ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 269

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
23 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1751 на Комисията от 21 октомври 2019 година за вписване на наименованието Havarti (ЗГУ) в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1752 на Комисията от 25 февруари 2019 година за установяване на въпросници във връзка с докладите, изготвяни от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета, и за определяне на формата и честотата на тези доклади (нотифицирано под номер C(2019) 1423)  ( 1 )

5

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2016/1790 на Съвета от 12 февруари 2016 година за сключване на Ревизия 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (Ревизирана спогодба от 1958 година) ( OB L 274, 11.10.2016 г. )

12

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето ( OB L 009, 11.1.2019 г. )

13

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1751 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2019 година

за вписване на наименованието „Havarti“ (ЗГУ) в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 15, параграф 1 и член 52, параграф 3, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 изпратеното до Комисията на 5 октомври 2010 г. заявление на Дания за регистриране на наименованието „Havarti“ като защитено географско указание бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Германия, Испания, U.S. Dairy Export Council съвместно с National Milk Producers Federation и International Dairy Foods Association, Службата на търговския представител на Съединените щати, Министерството на външните работи и търговията на Нова Зеландия, Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) и Dairy Australia Limited, с подкрепата на австралийското правителство, възразиха срещу регистрацията в съответствие с член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Въпросните възражения бяха счетени за допустими.

(3)

В Комисията постъпиха също така две уведомления за възражение от „Camara Nacional de Productores de Leche“ от Коста Рика и от „Asociación de Desarollo Lácteo“ (ASODEL) на Гватемала. Не бяха получени обаче мотивирани уведомления за възражение в съответствие с член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(4)

Комисията прикани заинтересованите страни, предявили допустимите възражения, да започнат подходящи консултации. По искане на Дания, в съответствие с член 51, параграф 3, последната алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, с писма от 5 август 2014 г. и 22 септември 2014 г. Комисията удължи срока за всяка от текущите консултации с допълнителни три месеца.

(5)

Предвид обстоятелството, че не бе постигнато съгласие в рамките на предвидения срок, Комисията следва да приеме акт за изпълнение за вземане на решение относно регистрацията в съответствие с процедурата, посочена в член 52, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(6)

Вносителите на възраженията твърдят, че „Havarti“ не притежава специфично качество, репутация или други характеристики, които могат да бъдат отдадени на географския произход. Те считат, че регистрацията на наименованието би могла да подведе потребителите по отношение на истинската идентичност на продукта, предвид репутацията и известността на съществуваща марка. По тяхно мнение регистрацията би застрашила също така съществуването на идентично наименование, марки и продукти, които са били законно на пазара в продължение на поне 5 години. Освен това те твърдят, че въпросното наименование по презумпция се е превърнало в родово поради следните причини: спрямо „Havarti“ се прилага стандарт от Кодекс алиментариус от 1966 г. насам; „Havarti“ е включено в приложение Б към Конвенцията от Стреза от 1951 г. и за него има отделна тарифна линия. „Havarti“ се произвежда и консумира в няколко държави от ЕС и извън ЕС, като някои от тях имат специален правен стандарт за него.

(7)

Комисията извърши оценка на аргументите, изложени в мотивираните възражения, с оглед на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012, като взе предвид резултатите от съответните консултации, проведени между заявителя и вносителите на възраженията, и стигна до заключението, че наименованието „Havarti“ следва да бъде регистрирано.

(8)

Във връзка с твърдението, че наименованието „Havarti“ не отговаря на изискванията на член 5 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, следва да се отбележи, че регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание е заявена въз основа на репутацията на продукта, която се отдава на неговия географски произход, по смисъла на член 5, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(9)

Дания представи няколко специализирани публикации и справочни материали, които ясно показват съществуването на основаваща се на репутацията връзка между Дания и „Havarti“. Това сирене е получило множество отличия и награди на различни национални и международни форуми. Репутацията на продукта се основава и на неговия специфичен метод на производство и на натрупаното с годините „ноу-хау“ в тази връзка.

(10)

В хода на процедурата за предявяване на възражения датските органи направиха уточнението и че репутацията на „Havarti“ е плод на законодателни инициативи и на продължила повече от 100 години качествена работа.

(11)

Що се отнася до територията на ЕС, „Havarti“ се произвежда главно в Дания. Към датата на подаване на заявлението Испания, Германия, Полша, Финландия и Естония също са произвеждали ограничени количества. Производството на „Havarti“ в тези държави членки само по себе си не може да постави под въпрос връзката на „Havarti“ с Дания. Количествата са твърде ограничени в сравнение с общото производство в Дания. По-специално, производството на сирене с етикета „Havarti“ в Испания е започнало едва през 2010 г. и е нараснало по-чувствително едва след като Дания е подала до Комисията заявлението си за регистрация на наименованието „Havarti“ като ЗГУ.

(12)

Дания представи доказателства за това, че преобладаващата част от датските потребители действително признават трайната връзка на „Havarti“ с Дания. Резултатите от извършено проучване позволяват да се направи заключението, че огромното мнозинство от датските потребители познават „Havarti“ и го свързват с Дания. „Havarti“ е твърде слабо познато извън Дания.

(13)

Испания също представи резултатите от проучване в рамките на допитване, проведено в Испания, по въпроса познават ли потребителите сиренето „Havarti“ и неговия произход. Резултатите от това проучване не са убедителни. На практика делът на лицата, непознаващи този продукт и неговия датски произход, е висок. Потребителите посочват няколко различни страни на произход на „Havarti“. Подобно непознаване на продукта и на неговия датски произход не може да се разглежда като категорично потвърждение за наличието на осведоменост за евентуалния родов характер на наименованието.

