ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 315

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
5 декември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията ( 1 )

29

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията ( 1 )

68

 

*

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията ( 1 )

102

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията ( 1 )

134

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2018 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди с функция за директна продажба ( 1 )

155

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране за хладилни уреди съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията ( 1 )

187

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2020 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура в съответствие с Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 244/2009, (ЕО) № 245/2009 и (ЕС) № 1194/2012 на Комисията ( 1 )

209

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2021 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране за електронни екрани съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията ( 1 )

241

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2022 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на домакински съдомиялни машини в съответствие с Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията ( 1 )

267

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010 ( 1 )

285

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2024 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на хладилни уреди с функция за директна продажба съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

313

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

5.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2017/1369 оправомощава Комисията да приема делегирани актове по отношение на етикетирането или преобразуването на скалата на етикетите на продуктови групи, които имат значителен потенциал за икономии на енергия и, когато е уместно, на други ресурси.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на телевизори бяха установени с Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията (2).

(3)

Съобщението на Комисията COM(2016)773 final (3) (работен план за екопроектирането), изготвено от Комисията в приложение на член 16, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), определя работните приоритети съгласно рамката за екопроектиране и енергийно етикетиране за периода 2016—2019 г. Работният план за екопроектирането определя свързаните с енергопотреблението продуктови групи, които трябва да се разглеждат като приоритетни за извършването на подготвителни проучвания и за евентуалното приемане на мярка за изпълнение, както и извършването на преглед на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията (5) и на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010.

(4)

Мерките от работния план за екопроектирането, съгласно оценка, имат потенциал да създадат над 260 TWh общи годишни икономии на крайна енергия през 2030 г., което се равнява на намаляване на емисиите на парников газ с около 100 милиона тона годишно през 2030 г. Електронните екрани са една от продуктовите групи, изброени в работния план.

(5)

Телевизорите са сред продуктовите групи, посочени в член 11, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1369, за които Комисията следва да приеме делегиран акт за въвеждане на етикет с преобразувана скала от A до G.

(6)

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 съдържа изискване за преразглеждане от Комисията с оглед на техническия прогрес.

(7)

Комисията направи преглед на Регламент (ЕС) № 1062/2010, както се изисква в член 7 от него, и анализира техническите, екологичните и икономическите аспекти на телевизорите и другите електронни екрани, включително монитори и информационни табла, както и на действителното възприемане на различните елементи на етикетирането от потребителите и на тяхното поведение в това отношение. Прегледът беше извършен в тясно сътрудничество със заинтересовани страни от Съюза и трети държави. Резултатите от преразглеждането бяха публикувани и представени пред Консултативния форум, създаден с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(8)

От прегледа става ясно, че изискванията за телевизорите следва да се прилагат и за монитори поради бързо нарастващото функционално припокриване между екраните и телевизорите. Освен това цифровите информационни табла са специално включени в работния план на Комисията за екопроектирането за периода 2016—2019 г., за да бъдат взети предвид при преработката на съществуващите регламенти за телевизорите. Поради това настоящият регламент следва да обхваща електронните екрани, включително телевизори, монитори и цифрови информационни табла.

(9)

Потребената от телевизорите в Съюза през 2016 г. енергия е представлявала над 3 % от годишното потребление на електроенергия в Съюза. Прогнозираното годишно потребление на енергия от телевизори, монитори и цифрови информационни табла при обичайни условия се очаква да бъде близо 100 TWh през 2030 г. Очаква се настоящият регламент и придружаващият го регламент за екопроектиране да доведат съвместно до намаляване на крайното потребление на енергия до 39 TWh/годишно през 2030 г.

(10)

Функцията за кодиране с голям динамичен обхват (HDR) може да доведе до различно потребление на енергия, което предполага, че е уместно енергийната ефективност на тази функция да се указва отделно.

(11)

За електронните екрани, които са в обхвата на настоящия регламент, информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими процедури за измерване, които са съобразени с общопризнатите съвременни методи на измерване, включително с посочените в хармонизирани стандарти, когато има такива, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(12)

Като се отчита растежът на продажбите на свързаните с енергопотреблението продукти чрез интернет платформи за хостинг вместо директно от уеб страниците на доставчиците или търговците, следва да се поясни, че интернет платформите за продажба следва да отговарят за показването на предоставения от доставчика етикет в близост до цената. Те следва да информират търговеца за това задължение, но не следва да носят отговорност за точността или съдържанието на етикета и предоставения продуктов информационен лист. По силата на член 14, параграф 1, буква б) от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) за електронната търговия обаче такива интернет платформи за хостинг следва да действат бързо за отстраняване или блокиране на достъпа до информация за въпросния продукт, ако са запознати с несъответствието (напр. липсващ, непълен или неправилен етикет или продуктов информационен лист), например ако са информирани от органа за надзор на пазара. За доставчик, който продава директно на крайните потребители чрез собствената си уеб страница, са в сила задълженията за продажбите от разстояние, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(13)

Електронни екрани, излагани на търговски панаири, следва да носят енергийния етикет, ако първият екземпляр от съответния модел вече е пуснат на пазара или се пуска на пазара в рамките на търговския панаир.

(14)

За да се подобри ефективността на настоящия регламент, следва да бъдат забранени продукти, които автоматично променят работните си показатели в условия на изпитване, с цел да подобрят обявените параметри.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха обсъдени от Консултативния форум и експертите от държавите членки в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(16)

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна продуктова информация по отношение на електронни екрани, включително телевизори, монитори и цифрови информационни табла.

2.   Настоящият регламент не се прилага за следните продукти:

а)

всички електронни екрани с площ на екрана, по-малка или равна на 100 квадратни сантиметра;

б)

прожекционни апарати;

в)

видеоконферентни системи от тип „всичко в едно“;

г)

екрани за медицински цели;

д)

шлемове за виртуална реалност;

е)

екрани, интегрирани или предвидени за интегриране в продуктите, изброени в член 2, точка 3, буква а) и точка 4 от Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8);

ж)

електронни екрани, които са компоненти или възли на продуктите, обхванати от мерки по прилагането, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО.

з)

студийни видеомонитори;

и)

екрани за целите на сигурността;

й)

цифрови интерактивни бели дъски;

к)

цифрови фоторамки;

л)

цифрови информационни табла, които отговарят на поне една от следните характеристики:

1)

проектирани и изработени като екранен модул, който е предназначен за използване като частична повърхност за визуализиране от по-голям екран и не е предназначен за използване като самостоятелно устройство за визуализиране;

2)

автономни екрани, вградени в кутия, за постоянно използване на открито;

3)

автономни екрани, вградени в кутия, с площ на екрана, по-малка от 30 dm2 или по-голяма от 130 dm2;

4)

екрани с плътност на пикселите по-малка от 230 пиксела/cm2 или по-голяма от 3 025 пиксела/cm2;

5)

върхова яркост на бялото в режим на работа със стандартен динамичен обхват (SDR) по-голяма или равна на 1 000 cd/m2;

6)

без интерфейс за входен видеосигнал и режим на екрана, позволяващ правилното визуализиране на стандартизирана последователност за динамично видеоизпитване за целите на измерването на мощността.

м)

индикатори на състоянието;

н)

табла за управление.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

електронен екран“ означава съчетанието от екранен дисплей и съответна електроника, чиято основна функция е да показва визуална информация, постъпваща от жично или безжично свързани източници;

2)

телевизор“ означава електронен екран, проектиран главно за визуализиране и приемане на аудио-визуални сигнали, който се състои от електронен дисплей и един или повече избирачи на канали/приемници;

3)

избирач на канали/приемник“ означава електронна схема, която открива излъчен телевизионен сигнал, напр. наземен цифров или спътников сигнал, но не и предавания в интернет в едноадресен режим (само за един получател), и улеснява избора на телевизионен канал от група излъчвани канали;

4)

„монитор“, или „компютърен монитор“, или „компютърен екран“ означава електронен екран, предназначен за наблюдение отблизо от едно лице, като например при настолно ползване;

5)

цифрова фоторамка“ означава електронен екран, предназначен за показване само на неподвижни изображения;

6)

прожекционен апарат“ означава оптично устройство, обработващо аналогова или цифрова видеоинформация във всякакъв формат по такъв начин, че да модулира с нея светлината на светлинен източник и да прожектира полученото изображение върху външна повърхност;

7)

екран за показване на състояние“ означава екран, използван за показване на проста, но променяща се информация, като например избран канал, време или консумация на мощност. Един обикновен светлинен индикатор не се счита за екран за показване на състояние;

8)

табло за управление“ означава електронен екран, чиято основна функция е да показва изображения, свързани с експлоатационното състояние на продукта; той може да предоставя възможности за взаимодействие с потребителя чрез допир или други средства, с цел да се управлява работата на продукта. Той може да е интегриран в продукти или да е специално проектиран и предлаган на пазара за използване само с даден продукт;

9)

видеоконферентна система от тип „всичко в едно“ означава специална система, предназначена за видеоконферентна връзка и съвместна работа, интегрирана в една кутия, чиито спецификации включват всички долупосочени характеристики:

а)

във вида, в който се доставя от производителя, поддържа специален протокол за видеоконферентна връзка (ITU-T H.323 или IETF SIP);

б)

камера(и) и възможности за показване и обработка на видеоматериал в двупосочен режим и в реално време, включително устойчивост на пропадане на пакети;

в)

високоговорител и възможности за обработка на звук в двупосочен режим и в реално време, функция „свободни ръце“ и потискане на ехото;

г)

функция за криптиране;

д)

HiNA;

10)

HiNA“ означава висока степен на достъпност по мрежа (HiNA), както това е определено в член 1 от Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията (9);

11)

студиен видеомонитор“ означава електронен екран, проектиран и предлаган на пазара за професионална употреба от излъчващи оператори и видеопродуценти с цел създаване на видеосъдържание. Неговата спецификация трябва да включва всички долупосочени характеристики:

а)

функция за калибриране на цветовете;

б)

функция за анализ на входния сигнал с цел следене и откриване на грешки, като например монитор/вектороскоп за формата на сигнала, функция за изключване на компонентите RGB, механизъм за проверка на състоянието на видеосигнала при действителната разделителна способност, режим на презредова развивка и екранен маркер;

в)

сериен цифров интерфейс (SDI) или протокол за видео по интернет (VoIP), интегриран в продукта;

г)

не е предназначен за използване на обществени места.

12)

цифрова интерактивна бяла дъска“ означава електронен екран, който позволява пряко взаимодействие на потребителя с показваното изображение. Цифровата интерактивна бяла дъска е предназначена за използване предимно при представяния, уроци или дистанционно сътрудничество, включително за предаване на аудио- и видеосигнали. Нейната спецификация трябва да включва всички долупосочени характеристики:

а)

проектирана е основно за окачване, монтиране на стойка, поставена на пода, поставяне върху шкаф или бюро или закрепване към физическа конструкция за гледане от множество хора;

б)

използва се задължително с компютърно програмно осигуряване със специални функции за управление на съдържанието и взаимодействието;

в)

интегрирана е в компютър или е проектирана специално за използване с компютър, на който се изпълнява програмното осигуряване по буква б);

г)

площта на екрана е по-голяма от 40 dm2;

д)

взаимодействието с потребителя се осъществява чрез допир на екрана с пръст или „писалка“ или чрез други средства като жестове с ръце или глас;

13)

екран за целите на сигурността“ означава електронен екран, чиято спецификация трябва да включва всички долупосочени характеристики:

а)

функция за самоследене, която може да предава на отдалечен сървър поне една от следните информации:

състояние на захранването;

вътрешна температура, установена чрез термодатчици срещу претоварване;

източник на видеосигнал;

източник на звуков сигнал и състояние по отношение на звука (звук/изключен звук);

модел и версия на базовото програмно осигуряване (фърмуер);

б)

определена от потребителя специална размерна спецификация, улесняващи монтирането на екрана в кутии или конзоли с професионално предназначение.

14)

цифрово информационно табло“ означава електронен екран, който е проектиран предимно да бъде гледан от множество хора при условия, различни от настолното и домашното ползване. Неговата спецификация трябва да включва всички долупосочени характеристики:

а)

индивидуален идентификатор, позволяващ адресирането на конкретен екранен дисплей;

б)

функция, която блокира неразрешен достъп до настройките на екрана и показваното изображение;

в)

мрежова връзка (включваща жичен или безжичен интерфейс) за контрол, наблюдение или получаване на подлежащата на визуализиране информация от отдалечени източници в едноадресен режим (само за един получател) или многоадресен режим (за няколко получатели), но не и в режим на масово разпръскване;

г)

проектиран за окачване, монтиране или закрепване към физическа конструкция за гледане от множество хора; не се предлага на пазара със стойка за поставяне на пода;

д)

не включва избирач на каналите (приемник) за визуализиране на сигнали телевизионно разпръскване;

15)

интегриран“, когато обозначава екран, който е функционален компонент в друг продукт, означава електронни екрани, които не могат да бъдат експлоатирани независимо от продукта и които зависят от него за предоставянето на своите функции, включително по отношение на електрозахранването;

16)

екран за медицински цели“ означава електронен екран, включен в обхвата на:

а)

Директива 93/42/ЕИО (10) на Съвета относно медицинските изделия; или

б)

Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета (11) за медицинските изделия; или

в)

Директива 90/385/ЕИО на Съвета (12) относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия; или

г)

Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) относно диагностичните медицински изделия in vitro; или

д)

Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета (14) за медицинските изделия за инвитро диагностика;

17)

монитор от клас 1“ означава монитор за прецизна оценка на техническото качество на изображения в ключови точки на процеса на създаване или телевизионно разпръскване на изображения, като например запис/снемане на изображение върху информационен носител, постпродукция, предаване и съхраняване на изображения;

18)

площ на екрана“ означава видимата площ на електронния екран, изчислена чрез умножаване на максималната широчина на видимото изображение по максималната височина на видимото изображение, и двете измерени по протежение на повърхността на екрана (независимо дали плоска или с кривина);

19)

шлем за виртуална реалност“ означава устройство, което се носи на главата и осигурява потапяне във виртуална реалност за потребителя, като възпроизвежда стереоскопични изображения за всяко око и използва функции за следене на движението на главата.

20)

място на продажба“ означава място, където електронните екрани се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Член 3

Задължения на доставчиците

1.   Доставчиците гарантират, че:

а)

всеки електронен екран се доставя с етикет в печатна форма, във формата и с информацията, посочени в приложение III;

б)

параметрите на продуктовия информационен лист, посочени в приложение V, се въвеждат в продуктовата база данни;

в)

продуктовият информационен лист се предоставя в печатен формат, ако това бъде специално поискано от търговеца;

г)

съдържанието на техническата документация, определено в приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д)

всяка визуална реклама за даден модел електронен екран, включително в интернет, съдържа класа на енергийна ефективност и спектъра на класовете на ефективност, налични на етикета в съответствие с приложение VII и приложение VIII;

е)

всички рекламни материали с технически характер за даден модел електронен екран, включително в интернет, в които се описват специфичните технически параметри на модела, включват класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на енергийна ефективност, налични на етикета в съответствие с приложение VII;

ж)

за всеки модел електронен екран на търговците се предоставя електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение III;

з)

за всеки модел електронен екран на търговците се предоставя електронен продуктов информационен лист, както е определен в приложение V;

и)

в допълнение към буква а) етикетът трябва да е отпечатан или залепен върху опаковката.

2.   Класът на енергийна ефективност се определя въз основа на индекса на енергийна ефективност, изчислен в съответствие с приложение II.

Член 4

Задължения на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всеки електронен екран в мястото на продажба, включително на търговски панаири, носи етикета, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, точка 1, буква а), и показан на предната страна на уреда, или окачен на него, или разположен по такъв начин, че да бъде ясно видим и недвусмислено свързван с конкретния модел; при условие че електронният екран се поддържа в режим „включен“, когато се представя на клиентите с цел продажба, електронният етикет в съответствие с член 3, точка 1, буква ж), показан на екрана, може да замени отпечатания етикет;

б)

когато в място на продажба е изложен модел на електронен екран, без да е изложен екземпляр, изваден от опаковката си, етикетът отпечатан или залепен върху опаковката трябва да е видим;

в)

в случай на продажба от разстояние или телемаркетинг, етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с приложения VII и VIII;

г)

всяка визуална реклама за даден модел електронен екран, включително в интернет, съдържа класа на енергийна ефективност и спектъра на класовете на ефективност, налични на етикета в съответствие с приложение VII;

д)

всички рекламни материали с технически характер за даден модел електронен екран, включително такива в интернет, в които се описват специфичните технически параметри на модела, включват класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на ефективност, налични върху етикета в съответствие с приложение VII.

Член 5

Задължения на доставчик на услуги, предоставящ хостинг платформи в интернет

Когато доставчик на хостинг услуги съгласно посоченото в член 14 от Директива № 2000/31/ЕО дава възможност за продажба на електронни екрани чрез своята интернет страница, той осигурява възможност за показване на електронния етикет и на електронния продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, чрез визуализиращия механизъм в съответствие с разпоредбите на приложение VIII, и информира търговеца за задължението да ги показва.

Член 6

Методи на измерване

Предоставяната по членове 3 и 4 информация трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатите съвременни измервателни и изчислителни методи, определени в приложение IV.

Член 7

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение IX, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в параграф 3 от член 8 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 8

Преглед

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък и представя резултатите от този преглед, включително, ако е целесъобразно, проектопредложение за преработка, на Консултативния форум не по-късно от 25 декември 2022 г.

При прегледа се оценява по-специално следното:

а)

дали е (или все още е) целесъобразно да има отделни категоризации по отношение на консумацията на енергия за SDR и HDR;

б)

допустимите отклонения при проверка, определени в приложение IX;

в)

дали в обхвата трябва да бъдат включени други електронни екрани;

г)

целесъобразността на различното третиране на по-големите и по-малките продукти;

д)

дали е възможно да се разработят подходящи методи за уведомяване за потреблението на енергия;

е)

възможността да се работи по аспектите на кръговата икономика.

Освен това Комисията преразглежда етикета с цел преобразуване на неговата скала, когато са изпълнени изискванията на член 11 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 9

Отмяна

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Член 10

Преходни мерки

От 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г. продуктовият фиш, който се изисква по член 3, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1062/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя в печатна форма заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца продуктовият фиш се предоставя на разположение в печатна форма.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2021 г. Член 3, точка 1, буква а) обаче се прилага от 1 ноември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).

(3)  Съобщение на Комисията. Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г., COM(2016) 773 final, 30.11.2016 г.

(4)  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

(5)  Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 42).

(6)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(7)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно определени правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(8)  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).

(9)  Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“, режим „изключен“ и мрежови режим на готовност (ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45).

(10)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).

(12)  Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17).

(13)  Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения за целите на приложенията

Прилагат се следните определения:

1)

индекс на енергийна ефективност(EEI) означава индекс на относителната енергийна ефективност на електронен екран, както е посочено в приложение II, раздел Б;

2)

голям динамичен обхват (HDR)“ означава метод за увеличаване на контраста на изображението на електронен екран чрез използване на метаданни, генерирани при създаването на видеоматериала, които се обработват от схемите за управление на екрана с цел да се постигнат контраст и цветопредаване, които се възприемат от човешкото око като по-реалистични от постиганите при екрани, които не притежават възможности за HDR;

3)

контраст“ означава разликата между върховата яркост и нивото на черното при дадено изображение;

4)

яркост“ означава фотометричната мярка за светлинен интензитет на единица площ за светлина, разпространяваща се в определена посока, и се изразява в кандели на квадратен метър (cd/m2). Терминът „яркост“ често се използва за обозначаване на субективното усещане за яркост на електронния екран;

5)

автоматично регулиране на яркостта (ABC)“ означава автоматичен механизъм, който, когато е активиран, управлява яркостта на електронния екран в зависимост от нивото на околната светлина, падаща върху предната страна на екрана;

6)

по подразбиране“ по отношение на конкретна характеристика или настройка, означава стойността на конкретна характеристика, както е зададена фабрично и е на разположение, когато клиентът използва продукта за първи път, както и след като е била задействана функцията „възстановяване на фабричните настройки“, когато продуктът позволява това.

7)

пиксел (елемент на изображението)“ означава площта на най-малкия елемент на изображението, който може да бъде различен от съседните му елементи;

8)

режим „включен“ или „активен режим“ означава състояние, в което електронният екран е свързан с източник на захранване, активиран е и предоставя една или повече от своите функции за визуализиране;

9)

задължително меню“ означава специално меню, което се появява при първоначалното пускане на електронния екран или след възстановяване на фабричните настройки и предоставя набор от настройки на екрана, които са зададени предварително от доставчика;

10)

нормална конфигурация“ означава настройка на екрана, която се препоръчва от доставчика на крайния потребител от първоначалното меню за настройка, или фабричната настройка, при която електронният екран работи, когато се използва по предназначение. Тази конфигурация трябва да осигурява оптимално качество за крайния потребител в предвидената среда и за предвидената употреба. Нормалната конфигурация е състоянието, в което се измерват стойностите за режим „изключен“, режим „в готовност“, мрежови режим „в готовност“ и режим „включен“;

11)

най-ярка конфигурация в режим „включен“ означава предварително настроен от доставчика режим на електронния екран, при който се получава приемливо изображение с най-високата измерена яркост.

