в съответствие с член 4, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, е в размер на 100 EUR на тон.

Член 6

Проверки

1.   Чрез дерогация от член 60, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради мерките, въведени с цел преодоляване на пандемията от COVID-19 (наричани по-долу „мерките“), разплащателната агенция не е в състояние да извършва своевременно проверките, посочени в член 60, параграфи 1 и 2 от същия регламент, съответната държава членка може:

а)

да удължи срока, посочен в член 60, параграф 1, първа алинея, с не повече от 30 дни след отмяната на мерките, за да извърши съответните проверки; или

б)

през периода на прилагане на мерките да замени съответните проверки с използването на подходящи доказателства, включително на геомаркирани снимки или други доказателства в електронен формат.

2.   Чрез дерогация от член 60, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради въведените мерки разплащателната агенция не е в състояние да извършва внезапни проверки на място, тя не е длъжна да извършва този вид проверки в периода на прилагане на мерките.

Член 7

Уведомления за количествата, обхванати от заявлението

Чрез дерогация от член 42, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 държавите членки уведомяват Комисията за количествата продукти, за които е подадено допустимо заявление, и свързаната с тях информация, както следва:

а)

всеки понеделник не по-късно от 12.00 часа (брюкселско време) — за количествата на продуктите, за които са подадени допустими заявления в четвъртък и петък през предходната седмица;

б)

всеки четвъртък не по-късно от 12.00 часа (брюкселско време) — за количествата на продуктите, за които са подадени допустими заявления в понеделник, вторник и сряда от същата седмица.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на продуктите, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, посочен в член 2, параграф 1, и съответен размер на помощта за всеки период на складиране съгласно член 4, параграф 1

Код на продуктите по митническата номенклатура (код по КН)

Описание на продуктите

Клас на конформация на продуктите, както е предвиден в раздел III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013

Размер на помощта за всеки период на складиране

(EUR/тон)

90 дни

120 дни

150 дни

1

2

3

4

5

6

ex 0201 20 50

Разфасовани задни четвъртинки: задната част на половината труп, съдържаща всички кости, както и бута и рибицата, включително филетата, с минимум три ребра, цели или нарязани, със или без джолана и със или без хълбока

S: Superior

E: Excellent

U: Very good

R: Good

O: Fair

1 008

1 033

1 058


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/597 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за предоставяне на помощ за частно складиране на масло и за предварително определяне на нейния размер

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Продължаващата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до спад в търсенето на определени изделия в сектора на млякото и млечните продукти. Разпространението на болестта и въведените мерки ограничават наличието на работна ръка, което затруднява най-вече етапите на производство, събиране и преработване на млякото. Наред с това задължителното затваряне на магазини, открити пазари, заведения за обществено хранене и хотели доведе до внезапно прекратяване на дейностите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, което предизвика значителни промени в моделите на търсене на мляко и млечни продукти. При нормални обстоятелства на сектора на хотелиерството и ресторантьорството се падат приблизително 10—20 % (в зависимост от продукта) от потреблението на мляко и млечни продукти, произвеждани в Съюза. Същевременно закупчиците в Съюза и на световния пазар прекратяват договори и бавят сключването на нови договори в очакване на по-нататъшно понижаване на цените.

(2)

Поради посочените причини част от произведеното сурово мляко, чието количество надхвърля обичайното пазарно търсене, се преработва в дълготрайни и по-малко трудоемки продукти в насипно състояние и с дълъг срок на съхранение (например обезмаслено мляко на прах и масло).

(3)

За да се намали неравновесието между търсенето и предлагането, произтичащо от посочените обстоятелства, е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на масло.

(4)

Правилата относно предоставянето на помощ за частно складиране са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (4) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (5). Разпоредбите на тези два регламента следва да се прилагат и по отношение на помощта за частно складиране на масло, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

(5)

Размерът на помощта следва да бъде определен предварително, за да се осигури бърза и гъвкава оперативна система. Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 предварително определената помощ за частно складиране следва да се основава на разходите за складиране и на други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за постоянните разходи за складиране във връзка с поставянето на съответните продукти на склад и изваждането им от него, както и помощ на ден складиране за разходите във връзка с хладилното съхранение и финансирането.

(6)

От съображения за административна ефективност и опростяване заявленията следва да се отнасят само за масло, което вече е поставено на склад, и не следва да се изисква обезпечение. В този контекст е уместно да се определи периодът на складиране.

(7)

От съображения за административна ефективност и опростяване следва да се определи минималното количество на продуктите, включени във всяко заявление.

(8)

Възможно е мерките, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, да окажат отрицателно въздействие върху спазването на изискванията за проверки на място във връзка с помощта за частно складиране съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. Целесъобразно е на държавите членки, засегнати от тези мерки, да се предостави възможност за гъвкавост, като се удължи периодът за извършване на проверките на поставянето на склад или като вместо тези проверки се използват други подходящи доказателства и не се прилага изискването за извършване на внезапни проверки. Поради това за целите на настоящия регламент е уместно да се позволи дерогация от определени разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

(9)

С цел да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се спомогне за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се предвижда помощ за частно складиране на масло, както е посочено в член 17, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (наричана по-долу „помощта“).

2.   Прилагат се Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Продукти, отговарящи на условията

За да отговаря на условията за предоставяне на помощ, маслото трябва да е в добро състояние, с подходящо пазарно качество и да е с произход от Съюза. Продуктът трябва да отговаря на изискванията, определени в раздел IV от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.

Член 3

Подаване и допустимост на заявленията

1.   Заявления за помощ могат да се подават от 7 май 2020 г. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 юни 2020 г.

2.   Заявленията трябва да се отнасят за продукти, които вече са поставени на склад.

3.   Минималното количество за всяко заявление е 10 тона.

Член 4

Размер на помощта и период на складиране

1.   Размерът на помощта се определя, както следва:

а)

9,83 EUR за тон на склад за постоянни разходи за складиране;

б)

0,43 EUR за тон на склад на ден за складиране по договор.

