ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
27 декември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2218 на Съвета от 24 октомври 2019 година относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

1

 

*

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2219 на Съвета от 24 октомври 2019 година относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

31

 

*

Регламент (EС) 2019/2220 на Съвета от 19 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2221 на Комисията от 12 декември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 по отношение на данните, съдържащи се в съобщенията, свързани с регистрацията на икономическите оператори и данъчните складове в националните регистри и в Централния регистър

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2222 на Комисията от 12 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

56

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/2223 на Комисията от 13 декември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 по отношение на изискваните данни за документите за административна взаимопомощ, използвани за целите на обмена на информация относно акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз

82

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2224 на Европейския парламент от 23 октомври 2019 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

134

 

*

Резолюция (ЕС) 2019/2225 на Европейския парламент от 23 октомври 2019 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

135

 

*

Решение (ЕС) 2019/2226 на Европейския парламент от 23 октомври 2019 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година

137

 

*

Резолюция (ЕС) 2019/2227 на Европейския парламент от 23 октомври 2019 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година

139

 

*

Решение (ЕС) 2019/2228на Съвета от 19 декември 2019 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

141

 

*

Решение (EС) 2019/2229 на Съвета от 19 декември 2019 година за даване на разрешение за започване на преговори с Република Беларус за споразумение за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ

143

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2230 на Съвета от 19 декември 2019 година за изменение на Решение 2007/884/ЕО за оправомощаване на Обединеното кралство да продължава да прилага мярка, дерогираща от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

146

 

*

Решение (ЕС) 2019/2231 на Европейската централна банка от 10 декември 2019 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2020 година (ЕЦБ/2019/40)

149

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2019 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания от 28 ноември 2019 година относно участието на Албания като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това участие в съответствие с рамката по Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета [2019/2232]

151

 

*

Решение № 1/2019 на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, от 2 декември 2019 година относно присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [2019/2233]

154

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2218 НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2019 година

относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юли 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 894/2007 (1) за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (2) (наричано по-долу „споразумението“). Споразумението влезе в сила на 29 август 2011 г. и все още е в сила.

(2)

На 18 декември 2017 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Демократична република Сао Томе и Принсипи (наричана по-долу „Сао Томе и Принсипи“) с оглед сключване на нов протокол за прилагане на споразумението.

(3)

Срокът на действие на предходния протокол към споразумението изтече на 22 май 2018 г.

(4)

Комисията проведе преговори от името на Съюза относно нов протокол. В резултат на тези преговори новият протокол беше парафиран на 17 април 2019 г.

(5)

Целта на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (наричан по-долу „протоколът“) е да позволи на Съюза и на Сао Томе и Принсипи да работят в по-тясно сътрудничество, за да насърчават устойчивата политика в областта на рибарството, отговорното използване на рибните ресурси във водите на Сао Томе и Принсипи и да подкрепят усилията на тази държава за развитието на сектора на рибарството.

(6)

С цел да се осигури скорошно започване на риболовните дейности на корабите на Съюза протоколът следва да се прилага временно от оммента на подписването му.

(7)

Протоколът следва да бъде подписан и следва да се прилага временно до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност се разрешава, при условие че посоченият протокол бъде сключен.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 3

Протоколът се прилага временно от датата на подписването му (3) до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му..

Съставено в Люксембург на 24 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-K. PEKONEN


(1)  Регламент (ЕО) № 894/2007 на Съвета от 23 юли 2007 г. за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 35).

(2)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 36.

(3)  Датата, от която протоколът ще бъде прилаган временно, ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/3


ПРОТОКОЛ

за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

ЧЛЕН 1

Принципи

1.   Целта на настоящия протокол е прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (наричано по-нататък „споразумението“).

Настоящият протокол включва приложение и допълнения, които представляват неразделна част от него.

2.   Европейският съюз (наричан по-нататък „Съюзът“) и Демократична република Сао Томе и Принсипи (наричана по- нататък „Сао Томе и Принсипи“) (наричани по-нататък заедно „страните“) се задължават да насърчават отговорното рибарство в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи въз основа на принципа на недискриминация. Сао Томе и Принсипи се задължава да прилага едни и същи технически мерки и мерки за опазване по отношение на всички чуждестранни флотове, извършващи промишлен риболов на риба тон в нейната риболовна зона, за да допринесе за доброто управление на рибарството.

3.   Страните се задължават да гарантират прилагането на настоящия протокол в съответствие с член 9 от Споразумението за партньорство между членовете на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна (1), както е последно изменено (наричано по- нататък „Споразумението от Котону“) относно съществените елементи за правата на човека, демократичните принципи и върховенството на закона, както и относно основните елементи за доброто управление.

4.   Страните се задължават да насърчават устойчивото развитие и устойчивото и стабилно управление на околната среда.

5.   Страните се задължават да оповестяват публично и да обменят информация относно всяко споразумение, с което се разрешава достъп на чуждестранни кораби до риболовната зона на Сао Томе и Принсипи, и относно произтичащото от това риболовно усилие, броя на издадените разрешения и осъществения улов.

6.   В съответствие с член 6 от споразумението корабите на Съюза могат да осъществяват риболовни дейности в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи само ако притежават разрешение за риболов, издадено в рамките на настоящия протокол и съгласно реда и условията, описани в приложението към него.

ЧЛЕН 2

Възможности за риболов

1.   За срок от пет години от началната дата на временното прилагане на настоящия протокол възможностите за риболов, предоставени на корабите на Съюза по силата на член 5 от споразумението, са определени с оглед на разрешаването на улова на силно мигриращите видове (изброени в приложение I към Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г., и по-специално риба тон, риба меч и дългокрила акула), с изключение на видовете, защитени или забранени от Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).

2.   Възможностите за риболов са разпределени между:

а)

28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон; и

б)

6 кораба с парагади за улов на повърхността.

3.   Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат при спазване на членове 6, 7 и 9 от настоящия протокол.

ЧЛЕН 3

Финансово участие — начини за плащане

1.   Финансовото участие, посочено в член 7 от споразумението, се определя на 4 200 000 EUR за периода, посочен в член 2 от настоящия протокол.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, се състои от:

а)

годишна сума за достъп до риболовната зона на Сао Томе и Принсипи в размер на 400 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 8 000 тона годишно; и

б)

специфична сума в размер на 440 000 EUR годишно, предназначена за подкрепа на прилагането на секторната политика на Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството.

3.   Прогнозният размер на таксите за една година от дейностите на корабите, разрешени съгласно настоящия протокол, който е изчислен въз основа на референтния тонаж, посочен в параграф 2, буква а), възлиза средно на 560 000 EUR.

4.   Параграф 2 от настоящия член се прилага при спазване на членове 4, 6, 7 и 9 от настоящия протокол и на членове 12 и 13 от споразумението.

5.   Финансовото участие, посочено в параграф 2, се изплаща от Съюза в размер на 840 000 EUR годишно за целия срок на прилагане на настоящия протокол, което съответства на общия размер на годишните суми, посочени в параграф 2, букви а) и б).

6.   Ако общото годишно количество на улова, осъществен от корабите на Съюза във водите на Сао Томе и Принсипи, превиши годишния референтен тонаж, посочен в параграф 2, буква а), годишното финансово участие се увеличава с 50 EUR за всеки допълнителен тон улов.

7.   Плащането на допълнителен улов се извършва в след постигането на съгласието относно окончателните отчети, предвидено в глава II, раздел 2 от приложението. Същевременно годишната сума, плащана от Съюза за допълнителен улов, не може да надвишава удвоения размер на сумата, посочена в параграф 2, буква а). Когато дължимата сума от Съюза за този допълнителен улов надвишава удвоения размер на годишната сума, посочена в параграф 2, буква а), остатъкът се заплаща на следващата година.

8.   Плащането на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква а), се извършва не по-късно от деветдесет дни след началната дата на временното прилагане на настоящия протокол за първата година и най-късно на датата на годишнината от временното прилагане на настоящия протокол за следващите години.

9.   Органите на Сао Томе и Принсипи разполагат с изключителното право за вземане на решения относно използването на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква a), в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

10.   Финансовото участие се превежда по публични сметки, както следва: вноската, посочена в параграф 2, буква а), се плаща по сметка на държавния бюджет в Централната банка на Сао Томе и Принсипи; специфичните вноски, предвидени в параграф 2, буква б) и в параграф 7, се плащат по сметка на Фонда за развитие на рибарството и се вписват в бюджета. Органите на Сао Томе и Принсипи ежегодно съобщават на Европейската комисия данните на банковите сметки.

ЧЛЕН 4

Секторна подкрепа

1.   Секторната подкрепа в рамките на настоящия протокол допринася за прилагането на националната стратегия за рибарството и за развитието на морската икономика на Сао Томе и Принсипи. Нейната цел са устойчивото управление на рибните ресурси и развитието на сектора, по-специално чрез:

а)

подобряване на мониторинга, контрола и наблюдението на риболовните дейности;

б)

подобряване на научните познания за рибните ресурси;

в)

подобряване на качеството на рибните продукти;

г)

подпомагане на развитието на непромишления риболов;

д)

укрепване на международното сътрудничество;

е)

подпомагане на развитието на аквакултурите.

2.   Най-късно три месеца след началната дата на временното прилагане на настоящия протокол страните се договарят в рамките на съвместния комитет (наричан по- нататък „съвместният комитет“), предвиден в член 9 от споразумението, за многогодишна секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, по-специално за:

а)

годишните и многогодишните насоки за използване на специфичното финансово участие, посочено в член 3, параграф 2, буква б) от настоящия протокол;

б)

целите, които трябва да се постигнат на годишна и многогодишна основа с цел да се допринесе за устойчив и отговорен риболов, като се вземат предвид приоритетите, формулирани от Сао Томе и Принсипи за политиката в областта на рибарството;

в)

критериите и процедурите за използване при годишната оценка на резултатите.

3.   Измененията, свързани с целите и действията, съдържащи се в годишната или многогодишната секторна програма, трябва да бъдат предварително съобщени на Европейската комисия. При възражение от страна на последната може да бъде сезиран съвместният комитет, който да се произнесе по предлаганото изменение с цел одобрението му от страните — ако е необходимо чрез размяна на писма.

4.   Всяка година страните извършват оценка на резултатите от прилагането на многогодишната секторна програма въз основа на писмен доклад, предоставен от органите на Сао Томе и Принсипи. Ако тази оценка покаже, че постигането на целите не е в съответствие с програмното планиране или ако изпълнението е оценено като незадоволително от съвместния комитет, плащането на финансовото участие може да бъде преразгледано или спряно.

5.   Плащането на финансовото участие се подновява след консултации и съгласие на страните, веднага след като напредъкът в прилагането бъде счетен за задоволителен от съвместния комитет — ако е необходимо чрез размяна на писма. Плащането на специфичното финансово участие, предвидено в член 3, параграф 2, буква б), може обаче да се извършва само в рамките на шест месеца след изтичането на срока на действие на настоящия протокол.

ЧЛЕН 5

Научно-техническо сътрудничество за отговорен риболов

1.   През периода на прилагане на настоящия протокол, Съюзът и Сао Томе и Принсипи се задължават да си сътрудничат за наблюдение на състоянието на риболовните ресурси в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

2.   Страните се задължават да насърчават сътрудничеството по отношение на отговорния риболов в региона на Централна Африка.

3.   Страните се задължават да спазват всички препоръки и резолюции на ICCAT.

4.   В съответствие с член 4 от споразумението, въз основа на приетите в рамките на ICCAT препоръки и резолюции и в светлината на най-добрите до момента научни становища, страните провеждат консултации в рамките на съвместния комитет за евентуални мерки, насочени към устойчиво управление на обхванатите от настоящия протокол рибни видове и засягащи дейностите на корабите на Съюза.

5.   С цел доброто управление и опазването на акулите страните се договарят да се гарантира внимателно наблюдение на улова на тези видове чрез обмен на данни за улова, както е предвидено в глава III от приложението. При необходимост съвместният комитет приема допълнителни мерки за управление, с които да се осигури по-добро регламентиране на дейността на корабите с парагади.

6.   Страните си сътрудничат с цел засилване на механизмите за контрол, инспекция и борба с незаконния, недеклариран и нерегламентиран риболов в Сао Томе и Принсипи.

ЧЛЕН 6

Преразглеждане на възможностите за риболов и техническите мерки

1.   Възможностите за риболов, посочени в член 2, могат да бъдат преразгледани от съвместния комитет, доколкото това е в съответствие с устойчивото управление на рибните видове, посочени в настоящия протокол.

2.   В такъв случай финансовото участие, посочено в член 3, параграф 2, буква а), се коригира pro rata temporis и измененията се вписват в настоящия протокол.

3.   При необходимост съвместният комитет може да разглежда и адаптира или изменя, по взаимно съгласие, разпоредбите, уреждащи условията за изпълнение на риболовните дейности и техническите мерки за прилагането на настоящия протокол.

ЧЛЕН 7

Нови възможности за риболов

1.   За извършване на риболовни дейности, които не са обхванати от настоящия протокол, органите на Сао Томе и Принсипи могат да призоват Съюза да разгледа възможността за такъв вид риболов. При липса на подходящи данни за състоянието на рибните запаси страните се споразумяват относно условията за кампания за проучване, като вземат предвид най-добрите научни становища, предоставени на научните експерти на страните.

2.   В зависимост от тези резултати и ако Съюзът прояви интерес към съответния вид риболов, страните се консултират в рамките на съвместния комитет преди да бъде дадено евентуално разрешение от органите на Сао Томе и Принсипи. Където е уместно, страните се договарят относно условията, приложими по отношение на новите възможности за риболов, и ако е необходимо, правят изменения на настоящия протокол.

ЧЛЕН 8

Насърчаване на разтоварванията и на сътрудничеството между икономическите оператори

1.   Страните си сътрудничат с цел подобряване на възможностите за разтоварване на улова в пристанищата на Сао Томе и Принсипи.

2.   Сао Томе и Принсипи се стреми да изгради стратегия и стимули за насърчаване на разтоварването. В рамките на тази стратегия флотът на Съюза полага усилия да разтоварва част от улова си, по-специално прилова.

3.   Страните се стараят да създадат благоприятни условия за насърчаване на техническите, икономическите и търговските връзки между предприятията и да стимулират създаването на благоприятна рамка за развитието на търговията и инвестициите.

ЧЛЕН 9

Временно преустановяване на прилагането на настоящия протокол

1.   Прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните, ако бъде констатирано наличието на едно или повече от следните условия:

а)

провеждането на риболовни дейности в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, определени в член 2, буква з) от споразумението;

б)

настоящият протокол е засегнат от значителни промени в определението и изпълнението на политиката в областта на рибарството на някоя от страните;

в)

някоя от страните констатира нарушение на съществени елементи във връзка с правата на човека, предвидени в член 9 от Споразумението от Котону, и вследствие на процедурата по членове 8 и 96 от посоченото споразумение;

г)

Съюзът не е платил финансовите средства, предвидени в член 3, параграф 2, буква а), по причини, различни от предвидените в настоящия член;

д)

между страните е възникнал сериозен и неразрешен спор относно прилагането или тълкуването на настоящия протокол.

2.   За да се пристъпи към временно преустановяване на прилагането на настоящия протокол се изисква заинтересованата страна да уведоми писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която преустановяването трябва да влезе в сила.

3.   В случай на временно преустановяване на прилагането страните продължават да провеждат консултации помежду си с цел намирането на решение по взаимно съгласие на противопоставящия ги спор. След уреждане на спора прилагането на настоящия протокол се възобновява и сумата на финансовото участие се намалява пропорционално и pro rata temporis за времето, през което прилагането на настоящия протокол е било временно преустановено.

ЧЛЕН 10

Приложимо законодателство

1.   Дейностите на риболовните кораби на Съюза, плаващи във водите на Сао Томе и Принсипи, се уреждат от приложимото законодателство на Сао Томе и Принсипи, освен ако не е предвидено друго в споразумението и в настоящия протокол.