12)

магазинен режим“ означава конфигурацията на електронния екран, предвидена за използване специално при демонстриране на електронния екран, например в условия на силна светлина (в магазин), при която няма функция за автоматично изключване, ако не бъде установено действие на потребителя или присъствие.

13)

датчик за присъствие в помещението“ или „датчик за разпознаване на жестове“ или „датчик за присъствие“ означава датчик, който следи и реагира на движение в пространството около продукта и може да подава сигнал, предизвикващ преминаването на продукта в режим „включен“. Изтичането на определен период от време без наличие на движение може да се използва като сигнал за превключване в режим „в готовност“ или мрежови режим „в готовност“;

14)

режим „изключен“ означава състояние, при което електронният екран е свързан към захранващата електрическа мрежа, но не предоставя никакви функции; следните състояния също се считат за режим „изключен“:

1)

състоянията, осигуряващи само индикация за режим „изключен“;

2)

състоянията, осигуряващи само функции, чиято цел е да осигурят електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1);

15)

режим „в готовност“ означава състояние, при което електронният екран е свързан към електрическата мрежа или източник на постоянно напрежение, може да функционира по предназначение само ако получава енергия от този източник и предлага единствено следните функции, които могат да се поддържат за неопределен период от време:

функция за повторно активиране (със или без индикация, че тази функция е на разположение), и/или

показване на информация или състояние;

16)

„функция за повторно активиране“ означава функция, която позволява посредством дистанционен превключвател, устройство за дистанционно управление, вътрешен датчик, таймер или, за екрани в мрежови режим „в готовност“, чрез мрежата да се превключва от режим „в готовност“ или мрежови режим „в готовност“ към режим, различен от режим „изключен“, предоставящ допълнителни функции;

17)

„начин за визуализиране“ означава екран, включително сензорен екран или друга технология за показване на изображения, използван(а) за показване на потребителя на съдържание от интернет;

18)

„вложено показване“ означава интерфейс за визуализиране, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишка върху изображението или набора от данни, преминаване с мишката над него или (при сензорен екран) чрез извеждането му на преден план;

19)

сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екранът на таблетен компютър, таблет или смартфон;

20)

алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни в приложения за синтез на говор;

21)

„външно захранващо устройство (ВЗУ)“ означава устройство съгласно определеното в Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията (2);

22)

стандартизирано ВЗУ“ означава външно захранващо устройство, проектирано да осигурява захранване на различни устройства и отговарящо на стандарт, издаден от международна организация за стандартизация;

23)

код за бърз отговор (QR)“ означава матричен код, присъстващ върху енергийния етикет на модела на продукта, препращащ към информацията за този модел, намираща се в публично достъпната част на продуктовата база данни;

24)

мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки и архитектура, която включва физически компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

25)

мрежов интерфейс“ (или „мрежов порт“) означава жичен или безжичен физически интерфейс, осигуряващ мрежова връзка, чрез който могат да се задействат от разстояние функции на електронния екран и да се получават или изпращат данни. Интерфейси за въвеждане на данни като видео- и аудиосигнали, които обаче не произхождат от мрежов източник и не използват мрежов адрес, не се считат за мрежов интерфейс;

26)

достъпност по мрежа“ означава способността на електронния екран да задейства функции, след като мрежов интерфейс е разпознал сигнал за задействане от разстояние;

27)

екран с мрежова връзка“ означава електронен екран, който може да се свърже към мрежа посредством един от своите мрежови интерфейси, ако функцията е активирана;

28)

мрежови режим „в готовност“ означава състояние, при което електронният екран може да възобнови изпълнението на функция, след като получи сигнал за задействане от разстояние чрез мрежов интерфейс;


(1)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост. (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията от 1 октомври 2019 г. за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (ОВ L 272, 25.10.2019 г., стр. 95).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на даден електронен екран се определя на базата на неговия индекс на енергийна ефективност за етикета (EEIlabel ) съгласно посоченото в таблица 1. Индексът EEIlabel на даден електронен екран се определя в съответствие с част Б от настоящото приложение.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност на електронни екрани

Клас на енергийна ефективност

Индекс на енергийна ефективност (EEIlabel )

A

EEIlabel < 0,30

B

0,30 ≤ EEIlabel < 0,40

C

0,40 ≤ EEIlabel < 0,50

D

0,50 ≤ EEIlabel < 0,60

E

0,60 ≤ EEIlabel < 0,75

F

0,75 ≤ EEIlabel < 0,90

G

0,90 ≤ EEIlabel

Б.   Индекс на енергийна ефективност (EEIlabel )

Индексът на енергийна ефективност (EEIlabel ) на електронния екран се изчислява по следната формула:

Formula

където:

A представлява площта на видимата повърхност в dm2;

Pmeasured е измерената мощност в режим „включен“, във ватове, при нормална конфигурация и настройки, както е посочено в таблица 2;

corrl е корекционен коефициент, определен, както е указано в таблица 3.

Таблица 2

Измерване на Pmeasured

Ниво на динамичния обхват

Pmeasured

Стандартен динамичен обхват (SDR): PmeasuredSDR

Консумираната мощност във ватове (W) в режим „включен“, измерена при показване на стандартизирани изпитвателни последователности от движещи се изображения в динамично излъчвано съдържание. Когато са приложими допуски в съответствие с част В от настоящото приложение, те следва да се приспаднат от Pmeasured .

Голям динамичен обхват (HDR)

PmeasuredHDR

Консумираната мощност във ватове (W) в режим „включен“, измерена както за PmeasuredSDR , но с функция HDR, включена от метаданните в стандартизираните изпитвателни последователности за HDR. Когато са приложими допуски в съответствие с част В от настоящото приложение, те следва да се приспаднат от Pmeasured .


Таблица 3

Стойност corrl

Тип на електронния екран

Стойност corrl

Телевизор

0,0

Монитор

0,0

Цифрово информационно табло

0,00062 * (lum-500) * A

където „lum“ е върхова яркост на бялото в cd/m2 при най-яркия от предварително зададените режими на екрана, а A е площта на екрана в dm2

В.   Надбавки и корекции за целите на изчисляването на EEIlabel

Счита се, че електронните екрани с автоматично регулиране на яркостта (ABC) отговарят на условията за намаляване на Pmeasured с 10 %, ако отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)

автоматичното регулиране на яркостта е включено в нормалната конфигурация на електронния екран, както и във всяка друга конфигурация със стандартен динамичен обхват, която е достъпна за крайния потребител;

б)

стойността на Pmeasured при нормална конфигурация се измерва при изключено автоматично регулиране на яркостта или, ако то не може да бъде изключено, при стойност на осветеността от околната светлина 100 lx, измерена при датчика за ABC;

в)

ако е приложимо, стойността на Pmeasured при изключено автоматично регулиране на яркостта е по-голяма или равна на мощността в режим „включен“, измерена с включено автоматично регулиране на яркостта при стойност на осветеността от околната светлина 100 lx, измерена при датчика за ABC;

г)

при включено автоматично регулиране на яркостта измерената стойност на мощността в режим „включен“ трябва да намалява с 20 % или повече, когато стойността на осветеността от околната светлина, измерена при датчика за ABC, бъде намалена от 100 на 12 lx;

д)

автоматичното регулиране на яркостта отговаря на всички изброени по-долу характеристики, когато условията на околната осветеност, измерени при датчика за ABC, се променят:

измерената яркост на екрана при 60 lx е между 65 % и 95 % от яркостта, измерена при 100 lx;

измерената яркост на екрана при 35 lx е между 50 % и 80 % от яркостта, измерена при 100 lx;

измерената яркост на екрана при 12 lx е между 35 % и 70 % от яркостта, измерена при 100 lx.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикет за електронни екрани

1.   ЕТИКЕТ

Image 1

Етикетът за електронни екрани съдържа следната информация:

I.

QR код;

II.

име или търговска марка на доставчика;

III.

идентификатор на модела, предлаган от доставчика;

IV.

скала на класовете на енергийна ефективност от А до G;

V.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II, раздел Б, като се използва PmeasuredSDR ;

VI.

консумация на енергия в режим „включен“ в kWh за1 000часа, когато се възпроизвежда съдържание във формат SDR, закръглена до най-близкото цяло число;

VII.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II, раздел Б, като се използва PmeasuredHDR ;

VIII.

консумация на енергия в режим „включен“ в kWh за1 000часа, когато се възпроизвежда съдържание във формат HDR, закръглена до най-близкото цяло число;

IX.

видим диагонал на екрана в сантиметри и инчове и хоризонтална и вертикална разделителна способност в пиксели;

X.

номер на настоящия регламент, „2019/2013“.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

Image 2

Като:

а)

Етикетът е широк най-малко 96 mm и висок най-малко 192 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, съдържанието му трябва независимо от това да остане с размери, пропорционални на спецификациите по-горе. За електронни екрани с размер на диагонала на видимата площ, по-малък от 127 cm (50 инча), етикетът може да бъде отпечатан в намален мащаб, но не може да е под 60 % от нормалния си размер; неговото съдържание обаче трябва да съответства пропорционално на спецификациите по-горе, а кодът QR — да може все още да бъде разчитан от общодостъпни четци QR, като например вградените в смартфони.

б)

Фонът на етикета е 100 % бял.

в)

Шрифтовете са Verdana и Calibri.

г)

Размерите и спецификациите на елементите на етикета са съгласно посоченото в оформлението на етикета.

д)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 0,70,100,0: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

е)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image 3

логотипът на ЕС има следните цветове:

фон: 100,80,0,0:

звезди: 0,0,100,0:

Image 4

цветът на логотипа за енергия е: 100,80,0,0:

Image 5

кодът QR е в 100 % черен цвят;

Image 6

името на доставчика е в 100 % черен цвят и с получер шрифт Verdana 9 пункта;

Image 7

идентификаторът на модела е в 100 % черен цвят и с нормален шрифт Verdana 9 пункта;

Image 8

скалата от A до G, е както следва:

буквите на скалата на енергийния клас са в 100 % бял цвят, а шрифтът е получер Calibri 19 пункта; буквите трябва да са центрирани върху една ос на 4,5 mm от лявата страна на стрелките;

цветовете на стрелките A до G на скалата на енергийния клас са следните:

Клас А: 100,0,100,0:

Клас B: 70,0,100,0:

Клас C: 30,0,100,0:

Клас D: 0,0,100,0:

Клас Е: 0,30,100,0:

Клас F: 0,70,100,0:

Клас G: 0,100,100,0;

Image 9

вътрешните разделителни линии са с дебелина 0,5 пункта, в 100 % черен цвят;

Image 10

буквата на класа на енергийна ефективност е в 100 % бял цвят и с получер шрифт Calibri 33 пункта; стрелката на класа на енергийна ефективност и съответната стрелка в скалата от А до G са разположени така, че техните върхове са подравнени. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, която е в 100 % черен цвят;

Image 11

стойността на консумираната енергия в режим SDR се изписва с получер шрифт Verdana 28 пункта; мерната единица „kWh/1 000h“ е с нормален шрифт Verdana 16 пункта. Текстът е центриран и цветът му е 100 % черен;

Image 12

пиктограмите за HDR и за екрана са в 100 % черен цвят и в съответствие с показаното в оформлението на етикета; текстовете (числа и мерни единици) са в 100 % черен цвят и съответстват на посоченото по-долу:

буквите на класовете на енергийна ефективност (от А до G) са центрирани над пиктограмата за HDR, като буквата на приложимия клас на енергийна ефективност е с получер шрифт Verdana 16 пункта, а останалите букви са с нормален шрифт Verdana 10 пункта; под пиктограмата за HDR се изписва центрирано стойността на консумацията на енергия в HDR, с получер шрифт Verdana 16 пункта, като мерната единица „kWh/1 000h“ е с нормален шрифт Verdana 10 пункта;

текстовете на пиктограмата за екрана са с нормален шрифт Verdana 9 пункта и са разположени, както е показано в оформлението на етикета;

Image 13

номерът на регламента е в 100 % черен цвят и с нормален шрифт Verdana 6 пункта;


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Измервателни методи и изчисления

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, като се използват хармонизираните стандарти, чиито номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или други надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище. Те трябва да са в съответствие с разпоредбите, установени в настоящото приложение.

Измерванията и изчисленията трябва да са съобразени с техническите определения, условия, формули и параметри, описани в настоящото приложение. Електронни екрани, които могат да работят както в режим 2D, така и в режим 3D, се изпитват при работа в режим 2D.

Електронен екран, който е разделен на две или повече физически отделни части, но е пуснат на пазара в една опаковка, се разглежда като един-единствен електронен екран за целите на проверката на съответствието с изискванията от настоящото приложение. Когато няколко електронни екрана, които могат да се пускат на пазара поотделно, са обединени в една система, отделните електронни екрани се третират поотделно.

1.   ИЗМЕРВАНИЯ НА КОНСУМИРАНАТА МОЩНОСТ В РЕЖИМ „ВКЛЮЧЕН“

Измерванията на консумираната мощност в режим „включен“ трябва да отговарят на всички посочени по-долу общи условия:

а)

Електронните екрани се измерват в нормалната им конфигурация.

б)

Измерванията се извършват при температура на околната среда 23 °C +/– 5 °C.

в)

За измерванията се използват изпитвателни цикли с динамичен видеосигнал, носещ типично телевизионно съдържание за електронни екрани в стандартен динамичен обхват (SDR). За измерването в режим HDR електронният екран трябва автоматично и правилно да реагира на метаданните за HDR от изпитвателния цикъл. Измерва се средната консумирана мощност в продължение на 10 последователни минути.

г)

Измерванията се извършват, след като електронният екран е бил в режим „изключен“ (или ако няма такъв — в режим „в готовност“) минимум 1 час, непосредствено следван от минимум 1 час в режим „включен“, и трябва да приключат преди изтичането на максимум 3 часа в режим „включен“. Съответният видеосигнал се визуализира през цялото време, докато екранът е в режим „включен“. За електронни екрани, за които е известно, че се стабилизират в рамките на 1 час, тези времеви интервали могат да бъдат намалени, ако може да се докаже, че резултатите от измерванията не се отклоняват с повече от 2 % от тези, които биха били постигнати при тук дадените времеви интервали.

д)

Когато е налице автоматично регулиране на яркостта, то се изключва за извършването на измерванията. Ако автоматичното регулиране на яркостта не може да се изключи, измерванията се извършват при осветеност от околната светлина 100 lx, измерена при датчика за автоматично регулиране на яркостта.

2.   ИЗМЕРВАНИЯ НА ВЪРХОВАТА ЯРКОСТ НА БЯЛОТО

Измерванията на върховата яркост на бялото се извършват:

а)

с яркомер, който открива онази част от екрана, която показва напълно (100 %) бяло изображение, представляващо част от изпитвателна таблица за „изпитване на целия екран“, която не надвишава средното ниво на яркостта (APL), при което възниква някакво ограничение на мощността или друга нередност;

б)

без да се смущава работата на яркомера в точката на измерване върху електронния екран, докато се превключва между нормалната конфигурация и конфигурацията с най-висока яркост в режим „включен“.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Продуктов информационен лист

Съгласно член 3, точка 1, буква б) доставчиците въвеждат в продуктовата база данни информацията, определена в таблица 4.

В ръководството за продукта или в друга документация, предоставяна с продукта, трябва да има ясна и разбираема за човек препратка към образеца в продуктовата база данни под формата на URL, или QR код, или регистрационен номер на продукта.

Таблица 4

Информация, подредба и формат на продуктовия информационен лист

 

Информация

Стойност и точност

Мерна единица

Бележки

1.

Наименование или търговска марка на доставчика;

ТЕКСТ

 

 

2.

Идентификатор на модела, предлаган от доставчика

ТЕКСТ

 

 

3.

Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка, доставчикът не вписва тези данни.

4.

Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)

X,X

W

Закръглена до първия знак след десетичната запетая за стойности до 100 W и до цяло число за стойности от 100 W нагоре.

5.

Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] или „не е приложимо“

 

Ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка, доставчикът не вписва тези данни. Задава се стойност „не е приложимо“, ако режимът не се прилага.

6.

Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR)

X,X

W

Закръглена до първия знак след десетичната запетая за стойности до 100 W и до цяло число за стойности от 100 W нагоре (задава се стойност 0 (нула), ако е избрано „не е приложимо“).

7.

Консумирана мощност в режим „изключен“

X,X

W

 

8.

Консумирана мощност в режим „в готовност“

X,X

W

 

9.

Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“

X,X

W

 

10.

Категория на електронния екран

[телевизор/монитор/информационно табло/други]

 

Изберете една възможност.

11.

Съотношение на размерите

X

:

Y

цяло число

Напр. 16:9, 21:9 и т.н.

12.

Разделителна способност на екрана (пиксели)

X

x

Y

пиксели

Хоризонтални и вертикални пиксели

13.

Диагонал на екрана

X,X

cm

В cm според Международната система единици (SI), закръглено до най-близкото цяло число.

14.

Диагонал на екрана

X

инчове

По избор, в инчове, закръглено до най-близкото цяло число

15.

Видима площ на екрана

X,X

cm2

Закръглено до първия знак след десетичната запетая

16.

Използвана технология на панела

ТЕКСТ

 

Напр. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD и т.н.

17.

Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)

[ДА/НЕ]

 

Трябва да бъде активирано по подразбиране (ако отговорът е ДА).

18.

Наличие на датчик за гласово разпознаване

[ДА/НЕ]

 

 

19.

Наличие на датчик за присъствие в помещението

[ДА/НЕ]

 

Трябва да бъде активиран по подразбиране (ако отговорът е ДА).

20.

Честота на обновяване на изображението

X

Hz

 

21.

Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (до):

ДД ММ ГГГГ

дата

От приложение II, раздел Д, точка 1 към Регламент (ЕС) № 2019/2021 на Комисията (1).

22.

Минимална гарантирана наличност на резервни части (до):

ДД ММ ГГГГ

дата

От приложение II, раздел Г, точка 5 към Регламент (ЕС) 2019/2021.

23.

Минимална гарантирана поддръжка за продукта (до):

ДД ММ ГГГГ

дата

 

24.

Тип на електрозахранващото устройство

Вътрешно/външно/стандартизирано

 

Изберете една възможност.

i)

Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта)

Стандартно наименование

ТЕКСТ

 

 

 

Напрежение на входа

X

V

 

Напрежение на изхода

X

V

 

ii)

Подходящо стандартизирано външно захранващо устройство (ако не е включено в опаковката заедно с продукта)

Стандартно наименование

ТЕКСТ

 

Задължително само ако ВЗУ не е включено в опаковката, незадължително в останалите случаи.

 

 

Необходимо напрежение на изхода

X,X

V

Задължително само ако ВЗУ не е включено в опаковката, незадължително в останалите случаи.

 

 

Необходим подаван ток

X,X

A

Задължително само ако ВЗУ не е включено в опаковката, незадължително в останалите случаи.

 

 

Необходима честота на тока

X

Hz

Задължително само ако ВЗУ не е включено в опаковката, незадължително в останалите случаи.


(1)  Регламент (ЕС) 2019/2021 на Комисията от 1 октомври 2019 г. за определяне на изисквания за екопроектиране за електронни екрани съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията (вж. страница 241 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Техническа документация

Техническата документация, упомената в член 3, точка 1, буква г), трябва да съдържа:

1)

идентификационни данни (общо описание на модела):

а)

търговска марка и идентификатор на модела;

б)

име, адрес, регистрирано търговско наименование на доставчика;

2)

препратки към прилаганите хармонизирани стандарти, други стандарти и спецификации за измерване, използвани за измерване на техническите параметри и извършените изчисления;

3)

конкретни предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато моделът се сглобява, монтира и изпитва;

4)

списък на всички еквивалентни модели, включително идентификаторите им;

5)

измерени технически параметри на модела и изчисленията, извършени с измерените параметри, както е посочено в таблица 5;

Таблица 5

Измервани технически параметри

 

 

Стойност и точност

Мерна единица

Бележки

 

Общи положения

 

 

 

1.

Температура на околната среда

XX,XX

°C

 

2.

Изпитвателно напрежение

X

V

 

3.

Честота

X,X

Hz

 

4.

Общ коефициент на хармоници в електрозахранващата мрежа

X

%

 

 

За режим „включен“

 

 

 

5.

Върхова яркост на бялото в конфигурацията с най-висока яркост в режим „включен“

X

cd/m2

 

6.

Върхова яркост на бялото в нормалната конфигурация

X

cd/m2

 

7.

Съотношение на върховите яркости на бялото (изчислено)

X,X

%

Стойността от ред 6 по-горе, разделена на стойността от ред 5 по-горе, и резултатът умножен по 100

 

За APD

 

 

 

8.