2.   Складирането по договор приключва в деня, предхождащ деня на изваждането на продуктите от склада.

3.   Помощта може да бъде предоставена само ако периодът на складирането по договор е между 90 и 180 дни.

Член 5

Проверки

1.   Чрез дерогация от член 60, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради мерките, въведени с цел преодоляване на пандемията от COVID-19 (наричани по-долу „мерките“), разплащателната агенция не е в състояние да извършва своевременно проверките, посочени в член 60, параграфи 1 и 2 от същия регламент, съответната държава членка може:

а)

да удължи срока, посочен в член 60, параграф 1, първа алинея, с не повече от 30 дни след отмяната на мерките, за да извърши съответните проверки; или

б)

през периода на прилагане на мерките да замени съответните проверки с използването на подходящи доказателства, включително на геомаркирани снимки или други доказателства в електронен формат.

2.   Чрез дерогация от член 60, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради въведените мерки разплащателната агенция не е в състояние да извършва внезапни проверки на място, тя не е длъжна да извършва такива проверки в периода на прилагане на мерките.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/598 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за предоставяне на помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на нейния размер

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Продължаващата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до спад в търсенето на определени изделия в сектора на млякото и млечните продукти. Разпространението на болестта и въведените мерки ограничават наличието на работна ръка, което затруднява най-вече етапите на производство, събиране и преработване на млякото. Наред с това задължителното затваряне на магазини, открити пазари, заведения за обществено хранене и хотели доведе до внезапно прекратяване на дейностите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, което предизвика значителни промени в моделите на търсене на мляко и млечни продукти. При нормални обстоятелства на сектора на хотелиерството и ресторантьорството се падат приблизително 10—20 % (в зависимост от продукта) от потреблението на мляко и млечни продукти, произвеждани в Съюза. Същевременно закупчиците в Съюза и на световния пазар прекратяват договори и бавят сключването на нови договори в очакване на по-нататъшно понижаване на цените.

(2)

Поради посочените причини част от произведеното сурово мляко, чието количество надхвърля обичайното пазарно търсене, се преработва в дълготрайни и по-малко трудоемки продукти в насипно състояние и с дълъг срок на съхранение (например обезмаслено мляко на прах и масло).

(3)

За да се намали неравновесието между търсенето и предлагането, произтичащо от посочените обстоятелства, е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах.

(4)

Правилата относно предоставянето на помощ за частно складиране са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (4) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (5). Разпоредбите на тези два регламента следва да се прилагат и по отношение на помощта за частно складиране на обезмаслено мляко на прах, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

(5)

Размерът на помощта следва да бъде определен предварително, за да се осигури бърза и гъвкава оперативна система. Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 предварително определената помощ за частно складиране следва да се основава на разходите за складиране и на други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за постоянните разходи за складиране във връзка с поставянето на съответните продукти на склад и изваждането им от него, както и помощ на ден складиране за разходите във връзка с хладилното съхранение и финансирането.

(6)

От съображения за административна ефективност и опростяване заявленията следва да се отнасят само за обезмаслено мляко на прах, което вече е поставено на склад, и не следва да се изисква обезпечение. В този контекст е уместно да се определи периодът на складиране.

(7)

От съображения за административна ефективност и опростяване следва да се определи минималното количество на продуктите, включени във всяко заявление.

(8)

Възможно е мерките, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, да окажат отрицателно въздействие върху спазването на изискванията за проверки на място във връзка с помощта за частно складиране съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. Целесъобразно е на държавите членки, засегнати от тези мерки, да се предостави възможност за гъвкавост, като се удължи периодът за извършване на проверките на поставянето на склад или като вместо тези проверки се използват други подходящи доказателства и не се прилага изискването за извършване на внезапни проверки. Поради това за целите на настоящия регламент е уместно да се позволи дерогация от определени разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

(9)

С цел да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се спомогне за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се предвижда помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах, както е посочено в член 17, първа алинея, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (наричана по-долу „помощта“).

2.   Прилагат се Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Продукти, отговарящи на условията

За да отговаря на условията за предоставяне на помощ, обезмасленото мляко на прах трябва да е в добро състояние, с подходящо пазарно качество и да е с произход от Съюза. Продуктът трябва да отговаря на изискванията, определени в раздел VI от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.

Член 3

Подаване и допустимост на заявленията

1.   Заявления за помощ могат да се подават от 7 май 2020 г. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 юни 2020 г.

2.   Заявленията трябва да се отнасят за продукти, които вече са поставени на склад.

3.   Минималното количество за всяко заявление е 10 тона.

Член 4

Размер на помощта и период на складиране

1.   Размерът на помощта се определя, както следва:

а)

5,11 EUR за тон на склад за постоянни разходи за складиране;

б)

0,13 EUR за тон на склад на ден за складиране по договор.

2.   Складирането по договор приключва в деня, предхождащ деня на изваждането на продуктите от склада.

3.   Помощта може да бъде предоставена само ако периодът на складирането по договор е между 90 и 180 дни.

Член 5

Проверки

1.   Чрез дерогация от член 60, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради мерките, въведени с цел преодоляване на пандемията от COVID-19 (наричани по-долу „мерките“), разплащателната агенция не е в състояние да извършва своевременно проверките, посочени в член 60, параграфи 1 и 2 от същия регламент, съответната държава членка може:

а)

да удължи срока, посочен в член 60, параграф 1, първа алинея, с не повече от 30 дни след отмяната на мерките, за да извърши съответните проверки; или

б)

през периода на прилагане на мерките да замени съответните проверки с използването на подходящи доказателства, включително на геомаркирани снимки или други доказателства в електронен формат.