2.   Органите на Сао Томе и Принсипи уведомяват Съюза за всички изменения на приложимото законодателство или за приемането на нови законодателни актове, които се отнасят до сектора на рибарството. Промените са противопоставими на корабите на Съюза в срок от шестдесет дни, считано от датата на уведомлението.

3.   Европейската комисия уведомява органите на Сао Томе и Принсипи за всички изменения на приложимото законодателство или за приемането на нови законодателни актове, които се отнасят до риболовните дейности на външния флот на Съюза.

ЧЛЕН 11

Електронен обмен на информация

1.   Сао Томе и Принсипи и Съюзът се задължават да приведат в действие и да поддържат необходимите информационни системи за електронен обмен на всички данни и документи, свързани с прилагането на споразумението.

2.   Документите в електронен формат ще се смятат за еквивалентни във всяко отношение на същите документи на хартиен носител.

3.   Сао Томе и Принсипи и Съюзът без забавяне се уведомяват взаимно за всеки проблем при функционирането на информационната система. В такива случаи данните и документите, свързани с прилагането на споразумението, автоматично се предават чрез алтернативно средство за комуникация.

ЧЛЕН 12

Поверителност на данните

1.   Сао Томе и Принсипи и Съюзът се задължават да гарантират, че всички получени в рамките на споразумението поименни данни, свързани с корабите на Европейския съюз и с техните риболовни дейности, винаги се обработват в съответствие с принципите на поверителност и защита на данните.

2.   Страните гарантират, че единствено обобщените данни, свързани с риболовни дейности във водите на Сао Томе и Принсипи, се предоставят публично, в съответствие с приложимите разпоредби на ICCAT.

3.   Данните, които могат да се считат за поверителни, се използват от компетентните органи изключително за прилагането на споразумението и с цел управление на рибарството, контрол и надзор.

4.   По отношение на личните данни, предавани от Съюза, съвместният комитет може да установи подходящи гаранции и правни средства за защита в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (2) (Общия регламент относно защитата на данните).

ЧЛЕН 13

Срок на прилагане

Настоящият протокол се прилага за период от пет години, считано от началната дата на временното прилагане съгласно член 15, освен при денонсирането по реда на член 14.

ЧЛЕН 14

Денонсиране

1.   В случай на денонсиране на настоящия протокол съответната страна уведомява писмено другата за намерението си да денонсира настоящия протокол най-малко шест месеца преди датата, на която денонсирането поражда действие.

2.   С изпращането на посоченото в параграф 1 уведомление започват консултации между страните.

ЧЛЕН 15

Временно прилагане

Настоящият протокол се прилага временно от датата на подписването му.

ЧЛЕН 16

Влизане в сила

Настоящият протокол влиза в сила на датата, на която страните по него се уведомяват взаимно за приключване на процедурите, необходими за целта.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog prosinca godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, negentien december tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii nouăsprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december år tjugohundranitton.

Image 1


(1)  ОВ ЕО L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ ОТ КОРАБИ НА СЪЮЗА

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.   Определяне на компетентния орган

За нуждите на настоящото приложение и ако не е посочено друго, всяко позоваване на Съюза или на Сао Томе и Принсипи в смисъл на компетентен орган се отнася до:

а)

за ЕС: Европейската комисия, при необходимост чрез посредничеството на делегацията на Съюза, компетентна за Сао Томе и Принсипи;

б)

за Сао Томе и Принсипи: дирекция „Рибарството“ към министерството, отговарящо за рибарството.

2.   Риболовна зона

Корабите на Съюза, извършващи дейност в рамките на настоящия протокол, могат да извършват риболовни дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Сао Томе и Принсипи, с изключение на зоните, запазени за непромишлен и полупромишлен риболов.

Координатите на ИИЗ са тези, за които е подадено уведомление до Организацията на обединените нации на 7 май 1998 г.

Всяка промяна на риболовната зона се съобщава без забавяне от Сао Томе и Принсипи на Съюза.

3.   Зони, забранени за корабоплаване и риболов

Забранява се без изключение всяка риболовна дейност в зоната, предназначена за общо използване от Сао Томе и Принсипи и Нигерия. Координатите на тази зона са представени в допълнение 1.

4.   Банкова сметка

Преди влизането в сила на настоящия протокол Сао Томе и Принсипи съобщава на Съюза данните на банковата сметка или сметки, по които следва да се превеждат сумите, платими от риболовните кораби в рамките на споразумението. Разходите по банковите преводи се поемат от корабособствениците.

5.   Звена за контакт

Страните се уведомяват взаимно за своите звена за контакт, даващи възможност за обмен на информация относно прилагането на настоящия протокол, по-специално по въпроси, свързани с обмена на общи данни за улова и риболовното усилие, процедурите, свързани с разрешенията за риболов, и прилагането на секторната подкрепа.

6.   Работни езици

Страните се споразумяват, че доколкото това е възможно, работните езици на заседанията за прилагането на настоящия протокол са португалски и френски.

ГЛАВА II

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ

За целите на прилагането на настоящото приложение понятието „разрешение за риболов“ е равностойно на понятието „лиценз за риболов“ в законодателството на Сао Томе и Принсипи.

РАЗДЕЛ 1

ПРИЛОЖИМИ ПРОЦЕДУРИ

1.   Предварителни условия за получаване на разрешение за риболов

Разрешения за риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи могат да получават само корабите на Съюза, отговарящи на изискванията.

За да отговаря даден кораб на Съюза на изискванията, корабособственикът, капитанът и самият кораб не трябва да имат наложена забрана за упражняване на риболовни дейности в Сао Томе и Принсипи. Те трябва да са изправни по отношение на администрацията на Сао Томе и Принсипи, доколкото трябва да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовните им дейности в Сао Томе и Принсипи по сключени със Съюза споразумения в областта на рибарството. Освен това те трябва да спазват Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета (1) относно устойчивото управление на външните риболовни флотове.

2.   Заявление за разрешение за риболов

Компетентните органи на Съюза представят по електронен път пред министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, с копие до делегацията на Съюза, компетентна за Сао Томе и Принсипи, заявление за всеки кораб, желаещ да извършва риболов по силата на настоящия протокол, най-малко петнадесет работни дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства.

Заявленията се представят пред министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, чрез формуляра, чийто образец се съдържа в допълнение 2.

Всяко заявление за получаване на разрешение за риболов трябва да се придружава от следните документи:

а)

документ, удостоверяващ плащането на фиксиран аванс и на фиксирана вноска за наблюдателите за периода на валидността му;

б)

актуална цветна снимка на кораба, сниман странично;

в)

копие от удостоверението за регистрация на кораба;

г)

когато е приложимо, всякакви други документи, изисквани съгласно националните разпоредби, приложими в зависимост от вида кораб, за които е представено уведомление от Сао Томе и Принсипи в рамките на съвместния комитет.

Плащането на годишната фиксирана такса се извършва по същата сметка на държавния бюджет, която е използвана за финансовото участие, посочено в член 3, параграф 2, буква а) от настоящия протокол.

Годишната фиксирана такса включва всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и разходите за обслужване.

Във всяко заявление за разрешение за риболов трябва да бъдат ясно посочени целевите видове.

Заявлението за разрешение за риболов може да включва уведомление за намерението да се извърши частично срязване на перките на акули на борда на кораба и други операции на борда, като например изкормване.

3.   Издаване на разрешение за риболов

Разрешенията за риболов се издават в срок от петнадесет работни дни след получаването на всички документи, посочени в точка 2 от настоящия раздел, от министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи.

Оригиналите се предоставят на Съюза чрез делегацията на Съюза, компетентна за Сао Томе и Принсипи.

Разрешението посочва видовете или категориите, чиито улов е разрешен (риба тон, риба меч и разрешените видове акули).

За да не се забавя възможността за риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи, копие от разрешението за риболов се изпраща на корабособствениците по електронен път. Това копие може да се използва в срок от максимум шестдесет дни след датата на издаване на разрешението за риболов. В рамките на този срок копието ще бъде считано за равностойно с оригинала.

4.   Извънредна замяна на разрешение за риболов

Разрешението за риболов се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърляно. Въпреки това, по искане на Съюза и ако бъде доказано наличието на форсмажорни обстоятелства, разрешението за риболов за даден кораб може да бъде отнето и за оставащия срок на валидност може да бъде издадено ново разрешение за риболов за друг кораб от същата категория, при условия, които трябва да се определят.

Корабособственикът връща първоначалното разрешение за риболов на министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи. Разрешението за заменящия кораб влиза в сила на същата дата. Сао Томе и Принсипи уведомява Съюза за прехвърлянето на разрешението за риболов и за датата, на която то влиза в сила.

5.   Съхраняване на борда на разрешението за риболов

Разрешението за риболов трябва да бъде съхранявано на борда във всеки един момент, без да се засяга точка 3 от настоящия раздел.

6.   Помощни кораби

По искане на Съюза и след разглеждане от страна на органите на Сао Томе и Принсипи тази държава разрешава на риболовните кораби на Съюза, притежаващи разрешение, да бъдат подпомагани от помощни кораби.

Помощните кораби не могат да бъдат оборудвани за улов на риба. Подпомагането не може да включва зареждане с гориво, нито трансбордиране на улова.

По отношение на помощните кораби се прилага същата процедура за подаване на заявления за разрешение за риболов, която е описана в настоящата глава, до степента, приложима за тях. Сао Томе и Принсипи изготвя списък на помощните кораби с разрешения и незабавно го съобщава на Съюза.

По отношение на тези кораби се прилага задължението за плащане на годишна такса в размер на 3 500 EUR, платима в полза на Фонда за развитие на рибарството, посочен в член 3, параграф 10 от настоящия протокол.

РАЗДЕЛ 2

ТАКСИ И АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

1.

Разрешенията за риболов са валидни за срок една година.

2.

Таксата за корабите с мрежи гъргър за улов на риба тон и за корабите с парагади за улов на повърхността за тон улов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи се определя на 70 EUR за целия срок на прилагане на настоящия протокол.

3.

Разрешенията за риболов се издават, след като се платят следните годишни фиксирани такси:

а)

за корабите с мрежи гъргър за улов на риба тон: 9 100 EUR на кораб, съответстващи на таксата, дължима за 130 тона;

б)

за корабите с за улов на повърхността: 3 255 EUR на кораб, съответстващи на таксата, дължима за 46,5 тона.

Таксите се плащат по сметката на държавния бюджет, използвана за плащането на финансовото участие, посочено в член 3, параграф 2, буква а) от настоящия протокол.

4.

Съюзът изготвя за всеки кораб на Съюза, въз основа на подадените от него декларации за улов, отчет за улова и за таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година. Той предава тези окончателни отчети на органите на Сао Томе и Принсипи и на корабособствениците чрез държавите — членки на Съюза преди 30 юни на текущата година. Сао Томе и Принсипи може да оспори въз основа на съответни доказателства тези окончателни отчети в срок от тридесет дни от датата на получаването на последните. В случай на несъгласие страните провеждат консултации, когато е целесъобразно в рамките на съвместния комитет. Ако Сао Томе и Принсипи не повдигне възражения в срок от тридесет дни, окончателните отчети се считат за приети.

5.

Ако сумата в окончателния отчет е по-висока от предварителната фиксирана такса, платена за получаване на разрешението за риболов, корабособственикът изплаща остатъка на Сао Томе и Принсипи в срок от четиридесет и пет дни, освен ако корабособственикът не оспори плащането. Салдото се изплаща по сметката на Фонда за развитие на рибарството. Ако обаче сумата в окончателния отчет е по-ниска от предварителната фиксирана такса, остатъкът не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА III

НАБЛЮДЕНИЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

РАЗДЕЛ 1

ЕЛЕКТРОННИ РИБОЛОВНИ ДНЕВНИЦИ

1.

Капитанът на всеки кораб на Съюза, извършващ риболов в рамките на настоящия протокол, води електронен риболовен дневник, интегриран в електронна система за записване и предаване (ERS).

2.

На риболовен кораб, който не е оборудван с ERS, не се разрешава да влиза в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи с цел извършване на риболовни дейности.

3.

За точността на данните, вписани в електронния риболовен дневник, отговаря капитанът. Риболовният дневник трябва да е в съответствие с приложимите резолюции и препоръки на ICCAT.

4.

Капитанът вписва ежедневно и за всяка операция приблизителните количества от всеки вид, които са уловени и съхранявани на борда, или са изхвърлени в морето. Вписването на приблизителните количества от всеки уловен вид или на изхвърлените в морето количества от този вид трябва да се извърши независимо от съответното тегло.

5.

В случай на присъствие в риболовната зона без извършвне на риболовна дейност се записва местоположението на кораба в 12:00 ч. на обяд.

6.

Данните от риболовния дневник ежедневно се предават автоматично до центъра за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата на знамето. Предаването на информацията включва най-малко следното:

а)

идентификационните номера и името на риболовния кораб;

б)

трибуквения код по ФАО на всеки вид;

в)

географската зона, където е извършен уловът;

г)

датата и, ако е целесъобразно, часа на улова;

д)

датата и часа на тръгване и на пристигане и продължителността на риболовния рейс;

е)

вида на риболовния уред, техническите спецификации и размерите;

ж)

приблизителните количества от всеки вид, съхранявани на борда, в килограми живо тегло или, когато е целесъобразно, броя екземпляри;

з)

приблизителните количества от всеки вид, изхвърлени в морето, в килограми живо тегло или, когато е целесъобразно, броя екземпляри.

7.

Държавата на знамето гарантира получаването на данните и тяхното записване в информационна база данни, осигуряваща защитеното им съхраняване в продължение на най-малко 36 месеца.

8.

Държавата на знамето и Сао Томе и Принсипи гарантират, че са оборудвани с необходимия хардуер и софтуер за автоматично предаване на данни ERS. За предаването на данни ERS се използват управляваните от Европейската комисия електронни средства за комуникация, предназначени за стандартизиран обмен на данни във връзка с риболова. Измененията на стандартите се изпълняват в срок от шест месеца.

9.

ЦНР на държавата на знамето осигурява автоматичното ежедневно предаване на риболовните дневници чрез ERS на ЦНР на Сао Томе и Принсипи за периода на присъствие на кораба в риболовната зона, дори при липса на улов.

10.

Условията за съобщаване на улова чрез ERS, както и процедурите в случай на неизправност, са посочени в допълнение 4.

11.

Органите на Сао Томе и Принсипи обработват данните за риболовните дейности на отделните кораби по поверителен и сигурен начин.

РАЗДЕЛ 2

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА УЛОВА

1.

Държавата на знамето предоставя на всяко тримесечие количествата, обобщени по месеци, на улова и на изхвърлянето на улов от всеки кораб, в базата данни, поддържана от Европейската комисия. За видовете, за които се прилага ограничение за общ допустим улов съгласно настоящия протокол или препоръки на ICCAT, количествата се съобщават всеки месец за предходния месец.

2.

Държавата на знамето проверява данните чрез кръстосани проверки с данните за разтоварване, продажба, инспекции или наблюдение, както и всяка информация, с която органите разполагат. Актуализирането на базата данни, изисквано в резултат на тези проверки, се извършва в най-кратки срокове. При проверките се използват географските координати на риболовната зона, определени съгласно настоящия протокол.

3.

Преди края на всяко тримесечие Съюзът предоставя на органите на Сао Томе и Принсипи обобщените данни за предходните тримесечия на текущата година, в които се посочва количеството на улова за всеки кораб за месец риболовна дейност и по видове. Тези данни са неокончателни и подлежат на промяна.

4.

Сао Томе и Принсипи оценява обобщените данни, посочени в параграф 3, и докладва всяко съществено несъответствие с данните от електронния риболовен дневник, предоставени чрез ERS. Държавите на знамето провежда разследвания и, ако е необходимо, актуализира данните.

ГЛАВА IV

НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И НАДЗОР

РАЗДЕЛ 1

КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ

Риболовните кораби на Съюза са длъжни да спазват мерките и препоръките, приети от ICCAT, относно риболовните уреди и техните технически спецификации, както и всички други технически мерки, приложими към риболовните им дейности и улова им.

1.   Влизане и напускане на риболовната зона

Корабите на Съюза, действащи в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи, уведомяват компетентните органи на Сао Томе и Принсипи най-малко три часа предварително за своето намерение да влязат или да напуснат ИИЗ на Сао Томе и Принсипи.