Период от време, в който електронният екран остава в режим „включен“, преди да премине автоматично в режим „в готовност“ или режим „изключен“, или в друго състояние, в което консумацията на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“.

mm:ss

 

 

 

За телевизори: измерената стойност на времето, изтекло от последното взаимодействие с потребителя до автоматичното преминаване на телевизора в режим „в готовност“, режим „изключен“ или друго състояние, в което потреблението на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“.

mm:ss

 

 

 

За телевизори, оборудвани с датчик за присъствие в помещението: измерената стойност на времето до автоматичното преминаване на телевизора в режим „в готовност“, режим „изключен“ или друго състояние, в което потреблението на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“, когато не е открито присъствие.

mm:ss

 

 

 

За електронни екрани, различни от телевизори и студийни видеомонитори: измерената стойност на времето до автоматичното преминаване на електронния екран в режим „в готовност“, режим „изключен“ или друго състояние, в което потреблението на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“, когато не е открит входен сигнал.

mm:ss

 

 

 

За автоматично регулиране на яркостта (ABC)

 

 

Ако функцията е налична и активирана по подразбиране (както е в приложение V, таблица 4)

9.

Средна стойност на консумираната от електронния екран мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 100 lx и 12 lx, измерена при датчика за автоматично регулиране на яркостта.

X,X

W

 

10

Процентно намаление на мощността, дължащо се на автоматичното регулиране на яркостта при промяна на осветеността от околната светлина от 100 lx на 12 lx.

X,X

%

 

11

Върхова яркост на бялото при всяка от следните стойности за осветеността от околната светлина, измерени при датчика за автоматично регулиране на яркостта на електронния екран: 100 lx, 60 lx, 35 lx, 12 lx.

x

cd/m2

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 100 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X,X

W

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 12 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X,X

W

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 60 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X

cd/m2

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 35 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X

cd/m2

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 12 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X

cd/m2

 

6)

изисквания за допълнителна информация:

а)

входен съединител за сигналите за звук и изображение, използвани за изпитването;

б)

информация и документация относно измервателната апаратура, постановката и схемите, използвани за електрическо изпитване;

в)

всякакви други условия на изпитване, които не са описани или определени в буква б);

г)

за режим „включен“:

i)

характеристиките на динамичния видеосигнал от телевизионно разпръскване, носещ типично за телевизионното разпръскване съдържание; при динамичен видеосигнал от телевизионно разпръскване във формат HDR електронният екран трябва автоматично да се превключва в режим HDR въз основа на метаданните на този сигнал;

ii)

последователността от стъпки за постигане на устойчиво състояние по отношение на консумираната мощност; както и

iii)

настройките на изображението, използвани за измерването на най-високата стойност на върховата яркост на бялото, и изпитвателната таблица на видеосигнала, използвана за измерването;

д)

за режим „в готовност“ и режим „изключен“:

i)

използван измервателен метод;

ii)

описание на начина на избор или програмиране на режима, включително всякакви усъвършенствани функции за повторно активиране; както и

iii)

последователност от събития за преминаването на електронния екран в това състояние, когато той автоматично променя режима си;

е)

за електронни екрани с обозначен интерфейс за сигнал от компютър:

i)

потвърждение, че електронният екран изпълнява с предимство посочените в точка 6.2.3 от приложение II към Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията (1) протоколи за управление на потреблението на енергия от компютърни екрани. Докладва се всяко отклонение от протоколите;

ж)

само за мрежови електронни екрани:

i)

брой и вид на мрежовите интерфейси и, с изключение на интерфейсите за безжична мрежа, тяхното местоположение върху корпуса на електронния екран;

ii)

дали електронният екран отговаря на изискванията за екран с функционални възможности HiNA; ако не е предоставена информация се счита, че електронният екран не разполага с функционални възможности HiNA; както и

iii)

информация дали даден мрежови електронен екран предоставя функционални възможности, позволяващи на функцията за управление на консумацията на енергия и/или на потребителя да превключва електронния дисплей от мрежови режим „в готовност“ към режим „в готовност“, или режим „изключен“, или друго състояние, в което потреблението на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“, включително допуска за усъвършенстваната функция за повторно активиране, ако има такъв;

з)

за всеки вид мрежов порт:

i)

времето по подразбиране (mm:ss), след изтичането на което функцията за управление на консумацията на енергия превключва дисплея в мрежови режим „в готовност“; както и

ii)

събитието, което се използва като сигнал за повторно активиране на електронния дисплей;

7)

когато информацията, включена в досието с техническата документация за конкретен модел електронен екран, е получена:

а)

от модел, който има същите технически характеристики, които са от значение за подлежащата на предоставяне техническа информация, но е произведен от друг производител, или

б)

чрез изчисление въз основа на проект на друг модел или чрез екстраполация от друг модел от същия или от друг доставчик, или и двете;

техническата документация трябва да включва, ако е необходимо, данни относно въпросното изчисление, оценката, която доставчиците са направили, за да проверят точността на изчислението, както и, ако е целесъобразно, декларация за идентичност между моделите на различни доставчици; и

8)

ако координатите за връзка с лицето, упълномощено да обвързва доставчика, не са включени в техническата информация, качена в базата данни, те се предоставят при поискване на органите за надзор на пазара или на Комисията, за да могат те да изпълняват своите задачи съгласно настоящия регламент.


(1)  Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която се предоставя във визуални реклами и рекламни материали с технически характер при продажби от разстояние и телемаркетинг, освен при продажби от разстояние чрез интернет

1.   

Във визуални реклами, за да се гарантира спазването на изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква д) и в член 4, буква г), класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, трябва да бъдат показани, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

2.   

В рекламните материали с технически характер, с цел осигуряване на съответствие с изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква е) и в член 4, буква д), енергийният клас и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, се изобразяват, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

3.   

При всяка продажба от разстояние на базата на хартиен носител трябва да се посочва енергийният клас и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, според посоченото в точка 4 от настоящото приложение.

4.   

Класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност се представят в съответствие с указаното на фигура 1 със:

а)

стрелка, която съдържа буквата на класа на енергийна ефективност, със 100 % бял цвят и с получер шрифт Calibri с размер, който е поне колкото този на цената, когато последната е посочена;

б)

цвят на стрелката, съвпадащ с цвета на класа на енергийна ефективност;

в)

спектър от налични класове на енергийна ефективност в 100 % черен цвят; и

г)

такъв размер, че стрелката да е ясно видима и четлива. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност трябва да е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с рамка с дебелина 0,5 пункта и 100 % черен цвят, разположена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност.

Чрез дерогация, ако визуалните реклами, рекламните материали с технически характер или материалите за продажби от разстояние чрез хартиен носител се отпечатват в един цвят, стрелката в такива визуални реклами, рекламни материали с технически характер или материали за продажби от разстояние чрез хартиен носител, може да бъде едноцветна.

Фигура 1

Многоцветна/едноцветна стрелка наляво/надясно с посочен спектър от класове на енергийна ефективност

Image 14

5.   

При продажбите от разстояние чрез телемаркетинг, клиентът изрично трябва да бъде информиран за класа на енергийна ефективност на продукта и за спектъра от класове на енергийна ефективност, посочен върху етикета, както и за възможността да се запознае с етикета и продуктовия информационен лист чрез уеб страницата на продуктовата база данни или като поиска печатно копие.

6.   

Във всички ситуации, посочени в точки 1—3 и точка 5, клиентът трябва да може да получи при поискване печатно копие на етикета и продуктовия информационен лист.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която се предоставя при продажби от разстояние по интернет

1.   

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква ж), се изобразява чрез визуализиращия механизъм в близост до цената на продукта. Размерът на етикета трябва да е такъв, че етикетът да бъде ясно видим и четим и да е пропорционален на размера, посочен в точка 2, буква а) от приложение III. Етикетът може да се показва посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, осигуряващо достъп до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката върху изображението, преминаване с мишката над него или (при сензорен екран) чрез извеждането му на преден план.

2.   

Изображението, осигуряващо достъп до етикета в случай на вложено показване, както е посочено на фигура 2, трябва:

а)

да бъде стрелка с цвят, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

да показва върху стрелката класа на енергийна ефективност на продукта в 100 % бял цвят, с получер шрифт Calibri с размер, еквивалентен на този, използван за цената;

в)

да съдържа спектъра от налични класове на енергийна ефективност в 100 % черен цвят; и

г)

да е в един от следните два формата, като размерът му е такъв, че стрелката да е ясно видима и четлива. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност трябва да е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с видима рамка със 100 % черен цвят, разположена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност:

Фигура 2

Многоцветна стрелка наляво/надясно с посочен спектър от класове на енергийна ефективност

Image 15

3.   

В случай на вложено показване, последователността на изобразяване на етикета е както следва:

а)

изображението, посочено в точка 2 от настоящото приложение, се показва чрез визуализиращия механизъм в близост до цената на продукта;

б)

изображението препраща към етикета, определен в приложение III;

в)

етикетът се показва след щракване с мишката върху изображението, преминаване с мишката над него или (при сензорен екран) чрез извеждането му на преден план;

г)

етикетът се показва като изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen);

д)

при извеждането на преден план на етикета при сензорни екрани се прилагат конвенциите за извеждане на преден план на обекти при устройства със сензорни екрани;

е)

показването на етикета се преустановява посредством избор на функция „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне; и

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда, когато етикетът не може да бъде показан, трябва да съдържа класа на енергийна ефективност на продукта, изписан с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

4.   

Съответният продуктов информационен лист, предоставен от доставчиците съгласно член 3, точка 1, буква з), се показва чрез визуализиращия механизъм в близост до цената на продукта. Големината на продуктовия информационен лист трябва да е такава, че информацията да е ясно видима и четлива. Продуктовият информационен лист може да бъде визуализиран чрез вложено показване, или чрез препратка към продуктовата база данни, като в този случай хипервръзката, използвана за достигане до продуктовия информационен лист, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов информационен лист“. Ако се използва вложено показване, продуктовият информационен лист се появява при първото щракване с мишката върху хипервръзката, преминаване с мишката над нея или извеждането ѝ на преден план.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения се отнасят само до проверката на параметрите, измерени от органите на държавите членки, и не се използват от доставчика като допустимо отклонение за определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени на етикета или в продуктовия информационен лист, не трябва да са по-благоприятни за доставчика от посочените в техническата документация.

Когато даден модел продукт е проектиран така, че да може да разпознава дали е в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагира по специален начин, като автоматично изменя своята производителност по време на изпитване, с цел да постигне по-благоприятни показатели за някой от параметрите, посочени в настоящия регламент или включени в техническата документация или някой от придружаващите документи, моделът и всички еквивалентни на него модели се считат за несъответстващи.

За целите на проверката на съответствието на даден модел на продукт с изискванията, определени в настоящия регламент, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само един екземпляр от модела.

2)

Счита се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако:

а)

стойностите, посочени в техническата документация съгласно член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369 (обявени стойности), и когато е приложимо — стойностите, използвани за изчисляване на тези стойности, не са по-благоприятни за доставчика от съответните стойности, посочени в протоколите от изпитванията;

б)

публикуваните в етикета и продуктовия информационен лист стойности не са по-благоприятни за доставчика от обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика от класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на екземпляра от съответния модел, установените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 6.

3)

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички еквивалентни на него модели не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не бъде постигнат резултатът, посочен в точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни екземпляра от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни екземпляра могат да бъдат от един или от няколко еквивалентни модела.

5)

Ако средноаритметичното на стойностите, установени за тези три екземпляра, попада в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 6, се смята, че моделът съответства на изискванията.

6)

Ако не бъде постигнат резултатът, посочен в точка 5, се смята, че съответният модел и всички еквивалентни на него модели не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложение IV.

Органите на държавите членки прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 6, и използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1—7. Не се прилагат никакви други допустими отклонения — например определени в хармонизирани стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 6

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролни допустими отклонения

Консумирана мощност в режим „включен“ (Pmeasured , W);

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 7 %.

Консумация на мощност в режим „изключен“, режим „в готовност“ и мрежови режим „в готовност“ (във ватове), според случая

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 0,10 W, ако обявената стойност е 1,00 W или по-малко, или с повече от 10 %, ако обявената стойност е над 1,00 W.

Видим диагонал на екрана в сантиметри (и в инчове, ако е обявено)

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 1 cm или 0,4 инча.

Видима площ на екрана в dm2

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 0,1 dm2.

Разделителна способност на екрана в хоризонтални и вертикални пиксели.

Определената стойност (*1) не трябва да се различава от обявената стойност.


(*1)  Когато се изпитват три допълнителни екземпляра съгласно предписаното в точка 4, определената стойност е средноаритметичното на стойностите, определени за тези три допълнителни екземпляра.


5.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/29


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2017/1369 оправомощава Комисията да приема делегирани актове по отношение на етикетирането или преобразуването на скалата на етикетите на продуктови групи, които имат значителен потенциал за икономии на енергия и, когато е уместно, на други ресурси.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на битови перални машини бяха въведени с Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията (2).

(3)

Разпоредби относно енергийното етикетиране на битови перални машини със сушилня бяха въведени с Директива 96/60/ЕО на Комисията (3).

(4)

Със съобщение на Комисията COM(2016)773 final (4) (работен план за екопроектиране), изготвено от Комисията в изпълнение на член 16, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), се определят работни приоритети съгласно рамката за екопроектирането и енергийното етикетиране за периода 2016—2019 г. В работния план за екопроектирането са определени продуктовите групи, свързани с енергопотреблението, които трябва да бъдат смятани за приоритетни при предприемането на подготвителни проучвания и евентуалното приемане на мерки за изпълнение, както и при прегледа на Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията (6), Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 и Директива 96/60/ЕО.

(5)

Мерките от работния план за екопроектирането имат прогнозен потенциал да допринесат за годишни икономии на крайното потребление от общо над 260 TWh през 2030 г., което съответства на намаляване на емисиите на парникови газове с приблизително 100 млн. тона годишно през 2030 г. Битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня са сред групите продукти, посочени в работния план с очаквани годишни икономии на енергия от 2,5 TWh, водещи до намаляване на емисиите на ПГ с 0,8 Mt еквивалент на CO2 годишно и очаквани икономии на вода от 711 милиона m3 през 2030 г.

(6)

Битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня са сред продуктовите групи, посочени в член 11, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1369, за които Комисията следва да приеме до 2 ноември 2018 г. делегиран акт за въвеждане на етикет с преобразувана скала от „A“ до „G“.

(7)

Комисията направи преглед на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 в съответствие с член 7 от този регламент и Директива 96/60/ЕО и извърши анализ на техническите, екологичните и икономическите аспекти на уредите, както и на поведението на потребителя в реалния живот. Прегледът бе извършен в тясно сътрудничество със заинтересовани участници и страни от Съюза и от трети държави. Резултатите от прегледа бяха обявени публично и представени на консултативния форум, създаден по член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(8)

Прегледът достигна до заключението, че е необходимо да се въведат преразгледани изисквания за енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня, и че и двата вида уреди могат да бъдат предмет на един и същ регламент за енергийно етикетиране. Поради това обхватът на настоящия регламент следва да включва битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня.

(9)

Пералните машини и пералните машини със сушилня, които не са за битово използване, имат различни характеристики и употреба. Те са предмет на друг регулаторен акт, по-специално на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно машините (7), и не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. Настоящият регламент за битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня следва да се прилага по отношение на пералните машини и пералните машини със сушилня, независимо от това, къде се използват.

(10)

Екологичните аспекти на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня, установени като важни за целите на настоящия регламент, са консумацията на енергия и вода на етапа на използването, генерирането на отпадъци в края на жизнения цикъл, емисиите във въздуха и водите на етапа на производство (в резултат на добива и преработката на суровини) и на етапа на използването (поради консумацията на електроенергия).

(11)

От прегледа става ясно, че консумацията на електроенергия и вода на продуктите, предмет на настоящия регламент, може допълнително да бъде намалена значително чрез прилагането на мерки за енергийно етикетиране, насочени към по-добро разграничаване между продуктите, което да осигури стимули за потребителите за по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня, и чрез по-добро отговаряне на очакванията на потребителите, използващи програма за пране или пълна програма за пране и сушене, по-специално във връзка с тяхното времетраене.

(12)

Енергийното етикетиране на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня дава възможност на потребителите да правят информиран избор за уреди, които са по-ефективни в енергийно и ресурсно отношение. Разбирането и важността на информацията, предоставена върху етикета, бяха потвърдени чрез специализирана анкета в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(13)

битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня, които се излагат на търговски изложения, следва да са снабдени с енергиен етикет, ако първият екземпляр от модел вече е пуснат на пазара или е пуснат на пазара на търговското изложение.

(14)

Съответните продуктови параметри следва да се измерват, като се използват надеждни, точни и възпроизводими методи. Тези методи следва да са съобразени с общопризнатите най-съвременни измервателни методи, включително и с хармонизирани стандарти, когато такива съществуват, приети от европейските органи по стандартизация, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(15)

Като се отчита растежът на продажбите на продукти, свързани с енергопотреблението, чрез онлайн магазини и платформи за продажби по интернет, а не директно от доставчици, следва да се поясни, че доставчиците на хостинг услуги за онлайн магазини и платформи за продажби по интернет следва да бъдат отговорни за показването на предоставения от доставчика етикет в близост до цената. Те следва да информират доставчика за това задължение, но не следва да са отговорни за точността или съдържанието на предоставените етикет и продуктов информационен лист. По силата на член 14, параграф 1, буква б) от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) за електронната търговия обаче такива интернет платформи за хостинг следва да действат бързо за отстраняване или блокиране на достъпа до информация за въпросния продукт, ако са запознати с несъответствието (напр. липсващ, непълен или неправилен етикет или продуктов информационен лист), например ако са информирани от органа за надзор на пазара. За доставчик, който продава директно на крайните потребители чрез собствения си уебсайт, са в сила задълженията за продажбите от разстояние, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха обсъдени от консултативния форум и с експертите от държавите членки в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(17)

Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 и Директива 96/60/ЕО следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация по отношение на битовите перални машини, захранвани от електрическата мрежа, както и за захранвани от електрическата мрежа битови перални машини със сушилня, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии, включително вградени битови перални машини и вградени битови перални машини със сушилня.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

перални машини и перални машини със сушилня, попадащи в обхвата на Директива 2006/42/ЕО;

б)

захранвани от акумулаторни батерии битови перални машини и захранвани от акумулаторни батерии битови перални машини със сушилня, които могат да бъдат свързани към захранващата електрическа мрежа посредством преобразувател на променлив ток в постоянен ток, купен отделно от съответния уред.

в)

битови перални машини с обявен капацитет, по-малък от 2 kg и битови перални машини със сушилня с обявен капацитет по-малък или равен на 2 kg.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„мрежа“ или „електрическа мрежа“ означава захранване от електроразпределителната мрежа с 230 (± 10 %) волта променливо напрежение с честота 50 Hz;

2)

„автоматична перална машина“ означава перална машина, в която зареденото пране се обработва изцяло от пералната машина, без да е необходима намеса на потребителя в нито един момент от изпълнението на програмата;

3)

„битова перална машина“ означава автоматична перална машина, която почиства и изплаква домакинско пране, като използва вода, прилагайки химически, термични и електрически методи, която притежава също така функция за центрофугиране и за която производителят е заявил в декларацията за съответствие, че съответства на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10) или на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11);

4)

„битова перална машина със сушилня“ означава битова перална машина, която в допълнение към функциите на автоматична перална машина включва в един и същ барабан средство за сушене на тъканите чрез нагряване и обръщане в барабана и за която производителят е заявил в декларацията за съответствие, че е съобразена с Директива 2014/35/ЕС или с Директива 2014/53/ЕС;

5)

„вградена битова перална машина“ означава битова перална машина, която е проектирана, изпитана и пусната на пазара изключително за:

а)

монтиране в ниша или ограждане (отгоре, отдолу и отстрани) с панели;

б)

здраво закрепване към страничните, горната или долната страна на нишата или панелите; както и

в)

оборудване с неразделна заводска лицева част или с лицева част по желание на клиента;

6)

„вградена битова перална машина със сушилня“ означава битова перална машина със сушилня, която е проектирана, изпитана и пусната на пазара изключително за:

а)

монтиране в ниша или ограждане (отгоре, отдолу и отстрани) с панели;

б)

здраво закрепване към страничните, горната или долната страна на нишата или панелите; както и

в)

оборудване с неразделна заводска лицева част или с лицева част по желание на клиента;

7)

„битова перална машина с няколко барабана“ означава битова перална машина, оборудвана с повече от един барабан, било в отделни възли, или в един и същ корпус;

8)

„битова перална машина с няколко барабана със сушилня“ означава битова перална машина със сушилня, оборудвана с повече от един барабан, било в отделни възли, или в един и същ корпус;

9)

„място на продажба“ означава място, където се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане битови перални машини или битови перални машини със сушилня, или и двата вида продукти.