2.   Чрез дерогация от член 60, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради въведените мерки разплащателната агенция не е в състояние да извършва внезапни проверки на място, тя не е длъжна да извършва такива проверки в периода на прилагане на мерките.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/599 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 222 от него,

като има предвид, че:

(1)

Продължаващата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до икономически сътресения в сектора на млякото и млечните продукти, а оттам — и до финансови затруднения и проблеми с паричните потоци за земеделските стопани.

(2)

Разпространението на болестта и въведените мерки ограничават наличието на работна ръка, което затруднява най-вече етапите на производство, събиране и преработване на млякото. Това причинява допълнителни трудности за сектора, тъй като преработвателната промишленост трябва не само да търси алтернативни решения за събиране на продължаващия добив на сурово мляко, но и да се справя с трудности в млекопреработвателните фабрики.

(3)

Наред с това задължителното затваряне на магазини, открити пазари, заведения за обществено хранене и хотели доведе до внезапно прекратяване на дейностите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, което предизвика значителни промени в моделите на търсене на мляко и млечни продукти. Търсенето от страна на потребителите се преориентира към основни хранителни продукти за сметка на специализирани млечни изделия. При нормални обстоятелства на сектора на хотелиерството и ресторантьорството се падат приблизително 10—20 % (в зависимост от продукта) от потреблението на мляко и млечни продукти, произвеждани в Съюза. В резултат на сегашната криза се наблюдава спад в търсенето на определени продукти от сектора на млякото и млечните продукти, предназначени за хотелиерството и ресторантьорството. Така например повече от половината от произведеното в Съюза сирене Mozzarella е предназначено за заведенията за обществено хранене. Спадът в търсенето от страна на сектора на хотелиерството и ресторантьорството не е компенсиран от ръста в потреблението на някои млечни продукти при търговията на дребно.

(4)

Същевременно закупчиците на мляко и млечни продукти в Съюза и на световния пазар прекратяват договори и бавят сключването на нови договори в очакване на по-нататъшно понижаване на цените. Износът на мляко и млечни продукти е засегнат и от логистични проблеми, тъй като началото на пандемията от COVID-19 в Китай причини сериозно претоварване както на китайските пристанища, така и на пристанищата в други държави. Очаква се периодът на зачестено анулиране на курсовете на транспортните кораби да продължи поне до юни 2020 г., което ще доведе до недостиг на контейнери, значително нарастване на разходите за транспорт и отлагане на износните операции. Износът към трети държави обхваща около 15 % от общия обем на производството на мляко и млечни продукти в Съюза.

(5)

Поради посочените причини част от произведеното сурово мляко, чието количество надхвърля обичайното пазарно търсене, се преработва в дълготрайни и по-малко трудоемки продукти в насипно състояние и с дълъг срок на съхранение (например обезмаслено мляко на прах и масло). Много от производствените обекти в Съюза обаче не разполагат с капацитет да променят продуктовата си гама и са принудени да продължат да произвеждат млечни продукти, чието търсене е намаляло драстично.

(6)

Неравновесието между търсенето и предлагането предизвиква икономически сътресения в сектора на млякото и млечните продукти. В резултат на това неравновесие цените на едро на млечните продукти претърпяха значителен спад — най-вече от началото на март 2020 г. досега: при обезмасленото мляко на прах този спад е с 19 %, а при маслото — с 14 %. Значителното понижаване на цените засегна най-напред обезмасленото мляко на прах и маслото, тъй като излишъкът от сурово мляко в случаите, в които добивът надвиши търсенето, се преработва именно в тези продукти. Приблизителните изчисления, основаващи се на цените на обезмасленото мляко на прах и на маслото, сочат, че между началото на февруари и първата седмица на април еквивалентът на цената на едро на суровото мляко се е понижил с 24 %. Наблюдаваният тази пролет извънреден спад на цените се дължи на едновременното настъпване на промени в търсенето вследствие на мерките за ограничаване на движението на граждани и на сезонния пик в млекопроизводството. Очаква се цените на млякото и млечните продукти да претърпят още по-сериозен спад с увеличаването на млекопроизводството през пролетта и лятото, когато е активният производствен сезон в този сектор.

(7)

Вследствие на изложените по-горе обстоятелства сегашната ситуация може да се определи като период на сериозно пазарно неравновесие.

(8)

С цел да се подпомогнат усилията за постигане на баланс в сектора на млякото и млечните продукти в настоящия период на сериозно пазарно неравновесие е целесъобразно да се позволи сключването на споразумения и вземането на решения от страна на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани, асоциациите на подобни асоциации, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации. Тези споразумения и решения могат да включват колективно усилие на операторите, насочено към планиране на производството на сурово мляко в съответствие с променящите се модели на търсене.

(9)

С оглед на постигането на оптимално въздействие всяко споразумение или решение относно планирането на производството следва да бъде разрешено временно за шестмесечен период, който съвпада с пролетта и лятото, т.е. с активния производствен сезон в сектора на млякото и млечните продукти.

(10)

Тъй като сериозните пазарни смущения се наблюдават от началото на април 2020 г., шестмесечният период следва да започне от 1 април 2020 г.

(11)

В съответствие с член 222, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 разрешение се предоставя, при условие че то не нарушава функционирането на вътрешния пазар и че споразуменията и решенията имат за цел единствено стабилизиране на сектора. Тези специални условия изключват споразуменията и решенията, които пряко или косвено водят до раздробяване на пазарите, до дискриминация въз основа на национална принадлежност или до фиксиране на цените. Ако споразуменията и решенията не отговарят на тези условия или вече не отговарят на тези условия, по отношение на тях се прилага член 101, параграф 1 от Договора.

(12)

Разрешението, предвидено в настоящия регламент, следва да обхваща територията на Съюза, тъй като сериозното неравновесие на пазара засяга целия Съюз.