При уведомяване за влизане в ИИЗ на Сао Томе и Принсипи или за напускане на тази ИИЗ корабите трябва да съобщят също своето местоположение, както и улова, който вече се намира на борда, идентифициран чрез трибуквения код по ФАО, изразен в килограми живо тегло или, когато е целесъобразно, в брой екземпляри.

Тези съобщения се изпращат чрез ERS или по електронна поща на адреса, който е съобщен от органите на Сао Томе и Принсипи.

Кораб, който извършва риболовна дейност, без да е уведомил за своето намерение да влезе във водите на Сао Томе и Принсипи, се счита за кораб без разрешение за риболов и ще понесе последиците, предвидени в националното законодателство на Сао Томе и Принсипи.

2.   Процедури за инспекция

Инспекцията на кораби на Съюза, притежаващи разрешение за риболов, се извършва в морето, на пристанището или на рейд в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи от инспектори на Сао Томе и Принсипи, ясно разпознаваеми като извършващи контрол над риболова и използващи кораби под командването на органите на Сао Томе и Принсипи.

Преди качване на борда инспекторите на Сао Томе и Принсипи информират кораба на Съюза за решението си да извършат инспекция. Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията.

Инспекторите на Сао Томе и Принсипи пребивават на борда на кораба на Съюза само за времето, което е необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията. Начинът на провеждане на инспекцията трябва да оказва минимално въздействие върху кораба, риболовната му дейност и товара.

Изображенията (снимки или видеозаписи), направени по време на инспекциите, са предназначени за органите, които отговарят за контрола и надзора на рибарството. Те не могат да бъдат разпространявани публично, освен ако националното законодателство не предвижда друго.

Капитанът на кораба на Съюза улеснява качването на борда и работата на инспекторите от Сао Томе и Принсипи.

В края на всяка инспекция инспекторите от Сао Томе и Принсипи изготвят доклад за инспекцията. Капитанът на кораба на Съюза има право да включи коментари в доклада за инспекцията. Докладът за инспекцията се подписва от инспектора, който го е изготвил, и от капитана на кораба на Съюза.

Подписването на доклада за инспекцията от страна на капитана не накърнява правото на защита на корабособственика при процедура във връзка с евентуално нарушение. Капитанът на кораба трябва да оказва съдействие по време на процедурата по инспекцията. При отказ да подпише документа той е длъжен да посочи писмено причините за отказа, след което инспекторът поставя забележка „отказал да подпише“. Преди да напуснат кораба на Съюза, инспекторите на Сао Томе и Принсипи предават на капитана копие от доклада за инспекцията. Органите на Сао Томе и Принсипи уведомяват съюза за инспекциите в срок от двадесет и четири часа след осъществяването им и за евентуално установените нарушения, и му изпращат доклада за инспекцията. Когато е приложимо, копие на акта за установяване на нарушение се изпраща на Съюза в срок от седем дни след връщането на инспектора на пристанището.

3.   Разрешени операции на борда

В разрешенията за риболов, издадени от Сао Томе и Принсипи, се посочва кои са разрешените операции на борда, като например изкормването и частичното срязване на перките на акули.

4.   Трансбордиране и разтоварване

Всички кораби на Съюза, които действат в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи и осъществяват трансбордиране в същите води, извършват тази операция на рейд в пристанищата на Fernão Dias, Neves и Ana Chaves.

Ако желаят да извършат разтоварване или трансбордиране, най-малко четиридесет и осем часа преди това корабособствениците или техните представители трябва да изпратят на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи следната информация:

а)

името на риболовния кораб, който ще извършва трансбордиране или разтоварване;

б)

името на транспортния товарен кораб;

в)

тонажа на улова по видове, който ще се трансбордира или разтоварва;

г)

датата на трансбордиране или разтоварване;

д)

местоназначението на улова, който ще се трансбордира или разтоварва.

Изпращането на посочената информация до Сао Томе и Принсипи може да бъде извършено чрез ERS или по електронна поща.

Трансбордирането в морето е забранено.

Капитаните на корабите изпращат на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи декларациите за улова и ги уведомяват дали възнамеряват да продължат риболова или да напуснат водите на Сао Томе и Принсипи.

Всяка операция по трансбордиране или разтоварване на улова, която не е предвидена в настоящия раздел, е забранена във водите на Сао Томе и Принсипи. Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на санкциите, предвидени в действащата правна уредба на Сао Томе и Принсипи.

РАЗДЕЛ 2

СИСТЕМА ЗА СПЪТНИКОВО НАБЛЮДЕНИЕ НА КОРАБИТЕ

Всеки кораб на Съюза, притежаващ разрешение в рамките на настоящия протокол, трябва да бъде оборудван със система за спътниково наблюдение (наричана по-нататък „VMS“).

Забранява се намиращата се на кораба система за позициониране и локализация с непрекъснато действие чрез спътникова връзка за предаване на данни да бъде премествана, изключвана, разрушавана, повреждана или работата ѝ да бъде възпрепятствана; забранява се предаваните или регистрираните чрез VMS данни да бъдат умишлено променяни, отклонявани или фалшифицирани.

Корабите на Съюза съобщават автоматично и постоянно местоположението си — най-малко веднъж на всеки час за корабите с мрежи гъргър и най-малко веднъж на всеки два часа за всички други кораби — до ЦНР на своята държава на знамето. Тази честота може да бъде увеличена при предприемане на мерки за разследване на дейността на даден кораб.

ЦНР на държавата на знамето осигурява автоматичното препращане на местоположението според VMS за периода на присъствие на кораба в риболовната зона.

Всяко съобщение за местоположение трябва да съдържа:

а)

идентификацията на кораба;

б)

последното географско местоположение на кораба (географска дължина и ширина) с допустима грешка, по-малка от 500 метра, и доверителен интервал от 99 %;

в)

датата и часа на отчитане на местоположението;

г)

скоростта и курса на кораба.

Условията за съобщаване на местоположението на корабите чрез улова чрез VMS, както и процедурите в случай на неизправност, са посочени в допълнение 5.

ЦНР обменят помежду си информация в контекста на наблюдението на дейностите на корабите.

ГЛАВА V

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.

Брой на наеманите моряци:

При извършване на риболовни дейности във водите на Сао Томе и Принсипи корабите на Съюза са длъжни да наемат моряци от Сао Томе и Принсипи при следните условия и ограничения:

а)

по отношение на корабите с мрежи гъргър за улов на риба тон: за първата година от прилагането на настоящия протокол — общо шест моряци за целия флот, за втората година от прилагането на настоящия протокол — общо осем моряци, а за оставащите три години от срока — общо десет моряци годишно;

б)

по отношение на корабите с парагади за улов на повърхността: общо двама моряци годишно за целия флот.

2.

Това задължение за наемане на моряци се прилага само ако органите на Сао Томе и Принсипи са представили на Съюза списък на годни и правоспособни моряци преди влизането в сила на настоящия протокол, а след това — през януари всяка година. Корабособствениците наемат моряци сред фигуриращите в този списък.

3.

Изискванията за квалификация за моряците на Сао Томе и Принсипи са посочени в допълнение 6.

4.

Корабособственикът или неговият представител съобщава на компетентния орган на Сао Томе и Принсипи имената на моряците, наети на борда на съответния кораб, като посочва тяхната длъжност като членове на екипажа.

5.

По отношение на моряците, наети на корабите на Съюза, се прилага изцяло Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в областта на труда. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

6.

Трудовите договори на моряците от Сао Томе и Принсипи, копие от които се предоставя на министерството на труда, на министерството, отговарящо за рибарството, и на подписалите тези договори лица, се изготвят между корабособствениците или техните представители и моряците или техните синдикални организации или представители. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност в съответствие с приложимия закон, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

7.

Заплатите на моряците се плащат от корабособствениците. Те се определят по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и моряците или техните синдикати или представители. Същевременно условията на заплащане на моряците не могат да бъдат по-лоши от тези, приложими за екипажите от техните съответни държави, и при никакви обстоятелства не могат да бъдат под стандартите на Международната организация на труда.

8.

Всички моряци, наети на борда на кораби на Съюза, се явяват пред капитана на посочения кораб в деня преди предложената дата за качване на борда. Ако моряк не се яви на датата и в часа, определени за качването му на борда, или ако не отговаря на изискванията за квалификация, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението си да наеме този моряк.

9.

Ако поради извънредни причини, обосновани от корабособствениците, корабите на Съюза не са в състояние да наемат предвидения в точка 1 брой моряци от Сао Томе и Принсипи, те трябва да платят фиксирана сума в размер на 20 EUR на ден за всеки ненает моряк по време на присъствието на кораба в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи. Съвместният комитет прави редовен преглед на наемането на моряци от Сао Томе и Принсипи.

ГЛАВА VI

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.   Наблюдение на риболовните дейности

До въвеждането на система за регионално наблюдение корабите, притежаващи разрешение за риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи в рамките на настоящия протокол, приемат на борда си наблюдатели, определени от Сао Томе и Принсипи, в съответствие с настоящата глава.

2.   Определяне на кораби и наблюдатели

Корабите на Съюза, действащи в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи, вземат на борда си наблюдатели, които са определени от министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, при следните условия:

а)

по искане на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи корабите на Съюза вземат на борда си определен от тези органи наблюдател с оглед проверка на извършвания улов във водите на Сао Томе и Принсипи;

б)

компетентните органи на Сао Томе и Принсипи изготвят списък с кораби, на които ще бъдат качени наблюдатели, както и списък с наблюдателите, определени за качване на борда им. Тези списъци се актуализират редовно. Те се изпращат на Европейската комисия веднага след съставянето им, а впоследствие — на всеки три месеца, когато се актуализират;

в)

компетентните органи на Сао Томе и Принсипи съобщават — за предпочитане по електронна поща — на Съюза и съответните корабособственици името на наблюдателя, определен да се качи на борда на кораба, в момента на издаване на разрешението за риболов или не по-късно от петнадесет дни преди планираната дата за качване на наблюдателя;

г)

престоят на наблюдателя на борда включва един риболовен рейс. При изрично искане от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи обаче престоят може да обхване няколко рейса в зависимост от средната продължителност на предвидените рейсове за съответния кораб. Искането се отправя от компетентния орган едновременно с уведомяването за името на наблюдателя, определен да се качи на съответния кораб.

3.   Условия за качване и слизане

а)

Условията, при които наблюдателят се качва на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия представител и компетентния орган.

б)

Качването и слизането на наблюдателя от кораба става в избрано от корабособственика пристанище. Качването на борда става в началото на първия рейс във водите на Сао Томе и Принсипи след представяне на списъка на определените кораби.

в)

В срок от две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици съобщават датите и пристанищата в подрегиона, предвидени за качване и слизане на наблюдателите.

г)

Когато наблюдателите се вземат на борда от държава извън Сао Томе и Принсипи, пътните им разходи се поемат от корабособственика. Ако кораб с наблюдател на борда напусне риболовната зона на Сао Томе и Принсипи, се вземат всички мерки, за да се осигури възможно най-бързото връщане на наблюдателя за сметка на корабособственика.

д)

Ако даден наблюдател не се яви на уговореното място и в уговореното време най-късно до дванадесет часа след това, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да вземе на борда този наблюдател.

е)

Капитанът полага всички възможни усилия, за да осигури физическата безопасност на наблюдателя и благоприятни условия за упражняване на функциите му.

ж)

Наблюдателят трябва да разполага с всички условия, необходими за упражняване на функциите му. Капитанът трябва да осигури достъп до комуникационните средства, необходими за изпълнението на задълженията на наблюдателя, до документите, директно свързани с риболовните дейности на кораба, включително по-специално риболовния дневник и навигационния дневник, и до частите на кораба, необходими, за да се улесни изпълнението на задачите му.

з)

Разходите за настаняване и прехрана на наблюдателите се поемат от корабособственика при условията, предвидени за офицерите, и в съответствие с практическите възможности на кораба.

и)

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от Сао Томе и Принсипи.

4.   Фиксирана финансова вноска

С цел да допринесе за разходите по прилагането, свързани с качване на борда на наблюдателите, към момента на плащане на фиксирания аванс корабособственикът изплаща сумата от 250 EUR годишно за всеки кораб, като това плащане се превежда по същата сметка, която се използва за фиксираните аванси.

5.   Задачи на наблюдателя

На борда наблюдателят се третира като офицер. Когато корабът оперира във водите на Сао Томе и Принсипи, наблюдателят извършва следните задачи:

а)

наблюдава риболовните дейности на корабите;

б)

проверява местоположението на корабите, извършващи риболовни дейности;

в)

записва данни за използваните риболовни уреди;

г)

проверява записаните в риболовния дневник данни за улова във водите на Сао Томе и Принсипи;

д)

проверява процента на прилова и изготвя приблизителна оценка на количеството на изхвърлянията от видовете риби, които са предмет на търговия;

е)

изпраща до своя компетентен орган данните за улова, в това число обема на улова и прилова на борда, по някой от определените за целта начини.

6.   Задължения на наблюдателя

Докато е на борда, наблюдателят:

а)

предприема всички необходими действия, за да може неговото присъствие и условията на приемането му на борда да не прекъсват или възпрепятстват риболовните дейности;

б)

пази имуществото и оборудването, които се намират на борда, и спазва поверителност по отношение на всички документи, които принадлежат на съответния кораб;

в)

в края на периода на наблюдение и преди да напусне кораба, наблюдателят изготвя доклад за дейността си, който предоставя на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи с копие до Европейската комисия. Наблюдателят подписва доклада в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени всякакви забележки, които счита за уместни, след което също полага подписа си. При слизане от борда наблюдателят връчва копие от доклада си на капитана.

ГЛАВА VII

НАРУШЕНИЯ

1.   Процедура при нарушения

Всяко нарушение от страна на кораб на Съюза, притежаващ разрешение за риболов в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, е обект на доклад за предполагаемо нарушение, който се предава на Съюза и на държавата на знамето в най-кратък срок.

2.   Задържане на кораба/пренасочване на кораба — среща за обмен на информация

а)

Всеки кораб на Съюза, извършил нарушение, може да бъде принуден да преустанови своята риболовна дейност и, ако е в морето, да влезе в пристанище на Сао Томе и Принсипи, при условие че в действащото законодателство на Сао Томе и Принсипи е предвидена такава мярка за съответното нарушение.

б)

Сао Томе и Принсипи уведомява Съюза в рамките на максимум двадесет и четири часа за всяко задържане на кораб на Съюза, притежаващ разрешение за риболов. Уведомлението се придружава от доказателствата за обявеното нарушение.

в)

Преди да се предприемат каквито и да било действия спрямо кораба, капитана, екипажа или товара, с изключение на мерките за опазване на доказателствата, Сао Томе и Принсипи организира по искане на Съюза, в рамките на един работен ден след уведомлението за задържане на кораба, среща за обмен на информация и изясняване на фактите, довели до задържането на кораба, както и на евентуалните последствия. На тази среща може да присъства представител на държавата на знамето на кораба.

3.   Санкции при нарушения — процедура за уреждане по взаимно съгласие

а)

Санкцията за обявеното нарушение се определя от Сао Томе и Принсипи в съответствие с действащото национално законодателство.

б)

В случай че уреждането на нарушението налага съдебно производство, преди образуването му и при условие че нарушението не представлява престъпление, започва процедура за уреждане по взаимно съгласие между Сао Томе и Принсипи и Съюза за определяне на условията и степента на санкцията. В тази процедура могат да участват представители на държавата на знамето на кораба и на Съюза. Процедурата за уреждане по взаимно съгласие приключва най-късно три дни след уведомлението за задържане на кораба.

4.   Съдебно производство — банкова гаранция

Ако не бъде постигнато уреждане по взаимно съгласие и нарушението бъде отнесено до компетентен съдебен орган, собственикът на кораба нарушител внася банкова гаранция в банка, определена от Сао Томе и Принсипи, като размерът на гаранцията се определя от Сао Томе и Принсипи и трябва да покрива разходите, свързани със задържането на кораба, глобата по предварителни оценки и евентуалните финансови компенсации. Банковата гаранция остава блокирана до края на съдебното производство.