За целите на приложенията допълнителни определения са дадени в приложение I.

Член 3

Задължения на доставчиците

1.   Доставчиците гарантират, че:

а)

всяка битова перална машина и битова перална машина със сушилня се доставя с отпечатан етикет, чийто формат съответства на определения в приложение III, а за битови перални машини с няколко барабана или битови перални машини с няколко барабана със сушилня — в приложение Х;

б)

параметрите на продуктовия информационен лист, посочени в приложение V, се въвеждат в продуктовата база данни;

в)

при поискване на търговеца на битови перални машини и битови перални машини със сушилня продуктовият информационен лист се предоставя на хартиен носител;

г)

съдържанието на техническата документация, определено в приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д)

всяка визуална реклама за конкретен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня съдържа класа на енергийна ефективност и спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII и приложение VIII;

е)

всички технически рекламни материали за конкретен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня, включително в интернет, в които са описани специфичните технически параметри на уреда, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII.

ж)

за всеки модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня на разположение на търговците е предоставен електронен етикет, който е във формàта и съдържа информацията, определени в приложение III;

з)

за всеки модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня на разположение на търговците е предоставен електронен продуктов информационен лист, определен в приложение V.

2.   Класът на енергийна ефективност и класът на излъчван въздушен шум са определени в приложение II и се изчисляват в съответствие с приложение IV.

Член 4

Задължения на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всяка битова перална машина или битова перална машина със сушилня на мястото на продажба, включително на търговски изложения, е снабдена с етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, точка 1, буква а), като на уредите за вграждане този етикет се поставя така, че да вижда ясно, а за всички други уреди – по начин да бъде ясно видим върху външната предна или горна част на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня;

б)

в случай на продажба от разстояние и продажба по интернет етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с приложения VII и VIII;

в)

всяка визуална реклама за конкретен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII;

г)

всички технически рекламни материали за конкретен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня, включително в интернет, в които са описани специфичните технически параметри на уреда, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII.

Член 5

Задължения на интернет платформите за хостинг

Когато доставчик на услуги за хостинг съгласно определението в член 14 от Директива 2000/31/ЕО предоставя възможност за продажба на битови перални машини или битови перални машини със сушилня на своята уебстраница в интернет, доставчикът на услуги осигурява възможност за показване на електронния етикет и електронния продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, на механизма за визуализиране в съответствие с приложение VIII и уведомява търговеца за задължението те да бъдат визуализирани.

Член 6

Методи за измерване

Информацията, която подлежи на предоставяне по членове 3 и 4, се получава с помощта на надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатите измервателни и изчислителни методи на съвременно техническо равнище, определени в приложение IV.

Член 7

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

Държавите членки прилагат процедурата, определена в приложение IX, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в точка 3 от член 8 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 8

Преглед

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък и представя резултатите от този преглед пред консултативния форум, включително, ако е целесъобразно, проект на предложение за промени, не по-късно от 25 декември 2025 г.

При прегледа се прави по-специално оценка на:

а)

възможностите за подобряване на консумацията на енергия, функционалните и екологичните характеристики на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня;

б)

целесъобразността да се запазят две скали за енергийните характеристики на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня;

в)

ефективността на съществуващите мерки за осъществяване на промени в поведението на крайния потребител за купуване на уреди с по-висока енергийна ефективност и по-ефективно използване на ресурсите, както и използване на програми с по-висока енергийна ефективност и по-ефективно използване на ресурсите;

г)

възможността да се работи по целите на кръговата икономика.

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1061/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Директива 96/60/ЕО се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Член 10

Преходни мерки

Считано от 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г., продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1061/2010, може да се предостави на разположение в продуктовата база данни, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2017/1369, вместо на хартиен носител. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца, продуктовият фиш се предоставя на разположение в печатна форма.

Считано от 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г., фишът, който се изисква съгласно член 2, параграф 3 от Директива 96/60/ЕО, може да се предостави на разположение в продуктовата база данни, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2017/1369, вместо на хартиен носител. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца, фишът се предоставя на разположение в печатна форма.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а) и б) се прилагат от 1 ноември 2020 г. година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г., допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).

(3)  Директива 96/60/ЕО на Комисията от 19 септември 1996 г. за изпълнение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно енергийното етикетиране на битови комбинирани перални и сушилни машини (ОВ L 266, 18.10.1996 г., стр. 1).

(4)  Съобщение на Комисията –Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г. (COM(2016)773 final, 30.11.2016 г.

(5)  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

(6)  Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 21).

(7)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

(8)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(9)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно определени правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(10)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

(11)  Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62—106).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, приложими за приложенията

Прилагат се следните определения:

1)

„индекс за енергийна ефективност“ (ИЕЕ) означава отношението на среднопретеглената консумация на енергия към консумацията на енергия на стандартния цикъл;

2)

„програма“ означава поредица от операции, които са предварително определени и обявени от доставчика като подходящи за пране, сушене или пране и сушене без прекъсване на определени видове текстил;

3)

„цикъл на пране“ означава пълен процес на пране, определен от избраната програма, който се състои от поредица различни операции, включващи пране, изплакване и центрофугиране;

4)

„цикъл на сушене“ означава пълен процес на сушене, определен от желаната програма, който се състои от поредица различни операции, сред които нагряване и обръщане в барабана;

5)

„пълен цикъл“ означава процес на пране и сушене, състоящ се от цикъл на пране и цикъл на сушене;

6)

„непрекъснат цикъл“ означава пълен цикъл без прекъсване на процеса и без да е необходима намеса на потребителя в нито един момент по време на програмата;

7)

„код за бърз отговор (QR)“ означава матричен баркод, присъстващ върху енергийния етикет на модела на продукта, който отвежда до информацията за този модел, намираща се в публично достъпната част на продуктовата база данни;

8)

„обявен капацитет“ означава максималната маса в килограми, посочена от доставчика през интервали от 0,5 kg сух текстил от определен вид, която може да се обработи по избрана програма съответно за един цикъл на пране на битова перална машина или в един пълен цикъл на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на доставчика;

9)

„обявен капацитет на пране“ означава максималната маса в килограми, посочена от доставчика през интервали от 0,5 kg сух текстил от определен вид, която може да се обработи по избрана програма съответно за един цикъл на пране на битова перална машина или в един цикъл на пране на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на доставчика;

10)

„обявен капацитет на сушене“ означава максималната маса в килограми, обявена от доставчика през интервали от 0,5 кг сух текстил от определен вид, която може да се обработи по избрана програма за сушене за един цикъл на сушене на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на доставчика;

11)

„eco 40–60“ е наименованието на програмата, за която доставчикът декларира, че е способна да изпере нормално замърсено памучно пране, обявено да може да се пере при 40 °C или 60 °C, заедно в рамките на един и същ цикъл на пране, и към която се отнася информацията, посочена в енергийния етикет и в продуктовият информационен лист;

12)

„ефективност на изплакване“ означава концентрацията на остатъчното съдържание на линеен алкилбензен сулфонат (LAS) в обработените текстилни изделия след цикъла на изпиране за битовата перална машина (IR) или битовата перална машина със сушилня (JR) или след пълния цикъл на битовата перална машина, изразено в грамове на килограм сух текстил;

13)

„среднопретеглена консумация на енергия (EW)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на енергия на цикъла на пране на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет на пране и при половин и една четвърт от обявения капацитет за пране, изразени в киловатчасове на цикъл;

14)

„среднопретеглена консумация на енергия (EWD)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на енергия на битова перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет на пране и при половин от обявения капацитет, изразени в киловатчасове на цикъл;

15)

„консумация на енергия за стандартен цикъл“ SCE) означава потреблението на енергия, прието за отправна точка като функция на обявения капацитет на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня, изразено в киловатчасове на цикъл;

16)

„среднопретеглена консумация на вода (WW)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на вода на цикъла на пране на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет при пране и при половин и една четвърт от обявения капацитет pri пране, изразени в литри на цикъл;

17)

„среднопретеглена консумация на вода (WWD)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на вода на битова перална машина със сушилня за цикъла на пране и сушене при обявен капацитет и при половинатаот обявения капацитет, изразенa в литри на цикъл;

18)

„остатъчно съдържание на влага“ означава за битови перални машини и за цикъла на пране на битови перални машини със сушилня количеството влага, съдържащо се в зареденото пране в края на цикъла на пране;

19)

„крайно съдържание на влага“ означава за битови перални машини със сушилни количеството влага, съдържащо се в зареденото пране в края на цикъла на сушене;

20)

„сухо за прибиране в шкафа“ означава състоянието на обработените текстилни изделия, които са изсушени в цикъл на сушене до 0 % крайно съдържание на влага;

21)

„времетраене на програмата“ (tW) означава времето, започващо със стартирането на избраната програма, като се изключи всяко забавяне, програмирано от потребителя, до задействането на индикатор за край на програмата и получаването от потребителя на достъп до зареденото пране;

22)

„времетраене на цикъла“ (tWD) означава, по отношение на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня, времето от задействането на избраната програма за цикъла на пране, като се изключи всяко забавяне, програмирано от потребителя, до задействането на индикатора за край на цикъла на сушене и до момента, в който потребителят получи достъп до заредените текстилни изделия;

23)

„режим „изключен“ ознаачава състояние, при което битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня е свързана към захранващата електрическа мрежа, но не осигурява никакви функции; следните състояния също се считат за режим „изключен“:

а)

състоянието, осигуряващо само индикация за режим „изключен“;

б)

състоянието, осигуряващо само функции, чиято цел е да осигурят електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1);

24)

„режим „в готовност“ означава състояние, при което битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня е свързана към захранващата електрическа мрежа и предлага единствено следните функции, които могат да се поддържат за неопределен период от време:

а)

функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е задействана, и/или

б)

функция за повторно активиране чрез свързване към мрежата; и/или

в)

визуализиране на информация или състояние, и/или

г)

функция за откриване с цел предприемане на извънредни мерки;

25)

„мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки, архитектура, включително физическите компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

26)

„функция против намачкване“ означава операция на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня след завършване на програмата за предотвратяване на ненужно намачкване на прането;

27)

„отложен старт“ означава състояние, при което потребителят е избрал определено отлагане на началото или края на цикъла на избраната програма;

28)

„гаранция“ означава задължение, поето от страна на продавач на дребно или доставчик към потребителя, за:

а)

възстановяване на заплатената цена; или

б)

замяна, поправка или боравене с битова перална машина или битова перална машина със сушилня по какъвто и да е начин, ако уредите не съответстват на спецификациите, посочени в гаранционната декларация или в съответната реклама.

29)

„механизъм за визуализиране“ означава екран, включително сензорен екран или друга технология за показване на изображения, използван за показване на потребителя на съдържание от интернет;

30)

„вложено показване“ означава интерфейс за визуализиране, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишка, преминаване на курсора на мишката или разширяване върху сензорния екран на друго изображение или друг набор данни;

31)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екранът на таблетен компютър, таблет или смартфон;

32)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни в приложения за синтез на говор;


(1)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се определя на базата на нейния индекс за енергийна ефективност (EEIW) съгласно посоченото в таблица 1.

ЕЕIW на дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява в съответствие с приложение IV.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилня

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW ≤ 102

Класът на енергийна ефективност на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня се определя на базата на нейния индекс за енергийна ефективност (EEIWD) съгласно посоченото в таблица 2.

EEIWD на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня се изчислява в съответствие с приложение IV.

Таблица 2

Класове на енергийна ефективност на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

Б.   Класове на ефективност на сушене с центрофугиране

Класът на енергийна ефективност на дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се определя въз основа на нейното остатъчно съдържание на влага (D) съгласно посоченото в таблица 3.

Параметърът на D дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява в съответствие с приложение IV.

Таблица 3

Класове на ефективност на сушене с центрофугиране

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране

Остатъчно съдържание на влага (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

В.   Класове на излъчван въздушен шум

Класът на излъчван въздушен шум на дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се определя на базата на излъчвания въздушен шум съгласно посоченото в таблица 4.

Таблица 4

Класове на излъчван въздушен шум

Фаза

Клас на излъчван въздушен шум

Шум (dB)

Центрофугиране

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


ПРИЛОЖЕНИЕ III

А.   Етикет за битови перални машини

1.   ЕТИКЕТ ЗА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

1.1.   Етикет

Image 16

1.2.   Етикетът съдържа следната информация:

I.

QR код;

II.

име или търговска марка на доставчика;

III.

използван от доставчика идентификатор на модела;

IV.

скала на класовете на енергийна ефективност от А до G;

V.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II;

VI.

среднопретеглена консумация на енергия за 100 цикъла в kWt, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV;

VII.

обявен капацитет в kg за програмата „есо 40-60“;

VIII.

среднопретеглена консумация на вода за един цикъл в литри, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV;

IX.

времетраене на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет в ч:мм, закръглено до най-близката минута;

X.

клас на ефективност на центрофугиране, определен в съответствие с приложение II, точка Б;

XI.

излъчван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, и клас на излъчван въздушен шум, определен в съответствие с точка С от приложение II;

XII.

номер на настоящия регламент, „2019/2014“.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА ЗА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

Задължителното оформление на етикета е представено на фигурата по-долу.

Image 17

Където:

а)

Етикетът трябва да е широк най-малко 96 mm и висок най-малко 192 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, неговото съдържание независимо от това остава с пропорционални размери, съгласно спецификацията по-горе.

б)

Фонът на етикета е 100 % бял.

в)

Типографските шрифтове са Verdana и Calibri.

г)

Размерите и спецификациите на елементите, образуващи етикета, трябва да бъдат, както е посочено в оформлението на етикета за битови перални машини.

д)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 0,70,100,0: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

е)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image 18

цветовете на логото на ЕС са, както следва:

фон: 100,80,0,0;

звезди: 0,0,100,0;

Image 19

цветът на логото „energy“ е: 100,80,0,0;

Image 20

кодът QR е 100 % черен;

Image 21

името на доставчика е в 100 % черен цвят и е изписано с шрифт Verdana получер с големина 9 пункта;

Image 22

идентификаторът на модела е в 100 % черен цвят и е изписано с нормален шрифт Verdana с големина 9 пункта;

Image 23

скалата от A до G трябва да бъде следната:

буквите на скалата на енергийния клас са в 100 % бял цвят, а шрифтът е Calibri получер с големина 19 пункта; буквите трябва да са центрирани върху една ос на 4,5 mm от лявата страна на стрелките;

цветовете на стрелките A до G на скалата на енергийния клас са следните:

Клас A: 100,0,100,0;

Клас B: 70,0,100,0;

Клас C: 30,0,100,0;

Клас D: 0,0,100,0;

Клас E: 0,30,100,0;

Клас F: 0,70,100,0;

Клас G: 0,100,100,0;

Image 24

вътрешните разделителни линии са с дебелина 0,5 пункта, в 100 % черен цвят;

Image 25

цветът на буквата на енергийния клас е 100 % бял, а шрифтът е получер Calibri 33 пункта. Стрелката на класа на енергийна ефективност и съответната стрелка в скалата от А до G трябва да са разположени така, че върховете им да са подравнени. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, която е в 100 % черен цвят;

Image 26

стойността на среднопретеглената консумация на енергия за 100 цикъла трябва да се изпише с шрифт Verdana получер с големина 26 пункта; шрифтът на текста „kWh“ е нормален шрифт Verdana, 18 пункта; числото „100“ в иконата, което съответства на 100 цикъла, трябва да бъде изписано с нормален шрифт Verdana с големина 14 пункта. Стойността и мерната единица трябва центрирани и в 100 % черен цвят;

Image 27

пиктограмите трябва да имат вида, показан в проекта за етикет, и да изглеждат по следния начин:

линиите на пиктограмите трябва да имат дебелина 1,2 пункта, като те и текстовите елементи (цифри и мерни единици) трябва да са 100 % черни;

текстовите елементи под 3-те горни пиктограми е трябва да бъдат в шрифт Verdana получер, 16 пункта, мерните единици са в нормален шрифт Verdana, 12 пункта, като текстът е центриран под пиктограмите и е в 100 % черен цвят;

пиктограмата за ефективността на центрофугиране: спектърът на класовете на енергийна ефективност на центрофугиране (A — G) трябва да бъде центриран под пиктограмата, а буквата на приложимия клас на енергийна ефективност на центрофугиране трябва да бъде изписана в шрифт Verdana получер с големина 16 пункта, докато другите букви за класовете на енергийна ефективност на центрофугиране трябва да са с нормален шрифт Verdana с големина 10 пункта;

пиктограмата за излъчвания въздушен шум: числото за децибелите в иконата на високоговорителя трябва да бъде изписано с шрифт Vеrdana получер с големина 12 пункта, а мерната единица „dB“ — с нормален шрифт „Verdana“ с големина 9 пункта; спектърът на класовете излъчван въздушен шум (A — D) трябва да бъде центриран под пиктограмата, а буквата на приложимия клас излъчван въздушен шум трябва да бъде изписана в шрифт Verdana получер с големина 16 пункта, докато другите букви за класовете излъчван въздушен шум трябва да са с нормален шрифт Verdana с големина 10 пункта;

Image 28

номерът на регламента е в 100 % черен цвят и с нормален шрифт Verdana 6 пункта;

Б.   Етикет за битови перални машини със сушилня

1.   ЕТИКЕТ ЗА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ СЪС СУШИЛНЯ

1.1.   Етикет:

Image 29

1.2.   Етикетът съдържа следната информация:

I.

QR код;

II.

име или търговска марка на доставчика;

III.

използван от доставчика идентификатор на модела;

IV.

скали на класове на енергийна ефективност от А до G за пълен цикъл (от лявата страна) и на цикъла на изпиране (от дясната страна);

V.

клас на енергийна ефективност на пълния цикъл (вляво), определен в съответствие с приложение II; и за цикъла на пране (вдясно), определен в съответствие с приложение II;

VI.

среднопретеглена консумация на енергия за 100 цикъла в kWh, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV, за пълния цикъл (вляво);

VII.

среднопретеглена консумация на енергия за 100 цикъла в kWh, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV, за цикъла на пране (вляво);

VIII.

обявен капацитет за пълен цикъл (от лявата страна) и на цикъла на пране (от дясната страна);

IX.

среднопретеглена консумация на вода за цикъл в литри, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV (а пълния цикъл (отляво) и за цикъла на пране (отдясно)

X.

обявен капацитет за пълен цикъл (от лявата страна) и на цикъла на пране (от дясната страна);

XI.

клас на ефективност на центрофугиране, определен в съответствие с приложение II, точка Б;

XII.

клас на излъчвания въздушен шум във фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ и стойност в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглена до най-близкото цяло число;

XIII.

номер на настоящия регламент, „2019/2014“.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА ЗА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ СЪС СУШИЛНЯ

Image 30

Където:

а)

Етикетът трябва да е широк най-малко 96 mm и висок най-малко 192 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, неговото съдържание независимо от това остава с пропорционални размери, съгласно спецификацията по-горе.

б)

Фонът на етикета е 100 % бял.

в)

Типографските шрифтове са Verdana и Calibri.

г)

Размерите и спецификациите на елементите, образуващи етикета, трябва да бъдат, както е посочено в оформлението на етикета за битови перални машини със сушилня.

