ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 272

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
25 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1777 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1755 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

1

 

*

Регламент (EС) 2019/1778 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1284/2009 за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1779 на Съвета от 24 октомври 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2015/1755 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

5

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията от 23 септември 2019 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 (електронни формуляри) ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1781 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на електродвигатели и регулатори на честотата на въртене съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 641/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране за безсалникови автономни циркулационни помпи, вградени в продукти, и за отмяна на Регламент (ЕO) № 640/2009 на Комисията ( 1 )

74

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията ( 1 )

95

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1783 на Комисията от 1 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 548/2014 за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори ( 1 )

107

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1784 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране на оборудване за заваряване съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

121

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1785 На Комисията от 18 октомври 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ragusano (ЗНП)]

136

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1786 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

137

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1787 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала Фукушима ( 1 )

140

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1788 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1763 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

147

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1789 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

150

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1790 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу епублика Гвинея

152

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на Европейския орган за безопасност на храните от 19 юни 2019 година относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на ЕОБХ

154

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

25.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1777 НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1755 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/1763 от 1 октомври 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета (2) се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1763.

(2)

На 24 октомври 2019 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2019/1788 (3), с което Решение (ОВППС) 2015/1763 беше изменено чрез въвеждане на член относно обработването на лични данни от Съвета и върховния представител.

(3)

За прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1755 и за да се гарантира максимална правна сигурност в рамките на Съюза, следва да бъдат публично оповестени имената и другите съответни данни относно физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват в съответствие с посочения регламент. Всяко обработване на лични данни трябва да е в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/679 (4) и (ЕС) 2018/1725 (5) на Европейския парламент и на Съвета.

(4)

Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета се вмъква следният член:

„Член 15а

1.   Съветът, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“) могат да обработват лични данни в изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент. Тези задачи включват:

а)

по отношение на Съвета: изготвянето и внасянето на изменения в приложение I;

б)

по отношение на върховния представител: изготвянето на изменения в приложение I;

в)

по отношение на Комисията:

i)

добавянето на съдържанието на приложение I в електронния консолидиран списък на лицата, групите и образуванията, подлежащи на финансови ограничителни мерки от страна на Съюза, и в интерактивната карта на санкциите, като и двата източника са обществено достъпни;

ii)

обработването на информация относно въздействието на мерките, предприети в рамките на настоящия регламент, като например стойността на замразените средства и информация за предоставените от компетентните органи разрешения.

2.   Съветът, Комисията и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от посочените в списъка физически лица, до присъди на тези лица или до мерки за сигурност, отнасящи се до тези лица, само доколкото това обработване е необходимо за изготвянето на приложение I.

3.   За целите на настоящия регламент Съветът, службата на Комисията, посочена в приложение II към настоящия регламент, и върховният представител се определят като „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725, за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 24 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-K. PEKONEN


(1)  ОВ L 257, 2.10.2015 г., стр. 37.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета от 1 октомври 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди (ОВ L 257, 2.10.2015 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2019/1788 от 24 октомври 2019 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1763 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди (вж. страница 148 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


25.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/3


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2019/1778 НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1284/2009 за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2010/638/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 г. за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета (2) се привеждат в действие някои ограничителни мерки, предвидени в Решение 2010/638/ОВППС.

(2)

На 24 октомври 2019 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2019/1790 (3), с което измени Решение 2010/638/ОВППС, като включи член относно обработването на лични данни от Съвета и върховния представител.

(3)

За целите на прилагането на Регламент (ЕС) № 1284/2009 и за да се гарантира максимална правна сигурност в рамките на Съюза, следва да се оповестяват имената и други относими данни на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси са замразени в съответствие с посочения регламент. При всяко обработване на лични данни трябва да се спазват регламенти (ЕС) 2016/679 (4) и (ЕС) 2018/1725 (5) на Европейския парламент и на Съвета.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 1284/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) № 1284/2009 се вмъква следният член:

„Член 16a

1.   Съветът, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ("върховният представител") могат да обработват лични данни, за да изпълняват задачите си, предвидени в настоящия регламент. Тези задачи са:

а)

по отношение на Съвета — изготвяне и внасяне на изменения в приложение I;

б)

по отношение на върховния представител — изготвяне на изменения в приложение I;

в)

по отношение на Комисията:

i)

добавяне на съдържанието на приложение I в електронния консолидиран списък на лицата, групите и образуванията, за които се прилагат финансови ограничителни мерки, наложени от Съюза, както и в интерактивната карта за санкциите, като и двата източника са обществено достъпни;

ii)

обработване на информация за въздействието на мерките, предвидени в настоящия регламент, като например стойността на замразените средства и информация за дадените от компетентните органи разрешения.

2.   Съветът, Комисията и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни за престъпления, извършени от посочените в списъка физически лица, за присъди на тези лица или за мерки за сигурност, отнасящи се за тези лица, само доколкото обработването им е необходимо за изготвянето на приложение I.

3.   За целите на настоящия регламент Съветът, посочената в списъка в приложение II към настоящия регламент служба на Комисията и върховният представител се определят за „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725, за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 24 октомври 2019 година.

За Съвета

A.-K. PEKONEN

Председател


(1)  ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 10.

(2)  Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета от 22 декември 2009 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 26).

(3)  Решение (ОВППС) 2019/1790 на Съвета от 24 октомври 2019 г. за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея (вж. страница 153 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


25.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1779 НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2019 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2015/1755 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета от 1 октомври 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди (1), и по-специално член 13, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 1 октомври 2015 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2015/1755.

(2)

Въз основа на преглед, извършен от Съвета, информацията относно едно физическо лице в приложение I към Регламент (ЕС) 2015/1755 следва да бъде изменена.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) 2015/1755 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2015/1755 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 24 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-K. PEKONEN


(1)  ОВ L 257, 2.10.2015 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) 2015/1755 вписване 1 под заглавието „Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2“ се заменя със следното:

 

Име

Идентификационна

информация

„1.

Godefroid BIZIMANA

Пол: Мъжки

Дата на раждане: 23.4.1968 г.

Място на раждане: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Бурундско гражданство. Паспорт №: DP0001520

„Chargé de missions de la Présidence“ и бивш заместник генерален директор на Националната полиция. Отговорен за подкопаването на демокрацията чрез вземането на оперативни решения, довели до употребата на прекомерна сила и жестоки репресии срещу мирните демонстрации, започнали на 26 април 2015 г. след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza.“


25.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1780 НА КОМИСИЯТА

от 23 септември 2019 година

за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 („електронни формуляри“)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (1), и по-специално член 3а от нея,

като взе предвид Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (2), и по-специално член 3а от нея,

като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (3), и по-специално член 32, параграф 1, член 52, параграф 2 и член 64 от нея,

като взе предвид Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (4), и по-специално член 33, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (5), и по-специално член 51, параграф 1, член 75, параграф 3 и член 79, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (6), и по-специално член 71, параграф 1, член 92, параграф 3 и член 96, параграф 2, първата алинея от нея,

след консултация с Консултативния комитет за обществени поръчки,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Директива 89/665/ЕИО и Директива 2014/24/ЕС се изисква някои обществени поръчки за строителство, доставки и услуги да бъдат обявявани в Официален вестник на Европейския съюз. Съответните обявления следва да включват посочената в тези директиви информация.

(2)

По силата на Директива 92/13/ЕИО и Директива 2014/25/ЕС се изисква някои обществени поръчки за строителство, доставки и услуги в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги да бъдат обявявани в Официален вестник на Европейския съюз. Съответните обявления следва да включват посочената в тези директиви информация.

(3)

По силата на Директива 2009/81/ЕО се изисква някои обществени поръчки за строителство, доставки и услуги в областта на отбраната и сигурността да бъдат обявявани в Официален вестник на Европейския съюз. Съответните обявления следва да включват посочената в тази директива информация.

(4)

По силата на директиви 89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО и 2014/23/ЕС се изисква някои концесии за строителство и концесии за услуги да бъдат обявявани в Официален вестник на Европейския съюз. Съответните обявления следва да включват посочената в тези директиви информация.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията (7) се установяват стандартните формуляри, предвидени в директиви 89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО, 2009/81/ЕО, 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС.

(6)

В областта на обществените поръчки тече процес на цифрово преустройство, както е описано в Съобщението на Комисията за осъвременяването на единния пазар (8) и в Съобщението на Комисията „Повишаване на ефективността на обществените поръчки в Европа и в полза на Европа“ (9). Стандартните формуляри са важно средство за това преустройство.

(7)

За да се осигури ефективността на стандартните формуляри в цифрова среда, е необходимо стандартните формуляри, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986, да бъдат изменени. С оглед на броя и степента на необходимите изменения Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 следва да бъде заменен.

(8)

По силата на член 33, параграф 2 от Директива 2014/23/ЕС, член 51, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС и член 71, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС обявленията са електронни файлове, а не документи на хартиен носител. За да се спазва принципът на еднократност в електронното управление и по този начин да се намали административната тежест и да се повиши надеждността на данните, както и за да се улесни доброволното публикуване на обявления при поръчки, чиято стойност е под прага за ЕС или които се основават на рамкови споразумения, следва да бъдат установени такива стандартни формуляри, които може автоматично да се попълват с информация от предишни обявления, технически спецификации, оферти, договори, национални административни регистри и други източници на данни. Освен всичко друго, тези формуляри следва вече да не се попълват ръчно, а да се създават автоматично от системи за програмно осигуряване.

(9)

За да се избегнат проблеми при внедряването, установените стандартни формуляри следва да бъдат съобразени със системите за програмно осигуряване, в които ще се внедряват. Тук се включват системите за обмен на данни, потребителските интерфейси, които потвърждават ръчно въведените данни, и публикуващите уебсайтове, които представят информацията в обявленията. Информацията следва да бъде представяна по такъв начин, че да привлича икономическите оператори и другите ползватели.

(10)

За да се позволи внедряването да бъде съобразено с националните особености, на държавите членки и органите им следва да се остави възможност за значителна гъвкавост при устройването на системите им за програмно осигуряване. В частност, следва да бъде възможно предвидените в настоящия регламент полета да се показват във всякакъв ред и под всякакви наименования, стига значенията на наименованията да съответстват на описанията, установени в настоящия регламент. За да бъдат удовлетворени различните потребности на национално, регионално или местно равнище, не е нужно полетата, предвидени като незадължителни на равнище ЕС според настоящия регламент, да бъдат показвани на крайните потребители (т.е. не е нужно купувачите да ги виждат, нито да ги попълват) или – в обратния случай – може да бъдат задължителни на национално, регионално или местно равнище.

(11)

Началната дата на прилагане на настоящия регламент и датата на отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 следва да отразяват времето, което е необходимо за изготвяне на електронните версии на стандартните формуляри, използвани за действителен обмен на данни.

(12)

За да бъдат отразени промените в потребностите на държавите членки и технологиите в областта на данните за обществените поръчки, като същевременно се осигурява спазване на член 52, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС, член 72, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС и член 32, параграф 5 от Директива 2009/81/ЕО, в настоящия регламент следва редовно да бъдат добавяни нови незадължителни полета. Комисията ще следи внимателно тези промени, ще събира други отзиви от потребителите и ежегодно ще преразглежда нуждата от актуализиране на настоящия регламент. При актуализирането следва да не се налагат – освен ако е неизбежно – задължителни промени на системите за програмно осигуряване в държавите членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се установяват следните стандартни формуляри:

1)

„Планиране“

2)

„Състезателна процедура“

3)

„Предварителна обява за пряко възлагане“

4)

„Резултат“

5)

„Изменение на договор“

6)

„Промяна“

2.   Стандартните формуляри по параграф 1 съдържат полетата, предвидени в приложението.

Член 2

Използване

Стандартните формуляри по параграф 1 се използват за публикуването на следните обявления в Официален вестник на Европейския съюз:

1)

„Формуляр за планиране“: за обявленията по член 27, параграф 2, член 28, параграф 3 и член 48, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; член 45, параграф 2 и член 67, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС и член 30, параграф 1 и член 33, параграф 3 от Директива 2009/81/ЕО;

2)

„Формуляр за състезателна процедура“: за обявленията по член 48, параграф 2, член 49, член 75, параграф 1, букви а) и б) и член 79, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; член 67, параграф 2, член 68, член 69, член 92, параграф 1, букви а), б) и в) и член 96, параграф 1, първата алинея от Директива 2014/25/ЕС; член 31, параграфи 1 и 3 от Директива 2014/23/ЕС; член 30, параграф 2 и член 52, параграф 1 от Директива 2009/81/ЕО;

3)

„Формуляр за предварителна обява за пряко възлагане“: за обявленията по членове 3а от Директива 89/665/ЕИО и Директива 92/13/ЕИО;

4)

„Формуляр за резултата“: за обявленията по член 50, член 75, параграф 2 и член 79, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС; член 70, член 92, параграф 2 и член 96, параграф 1, третата алинея от Директива 2014/25/ЕС; член 32 от Директива 2014/23/ЕС и член 30, параграф 3 от Директива 2009/81/ЕО;

5)

„Формуляр за изменение на договор“: за обявленията по член 72, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; член 89, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС и член 43, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС.

6)

„Формуляр за промяна“: за промяна или отмяна на горепосочените обявления.

Член 3

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 се отменя от 25 октомври 2023 г.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 ноември 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 септември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.

(4)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.

(6)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 (ОВ L 296, 12.11.2015 г., стр. 1).

(8)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM/2015/0550).

(9)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM/2017/0572).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартните формуляри съдържат полета. Стандартен формуляр с подходяща информация в полетата му е обявление.

В стандартните формуляри и обявления има задължителни и незадължителни полета.

а)

Задължителните полета се включват в стандартните формуляри и обявления, където съдържат информация, освен при определени условия (вж. по-долу).

б)

Незадължителните полета може да бъдат включени в стандартните формуляри и обявления, където може да съдържат информация.

При определянето на форматите и процедурите за предаване на обявленията съгласно точка 3 от приложение VIII към Директива 2014/24/ЕС, приложение IХ към Директива 2014/25/ЕС и приложение VI към Директива 2009/81/ЕО и точка 2 от приложение IХ към Директива 2014/23/ЕС се включват условията, при които задължителните полета не се попълват. В тези условия се взема предвид изключително контекстът на определено обявление или процедура (напр. полетата за рамковите споразумения не са задължителни, ако дадена процедура не включва рамково споразумение).

При определянето на форматите и процедурите за предаване на обявленията се посочва и кои полета са задължителни, съответно незадължителни, за обявленията, публикувани съгласно член 51, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС, член 71, параграф 6 от Директива 2014/25/ЕС и член 31 от Директива 2009/81/ЕО.

В таблици 1 и 2 по-долу е показано кои полета се използват в отделните стандартни формуляри и обявления.

УКАЗАНИЯ ЗА ЧЕТЕНЕ НА ТАБЛИЦА 1

Стандартните формуляри, посочени в колона 1, съдържат полетата, посочени в колона 2 (и изброени в таблица 2), когато се използват за публикуване на обявленията, посочени в колона 3. За по-голяма четивност колона 4 съдържа описанията на колона 3. Освен това всeки стандартен формуляр или обявление може да съдържа полета от единния европейски документ за обществените поръчки, установен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията (1).

Таблица 1

Формуляри, обявления и полета

1

2

3

4

Стандартният формуляр:

съдържа полетата, изброени в:

когато се използва за публикуването на обявленията, посочени в:

(Описание на обявлението)

Планиране

Таблица 2, колона 1

Член 48, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за публикуването на обявление за предварителна информация в профил на купувача – Общата директива

Таблица 2, колона 2

Член 67, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за публикуването на периодично индикативно обявление в профил на купувача – Секторната директива

Таблица 2, колона 3

Член 30, параграф 1, третата алинея от Директива 2009/81/ЕО

Обявление за публикуването на обявление за предварителна информация в профил на купувача – Директивата за отбраната

Таблица 2, колона 4

Член 48, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за предварителна информация, използвано само за информация – Общата директива

Таблица 2, колона 5

Член 67, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС

Периодично индикативно обявление, използвано само за информация – Секторната директива

Таблица 2, колона 6

Член 30, параграф 1 от Директива 2009/81/ЕО

Обявление за предварителна информация, използвано само за информация – Директивата за отбраната

Таблица 2, колона 7

Член 27, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС, член 28, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за предварителна информация, използвано за съкращаване на сроковете за получаване на офертите – Общата директива

Таблица 2, колона 8

Член 45, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС

Периодично индикативно обявление, използвано за съкращаване на сроковете за получаване на офертите – Секторната директива

Таблица 2, колона 9

Член 33, параграф 3 от Директива 2009/81/ЕО

Обявление за предварителна информация, използвано за съкращаване на сроковете за получаване на офертите – Директивата за отбраната

Състезателна процедура

Таблица 2, колона 10

Член 48, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура – Общата директива, стандартен режим

Таблица 2, колона 11

Член 67, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС

Периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура – Секторната директива, стандартен режим

Таблица 2, колона 12

Член 75, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура – Общата директива, облекчен режим

Таблица 2, колона 13

Член 92, параграф 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС

Периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура – Секторната директива, облекчен режим

Таблица 2, колона 14

Член 31, параграф 3 от Директива 2014/23/ЕС

Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура – Директивата за концесиите, облекчен режим

Таблица 2, колона 15

Член 68 от Директива 2014/25/ЕС,

член 92, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за съществуването на квалификационна система – Секторната директива

Таблица 2, колона 16

Член 49 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за поръчка – Общата директива, стандартен режим

Таблица 2, колона 17

Член 69 от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за поръчка – Секторната директива, стандартен режим

Таблица 2, колона 18

Член 30, параграф 2 от Директива 2009/81/ЕО

Обявление за поръчка – Директивата за отбраната, стандартен режим

Таблица 2, колона 19

Член 31, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС

Обявление за концесия – Директивата за концесиите, стандартен режим

Таблица 2, колона 20

Член 75, параграф 1, буква а) от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за поръчка – Общата директива, облекчен режим

Таблица 2, колона 21

Член 92, параграф 1, буква а) от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за поръчка – Секторната директива, облекчен режим

Таблица 2, колона 22

Член 52, параграф 1 от Директива 2009/81/ЕО

Обявление за поръчка за подизпълнение – Директивата за отбраната

Таблица 2, колона 23

Член 79, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за конкурс за проект – Общата директива, проекти

Таблица 2, колона 24

Член 96, параграф 1, първата алинея от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за конкурс за проект – Секторната директива, проекти

Предварителна обява за пряко възлагане (ПОПВ)

Таблица 2, колона 25

Член 3а от Директива 89/665/ЕИО

Обявление за доброволна прозрачност ex-ante – Общата директива

Таблица 2, колона 26

Член 3а от Директива 92/13/ЕИО

Обявление за доброволна прозрачност ex-ante – Секторната директива

Таблица 2, колона 27

Член 64 от Директива 2009/81/ЕО

Обявление за доброволна прозрачност ex-ante – Директивата за отбраната

Таблица 2, колона 28

Член 3а от директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО

Обявление за доброволна прозрачност ex-ante – Директивата за концесиите

Резултат

Таблица 2, колона 29

Член 50 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за възложена поръчка – Общата директива, стандартен режим

Таблица 2, колона 30

Член 70 от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за възложена поръчка – Секторната директива, стандартен режим

Таблица 2, колона 31

Член 30, параграф 3 от Директива 2009/81/ЕО

Обявление за възложена поръчка – Директивата за отбраната, стандартен режим

Таблица 2, колона 32

Член 32, параграф 2 (препратката към приложение VII) от Директива 2014/23/ЕС

Обявление за възлагане на концесия – Директивата за концесиите, стандартен режим

Таблица 2, колона 33

Член 75, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за възложена поръчка – Общата директива, облекчен режим

Таблица 2, колона 34

Член 92, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за възложена поръчка – Секторната директива, облекчен режим

Таблица 2, колона 35

Член 32, параграф 2 (препратката към приложение VIII) от Директива 2014/23/ЕС

Обявление за възлагане на концесия – Директивата за концесиите, облекчен режим

Таблица 2, колона 36

Член 79, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за резултата от конкурс за проект – Общата директива, проекти

Таблица 2, колона 37

Член 96, параграф 1, втората алинея от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за резултата от конкурс за проект – Секторната директива, проекти

Изменение на договор

Таблица 2, колона 38

Член 72, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС

Обявление за изменение на договор – Общата директива

Таблица 2, колона 39

Член 89, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС

Обявление за изменение на договор – Секторната директива

Таблица 2, колона 40

Член 43, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС

Обявление за изменение на договор – Директивата за концесиите

Промяна

всеки друг стандартен формуляр и разделите за обявлението и промените в таблица 2

за промяна на всяко от горепосочените обявления

Обявление за промяна

УКАЗАНИЯ ЗА ЧЕТЕНЕ НА ТАБЛИЦА 2

Първата колона съдържа информация за разположението по равнища на полето или раздела. Всяко поле или раздел с посочено равнище „++“, „+++“ или „++++“ е разположен(о) в най-близкия по-горен раздел, който има по-малък брой плюсове.

Втората и третата колона съдържат наименованията и описанията на полетата (или разделите).

Четвъртата колона съдържа един от следните видове данни:

„Показател“: в това поле се вписва или „Да“, или „Не“.

„Код“: в това поле се вписват стойности от предварително определен списък.

„Дата“: в това поле се вписват дата и по-подробни сведения за часа (като час и часова зона), според случая.

„Срок“: в това поле се вписва срок.

„Идентификатор“: в това поле се вписва набор от сведения, които осигуряват еднозначно идентифициране.

„Номер“: в това поле се вписва номер.

„Текст“: в това поле се вписва текст.

„URL“: в това поле се вписва електронен адрес, обикновено унифициран указател на ресурси (напр. интернет адрес).

„Стойност“: в това поле се вписва число, изразяващо парична стойност (без данък върху добавената стойност) и код на паричната единица от списък с кодове на парични единици.

„-“: Този ред представлява раздел. Полетата са групирани в раздели.

При определянето на гореспоменатите формати и процедури за предаване на обявленията се посочват и приложимите списъци с кодове и идентификатори.

Някои видове данни (напр. дата, срок, идентификатор, текст, стойност) може да се състоят от множество подполета.

В останалите колони се посочва в кои стандартни формуляри и обявления тези полета се използват като задължителни („З“) и незадължителни („Н“). Заглавията на колоните от 1 до 40 съответстват на числата във втората колона от таблица 1 от настоящото приложение.

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ТАБЛИЦА 2

„Организация“ е юридическо или физическо лице или публичноправен субект.

„Купувач“ е възлагащ орган, възложител, изпълнител в областта на отбраната, международна организация или организация, която възлага поръчка, субсидирана от възлагащ орган, освен ако преждеспоменатите са сдружение на организации, което не е организация само по себе си, като в този случай всяка отделна организация се смята за „купувач“.

„Победител“ е спечелил оферент (в т.ч. спечелил оферент, който е страна по рамково споразумение) или (при конкурсите за проекти) победител, освен ако спечелилият оферент или победителят са група организации, която не е организация сама по себе си, като в този случай всяка отделна организация се смята за „победител“.

„Процедура за възлагане“ е процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект.

„Оферта“ е оферта или (при конкурсите за проекти) проект.

„Заявление за участие“ е заявление за участие или (при концесиите) заявление.

„Обявление за предварителна информация“ е обявление за предварителна информация или (в областта на Директива 2014/25/ЕС) периодично индикативно обявление.

„TED“ (Tenders Electronic Daily – Електронен ежедневник за поръчките) е интернет версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз.

Бележка: Тази таблица е на разположение на интернет сайта на Комисията с допълнителни сведения в по-четивен табличен формат.

Таблица 2

Полета в стандартните формуляри и обявления

Равнище

Идентификационен код

Наименование

Описание

Вид на данните

Планиране

Състезателна процедура

ПОПВ

Резултат

Изменение на договор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Обявление

Основна информация за обявлението.

-

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-04

Идентификатор на процедурата

Европейският идентификатор на процедурите за възлагане на обществени поръчки – единен идентификатор на процедурата за възлагане. Чрез включването на този идентификатор във всички публикувани версии на настоящото обявление (напр. публикувани в TED, национални портали за публикуване, регионални портали за публикуване) се осигурява еднозначно идентифициране на процедурите за възлагане в целия ЕС.

Идентификатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-701

Идентификатор на обявлението

Европейският идентификатор на процедурата за възлагане на обществена поръчка за това обявление. Чрез включването на този идентификатор във всички публикувани версии на настоящото обявление (напр. в TED, национални портали за публикуване, регионални портали за публикуване) се осигурява еднозначно идентифициране на обявленията за процедурите за възлагане в целия ЕС.

Идентификатор

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-757

Версия на обявлението

Версията на обявлението. Това сведение спомага напр. за избягване на грешки, възникващи поради едновременно изпращане на множество обявления за промяна.

Идентификатор

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-01

Правно основание на процедурата

Правното основание (напр. европейска директива или регламент, национален закон), на което се провежда процедурата за възлагане.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-03

Вид на формуляра

Видът на формуляра според законодателството за обществените поръчки.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-02

Вид на обявлението

Видът на обявлението според законодателството за обществените поръчки.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-05

Дата на изпращане на обявлението

Датата и часът на изпращане на обявлението до TED.

Дата

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-738

Предпочитана дата за публикуване на обявлението

Предпочитаната дата за публикуване на обявлението в TED (напр. за да се избегне публикуване в ден, който е национален празник).

Дата

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-702

Официален език на обявлението

Езикът или езиците, на които официално се представя обявлението. Версиите на различните езици имат еднаква правна сила.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

+

BG-125

Предишно планиране

Информация за обявление за предварителна информация или друго подобно обявление, свързано с настоящото обявление. Тази информация може да се различава според обособената позиция. При обявление за предварителна информация, използвано само за информация, тази информация може да се различава според частта на обявлението, която по-късно може да стане обособена позиция или самостоятелна процедура.

-

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

++

BT-125

Идентификатор на предишното планиране

Идентификаторът на обявление за предварителна информация или друго подобно обявление, свързано с настоящото обявление.

Идентификатор

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

++

BT-1251

Идентификатор на част от предишното планиране

Идентификаторът на част от обявление за предварителна информация или друго подобно обявление, свързано с настоящото обявление.

Идентификатор

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

+

BG-703

Организация

Информация за организацията. Тази информация може да се различава според обособената позиция, поръчката, офертата и т.н. При обявление за предварителна информация, използвано само за информация, тази информация може да се различава според частта на обявлението, която по-късно може да стане обособена позиция или самостоятелна процедура.

-

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-13720

Идентификатор на разделите от обявлението, отнасящи се до организацията

Идентификатор на един или няколко раздела от това обявление. Информацията в раздела за организацията се отнася до този раздел или тези раздели.

Идентификатор

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-500

Наименование на организацията

Официалното наименование на организацията.

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-501

Идентификатор на организацията

Идентификатор на организацията. Представят се всички идентификатори на организацията.

Идентификатор

З

З

Н

З

З

Н

З

З

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

З

З

З

Н

З

З

Н

Н

Н

Н

З

З

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-16

Наименование на част от организацията

Наименование на част от организацията (напр. на съответното звено на голям купувач).

Текст

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-510

Улица на организацията

Наименование на улицата/пътя/булеварда, където е физическият адрес на организацията, и допълнителни сведения (напр. номер на сградата).

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-513

Град на организацията

Наименованието на населеното място (град или село), където е физическият адрес на организацията.

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-512

Пощенски код на организацията

Пощенският код на физическия адрес на организацията.

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-507

Административно-териториална единица на държавата на организацията

Мястото според общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), където е физическият адрес на организацията. Трябва да се посочи класификационният код за равнище NUTS3.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-514

Код на държавата на организацията

Държавата на физическия адрес на организацията.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-502

Точка за връзка на организацията

Наименованието на звеното или друга точка, чрез която може да се осъществи връзка с организацията. За да се избегне излишното обработване на лични данни, при посочването на точка за връзка самоличността на физическо лице може да се разкрива само когато това е необходимо (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725).

Текст

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-506

Адрес на електронна поща на организацията

Адресът на електронна поща, чрез който може да се осъществи връзка с организацията. За да се избегне излишното обработване на лични данни, при посочването на адрес на електронна поща самоличността на физическо лице може да се разкрива само когато това е необходимо (по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните).

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-503

Телефонен номер за връзка с организацията

Телефонният номер, на който може да се осъществи връзка с организацията. За да се избегне излишното обработване на лични данни, при посочването на телефонен номер самоличността на физическо лице може да се разкрива само когато това е необходимо (по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните).

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-739

Номер на факс за връзка с организацията

Номерът на факс, на който може да се осъществи връзка с организацията. За да се избегне излишното обработване на лични данни, при посочването на номер на факс самоличността на физическо лице може да се разкрива само когато това е необходимо (по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните).

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-505

Интернет адрес на организацията

Интернет сайтът на организацията.

URL

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-509

Портал за електронните съобщения на организацията

Унифицираният указател на ресурсите (URL) на организацията, използван за обмен на данни и документи.

URL

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-633

Организация – физическо лице

Организацията е физическо лице.

Показател

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-08

Роля на организацията

Ролята на организацията в процедурата за възлагане (напр. купувач, победител). В обявлението трябва да се посочат всички организации, участващи в процедурата, които имат ролята на: купувач; победител; орган за преразглеждане (обжалване); купувач, получаващ доставки и/или услуги, предназначени за други купувачи; купувач, възлагащ обществени поръчки или сключващ рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за други купувачи.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-770

Подроля на организацията

Подролята на организацията в процедурата за възлагане (напр. водач на група, организация, предоставяща допълнителна информация за процедурата за възлагане).

Код

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BG-3

Купувач

Допълнителна информация за купувача.

-

З

З

З

З

З

Н

З

З

Н

З

З

Н

Н

З

З

З

З

Н

З

Н

Н

Н

З

З

Н

Н

Н

Н

З

З

Н

З

Н

Н

З

З

З

 

 

 

+++

BT-508

URL на профила на купувача

Интернет сайтът, на който купувачът публикува информация за процедурите за възлагане (напр. обявления, документация за поръчките).

URL

З

З

З

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

+++

BT-11

Правна категория на купувача

Категорията на купувача според законодателството за обществените поръчки (напр. орган на централната власт, публичноправна организация, публично предприятие).

Код

З

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

З

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

З

З

Н

 

 

 

+++

BT-740

Купувач възложител

Купувачът е възложител.

Показател

 

 

Н

 

 

Н

 

 

Н

 

 

 

 

З

 

 

 

Н

З

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

Н

З

 

 

З

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Дейност на органа

Основната дейност на възлагащия орган.

Код

З

З

Н

З

З

Н

З

З

Н

З

З

Н

Н

З

З

З

З

Н

З

Н

Н

 

З

З

Н

Н

Н

Н

З

З

Н

З

Н

Н

З

З

З

 

 

 

+++

BT-610

Дейност на възложителя

Основната дейност на възложителя.

Код

 

З

Н

 

З

Н

 

З

Н

 

З

 

Н

З

З

 

З

Н

З

 

Н

 

 

З

 

Н

Н

Н

 

З

Н

З

 

Н

З

 

З

 

 

 

++

BG-4

Победител

Допълнителна информация за победителя, оферента или подизпълнителя.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

З

З

Н

З

З

З

З

З

З

 

 

 

+++

BT-165

Размер на победителя

Размерът на победителя, оферента или подизпълнителя (напр. микропредприятие, малко предприятие, средно предприятие).

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

З

З

Н

З

З

З

З

З

З

 

 

 

+++

BT-706

Националност на собственика на победителя

Националността (националностите) на действителния собственик (действителните собственици) на победителя, оферента или подизпълнителя съгласно регистъра или регистрите, създадени по силата на законодателството за мерките срещу изпирането на пари. Ако такъв регистър няма (напр. при възложители извън ЕС), се представя равностойна информация от други източници.

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

+++

BT-746

Победител, допуснат до търговия на регулиран пазар

Националността (националностите) на действителния собственик (действителните собственици) на победителя, оферента или подизпълнителя не се оповестява в регистъра или регистрите, създадени по силата на законодателството за мерките срещу изпирането на пари, защото победителят е дружество, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар (напр. фондова борса), който осигурява достатъчна прозрачност в съответствие със законодателството за мерките срещу изпирането на пари.

Показател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

+

BG-2

Цел

Информация за целта. Тази информация трябва да бъде представена за цялата процедура за възлагане и – ако има такива – по обособени позиции. При обявление за предварителна информация, използвано само за информация, тази информация може да се различава според частта на обявлението, която по-късно може да стане обособена позиция или самостоятелна процедура.

-

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-22

Вътрешен идентификатор

Вътрешният идентификатор, използван за файловете във връзка с процедурата за възлагане или обособена позиция преди определянето на идентификатор на процедурата (напр. от системата на купувача за обработка на документи или системата му за планиране на поръчките).

Текст

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-23

Основно естество

Основното естество (напр. строителство) на купуваните блага. При смесени поръчки (напр. процедура и за строителство, и за услуги) основното естество може да бъде напр. тази част от поръчката, която има най-висока прогнозна стойност. Тази информация трябва да бъде представена за цялата процедура.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

++

BT-531

Допълнително естество

Естеството (напр. услуги) на купуваните блага, което има допълнителен характер спрямо основното естество.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

++

BT-21

Наименование

Наименование на процедурата за възлагане или обособената позиция.

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

++

BT-24

Описание

Описание на естеството и количеството на купуваните блага или потребностите и изискванията, които трябва да бъдат удовлетворени при тази процедура или обособена позиция. При обявление за изменение – описание на поръчката преди и след изменението.

Текст

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

++

BT-27

Прогнозна стойност

Прогнозната максимална стойност за процедурата за възлагане или обособената позиция. Прогнозната стойност се определя към датата на започване на състезателната процедура. Максимална стойност е стойността, която покрива всички поръчки, които ще бъдат възложени по рамково споразумение или при динамична система за покупки за целия им срок на действие, в т.ч. опциите и подновяванията.

Стойност

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

++

BG-557

Прогнозна максимална стойност за група обособени позиции при рамково споразумение

Информация за прогнозната максимална стойност на средствата, които може да бъдат изразходвани по рамково споразумение за група обособени позиции. Тази информация може да бъде представена, когато прогнозната максимална стойност за група обособени позиции е по-ниска от сбора на прогнозните стойности за отделните обособени позиции в тази група (напр. когато един и същи размер на бюджетните средства се поделя между няколко обособени позиции).

-

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Прогнозна максимална стойност за група обособени позиции при рамково споразумение – идентификатор на обособените позиции.

Идентификатор на обособените позиции. Тези обособени позиции образуват група, чиято прогнозна максимална стойност е по-ниска от сбора на отделните прогнозни максимални стойности за всички обособени позиции (напр. когато един и същи размер на бюджетните средства се поделя между няколко обособени позиции).

Идентификатор

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Прогнозна максимална стойност за група обособени позиции при рамково споразумение

Прогнозната максимална стойност на средствата, които може да бъдат изразходвани по рамково споразумение за група обособени позиции. Тази информация може да бъде представена, когато прогнозната максимална стойност за група обособени позиции е по-ниска от сбора на прогнозните стойности за отделните обособени позиции в тази група (напр. когато един и същи размер на бюджетните средства се поделя между няколко обособени позиции). Прогнозната стойност се определя към датата на започване на състезателната процедура. Максимална стойност е стойността, покриваща всички поръчки, които ще бъдат възложени по рамково споразумение за целия му срок на действие, в т.ч. опциите и подновяванията.

Стойност

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Класификация

Информация за класификацията или класификациите, описващи покупката. Трябва да се използва класификацията от вида на Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV). Освен това може да се използват и други класификации, ако са предоставени от Службата за публикации на ЕС (напр. анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО за фармацевтичните продукти и номенклатурата на медицинските изделия по Регламент (ЕС) 2017/745).

-

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

+++

BT-26

Вид на класификацията

Видът на класификацията, описваща покупката (напр. Общият терминологичен речник, свързан с обществените поръчки).

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

+++

BT-262

Главен класификационен код

Кодът от класификацията, който най-точно се отнася към покупката.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

+++

BT-263

Допълнителни класификационни кодове

Допълнителни кодове от класификацията, които също се отнасят към покупката.

Код

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-25

Количество

Броят на търсените единици.

Число

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-625

Единица

Единицата, в която се измерва стоката, услугата или строителството, напр. часове или килограми. Когато кодът по CPV е за доставка, за която не е нужна друга единица (напр. автомобили), тогава не се посочва единица и се смята, че количеството е изразено в бройки, напр. „брой автомобили“.

Код

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-53

Опции

Купувачът си запазва правото (не задължението) за допълнителни покупки от изпълнителя (докато договорът е в сила).

Показател

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

 

З

З

Н

З

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

++

BT-54

Описание на опциите

Описанието на опциите.

Текст

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

 

З

З

Н

З

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

++

BT-94

Повторяемост

Поръчка, чийто предмет вероятно ще бъде включен в друга процедура в близко бъдеще. (Напр. общинска услуга, за която редовно се възлага поръчка. Тук не се включват случаите с множество поръчки, които се възлагат в единна квалификационна система, рамково споразумение или динамична система за покупки.)

Показател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

++

BT-95

Описание на повторяемостта

Всякаква допълнителна информация за повторяемостта (напр. прогнозен график).

Текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

+

BG-708

Място на изпълнение

Информация за основното местоположение на строителството (при строителство) или основното място на доставка или изпълнение (при доставки и услуги). Ако мястото на изпълнение обхваща няколко зони от равнище NUTS 3 (напр. автомагистрала, национална мрежа от центрове по заетостта), трябва да се посочат всички относими кодове. Тази информация може да се различава според обособената позиция. При обявление за предварителна информация, използвано само за информация, тази информация може да се различава според частта на обявлението, която по-късно може да стане обособена позиция или самостоятелна процедура.

-

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

++

BT-5101

Място на изпълнение – улица

Наименование на улицата/пътя/булеварда, където се намира мястото на изпълнение, и допълнителни сведения (напр. номер на сградата).

Текст

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-5131

Място на изпълнение – град

Наименованието на населеното място (град или село), където се намира мястото на изпълнение.

Текст

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-5121

Място на изпълнение – пощенски код

Пощенският код на мястото на изпълнение.

Текст

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

++

BT-5071

Място на изпълнение – административно-териториална единица на държавата

Мястото според общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). Трябва да се посочи класификационният код за равнище NUTS3.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

++

BT-5141

Място на изпълнение – код на държавата

Държавата, където се намира мястото на изпълнение.

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

++

BT-727

Място на изпълнение на услуги – други сведения

Има други ограничения за мястото на изпълнение (напр. „на всяко място в Европейското икономическо пространство“, „на всяко място в дадена държава“).

Код

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

++

BT-728

Място на изпълнение – допълнителна информация

Допълнителна информация за мястото на изпълнение.

Текст

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

+

BG-36

Срок

Информация за срока на действие на договора, рамковото споразумение, динамичната система за покупки или квалификационната система. Тук трябва да бъдат включени опциите и подновяванията. Тази информация може да се различава според обособената позиция. При обявление за предварителна информация, използвано само за информация, тази информация може да се различава според частта на обявлението, която по-късно може да стане обособена позиция или самостоятелна процедура.

-

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

З

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

++

BT-536

Начало на срока

(Прогнозната) дата, на която ще започне срокът на действие на договора, рамковото споразумение, динамичната система за покупки или квалификационната система.

Дата

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

З

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

++

BT-36

Размер на срока

(Прогнозният) размер на срока от началото до края на действието на договора, рамковото споразумение, динамичната система за покупки или квалификационната система. Тук трябва да бъдат включени опциите и подновяванията.

Срок

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

З

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

++

BT-537

Край на срока

(Прогнозната) дата, на която ще завърши срокът на действие на договора, рамковото споразумение, динамичната система за покупки или квалификационната система.

Дата

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

З

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

++

BT-538

Срок – други сведения

Срокът на действие е неизвестен, неограничен и др.

Код

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

Н

Н

З

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

++

BT-58

Максимален брой на подновяванията

Максималният брой на предвидените подновявания на договора. При подновяване купувачът си запазва правото (не задължението) да поднови договора (т.е. да удължи срока на действието му) без нова процедура за възлагане. Например даден договор може да има срок на действие една година, а купувачът може да си запази възможността да го поднови (напр. веднъж, два пъти) за още три месеца, ако е доволен от получените услуги.

Число

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

Н

З

З

Н

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

++

BT-57

Описание на подновяването

Всякаква друга информация за подновяването (подновяванията).

Текст

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

Н

Н

Н

+

BG-61

Средства от ЕС

Информация за средствата от ЕС, използвани за финансиране на поръчката. Тази информация може да се различава според обособената позиция.

-

 

 

 

 

 

 

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

++

BT-60

Средства от ЕС

Поръчката е най-малко частично финансирана със средства от Европейския съюз (ЕС), напр. от европейските структурни и инвестиционни фондове или безвъзмездни средства, отпуснати от ЕС.

Показател

 

 

 

 

 

 

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

З

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

+

BG-6

Процедура

Информация за процедурата за възлагане.

-

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

З

З

З

З

Н

 

З

З

З

Н

З

З

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

З

З

З

 

 

 

++

BT-09

Презгранично право

Приложимото право в случаите, когато купувачи от различни държави възлагат поръчки заедно в рамките на една процедура за възлагане.

Текст

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

++

BT-105

Вид на процедурата

Видът на процедурата за възлагане (според видовете, предвидени в директивите за обществените поръчки).

Код

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

З

З

Н

Н

 

 

З

З

З

 

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

Н

Н

 

З

З

 

 

 

++

BT-88

Характеристики на процедурата

Главните характеристики на процедурата (напр. описание на отделните етапи) и информация къде може да бъдат намерени всички правила за процедурата. Тази информация трябва да бъде представена, когато процедурата не е сред посочените в директивите за обществените поръчки, напр. при концесиите, за социални и други особени услуги и при доброволно обявяване на процедурите за възлагане, когато стойността е под праговете за обществените поръчки в ЕС.

Текст

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

З

З

 

 

Н

Н

Н

Н

З

З

Н

Н

Н

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

++

BT-106

Ускорена процедура

При такава процедура срокът за получаване на заявленията за участие или офертите може да бъде намален поради неотложността на случая.

Показател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Обосновка за ускорена процедура

Обосновка за използването на ускорена процедура.

Текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

Н

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Код на обосновката за пряко възлагане

Обосновка за използването на процедура, която позволява пряко възлагане на поръчките, т.е. процедура, при която не се изисква публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз.

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

З

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Обосновка за пряко възлагане – идентификатор на предишна процедура

Идентификатор на предишна процедура, обосноваваща използването на процедура, която позволява пряко възлагане на поръчките, т.е. процедура, при която не се изисква публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз.

Идентификатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

З

 

 

 

 

 

++

BT-135

Текст на обосновката за пряко възлагане

Обосновката за използването на процедура, която позволява пряко възлагане на поръчките, т.е. процедура, при която не се изисква публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз.

Текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

Н

Н

З

 

 

 

 

 

++

BT-31

Максимален брой на позволените обособени позиции

Максималният брой на обособените позиции, за които може да подаде оферти един оферент.

Число

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

З

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Изискване за оферти за всички обособени позиции

Оферентът трябва да подаде оферти за всички обособени позиции.

Показател

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Максимален брой на обособените позиции, за които може да бъде възложена поръчка

Максималният брой на обособените позиции, за които може да бъде възложена поръчка (поръчки) на един оферент.

Число

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Възлагане на поръчка за група обособени позиции

Оферентите могат да подават оферти не само за отделните обособени позиции, но и за групите обособени позиции, представени тук. Тогава купувачът може да сравни офертите, подадени за групите обособени позиции, с офертите, подадени за обособените позиции, и да прецени коя възможност най-добре отговаря на критериите за възлагане. За всяка група от обособени позиции трябва да има ясни критерии за възлагане.

-

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Идентификатор на група

Идентификаторът на група обособени позиции в процедурата.

Идентификатор

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Идентификатор на обособените позиции от групата

Идентификатор на няколко обособени позиции в рамките на тази процедура. Тези обособени позиции образуват група, за която може да се подаде и оцени една оферта.

Идентификатор

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Втори етап

Информация за втория етап от двуетапна процедура. Тази информация може да се различава според обособената позиция.

-

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Минимален брой кандидати

Минималният брой кандидати, които трябва да бъдат поканени за втория етап на процедурата.

Число

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Показател за максималния брой кандидати

Има максимален брой на кандидатите, които трябва да бъдат поканени за втория етап на процедурата.

Показател

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Максимален брой кандидати

Максималният брой кандидати, които трябва да бъдат поканени за втория етап на процедурата.

Число

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Постепенно намаляване

Процедурата ще бъде извършена на няколко последователни етапа. На всеки етап може да бъдат отстранени някои участници.

Показател

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

З

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Не е необходимо договаряне

Купувачът си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти без допълнително договаряне.

Показател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Възнаграждения и жури

Информация за възнагражденията и журито в конкурс за проект. Тази информация може да се различава според обособената позиция.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Награда

Информация за стойността и мястото в класацията при наградата за победителя в конкурса за проект (напр. „10 000 евро – 1-во място“, „5 000 евро – 2-ро място“).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Стойност на наградата

Стойността на наградата (ако има такава) за победителя в конкурса за проект.

Стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Места, даващи право на награда

Сведение на заелите кое място (напр. първо, второ) в конкурс за проект се дава наградата.

Число

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Следваща поръчка

На един от победителите в конкурса ще бъдат възложени евентуалните поръчки за услуги, които следват провеждането на конкурса.

Показател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Възнаграждения – други сведения

Допълнителна информация за последващи поръчки, награди и плащания (напр. непарични награди, плащания за участие).

Текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Задължителен характер на решението на журито

Решението на журито е задължително за купувача.

Показател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Име на члена на журито

Име на члена на журито.

Текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Име/фирма на участника

Име/фирма на подбран вече участник. Даден участник може вече да е бил подбран към момента на публикуването на обявлението за конкурс за проект, защото например информацията за участието на световнопризнат архитект е предназначена за насърчаване на потенциалните кандидати да участват в конкурса.

Текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Основания за изключване

Кратко описание на критериите за личното положение на оферентите, което може да доведе до изключването им. Тук може да се включи списък на всички такива критерии и да се укаже изискваната информация (напр. собственоръчна декларация, документация). Може да се включат и особени основания за изключване, прилагани от държава членка.

-

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Основания за изключване

Кратко описание на критериите за личното положение на оферентите, което може да доведе до изключването им. Тук може да се включи списък на всички такива критерии и да се укаже изискваната информация (напр. собственоръчна декларация, документация). Може да се включат и особени основания за изключване, прилагани от държава членка.

Текст

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Критерии за подбор

Информация за критерия или критериите за подбор. Трябва да се посочат всички критерии. Тази информация може да се различава според обособената позиция.

-

 

 

 

 

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Вид на критериите за подбор

Критерият или критериите се отнасят напр. до икономическото и финансовото състояние или техническите и професионалните способности.

Код

 

 

 

 

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Използвани критерии за подбор

Критерият или критериите от даден вид са използвани, не са използвани или (при обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура или за намаляване на сроковете) все още няма сведения за използването им.

Код

 

 

 

 

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Наименование на критериите за подбор

Наименованието на критерия или критериите за подбор.

Текст

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Описание на критериите за подбор

Кратко описание на критерия или критериите за подбор, в т.ч. минимални изисквания, изисквана информация (напр. собственоръчна декларация, документация) и начин на използване на критерия или критериите за подбор на кандидатите, които да бъдат поканени за участие на втория етап от процедурата (ако е бил определен максимален брой на кандидатите).

Текст

 

 

 

 

 

 

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Критерии за подбор за участие на втория етап

Критерият или критериите ще бъдат използвани (само) за подбор на кандидатите, които да бъдат поканени за участие на втория етап от процедурата (ако е бил определен максимален брой на кандидатите).

Показател

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

З

З

З

 

З

З

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Число, свързано с критериите за подбор за участие на втория етап

Информация за число, свързано с критерия или критериите за подбор, използвани за подбор на кандидатите, които да бъдат поканени за участие на втория етап от процедурата.

-

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Число, свързано с критериите за подбор за участие на втория етап

Число, свързано с критерия или критериите за подбор.

Число

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Число, свързано с критериите за подбор за участие на втория етап – тегло

Сведение дали числото, свързано с критерия или критериите за подбор, е вид тегло (напр. процентен дял).

Код

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Число, свързано с критериите за подбор за участие на втория етап – праг

Сведение дали числото, свързано с критерия или критериите за подбор, е вид праг (напр. минимална оценка, максимален брой на минаващите оферти с най-висока оценка).

Код

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

 

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Други изисквания

Информация за всякакви други изисквания за участие в процедурата и условия на бъдещия договор. Изискванията трябва да съдържат описание на методите, с помощта на които ще бъде проверено изпълнението им. Тази информация може да се различава според обособената позиция. При обявление за предварителна информация, използвано само за информация, тази информация може да се различава според частта на обявлението, която по-късно може да стане обособена позиция или самостоятелна процедура.

-

 

 

 

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Запазено участие

Сведение дали участието е запазено за определени организации (напр. защитени предприятия, организации със задачи по предоставяне на обществени услуги).

Код

 

 

 

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Квалификация на изпълнителния персонал

Сведение дали трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката.

Код

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

З

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Разрешение за достъп до класифицирана информация

Изисква се разрешение за достъп до квалифицирана информация.

Показател

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Краен срок за разрешението за достъп до класифицирана информация

Крайният срок, до който оферентите без разрешение за достъп до класифицирана информация могат да го получат.

Дата

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Описание на разрешението за достъп до класифицирана информация

Допълнителна информация за разрешението за достъп до класифицирана информация (напр. какво равнище на разрешението се изисква, кои членове на екипа трябва да го притежават, дали е необходимо още за получаването на документацията за поръчката, или само за изпълнението ѝ).

Текст

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Условия на договора

Информацията за условията на бъдещия договор. Тази информация може да се различава според обособената позиция. При обявление за предварителна информация, използвано само за информация, тази информация може да се различава според частта на обявлението, която по-късно може да стане обособена позиция или самостоятелна процедура.

-

 

 

 

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

Н

++

BT-736

Запазено изпълнение

Сведение дали изпълнението на поръчката трябва да бъде изпълнено в рамките на програми за защитена заетост.

Код

 

 

 

Н

Н

Н

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З