ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 92

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
26 март 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/442 на Комисията от 17 декември 2019 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/443 на Комисията от 25 март 2020 година за разрешаване, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета, на промяна в спецификациите на новата храна екстракт от пшеничен зародиш (Triticum aestivum), богат на спермидин, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/444 на Комисията от 25 март 2020 година за обявяване за недействителни на фактури, издадени от Wuxi Suntech Power Co. Ltd в нарушение на ангажимента, отменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570

10

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/442 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2019 година

за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 111, букви а) и в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С измененията на член 84, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2), които бяха въведени с Делегиран регламент (ЕС) 2019/981 на Комисията (3), обхватът на подхода на подробен преглед беше разширен, така че да бъдат включени предприятията, свързани със застрахователно или презастрахователно предприятие, които отговарят на определени условия. В член 84, параграф 4 от посочения регламент се съдържа погрешно позоваване на параграф 1 от същия член, в резултат на което определени предприятия за колективно инвестиране или инвестиции под формата на фондове, които са и предприятия, свързани със застрахователно или презастрахователно предприятие, се освобождават от подхода на подробен преглед. Подходът на подробен преглед обаче следва по правило да се прилага за предприятията за колективно инвестиране или инвестициите под формата на фондове.

(2)

В раздел „Рискови тегла за риска от наводнение“ от приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 се определят стандартните параметри за изчисляване на основното капиталово изискване за платежоспособност за риска от наводнение. За да може да се изчисли капиталовото изискване за платежоспособност за региона на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, таблицата следва да съдържа по един ред за всяка от 124-те рискови зони в този регион.

(3)

Застрахователните и презастрахователните предприятия следва във всеки един момент да могат да изчисляват капиталовото си изискване за риска от наводнение. За целта и за да се избегне ситуация, при която капиталовите изисквания по отношение на инвестициите в предприятия за колективно инвестиране да се окажат подценени в сравнение с реалния риск, на който са изложени застрахователните и презастрахователните предприятия, настоящият регламент следва да се прилага от датата на влизане в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2019/981.

(4)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 следва да бъде съответно поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 се поправя, както следва:

1)

В член 84, параграф 4 уводните думи се заменят със следното:

„Параграф 2 не се прилага за инвестициите в свързани предприятия, различни от инвестициите, за които е изпълнено всяко едно от следните условия:“.

2)

В приложение X таблицата в раздел „Рискови тегла за риска от наводнение“ се заменя с таблицата от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 юли 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/981 на Комисията от 8 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 161, 18.6.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение Х раздел „Рискови тегла за риска от наводнение“ се заменя със следното:

Рискови тегла за риска от наводнение

Зона/Регион

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

4,2

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

4,9

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,5

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,3

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,1

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,3

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

1,0

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

1,2

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

3,4

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,8

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,1

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,2

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

1,4

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

3,2

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

2,3

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,4

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,6

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

4,9

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

4,8

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

3,1

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

2,8

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,3

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

4,0

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5“


26.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/443 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2020 година

за разрешаване, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета, на промяна в спецификациите на новата храна екстракт от пшеничен зародиш (Triticum aestivum), богат на спермидин, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза.

(2)

На основание член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2) за изготвяне на списъка на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията взема решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на дадена нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

На 6 декември 2017 г. дружеството TLL The Longevity Labs GmbH („заявителят“) уведоми Комисията в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3) за намерението си да пусне на пазара екстракт от пшеничен зародиш (Triticum aestivum), богат на спермидин, като нова хранителна съставка. Поради това екстрактът от пшеничен зародиш, богат на спермидин, беше включен в списъка на Съюза на новите храни.

(5)

На 6 август 2019 г. в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 заявителят отправи до Комисията искане за промяна в спецификациите на екстракт от пшеничен зародиш, богат на спермидин. Заявителят поиска повишаване на нивото на кадаверин от настоящото < 0,1 μg/g на ≤ 16,0 μg/g.

(6)

Той обосновава искането си като посочва, че промяната е необходима, за да отрази естествените нива на кадаверин на стойност до ≤ 16,0 μg/g, които се откриват аналитично в пшеничния зародиши на растението Triticum aestivum. Разрешеното понастоящем ниво от < 0,1 μg/g кадаверин в екстракта от пшеничен зародиш, богат на спермидин, представлява границата на откриване с метода за анализ, която заявителят погрешно е включил в първоначалното уведомление като гранична стойност от спецификацията за кадаверин и която впоследствие е включена в спецификациите на тази нова храна в списъка на Съюза.

(7)

Кадаверинът е диамин, който заедно с хистамин, тирамин и путресцин принадлежи към класа на биогенните амини, които се образуват естествено в резултат от бактериалния метаболизъм на белтъците.

(8)

През 2011 г. рисковете за здравето, породени от биогенните амини, бяха оценени (4) от Европейския орган за безопасност на храните („Органа“). В научното си становище Органът отбеляза, че аналитичните данни и данните относно консумацията на храни от държавите членки показват, че кадаверин е наличен в редица храни (алкохолни напитки, подправки, риба и рибни продукти, меса, млечни продукти, зеленчуци и растителни продукти) със средни количества до 184 mg/kg храна, като съответните им нива на прием достигат 116,1 mg кадаверин дневно.

(9)

Като се има предвид, че предложените максимални нива на кадаверин в новата храна, както и съответните им нива на прием въз основа на разрешените условия за употреба на новата храна, ще бъдат най-малко с три порядъка по-ниски от нивата на кадаверин, които се приемат при нормален хранителен режим, Комисията счита, че предложените промени в нивата на кадаверин в спецификациите на екстракта от пшеничен зародиш, богат на спермидин, не променят свързаните с безопасността съображения, обосновали разрешаването на посочената нова храна, а също и че не е необходимо Органът да извършва оценка на безопасността на настоящото заявление в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283. Следователно е целесъобразно да се изменят спецификациите на новата храна екстракт от пшеничен зародиш, богат на спермидин, с поисканото от заявителя ниво на кадаверин.

(10)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вписването за новата храна екстракт от пшеничен зародиш (Triticum aestivum), богат на спермидин, в списъка на Съюза на разрешените нови храни, предвиден в член 6 от Регламент (ЕС) 2015/2283 и включен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470, се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011; 9(10):2393.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 вписването за „Екстракт от пшеничен зародиш (Triticum aestivum), богат на спермидин“ в таблица 2 (Спецификации) се заменя със следното:

Разрешена нова храна

Спецификации

Екстракт от пшеничен зародиш (Triticum aestivum), богат на спермидин

Описание/определение:

Екстрактът от пшеничен зародиш, богат на спермидин, се получава от неферментирали непокълнали пшенични зародиши (Triticum aestivum) чрез процес на твърдо-течна екстракция, насочена конкретно, но не само към полиамините.

Спермидин: (N-(3-аминопропил)бутан-1,4-диамин): 0,8—2,4 mg/g

Спермин: 0,4—1,2 mg/g

Спермидинтрихлорид: < 0,1 μg/g

Путресцин: < 0,3 mg/g

Кадаверин: ≤ 16,0 μg/g

Микотоксини:

Афлатоксини (общо): < 0,4 μg/kg

Микробиологични критерии:

Общо аеробни бактерии: < 10 000 CFU/g

Плесени и дрожди: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Салмонела: да не се открива в 25 g

Listeria monocytogenes: да не се открива в 25 g“


26.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/444 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2020 година

за обявяване за недействителни на фактури, издадени от Wuxi Suntech Power Co. Ltd в нарушение на ангажимента, отменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570

ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално членове 8 и 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (2), и по-специално членове 13 и 24 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. (3) за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. (4) за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 на Комисията от 1 март 2017 г. (5) за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета и за прекратяване на разследването в рамките на частичния междинен преглед съгласно член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1037,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367 на Комисията от 1 март 2017 г. (6) за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета и за прекратяване на разследването в рамките на частичния междинен преглед съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570 на Комисията от 15 септември 2017 г. (7) за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367 за налагане на окончателно изравнително и окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република и за отмяна на Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки,

като има предвид, че:

А.   АНГАЖИМЕНТ И ДРУГИ МЕРКИ

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на модули и елементи („разглеждания продукт“) с произход или изпратени от Китайската народна република („КНР“). С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 Съветът наложи също така окончателно изравнително мито върху вноса в Съюза на разглеждания продукт.

(2)

Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) предложи на Комисията ценови ангажимент от името на група производители износители, включително на свързаните с тях страни. С Решение 2013/423/ЕС (8) Комисията прие този ценови ангажимент по отношение на временното антидъмпингово мито. След като бе уведомена от група производители износители и CCCME за изменена версия на ценовия ангажимент, с Решение 2013/707/ЕС от 4 декември 2013 г. (9) Комисията потвърди приемането на изменения ценови ангажимент за периода на прилагане на окончателните антидъмпингови и изравнителни мерки („ангажимента“). Ангажиментът бе приет, inter alia, за Wuxi Suntech Power Co. Ltd, в обхвата на следния допълнителен код по ТАРИК: B796 („Wuxi Suntech“).

(3)

Комисията прие и решение за поясняване на прилагането на ангажимента (10), както и 15 регламента за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на няколко производители износители и, когато е приложимо, за обявяване на фактурите във връзка с ангажимента за недействителни (11).

(4)

С регламенти за изпълнение (ЕС) 2016/185 (12) и (ЕС) 2016/184 (13) Комисията разшири обхвата на окончателните антидъмпингови и изравнителни мита върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от КНР, за да се включи в него вносът на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, с изключение на няколко действителни производители.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367 („антидъмпинговия регламент за прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките“) Комисията удължи срока на действие на окончателното антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от КНР след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките и прекрати разследването в рамките на частичния междинен преглед съгласно съответно с член 11, параграф 2 и с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036 („основния антидъмпингов регламент“).

(6)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 („антисубсидийния регламент за прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките“) Комисията удължи срока на действие на окончателното изравнително мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от КНР след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките и прекрати разследването в рамките на частичния междинен преглед съгласно съответно член 18, параграф 2 и член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1037 („основния антисубсидиен регламент“).

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570 („регламента за отмяната“) Комисията отмени ангажимента.

(8)

С известия 2018/C 310/06 (14) и 2018/C 310/07 (15) Комисията обяви, че срокът на действие на антидъмпинговото и антисубсидийното мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от КНР е изтекъл на 3 септември 2018 г.

Б.   УСЛОВИЯ НА АНГАЖИМЕНТА

(9)

Съгласно условията на ангажимента производителите износители се съгласиха, inter alia, да не продават разглеждания продукт на първия независим клиент в Съюза под определена минимална вносна цена („МВЦ“). Тази цена подлежеше на тримесечни корекции в зависимост от международните спот цени на модулите, както са публикувани в базата данни на „Блумберг“ („Bloomberg“).

(10)

Производителите износители се съгласиха също така да продават разглеждания продукт само чрез преки продажби. За целите на ангажимента като пряка продажба се определяше продажбата или на първия независим клиент в Съюза, или чрез свързана страна в Съюза, посочена в ангажимента.