д)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 0,70,100,0: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

е)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image 31

цветовете на логото на ЕС са, както следва:

фон: 100,80,0,0;

звезди: 0,0,100,0;

Image 32

цветът на логото „energy“ е: 100,80,0,0;

Image 33

кодът QR е 100 % черен;

Image 34

името на доставчика е в 100 % черен цвят и е изписано с шрифт Verdana получер с големина 9 пункта;

Image 35

идентификаторът на модела е в 100 % черен цвят и е изписано с нормален шрифт Verdana с големина 9 пункта;

Image 36

скалата от A до G трябва да бъде следната:

буквите на скалата на енергийния клас са в 100 % бял цвят, а шрифтът е Calibri получер с големина 19 пункта; буквите трябва да са центрирани върху една ос на 4 mm от лявата страна на стрелките;

цветовете на стрелките A до G на скалата на енергийния клас са следните:

Клас A: 100,0,100,0;

Клас B: 70,0,100,0;

Клас C: 30,0,100,0;

Клас D: 0,0,100,0;

Клас E: 0,30,100,0;

Клас F: 0,70,100,0;

Клас G: 0,100,100,0;

Image 37

вътрешните разделителни линии са с дебелина 0,5 пункта, в 100 % черен цвят;

Image 38

цветът на буквата на енергийния клас е 100 % бял, а шрифтът е Calibri получер с големина 26 пункта. Стрелката на класа на енергийна ефективност и съответната стрелка в скалата от А до G трябва да са разположени така, че върховете им да са подравнени. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, която е в 100 % черен цвят;

Image 39

стойността на среднопретеглената консумация на енергия за 100 цикъла трябва да се изпише с шрифт Verdana получер с големина 16 пункта; шрифтът на текста „kWh“ е нормален шрифт Verdana, 10 пункта; числото „100“ в пицтограмата, което съответства на 100 цикъла, трябва да бъде изписано с нормален шрифт Verdana с големина 6 пункта. Текстът трябва да бъде центрирани и в 100 % черен цвят;

Image 40

пиктограмите трябва да имат вида, показан в проектите за етикет, и да изглеждат по следния начин:

линиите на пиктограмите трябва да имат дебелина 1,2 пункта, като те и текстовите елементи (цифри и мерни единици) трябва да са 100 % черни;

текстовите елементи отдясно и отляво на пиктограмите трябва да бъдат изписани с шрифт Vеrdana получер с големина 12 пункта, а мерната единица „dB“ — с нормален шрифт „Verdana“ с големина 10 пункта;

пиктограмата за ефективността на центрофугиране: спектърът на класовете на енергийна ефективност на центрофугиране (A — G) трябва да бъде центриран под пиктограмата, а буквата на приложимия клас на енергийна ефективност на центрофугиране трябва да бъде изписана в шрифт Verdana получер с големина 16 пункта, докато другите букви за класовете на енергийна ефективност на центрофугиране трябва да са с нормален шрифт Verdana с големина 10 пункта;

пиктограмата за излъчвания въздушен шум: числото за децибелите в иконата на високоговорителя трябва да бъде изписано с шрифт Vеrdana получер с гоемина 12 пункта, а мерната единица „dB“ — с нормален шрифт „Verdana“ с големина 9 пункта; спектърът на класовете излъчван въздушен шум (A — D) трябва да бъде центриран под пиктограмата, а буквата на приложимия клас излъчван въздушен шум трябва да бъде изписана в шрифт Verdana получер с големина 16 пункта, докато другите букви за класовете излъчван въздушен шум трябва да са с нормален шрифт Verdana с големина 10 пункта;

Image 41

номерът на регламента е в 100 % черен цвят и с нормален шрифт Verdana 6 пункта;


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изчисления и методи за измерване

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, като се използват хармонизираните стандарти, чиито номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз, или други надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище и в съответствие с дадените по-долу разпоредби.

Програмата „eco 40-60“ трябва да се използва за измерване и изчисляване на консумацията на енергия, индекса за енергийна ефективност (EEIW), максималната температура, консумацията на вода, остатъчното съдържание на влага, продължителността на програмата, ефективността на изпиране, ефективността на сушене, ефективността на центрофугиране, излъчван въздушен шум във фазата на центрофугиране за битови перални машини и за цикъла на пране на битови перални машини със сушилня. Консумацията на енергия, максималната температура, консумацията на вода, остатъчното съдържание на влага, продължителността на програмата, ефективността на изпиране и ефективността на сушене се измерват едновременно.

За измерване и изчисляване на консумацията на енергия, на индекса на енергийна ефективност (EEIWD), максималната температура във фазата на пране, консумацията на вода, крайното съдържание на влага, продължителността на цикъла, ефективността на изпиране и ефективността на сушене на битовите перални машини със сушилня трябва да се използва цикълът „пране и сушене“. Консумацията на енергия, максималната температура, консумацията на вода, крайното съдържание на влага, продължителността на цикъла, ефективността на изпиране и ефективността на сушене се измерват едновременно.

При измерването на параметрите по настоящото приложение за програмата „eco 40-60“ и цикъла „пране и сушене“, се използва вариантът с най-висока скорост на центрофугиране за програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет, при половината от обявения капацитет и при една четвърт от обявения капацитет.

За битови перални машини с обявен капацитет, по-малък или равен на 3 kg, и битови перални машини със сушилни с обявен капацитет при пране, по-малък или равен на 3 kg, параметрите на програмата „есо 40-60“ и на цикъла „пране и сушене“ трябва да с измерват само при обявен капацитет.

Продължителността на програмата „eco 40-60“ (tW) при обявен капацитет при пране, при половината от обявения капацитет при пране и при една четвърт от обявения капацитет при пране, и продължителността на цикъла „пране и сушене“ (tWD)при обявен капацитет и при половината от обявения капацитет, се изразяват в часове и минути и се закръглят по най-близката минута.

Излъчваният въздушен шум, се измерва изразен в dB(A) по отношение на 1 pW, и се закръгля до най-близкото цяло число.

1.   ОБЯВЕН КАПАЦИТЕТ НА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ СЪС СУШИЛНЯ

Обявеният капацитет на битови перални машини със сушилня се измерва, като се използва пълният цикъл „пране и сушене“.

Ако битовата перална машина със сушилня предоставя непрекъснат цикъл, обявеният капацитет на цикъла „пране и сушене“ е обявеният капацитет за този цикъл.

Ако битовата перална машина със сушилня не предоставя непрекъснат цикъл, обявеният капацитет на цикъла „пране и сушене“ е обявеният капацитет при пране на програмата „есо 40-60“ или обявеният капацитет при сушене на цикъла на сушене, при който се постига съъстояние „сухо за прибиране в шкафа“, като се взема по-малката от двете стойности.

2.   ИНДЕКС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

2.1.   Индекс за енергийна ефективност (ЕЕIW) на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилни.

За изчисляването на ЕЕIW среднопретеглената консумация на енергия на програмата „eco 40-60“ при обявен капацитет при пране, при половин обявен капацитет на пране и при четвърт обявен капацитет на пране се сравнява с нейната стандартна консумация на енергия.

а)

ЕЕIW се изчислява, както следва, и се закръгля до първия знак след десетичната запетая:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

където:

EW е среднопретеглената консумация на енергия на цикъла на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня;

SCEW е консумацията на енергия при стандартния цикъл на битова перална машина или при цикъла на пране на битова перална машина със сушилня.

б)

SCEW се изчислява в kWh/цикъл и се закръгля до третия знак след десетичната запетая, както следва:

SCEW = -0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

Където „с“ е обявеният капацитет на битова перална машина или обявеният капацитет при пране на битова перална машина със сушилня за програмата „есо 40-60“.

в)

EW се изчислява в kWh/цикъл, както следва, и се закръгля до третия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

EW,full е консумацията на енергия на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при обявен капацитет при пране, закръглена до три знака след десетичната запетая;

EW,½ е консумацията на енергия на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране, закръглена до три знака след десетичната запетая;

EW,1/4 е консумацията на енергия на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране, закръглена до три знака след десетичната запетая;

„А“ е тегловният коефициент за обявения капацитет при пране, закръглен до три знака след десетичната запетая;

„B“ е тегловният коефициент за половината от обявения капацитет при пране, закръглен до три знака след десетичната запетая;

„C“ е тегловният коефициент за една четвърт от обявения капацитет при пране, закръглен до три знака след десетичната запетая;

за битови перални машини с обявен капацитет, по-малък или равен на 3 kg, и битови перални машини със сушилни с обявен капацитет при пране, по-малък или равен на 3 kg, А трябва да е равно на 1; B и C трябва да са равни на 0.

За други битови перални машини и битови перални машини със сушилня, стойностите на тегловните коефициенти зависят от обявения капацитет в съответствие със следните уравнения:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

Където „с“ е обявеният капацитет на битова перална машина или обявеният капацитет при пране на перална машина със сушилня.

г)

Среднопретеглената консумация на енергия за 100 цикъла на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява както следва и се закръгля до най-близкото цяло число:

EW × 100

2.2.   Индекс за енергийна ефективност (EEIWD) на пълния цикъл на битови перални машини със сушилня

За изчисляването на индекса за енергийна ефективност EEIWD на даден модел битова перална машина със сушилня, среднопретеглената консумация на енергия на цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет и при половината от обявения капацитет се съпоставя с консумацията на енергия на стандартния цикъл.

а)

ЕЕIWD се изчислява, както следва, и се закръгля до първия знак след десетичната запетая:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

където:

EWD е среднопретеглената консумация на енергия на пълния цикъл на битовата перална машина със сушилня;

SCEWD е стандартната консумация на енергия за цикъл на пълния цикъл на битова перална мапина със сушилня.

б)

SCEWD се изчислява в kWh/цикъл и се закръгля до третия знак след десетичната запетая, както следва:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

Където „d“ е обявеният капацитет на битовата перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“.

в)

За битова перална машина със сушилня с обявен капацитет по-малък или равен на 3 kg EWD е консумацията на енергия при обявен капацитет, закръглена до третия знак след десетичната запетая.

За други битови перални машини със сушилня EWD се изчислява в kWh/цикъл, както следва, и се закръгля до третия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

EWD,full е консумацията на енергия на битова перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет, закръглена до третия знак след десетичната запетая;

EWD,½ е консумацията на енергия на битова перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“ при половината от обявения капацитет, закръглена до третия знак след десетичната запетая.

г)

Среднопретеглената консумация на енергия за 100 цикъла на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня се изчислява, както следва, и се закръгля до най-близкото цяло число:

EWD × 100

3.   ИНДЕКС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПИРАНЕ

Индексът за ефективност на изпиране на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилня (Iw) и индексът за ефективност на изпиране на пълния цикъл на битови перални машини със сушилня (Jw) се изчисляват, като се използват хармонизираните стандарти, чиито справочни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или като се използват други надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатите най-съвременни методи, и се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

4.   ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПЛАКВАНЕ

Ефективността на изплакване на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилня (IR) и ефективността на изплакване на пълния цикъл на битови перални машини със сушилня (JR) се изчисляват, като се използват хармонизираните стандарти, чиито справочни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или като се използва друг надежден, точен и възпроизводим метод, основан на откриването на маркера алкилбензен сулфонат (LAS), и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

5.   МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА

Максималната температура, постигната за 5 минути във вътрешността на прането, което е в процес на изпиране в битови перални машини и в цикъл на изпиране на битови перални машини със сушилня, се определя, като се използват хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или друг надежден, точен и възпроизводим метод, и се закръглява до най-близкото цяло число.

6.   СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА

1)

Среднопретеглената консумация на вода (WW) на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява в литри и се закръгля до най-близкото цяло число:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

където:

WW,full е консумацията на вода на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при обявен капацитет при пране, в литри, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

EW,½ е консумацията на вода на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране, в литри, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

EW,½ е консумацията на вода на битовата перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране, в литри, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

A, B и C са тегловните коефициенти, описани в точка 2.1, буква в).

2)

За битова перална машина със сушилня с обявен капацитет при пране, по-малък или равен на 3 kg, среднопретеглената консумация на вода е консумацията на вода при обявен капацитет, закръглена до най-близкото цяло число.

За други битови перални машини със сушилня среднопретеглената консумация на вода (WWD) на цикъла „пране и сушене“ на битова перална машина със сушилня се изчислява, както следва, и се закръглява до най-близкото цяло число:

Formula

където:

WWD,full е консумацията на вода на цикъла „пране и сушене“ на битова перална машина със сушилня при обявен капацитет, която се изразява в литри и се закръгля до първия знак след десетичната запетая;

WWD,½ е консумацията на вода на цикъла „пране и сушене“ при една четвърт от обявения капацитет в литри и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

7.   ОСТАТЪЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА

Среднопретегленото остатъчно съдържание на влага (D) на битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява в проценти и се закръглява до най-близкия цял процент:

Formula

където:

Dfull е остатъчното съдържание на влага за програмата „есо 40-60“ при обявения капацитет при пране в проценти и се закръглява до първия знак след десетичната запетая;

D1/2 е остатъчното съдържание на влага за програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране в проценти и се закръглява до първия знак след десетичната запетая;

D1/4 е остатъчното съдържание на влага за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране в проценти и се закръглява до първия знак след десетичната запетая;

A, B и C са тегловните коефициенти, описани в точка 2.1, буква в).

8.   КРАЙНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА

За цикъла на сушене на битова перална машина със сушилня нивото „сухо за прибиране в шкафа“ отговаря на 0 % крайно съдържание на влага, което представлява точката на термодинамично равновесие на зареденото пране с условията на околния въздух — температура (изпитано при 20 ± 2 °C) и относителна влажност (изпитано при 65 ± 5 %).

Крайното съдържание на влага се изчислява, като се използват хармонизираните стандарти, чиито справочни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

9.   РЕЖИМИ НА РАБОТА ПРИ МАЛКА МОЩНОСТ

Измерва се консумирана мощност в режим „изключен“ (Po), режим на готовност (Psm) и, когато е приложимо, в режим на отложен старт (Pds). Измерените стойности се изразяват във W и се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

По време на измерванията на консумирана мощност в режим на работа при ниска мощност се проверява и записва следното:

дали е включено визуализирането на информацията;

дали е активна връзката с мрежата.

Ако битова перална машина и битова перална машина със сушилня осигуряват функцията против намачкване, тази операция се прекъсва с отварянето на вратата на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня или чрез друго подходящо действие 15 минути преди измерването на консумацията на енергия.

10.   ИЗЛЪЧВАН ВЪЗДУШЕН ШУМ

Излъчваният въздушен шум през фазата на центрофугиране на битови перални машини и на битови перални машини със сушилня се изчислява за програмата „есо 40-60“ при обявения капацитет при пране, като се използват хармонизираните стандарти, чиито справочни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или като се използват други надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатите най-съвременни методи, и се закръгля до най-близкото цяло число.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Продуктов информационен лист

1.   Битови перални машини

Съгласно член 3, точка 1, буква б), доставчикът въвежда в продуктовата база данни информацията, посочена в Таблица 5.

В ръководството за ползвателя или в друга документация, предоставяна с продукта, трябва да има ясна и разбираема за човек препратка към модела в продуктовата база данни под формата на URL или QR код, или като се посочи регистрационният номер на продукта.

Таблица 5

Съдържание, подредба и формат на продуктовия информационен лист

Име или търговска марка на доставчика:

Адрес на доставчика  (2):

Идентификатор на модела:

Общи параметри на продукта:

Параметър

Стойност

Параметър

Стойност

Обявен капацитет (1) в kg

х,x

Размери в mm

височина

x

Ширина

x

дълбочина

x

EEIW  (1)

х,x

Клас на енергийна ефективност (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Индекс за ефективност на изпиране (1)

х,xx

Ефективност на изплакване (g/kg) (1)

х,x

Консумация на енергия в kWh за цикъл, определена въз основа на програмата „eco 40-60“. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.

x,xхх

Консумация на вода в литри за цикъл, определена въз основа на програмата „eco 40-60“. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.

x

Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (1)

Обявен капацитет

x

Остатъчно съдържание на влага (1) (%)

Обявен капацитет

x

Половината от обявения капацитет

x

Половината от обявения капацитет

x

Една четвърт от обявения капацитет

x

Една четвърт от обявения капацитет

x

Скорост на центрофугиране (1) (об/min)

Обявен капацитет

x

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Половината от обявения капацитет

x

Една четвърт от обявения капацитет

x

Преметраене на програмата (1), изразено като „ч:мм“;

Обявен капацитет

x:xx

Тип

[За вграждане/свободносояща]

Половината от обявения капацитет

x:xx

Една четвърт от обявения капацитет

x:xx

Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране (1) (изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW)

x

Клас на излъчван въздушен шум (1) (фаза на центрофугиране)

[A/B/C/D] (3)

Режим „изключен“ (W)

х,xx

Режим на готовност (W)

х,xx

Режим на отложен старт (ако е приложимо)

х,xx

Мрежов режим на готовност (ако е приложимо)

х,xx

Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика  (2):

Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране

[ДА/НЕ]

 

допълнителна информация:

Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент 2019/2023 (1)  (2):

2.   Битови перални машини със сушилня

Съгласно член 3, точка 1, буква б), доставчикът въвежда в продуктовата база данни информацията, посочена в Таблица 6.

В ръководството за ползвателя или в друга документация, предоставяна с продукта, трябва да има ясна и разбираема за човек препратка към модела в продуктовата база данни под формата на URL или QR код, или като се посочи регистрационният номер на продукта.

Таблица 6

Съдържание, подредба и формат на продуктовия информационен лист

Име или търговска марка на доставчика:

Адрес на доставчика  (6):

Идентификатор на модела:

Общи параметри на продукта:

Параметър

Стойност

Параметър

Стойност

Обявен капацитетa в kg

Обявен капацитет (5)

х,x

Размери в mm

височина

x

Обявен капацитет при пране (4)

х,x

Ширина

x

дълбочина

x

Индекс за енергийна ефективност

EEIW  (4)

х,x

Клас на енергийна ефективност

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

х,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Индекс за ефективност на изпиране

IW  (4)

х,xx

Ефективност на изплакване (g/kg сух текстил)

IR  (4)

х,x

JW  (5)

х,xx

JW  (5)

х,x

Консумация на енергия в kWh за един kg и един цикъл, за цикъла на пране на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.

x,xхх

Консумация на енергия в kWh за един kg и един цикъл, за цикъла „пране и сушене“ на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и половин зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.

x,xхх

Консумация на вода в литри за един цикъл за програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.

x

Консумация на енергия в kWh за един kg и един цикъл за цикъла „пране и сушене“ на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно зареждане и половин зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.

x

Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) (4)

Обявен капацитет при пране

x

Остатъчно съдържание на влага (%) (4)

Обявен капацитет при пране

x

Половината от обявения капацитет

x

Половината от обявения капацитет

x

Една четвърт от обявения капацитет

x

Една четвърт от обявения капацитет

x

Скорост на центрофугиране (4) (об/min)

Обявен капацитет при пране

x

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Половината от обявения капацитет

x

Една четвърт от обявения капацитет

x

Продължителност на програмата „eco 40-60“ (h:min)

Обявен капацитет при пране

x:xx

Цикъл „пране и сушене“

Обявен капацитет

x:xx

Половината от обявения капацитет

x:xx

Половината от обявения капацитет

x:xx

Една четвърт от обявения капацитет

x:xx

Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране на цикъла на пране на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW

x

Клас на излъчвания въздушен шум за фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране

[A/B/C/D] (7)

Тип

[За вграждане/свободносояща]

 

Режим „изключен“ (W)

х,xx

Режим на готовност (W)

х,xx

Режим на отложен старт (ако е приложимо)

х,xx

Мрежов режим на готовност (ако е приложимо)

х,xx

Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика  (6):

Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране

[ДА/НЕ]

 

допълнителна информация:

Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2023 (5):


(1)  за програмата „eco 40-60“.

(2)  промени в тези точки няма да се разглеждат като имащи значение за целите на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(3)  ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на това поле, доставчикът не въвежда данните.

(1)  Регламент (ЕС) 2019/2023 от 1 октомври 2019 г. за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010 (вж. страница 285 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  за програмата „eco 40-60“.

(5)  за цикъла „пране и сушене“

(6)  промени в тези точки няма да се разглеждат като имащи значение за целите на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(7)  ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка, доставчикът не вписва тези данни.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Техническа документация

1.   

Техническата документация по член 3, параграф 1, буква г) за битовите перални машини включва:

а)

информацията съгласно точка 1 от приложение V;

б)

информацията съгласно таблица 7: Тези стойности се смятат за обявени стойности за целите на процедурата по проверка в приложение IX;

Таблица 7

Информация, която следва да се включи в техническата документация за битови перални машини

ПАРАМЕТЪР

МЕРНА ЕДИНИЦА

СТОЙНОСТ

Обявен капацитет за програмата „есо 40-60“ през интервали от 0,5 kg (в)

kg

Х,X

Консумация на енергия на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране (EW,full)

kWh/цикъл

X,XХХ

Консумация на енергия на програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет на пране(EW,½)

kWh/цикъл

X,XХХ

Консумация на енергия за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране (EW,1/4)

kWh/цикъл

X,XХХ

Среднопретеглена консумация на енергия за програмата „есо 40-60“ (EW)

kWh/цикъл

X,XХХ

Стандартна консумация на енергия за програмата „есо 40-60“ (SCEW)

kWh/цикъл

X,XХХ

Индекс за енергийна ефективност (EEIW)

Х,X

Консумация на вода на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет (EW,full)

l/цикъл

Х,X

Консумация на вода на програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет (EW,full)

l/цикъл

Х,X

Консумация на вода на програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет (EW,full)

l/цикъл

Х,X

Среднопретеглена консумация на вода (WW)

l/цикъл

X

Индекс за ефективност на изпиране за програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет (Iw)

Х,XX

Индекс за ефективност на изпиране за програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет (Iw)

Х,XX

Индекс за ефективност на изпиране за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет (Iw)

Х,XX

Индекс за ефективност на плакнене за програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет (IR)

g/kg

Х,X

Индекс за ефективност на плакнене за програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет (IR)

g/kg

Х,X

Индекс за ефективност на плакнене за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет (IR)

g/kg

Х,X

Продължителност на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет (Iw)

часове:минути

X:XX

Продължителност на програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет (Iw)

часове:минути

X:XX

Продължителност на програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет (Iw)

часове:минути

X:XX

Температура, достигната за най-малко 5 минути във вътрешността на зареденото пране по време на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет(T)

°C

X

Температура, достигната за най-малко 5 минути във вътрешността на зареденото пране по време на програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет(T)

°C

X

Температура, достигната за най-малко 5 минути във вътрешността на зареденото пране по време на програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет (T)

°C

X

Честота на въртене във фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет (S)

об./мин.

X

Честота на въртене във фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет (S)

об./мин.

X

Честота на въртене във фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при една четеърт от обявения капацитет (S)

об./мин.

X

Oстатъчно съдържание на влага за програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет (Dfull)

%

X

Oстатъчно съдържание на влага за програмата „eco 40–60“ при половината от обявения капацитет (D1/2)

%

X

Oстатъчно съдържание на влага за програмата „eco 40–60“ при една четвърт от обявения капацитет (D1/4)

%

X

Среднопретеглено остатъчно съдържание на влага (D)

%

X

Излъчван въздушен шум по време на програмата „есо 40-60“ (фаза на центрофугиране)

dB(A) при нулево ниво 1 pW

X

Консумирана мощност в режим „изключен“ (Po)

W

Х,XX

Консумирана мощност в режим на готовност (Psm)

W

Х,XX

Режимът на готовност включва ли визуализирането на информация?

Да/Не

Консумирана мощност в режим „в готовност“ (Psm) в състояние на мрежов режим „в готовност“ (ако е приложимо)

W

Х,XX

Консумирана мощност в режим на отложен старт (Pds) (ако е приложимо)

W

Х,XX

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно — други използвани технически стандарти и спецификации;

д)

изчисленията и резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение III;

е)

списък на всички еквивалентни модели, включително идентификаторите им:

2.   

техническата документация по член 3, параграф 1, буква г) за битовите перални машини включва:

а)

информацията съгласно точка 2 от приложение V;

б)

информацията съгласно таблица 8: Тези стойности се смятат за обявени стойности за целите на процедурата по проверка в приложение IX;

Таблица 8

Информация, която следва да се включи в техническата документация за перални машини със сушилня

ПАРАМЕТЪР

МЕРНА ЕДИНИЦА

СТОЙНОСТ

Обявен капацитет за цикъла на пране през интервали от 0,5 kg (в)

kg

Х,X

Обявен капацитет за цикъла „пране и сушене“ през интервали от 0,5 kg (г)

kg

Х,X

Консумация на енергия на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране (EW,full)

kWh/цикъл

X,XХХ

Консумация на енергия за програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране (EW,½)

kWh/цикъл

X,XХХ

Консумация на енергия за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране (EW,1/4)

kWh/цикъл

X,XХХ

Среднопретеглена консумация на енергия за програмата „есо 40-60“ (EW)

kWh/цикъл

X,XХХ

Стандартна консумация на енергия за програмата „есо 40-60“ (SCEW)

kWh/цикъл

X,XХХ

Индекс за енергийна ефективност на цикъла на пране (ЕЕIW)

Х,X

Консумация на енергия за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет (EWD,full)

kWh/цикъл

X,XХХ

Консумация на енергия за цикъла „пране и сушене“ при половината от обявения капацитет (EWD,½)

kWh/цикъл

X,XХХ

Среднопретеглена консумация на енергия за цикъла „пране и сушене“ (EWD)

kWh/цикъл

X,XХХ

Стандартна консумация на енергия за цикъла „пране и сушене“ (SCEWD)

kWh/цикъл

X,XХХ

Индекс за енергийна ефективност на цикъла „пране и сушене“ (EEIWD)

Х,X

Консумация на вода на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране (EW,full)

l/цикъл

Х,X

Консумация на вода за програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране (WW,½)

l/цикъл

Х,X

Консумация на вода за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране (WW,1/4)

l/цикъл

Х,X

Среднопретеглена консумация на вода за цикъла на пране (WW)

l/цикъл

X

Консумация на вода за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет (EWD,full)

l/цикъл

Х,X

Консумация на вода за цикъла „пране и сушене“ при половината от обявения капацитет (WWD,½)

l/цикъл

Х,X

Среднопретеглена консумация на вода за цикъла „пране и сушене“ (WWD)

l/цикъл

X

Индекс за ефективност на изпиране за програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет (Iw)

Х,XX

Индекс за ефективност на изпиране за програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет (Iw)

Х,XX

Индекс за ефективност на изпиране за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет (Iw)

Х,XX

Индекс за ефективност на изпиране за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет (Jw)

Х,XX

Индекс за ефективност на изпиране за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет (Jw)

Х,XX

Ефективност на плакнене за програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет (IR)

g/kg

Х,X

Ефективност на плакнене за програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет (IR)

g/kg

Х,X

Ефективност на плакнене за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет (IR)

g/kg

Х,X

Ефективност на плакнене за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет (Jw)

g/kg

Х,X

Ефективност на плакнене за цикъла „пране и сушене“ при половината от обявения капацитет (Jw)

g/kg

Х,X

Продължителност на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при изпиране (tw)

часове:минути

X:XX

Продължителност на програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет при изпиране (tw)

часове:минути

X:XX

Продължителност на програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при изпиране (tw)

часове:минути

X:XX

Продължителност на цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет (Jw)

часове:минути

X:XX

Продължителност на цикъла „пране и сушене“ при половината от обявения капацитет (Jw)

часове:минути

X:XX

Температура, достигната за най-малко 5 минути във вътрешността на зареденото пране по време на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет(T)

°C

X

Температура, достигната за най-малко 5 минути във вътрешността на зареденото пране по време на програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет(T)

°C

X

Температура, достигната за най-малко 5 минути във вътрешността на зареденото пране по време на програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет(T)

°C

X

Температура, достигната за най-малко 5 минути във вътрешността на зареденото пране по време на цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет(T)

°C

X

Температура, достигната за най-малко 5 минути във вътрешността на зареденото пране по време на цикъла „пране и сушене“ при половината от обявения капацитет(T)

°C

X

Честота на въртене във фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране (S)

об./мин.

X

Честота на въртене във фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране (S)

об./мин.

X

Честота на въртене във фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране (S)

об./мин.

X

Oстатъчно съдържание на влага за програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет при пране (Dfull)

%

X

Oстатъчно съдържание на влага за програмата „eco 40–60“ при половината от обявения капацитет при пране (D1/2)

%

X

Oстатъчно съдържание на влага за програмата „eco 40–60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране (D1/4)

%

X

Среднопретеглено остатъчно съдържание на влага след пране (D)

%

X

Крайно съдържание на влага след сушене

%

Х,X

Излъчван въздушен шум по време на програмата „есо 40-60“ (фаза на центрофугиране)

dB(A) при нулево ниво 1 pW

X

Консумирана мощност в режим „изключен“ (Po)

W

Х,XX

Консумирана мощност в режим на готовност (Psm)

W

Х,XX

Режимът на готовност включва ли визуализирането на информация?

Да/Не

Консумирана мощност в режим „в готовност“ (Psm) в състояние на мрежов режим „в готовност“ (ако е приложимо)

W

Х,XX

Консумирана мощност в режим на отложен старт (Pds) (ако е приложимо)

W

Х,XX

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно — други използвани технически стандарти и спецификации;

д)

изчисленията и резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение III;

е)

списък на всички еквивалентни модели, включително идентификаторите им:

3.   

откъде е получена информацията, включена в техническата документация, за конкретен модел на битова перална машина или битова перална машина със сушилня с помощта на един от следните методи, или и с двата метода:

от модел със същите технически характеристики по отношение на техническа информация, която трябва да бъде предоставена, но е произведен от друг доставчик,

чрез изчисление въз основа на проект или екстраполиране от друг модел на същия или на друг доставчик,

техническата документация трябва да включва данни относно въпросното изчисление, оценката, която доставчикът е направил, за да провери точността на изчислението, както и когато е целесъобразно, декларация за идентичност между моделите на различни доставчици.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която трябва да бъде предоставена във визуалните реклами, в техническите рекламни материали при продажбите от разстояние и телемаркетинга, освен при продажби от разстояние по интернет

1.   

Във визуални реклами на битови перални машини или битови перални машини със сушилня, за да се гарантира спазването на изискванията, определени в член 3, точка 1, буква д) и член 4, буква в), класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, следва да се показват според посоченото в точка 4 от настоящото приложение.

2.   

В техническите рекламни материали за битови перални машини или битови перални машини със сушилня, за да се гарантира спазването на изискванията, определени в член 3, точка 1, буква е) и член 4, буква г), класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, следва да се показват според посоченото в точка 4 от настоящото приложение.

3.   

При всяка продажба от разстояние на базата на хартиен носител на битови перални машини или битови перални машини със сушилня трябва да се посочва класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, според посоченото в точка 4 от настоящото приложение.

4.   

Класът енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност следва да се показват в съответствие с указаното на фигура 1, като се поставя:

а)

за битови перални машини: стрелка, която съдържа буквата на класа на енергийна ефективност, със 100 % бял цвят и с получер шрифт Calibri с кегел, който е поне колкото този на цената, когато последната е посочена;

б)

за битови перални машини със сушилня: стрелка, която съдържа буквата на класа на енергийна ефективност за целия цикъл, със 100 % бял цвят и с шрифт Calibri получер с кегел, който е поне колкото този на цената, когато последната е посочена;

в)

цветът на стрелката трябва да съвпада с цвета на класа на енергийна ефективност;

г)

спектър от налични класове на енергийна ефективност в 100 % черен цвят; както и

д)

размерът трябва да е такъв, че стрелката да е ясно видима и четима. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност трябва да е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с рамка с дебелина 0,5 пункта и 100 % черен цвят, разположена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност.

Чрез дерогация, ако визуалните реклами, рекламните материали с технически характер или материалите за продажби от разстояние чрез хартиен носител се отпечатват в един цвят, стрелката в такива визуални реклами, рекламни материали с технически характер или материали за продажби от разстояние чрез хартиен носител, може да бъде едноцветна.

Фигура 1

Многоцветна/едноцветна стрелка наляво/надясно с посочен спектър от класове на енергийна ефективност

Image 42

5.   

При продажбите от разстояние чрез телемаркетинг, клиентът изрично трябва да бъде информиран за класа на енергийна ефективност на продукта и за спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочен върху етикета, както и за възможността да се запознае с етикета и продуктовия информационен лист чрез уеб страницата на продуктовата база данни или като поиска печатно копие.

6.   

Във всички ситуации, посочени в точки 1—3 и точка 5, клиентът трябва да може да получи при поискване печатно копие на етикета и продуктовия информационен лист.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба от разстояние по интернет

1.   

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква ж) се изобразява чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината му трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да е пропорционален на размера, посочен в приложение IV. Етикетът може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, отговаря на спецификациите, определени в точка 2 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката върху изображението, преминаване с курсора на мишката върху него или сензорноекранното му разширяване.

2.   

Изображението, осигуряващо достъп до етикета в случай на вложено показване, както е посочено на фигура 2, трябва:

а)

за битови перални машини: да бъде стрелка с цвета, съответстващ на класа на енергийна ефективност на продукта от етикета;

б)

за битови перални машини със сушилня: да бъде стрелка с цвета, съответстващ на класа на енергийна ефективност за целия цикъл от етикета;

в)

да показва върху стрелката класа на енергийна ефективност на продукта в 100 % бял цвят, с шрифт Calibri получер с кегел, еквивалентен на използвания за цената;

г)

да съдържа спектъра от налични класове на енергийна ефективност в 100 % черен цвят; както и

д)

да е в един от следните два формата, като размерът му е такъв, че стрелката да е ясно видима и четима. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност трябва да е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с видима рамка със 100 % черен цвят, разположена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност:

Фигура 2

Многоцветна стрелка наляво/надясно с посочен спектър от класове на енергийна ефективност

Image 43

3.   

В случай на вложено показване последователността на показване на етикета е следната:

а)

изображенията, посочени в точка 2 от настоящото приложение, се извеждат на екрана в близост до цената на продукта;

б)

изображението препраща към етикета, определен в приложение III;

в)

етикетът се показва след щракване с мишката върху изображението, преминаване с курсора на мишката върху него или сензорноекранното му разширяване;

г)

етикетът се показва чрез изскачащо изображение, нов раздел (new tab), нова страница или нов прозорец в съществуващия;

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени правилата за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, изразява класовете на енергийна ефективност на продукта с кегел на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

4.   

Електронният продуктов информационен лист, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, точка 1, буква з), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Размерът на продуктовия информационен лист е такъв, че информацията да бъде ясно видима и четима. Продуктовият информационен лист може да бъде визуализиран чрез вложено показване, или чрез препратка към продуктовата база данни, като в този случай хипервръзката, използвана за достигане до продуктовия информационен лист, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов информационен лист“. Ако се използва вложено показване, продуктовият информационен лист се появява при първото щракване с мишката върху хипервръзката, преминаване с курсора на мишката върху нея или сензорноекранното ѝ разширяване.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Процедура за проверка за целите на надзора на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения се отнасят само за проверката на параметри, измерени от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено допустимо отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия информационен лист, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

Когато даден модел продукт е проектиран така, че да може да разпознава дали е в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагира по специален начин, като автоматично изменя своята производителност по време на изпитване с цел да постигне по-благоприятни показатели за някой от параметрите, посочени в настоящия регламент или включени в техническата документация или в някой от придружаващите документи, моделът и всички еквивалентни на него модели се смятат за несъответстващи.

При проверка на съответствието на даден модел на продукт с изискванията, определени в настоящия регламент, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1.

органите на държавата членка проверяват само един екземпляр от модела.

2.

Смята се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако:

а)

включените в техническата документация стойности съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369 (обявените стойности) и когато е приложимо, стойностите, използвани за изчисляване на тези стойности, не са по-благоприятни за доставчика, отколкото резултатите от съответните стойности, дадени в протоколите от изпитвания; и

б)

публикуваните на етикета и продуктовия информационен лист стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности, а посочените клас на енергийна ефективност, класът на излъчван въздушен шум и класът на ефективността при центрофугиране не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с класа, определен въз основа на обявените стойности; и

в)

когато органите на държавата членка изпитват екземпляра от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 9.

3.

Ако не са постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички еквивалентни на него модели не съответстват на изискванията на настоящия регламент.

4.

Ако не е постигнат резултатът, посочен в точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки може да бъдат от един или от няколко еквивалентни модела.

5.

Моделът се смята за съответстващ на приложимите изисквания, ако за тези три бройки средноаритметичното от определените стойности попада в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 9.

6.

Ако не бъдат постигнат резултатът по точка 5, се смята, че моделът и всички еквивалентни на него модели не са в съответствие с настоящия регламент.

7.

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение IV.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 9, и да използват само процедурата, описана в точки 1—7, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение. За параметрите в таблица 9 не се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 9

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролни допустими отклонения

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност съответно на EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full и EWD,½ с повече от 10 %.

Среднопретеглена консумация на енергия (EW и EWD)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност на EW, съответно на EWD, с повече от 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност съответно на WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full и WWD,½ с повече от 10 %.

Среднопретеглена консумация на вода (WW и WWD)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност на WW, съответно на WWD, с повече от 10 %.

Индекс за ефективност на изпиране (IW and JW)

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на IW, съответно Jw, с повече от 8 %.

Ефективност на изплакване (IR и JR)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност на IR, съответно JR, с повече от 1,0 g/kg.

Продължителност на програмата или цикъла

Определената стойност (*1) на продължителност на програмата или цикъла не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 5 % или с повече от 10 минути, като се приема по-малката от двете стойности.

Максимална температура във вътрешността на зареденото пране (Т)

Обявената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на Т с повече от 5 K и не трябва да надвишава обявената стойност на Т с повече от 5 K.

Dfull, D½, D1/4

Определената стойност (*1) не трябва да превишава обявената стойност на Dfull, D½ и D1/4, съответно, с повече от 10 %.

Остатъчно съдържание на влага след пране (D)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност на D с повече от 10 %.

Крайно съдържание на влага след сушене

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава 3,0 %.

Скорост на центрофугиране (S)

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на S с повече от 10 %.

Консумирана мощност в режим „изключен“ (Po)

Определената стойност (*1) на консумираната мощност Po не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Консумирана мощност в режим на готовност (Psm)

Определената стойност (*1) на консумираната мощност Psm не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 10 %, ако обявената стойност на консумираната мощност е по-голяма от 1,00 W, и с повече от 0,10 W, ако обявената стойност е по-малка или равна на 1,00 W.

Консумирана мощност в режим на отложен старт (Pds)

Определената стойност (*1) на консумираната мощност Psm не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 10 %, ако обявената стойност на консумираната мощност е по-голяма от 1,00 W, и с повече от 0,10 W, ако обявената стойност е по-малка или равна на 1,00 W.

Излъчван въздушен шум

Определената стойност (*1) не трябва да превишава обявената стойност с повече от 2 dB.


(*1)  Когато се изпитват три допълнителни бройки съгласно предписаното в точка 4, определената стойност е средноаритметичното на стойностите, определени за тези три допълнителни бройки.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Битови перални машини с няколко барабана и битови перални машини с няколко барабана със сушилня

Разпоредбите на приложения II и III съгласно методите за измерване и изчисляване, определени в приложение IV, се прилагат по отношение на всеки барабан на битовите перални машини с обявен капацитет по-висок или равен на 2 kg и за всеки барабан на битови перални машини със сушилня с обявен капаците на пране, по-голям или равен на 2 kg.

Разпоредбите на приложения II и III се прилагат независимо за всеки от барабаните, освен ако барабаните не са вградени в един и същ корпус и могат да функционират само едновременно в програмата „eco 40-60“ или в цикъла „пране и сушене“. В последния случай тези разпоредби се прилагат за битови перални машини с няколко барабана и битови перални машини с няколко барабана със сушилня като цяло, както следва:

а)

обявеният капацитет при пране е сборът от обявените капацитети при пране на всички барабани; за битовите перални машини с няколко барабана със сушилня обявеният капацитет е сборът от обявените капацитети на всички барабани;

б)

консумацията на енергия и вода на битовите перални машини с няколко барабана и на цикъла на пране на битовите перални машини с няколко барабана със сушилня е сборът от консумацията съответно на енергия или вода от всеки барабан;

в)

консумацията на енергия и вода на пълния цикъл на битовите перални машини с няколко барабана със сушилня е сборът от консумацията съответно на енергия и вода от всеки барабан;

г)

индексът за енергийна ефективност (ЕЕIW) се изчислява, като се използват обявените стойности на капацитета при пране и консумацията на енергия; за битовите перални машини с няколко барабана със сушилня, индексът за енергийна ефективност (ЕЕIWD) се изчислява, като се използват обявените стойности на капацитета при пране и консумацията на енергия;

д)

продължителността е продължителността на най-дългата програма „eco 40-60“ или тази на цикъла „пране и сушене“, задействани за всеки барабан;

е)

остатъчното съдържание на влага след пране се изчислява като среднопретеглената стойност в съответствие с обявения капацитет на всеки един от барабаните;

ж)

за битовите перални машини с няколко барабана със сушилня, окончателното съдържание на влага след сушене се измерва поотделно за всеки барабан;

з)

измерването на излъчвания въздушен шум в режим на работа при ниска мощност и класовете на излъчвания въздушен шум се отнасят за цялата перална машина.

Продуктовият информационен лист и техническата документация трябва да включват и да представят общо информацията, изисквана по силата съответно на приложения V и VI, за всички барабани, за които се прилагат разпоредбите на настоящото приложение.

Разпоредбите на приложения VII и VIII се прилагат за всеки един от барабаните, за които се прилагат разпоредбите от настоящото приложение.

Процедурата за проверка, изложена в приложение IX, се прилага за битовите перални машини с няколко барабана и битовите перални машини с няколко барабана със сушилня като цяло, като контролните допустими отклонения се прилагат за всеки един от параметрите, определени съгласно настоящото приложение.


5.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/68


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 16, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/1369 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове по отношение на етикетирането или преобразуването на скалата за етикетирането на продуктови групи, които имат значителен потенциал за икономии на енергия, а в някои случаи и на други ресурси.

(2)

В Работния план за екопроектирането за периода 2016—2019 г. (2), разработен от Комисията в изпълнение на член 16, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), са определени работните приоритети съгласно рамката за екопроектиране и енергийно етикетиране за периода 2016—2019 г. В Работния план за екопроектирането са определени продуктовите групи, свързани с енергопотреблението, които следва да се смятат за приоритетни за предприемането на подготвителни проучвания и евентуалното приемане на мерки по прилагането, както и преразглеждането на действащите регламенти.

(3)

Мерките от работния план за екопроектирането имат прогнозен потенциал да допринесат за годишни икономии на крайното потребление от общо над 260 TWh през 2030 г., което съответства на намаляване на емисиите на парникови газове с приблизително 100 млн. тона годишно през 2030 г. Осветлението е една от продуктовите групи, посочени в работния план за екопроектирането, с приблизителни годишни икономии на крайното потребление от 41,9 TWh през 2030 г.

(4)

Разпоредбите относно енергийното етикетиране на продукти за осветление, а именно електрически лампи и осветители, бяха установени с Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията (4).

(5)

Продуктите за осветление са сред приоритетните продуктови групи, посочени в член 11, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1369, за които Комисията следва да приеме делегиран акт за въвеждането на етикет с преобразувана скала от A до G.

(6)

В член 7 от Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 е включена клауза за преглед, според която се изисква Комисията да преразгледа въпросния регламент с оглед на техническия напредък.

(7)

Комисията направи преглед на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 и анализира техническите, екологичните и икономическите аспекти на продуктите за осветление, както и поведението на потребителите в реални условия. Прегледът беше извършен в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от Съюза и от трети държави. Резултатите от прегледа бяха обявени публично и представени на консултативния форум, създаден по член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(8)

Според заключението от прегледа е необходимо да се въведат преразгледани изисквания за енергийно етикетиране на продукти за осветление, и по-специално за светлинни източници.

(9)

Екологичният аспект на светлинните източници, който за целите на настоящия регламент се определя като важен, е консумацията на енергия на етапа на използването.

(10)

Прегледът показа, че консумацията на електроенергия от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, може допълнително да бъде намалена значително чрез прилагането на мерки, свързани с енергийния етикет.

(11)

Тъй като с настоящия регламент се прекратява изискването за енергиен етикет, който е предвиден специално за осветители според Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012, доставчиците на осветители следва да бъдат освободени от изискванията, свързани с продуктовата база данни, създадена по Регламент (ЕС) 2017/1369.

(12)

Като се признава растежът на продажбите на свързаните с енергопотреблението продукти чрез интернет платформи за хостинг вместо директно от уебсайтовете на доставчиците и търговците, следва да се поясни, че интернет платформите за продажба следва да отговарят за показването на предоставения от доставчика етикет в близост до цената. Те следва да информират търговеца за това задължение, но не следва да носят отговорност за точността или съдържанието на етикета и предоставения продуктов информационен лист. По силата на член 14, параграф 1, буква б) от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) за електронната търговия обаче такива интернет платформи за хостинг следва да действат експедитивно за отстраняване или блокиране на достъпа до информацията за въпросния продукт, ако са запознати с несъответствието (например липсващ, непълен или неточен етикет или продуктов информационен лист), например ако са информирани от органа за надзор на пазара. За доставчик, който продава директно на крайните потребители чрез собствения си уебсайт, са в сила задълженията за продажбите от разстояние, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(13)

В настоящия регламент следва да се определят стойности на допустими отклонения за параметрите на осветлението, като се вземе предвид подходът за деклариране на информация, предвиден в Делегиран регламент (ЕС) 2017/254 на Комисията (6).

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха обсъдени от консултативния форум и експертите от държавите членки в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(15)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се определят изисквания за етикетирането на светлинни източници и предоставянето на допълнителна продуктова информация върху светлинни източници, независимо дали имат или нямат вградена пусково-регулираща апаратура. Изискванията се прилагат също така за светлинни източници, които се пускат на пазара в съставен продукт.

2.   Настоящият регламент не се прилага за светлинни източници, посочени в приложение IV, точки 1 и 2.

3.   Светлинни източници, посочени в приложение IV, точка 3, съответстват само на изискванията на приложение V, точка 4.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„светлинен източник“ означава продукт, функциониращ с електричен ток и предназначен да излъчва и/или в случай на светлинен източник без нажежаема жичка, предназначен да може да бъде настроен да излъчва светлина с всичките посочени оптични характеристики:

а)

координати на цветността x и y в диапазона:

0,270 < x < 0,530; и

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

б)

светлинен поток < 500 lm на mm2 от площта на проекцията на светлоизлъчващата повърхност, както е определено в приложение I;

в)

светлинен поток между 60 и 82 000 lm;

г)

индекс на цветопредаване (CRI) > 0;

който използва като технология за осветление нажежаване, луминесценция, газов разряд с висок интензитет, неорганични светодиоди (LED) или органични светодиоди (OLED), или комбинации от тях и който може да бъде проверен като светлинен източник съгласно процедурата според приложение IX.

За целите на настоящия регламент натриевите светлинни източници с високо налягане (HPS), които не отговарят на условието по буква а), се считат за светлинни източници.

Светлинните източници не включват:

а)

светодиодни кристали;

б)

светодиодни корпуси;

в)

продукти, съдържащи светлинен(ни) източник(ци), от които този(тези) светлинен(ни) източник(ци) може да бъде(ат) отстранен(и) за проверка;

г)

светлоизлъчващи части, съдържащи се в светлинен източник, от който тези части не може да бъдат отстранени за проверка като светлинен източник;

2)

„пусково-регулираща апаратура“ означава едно или повече устройства, които може да са или да не са физически вградени в светлинен източник, чието предназначение е да подготвят параметрите на електрическата мрежа за стойностите, които са нужни за един или повече конкретни светлинни източници при установените пределни условия за електробезопасност и електромагнитна съвместимост. Тази подготовка може да включва преобразуване на захранващото и запалващото напрежение, ограничаване големината на работния ток и на тока при предварително нагряване, предотвратяване на студено пускане, подобряване на фактора на мощността и/или намаляване на радиосмущенията.

Терминът „пусково-регулираща апаратура“ не включва захранващите устройства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (7). Терминът не включва също така частите за регулиране на осветлението и несвързаните с осветлението части (съгласно определеното в приложение I), въпреки че такива части може физически да са вградени в пусково-регулиращата апаратура или да се предлагат на пазара заедно като един продукт.

Комутатор за захранване по Ethernet (PoE) не е пусково-регулираща апаратура по смисъла на настоящия регламент. „Комутатор за захранване по Ethernet“ или „комутатор за PoE“ означава оборудване за захранване и обработка на данни, което се инсталира между електрическата мрежа и офис оборудването и/или светлинните източници за целите на прехвърлянето на данни и захранването;

3)

„съставен продукт“ означава продукт, който съдържа един или повече светлинни източници и/или отделна пусково-регулираща апаратура. Примери за съставни продукти са осветителите, които може да бъдат разглобени, за да се позволи отделна проверка на съдържащия(те) се в тях светлинен(ни) източник(ци), битовите уреди, съдържащи светлинен(ни) източник(ци), мебелите (рафтове, огледала, витрини), съдържащи светлинен(ни) източник(ци). Ако съставният продукт не може да бъде разглобен за проверка на светлинния източник и отделната пусково-регулираща апаратура, целият съставен продукт се счита за светлинен източник;

4)

„светлина“ означава електромагнитно лъчение с дължина на вълната между 380 nm и 780 nm;

5)

„електрическа мрежа“ или „мрежово напрежение“ (MV) означава електрозахранването с 230 (± 10 %) волта променливо напрежение с честота 50 Hz;

6)

„светодиоден кристал“ или „светодиоден чип“ означава малък блок от светлоизлъчващ полупроводников материал, на който е изработена функционираща светодиодна схема;

7)

„светодиоден корпус“ означава един електрически елемент, състоящ се главно от най-малко един светодиоден кристал. Светодиодният корпус не включва пусково-регулираща апаратура или части от нея, цокъл или активни електронни елементи и не е свързан директно към мрежовото напрежение. Той може да включва един или повече от следните елементи: оптични елементи, светлинни преобразуватели (луминофори), топлинни, механични и електрически интерфейси или части за преодоляване на проблеми с електростатични разряди. Всички подобни светлоизлъчващи устройства, предназначени за използване направо в светодиоден осветител, се считат за светлинни източници;

8)

„цветност“ означава свойство на цветен стимул, което се определя от неговите координати на цветността (x и y);

9)

„светлинен поток“ или „поток“ (Φ), изразен в лумени (lm), означава величината, изведена от потока на излъчване (мощността на излъчване) чрез оценяване на електромагнитното излъчване въз основа на спектралната чувствителност на човешкото око. Има се предвид целият поток, излъчван от светлинен източник в пространствен ъгъл 4π стерадиана при условия (напр. ток, напрежение, температура), определени в приложимите стандарти. Отнася се за първоначалния поток на светлинен източник с регулируем поток след кратък период на работа, освен ако изрично не е посочено, че се има предвид поток в условията на регулиране или поток след даден период на работа. За светлинни източници, които може да бъдат настроени да излъчват различни спектри светлина и/или светлина с различен максимален интензитет, се има предвид поток по „базовите контролни настройки“ съгласно определеното в приложение I;

10)

„индекс на цветопредаване“ (CRI) означава показател, количествено определящ ефекта от източник на светлина върху цветовото зрително възприятие на обекти при съзнателно или несъзнателно сравняване с цветовото зрително възприятие за тях при осветяване от еталонен източник на светлина и представлява средният Ra на цветопредаване за първите 8 цвята на изпитване (R1—R8), посочени в стандартите;

11)

„нажежаване“ означава явлението, при което в светлинни източници се генерира светлина от топлина обикновено посредством нишковиден проводник (нажежаема жичка), който се нагрява чрез пропускане на електричен ток през него;

12)

„халогенен светлинен източник“ означава нажежаем светлинен източник с нишковиден проводник, който е направен от волфрам и е в среда на газ, съдържащ халогенни елементи;

13)

„луминесценция“ или „луминесцентен светлинен източник“ означава явление или светлинен източник, при които се използва електрически газов разряд от вида с живачни пари с ниско налягане, в които по-голямата част от светлината се излъчва от един или повече слоя луминофори, възбуждани от ултравиолетовото излъчване от разряда. Луминесцентните светлинни източници може да имат един (едноцокълни) или два (двуцокълни) съединителя (цокъла) към тяхното електрозахранване. За целите на настоящия регламент светлинните източници с електромагнитна индукция също се считат за луминесцентни светлинни източници;

14)

„газов разряд с висок интензитет“ (HID) означава електрически газов разряд, при който дъговият разряд, генериращ светлината, се стабилизира чрез температурата на стените, като той осигурява натоварване на стените на колбата, превишаващо 3 W на квадратен сантиметър. Светлинните източници с газов разряд с висок интензитет са ограничени до видовете металхалогенни, натриеви с високо налягане и живачни светлинни източници, съгласно определеното в приложение I;

15)

„газов разряд“ означава явление, при което светлината се генерира, пряко или непряко, от електрически разряд в газ, плазма, метални пари или смес от газове и пари;

16)

„неорганичен светодиод“ (LED) означава технология, при която се генерира светлина от полупроводниково устройство с p-n преход от неорганичен материал. Този преход осигурява светлинно излъчване при възбуждане с електричен ток;

17)

„органичен светодиод“ (OLED) означава технология, при която се генерира светлина от полупроводниково устройство с p-n преход от органичен материал. Този преход осигурява светлинно излъчване при възбуждане с електричен ток;

18)

„натриев светлинен източник с високо налягане“ (HPS) означава светлинен източник с газов разряд с висок интензитет, в който светлината се генерира главно от излъчването на натриеви пари и който функционира при парциално налягане от порядъка на 10 kPa. Светлинните източници с HPS може да имат един (едноцокълни) или два (двуцокълни) съединителя към тяхното електрозахранване;

19)

„място на продажба“ означава физическото място, където продуктът се излага или предлага за продажба, даване под наем или се предлага на потребителя на изплащане.

В приложение I са дадени допълнителни определения за целите на приложенията към настоящия регламент.

Член 3

Задължения на доставчиците

1.   Доставчиците на светлинни източници гарантират, че:

а)

всеки светлинен източник, който се пуска на пазара като самостоятелен продукт (т.е. не в рамките на съставен продукт) и в опаковка, съдържаща информация, се предоставя с отпечатан върху опаковката етикет във формата, посочен в приложение III;

б)

параметрите на продуктовия информационен лист, посочени в приложение V, се въвеждат в продуктовата база данни;

в)

продуктовият информационен лист се предоставя в печатен формат, ако това бъде специално поискано от търговеца;

г)

съдържанието на техническата документация, определено в приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д)

всяка визуална реклама за конкретен модел светлинен източник съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, в съответствие с приложение VII и приложение VIII;

е)

всеки промоционален технически материал за конкретен модел светлинен източник, в това число промоционални технически материали в интернет, за описване на специфичните технически параметри на модела, съдържа неговия клас на енергийна ефективност и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, в съответствие с приложение VII;

ж)

за всеки модел светлинен източник на търговците се предоставя електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение III;

з)

за всеки модел светлинен източник на търговците се предоставя електронен продуктов информационен лист, съгласно определеното в приложение V;

и)

при поискване от търговците и в съответствие с член 4, буква д), печатните етикети за преобразуване на скалата на продуктите се предоставят като стикер със същия размер като на вече съществуващия.

2.   Доставчиците на съставни продукти:

а)

предоставят информация относно съставния(те) светлинен(ни) източник(ци), както е посочено в приложение V, точка 2;

б)

при поискване от страна на органите за надзор на пазара, предоставят информация как светлинните източници може да бъдат отстранени за проверка, без да бъдат непоправимо повредени.

3.   Класът на енергийна ефективност се изчислява в съответствие с приложение II.

Член 4

Задължения на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

на мястото на продажба всеки светлинен източник, който не е в рамките на съставен продукт, има етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, точка 1, буква а), като този етикет или енергийният клас е показан по такъв начин, че да е ясно видим в съответствие с приложение III;

б)

в случай на продажба от разстояние етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с приложения VII и VIII;

в)

всяка визуална реклама за конкретен модел светлинен източник, включително в интернет, съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, в съответствие с приложение VII;

г)

всеки промоционален технически материал за конкретен модел светлинен източник, в това число промоционални технически материали в интернет, за описване на специфичните технически параметри на модела, съдържа неговия клас на енергийна ефективност и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, в съответствие с приложение VII;

д)

на местата на продажба съществуващите етикети се заменят с етикети с преобразувана скала по такъв начин, че съществуващият етикет да бъде покрит, включително когато е отпечатан върху или прикрепен към опаковката, в рамките на осемнайсет месеца след прилагането на настоящия регламент.

Член 5

Задължения на интернет платформите за хостинг

Когато доставчик на хостинг услуги съгласно посоченото в член 14 от Директива № 2000/31/ЕО дава възможност за продажба на светлинни източници чрез своя интернет сайт, той осигурява възможност за показване на електронния етикет и на електронния продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, чрез визуализиращия механизъм в съответствие с разпоредбите на приложение VIII, и информира търговеца за задължението да ги показва.

Член 6

Методи за измерване

Информацията, която подлежи на предоставяне по членове 3 и 4, се получава с помощта на надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатия измервателен и изчислителен метод на съвременно техническо равнище, определен в приложение II.

Член 7

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение IX, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 8

Преглед

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък и представя резултатите от този преглед пред консултативния форум, включително, ако е целесъобразно, проект на предложение за промени, не по-късно от 25 декември 2024 г. Чрез прегледа, наред с други въпроси, се оценяват класовете на енергийна ефективност, методите за подобряване на енергийната ефективност на светлинните източници в съставни продукти и възможността да се вземат предвид аспектите на кръговата икономика.

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕС) № 874/2012 се отменя, считано от 1 септември 2021 г., с изключение на член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2, които се отменят, считано от 25 декември 2019 г.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2021 г. Точка 1, буква б) от член 3 обаче се прилага от 1 май 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.

(2)  Съобщение на Комисията. Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г. COM(2016) 773 final от 30.11.2016 г.

(3)  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).

(5)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/254 на Комисията от 30 ноември 2016 г. за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, (ЕС) № 1060/2010, (ЕС) № 1061/2010, (ЕС) № 1062/2010, (ЕС) № 626/2011, (ЕС) № 392/2012, (ЕС) № 874/2012, (ЕС) № 665/2013, (ЕС) № 811/2013, (ЕС) № 812/2013, (ЕС) № 65/2014, (ЕС) № 1254/2014, (ЕС) 2015/1094, (ЕС) 2015/1186 и (ЕС) 2015/1187 по отношение на използването на допустими отклонения при процедури за проверка (ОВ L 38, 15.2.2017 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията от 6 април 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, валидни за приложенията

Прилагат се следните определения:

1)

„светлинен източник, захранван от електрическата мрежа“ (MLS) означава светлинен източник, който може да работи със захранване директно от електрическата мрежа. Светлинните източници, които могат да работят със захранване директно от електрическата мрежа и също така с индиректно захранване от електрическата мрежа посредством отделна пусково-регулираща апаратура, се считат за светлинни източници, захранвани от електрическата мрежа;

2)

„светлинен източник, незахранван от електрическата мрежа“ (NMLS) означава светлинен източник, за който е необходима отделна пусково-регулираща апаратура, за да работи със захранване от електрическата мрежа;

3)

„отделна пусково-регулираща апаратура“ означава пусково-регулираща апаратура, която физически не е вградена в светлинния източник, а се предлага на пазара като отделен продукт или като част от съставен продукт;

4)

„насочен светлинен източник“ (DLS) означава светлинен източник, при който поне 80 % от сумарния светлинен поток е в пространствен ъгъл π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 120°);

5)

„ненасочен светлинен източник“ (NDLS) означава светлинен източник, който не е насочен светлинен източник;

6)

„свързан светлинен източник“ (CLS) означава светлинен източник за поддържане на „базовите контролни настройки“, включващ части за предаване на данни, като тези части са физически или функционално неделими от светлоизлъчващите части. Светлинният източник може да има части за връзка с данни, които са физически вградени в единен неделим корпус, или светлинният източник може да бъде комбиниран с физически отделни части за връзка с данни, които се предлагат на пазара заедно със светлинния източник като единен продукт;

7)

„части за връзка с данни“ означава части, които изпълняват всяка от следните функции:

а)

приемане или предаване на жични или безжични сигнали за данни и тяхното обработване (използвани за регулиране на функцията за излъчване на светлина и евентуално по друг начин);

б)

приемане и обработване на получените сигнали (използвани за регулиране на функцията за излъчване на светлина и евентуално за други цели);

в)

комбинация от изброените;

8)

„светлинен източник с възможност за настройване на цвета“ (CTLS) означава светлинен източник, който може да бъде настроен да излъчва светлина с широк набор от цветове извън определения в член 2 диапазон, но може да бъде настроен също така да излъчва бяла светлина в рамките на определения в член 2 диапазон, поради което светлинният източник попада в обхвата на настоящия регламент.

Светлинни източници на бяла светлина с възможност за настройване, които могат да бъдат настройвани да излъчват само светлина с различни корелирани цветни температури в определения в член 2 диапазон, и светлинни източници с регулиране на потока до топлобяла светлина, които при регулиране на светлинния поток променят своя бял светлинен поток до по-ниска корелирана цветна температура и по този начин симулират действието на светлинните източници с нажежаема жичка, не се считат за CTLS;

9)

„условна чистота на цвета“ означава процентът, изчислен за CTLS и настроен да излъчва светлина с определен цвят, като за изчисляването е използвана процедура, допълнително определена в стандартите, чрез начертаване на права върху графиката на цветовото пространство (x и y), минаваща през начална точка с цветови координати x = 0,333 и y = 0,333 (точка на ахроматичен стимул; точка 1), през точката на цветовите координати (x и y) на светлинния източник (точка 2) и завършваща на външната граница на цветовото пространство (локус; точка 3). Условната чистота на цвета се изчислява като разстоянието между точки 1 и 2, разделено на разстоянието между точки 1 и 3. Цялата дължина на линията представлява 100 % чистота на цвета (точка на локуса). Точката на ахроматичен стимул представлява 0 % чистота на цвета (бяла светлина);

10)

„светлинен източник с голяма яркост“ (HLLS) означава светодиоден светлинен източник със средна яркост, по-голяма от 30 cd/mm2 в посоката на върховия интензитет;

11)

„яркост“ (в дадена посока, в дадена точка от действителна или въображаема повърхност) означава светлинният поток, пренасян от елементарен лъч, преминаващ през дадената точка и разпространяващ се в пространствения ъгъл, съдържащ дадената посока, разделена на площта на сечението на този лъч, съдържащ дадената точка (cd/m2);

12)

„средна яркост“ (Luminance-HLLS) за светодиоден светлинен източник означава средната яркост в светлоизлъчващата област, където яркостта е по-висока от 50 % от върховата яркост (cd/mm2);

13)

„части за регулиране на осветлението“ означава части, които са вградени в светлинен източник или са отделени физически, но се предлагат на пазара заедно със светлинен източник като един продукт, като тези части не са изрично необходими на светлинния източник, за да излъчва светлина при максимална мощност, но които позволяват ръчно или автоматично, директно или дистанционно управление на светлинния интензитет, цветността, корелираната цветна температура, светлинния спектър и/или ъгъла на светлинния сноп. Регулаторите на светлинния поток също се приемат като части за регулиране на осветлението.

Терминът включва също така части за връзка с данни, но не включва устройства в обхвата на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията (1);

14)

„несвързани с осветлението части“ означава части, които са вградени в светлинен източник или са физически отделени, но се предлагат на пазара заедно със светлинен източник като един продукт, които не са изрично необходими, за да може светлинният източник да излъчва светлина при максимална мощност и които не са „части за регулиране на осветлението“. Примерите включват, но не се ограничават до: високоговорители (звукотехнически), фотоапарати, междинни усилващи приемопредаватели за разширяване на обхвата на комуникационни сигнали (напр. WiFi), части за балансиране на товара на мрежата (превключване при нужда към собствени вътрешни батерии), зареждане на батерии, визуално уведомяване за събития (получаване на поща, звънене на звънец за врата, аларма), използване на Light Fidelity (Li-Fi — двупосочна, високоскоростна и изцяло мрежова безжична комуникационна технология).

Терминът включва също части за връзка за данни, използвани за други функции освен за регулиране на функцията за излъчване на светлина;

15)

„полезен светлинен поток“ (Φuse) означава частта от светлинния поток на даден светлинен източник, която се взема предвид при определянето на неговата енергийна ефективност:

за ненасочените светлинни източници полезният светлинен поток е равен на сумарния поток, който се излъчва в пространствен ъгъл 4π sr (което съответства на сфера от 360°);

за насочените светлинни източници с ъгъл на светлинния сноп ≥ 90° полезният светлинен поток е потокът, който се излъчва в пространствен ъгъл π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 120°);

за насочените светлинни източници с ъгъл на светлинния сноп < 90° полезният светлинен поток е потокът, който се излъчва в пространствен ъгъл 0,586π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 90°);

16)

„ъгъл на светлинния сноп“ на насочен светлинен източник означава ъгълът между две въображаеми прави в равнина, която минава през оста на светлинния сноп, така че тези прави да минават през центъра на предната повърхност на светлинния източник и през точки, в които светлинният интензитет е 50 % от интензитета в центъра на снопа, като интензитетът в центъра на снопа е стойността на светлинния интензитет, измерена по оста на светлинния сноп.

За светлинни източници, които имат различни ъгли на светлинния стоп в различните равнини, се взема предвид най-големият ъгъл на светлинния сноп.

За светлинни източници с ъгъл на светлинния сноп, който се управлява от потребителя, се взема предвид ъгълът на светлинния сноп, който съответства на „базовата контролна настройка“;

17)

„максимална мощност“ означава състоянието на светлинен източник според декларираните работни условия, в което той излъчва максимален (нерегулиран) светлинен поток;

18)

„режим на готовност“ означава състоянието на светлинен източник, при което той е свързан към захранването, но светлинният източник целенасочено не излъчва светлина, а е в очакване на управляващ сигнал, за да се върне към състоянието на излъчване на светлина. Частите за регулиране на осветлението, които поддържат функцията на режим „в готовност“, трябва да бъдат в техния режим на управление. Връзката на несвързаните с осветлението части трябва да е прекъсната или да са изключени, или консумираната от тях електроенергия да се сведе до минимум при спазване инструкциите на производителя;

19)

„мрежови режим на готовност“ означава състоянието на CLS, при което той е свързан към захранването, но светлинният източник целенасочено не излъчва светлина, а е в очакване да бъде задействан дистанционно за връщане в състоянието на излъчване на светлина. Частите за регулиране на осветлението трябва да бъдат в техния режим на управление. Връзката на несвързаните с осветлението части трябва да е прекъсната или да са изключени, или консумираната от тях електроенергия да се сведе до минимум при спазване инструкциите на производителя;

20)

„режим на управление“ означава състоянието на частите за регулиране на осветлението, при което те са свързани със светлинния източник и изпълняват функциите си по такъв начин, че управляващият сигнал може да бъде генериран вътрешно или може да бъде получен дистанционно задействан сигнал, независимо дали жично или безжично, който да бъде обработен, така че да доведе до промяна в излъчването на светлина от светлинния източник;

21)

„дистанционно задействане“ означава сигнал, подаден извън светлинния източник по мрежа;

22)

„управляващ сигнал“ означава аналогов или цифров сигнал, подаван на светлинния източник безжично или по проводници чрез модулиране на напрежението в отделни кабели на верига за управление или чрез модулиран сигнал в захранващото напрежение. Предаването на сигнала не се осъществява чрез мрежа, а например от вътрешен източник или с дистанционно управление, което се доставя с продукта;

23)

„мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки, архитектура, включително физическите компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

24)

„консумация в режим „включен“ (Pon), изразена във ватове (W), означава консумираната електроенергия от светлинен източник при максимална мощност и при прекъсната връзка с всички части за регулиране на осветлението, както и с несвързаните с осветлението части. Ако връзката с тези части не може да бъде прекъсната, те трябва да бъдат изключени или консумираната от тях електроенергия да се сведе до минимум, като се спазват инструкциите на производителя. Що се отнася до NMLS, за чието функциониране е необходима отделна пусково-регулираща апаратура, Pon може да се измери направо на входа на светлинния източник или Pon се определя като се използва пусково-регулираща апаратура, чиято ефективност е известна, а консумираната от нея електроенергия след това се изважда от измерената стойност на входната мощност от електрическата мрежа;

25)

„консумация в режим на готовност“ (Psb), изразена във ватове, означава консумираната електроенергия от светлинен източник в режим на готовност;

26)

„консумация в мрежови режим на готовност“ (Pnet), изразена във ватове, означава консумираната електроенергия от CLS в мрежови режим на готовност;

27)

„базови контролни настройки“ (RCS) означава контролна настройка или комбинация от контролни настройки, използвана за проверка на съответствието на светлинен източник с настоящия регламент. Тези настройки са приложими за светлинни източници, които позволяват на крайния потребител, независимо дали ръчно или автоматично, директно или дистанционно, да регулира светлинния интензитет, цвета, корелираната цветна температура, спектъра и/или ъгъла на светлинния сноп на излъчваната светлина.

По принцип базовите контролни настройки се определят предварително от производителя като фабрични стойности по подразбиране, а потребителят ги среща при първото инсталиране (първоначални стойности). Ако процедурата за инсталиране предвижда автоматично актуализиране на софтуера при първото инсталиране или ако потребителят има възможността да извърши такава актуализация, трябва да се вземе предвид последвалата промяна в настройките (ако има такава).

Ако настройката на първоначалната стойност умишлено се различава от базовата контролна настройка (напр. на ниска мощност от съображения за безопасност), производителят посочва в техническата документация как да се изведат базовите контролни настройки за проверка на съответствието и предоставя техническа обосновка защо настройката на първоначалната стойност се различава от базовата контролна настройка.

Производителят на светлинния източник определя базовите контролни настройки по такъв начин, че:

светлинният източник да бъде в обхвата на настоящия регламент според член 1 и нито едно от условията за изключение да не е приложимо;

връзката на частите за регулиране на осветлението и несвързаните с осветлението части да е прекъсната или те да са изключени, или ако това не е възможно, консумираната от тези части електроенергия да е минимална;

състоянието на максимална мощност е постигнато;

когато крайният потребител избере да върне фабричните настройки по подразбиране, тогава се възстановяват базовите контролни настройки.

За светлинни източници, за които се допуска производителят на даден съставен продукт да взема решения по реализацията му, които оказват влияние върху характеристиките на светлинния източник (напр. определяне на параметрите на работния(те) ток(ове)); топлинен разчет) и които не може да бъдат управлявани от крайния потребител, не е необходимо да се определят базови контролни настройки. В такъв случай се прилагат номиналните условия на изпитване, определени от производителя на светлинния източник;

28)

„живачен светлинен източник с високо налягане“ означава светлинен източник с газов разряд с висок интензитет, в който основният дял от светлината се генерира, пряко или непряко, чрез излъчване от предимно изпарен живак и който функционира при парциално налягане, надвишаващо 100 kPa;

29)

„металхалогенен светлинен източник“ (MH) означава светлинен източник с газов разряд с висок интензитет, в който светлината се генерира от смес от метални пари, метални халогениди и продуктите на дисоциацията на металните халогениди. Mеталхалогенните светлинни източници може да имат един („едноцокълни“) или два („двуцокълни“) съединителя към тяхното електрозахранване. Материалът за дъговата горелка на металхалогенни светлинни източници може да бъде кварц (QMH) или керамика (CMH);

30)

„компактен луминесцентен светлинен източник“ (CFL) означава едноцокълен луминесцентен светлинен източник с дъгообразна форма, предназначен за малки пространства. Компактните луминесцентни светлинни източници (CFL) може да са оформени спираловидно (т.е. вълнообразни форми) или като множество свързани успоредни тръби, със или без втора обвивка (колба). Компактните луминесцентни светлинни източници се предлагат с физически вградена пусково-регулираща апаратура (CFLi) или без физически вградена пусково-регулираща апаратура (CFLni);

31)

„T2“, „T5“, „T8“, „T9“ и „T12“ означава тръбен светлинен източник с диаметър от приблизително съответно 7, 16, 26, 29 и 38 mm, както е определено в стандартите. Тръбата може да е права (линейна) или дъгообразна (напр. U-образна, кръгла);

32)

„LFL T5-HE“ означава високоефективен линеен луминесцентен T5 светлинен източник с възбудителен ток под 0,2 A;

33)

„LFL T5-HO“ означава линеен луминесцентен T5 светлинен източник с висок светлинен поток и с възбудителен ток, по-голям или равен на 0,2 A;

34)

„HL R7s“ означава двуцокълен линеен халогенен светлинен източник за мрежово напрежение с диаметър на цокъла 7 mm;

35)

„захранван с батерии“ означава продукт, който работи само с постоянен ток, подаван от източник, намиращ се в същия продукт, без да е свързан пряко или непряко към електрозахранване от електрическата мрежа;

36)

„втора колба“ означава втора външна обвивка на светлинен източник с газов разряд с висок интензитет (HID), която не е необходима за генерирането на светлината, като например външната изолационна тръба за предотвратяване на изхвърляне на живак и стъкло в околната среда в случай на счупване на лампата. При определяне на наличието на втора колба, горелките за газов разряд с висок интензитет не се считат за колба;

37)

„непрозрачна колба“ за светлинен източник с газов разряд с висок интензитет означава непрозрачна външна обвивка или външна тръба, през която дъговата горелка, генерираща светлината, не е видима;

38)

„заслонка против заслепяване“ означава механична или оптична непрозрачна преграда, която отразява или не отразява светлината и е предназначена да препятства прякото видимо излъчване от излъчвателя на светлина в насочен светлинен източник, за да се избегне временно частично заслепяване (заслепяващо излъчване) при пряко възприемане от наблюдател. Тя не включва повърхностни покрития на излъчвателя на светлина в насочения светлинен източник;

39)

„фликер“ означава възприемането на визуална неустойчивост, причинена от светлинен стимул, чиято яркост или спектрално разпределение се колебаят във времето, от неподвижен наблюдател в статична среда. Колебанията може да са периодични и непериодични и може да са причинени от самия светлинен източник, от източника на захранването или от други фактори на въздействие.

Използваният количествен показател за фликер в настоящия регламент е показателят „Pst LM“, където „st“ означава „краткотраен“, а „LM“ означава „метод за измерване на трептенето на светлината“, както е определено в стандартите. Стойност на показателя Pst LM = 1 означава, че средностатистическият наблюдател има 50 % вероятност да долови фликер;

40)

„стробоскопичен ефект“ за неподвижен наблюдател в нестатична среда означава промяна във възприемането на движение, причинена от светлинен стимул, чиято яркост или спектрално разпределение се колебаят във времето. Колебанията може да са периодични и непериодични и може да са причинени от самия светлинен източник, от източника на захранването или от други фактори на въздействие.

Количественият показател за стробоскопичен ефект, използван в настоящия регламент, е мярката за видимост при стробоскопичен ефект (SVM), както е определена в стандартите. SVM = 1 представлява прагът на видимост за средностатистически наблюдател;

41)

„R9“ означава индексът на цветопредаване на предмет с червен цвят, както е определено в стандарти;

42)

„обявена стойност“ за даден параметър означава стойността, посочена в техническата документация от доставчика в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369;

43)

„светлинен интензитет“ (кандела или cd) означава отношението на светлинния поток, излизащ от източника, разпространяващ се в елемент от пространствен ъгъл и имащ дадена посока, към елемента от пространствения ъгъл;

44)

„корелирана цветна температура“ (CCT[K]) означава температурата на излъчвател на Планк (абсолютно черно тяло), за която възприеманият цвят прилича най-много на възприятието за даден цветови стимул при същата яркост и при конкретни условия на наблюдение;

45)

„устойчивост на цвета“ означава максималното отклонение на първоначалните (след кратък период от време), осреднени пространствени координати на цветността (x и y) на единичен светлинен източник от централната точка на цветността (cx и cy), която е обявена от производителя или вносителя, изразено като размера (в прагове на цветоразличаване) на елипсата на Макадам (MacAdam), образувана около централната точка на цветността (cx и cy);

46)

„фактор на мощността (cos φ1)“ означава косинусът на фазовия ъгъл φ1 между основната хармонична съставка на мрежовото напрежение и основната хармонична съставка на тока в мрежата. Използва се за светлинни източници, захранвани от мрежата, работещи със светодиоди или с органични светодиоди като технология за осветление. Факторът на мощността се измерва при максимална мощност според базовите контролни настройки, когато е приложимо, като всички части за регулиране на осветлението са в режим на управление, а връзката с несвързаните с осветлението части е прекъсната, изключени са или са настроени на минимална консумация на енергия в съответствие с инструкциите на производителя;

47)

„експлоатационен фактор“ (XLMF) означава отношението на излъчвания от светлинния източник светлинен поток на даден етап от срока на експлоатация към първоначалния светлинен поток;

48)

„коефициент на дълготрайност“ (SF) означава делът на светлинните източници, които продължават да работят след определено време при определени условия и честота на комутация, от общия брой светлинни източници;

49)

„срок на експлоатация“ на светлинни източници с неорганични или с органични светодиоди означава времето в часове между началото на тяхното използване и момента, когато при 50 % от определения брой светлинни източници светлинният поток постепенно се е понижил до стойност под 70 % от първоначалния светлинен поток. Понятието се нарича също така „срок на експлоатация L70B50“;

50)

„начин за визуализиране“ означава екран, включително сензорен екран или друга технология за показване на изображения, използван за показване на потребителя на съдържание от интернет;

51)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екранът на таблетен компютър, таблет или смартфон;

52)

„вложено показване“ означава интерфейс за визуализиране, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишка, преминаване на курсора на мишката или разширяване върху сензорния екран на друго изображение или друг набор данни;

53)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни в приложения за синтез на говор;

54)

„площ на проекцията на светлоизлъчващата повърхност“ (A) е площта в mm2 (квадратни милиметри) на повърхността на проекцията в ортогонален изглед на светлоизлъчваща повърхност от посоката с най-висок светлинен интензитет, като площта на светлоизлъчващата повърхност е площта на повърхността на светлинния източник, която излъчва светлина с обявените оптични характеристики, като например приблизително сферична повърхност на дъга (a), цилиндрична повърхност на нажежаема спирала (b) или на газоразрядна лампа (c, d), плоска или полусферична обвивка на светодиод (e).

За светлинни източници с непрозрачна колба или със заслонка против заслепяване площта на светлоизлъчващата повърхност е цялата площ, през която светлината излиза от светлинния източник.

За светлинни източници, съдържащи повече от един излъчвател на светлина, за светлоизлъчваща повърхност се счита проекцията на най-малкия общ обем, обвиващ всички излъчватели.

За светлинни източници с газов разряд с висок интензитет се прилага определението а), освен ако геометричните параметри, определени в г), не се прилагат при L>D, където L е разстоянието между върховете на електродите, а D е вътрешният диаметър на дъговата горелка.

Image 44

55)

код „бърз отговор“ (QR — quick response) означава матричен баркод, включен в енергийния етикет на даден модел на продукт, който съдържа връзка към информацията за този модел в публичната част на продуктовата база данни.


(1)  Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“, режим „изключен“ и мрежови режим на готовност (ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класове на енергийна ефективност и метод на изчисление

Класът на енергийна ефективност на светлинни източници се определя по таблица 1 въз основа на общото светоотдаване при захранване от електрическата мрежа ηTM, което се изчислява, като се раздели обявения полезен светлинен поток Φuse (изразен в lm) на обявената консумация в режим „включен“ Pon (изразена във W) и се умножи по приложимия коефициент FTM от таблица 2, както следва:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

Таблица 1

Класове на енергийната ефективност на светлинни източници

Клас на енергийна ефективност

Общо светоодаване при захранване от електрическата мрежа ηTM (lm/W)

A

210 ≤ ηTM

B

185 ≤ ηTM < 210

C

160 ≤ ηTM < 185

D

135 ≤ ηTM < 160

E

110 ≤ ηTM < 135

F

85 ≤ ηTM < 110

G

ηTM < 85


Таблица 2

Коефициенти FTM според вида светлинен източник

Вид светлинен източник

Коефициент FTM

Ненасочен светлинен източник (NDLS), захранван от електрическата мрежа (MLS)

1,000

Ненасочен светлинен източник (NDLS), незахранван от електрическата мрежа (NMLS)

0,926

Насочен светлинен източник (DLS), захранван от електрическата мрежа (MLS)

1,176

Насочен светлинен източник (DLS), незахранван от електрическата мрежа (NMLS)

1,089


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикет за светлинни източници

1.   ЕТИКЕТ

Ако светлинният източник е предназначен за предлагане на пазара чрез място на продажба, върху външната страна на отделната опаковка се отпечатва етикет, изготвен във формата и съдържащ информацията съгласно посоченото в настоящото приложение.

Доставчиците следва да изберат формата на етикета измежду посочените в точка 1.1 и точка 1.2 от настоящото приложение.

Етикетът е:

за етикет със стандартен размер с ширина най-малко 36 mm и височина най-малко 75 mm;

за етикет с малък размер (с ширина под 36 mm) с ширина най-малко 20 mm и височина най-малко 54 mm.

Опаковката не трябва да бъде с ширина по-малка от 20 mm и височина 54 mm.

Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, неговото съдържание независимо от това остава с пропорционални размери, съгласно спецификацията по-горе. Етикетът с малък размер не се използва върху опаковки с ширина от 36 mm или по-голяма.

Етикетът и стрелката, указваща класа на енергийна ефективност, могат да бъдат отпечатани в черно-бяло, както е посочено в точки 1.1 и 1.2, само ако цялата друга информация, включително графики, върху опаковката е отпечатана в черно-бяло.

Ако етикетът не е отпечатан върху частта от опаковката, предназначена да бъде обърната към потенциалния клиент, се поставя стрелка, съдържаща буквата на класа на енергийна ефективност, както е посочено по-долу, като цветът на стрелката съответства на буквата и цвета на енергийния клас. Големината му трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим. Буквата в стрелката за класа на енергийна ефективност трябва да бъде в получер Calibri и да е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, със 100 % черна рамка с дебелина 0,5 пункта, разположена около стрелката и буквата на класа на ефективност.

Фигура 1

Цветна или черно-бяла стрелка наляво/надясно за частта от опаковката, обърната към потенциалният клиент

Image 45

В случая, посочен в член 4, буква д), етикетът с преобразувана скала трябва да бъде с формат и размер, които му позволяват да покрие и да се прикрепи към стария етикет.

1.1.   Етикет със стандартен размер:

Етикетът трябва да бъде:

Image 46

1.2.   Етикет с малък размер:

Етикетът трябва да бъде:

Image 47

1.3.   Етикетът на светлинни източници трябва да съдържа следната информация:

I.

име на доставчика или търговска марка;

II.

идентификатор на модела, предлаган от доставчика;

III.

скала на класовете на енергийна ефективност от А до G;

IV.

консумираната енергия, изразена като консумацията на електроенергия на светлинния източник в kWh за 1 000 часа работа в режим „включен“;

V.

QR код;

VI.

клас на енергийна ефективност в съответствие с приложение II;

VII.

номера на настоящия регламент, който е „2019/2015“

2.   ОФОРМЛЕНИЯ НА ЕТИКЕТИТЕ

2.1.   Етикет със стандартен размер:

Image 48

2.2.   Етикет с малък размер:

Image 49

2.3.   Като:

а)

Размерите и спецификации на съставните елементи на етикета трябва да бъдат, както е посочено в точка 1 от приложение III и в оформленията на етикетите за етикети със стандартен и малък размер за светлинни източници.

б)

Фонът на етикета е 100 % бял.

в)

Типографските шрифтове са Verdana и Calibri.

г)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 0-70-100-0: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

д)

Етикетите трябва да отговарят на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурите по-горе):

Image 50

цветовете на логото на ЕС са следните:

фон: 100,80,0,0;

звезди: 0,0,100,0;

Image 51

цветът на логото „energy“ е: 100,80,0,0;

Image 52

името на доставчика е в 100 % черно и във Verdana Bold, 8 пункта — 5 пункта (етикет със стандартен размер — малък размер);

Image 53

идентификаторът на модела на доставчика е в 100 % черно и във Verdana Regular, 8 пункта — 5 пункта (етикет със стандартен размер — малък размер);

Image 54

скалата от A до G трябва да бъде следната: