ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 19

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
24 януари 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/103 на Комисията от 17 януари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 по отношение на хармонизираното класифициране на активните вещества ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/104 на Комисията от 23 януари 2020 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република, Тайван и Индонезия

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/105 на Комисията от 23 януари 2020 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република и Индонезия

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/106 на Комисията от 23 януари 2020 година за разрешаване на употребата на натриев формат като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/107 на Комисията от 23 януари 2020 година за разрешаване на употребата на понсо 4R като фуражна добавка за кучета, котки и декоративни риби ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/108 на Комисията от 23 януари 2020 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино

23

 

*

Решение (ЕС) 2020/109 на Комисията от 23 януари 2020 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан

36

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 122 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания относно одобряването на превозни средства от категориите M, N и O по отношение на техните отоплителни уредби [2020/110]

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/103 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 по отношение на хармонизираното класифициране на активните вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 19 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (2) се определят разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

В съответствие с член 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) активните вещества по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009 при обичайни обстоятелства подлежат на хармонизирано класифициране и етикетиране. Поради това е целесъобразно да се определят редът и условията за внасяне от докладващата държава членка на предложения в Европейската агенция по химикали („Агенцията“) в съответствие с член 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 при подновяването на одобрението за активни вещества съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(3)

В рамките на процедурата по подновяване следва да се предостави допълнително време на докладващата държава членка, за да може тя да изготви проекта на доклад за оценка във връзка с подновяването и досието, подадено до Агенцията, както и на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), за да може той да изготви заключението си. Поради това срокът, с който заявителите разполагат между подаването на заявлението за подновяване и подаването на допълнителните досиета, следва да бъде съкратен с три месеца, а този тримесечен срок следва да бъде преразпределен и добавен към сроковете, с които разполагат докладващата държава членка и Органът.

(4)

Като цяло е целесъобразно докладващата държава членка да внесе досие в съответствие с член 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 за най-малко тези класове на опасност, които са от значение за определяне дали дадено активно вещество може да се счита за активно вещество с нисък риск съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с точка 5.1.1 от приложение II към същия регламент, като това включва и класовете на опасност, които са от значение за критериите за изключване, установени в точки 3.6.2—3.6.4 и 3.7 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009. Докладващата държава членка следва надлежно да обоснове защо не е оправдано хармонизирано класифициране и етикетиране за класовете на опасност, за които тя счита, че установените в Регламент (ЕО) № 1272/2008 критерии за хармонизирано класифициране и етикетиране не са изпълнени.

(5)

Когато обаче вече е внесено предложение в Агенцията, чиято оценка е в процес на изготвяне, докладващата държава членка следва да ограничи предложението до тези класове на опасност, които не са обхванати от вече внесеното предложение, освен ако счита, че е налична нова информация, която не е била част от внесеното предложение.

(6)

Освен това за класовете на опасност, изброени в точка 5.1.1 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които вече е издадено становище от Комитета за оценка на риска към Агенцията, е достатъчно докладващата държава членка надлежно да обоснове, че съществуващото становище на Комитета за оценка на риска продължава да е валидно. Агенцията може да представи мнението си по отношение на тази обосновка на докладващата държава членка.

(7)

Следва да се определят ориентировъчни срокове, за да се гарантира, че становището на Комитета за оценка на риска към Агенцията е на разположение на Органа, преди той да приеме заключението си въз основа на член 13 от Регламент (ЕО) № 844/2012.

(8)

Следва да се предвиди преходен период, за да може заявителите да се съобразят със съкратения период за изготвяне на досието между заявлението за подновяване и подаването на допълнителните досиета. Процедурите, за които вече са подадени допълнителни досиета, следва да не бъдат засегнати.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 844/2012 се изменя, както следва:

(1)

В член 6 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Допълнителните досиета се подават не по-късно от 33 месеца преди изтичането на одобрението.“

(2)

В член 7, параграф 1 буква й) се заменя със следното:

„й)

предложение за класифициране, ако се смята, че веществото трябва да се класифицира или прекласифицира в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

(*1)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1)“."

(3)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „12 месеца“ се заменят с думите „13 месеца“;

б)

в параграф 2 буква д) се заменя със следното:

„д)

предложение за класифициране или, ако е приложимо, неговото потвърждение, или за прекласифициране на активното вещество съгласно критериите на Регламент (ЕО) № 1272/2008, както е посочено в досието, което трябва да се представя съгласно параграф 9, и в съответствие с него;“;

в)

в параграф 5, второ изречение думата „дванадесетмесечния“ се заменя с думата „тринайсетмесечния“;

г)

в параграф 6, второ изречение думата „дванадесетмесечния“ се заменя с думата „тринайсетмесечния“;

д)

добавя се следният параграф 9:

„9.   Най-късно в момента на подаването на проекта на доклад за оценка във връзка с подновяването докладващата държава членка внася в Европейската агенция по химикали („Агенцията“) предложение съгласно член 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие с изискванията на Агенцията, за да получи становище относно хармонизирано класифициране на активното вещество най-малко за следните класове на опасност:

взривни вещества;

остра токсичност;

корозия/дразнене на кожата;

сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

сензибилизация на дихателните пътища или кожата;

мутагенност за зародишни клетки;

канцерогенност;

токсичност за репродукцията;

специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция;

специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция;

опасност за водната околна среда.

Докладващата държава членка надлежно обосновава мнението си, че критериите за класифициране не са изпълнени за един или повече от тези класове на опасност.

Когато обаче в Агенцията вече е внесено предложение за класифициране на дадено активно вещество, а оценката му е в процес на изготвяне, докладващата държава членка внася допълнително предложение за класифициране, ограничено до тези от изброените по-горе класове на опасност, които не са обхванати от вече внесеното предложение, освен ако е налична нова информация по отношение на изброените по-горе класове на опасност, която не е била част от внесеното предложение.

За класовете на опасност, за които вече е издадено становище от Комитета за оценка на риска към Агенцията, създаден съгласно член 76, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, е достатъчно — независимо от това дали споменатото становище е послужило за основа на решение относно вписване за хармонизирано класифициране и етикетиране на дадено вещество в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 — докладващата държава членка надлежно да обоснове в предложението си до Агенцията, че съществуващото становище — или когато то вече е послужило за основа на решение относно включването в приложение VI — съществуващото класифициране, остава валидно по отношение на класовете на опасност, изброени в първата алинея. Агенцията може да представи мнението си по отношение на предложението на докладващата държава членка.“

(4)

След член 11а се вмъква следният член 11б:

„Член 11б

Комитетът за оценка на риска се стреми да приеме становището, посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, в срок от 13 месеца от внасянето на предложението, посочено в член 11, параграф 9.“

(5)

В член 12 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Органът проверява дали проектът на доклад за оценка във връзка с подновяването, получен от докладващата държава членка, съдържа цялата необходима информация в съгласувания формат, и най-късно три месеца след получаването му го препраща на заявителя и останалите държави членки.“

(6)

В член 13, параграф 1 първото изречение се заменя със следното:

„В петмесечен срок след изтичане на срока, посочен в член 12, параграф 3, или в рамките на две седмици след приемането на становището на Комитета за оценка на риска, посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ако такова вече е прието) — в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-късно, Органът приема заключение по въпроса дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; за това заключение той се съобразява със съвременните научно-технически познания, използва наличните към момента на подаване на допълнителните досиета ръководства и взема предвид становището на Комитета за оценка на риска.“

(7)

В член 14, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Докладът за подновяване и проектът на регламент вземат предвид проекта за доклад за оценка във връзка с подновяването, изготвен от докладващата държава членка, коментарите, посочени в член 12, параграф 3 от настоящия регламент, заключението на Органа, ако е представено такова, както и становището на Комитета за оценка на риска, посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, ако има такова.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за процедурите по подновяване на одобрението на тези активни вещества, за които срокът на одобрението изтича на или след 13 май 2023 г.

Той обаче не се прилага за процедурите по подновяване на одобрението на активни вещества, за които вече са били подадени допълнителни досиета преди датата на приемане на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/104 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2020 година

за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република, Тайван и Индонезия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) (наричан по-нататък „Основният регламент“), и по-специално член 14, параграф 5 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

(1)

На 12 август 2019 г. Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) обяви – с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2) (наричано по-нататък „известието за започване на процедура“) – започването на антидъмпингова процедура (наричана по-нататък „процедурата“) по отношение на вноса в Съюза на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република (КНР), Тайван и Индонезия вследствие на жалба, подадена на 28 юни 2019 г. от Eurofer – Европейското сдружение на производителите на стомана (наричано по-нататък „жалбоподателят“), от името на четирима производители от Съюза, представляващи цялото съюзно производство на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана.

(2)

На 10 октомври 2019 г. Комисията образува антисубсидийно производство (процедура) по отношение на вноса в Съюза на същия продукт с произход от КНР и Индонезия (3) (наричано „успоредното антисубсидийно производство“) по член 10 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (4) (наричан „Основният антисубсидиен регламент“).

1.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

(3)

Продуктът, за който се въвежда регистрационен режим (наричан по-нататък „разглежданият продукт“), са плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, дори на рулони (включително нарязани на определени дължини продукти и „тесни ленти“), само горещовалцовани, с изключение на продуктите, които са ненавити, с широчина 600 mm или повече и с дебелина, превишаваща 10 mm. Тези продукти понастоящем са включени в кодове по ХС 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 и 7220 12. Кодовете по ХС са посочени само за информация.

2.   ИСКАНЕ

(4)

Жалбоподателят вече поиска в своята жалба регистрационен режим за вноса. На 31 октомври 2019 г. жалбоподателят подаде отделно искане за регистрационен режим за вноса, който е предмет на процедурата по член 14, параграф 5 от Основния регламент. Жалбоподателят поиска за вноса на разглеждания продукт да се въведе регистрационен режим, което да позволи последващото прилагане на мерки по отношение на този внос, считано от датата на регистрация. Нови съобщения в подкрепа на това искане бяха изпратени на 22 ноември и 10 декември 2019 г.

(5)

На 14 ноември 2019 г. Marcegaglia Specialties (наричан по-нататък „Marcegaglia“), ползвател на разглеждания продукт, който съдейства в рамките на антидъмпинговата процедура, представи забележки във връзка с искането на жалбоподателя за регистрационен режим за вноса.

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(6)

В съответствие с член 14, параграф 5 от Основния регламент Комисията може да възложи на митническите органи да предприемат необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим за вноса, което да позволи последващо прилагане на мерки по отношение на този внос, считано от датата на регистрацията. Регистрационен режим по отношение на вноса се въвежда по искане на промишлеността на Съюза, подкрепено с достатъчно доказателства, даващи основание за подобно действие.

(7)

Според жалбоподателя за въвеждането на регистрационен режим има основания, защото разглежданият продукт с произход от КНР, Тайван и Индонезия е дъмпингов. Той твърди, че на промишлеността на Съюза се причинява съществена вреда от засилването на вноса на ниски цени, което ще намали възстановителния ефект от евентуалните окончателни мита, като позволи натрупването на складови запаси.

(8)

Комисията разгледа искането с оглед на член 10, параграф 4 от Основния регламент. Комисията провери дали вносителите са знаели или е трябвало да знаят за дъмпинга, по-точно за размера на дъмпинга и твърдяната или установената вреда. Тя анализира също така дали е налице допълнително съществено нарастване на вноса, което с оглед на времевия момент, обема и други фактори е вероятно съществено да намали възстановителния ефект на окончателното антидъмпингово мито, което ще бъде наложено.

3.1.   Осведоменост на вносителите за дъмпинга, неговия размер и твърдяната вреда

(9)

В известието за започване на настоящата процедура, публикувано на 12 август 2019 г., се подчертава, че изчислените дъмпингови маржове на всички тези държави са значителни. Като цяло и предвид на размера на твърдените дъмпингови маржове, вариращ от 15,1 % до 54,3 %, на настоящия етап в жалбата има достатъчно доказателства в подкрепа на твърдението, че производителите износители упражняват дъмпинг.

(10)

В жалбата също така се съдържат достатъчно доказателства за твърдяната вреда за промишлеността на Съюза, която включва спад на пазарния дял и неблагоприятни промени на други ключови показатели за резултатите на промишлеността на Съюза.

(11)

Тъй като е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, известието за започване на процедура е публичен документ, достъпен за всички вносители. Освен това като заинтересовани страни в разследването, вносителите имат достъп до неповерителната версия на жалбата и неповерителното дело. Поради това Комисията прецени, че с оглед на горепосоченото вносителите, които са опитни професионалисти, са знаели или е трябвало да знаят за твърдените дъмпингови практики, размера на дъмпинга и твърдяната вреда (5).

(12)

Поради това тя заключи, че първият критерий за въвеждане на регистрационен режим е изпълнен.

3.2.   Допълнително съществено нарастване на вноса

(13)

Комисията анализира изпълнението на този критерий въз основа на статистическите данни в базата данни Surveillance 2, като използва информацията, събрана за разглеждания продукт. Към момента на анализиране на обемите на вноса във връзка с искането за въвеждане на регистрационен режим пълни статистически данни имаше за периодите до ноември 2019 г. включително. Комисията прецени, че следва да се разгледа равнището на вноса от месеца на започване на разследването – август 2019 г., до последния период с данни – ноември 2019 г., и че тези обеми следва да бъдат сравнени с обемите на вноса през разследвания период. Бе сметнато за нецелесъобразно да се сравнява равнището на вноса през периода август – ноември 2019 г. с равнището му през същите месеци на предходната година, защото в делото нямаше данни за сезонни колебания на вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана. Вносът от разглежданите държави се е променял, както следва:

Обем на вноса от разглежданите държави (в тонове)

Произход

Разследван период (РП)

Средно на месец

След започването (*1)

Средно на месец

Δ

РП – след започването

КНР

220 705

18 392

110 568

27 642

+ 50 %

Индонезия

107 107

8 926

9 011

2 253

-75 %

Тайван

36 542

3 045

13 932

3 483

+ 14 %

Разглеждани държави

364 354

30 363

133 511

33 378

+ 10 %

(14)

Въз основа на тези статистически данни Комисията установи, че средният месечен обем на вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана от разглежданите държави в Съюза през периода септември – ноември 2019 г., т.е. след започването на процедурата, е бил с 10 % по-висок от средния месечен обем на вноса в Съюза през разследвания период.