(13)

За да бъдат държавите членки в състояние да преценят дали споразуменията и решенията не възпрепятстват функционирането на вътрешния пазар и дали имат за цел единствено стабилизиране на сектора на млякото и млечните продукти, на компетентните органи на държавата членка с най-голям дял от прогнозирания обем на производството на мляко, обхванат от тези споразумения или решения, включително на органите за защита на конкуренцията на въпросната държава членка, следва да бъде представена информация относно сключените споразумения и взетите решения и относно обема на производството и периода, за които се отнасят.

(14)

Предвид сериозното неравновесие на пазара и подготовката за най-натоварения сезон настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Без да се засягат разпоредбите на член 152, параграф 1а, член 209, параграф 1 и член 210, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в продължение на шестмесечен период, започващ на 1 април 2020 г., на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани, асоциациите на подобни асоциации, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти се разрешава да сключват споразумения и да вземат общи решения относно планирането на обема на суровото мляко, което ще бъде произведено.

Член 2

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че посочените в член 1 споразумения и решения не възпрепятстват доброто функциониране на вътрешния пазар и имат за цел единствено стабилизиране на сектора на млякото и млечните продукти.

Член 3

Географският обхват на разрешението е територията на Съюза.

Член 4

1.   Непосредствено след сключването на споразуменията или вземането на решенията, посочени в член 1, съответните земеделски стопани, асоциации на земеделски стопани, асоциации на подобни асоциации, признати организации на производители, асоциации на признати организации на производители и признати междубраншови организации съобщават за тези споразумения или решения на компетентните органи на държавата членка с най-голям дял от прогнозирания обем на производството на мляко, обхванат от тези споразумения или решения, като посочват следното:

а)

прогнозата за обхванатия обем на производството;

б)

очаквания период на прилагане.

2.   Не по-късно от 25 дни след края на шестмесечния период, посочен в член 1, съответните земеделски стопани, асоциации на земеделски стопани, асоциации на подобни асоциации, признати организации на производители, асоциации на признати организации на производители и признати междубраншови организации съобщават действителния обем на производството, обхванат от споразуменията или решенията, на компетентните органи, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.   Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (2) държавите членки уведомяват Комисията за следното:

а)

не по-късно от пет дни след края на всеки едномесечен период — за споразуменията и решенията, които са им били съобщени по време на този период в съответствие с параграф 1;

б)

не по-късно от 30 дни след края на шестмесечния период, посочен в член 1 — за извършения преглед на споразуменията и решенията, приложени по време на този период.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/600 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за въвеждане на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на някои мерки за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално членове 25, 31, 38, 54 и 57 от него,

като има предвид, че:

(1)

Поради настоящата пандемия от COVID-19 и произтичащите от нея широки ограничения на придвижването земеделските стопани, лозарите, производителите на маслиново масло и пчеларите от всички държави членки са изправени пред изключителни трудности. Логистичните проблеми и недостигът на работна сила ги направиха уязвими поради причинените от пандемията икономически сътресения. По-специално те изпитват финансови затруднения и проблеми с паричните потоци. С оглед на безпрецедентния характер на така стеклите се обстоятелства е необходимо посочените затруднения да бъдат облекчени чрез въвеждане на дерогация от някои разпоредби на различни регламенти за изпълнение, приложими в областта на общата селскостопанска политика.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията (2) заявлението за помощ или за остатъка от нея се подава от организациите на производители до компетентния орган на държавата членка за всяка оперативна програма, за която се иска помощ, до 15 февруари на годината след годината, за която се иска помощта. В съответствие с член 9, параграф 3 от посочения регламент заявленията за помощ могат да включват планирани, но неизвършени разходи, ако се докажат определени елементи. Тези елементи включват обстоятелството, че съответните операции не са могли да бъдат извършени до 31 декември в годината на изпълнение на оперативната програма поради причини, независещи от съответната организация на производители, и че тези операции могат да бъдат извършени до 30 април на годината след годината, за която се иска помощта. Поради пандемията от COVID-19 е необходимо да се въведе дерогация от член 9, параграф 3, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 и да се предвиди, че заявленията за помощ, които трябва да бъдат подадени до 15 февруари 2021 г., могат да включват разходи за операции, които са планирани за 2020 г., но не са извършени до 31 декември 2020 г., ако тези операции могат да бъдат извършени до 15 август 2021 г. Поради същата причина е необходимо също така да се въведе дерогация от член 9, параграф 3, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 и да се предвиди, че заявленията за помощ, подадени до 15 февруари 2020 г., могат да включват разходи за операции, които са планирани за 2019 г., но не са извършени до 31 декември 2019 г., ако тези операции могат да бъдат извършени до 15 август 2020 г.

(3)

Мерките, предприети от правителствата през последните месеци за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, по-специално затварянето на хотели, барове и ресторанти, ограничаването на движението на хора и стоки до неизбежния минимум, затварянето на някои граници в рамките на Съюза, оказват отрицателно въздействие върху лозаро-винарския сектор в Съюза. Според някои оценки затварянето на хотелите, баровете и ресторантите пряко засяга 30 % от обемите на консумираните в Съюза вина, което съответства на 50 % от тяхната стойност. Също така недостигът на работна ръка и затрудненията в логистиката, причинени от пандемията, оказват натиск върху лозарите и целия лозаро-винарски сектор. Лозарите са изправени пред все по-големи проблеми с предстоящата реколта: ниски цени, свито потребление, затруднения в транспорта и продажбите.

