ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
17 декември 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2153 на Комисията от 16 декември 2019 година относно таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 319/2014

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2154 на Комисията от 16 декември 2019 година за откриване на тарифна квота за 2020 г. за вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти от обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета

66

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2155 На Европейската Централна Банка от 5 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси (ЕЦБ/2019/37)

70

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2156 на Съвета от 7 октомври 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка за удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.)

75

 

*

Решение (ЕС) 2019/2157 на Съвета от 10 декември 2019 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г.

78

 

*

Решение (ЕС) 2019/2158 На Европейската Централна Банка от 5 декември 2019 година относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38)

99

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Препоръка № 1/2019 на Съвета за асоцииране ЕС—МАРОКО от 4 декември 2019 година за одобряване на удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.), с две години [2019/2159]

108

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2152 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2019 година

за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Разработването, изготвянето и разпространението на статистическа информация за икономическите дейности на предприятията в държавите членки досега се основаваше на няколко отделни правни акта. Тези правни актове обхващат краткосрочната и структурната бизнес статистика, статистиката за производството, вътресъюзната търговия със стоки и услуги и тази с държави извън Съюза (международната търговия), чуждестранните свързани предприятия, научноизследователската и развойната дейност (НИРД), иновациите, както и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и електронната търговия. Освен това с Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) бе установена обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели в Съюза.

(2)

Тази структура, основана на отделни правни актове, не осигурява необходимата съгласуваност между отделните статистически области, нито насърчава интегриран подход към разработването, изготвянето и разпространението на бизнес статистика. За целите на настоящия регламент европейската бизнес статистика следва да обхваща и статистиката за НИРД в сектора на висшето образование, правителствения сектор и нестопанския частен сектор. Следва да се създаде обща правна рамка, за да се гарантира съгласуваност в рамките на цялата европейска бизнес статистика и да се улесни интегрирането на съответните статистически процеси.

(3)

Наличието на по-добре интегрирани статистически процеси, основани на общи методологични принципи, определения и критерии за качество, следва да доведе до хармонизирана статистика за структурата, икономическите дейности, операциите и ефективността на бизнес сектора в Съюза, която да отговаря на нивото на относимост и подробност, необходимо за посрещане на потребностите на ползвателите.

(4)

Регистърът EuroGroups има за цел да гарантира, че насоките на равнището на Съюза от значение за европейската бизнес статистика, като например Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (4), могат да бъдат следвани по-ефективно, особено по отношение на идентифицирането на автономните предприятия съгласно определението в член 3 от посочената препоръка. Нeобходими са насоки на равнището на Съюза, за да се повиши правната сигурност и предвидимост на бизнес средата и за да се създадат условия на равнопоставеност за малките и средните предприятия (МСП), установени в Съюза.

(5)

От значение за европейската бизнес статистика са различни международни насоки, като например Наръчникът на Фраскати относно статистиката за научноизследователската и развойната дейност и Наръчникът от Осло относно иновационните данни, както и международни споразумения, приети от Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд и други международни и наднационални организации. Доколкото е възможно, тези насоки следва да бъдат съобразени при разработването, изготвянето и разпространението на статистиката на Съюза и в Европейската рамка за статистическите бизнес регистри, за да се осигури съпоставимост на статистиката на Съюза със съставената от неговите основни международни партньори. Стандартите, споразуменията и насоките на Съюза обаче следва последователно да се прилагат при събирането на данни за европейската бизнес статистика за темите „Ресурси за НИРД“ и „Иновации“.

(6)

Административната тежест за бизнеса, по-специално за МСП, следва да бъде ограничена до възможния минимум, като се вземат предвид, доколкото е възможно, други източници на данни освен изследванията. С цел облекчаване на тежестта за предприятията следва да е възможно да се установят различни изисквания по отношение на данните в зависимост от размера и значимостта на бизнес секторите на държавите членки.

(7)

Във визията за Европейската статистическа система (ЕСС) до 2020 г. се посочва, че данните следва да се използват в различни статистически области, за да осигурят по-добър анализ на нововъзникващите явления (например глобализацията) и за да служат по-добре на политиките на Съюза, които имат голямо въздействие. Получените данни следва да се основават на ефикасни и надеждни статистически процеси на ЕСС. По-широкият обхват на общата правна рамка за бизнес статистиката следва да даде възможност за интегриране на взаимозависими процеси на изготвяне на статистика, които се основават на множество източници.

(8)

С Програмата за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и търговията, приета съгласно Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), която се прилагаше в периода 2009 — 2013 г., се целеше да се подпомогне адаптирането на бизнес статистиката и търговската статистика към новите потребности от данни, както и на системата за изготвяне на бизнес статистика. Произтичащите от тази програма заключения и препоръки по отношение на приоритетите и новите набори от показатели, рационализирането на рамката за свързаната с бизнеса статистика, по-ефективното изготвяне на статистиката за предприятията и търговията и модернизирането на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки следва да послужат за основа на правно обвързващи разпоредби.

(9)

Налице е необходимост от по-гъвкав подход в рамките на европейската бизнес статистика, за да се даде възможност за адаптиране към промените в методологията и за навременна реакция на нововъзникващите и надлежно обосновани потребности на ползвателите на данни, произтичащи от променящата се икономическа среда и засилващата се глобализация и сложност на бизнес средата. В подкрепа на това бъдещо адаптиране следва да се извършат подходящи анализи на разходите и ползите, а произтичащите от него нови изисквания по отношение на данните следва да не налагат значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите.

(10)

Следва да бъде засилена ролята на националните статистически бизнес регистри и на регистъра EuroGroups като основна инфраструктура за събиране и съставяне на данни за европейската бизнес статистика. Националните статистически бизнес регистри следва да се използват като основен източник на информация за статистически анализ на съвкупността от предприятия и тяхната демография, за определяне на изследваната съвкупност и за установяване на връзка с административни източници на данни.

(11)

С цел да се гарантира ролята на националните статистически бизнес регистри и на регистъра EuroGroups следва да бъде създаден и въведен уникален идентификатор за всички съответни единици.

(12)

Правилното разграничаване на групите от предприятия в регистъра EuroGroups с актуални и надеждни данни следва да бъде постигнато чрез използване на хармонизирани критерии и редовно актуализиране на информацията за връзките на контрол между юридическите единици, които са част от групите от предприятия.

(13)

С цел да се подобри ефикасността на процесите на изготвяне на статистика в рамките на ЕСС и да се намали статистическата тежест за респондентите националните статистически органи (НСО) следва да имат право на бърз и безплатен достъп до всички административни записи, както и на тяхното използване и интегриране със статистическите данни, доколкото това е необходимо за разработването, изготвянето и разпространението на европейска бизнес статистика, в съответствие с член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(14)

Регламент (ЕО) № 223/2009 осигурява референтна рамка за европейската статистика. По-специално той съдържа изискването европейската статистика да е съобразена с принципите за професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и разходна ефективност.

(15)

Обменът и достъпът до микроданни за НСО, които изготвят бизнес статистика и поддържат Европейската рамка за статистическите бизнес регистри, следва да бъде въведен за целите на разработването, изготвянето и разпространението на национална или европейска бизнес статистика или за повишаване на качеството на европейската бизнес статистика. Поради това обменът на микроданни следва да се ограничи само до надлежно обосновани случаи.

(16)

Създаването на допълнителен източник на данни въз основа на обмена на микроданни за вътресъюзния износ на стоки, заедно с възможността за използване на иновативни методологии, увеличава гъвкавостта на държавите членки при съставянето от тяхна страна на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки, като по този начин се дава възможност на държавите членки да намалят тежестта за предприятията респонденти. Целта на този обмен е ефективното разработване, изготвяне и разпространяване на статистика за международната търговия със стоки и подобряването на качеството на тази статистика.

(17)

Договарянето, изпълнението и прегледът на търговските и инвестиционните споразумения между Съюза и трети държави или с многостранен характер налагат изискването Комисията да разполага с необходимата статистическа информация за търговските потоци на държавите членки с трети държави.

(18)

Следва да се поддържа тясна връзка между системата за събиране на статистическа информация и свързаните с данъка върху добавената стойност формалности, които съществуват при търговията със стоки между държавите членки. Тази връзка дава възможност, по-специално за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки, за идентифициране на износителите и вносителите и за проверка на качеството на събраната информация.

(19)

Трансграничното движение на стоки, по-специално от трети държави и към такива държави, е обект на митнически контрол в съответствие с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7). Митническите органи съхраняват или имат достъп до информация или записи относно това движение. Информацията или записите, които са свързани с митнически декларации или се основават на такива декларации, следва да се използват за изготвяне на статистиката за търговията на Съюза със стоки.

(20)

За да изготвят статистика за международната търговия със стоки и да подобрят качеството на тази статистика, НСО в държавите членки следва да обменят данни за вноса и износа на стоки, които попадат в обхвата на компетентност на митническите органи на повече от една държава членка. За да се осигури хармонизираното съставяне на статистиката, обменът на тези микроданни между НСО следва да бъде задължителен.

(21)

За да се гарантира качеството и съпоставимостта на европейската бизнес статистика или на националните сметки в съответствие с концепциите и методологията на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8), обменът на поверителни данни между НСО на съответните държави членки, техните съответни национални централни банки, Европейската централна банка (ЕЦБ) и Комисията (Евростат) следва да бъде разрешен изключително за статистически цели.

(22)

За да може да изпълнява своите задачи съгласно Договорите, особено свързаните с функционирането на вътрешния пазар, Комисията следва да разполага с пълна, актуална и надеждна информация за производството на стоки и услуги в Съюза и за международните търговски потоци. Предприятията също се нуждаят от тази информация, за да следят своите пазари и международното измерение на тези пазари.

(23)

Държавите членки или компетентните национални органи следва да се стремят да опростят събирането на данни от европейските предприятия в рамките на възможното. НСО следва да отчитат най-новите развития в областта на цифровите технологии при установяването на инструментите и методите за събиране на данни за статистически цели и следва да бъдат насърчавани да прилагат новаторски подходи.

(24)

Съществува необходимост да се осигури бизнес статистика по сектори на дейност с цел измерване на производителността на предприятията в Съюза. Налице е по-специално нарастващо търсене на статистика за сектора на услугите, който е най-динамичният сектор на модерните икономики, особено по отношение на потенциала му за растеж и за създаване на работни места и предвид връзките му с производствения сектор. Тази тенденция се засилва допълнително от разработването на нови цифрови услуги. Нарастващо търсене на статистически данни е налице и в творческите и културните отрасли, както е посочено в Резолюцията на Европейския парламент от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (9). Статистиката за търговията с услуги е от основно значение за наблюдението на функционирането на вътрешния пазар на услугите и цифровия единен пазар и за определяне на въздействието на пречките върху търговията с услуги.

(25)

Регламент (ЕО) № 223/2009 представлява референтна рамка за настоящия регламент, включително по отношение на защитата на поверителни данни. Въпреки това най-подробното ниво на информация в областта на статистиката за международната търговия със стоки изисква специални правила във връзка с поверителността. необходимо е съответният вносител или износител на стоки да представи до НСО искане да не се оповестяват статистическите резултати, които дават възможност за непряко идентифициране на този вносител или износител. НСО следва да счита искането за обосновано, когато статистическите резултати дават възможност за непряко идентифициране на съответния вносители или износител. В противен случай НСО следва да може да разпространява статистическите резултати под форма, която позволява непрякото идентифициране на вносителя или износителя.

(26)

За наблюдението на напредъка към постигането на поставените със стратегията „Европа 2020“ цели на равнището на държавите членки и на Съюза е необходима хармонизирана статистика за икономиката на Съюза, свързана с изменението на климата и ефективното използване на ресурсите, НИРД, иновациите и информационното общество с обхващане както на пазарните, така и на непазарните дейности, и с бизнес средата като цяло, по-специално за бизнес демографията и заетостта във връзка с пазарните дейности. Тази информация дава възможност на отговорните за вземането на решения лица да вземат основани на наличната информация решения в областта на съответната политика, с цел изграждане на основана на знания и иновации икономика, подобряване на достъпа до вътрешния пазар за МСП, развиване на предприемачеството и подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността.

(27)

Необходима е статистика за иновациите и за НИРД за целите на разработването и наблюдението на политики, насочени към укрепване на конкурентоспособността на държавите членки и увеличаване на техния средносрочен и дългосрочен потенциал за интелигентен растеж и за осигуряване на заетост. Сред основните фактори за повишаване на конкурентоспособността и растежа в Съюза са наличието на растяща цифрова икономика и по-широкото използване на ИКТ, като е необходима статистика в подкрепа на съответните стратегии и политики, включително на завършването на изграждането на цифровия единен пазар.

(28)

Бизнес статистика е необходима и за изготвяне на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013.

(29)

Необходими са надеждна и актуална статистика за целите на докладването по отношение на икономическото развитие на всяка държава членка в рамките на икономическата политика на Съюза. ЕЦБ се нуждае от достъпна в кратки срокове краткосрочна статистика за целите на оценяването на икономическото развитие на държавите членки в контекста на единната парична политика.

(30)

При запазване на принципа за осигуряване на бизнес статистика за цялата икономика, изискванията по отношение на данните следва да са съобразени, доколкото е възможно, с мерки за опростяване с цел облекчаване на тежестта върху бизнес секторите на относително малките държави членки, в съответствие с принципа на пропорционалност. Допълнителните изисквания не следва да налагат непропорционална административна тежест за респондентите.

(31)

Международните стандарти, като например инициативата за обмен на статистически данни и метаданни (SDMX — Statistical Data and Metadata Exchange), и разработените в рамките на ЕСС статистически или технически стандарти, като например стандартите за метаданни и валидиране, следва да се използват, доколкото са от значение и за европейската бизнес статистика. Комитетът на ЕСС утвърди Стандарт на ЕСС за докладите за качеството в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Тези стандарти следва да допринесат за хармонизирането на осигуряването на качеството и на докладването по настоящия регламент.

(32)

За да бъдат отчетени икономическите и техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на видовете статистическа информация и допълнителното конкретизиране на компонентите на статистическата информация, която се предоставя от данъчните от митническите органи в съответствие с приложения V и VI, и с изменението на посочените в приложение I подробни теми, както и на настоящия регламент чрез намаляване на процента на обхванатия вътресъюзен износ на стоки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (10). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(33)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент по отношение на компонентите на променливите, както и на формàта, мерките за сигурност и поверителност и процедурата, обмена на поверителни данни за целите на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри, правилата, съдържанието и сроковете за предаване на доклади за качеството и за метаданните, стандартите за предаване на данни и метаданни и дерогациите от изискванията на настоящия регламент или от делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Със същата цел на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с определянето на правилата за предоставяне и обмен на определени административни записи, както и формàта, мерките за сигурност и поверителност и процедурата за обмен на поверителни данни за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки, спецификациите на значимите метаданни, графика, правилата за събиране и съставяне на статистическата информация за вътресъюзния износ на стоки, която се предава на държавата членка на вноса, правилата за прилагане на процента на обхванатия общ вътресъюзен износ на стоки по отношение на референтния период, като определи техническите спецификации, свързани с елементите на данните за статистическата информация за вътресъюзната търговия със стоки, която трябва да бъде предоставена на държавата членка на внос, и свързаните с това опростявания. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(34)

Когато е целесъобразно, Комисията следва да извърши анализ на разходите и ползите и да гарантира, че предложените от нея действия не водят до значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите, по‐специално за МСП, като се отчитат очакваните ползи за ползвателите, както и че те водят до повишаване на качеството на статистиката.

(35)

Комисията следва да може да предоставя дерогации от прилагането на настоящия регламент или на приетите съгласно него делегирани актове и актове за изпълнение, когато прилагането им налага значително адаптиране на националната статистическа система на дадена държава членка под формата на организирането на допълнителни изследвания или извършването на значително адаптиране на нейната система за изготвяне на статистика, за да се вземат предвид нови източници на данни или да се даде възможност за комбиниране на различни източници.

(36)

При необходимост от нови изисквания по отношение на данните или подобрения на масивите от данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, Комисията следва да може да започне пилотни проучвания, които да се провеждат от държавите членки на доброволна основа. Комисията следва да може преди всичко да започне пилотни проучвания, които да обхванат международната търговия с услуги, недвижимите имоти, финансовите показатели и околната среда и климата.

(37)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща рамка за европейска бизнес статистика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради съображения, свързани с хармонизирането и съпоставимостта, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(38)

Предвидените в настоящия регламент мерки следва да заменят тези в регламенти (ЕО) № 48/2004 (12), (ЕО) № 638/2004 (13), (ЕО) № 808/2004 (14), (ЕО) № 716/2007 (15), (ЕО) № 177/2008, (ЕО) № 295/2008 (16) и (ЕО) № 471/2009 (17) на Европейския парламент и на Съвета, Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18) и регламенти (ЕИО) № 3924/91 (19) и (ЕО) № 1165/98 (20) на Съвета. Поради това посочените актове следва да бъдат отменени.

(39)

Проведена бе консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (21).

(40)

Проведена бе консултация с Комитета на ЕСС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява обща правна рамка за:

а)

разработването, изготвянето и разпространението на европейската бизнес статистика съгласно посоченото в член 2, параграф 1;

б)

Европейската рамка за статистически бизнес регистри.

Член 2

Обхват

1.   Европейската бизнес статистика обхваща:

а)

структурата, икономическите дейности и ефективността на статистическите единици, тяхната НИРД и дейности в областта на иновациите, използването от тяхна страна на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и електронна търговия, както и глобалните вериги за създаване на стойност. За целите на настоящия регламент европейската бизнес статистика обхваща също така статистиката за НИРД в сектора на висшето образование, правителствения сектор и нестопанския частен сектор;

б)

производството на промишлени стоки и предоставянето на услуги, както и международната търговия със стоки и услуги.

2.   Европейската рамка за статистическите бизнес регистри обхваща националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups, както и обмена на данни между тях в съответствие с член 10.

3.   Националните статистически бизнес регистри, посочени в параграф 2, обхващат:

а)

всички извършващи икономическа дейност предприятия, които допринасят за брутния вътрешен продукт (БВП), и техните местни единици;

б)

юридическите единици, от които са съставени тези предприятия;

в)

за предприятията, които поради размера си оказват съществено влияние и чиито единици по вид дейност (ЕВД) оказват съществено влияние върху агрегираните (национални) данни:

i)

ЕВД и размерът на всяка ЕВД, от която са съставени тези предприятия; или

ii)

кода по NACE на второстепенните дейности на тези предприятия, определен в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (22), и размера на всяка второстепенна дейност;

г)

групите от предприятия, към които принадлежат тези предприятия.

4.   Регистърът EuroGroups обхваща следните единици, определени в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета (23):

а)

всички извършващи икономически дейности предприятия, които допринасят за БВП и са част от мултинационална група от предприятия;

б)

юридическите единици, от които са съставени тези предприятия;

в)

мултинационалните групи от предприятия, към които принадлежат тези предприятия.

5.   Домакинствата не попадат в обхвата на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри, ако произвежданите от тях стоки и услуги са предназначени за тяхно собствено потребление или са свързани с отдаването под наем на собствено имущество.

6.   Местните единици на чуждестранни предприятия, които не представляват отделни юридически лица (клонове) и са класифицирани като квазикорпорации в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013, се считат за предприятия за целите на националните статистически бизнес регистри и на регистъра EuroGroups.

7.   Групите от предприятия се идентифицират чрез връзките на контрол между техните юридически единици в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013.