(15)

При разследвания, засягащи повече от една държава, дали вносът от тези държави ще се отчита с натрупване за целите на анализа, описан в съображенията по-горе, ще зависи от това дали Комисията е взела решение да отчита този внос с натрупване в основното разследване. Комисията отбеляза също така, че в своето решение по делото Stemcor Общият съд е постановил, че „допълнителното съществено нарастване на вноса“ по смисъла на член 10, параграф 4, буква г) от Основния регламент трябва да се преценява като цяло, за да се определи дали има вероятност вносът, отчетен като цяло, да намали съществено възстановителния ефект на окончателните мита и така да създаде допълнителна вреда за промишлеността на Съюза, без да се взема предвид индивидуалното и субективно положение на съответните вносители (6). Както е видно от горната таблица, отговорът на въпроса дали вносът с натрупване от разглежданите държави е отбелязал допълнително съществено нарастване, е ясен.

(16)

От Marcegaglia твърдят, че в жалбата на жалбоподателя няма доказателства за допълнително съществено нарастване на вноса и няма вероятност да настъпи такова нарастване, защото приложимите защитни тарифни квоти (наричани по-нататък „квотите“) за определени продукти от стомана (7), които се отнасят и за разглеждания продукт, са определени на равнища – за всяка от разглежданите държави – които са значително под обемите на износа, наблюдавани през разследвания период. Всяко внесено количество в превишение на квотите ще бъде обложено със защитно мито от 25 %. Затова според Marcegaglia вносът на разглеждания продукт вероятно ще намалее до равнището, определено от квотите, което е с 25 % под обема на вноса, наблюдаван през разследвания период. От Marcegaglia добавят, че макар през юли и август 2019 г. или като цяло през който и да е месец обемът на вноса (би могъл) да надвишава тези средни месечни стойности, това не следва да води до извода, че вносът вероятно ще нарасне.

(17)

Комисията припомня, че въпросните квоти са тарифни квоти и че вносът в превишение на прага, определен от тях, не е забранен, но се облага с допълнително адвалорно мито от 25 %. Това означава, че вносителите имат право да внасят обеми, превишаващи приложимите прагове, като плащат защитното мито. Във всеки случай фактът, че за разглеждания продукт има тарифни квоти, е свързан с необходимостта да се предотврати нанасянето на тежка вреда за промишлеността на Съюза. Същото нарастване на вноса след започването на текущото разследване може да доведе до необходимост от събиране на евентуалните мита с обратна сила поради установената съществена вреда и нуждата от ефективно възстановително действие. Освен това с оглед на дъмпинговия марж и маржа на вредата, които са били оценени от жалбоподателя (вж. съображение (30) по-долу), защитното мито от 25 % може да се окаже недостатъчно за пълно възстановяване от дъмпинга и вредата. Вследствие на това митото от 25 % най-вероятно няма да възпре вносителите да внасят допълнителни обеми.

(18)

В отговор на забележките от страна на Marcegaglia Комисията припомня също така, че настоящият регламент се отнася до регистрационния режим за вноса и не засяга решението дали да бъдат събирани антидъмпингови мита, което се взема чак на етапа на окончателните мерки.

(19)

Поради това, предвид на допълнителното съществено нарастване на вноса от разглежданите държави, Комисията стигна до заключението, че вторият критерий за въвеждането на регистрационен режим също е изпълнен.

3.3.   Намаляване на възстановителния ефект на митото

(20)

На този етап Комисията разполага с достатъчно доказателства, че продължаващото нарастване на вноса при все по-ниски цени вече е причинило допълнителна вреда.

(21)

Както е установено в съображения (14) и (15), има достатъчно доказателства за съществено нарастване на вноса на разглеждания продукт.

(22)

Освен това по делото няма доказателства, че цените при внос са се повишили след започването на разследването. Напротив, според обществено достъпната база данни Surveillance 2 средната единична стойност на разглеждания продукт, внасян от разглежданите държави, е била с 1 % по-ниска през периода август – ноември 2019 г. в сравнение с разследвания период.

(23)

В своето искане за въвеждане на регистрационен режим жалбоподателят посочва също така, че бързото влошаване на положението на промишлеността на Съюза, наблюдавано според жалбата през втората половина на 2018 г., е продължило през първата половина на 2019 г. с допълнителен спад на равнищата на производство и засилено подбиване на цените от вноса. В своето искане жалбоподателят представя и доказателства, показващи, че оттогава положението става все по-лошо, като наред с другото посочва и четири важни обявления за различни видове преструктуриране на производители в Съюза от юли 2019 г. насам, които засягат работните места на стотици техни служители.

(24)

Въз основа на това времевият момент на допълнителното съществено нарастване на вноса – както е обяснено в съображения (14) и (15) – вече съществено намалява възстановителния ефект на всяко окончателно мито, освен ако такова мито бъде наложено с обратна сила.

(25)

Поради това Комисията стигна до заключението, че и третият критерий за въвеждане на регистрационен режим е изпълнен по отношение на частта от искането, отнасяща се до дъмпинга.

4.   ПРОЦЕДУРА

(26)

Ето защо Комисията стигна до заключението, че има достатъчно доказателства, даващи основание да се въведе регистрационен режим за вноса на разглеждания продукт в съответствие с член 14, параграф 5 от Основния регламент.

(27)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да представят доказателства в тяхна подкрепа. Освен това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, ако те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице особени причини, поради които следва да бъдат изслушани.

5.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(28)

В съответствие с член 14, параграф 5 от Основния регламент за вноса на разглеждания продукт следва да се въведе регистрационен режим, за да се гарантира, че ако констатациите от разследването доведат до налагане на антидъмпингови и/или изравнителни мита и ако бъдат изпълнени необходимите условия, тези мита може да бъдат събирани с обратна сила върху регистрирания внос в съответствие с приложимите правни разпоредби.

(29)

Всяко бъдещо задължение ще произтича от констатациите от разследването. На настоящия етап все още не е възможно да се направи оценка на размера на потенциалното задължение.

(30)

Що се отнася до вноса от КНР, съгласно твърденията в жалбата, с която бе поискано започването на антидъмпингово разследване, средният дъмпингов марж за разглеждания продукт е 54,3 %, а средният марж на занижаване на цените е 29,1 %. Размерът на възможното бъдещо задължение би могло да се определи на по-ниското от посочените равнища, а именно 29,1 %, като дял от цената CIF на разглеждания продукт при внос. Въпреки това, ако Комисията установи, че са изпълнени условията по член 7, параграфи 2а и 2б от Основния регламент, по-точно че би могло да се смята, че дъмпинговият марж отразява понесената от промишлеността на Съюза вреда, размерът на възможното бъдещо задължение би могло да бъде определен на равнището на дъмпинговия марж от 54,3 % в съответствие с член 9, параграф 4 от Основния регламент. Що се отнася до вноса от Индонезия, съгласно твърденията в жалбата, с която бе поискано започването на антидъмпингово разследване, средният дъмпингов марж за разглеждания продукт е 32,2 %, а средният марж на занижаване на цените е 39,8 %. Размерът на възможното бъдещо задължение се определя на по-ниското от посочените равнища, а именно 32,2 %, като дял от цената CIF на разглеждания продукт при внос. Ако Комисията установи, че са изпълнени условията по член 7, параграфи 2а и 2б от Основния регламент, по-точно че би могло да се смята, че дъмпинговият марж отразява понесената от промишлеността на Съюза вреда, размерът на възможното бъдещо задължение би могло да бъде определен на равнището на дъмпинговия марж. Що се отнася до вноса от Тайван, съгласно твърденията в жалбата, с която бе поискано започването на антидъмпингово разследване, средният дъмпингов марж за разглеждания продукт е 15,1 %, а средният марж на занижаване на цените е 20,7 %. Размерът на възможното бъдещо задължение се определя на по-ниското от посочените равнища, а именно 15,1 %, като дял от цената CIF на разглеждания продукт при внос.

6.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(31)

Всички лични данни, събрани в рамките на регистрационния режим, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (8),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По силата на член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на митническите органи се възлага да предприемат необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим за вноса в Съюза на плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, дори на рулони (включително нарязани на определени дължини продукти и „тесни ленти“), само горещовалцовани, с изключение на продуктите, които са ненавити, с широчина 600 mm или повече и с дебелина, превишаваща 10 mm, понастоящем включени в кодове по ХС 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 и 7220 12 и с произход от Китайската народна република, Тайван и Индонезия.

Срокът на действие на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане на настоящия регламент в сила.

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат писмено становищата си, да представят доказателства в тяхна подкрепа или да поискат да бъдат изслушани в срок от 21 дни от датата на публикуване на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана, с произход от Китайската народна република, Тайван и Индонезия (2019/C 269 I/01), ОВ C 269 I, 12.8.2019 г., стр. 1.

(3)  Известие за започване на антисубсидийна процедура по отношение на вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република и Индонезия (2019/C 342/09), ОВ C 342, 10.10.2019 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(5)  Вж. Решението на Общия съд (втори състав) от 8 май 2019 г. по дело T-749/16, Stemcor/Европейска комисия, т. 56.

(*1)  (*) Август 2019 – ноември 2019 г.

Източник: база данни Surveillance 2

(6)  Решение на Общия съд (втори състав) от 8 май 2019 г. по дело T-749/16, Stemcor/Европейска комисия, т. 86.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 на Комисията от 31 януари 2019 г. за налагане на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти (ОВ L 31, 1.2.2019 г., стр. 27), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1590 на Комисията (ОВ L 248, 27.9.2019 г., стр. 28).

(8)  ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.


24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/105 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2020 година

за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република и Индонезия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1) (наричан по-нататък „Основният регламент“), и по-специално член 24, параграф 5 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

(1)

На 10 октомври 2019 г. Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) обяви – с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2) (наричано по-нататък „известието за започване“) – образуването на антисубсидийно производство (процедура) (наричано по-нататък „производството“) по отношение на вноса в Съюза на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република (КНР) и Индонезия вследствие на жалба, подадена на 26 август 2019 г. от Eurofer – Европейското сдружение на производителите на стомана (наричано по-нататък „жалбоподателят“), от името на четирима производители от Съюза, представляващи цялото съюзно производство на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана.

(2)

На 12 август 2019 г. Комисията вече бе обявила започването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса в Съюза на същия продукт с произход от КНР, Тайван и Индонезия (3) (наричана „успоредната антидъмпингова процедура“) по член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (4) (наричан „Основният антидъмпингов регламент“).

1.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

(3)

Продуктът, за който се въвежда регистрационен режим (наричан по-нататък „разглежданият продукт“), са плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, дори на рулони (включително нарязани на определени дължини продукти и „тесни ленти“), само горещовалцовани, с изключение на продуктите, които са ненавити, с широчина 600 mm или повече и с дебелина, превишаваща 10 mm.Тези продукти понастоящем са включени в кодове по ХС 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 и 7220 12. Кодовете по ХС са посочени само за информация.

2.   ИСКАНЕ

(4)

В своята жалба жалбоподателят вече поиска въвеждането на регистрационен режим за вноса. На 31 октомври 2019 г. жалбоподателят подаде отделно искане за въвеждане на регистрационен режим за вноса, който е предмет на производството по член 24, параграф 5 от Основния регламент. Жалбоподателят поиска за вноса на разглеждания продукт да се въведе регистрационен режим, което да позволи последващото прилагане на мерки по отношение на този внос, считано от датата на регистрация. Нови съобщения в подкрепа на това искане бяха изпратени на 22 ноември и 10 декември 2019 г.

(5)

На 14 ноември 2019 г. Marcegaglia Specialties (наричан по-нататък „Marcegaglia“), ползвател на разглеждания продукт, който съдейства в рамките на антисубсидийното производство, представи забележки във връзка с искането на жалбоподателя за регистрационен режим за вноса.

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(6)

По силата на член 24, параграф 5 от Основния регламент Комисията може да възложи на митническите органи да предприемат необходимите действия за регистриране на вноса, което да позволява последващо прилагане на мерки по отношение на този внос, считано от датата на регистрация. Регистрационен режим по отношение на вноса се въвежда по искане на промишлеността на Съюза, подкрепено с достатъчно доказателства, даващи основание за подобно действие.

(7)

Според жалбоподателя за въвеждането на регистрационен режим има основания, защото разглежданият продукт с произход от КНР и Индонезия се субсидира. Той твърди, че на промишлеността на Съюза се причинява съществена вреда от увеличението на вноса на ниски цени, което ще намали възстановителния ефект от евентуалните окончателни мита, като позволи натрупването на складови запаси.

(8)

Комисията разгледа искането с оглед на член 16, параграф 4 от Основния регламент. Тя провери дали има критични обстоятелства, при които във връзка с въпросния субсидиран продукт се причинява трудно поправима вреда от мащабен и осъществен в относително кратък период от време внос на продукт, ползващ се от подлежащи на изравняване субсидии, и дали се счита за необходимо да се разгледа възможността изравнителните мита върху този внос да бъдат наложени с обратно действие, за да се възпрепятства повторното възникване на вреда.

3.1.   Субсидиране на разглеждания продукт

(9)

Комисията разполага с достатъчно доказателства, че вносът на разглеждания продукт от КНР и Индонезия е субсидиран.