(4)

Освен това през 2019 г. пазарът на вино в Съюза вече функционираше при все по-неблагоприятни условия, докато запасите от вино са на най-високото си равнище от 2009 г. насам. Тази тенденция може да се обясни преди всичко с комбинацията от рекордно високата реколта през 2018 г. и като цяло свиващото се потребление на вино в Съюза. Освен това налагането от страна на Съединените американски щати на допълнителни вносни мита на вината от Съюза засегна износа, тъй като САЩ е основният пазар за износ на вино от Съюза. Пандемията от COVID-19 нанесе още по-голям удар на уязвимия сектор, който вече не е в състояние да предлага на пазара и да разпространява ефективно продуктите си, най-вече поради затварянето на големите експортни пазари и мерките, предприети за гарантиране на въвеждането на ефективна изолация и ограничения на свободата на движението, и по-специално поради прекратяването на всички дейности в областта на общественото хранене и невъзможността за извършване на доставки на обичайните клиенти. Всичко това води до загуби на приходи за всички участници в лозаро-винарския сектор. Несигурността по отношение на времетраенето на мерките, предприети за справяне с пандемията, и въздействието им върху цените, моделите на потребление и доходите оказват допълнителен натиск върху лозаро-винарския сектор на Съюза.

(5)

Предвид това е необходимо да се предприемат спешни мерки за справяне със ситуацията, като се предостави възможност за допълнителна гъвкавост при прилагането на някои мерки за подпомагане съгласно член 43 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 чрез въвеждане на дерогация от някои разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията (3).

(6)

В член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията се предвижда, че промените в приложимите програми за подпомагане, както е посочено в член 41, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се подават максимум два пъти на финансова година. За да се даде възможност на държавите членки бързо да адаптират своите национални програми за подпомагане по причини, свързани с предизвиканата от пандемията от COVID-19 криза, е целесъобразно да се разреши тези промени да бъдат подавани повече от два пъти на финансова година, при условие че посочените промени се подават преди 15 октомври 2020 г. Държавите членки следва да имат възможност да реагират бързо на извънредните обстоятелства, свързани с предизвиканата от пандемията от COVID-19 криза, и да внасят промени в своите програми на толкова ранен етап и толкова често, колкото бъде счетено за необходимо. Тази гъвкавост би позволила на държавите членки да оптимизират вече съществуващите мерки, да увеличат броя на интервенциите и по-често да въвеждат корекции в зависимост от пазарната ситуация. Освен това така ще се даде възможност на държавите членки, които искат да включат допълнителни мерки в националната си програма за подпомагане, да направят това непосредствено след влизането в сила на настоящия регламент, вместо да чакат следващия краен срок за внасяне на изменения. Чрез тази подобрена гъвкавост операторите, в т.ч. новите участници, ще разполагат с повече възможности, за да подават заявления за подпомагане. Целта е да се облекчи положението в лозаро-винарския сектор и да се осигури необходимата гъвкавост с оглед на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

(7)

Поради това е необходимо е да се въведе временна дерогация от член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, за да се предостави възможност за внасянето на промени в националните програми за подпомагане при необходимост и във връзка с мерките, посочени в член 45, параграф 1, буква а) и членове 46—52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Що се отнася до мярката за популяризиране, посочена в член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/133 на Комисията (4) на държавите членки се предоставя възможност да въвеждат промени в своите национални програми за подпомагане, когато това е необходимо.

(8)

Предвид кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и произтичащата от нея липса на човешки ресурси за производителите е практически невъзможно извършването на планираните операции във връзка със събирането на реколтата на зелено. Поради това е целесъобразно за 2020 г. да бъде отложен срокът за подаване на заявления за подпомагане за събиране на реколтата на зелено, както и срокът за извършване на тези операции, посочени съответно в член 8, букви б) и г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150. Така на производителите би трябвало да се предостави допълнително време за планиране и намиране на работната ръка, необходима за извършването на тези операции.

(9)

Освен това с оглед на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и на дължащите се на нея нарастващи излишъци от вино на пазара, изглежда ненужно да се изисква от държавите членки да предоставят конкретна обосновка за събирането на реколтата на зелено. Поради това е целесъобразно да се въведе дерогация от член 8, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 и временно да се преустанови за 2020 г. прилагането на изискването държавите членки да установят очакваната пазарна ситуация, която оправдава събирането на реколтата на зелено с цел възстановяване на пазарния баланс и предотвратяване на криза.

(10)

В член 29 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определят правилата относно тригодишните работни програми, изготвени от организации на производители за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини. Настоящата криза, свързана с пандемията от COVID-19, представлява изключително и безпрецедентно предизвикателство пред капацитета на бенефициерите да извършват дейностите, планирани по време на втората и третата година от изпълнението на тригодишните програми за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини. Така че на бенефициерите по изключение се предоставя гъвкавост, като при определени условия се разрешава изменението на тези дейности. Поради това е необходимо да се въведе дерогация от някои разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 на Комисията (5), за да се предостави тази гъвкавост, която обаче не оказва въздействие върху крайния срок за плащане на финансирането от ЕС.

(11)

Правилата относно програмите за пчеларството са установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 на Комисията (6) по отношение на помощта в сектора на пчеларството. В съответствие с член 2 от посочения регламент пчеларската година е периодът от 12 последователни месеца от 1 август до 31 юли. Съответно пчеларската 2020 година обхваща периода от 1 август 2019 г. до 31 юли 2020 г. В съответствие с член 3 от посочения регламент всяка държава членка трябва да уведоми за своето предложение за единна програма за пчеларството за цялата ѝ територия. В съответствие с член 6 от посочения регламент държавите членки могат да изменят мерките в своите програми за пчеларството в течение на пчеларската година. Общият таван на планираните годишни разходи обаче не може да бъде надвишаван. Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 следва да бъде изменен, за да се предостави възможност на държавите членки да предприемат мерки, планирани за пчеларската 2020 година, дори и след 31 юли 2020 г. Това изменение не следва да оказва въздействие върху срока на плащане. В съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 програмите за пчеларството трябва да се разработват в сътрудничество с представителните пчеларски организации. Преди да поискат извършването на изменения в програмите за пчеларството, държавите членки следва да се консултират със засегнатите организации.