8.   При позоваване на националните статистически бизнес регистри и на регистъра EuroGroups настоящият регламент се прилага само по отношение на единиците, които — изцяло или частично — извършват икономическа дейност, и на икономически неактивните юридически единици, които са част от предприятие в съчетание с икономически активни юридически единици.

9.   За целите на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри за икономическа дейност се счита:

а)

всяка дейност, която включва предлагането на стоки и услуги на даден пазар;

б)

непазарните услуги, допринасящи за БВП;

в)

прякото и непрякото участие в капитала на активни юридически единици.

Държането на активи и/или пасиви също може да се счита за икономическа дейност.

10.   Статистическите единици в рамките на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри се определят в съответствие с Регламент (ЕИО) № 696/93, при спазване на посочените в настоящия член ограничения.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„статистическа единица“ означава статистическите отчетни единици по смисъла на Регламент (ЕИО) № 696/93;

б)

„отчетна единица“ означава единицата, която предоставя данните;

в)

„област“ означава един или няколко масива от данни, организирани с цел обхващане на конкретни теми;

г)

„тема“ означава съдържанието на информацията, която трябва да се съставя, като всяка тема обхваща една или повече подробни теми;

д)

„подробна тема“ означава подробното съдържание на свързаната с дадена тема информация, която трябва да се съставя, като всяка подробна тема обхваща една или повече променливи;

е)

„променлива“ означава характеристика на дадена единица, която може да приеме повече от една стойност от определен набор от стойности;

ж)

„пазарна дейност“ означава пазарна дейност по смисъла на глава 1, точка 1.37 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013;

з)

„непазарна дейност“ означават непазарна дейност по смисъла на глава 1, точка 1.34 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013;

и)

„пазарни производители“ означава пазарни производители съгласно определението в глава 3, точка 3.24 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013;

й)

„непазарни производители“ означава непазарни производители съгласно определението в глава 3, точка 3.26 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013;

к)

„национални статистически органи“ или „НСО“ означава националните статистически институти и други национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, определени от всяка държава членка в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

л)

„достоверен източник“ означава единственият източник на записи на данни, съдържащи данни от националните статистически бизнес регистри и от регистъра EuroGroups, в съответствие със стандартите за качество, посочени в член 17;

м)

„микроданни“ означава индивидуални наблюдения или измервания на характеристиките на разпознаваеми отчетни или статистически единици;

н)

„използване за статистически цели“ означава използване за статистически цели съгласно определението в член 3, точка 8 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

о)

„поверителни данни“ означава поверителни данни съгласно определението в член 3, точка 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

п)

„данъчни органи“ означава националните органи в държавата членка, отговарящи за прилагането на Директива 2006/112/ЕО на Съвета (24);

р)

„митнически органи“ означава митнически органи съгласно определението в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

с)

„мултинационална група от предприятия“ означава група от предприятия по смисъла на раздел III.В от приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93, в която има най-малко две предприятия или юридически единици, които са разположени в различни държави.

2.   За целите на членове 11 — 15 се прилагат следните определения:

а)

„държава членка на износ“ означава държавата членка, от чиято статистическа територия се изнасят стоки за тяхното местоназначение в държава членка на внос;

б)

„държава членка на внос“ означава държавата членка, на чиято статистическа територия се внасят стоки от държава членка на износ;

в)

„стоки“ означава движими вещи, включително електрическа енергия и природен газ.

ГЛАВА II

Източници на данни

Член 4

Източници на данни и методи

Държавите членки изготвят статистиката, посочена в членове 6 и 7, и създават своите национални статистически бизнес регистри в съответствие с член 9, като използват всички подходящи източници на данни и същевременно избягват налагането на прекомерна тежест върху респондентите и надлежно вземат предвид разходната ефективност на НСО.

За изготвяне на статистиката и националните статистически бизнес регистри, изисквани съгласно настоящия регламент, и при условие че резултатите отговарят на критериите за качество, посочени в член 17, НСО могат да използват следните източници на данни, включително съчетание от тях:

а)

изследвания;

б)

административни записи, включително информация от данъчните и митническите органи, като например годишни финансови отчети;

в)

обменени микроданни;

г)

всякакви други относими източници, методи или иновативни подходи, доколкото те позволяват изготвянето на данни, които са съпоставими и са в съответствие с приложимите специфични изисквания за качество.

За изследванията, посочени във втора алинея, буква а), отчетните единици, до които държавите членки са отправили искане, предоставят актуална, точна и пълна информация, необходима за изготвяне на статистиката и националните статистически бизнес регистри, изисквани съгласно настоящия регламент.

Методите и подходите, посочени във втора алинея, буква г), трябва да са научно обосновани и добре документирани.

Член 5

Достъп до административни записи и предоставяне на информация

1.   В съответствие с член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009 НСО и Комисията (Евростат) имат право на бърз и безплатен достъп до всички административни записи, както и да интегрират тези записи с други източници на данни, за да изпълнят статистическите изисквания по настоящия регламент и да актуализират националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups. Достъпът до записите на НСО и на Комисията (Евростат) е ограничен до административните записи в рамките на съответните им публични административни системи.

2.   Без да се засяга параграф 1, данъчните органи във всяка държава членка предоставят на компетентните НСО информация за статистически цели, свързана с износа и вноса на стоки, съгласно приложение V.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да:

а)

изменя приложение V, като определя видовете статистическа информация, предоставяна от данъчните органи; и

б)

допълва настоящия регламент, като конкретизира допълнително компонентите на статистическата информация, предоставяна от данъчните органи в съответствие с приложение V.

3.   Без да се засяга параграф 1, митническият орган във всяка държава членка предоставя на компетентните НСО информация за статистически цели, свързана с износа и вноса на стоки, съгласно приложение VI.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да:

а)

изменя приложение VI, като определя видовете статистическа информация, предоставяна от митническите органи; и

б)

допълва настоящия регламент, като конкретизира допълнително компонентите на статистическата информация, предоставяна от митническите органи в съответствие с приложение VI.

4.   За да изготвят хармонизирана статистика за международната търговия със стоки и да подобрят качеството на тази статистика, НСО на съответните държавите членки обменят микроданни за статистически цели, получени от техните митнически органи и свързани с износа и вноса на стоки, за оценката на квазитранзитния износ или внос на тяхната държава членка.

За други търговски потоци, които засягат митническите органи на повече от една държава членка, НСО обменят съответните микроданни, свързани с износа или вноса на стоки, с цел подобряване на качеството на съответната статистика.

5.   Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на правилата за обмена на данни в съответствие с настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

ГЛАВА III

Бизнес статистика

Член 6

Изисквания по отношение на данните

1.   Европейската бизнес статистика обхваща следните области:

а)

краткосрочна бизнес статистика;

б)

бизнес статистика на национално равнище;

в)

регионална бизнес статистика;

г)

статистика за международните дейности.

2.   Областите включват една или повече от следните, допълнително конкретизирани в приложение I теми:

а)

съвкупност от предприятия;

б)

глобални вериги за създаване на стойност;

в)

използване на ИКТ и електронна търговия;

г)

иновации;

д)

международна търговия със стоки;

е)

международна търговия с услуги;

ж)

инвестиции;

з)

вложен труд;

и)

резултати и ефективност;

й)

цени;

к)

покупки;

л)

недвижими имоти;

м)

ресурси за НИРД.

3.   Периодичността, референтният период и статистическата единица на всяка тема са посочени в приложение II.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за изменение на подробните теми, посочени в приложение I.

5.   При упражняване на правомощието си за приемане на делегирани актове съгласно параграф 4 Комисията се уверява, че са изпълнени следните условия:

а)

делегираните актове целят постигане на неутралност по отношение на разходите и тежестта или водят до тяхното намаляване, и при всички случаи с тях не се налагат значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите;

б)

не повече от една подробна тема за област „Краткосрочна бизнес статистика“, три подробни теми за област „Бизнес статистика на национално равнище“, две подробни теми за област „Регионална бизнес статистика“ и две подробни теми за област „Статистика за международните дейности“, изброени в приложение I, се заменят с друга подробна тема и не се добавя повече от една подробна тема общо за всички области за период от пет последователни години;

в)

делегираните актове се приемат най-малко 18 месеца преди края на референтния за данните период, с изключение на темите „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“, за които тези актове се приемат съответно най-малко шест и петнадесет месеца преди края на референтния за данните период;

г)

всяка нова подробна тема се оценява от гледна точка на нейната приложимост на практика чрез пилотни проучвания, проведени от държавите членки в съответствие с член 20.

6.   Параграф 5, буква б) не се прилага по отношение на:

а)

подробните теми в рамките на темите „Иновации“, „Използване на ИКТ и електронна търговия“ и „Глобални вериги за създаване на стойност“;

б)

измененията, произтичащи от промените в счетоводните рамки на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета (25).

Член 7

Технически спецификации на изискванията по отношение на данните

1.   По отношение на изброените в приложение I подробни теми държавите членки съставят данни, които са от значение за всяка от тези теми. Комисията може да приема актове за изпълнение за допълнително конкретизиране на следните елементи на предаваните по настоящия регламент данни, техните технически определения и опростяванията:

а)

променливи;

б)

мерна единица;

в)

статистическа съвкупност (включително изискванията по отношение на пазарните/непазарните дейности или производители);

г)

класификации (включително за продукта, държавите и териториите, както и естеството на списъците на операциите) и разбивки;

д)

предаване на отделни записи на данни по избор;

е)

използване на приблизителни стойности и изисквания за качество;

ж)

краен срок за предаване на данните;

з)

първи референтен период;

и)

претегляне и промяна на базовата година за областта „Краткосрочна бизнес статистика“;

й)

допълнителни спецификации, включително референтен период, свързани с тема „Международна търговия със стоки“.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

2.   С цел облекчаване на тежестта за предприятията при упражняване на посочените в параграф 1 правомощия по отношение на опростяванията Комисията взема предвид размера и значимостта на бизнес секторите в съответствие с принципа на пропорционалност. Освен това Комисията осигурява поддържането на ресурса, необходим за съставяне на рамките за отчетност на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005. По отношение на посочените в приложение I теми актовете за изпълнение, с изключение на първите актове за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, се приемат най-малко 18 месеца преди края на референтния за данните период. По отношение на темите „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“ актовете за изпълнение се приемат съответно най-малко шест и петнадесет месеца преди края на референтния за данните период.

3.   Когато приема актове за изпълнение в съответствие с параграф 1, буква а), освен във връзка с темите, изброени в член 6, параграф 2, букви б), в) и г), Комисията гарантира, че броят на променливите във всяка област, посочена в член 6, параграф 1, не надвишава:

а)

22 променливи за област „Краткосрочна бизнес статистика“;

б)

93 променливи за област „Бизнес статистика на национално равнище“;

в)

31 променливи за област „Регионална бизнес статистика“; и

г)

26 променливи за област „Статистика за международните дейности“.

4.   Когато приема актове за изпълнение в съответствие с параграф 1, буква а) във връзка с темите, изброени в член 6, параграф 2, букви б), в) и г), Комисията гарантира, че броят на променливите във всяка тема не надвишава:

а)

20 променливи за тема „Глобални вериги за създаване на стойност“;

б)

73 променливи за тема „Използване на ИКТ и електронна търговия“; и

в)

57 променливи за тема „Иновации“.

5.   Когато са необходими нови данни, за да се отговори на потребностите на ползвателите и да се осигури известна степен на гъвкавост, Комисията може да променя в съответствие с параграф 3не повече от пет променливи за всяка от областите „Краткосрочна бизнес статистика“, „Регионална бизнес статистика“ и „Статистика за международните дейности“ и не повече от 20 променливи за областта „Бизнес статистика на национално равнище“ в който и да е период от пет последователни календарни години. Тези ограничения не се прилагат за темите „Глобални вериги за създаване на стойност“, „Иновации“ или „Използване на ИКТ и електронна търговия“.

6.   Независимо от параграф 3, когато са необходими нови данни, за да се отговори на потребностите на ползвателите и да се осигури известна степен на гъвкавост вследствие на пилотните проучвания, посочени в член 20, общият брой на променливите за областите, посочени в параграф 3 от настоящия член, не се увеличава с повече от 10 променливи.

7.   При подготовката на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, се вземат предвид възможните допълнителни разходи или административна тежест за държавите членки или респондентите, заедно с оценката на очакваното подобрение на качеството на статистиката и всяка друга пряка или непряка полза в резултат на допълнително предложеното действие.

Първа алинея от настоящия параграф не се прилага за промените в резултат от измененията в класификациите и номенклатурите или промените в счетоводните рамки на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005.

ГЛАВА IV

Бизнес регистри

Член 8

Европейска рамка за статистическите бизнес регистри

1.   Комисията (Евростат) създава на равнището на Съюза регистъра EuroGroups на мултинационалните групи от предприятия за целите на статистиката.

2.   Държавите членки създават един или повече национални статистически бизнес регистри на национално равнище, чиято обща база е хармонизирана съгласно настоящия регламент и които служат за основа за подготовката и координацията на изследвания и за източник на информация за статистическия анализ на съвкупността от предприятия и тяхната демография, за използването на административни данни и за идентифицирането и създаването на статистически единици.

3.   Държавите членки и Комисията (Евростат) обменят данни за целите на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри съгласно член 10.

4.   Националните статистически бизнес регистри и регистърът EuroGroups са достоверните източници за получаване в съответствие с член 17 на висококачествени и хармонизирани съвкупности, основани на статистически бизнес регистри, за целите на изготвянето на европейска статистика.

Националните статистически бизнес регистри са достоверният източник за получаване на национално равнище на съвкупности, основани на статистически бизнес регистри. Регистърът EuroGroups е достоверният източник за получаване на равнището на ЕСС, като основана на регистри съвкупност за целите на изготвянето на бизнес статистика, за която е необходима координация на трансгранична информация, свързана с мултинационалните групи от предприятия.

Член 9

Изисквания по отношение на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри

1.   Статистическите и юридическите единици от обхвата на Европейската рамка за националните статистически бизнес регистри в съответствие с член 8 се характеризират с елементите, посочени в двете букви по-долу и допълнително конкретизирани в приложение III:

а)

подробни теми на регистрите и уникален идентификатор;

б)

срокове и периодичност.

2.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на променливите, свързани с подробните теми на регистрите, изброени в приложение III.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

3.   Когато приема актове за изпълнение съгласно параграф 2, Комисията гарантира, че не се налагат значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите.

Член 10

Обмен на поверителни данни и достъп до такива данни за целите на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри

1.   Държавите членки обменят поверителни данни.

За тази цел обменът на поверителни данни за мултинационалните групи от предприятия и за принадлежащите към тези групи единици, които включват променливите, изброени в приложение IV, се извършва изключително за статистически цели между НСО на отделните държави членки, като този обмен трябва да гарантира качеството на информацията за мултинационалните групи от предприятия в Съюза. Обменът може да се извършва и с цел намаляване на тежестта за респондентите.

Когато обменът на поверителни данни се извършва, за да се гарантира качеството на информацията за мултинационалните групи от предприятия в Съюза, и когато той е изрично разрешен от компетентния НСО, който предоставя данните, националните централни банки могат да бъдат страна по обмена на поверителни данни изключително за статистически цели.

2.   Комисията (Евростат) и държавите членки обменят поверителни данни.

За тази цел НСО предават на Комисията (Евростат) данни за мултинационалните групи от предприятия и за принадлежащите към тези групи единици, които включват променливите, изброени в приложение IV, с цел предоставяне изключително за статистически цели на информация за мултинационалните групи от предприятия в Съюза.

С цел да се осигури съгласувано отразяване на данните и тяхното използване изключително за статистически цели Комисията (Евростат) предава на компетентните НСО на всяка държава членка данни за мултинационалните групи от предприятия, включително за принадлежащите към тези групи единици, които включват променливите, изброени в приложение IV, когато най-малко една юридическа единица на съответната група се намира на територията на съответната държава членка.

С цел да се осигури ефикасност и високо качество при изготвянето на регистъра EuroGroups, изключително за статистически цели, Комисията (Евростат) предава на НСО данни за всички вписани в регистъра EuroGroups мултинационални групи от предприятия, включително за принадлежащите към тези групи единици, които включват променливите, изброени в приложение IV.

3.   Комисията (Евростат) и държавите членки обменят поверителни данни за идентифициране на юридическите единици.

За тази цел НСО предават на Комисията (Евростат) данни за регистрираните юридически единици, ограничени до идентификационните и демографските променливи и стратификационните параметри, изброени в приложение IV, изключително за целите на уникалното идентифициране на юридическите единици в Съюза.

С цел да се осигури ефикасност и високо качество при изготвянето на регистъра EuroGroups Комисията (Евростат) предава на НСО на всяка държава членка данни за юридически единици, ограничени до идентификационните и демографските променливи и стратификационните параметри, изброени в приложение IV, изключително за целите на идентифицирането на юридическите единици в Съюза.

4.   Обменът на поверителни данни между Комисията (Евростат) и централните банки може да се извършва изключително за статистически цели между Комисията (Евростат) и националните централни банки, както и между Комисията (Евростат) и ЕЦБ, когато с обмена се осигурява качеството на информацията за мултинационалните групи от предприятия в Съюза и когато той е изрично разрешен от компетентните НСО.

5.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на техническите компоненти на променливите, изброени в приложение IV.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

6.   За да се гарантира, че обменяните по настоящия член данни се използват изключително за статистически цели, Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на формàта и мерките за сигурност и поверителност на тези данни, както и за определяне на процедурата за обмен на данни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

7.   Когато Комисията (Евростат), НСО, националните централни банки или ЕЦБ получат съгласно настоящия член поверителни данни за единици, разположени на националната територия или извън нея, те обработват информацията при спазване на поверителността в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009.

Предаването на поверителни данни между НСО и Комисията (Евростат) се осъществява доколкото това е необходимо изключително за статистически цели за изготвянето на европейска статистика. Всяко допълнително предаване трябва да бъде изрично разрешено от събралия данните национален орган.

8.   Държавите членки и Комисията предприемат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на нарушенията на статистическата поверителност на обменяните данни. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

ГЛАВА V

Обмен на поверителни данни за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки

Член 11

Обмен на поверителни данни

1.   Обменът между държавите членки на поверителни данни за вътресъюзния износ на стоки се осъществява изключително за статистически цели между НСО, които участват в разработването, изготвянето и разпространението на статистика за вътресъюзната търговия със стоки.

Техническите спецификации за посочените в член 7, параграфи 1 и 2 изисквания по отношение на данните се прилагат и за обмена на поверителни данни в съответствие с настоящата глава.

2.   НСО на държавата членка на износ предоставят на НСО на държавата членка на внос статистическата информация за вътресъюзния износ на стоки към втората държава членка в съответствие с посоченото в член 12.

3.   НСО на държавата членка на износ предоставят на НСО на държавата членка на внос метаданните, които са от значение за използването на обменяните данни при съставянето на статистика.

4.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на информацията, която трябва да се счита за значими метаданни в съответствие с параграф 3, както и на графика за предоставяне на тази информация и посочената в параграф 2 статистическа информация.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

5.   Без да се засяга параграф 1 от настоящия член, държавата членка, която предоставя обменяните поверителни данни, разрешава използването им за изготвянето на друга статистика от НСО на държавата членка на внос, при условие че тези данни се използват изключително за статистически цели в съответствие с членове 20—26 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

6.   По искане на НСО на държавата членка на износ държавата членка на внос може да предостави на НСО на държавата членка на износ събраните микроданни за своя вътресъюзен внос на стоки от тази държава членка на износ.