(10)

Що се отнася до КНР, твърдените практики на субсидиране се състоят в пряко прехвърляне на средства, държавни приходи, от които правителството се е отказало или не е събрало, и държавни доставки на стоки или услуги срещу по-ниско от адекватното възнаграждение. Тук се включват например: заеми при преференциални условия и кредитни линии от държавни банки, програми за субсидиране под формата на експортни кредити, експортни гаранции и застраховки, както и програми за предоставяне на безвъзмездни средства; данъчни облекчения за високотехнологични предприятия и предприятия, работещи с нови технологии, данъчни компенсации за научноизследователска и развойна дейност, ускорена амортизация на оборудването, използвано от високотехнологични предприятия за развитие на високи технологии и високотехнологично производство, освобождаване от данък за доходите от дивиденти, изплащани на отговарящите на условията местни предприятия, намаляване на данъка при източника за дивидентите, изплащани от китайски предприятия с чуждестранни инвестиции към техните дружества майки извън Китай, освобождаване от данък за ползване на земя и облекчения по отношение на експортните такси; предоставяне на земя и енергия от държавата срещу по-ниско от адекватното възнаграждение.

(11)

Що се отнася до Индонезия, твърдените практики на субсидиране се състоят в пряко прехвърляне на средства, държавни приходи, от които правителството се е отказало или не е събрало, и държавни доставки на стоки или услуги срещу по-ниско от адекватното възнаграждение. Тук се включват например заемите при преференциални условия и данъчните облекчения по индонезийските закони, както и освобождаването от вносно мито за суровините и производственото оборудване.

(12)

Твърди се, че тези мерки представляват субсидии, тъй като включват финансово участие от страна на правителството на КНР, правителството на Индонезия или други регионални и местни органи на управление (включително публични органи) и носят ползи на производителите износители на разглеждания продукт. Според твърденията тези субсидии зависят от осъществения износ и/или от използването на предимно местни, а не вносни стоки, и/или са ограничени до определени отрасли и/или видове дружества, и/или местонахождения, и поради това са специфични и подлежат на изравняване.

(13)

Доказателствата за субсидиране бяха представени в обществено достъпната версия на жалбата и анализирани допълнително в меморандума относно наличността на достатъчно доказателства.

(14)

Следователно наличните на този етап доказателства сочат, че износът на разглеждания продукт се ползва от подлежащи на изравняване субсидии.

3.2.   Осъществяването на мащабен внос за относително кратък период от време

(15)

В жалбата и в по-нататъшните представени сведения, свързани с искането за въвеждане на регистрационен режим, доказателствата във връзка с обема на вноса разкриват мащабно нарастване на вноса както в абсолютно изражение, така и като пазарен дял, през периода между 2015 г. и юни 2019 г. В частност, от доказателствата в жалбата е видно, че китайските и индонезийските износители са повишили много обема на продажбите на разглеждания продукт в Съюза, което е довело до рязко нарастване на пазарния им дял до 28,7 % през втората половина на 2018 г.

(16)

Анализът на изменението на вноса през целия разглеждан период и през периода след образуването на производството, т.е. с добавяне на данните за разглеждания продукт от Surveillance 2 към данните от жалбата, не показва спиране на мащабното нарастване на вноса:

Обем на вноса от разглежданите държави (в тонове)

Произход

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Разследван период (РП)

Средно на месец за РП

Средно на месец след започването на разследването  (5)

КНР

194 963

263 858

250 626

220 705

18 392

26 338

Индонезия

105

17

44 863

107 107

8 926

4 270

Разглеждани държави

195 068

263 874

295 489

327 812

27 318

30 607

Източник:

2016—2018 г.: жалба

РП и след РП: база данни Surveillance 2

(17)

Въз основа на тези статистически данни Комисията установи, че мащабният внос от разглежданите държави се е потвърдил дори през двата месеца след започването на разследването, а именно през октомври и ноември 2019 г., като средният месечен обем на вноса през тези месеци е нараснал с 12 % спрямо високото вече равнище, наблюдавано през разследвания период. Статистическите данни, с които Комисията разполага след започването на разследването, показват тенденция на нарастване на обемите на вноса от разглежданите държави. Това нарастване, заедно със съответните пазарни дялове на двете държави износителки през целия разглеждан период, представлява мащабен (масов) внос за относително кратък период от време по смисъла на член 16, параграф 4 от Основния регламент.

3.3.   Трудно поправима вреда, причинена от този внос

(18)

Освен това Комисията разполага с достатъчно доказателства, че използваните от износителите практики на субсидиране причиняват съществена вреда на промишлеността на Съюза. Обемът на вноса и цените на разглеждания продукт при внос са оказали неблагоприятно въздействие върху продаваните количества, равнището на цените на пазара на Съюза и пазарния дял на промишлеността на Съюза. Това води до съществено отрицателно влияние върху цялостното функциониране и финансовото състояние на промишлеността на Съюза. Доказателствата за факторите на вредата, изложени в член 8, параграф 4 от Основния регламент, се състоят от данните от жалбата и представените по-късно сведения във връзка с регистрационния режим и са подкрепени от обществено достъпни данни на Евростат. От жалбата е видно също така, че от 2015 до 2018 г. продажбите на промишлеността на Съюза към несвързани лица са спаднали с 6 %, през същия период пазарният ѝ дял е намалял с 4,3 %, а рентабилността през 2018 г. е била ниска – над два пъти по-ниска от постигнатата през 2017 г. Освен това рентабилността е спаднала съществено през 2018 г. и е възлизала само на 2,2 % през второто полугодие. В жалбата се посочва също така, че от 2015 г. насам заетостта е намаляла с 3 %.

(19)

В своето искане за въвеждане на регистрационен режим жалбоподателят посочва също така, че бързото влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза, наблюдавано според жалбата през втората половина на 2018 г., е продължило и през първата половина на 2019 г. с допълнителен спад на равнищата на производство и засилено подбиване на цените от вноса. В искането си жалбоподателят представя и доказателства, показващи, че оттогава положението става все по-лошо, като наред с другото посочва и четири важни обявления за различни видове преструктуриране на производители в Съюза от юли 2019 г. насам, които засягат работните места на стотици техни служители. Две от споменатите обявления са съвсем скорошни – от октомври 2019 г.

(20)

Освен това на този етап Комисията направи преценка дали претърпяната вреда е била трудно поправима. След като китайските и индонезийските доставчици вече са включени във веригите за доставки на клиентите на промишлеността на Съюза, тези клиенти може да не са склонни да сменят доставчиците си в полза на производители от Съюза. Освен това е малко вероятно клиентите на промишлеността на Съюза да приемат нейните по-високи цени дори ако в бъдеще Комисията наложи изравнителни мерки без обратно действие. Тази опасност от постоянна загуба на пазарен дял или намаляване на приходите представлява вреда, която е трудно поправима.

3.4.   Възпрепятстване на повторното възникване на вредата

(21)

Накрая, предвид на данните и доводите, изложени в раздел 3.3 по-горе, Комисията счете за необходимо да подготви евентуалното налагане на мерки с обратно действие чрез въвеждане на регистрационен режим, за да се възпрепятства повторното възникване на такава вреда. Действително, от данните за пазарните условия след РП става видно, че състоянието на промишлеността на ЕС се влошава поради същественото нарастване на субсидирания внос на ниски цени.

4.   ПРОЦЕДУРА

(22)

Поради това Комисията стигна до заключението, че са налице достатъчно доказателства, даващи основание да се въведе регистрационен режим за вноса на разглеждания продукт в съответствие с член 24, параграф 5 от Основния регламент.

(23)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да представят доказателства в тяхна подкрепа. Освен това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, ако те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице особени причини, поради които следва да бъдат изслушани.

5.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(24)

В съответствие с член 24, параграф 5 от Основния регламент за вноса на разглеждания продукт следва да се въведе регистрационен режим, за да се гарантира, че ако констатациите от разследването доведат до налагане на изравнителни мита и ако бъдат изпълнени необходимите условия, тези мита може да бъдат събирани с обратно действие върху регистрирания внос в съответствие с приложимите правни разпоредби.

(25)

Всяко бъдещо задължение би произтичало от констатациите от антисубсидийното разследване.

(26)

На настоящия етап от разследването все още не е възможно да се направи оценка на размера на субсидирането в КНР и Индонезия. Жалбата не съдържа точна оценка на размера на субсидирането, който обикновено се използва като основа за установяване на изравнителните мита. Тя съдържа само оценка на равнището на отстраняване на вредата –29,1 % за КНР и 39,8 % за Индонезия. В съответствие с член 15, параграф 1, четвъртата алинея от Основния регламент тази оценка на размера на задължението би била от значение само ако митото въз основа на размера на подлежащите на изравняване субсидии е по-високо, а категоричното заключение на Комисията е, че налагането на такова по-високо мито не е в интерес на Съюза.

6.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(27)

Всички лични данни, събрани в рамките на регистрационния режим, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По силата на член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на митническите органи се възлага да предприемат необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим за вноса в Съюза на плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, дори на рулони (включително нарязани на определени дължини продукти и „тесни ленти“), само горещовалцовани, с изключение на продуктите, които са ненавити, с широчина 600 mm или повече и с дебелина, превишаваща 10 mm, понастоящем включени в кодове по ХС 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 и 7220 12, с произход от Китайската народна република и Индонезия.

Срокът на действие на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане на настоящия регламент в сила.

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат писмено становищата си, да представят доказателства в тяхна подкрепа или да поискат да бъдат изслушани в срок от 21 дни от датата на публикуване на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(2)  Известие за започване на антисубсидийна процедура по отношение на вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република и Индонезия (2019/C 342/09) (ОВ C 342, 10.10.2019 г., стр. 18).

(3)  Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана, с произход от Китайската народна република, Тайван и Индонезия (2019/C 269 I/01) (ОВ C 269 I, 12.8.2019 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).

(5)  Октомври 2019 – ноември 2019 г.

(6)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/106 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2020 година

за разрешаване на употребата на натриев формат като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на натриев формат. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася да разрешаването на употребата на натриев формат като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“.

(4)

В становищата си от 30 април 2015 г. (2) и 26 февруари 2019 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба натриевият формат не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че веществото е леко дразнещо за очите и кожен сенсибилизатор. Освен това, тъй като за експозицията на натриев формат чрез вдишване се смята, че представлява риск за незащитени работници, боравещи с добавката, е уместно веществото да бъде счетено за дразнещо дихателните пътища. Поради това Комисията счита, че е необходимо да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Органът също така стигна до заключението, че течният натриев формат може да бъде ефикасен като подобрител на хигиенните условия във фуражите. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на натриевия формат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на натриев формат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „подобрители на хигиенните условия“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13 (5): 4113.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019; 17 (3): 5645.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Химична формула, описание, методи за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg мравчена киселина/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Технологични добавки: подобрители на хигиенните условия

1k237

Натриев формат

Състав на добавката

В течно състояние

> 15 % натриев формат

< 75 % мравчена киселина

< 25 % вода

Всички видове животни с изключение на свине

10 000

(еквивалент на мравчена киселина)

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение.

2.

При смесването на различни източници на мравчена киселина не трябва да се надвишава разрешеното максимално съдържание в пълноценни фуражи.

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употреба. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при употребата на добавката и премиксите се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

13 февруари 2030 г.

Характеристика на активното вещество

Натриев формат ≥ 15 % (в течно състояние) Мравчена киселина ≤ 75 %

Получени чрез химичен синтез

Свине

12 000

(еквивалент на мравчена киселина)

Метод за анализ  (1)

За определянето на натрий във фуражни добавки: EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектрометрия (AAS) или EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма (ICP-AES).

За определянето на общото съдържание на формат във фуражни добавки: EN 15909 изпитване с ВЕТХ с обърната фаза с ултравиолетово откриване (RP-HPLC-UV).

За определянето на общото съдържание на формат в премикси и фуражи: високоефективна течна хроматография с йонно изключване с ултравиолетов или рефрактометричен детектор с ултравиолетово откриване или показател на пречупване (HPLC-UV/RI) или метод за йоннообменна хроматография с възможност за откриване на електропроводимост (IC-ECD).


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/107 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2020 година

за разрешаване на употребата на понсо 4R като фуражна добавка за кучета, котки и декоративни риби

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на съответното разрешение. В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Употребата на понсо 4R беше разрешена безсрочно в съответствие с Директива 70/524/ЕИО като фуражна добавка за декоративни риби, принадлежаща към групата „оцветители, включително пигменти“ в позиция „други оцветители“. Нейната употреба беше разрешена безсрочно и като фуражна добавка за кучета и котки, принадлежаща към групата „оцветители, включително пигменти“ в позицията „оцветители, разрешени за оцветяване на храни съгласно правилата на Общността“. Впоследствие добавката беше вписана в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на понсо 4R като фуражна добавка за декоративни риби, кучета и котки. Заявителят подаде искане добавката да се класифицира в категорията „сензорни добавки“ и във функционалната група „оцветители“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 6 март 2018 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба понсо 4R не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните. Той също така заключи, че експозицията чрез вдишване на добавката се счита за опасна за потребителя на добавката и че не може да се направи заключение относно потенциала за дразнене на кожата или очите и потенциала за кожна сенсибилизация. Поради това Комисията смята, че следва да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавката. В съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (4), при фаза I от оценката на рисковете за околната среда беше установено, че като добавка, предназначена за животни, които не се отглеждат за производство на храни, понсо 4R е освободена от по-подробна оценка поради малката вероятност от значително въздействие върху околната среда, като в горепосоченото становище на Органа не са идентифицирани пораждащи опасения научни доказателства. Органът посочи също така, че може да не е необходимо допълнително доказване на ефикасността на добавката, тъй като употребата ѝ в храни също е разрешена, a функцията ѝ във фуражите е същата като тази в храните. Въпреки това, предвид голямото разнообразие от фуражи, Органът поиска допълнителни доказателства. Заявителят доказа ефикасността в типична фуражна матрица за 50 mg/kg, но посочи също така, че за други матрици (цветът на храните за домашни любимци може варира от почти бял до тъмнокафяв) могат да се използват по-малки количества, особено в бледите матрици (заявителят представи в досието някои доказателства за по-малки количества). Тъй като препоръчаната от Органа максимално допустима граница за тази добавка е подобна на допустимите граници, разрешени за употребата ѝ в храни в различни видове продукти, Комисията счита, че са налице достатъчно доказателства за ефикасността на това вещество. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на понсо 4R беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочената добавка следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за посоченото вещество, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „оцветители“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Посоченото в приложението вещество и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 13 август 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 13 февруари 2020 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, съдържащи посоченото в приложението вещество, които са произведени и етикетирани преди 13 февруари 2022 г. в съответствие с правилата, приложими преди 13 февруари 2020 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16 (3): 5222.

(4)  Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „оцветители“. i) вещества, които добавят или възстановяват цвета във фуражите;

2a124

Понсо 4R

Състав на добавката

Понсо 4R се описва като натриева сол като основна съставка.

Твърдо състояние (на прах или гранули)

Котки

31

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите, с цел да се предотвратят потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на очите и кожата и за орална и дихателна защита.

13 февруари 2030 г.

Характеристика на активното вещество като натриева сол

Понсо 4R се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-6,8-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Химична формула: C20H11N2O10S3Na3

Твърдо състояние (на прах или гранули), получено чрез химичен синтез

CAS № 2611-82-7

Критерии за чистота

Общо оцветители, изчислени като натриева сол ≥ 80 % (изследване);

Спомагателен оцветител ≤ 1 %;

Органични съединения, различни от оцветители: ≤ 0,5 %;

Несулфонирани първични ароматни амини (изчислени като анилин) ≤ 0,01 %.

Метод за анализ  (1)

За количественото определяне на общото съдържание на оцветители в понсо 4R във фуражната добавка:

спектрофотометрия при 505 nm и титруване с титанов хлорид, както е описано в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията, в който се съдържа препратка към комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД (Методи за анализ том 4), и монография № 11 (2011) „Понсо 4R“.

За количественото определяне на понсо 4R във фуражи:

високоефективна течна хроматография в съчетание с тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS)

Кучета

37

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „оцветители“. iii) вещества, които влияят благоприятно върху оцветяването на декоративни риби или птици;

2a124

Понсо 4R

Състав на добавката

Понсо 4R се описва като натриева сол като основна съставка.

Твърдо състояние (на прах или гранули)

Декоративни риби

137

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите, с цел да се предотвратят потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на очите и кожата и за орална и дихателна защита.

13 февруари 2030 г.

Характеристика на активното вещество като натриева сол

Понсо 4R се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-6,8-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Химична формула: C20H11N2O10S3Na3

Твърдо състояние (на прах или гранули), получено чрез химичен синтез

CAS № 2611-82-7

Критерии за чистота

Общо оцветители, изчислени като натриева сол ≥ 80 % (изследване);

Спомагателен оцветител ≤ 1 %;

Органични съединения, различни от оцветители: ≤ 0,5 %;

Несулфонирани първични ароматни амини (изчислени като анилин) ≤ 0,01 %

Метод за анализ  (1)

За количественото определяне на общото съдържание на оцветител в понсо 4R във фуражната добавка:

спектрофотометрия при 505 nm и титруване с титанов хлорид, както е описано в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията, в който се съдържа препратка към комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД (Методи за анализ том 4); и монография № 11 (2011) „Понсо 4R“.

За количественото определяне на понсо 4R във фуражи:

високоефективна течна хроматография в съчетание с тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS)


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


РЕШЕНИЯ

24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/23


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/108 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2020 година

за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино (1), и по-специално член 8, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино („Паричното споразумение“) Република Сан Марино се ангажира да прилага законодателните актове и правилата на Съюза в областта на евробанкнотите и евромонетите, банковото и финансовото законодателство, предотвратяването на изпирането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични и непарични разплащателни средства, медали и отличителни знаци и изискванията за статистическо отчитане. Съответните актове и правила са изброени в приложението към Паричното споразумение.

(2)

Необходимо е Комисията веднъж годишно или, ако се сметне за необходимо, по-често да изменя приложението към Паричното споразумение, за да се вземат предвид съответните нови законодателни актове и правила на Съюза и внесените изменения в съществуващите такива актове и правила.

(3)

Някои правни актове и правила на Съюза вече не са приложими, поради което следва да бъдат заличени от приложението, а междувременно са приети някои нови приложими правни актове и правила на Съюза, както и някои изменения на съществуващи правни актове, които трябва да бъдат добавени към приложението.

(4)

Поради това приложението към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 121, 26.4.2012 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Правни разпоредби, които следва да бъдат приложени

Срок за прилагане

 

Предотвратяване на изпирането на пари

 

1

Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки (ОВ L 271, 24.10.2000 г., стр. 4).

1 септември 2013 г.

2

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1).

 

3

Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления (ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49).

1 октомври 2014 г. (1)

4

Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103).

 

5

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).

1 ноември 2016 г. (2)

6

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

1 октомври 2017 г. (3)

7

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

1 октомври 2017 г. (3)

 

изменена с:

 

8

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

31 декември 2020 г. (6)

 

допълнена с:

 

9

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

1 октомври 2017 г. (5)

 

изменен с:

 

10

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1).

31 март 2019 г. (6)

11

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4).

31 март 2019 г. (6)

12

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1108 на Комисията от 7 май 2018 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции (ОВ L 203, 10.8.2018 г., стр. 2).

31 декември 2020 г. (7)

13

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1).

31 декември 2019 г. (7)

14

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

15

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6).

31 декември 2021 г. (7)

16

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

31 декември 2021 г. (7)

 

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

 

17

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6)

1 септември 2013 г.

изменен с:

 

18

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1).

 

19

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за защита на еврото срещу подправяне (ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

20

Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в евро (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44).

1 септември 2013 г.

21

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

 

изменен с:

 

22

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5).

 

23

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1).

1 юли 2016 г. (2)

24

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18).

31 декември 2021 г. (7)

 

Правила за евробанкнотите и евромонетите

 

25

Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).

1 септември 2013 г.

26

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

1 септември 2013 г.

27

Съобщение 2001/C 318/03 на Комисията от 22 октомври 2001 г. относно закрилата на авторското право върху изображението на общата страна на евромонетите (C(2001) 600 окончателен) (ОВ C 318, 13.11.2001 г., стр. 3).

1 септември 2013 г.

28

Насоки на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2003/5) (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20)

1 септември 2013 г.

изменени с:

 

29

Насоки на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2013/11)(ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43).

1 октомври 2013 г. (1)

30

Решение на Европейската централна банка от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2010/14) (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

изменено с:

 

31

Решение на Европейската централна банка от 7 септември 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2012/19) (2012/507/ЕС) (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19).

1 октомври 2013 г. (1)

32

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

33

Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите членки в еврозоната (ОВ L 316, 29.11.2011 г., стр. 1)

1 октомври 2014 г.(1)

34

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135).

1 октомври 2013 г. (1)

35

Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2013/10) (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

1 октомври 2013 г. (1)

изменено с:

 

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6).

31 декември 2020 г. (7)

36

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).

1 октомври 2013 г. (1)

 

Законодателство в областта на банковото дело и финансите

 

37

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

1 септември 2016 г.

изменена с:

 

38

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

 

39

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

 

40

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

 

41

Директива 89/117/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава членка, чиито главни управления се намират извън тази държава членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи (ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40).

1 септември 2018 г.

42

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).

1 септември 2018 г.

43

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

1 септември 2018 г.

изменена с:

 

44

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

45

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

46

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (3)

47

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

1 септември 2018 г.

48

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15)

1 септември 2018 г.

изменена с:

 

49

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

50

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

1 септември 2018 г.

изменена с:

 

51

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

52

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г. (2)

53

Директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2018 г.

изменена с:

 

54

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

 

55

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 40).

 

56

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

57

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113).

 

58

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

 

59

Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2018 г.

изменена с:

 

60

Директива 2006/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои срокове (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 60).

 

61

Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета и директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 2005/68/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на процедурните правила и критериите за оценяване за предварителната оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).

 

62

Директива 2008/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 33).

 

63

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

64

Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).

1 септември 2018 г.

изменен с:

 

65

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

1 септември 2018 г. (1)

66

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

1 септември 2016 г.

изменена с:

 

67

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

1 септември 2017 г.(3)

68

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г.(4)

69

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

1 септември 2016 г.

изменен с:

 

70

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 5).

 

71

Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

 

72

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г.(3)

73

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г.(4)

74

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

1 септември 2016 г.

изменен с:

 

75

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

 

76

Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 716/2009/ЕО (ОВ L 105, 8.4.2014 г., стр. 1).

 

77

Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).

 

78

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

1 април 2018 г. (2)

изменен с:

 

79

Регламент (ЕС) № 248/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 1).

 

80

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2019 г. (3)

изменен с:

 

81

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

 

82

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

83

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

31 декември 2020 г. (3)

84

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

 

85

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

86

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2017 г. (1)

изменен с:

 

87

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

30 юни 2019 г. (6)

88

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

31 март 2020 г. (6)

89

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

90

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2017 г. (1)

изменена с:

 

91

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г. (3)

92

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

изменен с:

 

93

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

94

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

30 септември 2018 г. (5)

95

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

1 септември 2016 г. (2)

96

Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 179).

30 септември 2018 г. (4)

97

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2018 г. (2)

изменена с:

 

98

Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 96).

31 октомври 2019 г. (6)

99

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

изменена с:

 

100

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

101

Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8).

31 декември 2021 г. (5)

102

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

изменен с:

 

103

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (5)

104

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

изменен с:

 

105

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (6)

106

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

107

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

108

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

Законодателство в областта на събирането на статистическа информация  (*1)

 

109

Насоки на Европейската централна банка от 25 юли 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2013/24) (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34).

1 септември 2016 г. (2)

изменени с:

 

110

Насоки (ЕС) 2016/66 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (EЦБ/2015/40) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36).

31 март 2017 г. (4)

111

Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

1 септември 2016 г. (2)

изменен с:

 

112

Регламент (ЕС) № 1375/2014 на Европейската централна банка от 10 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1071/2013 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ЕЦБ/2014/51) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 77).

 

113

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2013/34) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51).

1 септември 2016 г. (2)

изменен с:

 

114

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30) (ОВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14).

 

115

Насоки на Европейската централна банка от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2014/15) (преработен текст) (ОВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1).

1 септември 2016 г. (2)

изменен с:

 

116

Насоки (ЕС) 2015/571 на Европейската централна банка от 6 ноември 2014 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2014/43) (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 82).

 

117

Насоки (ЕС) 2016/450 на Европейската централна банка от 4 декември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2015/44) (ОВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42).

31 март 2017 г. (4)

118

Насоки (ЕС) 2017/148 на Европейската централна банка от 16 декември 2016 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2016/45) (ОВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1).

1 ноември 2017 г. (5)

119

Насоки (ЕС) 2018/877 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2018/17) (ОВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22).

1 октомври 2019 г. (6)


(1)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2013 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(2)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2014 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(3)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2015 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(4)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2016 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(5)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2017 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(6)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2018 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(7)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2019 г. съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(*1)  Съгласно договореното в рамките на модела за опростено статистическо отчитане.


24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/36


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/109 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2020 година

за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 17 декември 2009 г. между Европейския съюз и града държава Ватикан (1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 1 от Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан (наричано по-надолу „Паричното споразумение“) от града държава Ватикан се изисква да прилага правните актове и правилата на Съюза в областта на евробанкнотите и евромонетите, предотвратяването на изпирането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични и непарични разплащателни средства, на медали и отличителни знаци, както и на изискванията за статистическо отчитане. Съответните актове и правила са изброени в приложението към Паричното споразумение.

(2)

Необходимо е Комисията ежегодно да изменя приложението към Паричното споразумение, за да се вземат предвид съответните нови правни актове и правила на Съюза и внесените изменения в съществуващите правни актове и правила.

(3)

Някои правни актове и правила на Съюза вече не са приложими, поради което следва да бъдат заличени от приложението, а междувременно са приети някои нови приложими правни актове и правила на Съюза, както и някои изменения на съществуващи правни актове, които трябва да бъдат добавени към приложението.

(4)

Поради това приложението към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 28, 4.2.2010 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Правни разпоредби, които следва да бъдат приложени

Срок за прилагане

 

Предотвратяване на изпирането на пари

 

1

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г.относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1)

 

2

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39)

31 декември 2016 г. (2)

3

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1)

31 декември 2017 г. (3)

4

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73)

31 декември 2017 г. (3)

 

измененa с:

 

5

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43)

31 март 2020 г. (6)

 

допълнена с:

 

6

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1)

31 декември 2017 г. (5)

 

изменен с:

 

7

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1)

31 март 2019 г. (6)

8

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4)

31 март 2019 г. (6)

8

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1108 на Комисията от 7 май 2018 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции (ОВ L 203, 10.8.2018 г., стр. 2)

31 декември 2020 г. (7)

10

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1)

31 декември 2019 г. (7)

11

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4)

31 декември 2020 г. (7)

12

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6)

31 декември 2021 г. (7)

13

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22)

31 декември 2021 г. (7)

 

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

 

14

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6)

31 декември 2010 г.

 

изменен с:

 

15

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1)

 

16

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1)

31 декември 2010 г.

 

изменен с:

 

17

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5)

 

18

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1)

31 декември 2016 г. (2)

19

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18)

31 декември 2021 г. (7)

 

Правила за евробанкнотите и евромонетите

 

20

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

31 декември 2010 г.

21

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти, и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20)

31 декември 2010 г.

 

изменени с:

 

22

Насоки ЕЦБ/2013/11 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти, и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43)

31 декември 2014 г. (1)

23

Решение ЕЦБ/2010/14 на Европейската централна банка от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1)

31 декември 2012 г.

 

изменено с:

 

24

Решение ЕЦБ/2012/19 на Европейската централна банка от 7 септември 2012 г. (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19)

31 декември 2013 г. (1)

25

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1)

31 декември 2012 г.

26

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135)

31 декември 2013 г. (1)

27

Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37)

31 декември 2014 г. (1)

 

изменено с:

 

28

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (OВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6)

31 декември 2020 г. (7)

29

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1)

31 декември 2013 г. (2)

Раздел от приложението към Паричното споразумение в съответствие с ad hoc договореностите на Съвместния комитет по искане на Светия престол и града държава Ватикан относно включването на съответните правила, приложими за субектите, които извършват финансови дейности на професионална основа

 

Съответните части от следните правни инструменти

Срок за прилагане

30

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1)

31 декември 2016 г. (2)

 

изменена с:

 

31

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28)

 

32

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16)

 

33

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1)

 

34

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338)

31 декември 2017 г. (2)

35

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2017 г. (2)

 

изменен с:

 

36

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27)

30 юни 2019 г. (6)

37

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1)

31 март 2020 г. (6)

38

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4)

31 декември 2020 г. (7)

39

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

 

изменен с:

 

40

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1)

30 септември 2018 г. (5)

41

Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 179)

30 септември 2018 г. (4)

 

Законодателство в областта на събирането на статистическа информация (*1)

 

42

Насоки ЕЦБ/2013/24 на Европейската централна банка от 25 юли 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34)

31 декември 2016 г. (2)

 

изменени с:

 

43

Насоки (ЕС) 2016/66 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (EЦБ/2015/40) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36)

31 март 2017 г. (4)

44

Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1)

31 декември 2016 г. (2)

 

изменен с:

 

45

Регламент (ЕС) № 1375/2014 на Европейската централна банка от 10 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1071/2013 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ЕЦБ/2014/51) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 77)

 

46

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2013/34) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51)

31 декември 2016 г. (2)

 

изменен с:

 

47

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30) (ОВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14)

 

48

Насоки ЕЦБ/2014/15 на Европейската централна банка от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (ОВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1)

31 декември 2016 г. (2)

 

изменени с:

 

49

Насоки (ЕС) 2015/571 на Европейската централна банка от 6 ноември 2014 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2014/43) (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 82)

 

50

Насоки (ЕС) 2016/450 на Европейската централна банка от 4 декември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2015/44) (ОВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42)

31 март 2017 г. (4)

51

Насоки (ЕС) 2017/148 на Европейската централна банка от 16 декември 2016 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2016/45) (ОВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1)

1 ноември 2017 г. (5)

52

Насоки (ЕС) 2018/877 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2018/17) (ОВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22)

1 октомври 2019 г. (6)


(1)  Тези срокове бяха договорени на заседанието на Съвместния комитет през 2013 г.

(2)  Тези срокове бяха договорени на заседанието на Съвместния комитет през 2014 г.

(3)  Тези срокове бяха договорени на заседанието на Съвместния комитет през 2015 г.

(4)  Тези срокове бяха договорени на заседанието на Съвместния комитет през 2016 г.

(5)  Тези срокове бяха договорени на заседанието на Съвместния комитет през 2017 г.

(6)  Тези срокове бяха договорени на заседанието на Съвместния комитет през 2018 г.

(7)  ези срокове бяха договорени на заседанието на Съвместния комитет през 2019 г.

(*1)  Съгласно договореното в рамките на модела за опростено статистическо отчитане


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/42


Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН за статута — TRANS/WP.29/343/, който е на разположение на електронен адрес: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Правило № 122 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания относно одобряването на превозни средства от категориите M, N и O по отношение на техните отоплителни уредби [2020/110]

Включва целия валиден текст до:

 

Допълнение 5 към първоначалната версия на правилото — дата на влизане в сила: 15 октомври 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВИЛО

1.   Обхват

2.   Определения Общи въпроси

3.   Заявление за одобрение

4.   Одобрение

5.   Част I: Одобрение на тип превозно средство по отношение на отоплителната му уредба

6.   Част II: Одобрение на отоплителна уредба по отношение на безопасното ѝ функциониране

7.   Промяна и разширение на одобрение на тип превозно средство или компонент

8.   Съответствие на производството

9.   Санкции при несъответствие на производството

10.   Окончателно прекратяване на производството

11.   Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитвания за одобрение, както и на органите по одобряване на типа

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 -   Информационни документи и формуляри за съобщение

Приложение 2 -   Оформление на маркировките за одобрение

Приложение 3 -   Изисквания към уредбите, използващи отпадна топлина за нагряване на въздух

Приложение 4 -   Процедура на изпитване на качеството на въздуха

Приложение 5 -   Процедура на изпитване на температурата

Приложение 6 -   Процедура на изпитване за емисии на изгорели газове на отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво

Приложение 7 -   Допълнителни изисквания към отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво

Приложение 8 -   Изисквания за безопасност, прилагани към отоплителите, работещи чрез изгаряне на втечнен нефтен газ (ВНГ), и към отоплителните уредби, използващи втечнен нефтен газ (ВНГ)

Приложение 9 -   Допълнителни разпоредби, приложими към някои превозни средства, посочени в европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

1.   ОБХВАТ

1.1.

Настоящото правило се прилага за всички превозни средства от категориите M, N и O (1), оборудвани с отоплителна уредба.

Одобрения на типа се издават съгласно:

1.2.

Част I — Одобрение на тип превозно средство по отношение на отоплителната му уредба.

1.3.

Част II — Одобрение на отоплителна уредба по отношение на безопасното ѝ функциониране.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИ ВЪПРОСИ

За целите на настоящото правило:

2.1.

„превозно средство“ означава превозно средство от категориите M, N или O1, оборудвано с отоплителна уредба.

2.2.

„производител“ означава лицето или организацията, които са отговорни пред одобряващия орган за всички аспекти на процеса на одобрение на типа и за обезпечаване на съответствието на производството. Не е от съществено значение дали лицето или организацията участва пряко във всички етапи на производството на превозното средство или компонента, предмет на процеса на одобрение;

2.3.

„вътрешност“ означава вътрешната част на превозно средство, в която са разположени пътниците и/или товарът;

2.4.

„отоплителна уредба на отделението за пътници“ означава всеки тип устройство, чието предназначение е повишаването на температурата във вътрешността на отделението за пътници;

2.5.

„отоплителна уредба на отделението за багаж“ означава всеки тип устройство, чието предназначение е повишаването на температурата в отделението за багаж;

2.6.

„отделение за багаж“ означава вътрешната част на превозно средство, която е различна от отделението на пътници;

2.7.

„отделение за пътници“ означава вътрешната част на превозно средство, в която са разположени водачът и пътниците;

2.8.

„газообразни горива“ са горива, които при нормални температура и налягане (288,2 K и 101,33 kPa) са в газообразно състояние, като например втечненият нефтен газ (ВНГ) и сгъстеният природен газ (СПГ);

2.9.

„прегряване“ означава състоянието, при което входящият отвор на отоплителя, работещ чрез изгаряне на гориво, предназначен за навлизане на въздух за отопление, е напълно затворен.

3.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

3.1.   Заявление за одобрение на тип превозно средство по отношение на отоплителната му уредба

3.1.1.

Заявлението за одобрение на тип превозно средство по отношение на неговата отоплителна уредба се подава от производителя на превозното средство или от негов надлежно упълномощен представител.

3.1.2.

То се придружава от посочените по-долу документи в три екземпляра и от следните данни:

3.1.2.1.

подробно описание на типа превозно средство по отношение на неговите конструкция, размери, форма и съставни материали;

3.1.2.2.

чертежи на отоплителната уредба и на общото ѝ устройство

3.1.3.

образец на информационния документ е даден в приложение 1, част 1, допълнение 1.

3.1.4.

На техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията за одобрение на типа, трябва се предостави превозно средство, представително за подлежащия на одобрение тип.

3.1.5.

Ако превозното средство, подлежащо на одобрение, е оборудвано с отоплителна уредба, притежаваща одобрение на типа на ИКЕ, номерът на одобрението на типа и обозначенията на производителя на типа отоплителна уредба трябва да бъдат приложени към заявлението за одобрение на типа превозно средство

3.1.6.

Ако превозното средство, подлежащо на одобрение, е оборудвано с отоплителна уредба, която не притежава одобрение на типа на ИКЕ, на техническата служба се предоставя образец, представителен за типа, подлежащ на одобрение.

3.2.   Заявление за одобрение на тип отоплител

3.2.1.

Заявлението за одобрение на тип отоплител като компонент се подава от производителя на отоплителната уредба.

3.2.2.

То се придружава от посочените по-долу документи в три екземпляра и от следните данни:

3.2.2.1.

подробно описание на типа отоплителна уредба по отношение на нейната конструкция, размери, форма и съставни материали;

3.2.2.2.

чертежи на отоплителната уредба и на общото ѝ устройство

3.2.3.

образец на информационния документ е даден в приложение 1, част 1, допълнение 2.

3.2.4.

На техническата служба се предоставя образец на отоплителна уредба, представителна за подлежащия на одобрение тип.

3.2.5.

Образецът трябва да бъде ясно и незаличимо маркиран с търговското наименование или марка на заявителя и обозначението на типа.

4.   ОДОБРЕНИЕ

4.1.

Ако типът, представен за одобрение по реда на настоящото правило, отговаря на изискванията от съответната част(и) на настоящото правило, се издава одобрение на съответния тип.

4.2.

На всеки одобрен тип се присвоява номер на одобрението. Първите му две цифри (понастоящем 00 за правилото в първоначалния му вид) указват серията от изменения, включващи най-новите основни технически изменения, направени по правилото към момента на издаване на одобрение. Една и съща страна по договора не може да присвоява същия номер на друг тип превозно средство или отоплителна уредба, определени в настоящото правило.

4.3.

Страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, биват уведомявани за всяко одобрение или, разширение на тип превозно средство съгласно настоящото правило, посредством, по целесъобразност, един от формулярите, които съответстват на образците от приложение 1, част 2 към настоящото правило.

4.4.

На всяко превозно средство, което съответства на одобрен по настоящото правило тип превозно средство, и на всеки отделно представен компонент, който съответства на одобрен по настоящото правило тип, на видно и леснодостъпно място, определено във формуляра за одобрение, се поставя оградена с окръжност буква „E“, следвана от отличителния номер на държавата, която е издала одобрението (2).

4.5.

В случай на одобрение на тип компонент — номерът на настоящото правило, следван от буква „R“, тире и номерът на одобрение съгласно точка 4.2.

4.6.

Ако даден тип съответства на тип, одобрен по едно или няколко правила, приложени към Спогодбата, в държавата, издала одобрението по настоящото правило, не е необходимо да се повтаря символът, предписан в точка 4.2; В този случай номерът на правилото(правилата), по който(които) е издадено одобрение в държавата, издала одобрението по настоящото правило, се поставя(т) във вертикални колони отдясно на символа, предписан в точка 4.2.

4.7.

Маркировката за одобрение трябва да бъде ясна, четлива и незаличима.

4.8.

Маркировката за одобрение се поставя в близост до табелката с данни за превозното средство, поставена от производителя, или на тази табелка.

4.9.

Приложение 2 към настоящото правило дава примери за оформлението на маркировки за одобрение.

5.   ЧАСТ I: ОДОБРЕНИЕ НА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА МУ УРЕДБА

5.1.   Определение

За целите на част I от настоящото правило:

5.1.1.

„тип превозно средство по отношение на отоплителната уредба“ означава превозни средства, които не се различават по основни аспекти като принципа(ите) на функциониране на отоплителната уредба.

5.2.   Спецификации

5.2.1.

Отделението за пътници на всяко превозно средство трябва да бъде оборудвано с отоплителна уредба. Ако отделението за багаж също е оборудвано с отоплителна уредба, тя трябва да съответства на изискванията на настоящото правило.

5.2.2.

Отоплителната уредба на превозното средство, подлежащо на одобрение на типа, трябва да отговаря на техническите изисквания, предвидени в част II на настоящото правило.

5.3.   Изисквания относно монтирането в превозните средства на отоплители, работещи чрез изгаряне на гориво, електрически отоплители и отоплителни уредби с топлинна помпа

5.3.1.   Обхват

5.3.1.1.

При спазване на точка 5.3.1.2, отоплителите трябва да се монтират съгласно изискванията на точка 5.3.

5.3.1.2.

Смята се, че превозните средства от категория О, оборудвани с отоплители, работещи чрез изгаряне на течно гориво, отговарят на изискванията на точка 5.3.

5.3.2.   Местоположение на отоплителя

5.3.2.1.

Частите на каросерията и всеки друг съставен елемент, разположени в близост до отоплителя, трябва да бъдат предпазени от прекалено силна топлина и от опасността от замърсяване с гориво или масло.

5.3.2.2.

Отоплителят не трябва да създава опасност от пожар, дори в случай на прегряване. Това изискване се смята за изпълнено, ако инсталацията е на достатъчно разстояние от всички съседни части и има подходяща вентилация, като за изпълнението на това изискване се използват негорими материали или топлинни щитове

5.3.2.3.

В случай на превозни средства от категория M2 и M3 отоплителят, работещ чрез изгаряне на гориво, не трябва да бъде поставен в отделението за пътници. Въпреки това се допуска монтирането му в непропусклив корпус, който отговаря също така на условията, предвидени в точка 5.3.2.2.

5.3.2.4.

Етикетът, посочен в приложение 7, точка 4, или негово копие трябва да бъде поставен така, че да може да се чете лесно, когато отоплителят, работещ чрез изгаряне на гориво, е монтиран на превозното средство.

5.3.2.5.

Местоположението на отоплителя се избира, като се вземат всички разумни предпазни мерки за намаляване до минимум на рисковете от нараняване на пътниците и нанасяне на щети на личното имущество.

5.3.3.   Захранване с гориво на отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво

5.3.3.1.

Гърловината за пълнене с гориво не трябва да бъде разположена в отделението за пътници и трябва да бъде снабдена с херметично затваряща се капачка, която да предпазва от всякакво изтичане на гориво.

5.3.3.2.

В случай на отоплители, работещи чрез изгаряне на течни горива, когато захранването с гориво е различно от това на превозното средство, видът на използваното гориво и местоположението на гърловината за пълнене трябва да бъдат ясно указани.

5.3.3.3.

До гърловината трябва да бъде поставена бележка, уточняваща, че отоплителят трябва да бъде изключен, преди да бъде зареждан с гориво. Освен това в ръководството за употреба, предоставено от производителя, трябва да фигурират съответни инструкции за това.

5.3.4.   Уредба за отвеждане на изгорелите газове от отоплители, работещи чрез изгаряне на гориво

5.3.4.1.

Отворът за отвеждане на изгорелите газове трябва да бъде разположен така, че емисиите да не могат да навлизат във вътрешността на превозното средство през вентилаторите, отворите за горещ въздух или отворените прозорци.

5.3.5.   Вход за въздуха, използван за горенето в отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво

5.3.5.1.

Въздухът, използван за захранване на горивната камера на отоплителя, не трябва да бъде вземан от вътрешността на отделението за пътници на превозното средство.

5.3.5.2.

Входът за въздуха трябва да бъде поставен или предпазван така, че да не може да бъде запушен от замърсявания или багажи.

5.3.6.   Вход за въздуха, използван за отопление

5.3.6.1.

Въздухът, използван за отопление, може да бъде пресен или рециклиран и трябва да бъде вземан от място, което е чисто и в което да е невъзможен всякакъв риск от замърсяване с изгорели газове, идващи от двигателя, използван за задвижване на превозното средство, от отоплителя, работещ чрез изгаряне на гориво, или от всеки друг източник от превозното средство.

5.3.6.2.

Тръбопроводът за подаване на въздуха трябва да бъде предпазен чрез решетка или по друг адекватен начин.

5.3.7.   Изход на въздуха, използван за отопление

5.3.7.1.

Всеки въздуховод, служещ за насочването на горещия въздух във вътрешността на превозното средство, трябва да бъде поставен или предпазен така, че да не бъде възможно предизвикването на никакво нараняване или вреда при допир.

5.3.7.2.

Изходът за въздуха трябва да бъде поставен или предпазван така, че да не може да бъде запушен от багажи или замърсявания.

5.3.8.   Автоматично регулиране на отоплителната уредба, работеща чрез изгаряне на гориво

5.3.8.1.

Отоплителната уредба трябва да се изключва автоматично и захранването с гориво да прекъсва най-късно 5 секунди след спиране работата на двигателя на превозното средство. Ако вече е задействано ръчно управлявано устройство, отоплителната уредба може да продължи да функционира.

6.   ЧАСТ II: ОДОБРЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА УРЕДБА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОТО и ФУНКЦИОНИРАНЕ.

6.1.   Определения

За целите на част II от настоящото правило:

6.1.1.

„отоплителна уредба“ означава всеки тип устройство, чието предназначение е повишаването на температурата във вътрешността на превозното средство, включително отделението за багаж;

6.1.2.

„отоплител, работещ чрез изгаряне на гориво“ означава устройство, пряко използващо течно или газообразно гориво, и което не използва отпадната топлина от двигателя, служещ за задвижване на превозното средство;

6.1.3.

„тип отоплител“ означава устройства, които не се различават по основни аспекти като:

захранване с енергия (напр. течно гориво или електроенергия),

топлопреносен флуид (напр. въздух или вода);

местоположението в превозното средство (напр. в отделението за пътници или в отделението за багаж).

6.1.4.

„отоплителна уредба чрез топлоотдаване“ означава всеки тип устройство, използващо отпадната топлина от двигателя, използван за задвижване на превозното средство, с цел повишаване на температурата във вътрешността на превозното средство и използващ като топлопреносен флуид вода, масло или въздух.

6.1.5.

„Електрически отоплител“ означава устройство, което използва електрическа енергия от бордови или външен източник за повишаване на температурата във вътрешността на превозното средство Електрическите устройства, които са монтирани в допълнение към основната отоплителна уредба и чиято функция не е да отопляват вътрешността на превозното средство, не се разглеждат като електрически отоплители съгласно настоящото правило. Например, електрическите устройства, монтирани в компоненти единствено с цел да загряват съответния компонент, не се разглеждат като електрически отоплители съгласно настоящото правило.

6.1.6.

„Отоплителна уредба с топлинна помпа“ означава всякакъв тип термодинамично отоплително устройство, за което се смята, че използва възобновяема енергия, която извлича топлина от даден вид среда (въздух или вода) с цел да я пренесе в друг вид среда, за да повиши температурата във вътрешността на превозното средство. Отоплителните уредби с топлинна помпа, които са монтирани в допълнение към основната отоплителна уредба и чиято основна функция не е отопляването на вътрешността на превозното средство, не се разглеждат като отоплителни уредби с топлинна помпа съгласно настоящото правило.

6.2.   Спецификации Общи въпроси

Отоплителните уредби трябва да отговарят на следните изисквания:

затопленият въздух, навлизащ в отделението за пътници, не трябва да бъде по-замърсен от въздуха в мястото на навлизането му в превозното средство,

водачът и пътниците на превозното средство не трябва по време на движението на превозното средство да могат да влизат в съприкосновение с частите на превозното средство или с горещия въздух, които са в състояние да предизвикат изгаряния,

емисиите на изгорели газове от отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво, трябва да бъдат в допустими граници.

Процедурите на изпитване за проверка на спазването на всяко от тези изисквания са посочени в приложения 4, 5 и 6.

6.2.1.

Таблицата, представена по-долу, указва приложенията, които се прилагат за всеки тип отоплителна уредба в рамките на всяка категория превозно средство:

Отоплителна уредба

Категория превозно средство

Приложение 4

Качество на въздуха

Приложение 5

Температура

Приложение 6

Изгорели газове

Приложение 8

Безопасност при ВПГ

Топлина, отдадена от двигателя — вода

M

 

 

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 

 

Топлина, отдадена от двигателя — въздух

Вж. Забележка 1

M

Да

Да

 

 

N

Да

Да

 

 

O

 

 

 

 

Топлина, отдадена от двигателя — масло

M

Да

Да

 

 

N

Да

Да

 

 

O

 

 

 

 

Отоплител с газообразно гориво

Вж. Забележка 2

M

Да

Да

Да

Да

N

Да

Да

Да

Да

O

Да

Да

Да

Да

Отоплител с газообразно гориво

Вж. Забележка 2

M

Да

Да

Да

 

N

Да

Да

Да

 

O

Да

Да

Да

 

Електрически отоплител

Вж. Забележка 2

M

 

Да

 

 

N

 

Да

 

 

O

 

Да

 

 

Топлинна помпа

M

Да

Да

 

 

 

N

Да

Да

 

 

 

O

Да

Да

 

 

Забележка 1: Отоплителни уредби, които съответстват на изискванията на приложение 3, се освобождават от изискванията за изпитване.

Забележка 2: Смята се, че отоплители, поставени извън отделението за пътници и използващи вода като топлопреносен флуид, съответстват на приложения 4 и 5.

6.3.   Спецификации: Отоплители, работещи чрез изгаряне на гориво

Допълнителните изисквания за отоплители, работещи чрез изгаряне на гориво, са посочени в приложение 7.

7.   ПРОМЯНА И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ИЛИ КОМПОНЕНТ

7.1.

Органът по одобряване на типа, одобрил типа, се уведомява за всяка промяна на типа. Тогава този орган може:

7.1.1.

да прецени, че е малко вероятно направените промени да оказват съществено неблагоприятно въздействие и че при всички положения превозното средство или компонентът продължават да съответстват на изискванията; или

7.1.2.

да изиска протокол за допълнително изпитване от техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията.

7.2.

Потвърждение или отказ на одобрение, посочващо промените, се съобщава по процедурата, посочена в точка 4.3, на страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило.

7.3.

Компетентният орган, който издава разширение на одобрението, присвоява сериен номер на това разширение и уведомява за него другите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, посредством формуляр за съобщение, който съответства на образеца от приложение 1, част 2, съответно допълнение 1 или 2 към настоящото правило.

8.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Процедурите за съответствие на производството трябва да съответстват на определените в Спогодбата, допълнение 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), като се спазват следните изисквания:

8.1.

Превозните средства и компоненти, одобрени по настоящото правило, трябва да бъдат произведени така, че да съответстват на одобрения тип, като отговарят на изискванията, изложени в точки 5 и 6 по- горе.

8.2.

Компетентният орган, издал одобрението на типа, може по всяко време да проверява методите за контрол на съответствието, прилагани във всяко производствено съоръжение. Нормалната честота на тези проверки е веднъж на две години.

9.   САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

9.1.

Одобрението, издадено по отношение на тип превозно средство съгласно настоящото правило, може да бъде отнето, ако не са спазени изискванията, определени в точки 5 и 6 по-горе.

9.2.

Ако страна по Спогодбата, прилагаща настоящото правило, отнеме издадено от нея одобрение, тя уведомява незабавно останалите страни по договора, прилагащи настоящото правило, посредством формуляр за съобщение, съответстващ на образеца от приложение 1, част 2, допълнение 1 или 2 към настоящото правило.

10.   ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Ако титулярят на одобрението прекрати напълно производството на тип превозно средство или компонент по настоящото правило, той уведомява за това органа, издал одобрението. При получаване на съответното уведомление, посоченият орган на свой ред уведомява за това останалите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, посредством формуляр за съобщение, съответстващ на образеца от приложение 1, част 2, допълнение 1 или 2 към настоящото правило.

11.   НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ, КАКТО И НА ОРГАНИТЕ ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА.

Страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, съобщават на секретариата на ООН наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за провеждането на изпитванията, както и на органите по одобряване на типа, издаващи одобрение и на които се изпращат формулярите, удостоверяващи одобрение, разширение, отказ или отнемане на одобрение, издадени в други страни.


(1)  Както е определено в Консолидираната резолюция относно конструкцията на превозните средства (R.E.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, точка 2. —

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Отличителните номера на страните по Спогодбата от 1958 г. са посочени в приложение 3 към Консолидираната резолюция относно конструкцията на превозните средства (R.E.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, приложение 3 —

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЧАСТ 1

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

(за тип превозно средство в съответствие с точка 4.3 от правилото относно одобрение на типа на ИКЕ на отоплителна уредба и на превозно средство по отношение на отоплителната му уредба)

Ако отоплителната уредба или нейните съставни части имат електронни устройства за управление, трябва да бъде предоставена информация за експлоатационните им характеристики.

0.   ОБЩИ ВЪПРОСИ

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.

Тип и общо търговско описание(я): …

0.3.

Средства за идентифициране на типа, ако са маркирани на превозното средство: …

0.4.

Местоположение на съответната маркировка: …

0.5.

Категория превозно средство (1): …

0.6.

Име и адрес на производителя: …

0.7.

Адрес(и) на монтажното(ите) предприятие(я): …

1.   Общи конструктивни характеристики на превозното средство

1.1.

Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

2.   ДВИГАТЕЛ

2.1.

Кодов номер на двигателя, даден от производителя: …

(маркиран върху двигателя или други средства за идентифициране)

2.2.

Принцип на действие: принудително запалване/със самовъзпламеняване под действието на сгъстяване, четиритактов/двутактов (2)

2.3.

Брой и разположение на цилиндрите: …

2.4.

Максимална полезна мощност: …kW при …min-1

(стойност, заявена от производителя)

2.5.

Охладителна система (течно охлаждане/въздушно охлаждане) (2)

2.6.

Номинална настройка на механизма за регулиране на температурата на двигателя: …

2.7.

Турбозахранване: Да/Не (2)

2.7.1.

Тип(ове) …

2.7.2.

Описание на системата (напр. налягане при максимално нагнетяване: … kPa, изпускателен клапан, ако има такъв)

3.   КАРОСЕРИЯ

3.1.

Кратко описание на превозното средство по отношение на отоплителната уредба, ако отоплителната уредба използва топлината на охлаждащата течност на двигателя: …

3.2.

Кратко описание на типа превозно средство по отношение на отоплителната уредба, ако тя използва охлаждащия въздух или отработилите газове на двигателя като топлинен източник, включително: …

3.2.1.

Схема на отоплителната уредба, показваща нейното местоположение в превозното средство: …

3.2.2.

Общ чертеж на топлообменника, в случай на отоплителни уредби, използващи за отопление отработили газове, или на частите, в които се извършва топлообменът (за отоплителни уредби, използващи като топлоизточник охлаждащия въздух на двигателя): …

3.2.3.

Чертеж с разрез на топлообменника или съответно на частите, в които се извършва топлообменът, като се посочват дебелината на стените, използваните материали и характеристиките на повърхността: …

3.2.4.

Спецификации за други основни компоненти на отоплителната уредба, като например вентилатора, по отношение на начина на производството им и техническите данни:…

3.3.

Кратко описание на типа превозно средство по отношение на отоплителната уредба, работеща чрез изгаряне на гориво, и по отношение на автоматичното регулиране: …

3.3.1.

общ чертеж на отоплителя, работещ чрез изгаряне на гориво, на системата за въздухоподаване, на системата за отвеждане на изгорелите газове, на горивния резервоар, на системата за горивоподаване (включително вентилите) и на електрическите връзки, като се посочва положението им в превозното средство.

3.4.

Максимален разход на електроенергия: … kW

ДОПЪЛНЕНИЕ 2

ОБРАЗЕЦ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

(за тип отоплителна уредба в съответствие с точка 4.3 от правилото относно одобрение на типа на ИКЕ на отоплителна уредба по отношение на безопасното ѝ функциониране)

Ако отоплителната уредба или нейните съставни части имат електронни устройства за управление, трябва да бъде предоставена информация за експлоатационните им характеристики.

1.   ОБЩИ ВЪПРОСИ

1.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

1.2.

Тип и общо търговско описание(я): …

1.3.

Име и адрес на производителя: …

1.4.

В случай на компоненти — местоположение и начин на поставяне на маркировката за одобрение на ИКЕ: …

1.5.

Адрес(и) на монтажното(ите) предприятие(я) …

2.   ОТОПЛИТЕЛ, РАБОТЕЩ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ НА ГОРИВО (АКО ИМА ТАКЪВ)

2.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

2.2.

Тип и общо търговско описание(я): …

2.3.

Средства за идентифициране на типа, ако са маркирани на отоплителната уредба: …

2.4.

Местоположение на съответната маркировка: …

2.5.

Име и адрес на производителя: …

2.6.

Адрес(и) на монтажното(ите) предприятие(я): …

2.7.

Пробно налягане (в случай на отоплител, работещ чрез изгаряне на гориво, захранван с втечнен нефтен газ или еквивалентно гориво, се отбелязва налягането в точката на щуцера, служещ за навлизане на газа, използван за произвеждане на топлина): …

2.8.

Подробно описание, общи чертежи и инструкция за монтаж на отоплителя, работещ чрез изгаряне на гориво, и всичките му компоненти: …

ЧАСТ 2

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

СЪОБЩЕНИЕ

(Максимален формат: A4 (210 × 297 mm)

Image 1

 (3)

Издадено от:

наименование на административния орган:


относно (4):

Издадено одобрение

 

Разширено одобрение

 

Отказано одобрение

 

Отнето одобрение

 

Окончателно прекратяване на производството

на тип превозно средство съгласно Правило № 122

Одобрение № …

Разширение № …

Основание за разширението: …

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ВЪПРОСИ

1.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

1.2.

Тип: …

1.3.

Средства за идентифициране на типа, ако са маркирани на превозното средство/компонента/обособения технически възел (4) (5): …

1.3.1.

Местоположение на съответната маркировка: …

1.4.

Категория превозно средство (6): …

1.5.

Име и адрес на производителя: …

1.6.

Местоположение на маркировката за одобрение на ИКЕ: …

1.7.

Адрес(и) на монтажното(ите) предприятие(я): …

РАЗДЕЛ II

1.

Допълнителна информация (ако е необходимо):

2.

Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията:

3.

Дата на протокола от изпитването: …

4.

Номер на протокола от изпитването: …

5.

Забележки (ако има такива): …

6.

Място: …

7.

Дата: …

8.

Подпис: …

9.

Приложен е индекс на информационното досие, депозирано в одобряващия орган, което може да бъде получено при поискване.

10.

Превозното средство е одобрено съгласно изискванията на приложение 9 (ADR): Да/Не (4).

ДОПЪЛНЕНИЕ 2

СЪОБЩЕНИЕ

(Максимален формат: A4 (210 mm × 297 mm)

Image 2

 (7)

Издадено от:

наименование на административния орган:


относно (8):

Издадено одобрение

 

Разширено одобрение

 

Отказано одобрение

 

Отнето одобрение

 

Окончателно прекратяване на производството

на тип компонент съгласно Правило № 122

Одобрение № …

Разширение № …

Основание за разширението: …

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ВЪПРОСИ

1.1.

Марка (търговско наименование на производителя) : …

1.2.

Тип: …

1.3.

Средства за идентифициране на типа, ако са маркирани на устройството (9): …

1.3.1.

Местоположение на съответната маркировка: …

1.4.

Име и адрес на производителя: …

1.5.

Местоположение на маркировката за одобрение на ИКЕ: …

1.6.

Адрес(и) на монтажното(ите) предприятие(я) : …

РАЗДЕЛ II

1.

Допълнителна информация (ако е необходимо):

2.

Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията: …

3.

Дата на протокола от изпитването: …

4.

Номер на протокола от изпитването: …

5.

Забележки (ако има такива: …

6.

Място: …

7.

Дата: …

8.

Подпис: …

9.

Приложен е индекс на информационното досие, депозирано в одобряващия орган, което може да бъде получено при поискване.

(1)  Както е определено в Консолидираната резолюция относно конструкцията на превозните средства (R.E.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, точка. 2

(2)  Ненужното се зачерква.

(3)  Отличителен номер на страната, която е издала, разширила, отказала или отнела одобрението (вж. разпоредбите относно одобрението в правилото).

(4)  Ненужното се зачерква.

(5)  Ако средствата за идентифициране на типа съдържат знаци, които не засягат описанието на типа превозно средство, компонент или обособен технически възел, обхванати в настоящия информационен документ, тези знаци трябва да се отбележат в документацията със символа „?“ (напр. ABC??123??)

(6)  Както е определено в Консолидираната резолюция относно конструкцията на превозните средства (R.E.3.), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, точка 2.

(7)  Отличителен номер на страната, която е издала, разширила, отказала или отнела одобрението (вж. разпоредбите относно одобрението в правилото).

(8)  Ненужното се зачерква.

(9)  Ако средствата за идентифициране на типа съдържат знаци, които не засягат описанието на типа превозно средство, компонент или обособен технически възел, обхванати в настоящия информационен документ, тези знаци трябва да се отбележат в документацията със символа „?“ (напр. ABC??123??).


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКИРОВКИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ А

(Вж. точка 4.5 от настоящото правило)

Image 3

a = 8 mm (минимум)

Горепоказаната маркировка за одобрение, поставена на отоплителна уредба, показва, че съответният тип компонент е одобрен по отношение на неговите конструктивни характеристики в Нидерландия (E 4) съгласно Правило № 122 с одобрение № 002439. Номерът на одобрението указва, че одобрението е издадено съгласно изискванията на Правило № 122 в първоначалния му вид.

ОБРАЗЕЦ Б

(Вж. точка 4.4 от настоящото правило)

Image 4

a = 8 mm (минимум)

Горепоказаната маркировка за одобрение, поставена на превозно средство, показва, че съответният тип превозно средство е одобрен по отношение на неговата отоплителна уредба(уредби) за клас III в Нидерландия (E4) съгласно Правило № 122. Номерът 00 указва, че одобрението е издадено съгласно изискванията на Правило № 122 в първоначалния му вид.

ОБРАЗЕЦ В

(Вж. точка 4.6 от настоящото правило)

Image 5

а = 8 mm (минимум)

Горепоказаната маркировка за одобрение, поставена на превозно средство, показва, че съответният тип превозно средство е одобрен в Нидерландия (E4) съгласно Правила № 122 и № 33 (*1). Цифрите 00 указват, че към датите на издаване на съответните одобрения двете правила са били в първоначалния си вид.


(*1)  Второто число е дадено само като пример.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УРЕДБИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ОТПАДНА ТОПЛИНА ЗА НАГРЯВАНЕ НА ВЪЗДУХ

1.   

По отношение на отоплителни уредби, съдържащи топлообменник, в чийто първичен контур се подават изгорели газове или замърсен въздух, изискванията на точка 6.2 от настоящото правило се смятат за изпълнени, ако са удовлетворени следните условия:

2.   

херметичността на повърхностите на първичния контур на топлообменника трябва да бъде осигурена при всяко налягане, което е равно или по-ниско от 2 bar;

3.   

повърхностите на първичния контур на топлообменника не трябва да съдържат компоненти, които могат да се демонтират;

4.   

стената на топлообменника, където се извършва преносът на топлина, трябва да бъде с минимална дебелина от 2 mm, ако е изработена от нелегирана стомана;

4.1.   

в случаи, когато се използват други материали (включително композитни материали или материали с покрития), дебелината на тази стена трябва да бъде изчислена по такъв начин, че да осигурява на топлообменника същата трайност, както в случая, посочен в точка 4;

4.2.   

ако стената на топлообменника, където се извършва топлообменът, е емайлирана, стената, върху която е нанесен този слой, трябва да бъде с дебелина не по-малка от 1 mm и този емайл трябва да бъде устойчив, непропусклив и да не е порест;

5.   

тръбата за отвеждане на изгорелите газове трябва да има зона, показваща състоянието на корозия, с най-малко 30 mm дължина, разположена непосредствено след изхода от топлообменника, която да е винаги открита и леснодостъпна;

5.1.   

дебелината на стената на тази зона, показваща състоянието на корозията, не трябва да е по-голяма от дебелината на тръбите за отвеждане на изгорелите газове, поставени във вътрешността на топлообменника; материалите и свойствата на повърхността на тази зона трябва да бъдат еквивалентни на материалите и свойствата на тръбите;

5.2.   

ако топлообменникът образува един възел с шумозаглушителя на устройството за отвеждане на отработилите газове на превозното средство, външната стена на този шумозаглушител трябва да бъде смятана като зоната, съответстваща на точка 5.1, в която би следвало да се прояви евентуална корозия.

6.   

В случай на отоплителни уредби, използващи въздуха от охлаждането на двигателя за отоплителни цели, условията от точка 6.2 от настоящото правило се смятат за удовлетворени, без да се използва топлообменник, ако бъдат удовлетворени следните условия:

6.1.   

въздухът от охлаждането на двигателя, използван като въздух за отоплителни цели, влиза в контакт единствено с тази част от повърхността на двигателя, която не съдържа части, които могат да се демонтират, и,

6.2.   

връзките между стените на въздушния тракт за охлаждане на двигателя и съответните топлообменни повърхности, използвани за предаване на топлината, трябва да бъдат непропускливи за газовете и масло.

Тези условия се смятат за удовлетворени, ако например:

защитна обвивка около всяка запалителна свещ отвежда евентуалните пропуски извън въздушния тракт за охлаждане на двигателя;

гарнитурата между главата на двигателя и изпускателния колектор е разположена извън въздушния тракт за охлаждане на двигателя;

съществува двойна защита срещу пропуски между главата на двигателя и цилиндъра, с отвеждане на евентуалните пропуски, произтичащи от първата гарнитура, извън въздушния тракт за охлаждане на двигателя, или

херметичността между главата на двигателя и цилиндъра се осигурява също и когато гайките, фиксиращи главата, са пристегнати в студено състояние с една трета от предписания от производителя номинален въртящ момент, или:

зоната на съединяване на главата с цилиндъра е разположена извън въздушния тракт за охлаждане на двигателя.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

1.   

В случай на одобрение на тип превозно средство се извършва следното изпитване:

1.1.   

отоплението се задейства с пълна мощност в продължение на един час при спокойно време (скорост на вятъра ≤ 2 m/s), при затворени прозорци и, в случай на отоплители, работещи чрез изгаряне на гориво, при спрян двигател, задвижващ превозното средство; ако обаче работещото на пълна мощност отопление се изключи автоматично преди изтичането на един час, измерванията могат да се извършат преди изключването;

1.2.   

съдържанието на СО в околния въздух се измерва чрез вземането на проби:

1.2.1.   

в точка, разположена извън превозното средство възможно най-близо до входа на въздуха, използван за отопление, и

1.2.2.   

в точка, разположена във вътрешността на превозното средство на разстояние не повече от 1 m от изхода на затопления въздух.

1.3.   

Измерванията се извършват в рамките на представителна продължителност от 10 минути.

1.4.   

Резултатът от измерването, извършено в точка 1.2.2 не трябва да надвишава с повече от 20 ppm CO резултата от измерванията, извършени в точка 1.2.1.

2.   

В случай на одобрение на тип отоплители като компонент на превозно средство след изпитванията, посочени в приложения 5, 6 и точка 1.3 от приложение 7, се извършва следното изпитване:

2.1.   

първичният контур на топлообменника се подлага на изпитване за пропуски, за да се провери, че замърсеният въздух не може да се смеси със загрявания въздух, предназначен за отделението за пътници.

2.2.   

Това изискване се смята за изпълнено, ако при разлика в налягането от 0,5 hPa, дебитът на пропуските от топлообменника е ≤ 30 dm3/h.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

1.   

Отоплението се задейства с пълна мощност в продължение на един час при спокойно време (скорост на вятъра ≤ 2 m/s), при затворени прозорци. Ако обаче работещото на пълна мощност отопление се изключи автоматично преди изтичането на един час, измерванията могат да се извършат по-рано. Ако затопленият въздух идва извън превозното средство, изпитването трябва да се извърши при температура не по-ниска от 15 °C.

2.   

Повърхностната температура на частите на отоплителната уредба, които могат да влязат в съприкосновение с водач на превозното средство по време на нормалното използване на превозното средство на пътя, се измерва с помощта на контактен термометър. Нито една от контролираните по този начин части не трябва да има температура над 70 °C за металните части без покритие или над 80 °C за останалите материали.

2.1.   

В случай на една или няколко части от отоплителната уредба, разположена(и) зад седалката на водача, и в случай на прегряване температурата не трябва да надвишава 110 °C.

2.2.   

В случай на превозни средства от категориите M1 и N нито една част от уредбата, която може да влезе в съприкосновение със седналите пътници по време на нормално използване на превозното средство на пътя, с изключение на решетката на изхода, не трябва да има температура, надвишаваща 110 °C.

2.3.   

При превозните средства от категориите M2 и M3 нито една част от уредбата, която може да влезе в съприкосновение с пътниците по време на нормалното използване на превозното средство на пътя, не трябва да има температура, надвишаваща 70 °C за металните части без покритие или над 80 °C за останалите материали.

3.   

В случай на една или няколко части от отоплителната уредба, разположена(и) извън отделението за пътници, и в случай на прегряване температурата не трябва да надвишава 110 °C.

Температурата на затопления въздух, навлизащ в отделението за пътници, измерена в центъра на изходящия отвор, не трябва да надвишава 150 °C.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕМИСИИ НА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ НА ОТОПЛИТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ НА ГОРИВО

1.   

Отоплението се задейства с пълна мощност в продължение на един час при спокойно време (скорост на вятъра ≤ 2 m/s) и при околна температура 20 ± 10 °C; ако обаче работещото на пълна мощност отопление се изключва автоматично преди изтичането на един час, измерванията могат да се извършат преди момента на изключването.

2.   

Сухите и неразредени емисии изгорели газове, измерени с помощта на съответен измервателен уред, не трябва да надвишават стойностите, указани в таблицата по-долу:

Параметър

Отоплители, които се захранват с газообразни горива

Отоплители, които се захранват с течни горива

CO

0,1 обемни %

0,1 обемни %

NOx

200 ppm

200 ppm

HC

100 ppm

100 ppm

Базова единица по Bacharach 1

1

4

3.   

Изпитването се повтаря при условия, еквивалентни на скорост на движение на превозното средство от 100 km/h (или при конструктивно предвидената максимална скорост на превозното средство, ако тя е по-ниска от 100 km/h). При тези условия стойността на СО не трябва да надвишава 0,2 обемни %. Ако изпитването е извършено върху отоплителя като компонент, то не трябва да се повтаря в случай изпитване на тип превозно средство, на което отоплителят е монтиран.


(1)  Използва се базова единица по „Bacharach“ ASTM D 2156.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОПЛИТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ НА ГОРИВО

1.   

Всеки отоплител трябва да бъде придружен от указание за употреба и поддръжка, както и, ако е предназначен за пазара на резервни части, с инструкции за монтаж.

2.   

Необходимо е монтирането на оборудване за безопасност (като съставен елемент на отоплителя, работещ чрез изгаряне на гориво, или на превозното средство), което да служи за регулиране на отоплителя, работещ чрез изгаряне на гориво, при аварийна ситуация. Това оборудване трябва да бъде проектирано така, че ако пламъкът не се запали при пускането в действие на отоплителя или ако угасне по време на работа, времето за запалване и отваряне на захранването с гориво да не надвишава 4 минути при отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво, а при тези, работещи чрез изгаряне на газообразно гориво — 1 минута, ако устройството за наблюдение на пламъка е на термоелектричен принцип, или 10 секунди, ако то е автоматично.

3.   

Горивната камера и топлообменникът на отоплителите, използващи вода като топлопреносен флуид, трябва да могат да издържат на налягане, равно на два пъти нормалното работно налягане или на 2 bar (манометрично свръхналягане), като се взема предвид по-високата от тези две стойности. Налягането при изпитването трябва да се отбележи в информационния документ.

4.   

Отоплителят трябва да носи етикет на производителя, в който да се указва името му, номерът на модела, типът и номиналната мощност в киловати. Необходимо е също да бъде указан типът използвано гориво и при необходимост работното електрическо напрежение и налягането на газа.

5.   

Забавяне на изключването на вентилатора за нагнетяване на горещ въздух

5.1.   

Ако е налице вентилатор за нагнетяване на горещ въздух, той трябва да бъде оборудван със система за забавяне на изключването, която да функционира включително и в случай на прегряване или при прекъсване на захранването с гориво.

5.2.   

Могат да се прилагат и други мерки за предотвратяване на повредите, предизвикани от бързо изгаряне или корозия под действие на изгорелите газове, при положение че производителят докаже на одобряващия орган тяхната еквивалентност.

6.   

Изисквания относно електрическото оборудване

6.1.   

Всички технически изисквания, които могат да бъдат повлияни от електрическото напрежение, трябва да бъдат изпълнени при напрежение, което не се различава с повече от ± 16 % от номиналното. Ако има обаче защита от прекалено ниско и/или прекалено високо напрежение, изискванията трябва да бъдат спазвани при номиналното напрежение и в непосредствена близост до пределните стойности на напрежението.

7.   

Светлинна сигнализация

7.1.   

Необходимо е ясно видим индикатор, поставен в рамките на зрителното поле на потребителя, да показва кога отоплителят работи или е изключен


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПРИЛАГАНИ КЪМ ОТОПЛИТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ НА ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ (ВНГ), И КЪМ ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ (ВНГ)

1.   ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДБИ, РАБОТЕЩИ С ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ (ВНГ), ИЗПОЛЗВАНИ ЗА УПОТРЕБА НА ПЪТЯ В МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

1.1.

Ако отоплителната уредба на моторно превозно средство или ремарке, работеща с използване на втечнен нефтен газ, може да се използва и когато превозното средство е в движение, отоплителят, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ (ВНГ) и неговата система за захранване трябва да съответстват на следните изисквания:

1.1.1.

Отоплителят, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ, следва да отговаря на изискванията на хармонизирания стандарт EN 624:2011 (Технически изисквания за уреди, работещи с LPG. LPG оборудване с изолирана горивна камера за отопление на помещения за инсталиране в превозни средства и плавателни съдове).

1.1.2.

Когато резервоарът за втечнен нефтен газ е монтиран трайно и неподвижно, всички компоненти на уредбата, които са в контакт с втечнения нефтен газ в течната му фаза (тоест съвкупността от компоненти от гърловината за пълнене до изпарителя/разширителя), както и свързаната с тях инсталация за „течната фаза“ трябва да съответстват на техническите изисквания на Правило № 67, части I и II, както и на приложения 3—10, 13 и 15—17. Монтирането обаче на резервоар за втечнен нефтен газ в превозни средства от категория О трябва да съответства на техническите изисквания на хармонизирания стандарт EN 1949:2011.

1.1.3.

Инсталацията за „газовата фаза“ на отоплителна уредба на превозно средство, работеща с втечнен нефтен газ, трябва да съответства на изискванията на хармонизирания стандарт EN 1949: 20111. (Изисквания за инсталации на LPG системи за превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих, и за други превозни средства)

1.1.4.

Системата за захранване с втечнен нефтен газ трябва да бъде проектирана така, че захранването с втечнен нефтен газ да се извършва с изискваното налягане и в подходящата фаза за монтирания отоплител, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ. Позволено е втечненият нефтен газ да се извлича едновременно в газова или течна фаза от монтирания трайно и неподвижно резервоар за ВНГ. Не се разрешава да има връзка на газова инсталация между моторното превозно средство и ремаркето.

1.1.5.

Мястото от монтирания трайно и неподвижно резервоар, от което втечнен нефтен газ в течно състояние се отвежда за захранване на отоплителя, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ, трябва да е съоръжено с дистанционно управляван затварящ клапан с ограничител на дебита, предписан в точка 17.6.1.1 от Правило № 67. Дистанционно управляваният затварящ клапан с ограничител на дебита трябва да се управлява така, че да се затваря автоматично в рамките на пет секунди след спирането на двигателя на превозното средство, независимо от положението на контактния ключ на запалването. Ако в рамките на тези пет секунди превключвателят на отоплителната уредба или на системата за захранване с втечнен нефтен газ се задейства, отоплителната уредба може да продължи да работи. Отоплението трябва да може винаги да се пусне отново в действие. Настоящата точка не се прилага за ремаркетата. Ремаркетата трябва да имат етикет в близост до отвора за пълнене, в който се изисква отоплителят да бъде изключен по време на зареждането на трайно монтирания резервоар за втечнен нефтен газ.

1.1.6.

Когато захранването с втечнен нефтен газ се извършва в газова фаза от монтиран трайно и неподвижно резервоар или от една или няколко отделни преносими бутилки с ВНГ, трябва да се вземат подходящи мерки, така че:

1.1.6.1.

В никакъв случай втечнен нефтен газ в течно състояние да не трябва да попада в регулатора на налягане или в отоплителя, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ. Може да се използва сепаратор, и

1.1.6.2.

не трябва да е възможно да се появи неконтролирано изтичане в резултат на аварийно прекъсване на горивния тракт. Трябва да се осигури начин за спиране на потока втечнен нефтен газ чрез монтиране на устройство непосредствено след регулатора, монтиран на бутилката или резервоара за ВНГ, или в този регулатор. Ако регулаторът е монтиран на разстояние от бутилката или резервоара, непосредствено преди шланга или тръбата от бутилката или резервоара трябва да се монтира устройство (защита на частта с високо налягане) и да се инсталира допълнително устройство в регулатора или след него, ако е необходимо за защита на частта с ниско налягане на уредбата (защита на частта с ниско налягане).

1.1.7.

Когато захранването с втечнен нефтен газ се извършва в течна фаза, комплектът от изпарителя и разширителя трябва да се подгрява по подходящ начин от съответстващ източник на топлина.

1.1.8.

В моторните превозни средства, използващи втечнен нефтен газ в уредбата си за задвижване, отоплителят, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ, може да се свърже с монтирания трайно и неподвижно резервоар за втечнен нефтен газ, от който двигателят се захранва с втечнен нефтен газ, при условие че са спазени изискванията за безопасност, приложими към системата за задвижване. Ако за отоплението се използва отделен резервоар за втечнен нефтен газ, той трябва да бъде съоръжен с отделна гърловина за пълнене.

2.   ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДБИ, РАБОТЕЩИ С ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ (ВНГ), ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА СТАЦИОНАРНА УПОТРЕБА ПРИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

2.1.

Отоплителят, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ (ВНГ), и неговата система за захранване, които са част от отоплителна уредба, работеща с втечнен нефтен газ, предназначена да се използва само когато превозното средство не се движи, трябва да отговарят на следните изисквания:

2.1.1.

Неразрушими етикети, посочващи че отоплителят, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ, не трябва да работи, и че клапанът на преносимата бутилка за втечнен нефтен газ трябва да бъде затворен, когато превозното средство се движи, трябва да са закрепени в отделението, където е поставена преносимата бутилка за втечнен нефтен газ, както и в непосредствена близост до устройството за управление на отоплителната уредба.

2.1.2.

Отоплителят, работещ чрез изгаряне на втечнен нефтен газ, трябва да съответства на изискванията, посочени в точка 1.1.1 по-горе.

2.1.3.

Инсталацията за „газовата фаза“ на отоплителната уредба, работеща с втечнен нефтен газ, трябва да съответства на изискванията, предвидени в параграф 1.1.3 по-горе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ НЯКОИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОСОЧЕНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

1.   ОБХВАТ

Настоящото приложение се прилага към някои превозни средства, за които Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) съдържа специални изисквания по отношение на отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво и тяхното монтиране

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящото приложение обозначенията на превозните средства EX/II, EX/III, AT, FL, OX и MEMU са определените в глава 9.1 на ADR.

Счита се, че превозни средства, одобрени като съответстващи на изискванията, приложими съгласно настоящото приложение за превозни средства EX/III, съответстват на изискванията, приложими за превозни средства MEMU.

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Общи изисквания (превозни средства EX/II, EX/III, AT, FL, OX и MEMU)

3.1.1. (1)

Отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво, и техните димоотводни тръби трябва да бъдат проектирани, разположени и защитени или покрити така, че да бъде предотвратен всеки неприемлив риск от загряване или възпламеняване на товара. Счита се, че това изискване е изпълнено, ако резервоарът и системата за отвеждане на изгорелите газове на устройството отговарят на следните изисквания:

резервоарът(ите) за гориво на устройството трябва да отговаря(т) на следните изисквания:

а)

в случай на теч горивото трябва да изтича на земята, без да влиза в контакт с горещите части на превозното средство или с товара;

б)

Бензиновите резервоари трябва да бъдат оборудвани с ефективно устройство за предотвратяване на възпламеняване, монтирано на нивото на гърловината за пълнене, или с устройство, позволяващо гърловината за пълнене да остава херметично затворена.

системата за отвеждане на изгорелите газове, както и тръбите за отвеждане на изгорелите газове трябва да бъдат ориентирани или предпазвани така, че да се избегне всяка опасност от загряване или възпламеняване на товара. Частите от системата за отвеждане на изгорелите газове, които преминават точно под резервоара за гориво (дизел), трябва да се намират на най-малко 100 mm от него или да бъдат предпазвани от топлинен екран.

3.1.2.

Отоплителят, работещ чрез изгаряне на гориво, трябва да бъде пускан в действие ръчно. Устройствата за програмиране на пускането в действие са забранени.

3.2.   Превозни средства EX/II, EX/III и MEMU

Не се разрешава използването на отоплители, работещи чрез изгаряне на газообразни горива.

3.3.   Превозни средства FL

3.3.1.

Отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво, трябва да могат да бъдат спирани най-малко чрез:

а)

преднамерено ръчно изключване от кабината на водача;

б)

спиране на двигателя на превозното средство; в този случай устройството за отопление може да бъде пуснато отново в действие ръчно от водача;

в)

задействане на монтирана на превозното средство захранваща помпа за превозваните опасни товари.

3.3.2.

Отоплителите, работещи чрез изгаряне на гориво, могат да продължават да функционират, след като бъдат спрени. Ако те са спрени както е указано в точка 3.3.1., букви б) или в) по-горе, подаването на горивен въздух трябва да бъде прекратено по подходящ начин след максимум 40 секунди. Трябва да се използват само такива отоплители, за които са представени доказателства, че по време на нормалната им употреба топлообменникът им може да издържа 40 секунди на такъв затихващ режим.

(1)  Спазването на тази точка се проверява на оборудвано превозно средство.