(12)

В член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията (7) се съдържа определението за „учебна година“ за целите на схемата за помощ, посочена в член 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 („схемата за училищата“). Мерките, въведени от държавите членки за справяне с пандемията от COVID-19, които включват временното затваряне на учебни заведения, попречиха на прилагането на схемата за училищата през учебната 2019/2020 година. Тези мерки временно възпрепятстваха предлагането на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения и изпълнението на съпътстващите образователни мерки и дейности за популяризиране, мониторинг и оценка. Поради това е целесъобразно да се предвиди дерогация от член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39, като се удължи времетраенето на учебната 2019/2020 година, така че държавите членки да могат да продължат да извършват дейностите, предвидени за тази учебна година, до 30 септември 2020 г.

(13)

В член 4, параграфи 3, 4 и 5, и в член 5, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 се определя периодът, за който могат да се отнасят заявленията за помощ, свързани с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите образователни мерки, както и срокът за подаване на заявления за помощ и за плащане на помощта по схемата за училищата. Предвид удължаването на времетраенето на учебната 2019/2020 година следва да се предвиди дерогация от член 4, параграфи 3, 4 и 5, и от член 5, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на заявленията за помощ, подадени за дейностите по схемата за училищата след 31 юли 2020 г., така че те да могат да обхващат периоди, по-кратки от две седмици, и да се определят сроковете за подаване на заявления за помощ и за плащане на помощта.

(14)

В член 7, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 се определят правилата за преразпределяне на непоискана помощ от Съюза между държавите членки, които участват в схемата за училищата и са заявили желанието си да използват повече от индикативно разпределените им средства. Размерът на индикативно разпределените средства, които могат да бъдат преразпределени към друга държава членка, следва да се основава на равнището, на което тази държава членка е усвоила окончателно разпределените средства в рамките на помощта от Съюза през предходната учебна година. Мерките за изолация, въведени от държавите членки за справяне с пандемията от COVID-19, които включват временното затваряне на учебни заведения, може да доведат до по-малка степен на усвояване на помощта от Съюза през учебната 2019/2020 година. Поради това е целесъобразно да се предвиди дерогация от член 7, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39, с цел да не се взема предвид равнището на усвояване на помощта от Съюза през учебната 2019/2020 година за преразпределянето на непоискана помощ от Съюза между държавите членки, които участват в схемата за училищата през учебната 2021/2022 година.

(15)

Предвид необходимостта от предприемане на незабавни действия, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Член 1

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892

1.   Чрез дерогация от член 9, параграф 3, буква б) заявленията за помощ, подадени до 15 февруари 2020 г., могат да включват разходи за операции, които са планирани за 2019 г., но не са извършени до 31 декември 2019 г., ако тези операции могат да бъдат извършени до 15 август 2020 г.

2.   Чрез дерогация от член 9, параграф 3, буква б) заявленията за помощ, които трябва да бъдат подадени до 15 февруари 2021 г., могат да включват разходи за операции, които са планирани за 2020 г., но не са извършени до 31 декември 2020 г., ако тези операции могат да бъдат извършени до 15 август 2021 г.

ДЯЛ II

ВИНО

Член 2

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 държавите членки могат във връзка с мерките, посочени в член 45, параграф 1, буква а) и членове 46—52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, при необходимост през финансовата 2020 година, но не по-късно от 15 октомври 2020 г., да представят промени в своите национални програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор, както е посочено в член 41, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Чрез дерогация от член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 през финансовата 2020 година държавите членки могат:

а)

да определят срока за подаване на заявления за подпомагане за събиране на реколтата на зелено, както е предвидено в буква б) от посочения член, между 15 април и 30 юни;

б)

да изберат да не установяват очакваната пазарна ситуация, която оправдава събирането на реколтата на зелено, както е предвидено в буква в) от посочения член;

в)

да определят до 30 юни срок, който се пада на дата след срока за подаване на заявления за подпомагане за събиране на реколтата на зелено, както е предвидено в буква а) от настоящия член, за извършване на операциите по събиране на реколтата на зелено в съответствие с изискванията на член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Този срок се определя преди нормалния период на събиране на реколтата (етап N по Baggiolini, етап 89 по BBCH) във всяка отделна площ.

ДЯЛ III

МАСЛИНОВО МАСЛО И ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ

Член 3

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014

1.   Чрез дерогация от член 2, параграфи 2 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 компетентният орган може да приема изменения на дадена работна програма, при условие че:

а)

предложените промени имат за цел изменение и разсрочване след 31 март 2020 г. на дейности от втората година от изпълнението на тригодишната работна програма, която е започнала на 1 април 2018 г.;

б)

съответните дейности не са извършени навреме поради пречките, произтичащи от пандемията от COVID-19;

в)

организацията бенефициер подава заявление до 30 юни 2020 г. за частичното плащане, както е посочено в член 5а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, на помощта, съответстваща на дейностите от втората година на изпълнение, която започва преди 1 април 2020 г.;

г)

финансирането от Съюза на съответните дейности се извършва в рамките на втората година на изпълнение, в съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014.

Член 5, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 не се прилага за работните програми, изменени в съответствие с първа алинея, буква г) от настоящия член.

2.   Чрез дерогация от член 2, параграф 6, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 двумесечният срок не се прилага по отношение на съобщаването за измененията на дадена работна програма, при условие че:

а)

предложените промени са свързани с дейности от третата година от изпълнението на тригодишната работна програма, която е започнала на 1 април 2018 г.;

б)

първоначално планираната дейност не е извършена или не може да бъде извършена изцяло или частично поради пречките, произтичащи от пандемията от COVID-19;

в)

изменената дейност се извършва след приемането ѝ от страна на компетентния орган.

ДЯЛ IV

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

Член 4

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368

Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 държавите членки могат да изменят своите програми за пчеларството, така че мерките, планирани за пчеларската 2020 година, да могат да бъдат осъществени след 31 юли 2020 г., но не по-късно от 15 септември 2020 г. Тези мерки се считат за извършени по отношение на пчеларската 2020 година.

Държавата членка уведомява Комисията за тези изменения и Комисията ги одобрява, преди те да бъдат приложени. Исканията за такива изменения и за тяхното одобряване се правят в съответствие с процедурата, определена в член 6, параграфи 2 и 3 от посочения регламент.

ДЯЛ V

СХЕМА ЗА УЧИЛИЩАТА

Член 5

Дерогации от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39

1.   Чрез дерогация от член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 времетраенето на учебната 2019/2020 година се удължава до 30 септември 2020 г.

2.   Чрез дерогация от член 4, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 заявленията за помощ, свързани с дейностите за учебната 2019/2020 година, които се извършват след 31 юли 2020 г., могат да обхващат периоди, по-кратки от 2 седмици.

3.   Чрез дерогация от член 4, параграфи 4 и 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 заявленията за помощ, свързани с дейностите за учебната 2019/2020 година, които се извършват след 31 юли 2020 г., се подават до 30 септември 2020 г. Ако този срок бъде надхвърлен, помощта не се изплаща.

4.   Чрез дерогация от член 5, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 помощта за дейностите за учебната 2019/2020 година, които се извършват след 31 юли 2020 г., се изплаща от компетентните органи до 15 октомври 2020 г.

5.   Чрез дерогация от член 7, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 изчислението, описано в посочената алинея, не се прилага за изчисляването на окончателно разпределените средства в рамките на помощта от Съюза за учебната 2021/2022 година.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 57).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ L 190, 15.7.2016 г., стр. 23).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/133 на Комисията от 30 януари 2020 г. за въвеждане на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ L 27, 31.1.2020 г., стр. 24).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 на Комисията от 6 юни 2014 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на работните програми за подпомагане на секторите на маслиновото масло и трапезните маслини (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 95).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 на Комисията от 6 август 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството (OВ L 211, 8.8.2015 г., стр. 9).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (ОВ L 5, 10.1.2017 г., стр. 1).


4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/46


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/601 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

относно спешни мерки за дерогация от членове 62 и 66 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на разрешенията за засаждане на лозoви насаждения и изкореняването в случай на предварително презасаждане

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 221, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Настоящата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до извънредни затруднения за гроздопроизводителите във всички държави членки. По-конкретно, гроздопроизводителите са изправени пред логистични проблеми и недостиг на работна ръка, които засягат значително такива трудоемки култури като лозовите насаждения, където много от операциите през целия вегетационен период, и по-специално през пролетта, когато обикновено се засаждат нови лози, се извършват на ръка. Поради съществуващите понастоящем ограничения гроздопроизводителите срещат безпрецедентни трудности при мобилизиране на работната ръка, необходима за извършване на ежедневните манипулации по лозята, а положението е още по-тежко, когато става въпрос за организиране на допълнителната работна ръка, необходима за засаждането на нови лозя.

(2)

В член 62, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда, че разрешенията за засаждане на лозови насаждения са валидни за срок от 3 години, считано от датата на издаването им. В съответствие с член 7, параграф 2, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията (2) разрешенията за засаждане трябва да бъдат издавани на успешно преминалите предварителния подбор заявители най-късно до 1 август. Това дава възможност на гроздопроизводителите да подготвят почвата през есента и да се снабдят с новите лози, които обикновено се засаждат през пролетта. Пролетта е най-благоприятният сезон за засаждане на лози, тъй като с повишаването на температурите и с идването на лятото почвата изсъхва и растенията, засадени в този период, не разполагат с оптимални условия и може да не се вкоренят.

(3)

Кризата, причинена от пандемията от COVID-19, не позволява понастоящем на гроздопроизводителите, които притежават разрешения за засаждане, изтичащи най-късно на 1 август 2020 г., да използват тези разрешения през последната година от предвидения им срок на валидност, както е планирано. Поради липсата на конкретна яснота по отношение на продължителността на мерките, предприети за справяне с пандемията, не е сигурно, че тези гроздопроизводители ще имат възможност да използват разрешенията си за засаждане преди 1 август. Въпреки това, дори в случай на положително развитие по отношение на пандемията от COVID-19 и вдигане на ограниченията преди лятото, гроздопроизводителите ще трябва да засадят лозите по време на топлия сезон, т.е. в по-неподходящ момент от вегетационния цикъл, при трудни условия и с цената на допълнителни разходи, и то в момент, когато лозаро-винарският сектор вече страда от неблагоприятни пазарни условия.

(4)

С оглед на това и за да се избегне загубата на разрешения за засаждане или бързото влошаване на условията, при които би трябвало да се извърши засаждането, е необходимо незабавно да се разреши удължаване на срока на валидност на разрешенията за засаждане, който изтича през 2020 г. Поради това срокът на валидност на всички разрешения, които изтичат през 2020 г., следва да бъде удължен с 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, за да се даде възможност на гроздопроизводителите да засадят лозите при благоприятни условия през пролетта на 2021 г.

(5)

С оглед на непредвидимите практически и икономически трудности, пред които са изправени гроздопроизводителите поради пандемията от COVID-19, следва да им бъде разрешено да се откажат от разрешението си за засаждане, което изтича през 2020 г., без да им се налага административната санкция, посочена в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), ако вече не желаят да разширят площите си, заети с лозови насаждения.

(6)

По отношение на гроздопроизводителите, които притежават разрешения за презасаждане, издадени от държавите членки, тъй като са изкоренили съответна площ с лозови насаждения в съответствие с член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, следва да се прилага дерогацията, предоставена с настоящия регламент, по същия начин, както за производителите, които са получили разрешения за нови насаждения. Това би гарантирало, че непредвидените обстоятелства и недостигът на работна ръка вследствие на ограниченията на движението, наложени с оглед на кризата, причинена от пандемията от COVID-19, няма да доведат до намаляване на лозарската площ на производителите поради невъзможност да презасадят площ, която са били изкоренили.