Банковата гаранция се освобождава и се връща на корабособственика без забавяне след постановяването на решението:

а)

в пълен размер, ако не е наложена санкция;

б)

в частичен размер (равен на остатъка), ако наложената глоба е по-малка от банковата гаранция.

Сао Томе и Принсипи уведомява Съюза за резултатите от съдебното производство в срок от седем дни след постановяване на решението.

5.   Освобождаване на кораба и екипажа

На кораба и неговия екипаж се разрешава да напуснат пристанището веднага след уреждането на въпроса по взаимно съгласие или след внасянето на банковата гаранция.


(1)  Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ ЕС L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).


ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Допълнение 1

Координати на общата зоната за общо използване от Сао Томе и Принсипи и Нигерия

Допълнение 2

Формуляр за заявление за разрешение за риболовен кораб или за помощен кораб

Допълнение 3

Технически спецификации

Допълнение 4

Прилагане на електронната система за записване и предаване на риболовните дейности (ERS)

Допълнение 5

Система за спътниково наблюдение на корабите (VMS)

Допълнение 6

Изисквания за квалификация за наемане на моряци от Сао Томе и Принсипи на борда на кораби с мрежи гъргър и кораби с парагади на Съюза


Допълнение 1

КООРДИНАТИ НА ЗОНАТА ЗА ОБЩО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ И НИГЕРИЯ

Географска ширина

Географска дължина

(Градуси Минути Секунди)

03 02 22 с.ш.

07 07 31 и.д.

02 50 00 с.ш.

07 25 52 и.д.

02 42 38 с.ш.

07 36 25 и.д.

02 20 59 с.ш.

06 52 45 и.д.

01 40 12 с.ш.

05 57 54 и.д.

01 09 17 с.ш.

04 51 38 и.д.

01 13 15 с.ш.

04 41 27 и.д.

01 21 29 с.ш.

04 24 14 и.д.

01 31 39 с.ш.

04 06 55 и.д.

01 42 50 с.ш.

03 50 23 и.д.

01 55 18 с.ш.

03 34 33 и.д.

01 58 53 с.ш.

03 53 40 и.д.

02 02 59 с.ш.

04 15 11 и.д.

02 05 10 с.ш.

04 24 56 и.д.

02 10 44 с.ш.

04 47 58 и.д.

02 15 53 с.ш.

05 06 03 и.д.

02 19 30 с.ш.

05 17 11 и.д.

02 22 49 с.ш.

05 26 57 и.д.

02 26 21 с.ш.

05 36 20 и.д.

02 30 08 с.ш.

05 45 22 и.д.

02 33 37 с.ш.

05 52 58 и.д.

02 36 38 с.ш.

05 59 00 и.д.

02 45 18 с.ш.

06 15 57 и.д.

02 50 18 с.ш.

06 26 41 и.д.

02 51 29 с.ш.

06 29 27 и.д.

02 52 23 с.ш.

06 31 46 и.д.

02 54 46 с.ш.

06 38 07 и.д.

03 00 24 с.ш.

06 56 58 и.д.

03 01 19 с.ш.

07 01 07 и.д.

03 01 27 с.ш.

07 01 46 и.д.

03 01 44 с.ш.

07 03 07 и.д.

03 02 22 с.ш.

07 07 31 и.д.


Допълнение 2

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РИБОЛОВЕН КОРАБ ИЛИ ЗА ПОМОЩЕН КОРАБ СПОРАЗУМЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО МЕЖДУ САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

I.   ЗАЯВИТЕЛ

1.

Име на корабособственика:… Гражданство: …

2.

Наименование на сдружението или на представителя на корабособственика:

3.

Адрес на сдружението или на представителя на корабособственика:

4.

Тел.:…

5.

Електронен адрес:…

6.

Име на капитана: … Гражданство:…

7.

Име и адрес на агента в Сао Томе и Принсипи (ако е приложимо):

……

II.   КОРАБ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

8.

Име на кораба:…

9.

Държава на знамето:…

10.

Предишно знаме (ако има такова):…

11.

Дата, от която плава под настоящото знаме:…

12.

Външен регистрационен номер:…

13.

Пристанище на регистрация:… MMSI:…

14.

Номер по OMI:… Номер по CICTA:…

15.

Година и място на построяване:…

16.

Радиопозивна:…Честота за радиопозивна:…

17.

Материал на корпуса: ☐ стомана ☐ дърво ☐ полиестер ☐ друго

III.   ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБА И ОБОРУДВАНЕТО

18.

Обща дължина: …Ширина: …

19.

Тонаж (в БT): …

20.

Мощност в kW на главния двигател: … Марка: … Вид: …

21.

Вид на съда: … Категория риболов: …

22.

Риболовни уреди: …

23.

Риболовни зони:: …

24.

Целеви видове: ☐ риба тон ☐ риба меч ☐ разрешени видове акули

25.

Прилов: ☐ риба тон ☐ риба меч ☐ разрешени видове акули

26.

Предвидена преработка на борда: ☐ изкормване ☐ частично срязване на перките

☐ друга (посочете): …

27.

Общ брой на екипажа: …

28.

Начин на съхранение на борда: ☐ прясно ☐ охлаждане ☐ смесено ☐ замразяване

29.

Капацитет на замразяване за 24 часа (в тонове):…

30.

Вместимост на трюмовете: …Брой: …

Съставено в…, на…

Подпис на заявителя…


Допълнение 3

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КОРАБИ С МРЕЖИ ГЪРГЪР ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН С ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЯВАНЕ И КОРАБИ С ПАРАГАДИ ЗА УЛОВ НА ПОВЪРХНОСТТА

1.   Забранени видове

В съответствие с Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни и с резолюциите на IССАТ е забранен риболовът на морски дявол (Manta birostris), гигантска акула (Cetorhinus maximus), голяма бяла акула (Carcharodon carcharías), големоока акула скитница (Alopias superciliosus), акули чук от сем. Sphyrnidae (с изключение на вида Sphyrna tiburo), дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) и копринена акула (Carcharhinus falciformis). Освен това е забранен уловът на китова акула (Rhincodon typus).

В съответствие със законодателството на Съюза, по-конкретно с Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета (1), се забранява премахването на перките на акули на борда на риболовните кораби, както и задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на перки от акула. Независимо от посоченото по-горе, с цел улесняване на съхранението на борда перките на акулите могат да бъдат частично срязани по дължина и загънати към трупа, но без да се отделят от трупа преди разтоварването.

В съответствие с препоръките на ICCAT страните полагат усилия за намаляване на случайното въздействие на риболовните дейности върху костенурките и морските птици, като прилагат мерки за максимално увеличаване на възможностите за оцеляване на случайно уловените екземпляри.

2.   Уреди и улов

КОРАБИ С МРЕЖИ ГЪРГЪР ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН

1)

Разрешен уред: мрежи гъргър.

2)

Целеви видове: жълтопер тунец (Thunnus albacares), дебел тон (Thunnus obesus), ивичест тон (Katsuwonus pelamis).

3)

Прилов: спазване на препоръките на ICCAT и на ФАО.

КОРАБИ С ПАРАГАДИ ЗА УЛОВ НА ПОВЪРХНОСТТА

1)

Разрешен уред: парагада за улов на повърхността.

2)

Целеви видове: риба меч (Xiphias gladius), синя акула (Prionace glauca), жълтопер тунец (Thunnus albacares), дебел тон (Thunnus obesus).

3)

Прилов: спазване на препоръките на ICCAT и на ФАО.

3.   Такси за корабособствениците — брой на корабите

Допълнителна такса за тон улов

70 EUR/тон за целия срок на прилагане на настоящия протокол

Фиксирана годишна такса

За корабите с мрежи гъргър за улов на риба тон: 9 100 EUR

За корабите с парагади за улов на повърхността: 3 255 EUR

Фиксирана такса за наблюдатели

250 EUR/кораб/година

Такса за помощен кораб

3 500 EUR/кораб/година

Брой кораби

28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон

с разрешение за риболов

6 кораба с парагади за улов на повърхността


(1)  Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета от 26 юни 2003 г. за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби (OB ЕС L 167, 4.7.2003 г., стр. 1).


Допълнение 4

ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ (ERS)

1.   Съобщения чрез ERS

1)

Държавата на знамето и Сао Томе и Принсипи определят по един кореспондент за ERS, който да изпълнява ролята на лице за контакт по въпроси, свързани с прилагането на настоящите разпоредби. Държавата на знамето и Сао Томе и Принсипи се уведомяват за данните за контакт на съответните си кореспонденти за ERS и при необходимост актуализират без забавяне тези данни.

2)

Данните ERS се предават от кораба на неговата държава на знамето, която автоматично ги предоставя на Сао Томе и Принсипи.

3)

Преносът на данни се извършва във формат UN/CEFACT по мрежата FLUX, предоставена на разположение от Европейската комисия.

4)

Страните обаче могат да се споразумеят за преходен период, по време на който данните да се пренасят посредством DEH (Data Exchange Highway) във формат EU-ERS (v 3.1).

5)

ЦНР на държавата на знамето предава автоматично и без забавяне изпращаните от кораба текущи съобщения (COE, COX, PNO) на ЦНР на Сао Томе и Принсипи. Другите видове съобщения също се предават автоматично веднъж дневно, считано от датата на действителното използване на формат UN/CEFACT, а преди тази дата се предоставят на разположение без забавяне на ЦНР на Сао Томе и Принсипи при автоматично поискване до ЦНР на държавата на знамето чрез централния възел на Европейската комисия. След действителното въвеждане на новия формат вторият начин за предоставяне на разположение ще се отнася само до конкретните искания за данни за минали периоди.

6)

ЦНР на Сао Томе и Принсипи потвърждава получаването на изпращаните до него текущи данни ERS чрез обратно съобщение с потвърждение на получаването и потвърждава валидността на полученото съобщение. Не се изпраща потвърждение на получаването за данните, които Сао Томе и Принсипи получава в отговор на отправено от самата държава искане. Сао Томе и Принсипи третира всички данни ERS като поверителни.

2.   Неизправност на системата за електронно предаване на данни на борда на кораба или на комуникационната система

1)

ЦНР на държавата на знамето и ЦНР на Сао Томе и Принсипи без забавяне се информират взаимно за всяко събитие, което има вероятност да засегне предаването на данните ERS на един или повече кораби.

2)

Ако ЦНР на Сао Томе и Принсипи не получи данните, които трябва да бъдат предадени от даден кораб, ЦНР на Сао Томе и Принсипи без забавяне уведомява за това ЦНР на държавата на знамето. ЦНР на държавата на знамето проучва в най-кратки срокове причините за това неполучаване на данни ERS и уведомява ЦНР на Сао Томе и Принсипи за резултата от тези проучвания.

3)

При възникване на неизправност в процеса на предаване на данни между кораба и ЦНР на държавата на знамето, последният без забавяне уведомява за това капитана или оператора на кораба или, ако това не е възможно, техните представители. При получаване на това уведомление капитанът на кораба съобщава липсващите данни на компетентните органи на държавата на знамето чрез всяко подходящо средство за комуникация, ежедневно и най-късно до 00:00 ч.

4)

В случай на неизправност на системата за електронно предаване на данни, монтирана на борда на кораба, капитанът или операторът на кораба осигуряват поправката или замяната на системата ERS в срок от десет дни, считано от откриването на неизправността. След изтичането на този срок корабът няма право да извършва риболов в риболовната зона и в срок от двадесет и четири часа трябва да я напусне или да извърши междинно влизане в пристанище на Сао Томе и Принсипи. Корабът има право да напусне това пристанище или да се върне в риболовната зона едва след като ЦНР на неговата държава на знамето установи, че ERS отново е изправна.

5)

Ако неполучаването на данни ERS от Сао Томе и Принсипи се дължи на неизправност на електронните системи, които са под контрола на Съюза или на Сао Томе и Принсипи, съответната страна взема бързо всички мерки за отстраняване на тази неизправност в най-кратки срокове. Отстраняването на проблема се съобщава незабавно на другата страна.

6)

Веднъж в денонощието ЦНР на държавата на знамето изпраща на ЦНР на Сао Томе и Принсипи чрез всяко налично средство за електронна комуникация всички данни ERS, получени от държавата на знамето след последното предаване на съобщения. Същата процедура може да се прилага по искане на Сао Томе и Принсипи при операция по поддръжка с продължителност повече от двадесет и четири часа, засягаща системите, които са под контрола на Съюза. Сао Томе и Принсипи информира за това компетентните си контролни служби, за да не бъдат считани корабите на Съюза за намиращи се в нарушение поради непредаването на данни ERS. ЦНР на държавата на знамето гарантира въвеждането на липсващите данни в електронната база данни, която този ЦНР поддържа съгласно точка 1 от допълнение 5.

3.   Алтернативни средства за комуникация

Адресът на електронната поща на ЦНР на Сао Томе и Принсипи в случай на неизправност в комуникациите ERS/VMS се съобщава преди началото на прилагането на настоящия протокол.

Той трябва да се използва за:

а)

уведомленията за влизане, напускане и улова на борда при влизане и напускане;

б)

уведомленията за разтоварване и трансбордиране и за разтоварения, трансбордиран или оставащ на борда улов;

в)

временните заместващи ERS и VMS съобщения, предвидени в случай на неизправност.


Допълнение 5

СИСТЕМА ЗА СПЪТНИКОВО НАБЛЮДЕНИЕ НА КОРАБИТЕ (VMS)

1.   Съобщения за местоположението на корабите — VMS

Първото регистрирано местоположение след влизане в зоната на Сао Томе и Принсипи се обозначава с код „ENT“. Всички следващи местоположения се обозначават с код „POS“ с изключение на първото местоположение, отчетено след напускане на зоната на Сао Томе и Принсипи, което се обозначава с код „EXI“.

ЦНР на държавата на знамето осигурява автоматичната обработка и, при необходимост, електронното предаване на съобщенията за местоположението. Посочените съобщения трябва да се записват по защитен начин и да се съхраняват в продължение на три години.

2.   Предаване от кораба в случай на повреда на VMS

Във всеки един момент капитанът трябва да е сигурен, че VMS на неговия кораб е напълно функционална и че съобщенията за местоположението се предават правилно на ЦНР на държавата на знамето.

В случай на повреда VMS на съответния кораб се поправя или заменя в рамките на тридесет дни. След изтичането на този период на кораба няма да бъде разрешено повече да извършва риболов в зоната на Сао Томе и Принсипи.

Корабите, които извършват риболов в зоната на Сао Томе и Принсипи с неизправна VMS, трябва да съобщават местоположението си по електронната поща, чрез радиовръзка или по факс до ЦНР на държавата на знамето най-малко на всеки четири часа, като предават всички задължителни данни.

3.   Сигурност на предаването на съобщенията за местоположение до Сао Томе и Принсипи

ЦНР на държавата на знамето предава автоматично съобщенията за местоположение на съответните кораби до ЦНР на Сао Томе и Принсипи. ЦНР на държавата на знамето и на Сао Томе и Принсипи си разменят електронните адреси за връзка и се уведомяват без забавяне за всяка промяна на тези адреси.

Предаването на съобщенията за местоположение между ЦНР на държавата на знамето и на Сао Томе и Принсипи става по електронен път чрез защитена комуникационна система.

ЦНР на Сао Томе и Принсипи без забавяне уведомява ЦНР на държавата на знамето и Съюза за всяко прекъсване в получаването на последователните съобщения за местоположението на притежаващия разрешение за риболов кораб, когато корабът не е уведомил, че напуска зоната.

4.   Неизправност на комуникационната система

Сао Томе и Принсипи осигурява съвместимостта на своето електронно оборудване с това на ЦНР на държавата на знамето и без забавяне уведомява Съюза за всяка неизправност при комуникациите и получаването на съобщенията за местоположение с оглед намирането на техническо решение в най-кратки срокове. Евентуалните спорове се разглеждат от съвместния комитет.

