ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 312

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
3 декември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2008 на Съвета от 28 ноември 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 31-вата сесия на Общото ѝ събрание във връзка с приемането на изменения на Резолюция A.658(16) относно използването и поставянето на светлоотразителни материали върху спасителни средства и във връзка с приемането на резолюция относно насоките за извършване на прегледи в рамките на Хармонизираната система за преглед и освидетелстване (HSSC)

40

 

*

Решение (ОВППС) 2019/2009 на Съвета от 2 декември 2019 година в подкрепа на усилията на Украйна за борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в сътрудничество с ОССЕ

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2010 на Комисията от 12 ноември 2019 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за изгаряне на отпадъци, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 7987) ( 1 )

55

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2011 на Комисията от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 за одобряване на програмите за ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, представени от държавите членки, като се удължава срокът на прилагането му (нотифицирано под номер C(2019) 8580) ( 1 )

93

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2012 на Комисията от 29 ноември 2019 година относно освобождаванията по член 14 от Регламент (ЕО) № 29/2009 на Комисията за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе ( 1 )

95

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2007 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2019 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 3, параграф 5 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (2), и по-специално член 47, параграф 2, първа алинея, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 се установяват правила за извършването на официален контрол от компетентните органи на държавите членки по отношение на животни и стоки, въвеждани в Съюза, с цел проверка на съответствието със законодателството на Съюза относно агрохранителната верига.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2019/478 на Комисията (3) бе изменен Регламент (ЕС) 2017/625, като към категориите стоки, посочени в член 47, параграф 1, буква б) от същия регламент, бяха добавени сено и слама и храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход („съставни продукти“).

(3)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 някои категории животни и стоки от трети държави следва винаги да бъдат представяни на граничен контролен пункт за извършване на официален контрол преди въвеждането им в Съюза. Наред с животните сред категориите, които следва винаги да бъдат представяни за официален контрол на граничните контролни пунктове, са и продуктите от животински произход, зародишните продукти, страничните животински продукти, производните продукти, сеното и сламата и съставните продукти.

(4)

По силата на Регламент (ЕС) 2017/625 се изисква Комисията да състави списъци на различните животни и продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти, сено и слама и съставни продукти, които трябва да се представят за официален контрол на граничните контролни пунктове, като се посочат съответните им кодове по Комбинираната номенклатура (КН), предвидени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (4).

(5)

Тъй като производните продукти представляват подкатегория на страничните животински продукти, те следва да бъдат включени в списъците, като съответно бъдат посочени техните кодове по КН.

(6)

В Решение № 2007/275/ЕО на Комисията (5) са определени разпоредби по отношение на животните и продуктите, включително съставните продукти, които подлежат на ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО (6) и 97/78/ЕО на Съвета. От 21 април 2021 г. в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията (7) ще започнат да се прилагат нови условия за въвеждането в Съюза на съставни продукти. Поради това е целесъобразно до тази дата да продължат да се прилагат действащите правила, установени в Решение 2007/275/ЕО относно съставните продукти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, а настоящият регламент да не се прилага по отношение на съставните продукти. За да се избегне дублирането на правни разпоредби, с настоящия регламент следва да се измени Решение 2007/275/ЕО, като приложното му поле бъде ограничено до съставните продукти.

(7)

С цел улесняване на официалния контрол, извършван от компетентните органи на граничните контролни пунктове в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625, установеният с настоящия регламент списък следва да съдържа подробно описание на подлежащите на официален контрол животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама.

(8)

Освен това за определени кодове по КН в настоящия регламент са изброени само част от животните и продуктите, които попадат в обхвата на съответната позиция или подпозиция. В такива случаи с настоящия регламент следва да се предоставят допълнителни данни за съответните животни и продукти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове.

(9)

Тъй като разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/625, уреждащи въпросите в обхвата на настоящия регламент, се прилагат от 14 декември 2019 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установяват списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие член 47, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на съставните продукти.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„продукти от животински произход“ означава продукти от животински произход съгласно определението в точка 8.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (8);

2)

„необработена свинска четина“ означава необработена свинска четина съгласно определението в точка 33 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (9);

3)

„непреработени пера и части от пера“ означава непреработени пера и части от пера съгласно определението в точка 30 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011;

4)

„необработени косми“ означава необработени косми съгласно определението в точка 32 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011;

5)

„междинен продукт“ означава междинен продукт съгласно определението в точка 35 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011;

6)

„обработени кожи“ означава обработени кожи съгласно определението в точка 28 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011;

7)

„необработена вълна“ означава необработена вълна съгласно определението в точка 31 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Член 3

Официален контрол на животните и стоките, изброени в приложение I

Животните и стоките, изброени в приложение I към настоящия регламент, подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 4

Изменения на Решение 2007/275/ЕО

Решение 2007/275/ЕО се изменя, както следва:

1)

заглавието се заменя със следното:

„Решение на Комисията от 17 април 2007 година относно списъците на съставни продукти, които подлежат на контрол на граничните контролни пунктове“;

2)

член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Предмет

С настоящото решение се установят правила относно съставните продукти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове при въвеждане в Съюза.“;

3)

член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Официален контрол на съставните продукти, изброени в приложение I

1.   Съставните продукти, изброени в приложение I към настоящото решение, подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

2.   Направеният въз основа на кода от Комбинираната номенклатура, посочен в колона 1 на приложение I, първоначален подбор на съставни продукти, които да бъдат подложени на официален контрол, се прецизира чрез позоваване на конкретния текст или законодателен акт, цитиран в колона 3 от приложение I.

(*1)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).“;"

4)

член 4 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

Съставни продукти, които подлежат на официален контрол“;

б)

уводното изречение се заменя със следното:

„Следните съставни продукти подлежат на официален контрол:“;

5)

член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Дерогация за определени съставни продукти

1.   Чрез дерогация от член 3 следните съставни продукти, които не съдържат месни продукти, не подлежат на официален контрол:

а)

съставни продукти, при които съдържанието на друг преработен продукт е по-малко от 50 %, при условие че посочените продукти са:

i)

дълготрайни при стайна температура или има ясна индикация, че при производството им са претърпели пълно приготвяне или процес на термична обработка на цялото съдържание, така че всеки суров продукт е бил денатуриран;

ii)

ясно обозначени като предназначени за консумация от човека;

iii)

надеждно опаковани или запечатани в чисти контейнери;

iv)

придружени от търговски документ и етикетирани на официален език на държава членка, така че документът и етикетът съвместно да дават информация за естеството, количеството и броя на опаковките със съставните продукти, държавата на произход, производителя и съставката;

б)

съставни продукти, изброени в приложение II.

2.   Всички млечни продукти обаче, включени в който и да е съставен продукт, трябва да произхождат само от държави, фигуриращи в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (*2), и се третират, както е посочено в същото приложение.

(*2)  Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека (ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1).“;"

6)

приложения I и II се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/478 на Комисията от 14 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите на пратките, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове (ОВ L 82, 25.3.2019 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(5)  Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9).

(6)  Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 18).

(8)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(9)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЖИВОТНИ, ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ, СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ, СЕНО И СЛАМА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 3

Забележки:

1.   Общи бележки

Общите бележки се добавят към определени глави, за да се поясни кои животни или стоки попадат в обхвата на съответната глава. Освен това, когато е необходимо, се прави позоваване на специфичните изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (1).

2.   Забележка към главата

Списъците в настоящото приложение са структурирани в глави, които отговарят на съответните глави на Комбинираната номенклатура (КН), съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2).

Забележките към главите са обяснения, при необходимост извлечени от забележките към отделните глави на КН.

3.   Извлечение от обяснителните бележки и мненията за класиране по Хармонизираната система

Когато това е счетено за необходимо, от обяснителните бележки и мненията за класиране по Хармонизираната система на Световната митническа организация, е извлечена допълнителна информация във връзка с различните глави.

Таблици:

4.   Колона 1 — Код по КН

В тази колона е посочен кодът по КН. Комбинираната номенклатура (КН), създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87, се основава на Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС), разработена от Съвета за митническо сътрудничество — днешната Световна митническа организация (СМО), приета от Международната конвенция, сключена в Брюксел на 14 юни 1983 г., и одобрена от името на Европейската икономическа общност с Решение 87/369/ЕИО на Съвета (3) (наричана по-долу „Конвенцията за ХС“). КН възпроизвежда позициите и подпозициите от ХС до шест цифри, като само седмата и осмата цифра създават допълнителни подпозиции, които са специфични за нея.

Когато е използван четирицифрен код: освен ако не е указано друго, всички продукти, спадащи към този четирицифрен код или чийто код започва с тези четири цифри, подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове. В повечето такива случаи е направена разбивка на съответните кодове по КН, включени в системата TRACES, създадена с Решение 2004/292/ЕО на Комисията (4), на шест- или осемцифрени кодове.

Когато се изисква само някои конкретни продукти с четири-, шест- или осемцифрен код да бъдат подложени на официален контрол и в КН не съществува съответно подразделение за този код, кодът е обозначен с „Ex“. В такъв случай животните и продуктите, обхванати от настоящия регламент, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание в колона 2 и уточненията и обясненията в колона 3.

5.   Колона 2 — Описание

Описанието на стоките е съгласно установеното в колона „Описание“ на КН.

Без да се засягат правилата за тълкуване на КН, текстът на описанието на животните и продуктите в колона 2 има единствено ориентировъчен характер, тъй като стоките, попадащи в обхвата на настоящия регламент, са определени с кодовете по КН.

6.   Колона 3 — Уточнения и обяснения

Тази колона съдържа данни за обхванатите животни или стоки. Допълнителна информация за животните или стоките, обхванати от различните глави на КН, може да бъде намерена в обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (5).

Продуктите, получени от странични животински продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (ЕС) № 142/2011, не са конкретно определени в правото на Съюза. Официален контрол се извършва по отношение на продуктите, които са частично преработени, но продължават да бъдат сурови продукти за по-нататъшна преработка в одобрено или регистрирано предприятие на местоназначението. Официалните инспектори на граничните контролни пунктове при необходимост преценяват и уточняват дали производният продукт е бил преработен в достатъчна степен, така че да не се изисква допълнителният официален контрол, предвиден в правото на Съюза.

ГЛАВА 1

Живи животни

Забележка към глава 1 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава включва всички живи животни, с изключение на:

а)

рибите и ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни от № 0301, 0306, 0307 или 0308;

б)

културите от микроорганизми и другите продукти от № 3002 и

в)

животните от позиция 9508.“

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„Позиция 0106 включва, inter alia, следните домашни или диви животни:

А)

Бозайници

(1)

Примати

(2)

Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/).

(3)

Други (като северни елени, котки, кучета, лъвове, тигри, мечки, слонове, камили (включително едногърби камили), зебри, зайци, диви зайци, сърни, антилопи (различни от тези от подсемейство Bovinae), апенински диви кози, лисици, норки и други животни за ферми за кожи).

Б)

Влечуги (включително змиите и костенурките)

В)

Птици

(1)

Грабливи птици.

(2)

Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду

(3)

Други (например, яребиците, фазаните, пъдпъдъците, бекасите, бекасините, гълъбите, дивите петли или глухарите, градинската овесарка, дивите патици, дивите гъски, дроздовете, косовете, чучулигите, сипките, синигерите, колибритата, пауните, лебедите и други птици, невключени в № 0105).

Г)

Други, например пчели (дори транспортирани в кутии или сандъци, или кошери)

Д)

Други, напр. жаби.

Тази позиция изключва животни, които участват в циркове, менажерии или други подобни пътуващи шоупрограми с участие на животни (позиция 95.08).“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

0101

Живи коне, магарета, мулета и катъри

Всички

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

Всички

0103

Живи животни от рода на свинете

Всички

0104

Живи животни от рода на овцете или козите

Всички

0105

Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки

Всички

0106

Други живи животни

Всички; включва всички животни от следните подпозиции:

0106 11 00 (примати)

0106 12 00 (китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

0106 13 00 (камили и други животни от семейство камилови /Camelidae/)

0106 14 (зайци)

0106 19 00 (други): бозайници, различни от тези от позиции 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 и 0106 14 ; включва кучета и котки

0106 20 00 (влечуги, включително змиите и морските костенурки)

0106 31 00 (птици: грабливи птици)

0106 32 00 (птици: птици от разред Папагалоподобни /Psittaciformes/, включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличестите папагали, папагалите ара и какаду)

0106 33 00 (щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (други): включва птици, различни от тези от позиции 0105, 0106 31 , 0106 32 и 0106 33 , включително гълъби.

0106 41 00 (пчели)

0106 49 00 (други насекоми, различни от пчели)

0106 90 00 (други): всички други живи животни, които не са включени другаде, различни от бозайници, влечуги, птици и насекоми. Живите жаби, предназначени да бъдат запазени живи за вивариуми или да бъдат умъртвени за консумация от човека, са обхванати от тази позиция.

ГЛАВА 2

Меса и карантии, годни за консумация

Забележка към глава 2 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

а)

продуктите от видовете, включени в № 0201 до 0208 или № 0210, негодни за консумация от човека;

б)

червата, пикочните мехури и стомасите от животни (№ 0504) и животинската кръв (№ 0511 или 3002); или

в)

животински мазнини, различни от продуктите от № 0209 (глава 15).

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени

всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

Включва другите суровини, предназначени за производството на желатин или колаген за консумация от човека. Включва всички меса и карантии, годни за консумация, от следните подпозиции:

0208 10 (от зайци)

0208 30 00 (от примати)

0208 40 (от китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

0208 50 00 (от влечуги, включително от змии и от морски костенурки)

0208 60 00 (от камили и други животни от семейство камилови /Camelidae/)

0208 90 (други: от домашни гълъби; от дивеч, различен от зайците; и др.): включва месата от пъдпъдъци, северни елени или всякакви други видове бозайници. Включва жабешките бутчета от код по КН 0208 90 70 .

0209

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Всички; включва мазнина и преработена мазнина, както е описано в колона 2, дори да са подходящи само за промишлена употреба (негодни за консумация от човека).

0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

Всички; включва меса, месни продукти и други продукти от животински произход.

Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

Включва преработен животински протеин и сушени свински уши за консумация от човека. Дори когато сушените свински уши са използвани за храна за животни, в приложението към Регламент (ЕО) № 1125/2006 на Комисията(1) се уточнява, че те могат да бъдат класирани в 0210 99 49 . Сушените карантии и свински уши, негодни за консумация от човека, са класирани в 0511 99 85 .

Костите за консумация от човека са включени в позиция 0506.

Колбасите са включени в позиция 1601.

Екстрактите и соковете от месо са включени в позиция 1603.

Пръжките са включени в позиция 2301.

ГЛАВА 3

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

Общи бележки

Настоящата глава включва както живите риби за отглеждане и развъждане, живите декоративни риби, така и живите риби и живите ракообразни, транспортирани живи, но внасяни за консумация от човека.

Всички продукти от настоящата глава подлежат на официален контрол.

Забележки към глава 3 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

а)

бозайниците от № 0106;

б)

месата от бозайници от № 0106 (№ 0208 или 0210);

в)

рибите (включително черния им дроб, хайвера, семенната течност и млякото) и ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни, мъртви и негодни за консумация от човека поради естеството им или вида, в който са представени (глава 5); брашна и агломерати от риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека (позиция 2301); или

г)

хайвера и заместителите на хайвера, приготвени на основата на яйца от риби (№ 1604)

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

0301

Живи риби

Всички: включва пъстърва, змиорка, шаран и всички други видове, и всички риби, внасяни за отглеждане или развъждане.

За целите на официалния контрол живите риби, внасяни за непосредствена консумация от човека, се третират като продукти.

Включва декоративните риби от подпозиции 0301 11 00 и 0301 19 00 .

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

Всички; включва черен дроб, хайвер и семенна течност и мляко, пресни или охладени, с код по КН 0302 91 00 .

0303

Риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

Всички; включва черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко, замразени, от подпозиция 0303 91 .

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

Всички

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна и агломерати от риби годни за консумация от човека.

Всички; включва другите рибни продукти, като брашна, прахове и агломерати, годни за консумация от човека, направени от риба; включва глави, опашки и плавателни мехури от риби и други продукти от риболов.

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

Всички: за целите на официалния контрол живите ракообразни, внасяни за непосредствена консумация от човека, се считат за продукти и се третират като продукти.

Включва декоративните морски маймуни и техните яйца, предназначени за използване като домашни любимци; както и всички живи декоративни ракообразни, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията(1).

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека

Включва мекотелите, които може да са топло пушени. Другите мекотели, претърпели топлинна обработка, са включени в № 1605.

Включва живите декоративни мекотели, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1251/2008.

За целите на официалния контрол живите мекотели, внасяни за непосредствена консумация от човека, се считат за продукти и се третират като продукти.

Включва всички стоки от подпозиции 0307 11 до 0307 99 , като например:

0307 60 (охлюви, различни от морските): включва сухоземните коремоноги от видовете Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum и видовете от семейство Achatinidae. Включва живите охлюви (включително сладководните охлюви), предназначени за непосредствена консумация от човека, а също и месото от охлюви, предназначено за консумация от човека. Обхваща бланширани или предварително преработени охлюви. Продуктите, претърпели допълнителна преработка, са включени в позиция 1605.

0307 91 00 (живи, пресни или охладени други мекотели, различни от стриди, миди Сен Жак (морски гребени), миди (Mytilus spp., Perna spp.), сепии, калмари, октоподи, охлюви, морски охлюви, миди и сърцевидки, морски охлюви абалон (Haliotis spp.) (Haliotis spp.) и големи морски охлюви (Strombus spp.): включва месо от морски охлюви, дори без черупки.

0307 99 (други мекотели, различни от живи, пресни, охладени или замразени, различни от стриди, миди Сен Жак (морски гребени), миди (Mytilus spp., Perna spp.), сепии, калмари, октоподи, морски охлюви, миди и сърцевидки, морски охлюви абалон (Haliotis spp.) (Haliotis spp.) и големи морски охлюви (Strombus spp.); включително брашна, прахове и агломерати от тях под формата на гранули, годни за консумация от човека

0308

Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, годни за консумация от човека

Всички

ГЛАВА 4

Млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

Забележки към глава 4 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„(1)

Като „мляко“ се считат пълномасленото и изцяло или частично обезмасленото мляко

2.

За целите на № 0405:

а)

терминът „масло“ включва естественото масло, маслото от суроватка или рекомбинираното (възстановено) масло (прясно, солено или гранливо, дори в херметически затворени съдове), получено само от мляко, с тегловно съдържание на млечни мазнини, равно или по-голямо от 80 %, но непревишаващо 95 %, с максимално съдържание на твърди млечни немастни вещества 2 % и с максимално тегловно съдържание на вода 16 %. Маслото не трябва да съдържа добавени емулгатори, но може да съдържа натриев хлорид, оцветители, годни за употреба в хранително-вкусовата промишленост, неутрализиращи соли и безвредни млечни бактериални култури;

б)

терминът „млечни пасти за намазване“ включва емулсиите от вида вода в масло, които могат да бъдат намазвани и които не съдържат други мазнини освен млечните, като тегловното съдържание на млечните мазнини е равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 80 %

3.

Продуктите, получени чрез концентрация на суроватката с прибавка на мляко или млечни мазнини, се класират в № 0406 като сирена, при условие че отговарят на следните три характеристики:

а)

съдържанието на млечни мазнини, изчислено тегловно по отношение на сухото вещество, да бъде 5 % или повече;

б)

сухото вещество, изчислено тегловно, да бъде най-малко 70 %, но да не превишава 85 %; и

в)

да имат форма или да могат да бъдат оформени.

4.

Настоящата глава не включва:

а)

продуктите, получени от суроватка и съдържащи тегловно повече от 95 % лактоза, изразена в безводна лактоза, изчислена в сухо вещество (№ 1702);

б)

продуктите, получени от мляко чрез заместване на една или повече от естествените му съставки (например мазнини, съдържащи главно маслена киселина) с друго вещество (например мазнини, съдържащи главно олеинова киселина) (позиция 1901 или 2106); или

в)

албумините (включително концентратите на няколко протеини от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество (№ 3502), както и глобулините (№ 3504).

…“

Извадки от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„Позиция 0408 включва целите яйца без черупките, както и яйчните жълтъци, от всички птици. Продуктите от тази позиция могат да бъдат пресни, сушени, варени на пара или във вода, представени в различни форми (например, цилиндрични „дълги яйца“), замразени или консервирани по друг начин. Всички изброени се обхващат от позицията, дори с прибавка на захар или други подсладители и независимо дали са за употреба като храна или за промишлени цели (например за щавене).

От настоящата позиция се изключват:

а)

маслото от яйчен жълтък (№ 1506)

б)

яйчни препарати, които съдържат подправки или други добавки (№ 2106)

в)

лецитинът (№ 2923)

г)

отделени яйчни белтъци (яйчен албумин) (№ 3502).

Позиция 0409 обхваща пчелен мед (Apis Mellifera) или мед, произведен от други насекоми, центрофугиран или в пита, или съдържащ късчета от восъчна пита, при условие че не е добавена захар или друго вещество. Такъв мед може да бъде обозначен по растение-източник, произход или цвят.

Позиция 0409 изключва заместители на мед и смеси от естествен мед и заместители на мед (позиция 1702).

Позиция 0410 включва продуктите от животински произход, годни за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде в Комбинираната номенклатура. Това включва:

а)

Яйца от морски костенурки. Това са яйца, снесени от речни или морски костенурки; те могат да бъдат пресни, сушени или консервирани по друг начин.

Маслото от яйца от морски костенурки се изключва (позиция 15.06).

б)

гнездата на морски лястовици („птичи гнезда“). Те се състоят от вещество, секретирано от птиците, което бързо се втвърдява при излагане на въздух.

Гнездата на птиците могат да са представени необработени или да са били почистени за отстраняване на пера, пух, прах и други замърсявания, за да бъдат годни за консумация. Обикновено те са под формата на белезникави ленти или нишки.

Гнездата на морски лястовици имат високо съдържание на протеини и се използват почти изключително за приготвянето на супи или други хранителни продукти.

Позиция 0410 не включва животинската кръв, дори годна за консумация, в течно състояние или изсушена (№ 0511 или 3002).“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители

всички.

Млякото за храна на животни е включено в тази позиция, докато храните за животни, съдържащи мляко, са включени в позиция 2309.

Млякото за терапевтични и профилактични цели е включено в позиция 3001.

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители

всички.

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове, ядки или какао

Всички; включва сметаната, ароматизирана или с прибавка на плодове, замразените и ферментирали млека, предназначени за консумация от човека.

Сладоледът е включен в позиция 2105.

Напитките, съдържащи мляко, ароматизирани с какао или други вещества, са включени в позиция 2202.

0404

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде

Всички; включва млечните продукти за кърмачета.

Включва в код по КН 0404 10 48 коластра от говеда, в течно състояние, обезмаслена и с отстранен казеин, предназначена за консумация от човека, а в код по КН 0404 90 21 — изсушена чрез пулверизация, с намалено съдържание на мазнини коластра на прах, с неотстранено съдържание на казеин, която е предназначена за консумация от човека.

0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване

всички.

0406

Сирена и извара

Всички

0407

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени

Всички; включва яйцата, предназначени за размножаване, и яйцата, свободни от определени патогенни агенти (SPF), оплодените яйца за инкубиране (0407 11 и 0407 19 ).

Включва пресните яйца (0407 21 до 0407 29 ) и други яйца (0407 90 ), негодни и годни за консумация от човека.

Включва т.нар. „стогодишни яйца“.

Яйченият албумин, негоден и годен за консумация от човека, е включен в позиция 3502.

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители

Всички: тази позиция включва яйчните продукти, дори топлинно обработените, и продукти, които не са годни за консумация от човека.

0409 00 00

Естествен мед

Всички

0410 00 00

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

Всички

Тази позиция включва пчелно млечице и прополис (пчелен клей) (използвани при производството на фармацевтични продукти и хранителни добавки) и други получени от животни материали, предназначени за консумация от човека, с изключение на кости (които са включени в позиция 0506).

Насекомите или яйцата от насекоми, предназначени за консумация от човека, са включени в този код по КН.

ГЛАВА 5

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

Общи бележки

Специфичните изисквания по отношение на определени продукти от настоящата глава фигурират в глава II, раздел 1, таблица 2 от приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011:

Ред 7: свинска четина

Ред 8: необработени вълна и косми, произведени от животни, различни от тези от рода на свинете

Ред 9: обработени пера, части от пера и пух.

Забележки към глава 5 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

а)

продуктите, годни за консумация, различни от червата, пикочните мехури и стомасите от животни, цели или на парчета, и от животинската кръв (в течно състояние или изсушена);

б)

кожите и кожухарските кожи, различни от продуктите от № 0505 и обрезките и подобните отпадъци от сурови кожи от № 0511 (глави 41 или 43);

в)

текстилните суровини от животински произход, различни от конските косми и от техните отпадъци (раздел XI); или

г)

готовите глави за четкарски артикули (№ 9603)

(3)

Като „слонова кост“ в Номенклатурата се счита материалът, получен от зъбите на слон, хипопотам, мамут, морж, нарвал (морски еднорог), глиган, от рогата на носорога, както и от зъбите на всички животни.

(4)

Като „конски косми“ в Номенклатурата се считат космите от гривите и опашките на животните от рода на конете или едрия рогат добитък. Позиция 0511 включва, наред с другото, конските косми и техните отпадъци, дори представени под формата на слой, със или без подложка.

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„Позиция 0505 включва:

(1)

Кожи и други части от птици (като глави, крила и др.), покрити с пера или пух, и

(2)

Пера и части от пера (дори подкастрени), както и пух,

при условие че са необработени или не са подлагани на друга обработка, освен почистване, дезинфекция или обработка, предназначена само за тяхното запазване.

Позиция 0505 включва също така прахове, брашна и отпадъци от пера или от части от пера.“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Четина от свине или глигани и отпадъци от същата

Всички; обработени и необработени.

0504 00 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Всички: включва стомаси, пикочни мехури и черва, почистени, осолени, сушени или топлинно обработени, които произхождат от едър рогат добитък, свине, овце, кози или от домашни птици.

еx 0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера

Всички: включително ловни трофеи от птици, но с изключение на обработените декоративни пера, обработените пера, пренасяни от пътници за лична употреба или пратките от обработени пера, изпратени до частни лица за непроизводствени цели.

Член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 142/2011 забранява вноса и транзитното преминаване през Съюза на необработени пера и части от пера и пух.

Официалният контрол е приложим за перата, независимо от тяхната обработка, както е посочено в глава VII, точка В от приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Допълнителни специфични изисквания за ловни трофеи са посочени в глава II, раздел 5 от приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Раздел 6 от глава II от приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 се отнася до перата от видовете, използвани за пълнене, пух, сурови или други пера.

0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали

Включително кости, използвани като дъвчащи предмети за кучета, и кости за производство на желатин или колаген, ако са добити от трупове, заклани за консумация от човека.

Костното брашно за консумация от човека е включено в № 0410.

Специфични изисквания по отношение на подобни продукти, непредназначени за консумация от човека, са посочени в ред 6 (ловни трофеи), в ред 11 (кости и продукти на основата на кости (с изключение на костно брашно), рога и продукти на основата на рога (с изключение на брашно от рога) и копита и продукти на основата на копита (с изключение на брашно от копита), предназначени за употреба, различна от употребата като фуражни суровини, органични торове или подобрители на почвата) и в ред 12 (дъвчащи предмети за кучета) от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.“

0507

Слонова кост, черупки от костенурки, балени на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези материали

Включва обработени ловни трофеи от птици и копитни животни, представляващи само кости, рогове, копита, щипки, рога, зъби, кожи или кожухарски кожи от трети страни.

Специфични изисквания по отношение на ловните трофеи са посочени в ред 6 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 0508 00 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите

Празни черупки и обвивки за хранителна употреба и употреба като суровини за глюкозамин.

Освен това са включени и черупките и обвивките, включително костите от сепия, съдържащи меки тъкани и месо, посочени в член 10, буква к), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

еx 0510 00 00

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис, дори изсушени; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин

Сива амбра и кантаридис са изключени.

Жлези, други животински продукти и жлъчка са обхванати от този код.

Изсушени жлези и продукти са обхванати от позиция 3001.

В ред 14 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 могат да бъдат установени специфични изисквания по отношение на странични животински продукти за производството на храни за домашни любимци, различни от сурови храни за домашни любимци, и на производни продукти за употреба извън хранителната верига на животните (за фармацевтични продукти и други технически продукти).

еx 0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

всички.

Включва генетичен материал (сперма и ембриони с произход от животни, като едър рогат добитък, овце, кози, коне и свине) и странични животински продукти от материали от категории 1 и 2, посочени в членове 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Следните случаи са примери за продукти от животински произход, класирани в подпозиции от 0511 10 до 0511 99 :

0511 10 00 (сперма от бикове).

0511 91 (продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни): всички; включва рибни яйца, предназначени за размножаване, и мъртви животни, странични животински продукти за производството на храна за домашни любимци и на фармацевтични и други технически продукти. Включва мъртви животни от видовете, посочени в глава 3, негодни за консумация или класифицирани като неподходящи за консумация от човека, например дафнии, наречени водни бълхи, и други изсушени остракоди или филоподи за хранене на аквариумни риби; включва риба стръв.

ex 0511 99 10 (сухожилия или нерви; обрезки и други подобни отпадъци от необработени кожи).

Необходимо е извършването на официален контрол на необработените кожи по точка В 2 от глава V на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011, ако са изпълнени изискванията на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Ех 0511 99 31 (необработени естествени сюнгери от животински произход): всички, ако са предназначени за консумация от човека; ако не са предназначени за консумация от човека — само онези, които са предназначени за храна за домашни любимци. Специфичните изисквания по отношение на непредназначените за консумация от човека са посочени в ред 12 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Ех 0511 99 39 (други, различни от необработени естествени сюнгери от животински произход): всички, ако са предназначени за консумация от човека; ако не са предназначени за консумация от човека — само онези, които са предназначени за храна за домашни любимци. Специфичните изисквания по отношение на непредназначените за консумация от човека са посочени в ред 12 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ex 0511 99 85 (други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1, негодни за консумация от човека: Включва ембриони, яйцеклетки, сперма и генетичен материал, необхванат в 0511 10 и от видове, различни от едър рогат добитък, влизат в тази позиция. Включва странични животински продукти за производство на храна за домашни любимци или други технически продукти.

Включва необработените конски косми, различни от восъци пчелни продукти за пчеларството или техническа употреба, спермацети за техническа употреба, мъртви животни, посочени в глава 1, които са негодни за консумация от човека или непредназначени за консумация от човека (например кучета, котки, насекоми), животински материал, чиито основни характеристики не са били променени, и годна за консумация животинска кръв, която не е добита от риби, за консумация от човека.

ГЛАВА 6

Живи растения и цветарски продукти; луковици, корени и подобни; живи растения и цветарски продукти

Общи бележки

Тази глава обхваща гъбен мицел в компост от обеззаразен тор от животински произход.

Извлечение от обяснителните бележки към КН

0602 90 10 Гъбен мицел:

Понятието гъбен мицел означава сплъстено тяло от тънки влакна (Thallus или Mycelium), често подпочвено, живеещо и разрастващо се върху гниещи животински или растителни материали или развиващо се в самите тъкани и зараждащо гъбите.

Към тази подпозиция принадлежи също продуктът, който се състои от не напълно развит мицел, представен под форма на микроскопични частици, образувани върху носител от зърна на житни растения и поставени в компост от обеззаразен конски тор (смес от слама и конски тор).

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 0602 90 10

Гъбен мицел

Само ако съдържа обработен тор от животински произход и ако са предвидени специфични правила в ред 1 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ГЛАВА 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 1212 99 95

Други растителни продукти, служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде

Пчелен прашец

еx 1213 00 00

Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули

Само слама

еx 1214 90

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули: различни от брашна и агломерати от люцерна

Само сено

ГЛАВА 15

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

Общи бележки

Всички мазнини и масла, извлечени от животни. Специфичните изисквания по отношение на следните продукти са определени в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011:

1.

Топени мазнини и рибни масла — в ред 3 на таблица 1 в глава I, раздел 1;

2.

топени мазнини от материали от категория 2 за определени цели извън хранителната верига на селскостопанските животни (например олеохимични цели) — в ред 17 от таблица 2 в глава II, раздел 1;

3.

мастни производни — в ред 18 от таблица 2 в глава II, раздел 1.

Мастните производни включват продукти от първи етап на извличане от мазнини и масла в чисто състояние, произведени по метод, посочен в точка 1 от глава XI на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Производните, смесени с други материали, подлежат на официален контрол.

Забележки към глава 15 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

а)

сланината, свинското сало и мазнините от домашни птици от № 0209;

б)

маслото, мазнината и течното масло от какао (№ 1804);

в)

хранителните продукти, съдържащи тегловно над 15 % от продуктите от № 0405 (включени главно в глава 21);

г)

пръжките (№ 2301) и остатъците от № 2304 до 2306;

3.

Позиция 1518 не включва мазнините и маслата и техните фракции, само денатурирани, които остават класирани в позицията, към която спадат съответните неденатурирани мазнини и масла и техните фракции.

4.

Неутрализационните утайки (soap-stocks), маслените утайки, стеариновият, сереевият и глицероловият пех, са включени в № 1522.“

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„Позиция 1516 включва мазнините и маслата от животински и растителен произход, които са били подложени на специфична химическа преработка от рода на посочените по-долу, но не са били обработени по друг начин.

Позицията включва също така и обработените по подобен начин фракции на мазнини и масла от животински или растителен произход.

Хидрогениране се извършва, като продуктите се поставят в контакт с чист водород при подходяща температура и налягане, в присъствието на катализатор (обикновено фино раздробен никел). Целта на тази операция е да се повиши точката на топене на мазнините и да се увеличи консистенцията на маслата чрез превръщането на ненаситените глицериди (на олеиновата, линоловата и т.н. киселина) в наситени глицериди с по-високи точки на топене (напр. на палмитиновата, стеариновата и т.н. киселина).

Позиция 1518 включва негодните за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от тази глава, неупоменати, нито включени другаде.

Тази част обхваща, наред с другото, използваното масло за фритюрници, съдържащо например рапично масло, соево масло и малко количество животинска мазнина, предназначено за производството на храни за животни.

В настоящата позиция се включват също така хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани мазнини и масла и техните фракции, когато изменението засяга повече от един мазнина или масло.“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

1501

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиции № 0209 или 1503

Всички

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503

Всички

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

Всички

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

Всички; масла от риби и масла от рибни продукти и морски бозайници.

Разни видове хранителни продукти като цяло попадат в обхвата на № 1517 или глава 21.

1505 00

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина

Всички, мазнина от вълна (серей), внесена като топена мазнина, както е посочено в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011, или ланолин, внесен като междинен продукт.

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Всички

Неразделени мазнини или масла, също и първоначалните им фракции, произведени по метод, посочен в точка 1 от глава XI на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

1516 10

Животински мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

Всички: животински мазнини и масла.

За целите на официалния контрол мастните производни включват продукти от първи етап на извличане от животински мазнини и масла в чисто състояние, произведени по метод, посочен в точка 1 от глава XI на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 1517

Маргарин, хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516

Само продукти от животински произход.

еx 1518 00 91

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516

Само животински произход.

Мастни производни, произведени по метод, посочен в точка 1 от глава XI на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Специфичните изисквания са посочени в ред 17 (топени мазнини) и ред 18 (мастни производни) от таблица 2 в глава II, раздел 1 от приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 1518 00 95

Негодни за консумация смеси или препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

Само препарати от мазнини и масла, топени мазнини и производни, добити от животни; включително използвано олио за готвене, предназначено да бъде използвано в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Мастни производни, произведени по метод, посочен в точка 1 от глава XI на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 1518 00 99

Други

Само ако съдържат мазнина от животински произход.

еx 1520 00 00

Суров глицерол, глицеролови води и луги

Само животински произход.

1521 90 91

Суров восък от пчели или от други насекоми

Всички; включва восъци във восъчни пити, суров пчелен восък за пчеларството или технически цели.

Член 25, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 142/2011 забранява вноса и транзитното преминаване през Съюза на пчелен восък под формата на медена пита.

Специфичните изисквания по отношение на страничните продукти от пчеларството са посочени в ред 10 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

1521 90 99

Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен, различен от суров восък

Всички; включва восъци, преработени или рафинирани, дори избелени или оцветени, за пчеларството или за технически цели.

Специфичните изисквания по отношение на страничните продукти от пчеларството са посочени в ред 10 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Страничните продукти от пчеларството, различни от восъци от пчели, подлежат на официален контрол съгласно код по КН 0511 99 85 „Други“.

еx 1522 00

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

Само животински произход.

Специфичните изисквания са посочени в ред 18 (мастни производни) от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ГЛАВА 16

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Забележки към глава 16 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва месата, карантиите, рибите, ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни, приготвени или консервирани по начините, изброени в глави 2, 3 или в № 0504.

2.

Приготвените храни се включват в настоящата глава при условиe, че съдържат тегловно над 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти. Когато тези храни съдържат два или повече от по-горе упоменатите продукти, те се класират в тази позиция от глава 16, която съответства на преобладаващата тегловно съставка. Тези разпоредби не се прилагат нито за пълнените продукти от № 1902, нито за храните от № 2103 или 2104.

Разпоредбите на второто изречение на забележка 2 не се прилагат при класиране на продукти, съдържащи черен дроб, в подпозициите на № 1601 или 1602.

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти

Всички; включва консервирано месо в различни форми.

еx 1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв

Само продукти от животински произход.

еx 1603 00

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Само продукти от животински произход.

Включва екстракти и концентрати от меса, рибен протеин под формата на гел, дори охладен или замразен; включва хрущял от акула.

еx 1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

Продукти от животински произход, варени или бланширани кулинарни продукти, съдържащи или смесени с риба или рибни продукти.

Включва приготвени храни от сурими от код по КН 1604 20 05 .

Включва риби в консервни кутии и хайвер в консервни кутии в херметически затворени опаковки, а също суши (при условие че не е предвидено класирането им в код по КН, посочен в глава 19).

Така наречените рибени шишчета (сурово месо от риба/скариди със зеленчуци, представени на дървен шиш) са класирани в код по КН 1604 19 97 .

еx 1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

Само продукти от животински произход.

Включва ракообразни или други водни безгръбначни в консервни кутии, а също и миден прах.

ГЛАВА 17

Захар и захарни изделия

Забележки към глава 17 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

б)

химически чистите захари (с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата) и другите продукти от № 2940;

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед

Лактоза.

Захари, мед и заместители на мед, смесени с естествен мед.

ГЛАВА 18

Какао и продукти от какао

Забележки към глава 18 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва продуктите от № 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 или 3004.

2.

Позиция 1806 включва захарните изделия, съдържащи какао, както и другите хранителни продукти, съдържащи какао, като се имат предвид разпоредбите на забележка 1 от настоящата глава.

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

Само продукти от животински произход, като например млечни продукти.

ГЛАВА 19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия

Забележки към глава 19 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

а)

готовите храни, съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти (глава 16), с изключение на пълнените продукти от № 1902;

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 1901

хранителни продукти от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслената маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:

Само продукти от животински произход.

Включва сурови хранителни продукти (напр. пици), съдържащи продукти от животински произход.

Кулинарните продукти са включени в глави 16 и 21.

1902 11 00

Макаронени изделия, неварени, непълнени, нито обработени по друг начин, съдържащи яйца

Всички

еx 1902 20 10

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин), съдържащи тегловно повече от 20 % риби и ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни.

Само продукти от животински произход.

еx 1902 20 30

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин), съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши или други подобни, месо или карантии от всякакъв вид, включително и мазнини от всякакъв вид или произход

Само продукти от животински произход.

еx 1902 20 91

Макаронени изделия, пълнени, варени

Само продукти от животински произход.

еx 1902 20 99

Други [други макаронени изделия, пълнени, неварени]

Само продукти от животински произход.

еx 1902 30

Други макаронени изделия, различни от макаронените изделия от подпозиции 1902 11 , 1902 19 и 1902 20

Само продукти от животински произход.

еx 1902 40

Кус-кус

Само продукти от животински произход.

еx 1904 10 10

Продукти на базата на приготвена чрез набъбване или печене царевица

Само продукти от животински произход.

еx 1904 90 10

Продукти, приготвени на базата на ориз

Само продукти от животински произход, например суши (при условие че не е предвидено тяхното класиране в глава 16).

еx 1905

сладкарски изделия

Само продукти от животински произход.

ГЛАВА 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения

Забележки към глава 20 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

б)

готовите храни, съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти (глава 16);

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 2001

Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

Само продукти от животински произход.

еx 2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006

Само продукти от животински произход.

еx 2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006

Само продукти от животински произход.

ГЛАВА 21

Разни видове хранителни продукти

Забележки към глава 21 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

д)

храните, различни от описаните в № 2103 или 2104, съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти (глава 16);

3.

По смисъла на № 2104 под „смесени хомогенизирани готови храни“ се разбират готовите храни, представляващи фино хомогенизирана смес от няколко основни съставки, като месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки, пригодени за продажба на дребно като детски или диетични храни, в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g. За прилагането на тази дефиниция не се вземат под внимание прибавените в малки количества различни съставки, като подправки, консерванти или други. Тези готови храни могат да съдържат в малки количества видими частици.

Допълнителни забележки

5.

Други хранителни продукти, представени под формата на дози, като капсули, таблетки, пастили и хапчета, и които са предназначени за използване като хранителни добавки, трябва да бъдат класирани в № 2106, освен ако са посочени или включени на друго място.

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 2103 90 90

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица — Други

Само продукти от животински произход.

еx 2104

Продукти за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

Само продукти от животински произход, включително детски храни в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g.

еx 2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

Само продукти от животински произход.

еx 2106 10

Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества

Само продукти от животински произход; Хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи малки количества (общо по-малко от 20 %) преработени продукти от животински произход (включително глюкозамини, хондроитин и/или хитозан), различни от продукти от месо.

еx 2106 90 51

От лактоза

Само продукти от животински произход; Хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи малки количества (общо по-малко от 20 %) преработени продукти от животински произход (включително глюкозамини, хондроитин и/или хитозан), различни от продукти от месо.

еx 2106 90 92

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте

Само продукти от животински произход; Хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи малки количества (общо по-малко от 20 %) преработени продукти от животински произход (включително глюкозамини, хондроитин и/или хитозан), различни от продукти от месо.

еx 2106 90 98

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Само продукти от животински произход; Хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи малки количества (общо по-малко от 20 %) преработени продукти от животински произход (включително глюкозамини, хондроитин и/или хитозан), различни от продукти от месо.

ГЛАВА 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет

Забележки към глава 22 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„…

3.

За целите на № 2202 под „безалкохолни напитки“ се разбират напитките, чието алкохолно съдържание по обем не превишава 0,5 % vol. Алкохолните напитки се класират според случая в № 2203 до 2206 или в № 2208.

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 2202 99 99

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 и съдържащи тегловно 2 % или повече мазнини от продуктите от № 0401 до 0404.

Само мляко и млечни продукти

ГЛАВА 23

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни

Забележка към глава 23 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

В № 2309 са включени продуктите от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде, получени чрез обработка на растителни или животински материали и които поради този факт са загубили характерните особености на първичния материал, различни от растителните отпадъци, остатъци и субпродукти, произлизащи от тази обработка.

…“

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„Пръжки — ципестите тъкани, които остават след топенето на мазнини от свине или други животни. Те се използват най-вече за приготвянето на храни за животни (например кучешки бисквити), но все пак остават класирани в № 2301, дори да са подходящи за консумация от човека.“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки

Всички; включва преработен животински протеин, непредназначен за консумация от човека, месно брашно, непредназначено за консумация от човека, и пръжки, дори за консумация от човека.

Прахът от пера е включен в позиция 0505.

Специфичните изисквания по отношение на преработения животински протеин са посочени в ред 1 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 г.

еx 2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Всички, ако съдържат продукти от животински произход, с изключение на подпозиции 2309 90 20 и 2309 90 91 .

Включва, наред с други неща, храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно (подпозиция 2309 10 ), съдържащи продукти от животински произход, и продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“ (код по КН 2309 90 10 ). Продукти за хранене на животни, включително смеси от прахове (като копита и рога).

Тази позиция включва течно мляко, коластра и продукти, съдържащи млечни продукти, коластра или въглехидрати, всички годни за храна за животни, а не за консумация от човека.

Включва храни за домашни любимци, дъвчащи предмети за кучета и смеси от прахове, като тези смеси могат да включват мъртви насекоми.

Специфичните изисквания по отношение на храните за домашни любимци, включително дъвчащи предмети за кучета, са посочени в ред 12 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Включва яйчни продукти, непредназначени за консумация от човека, и други преработени продукти от животински произход, непредназначени за консумация от човека.

Специфичните изисквания по отношение на яйчните продукти са посочени в ред 9 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.“

ГЛАВА 28

Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 2835 25 00

Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат)

Само животински произход.

Специфичните изисквания по отношение на дикалциевия фосфат са посочени в ред 6 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 2835 26 00

Други калциеви фосфати

Само трикалциев фосфат от животински произход.

Специфичните изисквания по отношение на трикалциевия фосфат са посочени в ред 7 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ГЛАВА 29

Органични химични продукти

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 2922 49

Други аминокиселини, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, и техните естери; соли на тези продукти

Само животински произход.

еx 2925 29 00

Други имини и техните производни, различни от хлордимеформ (ISO); соли на тези продукти

Креатин от животински произход.

еx 2930

Органични тиосъединения

Аминокиселини от животински произход като:

ex 2930 90 13 Цистеин и цистин;

ex 2930 90 16 Производни на цистеина или на цистина.

еx 2932 99 00

Други хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми

Само ако са от животински произход, например глюкозамин, глюкозамин-6-фосфат и техните сулфати.

еx 2942 00 00

Други органични съединения

Само животински произход.

ГЛАВА 30

Фармацевтични продукти

Общи бележки

Готовите лекарствени продукти, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и (ЕС) № 142/2011, се изключват от списъка. Междинните продукти са включени.

В № 3001 (жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде), само производните продукти от животински произход от подпозиции 3001 20 и 3001 90 се вземат под внимание за целите на официалния контрол. Следва да се имат предвид следните специфични изисквания в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011:

1.

Ред 2 от таблица 2 в глава II, раздел 1, по отношение на кръвните продукти за технически продукти, с изключение на продукти от еднокопитни животни,

2.

Ред 3 от таблица 2 в глава II, раздел 1, по отношение на кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни, и

3.

Ред 14 от таблица 2 в глава II, раздел 1, по отношение на страничните животински продукти за производството на храни за домашни любимци, различни от сурови храни за домашни любимци, и за производството на производни продукти за употреба извън хранителната верига на животните.

В позиция 3002 (човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти), само подпозиции 3002 12 и 3002 90 се вземат под внимание за целите на официалния контрол. Човешката кръв от подпозиция 3002 90 10 и ваксините от подпозиции 3002 20 и 3002 30 не е необходимо да подлежат на официален контрол.

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Екстракти от жлези и други органи или от техните секрети, от различен от човешки произход

Всички; включва продукт, който действа като заместител на майчината коластра и се използва за храна на телета.

еx 3001 90 91

Субстанции от животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели: хепарин и неговите соли

Всички продукти от животински произход, които са предназначени за по-нататъшна преработка в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за производството на производните продукти, посочени в член 33, букви от а) до е) от същия регламент.

3001 90 98

Други субстанции от животински произход, различни от хепарин и неговите соли, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде

всички.

Освен жлезите и другите органи, посочени в Обяснителните бележки към Хармонизираната система за № 3001, (А), в тези подпозиции влизат например хипофизата, надбъбречните жлези и тироидната жлеза; с изключение на продуктите, посочени в член 33 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

еx 3002 12 00

Антисеруми и други кръвни съставки

Само продукти, извлечени от животни.

От нея са изключени готовите лекарствени продукти за крайния потребител.

Изключва антитела и ДНК.

В рамките на позиция 3002 са формулирани специфични изисквания по отношение на страничните животински продукти, включени в таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011, като тези изисквания са посочени в следните редове:

Ред 2: кръвни продукти, различни от тези от еднокопитни животни;

Ред 3: кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни.

3002 90 30

Животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

Всички

еx 3002 90 50

Култури от микроорганизми

Само патогени и култури от патогени за животни.

еx 3002 90 90

Други

Само патогени и култури от патогени за животни.

еx 3006 92 00

Фармацевтични отпадъци

Само продукти, извлечени от животни.

Фармацевтични отпадъци, фармацевтични продукти, негодни за употреба за целите на първоначалното им предназначение.

ГЛАВА 31

Торове

Забележки към глава 31 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

а)

животинската кръв от № 0511;

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 3101 00 00

Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или химична обработка на продукти от животински или растителен произход

Само продукти, получени от животни, без примеси с по-ниско качество.

Включва птичи тор (гуано), с изключение на минерализираното гуано.

Включва оборски тор, смесен с преработен животински протеин, ако се използва като тор. но смесите на оборски тор и химикали, използвани като торове, се изключват (вж. № 3105, който включва само минерални или химични торове).

Специфичните изисквания по отношение на преработения оборски тор, производните продукти от преработен оборския тор и гуано от прилепи са посочени в ред 1 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 3105 10 00

Продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg

Само торове, съдържащи продукти, извлечени от животни.

Специфичните изисквания по отношение на преработения оборски тор, производните продукти от преработен оборския тор и гуано от прилепи са посочени в ред 1 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ГЛАВА 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила

Забележки към глава 32 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„…

3.

В № 3203 до 3206 се включват също така препаратите, приготвени на базата на багрилни вещества (включително, що се отнася до № 3206, пигментите от № 2530 или глава 28, металните люспи и прахове) от видовете, използвани за оцветяване на всякакви материали или предназначени да влизат като съставка в производството на оцветителни препарати. Тези позиции не включват обаче пигментите, които са диспергирани в неводна среда, в течно или в пастообразно състояние, от видовете, използвани в производството на бои (№ 3212), нито другите препарати, посочени в № 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 или 3215.

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 3203

Багрилни вещества от животински произход (включително багрилните екстракти, с изключение на саждите от животински произход), дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на багрилни вещества от животински произход

Само цветни дисперсии в млечни мазнини, използвани при производството на храни или фуражи.

еx 3204

Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав

Само цветни дисперсии в млечни мазнини, използвани при производството на храни или фуражи.

ГЛАВА 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки

Само цветни дисперсии в млечни мазнини, използвани при производството на храни или фуражи.

ГЛАВА 35

Белтъчни вещества; модифицирана скорбяла; лепила; ензими

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила

Казеини, предназначени за консумация от човека, за храна за животни или за технически цели.

Специфичните изисквания по отношение на мляко, продукти на млечна основа и коластра, непредназначени за консумация от човека, са посочени в ред 4 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 3502

Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините

Включва продуктите, получени от яйца, и получените от мляко, дори предназначени за консумация от човека или непредназначени за консумация от човека (включително за хранене на животни).

Специфичните изисквания по отношение на мляко, продукти на млечна основа и коластра, непредназначени за консумация от човека, са посочени в ред 4 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011, а за яйчни продукти, непредназначени за консумация от човека — в ред 9 от таблица 1 глава I, в раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

3503 00

Желатини (включително представените под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от № 3501

Включва желатин, предназначен за консумация от човека, за храна за животни и за технически цели.

Желатинът, класиран в № 3913 (втвърдени протеини) и 9602 (обработен невтвърден желатин и изделия от невтвърден желатин), например празни капсули, непредназначени за консумация от човека или от животни, не подлежи на официален контрол.

В ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 са посочени специфичните изисквания по отношение на желатин и хидролизиран протеин, непредназначени за консумация от човека, а в раздел 11 на глава II от приложение XIV към посочения регламент — по отношение на желатина за фотографски цели.

еx 3504 00

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

Включва колаген и хидролизирани протеини, предназначени за консумация от човека, за храна за животни и за технически цели.

Включва колагенови продукти на основата на протеини, извлечени от кожи и сухожилия от животни, включително от кости в случаите на свине, домашни птици и риби.

Включва хидролизирани протеини, които се състоят от полипептиди, пептиди или аминокиселини и техните смеси, получени от хидролизата на странични животински продукти. Те не подлежат на официален контрол, когато се използват като добавки в готови храни (позиция 2106).

Включва всички странични млечни продукти, предназначени за консумация от човека, в случай че те не са включени в позиция 0404.

Специфичните изисквания по отношение на колагена са посочени в ред 8, а по отношение на желатин и хидролизиран протеин — в ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 3507 10 00

Сирище и неговите концентрати

Сирище и концентрати, предназначени за консумация от човека, получени само от животински продукти.

еx 3507 90 90

Други ензими, различни от сирище и неговите концентрати; липопротеин липаза и алкална протеаза от вида Aspergillus.

Само животински произход.

ГЛАВА 38

Различни видове продукти на химическата промишленост

Забележки към глава 38 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„…

4.

Навсякъде в номенклатурата под „битови отпадъци“ се разбират отпадъците от видовете, събрани от домакинствата, хотели, ресторанти, болници, магазини, офиси и т.н., отпадъците, събирани от улиците и тротоарите, както и отпадъците от строителни материали и остатъците от разрушаване и реконструкция на сгради. Битовите отпадъци обикновено са съставени от най-разнообразни материали като пластмаси, каучук, дървен материал, хартия, текстилни материали, стъкло, метал, хранителни продукти, счупени мебели и други повредени или бракувани артикули.

...“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 3822 00 00

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, различни от посочените в № 3002 или № 3006; сертифицирани еталонни материали

Само продукти, получени от животни, с изключение на медицинските изделия съгласно определението в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕИО на Съвета (1) и диагностичните медицински изделия in vitro съгласно определението в член 1, параграф 2, буква б) от Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(2).

еx 3825 10 00

Битови отпадъци

Само онези кухненски отпадъци, които съдържат животински продукти, ако попадат в приложното поле на член 2, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, с изключение на кухненските отпадъци, които произхождат пряко от превозни средства, работещи по международни линии, и унищожавани в съответствие с член 12, буква г) от същия регламент.

Използваното олио за готвене, предназначено да бъде използвано в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009, например за органични торове или биогаз, може да бъде обхванато от този код по КН.

ГЛАВА 39

Пластмаси и пластмасови изделия

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 3913 90 00

Други естествени полимери (с изключение на алгинова киселина и нейните соли и естери) и модифицирани естествени полимери (например втвърдени протеини, химични производни на естествения каучук), неупоменати, нито включени другаде, в първични форми

Само продукти, получени от животни, например хондроитин сулфат, хитозан, втвърден желатин.

еx 3917 10 10

Изкуствени черва от втвърдени протеини или от целулозни пластмаси

Само продукти, извлечени от животни.

еx 3926 90 92

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 3914, произведени от листове

Празни капсули от втвърден желатин за консумация от животните; специфичните изисквания са посочени в ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 3926 90 97

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 3914, произведени не от листове

Празни капсули от втвърден желатин за консумация от животните; специфичните изисквания са посочени в ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ГЛАВА 41

Кожи (различни от кожухарските)

Общи бележки

Само кожите от копитни животни, включени в № 4101, 4102, 4103, подлежат на официален контрол.

Специфичните изисквания по отношение на кожите от копитни животни са посочени в редове 4 и 5 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Забележки към глава 41 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Настоящата глава не включва:

а)

обрезките и подобните отпадъци от сурови кожи (№ 0511);

б)

птичите кожи и частите от птичи кожи, покрити с пера или пух (№№ 0505 или 6701, според случая); или

в)

суровите, дъбени или апретирани необезкосмени кожи на космати животни (глава 43). Обаче в глава 41 влизат необезкосмените сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските), кожи от еднокопитни, овчите кожи (с изключение на агнешките кожи от вида „астраган“, „брайтшванц“, „каракул“, „персиана“ или подобни и кожите на индийски, китайски, монголски или тибетски агнета), козите кожи (с изключение на кожи от кози или ярета от Йемен, Монголия или Тибет), свинските кожи (включително кожите от пекари), кожите от диви кози, газели, едногърби и двугърби камили, рогачи, елени, сръндаци, сърни и кучета

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 4101

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени

Само пресни, охладени или обработени кожи, включително сушени, сухо осолени, мокро осолени или консервирани чрез процес, различен от дъбене или еквивалентен процес.

Може да бъде възможен внос без ограничения на обработени кожи по точка В 2 от глава V на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011, ако са изпълнени изискванията на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, по-специално по отношение на ex 4101 20 80 и ex 4101 50 90 .

ex 4102

Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква в) от настоящата глава

Само пресни, охладени или обработени кожи, включително сушени, сухо осолени, мокро осолени или консервирани чрез процес, различен от дъбене или еквивалентен процес.

Може да бъде възможен внос без ограничения на обработени кожи по точка В 2 от глава V на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011, ако са изпълнени изискванията на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, по-специално по отношение на ex 4102 21 00 и ex 4102 29 00 .

еx 4103

Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква б) или в) от настоящата глава

Само пресни, охладени или обработени кожи, включително сушени, сухо осолени, мокро осолени или консервирани чрез процес, различен от дъбене или еквивалентен процес.

Може да бъде възможен внос без ограничения на обработени кожи по точка В 2 от глава V на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011, ако са изпълнени изискванията на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, по-специално по отношение на ex 4103 90 00 .

ГЛАВА 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

Забележки към глава 42 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„…

2.

Настоящата глава не включва (наред с други продукти) следните продукти от интерес във връзка с официалния контрол:

а)

стерилните катгути и подобните стерилни хирургически конци (№ 3006);

ij)

струните за музикалните инструменти, кожите за барабани или за подобни инструменти, както и другите части на музикалните инструменти (№ 9209);

…“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 4205 00 90

Други изделия от естествена или възстановена кожа

Обхваща дъвчащи предмети за кучета и материалите, предназначени за производството на дъвчащи предмети за кучета.

еx 4206 00 00

Изделия от черва, от ципи от дебели черва, от пикочни мехури или от сухожилия

Обхваща дъвчащи предмети за кучета и материалите, предназначени за производството на дъвчащи предмети за кучета.

ГЛАВА 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи

Забележки към глава 43 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

Независимо от суровите кожухарски кожи от № 4301 под терминa „кожухарски кожи“ в номенклатурата се разбират дъбените или апретирани необезкосмени кожи от всякакъв вид животни.

2.

Настоящата глава не включва:

а)

птичите кожи и частите от птичи кожи, покрити с пера или пух (№ 0505 или 6701, според случая);

б)

суровите, необезкосмени кожи от вида на включените в забележка 1, буква в) от глава 41 и класирани в същата глава;

…“

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„Позиция 4301: Кожухарските кожи се считат за сурови и попадащи в обхвата на настоящата позиция, не само когато са в естествено състояние, но също и ако са почистени и предпазени от разваляне, например чрез изсушаване или осоляване (мокро или сухо).“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 4301

Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите кожи от № 4101, 4102 или 4103

Всички, с изключение на кожухарските кожи, обработени в съответствие с глава VIII на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011, ако са изпълнени изискванията на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Включва следните подпозиции:

еx 4301 10 00 (от норки, цели, дори без главите, опашките или крачетата): специфичните изисквания по отношение на производни продукти за употреба извън хранителната верига на животните (козина) са посочени в ред 14 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 4301 30 00 (от агнета, наречени: От агнета, наречени „астраган“, „брайтшванц“, „каракул“, „персиана“ или подобни, от агнета от Индия, Китай, Монголия или Тибет, цели, дори без главите, опашките или крачетата): специфичните изисквания по отношение на кожите от копитни животни са посочени в ред 5 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 4301 60 00 (от лисици, цели, дори без главите, опашките или крачетата): специфичните изисквания по отношение на производни продукти за употреба извън хранителната верига на животните (козина) са посочени в ред 14 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 4301 80 00 (други кожухарски кожи, цели, дори без главите, опашките или крачетата): различни от копитните животни, например мармоти, диви котки, тюлени, нутрии. Специфичните изисквания по отношение на производни продукти за употреба извън хранителната верига на животните (козина) са посочени в ред 14 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

еx 4301 90 00 (глави, опашки, крачета и други части, годни за употреба в кожухарството): специфичните изисквания по отношение на производни продукти за употреба извън хранителната верига на животните (козина) са посочени в ред 14 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ГЛАВА 51

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми

Общи бележки

Във връзка с № 5101 до 5103 специфичните изисквания по отношение на необработена вълна и косми са посочени в ред 8 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Забележка към глава 51 (извадка от забележките към същата глава от КН)

„1.

В номенклатурата се разбира под:

а)

„вълна“ — естествените влакна, покриващи овцете;

б)

„фини животински косми“ — космите от алпака, лама, вигон, едногърба или двугърба камила, як, ангорска коза, тибетска коза, кашмирска коза или подобни (с изключение на космите от обикновените кози), от зайци (включително ангорските), диви зайци, бобри, нутрии (рагондени) или от мускусен плъх;

в)

„груби животински косми“ — космите от животни, които не са изброени по-горе, с изключение на космите и четината за четкарството (№ 0502) и конските косми (№ 0511).

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

В цялата номенклатура изразът „груби животински косми“ означава всички други животински косми, различни от „фини животински косми“, с изключение на вълна (№ 5101), косми от гривите и опашките на животни от рода на конете или едрия рогат добитък (класирани като конски косми в № 0511), четина от свине или глигани, косми от борсук или други косми за четкарството (№ 0502), вж. бележка 1, буква в).“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

Необработена вълна.

еx 5102

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

Необработени косми, включително груби косми от хълбоците на животни от рода на едрия рогат добитък или коне.

еx 5103

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

Необработена вълна или косми.

ГЛАВА 67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„Позиция 6701 включва:

А)

Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, пух и части от пера, които без все още да са превърнати в готови изделия, вече са били подложени на доста обработки, по-сложни от почистване, дезинфекция или консервация (вж. Обяснителната бележка към позиция 0505); Такива обработки могат да бъдат например избелването, боядисването, фризирането или крепирането.

Б)

Изделията от кожи или други части от птици, покрити с перата или пуха им, изработени дори само след обикновено почистване на суровината; изделията от пера, пух или части от пера, с изключение на изделията от стъблата на перата. Това са именно:

(1)

Фасонираните пера, т.е. перата, които са укрепени с тел, с цел да се използват например в шапкарството, както и изкуствено изработените пера, съставени от елементи от различни естествени пера.

(2)

Снопчетата пера, образуващи китка, както и перата и пухът, залепени или фиксирани върху плат или друга подложка.

(3)

Гарнитурите за шапки или дрехи, направени от птици, части от птици, пера или пух; яки, боа, манта и други дрехи или части от дрехи от пера или пух.

(4)

Ветрилата, изработени от декоративни пера с рамки от всякакви материали. Ветрилата, чиито рамки обаче са от благородни метали, са класирани в № 7113.“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 6701 00 00

Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, частици от пера, пух и артикули от тези материали, различни от продуктите от № 0505 и от стволовете на перата, обработени

Само кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера.

Изделия от необработени или само почистени кожи, пера или пух, и частици от пера;

с изключение на обработените декоративни пера, обработени пера, пренасяни от пътници за лична употреба, или пратки от обработени пера, изпратени до частни лица за непроизводствени цели.

Специфичните изисквания по отношение на перата са посочени в ред 9 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ГЛАВА 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети

Мнение относно класиране в Хармонизираната система 7101.21 /1:

„Стриди, негодни за консумация от човека, съдържащи една или повече култивирани перли, консервирани в саламура и поставени в херметически затворени метални контейнери.“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 7101 21 00

Култивирани перли, необработени

Включва стриди, негодни за консумация от човека, съдържащи една или повече култивирани перли, консервирани в саламура или по различни методи, поставени в херметически затворени метални контейнери.

Култивирани перли, необработени, съгласно определението в глава IV, раздел 2 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011, освен ако са изключени от обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009, както е предвидено в член 2, параграф 2, буква е) от посочения регламент.

ГЛАВА 95

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; части и принадлежности за тях

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„Панаири, пътуващи циркове, пътуващи менажерии и пътуващи театри, принадлежат към № 9508, при условие че включват всички основни единици, които се изискват за нормалната им експлоатация. В настоящата позиция се включват също така изделия спомагателно оборудване, при условие че те са представени заедно със и като компоненти на различните атракции, без оглед на това, че когато са представени отделно, тези изделия (например, палатки, животни, музикални инструменти, електрогенератори, двигатели, осветителни тела, седалки, оръжия и муниции) попадат в други позиции на Комбинираната номенклатура.“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 9508 10 00

Пътуващи циркове и пътуващи менажерии

Само живи животни.

еx 9508 90 00

Други: артикули за панаири, пътуващи театри

Само живи животни.

ГЛАВА 96

Разни видове изделия

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

По смисъла на настоящата позиция терминът „обработени“ се отнася до материали, които са претърпели по-напреднала преработка от тази, позволена за въпросните суровини, включени в позицията (вж. обяснителните бележки за позиции 05.05 до 05.08). Това означава, че позицията обхваща изделия от слонова кост, пръти и др., изрязани във форма (включително квадратна или правоъгълна) или полирани или по друг начин обработени чрез смилане, пробиване, фрезоване, струговане, и др. Елементите, които обаче се идентифицират като части от изделия, се изключват от обхвата на настоящата позиция, ако са включени в друга позиция от номенклатурата. По този начин клавишите за пиана и пластините за монтиране върху приклади на огнестрелни оръжия попадат съответно в позиции 92.09 и 93.05. Обработените материали, които не могат да бъдат идентифицирани като части от артикули, обаче остават класирани в настоящата позиция (например, дискове, пластини или ленти за инкрустиране и др., или за последваща употреба за производството на клавиши за пиана).

В № 9602 са включени листове от невтвърден желатин, изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна. Листовете, изрязани в квадратна или правоъгълна форма, дори повърхностно обработени, попадат в № 35.03 или глава 49 (напр. пощенски картички) (вж. обяснителната бележка към № 35.03). Изделията от невтвърден желатин включват например:

i)

малки дискове за залепване на върхове на билярдни щеки.

ii)

Капсули за фармацевтични продукти и за гориво за механични запалки.“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Обработен невтвърден желатин (различен от този в № 3503) и изделия от невтвърден желатин

Празни капсули от невтвърден желатин за консумация от човека или от животните; в ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 са посочени специфичните изисквания във връзка с консумацията от животни.“

ГЛАВА 97

Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

„A) Позицията включва зооложки, ботанически, минералогични или анатомични колекции, като например:

(1)

Мъртви животни от всякакви биологични видове, запазени в сухо състояние или в течност; препарирани животни за колекции.

(2)

Издухани или изсмукани яйца; насекоми в кутии, рамки и т.н. (различни от монтирани изделия, представляващи бижутерийна имитация или дребни украшения); празни черупки, различни от тези от вида, подходящ за промишлено приложение.

(3)

Семена или растения, изсушени или запазени в течност; хербарии.

(4)

Образци от минерали (с изключение на скъпоценни или полускъпоценни камъни, невключени в глава 71); образци от вкаменяване.

(5)

Остеологични образци (скелети, черепи, кости).

(6)

Анатомични и патологични образци.“

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 9705 00 00

Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или други колекции и образци за колекции, или такива с историческа, археологическа, палеонтологическа, етнографска или нумизматична стойност

Само продукти, извлечени от животни.

Изключва ловните трофеи и други препарати от каквито и да е животински видове, преминали през пълна обработка за препариране, осигуряваща съхраняването им при стайна температура.

Изключва ловните трофеи и други препарати от видове, различни от копитните животни и птиците (дори обработени).

Специфичните изисквания по отношение на ловните трофеи са посочени в ред 6 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ГЛАВА 99

Специални кодове по КН

Статистически кодове за някои специфични движения на стоки

Общи бележки

Настоящата глава се отнася до стоки, които са с произход от трети държави и са доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни средства в рамките на Европейския съюз под митнически режим транзит (Т1).

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 9930 24 00

Стоки от глави 1 до 24 по КН, доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства

Продукти от животински произход, предназначени за зареждане на кораби, както е предвидено в член 77, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (1).

еx 9930 99 00

Стоки, класирани другаде, доставени на кораби и въздухоплавателни средства

Продукти от животински произход, предназначени за зареждане на кораби, както е предвидено в член 77, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625.


(1)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3)  Решение 87/369/ЕИО на Съвета от 7 април 1987 г. за сключване на Международната конвенция относно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките и протокола за изменение към нея (ОВ L 198, 20.7.1987 г., стр. 1).

(4)  Решение 2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 2004 г. относно въвеждането на системата TRACES и за изменение на Решение 92/486/ЕИО (ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63).

(5)  Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (ОВ C 76, 4.3.2015 г., стр. 1), с последващите изменения.

(6)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(7)  (1) Регламент (ЕО) № 1125/2006 на Комисията от 21 юли 2006 г. за класиране на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 3).

(8)  Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 41).

(9)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

(10)  Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложения I и II към Решение 2007/275/ЕО се изменят, както следва:

1)

приложение I се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

Списък на съставните продукти, подлежащи на официалния контрол, посочен в член 3“;

б)

първото изречение се заменя със следното:

„Настоящият списък съдържа съставни продукти съгласно номенклатурата на стоките, която се използва в Съюза, за определяне подбора на пратките, които трябва да бъдат подложени на официален контрол на граничния контролен пункт.“;

в)

в бележките към таблицата се заличава точка 1;

г)

в бележките към таблицата точка 4, втори параграф се заменя със следното:

„Когато е използван четирицифрен код: освен ако не е указано друго, всички продукти, спадащи към този четирицифрен код или чийто код започва с тези четири цифри, трябва да бъдат подложени на официален контрол на граничния контролен пункт. В повечето такива случаи е направена разбивка на съответните кодове по КН, включени в системата TRACES, посочена в член 133, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625, на шест- или осемцифрени кодове.“;

д)

в бележките към таблицата точка 6 се заменя със следното:

„6.

Колона 3 — Уточнения и обяснения

Тази колона съдържа данни за обхванатите продукти. Допълнителна информация за съставните продукти, обхванати от различните глави на КН, може да бъде намерена в най-новата версия на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (*1).

(*1)  Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (ОВ C 119, 29.3.2019 г., стр. 1), с последващите изменения.“;"

е)

глави 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 и 97 се заличават;

ж)

в глави 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 всички вписвания в колона 3 „Уточнения и обяснения“ в таблиците се заменя със следното:

„Само съставни продукти (вж. членове 4 и 6 от настоящото решение).

За продукти, различни от съставни продукти, вж. приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2019/2007 (*2).

(*2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).“;"

з)

глава 99 се заменя със следното:

ГЛАВА 99

Специални кодове по комбинираната номенклатура

Подглава II

Статистически кодове за някои специфични движения на стоки

Общи бележки

Настоящата глава се отнася до съставни продукти, които са с произход от трети държави и са доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни средства в рамките на Европейския съюз под митнически режим транзит (Т1).

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

еx 9930 24 00

Стоки от глави 1 до 24 по КН, доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства

Съставни продукти, предназначени за зареждане на кораби, както е предвидено в член 77, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625.

еx 9930 99 00

Стоки, класирани другаде, доставени на кораби и въздухоплавателни превозни средства

Съставни продукти, предназначени за зареждане на кораби, както е предвидено в член 77, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625.“;

2)

приложение II се изменя, както следва:

a)

заглавието се заменя със следното:

Списък на съставните продукти, неподлежащи на официалния контрол, посочен в член 6, параграф 1, буква б)“;

б)

първото изречение се заменя със следното:

„Настоящият списък съдържа съставни продукти съгласно номенклатурата на стоките, използвана в Съюза, които не е необходимо да бъдат подлагани на официален контрол на граничния контролен пункт.“;

в)

в бележките към таблицата във вписването „Колона 1 — Код по КН“ вторият параграф се заменя със следното:

„Когато е използван четирицифрен код: освен ако не е указано друго, всички съставни продукти, спадащи към този четирицифрен код или чийто код започва с тези четири цифри, не е необходимо да бъдат подлагани на официален контрол на граничния контролен пункт.

г)

в бележките към таблицата вписването „Колона 2 — Обяснения“ се заменя със следното:

 

Колона 2 — Обяснения

Тази колона дава подробна информация за съставните продукти, по отношение на които се прилага дерогация от официален контрол на граничните контролни пунктове. Когато е необходимо, официалният персонал на контролните пунктове трябва да направи оценка на съставките на съставния продукт и да посочи дали животинският продукт, съдържащ се в съставния продукт, е преработен в достатъчна степен, така че да не се изисква официалният контрол, предвиден в законодателството на Съюза.“


(*1)  Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (ОВ C 119, 29.3.2019 г., стр. 1), с последващите изменения.“;

(*2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от 18 ноември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение № 2007/275/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2019 г., стр. 1).“;“


РЕШЕНИЯ

3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/40


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2008 НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 31-вата сесия на Общото ѝ събрание във връзка с приемането на изменения на Резолюция A.658(16) относно използването и поставянето на светлоотразителни материали върху спасителни средства и във връзка с приемането на резолюция относно насоките за извършване на прегледи в рамките на Хармонизираната система за преглед и освидетелстване (HSSC)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Действията на Съюза в сектора на морския транспорт следва да имат за цел опазване на морската среда и подобряване на морската безопасност.

(2)

Общото събрание на Международната морска организация (ИМО) по време на своята 31-ва сесия в периода от 25 ноември до 4 декември 2019 г. („A 31“) се очаква да приеме изменения на Резолюция A.658(16) относно използването и поставянето на светлоотразителни материали върху спасителните средства („Резолюция A.658(16)“), както и резолюция относно насоките за извършване на прегледи в рамките на Хармонизираната система за преглед и освидетелстване (HSSC) („насоките за извършване на прегледи“).

(3)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на А 31, тъй като измененията на Резолюция A.658(16) и резолюцията относно насоките за извършване на прегледи могат да окажат съществено въздействие върху съдържанието на правото на Съюза, а именно Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1), Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397 на Комисията (2) и Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(4)

На 101-вата сесия на Комитета по морска безопасност („MSC 101“), която се проведе в Лондон в периода 5—14 юни 2019 г., беше припомнено, че на предишната си сесия, след като разгледа документ MSC 100/19/4 на ИМО, в който се предлагат изменения на Резолюция A.658(16), Комитетът по морска безопасност се съгласи да бъдат заличени думите „въглеродна дъга“ в точка 4.10 от посочената резолюция и поиска Секретариатът на ИМО да изготви съответен проект на резолюция на Общото събрание на ИМО за одобрение на MSC 101 с оглед на представянето му на A 31 за приемане (MSC 100/20, точки 19.14 и 19.15). След това MSC 101 одобри проекта на резолюция на Общото събрание на ИМО относно измененията на Резолюция А.658(16).

(5)

Съединените щати и Международната асоциация на класификационните организации внесоха алтернативно предложение за изменение на параграф 4.10 от Резолюция А.658(16) от А 31 (документ A 31/10/4 на ИМО).

(6)

Подкомитетът по прилагането на инструментите на ИМО („подкомитетът“) припомни на 5тото си заседание, че на предишната си сесия е създал група за кореспонденция за преглед на насоките за извършване на прегледи в рамките на HSSC и неизчерпателен списък на задълженията по инструменти, приложими към Кодекса за прилагане на инструментите на ИМО (Кодекс III), за да продължи актуализирането на насоките за извършване на прегледи и да се включат изискванията, произтичащи от измененията на съответните инструменти на ИМО, влизащи в сила до 31 декември 2019 г., с оглед на А 31 да бъде представен за приемане проект на изменени насоки за извършване на прегледи. MSC 101 упълномощи подкомитета да изпрати резултатите от работата си пряко на A 31 за приемане. На 6тата си сесия подкомитетът даде съгласие проектът на изменените насоки за извършване на прегледи да се изпрати на A 31 за разглеждане и приемане.

(7)

Съюзът не е член на ИМО, нито е договаряща страна по съответните конвенции и кодекси. Поради това Съветът следва да предостави правомощия на държавите членки да изложат позицията на Съюза на A 31 и да изразят съгласието си да бъдат обвързани от измененията и резолюцията, които трябва да се приемат от А 31, доколкото тези изменения и тази резолюция попадат в областта на изключителната компетентност на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на 31-вата сесия на Общото събрание на Международната морска организация (ИМО), е да се изрази съгласие със:

а)

приемането на измененията на Резолюция А.658(16) относно използването и поставянето на светлоотразителни материали върху спасителни средства, както е посочено в приложение 27 към документ MSC 101/24/Add.1 на ИМО, или като алтернативна възможност — с измененията, предложени в документ A 31/10/4 на ИМО; и

б)

приемането на резолюция относно насоките за извършване на прегледи в рамките на Хармонизираната система за преглед и освидетелстване (HSSC) и отмяната на Резолюция A.1120(30), както е посочено в приложение 11 към документ III 6/15/Add.1 на ИМО.

Член 2

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза съгласно член 1, се изразява от държавите членки, които са членки на ИМО, като те действат съвместно в интерес на Съюза.

2.   Незначителни промени в позицията, посочена в член 1, могат да бъдат договаряни без допълнително решение на Съвета.

Член 3

Държавите членки се оправомощават да дадат съгласието си да бъдат обвързани, в интерес на Съюза, от измененията, посочени в член 1, параграф а) и резолюцията, посочена в член 1, параграф б), доколкото посочените изменения и посочената резолюция попадат в областта на изключителната компетентност на Съюза.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2019 година.

За Съвета

Председател

T. HARAKKA


(1)  Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397 на Комисията от 6 август 2019 г. относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773 (ОВ L 237, 13.9.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 11).


3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/42


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/2009 НА СЪВЕТА

от 2 декември 2019 година

в подкрепа на усилията на Украйна за борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в сътрудничество с ОССЕ

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 19 ноември 2018 г. Съветът прие стратегията на ЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях „Гарантиране на сигурността на оръжията и защитата на гражданите“ (наричана по-нататък „Стратегията на ЕС за МОЛВ“). Целта на стратегията на ЕС за МОЛВ е да направлява интегрирани, колективни и координирани европейски действия за предотвратяване и ограничаване на незаконното придобиване на МОЛВ и боеприпасите за тях от страна на терористи, престъпници и други неоправомощени лица, и за насърчаване на отчетността и отговорността, що се отнася до законната търговия с оръжия.

(2)

На регионално равнище със стратегията на ЕС за МОЛВ Съюзът и неговите държави членки се ангажират да подпомагат укрепването на капацитета за правоприлагане с цел да се разкриват, разбиват и забраняват трафикантските мрежи и да се предотвратява достигането на огнестрелните оръжия до терористи и престъпници чрез незаконния пазар, наред с другото като се блокират незаконното финансиране и незаконният транспорт на оръжия и се засили ролята на граничната полиция, митниците и пристанищните власти за справяне с незаконните потоци на оръжия чрез морския транспорт.

(3)

В стратегията на ЕС за МОЛВ се посочва, че настоящата нестабилност в Източна Европа доведе до увеличаване на равнището на незаконния трафик на огнестрелни оръжия в различни държави в региона, например Украйна. Това представлява сериозна дългосрочна заплаха за сигурността както за Украйна, така и за Съюза. Следователно сътрудничеството между Съюза и Украйна по този въпрос е от взаимен интерес. Съюзът продължава своите двустранни ангажименти с Украйна и други държави в региона и системно включва борбата с незаконните МОЛВ във всеки диалог по въпросите на сигурността с партньорските държави в своето съседство.

(4)

През май 2016 г. Държавната служба за гранична охрана на Украйна отправи към Секретариата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) искане за изготвяне на оценка на потребностите с цел борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества във и през границите на Украйна. Оценката на потребностите беше извършена с подкрепата на Франция и Германия и публикувана през април 2018 г. Резултатите от нея бяха потвърдени от основните правоприлагащи органи и агенции за сигурност в Украйна на среща на високо равнище, организирана в Киев на 7 юни 2018 г.

(5)

Държавната служба за гранична охрана на Украйна, Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба на Украйна и Министерството на вътрешните работи на Украйна изразиха официално своя интерес и отправиха искане за сътрудничество със секретариата на ОССЕ и координатора на проектите на ОССЕ в Украйна в подкрепа на усилията на Украйна за борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в съответствие с резултатите от оценката на потребностите.

(6)

Помощта от Съюза за Украйна в областта на граничния контрол, например в рамките на стратегията за интегрирано управление на границите, която се подпомага от Европейския инструмент за съседство на Комисията, и гражданските мисии на Съюза по линия на общата политика за сигурност и отбрана, а именно като консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и мисията за съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна (EUBAM Молдова/Украйна), и свързаните с тях дейности за подпомагане на граничния контрол, не включва подкрепа, специално насочена към борбата с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества.

(7)

На 30 юни 2018 г. Третата конференция на ООН за преглед на напредъка по изпълнението на Програмата за действие на ООН срещу малките оръжия и леките въоръжения прие заключителен документ, в който държавите подновиха ангажимента си за предотвратяване и борба с отклоняването на малки оръжия и леки въоръжения. Държавите потвърдиха отново своята готовност да се стремят към международно сътрудничество и да засилят регионалното сътрудничество чрез подобряване на координацията, консултации, обмен на информация и оперативно сътрудничество с участието на съответните регионални и подрегионални организации, както и на правоприлагащите органи, органите за граничен контрол и органите за лицензиране на вноса и износа.

(8)

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие потвърждава, че борбата с незаконната търговия с малки оръжия и леки въоръжения е необходима за постигането на много от целите за устойчиво развитие, включително тези, свързани с мира, правосъдието и силните институции, намаляването на бедността, икономическия растеж, здравеопазването, равенството между половете и безопасните градове. Поради това в рамките на цел за устойчиво развитие 16.4 всички държави са поели ангажимент за значително намаляване на незаконните финансови и оръжейни потоци.

(9)

В програмата си относно разоръжаването „Сигурност за нашето общо бъдеще“, която беше представена на 24 май 2018 г., генералният секретар на ООН призова за предприемане на действия спрямо прекомерното натрупване на конвенционално оръжие и незаконната търговия с него и за подпомагане на подходите на национално равнище по отношение на малките оръжия.

(10)

На 25 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/662/ОВППС (1) в подкрепа на дейностите за намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки въоръжения и прекомерното им натрупване в региона, обхванат от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), а на 4 август 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/1424 (2) в подкрепа на дейностите на ОССЕ за намаляване на риска от незаконен трафик и прекомерно натрупване на малки оръжия и леко въоръжение и на конвенционални боеприпаси в бившата югославска република Македония и Грузия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Целта на настоящото решение е да се укрепи капацитетът на Държавната служба за гранична охрана на Украйна, на Министерството на вътрешните работи на Украйна и на Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба на Украйна в борбата с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в Украйна.

2.   В съответствие с параграф 1 целите на настоящото решение са следните:

а)

укрепване на капацитета на Държавната служба за гранична охрана, Министерството на вътрешните работи и Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба на Украйна във връзка с предотвратяването и борбата с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества;

б)

укрепване на капацитета за надзор на Министерството на вътрешните работи във връзка с упражнявания от него контрол на производството, маркирането и съхраняването на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в съответствие с установените в оценката потребности;

в)

укрепване на оперативния капацитет на Министерството на вътрешните работи и на Националната полиция на Украйна, която се отчита пред Министерството на вътрешните работи, във връзка с криминалистиката, анализа, откриването, проследяването и разследването на незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества;

г)

укрепване на капацитета на Министерството на вътрешните работи за подобряване на законодателните механизми за регулиране и контрол на движението и използването на оръжия, боеприпаси и взривни вещества, както и повишаване на обществената осведоменост относно рисковете, свързани с незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в съответствие с установените в оценката потребности;

д)

засилване на междуведомствената координация и сътрудничество, което да доведе до разработване на стратегически подход, събиране на данни и анализ с цел предотвратяване и борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в Украйна в съответствие с установените в оценката потребности.

3.   В съответствие с параграф 2 Съюзът подкрепя следните действия:

а)

укрепване на съответната нормативна и законодателна рамка;

б)

събиране, компилиране и споделяне на съответните данни, включително разработване и обединяване на електронни бази данни;

в)

развиване на капацитета на съответните институции;

г)

осигуряване на обучение;

д)

придобиване на специализирано оборудване и инфраструктура, включително на капацитет за откриване на следи от кучета;

е)

създаване на платформи с оглед засилване на междуведомствената координация на национално равнище и изясняване на мандатите, като се улесняват сътрудничеството и обменът на информация;

ж)

повишаване на осведомеността на широката общественост;

з)

регионален и международен обмен и сътрудничество.

4.   Бенефициери по проекта са националните органи на Украйна, които отговарят за предотвратяването и борбата с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества. Основните национални органи, към които е насочен проектът, са: Държавната служба за гранична охрана, Министерството на вътрешните работи и Националната полиция на Украйна, която се отчита пред Министерството на вътрешните работи, и Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба. Други оправомощени национални органи, като Службата за сигурност на Украйна, се подпомагат във връзка с конкретни случаи.

5.   Подробно описание на проекта се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проекта по член 1 (наричан по-нататък „проектът“) се извършва от Секретариата на ОССЕ.

3.   Секретариатът на ОССЕ изпълнява задачите си под отговорността на ВП. За тази цел ВП сключва необходимите договорености със Секретариата на ОССЕ.

Член 3

1.   Референтната сума за изпълнението на финансирания от Съюза проект е 5 151 579 EUR.

2.   Разходите, финансирани чрез посочената в параграф 1 референтна сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Комисията упражнява надзор върху правилното управление на разходите, посочени в параграф 1. За тази цел тя сключва необходимото споразумение за финансиране със Секретариата на ОССЕ. В споразумението за финансиране се посочва, че Секретариатът на ОССЕ осигурява видимост на приноса на Съюза, която съответства на неговия размер.

4.   Комисията полага усилия да сключи посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за всякакви трудности в хода на този процес, както и за датата на сключване на споразумението за финансиране.

Член 4

1.   ВП докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни шестмесечни доклади, изготвяни от Секретариата на ОССЕ. Тези доклади служат за основа на оценката, извършвана от Съвета.

2.   Комисията докладва за финансовите аспекти на проекта, посочен в член 1.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 36 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3, параграф 3. Независимо от това действието на решението изтича шест месеца след датата на влизането му в сила, ако в рамките на този срок не бъде сключено споразумение.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2019 година.

За Съвета

M. OHISALO

Председател


(1)  Решение 2012/662/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2012 г. в подкрепа на дейностите за намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки въоръжения и прекомерното им натрупване в региона, обхванат от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) (ОВ L 297, 26.10.2012 г., стр. 29).

(2)  Решение (ОВППС) 2017/1424 на Съвета от 4 август 2017 г. в подкрепа на дейностите на ОССЕ за намаляване на риска от незаконен трафик и прекомерно натрупване на малки оръжия и леко въоръжение и на конвенционални боеприпаси в бившата югославска република Македония и Грузия (ОВ L 204, 5.8.2017 г., стр. 82).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ВСЕОБХВАТНА ПРОГРАМА НА ОССЕ В ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА НА УКРАЙНА ЗА БОРБА С НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА ОРЪЖИЕ, БОЕПРИПАСИ И ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

1.   Контекст

През последните години Украйна е изправена пред значителни рискове и предизвикателства в областта на безопасността и сигурността, свързани с разпространението на незаконни оръжия, боеприпаси и взривни вещества (ОБВВ) през нейните граници и на нейна територия. Тези рискове и предизвикателства, изразяващи се в незаконно притежание, злоупотреба и трафик на ОБВВ, бяха особено изострени от кризата във и около Украйна.

Украйна продължава да е повод за загриженост и важно предизвикателство в стратегията на ЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, малките оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпасите за тях (наричана по-нататък „Стратегия на ЕС за МОЛВ“). В стратегията на ЕС за МОЛВ се посочва, че „настоящата нестабилност в Източна Европа доведе до увеличаване на равнището на незаконния трафик на огнестрелни оръжия в различни държави в региона, например Украйна“. Това представлява сериозна дългосрочна заплаха за сигурността както за тази държава, така и за ЕС. Следователно сътрудничеството между Съюза и Украйна по този въпрос е от взаимен интерес. ЕС продължава своите двустранни ангажименти с Украйна и други държави в региона и системно включва борбата с незаконните МОЛВ във всеки диалог по въпросите на сигурността с партньорските държави в своето съседство.“

Поради това по отношение на държавите от източното съседство като цяло и в частност Украйна в стратегията на ЕС за МОЛВ се предвиждат следните действия:

„ЕС и неговите държави членки ще включат борбата с трафика на огнестрелни оръжия/МОЛВ в контекста на диалога по въпросите на сигурността с партньорските държави в съседство, например Украйна;

ЕС и неговите държави членки ще установят канали за комуникация между Съюза и украински експерти, ще определят звено за контакт, за да се гарантира безпрепятственото сътрудничество, да се повиши осведомеността, да се споделят най-добри практики и опит, както и за да се установят нуждите от обучение и други мерки за подкрепа с цел укрепване на капацитета на Украйна в областта; и

ЕС и неговите държави членки ще продължат да работят заедно с Украйна за провеждането на постоянна техническа кръгла маса с цел решаване на неотложния проблем с незаконния трафик на огнестрелни оръжия и овладяване на рисковете, свързани с такива оръжия, попадащи в ръцете на терористи и престъпни организации.“

Въз основа на първоначалното искане, отправено от Държавната служба за гранична охрана на Украйна през май 2016 г., секретариатът на ОССЕ извърши „Оценка на потребностите във връзка с борбата с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества във и по границите на Украйна“ (наричана по-нататък „оценката на потребностите“). Оценката на потребностите, публикувана през април 2018 г., обхващаше няколко министерства и агенции за регулиране, правоприлагане и сигурност. От нея стана ясно, че се оказва проблематичен настоящият подход за разкриването на незаконния трафик на ОБВВ и борбата с него в рамките на и през границите на Украйна. Необходимо е да се засили подкрепата, изразяваща се в развитие на човешките и техническите ресурси, ясно разбираемо законодателство и координация на междуведомствено равнище, както и международната подкрепа и сътрудничество. Оценката на потребностите също така установи основните данни за предоставянето на техническа помощ и институционална подкрепа за развиване на капацитета на украинските власти в усилията им за борба с трафика на ОБВВ по цялостен и устойчив начин.

На 7 юни 2018 г., на организираната в Киев среща на високо равнище основните министерства и агенции в областта на регулирането, правоприлагането и сигурността в Украйна потвърдиха резултатите от оценката на потребностите. Те повторно заявиха ясното си разбиране за настоящите и очертаващите се заплахи от незаконен трафик на ОБВВ и ангажиментите си за подобряване на положението на място. Това включваше одобряване на пътната карта, разработена чрез оценката на потребностите, която подкрепя интегриран, всеобхватен и основан на сътрудничество подход за ефективно развитие на способностите и работа на системата за борба с незаконния трафик на ОБВВ в Украйна.

На 12 март 2019 г. същите органи се срещнаха на втората среща на високо равнище, организирана в Киев, на която беше отбелязан ясно напредъкът в обсъждането на предизвикателствата, действителните нужди и инициативи, свързани с борбата с незаконния трафик на ОБВВ в Украйна и през нейните граници. Освен това на заседанието бяха поети и ангажименти на национално и международно равнище за укрепване на действията.

Няколко министерства и агенции по сигурността официално, в писмена форма, изразиха интерес и поискаха сътрудничество със секретариата на ОССЕ в подкрепа на усилията на Украйна за борба с незаконния трафик на ОБВВ, а именно Държавната служба за гранична охрана през май 2016 г., Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба през юли 2018 г. и Министерството на вътрешните работи на Украйна през март 2019 г. Тези министерства и агенции се обърнаха към координатора на проектите на ОССЕ в Украйна с цел да се подпомогне практическото изпълнение на проектните дейности до средата на септември 2019 г.

2.   Общи цели

Укрепване на капацитета на украинските власти за предотвратяване и борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества.

3.   Описание на проекта

Проектът се основава на констатациите и препоръките от извършената от секретариата на ОССЕ „Оценка на потребностите във връзка с борбата с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества във и по границите на Украйна“. Освен това той беше разработен и в отговор на изрично заявените искания за сътрудничество и помощ, отправени от Държавната служба за гранична охрана, Държавната данъчна служба и Министерството на вътрешните работи на Украйна до секретариата на ОССЕ и координатора на проектите на ОССЕ в Украйна. Исканията бяха последвани от цялостни технически консултации между ОССЕ и посочените държавни органи.

В тясно сътрудничество със съответните украински органи ОССЕ подготви три проекта, насочени към различни аспекти на техните мандати, свързани с борбата с незаконния трафик на ОБВВ. Проектите са обединени в единна всеобхватна програма с оглед на укрепването на цялостната безопасност и сигурност в Украйна. Всеобхватната програма подкрепя стратегията на ЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпасите за тях (2018 г.), по-специално действията в държавите от източното съседство.

3.1.   Проект 1: Подкрепа за Държавната служба за гранична охрана на Украйна за предотвратяването и борбата с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества (ОБВВ)

3.1.1.   Цел

Целта на проекта е да се окаже съдействие на Държавната служба за гранична охрана на Украйна (ДСГО) да увеличи капацитета си за предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ.

3.1.2.   Описание

ДСГО е един от правоприлагащите органи в Украйна, на които е възложена борбата с незаконния трафик на ОБВВ. Той носи отговорност за гарантиране на неприкосновеността на държавните граници и защитата на суверенните права на Украйна в рамките на нейната изключителна (морска) икономическа зона.

Проектът ще има за цел преодоляването на установените пропуски в способностите на ДСГО чрез: а) обучение, развиване на технически и оперативен капацитет за предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ; и б) трансфер на международни добри практики и обмен на информация, по-специално във връзка с държавите — членки на ЕС, партньорите от Западните Балкани и съседните държави.

3.1.3.   Очакван резултат

Резултат 1: По-добри способности на ДСГО за предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ

Показатели:

по-добри компетенции (организационни и технически, познаване) на служителите на ДСГО, бенефициери по проекта, в съответните институции за образование и обучение, в звената за анализи и разследване, както и в оперативните звена, в подкрепа на борбата срещу незаконния трафик с ОБВВ и прилагани в хода на рутинните работни процеси;

мерки за сътрудничество и работа в мрежа на експертите — в национален, подрегионален и международен контекст — които допринасят за оперативната съвместимост на бенефициерите по проектите с техните партньори и се прилагат в хода на рутинните работни процеси на съответните звена и институции на бенефициерите по проектите;

документирани заключения от оценки и подходи за управление на качеството, които са споделени, прилагат се в практиката и се вземат под внимание в процесите на изграждане на способности от участниците в проекта (главните и второстепенните бенефициери по проекта, донорската общност и ОССЕ).

3.1.4.   Дейности

3.1.4.1.   Предназначена за ДСГО всеобхватна програма за обучение по предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ, отговаряща на установените в оценката потребности

Тази дейност ще включва:

всеобхватна програма за обучение по предотвратяване и борба с незаконния трафик с ОБВВ, като се следва двупосочен подход: а) чрез развиване и повишаване на необходимите знания, умения и нагласи на инструкторите и преподавателите, т.е. подход за подготовка на преподаватели; и б) чрез развиване и повишаване на специализираните познания в тесни области, например анализ на риска и профилиране, криминален анализ, въвеждане на нови и усъвършенствани технически средства, технологии и процедури.

3.1.4.2.   Предназначена за ДСГО програма за предоставяне на помощ във вид на оборудване за предотвратяване и борба с незаконния трафик в съответствие с установените в хода на оценката потребности

Тази дейност ще включва:

предоставяне на ограничен брой фиксирано или подвижно оборудване и на други видове технически средства и техника в подкрепа на изпитването, оценката и внедряването на нови технологии и процедурни решения за разкриване на случаи на незаконен трафик на ОБВВ. Оборудването ще бъде предоставено на избрани организационни структури в рамките на ДСГО, а именно звена за граничен контрол (особено в северната и северозападната част на Украйна), командни структури и образователни институции. Освен това дейността е интегрирана в цялостна програма за обучение, т.е. с нея се създава една по-широка инициатива за обучение и оборудване на ДСГО. Предоставеното оборудване ще бъде в съответствие с установените в оценката потребности.

3.1.4.3.   Предназначена за ДСГО програма за предоставяне на помощ при обучението на кучета за целите на предотвратяването и борбата с незаконния трафик на ОБВВ в съответствие с установените в хода на оценката потребности

Тази дейност ще включва:

организиране на обменни посещения с цел запознаване на съответните специалисти на ДСГО и на преподавателите с международния опит и добрите практики в използването на способностите на кучетата в борбата с незаконния трафик с ОБВВ и с цел подкрепа за работата на експертите в мрежа; и

преглед и актуализиране на методите за обучение и оперативните процедури за използване на способностите на кучетата в противодействието на незаконния трафик с ОБВВ.

3.2.   Проект 2: Подкрепа за Министерството на вътрешните работи на Украйна (МВР) и Националната полиция на Украйна, която е в рамките на МВР, с цел предотвратяване и борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества

3.2.1.   Цел

Целта на проекта е подкрепа за МВР и Националната полиция на Украйна, която е в рамките на МВР, с цел предотвратяване и борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества.

3.2.2.   Описание

ММВР е един от ключовите национални органи в Украйна, който не само регулира и контролира законното използване на ОБВВ, но също така изпълнява оперативни и координационни мерки за предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ пряко или чрез своите подчинени агенции.

Проектът разглежда доказаните пропуски в способностите в рамките на МВР с цел ефективно предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ чрез подкрепа на подобряването на неговия: а) капацитет за упражняване на надзор в областта на контрола на законното производство, маркиране и регистриране на ОБВВ; б) оперативен капацитет в областта на криминалистиката, анализа, разкриването и разследването на незаконния трафик на ОБВВ; в) законодателни механизми за регулиране и контрол на законното разпространение и използване на ОБВВ, както и повишаване на осведомеността относно незаконното притежание, злоупотребата и трафика на ОБВВ; и г) механизми за координация и сътрудничество в подкрепа на съвместни стратегически и оперативни подходи за превенция и борба с незаконния трафик на ОБВВ с другите имащи отношение национални агенции.

3.2.3.   Очаквани резултати

Резултат 1: Засилване на капацитета за надзор на МВР при упражнявания от него контрол на производството, маркирането и регистрирането на ОБВВ в съответствие с установените в оценката потребности.

Показатели:

Изменения и предложения по отношение на националната законодателна рамка, разпоредбите и административните процедури на МВР относно контрола на производството, маркирането и регистрирането на ОБВВ в Украйна;

Изменения и предложения по отношение на националната законодателна рамка, разпоредбите и административните процедури на МВР за предотвратяване на незаконно производство на огнестрелни оръжия чрез използването на части, създадени чрез триизмерен печат, незаконно повторно активиране на дезактивирани огнестрелни оръжия, производство в домашни условия на огнестрелни оръжия и незаконно преобразуване на предупредителни или сигнални оръжия, използващи халосни патрони, или на оръжия от флоберов тип;

Разработване, изпитване и регулиране с цел въвеждане в редовна употреба на единен електронен класификатор на ОБВВ в рамките на МВР и други заинтересовани правителствени структури, както и интегрирането му в регистъра за ОБВВ на МВР.

Резултат 2: Повишаване на оперативния капацитет на МВР и на Националната полиция на Украйна в областта на криминалистиката, анализа, разкриването, проследяването и разследването на незаконния трафик на ОБВВ

Показатели:

Подобряване на стратегическите, оперативните и техническите способности, свързани с незаконния трафик на ОБВВ, както и на знанията, уменията и нагласите на персонала на МВР, свързани с работата в областта на криминалистиката, включително проследяването на иззети огнестрелни оръжия, и прилагането им в хода на редовните работни процеси;

Подобряване на стратегическите, оперативните и техническите способности на Националната полиция на Украйна за противодействие и разкриване на незаконния трафик на ОБВВ, включително самоделни взривни устройства и незаконни взривни материали, както и на знанията, уменията и нагласите на персонала на Националната полиция на Украйна, и прилагането им в хода на редовните работни процеси.

Резултат 3: Подобряване на капацитета на МВР за подобряване на законодателните механизми за регулиране и контрол на разпространението и използването на ОБВВ, както и повишаване на обществената осведоменост относно рисковете, свързани с незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на ОБВВ, в съответствие с установените в оценката потребности.

Показатели:

Ясно разбиране на обществените възприятия, потребности и начин на мислене в Украйна и създаване на целеви групи за регулиране и контрол на разпространението и използването на огнестрелни оръжия и по други въпроси, свързани с ОБВВ;

Повишаване на осведомеността на украинските граждани относно рисковете, свързани с незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на ОБВВ, чрез провеждането на кампании за повишаване на обществената осведоменост;

Цялостна оценка и анализ на пропуските на националната законодателна рамка за регулиране и контрол на разпространението и използването на ОБВВ;

Изменения и предложения по отношение на националната законодателна рамка за регулиране и контрол на разпространението и използването на ОБВВ.

Резултат 4: Подобряване на междуведомствената координация и сътрудничество, което да доведе до разработване на стратегически подход, събиране на данни и анализ за предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ в Украйна в съответствие с установените в оценката потребности.

Показатели:

Ефективно прилагане на механизмите за координация и сътрудничество, допринасящи за хармонизираното планиране, разработване, прилагане (включително мониторинг и контрол) и оценка на съвместен стратегически подход;

Ефективно въвеждане и използване на хармонизирани общонационални статистически показатели за незаконния трафик на ОБВВ в Украйна;

Препоръки за подобряване на междуведомствената координация и сътрудничество, възложени на националния координационен орган в областта на контрола върху МОЛВ, установен чрез този проект;

Подобряване на аналитичните способности и институционализирания анализ на данните за незаконния трафик на огнестрелни оръжия.

3.2.4.   Дейности

3.2.4.1.   Утвърждаване и трансфер на международни и европейски стандарти и добри практики за контрол на производството, маркирането и регистрирането на ОБВВ в Украйна, включително относно предотвратяването на незаконното производство на ОБВВ, в т.ч. чрез незаконно повторно активиране, преобразуване или други методи.

Тази дейност ще включва:

предоставяне на едно индивидуализирано специализирано обучение за подготовка на лица, определящи политиката, и на водещи експерти от МВР, включително Отдела за издаване на разрешителни, Научноизследователския център в областта на престъпленията и криминологията, Националната полиция и други правоприлагащи органи; и

проучване за осъществимост относно маркировката на огнестрелните оръжия, които се намират в правоприлагащите агенции на Украйна или които са частна собственост, с акцент върху етапа след производството и маркирането на вноса.

3.2.4.2.   Разработване и въвеждане на единния електронен класификатор на ОБВВ и неговото интегриране в регистъра на ОБВВ

Тази дейност ще включва:

разработване и изпитване на единния електронен класификатор на ОБВВ; и

техническа подкрепа за въвеждането на единния електронен класификатор на ОБВВ в регистъра на ОБВВ на МВР, както и за провеждането на обучения във връзка с него (до 25 обучения).

3.2.4.3.   Насърчаване на добрите практики и трансфера на знания в областта на криминалистиката и разследванията на незаконния трафик на ОБВВ

Тази дейност ще включва:

предоставяне на две индивидуализирани специализирани обучения за водещи експерти от МВР, включително Научноизследователския център в областта на престъпленията и криминологията и Националната полиция и други правоприлагащи агенции като Държавната митническа служба и Главната прокуратура. Примерният списък на обученията ще включва: изисквания и техники за маркиране на вноса на огнестрелни оръжия; обезопасяване на мястото на престъплението (екипи на полицията за първоначално реагиране); инспектиране на мястото на престъплението и обезопасяване, опаковане и проверка на доказателствата (експерт-криминалисти); подпомагане на проследяването на национално и международно равнище (лабораторни техници); и разработване, разбиране и разпространяване на балистични разузнавателни данни за престъпността, свързана с огнестрелните оръжия.

3.2.4.4.   Насърчаване на добри практики, трансфер на знания и програма за подпомагане с оборудване за противодействие и разкриване на незаконния трафик на ОБВВ за Националната полиция на Украйна

Тази дейност ще включва:

предоставяне на едно индивидуализирано специализирано обучение за водещи експерти от Националната полиция и други правоприлагащи агенции като ДСГО и Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба на Украйна, както и свързване с европейската мрежа по огнестрелните оръжия EMPACT, обединяваща служители на националните правоприлагащи органи; и

възлагане на поръчки за ограничено количество техническо оборудване за звената за наказателно разследване на Националната полиция на Украйна в подкрепа на нови методики и технологични решения за противодействие и разкриване на незаконния трафик на ОБВВ.

3.2.4.5.   Национално проучване на общественото мнение, проучване на нагласите и кампании за повишаване на обществената осведоменост и комуникационни кампании относно рисковете, свързани с незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на ОБВВ.

Тази дейност ще включва:

провеждане на проучвания и анализ на общественото мнение относно незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на ОБВВ;

задълбочено проучване на нагласите с дискусии на целевите групи относно незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на ОБВВ; и

кампании за повишаване на обществената осведоменост и комуникационни кампании относно правните разпоредби и рисковете, свързани с незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на ОБВВ, и анализ на въздействието.

3.2.4.6.   Насърчаване на подобряването на законодателните механизми за регулиране и контрол на разпространението и използването на ОБВВ и прилагането на това законодателство.

Тази дейност ще включва:

цялостна оценка и анализ на пропуските по отношение на действащото законодателство и разпоредби относно управлението и контрола на разпространението и използването на ОБВВ, включително международни споразумения и законодателства, подкрепа при превода и оценка на практическото изпълнение; и

осигуряване на експертна помощ при проектиране и изготвяне на законодателството за регулиране и контрол на разпространението и използването на ОБВВ, включително разглеждане на възможностите за хармонизиране на законодателните и регулаторните въпроси с международните разпоредби и стандарти, които са от значение за Украйна.

3.2.4.7.   Насърчаване на разработването на стратегически подход за превенция и борба с незаконния трафик на ОБВВ в Украйна

Тази дейност ще включва:

повишаване на осведомеността, предоставяне на консултации и експертна подкрепа за създаването на постоянен, междуведомствен национален координационен орган в областта на контрола върху МОЛВ, съставен от съответните упълномощени национални органи в Украйна (6 официални заседания); този национален координационен орган ще бъде създаден чрез този проект и ще бъде под председателството на МВР; и

картографиране и поддържане на регистър на всички инициативи, свързани с МОЛВ в Украйна, включително относно ресурсите от донорската общност.

3.2.4.8.   Насърчаване на разработването на междуведомствена система за събиране на данни, анализ и разпространение във връзка с незаконното притежаване, злоупотребата и незаконния трафик на ОБВВ

Тази дейност ще включва:

утвърждаване на обща методика за съставяне, картографиране, съпоставяне и използване на официални статистически данни, общи и подлежащи на кръстосана съпоставка показатели за изпълнение, както и общ формат, необходим за автоматизирания обмен на информация относно незаконното притежаване, злоупотребата и незаконния трафик на ОБВВ; и

предоставяне на две обучения относно събирането и анализа на данни, включително оценка на рисковете и заплахите;

предоставяне на помощ за изготвянето на аналитичен доклад относно методите за трафик и маршрутите чрез обобщаване на събраните данни между украинските агенции;

насърчаване на събиране на необобщени данни и междуведомствен обмен на данни между съответните оправомощени национални органи.

3.3.   Проект 3: Подкрепа за Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба на Украйна за предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ

3.3.1.   Цел

Целта на проекта е да се окаже съдействие на Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба да увеличат капацитета си за предотвратяване и борба с незаконния трафик на ОБВВ.

3.3.2.   Описание

Една от задачите на Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба е да предотвратяват и противодействат на контрабандата, както и да се борят срещу нарушенията на митническите разпоредби на местата за преминаване на държавната граница на Украйна, на територията на морските и речните пристанища, на летищата и железопътните гари, а също и на други места, определени в митническия кодекс на Украйна. Това включва мерки за предотвратяване и противодействие на незаконния трафик с ОБВВ.

Целта на проекта ще бъде да се предприемат действия за преодоляване на доказаните пропуски в способностите на Държавната данъчна служба по отношение на: а) обучението, техническите и оперативните способности за борба с незаконния трафик с оръжия, боеприпаси и взривни вещества; и б) трансфера на международни добри практики и обмен на информация, по-специално във връзка с държавите — членки на ЕС, партньорите от Западните Балкани и съседните държави.

3.3.3.   Очаквани резултати

Резултат 1: Повишаване на способностите на Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба за предотвратяване и противодействие на незаконния трафик с ОБВВ

Показатели:

Повишени компетенции на служителите на бенефициерите по проекта в съответните институции за образование и обучение, в звената за анализи и разследвания, както и в оперативните звена, в подкрепа на борбата срещу незаконния трафик с ОБВВ и приложени в хода на редовните работни процеси;

Повишени организационни и технически способности на бенефициерите по проекта в съответните институции за образование и обучение, в звената за анализи и разследвания, както и в оперативните звена, в подкрепа на борбата срещу незаконния трафик с ОБВВ и приложени в хода на редовните работни процеси;

Мерки за сътрудничество и работа в мрежа на експертите — в национален, подрегионален и международен контекст — които допринасят за оперативната съвместимост на бенефициерите по проектите с техните партньори и се прилагат в хода на редовните работни процеси на съответните отдели и институции на бенефициера по проекта;

Документирани заключения от оценки и подходи за управление на качеството, които са споделени, прилагат се в практиката и се вземат под внимание в процесите на изграждане на способности от участниците в проекта (главните и второстепенните бенефициери по проекта, донорската общност и ОССЕ).

3.3.4.   Дейности

3.3.4.1.   Цялостна програма за обучение по борба с незаконния трафик с ОБВВ за Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба в съответствие с нуждите, установени в хода на оценката на потребностите.

Дейността ще включва:

цялостна програма за обучение по предотвратяване и противодействие на незаконния трафик с ОБВВ, като се следва двупосочен подход: а) чрез развитие и повишаване на необходимите знания, умения и нагласи на инструкторите и преподавателите, т.е. подход за подготовка на преподаватели; и б) чрез развитие и повишаване на специализираните познания в тесни области като нарушения на митническото законодателство, екипи за работа със служебни кучета, обучения по нови и усъвършенствани технически средства, технологии и процедури.

3.3.4.2.   Програма за предоставяне на помощ във вид на оборудване за предотвратяване и борба с незаконния трафик с ОБВВ за Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба в съответствие с нуждите, установени в хода на оценката на потребностите.

Дейността ще включва:

предоставяне на ограничен брой фиксирано или подвижно оборудване и на други видове технически средства и техника в подкрепа на изпитването, оценката и внедряването на нови технологии и процедурни решения за разкриване на случаите на незаконен трафик с ОБВВ. Оборудването ще бъде предоставено на избрани организационни структури в централите, териториалните поделения (най-вече в северна, северозападна и западна Украйна) и специализираните отдели на Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба. Освен това дейността е тясно съчетана с цялостна програма за обучение, т.е. с нея се създава една широка инициатива за обучение и оборудване на Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба; и

техническа подкрепа за изпълнение на програмата за обучение, за нейното приспособяване и интегриране в редовните програми за обучение.

3.3.4.3.   Програма за помощ със служебни кучета за предотвратяване и борба с незаконния трафик с ОБВВ, предназначена за Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба

Дейността ще включва:

организиране на обменни посещения с цел запознаване на съответните специалисти на Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба и на преподавателите с международния опит и добрите практики в използването на способностите на кучетата в борбата с незаконния трафик с ОБВВ и с цел подкрепа за работата на експертите в мрежа;

преглед и актуализиране на методите за обучение и оперативните процедури за използване на способностите на кучетата в предотвратяването и противодействието на незаконния трафик с ОБВВ;

техническа подкрепа за обучение и мобилни решения в подкрепа на операции с кучета за борба с незаконния трафик с ОБВВ.

4.   Управление на проектите и административна подкрепа за изпълнение на действието

Специален персонал за проектите в секретариата на ОССЕ и в бюрото на координатора на проектите на ОССЕ в Украйна ще координира и управлява изпълнението на действието и на съответните проектни дейности, предвидени в точка 3. Специалният персонал за проектите, който се състои от ръководство на проектите и екипи по изпълнението, ще подпомага също за развитието на рамка за сътрудничество между украинските партньори, както и на сътрудничество и координация с международната общност.

Специалният персонал за проектите ще има следните задачи:

управление на проектите на всички етапи от техния цикъл;

упражняване на ежедневен финансов контрол над проектите;

осигуряване на технически и правни експертни знания, подкрепа за изпълнение на обществените поръчки по линия на проектите;

взаимодействие и координация с други международни организации и програми;

осигуряване на качеството и контрол на качеството на одобрените престации по проектите;

подкрепа за украинските власти в разработването на нови национални мерки за засилване на способностите и на колективните усилия за предотвратяване и противодействие на незаконния трафик с ОБВВ.

5.   Равенство между половете

С цел повишаване на ефективността на политиките за контрол на ОБВВ и за да се гарантира, че прилагането им подобрява сигурността както за жените, така и за мъжете, свързаното с пола измерение ще бъде интегрирано в подкрепяните с настоящото решение действия и по него ще се работи посредством технически консултации и експертен опит, разработване на продукти на знанието и обучение.

6.   Бенефициери

Преките бенефициери на действието ще бъдат националните органи на Украйна, които отговарят за предотвратяването и борбата с незаконния трафик с ОБВВ. Основните национални органи, към които е насочено действието, са: МВР, включително неговите експерти и лицензионни служби, Националната полиция на Украйна, Държавната служба за гранична охрана и Държавната данъчна служба/Държавната митническа служба. Други оправомощени национални органи, като Службата за сигурност на Украйна, ще се подпомагат във връзка с конкретни случаи.

Непреките бенефициери на действието ще бъдат населението в Украйна и държавите от европейското ѝ съседство, които са изложени на риск от използването на незаконни ОБВВ в престъпни дейности, тероризъм и злоупотреба с насилие.

ЕС и неговите държави членки също ще бъдат непреки бенефициери на проекта, тъй като ще се възползват от подаваната от украинските власти обратна информация относно установените маршрути за трафик на незаконни оръжия.

7.   Видимост на Съюза

ОССЕ взема всички необходими мерки за огласяването на факта, че действието е финансирано от Съюза. Тези мерки се осъществяват в съответствие с Наръчника за комуникацията и визуалната идентификация при външните дейности на Европейския съюз на Комисията. По този начин ОССЕ ще осигури видимост на приноса на ЕС с използване на подходяща запазена марка и методи за популяризиране, изтъкване на ролята на Съюза, осигуряване на прозрачност на неговите действия и повишаване на осведомеността за основанията на решението, както и за подкрепата на решението от страна на ЕС и за резултатите от тази подкрепа. Знамето на Европейския съюз ще фигурира на видно място в изготвените материали в рамките на проекта в съответствие с насоките на Европейския съюз за точното използване и възпроизвеждане на знамето.

Предвид факта, че планираните дейности значително се различават като обхват и естество, ще се използва набор от инструменти за популяризиране, включително: традиционните медии; уебсайтове; социалните медии; информационни и рекламни материали, включително информационни графики, брошури, новинарски бюлетини, съобщения за печата и други по целесъобразност. Публикациите, обществените прояви, кампаниите, оборудването и строителните дейности по проекта ще бъдат обозначени със съответното лого. За да се увеличи допълнително въздействието, като се повиши осведомеността на различните национални правителства и на обществеността, международната общност, местните и международните медии, с всяка от целевите групи по проектите ще се общува на съответния език.

8.   Продължителност

Въз основа на опита от прилагането на Решение (ОВППС) 2017/1424 и предвид широкия обхват на проекта, броя на бенефициерите и броя и сложността на планираните дейности, времевата рамка за изпълнение е 36 месеца.

9.   Орган, отговорен за техническото изпълнение

Техническото изпълнение на настоящото решение ще бъде поверено на Центъра за предотвратяване на конфликти към секретариата на ОССЕ и на координатора на проектите на ОССЕ в Украйна. ОССЕ ще изпълнява дейностите по силата на настоящото решение съгласувано и в сътрудничество с другите международни организации и агенции, по-специално с оглед на осигуряването на ефективни полезни взаимодействия и избягване на дублирането на дейности.

10.   Управителен комитет

Управителният комитет по този проект ще се състои от представители на върховния представител, на Делегацията на ЕС в Киев и на изпълняващия орган, посочен в точка 6 от настоящото приложение. Изпълняващият орган, с помощта на управителния комитет, ще прави необходимото проектът да бъде изпълняван съгласувано с другата помощ от ЕС за Украйна в тази област, като например стратегията за интегрирано управление на границите (подкрепяна от Европейския инструмент за съседство на Комисията), регионалното сътрудничество със Западните Балкани в областта на контрола върху МОЛВ, изпълнявано от ПРООН/SEESAC (подкрепяно с решения (ОВППС) 2018/1788 (1) и (ОВППС) 2016/2356 (2) на Съвета), сътрудничеството между ЕС и Украйна в областта на правоприлагането по отношение на трафика на огнестрелно оръжие (подкрепяно от ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията, Европол и Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT) – огнестрелни оръжия), работата в Украйна на Организацията за изследване на оръжия в райони на конфликт (подкрепяна с Решение (ОВППС) 2017/2283 на Съвета (3)), мисиите на ЕС по линия на общата политика на сигурност и отбрана EUAM Ukraine и EUBAM Молдова/Украйна и техните действия за подкрепа на граничния контрол и работата на Международната организация по миграция за разоръжаване, демобилизация и реинтеграция на бивши бойци (подкрепяна от Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, на Комисията). Управителният комитет редовно кани представители на украинските държавни партньори. Управителният комитет може да кани също представители на органите, участващи в проекти в Украйна със сходни или имащи връзка с този проект цели. Управителният комитет редовно — поне веднъж на 6 месеца — ще прави преглед на изпълнението на настоящото решение, включително посредством електронни средства за комуникация.

11.   Докладване

Докладването, в описателната и във финансовата част, обхваща цялото действие, описано в съответното специално споразумение за принос и приложения към него бюджет, независимо дали действието е изцяло финансирано или съфинансирано с решението на Съвета.


(1)  Решение (ОВППС) 2018/1788 на Съвета от 19 ноември 2018 г. в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани (ОВ L 293, 20.11.2018 г., стр. 11).

(2)  Решение (ОВППС) 2016/2356 на Съвета от 19 декември 2016 г. в подкрепа на дейностите на SEESAC по разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (ОВ L 348, 21.12.2016 г., стр. 60).

(3)  Решение (ОВППС) 2017/2283 от 11 декември 2017 г. за подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни малки оръжия и леки въоръжения и други незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси, с цел намаляване на риска за незаконна търговия с тях („iTrace III“) (ОВ L 328, 12.12.2017 г., стр. 20).


3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/55


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2010 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2019 година

за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за изгаряне на отпадъци, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2019) 7987)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (1), и по-специално член 13, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) служат като отправна точка при определяне на условията на разрешителните за инсталации, обхванати от глава II на Директива 2010/75/ЕС, като компетентните органи следва да определят норми за допустими емисии, с които се гарантира, че при нормални експлоатационни условия емисиите няма да надхвърлят нивата, съответстващи на най-добрите налични техники, определени в заключенията за НДНТ.

(2)

Форумът, състоящ се от представители на държавите членки, засегнатите отрасли и неправителствените организации, съдействащи за опазването на околната среда, създаден с Решение на Комисията от 16 май 2011 г. (2), представи на 27 февруари 2019 г. пред Комисията своето становище относно предложеното съдържание на справочния документ за НДНТ за изгаряне на отпадъци. Това становище е публично достъпно.

(3)

Заключенията за НДНТ, формулирани в приложението към настоящото решение, са основният елемент на посочения справочен документ за НДНТ.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 75, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приемат се заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за изгаряне на отпадъци, както са формулирани в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2019 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(2)  Решение на Комисията от 16 май 2011 г. за създаване на форум за обмен на информация в съответствие с член 13 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (ОВ C 146, 17.5.2011 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ (НДНТ) ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ОБХВАТ

Настоящите заключения за НДНТ се отнасят за следните дейности, посочени в приложение I към Директива 2010/75/ЕС:

5.2.

Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци:

a)

за неопасни отпадъци с капацитет над 3 тона на час;

б)

за опасни отпадъци с капацитет над 10 тона дневно.

5.2.

Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци:

a)

за неопасни отпадъци с капацитет над 3 тона на час;

б)

за опасни отпадъци с капацитет над 10 тона дневно;

чиято основна цел не е производството на материали и когато е изпълнено поне едно от следните условия:

изгарят се само отпадъци, различни от отпадъците, определени в член 3, параграф 31, буква б) от Директива 2010/75/ЕС;

повече от 40 % от получената топлина е от опасни отпадъци;

изгарят се смесени битови отпадъци.

5.3.

а)

Обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 тона дневно, включващо третиране на шлака и/или дънна пепел от изгаряне на отпадъци.

5.3.

б)

Оползотворяване, или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 тона дневно, включващо третиране на шлака и/или дънна пепел от изгаряне на отпадъци.

5.1.

Обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци с капацитет над 10 тона дневно, включващо третиране на шлака и/или дънна пепел от изгаряне на отпадъци.

В настоящите заключения за НДНТ не се разглежда следното:

Предварително третиране на отпадъците преди изгарянето им. То може да е обхванато от заключенията за НДНТ за третирането на отпадъци (WT).

Третиране на горенето на летящи пепели и други остатъци, получени при очистка на димни газове (ОДГ). То може да е обхванато от заключенията за НДНТ за третирането на отпадъци (WT).

Изгаряне или съвместно изгаряне само на газообразни отпадъци, различни от тези, които произтичат от термичната обработка на отпадъци.

Третиране на отпадъци в инсталации, попадащи в обхвата на член 42, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС.

Други заключения за НДНТ и референтни документи, които може да са от значение за дейностите, обхванати от настоящите заключения за НДНТ, са следните:

Третиране на отпадъци (WT);

Икономически аспекти и сумарни въздействия върху компонентите на околната среда (ECM);

Емисии от складиране (EFS);

Енергийна ефективност (ENE);

Промишлени охладителни системи (ICS),

Мониторинг на емисиите във въздуха и водата от инсталации, обхванати от Директивата относно емисиите от промишлеността (ROM);

Големи горивни инсталации (LCP);

Обичайни системи за пречистване/управление на отпадъчни води и отпадъчни газове в сектора на химическата промишленост (CWW).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящите заключения за НДНТ се прилагат следните общи определения:

Термин

Определение

Общи понятия

КПД на котел

Съотношение между енергията, произведена на изхода на котела (например пара, топла вода), и енергията, произведена от отпадъците и спомагателното гориво на входа на пещта (като стойности на долната топлина на изгаряне).

Инсталация за третиране на дънна пепел

Инсталация за третиране на шлака и/или дънна пепел от изгарянето на отпадъци с цел отделяне и оползотворяване на ценната част и ползотворното използване на останалата част.

Това не включва простото отделяне на парчета метал в инсталацията за изгаряне.

Болнични отпадъци

Инфекциозни или други опасни отпадъци, произтичащи от лечебни заведения (напр. болници).

Организирани емисии

Емисии на замърсители в околната среда от всякакъв вид проводи, тръби, газоизпускатели, комини, газоотводи, димоотоводи и др.

Непрекъснато измерване

Измерване посредством „автоматична измервателна система“, постоянно монтирана на обекта.

Дифузни емисии

Неорганизирани емисии (напр. на прах, летливи съединения, миризми) в околната среда, които могат да произтичат от „площни“ източници (например резервоари) или от „точкови“ източници (напр. фланци на тръби).

Съществуваща инсталация

Инсталация, която не е нова инсталация.

Летящи пепели

Частици от горивната камера или образувани в потока димни газове, които се транспортират от димните газове.

Опасни отпадъци

Опасни отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

Изгаряне на отпадъци

Изгаряне на отпадъци, самостоятелно или в комбинация с горива, в инсталация за изгаряне.

Инсталация за изгаряне

Инсталация за изгаряне на отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 40 от Директива 2010/75/ЕС или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 41 от Директива 2010/75/ЕС, попадащи в обхвата на настоящите заключения за НДНТ.

Съществено модернизиране на инсталацията

Голяма промяна в проекта или технологията на инсталацията, с големи корекции или смяна на процеса и/или техниката(ите) за намаляване на емисиите и на съответното оборудване

Твърди битови отпадъци

Твърди отпадъци от домакинствата (смесени или разделно събрани), както и твърди отпадъци от други източници, които са сравними по естество и състав с отпадъците от домакинства.

Нова инсталация

Инсталация, която за първи път е разрешена в даден обект след публикуването на настоящите заключения за НДНТ, или изцяло подменена инсталация след публикуването на настоящите заключения за НДНТ.

Други неопасни отпадъци

Неопасни отпадъци, които не са нито твърди битови отпадъци, нито утайки от отпадъчни води.

Част от инсталация за изгаряне

За целите на определянето на брутния електрически КПД или на брутната енергийна ефективност на инсталация за изгаряне, „част от инсталация“ може да се отнася например до:

отделна линия за изгаряне и нейната парна система;

част от парната система, свързана с един или няколко котела, и насочена към кондензационна турбина;

останалата част от същата парна система, която се използва за различна цел, напр. парата се изнася директно.

Периодично измерване

Измерване, което се извършва на определени интервали от време, като се използват ръчни или автоматизирани методи.

Остатъчни вещества

Всякакви течни или твърди отпадъци, генерирани от инсталация за изгаряне или от инсталация за третиране на дънна пепел.

Чувствителен приемник

Зона, която се нуждае от специална защита, например:

жилищни зони;

зони, в които се извършва човешка дейност (напр. намиращи се в съседство работни места, училища, дневни центрове за грижи, зони за отдих, болници или домове за медико-социални грижи).

Утайки от отпадъчни води

Остатъчна утайка от съхранението, обработката и третирането на битови, градски или промишлени отпадъчни води. За целите на настоящите заключения за НДНТ, са изключени остатъчните утайки, които представляват опасни отпадъци.

Шлаки и/или дънна пепел

Твърдите остатъци, отстранени от пещта, след като отпадъците са били изгорени.

Валидна половинчасова средна стойност

Половинчасовата средна стойност се разглежда като валидна, ако не е имало поддръжка или неизправност на автоматичната измервателна система.


Термин

Определение

Замърсители и параметри

As

Сборът от арсен и съединенията му, изразен като арсен (As).

Cd

Сборът от кадмий и съединенията му, изразен като кадмий (Cd).

Cd+Tl

Сборът от кадмий и талий и съединенията им, изразен като кадмий Cd + Tl.

CO

Въглероден оксид

Cr

Сборът от хром и съединенията му, изразен като хром (Cr).

Cu

Сборът от мед и съединенията ѝ, изразен като мед (Cu).

Диоксиноподобни PCB

PCB, които показват токсичност подобна на 2,3,7,8-заменени ПХДД/PCDF съгласно Световната здравна организация (СЗО).

Прах

Общото количество прахови частици (във въздуха).

HCl

Хлороводород.

HF

Флуороводород.

Hg

Сборът от живак и съединенията му, изразен като живак (Hg).

Загуба при накаляване

Промяна на масата в резултат на загряване на проба при определени условия.

N2O

Двуазотен оксид.

NH3

Амоняк.

NH4-N

Амониевият азот, изразен като N, включва свободен амоняк (NH3) и амониеви катиони (NH4 +).

Ni

Сборът от никел и съединенията му, изразен като никел (Ni).

NOX

Общото количество азотен моноксид (NO) и азотен диоксид (NO2), изразено като NO2.

Pb

Сборът от олово и съединенията му, изразен като олово (Pb).

PCDD/F

Полибромирани дибензо-p-диоксини и -фурани.

PCB

Полихлорирани бифенили.

PCDD/F

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и -фурани.

УОЗ

Устойчиви органични замърсители, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) и неговите изменения.

Sb

Сборът от антимон и съединенията му, изразен като Sb.

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

Сборът от антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий и техните съединения, изразен като Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V.

SO2

Серен диоксид.

Сулфатен анион (SO4 2-)

Разтворени сулфатни аниони, изразени като SO4 2-.

Общ органичен въглерод (ООВ)

Общ органичен въглерод, изразен като С (във вода); включва всички органични съединения.

Съдържание на ООВ (в твърд остатък)

Общо съдържание на органичен въглерод. Количеството въглерод, което се преобразува във въглероден диоксид чрез горене и което не е освободено като въглероден диоксид чрез обработка с киселина.

СВ

Общо суспендирани вещества. Масовата концентрация на всички суспендирани вещества (във водата), измерена чрез филтрация през филтри от стъкловлакна и чрез гравиметрия.

Tl

Сборът от талий и съединенията му, изразен като Tl.

Общ летлив органичен въглерод (ОЛОВ)

Общо летлив органичен въглерод, изразен като С (във въздуха).

Zn

Сборът от цинк и съединенията му, изразен като Zn.

СЪКРАЩЕНИЯ

За целите на настоящите заключения за НДНТ се прилагат следните съкращения:

Съкращение

Определение

СУОС

Система за управление по околна среда

FDBR

Fachverband Anlagenbau (от предишното наименование на организацията: Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau)

ОДГ

Очистка на димни газове

РНЕУ

Различни от нормалните експлоатационни условия

СКР

Селективна каталитична редукция

СНКР

Селективна некаталитична редукция

МКТЕ

Международен токсичен еквивалент съгласно схемите на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)

WHO-TEQ

Токсичен еквивалент в съответствие със схемите на Световната здравна организация (СЗО)

ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Най-добри налични техники

Техниките, изброени и описани в настоящите заключения за НДНТ, нямат характер на предписания и не са изчерпателни. Могат да бъдат използвани и други техники, които осигуряват най-малкото равностойна степен на защита на околната среда.

Заключенията за НДНТ са общоприложими, освен ако е посочено друго.

Нива на емисии, съответстващи на най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН) за емисиите във въздуха

Емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), за емисии във въздуха, посочени в настоящите заключения за НДНТ, са изразени като масата на изпусканите вещества в единица обем димни газове или в извлечен въздух при следните стандартни условия: сух газ при температура 273,15 K и налягане 101,3 kPa, и изразени в mg/Nm3, µg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3 или ng WHO-TEQ/Nm3.

Еталонните съдържания на кислорода, използвани за изразяване на НДНТ-СЕН в този документ, са показани в таблицата по-долу.

Дейност

Еталонно съдържание на кислород (ЕК)

Изгаряне на отпадъци

11 об. % в сухи димни газове

Третиране на дънна пепел

Без корекция за нивото на кислорода

Формулата за изчисляване на концентрациите на емисии при еталонно съдържание на кислород е:

Image 1

Където:

ER

:

концентрация на емисиите при еталонно ниво на кислорода OR;

OR

:

еталонно съдържание на кислорода в обемни проценти;

EM

:

измерена концентрация на емисиите;

OM

:

измерено съдържание на кислорода в об. %.

За периодите на осредняване се прилагат следните определения:

Тип измерване

Период на осредняване

Определение

Непрекъснато

Половинчасова средна стойност

Средна стойност за период от 30 минути

Среднодневна стойност

Средна стойност за период от един ден на база валидни половинчасови средни стойности

Периодично

Средна стойност за периода на пробовземане

Средна стойност от три последователни измервания, с продължителност на всяко от тях най-малко 30 минути (3)

Период на дългосрочно вземане на проби

Стойност за период на вземане на проби от 2 до 4 седмици

При съвместно изгаряне на отпадъци с неотпадъчни горива, НДНТ-СЕН за емисиите във въздуха, посочени в настоящите заключения за НДНТ, се прилагат за целия обем генерирани димни газове.

Нива на емисии, съответстващи на най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН) за емисиите във водата

Емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН) за емисиите във водата, които са дадени в настоящите заключения за НДНТ, се отнасят за концентрации (маса на изпуснатите вещества в единица обем отпадъчна вода), изразени в mg/l или ng I-TEQ/l.

За отпадъчни води от очистка на димни газове (ОДГ), НДНТ-СЕН се отнасят или само до моментни проби (само за СВ), или до среднодневни, т.е. до 24-часови пропорционални на дебита съставни проби. Ако може да се докаже достатъчна стабилност на водното количество, може да се използват пропорционални на времето съставни проби.

За отпадъчни води от третирането на дънна пепел, НДНТ-СЕН се отнасят до един от следните два случая:

в случай на непрекъснати зауствания, среднодневни стойности, т.е. 24-часови пропорционални на водното количество съставни проби;

в случай на циклични зауствания, средни стойности за времетраенето на заустването, взети като пропорционални на водното количество съставни проби или, ако изходящата вода е подходящо разбъркана и хомогенна, моментна проба, взета преди заустването.

НДНТ-СЕН за емисии във водата се прилагат за точката, в която емисията напуска инсталацията.

Нива на енергийна ефективност, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СНЕП)

НДНТ-СНЕП, посочени в настоящите заключения за НДНТ за изгаряне на неопасни отпадъци, различни от утайка от отпадъчни води и на опасни дървесни отпадъци са изразени по следния начин:

брутен електрически КПД в случай на инсталация за изгаряне или част от инсталация за изгаряне, която произвежда електроенергия с помощта на кондензационна турбина;

брутна енергийна ефективност в случай на инсталация за изгаряне на отпадъци или част от инсталация за изгаряне на отпадъци, която:

произвежда само топлина, или;

произвежда електроенергия, като използва турбина с противоналягане, като топлината, заедно с парата напускат турбината.

Това се изразява по следния начин:

Брутен електрически КПД

Image 2

Брутна енергийна ефективност

Image 3

Където:

— We

:

генерирана електрическа мощност в MW;

— Qhe

:

топлинна енергия, подавана към топлообменници в първичната част, в MW;

— Qde

:

директно изнесена топлинна енергия (като пара или топла вода), намалена с топлинната мощност на обратния поток, в MW;

— Qb

:

топлинна енергия, произведена от котела, в MW;

— Qi

:

топлинна енергия (като пара или топла вода), използвана вътрешно (напр. за подгряване на димни газове), в MW;

— Qth

:

входяща топлинна енергия до модулите за термична обработка (напр. пещи), включително отпадъците и допълнителните горива, които се използват непрекъснато (без например при пускане), изразени в MW, като долна топлина на изгаряне.

НДНТ-СНЕП, посочени в настоящите заключения за НДНТ за изгарянето на утайки от отпадъчни води и на опасни отпадъци, различни от опасните отпадъци от дървесина са дефинирани като КПД на котела.

НДНТ-СНЕП се изразяват като процентно съотношение.

Мониторингът във връзка с НДНТ-СНЕП е посочен в НДНТ 2.

Съдържание на неизгорели вещества в дънната пепел/шлаката

Съдържанието на неизгорели вещества в шлаката и/или дънната пепел се изразява като процент от теглото на сухото вещество, или като загуба при накаляване, или като масовото съотношение на общия органичен въглерод (ООВ).

1.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ

1.1.   Системи за управление на околната среда

НДНТ 1. С цел подобряване на общите екологични показатели, НДНТ представлява разработване и прилагане на система за управление по околна среда (СУОС), която включва всички от следните характеристики:

i)

ангажимент, лидерство и управленска отговорност на ръководството, включително на висшето ръководство, за прилагане на ефективна СУОС;

ii)

анализ, който включва определяне на контекста на организацията, определяне на нуждите и очакванията на заинтересованите страни, определяне на характеристиките на инсталацията, които са свързани с възможни рискове за околната среда (или човешкото здраве), както и на приложимите правни изисквания, отнасящи се до околната среда;

iii)

разработване на политика за околната среда, която включва непрекъснато подобряване на екологичните показатели на инсталацията;

iv)

определяне на цели и показатели за изпълнение по отношение на значими аспекти на околната среда, включително гарантиране на съответствието с приложимите правни изисквания;

v)

планиране и изпълнение на необходимите процедури и дейности (включително коригиращи и превантивни дейности, където е необходимо) за постигане на екологичните цели и избягване на екологичните рискове;

vi)

определяне на структури, роли и отговорности по отношение на екологичните аспекти и цели, и осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси;

vii)

осигуряване на необходимите компетентност и информираност на персонала, чиято работа може да повлияе върху екологичните показатели на инсталацията (напр. чрез предоставяне на информация и обучение);

viii)

вътрешна и външна комуникация;

ix)

насърчаване на участието на служителите в добри практики за управление на околната среда;

x)

създаване и поддържане на наръчник за управлението и писмени процедури за контрола на дейности със значително въздействие върху околната среда, както и съответните документи;

xi)

ефективно оперативно планиране и управление на технологичния процес;

xii)

изпълнение на подходящи програми за поддръжка;

xiii)

готовност при извънредни ситуации и протоколи за реагиране, включително предотвратяване и/или смекчаване на неблагоприятните въздействия (върху околната среда) на извънредните ситуации;

xiv)

при (пре)проектиране на (нова) инсталация или на част от нея да се обърне внимание на нейното въздействие върху околната среда през целия ѝ жизнения цикъл, което включва изграждане, поддръжка, експлоатация и извеждане от експлоатация;

xv)

изпълнение на програма за мониторинг и измерване; ако е необходимо, може да бъде намерена информация в Референтния доклад за мониторинга на емисиите във въздуха и водата от инсталации, регламентирани с Директивата относно емисиите от промишлеността;

xvi)

редовно прилагане на секторни целеви резултати;

xvii)

независимо периодично вътрешно одитиране (доколкото е практически възможно) или външно одитиране с цел оценка на екологичните показатели и определяне дали СУОС отговаря на планираните мерки или не, и дали е внедрена и поддържана правилно;

xviii)

оценка на причините за несъответствия, изпълнение на коригиращи действия в отговор на несъответствията, преглед на ефективността на коригиращите действия и установяване дали съществуват или потенциално биха могли да се появят подобни несъответствия;

xix)

периодичен преглед на СУОС и на нейната пригодност, адекватност и ефективност, извършен от висшето ръководство;

xx)

следване и отчитане развитието на по-чисти технологии.

Специално за инсталациите за изгаряне и, когато е приложимо, за инсталациите за третиране на дънна пепел, НДНТ трябва също така да включват следните елементи в СУОС:

xxi)

за инсталации за изгаряне, управление на потоците отпадъци (вж. НДНТ 9);

xxii)

за инсталации за третиране на дънна пепел, управление на качеството на изходящите газове (вж. НДНТ 10);

xxiii)

план за управление на остатъчните вещества, включващ мерки, насочени към:

а)

свеждане до минимум на генерирането на остатъчни вещества;

б)

оптимизиране на повторната употреба, регенерирането, рециклирането и/или оползотворяването на енергия от остатъчните вещества;

в)

осигуряване на правилното обезвреждане на остатъчните вещества;

xxiv)

за инсталациите за изгаряне, план за управление на РНЕУ (вж. НДНТ 18)

xxv)

за инсталации за изгаряне, план за управление на аварии (вж. раздел 2.4);

xxvi)

за инсталации за третиране на дънна пепел, дифузно управление на емисиите на прах (вж. НДНТ 23);

xxvii)

план за управление на миризми, когато се очаква и/или е установена неприятна миризма в чувствителни рецептори (вж. раздел 2.4);

xxviii)

план за управление на шума (вж. също НДНТ 37), когато се очаква и/или установено шумово замърсяване в чувствителни рецептори (вж. раздел 2.4).

Бележка

Регламент (ЕО) № 1221/2009 установява Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) на Европейския съюз, което е пример за СУОС, съответстваща на настоящите НДНТ.

Прилагане

Степента на подробност и степента на формализация на СУОС като цяло са свързани с характера, мащаба и сложността на инсталацията, както и с обхвата на въздействията, които тя може да има върху околната среда (определени също така от вида и количеството на обработваните отпадъци).

1.2.   Мониторинг

НДНТ 2. НДНТ трябва да определят или брутния електрически КПД брутната енергийна ефективност или КПД на котела на инсталацията за изгаряне като цяло или на всички съответни части на инсталацията за изгаряне.

Описание

В случай на нова инсталация за изгаряне или след всяко изменение на съществуваща инсталация за изгаряне, което би могло значително да повлияе на енергийната ефективност, се определят брутният електрически КПД, брутната енергийна ефективност или КПД на котлите, като се извършва изпитване на работните характеристики при пълно натоварване.

В случай на съществуваща инсталация за изгаряне, която не е извършила изпитване на работните характеристики, или когато изпитване на работните характеристики при пълно натоварване не може да се извърши по технически причини, могат да бъдат определени брутният електрически КПД, брутната енергийна ефективност или КПД на котела, като се вземат предвид проектните стойности при условията на изпитване на работните характеристики.

За изпитването на работните характеристики не е наличен стандарт EN за определяне на КПД на котлите на инсталациите за изгаряне. За инсталации със скарно изгаряне на отпадъците, може да бъде използвана насока RL 7 на FDBR.

НДНТ 3. НДНТ представлява извършването на мониторинг на основни параметри на процеса, които имат отношение към емисиите във въздуха и водата, включително посочените по-долу.

Поток/място

Параметър (параметри)

Мониторинг

Димни газове от изгарянето на отпадъци

Поток, съдържание на кислород, температура, налягане, съдържание на водна пара

Непрекъснато измерване

Горивна камера

Температура

Отпадъчни води от мокра очистка на димни газове (ОДГ)

Дебит, pH, температура

Отпадъчни води от инсталации за третиране на дънна пепел

Дебит, pH, проводимост

НДНТ 4. НДНТ представлява извършването на мониторинг на организираните емисии във въздуха най-малко с посочената по-долу честота и в съответствие със стандартите EN. Ако не са налични стандарти EN, НДНТ представлява използването на ISO, национални или други международни стандарти, които осигуряват предоставянето на данни с равностойно научно качество.

Още по темата/

Параметър

Процедура

Стандарт(и) (4)

Минимална честота на мониторинг (5)

Мониторинг във връзка със

NOX

Изгаряне на отпадъци

Общи стандарти EN

Непрекъснато

НДНТ 29

NH3

Изгаряне на отпадъци, когато се използва селективна некаталитична редукция (СНКР) и/или селективна каталитична редукция (СКР)

Общи стандарти EN

Непрекъснато

НДНТ 29

N2O

Изгаряне на отпадъци в пещ с кипящ слой

Изгаряне на отпадъци, когато селективната некаталитична редукция (СНКР) работи с карбамид

EN 21258 (6)

Веднъж годишно

НДНТ 29

CO

Изгаряне на отпадъци

Общи стандарти EN

Непрекъснато

НДНТ 29

SO2

Изгаряне на отпадъци

Общи стандарти EN

Непрекъснато

НДНТ 27

HCl

Изгаряне на отпадъци

Общи стандарти EN

Непрекъснато

НДНТ 27

HF

Изгаряне на отпадъци

Общи стандарти EN

Непрекъснато (7)

НДНТ 27

Прах

Третиране на дънна пепел

EN 13284-1

Веднъж годишно

НДНТ 26

Изгаряне на отпадъци

Общи стандарти EN и стандарт EN 13284-2

Непрекъснато

НДНТ 25

Метали и металоиди, с изключение на живак (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)

Изгаряне на отпадъци

EN 14385

Веднъж на шест месеца

НДНТ 25

Hg

Изгаряне на отпадъци

Общи стандарти EN и стандарт EN 14884

Непрекъснато (8)

НДНТ 31

Общ летлив органичен въглерод (ОЛОВ)

Изгаряне на отпадъци

Общи стандарти EN

Непрекъснато

НДНТ 30

PBDD/F

Изгаряне на отпадъци (9)

Няма наличен стандарт EN

Веднъж на шест месеца

НДНТ 30

PCDD/F

Изгаряне на отпадъци

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3

Веднъж на шест месеца за краткосрочно вземане на проби

НДНТ 30

Липсва стандарт EN за дългосрочно вземане на проби,

EN 1948-2, EN 1948-3

Веднъж месечно за дългосрочно вземане на проби (10)

НДНТ 30

Диоксиноподобни PCB

Изгаряне на отпадъци

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4

Веднъж на шест месеца за краткосрочно вземане на проби (11)

НДНТ 30

Липсва стандарт EN за дългосрочно вземане на проби,

EN 1948-2, EN 1948-4

Веднъж месечно за дългосрочно вземане на проби (10)  (11)

НДНТ 30

Бензо[a]пирен

Изгаряне на отпадъци

Няма наличен стандарт EN

Веднъж годишно

НДНТ 30

НДНТ 5. НДНТ представлява извършването на подходящ мониторинг на организираните емисии във въздуха от инсталацията за изгаряне на отпадъци по време на РНЕУ.

Описание

Мониторингът може да се извършва чрез преки измервания на емисиите (напр. за замърсители, които се следят непрекъснато) или чрез мониторинг на заместващи параметри, ако се окаже, че те са с равностойно или по-добро научно качество, отколкото преките измервания на емисиите. Емисиите при пускане и спиране без да има изгаряне на отпадъци, включително емисиите на PCDD/F, се оценяват въз основа на кампании за измерване, например на всеки три години, провеждани при планирани операции на пускане/спиране.

НДНТ 6. НДНТ представлява извършването на мониторинг на емисиите във водата от очистка на димни газове и/или третиране на дънна пепел най-малко с посочената по-долу честота и в съответствие със стандартите EN. Ако не са налични стандарти EN, НДНТ представлява използването на ISO, национални или други международни стандарти, които осигуряват предоставянето на данни с равностойно научно качество.

Вещество/Параметър

Процедура

Стандарт(и)

Минимална честота на мониторинг

Мониторинг във връзка със

Общ органичен въглерод (ООВ)

ОДГ

EN 1484

Веднъж месечно

НДНТ 34

Третиране на дънна пепел

Веднъж месечно (12)

Общо количество суспендирани вещества (СВ)

ОДГ

EN 872

Веднъж всеки ден (13)

Третиране на дънна пепел

Веднъж месечно (12)

As

ОДГ

Съществуват различни стандарти EN (например EN ISO 11885, EN ISO 15586 или EN ISO 17294-2)

Веднъж месечно

Cd

ОДГ

Cr

ОДГ

Cu

ОДГ

Mo

ОДГ

Ni

ОДГ

Pb

ОДГ

Веднъж месечно

Третиране на дънна пепел

Веднъж месечно (12)

Sb

ОДГ

Веднъж месечно

Tl

ОДГ

Zn

ОДГ

Hg

ОДГ

Различни налични стандарти EN (напр. EN ISO 12846 или ISO 17852)

Амониев азот (NH4-N)

Третиране на дънна пепел

Различни налични стандарти EN (напр. EN ISO 11732, EN ISO 14911)

Веднъж месечно (12)

Хлорид (Cl-)

Третиране на дънна пепел

Различни налични стандарти EN (напр. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)

Сулфат (SO4 2-)

Третиране на дънна пепел

EN ISO 10304-1

PCDD/F

ОДГ

Няма наличен стандарт EN

Веднъж месечно (12)

Третиране на дънна пепел

Веднъж на шест месеца

НДНТ 7. НДНТ представлява извършването на мониторинг на съдържанието на неизгорели вещества в шлаката и дънната пепел в инсталацията за изгаряне най-малко с посочената по-долу честота и в съответствие със стандартите EN.

Параметър

Стандарт(и)

Минимална честота на мониторинг

Мониторинг във връзка със

Загуба при накаляване (14)

EN 14899 и EN 15169 или EN 15935

Веднъж на три месеца

НДНТ 14

Общ органичен въглерод (14)  (15)

EN 14899 и EN 13137 или EN 15936

НДНТ 8. За изгарянето на опасни отпадъци, съдържащи УОЗ, НДНТ представлява определянето на съдържанието на УОЗ в изходящите потоци (напр. шлака и дънна пепел, димни газове, отпадъчни води) след пускането в експлоатация на инсталацията за изгаряне и след всяка промяна, която може значително да повлияе на съдържанието на УОЗ в изходящите потоци.

Описание

Съдържанието на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в изходящите потоци се определя чрез преки измервания или чрез непреки методи (напр. общото количество на УОЗ в летящи пепели, остатъците от сухо ОДГ, отпадъчните води от ОДГ и свързаната тиня от пречистване на отпадъчни води могат да бъдат определени чрез мониторинг на съдържанието на УОЗ в димните газове преди и след системата за ОДГ) или на базата на представителни за инсталацията проучвания.

Приложимост

Прилага се само за инсталации, които:

извършват изгаряне на опасни отпадъци с равнища на УОЗ преди изгарянето им, превишаващи максимално допустимите концентрации, определени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 850/2004 и измененията; и

не отговарят на спецификациите за описаниe на процеса в глава IV.Ж.2, буква ж) от техническите насоки на Програмата на ООН за околната среда UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1.

1.3.   Общи екологични показатели и показатели на горенето

НДНТ 9. С цел да подобрят общите екологични показатели на инсталацията за изгаряне чрез управление на потока отпадъци (вж. НДНТ 1), НДНТ представлява използването на всички техники от а) до в), дадени по-долу, а при необходимост, и техниките г), д) и е).

 

Техника

Описание

а)

Определяне на видовете отпадъци, които могат да бъдат изгаряни

Въз основа на характеристиките на инсталацията за изгаряне на отпадъци, идентификацията на видовете отпадъци, които могат да бъдат изгорени, например, по отношение на агрегатното състояние, химичните характеристики, опасните свойства и допустимите диапазони на калоричността, влажността, съдържанието и размера на пепелта.

б)

Въвеждане и прилагане на процедури за охарактеризиране на отпадъците и процедури преди приемането на отпадъците

Тези процедури имат за цел да осигурят техническата (и правната) пригодност на операциите за третиране на определен вид отпадъци преди пристигането на отпадъците в инсталацията. Те включват процедури за събиране на информация за входящите отпадъци и могат да включват вземане на проби и охарактеризиране на отпадъците, за да се съберат достатъчно знания за състава на отпадъците. Процедурите преди приемането на отпадъците са основани на риска, като се отчитат, например, опасните свойства на отпадъците, рисковете, които представляват отпадъците за безопасността на технологичния процес, безопасните условия на труд и въздействието върху околната среда, както и информацията, предоставена от предходния(ите) притежател(и) на отпадъците.

в)

Създаване и прилагане на процедури за приемане на отпадъци

Процедурите по приемането целят да потвърдят характеристиките на отпадъците, както са определени на етапа преди приемането. Тези процедури определят елементите, които трябва да бъдат проверени при доставянето на отпадъците в инсталацията, както и критериите за приемане и отказване на отпадъците. Те могат да включват вземане на проби, проверка и анализ на отпадъците. Процедурите при приемане на отпадъците са основани на риска, като се отчитат, например, опасните свойства на отпадъците, рисковете, които представляват отпадъците за безопасността на технологичния процес, безопасните условия на труд и въздействието върху околната среда, както и информацията, предоставена от предходния(ите) притежател(и) на отпадъците. Елементите, които трябва да бъдат наблюдавани за всеки вид отпадъци, са описани подробно в НДНТ 11.

г)

Създаване и прилагане на система за проследяване на отпадъците и инвентаризация

Системата за проследяване на отпадъците и инвентаризация има за цел проследяване на местоположението и количеството на отпадъците в инсталацията. Тя съдържа цялата информация, генерирана при процедурите преди приемането на отпадъците (напр. датата на пристигане в инсталацията и уникалния референтен номер на отпадъците, информация за предходния(ите) притежател(и) на отпадъците, резултатите от анализа преди приемането и при приемането, характера и количеството на отпадъците, държани на обекта, включително всички идентифицирани рискове), приемане, съхранение, третиране и/или прехвърляне извън територията на обекта. Системата за проследяване на отпадъците е основана на риска, като се отчитат, например, опасните свойства на отпадъците, рисковете, които представляват отпадъците за безопасността на технологичния процес, безопасните условия на труд и въздействието върху околната среда, както и информацията, предоставена от предходния(ите) притежател(и) на отпадъците.

Системата за проследяване на отпадъци включва ясно етикетиране на отпадъците, които се съхраняват на места, различни от бункера или резервоара за съхранение на утайка (напр. в контейнери, варели, бали или други форми на опаковка), така че да могат да бъдат идентифицирани по всяко време.

д)

Разделяне на отпадъците

Отпадъците се съхраняват поотделно в зависимост от техните характеристики, за да се даде възможност за съхранение и изгаряне, които са по-лесни и по-безопасни за околната среда. За разделянето на отпадъците се разчита на физическото отделяне на различни отпадъци и на процедури, които определят кога и къде се съхраняват отпадъците.

е)

Проверка на съвместимостта на отпадъците преди смесването или размесването на опасни отпадъци

Съвместимостта се осигурява чрез набор от мерки за проверка и изпитвания, за да се открият всички нежелани и/или потенциално опасни химични реакции между отпадъците (напр. полимеризация, отделяне на газ, екзотермична реакция, разлагане) при смесване или размесване. Изпитванията за съвместимост са основани на риска, като отчитат, например, опасните свойства на отпадъците, рисковете, които представляват отпадъците за безопасността на технологичния процес, безопасните условия на труд и въздействието върху околната среда, както и информацията, предоставена от предходния(ите) притежател(и) на отпадъците.

НДНТ 10. С цел да се подобрят общите екологични показатели на инсталацията за третиране на дънна пепел, НДНТ представлява включването на характеристики за управление на качеството на получения резултат в СУОС (вж. НДНТ 1).

Описание

В СУОС са включени характеристики за управление на качеството на получения резултат, така че да се гарантира, че резултатът от третирането на дънната пепел е в съответствие с очакванията, като се използват съществуващите стандарти EN, когато са налични. Това позволява също да бъде наблюдавано и оптимизирано осъществяването на третирането с дънна пепел.

НДНТ 11. С цел да се подобрят общите екологични показатели на инсталацията за изгаряне, НДНТ представлява извършването на мониторинг на доставките на отпадъци като част от процедурите за приемане на отпадъци (виж НДНТ 9 в), включително, в зависимост от риска, породен от постъпващите отпадъци, посочените по-долу елементи.

Вид отпадъци

Мониторинг на предаването на отпадъци

Твърди битови отпадъци и други неопасни отпадъци

Откриване на радиоактивност

Претегляне на доставките на отпадъци

Визуална проверка

Периодично вземане на проби от доставки на отпадъци и анализ на основни свойства/вещества (напр. калорийна стойност, съдържание на халогени и метали/металоиди). По отношение на твърдите битови отпадъци, това включва отделно разтоварване.

Утайки от отпадъчни води

Измерване на обема на доставките на отпадъци (или измерване на дебита, ако утайката от отпадъчни води се доставя по тръбопровод)

Визуална проверка, доколкото това е технически възможно

Периодично вземане на проби и анализ на основни свойства/вещества (напр. калорийна стойност, съдържание на вода, пепел и живак)

Опасни отпадъци, различни от болнични отпадъци

Откриване на радиоактивност

Претегляне на доставките на отпадъци

Визуална проверка, доколкото това е технически възможно

Контрол и сравнение на индивидуалните доставки на отпадъци с декларацията на производителя на отпадъци

Вземане на проби за съдържанието на:

всички автоцистерни и ремаркета

пакетирани отпадъци (напр. в барабани, междинни контейнери за насипни товари (МКНТ) или по-малки опаковки)

и анализ на:

горивни параметри (включително топлина на изгаряне и точка на възпламеняване)

съвместимост на отпадъците, откриване на евентуални опасни реакции при смесване или размесване на отпадъци, преди съхранение (НДНТ 9 е)

основни вещества, включващи УОЗ, халогенни елементи и сяра, метали/металоиди

Болнични отпадъци

Откриване на радиоактивност

Претегляне на доставките на отпадъци

Визуална проверка на целостта на опаковката

НДНТ 12. С цел намаляване на екологичните рискове, свързани с приемането, обработката и съхранението на отпадъци, НДНТ представлява използването и на двете техники, дадени по-долу.

 

Техника

Описание

а)

Водонепропускливи повърхности с подходяща отводнителна инфраструктура

В зависимост от рисковете, свързани с отпадъците от гледна точка на замърсяване на почвата или водата, повърхността на зоните за приемане, обработка и съхранение на отпадъците е направена водонепропусклива за съответните течности и е снабдена с подходяща отводнителна инфраструктура (вж. НДНТ 32). Целостта на тази повърхност се проверява периодично, доколкото това е технически възможно.

б)

Подходящ капацитет за съхранение на отпадъци

Предприети са мерки за избягване на натрупването на отпадъци, например като:

максималният капацитет за съхранение на отпадъците е ясно установен и не се надвишава, имайки предвид характеристиките на отпадъците (напр. по отношение на риска от пожар) и капацитета за третиране;

количеството на съхраняваните отпадъци редовно се следи спрямо максимално допустимия капацитет на съхранение;

за отпадъци, които не се размесват по време на съхранението (напр. болнични отпадъци, пакетирани отпадъци), максималният времепрестой е ясно установен.

НДНТ 13. С цел да се намали рискът за околната среда, свързан със съхранението и манипулирането на болнични отпадъци, НДНТ представлява използването на комбинация от посочените по-долу техники.

 

Техника

Описание

а)

Автоматизирана или полуавтоматизирана обработка на отпадъци

Болничните отпадъци се разтоварват от камиона в зоната за съхранение, като се използва автоматизирана или ръчна система в зависимост от риска, свързан с тази операция. От зоната за съхранение болничните отпадъци се подават в пещта чрез автоматизирана система за подаване.

б)

Изгаряне на запечатани опаковки за еднократна употреба, ако се използват такива

Болничните отпадъци се доставят в запечатани и твърди горими контейнери, които никога не се отварят по време на операциите по съхранение и обработка. Ако в тях се изхвърлят игли и остри предмети, контейнерите също са устойчиви на пробиване.

в)

Почистване и дезинфекция на контейнери за многократна употреба, ако се използват такива

Контейнерите за отпадъци за многократна употреба се почистват в определено почистващо пространство и се дезинфекцират в съоръжение, специално предназначено за дезинфекция. Всички остатъци от почистването се изгарят.

НДНТ 14.С цел да подобрят общите екологични показатели на изгарянето на отпадъци, да се намали съдържанието на неизгорели вещества в шлаката и дънната пепел, и да се намалят емисиите във въздуха от изгарянето на отпадъци, НДНТ представлява използването на подходяща комбинация от посочените по-долу техники.

 

Техника

Описание

Приложимост

а)

Смесване и размесване на отпадъци

Смесването и размесването на отпадъци преди изгаряне включват например следните операции:

размесване с грайферни кранове;

използване на система за изравняване на подаването;

смесване на съвместими течни и пастообразни отпадъци.

В някои случаи, твърдите отпадъци се раздробяват преди смесването.

Не се прилага, когато се изисква пряко захранване на пещта поради съображения за безопасност или характеристики на отпадъците (напр. инфекциозни болнични отпадъци, миризливи отпадъци или отпадъци, които са предразположени към отделяне на летливи вещества).

Не се прилага, когато може да възникнат нежелани реакции между различните видове отпадъци (вж. НДНТ 9 f).

б)

Високотехнологична система за управление

Вж. раздел 2.1

Общоприложима.

в)

Оптимизиране на процеса на изгаряне

Вж. раздел 2.1

Оптимизацията на проекта не е приложима за съществуващите пещи.


Таблица 1

Свързани с НДНТ нива на екологична ефективност за неизгорели вещества в шлака и дънна пепел от изгарянето на отпадъци

Параметър

Единица

НДНТ-СНЕП

Съдържание на общ органичен въглерод (ООВ) в шлака и дънна пепел (16)

Сухо в-во в тегл. %

1—3 (17)

Загуба при накаляване на шлака и дънна пепел (16)

Сухо в-во в тегл. %

1—5 (17)

Свързаният с това мониторинг е даден в НДНТ 7.

НДНТ 15. С цел да се подобрят общите екологични показатели на инсталацията за изгаряне и да се намалят емисиите във въздуха, НДНТ представлява създаването и прилагането на процедури за регулиране на настройките на инсталацията, например чрез усъвършенстваната система за контрол (вж. описанието в раздел 2.1), както и когато това е необходимо и възможно, въз основа на характеризирането и контрола на отпадъците (вж. НДНТ 11).

НДНТ 16. С цел да се подобрят общите екологични показатели на инсталацията за изгаряне и да се намалят емисиите във въздуха, НДНТ представлява създаването и прилагането на работни процедури (напр. организация на веригата на доставки, непрекъсната работа, а не по партиди), за ограничаване, доколкото е възможно, на операциите по спиране и пускане.

НДНТ 17. С цел намаляване на емисиите във въздуха и, когато е приложимо, във водата от инсталацията за изгаряне, НДНТ представлява гарантиране, че системата за ОДГ и инсталацията за пречистване на отпадъчни води са проектирани по подходящ начин (например с оглед на максималния дебит и концентрации на замърсители), експлоатирани в рамките на техния проектен диапазон, и поддържани, така че да се осигури оптимална наличност.

НДНТ 18. С цел да се намали честотата на появата на РНЕУ и да се намалят емисиите във въздуха и, когато е приложимо, във водата от инсталацията за изгаряне при наличие на РНЕУ, НДНТ представлява създаването и прилагането на основан на риска план за управление на РНЕУ като част от системата за управление на околната среда (вж. НДНТ 1), който включва всеки от следните елементи:

определяне на потенциални РНЕУ (например, излизане от строя на оборудване, което е от критично значение за защитата на околната среда („критично оборудване“)), на техните първопричини и на потенциалните им последици, както и редовен преглед и актуализиране на списъка с идентифицирани РНЕУ в съответствие с периодичната оценка, посочена по-долу;

подходящ дизайн на критичното оборудване (напр. сегментиране на ръкавния филтър, техники за нагряване на димните газове и премахване на необходимостта да се заобикаля ръкавният филтър по време на пускане и спиране и т.н.);

създаване и прилагане на превантивен план за поддръжка на критично оборудване (вж. НДНТ 1 xii);

мониторинг и регистриране на емисиите по време на РНЕУ и свързаните с тях обстоятелства (вж. НДНТ 5);

периодично оценяване на емисиите при РНЕУ (напр. честота на събитията, продължителност, количество на отделените замърсители) и прилагане на коригиращи действия, ако е необходимо.

1.4.   Енергийна ефективност

НДНТ 19. С цел да увеличат ресурсната ефективност на инсталацията за изгаряне, НДНТ представлява използването на котел за оползотворяване на отпадна топлина (котел-утилизатор).

Описание

Съдържащата се в димните газове енергия се оползотворява в котел за оползотворяване на отпадна топлина (котел-утилизатор), произвеждащ топла вода и/или пара, която може да се изнася и използва вътрешно, и/или да се използва за производство на електроенергия.

Приложимост

В случай на инсталации, предназначени за изгаряне на опасни отпадъци, приложимостта може да бъде ограничена от:

прилепчивостта на летящите пепели;

корозивността на димните газове.

НДНТ 20. С цел да увеличи енергийната ефективност на инсталацията за изгаряне, НДНТ представлява използването на подходяща комбинация от техниките, посочени по-долу.

 

Техника

Описание

Приложимост

а)

Изсушаване на утайки от отпадъчни води

След механичното обезводняване, утайката от пречистването на отпадъчни води се изсушава допълнително, като се използва например нискокалорична топлина, преди тя да бъде подадена в пещта.

Степента, в която утайката може да бъде изсушена, зависи от системата за захранване на пещта.

Приложимо в рамките на ограниченията, свързани с наличието на ниско калорична топлина.

б)

Намаляване на дебита на димните газове

Дебитът на димните газове е намален, напр. посредством:

подобряване на първичното и вторичното разпределение на въздуха за горенето;

рециркулация на димни газове (вж. раздел 2.2).

По-малкият дебит на димните газове намалява нуждата от енергия на инсталацията (напр. за смукателни вентилатори).

При съществуващи инсталации, приложимостта на рециркулацията на димни газове може да бъде ограничена поради технически ограничения (напр. замърсителен товар в димните газове, условия на изгаряне).

в)

Свеждане до минимум на загубите на топлина

Загубите на топлина са сведени до минимум, например чрез:

използване на интегрални пещи-котли, които позволяват топлината също да бъде възстановена от страните на пещта;

термична изолация на пещи и котли;

рециркулация на димни газове (вж. раздел 2.2);

оползотворяване на топлината от охлаждането на шлаката и дънната пепел (виж НДНТ 20 и).

Интегралните пещи-котли не са приложими за ротационни пещи или други пещи, предназначени за изгаряне на опасни отпадъци при висока температура.

г)

Оптимизиране на конструкцията на котела

Преносът на топлина в котела се подобрява чрез оптимизиране, например, на:

скоростта и разпределението на димните газове;

циркулацията на водата/парата;

конвекционни пакети;

системи за почистване на котли по време на работа и при спиране на работата с цел да се сведе до минимум отказа на конвекционните пакети.

Приложимо за нови инсталации и големи модернизации на съществуващи инсталации.

д)

Нискотемпературни топлообменници за димни газове

Специални устойчиви на корозия топлообменници се използват за оползотворяване на допълнителна енергия от димните газове на изхода на котела, след електростатичен филтър или след система за впръскване на сух сорбент.

Прилага се в рамките на ограниченията на профила на работната температура на системата за ОДГ.

В случай на съществуващи инсталации, приложимостта може да бъде ограничена от липсата на място.

е)

Високи стойности на параметрите на парата

Колкото по-високи са стойностите на параметрите на парата (температура и налягане), толкова по-висока е ефективността на преобразуване на електрическата енергия, допускана от парния цикъл.

За работа при високи стойности на параметрите на парата (например над 45 bar, 400 °C) се изисква използването на специални стоманени сплави или огнеупорна облицовка за защита на частите на котела, които са изложени на най-високите температури.

Приложимо за нови инсталации и съществени модернизации на съществуващи инсталации, където инсталацията е насочена главно към производството на електроенергия.

Приложимостта може да бъде ограничена от:

прилепчивостта на летящите пепели;

корозивността на димните газове.

ж)

Когенерация

Когенерация на топлинна и електрическа енергия, при което топлинната енергия (главно от парата, която напуска турбината) се използва за производството на топла вода/пара, която да бъде използвана в промишлени процеси/дейности или в топлофикационна/охладителна мрежа.

Приложимо в рамките на ограниченията, свързани с местното потребление на топлинна енергия и електроенергия и/или наличието на мрежи.

з)

Кондензатор на димни газове

Топлообменник или скрубер с топлообменник, при който водните пари, съдържащи се в димните газове, се втечняват, като предават латентната топлина на водата при достатъчно ниска температура (напр. връщащия се поток на районна топлофикационна мрежа).

Кондензаторът на димните газове също така осигурява съпътстващи ползи чрез намаляване на емисиите във въздуха (например на прах и киселинни газове).

Използването на термопомпи може да увеличи количеството енергия, възстановено от кондензация на димните газове.

Приложимо в рамките на ограниченията, свързани с нуждите от топлина с ниска температура, например от наличието на районна топлофикационна мрежа с достатъчно ниска температура на връщащия се поток.

и)

Обработка на суха дънна пепел

Суха, гореща дънна пепел пада от скарата върху транспортна система и се охлажда от околния въздух. Енергията се възстановява чрез използване на охлаждащия въздух в горенето.

Техниката е приложима само за пещи със скара.

Могат да съществуват технически ограничения, които възпрепятстват възможностите за модернизация на съществуващи пещи.


Таблица 2

Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ-СНЕП) за изгаряне на отпадъци

(%)

НДНТ-СНЕП

Инсталация

Твърди битови отпадъци, други неопасни отпадъци и опасни отпадъци от дървесина

Опасни отпадъци, различни от опасните отпадъци от дървесина (18)

Утайки от отпадъчни води

Брутен електрически КПД (19)  (20)

Брутна енергийна ефективност (21)

КПД на котел

Нова инсталация

25—35

72—91 (22)

60—80

60—70 (23)

Съществуваща инсталация

20—35

Свързаният мониторинг е даден в НДНТ 2.

1.5.   Емисии във въздуха

1.5.1.   Дифузни емисии

НДНТ 21. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от инсталацията за изгаряне, включително емисиите на миризми, НДНТ представлява:

съхранението на твърди и насипни пастообразни отпадъци с миризма и/или склонни към отделяне на летливи вещества в затворени сгради под контролирано атмосферно налягане и използването на изтегления въздух като въздух за горенето или изпращането му в друга подходяща система за обезвреждане в случай на риск от взрив;

съхранението на течни отпадъци в резервоари при подходящо контролирано налягане и отвеждането на вентилационните газове от резервоара към захранването с въздух за горенето или към друга подходяща система за обезвреждане;

извършването на контрол на риска от миризми по време на периоди на пълно спиране, когато няма наличен капацитет за изгаряне, например чрез:

изпращане на вентилационния въздух или изтегления въздух към алтернативна система за обезвреждане, напр. мокър скрубер, неподвижен адсорбционен слой;

свеждане до минимум на количеството на отпадъците на съхранение, например чрез прекъсване, намаляване или прехвърляне на доставките на отпадъци, като част от управлението на потоците отпадъци (вж. НДНТ 9);

съхранение на отпадъците в подходящо запечатани бали.

НДНТ 22. С цел предотвратяване на дифузните емисии на летливи съединения от обработката на газообразни и течни отпадъци, които са с мирис и/или са предразположени към отделяне на летливи вещества в инсталациите за изгаряне, НДНТ представлява въвеждането им в пещта чрез директно подаване.

Описание

За газообразни и течни отпадъци, които се доставят в контейнери за отпадъци в насипно състояние (например цистерни), се извършва директно подаване чрез свързване на контейнера за отпадъци към захранващия тръбопровод на пещта. След това резервоарът се изпразва чрез запълването му с азот или, при достатъчно нисък вискозитет, чрез изпомпване на течността.

За газообразни и течни отпадъци, които се доставят в контейнери за отпадъци, подходящи за изгаряне (напр. варели), се извършва пряко подаване чрез директно въвеждане на контейнерите в пещта.

Приложимост

Може да не е приложимо за изгаряне на утайки от отпадъчни води в зависимост например от водното съдържание и от необходимостта от предварително изсушаване или смесване с други отпадъци.

НДНТ 23. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии на прах във въздуха от третирането на шлака и дънна пепел, НДНТ представлява включването в системата за управление на околната среда (вж. НДНТ 1) на следните характеристики на управлението на дифузните емисии на прах:

установяване на най-значимите източници на дифузни емисии на прах (като се използва например стандарт EN 15445);

определяне и прилагане на подходящи действия и техники за предотвратяване или намаляване на дифузни емисии през определен период от време.

НДНТ 24. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии на прах във въздуха от третирането на шлака и дънна пепел, НДНТ представлява използването на подходяща комбинация от посочените по-долу техники.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Ограждане и покриване на оборудването

Ограждане/капсулиране на потенциално прахообразуващи операции (като смилане, пресяване) и/или покриване на транспортьори и елеватори.

Ограждането може да бъде осъществено и чрез монтиране на цялото оборудване в затворена сграда.

Монтирането на оборудването в затворена сграда може да не е приложимо за мобилни устройства за третиране.

б)

Гранична височина на разтоварване

Съчетаване на височината на разтоварване с различната височина на купчината, автоматично ако е възможно (например транспортни ленти с регулируеми височини).

Общоприложима.

в)

Защита на купчините материали от преобладаващите ветрове

Защита на зоните за съхранение в насипно състояние или на купчините материали с покрития или вятърни бариери, като например екраниране, ограждане със стени или вертикална растителност, както и правилно ориентиране на купчините материали по отношение на преобладаващия вятър.

Общоприложима.

г)

Използване на водни пръскачки

Инсталиране на водни разпръскващи системи в основните източници на дифузни прахови емисии. Овлажняването на частиците прах спомага за агломерирането им и утаяването на праха.

Дифузните емисии на прах от купчините материали се намаляват чрез осигуряване на подходящо овлажняване на точките на товарене и разтоварване или на самите купчини.

Общоприложима.

д)

Оптимизиране на съдържанието на влага

Оптимизиране на съдържанието на влага в шлаката/дънната пепел до нивото, необходимо за ефективно оползотворяване на метали и минерални материали, като е сведено до минимум отделянето на прах.

Общоприложима.

е)

Операции при налягане, под атмосферното

Извършва се третиране на шлака и дънна пепел в затворено оборудване или сгради (вж. техника а) при налягане, по-ниско от атмосферното, за да се позволи третиране на изтегления въздух с техника за обезвреждане (виж НДНТ 26) като организирани емисии.

Техниката е приложима само за разтоварвани сухи и други дънни пепели с ниска влажност.

1.5.2.   Организирани емисии

1.5.2.1.   Емисии на прах, метали и металоиди

НДНТ 25. С цел намаляване на организираните емисии във въздуха на прах, метали и металоиди от изгарянето на отпадъци, НДНТ представлява използването на една или комбинация от техниките, дадени по-долу.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Ръкавен филтър

Вж. раздел 2.2

Общоприложима за нови инсталации.

Техниката е приложима за съществуващи инсталации в рамките на ограниченията, свързани с профила на работната температура на системата за ОДГ.

б)

Електростатичен филтър

Вж. раздел 2.2

Общоприложима.

в)

Впръскване на сух сорбент

Вж. раздел 2.2.

Не е от значение за намаляването на емисиите на прах.

Адсорбция на метали чрез инжектиране на активен въглен или други реактиви в комбинация със система за инжектиране на сух сорбент или полумокър абсорбер, който се използва за намаляване на емисиите на киселинен газ.

Общоприложима.

г)

Мокър скрубер

Вж. раздел 2.2.

Системите за мокро скруберно очистване не се използват за отстраняване на основния прах, но са инсталирани след други техники за обезвреждане, за да се намалят допълнително концентрациите на прах, метали и металоиди в димните газове.

Възможно е да съществуват ограничения по отношение на приложимостта, дължащи се на ниската наличност на вода, например в сухите райони.

д)

Адсорбция в неподвижна или движеща се среда

Вж. раздел 2.2.

Системата се използва главно за адсорбиране на живак и други метали и металоиди, както и органични съединения, включително PCDD/F, но действа и като ефективен краен филтър за прах.

Приложимостта може да бъде ограничена от спада на общото налягане, свързан с конфигурацията на системата за ОДГ.

В случай на съществуващи инсталации, приложимостта може да бъде ограничена от липсата на място.


Таблица 3

Свързани с най-добрите налични техники (НДНТ) емисионни нива (НДНТ-СЕН) за организирани емисии във въздуха на прах, метали и металоиди от изгарянето на отпадъци

(mg/Nm3)

Параметър

НДНТ-СЕН

Период на осредняване

Прах

< 2—5 (24)

Среднодневна стойност

Cd+Tl

0,.005—0,02

Средна стойност за периода на пробовземане

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,01—0,3

Средна стойност за периода на пробовземане

Свързаният с това мониторинг е в НДНТ 4.

НДНТ 26.С цел намаляване на организираните емисии на прах във въздуха от затвореното третиране на шлака и дънна пепел с екстракция на въздуха (вж. НДНТ 24 е), НДНТ представлява третирането на изтегления въздух с ръкавен филтър (вж. раздел 2.2).

Таблица 4

Свързани с НДНТ емисионни нива (НДНТ-СЕН) за организирани прахови емисии във въздуха от приложеното третиране на шлака и дънна пепел с екстракция на въздух

(mg/Nm3)

Параметър

НДНТ-СЕН

Период на осредняване

Прах

2—5

Средна стойност за периода на пробовземане

Свързаният с това мониторинг е в НДНТ 4.

1.5.2.2.   Емисии на HCl, HF и SO2

НДНТ 27. С цел намаляване на организираните емисии на HCl, HF и SO2 във въздуха от изгарянето на отпадъци, НДНТ представлява използването на една или комбинация от посочените по-долу техники.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Мокър скрубер

Вж. раздел 2.2

Възможно е да съществуват ограничения по отношение на приложимостта, дължащи се на ниската наличност на вода, например в сухите райони.

б)

Полумокър абсорбер

Вж. раздел 2.2

Общоприложима.

в)

Впръскване на сух сорбент

Вж. раздел 2.2

Общоприложима.

г)

Пряка сероочистка

Вж. раздел 2.2.

Използва се за частично намаляване на емисиите на киселинни газове преди други техники.

Приложимо само за пещи с кипящ слой.

д)

Впръскване на сорбент в котела

Вж. раздел 2.2.

Използва се за частично намаляване на емисиите на киселинни газове преди други техники.

Общоприложима.

НДНТ 28. С цел да се намалят организираните върхови емисии на HCl, HF и SO2 във въздуха от изгарянето на отпадъци, като в същото време се ограничи консумацията на реагенти и количеството на остатъчните вещества, получени от впръскване на сух сорбент и от полумокри абсорбери, НДНТ представлява използването на техника а) или и двете посочени по-долу техники.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Оптимизирано и автоматично дозиране на реагента

Използването на непрекъснато измерване на HCl и/или SO2 (и/или на други параметри, които могат да се окажат полезни за тази цел) преди и/или след системата за ОДГ за оптимизиране на автоматичното дозиране на реагента.

Общоприложима.

б)

Рециркулация на реагентите

Рециркулация на част от събраните твърди частици от ОДГ за намаляване на количеството нереагирал реагент(и) в остатъците.

Техниката е от особено значение в случая на техниките за ОДГ, работещи с висок стехиометричен излишък.

Общоприложима за нови инсталации.

Приложима за съществуващи инсталации в рамките на ограниченията, свързани с размера на ръкавния филтър.


Таблица 5

Свързани с най-добрите налични техники (НДНТ) емисионни нива (НДНТ-СЕН) за организирани емисии във въздуха на HCl, HF и SO2 от изгарянето на отпадъци

(mg/Nm3)

Параметър

НДНТ-СЕН

Период на осредняване

Нова инсталация

Съществуваща инсталация

HCl

< 2—6 (25)

< 2—8 (25)

Среднодневна стойност

HF

< 1

< 1

Среднодневна стойност или средна стойност за периода на пробовземане

SO2

5—30 години

5—40

Среднодневна стойност

Свързаният с това мониторинг е в НДНТ 4.

1.5.2.3.   Емисии на NOX, N2O, CO и NH3

НДНТ 29. С цел да се намалят организираните емисии на NOX във въздуха, като същевременно се ограничат емисиите на CO и N2O от изгарянето на отпадъци и емисиите на NH3 от използването на селективна некаталитична редукция (СНКР) и/или селективна каталитична редукция (СКР), НДНТ представлява използването на подходяща комбинация от посочените по-долу техники.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Оптимизиране на процеса на изгаряне

Вж. раздел 2.1

Общоприложима.

б)

Рециркулация на димни газове

Вж. раздел 2.2

При съществуващи инсталации, приложимостта може да бъде ограничена поради технически ограничения (напр. замърсителен товар в димните газове, условия на изгаряне).

в)

Селективна некаталитична редукция (СНКР)

Вж. раздел 2.2

Общоприложима.

г)

Селективна каталитична редукция (СКР)

Вж. раздел 2.2

В случай на съществуващи инсталации, приложимостта може да бъде ограничена от липсата на място.

д)

Каталитични ръкавни филтри

Вж. раздел 2.2

Прилага се само за инсталации, снабдени с ръкавен филтър.

е)

Оптимизиране на системата и функционирането на СНКР/СКР

Оптимизиране на съотношението на реагента към NOX при напречен разрез на пещта или на тръбата, размера на капките на реагента и температурния интервал, в който се впръсква реагентът.

Прилага се само когато СНКР и/или СКР се използват за намаляване на емисиите на NOX.

ж)

Мокър скрубер

Вж. раздел 2.2.

Когато за очистката на киселинни газове се използва мокър скрубер, и по-специално със СНКР, нереагиращият амоняк се абсорбира от скруберна течност и, след отстраняването им, може да бъде рециклиран като реагент за СНКР или СКР.

Възможно е да съществуват ограничения по отношение на приложимостта, дължащи се на ниската наличност на вода, например в сухите райони.


Таблица 6

Свързани с най-добрите налични техники (НДНТ) емисионни нива (НДНТ-СЕН) за организирани емисии във въздуха на NOX и CO от изгарянето на отпадъци и за организирани емисии на NH3 във въздуха от използването на СНКР и/или СКР

(mg/Nm3)

Параметър

НДНТ-СЕН

Период на осредняване

Нова инсталация

Съществуваща инсталация

NOX

50—120 (26)

50—150 (26)  (27)

Среднодневна стойност

CO

10—50

10—50

NH3

2—10 (26)

2—10 (26)  (28)

Свързаният с това мониторинг е в НДНТ 4.

1.5.2.4.   Емисии на органични съединения

НДНТ 30. С цел намаляване на организираните емисии във въздуха на органични съединения, включително PCDD/F и PCB, от изгарянето на отпадъци, НДНТ представлява използването на техники а), б), в), г) и една или комбинация от техники д) — и) по-долу.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Оптимизиране на процеса на изгаряне

Вж. раздел 2.1.

Оптимизиране на параметрите за изгаряне за насърчаване на окисляването на органичните съединения, включително PCDD/F и PCB, които се съдържат в отпадъците, и за предотвратяване на (пре)образуването на техните прекурсори.

Общоприложима.

б)

Управление на подаването на отпадъци

Познаване и управление на горивните характеристики на отпадъците, които се подават в пещта, за гарантиране на оптимални и, доколкото е възможно, еднородни и стабилни условия за изгаряне.

Не се прилага за болнични отпадъци или за твърди битови отпадъци.

в)

Почистване на котли по време на работа и при спиране на работата

Ефективно почистване на тръбния пакет на котела с цел намаляване на времепрестоя и натрупване на прах в котела, като по този начин се намалява образуването на PCDD/F в котела.

Използва се комбинация от техники за почистване на котли по време на работа и при спиране на работата.

Общоприложима.

г)

Бързо охлаждане на димните газове

Бързо охлаждане на димните газове от температури над 400 °C до под 250 °C преди намаляване на праха за предотвратяване на синтез de novo на PCDD/F.

Това се постига чрез подходящо проектиране на котела и/или чрез използването на система за погасяване. Вторият вариант ограничава количеството енергия, което може да бъде възстановено от димните газове, и се използва по-специално в случая на изгаряне на опасни отпадъци с високо съдържание на халогени.

Общоприложима.

д)

Впръскване на сух сорбент

Вж. раздел 2.2.

Адсорбция чрез инжектиране на активен въглен или други реагенти, обикновено в комбинация с ръкавен филтър, където във филтърния кек е създаден реакционен слой и образуваните твърди частици се отстраняват.

Общоприложима.

е)

Адсорбция в неподвижна или движеща се среда

Вж. раздел 2.2.

Приложимостта може да бъде ограничена от спада на общото налягане, дължащ се на системата за ОДГ. В случай на съществуващи инсталации, приложимостта може да бъде ограничена от липсата на място.

ж)

СКР

Вж. раздел 2.2.

Когато за намаляване на NOX се използва СКР, съответната повърхност на катализаторa на системата за селективна каталитична редукция (СКР) също предвижда частично намаляване на емисиите на PCDD/F и PCB.

Техниката обикновено се използва в комбинация с техника „д“, „е“ или „и“.

В случай на съществуващи инсталации, приложимостта може да бъде ограничена от липсата на място.

з)

Каталитични ръкавни филтри

Вж. раздел 2.2

Прилага се само за инсталации, снабдени с ръкавен филтър.

и)

Въглероден сорбент в мокър скрубер

PCDD/F и PCB се адсорбират от въглероден сорбент, добавен в мокрия скрубер, или в скруберната течност, или под формата на импрегнирани пълнежни елементи.

Техниката се използва за отстраняване на PCDD/F като цяло, както и за предотвратяване и/или намаляване на повторната емисия на PCDD/F, натрупани в скрубера (т.нар. „ефект на паметта“), която се случва най-вече по време на периоди на спиране и пускане.

Приложимо само за инсталации, оборудвани с мокър скрубер.


Таблица 7

Свързани с най-добрите налични техники (НДНТ) емисионни нива (НДНТ-СЕН) за организирани емисии във въздуха на ОЛОВ, PCDD/F и диоксиноподобни PCB от изгарянето на отпадъци

Параметър

Единица

НДНТ-СЕН

Период на осредняване

Нова инсталация

Съществуваща инсталация

Общ летлив органичен въглерод (ОЛОВ)

mg/Nm3

< 3—10

< 3—10

Среднодневна стойност

PCDD/F (29)

ng I-TEQ/Nm3

< 0,01—0.04

< 0,01—0,06

Средна стойност за периода на пробовземане

< 0,01—0.06

< 0,01—0,08

Период на дългосрочно вземане на проби (30)

PCDD/F + диоксиноподобни PCB (29)

ng WHO-TEQ/Nm3

< 0,01—0,06

< 0,01—0,08

Средна стойност за периода на пробовземане

< 0,01—0,08

< 0,01—0,1

Период на дългосрочно вземане на проби (30)

Свързаният с това мониторинг е в НДНТ 4.

1.5.2.5.   Емисии на живак

НДНТ 31. С цел намаляване на организираните емисии на живак във въздуха (включително пиковете на емисиите на живак) от изгарянето на отпадъци, НДНТ представлява използването на една или комбинация от посочените по-долу техники.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Мокър скрубер

(ниско pH)

Вж. раздел 2.2.

Мокър скрубер, работещ със стойност на pH около 1.

Степента на отстраняване на живака при тази техника може да бъде повишена чрез добавяне на реагенти и/или адсорбенти към скруберната течност, например:

окислители като водороден пероксид за превръщане на елементарния живак във водоразтворима окислена форма;

серни съединения за образуване на стабилни комплекси или соли с живак;

въглероден сорбент за адсорбция на живак, включително елементарния живак.

Когато е проектирана за достатъчно висок буферен капацитет за улавяне на живак, техниката ефективно предотвратява появата на пикове на емисиите на живак.

Възможно е да съществуват ограничения по отношение на приложимостта, дължащи се на ниската наличност на вода, например в сухите райони.

б)

Впръскване на сух сорбент

Вж. раздел 2.2.

Адсорбция чрез инжектиране на активен въглен или други реагенти, обикновено в комбинация с ръкавен филтър, където във филтърния кек е създаден реакционен слой и образуваните твърди частици се отстраняват.

Общоприложима.

в)

Инжектиране на специален, силно реактивен активен въглен

Впръскване на силно реактивен активен въглен, подобрен със сяра или други реагенти, с цел подобряване на реагирането с живак.

Обикновено, инжектирането на този специален активен въглен не е непрекъснато, а само когато се открие живачен пик. За тази цел, техниката може да бъде използвана в съчетание с постоянен мониторинг на живака в необработените димни газове.

Може да не е приложимо за инсталации, предназначени за изгаряне на утайки от отпадъчни води.

г)

Добавяне на бром в котела

Бромидът, добавен към отпадъците или инжектиран в пещта, се превръща при високи температури в елементарен бром, който окислява елементарния живак към водоразтворимия и силно адсорбируем HgBr2.

Техниката се използва в комбинация с техника за обезвреждане надолу по веригата, като например мокър скрубер или система за впръскване на активен въглен.

Обикновено, инжектирането на бромид не е непрекъснато, а само когато се открие живачен пик. За тази цел, техниката може да бъде използвана в съчетание с постоянен мониторинг на живака в необработените димни газове.

Общоприложима.

д)

Адсорбция в неподвижна или движеща се среда

Вж. раздел 2.2.

Когато е проектирана за достатъчно висок капацитет за абсорбция, техниката ефективно предотвратява появата на пикове на емисиите на живак.

Приложимостта може да бъде ограничена от спада на общото налягане, дължащ се на системата за ОДГ. В случай на съществуващи инсталации, приложимостта може да бъде ограничена от липсата на място.


Таблица 8

Съответни емисионни нива за НДНТ (НДНТ-СЕН) за организирани прахови емисии във въздуха от изгаряне на отпадъци

(µg/Nm3)

Параметър

НДНТ-СЕН (31)

Период на oсредняване

Нова инсталация

Съществуваща инсталация

Hg

< 5—20 (32)

< 5—20 (32)

Среднодневна стойност или

средна стойност за периода на пробовземане

1—10

1—10

Период на дългосрочно вземане на проби

Като индикация, средните половинчасови нива на емисии на живак обикновено са:

< 15—40 µg/Nm3 за съществуващи инсталации;

< 15—35 µg/Nm3 за нови инсталации.

Свързаният с това мониторинг е в НДНТ 4.

1.6.   Емисии във водата

НДНТ 32. С цел да се предотврати замърсяването на незамърсена вода, да се намалят емисиите във водата и да се увеличи ресурсната ефективност, НДНТ представлява разделянето на потоците отпадъчни води и пречистването им поотделно в зависимост от техните характеристики.

Описание

Потоците отпадъчни води (например повърхностни отточни води, охлаждащи води, отпадъчни води от очистката на димни газове и от третирането на дънна пепел, дренажна вода, събрана от зоните за приемане, обработка и съхранение на отпадъци (вж. НДНТ 12 буква а)) се разделят, за да бъдат пречистени поотделно въз основа на техните характеристики и на комбинацията от необходими техники на пречистване. Незамърсените водни потоци се разделят от потоците отпадъчни води, които се нуждаят от пречистване.

При оползотворяване на солна киселина и/или гипс от отпадъчните води на скрубера, отпадъчните води от различните етапи (кисели и алкални) на системата за мокро скруберно очистване се пречистват поотделно.

Приложимост

Общоприложима за нови инсталации.

Техниката е приложима за съществуващи инсталации в рамките на ограниченията, свързани с конфигурацията на схемата на събиране на водите.

НДНТ 33. С цел да се намали потреблението на вода и да се предотврати или намали генерирането на отпадъчни води от инсталацията за изгаряне, НДНТ представлява използването на една или на комбинация от посочените по-долу техники.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Техники за ОДГ без отпадъчни води

Използване на техники за ОДГ, които не генерират отпадъчни води (напр. впръскване на сух сорбент или полумокър абсорбер, вж. раздел 2.2).

Може да не е приложимо за изгарянето на опасни отпадъци с високо халогенно съдържание.

б)

Инжектиране на отпадъчни води от ОДГ

Отпадъчните води от ОДГ се инжектират в най-горещите части на системата за ОДГ.

Приложимо само за изгарянето на твърди битови отпадъци.

в)

Повторно използване/рециклиране на водата

Остатъчните водни потоци се използват повторно или се рециклират.

Степента на повторна употреба/рециклиране е ограничена от изискванията за качество на процеса, към който е пратена водата.

Общоприложима.

г)

Обработка на суха дънна пепел

Суха, гореща дънна пепел пада от скарата върху транспортна система и се охлажда от околния въздух. В процеса не се използва вода.

Техниката е приложима само за пещи със скара.

Може да съществуват технически ограничения, които възпрепятстват модернизацията на съществуващи инсталации за изгаряне.

НДНТ 34. С цел намаляване на емисиите във водата от ОДГ и/или от съхранението и третирането на шлака и дънна пепел, НДНТ представлява използването на подходяща комбинация от посочените по-долу техники, както и използването на вторични техники възможно най-близо до източника, с цел избягване на разреждане.

 

Техника

Типични целеви замърсители

Първични техники

a)

Оптимизиране на процеса на изгаряне (вж. НДНТ 14) и/или на системата за ОДГ (напр. СНКР/СКР, виж НДНТ 29 е)

Органични съединения, включително PCDD/F, амоняк/амониев катион

Вторични техники (33)

Предварително и първично пречистване

б)

Изравняване на потока

Всички замърсители

в)

Неутрализация

Киселини, основи

г)

Физическо разделяне, напр. решетки, сита, пясъкозадържатели, първични утаители

Големи твърди частици, суспендирани вещества

Физикохимично третиране

д)

Адсорбция върху активен въглен

Органични съединения, включително PCDD/F, живак

е)

Утаяване

Разтворени метали/металоиди, сулфат

ж)

Окисляване

Сулфиди, сулфити, органични съединения

з)

Йонообмен

Разтворени метали/металоиди

и)

Отдухване

Отстраними замърсители (напр. амоняк/амониеви катиони)

й)

Обратна осмоза

Амоняк/амоний, метали/металоиди, сулфат, хлорид, органични съединения

Окончателно отстраняване на твърдите вещества

к)

Коагулация и флокулация

Суспендирани вещества, метали/металоиди, свързани с частици

л)

Отлагане

м)

Филтрация

н)

Флотация


Таблица 9

НДНТ-СЕН за преки емисии във водоприемника

Параметър

Процедура

Единица

НДНТ-СЕН (34)

Общо количество суспендирани вещества (СВ)

ОДГ

Третиране на дънна пепел

mg/l

10—30

Общ органичен въглерод (ООВ)

ОДГ

Третиране на дънна пепел

15—40

Метали и металоиди

As

ОДГ

0,01—0,05

Cd

ОДГ

0,005—0,03

Cr

ОДГ

0,01—0,1

Cu

ОДГ

0,03—0,15

Hg

ОДГ

0,001—0,01

Ni

ОДГ

0,03—0,15

Pb

ОДГ

Третиране на дънна пепел

0,02—0,06

Sb

ОДГ

0,02—0,9

Tl

ОДГ

0,005—0,03

Zn

ОДГ

0,01—0,5

Амониев азот (NH4-N)

Третиране на дънна пепел

10—30

Сулфат (SO4 2-)

Третиране на дънна пепел

400—1 000

PCDD/F

ОДГ

ng I-TEQ/l

0,01—0,05

Свързаният с това мониторинг е в НДНТ 6.

Таблица 10

НДНТ-СЕН за непреки емисии във водоприемника

Параметър

Процедура

Единица

НДНТ-СЕН (35)  (36)

Метали и металоиди

As

ОДГ

mg/l

0,01—0,05

Cd

ОДГ

0,005—0,03

Cr

ОДГ

0,01—0,1

Cu

ОДГ

0,03—0,15

Hg

ОДГ

0,001—0,01

Ni

ОДГ

0,03—0,15

Pb

ОДГ

Третиране на дънна пепел

0,02—0,06

Sb

ОДГ

0,02—0,9

Tl

ОДГ

0,005—0,03

Zn

ОДГ

0,01—0,5

PCDD/F

ОДГ

ng I-TEQ/l

0,01—0,05

Свързаният с това мониторинг е в НДНТ 6.

1.7.   Ефективност на използване на материалите

НДНТ 35. С цел да увеличи ресурсната ефективност, НДНТ представлява обработването и третирането на дънната пепел отделно от остатъчните вещества от ОДГ.

НДНТ 36. С цел да увеличи ресурсната ефективност при третирането на шлака и дънна пепел, НДНТ представлява използването на подходяща комбинация от техниките, дадени по-долу, въз основа на оценка на риска, в зависимост от опасните свойства на шлаката и дънната пепел.

 

Техника

Описание

Приложимост

a)

Преминаване през решетки и