(7)

В случаите, в които държавите членки са издали разрешение за презасаждане на гроздопроизводители, които са поели ангажимент да изкоренят определена площ с лозови насаждения най-късно до края на четвъртата година, считано от датата, на която са засадени нови лозови насаждения, през 2020 г. производителите могат да изпитат специфични трудности да направят това поради ограниченията на движението и недостига на работна ръка. Поради това, когато тези производители могат да докажат, че изкореняването е било невъзможно през 2020 г. по причини, свързани с пандемията от COVID-19, държавите членки следва да могат да им предоставят повече време, за да извършат изкореняването, като удължат крайния срок до 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент. В срок от 2 месеца след подаването на заявление държавите членки следва да вземат решение за това дали удължаването се предоставя и за какъв срок или, в случай на отхвърляне, да уведомят заявителя за мотивите за това. Ако изкореняването не бъде извършено до края на предоставеното удължаване, на гроздопроизводителя следва да се наложат съответните санкции, приложими съгласно член 5, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията (4).

(8)

Когато на гроздопроизводителите е разрешено да пристъпят на по-късен етап към изкореняването на лозе, което е било определено за предварително презасаждане от страна на дадена държава членка, както старите лозови насаждения, подлежащи на изкореняване, така и новозасадените, следва да не отговарят на условията за подпомагане за събиране на реколтата на зелено, за да се избегне двойно финансиране.

(9)

Въведените ограничения на движението и произтичащите от тях логистични проблеми и недостиг на работна ръка за ръчно извършваните манипулации в лозовите насаждения, по-специално засаждането и изкореняването на лози, представляват специфичен проблем по смисъла на член 221 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Този специфичен проблем не може да бъде решен чрез мерки, предприети съгласно член 219 или 220 от същия регламент. От една страна, той не е свързан с вече съществуващи смущения на пазара или с достатъчно специфична заплаха от смущения на пазара. От друга страна, този специфичен проблем не е свързан и с мерките за борба с разпространението на болести по животните или със загубата на потребителското доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията, както се изисква в член 220 от посочения регламент.

(10)

Мярката следва да бъде ограничена до строго необходимото за справяне със сегашните трудности, причинени от пандемията от COVID-19, както по отношение на обхвата, така и по отношение на срока на прилагане на тази мярка.

(11)

Мерките следва да се предприемат в спешен порядък, за да се избегне лишаването на гроздопроизводителите от разрешенията им за засаждане или санкционирането им за неспазване на задължението им за изкореняване на дадена площ вследствие на непредвидими логистични проблеми и недостиг на работна сила.

(12)

Спешните мерки, предвидени в настоящия регламент, следва да се ограничат до период от максимум 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Този период е необходим, за да се предостави на гроздопроизводителите достатъчно време да засадят новите лозови насаждения през най-подходящия период от годината, а на държавите членки — известна гъвкавост в случаите, когато изкореняването не е възможно поради пандемията от COVID-19.

(13)

Предвид необходимостта да се предприемат незабавни действия настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Удължаване на срока на валидност на разрешенията за засаждане и презасаждане, изтичащ през 2020 г.

1.   Чрез дерогация от член 62, параграф 3, първо изречение от Регламент (ЕС) № 1308/2013 срокът на валидност на разрешенията за нови насаждения, издадени в съответствие с членове 62 и 64 от посочения регламент, които са изтекли или ще изтекат през 2020 г., изтича 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от член 62, параграф 3, второ изречение от Регламент (ЕС) № 1308/2013 гроздопроизводителите, които притежават разрешения за засаждане, които са изтекли или ще изтекат през 2020 г., не подлежат на административната санкция, посочена в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при условие че до 31 декември 2020 г. информират компетентните органи, че не възнамеряват да използват своето разрешение и не желаят да се ползват от удължаването на срока му на валидност, предвидено в параграф 1 от настоящия член.

3.   Чрез дерогация от член 62, параграф 3, първо изречение от Регламент (ЕС) № 1308/2013 срокът на валидност на разрешенията за презасаждане, издадени в съответствие с член 62 и член 66, параграф 1 от посочения регламент, които са изтекли или ще изтекат през 2020 г., изтича 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

4.   Чрез дерогация от член 62, параграф 3, второ изречение от Регламент (ЕС) № 1308/2013 гроздопроизводителите, които притежават разрешения за презасаждане, които са изтекли или ще изтекат през 2020 г., не подлежат на административната санкция, посочена в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при условие че до 31 декември 2020 г. информират компетентните органи, че не възнамеряват да използват своето разрешение и не желаят да се ползват от удължаването на срока му на валидност, предвидено в параграф 3 от настоящия член.

Член 2

Удължаване на крайния срок за изкореняване в случай на предварително презасаждане на лозови насаждения

1.   Чрез дерогация от член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато държавите членки са издали на гроздопроизводители разрешения за предварително презасаждане и изкореняването трябва да се извърши най-късно през 2020 г., държавите членки могат да удължат крайния срок за изкореняване до 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент в случаите, когато поради пандемията от COVID-19 изкореняването е невъзможно, и при наличието на надлежно обосновано заявление от страна на гроздопроизводителя.

2.   Държавите членки уведомяват заявителя в срок от 2 месеца от подаването на заявлението за удължаването на крайния срок за изкореняване, посочен в параграф 1, а когато заявленията са отхвърлени заявителите се уведомяват за мотивите за това.

3.   Член 5, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 се прилага, ако изкореняването не бъде извършено от гроздопроизводителя до края на удължаването, предоставено съгласно параграфи 1 и 2.

4.   Гроздопроизводителите, които се ползват от удължаването, предвидено в параграф 1, не отговарят на условията за подпомагане за събиране на реколтата на зелено, посочено в член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, нито по отношение на новозасадената площ, нито по отношение на подлежащата на изкореняване площ.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага за период от 12 месеца, считано от датата на влизането му в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията от 11 декември 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 60).

(3)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 1).