Капитанът се счита за отговорен за всяко доказано манипулиране на VMS на кораба, целящо нарушаване на функционирането ѝ или подправяне на съобщенията за местоположението. По отношение на всяко нарушение се прилагат санкциите, предвидени в действащото законодателство на Сао Томе и Принсипи.

5.   Преразглеждане на интервала между съобщенията за местоположението

Въз основа на документирани доказателства за наличие на нарушение Сао Томе и Принсипи може да поиска от ЦНР на държавата на знамето, като изпраща копие от искането до Съюза, да се намали интервалът между съобщенията за местоположението на даден кораб на тридесет минути за определен период на разследване. Тези доказателства трябва да бъдат предадени от Сао Томе и Принсипи на ЦНР на държавата на знамето и на Съюза. ЦНР на държавата на знамето изпраща без забавяне до Сао Томе и Принсипи съобщенията за местоположение според новия интервал.

В края на определения период на разследване Сао Томе и Принсипи информира ЦНР на държавата на знамето и Съюза за възможните последващи действия.

6.   Предаване на VMS съобщения до Сао Томе и Принсипи.

Краят на съобщението се обозначава с код „ER“, последван от две наклонени черти (//).

Данни

Код

Задължително (O) /

Незадължително (F)

Съдържание

Начало на записа

SR

O

Елемент на системата, указващ началото на записа

Получател

AD

O

Елемент на съобщението — Трибуквен код

на държавата получател (ISO-3166)

Подател

FR

O

Елемент на съобщението — Трибуквен код

на държавата подател (ISO-3166)

Държава на знамето

FS

O

Елемент на съобщението — Трибуквен код на знамето

на държавата (ISO-3166)

Вид на съобщението

TM

O

Елемент на съобщението — Вид

на съобщението (ENT, POS, EXI, MAN)

Радиопозивна (IRCS)

RC

O

Елемент на кораба — Международна радиопозивна на кораба (IRCS)

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

O

Елемент на кораба — Единен номер

на договарящата страна, трибуквен код (ISO-3166), следван от номера

Външен регистрационен номер

XR

O

Елемент на кораба — Страничен номер на кораба (ISO 8859.1)

Географска ширина

LT

O

Елемент на местоположението на кораба — Местоположение в градуси и десетични градуси С/Ю ГГ.ггг (WGS84)

Географска дължина

LG

O

Елемент на местоположението на кораба — Местоположение в градуси и десетични градуси И/З ГГ.ггг (WGS84)

Курс

CO

O

Курс на кораба, 360-градусова скала

Скорост

SP

O

Скорост на кораба в десетки възли

Дата

DA

O

Елемент на местоположението на кораба — Дата на регистриране на местоположението UTC (ГГГГMMДД)

Час

TI

O

Елемент на местоположението на кораба — Час на регистриране на местоположението UTC (ЧЧMM)

Край на записа

ER

O

Елемент на системата, указващ края на записа

Предаването на данни в NAF формат е структурирано по следния начин:

използваните знаци трябва да отговарят на стандарта ISO 8859.1. Началото на съобщението се обозначава с две наклонени черти (//) и код „SR“.

отделните данни се обозначават със съответния им код и се разделят с две наклонени черти (//) от други данни.

кодът се отделя от данните с една наклонена черта (/).

Сао Томе и Принсипи уведомява преди началната дата на временното прилагане на настоящия протокол дали данните VMS се предават чрез FLUX TL, във формат UN/CEFACT.


Допълнение 6

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ ОТ САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ НА БОРДА НА КОРАБИ С МРЕЖИ ГЪРГЪР И КОРАБИ С ПАРАГАДИ НА СЪЮЗА

Органите на Сао Томе и Принсипи гарантират, че персоналът, наеман на кораби на Съюза, отговаря на следните изисквания:

1)

минималната възраст на моряците е 18 години;

2)

моряците притежават валидно медицинско свидетелство, потвърждаващо, че са годни от медицинска гледна точка да изпълняват задълженията, които ще извършват по море. Това свидетелство се издава от надлежно квалифицирано медицинско лице;

3)

моряците са ваксинирани с ваксините, изисквани за целите на предпазване на здравето в региона;

4)

моряците имат валидно удостоверение поне за следните основни обучения по безопасност:

а)

техники за оцеляване на море, включително използване на спасителни жилетки;

б)

противопожарна безопасност и борба с пожари;

в)

елементарна първа помощ;

г)

лична безопасност и социални отговорности; и

д)

предотвратяване на замърсяването на морската среда.

5.

Конкретно по отношение на големи риболовни кораби моряците следва да:

а)

са запознати с морските термини и команди, които обикновено се използват на риболовните кораби;

б)

са запознати с опасностите, свързани с риболовните дейности;

в)

познават добре условията на експлоатация на риболовните кораби и опасностите, които те биха могли да предизвикат;

г)

притежават знания и умения, свързани с експлоатацията на риболовното оборудване, което се използва при риболов с мрежа гъргър;

д)

притежават цялостни познания за устойчивостта и мореходността на кораба; и

е)

имат общи познания за операциите по акостиране и работата с въжетата за акостиране и свързаните с тях дейности.


РЕГЛАМЕНТИ

27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2219 НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2019 година

относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юли 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 894/2007 на Съвета (1) за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (2) (наричано по-нататък „споразумението“). Споразумението влезе в сила на 29 август 2011 г. и все още е в сила

(2)

На 18 декември 2017 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Демократична република Сао Томе и Принсипи (наричана по-нататък „Сао Томе и Принсипи“) с оглед сключване на нов протокол за прилагане на споразумението.

(3)

Срокът на действие на предходния протокол към споразумението изтече на 22 май 2018 г.

(4)

Комисията проведе преговори от името на Съюза относно нов протокол. В резултат на тези преговори новият протокол беше парафиран на 17 април 2019 г.

(5)

В съответствие с Решение (ЕС) 2019/2218 на Съвета (3) на 19 декември 2019 г. бе подписан Протоколът за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (наричан по-нататък „протоколът“).

(6)

Предвидените в протокола възможности за риболов следва да се разпределят между държавите членки за периода на прилагането му.

(7)

Протоколът ще се прилага временно от момента на подписването му с цел да се осигури скорошно започване на риболовните дейности на корабите на Съюза. Настоящият регламент следва да се прилага от същата дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възможности за риболов

Възможностите за риболов, установени съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност, се разпределят между държавите членки, както следва:

а)

кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон:

Испания:

16

кораба

Франция:

12

кораба

б)

кораби с парагади за улов на повърхността:

Испания:

5

кораба

Португалия:

1

кораб

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 19 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 24 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-K. PEKONEN


(1)  Регламент (ЕО) № 894/2007 на Съвета от 23 юли 2007 г. за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 35).

(2)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 36.

(3)  Решение (ЕС) 2019/2218 на Съвета от 24 октомври 2019 г. относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).


27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/33


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2019/2220 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури достатъчно и непрекъснато снабдяване с някои селскостопански и промишлени продукти, които се произвеждат в недостатъчни количества в Съюза, и по този начин да се избегнат евентуални смущения на пазара на тези продукти, с Регламент (ЕС) № 1388/2013 на Съвета бяха открити автономни тарифни квоти (1). Обхванатите от тези тарифни квоти продукти могат да се внасят в Съюза с намалени или нулеви ставки на митата.

(2)

Тъй като е в интерес на Съюза да се гарантира адекватното снабдяване с някои промишлени продукти и като се има предвид фактът, че идентични, еквивалентни или заместващи продукти не се произвеждат в достатъчни количества в Съюза, е необходимо да се открият нови тарифни квоти с поредни номера от 09.2586 до 09.2593 включително с нулева ставка на митата, за подходящи количества от посочените продукти.

(3)

За тарифни квоти с поредни номера 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 и 09.2872 обемите на квотите следва да се увеличат, тъй като увеличението е в интерес на Съюза.

(4)

За тарифна квота с пореден номер 09.2738 позоваването на „калай“ в описанието на продукта следва да бъде заменено с „цинк“.

(5)

За тарифни квоти с поредни номера 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 и 09.2599 периодът на квотата следва да бъде удължен от шест месеца на една година.

(6)

Тъй като обхватът на тарифна квота с пореден номер 09.2652 е станал неподходящ за нуждите на икономическите оператори в Съюза, описанието на продукта, обхванат от тази квота, следва да бъде изменено.

(7)

Продуктите, обхванати от тарифна квота с пореден номер 09.2740, могат да се класират в код по ТАРИК 2309903187, а не в код по ТАРИК 2309909697. Поради това следва да бъдат изменени посочените приложим код по КН и приложима подпозиция по ТАРИК за тези продукти.

(8)

Тъй като запазването на тарифните квоти с поредни номера 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 и 09.2932 вече не е в интерес на Съюза, те следва да се закрият от 1 януари 2020 г.

(9)

Що се отнася до тарифна квота с пореден номер 09.2828, в интерес на Съюза е тя да се прилага само от 1 април до 31 октомври всяка година, които са месеците с най-голямо търсене на съответните продукти и обемът ѝ да бъде намален наполовина.

(10)

Тарифна квота с пореден номер 09.2722 се прилага едновременно със суспендиране на митата в съответствие с Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета (2) от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2019 г. Тъй като това суспендиране следва да приключи на 1 януари 2020 г., в интерес на Съюза е да увеличи обема на квотата.

(11)

Веществата диметилсулфат (CAS RN 77-78-1), 2-метиланилин (CAS RN 95-53-4) и 4,4’-метандиилдианилин (CAS RN 101-77-9) са включени в списъка с кандидат-вещества, посочен в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3), като веществото с CAS RN 101-77-9 е включено в приложение XIV към посочения регламент. Поради тази причина съществуващите тарифни квоти за такива продукти постепенно ще бъдат закрити, а всички нови тарифни квоти ще се прилагат за ограничен период. Ето защо тарифните квоти с поредни номера 09.2648 и 09.2730 следва да се прилагат само от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г., а съответните обеми на квотите следва да бъдат намалени пропорционално. Тарифна квота с пореден номер 09.2590 следва да бъде открита само за същия период.

(12)

Ранното изчерпване на тарифната квота с пореден номер 09.2872 показа, че търсенето на продукта, обхванат от тази тарифна квота, е високо и че производственият капацитет в Съюза е недостатъчен, за да покрие това търсене. За да се увеличи конкурентният капацитет на предприятията от Съюза, обемът на квотата следва да бъде увеличен с обратно действие, за да обхване периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.

(13)

Предвид измененията, които трябва да се направят, и с оглед на яснотата приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013 следва да бъде заменено.

(14)

С цел да се избегне евентуално прекъсване на прилагането на режима на тарифните квоти и да бъдат изпълнени насоките, определени в Съобщението на Комисията от 13 декември 2011 г. относно суспендирането на автономни мита и относно автономните тарифни квоти, предвидените в настоящия регламент промени по отношение на тарифните квоти за съответните продукти следва да се прилагат от 1 януари 2020 г., а за тарифна квота с пореден номер 09.2872 — от 1 януари 2019 г. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013 се изменя, както следва:

1)

Редът за тарифна квота с пореден номер 09.2872 се заменя със следното:

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Цезиев сулфат (CAS RN 10294-54-9) в твърда форма или като воден разтвор, съдържащ тегловно повече от 48 %, но не повече от 52 % цезиев сулфат

1.1.-31.12.

200 тона

0 %“

2)

Приложението се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2020 г. Член 1, точка 1 обаче се прилага от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2019 година.

За Съвета

Председател

K. MIKKONEN


(1)  Регламент (ЕС) № 1388/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 7/2010 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 319).

(2)  Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201).

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Код по КН

ТАРИК

Описание

Период на квотата

Обем на квотата

Мито за квотата (в %)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Царевични кочани (Zea mays var. saccharata), дори нарязани, с диаметър 10 mm или повече, но не повече от 20 mm, за употреба при производството на продукти от хранителната промишленост и предназначени да претърпят обработка, различна от обикновено преопаковане (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 тона

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Гъби от вида Auricularia polytricha (неварени или варени във вода или на пара), замразени, предназначени за производството на готови храни (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 тона

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Череши с прибавка на алкохол, с тегловно съдържание на захар, не по-голямо от 9 %, с диаметър, непревишаващ 19,9 mm, с костилки, за производство на шоколадови изделия (2)

1.1.-31.12.

1 000 тона

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Протеинов концентрат от соя (зърно), съдържащ тегловно:

60 % (± 10 %) суров протеин,

5 % (± 3 %) сурови влакнини,

5 % (± 3 %) сурова пепел, както и

3 % или повече, но не повече от 6,9 % скорбяла или нишесте,

за използване при производството на продукти за храна на животни (2)

1.1.-31.12.

30 000 тона

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Естествен необработен тютюн, дори нарязан в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450 евро за 100 kg нетно тегло, предназначен за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от подпозиция 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 тона

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Каталитично хидроизомеризирани и депарафинирани базови масла, включващи хидрогенирани, високо изопарафинови въглеводороди, съдържащи:

90 % тегловно или повече наситени съединения, и

не повече от 0,03 % тегловно сяра,

и с:

вискозитетен индекс 80 или повече, но не повече от 120, и

кинематичен вискозитет 5,0 cSt при 100 °C или повече, но не повече от 13,0 cSt при 100 °C

1.1.-30.6.

200 000 тона

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Каталитично хидроизомеризирани и депарафинирани базови масла, включващи хидрогенирани, високо изопарафинови въглеводороди, съдържащи:

90 % тегловно или повече наситени съединения, и

не повече от 0,03 % тегловно сяра,

и с:

вискозитетен индекс 80 или повече, но не повече от 120, и

кинематичен вискозитет 5,0 cSt при 100 °C или повече, но не повече от 13,0 cSt при 100 °C

1.7.-31.12.

200 000 тона

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Парафинов восък, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло

1.4.-31.10.

60 000 тона

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Суров парафин (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 тона

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Пълнител от силициев диоксид под формата на гранули, с чистота на силициев диоксид 97 % или повече, тегловни

1.1.-31.12.

1 700 тона

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Волфрамов триоксид, в това число син волфрамов оксид (CAS RN 1314-35-8 или CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 тона

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Цезиев сулфат (CAS RN 10294-54-9) в твърда форма или като воден разтвор, съдържащ тегловно повече от 48 %, но не повече от 52 % цезиев сулфат

1.1.-31.12.

200 тона

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Бромохлорометан (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 тона

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-дихлоробензен (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 тона

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Пропан-1-ол (пропилов алкохол) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 тона

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Циклопропилметанол (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 тона

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-kрезол (CAS RN 95-48-7) с чистота не по-малка от 98,5 % тегловно

1.1.-31.12.

20 000 тона

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-Тетракис(хидроксиметил)-3,3'-оксидипропан-1-ол (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 тона

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Етилванилин (3-етокси-4-хидроксибензалдехид) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 тона

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Калциев ацетилацетонат (CAS RN 19372-44-2) за използване при производството на стабилизаторни системи под формата на таблетки (2)

1.1.-31.12.

200 тона

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Метилциклопропилкетон (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 тона

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Оцетна киселина с чистота 99 тегловни % или повече (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 тона

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Оцетен анхидрид (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 тона

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Винилов ацетат (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 тона

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Етилов трифлуороацетат (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 тона

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 тона

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-диметилфенилацетилов хлорид (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 тона

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Диетилов оксалат (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 тона

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Диметилов себацинат (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 тона

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Додекандиова киселина (CAS RN 693-23-2), с чистота повече от 98,5 % тегловно

1.1.-31.12.

4 600 тона

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Ацетилсалицилова киселина (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 тона

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Октадецилов (3-(3,5-ди-трет-бутил-4-хидроксифенил)пропионат (CAS RN 2082-79-3) с:

подситова фракция, с размер на ситовия отвор 500 μm, по-голяма от 99 тегловни %, и

точка на топене 49 °C или повече, но не повече от 54 °C,

за употреба при производството на стабилизатори в една опаковка за производството на поливинилхлорид на основата на прахообразни смеси (прахове или пресовани гранулати) (2)

1.1.-31.12.

380 тона

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Пентаеритритол тетракис(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-хидроксифенил)пропионат) (CAS RN 6683-19-8) с:

подситова фракция с размер на ситовия отвор 250 μm, по-голяма от 75 тегловни %, и подситова фракция с размер на ситовия отвор 500 μm, по-голяма от 99 тегловни %, и

точка на топене от 110 °C или повече, но не повече от 125 °C,

за употреба при производството на стабилизатори в една опаковка за производството на поливинилхлорид на основата на прахообразни смеси (прахове или пресовани гранулати) (2)

1.1.-31.12.

140 тона

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Бензофенон-3,3’,4,4’-тетракарбоксилен дианхидрид (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 тона

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Трис(2,4-ди-трет-бутилфенил)фосфит (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 тона

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Диметилсулфат (CAS RN 77-78-1)

1.1.-30.6.

9 000 тона

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Октадециламин (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 тона

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Бис(2-диметиламиноетил)(метил)амин (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 тона

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Анилин (CAS RN 62-53-3) с чистота 99 тегловни % или повече

1.1.-31.12.

150 000 тона

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-флуоро-N-(1-метилетил)бензенамин (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 тона

0 %

09.2590

ex 2921 43 00

75

2-метиланилин (CAS RN 95-53-4)

1.1.-30.6.

1 000 kg

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-фенилендиамин (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 тона

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-Метандиилдианилин (CAS RN 101-77-9) под формата на гранули, за използване при производството на предполимери (2)

1.1.-30.6.

100 тона

0 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

L-лизинхидрохлорид (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 тона

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-треонин (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 тона

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Йодопроп-2-ин-1-илов бутилкарбамат (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 тона

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Парацетамол (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 тона

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Акрилонитрил (CAS RN 107-13-1), за употреба в производството на стоки от глава 55 и позиция 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 тона

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Нитро-4-(трифлуорометил)бензонитрил (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 тона

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Монометилхидразин (CAS RN 60-34-4) във вид на воден разтвор с тегловно съдържание на монометилхидразин от 40 (± 5) %

1.1.-31.12.

900 тона

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Нитрогуанидин (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 тона

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Бис[(3-(триетоксисилил)пропил]дисулфид (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 тона

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-хлоро-4-(метилсулфонил)-3-((2,2,2-трифлуороетокси)метил)бензоена киселина (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 тона

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Фуралдехид (фурфуралдехид)

1.1.-31.12.

10 000 тона

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Флуртамон (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 тона

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Декан-5-олид (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Додекан-5-олид (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Хексан-6-олид (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 тона

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Пиперонал (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 тона

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ол (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 тона

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Хлорпирифос (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 тона

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ибрутиниб (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 тона

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Трис[3-(диметиламино)пропил]хексахидро-1,3,5-триазин (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 тона

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Тетраазациклододекан (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 тона

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Ацетоацетиламино)бензимидазолон (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 тона

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Хлоротиофен-2-карбоксилна киселина (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Метоксибензоил)амино]сулфонил]бензоил хлорид (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 тона

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Триметилпентан-2-аминиев (3R,5S,6E)-7-{2-[(етилсулфонил)амино]-6-(пропан-2-ил)-4-(4-флуорофенил)пиримидин-5-ил}-3,5-дихидроксихепт-6-еноат (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ксилоза (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 тона

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Багрило C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) и препарати на негова основа, със съдържание на багрило C.I. Disperse Yellow 54 от 99 тегловни % или повече

1.1.-31.12.

250 тона

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Препарати на основата на багрило C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2), със съдържание на посоченото багрило 60 тегловни % или повече, но по-малко от 85 тегловни %

1.1.-31.12.

50 тона

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Багрило C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) и препарати на базата на това багрило с багрило C.I. Pigment Red 4 от 60 тегловни % и повече

1.1.-31.12.

150 тона

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Кизелгур, обработен с калцинирана сода

1.1.-31.12.

35 000 тона

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Натриев лигносулфонат (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 тона

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатен метод

1.1.-31.12.

25 000 тона

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Колофони и смолни киселини от балсамова смола (fresh oleoresins)

1.1.-31.12.

280 000 тона

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Смес с тегловно съдържание 38 % или повече, но не повече от 50 % цинков пиритион (INN) (CAS RN 13463-41-7) във водна дисперсна среда

1.1.-31.12.

500 тона

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Добавки, състоящи се от продукти на реакция на дифениламин и разклонени нонени, със:

съдържание над 28 тегловни %, но не повече от 55 тегловни % 4-монононилдифениламин,

съдържание над 45 тегловни %, но не повече от 65 тегловни % 4,4’-динонилдифениламин, и

съдържание на не повече от 5 тегловни % общо 2,4-динонилдифениламин и 2,4’-динонилдифениламин,

използвани за производство на смазочни масла (2)

1.1.-31.12.

900 тона

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Катализатор, състоящ се от титанов диоксид и волфрамов триоксид

1.1.-31.12.

3 000 тона

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Смеси, съдържащи тегловно:

най-малко 60 %, но не повече от 90 % 2-хлоропропен (CAS RN 557-98-2),

най-малко 8 %, но не повече от 14 % (Z)-1-хлоропропен (CAS RN 16136-84-8),

най-малко 5 %, но не повече от 23 % 2-хлоропропан (CAS RN 75-29-6),

не повече от 6 % 3-хлоропропен (CAS RN 107-05-1), както и

не повече от 1 % етилхлорид (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 тона

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Препарат, съдържащ тегловно:

55 % или повече, но не повече от 78 % диметилов глутарат (CAS RN 1119-40-0)

10 % или повече, но не повече от 30 % диметилов адипат (CAS RN 627-93-0) и

не повече от 35 % диметилов сукцинат (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 тона

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Смес от бис[3-(триетоксисилил)пропил]сулфиди (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 тона

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Ацетофенон (CAS RN 98-86-2), с чистота от 60 или повече, но не повече от 90 тегловни %

1.1.-31.12.

2 000 тона

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Смес от третични алкилдиметил амини съдържаща тегловно:

60 % или повече, но непревишаващо 80 % додецилдиметиламин (CAS RN 112-18-5), и

20 % или повече, но непревишаващо 30 % диметил(тетрадецил)амин (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 тона

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Твърд екстракт от неразтворим в алифатни разтворители остатък, получен при екстракцията на колофон от дървен материал, имащ следните характеристики:

тегловно съдържание на смолна киселина, непревишаващо 30 %,

киселинно число непревишаващо 110, и

точка на топене 100° C или повече

1.1.-31.12.

1 600 тона

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Смес от фитостероли, в прахообразна форма, с тегловно съдържание:

стероли — 75 % или повече,

станоли – не повече от 25 %,

използвана за производството на станоли/стероли или станолови/стеролови естери (2)

1.1.-31.12.

2 500 тона

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Поли(винил алкохол), дори съдържащ нехидролизирани ацетатни групи

1.1.-31.12.

15 000 тона

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Поли(винилбутирал) (CAS RN 63148-65-2):

съдържащ 17,5 тегловни % или повече, но не повече от 20 % хидроксилни групи, и

с медиана на размера на частицата (D50) по-голяма от 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 тона

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Смес от полимери, съставена от поликарбонат и поли(метилметакрилат) с тегловно съдържание на поликарбонат 98,5 % или повече, под формата на пелети или гранули, със светлопропускливост 88,5 % или повече, измерена при използване на проба с дебелина 4,0 mm и дължина на вълната λ = 400 nm (определена по метод ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 тона

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-4,4’-бифенилен)

1.1.-31.12.

5 000 тона

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Целулозен ацетат под формата на люспи

1.1.-31.12.

75 000 тона

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Натриев алгинат, извлечен от кафяви морски водорасли (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 тона

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Нестерилен натриев хиалуронат със:

среднотегловно молекулно тегло (Mw), не по-голямо от 900 000 ,

ниво на ендотоксин, не по-високо от 0,008 ендотоксинни единици (EU)/mg,

тегловно съдържание на етанол не повече от 1 %,

тегловно съдържание на изопропанол не повече от 0,5 %

1.1.-31.12.

200 килограма

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Листове от полиметилметакрилат, отговарящи на стандарти:

EN 4364 (MIL-P-5425E) и DTD5592A, или

EN 4365 (MIL-P-8184) и DTD5592A

1.1.-31.12.

100 тона

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Порест блок от регенерирана целулоза, импрегниран с вода, съдържаща магнезиев хлорид и четвъртични амониеви съединения, с размери 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 тона

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Отпадъци от синтетични влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнени текстилни материали) от найлон или други полиамиди (PA6 и PA66)

1.1.-31.12.

10 000 тона

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Тъкани и ламинирани гумирани текстилни тъкани със следните характеристики:

с три слоя,

единият външен слой се състои от акрилова тъкан,

другият външен слой се състои от полиестерна тъкан,

средният слой се състои от хлоробутилов каучук,

средният слой е с тегло 452 g/m2 или повече, но не повече от 569 g/m2,

текстилната тъкан е с общо тегло 952 g/m2 или повече, но не повече от 1159 g/m2, и

текстилната тъкан е с обща дебелина 0,8 mm или повече, но не повече от 4 mm,

използвани за производството на подвижния гюрук на моторни превозни средства (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Керамично-въгленов абсорбционен патрон със следните характеристики:

екструдирана изпечена многоклетъчна цилиндрична структура, свързана чрез керамично вещество

тегловно 10 % или повече, но не повече от 30 % активен въглен,

тегловно 70 % или повече, но не повече от 90 % керамично свързващо вещество,

с диаметър 29 mm или повече, но не повече от 41 mm,

с дължина не повече от 150 mm,

изпечен при температура 800°C или повече, и

за адсорбция на парите

от вида, използван за монтиране в абсорберите на горивни пари в горивните уредби на моторните превозни средства

1.1.-31.12.

1 000 000 броя

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Армиращи стъклени влакна (ровинг) тип S:

състоящи се от непрекъснати стъклени нишки от 9 μm (±0,5 μm),

с линейна плътност най-малко 200 tex, но не повече от 680 tex,

несъдържащи калциев оксид,

с якост на скъсване над 3 550 MPa по метода ASTM D2343-09,

за употреба в производството на въздухоплавателни средства (2)

1.1.-31.12.

1 000 тона

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Мрежеста тъкан от стъклени влакна, обвити с пластмаса, с тегло 120 g/m2 (± 10 g/m2), от вида на използваните за производство на транспаранти и мрежи с фиксирана рамка против насекоми

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ферохром, съдържащ тегловно 1,5 % или повече, но не повече от 4 % въглерод и не повече от 70 % хром

1.1.-31.12.

50 000 тона

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Фолио и тънки ленти от рафинирана мед, с електролитно покритие, с дебелина 0,015 mm или повече

1.1.-31.12.

1 020 тона

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Плочи или листове, състоящи се от:

слой от керамика от силициев нитрид с дебелина от 0,32 mm (±0,1 mm) или повече, но не повече от 1,0 mm (±0,1 mm),

покрит от двете страни с фолио от рафинирана мед с дебелина от 0,8 mm (±0,1 mm), и

частично покрит от едната страна с покритие от сребро

1.1.-31.12.

7 000 000 броя

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Плочи:

състоящи се от поне един слой тъкан от стъкловлакна, импрегниран с епоксидна смола,

покрити от едната или двете страни с медно фолио с дебелина не повече от 0,15 mm,

с относителна диелектрична проницаемост (DK) по-малка от 5,4 при честота 1 MHz, при измерване в съответствие с IPC-TM-650 2.5.5.2,

с тангенс на ъгъла на диелектричните загуби по-малък от 0,035 при 1 MHz, измерен в съответствие с IPC-TM-650 2.5.5.2,

с индекс на сравнително проследяване (CTI) 600 или повече

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Пръти от алуминиева сплав с диаметър 200 mm или по-голям, но непревишаващ 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 тона

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Пръти от алуминиева сплав с диаметър 300,1 mm или по-голям, но непревишаващ 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 тона

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Лента или фолио от алуминиево-магнезиева сплав:

от сплав, която отговаря на стандарт 5182-H19 или 5052-H19,

на рула, с външен диаметър най-малко 1250 mm, но не по-голям от 1350 mm,

с дебелина (допуск -0,006 mm) от 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm или 0,20 mm,

с широчина (допуск ±0,3 mm) от 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm или 356 mm,

с отклонение от деформация не повече от 0,4 mm/750 mm,

с измерване на равнинност : ±4 международни единици (I-unit),

с якост на опън, по-голяма от 365МРа (5182-H19) или от 320 MPa (5052-H19), и

с удължение А50 повече от 3 % (5182-H19) или от 2,5 % (5052-H19),

за използване при производството на пластини за щори (2)

1.1.-31.12.

600 тона

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Необработен магнезий, съдържащ тегловно най-малко 99,8 % магнезий

1.1.-31.12.

120 000 тона

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Магнезий на прах:

с чистота най-малко 98 % тегловно, но не повече от 99,5 %, и

с размер на частиците най-малко 0,2 mm, но не повече от 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 тона

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Алуминиеви телескопични дръжки, предназначени да бъдат използвани в производството на куфари и пътни чанти (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 броя

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Глава на помпа за двуцилиндрова помпа за високо налягане, изработена от кована стомана, с:

фрезовани принадлежности с резба, с диаметър 10 mm или повече, но не повече от 36,8 mm, и

пробити канали за гориво с диаметър 3,5 mm или повече, но не повече от 10 mm,

от вида, използван в инжекционни системи за впръскване на дизелово гориво

1.1.-31.12.

65 000 броя

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Месингови сепаратори със следните характеристики:

изработени чрез непрекъснато или центробежно леене,

струговани,

съдържащи тегловно 35 % или повече, но не повече от 38 % цинк,

съдържащи тегловно 0,75 % или повече, но не повече от 1,25 % олово,

съдържащи тегловно 1,0 % или повече, но не повече от 1,4 % алуминий,

с якост на опън 415 Pa или повече,

от вида, използван за производство на сачмени лагери

1.1.-31.12.

50 000 броя

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Монофазен колекторен електродвигател за променлив ток, с мощност на вала 250 W или по-голяма, с консумирана мощност 700 W или по-голяма, но не повече от 2 700 W, с външен диаметър над 120 mm (±0,2 mm), но не повече от 135 mm (±0,2 mm), с номинална честота на въртене над 30 000 rpm, но не повече от 50 000 rpm, снабден със засмукващ вентилатор и използван в производството на прахосмукачки (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 броя

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Течнокристален екран със:

сензорен панел,

най-малко една печатна платка за просто управлявано устройство за адресиране на пикселите в подчинен режим (функция на времеви контролер) и сензорно управление, с EEPROM (електрически изтриваема програмируема памет само за четене) за настройките на дисплея,

с размер на екрана по диагонала 15 cm или повече, но не повече от 21 cm,

подсветка,

LVDS съединител (диференциален сигнал с ниско напрежение) и съединител за захранване,

зрителен ъгъл от 70 градуса или повече, и

яркост 715 cd/m2 или по-висока,

за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87 (2)

1.1.-30.6.

450 000 броя

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Печатна платка със светодиоди:

дори оборудвана с призми/лещи, и

дори с монтиран(и) конектор(и),

за производството на компоненти за подсвет на продукти от позиция 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 броя

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Честотен генератор, управляем с напрежение, състоящ се от активни и пасивни елементи, монтирани върху печатна платка, затворена в корпус с външни размери, непревишаващи 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 броя

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Поддържаща конзола от алуминиева сплав с отвори за монтаж, дори с гайки за стягане, за непряко свързване на предавателната кутия към каросерията на автомобила, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 броя

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Фиксиращи скоби за оси, кожуси, съединителни планки и фиксиращи части за вилки, от алуминиева сплав, от видовете, използвани в мотоциклети

1.1.-31.12.

1 000 000 броя

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Рамка, произведена от въглеродни влакна и синтетична смола, използвана при производството на велосипеди (в това число електрически) (2)

1.1.-31.12.

350 000 броя

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Рамка, произведена от алуминий или от алуминий и въглеродни влакна, използвана при производството на велосипеди (в това число електрически) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 броя

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Стъклени лещи, призми и залепени елементи без държатели, за използване при производството или ремонта на стоки с кодове по КН 9002, 9005, 9013 10 и 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 броя

0 %


(1)  Суспендирането на тарифни мита обаче не се прилага, когато обработката се извършва от търговци на дребно или от предприятия за кетъринг.

(2)  Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1)

(3)  Суспендира се само адвалорното мито. Специфичното мито продължава да се прилага.


27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2221 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 по отношение на данните, съдържащи се в съобщенията, свързани с регистрацията на икономическите оператори и данъчните складове в националните регистри и в Централния регистър

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (1), и по-специално член 22 от него.

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията (2) се определят структурата и съдържанието на съобщенията, свързани с регистрацията на икономическите оператори и данъчните складове в националните регистри и в Централния регистър.

(2)

За да се постигне съответствие между структурата на съобщенията „Искане от общ характер“, определена в регламенти за изпълнение (ЕС) № 612/2013 и (ЕС) 2016/323 на Комисията (3), възможните стойности за елемента от данни „Вид на искането“ следва да бъдат изменени в таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013, като се вземат предвид промените в изискванията за данните на съответната нова версия на компютризираната система, създадена по силата на Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(3)

Обяснението в колона F на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 следва да бъде актуализирано, за да се даде ясно определение на елемент от данни „Стойност“, когато за „Код на вида първичен критерий“ е определена стойност „46 = Вид на транспорта“.

(4)

Съществува необходимост от допълнителни технически корекции на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013, за да се постигне яснота и прецизност на приложимите разпоредби.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага от 13 февруари 2020 г., за да се хармонизира началната дата на прилагането му с началната дата на прилагане на съответната нова версия на компютризираната система, създадена по силата на Решение № 1152/2003/ЕО.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 13 февруари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията от 25 юни 2013 г. относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите (ОВ L 173, 26.6.2013 г., стр. 9).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 на Комисията от 24 февруари 2016 г. за определяне на подробни правила за сътрудничество и обмен на информация между държавите членки относно стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета (ОВ L 66, 11.3.2016 г., стр. 1).

(4)  Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) № 612/2013 таблица 1 се заменя със следното:

(по член 4, параграф 5, член 7, параграф 2 и член 8, параграф 2)


A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на искането

R

 

Възможните стойности са:

1

=

(запазено)

2

=

Искане за референтни данни

3

=

(запазено)

4

=

(запазено)

5

=

Искане за повторно синхронизиране на регистъра на икономическите оператори

6

=

Искане за възстановяване на списък на е-АД

7

=

Искане за статистически данни от SEED

n1

 

b

Наименование на съобщението за искане

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Възможните стойности са:

„C_COD_DAT“

=

Общ списък на кодовете

„C_PAR_DAT“

=

Общи параметри на системата

„ALL“

=

За цялостна структура

a..9

 

c

Запитващо учреждение

R

 

(Вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

d

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“, „5“, „6“ или „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатор за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка.

an..44

 

e

Начална дата

C

За 1 e и f:

„R“, ако <Вид на искането> е „2“ или „5“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

дата

 

f

Крайна дата

C

 

дата

 

g

Единна дата

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“ или „5“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

дата

2

ИСКАНЕ ЗА СПИСЪК НА Е-АД

C

„R“, ако <Вид на искането> е „6“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧЕН КРИТЕРИЙ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида първичен критерий

R

 

Възможните стойности са:

1

=

АРК

2

=

Търговска марка на продукта

3

=

Категории акцизни продукти на движението

4

=

(запазено)

5

=

(запазено)

6

=

(запазено)

7

=

(запазено)

8

=

Град на получателя

9

=

Град на изпращача

10

=

Град на лицето, което предоставя обезпечението

11

=

(запазено)

12

=

Град на мястото на доставка

13

=

Град на данъчния склад на изпращане

14

=

Град на превозвача

15

=

Код на продукта по КН

16

=

Дата на фактурата

17

=

Акцизен номер на получателя

18

=

Акцизен номер на изпращача

19

=

Акцизен номер на лицето, което предоставя обезпечението

20

=

(запазено)

21

=

(запазено)

22

=

Акцизен номер на данъчния склад на получаване

23

=

Акцизен номер на данъчния склад на изпращане

24

=

(запазено)

25

=

Код на акцизния продукт

26

=

Времетраене на транспорта

27

=

Държава членка на получаване

28

=

Държава членка на изпращане

29

=

Име на получателя

30

=

Име на изпращача

31

=

Име на лицето, което предоставя обезпечението

32

=

(запазено)

33

=

Наименование на мястото на доставка

34

=

Наименование на данъчния склад на изпращане

35

=

Име на превозвача

36

=

Номер на фактурата

37

=

Пощенски код на получателя

38

=

Пощенски код на изпращача

39

=

Пощенски код на лицето, което предоставя обезпечението

40

=

(запазено)

41

=

Пощенски код на мястото на доставка

42

=

Пощенски код на данъчния склад на изпращане

43

=

Пощенски код на превозвача

44

=

Количество на стоките (в стоковата част на е-АД)

45

=

Местен референтен номер (LRN), който представлява определен от изпращача пореден номер

46

=

Вид на транспорта

47

=

(запазено)

48

=

(запазено)

49

=

Номер за целите на ДДС на получателя

50

=

(запазено)

51

=

Номер за целите на ДДС на превозвача

52

=

Промяна на мястото на получаване (пореден номер >= 2)

n..2

2.1.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧНА СТОЙНОСТ

O

 

 

99x

 

a

Стойност

R

 

Ако < Код на вида първичен критерий > е „46“ (Вид на транспорта), тогава се използва съществуващ < Код за вида на транспорта > от списъка на < ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ>.

an..255

3

ИСКАНЕ_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Вид на статистическите данни

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Активни и неактивни икономически оператори

2

=

Разрешения, чийто срок на действие предстои да изтече

3

=

Икономически оператори по вид и данъчни складове

4

=

Акцизна дейност

5

=

Промени на акцизни разрешения

n1

3.1

Код от СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

R

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 4 b, c и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

1

=

Първо полугодие

2

=

Второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

1

=

Първо тримесечие

2

=

Второ тримесечие

3

=

Трето тримесечие

4

=

Четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

1

=

януари

2

=

февруари

3

=

март

4

=

април

5

=

май

6

=

юни

7

=

юли

8

=

август

9

=

септември

10

=

октомври

11

=

ноември

12

=

декември

n..2

5

ИСКАНЕ_РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Знак за общи критерии за оценка на риска

O

 

Възможните стойности са:

0

=

„Не“ или „Не е вярно“

1

=

„Да“ или „Вярно“

n1

5.1

Код от СПИСЪКА НА КОДОВЕТЕ

O

 

 

99x

 

a

Поискан списък на кодовете

O

 

Възможните стойности са:

1

=

Мерни единици

2

=

Видове събития

3

=

Видове доказателства

4

=

(запазено)

5

=

(запазено)

6

=

Кодове на езиците

7

=

Държави членки

8

=

Кодове на държавите

9

=

Кодове на опаковките

10

=

Причини за незадоволително съобщение за получаване или за незадоволителен доклад за проверки

11

=

Причини за прекратяването

12

=

(запазено)

13

=

Видове транспорт

14

=

Транспортни единици

15

=

Лозарски зони

16

=

Кодове на извършените енологични манипулации

17

=

Категории на акцизните продукти

18

=

Акцизни продукти

19

=

Кодове по КН

20

=

Съответствия между кода по КН и акцизния продукт

21

=

Причини за анулирането

22

=

Причини за сигнала или отхвърлянето на е-АД

23

=

Обяснения за закъснението

24

=

(запазено)

25

=

Лица, които изпращат съобщение за събитието

26

=

Причини за отказа

27

=

Причини за закъснял резултат

28

=

Действия във връзка с искането

29

=

Причини за искането

30

=

(запазено)

31

=

(запазено)

32

=

(запазено)

33

=

(запазено)

34

=

Причини за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

35

=

(запазено)

36

=

Вид документ

37

=

(запазено)

38

=

(запазено)

39

=

Причини за искането за ръчно приключване

40

=

Причини за отхвърляне на искането за ръчно приключване“

n..2


27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/56


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2222 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията (2) се определят структурата и съдържанието на електронните съобщения, използвани за целите на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, както и кодовете, изисквани за попълването на някои полета с данни в тези съобщения.

(2)

Компютризираната система, създадена по силата на Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) за целите на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, не осигурява стандартен начин за позоваване на приложения в електронен формат или на хартиен носител. Това означава, че да се намери връзката между даден електронен административен документ и съответно приложение е трудно и трябва да се направи ръчно, което е в тежест за данъчните органи. С цел да се повиши ефикасността на системата е необходимо да се осигури общ и автоматичен начин за свързване на даден електронен административен документ с приложени документи, поради което съдържанието на електронните съобщения следва да се актуализира. По-специално групата от данни „ДОКУМЕНТ Удостоверение“ следва да бъде актуализирана, като се добави само един допълнителен набор от информация относно елементите от данни „Вид документ“ и „Референтен номер на документа“.

(3)

При подаването или разделянето на електронен административен документ, когато стоки от два или повече стокови записа са включени в една и съща група опаковки, в първия стоков запис следва да бъде посочен действителният брой на опаковките, а в последващите стокови записи броят на опаковките следва да бъде нула. Ако в електронния административен документ има повече от един стоков запис, стойността на полето от данни „Брой на опаковките“ трябва да е по-голяма от нула в поне едно от полетата с данни, за да се избегне отхвърлянето на дадено съобщение поради липсващ брой на опаковите в тези стокови записи.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Настоящият регламент следва да се прилага от 13 февруари 2020 г., за да се хармонизира началната дата на прилагането му с началната дата на прилагане на съответната нова версия на компютризираната система, създадена по силата на Решение № 1152/2003/ЕО.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 13 февруари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula von der LEYEN


(1)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

(2)  Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 24).

(3)  Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 таблици 1 и 5 се заменят със следното:

Таблица 1

(по член 3, параграф 1 и член 8, параграф 1)

Проект на електронен административен документ (проект на е-АД) и електронен административен документ (е-АД)

A

B

C

D

E

F

G

 

 

АТРИБУТ

R

 

 

 

 

a

Вид на съобщението

R

 

Възможните стойности са:

 

1 = Стандартно подаване на данни (използва се във всички случаи, освен когато се подава е-АД за износ с оформяне на място),

 

2 = Подаване на данни за износ с оформяне на място.

Видът на съобщението не трябва да се съдържа в е-АД, за който е определен административен референтен код (АРК), нито в документа на хартиен носител по член 8, параграф 1 от настоящия регламент.

n1

 

b

Знак за отложено подаване

D

„R“ при подаване на е-АД за движение, започнало под покритието на документа на хартиен носител по член 8, параграф 1

Възможни стойности:

 

0 = грешно,

 

1 = вярно.

Стойността по подразбиране е „грешно“.

Този елемент на данните не трябва да се съдържа в е-АД, за който е определен АРК, нито в документа на хартиен носител по член 8, параграф 1.

n1

1

е-АД ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

R

 

 

 

 

a

Код за вида на мястото на получаване

R

 

Посочете мястото на получаване за движението, като използвате една от следните стойности:

 

1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО),

 

2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО),

 

3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО),

 

4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО),

 

5 = Освободен получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка iv) от Директива 2008/118/ЕО),

 

6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО),

 

8 = Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО).

n1

 

b

Времетраене на пътуването

R

 

Впишете обичайното времетраене на пътуването предвид транспортното средство и разстоянието; изразява се в часове (H) или дни (D), следвани от двуцифрено число (примери: H12 или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на възможните стойности на максималното времетраене на пътуването за кода за вида на транспорта, посочен в списък на кодовете № 13 в приложение II.

an3

 

c

Организация на транспорта

R

 

Посочете лицето, отговарящо за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности:

 

1 = Изпращач,

 

2 = Получател,

 

3 = Собственик на стоките,

 

4 = Друго.

n1

 

d

АРК

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при утвърждаване на проекта на е-АД

Вж. списък на кодовете № 2 в приложение II.

an21

 

e

Дата и час на утвърждаването на е-АД

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при утвърждаване на проекта на е-АД

Посоченото време е местно време.

Дата и час

 

f

Пореден номер

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при утвърждаване на проекта на е-АД и при всяка промяна на мястото на получаване

При първоначалното утвърждаване поредният номер получава стойност 1, след което нараства с 1 при всеки е-АД, издаден от компетентните органи на държавата членка на изпращане при всяка промяна на мястото на получаване.

n..2

 

g

Дата и час на утвърждаване на актуализацията

C

Дата и час на утвърждаването на съобщението за промяна на мястото на получаване в таблица 3, които се посочват от компетентните органи на държавата членка на изпращане в случай на промяна на мястото на получаване

Посоченото време е местно време.

Дата и час

2

ТЪРГОВЕЦ Изпращач

R

 

 

 

 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

Впишете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач.

an13

 

b

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

d

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

3

ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане

C

„R“, ако кодът за вида на произхода в клетка 9d е „1“

 

 

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

Впишете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на изпращане.

an13

 

b

Фирма на търговеца

O

 

 

an..182

 

c

Улица — наименование

O

 

 

an..65

 

d

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

O

 

 

an..10

 

f

Град

O

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

4

УЧРЕЖДЕНИЕ на изпращане — внос

C

„R“, ако кодът за вида на произхода в клетка 9d е „2“

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Впишете кода на митническото учреждение, което отговаря за допускането за свободно обращение. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II.

an8

5

ТЪРГОВЕЦ Получател

C

„R“, освен при съобщенията от вид „2 — Подаване на данни за износ с оформяне на място“ или за код за вида на мястото на получаване 8

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Идентификационни данни на търговеца

C

„R“ за кодове за вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4,

„O“ за код за вида на мястото на получаване 6,

Този елемент от данни не се прилага за код за вида на мястото на получаване 5.

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

За код за вида на мястото на получаване:

1, 2, 3 и 4: впишете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател,

6 впишете идентификационния номер за целите на ДДС на лицето, представляващо изпращача пред учреждението на износ.

an..16

 

b

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

d

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

 

h

EORI номер

C

„O“ за код за вида на мястото на получаване 6,

Този елемент от данни не се прилага за кодове за вида на мястото на получаване 1, 2, 3, 4, 5 и 8.

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на декларацията за износ съгласно член 21, параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО.

an..17

6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА Получател

C

„R“ за код за вида на мястото на получаване 5

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

Впишете държавата членка на получаване, като използвате кода на държавата членка от списък на кодовете № 3 в приложение II.

a2

 

b

Пореден номер на удостоверението за освобождаване

D

„R“, ако в удостоверението за освобождаване от акциз, предвидено в Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията  (1), е посочен пореден номер.

 

an..255

7

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

C

„R“за кодове за вида на мястото на получаване 1 и 4,

„O“ за кодове за вида на мястото на получаване 2, 3 и 5.

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

Впишете действителното място на доставка на акцизните стоки.

За код за вида на мястото на получаване 2, групата данни:

е „O“ за е-АД, тъй като държавата членка на изпращане може да впише в тази клетка адреса на регистрирания получател, определен в SEED,

не се прилага за проекта на е-АД.

 

a

Идентификационни данни на търговеца

C

„R“ за код за вида на мястото на получаване 1,

„O“ за кодове за вида на мястото на получаване 2, 3 и 5.

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

За код за вида на мястото на получаване:

1: впишете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на получаване,

2, 3 и 5: впишете идентификационния номер за целите на ДДС или друг идентификационен код.

an..16

 

b

Фирма на търговеца

C

„R“ за кодове за вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 5,

„O“ за код за вида на мястото на получаване 4.

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

an..182

 

c

Улица — наименование

C

За клетки 7c, 7e и 7f:

„R“ за кодове за вида на мястото на получаване 2, 3, 4 и 5,

„O“ за код за вида на мястото на получаване 1.

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

an..65

 

d

Улица — номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

8

УЧРЕЖДЕНИЕ Място на доставка — митница

C

„R“при износ (код за вида на мястото на получаване 6)

(вж. кодовете за вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Впишете кода на учреждението на износ, в което ще бъде подадена декларацията за износ. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II.

an8

9

е-АД

R

 

 

 

 

a

Местен референтен номер

R

 

Уникален пореден номер, определен за е-АД от изпращача, с който пратката се идентифицира в отчетността на изпращача.

an..22

 

b

Номер на фактурата

R

 

Впишете номера на фактурата, отнасяща се до стоките. Ако фактурата все още не е съставена, следва да се впише номерът на известието за доставка или на друг транспортен документ.

an..35

 

c

Дата на фактурата

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Датата на документа от клетка 9b.

Дата

 

d

Код за вида на произхода

R

 

Възможните стойности за произхода на движението са:

 

1 = Произход — данъчен склад (в случаите по член 17, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО),

 

2 = Произход — внос (в случая по член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО).

n1

 

e

Дата на изпращане

R

 

Датата, на която започва движението в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Тази дата не може да бъде по-късна от 7 дни след датата на подаване на проекта на е-АД. Датата на изпращане може да бъде минала дата в случая по член 26 от Директива 2008/118/ЕО.

Дата

 

f

Час на изпращане

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Часът, в който започва движението, в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Посоченото време е местно време.

Час

 

g

АРК за предишния етап

D

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при утвърждаването на новите е-АД след утвърждаване на съобщението „Операция по разделяне“ (таблица 5)

АРК, който трябва да бъде посочен, е АРК от заменения е-АД.

an21

9.1

ЕДИНЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ (ЕАД) ЗА ВНОС

C

„R“, ако кодът за вида на произхода в клетка 9d е „2“ (внос)

 

9X

 

a

Номер на ЕАД за внос

R

Номерът на ЕАД се посочва или от изпращача към момента на подаване на проекта на е-АД, или от компетентните органи на държавата членка на изпращане при утвърждаването на проекта на е-АД

Вписват се номерът или номерата на ЕАД, използван(и) за допускането за свободно обращение на съответните стоки.

an..21

10

УЧРЕЖДЕНИЕ Компетентен орган на изпращане

R

 

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Впишете кода на учреждението на компетентните органи в държавата членка на изпращане, отговарящо за акцизния контрол на мястото на изпращане. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II.

an8

11

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО

R

 

 

 

 

a

Код за вида на обезпечителя

R

 

Посочете лицето или лицата, отговарящо(и) за предоставяне на обезпечението, като използвате кода за вида на обезпечителя от приложение II, списък на кодовете № 6.

n..4

12

ТЪРГОВЕЦ Обезпечител

C

„R“, ако се прилага някой от следните кодове за вида на обезпечителя: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 или 1234

(вж. кода за вида на обезпечителя от приложение II, списък на кодовете № 6)

Посочете превозвача и/или собственика на стоките, ако те предоставят обезпечението.

2X

 

a

Акцизен номер на търговеца

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Впишете валиден регистрационен номер по SEED или идентификационен номер за целите на ДДС на превозвача или собственика на акцизните стоки.

an13

 

b

Номер за целите на ДДС

O

an..14

 

c

Фирма на търговеца

C

За 12c, d, f и g:

„О“, ако е посочен акцизният номер на търговеца, в противен случай „R“

 

an..182

 

d

Улица — наименование

C

 

an..65

 

e

Улица — номер

O

 

an..11

 

f

Пощенски код

C

 

an..10

 

g

Град

C

 

an..50

 

h

ИИА_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

13

ТРАНСПОРТ

R

 

 

 

 

a

Код за вида на транспорта

R

 

Посочете вида на транспорта към момента на започване на движението, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодовете № 7.

Ако кодът за вида на обезпечителя е „Не се предоставя обезпечение съгласно член 18, параграф 4, буква б) от Директива 2008/118/ЕО“, кодът за вида на транспорта трябва да бъде „морски транспорт“ или „фиксирани транспортни съоръжения“.

n..2

 

b

Допълнителна информация

C

„R“, ако кодът за вида на транспорта е „Друг“

В противен случай „О“

Представете словесно описание на вида на транспорта.

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от списък на кодовете № 1 в приложение II, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

14

ТЪРГОВЕЦ Лице, отговарящо за организацията на транспорта

C

„R“ за посочване на лицето, отговарящо за организацията на първия превоз, ако стойността в клетка 1c е „3“ или „4“

 

 

 

a

Номер за целите на ДДС

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

 

an..14

 

b

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

d

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

15

ТЪРГОВЕЦ Първи превозвач

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Посочете лицето, извършващо първия превоз.

 

 

a

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

b

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

d

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Впишете кода на езика от списък на кодовете № 1 в приложение II, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

16

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

R

 

 

99X

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Впишете кода или кодовете на транспортната единица, които отговарят на вида на транспорта, отбелязан в клетка 13a.

Вж. списък на кодовете № 8 в приложение II.

n..2

 

b

Идентификационни данни на транспортните единици

C

„R“, ако кодът на транспортната единица е различен от 5

(вж. клетка 16а)

Впишете регистрационния номер на транспортната единица или единици, когато кодът на транспортната единица е различен от 5.

an..35

 

c

Идентификационни данни на търговските пломби

D

„R“, ако се използват търговски пломби

Впишете идентификационните данни на търговските пломби, ако такива пломби са използвани за пломбиране на транспортната единица.

an..35

 

d

Информация за пломбите

O

 

Представете всякаква допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби).

an..350

 

e

Информация за пломбите_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Представете всякаква допълнителна информация за транспорта, например идентификационните данни на всеки следващ превозвач, информация за следващи транспортни единици.

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

17

е-АД Стокова част

R

 

За всеки продукт, съставляващ част от пратката, трябва да се използва отделна група данни.

999x

 

a

Единен референтен номер на стоковия запис

R

 

Впишете уникален пореден номер, започвайки от 1.

n..3

 

b

Код на акцизния продукт

R

 

Впишете приложимия код на акцизния продукт, като използвате кодовете от списък на кодовете № 11 в приложение II.

Ако кодът за вида на обезпечителя е „Не се предоставя обезпечение съгласно член 18, параграф 4, буква б) от Директива 2008/118/ЕО“, кодът на акцизния продукт трябва да бъде код на енергиен продукт.

an4

 

c

Код по КН

R

 

Впишете кода по КН, приложим към датата на изпращане.

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.

n8

 

d

Количество

R

 

Впишете количеството (изразено в мерната единица, отговаряща на кода на продукта — вж. списъци на кодовете № 11 и 12 в приложение II).

При движение към регистриран получател по член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи.

При движение към освободена от акциз организация по член 12 от Директива 2008/118/ЕО количеството не може да превишава количеството, вписано в удостоверението за освобождаване от акциз.

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..15,3

 

e

Брутно тегло

R

 

Впишете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката).

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.

Брутното тегло трябва да е равно на нетното тегло или по-голямо от него.

n..15,2

 

f

Нетно тегло

R

 

Впишете теглото на акцизните стоки без опаковката (за алкохола и алкохолните напитки, енергийните продукти и за всички тютюневи продукти с изключение на цигарите).

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.

Брутното тегло трябва да е равно на нетното тегло или по-голямо от него.

n..15,2

 

g

Алкохолно съдържание, изразено в обемни проценти

C

„R“, ако е приложимо за съответната акцизна стока

Впишете алкохолното съдържание (в обемни проценти при 20 °C), ако е приложимо в съответствие с приложение II, списък на кодовете № 11.

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от 0,5 и по-малка или равна на 100.

n..5,2

 

h

Градус Плато

D

„R“, ако държавата членка на изпращане и/или държавата членка на получаване облагат с акциз бирата на базата на градус Плато

За бирата посочете градус Плато, ако държавата членка на изпращане и/или държавата членка на получаване облагат с акциз бирата на тази база. Вж. списък на кодовете № 11 в приложение II.

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..5,2

 

i

Фискални обозначения

O

 

Представете всякаква допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата членка на получаване.

an..350

 

j

Фискални обозначения _ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

 

k

Знак за използвани фискални обозначения

D

„R“, ако са използвани фискални обозначения

Впишете „1“, ако стоките носят или съдържат фискални обозначения, или „0“, ако стоките не носят или не съдържат фискални обозначения.

n1

 

l

Наименование за произход

O

 

Тази клетка може да се използва за удостоверяване, както следва:

1.

При определени вина — по отношение на защитеното наименование за произход (ЗНП) или защитеното географско указание (ЗГУ) и годината на производство или винения сорт (или сортове) лоза, съгласно членове 24 и 31 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията  (2), удостоверението е под формата на следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (3) и делегираните актове и актовете за изпълнение към него.“ Ако продуктът е ЗНП или ЗГУ, след текста се вписват съответното защитено наименование или указание и регистрационният му номер в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията  (4).

2.

При някои категории спиртни напитки, при които предлагането на пазара е свързано с категорията или категориите, географското указание (ГУ) или възрастта на продукта съгласно съответните законодателни разпоредби на Съюза за спиртните напитки (по-конкретно член 4, член 12, параграф 3 и член 15, както и приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета  (5)), удостоверението е под формата на следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт или продукти се предлагат на пазара и са етикетирани съгласно изискванията по член 4, член 12, параграф 3 и член 15 и по приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008, както и делегираните актове и актовете за изпълнение към него.“

3.

При бирата, която е произведена в независима малка пивоварна съгласно определението в Директива 92/83/ЕИО на Съвета  (6) и за която се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване, удостоверението следва да бъде под формата на следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от независима малка пивоварна.“

4.

При етиловия алкохол, който е произведен от малък обект за дестилиране съгласно определението в Директива 92/83/ЕИО и за който се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване, удостоверението следва да бъде под формата на следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от малък обект за дестилиране“.

an..350

 

m

Наименование за произход_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

 

n

Размер на производителя

O

 

За бирата или спиртните напитки, за които е представено удостоверение в поле 17l (наименование за произход), впишете годишното производство за предходната година в хектолитри бира или съответно в хектолитри чист алкохол.

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..15

 

o

Плътност

C

„R“, ако е приложимо за съответната акцизна стока

Посочете плътността при температура 15 °C, ако е приложимо в съответствие с приложение II, списък на кодовете № 11.

Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.

n..5,2

 

p

Търговско описание

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като задължителни.

Представете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти

При превоз в наливно състояние на вината, посочени в част II, точки 1—9, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, описанието на продукта съдържа незадължителните данни по член 120 от същия регламент, при условие че са указани или е планирано да бъдат указани на етикета.

an..350

 

q

Търговско описание_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

 

r

Търговска марка на продуктите

D

„R“, ако акцизните стоки имат търговска марка. Държавата членка на изпращане може да реши, че не е необходимо да се вписва търговската марка на превозваните продукти, ако тя е посочена във фактурата или в друг търговски документ, посочен в клетка 9b

Впишете търговската марка на стоките, ако е приложимо.

an..350

 

s

Търговска марка на продуктите_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

17.1

ОПАКОВКА

R

 

 

99x

 

a

Код за вида на опаковките

R

 

Посочете вида на опаковките, като използвате един от кодовете в приложение II, списък на кодовете № 9.

an2

 

b

Брой на опаковките

C

„R“, ако е отбелязано „преброими“

Впишете броя на опаковките, ако са преброими в съответствие с приложение II, списък на кодовете № 9.

В случай че в полето „Брой на опаковките“ е вписана „0“, тогава трябва да съществува най-малко една ОПАКОВКА със същия запис в „Обозначения за превоз“, за която в „Брой на опаковките“ да бъде вписана стойност, по-голяма от „0“.

n..15

 

c

Идентификационни данни на търговските пломби

D

„R“, ако се използват търговски пломби

Впишете идентификационните данни на търговските пломби, ако такива пломби са използвани за пломбиране на опаковките.

an..35

 

d

Информация за пломбите

O

 

Представете всякаква допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби).

an..350

 

e

Информация за пломбите_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

 

f

Обозначения за превоз

C

„R“, ако за брой на опаковките е вписана „0“

в противен случай „О“

 

an..999

17.2

ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

D

„R“ за лозаро-винарските продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013

 

 

 

a

Категория на лозаро-винарския продукт

R

 

За лозаро-винарските продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, впишете една от следните стойности:

 

1 = Вино без ЗНП/ЗГУ,

 

2 = Сортово вино без ЗНП/ЗГУ,

 

3 = Вино със ЗНП или ЗГУ,

 

4 = Вносно вино,

 

5 = Друго.

n1

 

b

Код на лозарската зона

D

„R“ за лозаро-винарските продукти в наливно състояние (номинален обем над 60 литра)

Посочете лозарската зона, от която произхожда превозваният продукт, в съответствие с допълнение 1 към приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

n..2

 

c

Трета държава на произход

C

„R“, ако за категорията на лозаро-винарския продукт в клетка 17.2а е вписано „4“ (вносно вино)

Впишете „код на държавата“ от изброените в списък на кодовете № 4 от приложение II, но нефигуриращи в списък на кодове № 3 от приложение II и с изключение на код на държавата „GR“.

a2

 

d

Друга информация

O

 

 

an..350

 

e

Друга информация_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

17.2.1

Код за ЕНОЛОГИЧНАТА МАНИПУЛАЦИЯ

D

„R“ за лозаро-винарските продукти в наливно състояние (номинален обем над 60 литра)

 

99x

 

a

Код за енологичната манипулация

R

 

Впишете един или няколко кода за енологичната манипулация в съответствие със списъка в част Б, точка 1.4., буква б) от приложение VI към Регламент (ЕО) № 436/2009.

n..2

18

ДОКУМЕНТ Удостоверение

O

 

 

9x

 

a

Кратко описание на документа

C

„R“, освен ако се използва поле за данни 18с или 18е

Представете описание на всяко удостоверение, свързано с превозваните стоки, например удостоверенията, свързани с наименованието за произход, вписано в клетка 17l.

an..350

 

b

Кратко описание на документа_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

 

c

Референтни данни на документа

C

„R“, освен ако се използва поле за данни 18а или 18е

Впишете референтните данни на всяко удостоверение, което е свързано с превозваните стоки.

an..350

 

d

Референтни данни на документа_ЕЗК

C

„R“, ако съответното текстово поле се използва

Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.

a2

 

e

Вид документ

C

„R“, освен ако се използва поле за данни 18а или 18с

Впишете кода за вид документ от приложение II, списък на кодовете 15 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323.

an..4

 

f

Референтен номер на документа

C

„R“, ако се използва вид документ в клетка 18е

 

an..35


Таблица 5

(по член 6, параграф 1 и член 8, параграф 2)

Операция по разделяне

A

B

C

D

E

F

G

1

Разделяне на е-АД

R

 

 

 

 

a

АРК за предишния етап

R

 

Впишете АРК на е-АД, който ще бъде разделен.

Вж. списък на кодовете № 2 в приложение II.

an21

2

Държава членка на разделяне

R

 

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

Посочете държавата членка, на чиято територия се извършва разделянето на движението, като използвате кода на държавата членка от списък на кодовете № 3 в приложение II.

a2

3

Данни за разделянето на е-АД

R

 

Разделянето се извършва чрез пълна замяна на съответния е-АД от два или няколко нови е-АД.

9x

 

a

Местен референтен номер

R

 

Уникален пореден номер, определен за е-АД от изпращача, с който пратката се идентифицира в отчетността на изпращача.

an..22

 

b

Времетраене на пътуването

D

„R“, когато времетраенето на пътуването се променя вследствие на операцията по разделяне

Впишете обичайното времетраене на пътуването предвид транспортното средство и разстоянието; изразява се в часове (H) или дни (D), следвани от двуцифрено число (примери: H12 или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на възможните стойности на максималното времетраене на пътуването за кода за вида на транспорта, посочен в списъка на кодовете № 13 в приложение II.

an3

 

c

Промяна в организацията на транспорта

D

„R“, когато лицето, отговарящо за организацията на транспорта, се променя вследствие на операцията по разделяне

Посочете лицето, отговарящо за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности:

 

1 = Изпращач,

 

2 = Получател,

 

3 = Собственик на стоките,

 

4 = Друго.

n1

3.1

ПРОМЯНА на мястото на получаване

R

 

 

 

 

a

Код за вида на мястото на получаване

R

 

Посочете мястото на получаване за движението, като използвате една от следните стойности:

 

1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО),

 

2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО),

 

3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО),

 

4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО),