ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 13

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
17 януари 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

3

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

4

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Панама относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз

5

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Парагвай относно някои аспекти на авиационните услуги

6

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур относно някои аспекти на авиационните услуги

7

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

8

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на авиационните услуги

9

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

10

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Украйна по някои аспекти на въздухоплавателните услуги

11

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

12

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/37 на Комисията от 16 януари 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/38 на Комисията от 16 януари 2020 година за установяване на техническите оперативни изисквания за записването, формата и предаването на информация съгласно Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове

15

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/39 на Комисията от 16 януари 2020 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати (персулфати) с произход от Китайската народна република след провеждането на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

18

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 2/2019 на Комитета по Сухопътния Транспорт Общност/Швейцария от 13 декември 2019 година относно преходните мерки за запазване на нормалния железопътния трафик между Швейцария и Европейския съюз [2020/40]

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (Официален вестник на Европейския съюз L 280 от 31 октомври 2019 г.)

58

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) No 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( OB L 280, 31.10.2019 г. )

59

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( OB L 280, 31.10.2019 г. )

60

 

*

Поправка на Препоръка (ЕС) 2019/1659 на Комисията от 25 септември 2019 година относно съдържанието на всеобхватната оценка на потенциала за ефективно отопление и охлаждане по член 14 от Директива 2012/27/ЕС ( OB L 275, 28.10.2019 г. )

61

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/1


Информация относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, подписано в Киев на 30 юли 2019 г., (1) влиза в сила на 1 февруари 2020 г. съгласно предвиденото във въпросното споразумение под формата на размяна на писма, след като последната нотификация от страните беше получена на 9 януари 2020 г.


(1)  OВ L 206, 6.8.2019 г., стр. 3.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/2


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Споразумението между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 23 януари 2009 г., влезе в сила на 25 юни 2015 г. в съответствие с член 9, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 25 юни 2015 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/3


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 21 юни 2006 г., влезе в сила на 25 октомври 2007 г. в съответствие с член 8, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 25 октомври 2007 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/4


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Споразумението между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 24 февруари 2009 г., влезе в сила на 5 май 2015 г. в съответствие с член 8, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 5 май 2015 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/5


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Панама относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз

Споразумението между Европейската общност и Република Панама относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз, подписано в Панама на 1 октомври 2007 г., влезе в сила на 3 март 2009 г. в съответствие с член 9 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 3 март 2009 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/6


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Парагвай относно някои аспекти на авиационните услуги

Споразумението между Европейската общност и Република Парагвай относно някои аспекти на авиационните услуги, подписано в Брюксел на 22 февруари 2007 г., влезе в сила на 14 декември 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 14 декември 2012 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/7


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур относно някои аспекти на авиационните услуги

Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Сингапур относно някои аспекти на авиационните услуги, подписано в Люксембург на 9 юни 2006 г., влезе в сила на 30 септември 2016 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 30 септември 2016 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/8


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Споразумението между Европейския съюз и правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 27 септември 2012 г., влезе в сила на 4 март 2013 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 4 март 2013 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/9


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на авиационните услуги

Споразумението между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на авиационните услуги, подписано в Брюксел на 30 ноември 2007 г., влезе в сила на 22 април 2013 г. в съответствие с член 9, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 22 април 2013 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/10


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Споразумението между Европейската общност и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 30 ноември 2009 г., влезе в сила на 21 февруари 2011 г. в съответствие с член 9, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 21 февруари 2011 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/11


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Украйна по някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Споразумението между Европейската общност и Украйна по някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Киев на 1 декември 2005 г., влезе в сила на 13 октомври 2006 г. в съответствие с член 9, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 13 октомври 2006 г.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/12


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Споразумението между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 4 октомври 2010 г., влезе в сила на 31 май 2011 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 31 май 2011 г.


РЕГЛАМЕНТИ

17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/37 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96 (1), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 са изброени обществените органи, корпорациите и службите, физическите и юридическите лица, органите и образуванията на предишното правителство на Ирак, чиито финансови средства и икономически ресурси, които са се намирали извън Ирак на 22 май 2003 г., са замразени съгласно същия регламент,

(2)

На 2 януари 2020 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да заличи петнадесет вписвания от списъка на лицата и образуванията, по отношение на които следва да се прилага замразяването на финансови средства и на икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се заличават следните вписвания:

„21.

BAGHDAD MUNICIPALITY. Адрес: Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Iraq.“

„24.

CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE. Адрес: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Iraq.“

„31.

DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION. Адрес: P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No. 137/327, Baghdad, Iraq.“

„32.

DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL. Адрес: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Iraq.“

„77.

MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA. Адрес: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq.“

„144.

STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Адреси: (a) P.O. Box 5763, Iskandariya, Iraq; (б) P.O.Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Iraq.“

„146.

STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES. Адреси: (a) P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq.“

„156.

STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING. Адрес: Eastern Karrda, Baghdad, Iraq.“

„172.

STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MARKETING. Адрес: Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq.“

„173.

STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MECHANISATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES (или (a) STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MECHANISATION, (б) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANISATION, (в) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANISATION, (г) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES). Адреси: (a) P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq; (б) P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Baghdad, Iraq; (в) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad, Iraq; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq; (г) P.O. Box 1045, Waziriyah, Baghdad, Iraq.“

„178.

STATE ORGANISATION FOR ELECTRICITY (или (a) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; (б) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY/DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS). Адреси: (a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq; (б) P.O. Box 230, Basrah, Iraq; (в) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building № 9, Baghdad, Iraq.“

„181.

STATE ORGANISATION FOR FOOD INDUSTRIES. Адрес: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq.“

„190.

STATE ORGANISATION OF HOUSING. Адрес: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq.“

„199.

STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (или STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER). Адрес: Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq.“

„202.

VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES (или VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING). Адрес: Iskandariya-Babil, Iraq.“

17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/38 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2020 година

за установяване на техническите оперативни изисквания за записването, формата и предаването на информация съгласно Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (1) (Регламента относно УУВРФ), и по-специално член 40, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламента относно УУВРФ се предвижда приемането на актове за изпълнение, с които се установяват техническите оперативни изисквания за записването, формата и предаването на информацията, посочена в дялове II, III и IV от същия регламент.

(2)

Съгласно член 40 от Регламента относно УУВРФ обменът на информацията, посочена в дялове II, III и IV от същия регламент се извършва в електронен формат. Целесъобразно е да се установят изискванията за електронното попълване и предаване на тези данни и да се уточни техният формат, както и да се определи процедурата за промени на формата.

(3)

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията (2) държавите членки представят на Комисията информация за собствеността, за характеристиките на корабите и уредите, както и за дейността на риболовните кораби на Съюза, плаващи под тяхно знаме. Наличната в тази база данни информация следва да се използва за обмена на информация относно разрешенията за риболов, изискван съгласно Регламента относно УУВРФ.

(4)

Информацията в базата данни на Съюза за разрешения за риболов, създадена в съответствие с член 39 от Регламента относно УУВРФ, може да съдържа лични данни, включително идентификатори на корабите и имена и координати за връзка на корабособствениците. Обработката на тези лични данни е необходима за ефективното управление на обмена на данни и информация съгласно Регламента относно УУВРФ. Следва да се гарантира, че определените в регламенти (ЕС) 2018/1725 (3) и (ЕС) 2016/679 (4) на Европейския парламент и на Съвета задължения, които са свързани със защитата на личните данни, се спазват по всяко време и на всички равнища. С цел да се гарантира устойчивото управление на външния риболовен флот и на риболова във водите на ЕС от страна на кораби, плаващи под знамето на трета държава, е необходимо данните да се съхраняват в продължение на 10 години. В определени случаи данните следва да се съхраняват в продължение на над 10 години.

(5)

На държавите членки следва да се даде достатъчно време да адаптират своите национални системи към новите изисквания за данни, установени в настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се установяват техническите оперативни изисквания за записването, формата и предаването на информацията, посочена в член 40, параграф 2 от Регламента относно УУВРФ.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията съгласно член 3 от Регламента относно УУВРФ.

2.   Освен това за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„база данни на риболовния флот на Съюза“ означава воденият от Комисията регистър, съдържащ информацията за всички риболовни кораби на Съюза съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 и допълнителните данни за корабите, изисквани в заявленията за разрешение за риболов съгласно Регламента относно УУВРФ;

б)

„база данни на Съюза за разрешения за риболов“ означава базата данни, създадена в съответствие с член 39 от Регламента относно УУВРФ с цел да се осигури обменът на информацията, посочена в дялове II и III от същия регламент.

ГЛАВА II

ИНФОРМАЦИЯ В БАЗАТА ДАННИ НА СЪЮЗА ЗА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ

Член 3

Заявления за разрешения

1.   При подаването на заявления за разрешения за риболов в съответствие с член 39, параграф 3 от Регламента относно УУВРФ държавите членки и третите държави представят едно заявление за всеки кораб, всяко споразумение, всяка категория риболов и всеки период.

2.   Наличната в базата данни на риболовния флот на Съюза информация за корабите се използва от базата данни на Съюза за разрешения за риболов, за да се осигури обменът на данни във връзка с разрешенията за риболов, изискван съгласно Регламента относно УУВРФ.

Член 4

Формат на обменяната информация

1.   Форматът на обменяната между държавите членки, третите държави и Комисията информация съгласно членове 11, 18, 22 и 25 от Регламента относно УУВРФ е определението за схемата XML на домейна Fishing License Authorization & Permit (FLAP), базирано на стандарта P1000-9 на езика на ООН за универсален обмен в областта на рибарството UN/FLUX (Fisheries Language for Universal Exchange).

2.   Полетата с данни, основните компоненти и правилно форматираните съобщения на разширяем маркиращ език (Extensible Markup Language — XML) трябва да съответстват на определението за схемата XML Schema (XSD) въз основа на библиотеките за стандартизиране на UN/FLUX.

3.   Използват се XSD и кодовете на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

4.   Държавите членки използват документа относно изпълнението на FLAP, достъпен на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия, за да гарантират, че се предават правилните съобщения и се спазват правилните процедури за базата данни на Съюза за разрешения за риболов.

Член 5

Предаване на съобщения

1.   Данните се предават напълно автоматизирано и незабавно, като се използва транспортният слой за обмена на данни за риболова, предоставен от Комисията.

2.   Изпращачът отговаря за предаването на съобщенията в съответствие с договорените правила за валидиране и проверка, определени в документа относно изпълнението на FLAP.

3.   Получателят на съобщението уведомява изпращача за получаването и за резултатите от валидирането и проверката на съобщението, като изпрати съобщение за отговор.

Член 6

Промени в XML форматите и документите относно изпълнението

1.   Решения за промени на XML формата на домейна UN/FLUX FLAP, както и на документа относно изпълнението на FLAP, се вземат от службите на Комисията след съгласуване с държавите членки.

2.   Посочените в параграф 1 промени пораждат действие най-рано 6 месеца и най-късно 18 месеца, след като е взето решението за тях. Този график се определя от службите на Комисията при съгласуване с държавите членки.

Член 7

Лични данни

Личните данни, които се съдържат в базата данни на Съюза за разрешения за риболов, не могат да се съхраняват за повече от 10 години, освен ако тези лични данни са необходими за последващи действия във връзка с нарушение или инспекция, или за съдебни или административни процедури. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват в продължение на 20 години. Ако личните данни се съхраняват за по-дълъг период, данните се анонимизират.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията от 6 февруари 2017 г. относно регистъра на риболовния флот на Съюза (ОВ L 34, 9.2.2017 г., стр. 9).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/39 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2020 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати (персулфати) с произход от Китайската народна република след провеждането на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

През октомври 2007 г. посредством Регламент (ЕО) № 1184/2007 на Съвета (2) („първоначалните мерки“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати с произход от Китайската народна република („КНР“ или „Китай“). На две дружества бе предоставено третиране като дружества, работещи в условията на пазарна икономика (ТДПИ), като на едно от тях бяха наложени индивидуални антидъмпингови мита в размер на 24,5 %. Беше установено, че другото дружество не извършва дъмпинг и то бе изключено от мерките. За всички останали дружества се прилага митническа ставка от 71,8 %. През декември 2013 г. след провеждането на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките Съветът удължи срока на действие на антидъмпинговите мерки с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1343/2013 на Съвета (3) („действащите мерки“).

1.2.   Започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(2)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на действащите мерки (4) RheinPerChemie GmbH и United Initiators GmbH („заявителите“), които представляват 100 % от общото производство на пероксосулфати в Съюза, поискаха започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Те изтъкнаха, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга и на причинената от него вреда за промишлеността на Съюза.

(3)

На 17 декември 2018 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (5) („известието за започване“), Комисията обяви започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на действащите мерки съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

(4)

На 26 септември 2019 г. по своя инициатива Комисията започна разследване във връзка с възможното заобикаляне на действащите антидъмпингови мерки от дружеството ABC Chemicals (Shanghai) Co. Ltd, за което при първоначалното разследване бе установено, че не извършва дъмпинг, и въведе регистрационен режим по отношение на вноса на продукта, предмет на прегледа, произвеждан от това дружество (6). Резултатът от настоящото разследване в рамките на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките по никакъв начин не влияе на резултата от разследването във връзка със заобикалянето на мерките.

1.3.   Разследване

1.3.1.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(5)

Разследването относно продължаването или повторното възникване на дъмпинга обхвана периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. („разследвания период в рамките на прегледа“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата, обхвана периода от 1 януари 2015 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“).

1.3.2.   Заинтересовани страни

(6)

В известието за започване Комисията прикани всички заинтересовани страни да вземат участие в разследването. По-специално тя се свърза със заявителите, известните производители износители в КНР, известните несвързани вносители в Съюза и органите на КНР.

(7)

Всички заинтересовани страни бяха приканени да изразят становище, да представят информация и да осигурят подкрепящи доказателства в сроковете, определени в известието за започване. На заинтересованите страни също така бе предоставена възможност да подадат искане да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването, и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.3.3.   Изготвяне на извадка

(8)

В известието за започване Комисията посочи, че може да състави извадка от производители износители в КНР и несвързани вносители в съответствие с член 17 от основния регламент. Само един производител износител — United Initiators (Hefei) Co. Ltd, и неговото дружество майка United Initiators (Shanghai) Co., Ltd, се отзоваха и предоставиха необходимата информация. Поради това не беше необходимо да се изготвя извадка от производители износители.

(9)

Няколко вносители заявиха своя интерес в началото на разследването, но нито един от тях не е внасял значителни количества от продукта, предмет на прегледа, по време на разследвания период в рамките на прегледа. Поради това Комисията не състави извадка от вносителите.

1.3.4.   Въпросници и контролни посещения

(10)

Комисията предостави въпросниците за всички износители и изпрати въпросниците на производителите и ползвателите от Съюза. Комисията също така изпрати въпросник на правителството на КНР („ПКНР“). Отговори бяха получени от двама производители от Съюза и един производител износител в КНР.

(11)

Комисията провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата, както и на интереса на Съюза. Бяха проведени контролни посещения на място на следните заинтересовани страни:

а)

китайски производител износител:

United Initiators (Hefei) Co., Ltd. и свързаното с него дружество за продажби United Initiators (Shanghai) Co., Ltd.

б)

производители от Съюза:

RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Германия;

United Initiators GmbH & Co. KG, Германия.

1.3.5.   Процедура за определяне на нормалната стойност съгласно член 2, параграф 6а от основния регламент

(12)

С оглед на достатъчното налични доказателства в искането за преглед, които показват съществуването на значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, Комисията счете за целесъобразно да започне прегледа въз основа на член 2, параграф 6а от основния регламент.

(13)

В резултат на това, за да събере данните, необходими за евентуалното прилагане на член 2, параграф 6а от основния регламент, в известието за започване Комисията прикани всички известни производители в КНР да предоставят информацията, изискана в приложение III към известието, по отношение на материалите за влагане, използвани за производството на продукта, предмет на прегледа. Единственият производител, който изпрати отговор за изготвянето на извадка, предостави и информацията, поискана в приложение III.

(14)

Освен това, за да получи информацията, която счете за необходима за своето разследване по отношение на твърденията за значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, Комисията изпрати въпросник и на ПКНР. Във въпросника ПКНР беше приканено да представи становището си по доказателствата, съдържащи се в искането на заявителите, по всяко друго съдържащо се в досието доказателство относно наличието на значителни нарушения, включително доказателствата, посочени в „Работен документ на службите на Комисията относно значителни нарушения в икономиката на Китайската народна република, изготвен за целите на разследванията за търговска защита“ („доклада“) (7), както и по целесъобразността на прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент в разглеждания случай. Комисията не получи отговор от ПКНР.

(15)

Комисията също така прикани всички заинтересовани страни да изложат становищата си, да представят информация и да осигурят подкрепящи доказателства по отношение на целесъобразността на прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент в рамките на срока, предвиден в известието за започване.

(16)

В известието за започване Комисията също така посочи, че с оглед на наличните доказателства може да е необходимо да се избере подходяща представителна държава съгласно член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент за целите на определянето на нормалната стойност въз основа на цени или референтни стойности, при които няма нарушения.

(17)

На 15 януари 2019 г. Комисията уведоми всички заинтересовани страни с първа бележка към досието (8) („бележката от 15 януари“) за съответните източници, които може да използва за определяне на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 6а, буква д), втора алинея от основния регламент. Въз основа на отговорите на приложение III към известието за започване Комисията представи списък на всички производствени фактори, като например материали, енергия и труд, използвани при производството на пероксосулфати. Освен това, въз основа на критериите за определяне на цени или референтни стойности, при които няма нарушения, Комисията посочи Турция като най-подходяща представителна държава на този етап.

(18)

Комисията даде възможност на всички заинтересовани страни да представят коментари. Комисията получи коментари от заявителите.

(19)

Комисията разгледа тези коментари във втора бележка (9) от 6 май 2019 г. относно източниците, които могат да се ползват за определяне на нормалната стойност („бележката от 6 май“). В бележката от 6 май Комисията също така установи списъка на производствените фактори и отново заключи, че на този етап Турция е най-подходящата представителна държава съгласно член 2, параграф 6а, буква а), първо тире от основния регламент. Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментари. Не бяха получени коментари.

2.   ПРОДУКТ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕГЛЕДА, И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Продукт, предмет на прегледа

(20)

Продуктът, предмет на прегледа, е пероксосулфати (персулфати), в това число калиев пероксимоносулфат сулфат, с произход от КНР, понастоящем класирани в кодове по КН 2833 40 00 и ex 2842 90 80 (код по ТАРИК 2842908020) („продуктът, предмет на прегледа“).

(21)

Пероксосулфатите се използват като инициатор или окислител в редица процеси. Някои примери включват употребата им като инициатор на полимеризация в производството на полимери, като ецващ реактив в производството на печатни платки или като избелващ агент в козметичните продукти за коса.

2.2.   Сходен продукт

(22)

Както бе установено при първоначалното разследване, пероксосулфатите, продавани от промишлеността на Съюза в Съюза, пероксосулфатите, произвеждани и продавани на вътрешния пазар на КНР, и пероксосулфатите, внасяни в Съюза от КНР, имат еднакви основни физически и химически характеристики и еднакви крайни приложения. Поради това те се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА

(23)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на действащите мерки да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга от КНР.

3.1.   Продължаване на дъмпинга на вноса през разследвания период в рамките на прегледа

3.1.1.   Нормална стойност

(24)

Съгласно член 2, параграф 1 от основния регламент, „нормалната стойност се основава обикновено на реално платената или подлежаща на плащане цена от независими купувачи в страната на износа“.

(25)

Съгласно член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент обаче „[в] случай че […] бъде определено, че е нецелесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на страната на износа поради съществуването в тази държава на значителни нарушения по смисъла на буква б), нормалната стойност се формира на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения“ и „включва неизкривени и разумни административни разходи, разходи за продажба и общи разходи, и реализиране на печалба“ (административните разходи, разходите за продажба и общите разходи са наричани по-долу „ПОАР“). Както е обяснено по-долу, в рамките на настоящото разследване Комисията заключи, че въз основа на наличните доказателства и предвид липсата на съдействие от страна на ПКНР и липсата на твърдения от страна на производителите износители е целесъобразно прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент.

3.1.2.   Наличие на значителни нарушения

3.1.2.1.   Въведение

(26)

Член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент гласи: Значителни нарушения са нарушенията, които се проявяват, когато отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини и енергия, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от съществена правителствена намеса. Когато се преценява дали съществуват значителни нарушения се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на един или повече от следните елементи:

обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи;

държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите;

обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар;

неприлагане, дискриминационно прилагане или неправилно прилагане на законодателството в областта на несъстоятелността, дружественото право или вещното право;

изкривяване на разходите за заплати,

достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика или по друг начин не действат независимо от държавата.

(27)

Следователно когато в съответствие с член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент се преценява дали съществуват значителни нарушения, се обръща внимание на потенциалното въздействие на един или повече от тези елементи върху цените и разходите в страната на износа на продукта, предмет на прегледа. Тъй като обаче този списък не е кумулативен, не е необходимо да се вземат предвид всички елементи, за да се установят значителни нарушения. Нещо повече, едни и също фактически обстоятелства може да се използват, за да се докаже съществуването на един или на повече от елементите в списъка. Всяко заключение относно значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква а) трябва да се прави въз основа на всичките налични доказателства. Цялостната оценка за наличие на нарушения също може да отчита общия контекст и ситуацията в държавата износител.

(28)

В член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент се предвижда, че „[к]огато Комисията има основателни данни за евентуално наличие на значителни нарушения, посочени в буква б), в определена държава или в определен сектор в тази държава и когато е необходимо за ефективното прилагане на настоящия регламент, Комисията изготвя, публикува и редовно актуализира доклад с описание на обстоятелствата на пазара, посочени в буква б), в тази държава или сектор“.

(29)

В съответствие с тази разпоредба Комисията изготви доклада (вж. съображение 14), показващ наличието на значителна държавна намеса на много равнища в икономиката в КНР, в това число на специфични нарушения в много ключови производствени фактори (като например земя, енергия, капитал, суровини и труд), както и в конкретни отрасли, включително сектора на пероксосулфатите. Докладът беше включен в досието по разследването още в началния етап.

(30)

Искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие („искането“) предостави допълнителни доказателства за значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) в сектора на пероксосулфатите, които доказателства допълват доклада. Заявителите представиха доказателства, че производството и продажбата на продукта, предмет на прегледа, са засегнати (поне потенциално) от нарушенията, посочени в доклада, по-специално от високите нива на държавна намеса в сектора на пероксосулфатите.

3.1.2.2.   Значителни нарушения, засягащи цените и разходите на вътрешния пазар в КНР: общ икономически контекст

(31)

Китайската икономическа система се основава на концепцията за „социалистическа пазарна икономика“. Тази концепция е залегнала в Китайската конституция и определя икономическото управление на КНР. Основният принцип е „социалистическата обществена собственост върху средствата за производство, а именно собственост на целия народ и колективна собственост на трудещите се“. Държавната икономика е „водеща сила на националната икономика“, а държавата е призвана „да гарантира нейната консолидация и растеж“ (10). Следователно цялостното устройство на китайската икономика не само дава възможност за значителна правителствена намеса в икономиката, но и изрично повелява държавата да я оказва. Схващането, че обществената собственост превъзхожда частната, прониква в цялата правна система и се изтъква като общ принцип във всички основни законодателни актове. Китайският закон за собствеността е отличен пример: той се позовава на началния етап на социализма и възлага на държавата поддържането на основната икономическа система, при която обществената собственост играе доминираща роля. Други форми на собственост се толерират, като законът им позволява да се развиват рамо до рамо с държавната собственост (11).

(32)

Освен това според китайското законодателство социалистическата пазарна икономика се развива под ръководството на Китайската комунистическа партия (ККП). Структурите на китайската държава и на ККП са преплетени на всички равнища (правно, институционално, лично), образувайки една сложна свръхструктура, в която не може да се направи разлика между ролята на ККП и тази на държавата. След изменението на китайската конституция през март 2018 г. водещата роля на ККП се засилва още повече, като се утвърждава в текста на член 1 от Конституцията. След съществуващото първо изречение от документа — „[с]оциалистическата система е основната система на Китайската народна република“ — е вмъкнато ново, второ изречение, което гласи: „[о]пределящата черта на социализма с китайски характеристики е ръководството на Китайската комунистическа партия“ (12). Това показва контрола на ККП върху икономическата система на КНР. Този контрол е присъщ на китайската система и се простира отвъд обичайните граници в други държави, където правителствата упражняват широк макроикономически контрол, в чиито рамки се проявяват силите, действащи на свободния пазар.

(33)

Първо, на ниво цялостен административен контрол китайската икономика е направлявана чрез сложна система за промишлено планиране, която засяга всички икономически дейности в държавата. В своята цялост тези планове обхващат обширна и сложна матрица от сектори и междусекторни политики, която съществува на всички равнища на управлението. Плановете на равнище провинция са подробни, докато националните планове определят по-широки цели. В плановете се посочват и средствата за подкрепа на съответните отрасли/сектори, както и сроковете, в които трябва да бъдат постигнати целите. Някои планове съдържат изрично посочени производствени цели. В съответствие с плановете и с правителствените приоритети отделни промишлени сектори и/или проекти се определят за приоритетни (в положително или в отрицателно отношение), като им се задават конкретни цели за развитие (промишлено обновяване, международно разрастване и други). Икономическите оператори, както държавни, така и частни, трябва ефективно да приспособят търговските си дейности към реалността, наложена от системата за планиране. Поради обвързващия характер на плановете, а също и поради факта, че съответните китайски органи на всички равнища на управление се придържат към системата на планиране и използват дадените им правомощия в съответствие с това, икономическите оператори са принудени да спазват приоритетите, определени в плановете (13).

(34)

Второ, на ниво разпределяне на финансовите ресурси финансовата система на Китай е доминирана от държавните търговски банки. При създаване и прилагане на кредитната си политика тези банки трябва да съгласуват действията си с целите на промишлената политика на правителството, вместо да оценяват на първо място икономическите предимства на даден проект (вж. също раздел 3.3.2.9 по-долу) (14). Същото се отнася и за останалите компоненти на китайската финансова система, в това число капиталовите пазари, пазарите на облигации, частните капиталови пазари и други. Въпреки че са по-малко значими от банковия сектор, те са институционално и оперативно създадени не с цел постигане на максимално ефективно функциониране на финансовите пазари, а с цел осигуряване на контрол и създаване на условия за намеса от страна на държавата и на ККП (15).

(35)

Трето, на ниво регулаторна среда намесата на държавата в икономиката има различни проявления. Например правилата за обществените поръчки редовно се използват за постигане на политически цели, различни от икономическата ефикасност, като по този начин се подкопават пазарните принципи в тази сфера. По-конкретно в приложимото законодателство се предвижда провеждането на обществени поръчки с цел да се улесни постигането на целите, определени в държавните политики. Въпреки това естеството на тези цели остава неопределено, като по този начин се дава широка свобода на преценка на органите за вземане на решения (16). Също така в областта на инвестициите ПКНР поддържа значителен контрол и влияние върху предназначението и размера на държавните и частните инвестиции. Органите използват инвестиционни проучвания, както и различни стимули, ограничения и забрани, свързани с тях, като важен инструмент за подпомагане на целите на промишлената политика, в това число поддържането на държавен контрол върху ключови сектори или укрепването на местната промишленост (17).

(36)

В обобщение китайският икономически модел се основава на някои основни аксиоми, които предвиждат и насърчават прибягването до разнообразни форми на правителствена намеса. Подобна значителна правителствена намеса противоречи на идеята за свободно действие на пазарните сили и води до нарушаване на ефективното разпределяне на ресурсите в съответствие с пазарните принципи (18).

3.1.2.3.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), първо тире от основния регламент: обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на държавата на износа или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи

(37)

В КНР предприятията, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на държавата или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на държавата, представляват съществена част от икономиката.

(38)

Единственият китайски производител на пероксосулфати, който оказа съдействие на Комисията в настоящото разследване, е частна собственост. Комисията не разполага с точна информация относно структурата на собствеността на други дружества, осъществяващи дейност в сектора на пероксосулфатите в КНР.

(39)

Що се отнася до контрола, политическия надзор или указанията от страна на държавата, правителството и ККП поддържат структури, чрез които оказват постоянно влияние върху предприятията. Държавата (и в много отношения също ККП) не само активно формулира общите икономически политики и упражнява надзор над тяхното изпълнение от страна на отделните предприятия, но и отстоява правото си да участва в процеса на вземане на оперативни решения в тези предприятия. Елементите, които свидетелстват за наличието на държавен контрол над предприятията в сектора на пероксосулфатите, са допълнително разгледани в раздел 3.1.2.4 по-долу. При високото равнище на държавен контрол и намеса в химическия сектор, съгласно описаното по-долу, дори частните производители на пероксосулфати са възпрепятствани да работят при пазарни условия.

3.1.2.4.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), второ тире от основния регламент: държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите

(40)

ПКНР може да влияе върху цените и разходите чрез държавното присъствие в предприятията. Както е предвидено в китайското законодателство, звената на ККП в предприятията — както държавни, така и частни — представляват друг канал, чрез който държавата може да се намесва в търговските решения. Съгласно дружественото право на Китай във всяко дружество трябва да се изгради организация на ККП (с най-малко трима членове на ККП, както това е заложено в Устава на ККП) (19) и дружеството трябва да осигури необходимите условия за осъществяване на дейностите на партийната организация. Също така има сведения, че ККП упражнява натиск върху частните дружества да поставят „патриотизма“ на първо място и да следват партийната дисциплина (20). През 2017 г. е отчетено, че партийни звена съществуват в 70 % от около 1,86-те милиона частни дружества, а натискът организациите на ККП да имат последната дума при вземането на търговски решения в съответните дружества нараства (21). Тези правила се прилагат като цяло в китайската икономика. Комисията установи, че тези правила се прилагат и за производителите на пероксосулфати и доставчиците на техните материали за влагане.

(41)

По-конкретно в първоначалното разследване относно пероксосулфатите за едно дружество бе установено, че повечето от директорите в управителния съвет, включително председателят, който притежава значителен дял в дружеството, са същите лица, които са заемали тези постове и преди приватизацията и са били назначени от държавата. Също така беше установено, че те са членове на ККП. Освен това дружеството не можа да докаже, че акциите са платени по време на приватизационния процес (22).

(42)

За друго дружество, създадено като държавно предприятие и приватизирано през 2000 г., разследването установи, че трима членове на персонала, които са заемали ръководни длъжности преди приватизацията, са провели приватизацията и са запазили контрол над основните органи на дружеството, които участват в процеса на взимане на решения. Беше установено, че тези три лица са членове на ККП (23). Що се отнася до трето дружество, разследвано при първоначалното разследване, беше установено, че капиталът, използван при учредяването на дружеството, е бил получен от колективно притежавани предприятия, управлявани от настоящия председател на дружеството (24).

(43)

Присъствието и намесата на държавата на финансовите пазари (вж. също раздел 3.3.2.8 по-долу), както и при доставките на суровини и материали за влагане, също нарушават пазара (25).

(44)

Въз основа на горепосоченото и поради липсата на информация, опровергаваща гореспоменатите съображения, Комисията стигна до заключението, че държавното присъствие в предприятията в сектора на пероксосулфатите, както и във финансовия сектор и в други сектори за входящи ресурси, в съчетание с рамката, описана в раздел 3.3.2.3 и в последващите раздели, дава възможност на ПКНР да се намесва по отношение на цените и разходите.

3.1.2.5.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), трето тире от основния регламент: обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар

(45)

Посоката на развитие на китайската икономика в значителна степен се определя от сложна система на планиране, с която се набелязват приоритети и цели, върху които централните и местните органи трябва да се съсредоточат. На всички равнища на управление съществуват съответни планове, които обхващат практически всички сектори на икономиката, а целите, определени посредством инструментите за планиране, са от задължителен характер и органите на всяко административно равнище наблюдават изпълнението на плановете от органите на съответното по-ниско равнище. Като цяло системата на планиране в КНР води до насочването на ресурси към сектори, определени от правителството за стратегически или за важни в друго отношение за политиката, вместо до разпределянето им съгласно пазарните сили (26).

(46)

Най-всеобхватният и подробен политически документ относно китайския химически сектор е 13-ият петгодишен план за нефтохимическата и химическата промишленост (2016—2020 г.) („планът“). Що се отнася например до амоняка, основната суровина за производството на пероксосулфатите, в плана се призовава за съсредоточаване на вниманието върху насърчаването на изграждането на втората фаза на съоръжението за производство на амоняк Cangzhou Zhengyuan с капацитет 600 000 тона (27). В плана се предвижда, че по принцип не следва да се изгражда ново съоръжение за синтетичен амоняк, което да използва за суровина бездимни въглища и природен газ. Вместо това следва да се разчита на развитието на конкурентно предимство за отрасъла с цел създаване на нови връзки в отрасловата верига, като например въглеродно-химическия отрасъл (28). В плана също така се насърчават технологии и оборудване, гарантиращи годишно производство, надвишаващо един милион тона синтетичен амоняк и синтетичен метанол (29).

(47)

По отношение на друга основна суровина — сярна киселина, в 13-ия петгодишен план за нефтохимическата промишленост за провинция Hebei се дава пример за това как целите и задачите на политиката се прехвърлят от националното равнище на следващото административно ниво. След преглед на постигнатото по 12-ия петгодишен план, в плана се посочват основните проблеми за предстоящия петгодишен период, като например необходимостта от подобряване на структурата на продукта (30).

(48)

По отношение на друга суровина — калиев хидроксид, в 13-ия петгодишен план калиевите соли се посочват като минерални ресурси. В плана се набелязват редица проблеми в миннодобивния сектор: случаите на държавна намеса при разпределението на ресурсите все още са сравнително многобройни, пазарните принципи, приложими към правата в областта на миннодобивната дейност, не са всеобхватни, съвременната система на миннодобивния пазар все още не е завършена (31). Калиевата сол е едно от полезните изкопаеми, които са определени като „стратегически“. Една от изричните цели на плана е да се консолидират базите за запаси от калиева сол в Qinghai Chaerhan и Xinjiang Lopnur, за да се запази степента на самодостатъчност на национално равнище на нива от 55 % до 60 % и да се контролира интензивността на добива на калиева сол и новите увеличения на производствения капацитет (32).

(49)

Освен това други интервенции на държавно равнище засягат веригата на доставки в цял Китай за основните суровини и за електроенергия. Налице е висока степен на държавна намеса в сектора на електроенергията, свръхкапацитет, диференциация и/или преференциално ценообразуване за електроенергия, като целта е да се намалят сметките за електроенергия за сектора на пероксосулфатите в Китай (33). По отношение на амониевия сулфат съществуват схеми за субсидиране, по-специално данъчни програми, предоставяне на земя, програми за отпускане на заеми и безвъзмездни средства, както и други програми (34). По отношение на натриевия хидроксид (сода каустик) е налице доставка на електроенергия при по-ниски тарифи (35).

(50)

Поради това е установено, че ПКНР е въвело редица обществени политики, влияещи върху силите, действащи на свободния пазар, по отношение на производството на суровините, използвани в сектора на пероксосулфатите. Тези мерки не позволяват на пазарните сили да действат нормално.

3.1.2.6.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), четвърто тире от основния регламент: неприлагане, дискриминационно прилагане или неправилно прилагане на законодателството в областта на несъстоятелността, дружественото право или вещното право

(51)

Съгласно наличната информация китайската система в областта на несъстоятелността изглежда неподходяща за постигането на собствените си основни цели, като например справедливо уреждане на вземания и дългове и защита на законните права и интереси на кредиторите и длъжниците. Това, изглежда, се дължи на факта, че макар китайското законодателство в областта на несъстоятелността формално да се основава на принципи, сходни с тези в други държави, китайската система се характеризира със системно занижено правоприлагане. Броят на случаите на несъстоятелност остава пословично нисък на фона на мащабите на икономиката на държавата, не на последно място поради редица слабости в производствата по несъстоятелност, които реално играят ролята на възпиращ фактор при подаване на заявления за обявяване в несъстоятелност. При това държавата продължава да играе силна и активна роля в производствата по несъстоятелност, като често оказва пряко влияние върху техния изход (36).

(52)

В допълнение слабостите на системата в областта на правата на собственост са особено очевидни при собствеността върху земята и правата за ползване на земя в КНР (37). Цялата земя е собственост на китайската държава (земите в селските райони са „колективна собственост“, а тези в градските райони са „държавна собственост“). Разпределянето на земи зависи единствено от държавата. Съществуват законови разпоредби, с които се цели разпределянето на правата за ползване на земя да става по прозрачен начин и на пазарни цени, например чрез въвеждане на тръжни процедури. Тези разпоредби обаче редовно не се спазват, като някои купувачи получават земите си безплатно или на цени под пазарните (38). Освен това при разпределянето на земи органите често преследват конкретни политически цели, в това число изпълнението на икономическите планове (39).

(53)

Поради това изглежда, че китайските закони в областта на несъстоятелността и вещното право не работят добре, което води до нарушения при поддържането на дейността на дружества в несъстоятелност и предоставянето и придобиването на земя в КНР. Тези закони се прилагат и по отношение на сектора на пероксосулфатите и доставчиците на суровини за него. По отношение на двама производители на пероксосулфати Комисията установи пренасяне на нарушенията от непазарната икономика, по-специално по отношение на разходите за придобитите права за ползване на земя (40). Предоставянето на права за земеползване на занижени цени беше потвърдено и от проведени наскоро разследвания в други сектори (41).

(54)

С оглед на горепосоченото и при липсата на сътрудничество в този случай Комисията стигна до заключението, че е налице дискриминационно или неправилно прилагане на законодателството в областта на несъстоятелността и собствеността в сектора пероксосулфатите.

3.1.2.7.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), пето тире от основния регламент: изкривяване на разходите за заплати

(55)

В КНР не може да се развие напълно пазарно ориентирана система на заплащане на труда, тъй като работниците и работодателите са възпрепятствани в правото си на колективно сдружаване. КНР не е ратифицирала някои от основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), по-специално тези относно свободата на сдружаване и относно колективното договаряне (42). Съгласно националното право в страната действа само една синдикална организация. Тази организация обаче не е независима от държавните органи и ангажиментът ѝ към колективното договаряне и защитата на правата на работниците остава минимален (43). Освен това мобилността на китайската работна сила е възпрепятствана от системата за регистриране на домакинствата, с която достъпът до пълния набор от социални осигуровки и други обезщетения се ограничава само до местните жители на дадена административна област. В резултат на това обикновено работниците, които нямат местна адресна регистрация, се намират в уязвимо положение от гледна точка на заетостта и получават по-ниски доходи в сравнение с притежателите на такава регистрация (44). Тези констатации показват изкривяване на разходите за заплати в КНР.

(56)

Досието по настоящото разследване не съдържа някакви сведения, които сочат, че секторът на пероксосулфатите не подлежи на системата на китайското трудово право. В действителност този сектор е засегнат по същия начин от изкривяването на разходите за заплати както пряко (при производството на продукта, предмет на прегледа), така и косвено (при ползването на капитал или материали за влагане, предоставяни от дружества, които са обхванати от същата система на трудово право в КНР).

(57)

Въз основа на горепосоченото Комисията стигна до заключението, че е налице изкривяване на разходите за заплати в сектора на пероксосулфатите, включително по отношение на продукта, предмет на прегледа.

3.1.2.8.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), шесто тире от основния регламент: достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика или по друг начин не действат независимо от държавата

(58)

Достъпът до капитал за корпоративни участници в КНР е белязан от различни нарушения.

(59)

Първо, китайската финансова система се характеризира със силна позиция на държавните банки (45), които вземат предвид критерии, различни от икономическата жизнеспособност на даден проект, при предоставянето на достъп до финансиране. Подобно на нефинансовите държавни предприятия (ДП) банките остават свързани с държавата не само чрез собствеността, но и посредством лични отношения (висшите ръководни кадри на големите държавни финансови институции в крайна сметка се назначават от ККП) (46) и отново — точно както в случая на нефинансовите държавни предприятия — банките редовно изпълняват обществени политики, разработени от правителството. По този начин банките спазват изричното правно задължение да извършват дейността си в съответствие с нуждите на националното икономическо и социално развитие, ръководени от промишлената политика на държавата (47). Тази ситуация допълнително се задълбочава от други съществуващи правила, които насочват финанси към отрасли, определени от правителството като „насърчавани“ или важни в друго отношение (48).

(60)

Макар да се признава, че може да има редица правни инструменти, в които се посочва необходимостта от спазване на нормално банково поведение и на пруденциални правила, като например необходимостта от проверка на кредитоспособността на кредитополучателя, относимите доказателства сочат, че тези разпоредби играят едва второстепенна роля в прилагането на различните правни инструменти (49). До същия извод беше достигнато и вследствие на констатациите, направени в предходни разследвания за търговска защита (50).

(61)

Освен това кредитните рейтинги на акции и облигации често са предмет на нарушения поради различни причини, включително поради факта, че оценката на риска се влияе както от стратегическото значение на дружеството за ПКНР, така и от надеждността на предоставяните от него имплицитни гаранции. Оценките недвусмислено показват, че китайските кредитни рейтинги системно съответстват на по-ниски международни рейтинги (51).

(62)

Това води до склонност към кредитиране на ДП, на големи и влиятелни частни предприятия, както и на предприятия в ключови отрасли, което от своя страна означава, че не всички участници на пазара са равнопоставени по отношение на достъпа до капитал и неговата цена.

(63)

Второ, разходите по заеми се поддържат изкуствено ниски, за да се стимулира растежът на инвестициите. Това води до прекомерно ползване на капиталови инвестиции с все по-ниска възвръщаемост. Доказателство за това е неотдавнашното нарастване на корпоративното кредитиране в държавния сектор въпреки рязкото намаляване на рентабилността, което показва, че механизмите в банковата система не следват обичайните търговски принципи.

(64)

На трето място, въпреки че през октомври 2015 г. беше постигнато либерализиране на номиналния лихвен процент, ценовите сигнали все още не са резултат от свободни пазарни сили, а са повлияни от нарушения, предизвикани от правителството. Делът на кредитите със или под референтния лихвен процент все още е 45 % от общото кредитиране, а прибягването до целеви кредити изглежда се е засилило, тъй като този дял се е увеличил значително след 2015 г. въпреки влошаването на икономическите условия (52). Изкуствено ниските лихвени проценти водят до занижена цена на капитала и съответно — до прекомерното му използване.

(65)

Общият растеж на кредитите в КНР показва влошаване на ефективността на разпределянето на капитала, като няма никакви признаци за ограничаване на отпускането на кредити, както би се очаквало в пазарна среда без нарушения. В резултат на това през последните години необслужваните кредити бързо са се увеличили. Изправено пред нарастване на заемите с висок кредитен риск, ПКНР е предпочело да избегне изпадането в неплатежоспособност. Така проблемът с лошите кредити се урежда с отпускането на нови средства за финансиране на дългове, като по този начин се създават т.нар. дружества „зомби“, или с прехвърляне на собствеността върху дълга (например чрез сливания или замяна на дълг срещу капитал), без непременно с това да се решава основният проблем с дълга или да се отстраняват причините за възникването му (53).

(66)

Въпреки стъпките, предприети наскоро за либерализиране на пазара, системата за корпоративно кредитиране в КНР е засегната съществено от значителни системни проблеми и нарушения, произтичащи от все така всеобхватната роля на държавата на капиталовите пазари.

(67)

Досието по настоящото разследване не съдържа сведения, които показват, че производителите на пероксосулфати и/или доставчиците на суровини и други материали за влагане не се възползват от тази финансова система.

(68)

Въз основа на горепосоченото Комисията стигна до заключението, че производителите на пероксосулфати са имали достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика или по друг начин не действат независимо от държавата.

3.1.2.9.   Системен характер на описаните нарушения

(69)

Комисията отбеляза, че нарушенията, описани в доклада, не се ограничават само до конкретен сектор на промишлеността. Напротив, наличните доказателства сочат, че информацията относно китайската система и нейните характеристики, описани в раздели 3.1.2.1—3.1.2.8 по-горе, както и в части А и Б от доклада, важат за цялата държава и за всички сектори на икономиката.

(70)

За да се произвеждат пероксосулфати са необходими основни суровини. Ясно е, че когато производителите на пероксосулфати купуват/договарят тези материали за влагане, заплатените от тях цени (които се отчитат като разходи) също са обект на същите горепосочени системни нарушения. Например доставчиците на материали за влагане наемат работна сила на цена, която е обект на нарушенията. Те имат достъп до заеми, които са обект на нарушения във финансовия сектор или при разпределянето на капитал. Освен това дейността им е направлявана от системата за планиране, която се прилага на всички равнища на управление и във всички отрасли.

(71)

Съответно за целите на разследването не могат да се ползват нито вътрешните продажни цени на пероксосулфатите, нито производствените разходи (в това число разходите за суровини, енергия, земя, финансиране, труд и т.н.), тъй като ценообразуването е нарушено от значителна правителствена намеса, както е описано по-горе. Действително правителствената намеса, описана във връзка с разпределянето на капитал, земя, труд, енергия и суровини, съществува навсякъде в КНР. Това означава например, че даден материал за влагане, който сам по себе си е произведен в КНР чрез комбиниране на редица производствени фактори, е изложен на въздействието на значителни нарушения.

3.1.2.10.   Заключение

(72)

Анализът, изложен в раздели 3.1.2.2—3.1.2.9, който включва разглеждане на всички налични доказателства във връзка с намесата на КНР в нейната икономика като цяло, както и в сектора за производство на пероксосулфати (в това число на продукта, предмет на прегледа), показа, че нито цените, нито разходите, в това число тези за суровини, енергия и труд, са формирани от силите, действащи на свободния пазар, защото са повлияни от съществена правителствена намеса по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент. Въз основа на това и предвид липсата на съдействие от страна на ПКНР, както и предвид ограничената информация по тези въпроси, предоставена от производителите износители в КНР, Комисията стигна до заключението, че в този случай не е целесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар, за да се установи нормалната стойност.

(73)

Вследствие на това Комисията пристъпи към формиране на нормалната стойност изключително на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения, което в този случай означава на основата на съответните разходи за производство и продажба в подходяща представителна държава в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, както е изложено в следващата точка. Комисията припомни, че не бяха отправени твърдения по силата на член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, че някои вътрешни разходи не са изкривени.

3.1.3.   Представителна държава

(74)

Комисията основава избора си на представителна държава въз основа на следните критерии:

а)

равнище на икономическо развитие, сходно с това на КНР. За тази цел Комисията оцени държавите с брутен национален доход на глава от населението, сходен с този на КНР, въз основа на базата данни на Световната банка (54);

б)

производство на продукта, предмет на прегледа, в тази държава;

в)

наличие на съответни публични данни в тази държава;

г)

в случаите, когато има повече от една възможна представителна държава, приоритет се дава, когато това е подходящо, на държавата с адекватно равнище на социална закрила и опазване на околната среда.

(75)

Въз основа на данните, с които разполага Комисията, продуктът, предмет на прегледа, се произвежда в ограничен брой държави и от ограничен брой производители. Основното производство е разположено в Китайската народна република, Индия, ЕС, Турция, Япония и САЩ.

(76)

От държавите, където се извършва производството, само Турция има равнище на икономическо развитие, подобно на Китайската народна република, съгласно индекса на Световната банка.

Следователно, въз основа на горепосочените критерии, Турция бе идентифицирана като единствената възможна представителна държава.

(77)

Единствената страна, която предостави коментари — заявителите, подкрепи този избор. При липсата на каквито и да било коментари, противоречащи на използването на Турция като представителна държава, Комисията потвърди констатациите си във връзка с представителната държава и конструира нормалната стойност въз основа на данни от Турция.

3.1.4.   Методология на изчисляване

(78)

За да определи формираната нормална стойност, Комисията приложи следната методика. Първо, Комисията определи производствените разходи, при които няма нарушения. След това тя умножи коефициентите на използване, наблюдавани на равнището на производствения процес на оказалия съдействие производител износител по отношение на материалите, труда и електроенергията, по разходите за единица продукция, при които няма нарушения, в Турция, която е представителната държава в случая.

(79)

Второ, Комисията добави към производствените разходи, посочени по-горе, ПОАР и печалбата на турското дружество Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi („Ak-kim“). Ak-kim е единственото дружество, което произвежда пероксосулфати в представителната държава, за което са налични публично достъпни данни в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент. Поради това, при липсата на каквито и да било коментари от страна на заинтересованите страни, Ak-kim беше счетено за подходящо дружество за определяне на незасегнат от нарушения и разумен размер на ПОАР и печалбата за изчисляването на нормалната стойност.

(80)

Въз основа на горепосоченото, за оказалия съдействие производител износител Комисията формира нормалната стойност по продуктови видове на базата на цена франко завода в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент.

3.1.4.1.   Данни, използвани за формиране на нормалната стойност

(81)

В бележките от 15 януари и 6 май Комисията заяви, че за да конструира нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, възнамерява да използва следните източници:

а)

Global Trade Atlas (GTA) (55) за суровините;

б)

Турският статистически институт (Turkstat) (56) за труда и електроенергията;

в)

Orbis (57) за финансовите данни на турското дружество Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi по отношение на ПОАР и печалбата.

(82)

В следната таблица са обобщени производствените фактори, използвани при изчисленията, с техните съответни кодове по ХС, и стойностите за единица продукт по данни от GTA или турските бази данни, включително вносните мита и транспортните разходи.

Таблица1

Производствени фактори

Производствен фактор

Код по ХС (58)

Цена в RMB/брой

Суровини

Сярна киселина; Олеум

2807 00

371,86/тон

Безводен амоняк

2814 10

2 099,05/тон

Амониев сулфат

3102 21

1 079,46/тон

Натриев хидроксид (сода каустик)

2815 12

2 601,91/тон

Калиев хидроксид

2815 20

4 063,65/тон

Труд

Разходи за труд в производството

N/A

43,96/час

Енергия

Електроенергия

N/A

0,485/kWh

3.1.4.2.   Суровини

(83)

За да установи незасегнатата от нарушения цена на суровините, доставени на входа на завода на производителя от представителната държава, Комисията използва като основа среднопретеглената цена на вноса за представителната държава, както е отчетена в GTA, към която са добавени вносните мита и разходите за транспорт. Вносът от КНР беше изключен предвид значителните нарушения в държавата, както е установено в раздел 3.1.2 по-горе. Като се изключи КНР, вносът от други трети държави остава представителен, като варира от 48 % до 100 % от общия обем на вноса в Турция.

(84)

По отношение на вносните мита Комисията отбеляза, че Турция е внасяла съответните суровини от повече от 70 държави с различно равнище на ставките на вносните мита и значителни разлики в обемите. Поради това и като се има предвид, че при преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките не е необходимо да се изчислява точен дъмпингов марж, а по-скоро да се установи вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга, Комисията изчисли вносните мита за всяка суровина въз основа на представителните обеми на вноса от ограничен брой държави, които за повечето суровини представляват почти целия внос и никога по-малко от 90 % от общия внос.

(85)

Комисията изрази разходите за транспорт, направени от оказалия съдействие производител износител за доставката на суровини, като процент от действителните разходи за тези суровини, и след това приложи същия процент към незасегнатите от нарушения разходи за същите суровини, за да получи незасегнатите от нарушения разходи за транспорт. Комисията счете, че в контекста на настоящото разследване съотношението между суровината на производителя износител и отчетените транспортни разходи може разумно да се използва като показател за оценка на незасегнатите от нарушения разходи за суровини, когато са доставени в завода на дружеството.

3.1.4.3.   Труд

(86)

Турският статистически институт публикува подробна информация за възнагражденията в различните икономически сектори в Турция. Комисията използва данните за работните заплати, съобщени за преработващата промишленост за 2016 г. за икономическата дейност С.20 (Производство на химикали и химически продукти) (59) съгласно класификацията NACE Rev.2 (60). Средната месечна стойност за 2016 г. беше надлежно коригирана спрямо инфлацията, като се използва публикуваният от Турския статистически институт индекс на цените на производителите на вътрешния пазар (61).

3.1.4.4.   Електроенергия

(87)

Цената на електроенергията за промишлени ползватели в Турция се публикува от Турския статистически институт в редовните му съобщения за медиите. Комисията използва данните за цените на електроенергията за промишлеността в съответния интервал на потребление в Kuruș/kWh (62), публикувани на 26 март 2019 г. (обхващащи разследвания период в рамките на прегледа) (63).

3.1.4.5.   Разходи за пара и други преки разходи

(88)

Парата не е предмет на трансгранична търговия и няма код по ХС. Поради това, за да установи незасегнатата от нарушения стойност на парата, Комисията първо изчисли процента на парата спрямо останалите производствени фактори и след това приложи този процент към незасегнатите от нарушения общи разходи за същите производствени фактори.

(89)

Комисията следваше същата методология за други преки разходи, представляващи заедно около 2 % от общата стойност на производствените фактори, отчетени от производителя износител.

3.1.4.6.   Общопроизводствени разходи

(90)

С цел да установи незасегнатата от нарушения стойност на общопроизводствените разходи, Комисията използва дела на общопроизводствените разходи в производствените разходи в структурата на разходите на оказалия съдействие производител износител. По-точно, Комисията първо изчисли действителните общопроизводствени разходи на оказалия съдействие производител износител като процент от общите действителни производствени разходи. След това Комисията приложи същия процент към незасегнатата от нарушения стойност на производствените разходи, за да получи незасегнатата от нарушения стойност на общопроизводствените разходи. Комисията счете, че този подход е разумен в случая, тъй като не са налични публично достъпни данни относно общопроизводствените разходи на турския производител, избран за изчислението на ПОАР и печалбата (вж. съображение (91)), и така изчисленият размер отразява действителните производствени фактори, използвани от всеки производител износител, а след това се умножава по незасегнатата от нарушения цена на производството, като се използва съответната представителна държава.

3.1.4.7.   ПОАР и печалба

(91)

Съгласно член 2, параграф 6а, буква а), четвърта алинея от основния регламент „[ф]ормираната нормална стойност включва неизкривени и разумни административни разходи, разходи за продажба и общи разходи, и реализиране на печалба“.

(92)

С цел да се установи незасегната от нарушения стойност за ПОАР и за печалба, Комисията използва финансовите данни от единственото турско дружество, произвеждащо продукта, предмет на прегледа — Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, както е посочено в базата данни Orbis (64). Въз основа на наличната информация за дружеството по-голямата част от стопанската му дейност се отнася до продукта, предмет на прегледа, и въз основа на информацията от финансовите отчети през този период не са настъпили извънредни събития, които налагат корекция на отчетените данни.

(93)

В резултат от това следните елементи бяха добавени към неизкривените производствени разходи:

а)

ПОАР в размер на 19,34 % от цената на продадените стоки, добавени към сбора на производствените разходи;

б)

ПОАР в размер на 27,81 % от цената на продадените стоки, добавени към производствените разходи.

3.2.   Експортна цена и дъмпингов марж

(94)

През разследвания период в рамките на прегледа оказалият съдействие производител износител е продавал само незначителни обеми в Съюза. Поради тази причина беше установено, че цените не са представителни. Затова Комисията не счете тези продажби за надеждна основа за определяне на експортната цена за целите на изчисляване на дъмпинга.

3.3.   Вероятност за повторно възникване на дъмпинга

(95)

Според данните, докладвани от COMEXT, на практика целият внос в Съюза от КНР по време на разследвания период в рамките на прегледа е бил осъществяван от износителя, за когото при първоначалното разследване (65) бе установено, че не е извършвал дъмпинг и който не е обект на настоящия преглед.

(96)

Поради това, в съответствие с методологията, използвана при предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията направи сравнение между експортната цена на оказалия съдействие производител износител за трети държави (66) и нормалната стойност за анализа на вероятността от повторно възникване на дъмпинга, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

3.3.1.   Сравнение между нормалната стойност и експортната цена за останалата част на света

(97)

За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортните цени за останалата част от света, Комисията надлежно отчете, под формата на корекции, разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Тя коригира цените на експортните продажби FOB за вътрешния товарен превоз, разходите за обработка, товарене и опаковане, банковите такси и кредитните разходи, като цените на продажбите CIF освен това бяха коригирани с оглед на океанската застраховка и навлото.

(98)

Тъй като производителят износител е платил пълния размер на ДДС върху експортните си продажби, Комисията коригира конструираната нормална стойност с пълния размер на ДДС.

(99)

Така Комисията установи, че оказалият съдействие производител продава на всички трети държави на цени, които са с повече от 20 % под нормалната стойност.

3.3.2.   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(100)

В КНР има 15 производители на продукта, предмет на прегледа. В искането за преглед въз основа на вътрешна информация (67) заявителите считат, че Китай притежава значителен свръхкапацитет от най-малко 75 000 тона годишно (68). Производствен капацитет от такъв мащаб означава, че само Китай би могъл да покрие общото потребление на Съюза, оценено на между 35 000 и 45 000 тона по време на разследвания период в рамките на прегледа.

(101)

Въз основа на горепосоченото Комисията стигна до заключението, че Китай е сред най-големите производители на пероксосулфати в света и че има значителен свободен капацитет, който може лесно да бъде изнесен за Съюза, ако мерките бъдат отменени.

(102)

В допълнение пазарът на Съюза остава привлекателен за китайските производители износители поради относително големия си мащаб и стабилно увеличаващото се потребление, както е описано в раздел 5.2.

3.4.   Заключение относно вероятността за повторно възникване на дъмпинга

(103)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до извода, че съществува вероятност дъмпингът да се повтори, ако се допусне срокът на действие на настоящите мерки да изтече. По-специално равнището на нормалните стойности, установени в Китай, равнището на експортните цени на оказалия съдействие производител за пазарите на трети държави, привлекателността на пазара на Съюза и наличието на значителен производствен капацитет в КНР сочат, че има голяма вероятност от повторно възникване на дъмпинга, в случай че настоящите мерки бъдат отменени.

4.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДАТА

4.1.   Производство на Съюза и промишленост на Съюза

(104)

Пероксодисулфати се произвеждат от двама производители в Съюза. Те представляват 100 % от общото производство на Съюза по време на РПП. Двамата производители подкрепиха искането за преглед и оказаха съдействие при разследването.

(105)

Следователно тези две дружества представляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент и ще бъдат наричани по-нататък „промишлеността на Съюза“.

4.2.   Предварителна забележка

(106)

За да се запази поверителността съгласно член 19 от основния регламент, данните, които се отнасят до двамата производители от Съюза са представени под формата на индекси или диапазони от стойности.

(107)

Информацията относно вноса беше анализирана на равнище код по КН за трите основни вида на сходния продукт, амониев персулфат, натриев персулфат и калиев персулфат, и на ниво код по ТАРИК за четвъртия вид, калиев пероксимоносулфат. Анализът на вноса беше допълнен от данните, събрани в съответствие с член 14, параграф 6 от основния регламент.

4.3.   Потребление в Съюза

(108)

Потреблението на Съюза беше установено на основата на обема на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза и на данни от Евростат за вноса, на ниво код по КН и код по ТАРИК. Тази информация за обема на продажбите беше сверена и при необходимост актуализирана спрямо проверената информация от производителите от Съюза.

(109)

През разглеждания период потреблението на Съюза е претърпяло следното развитие:

Таблица 2

Потребление

 

2015

2016

2017

РПП

Потребление (тонове)

37 000 – 43 000

37 000 – 43 000

37 000 – 43 000

37 000 – 43 000

Индекс (2009 г.=100)

100

100

106

108

Източници: Отговори на въпросника, данни от Евростат, базата данни по член 14, параграф 6

(110)

През разглеждания период потреблението на Съюза се е увеличило с 8 %.

4.4.   Внос в Съюза от КНР

4.4.1.   Обем и пазарен дял

(111)

Както е посочено в съображение (95) по-горе, почти целият внос от КНР е с произход от едно дружество, за което при първоначалното разследване бе установено, че не извършва дъмпинг. Като се има предвид, че вносът, обхванат от мерките, е незначителен (пазарен дял в размер на по-малко от 1 %), Комисията установи, че цените не са представителни. Вследствие на това Комисията стигна до заключението, че развитието на цените на дъмпинговия внос не може да бъде анализирано. По същата причина не беше възможно да се изчисли подбиването на цените.

4.5.   Внос от други трети държави

(112)

Обемът на вноса, цените и пазарният дял от други държави, както и недъмпинговият внос от Китай по време на разглеждания период са посочени в таблицата по-долу. От съображения за поверителност, както е обяснено в съображение (106) по-горе, данните за пазарния дял и цените на вноса от Китай, които не са предмет на дъмпинг, се оповестяват под формата на индекси.

Таблица 3

Внос от други трети държави и недъмпингов внос от Китай

 

2015

2016

2017

РПП

Китай

Обем на вноса (в тонове)

3 000 – 3 500

2 500 – 3 000

3 500 – 4 000

4 000 – 4 500

Обем на недъмпинговия внос

Индекс (2015 г.=100)

100

84

114

135

Цена (EUR/t)

1 100 – 1 300

1 100 – 1 200

1 000 – 1 100

1 000 – 1 100

Пазарен дял

Индекс (2015 г.=100)

100

84

108

125

Турция

Обем на вноса (в тонове)

2 328

2 522

2 008

2 303

Индекс (2015 г.=100)

100

108

86

99

Цена (EUR/t)

1 177

1 216

1 240

1 344

Индекс (2015 г.=100)

100

103

105

114

Пазарен дял

Индекс

100

108

82

92

САЩ

Обем на вноса (в тонове)

4 520

4 828

5 019

5 364

Индекс (2015 г.=100)

100

107

111

119

Цена (EUR/t)

1 104

1 588

1 204

1 275

Индекс (2015 г.=100)

100

144

109

116

Пазарен дял

Индекс

100

107

105

110

Индия

Обем на вноса (в тонове)

934

956

1 299

1 668

Индекс (2015 г.=100)

100

102

139

179

Цена (EUR/t)

1 537

1 514

1 487

1 545

Индекс (2015 г.=100)

100

99

97

101

Пазарен дял

Индекс

100

102

132

165

Други трети държави

Обем на вноса (в тонове)

819

1 042

1 223

1 088

Индекс (2009 г.=100)

100

127

149

133

Цена (EUR/t)

1 148

1 397

1 305

1 411

Индекс (2009 г.=100)

100

122

114

123

Пазарен дял

Индекс

100

127

141

123

Общо трети държави

Обем на вноса (в тонове)

9 000 – 12 000

10 000 – 13 000

11 000 – 14 000

12 000 – 15 000

Индекс (2009 г.=100)

100

102

112

125

Цена (EUR/t)

1 000 – 1 200

1 200 – 1 400

1 200 – 1 400

1 200 – 1 400

Индекс (2009 г.=100)

100

117

102

106

Пазарен дял

Индекс

100

102

106

116

Източници: данни от Евростат, базата данни по член 14, параграф 6

(113)

Обемът на вноса от други трети държави (включително недъмпинговия внос от Китай) на пазара на Съюза се е увеличил с около 25 % по време на разглеждания период, а средната цена се е увеличила с около 6 % през същия период. Пазарният дял на други трети държави (включително недъмпинговият внос от Китай) също се е увеличил с около 16 % през същия период. Същевременно промишлеността на Съюза е отбелязала увеличение на цените средно с 5 %, както е посочено в съображение (124) по-долу.

4.6.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

(114)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент проучването на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза включваше оценка на всички икономически фактори и показатели, които имат отношение към състоянието на промишлеността на Съюза по време на разглеждания период.

4.6.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(115)

През разглеждания период производството, производственият капацитет и използването на капацитета на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 4

 

2015

2016

2017

РПП

Производствен обем (в тонове)

30 000 – 40 000

30 000 – 40 000

30 000 – 40 000

30 000 – 40 000

Индекс (2015 г.=100)

100

100

104

101

Производствен капацитет (в тонове)

40 000 – 45 000

40 000 – 45 000

40 000 – 45 000

40 000 – 45 000

Индекс (2015 г.=100)

100

104

103

103

Използване на капацитета (%)

80 – 90

80 – 90

80 – 90

80 – 90

Индекс (2015 г.=100)

100

96

101

99

Източник: отговори на въпросника.

(116)

От това следва, че е налице слабо увеличение на производствения капацитет (с 2—4 %), но обемът на производството и използването на капацитета са останали стабилни.

4.6.2.   Обем на продажбите и пазарен дял в Съюза

(117)

През разглеждания период продажбите в Съюза от страна на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 5

 

2015

2016

2017

РПП

Обем на продажбите в Съюза (в тонове)

20 000 – 30 000

20 000 – 30 000

20 000 – 30 000

20 000 – 30 000

Индекс (2015 г.=100)

100

99

103

101

Пазарен дял

Индекс (2015 г.=100)

100

99

98

93

Източници: Отговори на въпросника, данни от Евростат, базата данни по член 14, параграф 6

(118)

Продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза са се запазили стабилни през разглеждания период. Въпреки това промишлеността на Съюза постепенно е загубила пазарен дял през същия период със 7 %, докато потреблението на Съюза се е увеличило с 8 %.

4.6.3.   Заетост и производителност

(119)

През разглеждания период равнището на заетост и производителността на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6

 

2015

2016

2017

РПП

Индекс на заетите лица (2015 г.=100)

100

103

102

103

Индекс на производителността (2015 г.=100)

100

97

102

99

Източник: отговори на въпросника.

(120)

Заетостта се е увеличавала през целия разглеждан период и е нараснала с 3 %. През разглеждания период производителността на работната сила на производителите от Съюза, измерена като продукция (в тонове) на наето лице за една година, е останала стабилна. Това отчасти се дължи на усилията на промишлеността на Съюза през предходните години да отговори на натиска от дъмпинговия внос от КНР към съответния момент, като вече е била увеличена производителността на високи ниво преди разглеждания период.

4.6.4.   Растеж

(121)

През разглеждания период ръстът на потреблението в Съюза е бил 8 процентни пункта. Промишлеността на Съюза обаче не е могла да се възползва от това леко увеличение на потреблението, тъй като е продължила да губи пазарен дял по време на разглеждания период.

4.6.5.   Запаси

(122)

През разглеждания период равнището на запасите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 7

 

2015

2016

2017

РПП

Запаси (в тонове)

2 000 – 3 000

2 000 – 3 000

2 000 – 3 000

2 000 – 3 000

Индекс (2015 г.=100)

100

113

101

108

Източник: отговори на въпросника.

(123)

Въпреки че нивото на запасите на промишлеността на Съюза се е увеличило между 2015 г. и РПП, то остава сравнително ниско спрямо нивото на производство.

4.6.6.   Средни единични продажни цени в Съюза и производствени разходи

(124)

През разглеждания период средните единични продажни цени за несвързани клиенти в Съюза и средните производствени разходи за единица продукция на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 8

 

2015

2016

2017

РПП

Средна единична продажна цена в Съюза

Индекс (2015 г.=100)

100

101

101

105

Разходи за единица продукция

Индекс (2015 г.=100)

100

102

99

104

Източник: отговори на въпросника.

(125)

По време на разглеждания период разходите на промишлеността на Съюза са се увеличили с 3—5 %. В същото време цените на промишлеността на Съюза са се увеличили с 4—6 %, така че промишлеността на Съюза е била в състояние да покрие увеличението на разходите чрез повишаване на цените.

4.6.7.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитал и заплати

Таблица 9

 

2015

2016

2017

РПП

Рентабилност

Индекс (2015 г.=100)

100

86

123

110

Паричен поток

Индекс (2015 г.=100)

100

79

117

103

Инвестиции

Индекс (2015 г.=100)

100

60

91

99

Възвръщаемост на инвестициите

Индекс (2015 г.=100)

100

88

128

110

Годишни разходи за труд за едно заето лице

Индекс (2015 г.=100)

100

97

102

103

Източник: отговори на въпросника.

(126)

Комисията определи рентабилността на включените в извадката производители от Съюза, като изрази нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби. През разглеждания период рентабилността на промишлеността на Съюза се е колебаела между най-ниската си стойност от 6—8 % през 2016 г. и най-високата си стойност от 8—10 % през 2017 г. и под целевата печалба, установена при първоначалното разследване (т.е. 12,0 %).

(127)

През разглеждания период паричният поток на промишлеността на Съюза се е увеличил с 3 %, а размерът на инвестициите е останал стабилен.

(128)

Между 2015 г. и разследвания период в рамките на прегледа възвръщаемостта на инвестициите, определена като печалбата в процент от нетната балансова стойност на инвестициите, се е увеличила с 10 %. През същия период средните нива на заплатите леко са се повишили, следвайки същата тенденция както производствените разходи за единица продукция.

4.6.8.   Размер на дъмпинга и възстановяване от предишен дъмпинг

(129)

Както е обяснено по-горе, по време на разглеждания период няма дъмпингов внос от КНР, поради което размерът на дъмпинговия марж не може да бъде определен.

(130)

При разглеждания преглед промишлеността на Съюза е показвала признаци на възстановяване от въздействието на предишния дъмпинг. Производството на Съюза, използването на капацитета, продажбите и инвестициите са останали стабилни, докато паричният поток и възвръщаемостта на инвестициите са отбелязали положително развитие. През разглеждания период заетостта в Съюза дори леко е нараснала. Поради това, въпреки че обемите на продажбите не са последвали увеличението на търсенето на пазара на Съюза, тъй като са останали стабилни през разглеждания период, Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза се е възстановила от предишния дъмпинг.

4.7.   Заключение

(131)

Положението на промишлеността на Съюза се е подобрило през разглеждания период. Повечето от показателите във връзка с вредата са показали положителна тенденция или са останали стабилни. Фактът, че промишлеността на Съюза се е възползвала от мерките, е илюстриран, наред с другото, от високото равнище на използване на капацитета и увеличението на паричните потоци и възвръщаемостта на инвестициите. Вносът от КНР на пазара на Съюза е с произход от единствения китайски производител, за когото по време на първоначалното разследване е установено, че не извършва дъмпинг. С оглед на изложеното по-горе Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент по време на разследвания период в рамките на прегледа.

5.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДА

(132)

Поради това в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията разгледа и вероятността за повторно възникване на съществената вреда при изтичане на срока на действие на мерките по отношение на КНР.

(133)

Бяха анализирани следните елементи: производствения капацитет и свободния капацитет в КНР, привлекателността на пазара на Съюза, включително наличието на антидъмпингови или изравнителни мерки по отношение на пероксосулфатите в други трети държави, ценовото поведение на китайските производители износители на пазарите на другите трети държави и въздействието върху положението в Съюза.

5.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(134)

КНР е най-големият световен износител на продукта, предмет на прегледа, в света. ЕС е третият по значение експортен пазар на КНР въз основа на общата стойност на износа по време на разследвания период в рамките на прегледа (69).

(135)

Както е обяснено в съображения (100)—(101), производителите от КНР разполагат със значителен производствен капацитет и значителен прогнозен свободен капацитет, който далеч надвишава общото потребление на Съюза през разследвания период в рамките на прегледа.

5.2.   Привлекателност на пазара на Съюза

(136)

Пазарът на Съюза е най-големият вносител в световен мащаб на продукта, предмет на прегледа (70). Освен това, както е показано в таблица 1 по-горе, потреблението на Съюза на разглеждания продукт е нараснало с 8 % между 2015 г. и РПП. Това показва, че потреблението на Съюза остава в значителни размери и се увеличава. Пазарът на Съюза остава привлекателен за китайските производители износители поради относително големия си мащаб и стабилно увеличаващото се потребление.

(137)

Освен това други трети държави, като например САЩ и Индия, наложиха мерки за търговска защита срещу износа на продукта, предмет на прегледа, което затруднява износа на китайските производители износители към тези пазари и допълнително увеличава привлекателността на пазара на Съюза, където този износ може да бъде пренасочен.

5.3.   Ценово поведение на китайските производители износители

(138)

Друг елемент, който доказва привлекателността на пазара на Съюза, е ценовата стратегия на китайските производители износители. В този контекст беше извършен анализ въз основа на сравнение между продажните цени на производителите от Съюза и цените франко завода, прилагани от оказалия съдействие китайски производител за трети държави, отнесени до равнище CIF чрез добавяне на транспортните и застрахователни разходи за доставка до Съюза и коригирани спрямо разходите след вноса и обичайните мита. Тези изчисления показаха, че при сравнение на същото равнище китайските експортни цени са с 26 % по-ниски от продажните цени на производителите от Съюза. Същият анализ беше извършен въз основа на всички експортни цени на Китай за трети държави (с изключение на Съюза), както са докладвани в Атласа на световната търговия (Global Trade Atlas). Тези изчисления показаха, че при сравнение на същото равнище китайските експортни цени са с 18 % по-ниски от продажните цени на производителите от Съюза. Поради това може разумно да се очаква, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, китайският внос ще навлезе на пазара на Съюза на цени, по-ниски от цените, прилагани от промишлеността на Съюза.

(139)

Предвид големия свободен капацитет в КНР, привлекателността на пазара на Съюза и ценовото поведение на китайските производители износители, както е обобщено в съображения (134)—(138), е вероятно значителен обем пероксосулфати на ниски цени вече да е свободен за продажба/пренасочване към Съюза в краткосрочен план, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(140)

Вследствие на това промишлеността на Съюза, която понастоящем е в състояние да удовлетвори търсенето на Съюза, вероятно ще загуби от обема на продажбите си, както и пазарните си дялове на пазара на Съюза.

5.4.   Въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза

(141)

С цел да се оцени вероятното въздействие върху промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, Комисията направи анализ на това какво вероятно ще се случи с продажните цени, обема на продажбите и рентабилността на промишлеността на Съюза, ако китайски внос на ниски цени навлезе на пазара на Съюза в значителни обеми.

(142)

В това отношение следва да се припомни, че когато срокът на действие на мерките изтече между 2002 и 2007 г., китайският дъмпингов внос се увеличи от 200 тона през 2001 г. до почти 9 000 тона през 2006 г., което доведе до намаляване на цените, загуба на пазарен дял и значително намаляване на рентабилността на промишлеността на Съюза.

(143)

Въз основа на миналия опит и настоящото конкурентно положение на промишлеността на Съюза Комисията проучи как биха били засегнати показателите за вредата, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Поради това Комисията проведе симулация въз основа на следните допускания:

а)

Очакваното развитие на обема на продажбите се основава на съчетание от увеличението на обемите в миналото, когато срокът на действие на мерките изтече за първи път (т.е. когато китайският дъмпингов внос достигна 9 000 тона през 2006 г.), и настоящото конкурентно положение на промишлеността на Съюза по видове на продукта, като се вземат предвид конкурентните предимства на промишлеността на Съюза по отношение на различните видове на продукта (като например за по-добро качество или по-кратки срокове), както и фактът, че увеличеният внос не само би отнел пазарен дял от промишлеността на Съюза, но и от други трети държави.

б)

Очакваното развитие на цените на промишлеността на Съюза се основава на китайските експортни цени, докладвани на Съюза по време на разследвания период в рамките на прегледа, минус част от разликите в равнището на цените, посочени в съображение 99 по-горе, като се вземат предвид различните видове на продукта.

в)

Получените прогнозни приходи след това бяха приложени към структурата на разходите на промишлеността на Съюза по време на разследвания период в рамките на прегледа, както беше проверено на място, за преизчисляване на данните за рентабилността.

(144)

Симулацията показа, че отпадането на мерките би довело до намаляване на обема на продажбите на промишлеността на Съюза с около 13 % след 1 година и с 20 % след 2 години, както и до спад на продажните цени на промишлеността на Съюза с около 15 %. В резултат на това настоящите равнища на данните за рентабилността на промишлеността на Съюза биха се променили — след една година към положение близко до работа на загуба, а след две години към положение на работа на загуба.

5.5.   Заключение

(145)

Въз основа на гореизложеното Комисията заключи, че отмяната на мерките във връзка с вноса от КНР вероятно бързо би довела до повторно възникване на съществена вреда за промишлеността на Съюза.

6.   ИНТЕРЕС НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА

(146)

В съображение (144) по-горе се стигна до заключението, че състоянието на промишлеността на Съюза вероятно ще се влоши значително, ако се допусне срокът на действие на антидъмпинговите мерки да изтече. Следователно продължаването на мерките ще бъде от полза за промишлеността на Съюза, тъй като така производителите от Съюза ще са в състояние да поддържат обема на своите продажби, пазарния си дял, рентабилността и положителното икономическо състояние на промишлеността като цяло. Съответно прекратяването на мерките би застрашило жизнеспособността на промишлеността на Съюза, тъй като има причини да се очаква пренасочване на вноса от КНР към пазара на Съюза на дъмпингови цени и в значителни обеми, което би довело до повторно възникване на вредата.

7.   ИНТЕРЕС НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

(147)

Нито един от ползвателите, с които бе осъществен контакт, не отговори на въпросника. Въпреки това един ползвател, Wacker Chemie AG, представи становище, в което твърди, че мерките следва да бъдат прекратени по различни причини, които са разгледани по-долу.

(148)

Първо, ползвателя заяви, че промишлеността на Съюза е отбелязала положително развитие независимо от значителния внос от Китай и от други източници на сравними цени/често спадащи цени. Поради това промишлеността на Съюза следва да може да издържи на допълнителна конкуренция от китайския внос. Второ, Wacker Chemie заяви, че производителите от Съюза са били в състояние да повишат цените на пазара на ЕС, независимо от намаляването на производствените разходи. На последно място, премахването на мерките щяло да засили конкуренцията на пазара и възможността за снабдяване с пероксосулфати на конкурентни цени от всички източници.

(149)

Както е посочено в раздел 4.7 по-горе, Комисията стигна до заключението, че през разследвания период промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда и че през разглеждания период в рамките на прегледа промишлеността на Съюза е увеличила продажните си цени. Това увеличение на продажните цени обаче е свързано с равностойно увеличение на производствените разходи (вж. съображение (125). Що се отнася до цените и обемите на вноса от КНР, Комисията припомни, че на практика целият внос от КНР за Съюза е произхождал от износителя, за когото при първоначалното разследване бе установено, че не е извършвал дъмпинг и който не е обект на настоящия преглед. Освен това вносът от други трети държави е бил осъществяван на цени, сравними с цените на промишлеността на Съюза, и е показал тенденция към увеличение, а не низходяща тенденция. Разследването също така разкри, че поради естеството на продукта, както и поради наличието на няколко източника на доставки на пазара, ползвателите могат лесно да сменят доставчиците си. Поради това Комисията отхвърли твърденията на ползвателите.

(150)

Освен това при първоначалното разследване беше установено, че въздействието на продукта, предмет на прегледа, върху разходите за продуктите надолу по веригата е твърде незначително, а ефектът от антидъмпинговото мито е пренебрежимо слаб (71). Ползвателите не предоставиха никаква информация, която да обезсилва заключенията от предишните разследвания, че въздействието на митото върху тяхната дейност би било незначително.

8.   ИНТЕРЕС НА ВНОСИТЕЛИТЕ

(151)

Нито един от вносителите, с които беше осъществена връзка, не е внасял продукта, предмет на прегледа, в значителни обеми и поради това не е бил длъжен да предостави отговори на въпросника. Нито един от вносителите, които заявиха своя интерес пред Комисията в началото на прегледа, не представи коментари.

(152)

Разследването потвърди, че вносителите могат лесно да закупуват от различни източници, които понастоящем съществуват на пазара, по-специално от промишлеността на Съюза, износителите от САЩ и китайския износител, които продават на недъмпингови цени. При първоначалното разследване Комисията установи, че делът на вноса на пероксосулфати е бил между 0,03 % и 1,3 % от общия оборот на вносителите (72). Поради това, при липсата на доказателства, които да обезсилват тази констатация и като се има предвид, че вносът на продукта, предмет на прегледа, е бил незначителен по време на разследвания период в рамките на прегледа, Комисията стигна до заключението, че вносителите няма да бъдат прекомерно засегнати от мерките.

9.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(153)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията съпостави различните конкуриращи се интереси и обърна специално внимание на необходимостта да се защити промишлеността на Съюза от вероятността от повторно възникване на вреда. При липсата на доказателства, които биха обезсилили констатациите от първоначалното разследване, Комисията стигна до заключението, че вносителите и ползвателите не са засегнати по такъв значителен начин, че запазването на мерките да бъде явно непропорционално. С оглед на гореизложеното Комисията заключи, че няма наложителни причини, свързани с интереса на Съюза, да не бъде продължено действието на настоящите антидъмпингови мерки.

10.   ПОСЛЕДВАЩА ПРОЦЕДУРА

(154)

На 8 ноември 2019 г. Комисията разгласи основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да запази антидъмпинговите мита („окончателното разгласяване“) и прикани страните да представят коментари. Комисията не получи коментари от заинтересовани страни, които да възразят срещу оповестените констатации.

(155)

Коментарите на заинтересованите страни бяха разгледани от Комисията и взети под внимание, когато това беше уместно.

11.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(156)

От гореизложеното следва, че антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на пероксосулфатите с произход от Китай, следва да бъдат запазени.

(157)

За да се сведат до минимум рисковете от заобикаляне, породени от голямата разлика в митническите ставки, са необходими специални мерки, за да се гарантира правилното прилагане на индивидуалните антидъмпингови мита. Дружествата с индивидуални антидъмпингови мита трябва да представят на митническите органи на държавите членки валидна търговска фактура. Фактурата трябва да отговаря на изискванията, посочени в член 1, параграф 3 от настоящия регламент. Вносът, който не е придружен от такава фактура, следва да се облага с антидъмпинговото мито, приложимо за „всички други дружества“.

(158)

При представяне на тази фактура митническите органи на държавите членки трябва да прилагат индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за вноса, като тя не следва да бъде единственият аспект, който трябва да се взема предвид от страна на митническите органи. Несъмнено, дори ако е представена фактура, отговаряща на всички изисквания, изложени в член 1, параграф 3 от настоящия регламент, митническите органи на държавите членки трябва да извършват обичайните проверки и както във всички други случаи могат да изискват допълнителни документи (транспортни документи и др.), за да се провери точността на данните в декларацията и за да се гарантира, че е обосновано последващото прилагане на ставката на митото в съответствие с митническите разпоредби.

(159)

Ако износът на някое от дружествата, които се ползват от по-ниска индивидуална митническа ставка, се увеличи значително по обем, особено след налагането на разглежданите мерки, такова увеличение на обема може да бъде счетено като представляващо само по себе си промяна в схемите на търговия, която се дължи на налагането на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При тези обстоятелства може да бъде започнато разследване във връзка със заобикаляне на мерките, ако са изпълнени условията за това. По време на разследването може, inter alia, да бъде проучена необходимостта от отстраняване на индивидуалната(ите) митническа(и) ставка(и) и последващо въвеждане на единна ставка за цялата държава.

(160)

Ако дружество с индивидуална антидъмпингова ставка впоследствие промени наименованието на правния си субект, то може да поиска продължаване на прилагането на тази ставка. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (73). То трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него ставка на митото. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него ставка на митото, в Официален вестник на Европейския съюз ще се публикува известие, с което се съобщава за промяната на наименованието.

(161)

С оглед на член 109 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (74), когато дадена сума трябва да бъде възстановена в резултат на решение на Съда на Европейския съюз, лихвата, която следва да бъде платена, трябва да съответства на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на първия календарен ден от всеки месец.

(162)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати (персулфати), в това число калиев пероксимоносулфат сулфат, понастоящем класирани в кодове по КН 2833 40 00 и ex 2842 90 80 (код по ТАРИК 2842908020) и с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai

0,0

A820

United Initiators Shanghai Co., Ltd

24,5

A821

Всички други дружества

71,8

A999

3.   Индивидуалната митническа ставка, определена за дружествата, посочени в параграф 2, се прилага при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният(ата), удостоверявам, че (обемът)[разглеждан продукт], продаван за износ за Европейския съюз и обхванат от настоящата фактура, е произведен от [наименование и адрес на дружеството] [допълнителен код по ТАРИК] в [съответната държава]. Декларирам, че предоставената във фактурата информация е пълна и вярна.“ Ако такава фактура не бъде представена, се прилага митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.

4.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21, последно изменен с Регламент (ЕС) 2018/825 (ОВ L 143, 7.6.2018 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 265, 11.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 338, 17.12.2013 г., стр. 11.

(4)  ОВ C 110, 23.3.2018 г., стр. 29.

(5)  ОВ C 454, 17.12.2018 г., стр. 7.

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1584 на Комисията от 25 септември 2019 г. за започване на разследване във връзка с евентуално заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1343/2013 на Съвета върху вноса на пероксосулфати (персулфати) с произход от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос (ОВ L 246, 26.9.2019 г., стр. 19).

(7)  Брюксел, 20.12.2017 г. SWD(2017) 483 final/2; достъпен на адрес: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(8)  Бележка към досието от 15 януари, Sherlock № t19.000129 (на разположение в публично достъпното досие).

(9)  Бележка към досието от 6 май, Sherlock № t19.002077 (на разположение в публично достъпното досие).

(10)  Доклада, стр. 6—7.

(11)  Доклада, стр. 10.

(12)  Вж. http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.

(13)  Доклада, стр. 41, 73—74.

(14)  Доклада, стр. 120—121.

(15)  Доклада, стр. 122—135.

(16)  Доклада, стр. 167—168.

(17)  Доклада, стр. 169—170, 200—201.

(18)  Доклада, стр. 15—16, 50, 84, 108—109.

(19)  Доклада, стр. 26.

(20)  Доклада, стр. 31—32.

(21)  https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

(22)  Доклада, стр. 431.

(23)  Доклада, стр. 431.

(24)  Доклада, стр. 431.

(25)  Доклада, стр. 111—150.

(26)  Доклада, стр. 41—42, 83.

(27)  Доклада, стр. 69.

(28)  Доклада, стр. 409.

(29)  Доклада, стр. 411.

(30)  Доклада, стр. 66.

(31)  Доклада, стр. 267—268.

(32)  Доклада, стр. 271.

(33)  Доклада, стр. 217—234.

(34)  Доклада, стр. 431.

(35)  Доклада, стр. 223, 231, 408 и 412.

(36)  Доклада, стр. 138—149.

(37)  Доклада, стр. 216.

(38)  Доклада, стр. 213—215.

(39)  Доклада, стр. 209—211.

(40)  Вж. съображение 58 от Регламент (ЕО) № 390/2007 на Комисията (ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 6).

(41)  Вж. съображения 478—493 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1690 на Комисията (ОВ L 283, 12.11.2018 г., стр. 1.).

(42)  Доклада, стр. 332—337.

(43)  Доклада, стр. 336.

(44)  Доклада, стр. 337—341.

(45)  Доклада, стр. 114—117.

(46)  Доклада, стр. 119.

(47)  Доклада, стр. 120.

(48)  Доклада, стр. 121—122, 126—128, 133—135.

(49)  Доклада, стр. 121—122, 126—128, 133—135.

(50)  Доклада, стр. 362—363.

(51)  Доклада, стр. 127.

(52)  Икономически проучвания на ОИСР: Китай 2017 г., OECD Publishing, Париж, стр. 22. Подробни данни могат да бъдат намерени и в доклада относно тримесечната парична политика на Китай, издаден от Китайската народна банка (КНБ). Доклада, стр. 241.

(53)  Доклада, стр. 252—255.

(54)  World Bank Open Data — Upper Middle Income (База данни на Световната банка — държави с по-висок от средния доход), https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (сайт, посетен на 27 март 2019 г.).

(55)  https://connect.ihs.com/gta/standardreports

(56)  Турски статистически институт, http://www.turkstat.gov.tr.

(57)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies

(58)  В хода на разследването Комисията отбеляза, че две суровини са били класифицирани в Турция на 12-цифрено ниво, а именно сярна киселина и калиев хидроксид. Почти целият внос в Турция е отчетен под един код, а именно 28 07 00 00 00 19 за сярна киселина и 28 15 20 00 00 00 за калиев хидроксид. Както е посочено в бележката от 15 януари 2019 г., Комисията е използвала шестцифрените кодове по ХС.

(59)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090, сайт, последно посетен на 12 август 2019 г.

(60)  Това е класификация на икономическите дейности, използвана от Евростат, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2, сайт, последно посетен на 12 август 2019 г.

(61)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104, сайт, последно посетен на 12 август 2019 г.

(62)  http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30608, сайт, последно посетен на 12 август 2019 г. 100 Kuruş = 1 турска лира.

(63)  Наличните данни се отнасят за периоди от по половин година. Комисията определи средната цена през разследвания период в рамките на прегледа като 25 % от втората половина на 2017 г., 50 % от първата половина на 2018 г. и 25 % от втората половина на 2018 г.

(64)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201988/orbis/1/Companies/report/Index?format=114678F1-A093-E711-8A1A-2C44FD99A5A0&BookSection=GLOBALSTANDARDFORMAT&seq=0

(65)  Както е отбелязано в съображение 5, на 26 септември 2019 г. Комисията започна разследване във връзка със заобикаляне на мерките по отношение на този внос. Разследването се отнася до дружеството ABC Chemicals (Shanghai) Co. Ltd.

(66)  Производителят износител е продавал в 25 държави в Азия, Северна и Южна Америка, Африка и европейски държави, които не са членки на Съюза.

(67)  В публично достъпното приложение 4.2.2, буква б) към заявлението се съдържа списък на производствения капацитет на китайските дружества въз основа на техните уебсайтове.

(68)  В раздел 4.1.2, стр. 18 от публично достъпната версия на искането заявителите сочат информация за свръхкапацитета.

(69)  Въз основа на статистическите данни от GTA.

(70)  Въз основа на статистическите данни от GTA.

(71)  ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 6.

(72)  ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 6.

(73)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Белгия.

(74)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/43


РЕШЕНИЕ № 2/2019 НА КОМИТЕТА ПО СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ ОБЩНОСТ/ШВЕЙЦАРИЯ

от 13 декември 2019 година

относно преходните мерки за запазване на нормалния железопътния трафик между Швейцария и Европейския съюз [2020/40]

КОМИТЕТЪТ,

като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за железопътен и шосеен транспорт на стоки и пътници (наричано по-нататък „Споразумението“), и по-специално член 52, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 51, параграф 2 от Споразумението Съвместният комитет по сухопътния транспорт Общност/Швейцария (наричан по-нататък „Съвместният комитет“) осигурява наблюдението и прилагането на разпоредбите на Споразумението и изпълнява клаузите за адаптиране и преглед, предвидени в членове 52 и 55 от него.

(2)

Съгласно член 52, параграф 4 от Споразумението Съвместният комитет трябва, наред с другото, да приема решенията за преглед на приложение 1, за да се включват в него, ако е необходимо и на реципрочна основа, измененията, които са внесени в съответното законодателство, или да приема мерките, които са нужни за запазване на доброто функциониране на Споразумението.

(3)

Решение № 1/2013 на Съвместния комитет (1) предвижда признаването на базата на реципрочността на сертификатите за безопасност на железопътните предприятия, издадени от националните органи по безопасността на държава членка или на Швейцария съгласно Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). Също така то предвижда признаването на базата на реципрочността на „ЕО“ декларациите за съответствие, годност за употреба и проверка, „ЕО“ сертификатите за проверка, разрешенията за въвеждане в експлоатация на подсистеми, превозни средства и за типове превозни средства, както и на нотифицираните органи по Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(4)

В Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят нови изисквания към пускането на пазара на съставни елементи на оперативната съвместимост, подсистеми и железопътни превозни средства. В Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета (5) се установяват нови изисквания към издаването на единни сертификати за безопасност на железопътните предприятия. Също така с тези директиви се възлагат нови задачи на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (наричана по-нататък „Агенцията“). По-конкретно Агенцията е натоварена с издаването на разрешенията за пускане на пазара на превозните средства и на разрешенията за типове превозни средства съгласно членове 21 и 24 от Директива (ЕС) 2016/797 (наричани по-нататък „разрешения на ЕС за превозни средства“), както и с издаването на единни сертификати за безопасност в съответствие с член 10 от Директива (ЕС) 2016/798 (наричани по-нататък „единни сертификати за безопасност“). Държавите членки трябва да транспонират тези директиви до 16 юни 2019 г. най-късно или съответно ако са били уведомени за целта Комисията и Агенцията — до 16 юни 2020 г. най-късно. Считано от 16 юни 2020 г. директиви 2004/49/ЕО и 2008/57/ЕО се отменят и се заместват с директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798.

(5)

Освен това Швейцария предвижда да прилага правни норми, съответстващи на тези от директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798. Поради това е необходимо да се включат в Споразумението новите материалноправни разпоредби от директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798, като се преразгледа приложение 1 към него.

(6)

В настоящата си редакция Споразумението не предвижда институциите или органите на Европейския съюз да упражняват компетентности в Швейцария, нито дава възможност на Съвместния комитет да внася изменения в Споразумението с тази цел. Докато се внесе изменение на Споразумението съгласно приложимите процедури, е необходимо да се приемат преходни разпоредби, за да се запази нормалният железопътен трафик между Швейцария и Европейския съюз. За целта е целесъобразно да се уточни, че съответствието с изискванията, приложими в областта на безопасността и оперативната съвместимост в Швейцария, може да се установи чрез съчетаването на единен сертификат за безопасност или разрешение на ЕС за превозно средство, издадени от Агенцията, от една страна, и проверка от страна на Швейцария на спазването на швейцарските национални правила, от друга страна. Що се отнася до издаването на единни сертификати за безопасност или разрешения на ЕС за превозни средства, Агенцията следва да взема предвид като доказателство оценката, извършена от Швейцария за целите на издаването на сертификати за безопасност или разрешения за превозни средства за швейцарската железопътна мрежа, на изискванията на швейцарското законодателство, отговарящо на съответните правни норми на Европейския съюз.

(7)

Целесъобразно е „ЕО“ сертификатите и „ЕО“ декларациите, съставени съгласно Директива (ЕС) 2016/797, да се признават взаимно.

(8)

За да се ограничи административната тежест е удачно да се даде възможност на заявителите да поискат едновременно единен сертификат за безопасност или разрешение на ЕС за превозно средство, издадени от Агенцията, и проверка от страна на Швейцария на спазването на нейните национални правила. В тази връзка е уместно да се позволи на заявителите да използват за целта обслужването на едно гише, предвидено в член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета (6). Целесъобразно е да се предостави на Швейцария достъп до обслужването на едно гише, а Агенцията и Швейцария следва да си сътрудничат в необходимата степен за прилагане на настоящото решение.

(9)

Националните правила, посочени в член 13, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797 и в член 8, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798 и приложими при издаване на сертификатите за безопасност и на разрешенията за превозни средства на швейцарска територия (наричани по-нататък „националните правила“), следва да се нотифицират за публикуване чрез информационно-технологичната система по член 27 от Регламент (ЕС) 2016/796. Областите, в които са приложими швейцарските национални правила, следва да се посочат в приложение 1 към Споразумението.

(10)

Швейцария и Европейският съюз се ангажираха да премахнат ненужните национални правила, които представляват пречка с оглед на оперативната съвместимост и нормалния железопътния трафик между Швейцария и Европейския съюз. Някои швейцарски национални правила, посочени в приложение 1 към Споразумението, биха могли да са несъвместими с техническите спецификации за оперативната съвместимост и би трябвало да подлежат на преглед преди 31 декември 2020 г., за да се премахнат, изменят или съответно запазят.

(11)

Решение № 1/2013 на Съвместния комитет следва да се отмени. Същевременно, тъй като в съответствие с директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798 някои държави членки ще са ги транспонирали едва до 16 юни 2020 г., е целесъобразно член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от посоченото решение на Съвместния комитет да продължи да се прилага до тази дата по отношение на тези държави членки.

(12)

„ЕО“ декларациите за съответствие, годност за употреба и проверка, „ЕО“ сертификатите за проверка, разрешенията за въвеждане в експлоатация на подсистеми, превозни средства и за типове превозни средства и сертификатите за безопасност, признати съгласно Решение № 1/2013, следва да продължат да се признават при условията, при които са били издадени.

(13)

Преходните разпоредби от настоящото решение следва да се прилагат до 31 декември 2020 г., докато се внесе изменение в Споразумението, за да може Агенцията да има функции по отношение на швейцарската железопътна мрежа в областта на сертификатите за безопасност и разрешенията за превозни средства. Съвместният комитет следва да разгледа удължаването на срока на действие на преходните мерки след 31 декември 2020 г., ако е вероятно правните разпоредби, съответстващи на Регламент (ЕС) 2016/796, директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798, да не се приложат до 31 декември 2020 г.,

РЕШИ:

Член 1

Приложение 1 към Споразумението се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Спазването на изискванията, приложими за използване на железопътната мрежа на Швейцария от страна на железопътно предприятие, може да се установи чрез съчетаване на:

единен сертификат за безопасност, издаден от Агенцията в съответствие с член 10 от Директива (ЕС) 2016/798, и

решение на Швейцария, целящо проверка на спазването на швейцарските национални правила, посочени в член 6, параграф 1.

За целите на първа алинея Швейцария признава единните сертификати за безопасност, издадени от Агенцията в съответствие с член 10 от Директива (ЕС) 2016/798.

Проверката на спазването на националните правила от страна на швейцарските национални органи се извършва в сроковете по член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията (7).

2.   За целите на издаването на единен сертификат за безопасност за използване на железопътната мрежа на Европейския съюз Агенцията взема предвид като доказателство оценката, извършена от Швейцария за целите на издаването на сертификат за безопасност за швейцарската железопътна мрежа, на изискванията на швейцарското законодателство, отговарящо на съответните правни норми на Европейския съюз.

3.   Заявителят може да поиска едновременно единен сертификат за безопасност и решение, целящо проверка на спазването на швейцарските национални правила. В този случай Агенцията и Швейцария си сътрудничат, за да могат решенията във връзка със заявленията за единни сертификати за безопасност и за проверка на спазването на швейцарските национални правила да се издават в сроковете по член 6 от Регламент (ЕС) 2018/763 и по параграф 1, трета алинея.

Член 3

1.   Спазването на изискванията, приложими за разрешенията за използване на превозни средства в железопътната мрежа на Швейцария, може да се установи чрез съчетаване на:

разрешение на ЕС за превозно средство, издадено от Агенцията в съответствие с член 21 и член 24 от Директива (ЕС) 2016/797, и

решение на Швейцария, целящо проверка на спазването на швейцарските национални правила, посочени в член 6, параграф 1.

За целите на първа алинея Швейцария признава разрешенията на ЕС за превозни средства, издадени от Агенцията в съответствие с членове 21 и 24 от Директива (ЕС) 2016/797.

Проверката на спазването на националните правила от страна на Швейцария се извършва в сроковете по член 34 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията (8).

2.   За целите на издаването на разрешение на ЕС за превозно средство за използване на превозно средство в железопътната мрежа на Европейския съюз Агенцията взема предвид като доказателство оценката, извършена от Швейцария за целите на издаването на разрешения за превозни средство за швейцарската железопътна мрежа, на изискванията на швейцарското законодателство, отговарящо на съответните правни норми на Европейския съюз.

3.   Заявителят може да поиска едновременно разрешение на ЕС за превозно средство и решение, целящо проверка на спазването на швейцарските национални правила. В този случай Агенцията и Швейцария си сътрудничат, за да могат решенията във връзка със заявленията за разрешения на ЕС за превозни средства и във връзка с проверка на спазването на швейцарските национални правила да се издават в сроковете по член 34 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 и по параграф 1, трета алинея.

Член 4

1.   Въз основа на реципрочността се признават:

а)

„ЕО“ сертификатите за съответствие или за годност за употреба, посочени в член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797 и издадени от нотифициран орган;

б)

„ЕО“ декларациите за съответствие или за годност за употреба, посочени в член 9 и член 10, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797 и съставени от производителя или неговия упълномощен представител;

в)

„ЕО“ сертификатите за проверка, посочени в приложение IV към Директива (ЕС) 2016/797 и издадени от нотифициран орган;

г)

„ЕО“ декларациите за проверка, посочени в член 15, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797 и съставени от заявителя;

д)

списък на органите за оценяване на съответствието на Швейцария и на Европейския съюз, предвиден в член 38 от Директива (ЕС) 2016/797.

2.   Швейцария нотифицира на Европейската комисия и на държавите — членки на Европейския съюз, органите за оценяване на съответствието в Швейцария съгласно член 37 от Директива (ЕС) 2016/797.

Нотифицираните органи могат да упражняват дейностите си при условията, предвидени с Директива (ЕС) 2016/797, и докато отговарят на изискванията по същата директива.

Комисията публикува списъка на швейцарските нотифицирани органи.

Член 5

1.   Заявленията за постановяване на решение, целящо проверка на спазването на швейцарските национални правила, посочени в член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1, се подават от посредник в рамките на обслужването на едно гише, посочено в член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.

2.   Заявленията по член 2, параграф 3 и член 3, параграф 3 се подават от посредник в рамките на обслужването на едно гише.

3.   Швейцария запазва едно копие на решението, целящо проверка на спазването на националните правила, в системата за обслужване на едно гише.

4.   Швейцария има достъп до обслужването на едно гише за целите на настоящото решение.

Член 6

1.   Швейцарските национални правила могат да допълват или да предвиждат дерогации от изискванията на Европейския съюз в степента, в която тези правила касаят техническите показатели на подсистемите, оперативните аспекти и аспектите във връзка с персонала, изпълняващ задачите по безопасността, посочени в приложение 1 към Споразумението.

2.   Швейцария нотифицира националните правила, посочени в параграф 1, на Агенцията с оглед на публикуването им чрез информационно-технологичната система по член 27 от Регламент (ЕС) 2016/796.

Член 7

1.   Решение № 1/2013 на Съвместния комитет се отменя, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

2.   Член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от Решение № 1/2013 на Съвместния комитет продължават да се прилагат до 16 юни 2020 г., що се отнася до държавите членки, нотифицирали Агенцията и Комисията по силата на член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797 или на член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798.

3.   „ЕО“ декларациите за съответствие или за годност за употреба, „ЕО“ сертификатите за проверка и „ЕО“ декларациите за проверка, признати съгласно Решение № 1/2013 на Съвместния комитет, остават признати в съответствие с условията, при които са били издадени.

4.   Сертификати за безопасност и разрешенията за въвеждане в експлоатация на подсистеми и превозни средства и за типове превозни средства, признати съгласно Решение № 1/2013 на Съвместния комитет, остават признати в съответствие с условията, при които са издадени.

Член 8

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Членове 2, 3, 4 и 5 се прилагат до 31 декември 2020 г.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2019 година.

За Европейския съюз

Председател

Elisabeth WERNER

За Конфедерация Швейцария

Ръководител на швейцарската делегация

Peter FÜGLISTALER


(1)  Решение № 1/2013 на Комитета за вътрешен транспорт Общност/Швейцария от 6 декември 2013 г. за изменение на приложение 1 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 79).

(2)  Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).

(3)  Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1).

(4)  Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44).

(5)  Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 102).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 49).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията от 4 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни возила и на типове железопътни возила в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 66).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложими разпоредби

Съгласно член 52, параграф 6 от настоящото споразумение Швейцария прилага правни разпоредби, съответстващи на посочените по-долу разпоредби:

Съответни разпоредби от правото на Европейския съюз

Раздел 1 – Достъп до професията

Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (кодифицирана версия) (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 82).

Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51), последно изменен с Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 г. (ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 1);

Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72), последно изменен с Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 г. (ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение:

а)

Съюзът и Конфедерация Швейцария освобождават от задължението да притежават атестация за водач всички граждани на Конфедерация Швейцария, на държава — членка на Европейския съюз, и на държава — членка на Европейското икономическо пространство;

б)

Конфедерация Швейцария може да освобождава гражданите на държави, различни от посочените в буква а) по-горе, от задължението да притежават атестация за водач само след консултация с Европейския съюз и с неговото съгласие;

в)

разпоредбите на глава III от Регламент (ЕО) № 1072/2009 (свързани с каботажа) не се прилагат.

Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88), последно изменен с Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 г. (ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 1);

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на глава V от Регламент (ЕО) № 1073/2009 (свързани с каботажа) не се прилагат.

Решение 2009/992/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 г. относно минималните изисквания по отношение на данните, които трябва да се вписват в националния електронен регистър на предприятията за автомобилни превози (ОВ L 339, 22.12.2009 г., стр. 36).

Регламент (ЕС) № 1213/2010 на Комисията от 16 декември 2010 г. за установяване на общи правила относно свързването на националните електронни регистри на пътнотранспортни предприятия (ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 21).

Регламент (ЕС) № 361/2014 на Комисията от 9 април 2014 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията (ОВ L 107, 10.4.2014 г., стр. 39).

Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 74, 19.3.2016 г., стр. 8).

Раздел 2 – Социални норми

Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4).

Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35), последно изменена с Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. (ОВ L 74, 19.3.2016 г., стр. 8).

Регламент (ЕС) № 581/2010 на Комисията от 1 юли 2010 г. относно максималните периоди за изтегляне на съответните данни от превозни средства и от карти на водача (ОВ L 168, 2.7.2010 г., стр. 16).

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/68 на Комисията от 21 януари 2016 г. относно общите процедури и спецификации, необходими за взаимното свързване на електронните регистри на картите на водачи (ОВ L 15, 22.1.2016 г., стр. 51), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1503 на Комисията от 25 август 2017 г. (ОВ L 221, 26.8.2017 г., стр. 10).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/502 на Комисията от 28 февруари 2018 г. (ОВ L 85, 28.3.2018 г., стр. 1).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/548 на Комисията от 23 март 2017 г. за създаване на стандартен формуляр за писменото заявление за сваляне или счупване на пломба на тахограф (ОВ L 79, 24.3.2017 г., стр. 1).

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1013 на Комисията от 30 март 2017 г. за изготвяне на стандартния отчетен формуляр, посочен в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 153, 16.6.2017 г., стр. 28).

Раздел 3 — Технически норми

Моторни превозни средства

Директива 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16), последно изменена с Директива 2007/34/ЕО на Комисията от 14 юни 2007 г. (ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 49).

Директива 88/77/ЕИО на Съвета от 3 декември 1987 г. за сближаването на законодателствата на държавите членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства, и емисиите на газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства (ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33), последно изменена с Директива 2001/27/ЕО на Комисията от 10 април 2001 г. (ОВ L 107, 18.4.2001 г., стр. 10).

Директива 91/671/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка със задължителното използване на обезопасителни колани в моторните превозни средства под 3,5 тона (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 26), последно изменена с Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 г. (ОВ L 59, 28.2.2014 г., стр. 32).

Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27), изменена с Директива 2002/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (ОВ L 327, 4.12.2002 г., стр. 8).

Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59), изменена с Директива 2002/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 г. (ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 47).

Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 299, 10.11.1998 г., стр. 1).

Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства (ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 1), последно изменена с Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. (ОВ L 173, 8.7.2010 г., стр. 33).

Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства, и емисиите на газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства (ОВ L 275, 20.10.2005 г., стр. 1), последно изменена с Директива 2008/74/ЕО на Комисията от 18 юли 2008 г. (ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 51).

Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 133/2014 на Комисията от 31 януари 2014 г. (ОВ L 47, 18.2.2014 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) 2016/1004 на Комисията от 22 юни 2016 г. (ОВ L 165, 23.6.2016 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI), и за изменение на приложения I и III към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 167, 25.6.2011 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 627/2014 на Комисията от 12 юни 2014 г. (ОВ L 174, 13.6.2014 г., стр. 28).

Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).

Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 131), изменен с делегиран регламент (ЕС) 2017/1576 на Комисията от 26 юни 2017 г. (ОВ L 239, 19.9.2017 г., стр. 3).

Превоз на опасни товари

Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 г. относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (ОВ L 249, 17.10.1995 г., стр. 35), последно изменена с Директива 2008/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. (ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 11).

Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13), последно изменена с Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 г. (ОВ L 299, 26.11.2018 г., стр. 58).

За целите на настоящото споразумение в Швейцария се прилагат следните дерогации от Директива 2008/68/ЕО:

1.   Автомобилен транспорт

Дерогации за Швейцария съгласно член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари

RO - a - CH - 1

Предмет: превоз на дизелово гориво и мазут за отопление с номер UN 1202 в цистерни-контейнери за строителството.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 от посочената директива: точки 1.1.3.6 и 6.8.

Съдържание на приложението към Директивата: изключения относно количествата, превозвани от транспортна единица, разпоредби относно изработката на цистерните.

Съдържание на националното законодателство: за цистерните-контейнери за строителството, които не са изработени съгласно точка 6.8, а съгласно националното законодателство, които имат вместимост, по-малка или равна на 1 210 l, и се използват за превоз на мазут за отопление или на дизелово гориво с номер UN 1202, могат да се ползват изключенията в точка 1.1.3.6 от ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: точка 1.1.3.6.3, буква б) и точка 6.14 от допълнение 1 към Наредбата за автомобилния превоз на опасни товари от 29 ноември 2002 г. (SDR; RS 741.621).

Срокът на действие изтича на: 1 януари 2023 г.

RO - a - CH - 2

Предмет: освобождаване от изискването за притежание на превозен документ за определени количества опасни товари съгласно точка 1.1.3.6.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 от посочената директива: точки 1.1.3.6 и 5.4.1.

Съдържание на приложението към Директивата: изискване за притежание на превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: за превоз на непочистени празни опаковки от транспортна категория 4 и пълни или празни газови цилиндри за дихателни апарати, които се използват от службите за спешна помощ или като водолазно оборудване, в количества, които не превишават ограниченията, предвидени в точка 1.1.3.6, не се прилага задължението за притежание на превозен документ, както е посочено в точка 5.4.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: точка 1.1.3.6.3, буква в) от допълнение 1 към Наредбата за автомобилния превоз на опасни товари от 29 ноември 2002 г. (SDR; RS 741.621).

Срокът на действие изтича на: 1 януари 2023 г.

RO - a - CH - 3

Предмет: превоз на непочистени празни цистерни от дружества, обслужващи складови съоръжения за течности, които са опасни за водите.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 от посочената директива: точки 6.5, 6.8, 8.2 и 9.

Съдържание на приложението към Директивата: изработване, оборудване и инспекция на цистерни и превозни средства; обучение на водачите.

Съдържание на националното законодателство: когато дружества, обслужващи складови съоръжения за течности, опасни за водите, използват превозни средства и непочистени празни цистерни/контейнери за съхранение на течности по време на обслужването на неподвижни резервоари, за тях не се прилагат разпоредбите относно изработването, оборудването и инспекцията, нито разпоредбите за етикетирането и маркирането с оранжева табела, предвидени в ADR. За тях се прилагат специални разпоредби за етикетиране и маркиране, а водачът на превозното средство не е задължен да премине обучението, описано в точка 8.2.

Първоначално позоваване на националното законодателство: точка 1.1.3.6.3.10 от допълнение 1 към Наредбата за автомобилния превоз на опасни товари от 29 ноември 2002 г. (SDR; RS 741.621).

Срокът на действие изтича на: 1 януари 2023 г.

Дерогации за Швейцария съгласно член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари.

RO - bi - CH - 1

Предмет: превоз на битови отпадъци, съдържащи опасни товари, до инсталации за обезвреждане на отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 от посочената директива: точки 2, 4.1.10, 5.2 и 5.4.

Съдържание на приложението към Директивата: класификация, комбинирано опаковане, маркиране и етикетиране, документация.

Съдържание на националното законодателство: правилата включват разпоредби, свързани с опростената класификация на битовите отпадъци, съдържащи опасни товари (битови отпадъци), от признат от компетентния орган експерт, както и с използването на подходящи резервоари и с обучението на водачите. Битовите отпадъци, които не могат да бъдат класифицирани от експерта, може да бъдат превозени до център за преработване на отпадъци в малки количества, идентифицирани по опаковката и транспортната единица.

Първоначално позоваване на националното законодателство: точка 1.1.3.7 от допълнение 1 към Наредбата за автомобилния превоз на опасни товари от 29 ноември 2002 г. (SDR; RS 741.621).

Забележки: тези правила може да се прилагат единствено за превоз на битови отпадъци, съдържащи опасни товари, между обществени площадки за преработване на отпадъци и инсталации за обезвреждане на отпадъци.

Срокът на действие изтича на: 1 януари 2023 г.

RO - bi - CH - 2

Предмет: обратен превоз на фойерверки

Позоваване на приложение I, раздел I.1 от посочената директива: точки 2.1.2, 5.4.

Съдържание на приложението към Директивата: класификация и документация.

Съдържание на националното законодателство: с оглед улесняване на обратния превоз на фойерверки с номера UN 0335, 0336 и 0337 от търговците на дребно до доставчиците се предвижда освобождаване от изискването в превозния документ да се посочват нетната маса и класификацията на продукта.

Първоначално позоваване на националното законодателство: точка 1.1.3.8 от допълнение 1 към Наредбата за автомобилния превоз на опасни товари от 29 ноември 2002 г. (SDR; RS 741.621).

Забележки: за продуктите, предназначени за продажба на дребно, на практика не е възможно да се извърши подробна проверка на точното съдържание на всеки непродаден артикул във всяка опаковка.

Срокът на действие изтича на: 1 януари 2023 г.

RO - bi - CH - 3

Предмет: удостоверение за обучение по ADR за пътувания с цел превоз на повредени превозни средства, пътувания за извършване на ремонт, пътувания за проверка на автоцистерна/цистерна, както и пътувания с автоцистерни, които се извършват от експерти, отговарящи за проверката на съответното превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 от посочената директива: точка 8.2.1.

Съдържание на приложението към Директивата: Съдържание на приложението към Директивата:

Съдържание на националното законодателство: Съдържание на националното законодателство: не се изисква обучение, нито удостоверение по ADR за пътувания с цел превоз на повредени превозни средства или пробно кормуване, свързани с извършване на ремонт, пътувания в автоцистерни за проверка на автоцистерната/цистерната, както и пътувания на експерти, отговарящи за проверката на автоцистерни.

Първоначално позоваване на националното законодателство: указания на Федералния департамент по околна среда, транспорт, енергетика и съобщения (DETEC) от 30 септември 2008 г. относно автомобилния превоз на опасни товари.

Забележки: в някои случаи превозни средства, които са повредени или се ремонтират, както и автоцистерни, които се подготвят за технически преглед или се проверяват по време на инспекцията, все още съдържат опасни товари.

Разпоредбите в точки 1.3 и 8.2.3 остават приложими.

Срокът на действие изтича на: 1 януари 2023 г.

2.   Железопътен транспорт

Дерогации за Швейцария съгласно член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари

RA - a - CH - 1

Предмет: превоз на дизелово гориво и мазут за отопление с номер UN 1202 в цистерни-контейнери за строителството.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 от посочената директива: точка 6.8.

Съдържание на приложението към Директивата: разпоредби относно изработката на цистерните.

Съдържание на националното законодателство: разрешава се използването на цистерни-контейнери, които не са изработени съгласно посоченото в точка 6.8, а съгласно националното законодателство, които имат вместимост, по-малка или равна на 1 210 l, и се използват за превоз на мазут за отопление или на дизелово гориво с номер UN 1202.

Първоначално позоваване на националното законодателство: приложение към Наредбата на Федералния департамент по околна среда, транспорт, енергетика и съобщения (DETEC) от 3 декември 1996 г. относно железопътния превоз и превоза по въжена линия на опасни товари (RSD, RS 742.401.6) и глава 6.14 от допълнение 1 към Наредбата за автомобилния превоз на опасни товари от 29 ноември 2002 г. (SDR, RS 741.621).

Срокът на действие изтича на: 1 януари 2023 г.

RA - a - CH - 2

Предмет: превозен документ.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 от посочената директива: точка 5.4.1.1.1.

Съдържание на приложението към Директивата: обща информация, изисквана в превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: може да се използва събирателно понятие в превозния документ, ако списък с изискваната информация съгласно посоченото по-горе придружава съответния превозен документ.

Първоначално позоваване на националното законодателство: приложение към Наредбата на Федералния департамент по околна среда, транспорт, енергетика и съобщения (DETEC) от 3 декември 1996 г. относно железопътния превоз и превоза по въжена линия на опасни товари (RSD, RS 742.401.6).

Срокът на действие изтича на: 1 януари 2023 г.

Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1).

Раздел 4 – Права на достъп и транзит по отношение на железопътната инфраструктура

Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно развитието на железниците в Общността (ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 25).

Директива 95/18/ЕО на Съвета от 19 юни 1995 г. относно лицензиране на железопътните предприятия (ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 70).

Директива 95/19/ЕО на Съвета от 19 юни 1995 г. относно разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура и събирането на такси за ползване на инфраструктурата (ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 75).

Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44), последно изменена с Директива 2014/88/ЕС на Комисията от 9 юли 2014 г. (ОВ L 201, 10.7.2014 г., стр. 9).

Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51), последно изменена с Директива (ЕС) 2016/882 на Комисията от 1 юни 2016 г. (ОВ L 146, 3.6.2016 г., стр. 22).

Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията от 13 юни 2007 г. относно прилагането на общ европейски формат за сертификатите за безопасност и документите за кандидатстване за сертифициране съгласно член 10 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за валидността на сертификатите за безопасност, издадени по Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 153, 14.6.2007 г., стр. 9), изменен с Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. (ОВ L 122, 11.5.2011 г., стр. 22).

Решение 2007/756/ЕО на Комисията от 9 ноември 2007 г. за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО (ОВ L 305, 23.11.2007 г., стр. 30), изменено с Решение 2011/107/ЕС на Комисията от 10 февруари 2011 г. (ОВ L 43, 17.2.2011 г., стр. 33).

Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1), последно изменена с Директива 2014/38/ЕС на Комисията от 10 март 2014 г. (ОВ L 70, 11.3.2014 г., стр. 20).

Решение 2009/965/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 г. относно приемането на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (ОВ L 341, 22.12.2009 г., стр. 1), изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2299 на Комисията от 17 ноември 2015 г. (ОВ L 324, 10.12.2015 г., стр. 15).

Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 г. относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 13, 19.1.2010 г., стр. 1).

Решение 2010/713/ЕС на Комисията от 9 ноември 2010 г. относно модули за процедурите за оценяване на съответствието, на годността за употреба, както и за проверката на ЕО, които да се използват в техническите спецификации за оперативна съвместимост, приети с Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 319, 4.12.2010 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт (ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 11).

Регламент (ЕС) № 1169/2010 на Комисията от 10 декември 2010 г. общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешително за железопътна безопасност (ОВ L 327, 11.12.2010 г., стр. 13).

Регламент (ЕС) № 201/2011 от 1 март 2011 г. относно образеца на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило (ОВ L 57, 2.3.2011 г., стр. 8).

Решение 2011/275/ЕС на Комисията от 26 април 2011 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (ОВ L 126, 14.5.2011 г., стр. 53), изменено с Решение 2012/464/ЕС на Комисията от 23 юли 2012 г. (ОВ L 217, 14.8.2012 г., стр. 20).

Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони, и за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007 (ОВ L 122, 11.5.2011 г., стр. 22).

Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (ОВ L 123, 12.5.2011 г., стр. 11), последно изменен с Регламент (ЕС) 2019/775 на Комисията от 16 май 2019 г. (ОВ L 139 I, 27.5.2019 г., стр. 103).

Решение за изпълнение 2011/665/ЕС на Комисията от 4 октомври 2011 г. относно Европейския регистър на разрешените типове железопътни превозни средства (ОВ L 264, 8.10.2011 г., стр. 32).

Решение 2011/765/ЕС на Комисията от 22 ноември 2011 г. относно критериите за признаване на центрове за обучение, участващи в обучението на машинисти, относно критериите за признаване на изпитващи и критериите за организиране на изпити в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 314, 29.11.2011 г., стр. 36).

Решение 2012/88/ЕС на Комисията от 25 януари 2012 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система (ОВ L 51, 23.2.2012 г., стр. 1), последно изменено с Решение (ЕС) 2015/14 на Комисията от 5 януари 2015 г. (ОВ L 3, 7.1.2015 г., стр. 44).

Решение 2012/757/ЕС на Комисията от 14 ноември 2012 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Решение 2007/756/ЕО (ОВ L 345, 15.12.2012 г., стр. 1), изменено с Решение 2013/710/ЕС на Комисията от 2 декември 2013 г. (ОВ L 323, 4.12.2013 г., стр. 35).

В Швейцария се прилагат следните национални правила, посочени в член 6 от Решение № 2/2019 на Съвместния комитет:

CH-TSI OPE-001: Процес на експлоатация на железопътната система: записване на устни съобщения (ETF-GI) (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Решение 2012/757/ЕС, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI OPE-002: Процес на експлоатация на железопътната система: метод за комуникация (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Решение 2012/757/ЕС, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI OPE-003: Процес на експлоатация на железопътната система: език „оперативен“(правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Решение 2012/757/ЕС, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI OPE-004: Процес на експлоатация на железопътната система: спешно повикване (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Решение 2012/757/ЕС, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

Регламент (ЕС) № 1078/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 г. относно общ метод за безопасност, който да бъде прилаган от железопътни предприятия и управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за безопасност, както и от структури, отговарящи за поддръжката (ОВ L 320, 17.11.2012 г., стр. 8).

Регламент (ЕС) № 321/2013 на Комисията от 13 март 2013 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — товарни вагони“ на железопътната система на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2006/861/ЕО (ОВ L 104, 12.4.2013 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) 2015/924 на Комисията от 8 юни 2015 г. (ОВ L 150, 17.6.2015 г., стр. 10).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април 2013 г. относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009 (ОВ L 121, 3.5.2013 г., стр. 8), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1136 на Комисията от 13 юли 2015 г. (ОВ L 185, 14.7.2015 г., стр. 6).

Решение за изпълнение 2014/880/ЕС на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/633/ЕС (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 489).

Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 1), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/772 на Комисията от 16 май 2019 г. (ОВ L 139 I, 27.5.2019 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 1301/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Енергия“ на железопътната система в ЕС (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 179), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/868 на Комисията от 13 юни 2018 г. (ОВ L 149, 14.6.2018 г., стр. 16).

Регламент (ЕС) № 1302/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — локомотиви и пътнически подвижен състав“ на железопътната система в Европейския съюз (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 228), последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/868 на Комисията от 13 юни 2018 г. (ОВ L 149, 14.6.2018 г., стр. 16).

В Швейцария се прилагат следните национални правила, посочени в член 6 от Решение № 2/2019 на Съвместния комитет:

CH-TSI LOC&PAS-001: Широчина на плъзгача на пантографа

CH-TSI LOC&PAS-002: Тесни стрелкови улици/удостоверения за управление в участъци със стрелки

CH-TSI LOC&PAS-003: Малки радиуси в крива r < 250 m

CH-TSI LOC&PAS-004: Сила на странично изместване на коловоза

CH-TSI LOC&PAS 005: Недостиг на надвишение

CH-TSI LOC&PAS-006: Одобряване на превозни средства с махално окачване на коша от серия N

CH-TSI LOC&PAS-007: Смазване на реборда

CH-TSI LOC&PAS-009: Емисии на отработили газове от превозни средства с ДВГ (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI LOC&PAS-010: Светлинен предупредителен сигнал отпред на влака: 3 x червено

CH-TSI LOC&PAS-011: Ограничаване на теглителната сила

CH-TSI LOC&PAS-012: Проводимост

CH-TSI LOC&PAS 013: Взаимодействие пантограф/контактна мрежа

CH-TSI LOC&PAS-014: Съвместимост с оборудването за контрол на свободното състояние на коловоза

CH-TSI LOC&PAS-017: Профил на свободното пространство

CH-TSI LOC&PAS-018: Минимален радиус в крива

CH-TSI LOC&PAS-019: Сигнал „non leading input“ за челното превозно средство (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI LOC&PAS-020: Сигнал „sleeping input“ при многократна тяга (мотрисен влак) (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI LOC&PAS-022: Връщане на внезапната спирачка в изходно положение (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI LOC&PAS-025: Обезопасяване на устройството за прекъсване на бордовото оборудване от системата ETCS (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI LOC&PAS-026: Забрана на SIGNUM/ZUB върху превозните средства, оборудвани с ERTMS/ETCS базова линия 3

CH-TSI LOC&PAS-027: Ръчно радиоуправление на маневрите (режим „Маневриране“) (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI LOC&PAS-028: Профил на свободното пространство, врати

CH-TSI LOC&PAS-029: Безопасност срещу дерайлиране Y/Q

CH-TSI LOC&PAS-030: Употреба на спирачни уредби без триене

CH-TSI LOC&PAS-031: Безопасно изключване на тягата (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI LOC&PAS-035: Достатъчна ефективност на аварийната спирачка (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI LOC&PAS-037: Работна спирачка ETCS (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) № 1302/2014, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

Регламент (ЕС) № 1303/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на „безопасността в железопътните тунели“ на железопътната система на Европейския съюз (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 394).

Регламент (ЕС) № 1304/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Подвижен състав — шум“, за изменение на Решение 2008/232/ЕО и за отмяна на Решение 2011/229/ЕС (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 421).

Регламент (ЕС) № 1305/2014 на Комисията от 11 декември 2014 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Телематични приложения за товарни превози“ на железопътната система на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 62/2006 (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 438), последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/778 на Комисията от 16 май 2019 г. (ОВ L 139 I, 27.5.2019 г., стр. 356).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 г. относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия (ОВ L 29, 5.2.2015 г., стр. 3).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 г. относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга (ОВ L 148, 13.6.2015 г., стр. 17).

Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44). само следните разпоредби се прилагат в Швейцария: член 7 (параграфи 1—3), членове 8—10, 12, 15, 17, 21 (без параграф 7), 22—25, 27—42, 44, 45 и 49, както и приложения II, III и IV.

Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 102—149). само следните разпоредби се прилагат в Швейцария: членове 9, 10 (без параграф 7), 13, 14 и 17, както и приложение III.

Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията от 27 май 2016 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз (ОВ L 158, 15.6.2016 г., стр. 1).

Следните национални правила, посочени в член 6 от Решение № 2/2019 на Съвместния комитет, се прилагат в Швейцария:

CH-TSI CCS-003: Активиране/дезактивиране на предаването на пакет 44 към системите ZUB/SIGNUM

CH-TSI CCS-005: Сертификат „Quality of Service“ за предаването на данни GSM-R (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-006: Загубата на сигнал „Non leading permitted“ в режим „Non Leading“(правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-007: Правило за кривите на спиране за ERTMS/ETCS базова линия 2

CH-TSI CCS-008: Минимално изпълнение на „Change Requests“(правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-011: Функция „Euroloop“

CH-TSI CCS-015: Едновременно управление на два канала за данни GSM-R

CH-TSI CCS-016: Употреба на специфични параметри и функции за държавата (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-018: Забрана на нивата STM/NTC за ZUB/SIGNUM

CH-TSI CCS-019: Автоматично събиране и изобразяване на данните за влака (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-022: Заден ход в режим „Unfitted“

CH-TSI CCS-023: Извеждане на текстови съобщения

CH-TSI CCS-024: Данни за влака: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-026: Следене в реално време на релсовото оборудване на линиите

CH-TSI CCS-032: Регистриране на уникалния номер на влака за бордовото оборудване ETCS и радиокабината GSM-R (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-033: Функции на GSM-R Voice (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-034: Режим „Non Leading“

CH-TSI CCS-035: Текст за извеждане върху DMI (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-TSI CCS-038: Съобщение за значително увеличение на доверителния интервал при измерване на изминатото разстояние (правило, което евентуално не отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2016/919, като правилото трябва да се преразгледа преди 31 декември 2020 г.)

CH-CSM-RA-001: Досие за сигурността с оглед на получаване на одобрението ETCS в Швейцария

CH-CSM-RA-002: Изисквания за скоростите над 200 km/h

CH-CSM-RA-003: Качество на данните за влака

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията от 4 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни возила и на типове железопътни возила в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 66).

Делегиран регламент (ЕС) 2018/761 на Комисията от 16 февруари 2018 г. за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешение за безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 16).

Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията от 8 март 2018 г. за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 26).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 49).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията от 12 февруари 2019 г. относно образците за „ЕО“ декларации и сертификати за съставните елементи на оперативната съвместимост и подсистемите на железопътната система, относно образеца на декларацията за съответствие с разрешен тип железопътно возило и относно „ЕО“ процедурите за проверка на подсистеми в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 201/2011 на Комисията (ОВ L 42, 13.2.2019 г., стр. 9).

Препоръка (ЕС) 2019/780 на Комисията от 16 май 2019 г. относно практическите условия за издаване на разрешения за безопасност на управителите на инфраструктура (ОВ L 139 I, 27.5.2019 г., p. 390).

Раздел 5 – Други области

Директива 92/82/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на процента на акцизния данък върху минералните масла (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 19).

Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39).

Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59).


Поправки

17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/58


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

(Официален вестник на Европейския съюз L 280 от 31 октомври 2019 г.)

На стр. 688 бележките под линия се заменят със следното:

(1)

Млечни протеини

Казеините и/или казеинатите, съставляващи част от стоката, не следва да бъдат считани за млечни протеини, ако стоките нямат никаква друга съставка от млечен произход.

Тегловно съдържание на млечни мазнини в стоките по-малко от 1 % и на лактоза по-малко от 1 %, не се считат за други съставки от млечен произход.

При приключване на митническите формалности, въпросното лице трябва да посочи в съответната декларация: „единствени млечни съставки: казеин/казеинати“, ако случаят е такъв.

(2)

Скорбяла-нишесте/глюкоза

Съдържанието на скорбяла или нишесте в стоките (в състоянието, в което са представени) и на продуктите от тяхното разграждане — в т.ч. всички полимери на глюкозата — и на глюкозата, определена като такава и изразена като скорбяла (сухо вещество; 100 % чистота, коефициент на преобразуване на глюкоза в скорбяла 0,9).

Обаче когато се декларира смес от глюкоза и фруктоза (във всяка форма) и/или такава бъде открита в стоките, количеството глюкоза, което следва да бъде включено в горното изчисление е това, което превишава съдържанието на фруктоза в стоките.

(3)

Захароза/инвертна захар/изоглюкоза

Съдържание в стоките (както те са представени) на захароза, заедно със съдържанието на всяка смес на глюкоза и фруктоза, представени като захароза (аритметичният сбор от стойностите на тези два вида захари, умножен по 0,95), която е декларирана (в каквато и да е форма) и/или чието наличие се установява в стоките.

Все пак, когато съдържанието на фруктоза в стоките е по- ниско от това на глюкозата, количеството на глюкоза, което трябва да бъде включено в изчислението, посочено по-горе, е стойност, равна по тегло на това на фруктозата


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/59


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) No 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

( Официален вестник на Европейския съюз L 280 от 31 октомври 2019 г. )

На стр. 1030 при вписване „Швейцария“, в четвъртата колона

вместо:

„Берн“

да се чете:

„Delémont“.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/60


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

( Официален вестник на Европейския съюз L 280 от 31 октомври 2019 г. )

На стр. 10 в съдържанието при вписване „Приложение 7“:

вместо:

„(Запазено за евентуална бъдеща употреба в Хармонизираната система)“

да се чете:

„(Запазено за евентуална бъдеща употреба)“.


17.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/61


Поправка на Препоръка (ЕС) 2019/1659 на Комисията от 25 септември 2019 година относно съдържанието на всеобхватната оценка на потенциала за ефективно отопление и охлаждане по член 14 от Директива 2012/27/ЕС

( Официален вестник на Европейския съюз L 275 от 28 октомври 2019 г. )

На страница 109, в приложение IV, бележка под линия 1:

вместо:

„(1)

За целите на това приложение понятията „отпадна топлина и отпаден студ“ и „излишна топлина и излишен студ“ могат да се считат за синоними. Отпадната топлина е най-вече остатъчната топлинна енергия от термодинамичен цикъл, която би била изпусната в околната среда, ако не бъде уловена и доставена за ползване извън обекта. Част от нея може да бъде използвана извън обекта, ако се намери подходящ топлоприемник. Тя може да бъде доставена до отоплителна мрежа или до друга промишлена площадка. Тази част от отпадната топлина или отпадния студ, която се разпространява чрез районна система, може да се докладва за целите на точка 2, буква в) от приложение VIII към ДЕЕ.“,

да се чете:

„(1)

„Охлаждането от възобновяеми източници“ следва да бъде идентифицирано съгласно общата методология за изчисляване на количеството енергия от възобновяеми източници, използвана за охлаждане и районни охладителни системи (член 35 от ДЕВИ), след като същата бъде установена. До тогава следва да се използва подходяща национална методология.“