(11)

В условията на ангажимента също бяха подробно посочени задълженията на износителя за отчитане пред Комисията, както и това, че неизпълнението на тези задължения представлява нарушение на ангажимента.

(12)

В задълженията за отчитане във връзка с ангажимента е предвидено, че всеки износител представя на Комисията, inter alia, тримесечни отчети за преките си продажби на независими клиенти в Съюза, за продажбите си на свързани страни в Съюза, посочени в ангажимента, и за продажбите, извършвани от свързаните с него страни, посочени в ангажимента, на първия независим клиент в Съюза. Това включваше задължението данните, представени в тези тримесечни отчети, да са пълни и верни, а отчетените сделки напълно да отговарят на условията на ангажимента. Отчитането на препродажбите в Съюза бе особено важно задължение при продажба на разглеждания продукт на първия независим клиент чрез свързан вносител, посочен в ангажимента. Единствено тези отчети даваха възможност на Комисията да следи дали цената при препродажба от свързания вносител на първия независим клиент е в съответствие с МВЦ.

(13)

Съгласно ангажимента всеки производител износител би трябвало да носи отговорност и за нарушенията на свързаните с него страни, независимо дали са посочени в ангажимента.

(14)

Производителите износители също така се ангажираха да се консултират с Комисията относно евентуалните трудности или въпроси, технически или от друго естество, които биха могли да възникнат по време на прилагането на ангажимента.

В.   ОТМЯНА НА АНГАЖИМЕНТА

(15)

Първоначално ангажиментът бе приет от повече от 120 дружества/групи от дружества. Междувременно Комисията оттегли приемането на ангажимента по отношение на 19 дружества. За седемнадесет от тях бе установено, че са нарушили ангажимента, а поради прилаганите от другите две дружества бизнес модели беше практически невъзможно да се следи дали тези дружества спазват ангажимента. Освен това други 16 китайски дружества доброволно се оттеглиха от ангажимента.

(16)

С регламента за отмяната Комисията отмени ангажимента и въведе променливо мито под формата на минимална вносна цена („МВЦ като променливо мито“). Последиците от МВЦ като променливо мито са, че допустимият внос с декларирана стойност, равна на МВЦ или по-голяма от нея, няма да подлежи на облагане с мита. Освен това митническите органи незабавно ще наложат мита, в случай че продуктът се внася на цена под МВЦ като променливо мито. Регламентът за отмяната влезе в сила на 1 октомври 2017 г. и следователно е приложим ratione temporis само за вноса, който се извършва на тази дата или след нея.

(17)

Към момента на влизане в сила на регламента за отмяната на 1 октомври 2017 г. Комисията продължаваше да провежда разследвания относно това дали издадените преди тази дата фактури във връзка с ангажимента са в съответствие с ангажимента и счете за целесъобразно да започне нови разследвания във връзка с фактури, издадени докато ангажиментът все още е бил в сила. За целите на тези разследвания митническо задължение възникваше от момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение: а) когато се установи по отношение на внос, фактуриран от участващи в ангажимента дружества, че не са изпълнени едно или повече от условията по ангажимента; или б) когато с регламент или решение, в който/което се посочват конкретни сделки, Комисията констатира, че ангажиментът е нарушен, и обяви съответните фактури във връзка с ангажимента за недействителни. По същия начин фактурите, издадени преди 1 октомври 2017 г. при стария режим, които са приети като търговски фактури за внос, извършен на 1 октомври 2017 г. или след тази дата, могат да бъдат обявени за недействителни.

(18)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1551 (16) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1329 (17) Комисията обяви за недействителни фактурите, издадени от трима производители износители в нарушение на ангажимента, докато той все още е бил в сила.

Г.   НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ

(19)

На основание член 8, параграфи 7 и 9 и член 14, параграф 7 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграфи 7 и 9 и член 24, параграф 7 от основния антисубсидиен регламент Комисията бе уведомена за наличието на доказателства по отношение на спазването на ангажимента от страна на Wuxi Suntech, представени от това дружество на митническите органи на Германия. Комисията извърши допълнителен анализ на информацията, предоставена ѝ от Wuxi Suntech в съответствие с неговите задължения за отчитане.

(20)

В констатациите, посочени в съображения 21—23 по-долу, се разглеждат твърденията за нарушения на ангажимента от страна на Wuxi Suntech, докато той все още е бил в сила.

Д.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ФАКТУРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С АНГАЖИМЕНТА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ

(21)

Докато ангажиментът е бил в сила, Wuxi Suntech е имало трима свързани вносители в Съюза, а именно Suntech Power Deutschland GmbH („Suntech Deutschland“) в Германия, Suntech Power Italy Co, Srl („Suntech Italy“) в Италия и Suntech Europe France („Suntech France“) във Франция. Тези дружества са записани в ангажимента като страни, свързани с Wuxi Suntech. Wuxi Suntech никога не е предявявало искане за оттегляне на ангажимента по отношение на тези свързани страни.

(22)

През 2018 г. във връзка със съдебно дело C-226/18 (18) Комисията е получила информация, че няколко фактури от 2014 г., издадени от Wuxi Suntech на Suntech Deutschland, са били представени за митническо оформяне в Германия, без изобщо да бъдат отчетени пред Комисията като препродажби в рамките на ангажимента, като по този начин се нарушават условията на ангажимента, описани в съображения 9 и 12 по-горе.

(23)

След извършване на обстойна проверка в рамките на системата за наблюдение на ангажимента Комисията установи наличието на 28 сделки, които Wuxi Suntech е осъществил със Suntech Deutschland, две сделки на Wuxi Suntech със Suntech Italy и осем сделки на Wuxi Suntech със Suntech France, които не са били отчетени като препродажби (19), както се изисква съгласно условията на ангажимента.

