ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
21 април 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/545 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2020 година за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавното финансиране на бюджетни мерки във връзка с епидемията от COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура

1

 

*

Решение (ЕС) 2020/546 на Европейския парламент и на Съвета 17 април 2020 година относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки в контекста на епидемията от COVID-19

3

 

*

Решение (ЕС) 2020/547 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2020 година относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

5

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

21.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/545 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2020 година

за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавното финансиране на бюджетни мерки във връзка с епидемията от COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)

Таванът за годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е 600 000 000 евро (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2), увеличен, когато е приложимо, със сумите, които не могат да се пренасят повече, предоставени в съответствие с параграф 1, втора алинея от същия член.

(3)

За да се отговори на предизвикателствата във връзка с епидемията от COVID-19, е необходимо да се мобилизират средства за спешно финансиране на подходящи мерки. Освен това е необходимо да се предвиди финансиране за необходимото укрепване на Европейската прокуратура.

(4)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити под тавана за разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), е необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година, над тавана по функция 3 със сумата от 73 300 000 EUR за финансиране на незабавни мерки във връзка с епидемията от COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура.

(5)

Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени за две финансови години.

(6)

Настоящото решение е свързано с финансиране, включено в коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет на Европейския съюз за 2020 г. За да се осигури съгласуваност с този коригиращ бюджет, настоящото решение следва да се прилага от деня на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 73 300 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство).

Тази сума ще бъде използвана за финансирането на незабавни мерки във връзка с епидемията от COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура.

2.   Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, са както следва:

а)

43 300 000 EUR през 2020 г.;

б)

30 000 000 EUR през 2021 г.

Конкретните суми бюджетни кредити за плащания за всяка финансова година се разрешават в съответствие с годишната бюджетна процедура.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 17 април 2020 година.

Съставено в Брюксел на 17 април 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


21.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/546 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

17 април 2020 година

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки в контекста на епидемията от COVID-19

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)

Таванът за годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е 600 000 000 евро (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2), увеличен, когато е приложимо, със сумите, които не могат да се пренасят повече, предоставени в съответствие с параграф 1, втора алинея от същия член.

(3)

За да се отговори на предизвикателствата във връзка с епидемията от COVID-19, е необходимо да се мобилизират средства за спешно финансиране на подходящи мерки.

(4)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити под тавана за разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), е необходимо да се мобилизират средства по линия на Инструмента за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година, над тавана по функция 3 със сумата от 243 039 699 EUR за финансиране на незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19. Тази сума допълва финансирането от Инструмента за гъвкавост, мобилизирано във връзка с коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет на Съюза за 2020 г.

(5)

Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени за две финансови години.

(6)

Настоящото решение е свързано с финансиране, включено в коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет на Съюза за 2020 г. За да се осигури съгласуваност с този коригиращ бюджет, настоящото решение следва да се прилага от деня на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 243 039 699 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство).

Тази сума ще бъде използвана за финансирането на незабавни мерки за справяне с настоящата здравна криза в Европейския съюз, произтичаща от епидемията от COVID-19.

2.   Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, са както следва:

а)

123 950 247 EUR през 2020 г.;

б)

71 453 672 EUR през 2021 г.

в)

23 817 890 EUR през 2022 г.;

г)

23 817 890 EUR през 2023 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 17 април 2020 година.

Съставено в Брюксел на 17 април 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


21.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/5


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/547 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2020 година

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 14 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

С член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2) беше създаден марж за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03 % от брутния национален доход на Съюза.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 Комисията е изчислила абсолютната стойност на този марж за непредвидени обстоятелства за 2020 г. (3)

(3)

След като бяха разгледани всички други финансови възможности за реагиране при непредвидени обстоятелства в рамките на тавана за поети задължения за 2020 г. по функция 3 (Сигурност и гражданство) на многогодишната финансова рамка (МФР) и предвид мобилизирането на общия марж за поетите задължения за пълната сума от 2 392 402 163 EUR, която е на разположение през 2020 г., и на Инструмента за гъвкавост за пълната сума от 1 094 414 188 EUR, която е на разположение през 2020 г., е необходимо да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства, за да посрещнат нуждите, произтичащи от епидемията от COVID-19, чрез увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения в общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година над тавана по функция 3 на МФР.

(4)

С оглед на тази много специфична ситуация условието за крайно средство, предвидено в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, е изпълнено.

(5)

Настоящото решение е свързано с финансиране, включено в коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет на Европейския съюз за 2020 г. За да се осигури съгласуваност с този коригиращ бюджет, настоящото решение следва да се прилага от деня на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства, за да се осигури сума в размер на 714 558 138 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) на многогодишната финансова рамка.

Член 2

Общата сума от 714 558 138 EUR, посочена в член 1, се компенсира от маржа под тавана за поети задължения за финансовата 2020 година по функция 5 (Администрация) на многогодишната финансова рамка.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 17 април 2020 година.

Съставено в Брюксел на 17 април 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(3)  Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 15 май 2019 г. относно техническата корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с промените в БНД (COM(2019) 310).