ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 297

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
18 ноември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1915 на Съвета от 14 октомври 2019 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1916 на Комисията от 15 ноември 2019 година за определяне на подробни разпоредби за използването на аеродинамични елементи в задната част на превозни средства в съответствие с Директива 96/53/ЕО на Съвета

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/1917 на Съвета от 3 декември 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на 7-та сесия на срещата на страните по Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия във връзка с някои изменения на приложение 3 към споразумението

5

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2011/299/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран ( OB L 136, 24.5.2011 г. )

7

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 ( OB L 088, 24.3.2012 г. )

8

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

18.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1915 НА СЪВЕТА

от 14 октомври 2019 година

за подписване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 28 февруари 2011 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Република Беларус за споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим (наричано по-долу „споразумението“), успоредно с преговорите за споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. Преговорите приключиха успешно с парафирането на споразумението на 17 юни 2019 г. чрез размяна на електронни писма.

(2)

В декларацията от срещата на върха на Източното партньорство, проведена на 7 май 2009 г., Съюзът и държавите партньори заявиха политическата си подкрепа за либерализирането на визовия режим в условия на безопасност и сигурност и потвърдиха намерението си своевременно да предприемат поетапни мерки за въвеждането на безвизов режим на пътуване за своите граждани.

(3)

Целта на споразумението е да се облекчи, при условията на взаимност, визовият режим за гражданите на Съюза и на Беларус за планиран престой от не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

(4)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (1); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(5)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (2); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Съветът следва да вземе решение относно сключването на споразумението въз основа на оценка от Комисията на сигурността и целостта на системата на Беларус за издаване на електронни дипломатически паспорти и техническите спецификации на тези паспорти.

(8)

Споразумението следва да бъде подписано и приложените към него съвместни декларации следва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим, при условие за сключването на посоченото споразумение (3).

Член 2

Съвместните декларации, приложени към споразумението, се одобряват от името на Съюза.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 4

Комисията извършва оценка на сигурността и целостта на системата на Беларус за издаване на електронни дипломатически паспорти и техническите спецификации на тези паспорти и представя оценката си на Съвета. Въз основа на тази оценка Съветът взема решение за сключване на споразумението.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

J. LEPPÄ


(1)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(2)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(3)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


РЕГЛАМЕНТИ

18.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1916 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2019 година

за определяне на подробни разпоредби за използването на аеродинамични елементи в задната част на превозни средства в съответствие с Директива 96/53/ЕО на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (1), и по-специално член 8б, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Подобрените аеродинамични характеристики на превозните средства имат значителен потенциал за намаляване на разхода на гориво и по този начин за намаляване на емисиите на CO2. Значителни подобрения в аеродинамичните характеристики на превозните средства обаче не са възможни, освен ако разрешените размери на пътните превозни средства, включително аеродинамичните елементи, позволяват това. Поради това Директива 96/53/ЕО беше изменена, за да се предвидят дерогации от максималната разрешена дължина на превозните средства, в предната и задната им част, при определени условия.

(2)

За да се гарантира безопасността на прибиращи се или сгъваеми аеродинамични елементи в задната част на превозните средства, ситуациите, при които такива елементи могат да бъдат използвани или затворени, следва да бъдат посочени, по-специално по отношение на близостта на други участници в пътното движение, особеностите на района и ограниченията на скоростта. Следва също да се гарантира съвместимостта на прибиращи се или сгъваеми аеродинамични елементи в задната част на превозните средства с интермодалните транспортни операции, особено при маневрирането към и от интермодални транспортни единици и с цел елементите да могат да издържат силите, породени от въздушния поток, когато биват транспортирани върху такива единици.

(3)

Следва също да се отбележи, че превозните средства или комбинациите от превозни средства, в чиято задна част са монтирани аеродинамични елементи, трябва да са в съответствие с изискванията на Директива 96/53/ЕО, и по-специално тези, свързани с кръговия пръстен, определен в точка 1.5 от приложение I към нея.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 10и, параграф 2 от Директива 96/53/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят подробни разпоредби за използването на аеродинамични елементи, монтирани в задната част на превозни средства и комбинации от превозни средства съгласно Директива 96/53/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„елементи“ означава аеродинамични елементи, монтирани в задната част на превозните средства или комбинации от превозни средства;

б)

„работно положение“ означава аеродинамичното положение на елементите в разгънато състояние, предназначено да намалява въздушното съпротивление;

в)

„затворено положение“ означава сгънатото или прибрано положение на елементите, при което те са безопасно закрепени.

Член 3

Работни условия

1.   Държавите членки могат да забранят движението на превозни средства или комбинации от превозни средства с аеродинамични елементи в работно положение в градски или междуградски райони, ако компетентните органи изискват това, като се отчитат специалните характеристики на тези райони, особено когато ограниченията на скоростта са 50 km/h или по-малко и когато може да има уязвими участници в движението.

2.   Елементите трябва да бъдат в затворено положение в ситуации или райони, където е нужно особено внимание или съображения. Това може да настъпи:

а)

при маневриране, обръщане или паркиране на превозното средство;

б)

когато превозното средство е паркирано;

в)

когато се товарят или разтоварват стоки.

3.   Използването на елементите при интермодални транспортни операции трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

при подготовката и осъществяването на интермодалния транспорт елементите са в затворено положение;

б)

елементите не се подават на повече от 25 mm от всяка страна на превозното, а общата ширина на превозното средство, включително елементите, не надвишава 2600 mm;

4.   Дефектни, опасни или неизправни елементи се държат в затворено положение, или при възможност се отстраняват незабавно.

5.   По изключение от параграф 2 и параграф 3, буква а) не се изисква елементите да са в затворено положение, когато в съответствие с част Б, точка 1.3.1.1.3, част В, точка 1.3.1.1.3, и част Г, точка 1.4.1.1.3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1230/2012 няма изискване да са прибиращи се или сгъваеми, ако изискванията за максималните размери са спазени при всички условия.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59.


РЕШЕНИЯ

18.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/5


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/1917 НА СЪВЕТА

от 3 декември 2018 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на 7-та сесия на срещата на страните по Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия във връзка с някои изменения на приложение 3 към споразумението

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия („споразумението“) влезе в сила на 1 ноември 1999 г. и беше одобрено от името на Европейската общност с Решение 2006/871/ЕО на Съвета (1).

(2)

Съгласно член Х, параграф 5 от споразумението срещата на страните може да приема изменения на приложенията към него.

(3)

По време на 7-та сесия, която ще се проведе от 4 до 8 декември 2018 г. в Дърбан, Южна Африка, срещата на страните се очаква да приеме резолюция относно приемането на изменения на приложения 2 и 3 към споразумението.

(4)

Предложените изменения на приложение 3 към споразумението, представени от Уганда и описани в проекторезолюция 7.3 относно следните девет вида: обикновена гага - Somateria mollissima, среден нирец - Mergus serrator, кафявоглава потапница - Aythya ferina, стридояд - Haematopus ostralegus, обикновена калугерица - Vanellus vanellus, пъстроопашат крайбрежен бекас - Limosa lapponica, черноопашат крайбрежен бекас - Limosa limosa, голям брегобегач - Calidris canutus, и голям червенокрак водобегач - Tringa erythropus допринасят за постигането на по-висока степен на закрила на намаляващите популации на тези видове и следва поради това да бъдат одобрени от името на Съюза. Съгласно член 3, параграф 4 от Решение 2006/871/ЕО обаче Комисията трябва да внесе резерва по отношение на предложените изменения, засягащи горепосочените девет вида, тъй като те биха наложили изменение на Директива 2009/147/EО на Европейския парламент и на Съвета (2), което не е възможно в срок от 90 дни от датата на приемането им от срещата на страните,

(5)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на 7-та сесия на срещата на страните във връзка с предложените изменения, тъй като резолюцията ще бъде обвързваща за Съюза и може да окаже значително въздействие върху съдържанието на законодателството на Съюза, а именно Директива 2009/147/EО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по време на 7-та сесия на срещата на страните по Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия, е следната:

Съюзът одобрява измененията на приложение 3 към споразумението, представени от Уганда и описани в проекторезолюция 7.3 на 7-та сесия на срещата на страните относно следните девет вида: обикновена гага — Somateria mollissima, среден нирец — Mergus serrator, кафявоглава потапница — Aythya ferina, стридояд — Haematopus ostralegus, обикновена калугерица — Vanellus vanellus, пъстроопашат крайбрежен бекас — Limosa lapponica, черноопашат крайбрежен бекас — Limosa limosa, голям брегобегач — Calidris canutus, и голям червенокрак водобегач — Tringa erythropus.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2018 година.

За Съвета

Председател

N. HOFER


(1)  Решение 2006/871/ЕО на Съвета от 18 юли 2005 г. относно заключението от страна на Европейската общност по отношение на Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 24).

(2)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OВ L 20, 26.1.2010 г., стp. 7).


Поправки

18.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/7


Поправка на Решение 2011/299/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

( Официален вестник на Европейския съюз L 136 от 24 май 2011 г. )

На страница 70, приложение I, раздел II, подраздел ‘Образувания’, вписване 3 (‘Mehr Bank (наричана още Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)’), втора колона (‘Идентификационни данни’):

вместо:

„204 Taleghani Ave., Техеран, Иран“,

да се чете:

„№ 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Техеран 1666943, Иран“.


18.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/8


Поправка на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010

( Официален вестник на Европейския съюз L 88 от 24 март 2012 г. )

На страница 82, приложение IX, раздел II, подраздел Б (‘Образувания’), вписване 9 (‘Mehr Bank (наричана още Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)’), втора колона (‘Идентификационни данни’):

вместо:

„204 Taleghani Ave., Техеран, Иран“,

да се чете:

„№ 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Техеран 1666943, Иран“.