ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 307

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
28 ноември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на подписването и временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

1

 

*

Информация относно датата на подписването и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1964 на Комисията от 26 ноември 2019 година за разрешаване на употребата на течен L-лизин, основа, течен L-лизинмонохидрохлорид, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, и L-лизинсулфат като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1965 на Комисията от 26 ноември 2019 година за разрешаване на употребата на натриев молибдат дихидрат като фуражна добавка за овце ( 1 )

12

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1966 на Комисията от 27 ноември 2019 година за изменение и поправка на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1967 на Съвета от 25 ноември 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

27

 

*

Решение (ЕС) 2019/1968 на Комисията от 2 август 2019 година относно мярка SA.21445 - C42/2006, приведена в действие от Република Италия за олихвяване на разплащателните сметки на Poste Italiane, депозирани в италианската хазна (нотифицирано под номер С(2019) 5649)  ( 1 )

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1969 на Комисията от 26 ноември 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на IPBC за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

45

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1970 на Комисията от 26 ноември 2019 година за изменение на приложение II към Решение 93/52/EИО по отношение на статута на официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и на приложение II към Решение 2003/467/ЕО по отношение на статута на официално свободни от бруцелоза на някои региони на Испания и на приложения I и II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на статута на свободни от болестта на Ауески и одобрението на програмите за ликвидиране на болестта за някои региони на Италия (нотифицирано под номер С(2019) 8378)  ( 1 )

47

 

*

Решение за Изпълнение (ЕС) 2019/1971 на Комисията от 26 ноември 2019 година за признаване на демонстрираното от схемата Universal Feed Assurance Scheme съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

54

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1972 на Комисията от 26 ноември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/764/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 8396)  ( 1 )

56

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1973 на Комисията от 27 ноември 2019 година за неодобряване на зеолит със сребро и мед като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 7 ( 1 )

58

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/1


Информация относно датата на подписването и временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

На 13 ноември 2019 г. в Брюксел Европейският съюз и Ислямска република Мавритания подписаха Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания.

Следователно споразумението се прилага временно от 16 ноември 2019 г. съгласно точка 6 от него.


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/2


Информация относно датата на подписването и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

На 18 ноември 2019 г. в Брюксел Европейският съюз и Република Сенегал подписаха Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал.

Следователно Протоколът се прилага временно от 18 ноември 2019 г. съгласно член 16 от него.


РЕГЛАМЕНТИ

28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1964 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за разрешаване на употребата на течен L-лизин, основа, течен L-лизинмонохидрохлорид, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, и L-лизинсулфат като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 82/471/ЕИО на Съвета (2).

(2)

С Директива 88/485/ЕИО на Комисията (3) беше разрешена безсрочната употреба, в съответствие с Директива 82/471/ЕИО, на концентриран течен L-лизин (основа), концентриран течен L-лизин-монохлорид, L-лизин-монохлорид, технически чист, и L-лизин-сулфат, произведен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum. Впоследствие посочените добавки бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент бяха подадени заявления за извършване на повторна оценка на концентриран течен L-лизин (основа), концентриран течен L-лизинмонохидрохлорид, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, и L-лизинсулфат, произведен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum, като фуражни добавки за всички видове животни. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени и заявления за разрешаване на употребата на концентриран течен L-лизин (основа), концентриран течен L-лизинмонохидрохлорид, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, и L-лизинсулфат за всички видове животни. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(4)

Заявленията се отнасят за разрешаването на концентриран течен L-лизин (основа), концентриран течен L-лизинмонохидрохлорид, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, и L-лизинсулфат като фуражни добавки за всички видове животни, които да бъдат класифицирани в категорията „хранителни добавки“.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) в становищата си от 11 септември 2013 г. (4), 28 октомври 2014 г. (5), 10 март 2015 г. (6), 16 юни 2015 г. (7), 2 декември 2015 г. (8), 19 април 2016 г. (9), 28 ноември 2018 г. (10) , (11) и 3 април 2019 г. (12) стигна до заключението, че при предложените условия на употреба концентрираният течен L-лизин (основа), произведен чрез Escherichia coli FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 и Corynebacterium glutamicum KCCM 10227, концентрираният течен L-лизинмонохидрохлорид, произведен чрез Escherichia coli FERM BP-10941 и Escherichia coli FERM BP-11355, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, произведен чрез Escherichia coli FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Escherichia coli CGMCC 3705, Escherichia coli CGMCC 7.57, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P и Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 и L-лизинсулфат, произведен чрез Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 и Corynebacterium glutamicum DSM 24990, не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните, безопасността на потребителите или околната среда. Добавките, произведени чрез генетично модифициран микроорганизъм, по-специално Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, са безопасни, при условие че производственият процес гарантира, че в крайния продукт не присъства рекомбинантна ДНК от производствения щам. Органът също така заяви, че четирите форми на L-лизин следва да се считат за опасни за потребителите на добавките, по-специално при вдишване. Някои от формите също така следва да бъдат считани за леко дразнещи за очите или корозивни за кожата и очите. Поради това Комисията счита, че е необходимо да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавките. Органът също така заключи, че добавките са ефикасен източник на аминокиселината L-лизин за всички видове животни и че за да бъдат също толкова ефикасни при преживните животни, както при непреживните видове, те следва да бъдат защитени от разграждане в търбуха. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражните добавки във фуражи и вода, представен от референтната лаборатория, определена по силата на член 21 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Наименованията „концентриран течен L-лизин (основа)“ и „концентриран течен L-лизин-монохлорид“ следва да бъдат променени на „течен L-лизин, основа“ и „течен L-лизинмонохидрохлорид“, тъй като минималното съдържание на L-лизин в тези добавки е съответно само 50 % и 22 %.

(7)

Оценката на концентриран течен L-лизин (основа), концентриран течен L-лизинмонохидрохлорид, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, и L-лизинсулфат, произведен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum spp или Escherichia coli spp, упоменати в съображение 5, показва, че условията за разрешаване, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(8)

Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията за разрешаване на употребата концентриран течен L-лизин (основа), концентриран течен L-лизинмонохидрохлорид, L-лизинмонохидрохлорид, технически чист, и L-лизинсулфат, произведен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum, целесъобразно е да се предвиди преходен период, за да могат заинтересованите страни да се подготвят да изпълнят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „аминокиселини, техните соли и аналози“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Веществата концентриран течен L-лизин (основа), концентриран течен L-лизин-монохлорид, L-лизин-монохлорид, технически чист, и L-лизин-сулфат, произведен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum, разрешени с Директива 88/485/ЕИО на Комисията, и съдържащите ги премикси могат да бъдат пускани на пазара до 18 юни 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат посочените в параграф 1 вещества и са произведени и етикетирани преди 18 декември 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., могат да бъдат пускани на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат посочените в параграф 1 вещества и са произведени и етикетирани преди 18 декември 2021 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., могат да бъдат пускани на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животните (ОВ L 213, 21.7.1982 г., стр. 8).

(3)  Директива 88/485/ЕИО на Комисията от 26 юли 1988 г. за изменение на приложението към Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните (ОВ L 239, 30.8.1988 г., стр. 36).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013 г.; 11(10):3365.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(11):3895.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.; 13(3):4052.

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.; 13(7):4156.

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016 г.; 14(3):4346.

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016 г.; 14(5):4471.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(1):5532.

(11)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(1):5537.

(12)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(5):5697.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „аминокиселини, техните соли и аналози“.

3c320

-

Течен L-лизин, основа

Състав на добавката:

Воден разтвор на L-лизин с минимално съдържание на L-лизин 50 %.

Характеристика на активното вещество:

L-лизин, произведен чрез ферментация с Escherichia coli FERM BP-10941 или

Escherichia coli FERM BP-11355, или

Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P или

Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547 или

Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 или

Corynebacterium glutamicum KCCM 10227.

Химична формула: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

CAS №: 56-87-1

Методи за анализ  (1):

За количественото определяне на лизин във фуражната добавка и в премикси, съдържащи повече от 10 % лизин:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180.

За количественото определяне на лизин в премикси, комбинирани фуражи и фуражни суровини:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS): Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (приложение III, част Е).

За количественото определяне на лизин във вода:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично отчитане (IEC-VIS/FLD), или

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS).

Всички видове

1.

Съдържанието на лизин се посочва върху етикета на добавката.

2.

Течният L-лизин, основа, може да бъде пускан на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат.

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при употребата на добавката и премиксите се използват лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.

4.

Добавката може да се приема и чрез вода за пиене.

5.

Задължително обозначаване при етикетиране на добавката и премиксите: „При добавянето на L-лизин, по-специално чрез вода за пиене, трябва да се вземат предвид всички незаменими и условно заменими аминокиселини, за да се избегне дисбаланс.“

18.12.2029 г.

3c321

-

Течен L-лизинмонохидрохлорид

Състав на добавката:

Воден разтвор на L-лизинмонохидрохлорид с минимално съдържание на L-лизин 22 % и максимално съдържание на влага 66 % (минимално съдържание на L-лизин в сухото вещество 58 %).

Характеристика на активното вещество:

L-лизинмонохидрохлорид, произведен чрез ферментация с

Escherichia coli FERM BP-10941 или Escherichia coli FERM BP-11355.

Химична формула: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

CAS №: 657-27-2

Методи за анализ  (1):

За идентификацията на L-лизинмонохидрохлорид във фуражната добавка:

„Монография за L-лизинмонохидрохлорид“ (компендиум Food Chemical Codex).

За количественото определяне на лизин във фуражната добавка и в премикси, съдържащи повече от 10 % лизин:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180.

За количественото определяне на лизин в премикси, комбинирани фуражи и фуражни суровини:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS): Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (приложение III, част Е).

Всички видове

1.

Съдържанието на лизин се посочва върху етикета на добавката.

2.

Течният L-лизинмонохидрохлорид може да се пуска на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат.

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на очите.

4.

Задължително обозначаване при етикетиране на добавката и премиксите: „При добавянето на L-лизин трябва да се вземат предвид всички незаменими и условно заменими аминокиселини, за да се избегне дисбаланс.“

18.12.2029 г.

3c322

 

L-лизинмонохидрохлорид, технически чист

Състав на добавката:

Прах от L-лизинмонохидрохлорид с минимално съдържание на L-лизин 78 % и максимално съдържание на влага 1,5 %.

Характеристика на активното вещество:

L-лизин монохидрохлорид, произведен чрез ферментация с

Escherichia coli FERM BP-10941 или Escherichia coli FERM BP-11355 или Escherichia coli CGMCC 3705 или Escherichia coli CGMCC 7.57 или Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547 или

Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 или

Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P или

Corynebacterium glutamicum KCCM 10227.

Химична формула: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

CAS №: 657-27-2

Методи за анализ  (1):

За идентификацията на L-лизинмонохидрохлорид във фуражната добавка:

„Монография за L-лизинмонохидрохлорид“ (компендиум Food Chemical Codex).

За количественото определяне на лизин във фуражната добавка и в премикси, съдържащи повече от 10 % лизин:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180

За количественото определяне на лизин в премикси, комбинирани фуражи и фуражни суровини:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS): Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (приложение III, част Е).

За количествено определяне на лизин във вода:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично отчитане (IEC-VIS/FLD). или

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS).

Всички видове

1.

Съдържанието на лизин се посочва върху етикета на добавката.

2.

L-лизин монохидрохлорид, технически чист, може да се пуска на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат.

3.

Съдържанието на ендотоксини и потенциалът за запрашване на добавката гарантират максимална експозиция на ендотоксини от 1600 IU ендотоксини/m3 въздух  (2).

4.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване. Когато тези процедури и мерки не могат да отстранят или сведат до минимум споменатите рискове, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

5.

Добавката може да се приема и чрез вода за пиене.

6.

Задължително обозначаване при етикетиране на добавката и премиксите: „При добавянето на L-лизин, по-специално чрез вода за пиене, трябва да се вземат предвид всички незаменими и условно заменими аминокиселини, за да се избегне дисбаланс.“

18.12.2029 г.

3c324

 

L-лизинсулфат

Състав на добавката:

Гранули с минимално съдържание на L-лизин 52 % и максимално съдържание на сулфат 24 %.

Характеристика на активното вещество:

L-лизинсулфат, произведен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 или

Corynebacterium glutamicum DSM 24990.

Химична формула: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

CAS №: 60343-69-3

Методи за анализ  (1):

За количественото определяне на лизин във фуражната добавка и в премикси, съдържащи повече от 10 % лизин:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180.

За идентификацията на сулфат във фуражната добавка:

Европейска фармакопея, монография 20301.

За количественото определяне на лизин в премикси, комбинирани фуражи и фуражни суровини:

йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-UV) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията.

Всички видове

10 000

1.

Съдържанието на L-лизин се посочва върху етикета на добавката.

2.

L-лизинсулфат може да се пуска на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат.

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

4.

Задължително обозначаване при етикетиране на добавката и премиксите: „При добавянето на L-лизин трябва да се вземат предвид всички незаменими и условно заменими аминокиселини, за да се избегне дисбаланс.“

18.12.2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Експозицията е изчислена въз основа на нивото на ендотоксини и потенциала за запрашване на добавката в съответствие с метода, използван от ЕОБХ (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.; 16(10):5458); метод за анализ: Европейска фармакопея 2.6.14. (бактериални ендотоксини).


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1965 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за разрешаване на употребата на натриев молибдат дихидрат като фуражна добавка за овце

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

С Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на натриев молибдат като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие посоченото вещество беше вписано в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на натриевия молибдат дихидрат като фуражна добавка за овце.

(4)

Заявителят поиска натриевият молибдат дихидрат да бъде класифициран в категорията „хранителни добавки“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

В становището си от 23 януари 2019 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба, натриевият молибдат дихидрат не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на потребителите, нито върху околната среда. Също така заключи, че добавката се смята за дразнител на кожата и очите. Поради това Комисията смята, че следва да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Освен това Органът заключи, че добавянето на молибден към фуражите за овце посредством натриев молибдат дихидрат се счита за ефективно, за да се гарантира подходящ баланс с медта, когато съотношението на мед и молибден в дажбата на животните е в интервала 3—10. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена по силата на член 21 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на натриевия молибдат дихидрат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение, са изпълнени.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението на веществото натриев молибдат дихидрат, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „съединения на микроелементи“, като фуражна добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Натриевият молибдат дихидрат и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 18 юни 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат натриев молибдат дихидрат и са произведени и етикетирани преди 18 декември 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат натриев молибдат дихидрат и са произведени и етикетирани преди 18 декември 2021 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Бюлетин на ЕОБХ, 2019; 17(2):5606.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Съдържание на елемента (Mо) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „съединения на микроелементи“.

3b701

-

Натриев молибдат дихидрат

Състав на добавката:

Натриев молибдат дихидрат като прахообразно вещество с минимално съдържание на молибден 37 %.

Характеристика на активното вещество:

Химична формула: Na2MoO4. 2 H2O

CAS №: 10102-40-6;

Методи за анализ  (1):

За количественото определяне на общото съдържание на молибден във фуражната добавка, премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи:

EN 15510: Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES)

За количествено определяне на общото съдържание на натрий във фуражната добавка:

EN 15510: Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или

EN ISO 6869: Атомноабсорбционна спектрометрия (AAS)

Овце

-

-

2,5 (общо)

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при контакт с кожата или с очите. Когато тези рискове не могат да се намалят до приемливо равнище посредством процедурите и мерките, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.

3.

При етикетиране на добавката и премиксите се посочва следното:

„При добавянето на молибден във фуража за овце трябва да се постигне съотношение Cu:MO в дажбата на животните в интервала 3—10, за да гарантира необходимият баланс с медта“.

18.12.2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1966 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2019 година

за изменение и поправка на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 15, параграф 1 и член 15, параграф 2, четвъртата алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда създаването на хармонизирана класификация на веществата като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) вещества въз основа на научна оценка от страна на Комитета за оценка на риска към Европейската агенция по химикали. Веществата се класифицират като CMR вещества от категория 1A, CMR вещества от категория 1B или CMR вещества от категория 2 в зависимост от равнището на доказателствата за техните CMR свойства.

(2)

В член 15 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 се предвижда, че веществата, които са класифицирани като CMR вещества от категория 1A, категория 1B или категория 2 съгласно част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CMR вещества), са забранени за използване в козметични продукти. Въпреки това едно CMR вещество може да бъде използвано в козметични продукти, ако са изпълнени условията, предвидени в член 15, параграф 1, второто изречение или в член 15, параграф 2, втората алинея от Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(3)

С цел да се прилага еднакво забраната на CMR веществата в рамките на вътрешния пазар, да се гарантира правна сигурност — особено за икономическите оператори и националните компетентни органи — и да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека, всички CMR вещества следва да бъдат включени в списъка на забранените вещества в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 и, където е относимо, да бъдат заличени от списъците на ограничените или разрешените вещества в приложения III и V към посочения регламент. Там, където условията, определени в член 15, параграф 1, второто изречение или в член 15, параграф 2, втората алинея от Регламент (ЕО) № 1223/2009, са изпълнени, списъците на ограничените или разрешените вещества в приложения III и V към посочения регламент следва да бъдат съответно изменени.

(4)

За всички вещества, които са класифицирани като CMR вещества, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, считано от 1 декември 2018 г., когато започна да се прилага Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (3), беше предвидено, че те ще бъдат обхванати от Регламент (ЕС) 2019/831 на Комисията (4). Настоящият регламент обхваща веществата, класифицирани като CMR вещества в Регламент (ЕС) 2018/1480 на Комисията (5), който ще се прилага от 1 май 2020 г.

(5)

По отношение на веществото 2-хидрокси-бензоена киселина, с наименование по Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI) Salicylic acid, което е класифицирано като CMR вещество от категория 2, беше подадено искане за прилагане на член 15, параграф 1, второто изречение от Регламент (ЕО) № 1223/2009 и беше установено, че предвиденото в посочената разпоредба условие е изпълнено.

(6)

Салициловата киселина и нейните соли понастоящем са включени във вписване 3 от приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 като консерванти, разрешени в козметичните продукти при концентрация до 0,5 % (киселина).

(7)

Салициловата киселина е включена и във вписване 98 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 като ограничено вещество, разрешено само когато се използва за цели, различни от консервиране, в продукти за коса с отмиване при концентрация до 3,0 % и в други продукти — в концентрация до 2,0 %.

(8)

В съответствие с член 15, параграф 1, второто изречение от Регламент (ЕО) № 1223/2009 вещество, класифицирано като CMR вещество от категория 2, може да бъде използвано в козметични продукти, ако е оценено от Научния комитет по безопасност на потребителите (НКБП) със заключение, че неговото използване в такива продукти е безопасно.

(9)

На 21 декември 2018 г. НКБП публикува научно становище относно салицилова киселина (6) („становището на НКБП“), в което стигна до заключението, че въз основа на наличните данни веществото е безопасно за потребителите, когато се използва като консервант в козметични продукти при концентрация до 0,5 % (киселина), като се отчитат сега действащите по отношение на него ограничения. Становището на НКБП не е приложимо за продукти за устната кухина нито за продукти, които се прилагат чрез спрей и могат да доведат до експозиция на белите дробове на потребителя чрез вдишване.

(10)

НКБП заключи също така, че салициловата киселина е безопасна, когато се използва за цели, различни от консервант, в концентрация до 3,0 % за продукти за коса с отмиване и до 2,0 % за други продукти, като се отчитат сега действащите ограничения по отношение на нея, с изключение на лосиони за тяло, сенки за очи, спирала за мигли, очна линия, червила и ролкови дезодоранти. Становището на НКБП не е приложимо за продукти за устната кухина, нито за продукти, които се прилагат чрез спрей и могат да доведат до експозиция на белите дробове на потребителя чрез вдишване.

(11)

На последно място, НКБП стигна до заключението, че салициловата киселина е вещество, дразнещо очите, с потенциал да причини сериозно увреждане на очите, и посочи, че в момента се провеждат специални изпитвания, за да се оцени дали салициловата киселина има свойства, които нарушават функциите на ендокринната система, и че в зависимост от резултатите от тези изпитвания може да се наложи да бъдат разгледани потенциалните свойства на салициловата киселина, нарушаващи функциите на ендокринната система.

(12)

С оглед на класифицирането на салициловата киселина като CMR вещество от категория 2 и като вещество, дразнещо очите, което може да причини сериозно увреждане на очите и с оглед на становището на НКБП посоченото вещество следва да бъде разрешено като консервант в козметични продукти в концентрация до 0,5 % (киселина), като се имат предвид настоящите ограничения по отношение на него, с изключение на продукти за устната кухина и за приложения, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния потребител чрез вдишване. Посоченото вещество следва също така да бъде разрешено — по отношение на употребите, различни от консервант — в продукти за коса с отмиване при концентрация до 3,0 % и в други продукти с изключение на лосиони за тяло, сенки за очи, спирала за мигли, очна линия, червила и ролкови дезодоранти, в концентрация до 2,0 %. Посоченото вещество следва в никакъв случай да не се използва в приложения, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния ползвател чрез вдишване. Като се вземе предвид заключението на НКБП, че салициловата киселина е вещество, дразнещо очите, настоящите ограничения и условието, в което се посочва, че веществото не може да се използва в продукти за деца под 3-годишна възраст, с изключение на шампоани, следва да бъдат изменени, така че да обхващат всички продукти, предназначени за деца на възраст под 3 години. Ограниченията, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009, и условията, определени в приложение V към посочения регламент, следва да бъдат съответно адаптирани.

(13)

По отношение на нито едно друго вещество, различно от салицилова киселина и класифицирано като CMR вещество съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с Регламент (ЕС) 2018/1480, не е подавано искане за употреба в козметични продукти по изключение. Нито едно от тези вещества понастоящем не е ограничено или разрешено в приложение III или приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009. Четири от тези вещества понастоящем са изброени в приложение II към посочения регламент. Веществата, които все още не са изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009, следва да бъдат добавени в списъка на веществата, забранени за употреба в козметични продукти, съдържащ се в посоченото приложение.

(14)

Веществото 8-хидроксихинолин; хинолин-8-ол, с наименование по INCI Oxyquinoline, е класифицирано като CMR вещество от категория 1B съгласно Регламент (ЕС) 2017/776, като неговият сулфат, веществото бис(8-хидроксихинолиниев) сулфат, с наименование по INCI Oxyquinoline sulphate, не е класифицирано като CMR вещество. И двете вещества са включени във вписване 395 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009, когато класификацията на Oxyquinoline като CMR вещество е започнала да се прилага, и са забранени за употреба в козметични продукти, освен при условията, предвидени във вписване 51 от приложение III към посочения регламент. Тъй като е класифицирано като CMR вещество, Oxyquinoline е трябвало да бъде заличено от вписване 51 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009. С Регламент (ЕС) 2019/831 вписване 51 обаче погрешно е заличено изцяло, включително позоваването на посоченото вписване във вписване 395 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009. С цел да се отрази правилно забраната на Oxyquinoline в козметични продукти въз основа на класифицирането му като CMR вещество, вписване 51 следва отново да се въведе за Oxyquinoline sulphate в приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009, а вписване 395 в приложение II към посочения регламент следва да бъде съответно адаптирано.

(15)

Веществото 4-метил-фенилендиамин с наименование по INCI Diaminotoluene е добавено към списъка на забранените вещества в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 с Регламент (ЕС) 2019/831 като вписване 1507. Това вписване обаче не съответства на конкретно вещество, а на група от вещества, сред които само 4-метил-m-фенилендиамин и 2-метил-m-фенилендиамин, тяхната смес и реакционната маса от тези две вещества са класифицирани като CMR вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. Измежду тези CMR вещества 4-метил-m-фенилендиамин и 2-метил-m-фенилендиамин, тяхната смес и реакционната маса от тези две вещества вече са включени като вписвания 364, 413 и 1144 в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009, докато реакционната маса от 4-метил-m-фенилендиамин и 2-метил-m-фенилендиамин все още не е забранена за използване в козметични продукти. Поради това вписване 1507 в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде изменено и да обхваща само посоченото вещество. Тъй като CMR веществата 4-метил-m-фенилендиамин и 2-метил-m-фенилендиамин, както и сместа и реакционната маса от тези вещества са също така част от по-голямата група ограничени вещества, включени като вписване 9 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009, съответните вписвания в приложение II, включително вписване 1507 в изменения му вид, е следвало да бъдат заличени от вписване 9. Поради това вписване 9 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно адаптирано.

(16)

Освен това 19 вещества или групи от вещества, класифицирани като CMR вещества с Регламент (ЕС) 2016/1179 (7), който започна да се прилага на 1 март 2018 г., погрешно не са включени в Регламент (ЕС) 2019/831, въпреки факта че няма подадени искания за употребата им в козметични продукти. Нито едно от тези вещества и групи вещества понастоящем не е ограничено или разрешено в приложения III или V към Регламент (ЕО) № 1223/2009. 18 от тези вещества и групи вещества понастоящем не са включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 и поради това следва да бъдат включени в списъка на веществата, забранени за употреба в козметични продукти, съдържащ се посоченото приложение II. Едно от веществата, а именно динатриев октаборат, безводен, принадлежи към групата вещества, вече включена като вписване 1396 в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 и следва да бъде включено в посоченото вписване. Поради това вписване 1396 следва да бъде съответно адаптирано.

(17)

Поради това Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменен и поправен.

(18)

Измененията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 са въз основа на класификациите на съответните вещества като CMR вещества съгласно Регламент (ЕС) 2018/1480 и поради това следва да се прилагат от същата дата като посочените класификации.

(19)

За да се избегне евентуално прекъсване и правна несигурност за икономическите оператори, поправката на грешката, въведена с Регламент (ЕС) 2019/831 по отношение на веществото Oxyquinoline sulphate, следва да се прилага с обратно действие, считано от датата на влизане в сила на посочения регламент.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се поправят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 се прилага от 1 май 2020 г.

Точка 1, буква а) и точка 2, буква б) от приложение II се прилагат от 11 юни 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията от 4 май 2017 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 116, 5.5.2017 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2019/831 на Комисията от 22 май 2019 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (ОВ L 137, 23.5.2019 г., стр. 29).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/1480 на Комисията от 4 октомври 2018 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и поправка на Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (ОВ L 251, 5.10.2018 г., стр. 1).

(6)  SCCS/1601/18, http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_223.pdf.

(7)  Регламент (ЕС) 2016/1179 от 19 юли 2016 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1)   

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя, както следва:

Добавят се следните вписвания:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Химично наименование/INN

CAS номер

ЕО номер

а

б

в

г

„1612

Фосмет (ISO); S-[(1,3-диоксо-1,3-дихидро-2H-изоиндол-2-ил)метилов] O,O-диметилов фосфородитиоат;

O, O-диметилов S-фталимидометилов фосфородитиоат

732-11-6

211-987-4

1613

Калиев перманганат

7722-64-7

231-760-3

1614

2-Бензил-2-диметиламино-4′-морфолинобутирофенон

119313-12-1

404-360-3

1615

Хизалофоп-p-тефурил (ISO);

(+/–) тетрахидрофурфурилов (R)-2-[4-(6-хлорохиноксалин-2-

илокси)фенилокси]пропионат

200509-41-7

414-200-4

1616

Пропиконазол (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил}-1H- 1,2,4-триазол

60207-90-1

262-104-4

1617

Пиноксаден (ISO); 8-(2,6-диетил-4-метилфенил)-1,2,4,5-тетрахидро-7-оксо-7H-пиразоло[1,2-d][1,4,5]оксадиазепин-9-илов 2,2-диметилпропаноат

243973-20-8

635-361-9

1618

Тетраметрин (ISO);

(1,3,4,5,6,7-Хексахидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-ил)метилов 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-ен-1-ил)циклопропанкарбоксилат

7696-12-0

231-711-6

1619

(1,3,4,5,6,7-Хексахидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-ил)метилов (1R-транс)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

1166-46-7

214-619-0

1620

Спиродиклофен (ISO);

3-(2,4-дихлорофенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4,5]дец-3-ен-4-илов 2,2-диметилбутират

148477-71-8

604-636-5

1621

Реакционна маса на 1-[2-(2-аминобутокси)етокси]бут-2-иламин и 1-({[2-(2-аминобутокси)етокси]метил}пропокси)бут-2-иламин

897393-42-9

447-920-2

1622

1-Винилимидазол

1072-63-5

214-012-0

1623

Амисулбром (ISO);3-(3-бромо-2-метил-6-флуороиндол-1-илсулфонил)-N,N-диметил-1H-1,2,4-триазол-1-сулфонамид

348635-87-0

672-776-4“

2)   

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя, както следва:

Вписване 98 се заменя със следното:

„98

2-Хидроксибензоена киселина  (1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

а) Продукти за коса с отмиване

б) Други продукти, с изключение на лосиони за тяло, сенки за очи, спирала за мигли, очна линия, червила, ролкови дезодоранти

а) 3,0 %

б) 2,0 %

Да не се използва в препарати за деца под 3-годишна възраст

Да не се използва в приложения, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния ползвател чрез вдишване.

Да не се използва в продукти за устната кухина.

За цели, различни от предотвратяване на развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел трябва да бъде очевидна от представянето на продукта.

Да не се използва за деца под 3 години  (2)

3)   

Приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя, както следва:

Вписване 3 се заменя със следното:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Условия

Формулировка на условията за употреба и предупрежденията

Химично наименование/INN

Общоприето наименование съгласно справочника на съставките

CAS номер

ЕО номер

Вид на продукта, части на тялото

Максимална концентрация в готовия за употреба препарат

Други

 

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

„3

Салицилова киселина  (3) и нейните соли

Salicylic acid

Calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA- salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA- salicylate

69-72-7

824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

200-712-3

212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

 

0,5 % (киселина)

0,5 % (киселина)

Да не се използва в продукти за деца под 3-годинишна възраст.

Да не се използва в продукти за устната кухина.

Да не се използва в приложения, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния ползвател при вдишване.

Да не се използва в продукти за деца под 3-годишна възраст, с изключение на шампоани.

Да не се използва за деца под 3-годишна възраст. (4)

Да не се използва за деца под 3-годинишна възраст. (5)


(1)  За употребата като консервант, вж. приложение V, № 3.

(2)  Само за продукти, които могат да бъдат използвани за деца под 3 години.“

(3)  За видове употреба, различни от тези като консервант, вж. приложение III, № 98.

(4)  Само за продукти, които могат да бъдат използвани за деца под 3-годишна възраст.

(5)  Само за продукти, които могат да бъдат използвани за деца под 3-годишна възраст и които остават в продължителен контакт с кожата.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

1)   

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се поправя, както следва:

а)

вписване 395 се заменя със следното:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Химично наименование/INN

CAS номер

ЕО номер

„395

8-Хидроксихинолин и неговия сулфат бис(8-хидроксихинолиниев) сулфат, с изключение на случаите на употреба на сулфата, предвидени във вписване 51 от приложение III

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1“

б)

вписване 1396 се заменя със следното:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Химично наименование/INN

CAS номер

ЕО номер

а

б

в

г

„1396

Борати, тетраборати, октаборати и соли и естери на борната киселина, включително:

Динатриев октаборат, безводен [1]

Динатриев октаборат тетрахидрат [2]

2-Аминоетанол, моноестер с борна киселина [3]

2-Хидроксипропиламониев дихидрогенортоборат [4]

Калиев борат, калиева сол на борната киселина [5]

Триоктилдодецилов борат [6]

Цинков борат [7]

Натриев борат, динатриев тетраборат, безводен; Натриева сол на борната киселина [8]

Тетраборен динатриев хептаоксид, хидрат [9]

Натриева сол на ортоборната киселина [10]

Динатриев тетраборат декахидрат; боракс, декахидрат [11]

Динатриев тетраборат пентахидрат; боракс, пентахидрат [12]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

10377-81-8 [3]

68003-13-4 [4]

12712-38-8 [5]

- [6]

1332-07-6 [7]

1330-43-4 [8]

12267-73-1 [9]

13840-56-7 [10]

1303-96-4 [11]

12179-04-3 [12]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

233-829-3 [3]

268-109-8 [4]

603-184-6 [5]

- [6]

215-566-6 [7]

215-540-4 [8]

235-541-3 [9]

237-560-2 [10]

215-540-4 [11]

215-540-4 [12]“

в)

вписване 1507 се заменя със следното:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Химично наименование/INN

CAS номер

ЕО номер

„1507

Диаминотолуен, метил-фенилендиамин, технически продукт — реакционна маса от [4-метил-m-фенилендиамин и 2-метил-m-фенилендиамин]

_

_“

г)

добавят се следните вписвания:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Химично наименование/INN

CAS номер

ЕО номер

а

б

в

г

„1624

Пиримикарб (ISO); 2-(диметиламино)-5,6-диметилпиримидин-4-илов диметилкарбамат

23103-98-2

245-430-1

1625

1,2-Дихлоропропан; пропиленов дихлорид

78-87-5

201-152-2

1626

Додецилфенол, разклонен; [1]

2-Додецилфенол, разклонен; [2]

3-Додецилфенол, разклонен; [3]

4-Додецилфенол, разклонен; [4]

Фенол, (тетрапропенилови) производни [5]

121158-58-5 [1]

1801269-80-6 [2]

1801269-77-1 [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

640-104-9 [4]

616-100-8 [5]

1627

Куматетралил (ISO); 4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин

5836-29-3

227-424-0

1628

Дифенакум (ISO); 3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксикумарин

56073-07-5

259-978-4

1629

Бродифакум (ISO); 4-хидрокси-3-(3-(4′-бромо-4-бифенилил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин

56073-10-0

259-980-5

1630

Флокумафен (ISO); реакционна маса от: цис-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4- (4-трифлуорометилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарин и транс-4-хидрокси-3- (1,2,3,4-тетрахидро-3-(4- (4-трифлуорометилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарин

90035-08-8

421-960-0

1631

Ацетохлор (ISO); N-(2-eтил-6-метилфенил)-N-(eтоксиметил)-2-хлороaцетамид

34256-82-1

251-899-3

1632

е-стъклени микрофибри с представителен състав;

-

-

1633

Стъклени микрофибри с представителен състав;

-

-

1634

Бромадиолон (ISO); 3-[3-(4’-бромобифенил-4-ил)-3-хидрокси-1-фенилпропил]-4-хидрокси-2H-хромен-2-он

28772-56-7

249-205-9

1635

Дифетиалон (ISO); 3-[3-(4′-бромобифенил-4-ил)-1,2,3,4-тетрахидронафтален-1-ил]4-хидрокси-2H-1-бензотиопиран-2-он

104653-34-1

600-594-7

1636

Перфлуорононан-1-ова киселина [1]

и нейните натриеви [2]

и амониеви [3] соли

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

1637

Дициклохексилов фталат

84-61-7

201-545-9

1638

3,7-Диметилокта-2,6-диеннитрил

5146-66-7

225-918-0

1639

Бупиримат (ISO); 5-бутил-2-етиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметилсулфамат

41483-43-6

255-391-2

1640

Трифлумизол (ISO); (1E)-N-[4-хлоро-2-(трифлуорометил)фенил]-1-(1H-имидазол-1-ил)-2-пропоксиетанимин

68694-11-1

604-708-8

1641

трет-Бутилов хидропероксид

75-91-2

200-915-7“

2)   

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се поправя, както следва:

а)

вписване 9 се заменя със следното:

Референтен

номер

Идентификация на веществото

Ограничения

Формулировка на условията за употреба и предупрежденията

Химично наименование/

INN

Общоприето наименование съгласно справочника на съставките

CAS номер

ЕО номер

Вид на продукта, части на тялото

Максимална концентрация в готовия за употреба препарат

Други

 

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

„9

Метилфенилендиамини, техните N-заместени производни и техните соли (1), с изключение на веществата, вписани под референтни номера 9а и 9б от настоящото приложение, и на веществата, вписани под референтни номера 364, 413, 1144, 1310, 1313 и 1507 от приложение II;

 

 

 

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а) Обща употреба

б) Професионална употреба

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 5 %, изчислено като свободна основа

а) На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image 1 Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен, — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата, — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини (толуендиамини).

Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди.“

б) На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба. Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

Съдържа фенилендиамини (толуендиамини).

Носете подходящи ръкавици.“

б)

добавя се следното вписване:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Ограничения

Формулировка на условията за употреба и предупрежденията

Химично наименование/INN

Общоприето наименование съгласно справочника на съставките

CAS номер

ЕО номер

Вид на продукта, части на тялото

Максимална концентрация в готовия за употреба препарат

Други

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

„51

Бис(8-хидроксихинолиниев) сулфат

Oxyquinoline sulphate

134-31-6

205-137-1

Стабилизатор на водородния пероксид в продукти за коса с отмиване

Стабилизатор на водородния пероксид в продукти за коса без отмиване

0,3 % (като основа)

0,03 % (като основа)“

 

 


РЕШЕНИЯ

28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/27


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1967 НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2019 година

за назначаване на заместник-член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Vito SANTARSIERO се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

г-н Vito BARDI, Presidente della Regione Basilicata.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/28


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1968 НА КОМИСИЯТА

от 2 август 2019 година

относно мярка SA.21445 - C42/2006, приведена в действие от Република Италия за олихвяване на разплащателните сметки на Poste Italiane, депозирани в италианската хазна

(нотифицирано под номер С(2019) 5649)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си съгласно посочената(ите) по-горе разпоредба(и) (1) и взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   Процедура

(1)

С писмо от 30 декември 2005 г. Associazione Bancaria Italiana („ABI“ или „жалбоподателят“) подаде жалба до Комисията относно различни мерки, които облагодетелстват банковата дейност на Poste Italiane SpA („Poste Italiane“ или „PI“). По-специално Комисията беше уведомена, че съгласно споразумение между Република Италия („Италия“) и PI Италия олихвява средствата, събирани в пощенските разплащателни сметки в PI и депозирани в италианската хазна („хазната“), с лихва в размер на около 4 %, а PI начислява лихва на пощенските разплащателни сметки в размер на около 1 % („мярката“). Спредът между лихвата по депозитите (т.е. лихвеният процент, който PI плаща на титулярите на пощенски разплащателни сметки) и лихвите по заемите (т.е. лихвеният процент, който PI получава от хазната за депозираните в нея средства) се оказва по-висок от съответния „пазарен“ спред и съответно според жалбоподателя представлява държавна помощ.

(2)

С писмо от 7 февруари 2006 г. Комисията отправи към Италия поредица от въпроси във връзка с лихвите, начислявани на пощенските разплащателни сметки. Италия отговори на тези въпроси с писмо от 21 април 2006 г. На 30 март 2006 г. беше проведена среща с Италия и PI.

(3)

С писмо от 26 септември 2006 г. Комисията уведоми Италия, че е решила да започне процедурата, предвидена в член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), по отношение на мярката. Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно мярката. (2)

(4)

С решение от 16 юли 2008 г. (3) („Решението от 2008 г.“) Комисията заключи, че начисляваните от Италия лихви представляват държавна помощ, която е несъвместима с вътрешния пазар, и разпореди незабавното ѝ възстановяване.

(5)

На 4 декември 2008 г. PI заведе дело пред Общия съд за отмяна на Решението от 2008 г.

(6)

С решение от 13 септември 2013 г. по дело T-525/08 (4) Общият съд отмени Решението от 2008 г. („Решението на Общия съд от 2013 г.“).

(7)

На 30 октомври 2014 г. на уебсайта на Комисията беше публикувана покана за представяне на оферти (5) за изготвянето на доклад за анализ и съпоставяне на доходността от възможните инвестиции на средствата, набирани от PI чрез предлагането на пощенски разплащателни сметки в периода 2005—2007 г.

(8)

На 19 декември 2014 г. договорът беше възложен на Университета на Перуджа. Докладът беше завършен през ноември 2015 г.

2.   Подробно описание на мярката и на получателя

2.1.   Poste Italiane

(9)

PI е доставчикът на универсалната пощенска услуга в Италия, който предоставя услуга от общ икономически интерес, т.е. задължението за предоставяне на универсална пощенска услуга (6), в съответствие с Втората директива за пощенските услуги (7) и разпоредбите относно универсалната пощенска услуга. Понастоящем в обхвата на услугата от общ икономически интерес, възложена на PI, не са включени финансови услуги.

(10)

Освен че предоставя основни пощенски услуги, PI предлага интегрирани продукти, както и комуникационни, логистични и финансови услуги на цялата територия на Италия.

(11)

Банковата дейност на PI се осъществява чрез напълно интегрирания клон, наречен BancoPosta.

(12)

През периода 2005—2007 г. главен акционер на PI с дял от 65 % е Италия, а Cassa Depositi e Prestiti („CDP“) е миноритарен акционер на PI с дял от 35 %. CDP е бил част от публичната администрация до преобразуването си в дружество с ограничена отговорност в края на 2003 г. От 2003 г. насам, дори след прехвърлянето на 30 % от акционерния капитал на CDP към 65 банкови фондации (8), CDP остава под контрола на Италия. PI също е под контрола на Италия към момента, когато мярката е приведена в действие.

2.2.   Мярката

(13)

Мярката, предмет на оценка, се отнася до олихвяването на средствата, събирани от Poste Italiane в пощенски разплащателни сметки и депозирани в хазната през тригодишния период 2005—2007 г.

(14)

Задължението за депозиране на средства в хазната („Задължението“) (9) е било предвидено в Закон № 266 от 23 декември 2005 г. (10) („Законът от 2005 г.“), а олихвяването е предоставяно по силата на споразумение между Италия и PI, прието на 23 февруари 2006 г. („Споразумението“).

(15)

След постановлението от 5 декември 2003 г. (11) отношението между PI и хазната може да бъде описано със следната диаграма:

Image 2

(16)

В Закона от 2005 г. е предвидено, че финансовите лихви, заплащани на PI за депозитите в хазната, трябва да бъдат определени между Италия и PI според пазарни параметри.

(17)

В съответствие със Закона от 2005 г. в Споразумението са установени конкретните механизми за определяне на лихвените проценти за тригодишен период; то влиза в сила на 4 април 2006 г. (12) с обратно действие, считано от 1 януари 2005 г. Годишният лихвен процент се определя главно като среднопретеглената доходност от италиански държавни облигации (13) с матуритет 30 години (80 %), облигации с матуритет 10 години (10 %) и дванадесетмесечни съкровищни бонове (14) (10 %). Годишните лихвени проценти по държавните ценни книжа и съкровищните облигации, използвани като референтна стойност в Споразумението, са получени чрез пресмятане на простата средноаритметична стойност на цените на 24 инструмента, цитирани на първо и петнадесето число на всеки месец от MTS SpA (дружеството, обезпечаващо електронната търговия на едро с италиански държавни облигации и други ценни книжа с фиксиран матуритет). Следователно разпоредбата за актуализиране на параметрите на всеки 15 дни е обуславяла плаващия характер на индексирането. Освен това в случай на значителни промени в кривата на лихвените проценти (например промяна в отношението между дългосрочните и краткосрочните лихвени проценти), PI е можело да преразгледа схемата за изчисляване. Споразумението е можело да бъде прекратено от всяка от страните в края на всяка година с 6-месечно предизвестие.

(18)

Лихвеният процент за 2005 г., 2006 г. и 2007 г. е бил съответно 3,9 %, 4,25 % и 4,7 %.

(19)

Със Закон № 296 от 27 декември 2006 г. („Законът от 2006 г.“) (15) Италия изменя Закона от 2005 г. Със Закона от 2006 е установена нова инвестиционна рамка: изискването PI да депозира средствата, събрани чрез пощенските разплащателни сметки на частни клиенти (т.е. те не са в разпореждане на публичната администрация), е отменено и тези средства е трябвало да се инвестират от PI в държавни облигации, емитирани в еврозоната (16). В съответствие със Закона от 2006 г. новата инвестиционна рамка е въведена поетапно през 2007 г. и завършена до края на същата година.

2.3.   Решението от 2008 г.

(20)

В Решението от 2008 г. Комисията стигна до заключението, че оценяваната мярка (т.е. олихвяването, предоставено от хазната на PI в съответствие със Споразумението) представлява държавна помощ, която е несъвместима с вътрешния пазар, и разпореди нейното незабавно и ефективно възстановяване.

2.3.1.   Разумен частен заемополучател

(21)

За да установи наличието на предимство по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, в Решението от 2008 г. Комисията съпостави лихвения процент, плащан от хазната на PI според Споразумението („лихвеният процент според Споразумението“), и лихвения процент, който разумен частен заемополучател би платил на пазара в сходна ситуация („лихвеният процент, предоставен на разумен частен заемополучател“).

(22)

Както е обяснено в съображение 119 от Решението от 2008 г., когато разумен частен заемополучател определя олихвяването по депозити, той би взел предвид основно следните елементи:

а)

брутния размер на депозираните средства;

б)

стабилността на депозираните средства;

в)

средната дюрация/средния матуритет и промените в депозираните средства; както и

г)

понесения финансов риск.

(23)

Що се отнася до брутния размер на депозираните средства, в Решението от 2008 г. Комисията прие, че той възлиза на общо 35 милиарда евро, което е значителна парична сума от един единствен заемодател. Комисията обаче отбеляза, че направеният от PI депозит в хазната представлява само 2,8 % от непогасените държавни ценни книжа към края на 2005 г. Освен това емисията на италиански държавни облигации е била презаписана през този период. Ето защо на пазара не е имало индикации за недостиг на средства и че направеният от PI депозит е изиграл важна роля за преодоляването на подобен недостиг (съображение 124 от Решението от 2008 г.).

(24)

Що се отнася до стабилността на депозираните средства, Комисията счита, че 10 % от депозитите в разплащателни пощенски сметки могат да се считат за променливи, а 90 % могат да се считат за стабилни (съображение 133 от Решението от 2008 г.).

(25)

По отношение на средната дюрация/средния матуритет на депозитите Комисията направи разграничение между активно управление на средства, което би било възможно без Споразумението, и пасивно управление на средства, което е резултат от Задължението. Разумният частен заемополучател е щял да очаква, че Задължението ще бъде променено в срок най-много до пет години, и би взел предвид този факт при определянето на лихвения процент по заема. Комисията заяви, че в рамките на активно управление на средствата средният матуритет на общия размер на средствата, набрани по пощенски сметки, е бил малко под пет години. Следователно разумният частен заемополучател е щял да използва като база за пазарното олихвяване на стабилния компонент на депозитите доходността от петгодишни облигации (а не доходността от 10-годишни или 30-годишни облигации, както се изисква според Споразумението). Що се отнася до променливия компонент на депозитите, разумният частен заемополучател е щял да използва като база за олихвяването тримесечни съкровищни бонове (а не 12-месечни съкровищни бонове, както се изисква според Споразумението).

(26)

По отношение на финансовите рискове, свързани с депозитите от пощенски разплащателни сметки, Комисията отбеляза, че ликвидният риск е бил понесен изцяло от заемополучателя (т.е. хазната), а не от PI. Според Споразумението, ако вложителите изтеглят парите си от пощенските разплащателни сметки, хазната е трябвало да предостави на PI необходимите средства в същия размер.

(27)

Комисията стигна до заключението (съображение 178 от Решението от 2008 г.), че лихвеният процент според Споразумението е надвишавал процентът, предоставен на разумен частен заемополучател, с 1,09 % през 2005 г., 0,65 % през 2006 г. и 0,47 % през 2007 г. Поради това Комисията стигна до заключението, че мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

2.3.2.   Анализ на инвестиционните политики, провеждани от PI в отсъствието на Задължението

(28)

Ad abundatiam, в своята оценка Комисията разгледа алтернативните инвестиционни възможности, за които Италия посочва, че са били налични за PI в отсъствието на Задължението, главно направените от PI инвестиции със средствата, набрани чрез застрахователни дейности, Poste Vita SpA и алтернативните стратегии за активно управление на средства. В този контекст Комисията направи анализ дали тези алтернативни инвестиции биха осигурили за PI сходна или по-висока доходност спрямо заложената в Споразумението.

(29)

Комисията стигна до заключението, че от гледна точка на факторите риск/възвръщаемост тези алтернативни инвестиции не биха осигурили на PI сходна или по-висока доходност от заложената в Споразумението.

2.4.   Отмяна на Решението от 2008 г.: Решението от 2013 г.

(30)

С Решението от 2013 г. Общият съд отмени Решението от 2008 г.

(31)

Общият съд определи, че наличието на положителна разлика между лихвения процент според Споразумението и лихвения процент, предоставен на разумен частен заемополучател, не е достатъчно, за да се докаже предимство за PI.

(32)

Общият съд отбеляза, че лихвеният процент, предоставен на разумен частен заемополучател, е определен от Комисията въз основа на четирите параметъра, описани в съображение 22 от настоящото решение. При тези обстоятелства Общият съд стигна до заключението, че лихвеният процент, предоставен на разумен частен заемополучател, не представлява пазарен лихвен процент (17).

(33)

Общият съд отбеляза, че дори лихвеният процент, предоставен на разумен частен заемополучател, да не е в размер на пазарния лихвен процент, PI би получило предимство само ако лихвеният процент според Споразумението е по-висок от възвръщаемостта, която PI разумно би могло да постигне в отсъствието на Задължението.

(34)

Общият съд определи, че Комисията не би могла да стигне до заключението, че мярката е облагодетелствала PI, без да докаже по категоричен начин, че в отсъствието на Задължението PI не е можело да постигне по-висока възвръщаемост посредством инвестиране на депозитите от пощенските разплащателни сметки в сравнение с лихвения процент според Споразумението.

(35)

Общият съд стигна до заключението, че Комисията е допуснала явна грешка в Решението от 2008 г., като е заключила, че мярката предоставя предимство на PI въз основа на положителната разлика между лихвения процент според Споразумението и лихвения процент, предоставен на разумен частен заемополучател.

(36)

Общият съд определи, че посочените от Комисията причини за оспорване на релевантността на елементите, представени от Италия, не са достатъчно добре обосновани.

(37)

Общият съд отбеляза също така, че Комисията е оценила, ad abundatiam, възвръщаемостта на направените от PI инвестиции със средствата, които са набрани чрез неговите застрахователни дейности, и възвръщаемостта, реализирана в рамките на стратегията за активно управление на средствата, като стигна до заключението, че от гледна точка на факторите риск/възвръщаемост тези алтернативни стратегии за инвестиции не биха генерирали лихвени проценти, които са сходни или по-високи от определените в Споразумението за съответния период.

(38)

Общият съд оцени дали е правилно заключението на Комисията, че мярката представлява държавна помощ, което е направено въз основа на нейната оценка на стратегиите за алтернативни инвестиции, предложени от Италия.

(39)

Общият съд постанови, че таксите за управление, свързани с пощенските разплащателни сметки и застрахователните продукти, не са подходящи за целите на сравняването на възвръщаемостта, реализирана с лихвения процент според Споразумението и с алтернативните стратегии за инвестиции. Поради това Съдът определи, че Комисията неправилно е приспаднала тези такси и че сравнението между процента според Споразумението и възвръщаемостта, от която са извадени тези такси за управление, свързани със застрахователни продукти, не е подходящо, за да се направи оценка дали мярката представлява държавна помощ.

(40)

Що се отнася до стратегията за активно управление на средствата, Общият съд посочи, че Комисията не може да направи разумно сравнение между лихвения процент според Споразумението и възвръщаемостта от стратегията за активно управление на средствата,съсредоточавайки се върху ограничен период от три години, който не е представителен за възвръщаемостта, постигната благодарение на стратегията за активно управление на средствата.

(41)

Освен това Общият съд определи, че капиталовите печалби са важен параметър на стратегиите за активно управление на средствата и поради това не трябва да се изпускат от анализа на съвместимостта на мярката с вътрешния пазар. Комисията бе посочила, че капиталовите печалби трябва да бъдат изключени от анализа, тъй като не е можело да бъдат предвидени предварително, и в резултат на това възвръщаемостта, реализирана чрез стратегията за активно управление на средствата, след като се приспаднат тези капиталови печалби, е била по-ниска от лихвения процент според Споразумението или лихвения процент, предоставен на разумен частен заемополучател.

(42)

Общият съд определи, че въз основа на факта, че възвръщаемостта, реализирана чрез стратегията за активно управление на средствата, след като се приспаднат капиталовите печалби, е била по-ниска от лихвения процент според Споразумението, не може да се установи наличието на предимство по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(43)

Общият съд определи, че заключението на Комисията в Решението от 2008 г., според което в отсъствието на Задължението PI не би могло да постигне възвръщаемост, равна на лихвения процент според Споразумението или по-висока от него, се базира на погрешна или неправилна информация.

(44)

Поради това Общият съд отмени Решението от 2008 г. Решението от 2013 г. не е обжалвано.

3.   Мнения от заинтересованите страни

3.1.   Мнения от ABI

(45)

В своето писмо от 27 декември 2006 г. ABI представи следните мнения:

а)

ABI посочи, че депозираните в хазната средства представляват дълг, който подлежи на погасяване от страна на хазната в годината, следваща годината, в която е направен депозитът. Както отбеляза Комисията в решението за откриване (18), ликвидният риск, свързан с депозираните средства, се поема от хазната, а не от PI. Това означава, че в случай на намаляване на депозираните средства в сравнение с предходната година, хазната би трябвало да изплати на PI лихвата, фиксирана в Споразумението, и да възстанови на PI разликата между депозираните суми.

б)

Според ABI средствата, набрани по сметката в хазната, са краткосрочни по своя характер. Освен това тези средства се използват за финансирането на обичайни бюджетни нужди.

в)

Освен това, въз основа на Министерско постановление от 5 декември 2003 г. (вж. съображение 15), CDP е открил две разплащателни сметки в хазната, по които се начислява променлив лихвен процент, равен на простата средноаритметична стойност на брутния шестмесечен лихвен процент по съкровищни бонове и лихвения процент Rendistato (19).

г)

Накрая, за да се прецени дали получените от PI лихви върху депозираните в хазната средства представлява държавна помощ, предоставеният на PI лихвен процент е трябвало да бъде съпоставен с лихвения процент по краткосрочните (12-месечни) съкровищни бонове. През януари 2005 г. лихвеният процент по 12-месечните съкровищни бонове е бил 2,21 %, което предполага, че олихвяването в полза на PI е завишено с 1,69 %.

3.2.   Мнения от Италия

(46)

Италия представи различни аргументи в писмата си от 31 октомври 2006 г., 29 декември 2006 г., 16 февруари 2007 г., 30 март 2007 г., 2 април 2007 г., 1 юни 2007 г., 27 ноември 2007 г., 29 февруари 2008 г., 7 март 2008 г. и 23 април 2008 г.

(47)

Първо, Италия напомни, че в Закона от 2005 г. и в Споразумението е посочено, че финансовата лихва, плащана на PI, е трябвало да бъде определена в съответствие с пазарни параметри. Според Италия от тази лихва не е получено никакво предимство.

3.2.1.   Колебания в размера на средствата, депозирани в пощенски разплащателни сметки

(48)

Второ, според твърдението на Италия пощенските разплащателни сметки следва да се сравняват с банкови разплащателни сметки едва от 2001 г. насам, когато е въведен новият продукт „Conto BancoPosta“. Преди 2001 г. е имало колебания в депозираните в хазната суми, например е имало значително намаляване на депозитите по разплащателни сметки в края на 90-те години на XX век, и по-специално между 1996 и 1997 г., което е било следствие от приемането на Закон № 662 от 23 декември 1996 г., с който е наложено закриването на сметките, използвани от хазната за изплащане на държавни пенсии. Това закриване е довело до намаляване на депозитите с приблизително 11 милиарда евро (считано от 1 януари 1997 г.). Според Италия е трудно да се установи точната причина за тези колебания поради външни политически фактори, както и поради факта, че по това време PI е публична институция. След преобразуването на PI в публично дружество през 1998 г., депозираните в хазната суми отбелязват редовен и устойчив растеж.

3.2.2.   Характер на Споразумението

(49)

Италия посочи, че Споразумението между хазната и PI урежда техните финансови отношения по прозрачен начин. От една страна, Споразумението е сключено за тригодишен срок, а не е безсрочно; от друга страна, Споразумението предвижда възможност всяка от страните да може да го прекрати, ако пазарните условия престанат да гарантират съответствието с механизма за изчисляване на лихвата по депозита.

(50)

Според Италия изборът на плаващ лихвен процент, предвиден в Споразумението, е допринесъл за удовлетворяване на изискването за пазарен лихвен процент. По-специално, плаващият лихвен процент е представлявал справедлив процент за хазната, тъй като е бил свързан с разходи за хазната, съответстващи на разходите за алтернативни източници на финансиране, напр. средносрочен/дългосрочен дълг.

(51)

Италия посочи, че от 2007 г. насам PI е възприело консервативен подход спрямо прилаганото от него активно управление на средствата, което се различава от предвиденото в Споразумението, тъй като позволява на PI да състави портфейл въз основа на разпределение на активите, съответстващо на целите и финансовата стратегия на дружеството.

3.2.3.   Промени в правното задължение за депозиране на средства в хазната

(52)

Италия уведоми Комисията, че законът, според който от PI се изисква да депозира в хазната набраните по пощенски разплащателни сметки средства, е бил отменен през декември 2006 г. със Закона от 2006 г. Според този закон средствата, набрани в пощенски разплащателни сметки на частни клиенти, са инвестирани от PI в държавни облигации, емитирани в еврозоната (вж. съображение 19). Целта е била с новия закон да се предостави на PI по-голяма финансова независимост.

3.2.4.   Стабилен характер на набраните средства в пощенски разплащателни сметки

(53)

В подкрепа на позицията си за стабилния характер на депозираните средства, Италия изтъкна резултатите от два модела: вътрешните статистически модели, разработени от PI, и модела, разработен от PI и консултантското дружество […], насочен към определяне на консервативната тенденция в динамиката на средствата, набрани в пощенските разплащателни сметки.

(54)

Вътрешните модели са основани на анализ на ежедневните колебания в обема на набраните средства в пощенски разплащателни сметки, сравнени със средните стойности, като се използват само тенденциите на динамиката на средствата по разплащателните сметки за минали периоди. Моделите показват тенденция на нарастване на сумите, които са депозирани в хазната (средствата, набрани в сметките на частни клиенти, представляват около 75 % от всички средства, набрани по пощенски разплащателни сметки). Стабилният компонент на депозитите показва тенденция на нарастване и представлява 90 % от общите средни депозити (от 85 % през 2002 г. до 92 % през 2006 г.). Аналогично, вътрешните модели показват, че е налице променлив компонент на депозитите, който е намалял до около 10 %.

(55)

Моделът на […], който Италия счита за много консервативен, показва, че дюрацията на общата съвкупност от пощенските разплащателни сметки се различава от дюрацията на отделната пощенска текуща сметка. Ако някои клиенти реално решат да закрият сметките си на следващия ден, ефектът върху общия размер на средствата, набрани от PI, би бил маргинален поради големия брой на клиентите, факта, че средният размер на депозитите по тези сметки е малък и че депозитите на нови клиенти като цяло заместват депозитите на напускащите клиенти.

(56)

Типът консервативен модел, разработен от […], е използван от няколко италиански банки в контекста на тяхното активно управление на ликвидността през срока на действие на Споразумението, за да се определи дюрацията на техните разплащателни сметки и след това тази дюрация да бъде отразена в съответния инвестиционен портфейл като част от тяхното управление на активите/пасивите (УАП). Този консервативен модел е използван от PI за установяване на дюрацията на средствата, които са набрани по пощенски разплащателни сметки (притежавани от частни лица (20)) през периода 2005—2006 г., когато PI е било задължено да депозира всички средства в хазната (пасивно управление на ликвидността), и през периода след 1 януари 2007 г., когато средствата, набрани по пощенски разплащателни сметки на частни клиенти, са инвестирани от PI в държавни облигации, емитирани в еврозоната (активно управление на ликвидността).

3.2.4.1.   Пасивно управление на средствата

(57)

Според Италия, в контекста на пасивното управление на ликвидността на PI, в модела на […] се прави опит за количествено изразяване на дюрацията на стабилните и на променливите компоненти на депозитите, определени чрез вътрешните модели въз основа на анализ на променливостта на пощенските разплащателни сметки в миналото и на вероятното поведение на титулярите на сметките. Една от спецификациите на модела (21) показва, че приблизително две трети от средствата са с много дълга дюрация, а една трета са с променлива дюрация от 0 до 10 години. Следователно съответният инвестиционен портфейл би бил със среден полезен живот от 4,1 години и дюрация по Макоули (22) от 3,2 години. В алтернативната спецификация на модела (23) съответният инвестиционен портфейл ще има среден полезен живот от 4,9 години и дюрация по Макоули от 3,8 години (24).

3.2.4.2.   Активно управление на средствата

(58)

Според Италия, в контекста на активното управление на ликвидността на PI, моделът на […] подкрепя PI при определянето на оптималното разпределение на ресурсите. Въз основа на много консервативни хипотези е посочено, че е разумно PI да възприеме разпределение на активите със среден полезен живот от 4 до 5 години.

3.2.5.   Разходи по пощенските разплащателни сметки

(59)

По отношение на разходите, свързани с набирането и депозирането на средствата, идващи от пощенските разплащателни сметки на клиентите на PI, Италия посочва, че аналитичната счетоводна система на PI дава възможност за определяне на разходите за дейността на PI като цяло, а не по отделни продукти. Италия изтъква, че маржовете на печалбата на PI са по-малки от съответните маржове в банковия сектор.

3.2.6.   Съответствие между олихвяването според Споразумението и разходите на хазната за финансиране

(60)

Италия посочи, че по Споразумението е предвидено да се изплаща възнаграждение на PI въз основа на доходността на съкровищните облигации — основният инструмент за финансиране, с който разполага Италия.

(61)

По-специално Споразумението позволява PI да получава възнаграждение въз основа на дългосрочни проценти, които са били в съответствие с хоризонта на средствата, набрани в пощенските разплащателни сметки. Според Споразумението хазната също е защитена от неблагоприятни пазарни условия, тъй като има право да отмени Споразумението, ако то повече не е съвместимо с разходите за алтернативни източници на финансиране.

(62)

На базата на сравнение между предвидения в Споразумението лихвен процент и разходите на хазната за финансиране, Италия заяви, че разходите на хазната за средносрочно/дългосрочно финансиране съответстват на лихвения процент, предвиден в Споразумението.

(63)

Освен това i) ставката на лихвата, която е определена в Споразумението, е индексирана спрямо параметри, обвързани с публичния дълг на Италия (държавни ценни книжа), които са най-подходящата референция за разходите на хазната за финансиране; ii) стабилността на финансирането, проверена чрез статистически модели, и Задължението, което е наложено на PI, правят инвестицията в основната ѝ част постоянна (без да се вземат предвид специалните предпазни мерки, като възможността за ранно изтегляне или тригодишният срок на правоотношението, които предпазват хазната срещу непредвидени изменения на пазара); iii) поетият от хазната ликвиден риск е ограничен, предвид доказаната стабилност на пощенските средства, което намира отражение в обвързването на 10 % от тези средства с краткосрочни параметри.

(64)

Що се отнася до дългосрочния елемент на лихвения процент по заемите (90 % от които са съставени от i) 10 % са обвързани с доходността от 10-годишни италиански държавни облигации, а ii) 80 % са обвързани с доходността от 30-годишни италиански държавни облигации), Италия счита, че Задължението е различно от задължение за директно инвестиране в италиански държавни облигации, според което италианските държавни облигации могат да се избират и управляват свободно.

3.2.7.   Съответствие с пазарните принципи на олихвяването, предоставено на PI за пощенските разплащателни сметки, депозирани в хазната

(65)

Лихвеният процент по заемите отговаря на пазарните принципи, тъй като депозираните в хазната средства имат дългосрочна дюрация. Това се дължи на факта, че Задължението не е с неограничен срок, както и на стабилността на средствата, събрани в пощенските разплащателни сметки на клиентите на PI и депозирани в хазната. Освен това според Италия Задължението не позволява на PI да прилага активно и евентуално по-изгодно управление на средствата. Италия твърди, че в отсъствието на Задължението PI е можело да инвестира 10 % от своите ликвидни средства в краткосрочни облигации и 90 % в дългосрочни облигации.

(66)

Що се отнася до съответствието с пазарните принципи на лихвения процент, заплащан на PI, Италия представи становището на одиторите на PI и писмата за подкрепа от частни банки и консултанти. Одиторите на PI посочват, че, с оглед на характеристиките и равнищата на нарастване на средствата, набрани в пощенските разплащателни сметки, те имат стабилен характер. Частните банки и консултанти (25) са съгласни, че постигнатата от PI възвръщаемост на средствата, набрани по разплащателни пощенски сметки и депозирани в хазната, е сходна с пазарните равнища на възвръщаемост, която PI би могло да постигне чрез прилагането на подходящи стратегии за инвестиции и управление на риска.

3.2.7.1.   Сравнение с възвръщаемостта, постигната върху продуктите на Poste Vita

(67)

Италия счита, че получената от PI лихва върху депозираните в хазната средства е съпоставимо с лихвата, получена върху средствата, инвестирани от Poste Vita. Италия твърди, че животозастрахователните полици могат да се считат за съпоставими продукти с пощенските разплащателни сметки и че средният лихвен процент по инвестираните постъпления от тези продукти (напр. Posta Più) е 4,68 % през периода 2002—2006 г., който съответства на лихвения процент според Споразумението (4,55 %).

(68)

Италия счита, че пощенските разплащателни сметки и животозастрахователните полици са съпоставими финансови продукти, тъй като пощенските сметки са краткосрочни продукти, но de facto те са сходни със средносрочните финансови инструменти с минимален гарантиран капитал и възвръщаемост.

3.2.7.2.   Сравнение с La Banque Postale

(69)

Според Италия през оценявания период стратегията за управление на активите/пасивите на La Banque Postale (Франция) е била базирана на същия тип статистически модел, който е използван от PI.

(70)

Статистическият модел идентифицира стабилните и променливите компоненти в набраните в пощенските разплащателни сметки средства. Стабилните компоненти от средствата са инвестирани в облигации на държави от ОИСР, а променливите компоненти от средствата — в краткосрочни инструменти. Въз основа на този модел през 2005 г. възвръщаемостта върху инвестираните разплащателни сметки на La Banque Postale е била 4,4 % (спрямо предвидените в Споразумението 3,9 %).

(71)

По-специално примерът с La Banque Postale показва, че може да се постигне по-висока възвръщаемост на инвестициите в сравнение с предвидената в Споразумението, като се използва консервативно управление на активите/пасивите със средна продължителност от 5 години.

3.2.7.3.   Сравнение с други алтернативни инвестиционни стратегии (активно управление на средствата)

(72)

За да докаже, че предвиденото в Споразумението олихвяване не предоставя предимство на PI, Италия предостави на Комисията проучване, извършено от […].

(73)

В проучването […] прави следния анализ:

а)

Лихвата, която хазната е платила на PI по депозитите, може да се счита за справедлива, тъй като:

(1)

очакваната дюрация на тази депозитна база, без теоретично по-променливия компонент, е много дълга и практически неограничена;

(2)

характеристиките на тази депозитна база са прехвърлени на хазната по закон;

(3)

индексацията, която се плаща от хазната, се базира на 12-месечни съкровищни бонове за 10 % (най-променливия компонент), на 10-годишни италиански държавни облигации за 10 % (компонентът, който при по-консервативни допускания би могъл потенциално да се понижи с течение на времето), както и на 30-годишни италиански държавни облигации за 80 %;

(4)

задължението е в основата на постоянния характер на отношенията между PI и хазната;

(5)

ограниченията, наложени на PI като вложител, включват скрити разходи и тежести:

а)

депозитът в хазната не може да се счита за краткосрочен „безрисков“ актив с оглед на постоянното задължение на PI да депозира средства в хазната;

б)

невъзможността на PI да прилага стратегии за активно управление на средствата (количественият анализ, извършен от […], има за цел да определи съответните произтичащи разходи).

б)

Сравнение на лихвения марж на PI с лихвения марж на съпоставими частни банки показа, че разходите по депозитите на PI, набирани от клиенти на дребно, съответстват на разходите за вложители на дребно, които правят частните банки. Освен това лихвеният марж, постигнат от частни банки по депозитния компонент на финансовите средства, с които работят, е значително по-висок от този на PI, което според […] е доказателство, че на PI не е предоставена държавна помощ.

в)

Сравнение на несъответствието на матуритетните срокове на активите и пасивите на PI със същия показател при аналогични частни дружества показа, че депозитната база на PI има „практически неограничен“ компонент на дюрация, оценен консервативно на най-малко 60,8 % от общите депозити. Според Споразумението PI използва постъпленията от своята депозитна база, за да финансира дългосрочни активи като депозита в хазната. За да се определи поведението на частните банки, беше направен анализ на финансовите отчети на банки, специализирани във финансиране на публичния сектор (като Dexia, Depfa и т.н.). Тези банки имат сходно поведение. Всъщност банките от публичния сектор набират около 50 % от необходимите им средства на средносрочна до дългосрочна база, а остатъкът се финансира чрез сделки с ЕЦБ за продажба с обратно изкупуване и с междубанкови депозити, като инвестират тяхното общо финансиране в неликвидни активи на публичния сектор, емитирани от правителството или местни органи, обикновено с матуритет от 10 до 50 години.

г)

Количествен анализ, който има за цел да се докажат предимствата на активното управление на активите въз основа на инвестициите от страна на PI в портфейл от европейски държавни облигации, считано от март 2007 г. Анализът се основава на два елемента, първият от които е базиран на анализа на потенциалните резултати в миналото, а вторият — на бъдещото развитие:

(1)

[…] прилага ретроспективно стратегии за управление на средствата в депозитния портфейл на PI, като при едната дюрацията е същата като в портфейла, използван в проучването на […], извършено според спецификацията „стойност под риск“ (наричан „индикативният портфейл“), а другата (наричана „тактическата стратегия“) използва същите критерии и инвестиционни ограничения, които към момента са били възприети от PI. Втората стратегия е базирана на автоматичен количествен модел. Получената през последните 10 години възвръщаемост на база на тактическата стратегия би надвишила възвръщаемостта според Споразумението за същия период с приблизително 1,62 % годишно (без обаче да се отчитат разходите по сделките). Възвръщаемостта, получена през двугодишния период 2005—2006 г. (2,45 %), е щяла да бъде по-ниска от възвръщаемостта според Споразумението (4,14 %).

(2)

По отношение на бъдещето […] идентифицира някои решения за управление на средствата, които PI би могло да използва, за да получи по-висока възвръщаемост в сравнение с тази при пасивните инвестиции в държавни облигации, без да добавя значителни допълнителни рискове. Като пример за такива стратегии, в проучването на […] е дадено следното подробно описание:

а)

стратегии, базирани на продажбата на опции за закупуване на държавни облигации, при което би била реализирана допълнителна доходност през 2008 г. в размер на […];

б)

създаване на синтетична държавна облигация, емитирана в еврозоната, по която може да се постигне допълнителна доходност през 2008 г. в размер на […];

в)

управление на част от съществуващите капиталови печалби, реализирани от портфейла, чрез което би била постигната допълнителна доходност през 2008 в размер на […]; и

г)

подмяна на облигациите в портфейла, чрез което би била постигната допълнителна доходност през 2008 г. в размер на […].

(74)

Що се отнася до сравнението между лихвата по депозита в хазната и лихвата, която се предлага от стратегиите за активно управление на средствата, Италия обясни, че подобно сравнение трябва да се направи в рамките на значителен времеви хоризонт — 10 години — за да се обхване пълен икономически цикъл. Това е била причината, поради която […] сравнява възвръщаемостта според Споразумението с възвръщаемостта от алтернативни стратегии за 10-годишен период, а не за по-кратък период. Поради това, когато лихвите се повишават, портфейлите, базирани на фиксиран лихвен процент, постигат по-слаби резултати в сравнение с портфейлите, базирани на плаващ лихвен процент, а при намаляващи лихвени проценти става обратното.

(75)

Според Италия през 10-годишен период инвестиционните портфейли, базирани на плаващи лихвени проценти, могат да се сравняват с инвестиционните портфейли, базирани на фиксирани лихвени проценти, поради компенсирането на капиталовите печалби и капиталовите загуби. Всъщност през 10-годишен период възвръщаемостта на портфейлите, базирани на фиксиран лихвен процент, съответства на възвръщаемостта на портфейлите, базирани на плаващ лихвен процент. Активното управление на средствата определено осигурява по-висока възвръщаемост от пасивните („параметрични“) инвестиции като Споразумението (напр. възвръщаемостта от индикативния портфейл с 5-годишна дюрация, използван от […], отговаря на възвръщаемостта според Споразумението, чиято дюрация е много по-голяма).

(76)

Освен това според Италия Комисията следва да разграничава рисковете в краткосрочен и дългосрочен план. Макар да е вярно, че стойността на ценните книжа с фиксиран лихвен процент и дюрация от 10 години може да варира в широки граници в краткосрочен план, за целия 10-годишен период облигациите с фиксиран лихвен процент осигуряват много надежден процент на възвръщаемост (тъй като е фиксиран). Като цяло за 10-годишен период възвръщаемостта на портфейлите, базирани на фиксиран лихвен процент, би съответствала на възвръщаемостта на портфейлите, базирани на плаващ лихвен процент, а последните всъщност са по-рискови (тъй като са обект на годишни промени в лихвения приход).

(77)

Освен това реалните алтернативни инвестиционни стратегии, които са гъвкави и могат да бъдат базирани на всички възможни финансови инструменти, предлагани на пазара, дават по-голяма възможност за постигането на по-добри резултати от пасивните инвестиции като Споразумението.

(78)

В допълнение Италия подчерта, че към момента на сключване на Споразумението с хазната, не е била известна бъдещата тенденция на лихвените проценти. Според Италия изборът да се използват плаващи параметри за Споразумението е бил рационален от икономическа гледна точка, тъй като е бил справедлив и за двете страни: PI и хазната. Възможността за преразглеждане на Споразумението след три години и за отмяната му всяка година позволява на всяка от двете страни да се оттегли от него, ако олихвяването е станало несправедливо или несъвместимо поради променящите се пазарни лихвени проценти.

(79)

Проучването на […] показва също така, че Задължението е породило алтернативни разходи и рискове за PI, тъй като е ограничило спектъра на достъпните за дружеството инвестиционни опции. Депозитът в хазната е бил свързан изключително с кредитния риск на Италия, което не е позволявало на PI да търси диверсифициране на инвестиционните възможности на европейския пазар на държавни облигации. Освен това този кредитен риск е бил съчетан с ликвидния риск поради дългосрочния характер на депозита и липсата на права за ранно изкупуване.

(80)

Италия обосновава сравнението между механизма на Споразумението (основан на променливи лихвени проценти) и количествените модели, използвани от […], които имат за цел да докажат предимствата на активното управление на активите (основано на фиксирани лихвени проценти), като посочва, че обичайната практика на операторите на пазара, които търгуват с облигации, и на PI след 2007 г. предполага инвестиране в ценни книжа с фиксиран лихвен процент. Те твърдят също така, че трябва да се анализира сравнението между механизма на Споразумението и количествените модели, използвани от RBS, с оглед на сравнението между пасивното и активното управление на средствата, а не между два механизма за олихвяване, основани на фиксирани и плаващи лихвени проценти.

(81)

Накрая Италия твърди, че с механизма на Споразумението, основан на краткосрочно олихвяване за променливия компонент от депозираните в хазната средства, се оценява адекватно реалният ликвиден риск, който се носи от хазната.

3.2.8.   Забележки по мненията на ABI

(82)

Според Италия процентът по депозитите в хазната не може да е краткосрочен процент (напр. лихвен процент по 12-месечни съкровищни бонове) поради стабилността на депозитите.

(83)

Италия отбеляза, че ако за референтна година се използва 2005 г. (както е направило ABI), полученият анализ ще бъде подвеждащ, тъй като 2005 г. е годината, в която лихвените проценти по краткосрочните съкровищни бонове са били най-ниски.

(84)

Що се отнася до направеното от ABI сравнение с лихвата, получена от CDP по неговите средства, депозирани в хазната (лихва, равна на шестмесечен плаващ лихвен процент, изчислен като простата средноаритметична стойност на доходността от шестмесечните обикновени съкровищни бонове и месечния индекс Rendistato), Италия твърди, че CDP не може да се сравнява с PI, тъй като то е различно дружество от гледна точка на своята структура, дейности, стопански цели, операции, организация и инвестиционни политики. Италия твърди също така, че, тъй като месечният индекс Rendistato представлява средносрочен/дългосрочен лихвен процент, ABI си противоречи, когато смята, че върху ликвидните средства на PI, депозирани в хазната, трябва да се изплаща възнаграждение съобразно краткосрочни параметри.

(85)

Италия твърди също така, че поради уникалния характер на направените депозити в хазната е трудно да се намери един отделен заместващ инструмент. Поради стабилността на пощенските разплащателни сметки обаче депозирането на тези средства в хазната може до голяма степен да се сравни със средствата, набирани чрез дългосрочни облигации. Стабилността на пощенските разплащателни сметки прави сравнението с краткосрочните (12-месечни) съкровищни бонове неприложимо.

4.   Оценка на мярката

4.1.   Наличие на помощ

(86)

За да установи дали една мярка представлява помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, Комисията трябва да определи i) дали мярката е предоставена от държавата или с държавни ресурси; ii) дали мярката предоставя икономическо предимство; iii) дали мярката може да наруши конкуренцията, като постави в по-благоприятно положение определени предприятия или производството на определени стоки; и, накрая, iv) дали мярката засяга търговията между държавите членки. За да представлява една мярка държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, трябва да бъдат изпълнени всички тези условия.

(87)

С Решението от 2013 г. Общият съд отмени Решението от 2008 г. По-специално Съдът прие, че Комисията е допуснала явна грешка, като е заключила, че мярката представлява държавна помощ, въз основа на положителната разлика между лихвения процент според Споразумението и лихвения процент, предоставен на разумен частен заемополучател. За да се докаже, че мярката действително предоставя икономическо предимство, Комисията е трябвало ясно да докаже, че в отсъствието на Задължението PI не би могло разумно да получи възвръщаемост, по-висока или равна на лихвения процент според Споразумението, като инвестира на пазара депозитите, направени в пощенски разплащателни сметки.

(88)

Следователно в тази оценка се разглежда дали е било предоставено икономическо предимство, без което мярката не би била държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(89)

Комисията счита, че при сравнението между Споразумението и алтернативните инвестиции, които са били налични за PI в отсъствието на Задължението, трябва надлежно да се вземе предвид свързаният с инвестициите риск и техните взаимодействия с рисковете, произтичащи от пасивите на PI (т.е. съвкупните депозити на клиенти), от гледна точка на интегрираното управление на активите и пасивите. Тогава трябва да се направи сравнение или между възвръщаемостта в съответствие със Споразумението и възвръщаемостта на инвестиции с аналогично ниво на риск като този според Споразумението, или между коригирана спрямо риска възвръщаемост.

(90)

Комисията напомня също така, че анализът на възможното предимство за PI, предоставено от Споразумението, трябва да се направи ex ante. Оценката на възвръщаемостта при алтернативните инвестиции трябва да се прави в съответствие с информацията, която е била на разположение на страните към момента на приемане на Споразумението.

(91)

Първо, Комисията прегледа представените от Италия сравнения, както е обобщено в раздел 3.2.7. Италия заяви, че алтернативните инвестиции, които PI може да е имало на разположение в отсъствието на Задължението, предлагат сходна или по-висока възвръщаемост в сравнение със Споразумението и че това показва, че Споразумението не осигурява никакво предимство за PI. Комисията установи, че не е доказано, че тези предложени алтернативни инвестиции са съпоставими със Споразумението от гледна точка на риска. В резултат на това те не могат да бъдат база за описаната от Общия съд оценка, тъй като не позволяват да се направи валидно заключение дали PI се е облагодетелствало от Споразумението.

В сравнителния анализ на застрахователните дейности на PI (вж. съображения 67—68) Италия твърди, но не доказва, че животозастрахователните полици са съпоставими с пощенските разплащателни сметки и че рисковете, свързани с инвестициите, които са направени въз основа на тези продукти, са сравними с рисковете, свързани със Споразумението.

В сравнителния анализ на инвестиционната стратегия на La Banque Postale (вж. съображения 69—71) Италия не доказва, че профилът на пасивите на La Banque Postale отговаря на този на PI или че инвестиционният профил на La Banque Postale е сходен с инвестиционния профил на PI в съответствие със Споразумението.

В сравнителния анализ на други инвестиционни стратегии, който е представен в проучването на […] (вж. съображения 72—81), правилно е взет предвид профилът на пасивите на PI в съответствие с направената от […] оценка (вж. съображения 53—58) и е представена синтетична мярка за риска, т.е. променливостта на възвръщаемостта. Комисията обаче отбеляза, че предложените алтернативни инвестиции са свързани с различно ниво на риск спрямо риска според Споразумението и че по тази причина възвръщаемостта от тези алтернативни инвестиции — ако не бъде коригирана спрямо риска — не може да се сравнява с възвръщаемостта, която се предоставя в съответствие със Споразумението.

(92)

Освен това Италия посочи, че отсъствието на ex-ante предимство за PI е резултат от опцията — която е била на разположение както на PI, така и на държавата — всяка година Споразумението да може да се прекрати, ако олихвяването е станало несправедливо (вж. съображение 78). Въпреки това Комисията счете, че тази опция не изключва потенциално предимство за PI. Опцията не обхваща първата година и Италия не е била задължена да я упражни през следващите години дори ако би било удобно да се направи това.

(93)

Въз основа на горното Комисията стига до заключението, че изтъкнатите от Италия аргументи не са достатъчни, за да се направи валидно заключение дали Споразумението е предоставило предимство на PI или не. След това Комисията направи оценката, описана от Общия съд по това дело. За тази цел Комисията изчисли очакваната възвръщаемост/рискове според пълен набор от алтернативни инвестиционни стратегии, които са били налични в отсъствието на Задължението. За техническа помощ по тези въпроси Комисията избра чрез тръжна процедура Университета на Перуджа, чиито експерти изготвиха доклад през ноември 2015 г. („експертният доклад“).

4.2.   Резюме на експертния доклад

(94)

В експертния доклад е разгледана направената от PI инвестиция в съответствие със Задължението, чиято възвръщаемост е уредена в Споразумението, както и потенциални алтернативни стратегии за пазарни инвестиции, които PI е можело да разгледа в отсъствието на Задължението, за периода 2005—2007 г. по отношение на средствата, набрани чрез пощенски разплащателни сметки. В доклада се прави оценка също така на съответните профили на съотношението между риска и възвръщаемостта, като се използва единствено информацията, която е била на разположение на PI към момента на инвестицията.

(95)

В експертния доклад е направена симулация как се очаква да се изменят пасивите на PI (т.е. депозитите) с течение на времето. Тъй като тези пасиви представляват вземания на вложители, PI може да инвестира само сумата, която вложителите не са изтеглили. В резултат на това експертите оценяват т.нар. модели на пасивите (МП), моделиращи размера на средствата, които се очаква да са на разположение на PI през определен период от време и които съответно PI може да инвестира. За целите на тази оценка в експертния доклад се прави разграничение между стабилните компоненти на пасивите и променливите компоненти. Според оценения МП само стабилните компоненти могат да бъдат инвестирани в активи с краткосрочен или дългосрочен матуритет.

(96)

В експертния доклад са разгледани два модела на пасивите — МП1 и МП2 — които се различават по начина, по който се третира стабилният компонент на депозитите (т.е. частта, която не е изтеглена през следващите 30 години, съобразно допусканията в моделирането). И в двата сценария в експертния доклад се приема, че общият размер на събраните средства ще намалее с течение на времето поради тегленето на депозити по разплащателните сметки. При МП1 изходящите потоци с моделиран матуритет над 30 години години се разпределят пропорционално за период от 30 години. При МП2 всички изходящи потоци с моделиран матуритет над 30 години се разпределят към изходящия поток през 30-та година. Според допусканията в експертния доклад разликата е значителна, тъй като приблизително 60 % от всички депозити са с дати на моделирания изходящ поток след повече от 30 години. На тази база според МП1 изходящи потоци се реализират редовно между първата и 30-та година, докато според МП2 само 40 % от изходящите потоци се реализират между първата и 30-ата година, а 60 % се реализират само през 30-ата година.

(97)

Що се отнася до въпроса по кой от двата модела на пасивите би могло да се направи по-подходящо допускане, в експертния доклад се посочва, че по-подходящ е моделът на пасивите МП2, който не е толкова консервативен. В подкрепа на това заключение в експертния доклад се посочва, че PI се различава от типичната търговска банка дотолкова, че i) PI не е обект на консервативните разпоредби, които са приложими за банките, и следователно на изискването за по-високо ниво на капитала за по-дългосрочните инвестиции; както и че ii) PI не е изложено на същия риск от масирано теглене и ликвидна криза като типичната банка, тъй като голяма част от инвеститорите отъждествяват PI с Италия. В експертния доклад се твърди, че тази позиция съответства на очакването, че в случай на ликвидна криза Италия би била принудена да финансира евентуалната несъстоятелност на PI, за да се избегне нейното разпространение, което би довело да влошаване на кредитния рейтинг на целия държавен дълг.

(98)

Комисията отбелязва, че в експертния доклад се посочва, че средствата, депозирани от PI по сметка в хазната, de facto не са краткосрочни по своя характер. ABI посочва краткосрочен времеви хоризонт на средствата и твърди, че лихвата по депозита в хазната е трябвало да съответства на краткосрочния ѝ характер (вж. съображение 45). В същото време Комисията напомня, че дългосрочният характер на средствата, депозирани от PI в хазната, както се оценява в експертния доклад, не е достатъчен, за да се определи липсата на държавна помощ. В съответствие с оценката, изискана според Решението от 2013 г., за да се определи ефективно дали мярката е предоставила предимство на PI, трябва да се направи разумно сравнение на възвръщаемостта/риска както при наличието на Задължението, така и без Задължението.

(99)

Съответно в експертния доклад се изгражда динамичен модел на лихвения процент, позволяващ да се изчисляват цените на облигациите въз основа на модела на кривата на доходността, свързана с лихвения процент, във всеки един момент в бъдеще. В доклада са разгледани три сценария по отношение на лихвения процент: постоянни (стабилни), нарастващи и намаляващи лихвени проценти, съпоставени спрямо кривата на доходността, която преобладава към момента на сключване на Споразумението.

(100)

След това в експертния доклад са разгледани характеристиките на съотношението между риска и възвръщаемостта на реалната инвестиция, която PI е направило в съответствие със Задължението и чиято възвръщаемост е уредена в Споразумението. Тук рискът, който се дължи изцяло на промени в лихвения процент, оказващ въздействие върху цените на облигациите, използвани за изчисляване на подходящата ставка на лихвата според Споразумението, е много малък. Всъщност нивото на риска е 0,11 %, 0,17 % и 0,06 % съответно при сценариите с постоянен, нарастващ и намаляващ лихвен процент.

(101)

Що се отнася до наличните инвестиционни стратегии, към момента на инвестицията PI е можело да инвестира само в облигации с инвестиционен рейтинг, емитирани в еврозоната. Съответно за целите на сравнението експертите вземат предвид стратегии, основани на италиански държавни облигации с различни матуритети, и стратегия с държавни облигации, емитирани в еврозоната.

(102)

При разглеждането на наличните инвестиционни стратегии в експертния доклад са изследвани два основни риска: риска, произтичащ от разликата между матуритетите на активите на PI (италианските държавни облигации) и неговите пасиви (депозитите), както и риска от неизпълнение по държавни ценни книжа от страна на Италия.

(103)

Разликата или несъответствието между матуритетите на активите и пасивите създава ликвиден риск (т.е. рискът, че PI няма да разполага с достатъчно ликвидни средства, за да отговори на исканията за теглене от страна на вложителите в даден момент от времето). Този ликвиден риск обаче е ограничен, когато активите (т.е. италианските държавни облигации) се продават лесно. Ако PI е трябвало да продаде тези облигации преди да настъпи техния матуритет, пазарната цена би била повлияна от преобладаващия лихвен процент към дадения момент, което би изложило PI на лихвен риск и би довело до потенциални капиталови печалби или загуби. В експертния доклад е направено специално моделиране на този риск.

(104)

Що се отнася до риска от неизпълнение по държавните ценни книжа, в експертния доклад е посочено, че по Споразумението PI също е изложено на риск от неизпълнение по държавните ценни книжа от страна на Италия. Поради това в експертния доклад се приема, че използването на италиански държавни облигации в модела залага и в двете стратегии един и същ риск от неизпълнение по държавните ценни книжа и предлага сравнение между сравними показатели без да се прави специално моделиране.

(105)

В експертния доклад са анализирани пет различни стратегии:

първата инвестиционна стратегия е стратегията „купува и държи“. При тази стратегия PI купува италиански държавни облигации и ги държи до матуритета. В експертния доклад се приема, че има такива облигации с всякакъв матуритет (т.е. за всякакви периоди от време) и с цени, съответстващи на моделираната крива на доходността. Като се има предвид, че могат да бъдат закупени подходящи облигации, които точно да съответстват на матуритета на активите, стратегията води до идеално съответствие между матуритета на активите и пасивите, така че при тази стратегия изобщо няма лихвен риск,

втората стратегия е подобна на първата, но при нея се изключва допускането, че има облигации за всеки времеви период. В този случай PI носи известен лихвен риск, тъй като се очакват изходящи потоци на депозити в периоди, в които на пазара няма облигации, които да ги покрият. Поради това PI може да е принудено да инвестира в облигации с по-дълъг матуритет и да ги продаде преди матуритета им, за да покрие очаквани изходящи потоци на депозити, което води до известен риск от капиталови печалби или загуби,

третата стратегия представлява друга стратегия „купува и държи“, с която обаче се въвежда доброволна стратегическа разлика в матуритета между матуритета на облигациите и на депозитите. Тук разликата в матуритета е предизвикана от PI, което инвестира в активи с по-дълъг матуритет от очакваните изходящи потоци на депозити. Поради това PI приема лихвения риск, свързан с необходимостта да продаде базисната облигация, за да покрие съответното искане за теглене на депозита в момента, когато бъде отправено такова искане, в замяна на по-висока доходност по облигациите с по-дълъг матуритет,

четвъртата стратегия е стратегия с динамична търговия, при която PI динамично купува и продава облигации. По-специално PI инвестира всички средства, които са събрани по пощенската текуща сметка, в облигация с даден матуритет — имат се предвид пет, десет и двадесет години — продава ги след 15 дни и реинвестира постъпленията в друга облигация отново със същия матуритет (т.е. новозакупената облигация е с матуритет 15 дни след продадената). Като се има предвид, че изходящите потоци на депозитите се отчитат само в края на дадена година, сумата, която е инвестирана през всяка една година, се счита за постоянна по отношение на изходящите потоци и варира само по отношение на промените в лихвения процент. Поради това получените годишни проценти на възвръщаемост от тази стратегия не зависят от модела на пасивите,

като пета стратегия в проучването се разглежда възможността PI да инвестира само в индексирани дългосрочни държавни облигации, емитирани в еврозоната. Този индекс включва държавни облигации, емитирани в еврозоната (а не само италиански държавни облигации), с матуритет над 10 години. Тази стратегия се различава от рамките на предходните стратегии, тъй като базисния кредитен риск не е само по италиански държавни облигации, а смес от държавни облигации, емитирани в еврозоната. В моделирането са направени допълнителни допускания, за да се покрие този допълнителен риск. Отново изходящите потоци на депозитите се отчитат само в края на дадена година, вследствие на което годишната възвръщаемост не зависи от модела на пасивите.

(106)

Петте инвестиционни стратегии са симулирани в експертния доклад. За всички стратегии освен тази с държавни облигации, емитирани в еврозоната, профилът на съотношението между риска и възвръщаемостта се определя при три различни сценария за лихвените проценти: постоянни, нарастващи и намаляващи лихвени проценти.

(107)

Накрая, в експертния доклад се разглежда каква инвестиционна стратегия е приложило PI, когато средствата са били освободени от Задължението през 2007 г. В доклада е демонстрирано, че средствата са инвестирани в петгодишни държавни облигации, емитирани в еврозоната, и отново осигуряват съотношението между риска и възвръщаемостта на такава инвестиция въз основа на техния модел. В експертния доклад се стига до заключението, че стратегията не е оптимална, тъй като води до по-ниска възвръщаемост с по-висок риск (0,65 %) в сравнение с това, което би могло да бъде постигнато чрез прилагането на една от алтернативните инвестиционни стратегии.

(108)

След оценка на профилите на съотношението между риска и възвръщаемостта за всички инвестиционни стратегии, експертите използват теорията за ценообразуването на портфейла, за да определят дали инвестицията, която PI е трябвало да направи в съответствие със Задължението и чиято възвръщаемост е била уредена от Споразумението, действително е предоставила икономическо предимство на PI (т.е. дали получената възвръщаемост според Споразумението, като се вземе предвид свързаният с инвестицията риск, е била по-висока, отколкото е можело да се постигне при еквивалентни нива на риск при алтернативни инвестиции).

(109)

За тази цел в експертния доклад характеристиките на съотношението между риска и възвръщаемостта на всички налични алтернативни инвестиции са комбинирани в една инвестиционна функция, изразяваща постижимата пазарна възвръщаемост като функция на поетия риск. Ако характеристиките на съотношението между риска и възвръщаемостта според Споразумението се окажат над функцията (т.е. ако според Споразумението PI е щяло да получи по-висока възвръщаемост при еквивалентен риск спрямо постижимата на пазара), тогава може да се заключи, че е имало предимство.

(110)

Въз основа на тези съображения в доклада се стига до заключението, че Споразумението би осигурило по-висока възвръщаемост на PI само при консервативния модел на пасивите МП1 и само при очакването за нарастващи лихвени проценти. При този сценарий, като се вземе предвид фактът, че PI по-късно е било готово да приеме риск от 0,65 %, предимството би било в размер само на 0,29 процентни пункта. При МП2 не би било предоставено предимство в нито един от сценариите с различни лихвени проценти.

4.3.   Оценката на Комисията по експертния доклад

(111)

Комисията счита, че някои от сценариите са по-вероятни, отколкото други, що се отнася до конкретни допускания или тълкувания, направени в експертния доклад. По-специално Комисията не е съгласна с използването на модел на пасивите МП2.

(112)

Комисията отбелязва, че в експертния доклад се използва само информация, която е била на разположение преди сключването на Споразумението, както се изисква според Решението от 2013 г., с изключение на препратката към ниво на риска от 0,65 %, което е прието от PI след края на Споразумението. Комисията не е съгласна с използването на 0,65 % като подходящо ниво на риск, за да се определи очакваната възвръщаемост в отсъствието на Задължението.

(113)

Първо, изборът на модел на пасивите оказва важно отражение върху очакваната възвръщаемост при различните инвестиционни стратегии. Както е посочено в съображения 96—97, има съществени разлики, що се отнася до допусканията за изходящите потоци на депозитите, които са следствие от избора на МП1 или МП2. Средната дюрация на депозитите на PI, т.е. среднопретегленият период, през който тези депозити са на разположение, варира значително между около девет до четиринадесет години съответно при МП1 и МП2.

(114)

Комисията отбелязва, че сроковете при МП1 и МП2 надвишават максималния срок от пет години, който се препоръчва от Европейския банков орган (ЕБО) за моделиране на пасиви без матуритет като депозитите.

(115)

Комисията е разгледала въпроса за средния срок на депозитите на PI, който трябва да се използва за оценката, изисквана според Решението от 2013 г. Според нея МП2 изглежда твърде оптимистичен по отношение на средния очакван период на задържане на депозитите на клиенти. Срокът на депозитите на клиенти в PI обаче може на практика да надвишава петте години, препоръчани от ЕБО, както е посочено в експертния доклад. В оценката си Комисията балансирано е взела предвид следните съображения:

а)

препоръките на ЕБО за срок на депозитите от пет години са издадени едва през 2015 г., когато бяха затегнати регулаторните изисквания за управление на ликвидността;

б)

според действащите препоръки на ЕБО, ако институцията, която набира депозити, може да докаже, че е моделирала точно своя профил на преоценяване на депозитите (26), може да се приеме за подходящ и по-дълъг срок;

в)

както също така твърди Италия (вж. съображения 53—56), профилът на клиентите на пощенските банки може да се счита за по-стабилен от този на клиентите на типичните търговски банки. Всъщност пощенските банки могат да привличат клиенти със средни или по-ниски от средните доходи и в по-напреднала възраст, които не се влияят в толкова голяма степен от процентите. В резултат на това срокът на депозитите в PI може да се очаква, че ще надвишава препоръчаните от ЕБО пет години;

г)

в същото време Комисията счита, че аргументите, изтъкнати в експертния доклад и посочени в съображения 96—97, не са достатъчни, за да бъде оправдано предпочитанието на МП2 пред МП1. В експертния доклад се твърди, че МП2 в този конкретен случай може да е оправдан, като се има предвид, че PI не е било обект на консервативните разпоредби, приложими за банките, и че голяма част от инвеститорите отъждествяват PI с Италия. Комисията обаче счита, че:

(1)

отсъствието на регулаторни капиталови изисквания за PI не засяга per se поведението на неговите вложители и естествено не и в смисъл на увеличаване на хоризонта на техните депозити в PI;

(2)

от вложителите не може да се очаква да считат, че профилът на риска на PI е същият като на Италия. Всъщност, ако се допусне, че Италия би била принудена да финансира евентуална несъстоятелност на PI, както се предполага в експертния доклад, тогава може да се предположи наличието на държавна помощ под формата на косвена гаранция.

(116)

Въз основа на горното Комисията приема МП1 за реалистично допускане за определяне на консервативната инвестиционна стратегия, която PI би приложило в отсъствието на Задължението през съответния период.

(117)

Освен това Комисията напомня, че в експертния доклад е посочено, че очакваният лихвен процент според Споразумението е по-висок от очакваната възвръщаемост при алтернативните инвестиционни стратегии само в сценария с нарастващ лихвен процент с 0,29 процентни пункта (вж. съображение 110). Тези 0,29 процентни пункта обаче са изчислени чрез съпоставяне на очакваната пазарна възвръщаемост при ниво на риска от 0,65 %, докато възвръщаемостта според Споразумението е с ниво на риск от 0,17 % в сценария с нарастващ лихвен процент.

(118)

Комисията не открива никаква оправдана причина да се съпоставя възвръщаемостта при различни нива на риск, и по-специално тъй като използваното ниво на риск от 0,65 % е изчислено в експертния доклад с оглед на инвестиционната стратегия, която PI впоследствие е приложило след отмяната на Задължението (вж. съображение 104). Това съображение не изглежда подходящо да се използва в методика, в която трябва да се вземе предвид само информация, която е била на разположение преди разглеждания период.

(119)

Поради това нивото на риска, използвано за изчисляване на постижимата пазарна възвръщаемост за сравнението с процента според Споразумението, трябва да бъде същото като риска в съответствие със Споразумението, т.е. 0,11 %, 0,17 % и 0,06 % съответно в сценариите с постоянни, нарастващи и намаляващи лихвени проценти.

(120)

На тази база Комисията отбелязва, че за МП1 очакваното предимство според Споразумението при сценария с нарастващ лихвен процент би било приблизително 0,5 процентни пункта, а не 0,29 процентни пункта. При постоянни и намаляващи лихвени проценти постижимата пазарна възвръщаемост би продължила да бъде по-висока от възвръщаемостта според Споразумението с около 0,15 процентни пункта за постоянни лихвени проценти и 0,4 процентни пункта за намаляващи лихвени проценти.

4.4.   Заключение

(121)

Що се отнася до сценария с постоянен лихвен процент, очакваният процент според Споразумението е по-нисък от очакваната възвръщаемост на алтернативни инвестиционни стратегии при сходни нива на риск в отсъствието на Задължението. В резултат на това лихвеният процент според Споразумението не води до непосредствено предимство за PI.

(122)

Комисията няма причини да приеме, че PI или Италия разумно биха могли да очакват някаква специална тенденция в лихвените проценти към момента на сключване на Споразумението. Съответно, ако се приложи една и съща вероятност и в трите сценария на лихвените проценти (т.е. намаляващи, постоянни и нарастващи лихвени проценти), очакваният лихвен процент според Споразумението е малко по-нисък от очакваната възвръщаемост при алтернативни инвестиционни стратегии със сходни нива на риск в отсъствието на Задължението. В резултат на това Споразумението не е предоставило предимство на PI.

(123)

На тази база Комисията стига до заключението, че няма достатъчно доказателства, за да се докаже, че PI се е ползвало от предимство според Споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лихвата, платена от публичните органи на Република Италия на Poste Italiane съгласно Закон № 266 от 23 декември 2005 г. и Споразумението през периода 2005—2007 г., не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Италия.

Съставено в Брюксел на 2 август 2019 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  ОВ C 290, 29.11.2006 г., стр. 8.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  Решение 2009/178/EО на Комисията от 16 юли 2008 г. относно схема за държавна помощ, приведена в действие от Италия за предоставяне на възнаграждение по текущи сметки, депозирани от Poste Italiane в държавното съкровище (C 42/06 (ex NN 52/06) (ОВ L 64, 10.3.2009 г., стр. 4).

(4)  Решение на Общия съд по дело T-525/08, Poste Italiane SpA/Комисия, ECLI:EU:T:2013:481.

(5)  http://ec.europa.eu/competition/calls/tenders_closed.html, реф. COMP/2014/017.

(6)  Универсалната услуга включва събирането, транспортирането, сортирането и доставянето на пощенски пратки с тегло до 2 kg и пощенски колети до 20 kg, както и услуги, свързани с препоръчани пратки и пратки с обявена стойност.

(7)  Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в Общността за конкуренция (ОВ L 176, 5.7.2002 г., стр. 21).

(8)  В съответствие с член 5 от Декрет-закон № 269 от 30 септември 2003 г. и Закона за преобразуване № 326 от 24 ноември 2003 г. акциите на CDP са прехвърлени на Италия. Освен това банковите фондации и други публични или частни дружества могат да притежават сумарно само миноритарни дялове от капитала на CDP.

(9)  Обслужването на пощенски разплащателни сметки е било регламентирано по същество със закон от 1917 г., публикуван в Държавен вестник на Италия № 219 от 6 септември 1917 г., изменен с Декрет № 822 от 22 ноември 1945 г., публикуван в Държавен вестник на Италия № 12 от 15 януари 1946 г. До 2003 г. законът е предвиждал по-специално, че средствата, събирани в пощенски разплащателни сметки, следва да се депозират в сметка в CDP, върху която се начислява лихва в размер, равен на процента, получаван от CDP от неговата финансова дейност, минус 15 стотни от процентен пункт. С декрет от 5 декември 2003 г. хазната заменя CDP.

(10)  Публикувано в Държавен вестник на Италия № 302 от 29 декември 2005 г., „supplemento ordinario“ № 211.

(11)  Публикувано в Държавен вестник на Италия № 288 от 12 декември 2003 г.

(12)  Изпълнението на Споразумението е одобрено с министерско постановление от 3 април 2006 г.

(13)  BTP: Buoni del Tesoro Poliennali.

(14)  BOT: Buoni ordinari del Tesoro.

(15)  Публикуван в Държавен вестник на Италия № 299 от 27 декември 2006 г.

(16)  Според Италия размерът на средствата, събрани в пощенски сметки на частни клиенти, представлява около 70—75 % от общия размер на средствата, събрани чрез пощенски сметки.

(17)  Решение от 2013 г., точка 65 „la Commission a uniquement examiné le niveau de rémunération que le Trésor aurait pu demander unilatéralement compte tenu de quatre paramètres, à savoir la masse des fonds déposés, la stabilité de ces fonds, la durée moyenne du dépôt des fonds et les risques financiers supportés. Dans ces conditions, le taux de l’emprunteur privé, défini aux considérants 119 à 180 de la décision attaquée, ne constitue pas véritablement un „taux de marché““.

(18)  Вж. бележка под линия 1.

(19)  След 1 октомври 1995 г. Rendistato включва средната брутна доходност от държавни облигации преди облагане с данъци и със срок до падежа, надвишаващ една година (източник: Централна банка на Италия).

(20)  През 2006 г. пощенските разплащателни сметки, притежавани от частни лица (т.е. без публичната администрация) са били в размер на […], от които […] принадлежат на клиенти — физически лица, а […] — на предприятия.

(21)  Моделът „стойност под риск“, при който се използва 10-годишен срок на погасяване.

(22)  Дюрация по Макоули е среднопретеглената продължителност на времето до получаването на паричните потоци, като тежестта на всеки паричен поток се определя чрез разделянето на настоящата стойност на паричния поток на сбора от настоящите стойности на всички парични потоци. Измерва се в години.

(23)  Моделът на линейна амортизация с 10-годишен срок на погасяване.

(24)  В изпратените от Италия писма термините дюрация и среден полезен живот често са използвани като синоними, въпреки че се отнасят до различни понятия. Това не засяга оценката, която е направена в настоящото решение.

(25)  Писмо от […], писмо от […], писмо от […], писмо от […], писмо от […].

(26)  https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1084098/EBA-GL-2015-08+GL+on+the+management+of+interest+rate+risk+.pdf


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/45


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1969 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на IPBC за употреба в биоциди от продуктов тип 8

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 14, параграф 5 от него,

след консултация с Постоянния комитет по биоцидите,

като има предвид, че:

(1)

Активното вещество IPBC е включено в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за употреба в биоциди от продуктов тип 8 и в съответствие с член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се счита за одобрено съгласно посочения регламент, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към посочената директива.

(2)

Одобрението на IPBC за употреба в биоциди от продуктов тип 8 изтича на 30 юни 2020 г. На 20 декември 2018 г. бе подадено заявление в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за подновяване на одобрението на IPBC.

(3)

На 11 април 2019 г. оценяващият компетентен орган на Дания уведоми Комисията за своето решение съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, че е необходима пълна оценка на заявлението. В съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган трябва да извърши пълна оценка на заявлението в рамките на 365 дни след неговото валидиране.

(4)

Съгласно член 8, параграф 2 от посочения регламент оценяващият компетентен орган може да изиска, когато е уместно, заявителят да предостави достатъчно данни за извършването на оценката. В такъв случай 365-дневният срок временно спира да тече за не повече от общо 180 дни, освен ако е оправдан по-дълъг период на спиране поради естеството на изисканите данни или поради изключителни обстоятелства.

(5)

В съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 в рамките на 270 дни след получаване на препоръката на оценяващия компетентен орган Европейската агенция по химикали („Агенцията“) изготвя становище относно подновяването на одобрението на активното вещество и го представя пред Комисията.

(6)

От изложеното по-горе става ясно, че поради причини извън контрола на заявителя има вероятност срокът на одобрението на IPBC за употреба в биоциди от продуктов тип 8 да изтече, преди да бъде взето решение относно подновяването му. Поради това е целесъобразно да се отложи датата на изтичане на срока на одобрението на IPBC за употреба в биоциди от продуктов тип 8 за срок, който ще бъде достатъчно дълъг, за да даде възможност за разглеждане на заявлението. Като се имат предвид сроковете, необходими за оценката от оценяващия компетентен орган и за изготвянето и представянето на становище от Агенцията, е целесъобразно датата на изтичане на срока на одобрението да бъде отложена за 31 декември 2022 г.

(7)

Освен по отношение на датата на изтичане на срока на одобрението, IPBC продължава да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 8, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към Директива 98/8/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Датата на изтичане на срока на одобрението на IPBC за употреба в биоциди от продуктов тип 8 се отлага за 31 декември 2022 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1970 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за изменение на приложение II към Решение 93/52/EИО по отношение на статута на официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и на приложение II към Решение 2003/467/ЕО по отношение на статута на официално свободни от бруцелоза на някои региони на Испания и на приложения I и II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на статута на свободни от болестта на Ауески и одобрението на програмите за ликвидиране на болестта за някои региони на Италия

(нотифицирано под номер С(2019) 8378)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (1), и по-специално глава 1, раздел II от приложение А към нея,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в рамките на Общността с говеда и свине (2), и по-специално член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и параграф 7 от приложение А, раздел II към нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 91/68/ЕИО се установяват ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Съюза. С нея се установяват изискванията, на които трябва да отговарят държавите членки или регионите от тях, за да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) по отношение на стадата овце и кози.

(2)

В Решение 93/52/ЕИО на Комисията (3) се предвижда, че регионите в държавите членки, посочени в приложение II към него, се признават за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) по отношение на стадата овце и кози, в съответствие с условията, установени в Директива 91/68/ЕИО.

(3)

Испания представи на Комисията документация, от която е видно, че автономна област Murcia, провинция Toledo от автономна област Castilla-La Mancha и провинциите Huelva, Sevilla и Cordoba от автономна област Andalusia отговарят на условията, определени в Директива 91/68/ЕИО, за да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) по отношение на стадата овце и кози.

(4)

След оценката на представената подкрепяща документация стана ясно, че автономна област Murcia, провинция Toledo от автономна област Castilla-La Mancha и провинциите Huelva, Sevilla и Cordoba от автономна област Andalusia следва да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) по отношение на стадата овце и кози.

(5)

Приложение II към Решение 93/52/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Директива 64/432/ЕИО се прилага за търговията с говеда и свине в рамките на Съюза. С нея се установяват условията, на които трябва да отговаря дадена държава членка или регион от нея, за да бъдат обявени за официално свободни от бруцелоза по отношение на стадата говеда.

(7)

Член 2 от Решение 2003/467/ЕО на Комисията (4) гласи, че регионите в държавите членки, посочени в списъка в глава 2 от приложение II към същото решение, са обявени за официално свободни от бруцелоза по отношение на стадата говеда.

(8)

Испания представи на Комисията документация, от която е видно, че aвтономна област Aragon и провинция Leon от автономна област Castilla Y Leon отговарят на условията, определени в Директива 64/432/ЕИО, за да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза региони по отношение на стадата говеда.

(9)

След оценката на представената подкрепяща документация стана ясно, че автономна област Aragon и провинция Leon от автономна област Castilla Y Leon следва да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза по отношение на стадата говеда.

(10)

Приложение II към Решение 2003/467/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(11)

В член 10 от Директива 64/432/ЕИО се предвижда, че когато дадена държава членка счита, че нейната територия или част от нея е свободна от болестта на Ауески, тя представя на Комисията подходяща подкрепяща документация. В посочения член се предвижда също, че при търговия със свине в рамките на Съюза може да се изискват допълнителни гаранции.

(12)

В член 9 от Директива 64/432/ЕИО се предвижда, че държава членка, която има задължителна национална програма за контрол на болестта на Ауески за част от територията си, може да представи за одобрение от Комисията своята програма. В посочения член се предвижда също, че при търговия със свине в рамките на Съюза може да се изискват допълнителни гаранции.

(13)

С Решение 2008/185/ЕО на Комисията (5) се определят допълнителните гаранции при придвижването на свине между държавите членки. Тези гаранции са свързани с класификацията на държавите членки или региони от тях според техния статус по отношение на болестта на Ауески.

(14)

В приложение I към Решение 2008/185/ЕО се изброяват държавите членки или регионите от тях, свободни от болестта на Ауески.

(15)

Италия представи на Комисията документация, от която е видно, че регион Friuli Venezia Giulia отговаря на условията, определени в Решение 2008/185/ЕО, за да бъде признат за свободен от болестта на Ауески.

(16)

След оценката на представената подкрепяща документация стана ясно, че регион Friuli Venezia Giulia следва да бъде признат за свободен от болестта на Ауески.

(17)

Поради това приложение I към Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(18)

В приложение II към Решение 2008/185/ЕО са изброени държавите членки или регионите от тях, в които действат одобрени национални програми за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески.

(19)

Италия представи на Комисията подкрепяща документация за одобряване на програмите ѝ за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески в регионите Piemonte и Umbria и за надлежното включване на посочените региони в приложение II към Решение 2008/185/ЕО.

(20)

След оценката на представената подкрепяща документация стана ясно, че програмите за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески в регионите Piemonte и Umbria следва да бъдат одобрени.

(21)

Приложение II към Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(22)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 93/52/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение II към Решение 2003/467/ЕО се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Приложения I и II към Решение 2008/185/ЕО се заменят с текста на приложение III към настоящото решение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(2)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(3)  Решение 93/52/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за установяване на спазването от някои държави членки или региони на изискванията относно бруцелозата (B. melitensis) и признаването им на статут на държава членка или на регион, официално свободни от тази болест (ОВ L 13, 21.1.1993 г., стр. 14).

(4)  Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави членки и региони на държави членки по отношение на стадата говеда (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74).

(5)  Решение 2008/185/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение II към Решение 93/52/ЕИО вписването за Испания се заменя със следното:

„В Испания:

автономна област Aragon,

автономна област Andalusia: провинциите Cadiz, Cordoba, Huelva и Sevilla,

автономна област Asturias,

автономна област Балеарски острови,

aвтономна област Канарски острови,

автономна област Cantabria,

автономна област Castilla-La Mancha,

автономна област Castilla y León,

автономна област Catalonia,

автономна област Extremadura,

автономна област Galicia,

автономна област La Rioja,

автономна област Madrid,

автономна област Murcia,

автономна област Navarra,

автономна област Pais Vasco,

автономна област Valencia.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В глава 2 от приложение II към Решение 2003/467/ЕО вписването за Испания се заменя със следното:

„В Испания:

автономна област Andalusia: провинции Almeria, Granada и Jaen,

автономна област Aragon,

автономна област Asturias,

автономна област Балеарски острови,

aвтономна област Канарски острови,

автономна област Castilla-La Mancha,

автономна област Castilla y León, провинции Burgos, León, Soria, Valladolid и Zamora,

автономна област Cataluña,

автономна област Galicia,

автономна област La Rioja,

автономна област Madrid,

автономна област Murcia,

автономна област Navarra,

автономна област Pais Vasco,

автономна област Valencia.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави членки или региони от тях, които са свободни от болестта на Ауески и в които е забранена ваксинацията

Код по ISO

Държава членка

Региони

BE

Белгия

Всички региони

CZ

Чехия

Всички региони

DK

Дания

Всички региони

DE

Германия

Всички региони

IE

Ирландия

Всички региони

FR

Франция

Департаментите Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

IT

Италия

Автономна провинция Bolzano

Регион Friuli Venezia Giulia

CY

Кипър

Всички региони

LU

Люксембург

Всички региони

HU

Унгария

Всички региони

NL

Нидерландия

Всички региони

AT

Австрия

Всички региони

PL

Полша

Войводство podlaskie, следните региони (powiaty): augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki

SI

Словения

Всички региони

SK

Словакия

Всички региони

FI

Финландия

Всички региони

SE

Швеция

Всички региони

UK

Обединено кралство

Всички региони

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави членки или региони от тях, в които действат одобрени национални програми за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески

Код по ISO

Държава членка

Региони

ES

Испания

Всички региони

IT

Италия

Регион Emilia-Romagna

Регион Lombardia

регион Piemonte

регион Umbria

Регион Veneto

LT

Литва

Всички региони

PL

Полша

Войводство dolnośląskie: Всички powiaty;

войводство kujawsko-pomorskie: всички powiaty;

войводство lubelskie: всички powiaty;

войводство lubuskie: всички powiaty;

войводство łódzkie: всички powiaty;

войводство małopolskie: всички powiaty;

войводство mazowieckie: всички powiaty;

войводство opolskie: всички powiaty;

войводство podkarpackie: всички powiaty;

войводство podlaskie, следните powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

войводство pomorskie: всички powiaty;

войводство śląskie: всички powiaty;

войводство świętokrzyskie: всички powiaty;

войводство warmińsko-mazurskie: всички powiaty;

войводство wielkopolskie: всички powiaty;

войводство zachodniopomorskie: всички powiaty.


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/54


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1971 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за признаване на демонстрираното от схемата „Universal Feed Assurance Scheme“ съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 7в, параграф 4, втора алинея от нея,

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (2), и по-специално член 18, параграф 4, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В членове 7б и 7в от Директива 98/70/ЕО и в приложение IV към нея, и съответно в членове 17 и 18 от Директива 2009/28/ЕО и в приложение V към нея са определени сходни критерии за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, както и сходни процедури за проверка на съответствието с тези критерии на посочените биогорива и течни горива от биомаса.

(2)

В случаите, в които биогоривата и течните горива от биомаса се вземат предвид за целите, посочени в член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2009/28/ЕО, държавите членки следва да изискват от икономическите оператори да покажат, че биогоривата и течните горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи 2—5 от същата директива.

(3)

Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми, които определят стандарти за производството на продукти от биомаса, съдържат точни данни за целите на член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и/или доказват, че партиди от биогорива или от течни горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, определени в член 17, параграфи 3, 4 и 5, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. Когато даден икономически оператор предостави доказателства или данни, получени в съответствие с призната от Комисията доброволна схема, доколкото тези данни или доказателства са обхванати от решението за признаване на доброволната схема, съответната държава членка не следва да изисква от доставчика да предостави допълнителни доказателства за съответствие с критериите за устойчивост.

(4)

На 14 юни 2019 г. в Комисията бе внесено искане да се признае, че доброволната схема „Universal Feed Assurance Scheme“ доказва съответствие на партидите от биогорива с критериите за устойчивост, посочени в директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО. Схемата, която е със седалище в Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, Обединено кралство, обхваща фуражни съставки и комбинирани фуражи, както и обработваеми с комбайн култури. Тази схема обхваща търговията, превоза и складирането на селскостопанските суровини от изхода на фермата до първия преработвател, а за останалите етапи, разчита на други доброволни схеми, признати от Комисията. Поради това схемата „Universal Feed Assurance Scheme“ е отговорна да осигури, че признаването, издадено от Комисията за тези схеми, с които тя работи съвместно, остава валидно за срока на сътрудничеството. Информация за признатата система следва да бъде достъпна на платформата за прозрачност, създадена в съответствие с Директива 2009/28/ЕО.

(5)

При оценката на схемата „Universal Feed Assurance Scheme“ Комисията установи, че тя покрива в удовлетворителна степен критериите за устойчивост от Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО, с изключение на член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО. Независимо от това, тя предоставя точни данни за елементите, които са необходими на икономическите оператори надолу по веригата на съхранението, за да демонстрират съответствие с член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО, и прилага методика за масов баланс в съответствие с изискванията на член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО.

(6)

При оценяването на доброволната схема „Universal Feed Assurance Scheme“ се установи, че тя отговаря на адекватните стандарти за надеждност, прозрачност и независимо одитиране и е в съответствие с методическите изисквания, посочени в приложение IV към Директива 98/70/ЕО и в приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по устойчивост на биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Доброволната схема „Universal Feed Assurance Scheme“ („схемата“), за чието признаване е подадено искане до Комисията на 14 юни 2019 г., доказва, че партидите от биогорива и течни горива от биомаса, произведени в съответствие с определените в схемата стандарти за производство на биогорива и течни горива от биомаса, съответстват на критериите за устойчивост, определени в член 7б, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 98/70/ЕО и в член 17, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 2009/28/ЕО.

Схемата съдържа и точни данни за целите на член 17, параграф 2 от Директива 2009/70/ЕО и член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и, доколкото гарантира, че цялата информация от икономическите оператори нагоре по веригата на съхранението се прехвърля на икономическите оператори надолу по веригата на съхранението.

Член 2

Ако съдържанието на схемата във вида, в който е представена за признаване от Комисията на 14 юни 2019 г., претърпи промени по начин, който може да засегне основанието за настоящото решение, Комисията се уведомява без забавяне за тези промени. Комисията извършва оценка на промените, за които е уведомена, с цел да установи дали схемата все още покрива в достатъчна степен критериите за устойчивост, за които е призната.

Член 3

Комисията може да отмени настоящото решение, , при следните обстоятелства:

inter alia

а)

ако бъде доказано ясно, че схемата не е изпълнила елементи, за които се счита, че имат важно значение за настоящото решение, или ако са налице тежки и структурни нарушения на такива елементи;

б)

ако схемата не подаде до Комисията годишни доклади в съответствие с член 7в, параграф 6 от Директива 98/70/ЕО и с член 18, параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО;

в)

ако схемата не прилага стандарти за независимо одитиране, посочени в актовете за изпълнение съгласно член 7в, параграф 5, трета алинея от Директива 98/70/ЕО и в член 18, параграф 5, трета алинея от Директива 2009/28/ЕО, или подобрения на други елементи на схемата, за които се счита, че имат важно значение за това признаването ѝ да остане в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага до 30 юни 2021 г.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1972 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за изменение на Решение за изпълнение 2013/764/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2019) 8396)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2013/764/ЕС на Комисията (3) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с класическата чума по свинете в някои държави членки. Тези мерки включват забрана за изпращане на пратки с домашни свине и свински продукти от определени области. Мерките за контрол на здравето на животните, определени в посоченото решение за изпълнение, се прилагат успоредно с установените в Директива 2001/89/ЕО на Съвета (4) и имат за цел борба с разпространението на класическата чума по свинете, по-специално на равнището на Съюза.

(2)

В Решение за изпълнение 2013/764/ЕС се предвиждат и дерогации от забраната за изпращане на живи свине от определени области при спазване на редица условия.

(3)

При определяне на срока за прилагане на мерките, предвидени в Решение за изпълнение 2013/764/ЕС, следва да бъдат взети предвид епидемиологията на класическата чума по свинете, както и ефикасността на мерките във връзка със здравето на животните, прилагани от държавите членки, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2013/764/ЕС, съгласно законодателството на Съюза. Предвид актуалната епидемична обстановка в Съюза и в съседните трети държави, както и усилията, необходими за справяне с тази болест, без същевременно да се налагат ненужни ограничения върху търговията, срокът на прилагане на Решение за изпълнение 2013/764/ЕС следва да бъде удължен.

(4)

Тъй като е важно да се осигури непрекъснатото действие на мерките срещу класическа чума по свинете на равнището на Съюза предвид настоящата епидемия от болестта, при удължаването на срока на прилагане на Решение за изпълнение 2013/764/ЕС следва да се вземе предвид фактът, че Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (5), в който се предвиждат предпазни мерки в случай на болести по животните, се прилага от 21 април 2021 г.

(5)

Освен това, като се има предвид ефективността на общите мерки, прилагани от Хърватия в съответствие с Директива 2001/89/ЕО, на надзора и на въведените мерките, представени на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, следва всички области на Хърватия, включени понастоящем в списъка в приложението към Решение за изпълнение 2013/764/ЕС, да бъдат заличени от списъка в това приложение с оглед на благоприятната епидемиологична обстановка по отношение на болестта в тази държава членка.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2013/764/ЕС се изменя, както следва:

в член 10 датата „31 декември 2019 г.“ се заменя с „21 април 2021 г.“

Член 2

Точка 2 от приложението към Решение за изпълнение 2013/764/ЕС се заличава.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение 2013/764/ЕС на Комисията от 13 декември 2013 г. относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 338, 17.12.2013 г., стр. 102).

(4)  Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5).

(5)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).


28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/58


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1973 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2019 година

за неодобряване на зеолит със сребро и мед като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 7

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за употреба в биоциди. Този списък включва зеолит със сребро и мед (ЕО №: не е приложим, CAS №: 130328–19–7).

(2)

Зеолитът със сребро и мед бе оценен за употреба в продукти от продуктов тип 2 — дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни, и продуктов тип 7 — консерванти за покрития, описани в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За държава членка докладчик беше определена Швеция и на 12 юни 2017 г. нейният компетентен орган представи докладите за оценката заедно със своите заключения на Европейската агенция по химикали.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 17 октомври 2018 г. становищата на Европейската агенция по химикали (3) бяха приети от Комитета по биоцидите, който взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно тези становища не може да се очаква биоцидите от продуктови типове 2 и 7, съдържащи зеолит със сребро и мед, да отговарят на критериите, определени в член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012, тъй като не е доказано, че са достатъчна ефикасни.

(6)

Като се вземат под внимание становищата на Европейската агенция по химикали, не е целесъобразно зеолитът със сребро и мед да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 7, тъй като условията, предвидени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, не са изпълнени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Зеолит със сребро и мед (ЕО №: не е приложим, CAS №: 130328–19–7) не се одобрява като активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 7.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Становище на Комитета по биоцидите относно заявлението за одобряване на активното вещество зеолит със сребро и мед, продуктов тип: 2, ECHA/BPC/210/2018, прието на 17 октомври 2018 г.; Становище на Комитета по биоцидите относно заявлението за одобряване на активното вещество зеолит със сребро и мед, продуктов тип: 7, ECHA/BPC/213/2018, прието на 17 октомври 2018 г.