Член 12

Обменяна статистическа информация

1.   Статистическата информация, посочена в член 11, параграф 2, се състои от:

а)

микроданни, събрани за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки;

б)

данни за конкретни стоки или движения; и

в)

данни, съставени чрез използване на данните от митническите декларации.

2.   Статистическата информация, реално събрана чрез бизнес проучвания или от административни данни, посочена в член 11, параграф 2, обхваща най-малко 95 % от общата стойност на вътресъюзния износ на стоки от всяка държава членка за всички останали държави членки, взети заедно.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за изменение на настоящия регламент чрез намаляване процента на обхванатия вътресъюзен износ на стоки с оглед на техническите и икономическите промени, като при това статистиката остава на равнище, съответстващо на действащите стандарти за качество.

3.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на техническите спецификации, свързани със събирането и съставянето на посочената в параграф 1 информация, и за допълнително конкретизиране на прилагането на посочения в параграф 2 процентен обхват по отношение на референтния период.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Член 13

Елементи на статистическите данни

1.   Микроданните, посочени в член 12, параграф 1, буква а), съдържат следните елементи на статистическите данни:

а)

индивидуален идентификационен номер, определен на оператора партньор в държавата членка на внос, в съответствие с член 214 от Директива 2006/112/ЕО;

б)

референтен период;

в)

търговски поток;

г)

стока;

д)

държава членка — партньор;

е)

държава на произход;

ж)

стойност на стоките;

з)

количество на стоките;

и)

естество на операцията.

Микроданните, посочени в член 12, параграф 1, буква а), може да включват вида транспорт и срока на доставка, ако тези елементи на статистическите данни се събират от държавата членка на износ.

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на елементите на статистическите данни, посочени в първа алинея, букви а) — и) от настоящия параграф, и за утвърждаване на списъка на елементите на статистическите данни, приложими за данните за конкретни стоки или движения и за данните, съставени чрез използване на данните от митническите декларации, посочени в член 12, параграф 1, букви б) и в).

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

2.   При определени условия, които са съобразени с изискванията за качество, държавите членки могат да опростят информацията, която се предоставя, доколкото опростяването не оказва отрицателно въздействие върху качеството на статистиката.

В конкретни случаи държавите членки могат да събират намален набор от посочените в параграф 1 елементи на статистическите данни или да събират информация, свързана с някои от тези елементи на данните, с по-ниска степен на подробност.

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правилата за посоченото в първа алинея опростяване и на максималната стойност на вътресъюзния износ, за който може да се ползва това опростяване.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Член 14

Защита на обменяните поверителни данни

1.   Записите на микроданни, свързани с износител, чието искане за статистическа поверителност в съответствие с член 19 е било прието от НСО на държавата членка на износ, се предоставят от НСО на държавата членка на износ на НСО на държавата членка на внос с действителната им стойност и с всички посочени в член 13, параграф 1 елементи на статистическите данни, както и с означение, показващо, че съответният запис на микроданни е поверителен.

2.   НСО на държавата членка на внос може да използват поверителни записи на микроданни за износа при съставянето на статистическите резултати за вътресъюзния внос. Ако НСО на държавата членка на внос използват поверителни записи на микроданни за износа, те гарантират, че при разпространението на статистическите резултати за вътресъюзния внос от тяхна страна се спазва статистическата поверителност, предоставена от НСО на държавата членка на износ.

3.   С цел да се гарантира защитата на обменяните съгласно настоящата глава поверителни данни Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на формàта и мерките за сигурност и поверителност на тези данни, включително правилата за прилагане на параграфи 1 и 2, както и процедурата за обмен на данни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

4.   Държавите членки и Комисията предприемат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на нарушенията на статистическата поверителност на обменяните данни. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 15

Достъп до обменяните поверителни данни за научни цели

Достъп до обменяните поверителни данни може да се предостави на научни работници, извършващи статистически анализи за научни цели, в съответствие с член 23 от Регламент (ЕО) № 223/2009, при условие че компетентните НСО на държавата членка на износ, които са предоставили данните, са дали одобрение за това.

ГЛАВА VI

Обмен на поверителни данни за целите на европейската бизнес статистика и националните сметки

Член 16

Обмен на поверителни данни: общо оправомощаване

1.   Обменът на поверителни данни, които се събират или съставят съгласно настоящия регламент, се допуска между НСО на съответните държави членки, техните съответни национални централни банки, ЕЦБ и Комисията (Евростат) изключително за статистически цели, когато обменът е необходим за осигуряване на качеството и съпоставимостта на европейската бизнес статистика или на националните сметки в съответствие с понятията и методологията на Регламент (ЕС) № 549/2013.

2.   При получаване на поверителни данни НСО, националните централни банки, Комисията (Евростат) и ЕЦБ обработват тази информация при спазване на поверителността и я използват изключително за статистически цели в съответствие с членове 20—26 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

ГЛАВА VII

Качество, предаване и разпространение

Член 17

Качество

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят качеството на предаваната европейска бизнес статистика, както и на националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.   Комисията (Евростат) оценява качеството на предаваните данни и метаданни по прозрачен и проверим начин.

4.   За целите на параграф 3 държавите членки ежегодно предават на Комисията (Евростат):

а)

доклади за качеството и за метаданните за предадените съгласно настоящия регламент данни;

б)

доклади за качеството и за метаданните, свързани с националните статистически бизнес регистри.

При многогодишна статистика честотата на докладите за качеството и за метаданните, посочени в първа алинея, буква а), е същата като тази на съответната статистика.

5.   Комисията (Евростат) предоставя на държавите членки свързани с регистъра EuroGroups годишни доклади за качеството и за метаданните.

6.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правилата, съдържанието и сроковете за предаване на докладите за качеството и за метаданните.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2. Те трябва да не водят до значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите.

Съдържанието на докладите се ограничава до най‐важните и съществени аспекти на качеството.

7.   Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) възможно най-скоро за всяка значима информация или промяна във връзка с прилагането на настоящия регламент, която би засегнала качеството на предаваните данни. Държавите членки информират Комисията (Евростат) за основните методологични или други промени, които засягат качеството на националните статистически бизнес регистри. Информацията се предоставя във възможно най-кратък срок и не по-късно от шест месеца след влизането в сила на всяка такава промяна.

8.   Въз основа на надлежно обосновано искане от страна на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят допълнителната информация, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация, като това трябва да не води до значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите.

Член 18

Предаване на данните и метаданните

1.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) изискваните съгласно настоящия регламент данни и метаданни в съответствие със стандартите за обмен на данни и метаданни. Когато предаваните данни са поверителни, се изпраща действителната стойност с означение, показващо, че данните са поверителни и не могат да бъдат разпространявани.

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на тези стандарти, както и на процедура за предаване на данните и метаданните. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

2.   Въз основа на надлежно обосновано искане от страна на Комисията (Евростат) държавите членки извършват статистически анализи на националните статистически бизнес регистри и предават резултатите на Комисията (Евростат).

Комисията (Евростат) може да приеме актове за изпълнение за определяне на формàта и процедурата за предаването на резултатите от статистическите анализи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Комисията (Евростат) гарантира, че тези актове за изпълнение не водят до значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите.

3.   Въз основа на надлежно обосновано искане от страна на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят всяка относима информация във връзка с прилагането на настоящия регламент в държавите членки. Тези искания на Комисията трябва да не водят до значителна допълнителна административна или финансова тежест за държавите членки.

Член 19

Поверителност при разпространението на статистически данни за международната търговия със стоки

Само по искане на вносител или износител на стоки НСО решава дали да разпространява статистически резултати, свързани със съответния внос или износ, без изменения или, въз основа на обосновано искане от страна на съответния вносител или износител, да измени статистическите резултати, за да направи невъзможно идентифицирането на вносителя или износителя с оглед спазване на принципа на статистическата поверителност, в съответствие с член 20, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

ГЛАВА VIII

Пилотни проучвания и финансиране

Член 20

Пилотни проучвания

1.   Когато Комисията (Евростат) установи необходимост от съществени нови изисквания по отношение на данните или подобрения на масивите от данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, тя може да започне пилотни проучвания, които да се извършат от държавите членки на доброволна основа, преди да се предприеме ново събиране на данни. Тези пилотни проучвания включват пилотни проучвания относно международната търговия с услуги, недвижимите имоти, финансовите показатели и околната среда и климата.

2.   Пилотните проучвания се провеждат, за да се прецени значимостта и възможността да се получат данните. Резултатите от тези проучвания се оценяват от Комисията (Евростат) в сътрудничество с държавите членки и основните заинтересовани страни. При оценката на резултатите се вземат предвид ползите и допълнителните разходи и тежест за предприятията и НСО от подобренията.

3.   След извършване на оценката по параграф 2 Комисията, в сътрудничество с държавите членки, изготвя доклад за констатациите от проучванията, посочени в параграф 1. Докладът се оповестява публично.

4.   До 7 януари 2022 г. и на всеки две години след това Комисията докладва относно общия напредък по отношение на пилотните проучвания, посочени в параграф 1. Тези доклади се оповестяват публично.

Ако е целесъобразно и като взема предвид оценката на резултатите, посочена в параграф 2, Комисията, придружава тези доклади с предложения за въвеждане на нови изисквания по отношение на данните.

Член 21

Финансиране

1.   За целите на прилагането на настоящия регламент Съюзът може да оказва финансова подкрепа на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в списъка, съставен съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за покриване на разходите за:

а)

разработването или изпълнението на изискванията по отношение на данните и обработването на данни в областта на бизнес статистиката;

б)

разработването на методологии, целящи подобряване на качеството или намаляването на разходите и административната тежест при събирането и изготвянето на бизнес статистика, както и подобряването на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри;

в)

разработването на методологии, целящи намаляването на административната и финансова тежест при предоставяне на изискваната информация от отчетните единици, и по-специално от МСП;

г)

участие в пилотните проучвания, посочени в член 20;

д)

разработването или усъвършенстването на процеси, информационни системи и подобни спомагателни функции, целящи изготвянето на статистика с по-високо качество или намаляването на административната и финансова тежест.

2.   Финансовият принос на Съюза се осигурява в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета (26) и член 6 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (27).

3.   Финансовият принос на Съюза не надвишава 95 % от допустимите разходи.

ГЛАВА IX

Заключителни разпоредби

Член 22

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграфи 2 и 3, член 6, параграф 4 и член 12, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 6 януари 2020 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграфи 2 и 3, член 6, параграф 4 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет в съответствие с член 5, параграф 2 или 3, член 6, параграф 4 или член 12, параграф 2, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 23

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на ЕСС, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 24

Дерогации

1.   Когато за прилагането на настоящия регламент или на приетите съгласно него мерки за изпълнение и делегирани актове в рамките на националната статистическа система на държава членка е необходимо значително адаптиране, Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които да предостави дерогации от тях с максимален срок от три години.

Съответната държава членка представя на Комисията надлежно обосновано искане за такава дерогация в срок от три месеца от датата на влизане в сила на съответния акт.

Въздействието на дерогациите върху съпоставимостта на данните на държавите членки или върху изчисляването на необходимите а и представителни европейски агрегати се свежда до минимум. При предоставянето на дерогацията се взема предвид тежестта върху респондентите.

2.   Когато в края на срока, за който е била предоставена, дерогацията относно областите, в които са извършени пилотните проучвания, посочени в член 20, продължава да бъде обоснована, Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който да предостави нова дерогация с максимален срок от една година.

Съответната държава членка представя на Комисията искане за удължаване на срока на дерогацията, като излага причините и подробните основания в подкрепа на удължаването, не по-късно от шест месеца преди изтичането на срока на дерогацията, предоставена съгласно параграф 1.

3.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Член 25

Отмяна

1.   Регламенти (ЕО) № 48/2004, (ЕО) № 808/2004, (ЕО) № 716/2007, (ЕО) № 177/2008 и (ЕО) № 295/2008, Решение № 1608/2003/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3924/91 се отменят, считано от 1 януари 2021 г.

2.   Регламенти (ЕО) № 638/2004 и (ЕО) № 471/2009 се отменят, считано от 1 януари 2022 г.

3.   Регламент (ЕО) № 1165/98 се отменя, считано от 1 януари 2024 г.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 не засягат задълженията, установени в посочените правни актове относно предаването на данни и метаданни, включително доклади за качеството, по отношение на референтни периоди, които изцяло или частично предхождат съответните дати, посочени в същите параграфи.

5.   Позоваванията на отменените актове се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 26

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2021 г.

3.   Въпреки това член 5, параграфи 2, 3 и 4 и членове 11—15 се прилагат от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 27 ноември 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ С 77, 1.3.2018 г., стр. 2.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 19 ноември 2019 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета (ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 6).

(4)  Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(5)  Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно Програма за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и търговията (MEETS) (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 76).

(6)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(7)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (OB L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(9)  ОВ С 238, 6.7.2018 г., стр. 28.

(10)  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(11)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(12)  Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и Съвета от 5 декември 2003 г. относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г. (ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета (ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество (OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49).

(15)  Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 17).

(16)  Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13).

(17)  Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23).

(18)  Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 г. относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област (ОВ L 230, 16.9.2003 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OB L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(22)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(23)  Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (OВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1).

(24)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(25)  Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (OВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23).

(26)  Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. (OB L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

(27)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБХВАНАТИ ТЕМИ

Област 1. Краткосрочна бизнес статистика

Теми

Подробни теми

Съвкупност от предприятия

Бизнес демографски събития

Вложен труд

Заетост

Отработени часове

Разходи за труд

Цени

Цени на вноса

Цени на производител

Резултати и ефективност

Производство

Обем на продажбите

Нетен оборот

Недвижими имоти

Недвижими имоти

Област 2. Бизнес статистика на национално равнище

Теми

Подробни теми

Съвкупност от предприятия

Съвкупност от действащите предприятия

Бизнес демографски събития (раждане, смърт, оцеляване)

Предприятия под чуждестранен контрол

Предприятия, осъществяващи контрол над чуждестранни предприятия, и местни свързани предприятия

Съвкупност от предприятията, извършващи международна търговия

Вложен труд

Заетост

Заетост, свързана с бизнес демографски събития (раждане, смърт, оцеляване)

Заетост в предприятията под чуждестранен контрол

Заетост в предприятията, осъществяващи контрол над чуждестранни предприятия, и в местните свързани предприятия

Отработени часове

Разходи за труд

Разходи за труд в предприятията под чуждестранен контрол

Ресурси за НИРД

Разходи за НИРД

Заетост в областта на НИРД

Разходи за НИРД в предприятията под чуждестранен контрол

Заетост в областта на НИРД в предприятията под чуждестранен контрол

Публично финансирана НИРД

Покупки

Покупки на стоки и услуги

Промяна в запасите на стоки

Покупки на стоки и услуги, извършени от предприятията под чуждестранен контрол

Внос, извършен от предприятията

Резултати и ефективност

Нетен оборот

Брутна печалба от стоки за препродажба

Стойност на продукцията

Добавена стойност

Брутен опериращ излишък

Нетен оборот на предприятията под чуждестранен контрол

Стойност на продукцията на предприятията под чуждестранен контрол

Добавена стойност на предприятията под чуждестранен контрол

Нетен оборот на предприятията, осъществяващи контрол над чуждестранни предприятия, и на местните свързани предприятия

Промишлено производство

Износ на предприятията

Инвестиции

Брутни инвестиции

Брутни инвестиции на предприятията под чуждестранен контрол

Иновации

Иновации

Използване на ИКТ и електронна търговия

Използване на ИКТ и електронна търговия

Област 3. Регионална бизнес статистика

Теми

Подробни теми

Съвкупност от предприятия

Съвкупност по региони

Бизнес демографски събития по региони (раждане, смърт, оцеляване)

Вложен труд

Заетост по региони

Заетост, свързана с бизнес демографски събития по региони (раждане, смърт, оцеляване)

Разходи за труд по региони

Ресурси за НИРД

Разходи за НИРД по региони

Заетост в областта на НИРД по региони

Област 4. Статистика за международните дейности

Теми

Подробни теми

Съвкупност от предприятия

Съвкупност от предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Вложен труд

Заетост в предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Разходи за труд в предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Инвестиции

Брутни инвестиции на предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Резултати и ефективност

Нетен оборот на предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Международна търговия със стоки

Вътресъюзна търговия със стоки

Извънсъюзна търговия със стоки

Международна търговия с услуги

Внос на услуги

Износ на услуги

Нето услуги

Глобални вериги за създаване на стойност

Глобални вериги за създаване на стойност


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПЕРИОДИЧНОСТ, РЕФЕРЕНТЕН ПЕРИОД И СТАТИСТИЧЕСКА ЕДИНИЦА НА ТЕМИТЕ

Област 1. Краткосрочна бизнес статистика

Теми

Периодичност

Референтен период

Статистическа единица

Съвкупност от предприятия

веднъж на три месеца

тримесечие

юридическа единица

Вложен труд

веднъж на три месеца (на месец, по избор)

тримесечие (месец, по избор)

ЕВД

Цени

веднъж месечно

със следните изключения:

– цени на производител за услугите и цени на производител за нови жилищни сгради: веднъж на три месеца

месец

със следните изключения:

– цени на производител за услугите и цени на производител за нови жилищни сгради: тримесечие (месец, по избор)

ЕВД

със следното изключение:

– цени на вноса: не е приложимо

Резултати и ефективност

веднъж месечно

със следното изключение:

– малки държави за раздел F от NACE: веднъж на три месеца (на месец, по избор)

месец

със следното изключение:

– малки държави за раздел F от NACE: тримесечие (месец, по избор)

ЕВД

 

веднъж месечно; веднъж на три месеца за малките* държави за раздел F от NACE

*Съгласно посоченото в актовете за изпълнение по член 7, параграф 1.

 

 

Недвижими имоти

веднъж на три месеца (на месец, по избор)

тримесечие (месец, по избор)

не е приложимо

Област 2. Бизнес статистика на национално равнище

Теми

Периодичност

Референтен период

Статистическа единица

Съвкупност от предприятия

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Вложен труд

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Ресурси за НИРД

веднъж на две години

със следните изключения:

– разбивка на вътрешните разходи за НИРД по сектор на дейността, заетите с НИРД лица и броя на изследователите, както и за държавните бюджетни средства за НИРД и националното публично финансиране на НИРД, координирана на транснационално равнище: веднъж годишно

календарна година

предприятие за сектор „Стопански предприятия“

институционална единица за другите сектори

Покупки

веднъж годишно

със следното изключение:

– плащания за подизпълнители: веднъж на три години

календарна година

предприятие

Резултати и ефективност

веднъж годишно

със следните изключения:

– разбивка на нетния оборот по продукт и местопребиваване на клиента за групи 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 и 73.2 от NACE: веднъж на две години;

– нетен оборот от селско, горско и рибно стопанство и промишлени дейности, нетен оборот от промишлени дейности без строителството, нетен оборот от строителство, нетен оборот от дейности по предоставяне на услуги, нетен оборот от търговски дейности по закупуване и препродажба и от посреднически дейности, нетен оборот от строителство на сгради и нетен оборот от строителство на съоръжения: веднъж на пет години;

– приходи от подизпълнение: веднъж на три години

календарна година

предприятие

със следните изключения:

– продадено производство, производство в рамките на възложени на подизпълнители операции и действително производство: ЕВД

Инвестиции

веднъж годишно

със следното изключение:

– инвестиции в нематериални активи: веднъж на три години

календарна година

предприятие

Иновации

веднъж на две години

референтният период е три години преди изтичането на всяка четна календарна година

предприятие

Използване на ИКТ и електронна търговия

веднъж годишно

календарната година на приемането на акта за изпълнение, определящ променливите;

календарната година след годината на приемане на акта за изпълнение, определящ променливите за другите променливи

предприятие

Област 3. Регионална бизнес статистика

Теми

Периодичност

Референтен период

Статистическа единица

Съвкупност от предприятия

веднъж годишно

календарна година

предприятие

със следното изключение:

– брой на местните единици (по избор за раздел К на NACE): местна единица

Вложен труд

веднъж годишно

календарна година

предприятие

със следните изключения:

– брой на заетите лица и самостоятелно заетите лица в местните единици, надниците и заплатите в местните единици: местна единица

ресурси за НИРД

веднъж на две години

календарна година

предприятие за сектор „Стопански предприятия“; институционална единица за другите сектори

Област 4. Статистика за международните дейности

Теми

Периодичност

Референтен период

Статистическа единица

Съвкупност от предприятия

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Вложен труд

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Инвестиции

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Резултати и ефективност

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Международна търговия със стоки

веднъж месечно

със следното изключение:

– веднъж на две години за комбинираната разбивка по продукт и валута на фактуриране за вноса на стоки от държави извън Съюза и износа за такива държави

да се уточни в актовете за изпълнение съгласно член 7, параграф 1, буква й)

не е приложимо

Международна търговия с услуги

веднъж годишно

със следното изключение:

– първо ниво на разбивка на услугите: веднъж на три месеца

календарна година

със следното изключение:

– първо ниво на разбивка на услугите: тримесечие

не е приложимо

Глобални вериги за създаване на стойност

веднъж на три години

три календарни години; референтна година t и референтния период от t-2 до t

предприятие


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕЛЕМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ БИЗНЕС РЕГИСТРИ

Част А: Подробни теми на регистрите и уникален идентификатор

1.

Единиците, включени в националните статистически бизнес регистри и в регистъра EuroGroups съгласно посоченото в член 2 от настоящия регламент, се характеризират с идентификационен номер и с посочените в част В подробни теми на регистрите.

2.

Единиците, включени в националните статистически бизнес регистри и в регистъра EuroGroups, получават уникален идентификационен номер, за да се улесни инфраструктурната роля на Европейската рамка за статистическите бизнес регистри. Тези идентификационни номера ще бъдат предоставени от НСО. Идентификационните номера за юридическите единици и мултинационалните групи от предприятия, които са от значение за регистъра EuroGroups, ще бъдат предоставени от Комисията (Евростат). За цели с национално измерение НСО могат да поддържат допълнителни идентификационни номера в националните статистически бизнес регистри.

Част Б: Срокове и периодичност

3.

Националните статистически бизнес регистри и в регистъра EuroGroups се актуализират чрез вписвания и заличавания най-малко веднъж годишно.

4.

Честотата на актуализиране зависи от вида единица, съответната променлива, размера на единицата и обичайно използвания при актуализирането източник.

5.

Държавите членки ежегодно изготвят копие, което отразява състоянието на националните статистически бизнес регистри в края на годината, и пазят това копие най-малко 30 години за аналитични цели. Комисията (Евростат) ежегодно изготвя копие, което отразява състоянието на регистъра EuroGroups в края на годината, и пази това копие най-малко 30 години за аналитични цели.

Част В: Подробни теми за бизнес регистрите

За съответните единици, определени в член 2 от настоящия регламент, националните статистически бизнес регистри и регистърът EuroGroups съдържат следните подробни теми по единици.

ЕДИНИЦИ

ПОДРОБНИ ТЕМИ

1. ЮРИДИЧЕСКА ЕДИНИЦА

Идентификация

Демографски събития

Стратификационни параметри

Връзки с предприятието

Връзки с други регистри

Връзка с групата от предприятия

Контрол на единиците

Собственост на единиците

2. ГРУПА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Идентификация

Демографски събития

Стратификационни параметри и икономически променливи

3. ПРЕДПРИЯТИЕ

Идентификация

Връзка с други единици

Демографски събития

Стратификационни параметри и икономически променливи

4. МЕСТНА ЕДИНИЦА

Идентификация

Демографски събития

Стратификационни параметри и икономически променливи

Връзки с други единици и регистри

5. ЕДИНИЦА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ,

Ако е обхваната като статистическа единица в съответствие с член 2, параграф 3, буква в)

Идентификация

Демографски събития

Стратификационни параметри и икономически променливи

Връзки с други единици и регистри


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОДРОБНИ ТЕМИ И ПРОМЕНЛИВИ ЗА ОБМЕНА НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ БИЗНЕС РЕГИСТРИ

Единиците, отбелязани като „условни“, са задължителни, ако такива има в държавите членки, а единиците, отбелязани като „незадължителни“, са препоръчителни.

1.   

Данни, които се предават от компетентните НСО на Комисията (Евростат) и за които се допуска обмен между компетентните НСО (член 10, параграфи 1 и 2)

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или дата на официално признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма

Статут на юридическата дейност

Флаг за клонове по смисъла на глава 18, точка 18.12 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 (условно)

Флаг за предприятия със специално предназначение по смисъла на глава 2, точки 2.17—2.20 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 (незадължително)

 

Контрол на единиците

Идентификационни променливи на юридическата единица, която контролира или е контролирана

 

Собственост на единиците

Идентификационни променливи на единица, която е притежавана или притежава

Дялове (%) от резидентна(и) юридическа(и) единица(и), притежавана(и) от юридическата единица (условно)

Дялове (%) от резидентна(и) юридическа(и) единица(и), която(които) притежава(т) юридическата единица (условно)

Дялове (%) от нерезидентна(и) юридическа(и) единица(и), притежавана(и) от юридическата единица (условно)

Дялове (%) от нерезидентна(и) юридическа(и) единица(и), която(които) притежава(т) юридическата единица (условно)

Дата на начало-край на дяловете (условно)

Група от предприятия

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Стратификационни параметри и икономически променливи

Код на основната дейност на групата от предприятия по 2-значното ниво на NACE

Вторична дейност на групата от предприятия по 2-значното ниво на NACE (незадължително)

Брой на наетите и самонаетите лица (условно)

Нетен оборот (условно)

Общо активи на групата от предприятия (условно)

Държави, в които са разположени нерезидентни предприятия или местни единици (незадължително)

Предприятие

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Връзка с други единици

Идентификационен(ни) номер(а) на юридическата(ите) единица(и), от която(ито) се състои предприятието

Идентификационен номер на групата от предприятия, към която принадлежи предприятието

 

Демографски събития

Дата на започване на дейността

Дата на окончателно прекратяване на дейността

 

Стратификационни параметри и икономически променливи

Код на основната дейност на предприятието по 4-значното ниво на NACE

Брой на наетите и самонаетите лица

Брой на наетите лица

Нетен оборот

Институционален сектор и подсектор по смисъла на Регламент (ЕС) № 549/2013

2.   

Данни, които се предават от Комисията (Евростат) на компетентните НСО и за които се допуска обмен между Комисията (Евростат) и компетентните централни банки в случай на разрешение (член 10, параграфи 2 и 4)

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или дата на официално признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма

Статут на юридическата дейност

Означение за клонове по смисъла на глава 18, точка 18.12 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 (условно)

Означение за предприятия със специално предназначение по смисъла на глава 2, точки 2.17 — 2.20 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 (незадължително)

 

Връзки с предприятието

Идентификационни променливи на предприятието(ята), към което(които) принадлежи единицата

Дата на асоцииране към предприятието(ята) (условно)

Дата на отделяне от предприятието(ята) (условно)

 

Връзки с други регистри

Връзки с други регистри

 

Връзка с групата от предприятия

Идентификационни променливи на групата от предприятия, към която принадлежи единицата

Дата на асоцииране към групата от предприятия

Дата на отделяне от групата от предприятия

 

Контрол на единиците

Идентификационни променливи на юридическата единица, която контролира или е контролирана

 

Собственост на единиците

Идентификационни променливи на единица, която е притежавана или притежава

Дялове (%) от резидентна(и) юридическа(и) единица(и), притежавана(и) от юридическата единица (условно)

Дялове (%) от резидентна(и) юридическа(и) единица(и), която(които) притежава(т) юридическата единица (условно)

Дялове (%) от нерезидентна(и) юридическа(и) единица(и), притежавана(и) от юридическата единица (условно)

Дялове (%) от нерезидентна(и) юридическа(и) единица(и), която(които) притежава(т) юридическата единица (условно)

Дата на начало-край на дяловете (условно)

Група от предприятия

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на начало на дейността на групата от предприятия

Дата на прекратяване на дейността на групата от предприятия

 

Стратификационни параметри и икономически променливи

Код на основната дейност на групата от предприятия по 2-значното ниво на NACE

Вторична дейност на групата от предприятия по 2-значното ниво на NACE (незадължително)

Брой на наетите и самонаетите лица (условно)

Нетен оборот (условно)

Общо активи на групата от предприятия (условно)

Държави, в които са разположени нерезидентни предприятия или местни единици (незадължително)

Предприятие

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Връзка с други единици

Идентификационен(ни) номер(а) на юридическата(ите) единица(и), от която(ито) се състои предприятието или предприятията

Идентификационен номер на мултинационалната или национална група от предприятия, към която принадлежи предприятието

 

Демографски събития

Дата на започване на дейността

Дата на окончателно прекратяване на дейността

 

Стратификационни параметри и икономически променливи

Код на основната дейност на групата от предприятия по 4-значното ниво на NACE

Вторична дейност на групата от предприятия по 4-значното ниво на NACE (условно)

Брой на наетите и самонаетите лица

Брой на наетите лица

Брой на наетите лица, преизчислени към пълно работно време (незадължително)

Нетен оборот

Институционален сектор и подсектор по смисъла на Регламент (ЕС) № 549/2013

3.   

Обмен на данни за регистрираните юридически единици за целите на идентифициране (член 10, параграф 3)

3.1.

Данни, които се предават от компетентните НСО на Комисията (Евростат) за резидентните регистрирани юридически единици

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или дата на официално признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма

Статут на юридическата дейност

Означение за клонове по смисъла на глава 18, точка 18.12 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 (условно)

3.2.

Данни, които се предават от компетентните НСО на Комисията (Евростат) за чуждестранни регистрирани юридически единици

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или дата на официално признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма (незадължително)

Статут на юридическата дейност

Означение за клонове по смисъла на глава 18, точка 18.12 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 (условно)

3.3.

Данни, които се предават от Комисията (Евростат) на компетентните НСО за регистрирани юридически единици

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или дата на официално признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма

Статут на юридическата дейност

Означение за клонове по смисъла на глава 18, точка 18.12 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 (условно)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информация, която се предоставя от компетентните данъчни органи на всяка държава членка на НСО, посочен в член 5, параграф 2:

а)

информация от справки-декларациите за ДДС на данъчно задължените лица или на данъчно незадължените юридически лица, които са декларирали за въпросния период вътресъюзни доставки на стоки в съответствие с член 251, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета или вътресъюзно придобиване на стоки в съответствие с член 251, буква в) от посочената директива;

б)

информация от обобщените декларации за вътресъюзни доставки, събрани от обобщените декларации за ДДС в съответствие с членове 264 и 265 от Директива 2006/112/ЕО;

в)

информация за вътресъюзни придобивания, съобщена от всички други държави членки в съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета (1).


(1)  Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (OB L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация, която се предоставя от компетентните митнически органи във всяка държава членка на НСО, посочен в член 5, параграф 3:

а)

информация, идентифицираща лицето, което извършва вътресъюзен износ и внос на стоки, обхванати от митническите режими за активно усъвършенстване;

б)

данните за регистрацията и идентификацията на икономическите оператори, предвидени в митническите разпоредби на Съюза, които са налични в електронната система във връзка с EORI номера по член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (1);

в)

данните за вноса и износа от митническите декларации, които са били приети или са били предмет на решения на националните митнически органи и:

i)

които са били подадени при тях; или

ii)

във връзка с които, в съответствие с член 225 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, имат достъп до допълнителната декларация чрез пряк електронен достъп до системата на титуляра на разрешението.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2153 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2019 година

относно таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 319/2014

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 126, параграф 4 от него,

след консултации с управителния съвет на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 приходите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (Агенцията) включват, наред с другото, таксите, заплащани от заявители и притежатели на сертификати, издадени от Агенцията, и от лица, които имат регистрирани декларации в Агенцията; те включват и възнаграждения за публикации, обработка на жалби, обучение и всякакви други услуги, предоставяни от Агенцията.

(2)

С Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията (2) бяха установени таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията. Необходимо е обаче тарифите да бъдат коригирани, за да се постигне покриване на разходите, като същевременно се избегне значителното натрупване на излишък, съгласно разпоредбите, посочени в член 126, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(3)

За тази цел следва да бъдат взети предвид прогнозите на Агенцията по отношение на нейното работно натоварване, свързаните с това разходи и други относими фактори.

(4)

Таксите и възнагражденията, предвидени в настоящия регламент, следва да се определят прозрачно, справедливо и еднакво, без дискриминация.

(5)

Без да се засяга принципът за покриване на разходите, предвиден в член 126 от Регламент (ЕС) 2018/1139, таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията, не следва да застрашават конкурентоспособността на съответния отрасъл на Съюза. Също така те следва да се определят, отчитайки способността за заплащане на съответните физически или юридически лица, по-специално на малките и средните предприятия.

(6)

Главна грижа на Агенцията е безопасността на гражданското въздухоплаване, но тя следва да отделя не по-малко внимание на икономическата ефективност при изпълнението на задачите, с които е била натоварена, като отчита обхвата им след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/1139 и ресурсите, с които разполага.

(7)

На Агенцията следва да се даде възможност да събира такси и възнаграждения за задачи по сертифициране или за предоставяне на други услуги, които не са изрично посочени в приложението към настоящия регламент, но които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139.

(8)

Споразуменията, посочени в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139, следва да предоставят основа за преценка на действителния обем от работа, свързана със сертифицирането на продукти от трети държави. В общия случай процедурата, при която Агенцията заверява сертификати, издадени от трета държава, с която Съюзът е сключил споразумение, е описана в тези споразумения и следва да доведе до обем от работа, различен от този, необходим за дейностите по сертифициране на Агенцията.

(9)

Следва да бъдат определени срокове за заплащането на таксите и възнагражденията, събирани съгласно настоящия регламент.

(10)

С цел да се постигне възможно най-пълно събиране на таксите и възнагражденията, следва да бъдат определени подходящи мерки в случай на неплащане или на риск от неплащане.

(11)

Географското местоположение на дружествата на териториите на държавите членки не следва да представлява основание за дискриминация. Следователно пътните разходи, които се отнасят до задачите по сертифициране от името на [тези] предприятия, следва да се акумулират и разпределят поравно между заявителите.

(12)

За да се подобри предвидимостта, заявителите следва да могат да поискат прогнозно изчисление на сумата, която трябва да бъде платена за задачите по сертифициране и за услугите. В определени случаи изготвянето на прогнозно изчисление може да изисква Агенцията да извърши предварителен технически анализ. Като се имат предвид разходите за такъв анализ, е оправдано Агенцията да получава съответното възнаграждение.

(13)

Обосновано е заплащането на таксите за обжалване на решенията на Агенцията в пълен размер да се счита за предпоставка за разглеждането на жалбата.

(14)

Въпреки че настоящият регламент следва да даде възможност на отрасъла да получава предварително представа за размера на таксите и възнагражденията, които ще трябва да заплаща, е необходимо редовно да се прави преглед на нуждата от преразглеждане на неговите разпоредби в съответствие с член 126, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(15)

Преди всяка промяна на таксите следва да се проведе консултация със заинтересованите страни, както и да им се предостави информация за начина на изчисляване на таксите. Тази информация следва редовно да предоставя на заинтересованите страни сведения за разходите на Агенцията и за нейната производителност.

(16)

Преразглеждането на тарифите следва да се извършва след процедура, която позволява своевременно изменение въз основа на опита на Агенцията в прилагането на настоящия регламент, текущия контрол на ресурсите и работната методика и текущата оценка на финансовите потребности.

(17)

Регламент (ЕС) № 319/2014 следва да бъде отменен, без да се засягат преходните разпоредби.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се посочват случаите, в които се заплащат такси и възнаграждения на Агенцията, и се определя размерът на тези такси и възнаграждения и начините на заплащането им.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„такси“ означава сумите, събирани от Агенцията и платими от заявителите за задачи по сертифициране;

б)

„възнаграждения“ означава сумите, събирани от Агенцията за предоставени услуги, различни от задачи по сертифициране;

в)

„задача по сертифициране“ означава всички дейности, извършвани от Агенцията пряко или косвено, с цел издаване, поддържане или изменяне на сертификати съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети по силата на въпросния регламент;

г)

„услуга“ означава всички дейности, извършвани от Агенцията, различни от задачи по сертифициране, включително доставка на стоки;

д)

„заявител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което подава заявление за задача по сертифициране или услуга, предоставяна от Агенцията;

е)

„отчетен период“ означава повтарящ се 12-месечен период, приложим за многогодишни проекти и задачи по наблюдение. Периодът започва да тече:

1)

за таксите и възнагражденията, изброени в таблици 1—6 от част I на приложението — от датата, на която е получено заявлението;

2)

за таксите, изброени в таблица 8 от част I на приложението — на 1 юни след издаването на сертификата;

3)

за таксите за одобрение, изброени в таблици 9—15 от част I на приложението — от датата, на която е получено заявлението;

4)

за таксите за наблюдение, изброени в таблици 9—15 от част I на приложението — от датата на издаване на сертификата.

Член 3

Определяне на таксите и възнагражденията

1.   Таксите и възнагражденията се изискват и събират от Агенцията единствено в съответствие с настоящия регламент.

2.   В случаите, за които няма други разпоредби в настоящия регламент, таксите и възнагражденията се изчисляват по почасовата ставка, посочена в част II на приложението.

3.   Държавите членки не събират такси за задачи, които са от компетентността на Агенцията, дори когато осъществяват такива задачи от името на Агенцията. Агенцията плаща на държавите членки за задачите, които те изпълняват от нейно име.

4.   Всички такси и възнаграждения са определени и се събират в евро.

5.   Сумите, посочени в части I, II и IIa на приложението, се индексират, считано от 1 януари всяка година, спрямо процента на инфлация в съответствие с метода, посочен в част IV на приложението.

6.   Чрез дерогация от разпоредбите за таксите, посочени в приложението, таксите за задачи по сертифициране, осъществявани в рамките на двустранно споразумение между Съюза и трета държава, могат да бъдат обект на специални разпоредби, определени в съответното двустранно споразумение.

Член 4

Заплащане на таксите и възнагражденията

1.   Агенцията определя как се заплащат таксите и възнагражденията и при какви условия се заплащат нейните услуги и извършваните от нея задачи по сертифициране. Агенцията публикува условията на своя уебсайт.

2.   В срок от 30 календарни дни от датата, на която е получил фактурата, заявителят заплаща дължимата сума в пълен размер.

3.   В случай че Агенцията не получи заплащане по фактура след срока по параграф 2, тя може да начислява лихва за просрочване за всеки календарен ден.

4.   Лихвеният процент е процентът, прилаган от Европейската централна банка по отношение на нейните основни операции за рефинансиране, който се публикува в серия С на Официален вестник на Европейския съюз и е в сила на първия календарен ден от месеца, в който попада падежът, увеличен с осем процентни пункта.

Член 5

Отхвърляне или прекратяване по финансови причини

1.   Без да се засяга правилникът за дейността на Агенцията, тя може:

а)

да отхвърли дадено заявление, ако дължимите такси или възнаграждения не са били получени до изтичането на срока, предвиден в член 4, параграф 2;

б)

да отхвърли или да прекрати дадено заявление, когато има доказателства, че финансовият капацитет на заявителя е застрашен, освен ако заявителят представи банкова гаранция или обезпечен депозит;

в)

да отхвърли или да прекрати дадено заявление в случаите, посочени в член 8, параграф 4, втора алинея;

г)

да отхвърли заявление за прехвърляне на сертификат, когато не са изпълнени задълженията за плащане, произтичащи от изпълнени задачи по сертифициране или от услуги, предоставени от Агенцията.

2.   Преди да пристъпи към процедурата по параграф 1 Агенцията се консултира със заявителя относно мерките, които тя възнамерява да предприеме.

Член 6

Пътни разходи

1.   Когато дадена задача по сертифициране или услуга се провежда изцяло или отчасти извън териториите на държавите членки, заявителят заплаща пътните разходи по следната формула: d = v + a + h – e.

2.   За целите на посочената в параграф 1 формула важи следното:

 

d = дължими пътни разходи;

 

v = транспортни разходи;

 

а = официални стандартни ставки на Комисията за „дневни“, които покриват настаняване, храна, пътуване на мястото на изпълнение на задачата по време на командировката и други разходи (3);

 

h = време за пътуване (стандартен брой часове за пътуване за съответното местоназначение, определени от Агенцията), съгласно почасовата ставка, посочена в част II на приложението (4); в случая на командировки, свързани с няколко проекта, сумата се разпределя съответно;

 

e (e-компонент) = средни пътни разходи на територията на държавите членки, включително средни разходи за превоз и средно време за пътуване на територията на държавите членки, умножено по часовата ставка, посочена в част II на приложението. Подлежи на годишно преразглеждане и индексиране.

3.   Пътните разходи, направени в контекста на предоставяне на услугите, посочени в член 14, параграф 2, се фактурират изключително в съответствие с част IIa на приложението.

Член 7

Прогнозно изчисление на разходите

1.   Агенцията предоставя прогнозно изчисление на разходите при поискване от заявителя и при спазване на параграф 2.

2.   В случаите, когато поради очакваната сложност на проекта горепосоченото прогнозно изчисление изисква предварителен технически анализ от страна на Агенцията, същият анализ се начислява съгласно почасова ставка по силата на договорно споразумение, което се подписва между заявителя и Агенцията.

3.   Дейностите се преустановяват при подаване на искането от страна на заявителя, докато агенцията не предостави съответното прогнозно изчисление на разходите, което да бъде прието от заявителя.

4.   Агенцията поправя прогнозното изчисление на разходите, ако задачата се окаже по-лесна или може да се изпълни по-бързо, отколкото е било предвидено предварително, или обратно — ако е по-сложна и отнема повече време за изпълнение, отколкото Агенцията е можела обосновано да предвиди.

ГЛАВА II

ТАКСИ

Член 8

Общи разпоредби относно заплащането на таксите

1.   Задачите по сертифициране се извършват след заплащане в пълен размер на дължимата такса, освен ако Агенцията реши друго след надлежно отчитане на съответните финансови рискове. Агенцията може да фактурира таксата за плащане наведнъж, след като получи заявлението, или в началото на годишния период или на периода на наблюдение.

2.   Таксата, дължима от заявителя за определена задача по сертифициране, се състои от едно от следните:

а)

фиксирана такса, посочена в част I на приложението;

б)

променлива такса.

3.   Променливата такса по параграф 2, буква б) се определя, като се умножи действителният брой работни часове по часовата ставка, посочена в част II на приложението.

4.   Когато това е оправдано поради технически причини, свързани с определените в настоящия регламент такси, със съгласието на заявителя Агенцията може:

а)

да прекласифицира дадено заявление в рамките на категориите, определени в приложението към настоящия регламент;

б)

да прекласифицира няколко заявления като едно заявление, при условие че тези заявления се отнасят за един типов проект и че имат отношение към един или повече от следните елементи, във всяка комбинация:

i.

значителни изменения;

ii.

значителни ремонти; или

iii.

допълнителни типови сертификати.

Ако заявителят не е съгласен с предложеното прекласифициране, Агенцията има право да отхвърли или да прекрати съответното заявление или съответните заявления.

Член 9

Срокове за плащане

1.   Таксите, посочени в таблици 1, 2 и 3 от част I на приложението, се събират за всяко заявление и за период от 12 месеца. За периода след първите 12 месеца таксата възлиза на 1/365-а част от съответната годишна такса на ден.

2.   Таксите, посочени в таблица 4 от част I на приложението, се събират за всяко заявление.

3.   Таксите, посочени в таблица 8 от част I на приложението, се събират за период от 12 месеца.

4.   Таксите, посочени в таблици 9—14 от част I на приложението, се събират, както следва:

а)

таксите за одобрение се събират за всяко заявление;

б)

таксите за наблюдение се събират за период от 12 месеца.

Всички промени в организацията, които имат отношение към одобрението, водят до преизчисляване на дължимата такса за наблюдение за следващия период от 12 месеца, следващ одобрението на промяната.

5.   В случаите, посочени в член 2, буква е), подточка 2, таксите за периода между датата на издаване на сертификата и началото на първия отчетен период се изчисляват пропорционално на изминалото време, въз основа на таблица 8 от част I на приложението.

6.   Ако прекласифицирането на дадено заявление води до промяна на приложимите такси, те се преизчисляват, както следва:

а)

за такси, които се събират за всяко заявление, таксата се преизчислява от датата на получаване на заявлението;

б)

за такси, които се събират за всяко заявление и за период от 12 месеца, таксата се преизчислява за текущия отчетен период и нататък;

в)

ако Агенцията прекласифицира няколко заявления като едно заявление в съответствие с член 8, параграф 4, таксата се преизчислява към относимата датата за прекласифицирането.

Член 10

Отхвърляне на заявления, прекратяване и прекъсване на изпълнението на задачи, свързани със заявления

1.   Ако дадено заявление е отхвърлено или ако изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, е прекратено или прекъснато, приложимите такси, заедно със съответните пътни разходи и всички други дължими суми, се плащат в пълен размер към момента, в който Агенцията спре да изпълнява задачата.

2.   Ако дадено заявление е отхвърлено или ако изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, е прекратено, салдото на дължимите такси се изчислява, както следва:

а)

за таксите, посочени в таблици 1, 2 и 3 от част I на приложението, събирани за всяко заявление и за период от 12 месеца, салдото на дължимите такси за текущия отчетен период възлиза на 1/365-а част от съответната годишна такса на ден. За периодите, предшестващи текущия 12-месечен период, остават дължими приложимите такси;

б)

за таксите, посочени в таблици 4 и 15 от част I на приложението, и за фиксираните такси, посочени в част II на приложението, събирани за всяко заявление, салдото на дължимите такси възлиза на 50 % от приложимата такса;

в)

за таксите, посочени в таблици 9—14 от част I на приложението, събирани за всяко заявление, салдото на дължимите такси се изчислява почасово, но не може да надвишава приложимата фиксирана такса;

г)

за таксите, посочени в част II на приложението, събирани почасово, салдото на дължимите такси се изчислява почасово;

д)

за всички такси, които не са посочени в букви а)— г), салдото се изчислява почасово, освен ако не е договорено друго между заявителя и Агенцията.

3.   Ако прекъсването на изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, започне да поражда действие в рамките на първия отчетен период, таксите за този отчетен период не се възстановяват. Ако прекъсването започне да поражда действие след първия отчетен период, салдото на дължимите такси се изчислява в съответствие с критериите, посочени в параграф 2, буква а). Ако след прекъсване на изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, Агенцията възобнови изпълнението на същата задача автоматично след изтичането на срока на прекъсването, избран от заявителя, или по-рано, по искане на заявителя, Агенцията събира нова такса независимо от вече заплатените такси за преустановената задача.

4.   За целите на настоящия регламент се счита, че:

а)

прекратяването на изпълнението на задача по искане на заявителя поражда действие на датата на получаване на искането;

б)

прекратяването на изпълнението на задача по инициатива на Агенцията поражда действие на датата, на която решението за прекратяване се съобщава на заявителя;

в)

прекъсването на изпълнението на задача по искане на заявителя поражда действие на датата, посочена от заявителя, но не по-рано от датата, на която искането е получено от Агенцията.

5.   Таксите, платени за задача, свързана с дадено заявление, чието изпълнение е било прекратено, не се вземат предвид при последващи задачи, дори ако те са от същото естество като прекратената задача.

Член 11

Временно или окончателно отнемане на сертификати

1.   Ако дължимите такси не бъдат получени в срока по член 4, параграф 2, Агенцията може временно или окончателно да отнеме съответния сертификат, след като се е консултирала с притежателя на сертификата.

2.   В случай че Агенцията отнеме временно сертификат поради неспазване на приложимите изисквания или неплащане на годишната такса или на таксата за наблюдение от страна на притежателя на сертификата, независимо от това временно отнемане на сертификата Агенцията продължава да фактурира наведнъж годишната такса или таксата за наблюдение в началото на годишния период или на периода на наблюдение. Агенцията може да отнеме окончателно съответния сертификат, ако притежателят на сертификата не спазва своите задължения за плащане в рамките на една година от датата на уведомлението относно временното отнемане на сертификата. Възстановяването на сертификата се извършва след заплащане на салдото на дължимите такси за периода на временно отнемане на сертификата, заедно с всички други суми, дължими към този момент.

3.   В случай че Агенцията отнеме окончателно сертификат поради неспазване на приложимите изисквания или неплащане на годишната такса или на таксата за наблюдение от страна на притежателя на сертификата, салдото на дължимите такси за текущия отчетен период се изчислява, както следва:

а)

за фиксирани годишни такси или фиксирани такси за наблюдение, събирани за всеки сертификат и за период от 12 месеца, салдото на дължимите такси възлиза на 1/365-а част от съответната фиксирана такса на ден;

б)

за годишни такси или такси за наблюдение, събирани почасово, салдото на дължимите такси се изчислява почасово.

Сумите, посочени в първа алинея, букви а) и б), заедно с всички пътни разходи и други дължими суми, се заплащат в пълен размер на датата, на която окончателното отнемане на сертификата поражда действие.

Член 12

Отказ или прехвърляне на сертификат и деактивиране на летателни тренажори

1.   Ако притежателят на сертификат се откаже от сертификата, салдото на дължимите такси за текущия 12-месечен период се изчислява, както следва:

а)

за фиксирани годишни такси или фиксирани такси за наблюдение, събирани за всеки сертификат и за период от 12 месеца, салдото на дължимите такси възлиза на 1/365-а част от съответната годишна фиксирана такса на ден;

б)

за годишни такси или такси за наблюдение, събирани почасово, салдото на таксите се изчислява почасово.

Сумите, посочени в първа алинея, букви а) и б), заедно с пътните разходи и други дължими суми, се заплащат в пълен размер на датата, на която отказът от сертификата поражда действие.

2.   При прехвърляне на сертификат новият притежател на сертификата заплаща таксите, посочени в таблици 8—15, считано от отчетния период, следващ датата, на която прехвърлянето поражда действие.

3.   В случаите, посочени в таблица 14 от част I на приложението, таксата за наблюдение на летателен тренажор се намалява пропорционално на изминалото време за периодите, през които устройството е било деактивирано по искане на заявителя.

Член 13

Специални задачи по сертифициране

Към събираната такса се прилага извънредна корекция, с цел да се покрият всички разходи, направени от Агенцията за дадена задача по сертифициране, когато изпълнението на тази задача изисква нейното възлагане на категории и/или брой персонал, на който агенцията обикновено не би я възложила в рамките на стандартните си процедури.

ГЛАВА III

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 14

Общи разпоредби относно заплащането на възнагражденията

1.   Размерът на възнагражденията, събирани от Агенцията в съответствие с част II на приложението, се фактурира съгласно приложимата почасова ставка.

2.   Възнагражденията за предоставяне на обучение, в т.ч. пътните разходи, се заплащат в съответствие с част IIa на приложението.

Член 15

Момент на заплащане на възнагражденията и срокове за плащане

1.   Освен ако Агенцията реши друго, възнагражденията се събират преди предоставянето на услугата и след надлежно отчитане на съответните финансови рискове.

2.   Възнагражденията, посочени в таблица 6 (точка 1) от част I на приложението, се събират за всяко заявление и за период от 12 месеца. За периода след първите 12 месеца възнагражденията възлизат на 1/365-а част от съответното годишно възнаграждение на ден.

3.   Възнагражденията, посочени в таблици 5 и 6 (точка 2) от част I на приложението, се събират за всяко заявление.

4.   Ако прекласифицирането на дадено заявление води до промяна на приложимите възнаграждения, последните съответно се преизчисляват, считано от датата на получаване на заявлението.

Член 16

Отхвърляне на заявления, прекратяване и прекъсване на изпълнението на задачи, свързани със заявления

1.   Ако дадено заявление е отхвърлено или ако изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, е прекратено или прекъснато, приложимите възнаграждения, заедно със съответните пътни разходи и всички други дължими суми, се плащат в пълен размер към момента, в който Агенцията спре да изпълнява задачата.

2.   Ако дадено заявление е отхвърлено или ако изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, е прекратено, салдото на дължимите възнаграждения се изчислява, както следва:

а)

За възнагражденията, посочени в таблица 6 (точка 1) от част I на приложението, събирани за всяко заявление и за период от 12 месеца, салдото на дължимите възнаграждения за текущия 12-месечен период възлиза на 1/365-а част от съответното годишно възнаграждение на ден. За периодите, предшестващи текущия 12-месечен период, остават дължими приложимите възнаграждения.

б)

За възнагражденията, посочени в таблици 5 и 6 (точка 2) от част I на приложението, и за фиксираните възнаграждения, посочени в част II на приложението, събирани за всяко заявление, салдото на дължимите възнаграждения възлиза на 50 % от приложимото възнаграждение.

в)

За възнагражденията, посочени в част II на приложението, събирани почасово, салдото на дължимите възнаграждения се изчислява почасово.

г)

За всички възнаграждения, които не са посочени по-горе, салдото се изчислява почасово, освен ако не е договорено друго между заявителя и Агенцията.

3.   Ако прекъсването на изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, започне да поражда действие в рамките на първия отчетен период, възнагражденията за този отчетен период не се възстановяват. Ако прекъсването започне да поражда действие след първия отчетен период, салдото на дължимите възнаграждения се изчислява в съответствие с критериите, посочени в параграф 2, буква а). Ако след прекъсване на изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, Агенцията възобнови изпълнението на същата задача автоматично след изтичането на срока на прекъсването, избран от заявителя, или по-рано, по искане на заявителя, Агенцията събира ново възнаграждение независимо от вече заплатените възнаграждения за прекъснатата задача.

4.   За целите на настоящия регламент се счита, че:

а)

прекратяването на изпълнението на задача по искане на заявителя поражда действие на датата на получаване на искането;

б)

прекратяването на изпълнението на задача по инициатива на Агенцията поражда действие на датата, на която решението за прекратяване се съобщава на заявителя;

в)

прекъсването на изпълнението на задача по искане на заявителя поражда действие на датата, посочена от заявителя, но не по-рано от датата, на която искането е получено от Агенцията.

5.   Възнагражденията, платени за задача, свързана с дадено заявление, чието изпълнение е било прекратено, не се вземат предвид при последващи задачи, дори ако те са от същото естество като прекратената задача.

ГЛАВА IV

ОБЖАЛВАНЕ

Член 17

Обработване на жалбите

1.   За обработването на жалби, подадени съгласно член 108 от Регламент (ЕС) 2018/1139, се събират възнаграждения. Техният размер се изчислява по метода, посочен в част III на приложението. Жалбите се приемат за обработване след заплащане на възнаграждението за обжалване в срока, посочен в параграф 3.

2.   Съответното юридическо лице, което подава жалбата, представя на Агенцията удостоверение, подписано от упълномощен служител, в което се посочва оборотът на жалбоподателя. То се представя на Агенцията заедно с жалбата.

3.   Възнагражденията за обжалване се заплащат в рамките на 60 календарни дни от датата, на която жалбата е подадена до Агенцията, съгласно определената от нея приложима процедура.

4.   Когато обжалването приключи в полза на жалбоподателя, Агенцията възстановява заплатеното възнаграждение по жалбата.

ГЛАВА V

ПРОЦЕДУРИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 18

Общи разпоредби

Агенцията прави разграничение, от една страна, между приходите и разходите, свързани с извършени задачи по сертифициране и с предоставени услуги, и, от друга страна, между приходите и разходите, свързани с дейности, които се финансират от други източници на приходи.

За тази цел:

а)

събираните от Агенцията такси и възнаграждения се завеждат по отделна сметка и са предмет на отделна счетоводна процедура;

б)

Агенцията изготвя и ползва аналитично счетоводно отчитане за своите приходи и разходи.

Член 19

Оценка и преразглеждане

1.   Всяка година Агенцията предоставя на Комисията, на управителния съвет и на консултативния орган на заинтересованите страни, създаден в съответствие с член 98, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1139, информация относно елементите, въз основа на които се определя размерът на таксите. Тя се състои най-вече от разбивка на разходите по предходни и следващи години.

2.   Агенцията преразглежда периодично приложението, с цел да провери дали значимата информация във връзка с оценките на очакваните приходи и разходи на Агенцията е надлежно отразена в размера на събираните от нея такси и възнаграждения.

3.   Настоящият регламент се преразглежда при необходимост, като се вземат предвид по-специално приходите на Агенцията и съответните разходи.

4.   Съгласно член 126, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1139, преди да даде становището си, Агенцията се консултира с консултативния орган на заинтересованите страни, посочен в параграф 1, и аргументира всяка предложена промяна.

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Отмяна

Регламент (ЕС) № 319/2014 се отменя, без да се засяга член 21, параграф 5.

Член 21

Преходни разпоредби

1.   Годишните такси и таксите за наблюдение, посочени в таблици 1, 2, 3, 8—13 и 15 от част I на приложението, се прилагат за всяка текуща задача по сертифициране към момента на влизането в сила на настоящия регламент, считано от следващия отчетен период, който започва след влизането в сила на настоящия регламент.

2.   Почасовите ставки, посочени в част II на приложението, се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент за всяка текуща задача към момента на неговото влизане в сила, за която таксите или възнагражденията се изчисляват почасово.

3.   В случаите, посочени в таблици 5 и 6 от част I на приложението, както и по отношение на таксите за одобрение за организации и таксите за одобрение на квалификация на тренажор, посочени в таблица 14 от част I на приложението, независимо от посочените разпоредби, таксите и възнагражденията, свързани с текущи заявления към момента на влизането в сила на настоящия регламент, се изчисляват в съответствие с част II на приложението до приключване на задачите, произтичащи от същите заявления.

4.   В случаите, посочени в таблица 14 от част I на приложението, различни от посочените в параграф 3, таксите от таблицата се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

5.   При спазване на разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4, таксите и възнагражденията за текущи отчетни периоди към момента на влизане в сила на настоящия регламент се изчисляват в съответствие с Регламент (ЕС) № 319/2014.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007 (ОВ L 93, 28.3.2014 г., стр. 58).

(3)  Вж. „Current per diems rates“ („Актуални ставки за дневни разходи“) на уебсайта на генералната дирекция на Комисията EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Вж. „Standard number of hours“ („Стандартен брой часове“), съгласно публикуваното в „Standard travel time list“ („Списък на стандартния брой часове за пътуване“) на уебсайта на Агенцията (https://www.easa.europa.eu/).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Част I: Задачи, фактурирани по фиксирана сума

Част II: Задачи по сертифициране или услуги, фактурирани почасово

Част IIа: Възнаграждения за предоставяне на обучение

Част III: Възнаграждения при обжалване

Част IV: Годишен процент на инфлация

Част V: Обяснителна бележка

ЧАСТ I

Задачи, фактурирани по фиксирана сума

Таблица 1

Типови сертификати, ограничени типови сертификати и разрешения според европейските технически стандарти

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчасти Б и О към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)  (1)

 

Фиксирана такса (EUR)

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

2 055 230

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

1 693 040

Над 22 000 kg и до , kg

564 350

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 2730 kg и до 5700 kg)

420 700

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 1200 kg и до 2730 kg)

139 980

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до , kg)

15 890

До 1200 kg

5300

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

476 100

Средни

190 450

Малки

23 850

Много леки

23 850

Аеростати

7380

Големи дирижабли

42 950

Средни дирижабли

16 360

Малки дирижабли

8190

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

405 310

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

270 170

Нетурбинни двигатели

36 920

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

18 460

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

12 610

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

3600

Витла клас CS-22J

1800

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

9300

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

5320

Стойност под 2000 EUR

3090

Спомагателна силова установка (APU)

221 120


Таблица 2

Допълнителни типови сертификати

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчаст Д към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

 

Фиксирана такса (EUR)

 

Сложен значителен

Значителен

Стандартен

Прост

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4650

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3660

Над 22 000 kg и до 55 000 kg

378 140

30 600

9790

3330

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства над 2730 kg и до 5700 kg, с високи летателни характеристики)

290 420

18 360

6540

3330

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства над 1200 kg и до 2730 kg, с високи летателни характеристики)

119 970

5610

2580

1290

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до 1200 kg)

6140

1970

1230

610

До 1200 kg

3630

310

310

310

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

321 710

58 950

8840

2950

Средни

188 500

29 480

5900

2360

Малки

15080

11 800

4420

1480

Много леки

9610

1110

490

310

Други въздухоплавателни средства с пилот на борда

Аеростати

3630

1050

490

310

Големи дирижабли

37 700

15 970

12 780

6390

Средни дирижабли

15 090

4910

3930

1970

Малки дирижабли

7520

2460

1970

990

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

190 090

14 740

8840

5900

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

185 830

8840

6940

4630

Нетурбинни двигатели

34 710

3440

1540

770

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

17 410

1730

770

370

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

7020

2460

1230

610

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

2140

1840

920

470

Витла клас CS-22J

1080

920

470

230

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

Стойност под 2000 EUR

Спомагателна силова установка (APU)

136 280

7370

4920

2460


Таблица 3

Значителни промени и значителни ремонти

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчасти Г и М към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

 

Фиксирана такса (EUR)

 

Такса за модел (2)

Сложен значителен

Значителен

Стандартен

Прост

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5110

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3290

Над 22 000 kg и до 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7170

2560

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 2730 kg и до 5700 kg)

31 930

255 450

19 520

3580

2560

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 1200 kg и до 2730 kg)

15 110

120 900

5360

2500

1240

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до 1200 kg)

530

4230

1360

610

310

До 1200 kg

450

3630

310

310

310

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

30 160

241 280

53 440

10 690

3560

Средни

18 850

150 800

28 500

7120

2490

Малки

1890

15 080

11 410

5340

1430

Много леки

1130

9060

1050

490

490

Други въздухоплавателни средства с пилот на борда

Аеростати

450

3630

1050

490

490

Големи дирижабли

3770

30 160

14 250

10 690

7120

Средни дирижабли

1510

12 060

3930

2940

1970

Малки дирижабли

750

6030

1970

1470

990

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

13 130

105 040

9840

3620

2180

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

11 310

90 480

5340

1810

1090

Нетурбинни двигатели

1890

15 110

1600

740

500

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

940

7550

740

370

370

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

470

3780

1320

500

500

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

150

1160

1000

470

470

Витла клас CS-22J

70

590

500

160

160

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

Стойност под 2000 EUR

Спомагателна силова установка (APU)

8760

70 070

3690

1230

740


Таблица 4

Малки промени и малки ремонти

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчасти Г и М от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

 

Фиксирана такса (3) (EUR)

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

1890

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

1890

Над 22 000 kg и до 55 000 kg

1890

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 2730 kg и до 5700 kg)

1890

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 1200 kg и до 2730 kg)

610

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до 1200 kg)

500

До 1200 kg

310

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

970

Средни

970

Малки

970

Много леки

490

Други въздухоплавателни средства с пилот на борда

Аеростати

490

Големи дирижабли

1720

Средни дирижабли

970

Малки дирижабли

970

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

1270

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

1270

Нетурбинни двигатели

610

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

370

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

500

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

470

Витла клас CS-22J

320

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

1860

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

1070

Стойност под 2000 EUR

620

Спомагателна силова установка (APU)

490


Таблица 5

Съдействие при заверяване на сертификати

Услуга по предоставяне на съдействие във връзка със заверяване/признаване на сертификати на ЕААБ от страна на органи на трети държави, както и техническо съдействие при дейности по констатиране на съответствие

Пакет с услуги

Фиксирано възнаграждение (EUR)

Голям

2500

Среден

1000

Малък

250


Таблица 6

Съвет за преглед на техническото обслужване (СПТО)

Услуга по предоставяне на съдействие във връзка с одобрението на доклади на СПТО и тяхното преразглеждане

Фиксирано възнаграждение (EUR)

1 —Първоначален доклад на СПТО

Въздухоплавателни средства CS 25

350 000

Въздухоплавателни средства CS 27 и CS 29

150 000

Допълнителни типови сертификати

50 000

2 —Преразглеждане на докладите на СПТО

CS-25 над 150 000 kg

120 000

CS-25 над 55 000 kg и до 150 000 kg

100 000

CS-25 над 22 000 kg и до 55 000 kg

80 000

CS-25 над 5700 kg и до 22 000 kg

40 000

Въздухоплавателни средства CS 27 и CS 29

30 000

Допълнителни типови сертификати

20 000


Таблица 7

Оператори от трети държави

(посочени в Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията) (4)

 

Фиксирана такса (EUR)

Посещения на място (5)

19 000

Среща по технически въпроси, проведена в Кьолн

10 000


Таблица 8

Годишна такса за притежателите на типови сертификати и ограничени типови сертификати на ЕААБ, разрешения на ЕААБ според европейските технически стандарти и други типови сертификати или разрешения според европейските технически стандарти, които се считат за признати съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчасти Б и О към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

 

Фиксирана такса (EUR)

 

Проект от ЕС

Проект извън ЕС

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

1 155 160

360 270

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

975 480

274 490

Над 22 000 kg и до 55 000 kg

293 940

110 140

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 2730 kg и до 5700 kg)

48 050

16 320

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 1200 kg и до 2730 kg)

5320

1770

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до 1200 kg)

2460

830

До 1200 kg

230

70

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

102 930

37 740

Средни

57 190

21 280

Малки

23 880

8670

Много леки

3700

1230

Други въздухоплавателни средства с пилот на борда

Аеростати

840

360

Големи дирижабли

4000

1330

Средни дирижабли

2460

820

Малки дирижабли

1970

660

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

120 090

32 140

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

58 180

27 450

Нетурбинни двигатели

1120

140

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

610

310

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

420

220

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

240

50

Витла клас CS-22J

230

70

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

2440

680

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

1290

460

Стойност под 2000 EUR

520

420

Спомагателна силова установка (APU)

87 880

10 510

Чрез дерогация от горната таблица се прилага следното:

А.

За товарните версии на дадено въздухоплавателно средство със свои собствени типови сертификати към таксата за еквивалентната пътническа версия се прилага коефициент 0,85.

Б.

За притежателите на многократни типови сертификати и/или многократни ограничени типови сертификати на ЕААБ, на разрешения на ЕААБ според европейските технически стандарти и/или други многократни типови сертификати или разрешения според европейските технически стандарти се прилага намаление на годишната такса с 25 % за четвъртия и последващите сертификати, които са обект на същата фиксирана такса в същата категория такси, посочени в горната таблица.

В.

Почасовата ставка, посочена в част II на приложението, до нивото на пълната такса за съответната категория такси, се начислява в следните случаи:

1.

За въздухоплавателни средства

а.

които не се произвеждат повече от 20 години; или

б.

от които са произведени по-малко от 50 бройки в световен мащаб; или

в.

от които са произведени 50 или повече бройки в световен мащаб, при условие че притежателят на сертификата докаже, че по-малко от 50 бройки са в експлоатация в световен мащаб;

2.

За двигатели и витла

а.

които не се произвеждат повече от 20 години; или

б.

от които са произведени по-малко от 100 бройки в световен мащаб;

в.

от които са произведени 100 или повече бройки в световен мащаб, при условие че притежателят на сертификата докаже, че двигателят или витлото са монтирани на по-малко от 50 въздухоплавателни средства, които са в експлоатация;

3.

За части и немонтирано оборудване

а.

които не се произвеждат повече от 15 години; или

б.

от които са произведени по-малко от 400 бройки в световен мащаб; или

в.

от които са произведени 400 или повече бройки в световен мащаб, при условие че притежателят на сертификата докаже, че частта или немонтираното оборудване са монтирани на по-малко от 50 въздухоплавателни средства, които са в експлоатация.

Критериите, определени в буква В, се оценяват към 1 януари от годината, през която започва съответният отчетен период.

Периодът, по време на който една фактура за такса във връзка с поддържане на летателната годност може да бъде коригирана със задна дата, като се вземат предвид таблицата и дерогациите по-горе, е ограничен до една година след издаването на фактурата.

Таблица 9А

Одобрение за проектантска организация

(посочено в приложение I (част 21), раздел А, подчаст Й към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

Такса за одобрение (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Ангажиран персонал под 10 души

14 400

11 330

8470

5720

4430

10 до 49

40 510

28 930

17 360

11 580

50 до 399

179 410

134 600

89 620

68 660

400 до 999

358 820

269 030

224 220

188 770

1000 до 2499

717 640

2500 до 4999

1 076 300

5000 до 7000

1 152 600

 

 

 

 

Над 7000

5 979 800

Такса за наблюдение (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Ангажиран персонал под 10 души

7200

5670

4240

2860

2210

10 до 49

20 260

14 470

8680

5780

50 до 399

78 060

58 590

38 930

31 250

400 до 999

156 260

117 230

97 650

85 920

1000 до 2499

312 520

2500 до 4999

468 780

5000 до 7000

995 500

 

 

 

 

Над 7000

2 604 820


Таблица 9Б

Алтернативни процедури за одобрение за проектантска организация

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчаст Й към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

Категория

Описание

Такса (EUR)

1A

Типов сертификат

7940

1B

Типов сертификат — само поддържане на летателната годност

3180

2A

Допълнителни типови сертификати (STC) и/или значителни ремонти

6350

2B

Допълнителни типови сертификати и/или значителни ремонти — само поддържане на летателната годност

2650

3A

Разрешения според европейските технически стандарти (ETSOA)

6350

3B

Разрешения според европейските технически стандарти (ETSOA) — само поддържане на летателната годност

3180


Таблица 10

Одобрение на производствена организация

(посочено в приложение I (част 21), раздел А, подчаст Ж към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

Такса за одобрение (EUR)

 

Продукт с най-висока цена под 5000 EUR (6)

Продукт с най-висока цена между 5000 EUR и 100 000 EUR (6)

Продукт с най-висока цена над 100 000 EUR (6)

Ангажиран персонал под 100 души

20 650

39 710

55 600

Между 100 и 499

31 770

63 540

111 200

Между 500 и 999

59 570

119 140

238 280

Между 1000 и 4999

158 850

317 700

794 250

Между 5000 и 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Над 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Такса за наблюдение (EUR)

 

Продукт с най-висока цена под 5000 EUR (6)

Продукт с най-висока цена между 5000 EUR и 100 000 EUR (6)

Продукт с най-висока цена над 100 000 EUR (6)

Ангажиран персонал под 100 души

13 770

26 480

37 070

Между 100 и 499

21 180

42 360

74 120

Между 500 и 999

39 710

79 430

158 580

Между 1000 и 4999

105 900

211 800

529 500

Между 5000 и 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Над 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Таблица 11

Одобрение на организация за техническо обслужване

(посочено в приложение I (част М), подчаст Е и приложение II (част 145) към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията) (7)

 

Такса за одобрение  (8) EUR

Такса за наблюдение (8) EUR

Ангажиран персонал под 5 души

3700

2830

Между 5 и 9

6150

4920

Между 10 и 49

24 620

15 250

Между 50 и 99

39 400

30 500

Между 100 и 499

52 660

40 770

Между 500 и 999

72 720

56 300

Над 999

102 100

79 000

Техническа оценка

Фиксирана такса въз основа на техническата оценка (9) EUR

Фиксирана такса въз основа на техническата оценка (9)

А 1

20 980

16 240

А 2

4780

3700

А 3

9540

7380

А 4

950

740

B 1

9540

7380

B 2

4780

3700

B 3

950

740

C/D

950

740


Таблица 12

Одобрение на организация за провеждане на обучение по техническо обслужване

(посочено в приложение IV (част 147) към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията)

 

Такса за одобрение (EUR)

Такса за наблюдение (EUR)

Ангажиран персонал под 5 души

3700

2830

Между 5 и 9

10 460

8120

Между 10 и 49

22 510

20 820

Между 50 и 99

43 750

34 660

Над 99

57 610

52 950

 

 

 

Такса за:

одобрение на процедури съгласно MTOE (Описание на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване), изпълнявани извън обекта (10)

второ и последващи допълнителни съоръжения (11)  (12)

3530

3530

2650

2650

Такса за втория и последващите допълнителни курсове на обучение (11)  (12)

3530


Таблица 13

Одобрение на организация за управление на поддържането на летателната годност от трета държава

(посочено в приложение I (част М), подчаст Ж към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията)

 

Фиксирана такса (13) (EUR)

Такса за одобрение

52 950

Такса за наблюдение

52 950

 

Техническа оценка

Фиксирана такса въз основа на техническата оценка  (14) (EUR) – първоначално одобрение

Фиксирана такса въз основа на техническата оценка  (14) (EUR) — наблюдение

A1 = самолети над 5700 kg

13 240

13 240

А2 = самолети, 5700 kg и по-леки

6620

6620

A3 = вертолети

6620

6620

A4: всички останали

6620

6620


Таблица 14

Летателни тренажори (FSTD) и организации, които ги експлоатират

(посочени в част ARA, подчаст FSTD и част ORA, подчаст FSTD от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията, с измененията)  (15)

Такса за одобрение на организацията (EUR)

 

 

Фиксирана такса за всеки обект

12 350

Такса за одобрение на квалификация на летателен тренажор (EUR)

 

Конфигурация с един двигател и един вид оборудване

Конфигурация с два двигателя и/или с два вида оборудване

Конфигурация с 3+ двигателя и/или 3+ вида оборудване

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS)

32 110

39 520

45 940

Средство за летателно обучение (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

с един бутален двигател или еквивалентен

с няколко бутални двигателя или еквивалентни

с един/няколко турбовитлови или турбовентилаторни двигателя или еквивалентни

Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)

9880

13 590

18 530

 

Такса за наблюдение на организацията (EUR)

 

 

Фиксирана такса за всеки обект (сложни)

5560

Фиксирана такса за всеки обект (несложни)

2780

Такса за наблюдение на летателния тренажор (EUR)

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS)

9130

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS) — само самолети — предмет на двустранно споразумение  (16)

2800

Средство за летателно обучение (FTD)

5210

 

с един бутален двигател или еквивалентен

с няколко бутални двигателя или еквивалентни

с един/няколко турбовитлови или турбовентилаторни двигателя или еквивалентни

Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)

3710

4940

7410

 

 

 

 

Разширена програма за оценка (РПО) — такса за наблюдение на организацията (EUR)

 

 

Фиксирана такса за всеки обект (сложни)

11 120

Фиксирана такса за всеки обект (несложни)

5560

 

 

 

 

Такса за наблюдение на летателния тренажор (EUR)

 

Тригодишни РПО

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS)

4090

Средство за летателно обучение (FTD)

2440

 

с един бутален двигател или еквивалентен

с няколко бутални двигателя или еквивалентни

с един/няколко турбовитлови или турбовентилаторни двигателя или еквивалентни

Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)

1900

2310

3300

 

 

 

 

 

Двугодишни РПО

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS)

5310

Средство за летателно обучение (FTD)

3170

 

с един бутален двигател или еквивалентен

с няколко бутални двигателя или еквивалентни

с един/няколко турбовитлови или турбовентилаторни двигателя или еквивалентни

Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)

2350

2970

4330


Таблица 15

Признаване на одобрения, които отговарят на одобренията по част 145 и част 147 в съответствие с действащите двустранни споразумения

 

Фиксирана такса (EUR)

Нови одобрения, за всяко заявление

900

Продължаване на съществуващи одобрения за период от 12 месеца

900

ЧАСТ II

Задачи по сертифициране или услуги, фактурирани почасово

Почасова ставка

Приложима почасова ставка (EUR/час)

247

Почасова ставка съгласно съответните задачи  (17):

Производство без одобрение

Действителен брой часове

Прехвърляне на сертификати

Действителен брой часове

Сертификат за одобрена организация за обучение

Действителен брой часове

Сертификат за авиомедицински център

Действителен брой часове

Сертификат за организация за управление на въздушното движение и/или аеронавигационно обслужване (УВД/АНО)

Действителен брой часове

Сертификат за организация за обучение на ръководители на полети

Действителен брой часове

Признаване на докладите на Съвета за оперативна оценка

Действителен брой часове

Съдействие при заверяване на сертификати: Индивидуални услуги

Действителен брой часове

Летателни тренажори: Други специални дейности

Действителен брой часове

Промени на алтернативните процедури за одобрение за проектантска организация

Действителен брой часове

Експортно удостоверение за летателна годност (E-CoA) за въздухоплавателни средства CS-25

6 часа

Експортно удостоверение за летателна годност (E-CoA) за други въздухоплавателни средства

2 часа

Алтернативен метод за постигане на съответствие с директивите за летателна годност (AMOC)

4 часа

Одобрение на условията за полет за издаване разрешение за полет

3 часа

Уникален сериен номер на базовия допълнителен типов сертификат (STC)

2 часа

Административно преиздаване на документ без техническа намеса

1 час

Проверка на одобрените дейности

1 час

ЧАСТ IIА

Възнаграждения за предоставяне на обучение

A.

Предоставяно обучение, за което се заплаща възнаграждение

1.

При спазване на буква Б, възнагражденията за предоставяне на обучение от служители на Агенцията, в рамките на изпълнението на техните професионални задължения, се събират по следния начин:

а)

за обучение в клас, провеждано в помещенията на Агенцията или на клиента, и за онлайн обучение — съгласно съответните суми, посочени в допълнението;

б)

за други видове обучение или свързани заявки — в съответствие с почасовата ставка, посочена в допълнението;

2.

Обучението в клас, провеждано от доставчици на услуги за обучение по договор в помещенията на Агенцията или на клиента, се фактурира въз основа на общата стойност на всеки курс, разделена на средния брой обучаеми.

3.

За обучение, провеждано извън помещенията на ЕААБ, когато заявилата обучението организация не предоставя подходящо оборудване за обучение, се начисляват съответните преки разходи.

B.    Освобождаване от плащане на възнагражденията, предвидени в допълнението

Агенцията може да предостави освобождаване от плащането на възнагражденията, предвидени в допълнението, за обучение, което се провежда за:

а)

националните органи за въздухоплаване, международни организации или други ключови заинтересовани страни, ако се гарантира, че те предоставят обучение с равностойна полза на Агенцията;

б)

държавни или частни университети или подобни организации, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

обучението е част от учебна програма, която води до придобиване на бакалавърска степен или на следдипломна квалификация по дисциплина, свързана с въздухоплаването,

програмата за обучение е с минимална продължителност 1 академична година,

основната цел или ефект на програмата не е да се предоставя първоначално или продължаващо обучение на специалисти в областта на въздухоплаването или други свързани области;

в)

лица, които подпомагат или участват в дейности на Агенцията и имат нужда от обучението, за да се запознаят с нейните процедури и специализирани инструменти, свързани с въпросните дейности.

C.    Възстановяване на пътни разходи

1.

Независимо от освобождаването по силата на буква Б и като се спазват разпоредбите на параграф 3, получателят на обучение или на услуги, свързани с обучение, провеждани в неговите помещения, възстановява пътните разходи на служителите на Агенцията, които провеждат обучението, съгласно формулата d = v + a + h.

2.

За формулата от параграф 1 важи следното:

 

d = дължими пътни разходи;

 

v = транспортни разходи;

 

а = официални стандартни ставки на Комисията за „дневни“, които покриват настаняване, храна, пътуване на мястото на изпълнение на задачата по време на командировката и други разходи (18);

 

h = време за пътуване (стандартен брой часове за пътуване за съответното местоназначение, определени от Агенцията), съгласно почасовата ставка, посочена в част II на приложението (19); в случая на командировки, свързани с няколко проекта, сумата се разпределя съответно.

3.

Органите, организациите или заинтересованите страни, посочени в подчаст Б, буква а), могат да бъдат освободени от задължението за възстановяване на пътните разходи по параграф 1, ако провеждат обучение в помещенията на клиента или предоставят услуги, свързани с обучение, провеждано в помещенията на Агенцията, като обучението или услугите предполагат пътуване, равностойно на пътуването, необходимо за обучение, провеждано в помещенията на клиента, или за услуги, свързани с обучение, които Агенцията предоставя в помещенията на посочените субекти.

Допълнение към част IIа

Обучение в клас

Продължителност на обучението в дни

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Възнаграждение за индивидуално обучение (EUR/ден)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Възнаграждение за сесия (EUR/ден)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Онлайн обучение

Продължителност на обучението в часове

1

2

3

4

5

6

7

8

Възнаграждение за индивидуално обучение (EUR/час)

50

100

150

200

250

300

350

400

Други услуги, свързани с обучение: Почасова ставка в съответствие с част II от настоящото приложение.

ЧАСТ III

Възнаграждения при обжалване

Възнагражденията при обжалване се изчисляват, както следва: фиксираното възнаграждение се умножава по коефициента за съответната категория възнаграждение за съответното лице или организация.

Фиксирано възнаграждение

10 000 (EUR)

 

 

Категория възнаграждения за физически лица

Коефициент

 

0,10

 

 

Категория възнаграждения за юридически лица съгласно финансовия оборот на жалбоподателя (в EUR)

Коефициент

по-малко от 100 001

0,25

между 100 001 и 1 200 000

0,50

между 1 200 001 и 2 500 000

0,75

между 2 500 001 и 5 000 000

1,00

между 5 000 001 и 50 000 000

2,50

между 50 000 001 и 500 000 000

5,00

между 500 000 001 и 1 000 000 000

7,50

над 1 000 000 000

10,00

ЧАСТ IV

Годишен процент на инфлация

Използван годишен процент на инфлация:

Евростат ХИПЦ (всички точки) – Европейски съюз — всички държави (2015 = 100) Промяна в процента/средноаритметично от 12 месеца

Размер на използвания процент:

Размер на процента 3 месеца преди прилагане на индексирането

ЧАСТ V

Обяснителна бележка

(1)

Сертификационните спецификации (CS), посочени в настоящото приложение, са приетите съгласно член 76, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139 и публикувани на уебсайта на Агенцията (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

(2)

„VTOL“ е витлокрило или всяко друго въздухоплавателно средство, което е по-тежко от въздуха и може да излита и/или да каца вертикално. „HTOL“ е всяко въздухоплавателно средство, което е по-тежко от въздуха и не е VTOL.

(3)

„Големи въздухоплавателни средства VTOL“ са въздухоплавателни средства CS-29 и CS-27 CAT A; „малки въздухоплавателни средства VTOL“ са въздухоплавателни средства CS-27 с максимално излетно тегло (MTOW) под 3175 kg и с до 4 места, включително пилота; „средно големи въздухоплавателни средства VTOL“ са въздухоплавателни средства, различни от CS-27.

(4)

Въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики (HPA) в категория до 5700 kg са самолети с максимална гранична скорост на опериране над 0,6 и/или максимална експлоатационна височина над 25 000 ft. Те се фактурират една категория над категорията, определена по MTOW, но не по-високо от категорията „над 5700 kg и до 22 000 kg“.

(5)

„Малки дирижабли“ се отнася до:

всички дирижабли с горещ въздух без оглед на размерите им,

дирижабли с газ, до обем от 2000 m3;

„средни дирижабли“ са дирижабли с газ, с обем между 2000 m3 и 15 000 m3;

„големи дирижабли“ са дирижабли с газ, с обем над 15 000 m3.

(6)

В таблици 1, 4 и 8 от част I на приложението стойностите за „части и немонтирано оборудване“ се отнасят до съответната каталожна цена на производителя. В таблица 10 от част I най-скъпият продукт отговаря на стойността (както е посочена в каталожните цени на съответния производител) на най-скъпия продукт, част или немонтирано оборудване, включени в одобрения обхват на дейност от одобрението на производствената организация (списък на одобрените дейности) за притежателя на одобрението на ЕААБ на производствена организация.

(7)

За таксите, събирани в съответствие с таблици 2—4 и 8 от част I на приложението, приложимата категория такси за всяко заявление се определя от категорията на таксата за съответния типов проект. Когато няколко модела се сертифицират под един типов проект, се прилага категорията на таксата, съответстваща на по-голямата част от същите модели. При равно разпределение на моделите по категории такси се прилага по-високата от последните. За заявления, свързани с няколко типови проекта (AML), се прилага най-високата категория такси.

(8)

Ако заявлението е свързано със съставяне на списък на одобрени модели, съответната такса се увеличава с 20 %. За преразглеждането на списък на одобрени модели се прилагат таксите, определени в таблици 2, 3 и 4 от част I на приложението.

(9)

В таблици 2 и 3 от част I на приложението „прост“, „стандартен“, „значителен“ и „сложен значителен“ се отнасят до следното:

 

Прост

Стандартен

Значителен

Сложен значителен

Допълнителен типов сертификат (STC) на ЕААБ

STC, значителна промяна на проекта или ремонт, включващи само актуални и добре изпитани методи за обосновка, за които в момента на заявлението може да се представи пълен набор от данни (описание, контролен списък за съответствието и документи за съответствие), за които заявителят е с доказан опит и които могат да се оценят от ръководителя по сертифицирането на проекта самостоятелно или с ограниченото участие на един специалист в тази дисциплина

Всички други STC, значителни промени на проекта или ремонти

„Значителен“ е определено в точка 21.A.101, буква б) от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 (и съответно във FAA 14CFR 21.101, буква б)).

„Сложна значителна промяна“ е всяка значителна промяна (вж. GM 21.A.101 от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012), която включва поне две причини, обуславящи нейното класифициране като „значителна“ (примери за критерии съгласно GM 21.A.101 от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012): промяна в общата конфигурация, промяна в принципите на конструкцията, допусканията, използвани за сертифицирането, вече на са валидни) или всяка значителна промяна, свързана с два или повече примера, описани като значителна промяна (колона „Описание на промяната“, таблиците в допълнение 2 към GM 21.A.101 от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012).

Агенцията може да прекласифицира дадено заявление за сложна значителна промяна в такова за значителна промяна, когато това е оправдано поради извънредни технически причини.

Значителни промени в проекта, внесени от ЕААБ

Значителни ремонти от ЕААБ

Не е приложимо

Не е приложимо

(10)

В таблица 5 от част I на приложението „малки“ се отнася до заявления, които се разглеждат без техническа намеса, „големи“ се отнася до съдействието при заверяване, приложимо при големите самолети, големите витлокрили и турбинните двигатели, „средни“ се отнася до съдействието при заверяване, приложимо при други категории продукти, както и при части и немонтирано оборудване. Техническото съдействие/подпомагане, свързано с дейности по констатиране на съответствие, и съдействието при заверяване се фактурират като отделна услуга, ако Агенцията потвърди, че изискваното усилие значително надвишава предварително определените пакети с услуги.

(11)

В таблица 9А от част I на приложението проектантските организации се категоризират, както следва:

Обхват на споразумението за проектантските организации (DOA)

Група А

Група Б

Група В

DOA 1

Притежатели на типови сертификати

ETSOA-APU

Много сложни/големи

Сложни/малки-средни

По-малко сложни/много малки

DOA 2 STC/промени/ремонти

ETSOA (без APU)

Неограничени

Ограничени (технически области)

Ограничени (размер на въздухоплавателното средство)

Много сложни/големи

Сложни/малки-средни

По-малко сложни/много малки

DOA 3 Малки промени/ремонти

Неограничени

Ограничени (технически области)

Ограничени (размер на въздухоплавателното средство)

(12)

В таблици 9А, 10, 11 и 12 от част I на приложението броят на персонала, който се взема предвид, е броят на персонала, свързан с дейности в обхвата на споразумението.

(13)

В таблица 14 „обект“ е мястото (или местата), където се управляват или провеждат дейностите на организацията.

За тази цел:

основното място на стопанска дейност се разглежда като обект, независимо дали там се експлоатират FSTD;

всеки адрес, различен от основното място на стопанска дейност, където се експлоатира FSTD, се разглежда като допълнителен обект, ако там е назначен служител по съответствието.

За включване на даден обект, т.е. когато обектът се намира на подходящо разстояние от друг обект, което позволява на ръководството да осигурява съответствие, без да е необходимо да назначава допълнителни служители, не се начислява допълнителна такса за наблюдение.

Поради това, че всяка организация е различна, се извършва индивидуален анализ с цел оценка на сложността на организацията, като се отчита броят на служителите, размерът и обхватът, в т.ч. броят на FSTD, тяхното ниво и броят на симулираните типове въздухоплавателни средства.

РПО2: Периодът от 12 месеца се удължава до максимум 24 месеца, съгласно точка ORA.FSTD.225.

РПО3: Периодът от 12 месеца се удължава до максимум 36 месеца, съгласно точка ORA.FSTD.225.


(1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).

(2)  Таксата за модел включва добавянето на модел към типовия проект и се събира за всяко заявление и модел. Тя трябва да е свързана със заявление за стандартна, значителна или сложна значителна промяна. Приложимата категория на таксата за всяко заявление и модел се определя от категорията на таксата за съответния типов проект.

(3)  Таксите, определени в настоящата таблица, не се прилагат за малки промени и малки ремонти, които се извършват от проектантски организации в съответствие с приложение I (част 21), раздел А, подчаст ѝ, точка 21А.263, буква в), подточка 2 от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията.

(4)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1).

(5)  С изключение на пътните разходи (които се начисляват в допълнение към горепосочената фиксирана такса).

(6)  Стойност (както е посочена в каталожните цени на съответния производител) на най-скъпия продукт, част или немонтирано оборудване, включени в одобрения обхват на дейност от одобрението на производствената организация (списък на одобрените дейности) за притежателя на одобрението на ЕААБ на производствена организация.

(7)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

(8)  Дължимата такса се състои от фиксираната такса въз основа на броя на ангажирания персонал плюс фиксирана такса/фиксирани такси въз основа на техническата оценка.

(9)  За организации, притежаващи по няколко оценки A и/или B, се начислява само най-високата приложима такса. За организации, притежаващи една или няколко оценки C и/или D, всяка оценка се фактурира като C/D.

(10)  Както е посочено в приложение IV (част 147), раздел А, подчаст Б към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията.

(11)  За първоначално одобрение на организациите — таксите, приложими за всяко съоръжение и курс. Първото съоръжение и първият курс на обучение са включени в таксата за одобрение въз основа на броя на ангажирания персонал.

(12)  За вече одобрени организации, които подават заявление за допълнителни съоръжения или курсове за обучение, се начислява приложимата такса за всяко съоръжение или курс на обучение.

(13)  Дължимата такса се състои от фиксираната такса плюс фиксирана такса въз основа на техническата оценка.

(14)  За организации, притежаващи по няколко оценки A, се начислява само най-високата приложима такса.

(15)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1—193).

(16)  Приложимо само за тренажорите за пълна имитация на полета, които се намират в третата държава по двустранното споразумение.

(17)  Списъкът със задачи не е изчерпателен. Списъкът със задачи в настоящата част е предмет на периодично преразглеждане. Фактът, че дадена задача не е включена в настоящата част, не води автоматично до заключението, че тя не може да бъде изпълнена от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз.

(18)  Вж. „Current per diems rates“ („Актуални ставки за дневни разходи“) на уебсайта на генералната дирекция на Комисията EuropeAid (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Вж. „Standard number of hours“ („Стандартен брой часове“), съгласно публикуваното в „Standard travel time list“ („Списък на стандартния брой часове за пътуване“) на уебсайта на Агенцията (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/66


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2154 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2019 година

за откриване на тарифна квота за 2020 г. за вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти от обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (1), и по-специално член 16, параграф 1, буква а) от него,

като взе предвид Решение 2004/859/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно Протокол № 2 към Двустранното споразумение за свободна търговия между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (2), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение № 140/2001 на Съвместния комитет на ЕИП от 23 ноември 2001 г. за изменение на протоколи 2 и 3 към Споразумението за ЕИП относно преработени и други селскостопански продукти (3) се определят търговските договорености между Съюза и Кралство Норвегия за някои селскостопански и преработени селскостопански продукти между договарящите се страни.

(2)

В Решение № 140/2001 на Съвместния комитет на ЕИП се предвижда нулева ставка на митото за водите с прибавка на захар или други подсладители или ароматизирани, класирани в код по КН 2202 10 00, и другите безалкохолни напитки, несъдържащи продукти от позиции 0401 — 0404 или мазнини, получени от продуктите от позиции 0401 — 0404, класирани в кодове по КН 2202 91 00 и 2202 99.

(3)

Прилагането от страна на Съюза на нулевата ставка на митото за посочените води и други напитки беше временно преустановено за неопределен срок за Норвегия със Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно Протокол № 2 към Двустранното споразумение за свободна търговия между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (4) („Споразумението под формата на размяна на писма“). В съответствие със Споразумението под формата на размяна на писма безмитният внос на стоки с кодове по КН 2202 10 00, ex 2202 91 00 и ex 2202 99 с произход от Норвегия се разрешава само в рамките на безмитна квота. За вноса, който надхвърля тази безмитна квота, трябва да се заплаща мито.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1968 на Комисията (5) за откриване на тарифна квота за 2019 г. за вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти от обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014, бе открита тарифна квота за 2019 г. за внос в Съюза на стоки с произход от Норвегия, класирани в кодове по КН 2202 10 00, ex 2202 91 00 и ex 2202 99.

(5)

По силата на Споразумението под формата на размяна на писма се изисква при изчерпване на тарифната квота, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1968, до 31 октомври 2019 г. приложимата от 1 януари следващата година тарифна квота да бъде увеличена с 10 %.

(6)

Годишната тарифна квота за 2019 г. за въпросните води и напитки, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1968 и с обем от 20,936 милиона литра, беше изчерпана на 4 септември 2019 г. Поради това следва да бъде открита увеличена годишна тарифна квота за въпросните води и напитки за периода 1 януари — 31 декември 2020 г. Поради това в съответствие със Споразумението под формата на размяна на писма, за 2020 г. следва да бъде открита квота с 10 % по-голям обем, тоест за 23,029 милиона литра.

(7)

Тарифната квота, открита с настоящия регламент, следва да се управлява в съответствие с правилата, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (6).

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по хоризонталните въпроси, засягащи търговията с преработени селскостопански продукти, които не са включени в приложение I,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   От 1 януари до 31 декември 2020 г. за посочените в приложението стоки с произход от Норвегия се открива безмитната тарифна квота, упомената в същото приложение, при определените в него условия.

2.   По отношение на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент, се прилагат правилата за произход, определени в Протокол № 3 към Двустранното споразумение за свободна търговия между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия.

3.   За внесените количества, които надвишават обема на квотата, определен в приложението, се прилага преференциално мито от 0,047 EUR/литър.

Член 2

Безмитната тарифна квота, посочена в член 1, параграф 1, се управлява от Комисията в съответствие с членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 70.

(3)  ОВ L 22, 24.1.2002 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 72.

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1968 на Комисията от 12 декември 2018 г. за откриване на тарифна квота за 2019 г. за вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти от обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 13.12.2018 г., стр. 9).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Безмитна тарифна квота за 2020 г., приложима към вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия

Пореден №

Код по КН

Код по ТАРИК

Описание на стоките

Обем на квотата

09.0709

2202 10 00

 

—Води, включително минералните води и газираните води, с прибавка на захар или други подсладители или ароматизирани

23,029 милиона литра

ex 2202 91 00

10

— Безалкохолна бира, съдържаща захар

ex 2202 99 11

11

19

—Напитки на базата на соя с тегловно съдържание на протеини от 2,8 % или повече, съдържащи захар (захароза или инвертна захар)

ex 2202 99 15

11

19

—Напитки на базата на соя с тегловно съдържание на протеини по-малко от 2,8 %; напитки на базата на черупкови плодове от глава 8 от Митническия кодекс на Съюза, житни растения от глава 10 от Митническия кодекс на Съюза или семена от глава 12 от Митническия кодекс на Съюза, съдържащи захар (захароза или инвертна захар)

ex 2202 99 19

11

19

— Други безалкохолни напитки, съдържащи захар (захароза или инвертна захар)


17.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/70


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2155 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси (ЕЦБ/2019/37)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3, втора алинея, член 30 и член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид публичната консултация и анализа, проведени в съответствие с член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/41) (2) урежда: реда и условията за изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси, налагани по отношение на поднадзорните лица и поднадзорните групи; методологията и критериите за изчисляване на годишната надзорна такса, която се заплаща от всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група; и процедурата за събирането от ЕЦБ на годишните надзорни такси.

(2)

Съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) в срок до 2017 г. ЕЦБ трябва да извърши преглед на регламента, по-специално по отношение на методологията и критериите за изчисляване на налаганите на всяко поднадзорно лице и поднадзорна група годишни надзорни такси.

(3)

На 2 юни 2017 г. ЕЦБ започна открита публична консултация, насочена към събиране на коментари от заинтересовани страни с оглед на оценката на възможни подобрения в Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41). Публичната консултация приключи на 20 юли 2017 г.

(4)

Като взе предвид получените отговори, ЕЦБ извърши преглед на Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) и стигна до заключението, че регламентът следва да бъде изменен.

(5)

По-специално ЕЦБ реши вече да не изисква авансово плащане на годишните надзорни такси. Таксите следва да бъдат налагани едва след края на съответния период на таксуване, когато са определени действителните годишни разходи. Референтната дата за факторите за таксата като общо правило следва да остане 31 декември на предходния период на таксуване, за да се осигури достатъчно време за валидиране на факторите за таксата.

(6)

За по-голямата част от задължените лица за таксата ЕЦБ вече получава информация относно общите активи и общите рискови експозиции съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (3) и Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/13) (4). Тази информация е налична за използване при изчисляването на тяхната годишна надзорна такса. Поради това нарочното събиране на факторите за таксата за тези задължени лица за таксата следва да бъде преустановено.

(7)

Освен това ЕЦБ реши да намали надзорните такси, подлежащи на плащане от по-малко значими поднадзорни лица и по-малко значими поднадзорни групи с общи активи от 1 млрд. евро или по-малко. За тази цел минималният компонент на таксата за тези поднадзорни лица и поднадзорни групи следва да бъде наполовина.

(8)

Освен това опитът с прилагането на Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) от 2014 г. показа, че е уместно да се направят известни уточнения и технически изменения.

(9)

Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби по отношение на периода на таксуване 2020 г., тъй като тази година ще бъде първият период на таксуване, за който ЕЦБ вече не изисква авансово плащане на годишната надзорна такса. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в началото на 2020 г.

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (ЕС) № 1163/2014 (EЦБ/2014/41) се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 9 се заличава;

б)

точки 12 и 13 се заменят със следното:

„12.

„общи активи“ означава:

а)

за поднадзорна група — общата стойност на активите, определена в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), с изключение на активите на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, освен в случаите, в които поднадзорната група реши друго в съответствие с член 10, параграф 3, буква в);

б)

за клон, заплащащ такса — общата стойност на активите, отчетена за пруденциални цели. Когато общата стойност на активите не трябва да бъде отчитана за пруденциални цели, „общи активи“ означава общата стойност на активите, определена въз основа на последния одитиран годишен отчет, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (*1), а ако този годишен отчет не е наличен — въз основа на годишния отчет, изготвен в съответствие с приложимите национални счетоводни закони. За клоновете, заплащащи такса, които не изготвят годишни отчети, „общи активи“ означава общата стойност на активите, определена в съответствие с член 51, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

в)

за два или повече клона, заплащащи такса, които се считат за един клон в съответствие с член 3, параграф 3 — сумата на общата стойност на активите, определена съответно за всеки клон, заплащащ такса;

г)

във всички други случаи — общата стойност на активите, определена в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

13.

„обща рискова експозиция“ означава:

а)

за поднадзорна група — размерът, определен на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки и изчислен в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*2), с изключение на размера на рисковата експозиция на дъщерни предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, освен в случаите, в които поднадзорната група реши друго в съответствие с член 10, параграф 3, буква в);

б)

за клон, заплащащ такса, и за два или повече клона, заплащащи такса, които се считат за един клон в съответствие с член 3, параграф 3 — нула;

в)

във всички други случаи — размерът, изчислен в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(*1)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1)."

(*2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).“"

2.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

определено в съответствие с разпоредбите на параграф 2 в случай на група лица, заплащащи такса.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Без да се засягат договореностите в рамките на групата лица, заплащащи такса, по отношение на разпределянето на разходите, групата лица, заплащащи такса, се счита за едно цяло. Всяка група лица, заплащащи такса, определя задълженото лице за таксата за цялата група и уведомява ЕЦБ кое е то. Задълженото лице за таксата трябва да е установено в участваща държава членка. Това уведомление се счита за валидно само ако:

а)

в него е посочено наименованието на групата, обхваната от уведомлението;

б)

е подписано от задълженото лице за таксата от името на всички поднадзорни лица от групата;

в)

е получено от ЕЦБ най-късно до 30 септември всяка година, за да бъде взето предвид за издаването на известието за таксата по отношение на този период на таксуване.

Ако ЕЦБ получи навреме повече от едно уведомление за група лица, заплащащи такса, предимство има последното уведомление, получено от ЕЦБ до 30 септември. Ако поднадзорно лице стане част от поднадзорната група след като ЕЦБ е получила валидно уведомление за задълженото лице за таксата, освен ако ЕЦБ не бъде уведомена за друго в писмена форма, това уведомление се счита за подписано също и от негово име.“

3.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 второто изречение се заличава;

б)

добавя се следният параграф 4:

„4.

В рамките на четири месеца след края на периода на таксуване общата сума на годишните надзорни такси за всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи за този период на таксуване се публикува на уебсайта на ЕЦБ.“

4.

Член 6 се заличава.

5.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Нови поднадзорни лица, лица, които вече не са поднадзорни, или промяна на статута“

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Когато след решение на ЕЦБ с такова действие ЕЦБ поема прекия надзор над поднадзорно лице или поднадзорна група съгласно член 45 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) или прекият надзор над поднадзорно лице или поднадзорна група от ЕЦБ приключва съгласно член 46 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), годишната надзорна такса се изчислява въз основа на броя на месеците, за които поднадзорното лице или поднадзорната група са били под пряк или непряк надзор на ЕЦБ на последния ден на месеца.“

6.

Член 9 се заличава;

7.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а)

факторите за таксата, използвани за определяне на дължимата годишна надзорна такса за всяко поднадзорно лице или всяка поднадзорна група, са размерът към референтната дата на:

i)

общите активи; и

ii)

общата рискова експозиция;“

б)

в параграф 3 буква в) се заличава и се вмъкват следните букви ба), бб), бв) и бг):

„ба)

факторите за таксата се определят за всеки период на таксуване въз основа на данните, отчетени от поднадзорните лица за пруденциални цели с референтна дата 31 декември на предходния период на таксуване;

бб)

когато поднадзорно лице изготвя годишни отчети, включително консолидирани годишни отчети на базата на счетоводна година, която не съвпада с календарната година, референтната дата за общите активи е датата на годишното счетоводно приключване, съответстваща на предходния период на таксуване;

бв)

когато поднадзорно лице или поднадзорна група са учредени след референтната дата, посочена в буква ба) или бб), но преди 1 октомври на периода на таксуване, за който е определена таксата, и следователно не съществуват фактори за таксата с тази референтна дата, референтната дата за факторите за таксата е краят на тримесечието, което е най-близо до референтната дата, посочена в буква ба) или бб);

бг)

за поднадзорните лица и поднадзорните групи, за които не се прилага задължително отчитане на информация за пруденциални цели, или за поднадзорните групи, които в съответствие с буква в) изключват активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, факторите за таксата се определят въз основа на информация, отчетена от тях отделно за целите на изчисляване на надзорната такса. Факторите за таксата се предоставят на съответния НКО с референтната дата, определена съгласно буква ба), бб) или бв), съгласно решение на ЕЦБ;“

в)

в параграф 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

за целите на изчисляването на факторите за таксата поднадзорните групи следва по правило да изключват активите и размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави. Поднадзорните групи могат да решат да не изключват тези активи и/или размера на рисковата експозиция при определянето на факторите за таксата;“

г)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.

Сумата на общите активи на всички задължени лица за таксата и сумата на общата рискова експозиция на всички задължени лица за таксата се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.“;

д)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.

В случай че задължено лице за таксата не предостави факторите за таксата, ЕЦБ ги определя съгласно решение на ЕЦБ.“;

е)

в параграф 6 буква б) се заменя със следното:

„б)

минималният компонент на таксата се изчислява като фиксиран процент от общата сума на годишните надзорни такси за всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи, както е определено в съответствие с член 8.

i)

За категорията на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи фиксираният процент е 10 %. Тази сума се разделя поравно между всички задължени лица за таксата. За значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи с общи активи на стойност 10 млрд. евро или по-малко минималният компонент на таксата е наполовина.

ii)

За категорията на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи фиксираният процент е 10 %. Тази сума се разделя поравно между всички задължени лица за таксата. За по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи с общи активи на стойност 1 млрд. евро или по-малко минималният компонент на таксата е наполовина;“

ж)

в параграф 6, буква в) думите „членове 8 и 9“ се заменят с „член 8“;

з)

в параграф 6 последната алинея се заменя със следното:

„Въз основа на изчислението, направено съгласно настоящия параграф, и на факторите за таксата, определени съгласно настоящия член, ЕЦБ взема решение относно годишната надзорна такса, дължима от всяко задължено лице за таксата. Дължимата годишна надзорна такса се съобщава на задълженото лице с известието за таксата.“

8.

В член 12 параграф 1 се заменя със следното:

„1.

Известие за таксата се издава ежегодно от ЕЦБ до всяко задължено лице за таксата в срок до шест месеца от началото на следващия период на таксуване.“

9.

В член 13, параграф 1 второто изречение се заличава.

10.

Член 16 се заличава.

11.

Член 17 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

Докладване“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.

В срок до четири месеца от началото на всеки период на таксуване прогнозният размер на годишните разходи за този период на таксуване се публикува на уебсайта на ЕЦБ.“

12.

Вмъква се следният член 17а:

„Член 17а

Преходни разпоредби за периода на таксуване 2020 г.

1.   Годишната надзорна такса, дължима по отношение всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група за периода на таксуване 2020 г., се посочва в известието за таксата, издадено до съответното задължено лице за таксата през 2021 г.

2.   Излишъкът или дефицитът от периода на таксуване 2019 г., определен с приспадане на действителните годишни разходи, направени по отношение на този период на таксуване, от прогнозните годишни разходи, заложени за този период на таксуване, се отчита при определяне на годишните разходи за периода на таксуване 2020 г.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 декември 2019 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка от 17 март 2015 г. относно отчитането на надзорна финансова информация (EЦБ/2015/13) (ОВ L 86, 31.3.2015 г., стр. 13).


РЕШЕНИЯ

17.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/75


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2156 НА СЪВЕТА

от 7 октомври 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка за удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217, във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (1) („Споразумението“), влезе в сила на 1 март 2000 г.

(2)

По силата на член 80 от Споразумението Съветът за асоцииране има правомощието да формулира препоръки.

(3)

Съветът за асоцииране следва да приеме чрез размяна на писма препоръка относно ново удължаване на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.) („План за действие“) за две години.

(4)

Тъй като решението ще има задължителен характер за Съюза, е целесъобразно да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране по отношение на приемането на препоръка за удължаването на срока на валидност на Плана за действие от момента, в който препоръката поражда правно действие.

(5)

Удължаването на срока на валидност на Плана за действие ще представлява основата на отношенията между ЕС и Мароко през 2019 г. и 2020 г. и ще позволи да бъдат определени новите приоритетни теми в отношенията ЕС—Мароко през идните години,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка за одобряване на удължаването на срока на валидност (2019 г. и 2020 г.) на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.), с две години, се основава на приложения проект на препоръка към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Съставено в Люксембург на 7 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-M. HENRIKSSON


(1)  ОВ L 70, 18.3.2000 г., стр. 2.


ПРОЕКТ НА

ПРЕПОРЪКА № 1/2019 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—МАРОКО

от …

за одобряване на удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.), с две години

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—МАРОКО,

като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (1),

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна („Споразумението“) влезе в сила на 1 март 2000 г.

(2)

С член 80 от Споразумението на Съвета за асоцииране се предоставят правомощия да формулира всички препоръки, които смята за подходящи за постигането на целите на Споразумението.

(3)

В съответствие с член 90 от Споразумението страните трябва да предприемат всички общи или специални мерки, необходими за изпълнение на задълженията им по Споразумението, и трябва да следят за постигането на целите, определени в него.

(4)

В член 10 от процедурния правилник на Съвета за асоцииране се предвижда възможността за формулиране на препоръки в периода между заседанията чрез писмена процедура.

(5)

Планът за действие, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.) („План за действие“) беше удължен с една година през 2018 г. Удължаването на срока на валидност на Плана за действие с още две години ще представлява основата на отношенията между ЕС и Мароко през 2019 г. и 2020 г. и ще позволи да бъдат определени новите приоритетни теми в отношенията ЕС—Мароко през идните години,

ПРЕПОРЪЧВА:

Член единствeн

Съветът за асоцииране, като действа чрез писмена процедура, препоръчва срокът на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.), да бъде удължен с две години.

Съставено в …

За Съвета за асоцииране ЕС—Мароко

Председател


(1)  ОВ L 70, 18.3.2000 г., стр. 2.


17.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/78


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2157 НА СЪВЕТА

от 10 декември 2019 година

за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 300, параграф 3 и член 305 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2019/852 на Съвета от 21 май 2019 г. за определяне на състава на Комитета на регионите (1),

като взе предвид предложенията, направени от всяка държава членка,

като има предвид, че:

(1)

Член 300, параграф 3 от Договора предвижда, че Комитетът на регионите се състои от представители на регионалните и местните власти, които или са на изборна длъжност в рамките на дадена регионална или местна власт, или носят политическа отговорност пред изборен орган.

(2)

Член 305 от Договора предвижда членовете на Комитета на регионите и равен брой заместници да се назначават от Съвета за срок от пет години в съответствие с предложенията, направени от всяка държава членка.

(3)

Мандатът на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите изтича на 25 януари 2020 г., поради което следва да бъдат назначени нови членове и заместник-членове.

(4)

Това назначаване ще да бъде последвано на по-късна дата от назначаването на останалите членове и заместник-членове, чиито кандидатури не бяха изпратени на Съвета преди 15 ноември 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Комитета на регионите се назначават за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г.:

за членове — лицата, включени в списъка за съответната държава членка в приложение I;

за заместник-членове — лицата, включени в списъка за съответната държава членка в приложение II.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ L 139, 27.5.2019 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamţ County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomiţa County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin - Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanţa County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self – Governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice - Chairman of Trnava Self – Governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self – Governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice - South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self – Governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self – Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN – VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's Gravenhage

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL – ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

Mr Ştefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA

Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

Mr Mădălin – Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ

župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN

župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ

župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA

župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN

župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self – Governing Region

Mr Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self – Governing Region

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self – Governing Region

Mr Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self – Governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/99


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2158 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2019 година

относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38)

(преработен текст)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3, втора алинея и член 30 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение (ЕС) 2015/530 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/7) трябва да се направят няколко изменения (2). От съображения за яснота решението следва да бъде преработено.

(2)

В съответствие с член 10, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/41) (3) факторите за таксата, използвани за определяне на дължимата индивидуалната годишна надзорна такса за всяко поднадзорно лице или поднадзорна група, са размерът на i) общите активи и ii) общата рискова експозиция към референтната дата.

(3)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) в срок до 2017 г. ЕЦБ трябва да извърши преглед на посочения регламент, по-специално по отношение на методологията и критериите за изчисляване на годишните надзорни такси, налагани на всяко поднадзорно лице и поднадзорна група. ЕЦБ проведе публична консултация и, като взе предвид получените отговори, реши да измени Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) с цел да измени уредбата на надзорните такси. Решение (ЕС) 2015/530 (ЕЦБ/2015/7) урежда по-подробно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси.

(4)

Съгласно измененията на Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) общото правило е, че референтната дата за факторите за таксата остава 31 декември на годината, предхождаща периода на таксуване, за който се изчисляват надзорните такси. Това дава възможност надзорната информация, с която ЕЦБ вече разполага на основание Решение ЕЦБ/2014/29 (4) и съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (5) (общото отчитане (COREP) и финансовото отчитане (FINREP)), както и на основание Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/13) (6), да се използва за изчисляването на годишната надзорна такса за повечето задължени лица за таксата.

(5)

Поднадзорните лица и поднадзорните групи, за които не се прилага задължителното отчитане за пруденциални цели, или поднадзорните групи, които изключват активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, следва да продължат да отчитат факторите за таксата отделно за целите на изчисляване на надзорните такси. Член 10, параграф 3, буква бг) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) предвижда, че тези фактори за таксата се предоставят на съответния НКО с референтната дата съгласно решение на ЕЦБ.

(6)

Задължените лица за таксата, които трябва да продължат да отчитат информация отделно, следва да предоставят факторите за таксата на съответния национален компетентен орган (НКО), като използват образците в приложения I и II. За поднадзорните групи с дъщерни предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, задължените лица за таксата следва да предоставят обяснение на метода, използван за определянето на факторите за таксата.

(7)

Следва да се осигури съгласуваност между определянето на факторите за таксата за задължените лица, за които ЕЦБ вече получава надзорна информация чрез COREP и FINREP, и определянето на факторите за таксата за задължените лица, които трябва да отчитат информация отделно за целите на изчисляването на надзорните такси.

(8)

За целите на изчисляването на факторите за таксата член 10, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)) предвижда възможността да се изключат активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващите държави членки и трети държави. Тези задължени лица за таксата следва да уведомят ЕЦБ дали възнамеряват да изключат приноса на дъщерните предприятия, установени в неучастващите държави членки и трети държави, от изчислението и на двата фактора или само на един от тях. Крайният срок за подаване на уведомлението следва да е съгласуван с изменената уредба за изчисляването на надзорните такси.

(9)

При прегледа на Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) беше преценено, че за повечето клонове, заплащащи такси, задължението за осигуряване на одиторска проверка като средство за удостоверяване на общите активи на клона за целите на изчисляването на надзорната такса е непропорционално. Достатъчно е клоновете, заплащащи такса, да представят на съответния НКО писмо от ръководството им, с което се удостоверяват общите активи на клона.

(10)

Съгласно член 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), в случай че задълженото лице за таксата не предостави факторите за таксата, ЕЦБ ги определя съгласно решение на ЕЦБ.

(11)

С настоящото решение следва да се уреждат методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, процедурите за предоставяне на факторите за таксата от задължените лица за таксата, които трябва да продължат да отчитат информация отделно за целите на изчисляването на надзорните такси, както и процедурите за предоставянето на тези данни от НКО на ЕЦБ. По-специално следва да бъдат уточнени форматите, периодичността и сроковете за предоставяне на данни, както и видовете проверки на качеството, които НКО следва да извършват, преди данните относно факторите за таксата да бъдат предоставени на ЕЦБ.

(12)

Необходимо е да се създаде процедура за ефективно извършване на технически изменения в приложенията към настоящото решение, при условие че тези изменения не променят заложената концептуална рамка и не засягат тежестта на отчетността. НКО могат да правят предложения за технически изменения до Комитета по статистика на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), чието становище ще бъде взето предвид при спазване на процедурата.

(13)

За да се осигури съгласуваност с измененията на Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) във връзка с изчисляването на надзорните такси, които предвиждат преходни разпоредби във връзка с периода на таксуване 2020 г., настоящото решение следва да влезе в сила в началото на 2020 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящото решение се уреждат методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на налаганите на поднадзорните лица и поднадзорните групи годишни надзорни такси съгласно Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), процедурите за предоставянето на факторите за таксата от страна на задължените лица за таксата, предвиденo в член 10, параграф 3, буква бг) от посочения регламент, както и процедурите за предоставянето на тези данни от НКО на ЕЦБ.

Настоящото решение се прилага спрямо задължените лица за таксата и НКО.

Член 2

Определения

Освен ако е предвидено друго, за целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в член 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), заедно със следните определения:

1.

„работен ден“ е ден, който не е събота, неделя или официален празник в държавата членка, в която е установен съответният НКО;

2.

„ръководен орган“ означава ръководен съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 7 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7).

Член 3

Методология за определянето на факторите за таксата

1.   За поднадзорните лица и поднадзорните групи, за които се прилага задължителното отчитане на информация за пруденциални цели, и за поднадзорните групи, които не са уведомили ЕЦБ съгласно член 4 за решението си да изключат активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, ЕЦБ определя съответните фактори за таксата съобразно следното:

а)

Размерът на общата рискова експозиция за референтната дата, посочена в член 10, параграф 3, буква ба) или бв) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), се определя въз основа на образеца за общо отчитане (COREP) „Капиталови изисквания“ в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 (наричан по-долу „образецът за капиталови изисквания“), предоставен от НКО на ЕЦБ съгласно Решение ЕЦБ/2014/29. За клон, заплащащ такса, и за два или повече клона, заплащащи такса, които се считат за един клон в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), размерът на общата рискова експозиция е равен на нула.

б)

Общите активи за референтната д