Е.   СЪОТВЕТНИ ФАКТУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С АНГАЖИМЕНТА

(24)

Сделките за продажби, извършени от Wuxi Suntech в нарушение на ангажимента (съображения 21—23), са свързани със следните фактури във връзка с ангажимента:

Номер на търговската фактура, придружаваща стоките, предмет на ангажимента

Дата

SFDE20140601~0640

30.6.2014 г.

SFDE20140245~0284

30.6.2014 г.

SFDE20140165~0204

30.6.2014 г.

SFDE20140001~0002

13.6.2014 г.

SFDE20140005~0044

30.6.2014 г.

SFDE20140481~0520

30.6.2014 г.

SFDE20140045~0084

30.6.2014 г.

SFDE20140365~0404

30.6.2014 г.

SFDE20140285~0324

30.6.2014 г.

SFDE20140561~0600

30.6.2014 г.

SFDE20140325~0364

30.6.2014 г.

SFDE20140721~0760

30.6.2014 г.

SFDE20140125~0164

30.6.2014 г.

SFDE20140761~0800

30.6.2014 г.

SFDE20140445~0480

30.6.2014 г.

SFDE20140641~0680

30.6.2014 г.

SFDE20140521~0560

30.6.2014 г.

SFDE20140205~0244

30.6.2014 г.

SFDE20140681~0720

30.6.2014 г.

SFDE20140405~0444

30.6.2014 г.

SFDE20140085~0124

30.6.2014 г.

SFDE20140003~0004

11.7.2014 г.

REF0001~0040

19.9.2014 г.

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014 г.

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014 г.

0308001312-009

21.5.2014 г.

0308001312-015

17.7.2014 г.

Lavansol201400001

13.3.2014 г.

Ж.   ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ИЗСЛУШВАНИЯ

(25)

Заинтересованите страни бяха информирани за констатациите и по-конкретно за намерението да бъдат обявени за недействителни фактурите във връзка с ангажимента. На заинтересованите страни бе предоставена възможността да бъдат изслушани и да направят коментари в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент.

(26)

Wuxi Suntech направи писмени изявления на 29 юли 2019 г., 4 септември 2019 г., 26 септември 2019 г., 20 януари 2020 г. и 3 март 2020 г.

(27)

На 28 август 2019 г. и на 7 февруари 2020 г. бяха проведени изслушвания със службите на Комисията по искане на Wuxi Suntech.

(28)

Wuxi Suntech заяви, че на 11 март 2014 г. е настъпила промяна в собствеността на дружеството, след като в рамките на план за преструктуриране, одобрен от китайски Междинен народен съд, Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co., Ltd, дъщерно дружество на Shunfeng Photovoltaic International Limited (20), е придобило всички дялове на Wuxi Suntech.

(29)

Според Wuxi Suntech в резултат на това преструктуриране на дяловото участие Suntech Power Holdings Co., Ltd („Suntech Holdings“) (21) вече не е крайното холдингово дружество на Wuxi Suntech. Тъй като Suntech Holdings е било и крайният собственик на Suntech France, Suntech Deutschland и Suntech Italy, Wuxi Suntech смята, че считано от 11 март 2014 г. тези европейски дружества вече не са свързани с Wuxi Suntech. Следователно от този момент нататък Wuxi Suntech не е било длъжно да отчита разглежданите сделки като препродажби в рамките на ангажимента. Wuxi Suntech заяви, че не е нарушило задълженията си за отчитане в рамките на ангажимента.

(30)

Wuxi Suntech също така заяви, че е информирало Комисията за тази промяна в собствеността. Според него дружеството още през декември 2013 г. чрез своя юрисконсулт е информирало Комисията за предстояща промяна в структурата на дружеството. То прави това заключение въз основа на електронно писмо от 6 януари 2014 г., в което се споменава съобщение от декември 2013 г., без да се предоставят допълнителни подробности по този въпрос. Wuxi Suntech също така заяви, че на 22 май 2014 г. в отговор на изпратен му от Комисията въпросник относно промяна на името то е информирало Комисията, че вече не е свързано с трите дружества в Европа.

(31)

Освен това според Wuxi Suntech неговото задължение за уведомяване, посочено в точка 5.16 от ангажимента, във връзка с промените в корпоративната му структура е било надлежно изпълнено най-късно чрез извършеното от него разгласяване на информация на 22 май 2014 г.

(32)

Като алтернативен довод Wuxi Suntech заяви, че Комисията не може да обявява за недействителни фактури във връзка с ангажимента и да разпорежда предполагаемо събиране с обратно действие на мита върху внос през минали периоди, стоките от който вече са допуснати за свободно обращение. Според Wuxi Suntech събирането с обратно действие на антидъмпингови и изравнителни мита, без преди това да е извършено регистриране и повторно налагане на временно мито върху този внос, би представлявало нарушение на член 8, параграфи 1, 9 и 10, на член 10, параграф 5 от основния антидъмпингов регламент, както и на член 13, параграфи 1, 9 и 10, и член 16, параграф 5 от основния антисубсидиен регламент.

(33)

На последно място, Wuxi Suntech заяви, че дори Комисията да може да наложи мита с обратно действие, действието на оправомощаващите разпоредби на член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 е изтекло и те са отменени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570, което означава, че няма правна разпоредба, която да позволява понастоящем обявяването на фактурите във връзка с ангажимента за недействителни.

(34)

Комисията разгледа направените от производителя износител коментари и изразява посоченото по-долу мнение във връзка с тях.

(35)

На първо място, Комисията разгледа твърдението, че от 11 март 2014 г. Suntech France, Suntech Deutschland и Suntech Italy не са свързани страни на Wuxi Suntech и че следователно дружеството не е било задължено да отчита препродажбите. В подкрепа на своето твърдение Wuxi Suntech приложи циркулярно писмо от 21 март 2014 г. (22), с което Hong Kong Exchange and Clearing Limited и Stock Exchange of Hong Kong Limited („фондовата борса на Хонконг“) са представили на акционерите на Shunfeng Photovoltaic International Limited предложение за „придобиване на капиталово участие във Wuxi Suntech“ („придобиването“).

(36)

Съгласно това циркулярно писмо придобиването е зависело от две условия: а) да бъде одобрено от китайския съд, което действително е извършено на 15 ноември 2013 г., и б) да бъде одобрено от акционерите на общо събрание, което се е състояло на 7 април 2014 г. Както е посочено в циркулярното писмо, придобиването ще влезе в сила едва след гласуване от страна на акционерите.

(37)

Циркулярното писмо от 21 март 2014 г. е представено за първи път на вниманието на Комисията на 29 юли 2019 г. като приложение 5 към изявленията на Wuxi Suntech от същата дата. Потвърждението, че общото събрание действително е проведено на 7 април 2014 г., бе представено впоследствие на вниманието на Комисията, след като Комисията отправи искане за това по време на изслушването, проведено на 28 август 2019 г. Wuxi Suntech представи доказателство за датата, на която е било проведено събранието, едва на 4 септември 2019 г. с приложение 4 към електронно писмо, изпратено от юрисконсулта на Wuxi Suntech на същата дата.

(38)

Комисията обаче не е задължена да наблюдава по собствена инициатива промените в корпоративната структура на дружествата, които са поели ангажимент. Напротив, от точки 5.16 и 9.6 от ангажимента ясно следва, че съответното дружество е задължено да информира Комисията за такива промени и да се съобразява с изискванията на ангажимента, докато самият ангажимент не бъде изменен така, че в него да бъде отразена промяната, т.е. докато имената на свързаните преди това дружества бъдат изключени от ангажимента.

(39)

Поради това независимо от действителната дата, на която е извършено придобиването, от основно значение остава да се прецени дали Wuxi Suntech е изпълнило задълженията си по точки 5.16 и 9.6 от ангажимента.

(40)

На първо място, Комисията отбелязва, че е била информирана за факта, че Wuxi Suntech вече не е свързано със Suntech France, Suntech Deutschland и Suntech Italy, едва на 22 май 2014 г. Следователно, поне що се отнася до фактурите от 13 март 2014 г. и 21 май 2014 г., не може да има съмнение, че е налице нарушение на задълженията за отчитане.

(41)

Комисията счита, че Wuxi Suntech също така е продължило да бъде обвързано от задълженията си за отчитане през периода след 22 май 2014 г. Всъщност трите свързани дружества никога не са били официално изключени от ангажимента. Следователно Wuxi Suntech е останало обвързано със задължението за отчитане относно тях до 1 октомври 2017 г.

(42)

В точка 5.16 от ангажимента се предвижда, че CCCME и дружеството се задължават да уведомяват незабавно Комисията за всички промени в корпоративната им структура, настъпили по време на периода на прилагане на ангажимента. В нея също така се посочва, че дружеството разбира, че такива промени могат да доведат до необходимостта от изменение на някои аспекти на ангажимента.

(43)

Съгласно точка 9.6 от ангажимента приложенията са неразделна част от него. В приложение IX към ангажимента по-специално изчерпателно са изброени всички свързани с износителите страни в Съюза.

(44)

Съвместният прочит на тези две условия води до заключението, че правните задължения на Wuxi Suntech във връзка с ангажимента са били в сила до момента на изключването от ангажимента на свързаните преди това с него дружества в Съюза и влизането в сила на ново актуализирано приложение IX. Едва тогава правното положение би се променило, като на Wuxi Suntech се предостави възможност да преустанови отчитането на препродажбите. Такава промяна никога не е извършвана.

(45)

Според представените от Wuxi Suntech документи подготовката за придобиването е започнала през октомври 2013 г., преди Комисията да приеме предложението за ангажимент на окончателния етап през декември 2013 г. Преди това, през юли 2013 г., Wuxi Suntech вече е било представило чрез CCCME подписаното от него предложение за ангажимент. То не бе променило това предложение за ангажимент, преди Комисията да го приеме на окончателния етап. Трите дружества са включени в списъка към него като свързани дружества и не е имало индикации за възможна предстояща промяна в структурата на дружеството.

(46)

С приемането на ангажимента бе създаден пряк, ясен и специализиран канал за комуникация между износителите и службите на Комисията за целите на специфичните задължения, произтичащи от ангажимента. Този канал за комуникация се изразяваше във функционална пощенска кутия, включена в текста на ангажимента (23), въпреки че в него като опция бе предвиден и пряк контакт с длъжностното лице, отговарящо за ангажимента. Следователно Wuxi Suntech е знаело, че неговата комуникация по отношение на ангажимента трябва да се осъществява чрез функционалната пощенска кутия или чрез пряк контакт с длъжностното лице, отговарящо за ангажимента. Wuxi Suntech обаче никога не използва тези канали за комуникация, за да предостави информация или да уведоми Комисията за каквато и да е промяна в структурата на дружеството.

(47)

Вместо това Wuxi Suntech отвори нов канал за комуникация: то заяви, че още през декември 2013 г. се е свързало с екипа на Комисията, отговарящ за първоначалните разследвания (антидъмпинговото и антисубсидийното), за да посочи предварително предстоящите промени в неговата структура. Wuxi Suntech не представи доказателства в подкрепа на това съобщение, нито пък доказателства относно обменената информация, а само се позовава на електронно писмо от 6 януари 2014 г., в което се прави позоваване на посоченото съобщение от декември 2013 г.

(48)

На 6 януари 2014 г. Wuxi Suntech изпрати електронно писмо до специалната функционална пощенска кутия за първоначалните разследвания (антидъмпинговото и антисубсидийното) (24), за да поиска „специален въпросник/въпросник относно промяна на името“. Службите на Комисията отговориха с изпращане на Wuxi Suntech на адаптиран въпросник относно промяна на името, както обикновено се прави, когато се иска промяна на името. След това на 14 януари 2014 г. Wuxi Suntech предостави по електронна поща допълнителни обяснения относно промяната на структурата на дружеството. След това електронно писмо на 22 май 2014 г. бе изпратен отговор, съдържащ попълнения въпросник относно „промяна на името“. В този въпросник за пръв път се споменава пълната нова корпоративна структура и се пояснява, че предишните три свързани дружества на Wuxi Suntech в Съюза вече не са свързани с него.

(49)

През март 2014 г. Wuxi Suntech реши едностранно да преустанови отчитането пред Комисията на препродажбите на Suntech France, Suntech Deutschland и Suntech Italy. Wuxi Suntech обаче никога не е искало по един от двата канала за комуникация дружествата в Европа да бъдат изключени от текста на ангажимента.

(50)

Това едностранно решение, взето без трите европейски дружества да бъдат изключени от ангажимента, е в противоречие с договорените условия на ангажимента. Правното задължение, посочено в точка 5.16 от ангажимента, е изпълнено само когато свързаните преди това дружества в Европейския съюз бъдат изключени от текста на ангажимента. Дотогава задълженията за отчитане на Wuxi Suntech се запазват. Свързаните с тези промени договорни рискове и последици е трябвало да бъдат поети от дружествата, чиято корпоративна структура е в процес на промяна. Свързаната с тях тежест по изпълнение не трябва да бъде поета от Комисията.

(51)

Приключването на операцията по придобиване, датата, на която се твърди, че то е извършено, както и последиците за функционирането на ангажимента са въпроси, които е трябвало да бъдат доведени до знанието на Комисията, за да може една такава промяна в ангажимента да бъде обоснована. Докато Комисията не вземе решение за приемане на промяна в условията на ангажимента, Wuxi Suntech е трябвало да се придържа към неговите условия, включително по отношение на отчитането във връзка с дружествата, записани в ангажимента като свързани. Освен това доколкото придобиването е довело до необходимостта от изменение на ангажимента, именно Wuxi Suntech е трябвало да инициира такава промяна.

(52)

Поради това Комисията възприе становището, че посочените в съображение 23 сделки, които Wuxi Suntech е осъществил със Suntech Deutschland, Suntech Italy и Suntech France, е следвало да бъдат отчетени като препродажби. Това неотчитане представлява нарушение на ангажимента.

(53)

Във всеки случай и единствено за целите на аргументацията, както и независимо от точната дата, на която е извършено придобиването, е следвало да бъдат отчетени поне препродажбите, свързани с фактурите, издадени преди 22 май 2014 г. Причината за това е, че те предхождат датата, на която дружеството е информирало екипа, отговарящ за първоначалното разследване, че вече не е свързано с трите дружества в Съюза. Поради това първото твърдение бе отхвърлено.

(54)

Що се отнася до твърдението за предполагаемо обратно действие при налагането на мерките, Комисията отбелязва, че в съответствие с член 8, параграф 10 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 10 от основния антисубсидиен регламент временно мито може да се наложи само когато разследването, довело до ангажимента, не е приключило. Тези разпоредби обаче не се прилагат в случай като разглеждания.

(55)

Този случай се отнася до отмяна на временното неплащане на антидъмпингови и изравнителни мита, тъй като бе установено, че условията за продължаване на посоченото неплащане вече не са налице.

(56)

Комисията припомня, че в съответствие с Решение 2013/423/ЕС нарушенията на ангажимента могат да са свързани с определени сделки (25). Тези сделки в нарушение на ангажимента са намерили материален израз във фактурите, които Комисията трябва да обяви за недействителни. Това дава възможност на митническите органи на държавите членки да съберат пълния размер на митническото задължение. Това не засяга възможността митническите органи да събират тези мита независимо от официалното констатиране от страна на Комисията на наличието на нарушение на ангажимента, въз основа на общите правила на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013.

(57)

Чрез обявяването на фактурите за недействителни Комисията уведомява митническите органи на държавите членки, че временното несъбиране на приложимите антидъмпингови и изравнителни мита е отменено и че трябва да бъдат събирани индивидуалните мита върху съответния внос. При тези обстоятелства окончателните мита, въведени с член 9, параграф 4 от основния антидъмпингов регламент и с член 14, параграф 4 от основния антисубсидиен регламент, влизат в сила и започват да се прилагат.

(58)

Събирането на митата, които е трябвало да бъдат дължими през цялото време, не представлява нарушение на принципа за недопускане на обратно действие, нито пък нарушение на принципа на оправданите правни очаквания: Спрямо Wuxi Suntech се прилагаше положение, което налагаше да не се нарушават поетите в рамките на ангажимента условия, в замяна на временно несъбиране на антидъмпинговите и изравнителните мита. Тъй като не е спазило посочените условия, дружеството не може да претендира, че е имало оправдани правни очаквания от положение, което би могло да се промени при определени обстоятелства. Твърдението за предполагаемо обратно действие бе отхвърлено.

(59)

На последно място, Комисията разгледа твърдението, че разпоредбите на член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 са изтекли и са отменени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570. Съответно Wuxi Suntech заяви, че вече не съществува правно основание, което да позволява обявяването на фактурите във връзка с ангажимента за недействителни.

(60)

Комисията обясни, че нарушението на ангажимента е извършено по време на периода на неговото прилагане.

(61)

Както е посочено в съображение 17 по-горе, съображение 54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570 гласи следното: „Комисията продължава да провежда разследвания по отношение на спазването на ценовия ангажимент и може да започне нови разследвания за стоки, които са били допуснати за свободно обращение в периода, в който ангажиментът все още се е прилагал. За тези разследвания продължават да се прилагат членове 2 и 3 от регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/366 и (ЕС) 2017/367. По-специално, митническо задължение ще възникне от момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение: а) в момента, в който по отношение на внос, фактуриран от участващи в ангажимента дружества, бъде установено, че не са изпълнени едно или повече от условията по ангажимента; или б) когато с регламент или решение, в който/което се посочват конкретни трансакции, Комисията констатира, че ангажиментът е нарушен, и обяви съответните фактури във връзка с ангажимента за недействителни. Освен това Комисията прецени, че производител износител, за който бъде констатирано, че е нарушил ангажимента, следва да не може да се ползва от МВЦ като променливо мито дори ако тези констатации са направени след прекратяване на ценовия ангажимент. В тези случаи МВЦ като променливо мито следва повече да не се прилага. След това Комисията следва да премахне имената на съответното(ите) дружество(а) от новото приложение VI и новото приложение 5 със същия правен акт, в който е установено неспазването.“

(62)

В това отношение Комисията посочва, че правомощието ѝ да обявява за недействителни фактури във връзка с ангажимента произтича от член 14 от основния антидъмпингов регламент и член 24 от основния антисубсидиен регламент. Освен това в регламента за изпълнение на Комисията, с който фактурите се обявяват за недействителни, се посочва само правната последица от нарушението на ангажимента, която произтича пряко от член 8 от основния антидъмпингов регламент и член 13 от основния антисубсидиен регламент. Тези правомощия са посочени отново в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 и член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, както и в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013.

(63)

Тъй като разглежданото нарушение се е проявило в определен момент преди влизането в сила на регламента за отмяната, Комисията може да обяви за недействителни фактурите във връзка с ангажимента в резултат на прилагането на членове 8 и 14 от основния антидъмпингов регламент, членове 13 и 24 от основния антисубсидиен регламент, член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 и член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366. Фактът, че Комисията е узнала за това нарушение едва след отмяната на посочените разпоредби с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570, не променя необходимостта от ефективно прилагане на тези правила и изискването фактурите да бъдат обявени за недействителни от момента на настъпване на нарушението. Поради това доводът бе отхвърлен.

З.   НАРУШАВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТА И НАЛАГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ МИТА

(64)

В съответствие с член 8, параграфи 7 и 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграфи 7 и 9 от основния антисубсидиен регламент, както и в съответствие с условията на ангажимента Комисията стигна до заключението, че Wuxi Suntech е нарушило ангажимента, докато той все още е бил в сила.

(65)

Поради това, в съответствие с член 8, параграфи 7 и 9, и член 14 от основния антидъмпингов регламент, член 13, параграфи 7 и 9, и член 24 от основния антисубсидиен регламент, член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366, които са били в сила към момента на приемане на митническата декларация за допускане за свободно обращение, фактурите на Wuxi Suntech, посочени в съображение 24, се обявяват за недействителни.

(66)

Националните митнически органи следва да оценят дали приложимите давностни срокове са изтекли в съответствие с правилата, съдържащи се в член 221 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 (26) и в член 103 от Регламент (ЕС) № 952/2013 (27). Тъй като тези правила са материалноправни норми, тяхното прилагане ratione temporis зависи от датата на допускане за свободно обращение на стоките (28).

(67)

Възникналото митническо задължение към момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение следва да бъде събрано и взето под отчет от националните митнически органи в съответствие с член 218 и следващите от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и член 105 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

(68)

Комисията припомня също така, че ако митническите органи на държавите членки имат основания да смятат, че цената във фактура във връзка с ангажимента не отговаря на действително заплатената цена, те следва да проучат дали е било нарушено изискването за включване на всички отстъпки във фактурите във връзка с ангажимента или не е била спазена МВЦ.

(69)

Ако митническите органи на държавите членки стигнат до извода, че е налице такова нарушение или че не е била спазена МВЦ, те следва да съберат произтичащите от това мита.

(70)

За да се улесни работата на митническите органи на държавите членки, на основание член 4, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията следва да сподели в такива случаи поверителния текст и друга информация за ангажимента единствено за целите на националните процедури,

ПРИЕ НАСТОЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Фактурите, издадени във връзка с ангажимента и изброени в приложението, се обявяват за недействителни.

2.   Събират се антидъмпинговите и изравнителните мита, дължими към момента на приемане на митническата декларация за допускане за свободно обращение съгласно член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366, освен когато приложимите давностни срокове са изтекли в съответствие с правилата, съдържащи се в член 221 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 (29) и в член 103 от Регламент (ЕС) № 952/2013 (30).

Член 2

1.   Когато митническите органи на държавите членки имат основания да смятат, че цената във фактура във връзка с ангажимента в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, член 2, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, член 2, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 и член 2, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366, издадена от Wuxi Suntech Power Co. Ltd преди влизането в сила на настоящия регламент, не отговаря на заплатената цена и поради това е възможно това дружество да е нарушило ангажимента, митническите органи, ако е необходимо с оглед на извършване на националните процедури, могат да поискат от Комисията да им представи копие от ангажимента и да им разкрие друга информация, за да се провери приложимата минимална вносна цена към деня, когато е издадена фактурата във връзка с ангажимента.

2.   Когато при проверката по параграф 1 се установи, че намаленията и отстъпките не са били включени в търговската фактура, се събират дължимите вследствие на това мита съгласно член 3, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, член 2, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, член 2, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 и член 2, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366.

3.   Посочената в параграф 1 информация може да се използва единствено за целите на събиране на митата, дължими съгласно член 3, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, член 2, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367, член 2, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 и член 2, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366. Във връзка с това митническите органи на държавите членки могат да предоставят посочената информация на дружеството, дължащо тези мита, единствено с цел гарантиране на правото му на защита. Тази информация не може при никакви обстоятелства да бъде предоставяна на трети страни.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 66.

(5)  ОВ L 56, 3.3.2017 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 56, 3.3.2017 г., стр. 131.

(7)  ОВ L 238, 16.9.2017 г., стр. 22.

(8)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26.

(9)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 214.

(10)  ОВ L 270, 11.9.2014 г., стр. 6.

(11)  Регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/866 (ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 30), (ЕС) 2015/1403 (ОВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 1), (ЕС) 2015/2018 (ОВ L 295, 12.11.2015 г., стр. 23), (ЕС) 2016/115 (ОВ L 23, 29.1.2016 г., стр. 47), (ЕС) 2016/1045 (ОВ L 170, 29.6.2016 г., стр. 5), (ЕС) 2016/1382 (ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 10), (ЕС) 2016/1402 (ОВ L 228, 23.8.2016 г., стр. 16), (ЕС) 2016/1998 (ОВ L 308, 16.11.2016 г., стр. 8), (ЕС) 2016/2146 (ОВ L 333, 8.12.2016 г., стр. 4), (ЕС) 2017/454 (ОВ L 71, 16.3.2017 г., стр. 5), (ЕС) 2017/941 (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 43), (ЕС) 2017/1408 (ОВ L 201, 2.8.2017 г., стр. 3), (ЕС) 2017/1497 (ОВ L 218, 24.8.2017 г., стр. 10), (ЕС) 2017/1524 (ОВ L 230, 6.9.2017 г., стр. 11), (ЕС) 2017/1589 (ОВ L 241, 20.9.2017 г., стр. 21) на Комисията за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на няколко производители износители.

(12)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 76.

(13)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 56.

(14)  ОВ C 310, 3.9.2018 г., стр. 4.

(15)  ОВ C 310, 3.9.2018 г., стр. 5.

(16)  ОВ L 260, 17.10.2018 г., стр. 8.

(17)  ОВ L 207, 7.8.2019 г., стр. 12.

(18)  EС:C:2019:440.

(19)  В ангажимента понятието „фактура за препродажба“ се определя като фактура за продажба, издадена на първия независим клиент в Съюза от свързана страна в Съюза за обхванатия продукт или за разглеждания продукт (част 1, „Определения“).

(20)  Понастоящем Shunfeng International Clean Energy Limited (SFCE).

(21)  Заедно с изцяло притежаваното от него дъщерно дружество Power Solar System Co.Ltd.

(22)  Документ, приложен като приложение 5 към изявленията на Wuxi Suntech от 29 юли 2019 г.

(23)  Тази пощенска кутия е „TRADE-UT-HELPDESK@ec.europa.eu“.

(24)  Тези пощенски кутии са „TRADE-SOLAR-DUMPING@ec.europa.eu“ и „TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu“, като те са съобщени на всички страни в известията за започване на процедура във връзка с тези разследвания.

(25)  Решение 2013/423/ЕС на Комисията от 2 август 2013 г. за поемане на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпингова процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26, съображения 14 и 15).

(26)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(27)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(28)  Решение от 23 февруари 2006 г., Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, точка 41.

(29)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(30)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на фактурите във връзка с ангажимента, издадени от Wuxi Suntech Power Co. Ltd, които се обявяват за недействителни:

Номер на търговската фактура, придружаваща стоките, предмет на ангажимента

Дата

SFDE20140601~0640

30.6.2014 г.

SFDE20140245~0284

30.6.2014 г.

SFDE20140165~0204

30.6.2014 г.

SFDE20140001~0002

13.6.2014 г.

SFDE20140005~0044

30.6.2014 г.

SFDE20140481~0520

30.6.2014 г.

SFDE20140045~0084

30.6.2014 г.

SFDE20140365~0404

30.6.2014 г.

SFDE20140285~0324

30.6.2014 г.

SFDE20140561~0600

30.6.2014 г.

SFDE20140325~0364

30.6.2014 г.

SFDE20140721~0760

30.6.2014 г.

SFDE20140125~0164

30.6.2014 г.

SFDE20140761~0800

30.6.2014 г.

SFDE20140445~0480

30.6.2014 г.

SFDE20140641~0680

30.6.2014 г.

SFDE20140521~0560

30.6.2014 г.

SFDE20140205~0244

30.6.2014 г.

SFDE20140681~0720

30.6.2014 г.

SFDE20140405~0444

30.6.2014 г.

SFDE20140085~0124

30.6.2014 г.

SFDE20140003~0004

11.7.2014 г.

REF0001~0040

19.9.2014 г.

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014 г.

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014 г.

0308001312-009

21.5.2014 г.

0308001312-015

17.7.2014 г.

Lavansol201400001

13.3.2014 г.