(14)

Вносителите на възраженията освен това заявиха, че наименованието не трябва да бъде регистрирано, тъй като би могло да подведе потребителите по отношение на истинската идентичност на продукта, предвид репутацията и известността на съществуваща марка. Репутацията или известността на която и да било относима марка обаче не бе доказана. Не бе обяснено и как именно потребителите биха били подведени.

(15)

Освен това вносителите на възражения от трети държави считат, че регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание би застрашила съществуването на идентичното наименование „Havarti“ на марки и продукти, които законно са произвеждани и предлагани на пазара в продължение на повече от 5 години, като това е едно от основанията за възражение, предвидени в член 10, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(16)

Изглежда, че вносителите на възражения от трети държави, предявени в рамките на настоящата процедура за предявяване на възражение, не са предлагали сирене, носещо наименованието „Havarti“, на пазара на ЕС. Поради това съществуването на продукт, носещ наименованието „Havarti“ и произвеждан в тези трети държави, не е засегнато от регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание в ЕС.

(17)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 не се прилага на територията на трети държави. Поради това регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание в съответствие с Регламент (ЕС) № 1151/2012 не е в състояние да накърни използването на наименованието „Havarti“ на пазарите на трети държави.

(18)

Що се отнася до марките, които вече са регистрирани, за които има подадено заявление или които са се наложили в резултат на добросъвестна употреба на територията на ЕС преди датата, на която е подадено заявлението на Дания за регистрация на наименованието „Havarti“, в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 те не са засегнати от регистрацията на защитено географско указание.

(19)

Испания и Германия заявиха, че произвеждат сирене, което се нарича „Havarti“. Поради това регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание в съответствие с Регламент (ЕС) № 1151/2012 би трябвало да застраши съществуването на наименованието „Havarti“, отнасящо се за продукта, изработен в Испания и Германия, което е идентично с наименованието, за чиято регистрация е подадено заявление на 5 октомври 2010 г.

(20)

От предоставената на Комисията информация, съдържаща се в уведомленията за възражение на Германия и Испания, става видно, че през 2010 г. в Испания е започнало производството на сирене, носещо наименованието „Havarti“, като то е достигнало 5100 тона през 2014 г. В Германия са налични данни само за производството през 2012 г. (2571 тона), като е направено уточнението, че Германия произвежда сирене, носещо наименованието „Havarti“, в продължение на повече от 20 години. С оглед на гореизложеното, в съответствие с член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 следва да се предвиди прилагането на преходни периоди за операторите в Испания и Германия, които са започнали да предлагат на пазара сирене, носещо наименованието „Havarti“, преди датата на подаване на заявлението на Дания до Комисията, за да им се даде възможност да продължат да използват застрашеното от регистрацията наименование, докато тече адаптирането на продукцията им на пазара. Целесъобразно е да се предвиди период от 5 години за германските и испанските производители.

(21)

На последно място, вносителите на възражения представиха няколко доказателства, които според тях свидетелстват за родовия характер на въпросното наименование. Наличието на конкретен стандарт на Кодекс Алиментариус, също както включването на „Havarti“ в приложение Б към Конвенцията от Стреза, обаче не предполага непременно, че посоченото наименование е станало родово. Тарифните кодове са свързани с митническите въпроси и поради това не са релевантни за правата върху интелектуална собственост. Родовият статут в ЕС може да се прецени само през призмата на възприятието на потребителите на територията на ЕС.

(22)

Що се отнася до данните за производството и възприемането на „Havarti“ в рамките на ЕС, което беше оценено по повод твърдението за липса на връзка между продукта и географския район, следва да се заключи, че наименованието „Havarti“ не е станало родово в рамките на ЕС.

(23)

Предоставените данни във връзка с производството и предлагането на пазара на „Havarti“ извън ЕС не са релевантни, предвид принципа на териториалност, присъщ за правата върху интелектуална собственост като цяло и по-специално за Регламент (ЕС) № 1151/2012, по силата на който е целесъобразно да се оцени възможният родов характер на дадено наименование по отношение на територията на ЕС. Възприемането на този термин извън ЕС и възможното съществуване на свързани с него регулаторни производствени стандарти в трети държави не се считат за релевантни за настоящото решение, независимо дали с въпросните стандарти се установяват или не права за използване на обозначения при етикетиране.

(24)

Предложението на вносителите на възражения като алтернативно решение да се регистрира наименованието „Danish Havarti“ не може да бъде прието, тъй като то няма да отговаря на условията, предвидени в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(25)

С цел да се даде възможност за изчерпване на вече произведените или пуснати на пазара стокови наличности началото на прилагане на настоящия регламент следва да се отложи.

(26)

С оглед на гореизложеното наименованието „Havarti“ следва да бъде вписано в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“.

(27)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по качеството на селскостопанските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованието „Havarti“ (ЗГУ) се регистрира.

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.3. Сирена от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) №°668/2014 на Комисията (3).

Член 2

В течение на преходен период от 5 години, считано от датата на прилагане на настоящия регламент, наименованието „Havarti“ може да продължи да се използва от оператори, установени в Германия и Испания, които са започнали да предлагат на пазара сирене, носещо наименованието „Havarti“, преди 5 октомври 2010 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 12 май 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 20, 23.1.2014 г., стр. 9.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


РЕШЕНИЯ

23.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/5


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1752 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2019 година

за установяване на въпросници във връзка с докладите, изготвяни от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета, и за определяне на формата и честотата на тези доклади

(нотифицирано под номер C(2019) 1423)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (1), и по-специално член 18, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852 държавите членки са длъжни до 1 януари 2020 г. и на подходящи интервали от време след това да представят на Комисията и публикуват в интернет доклад с информация, отнасяща се до изпълнението на посочения регламент, както и някои други видове информация, изброени в същата разпоредба.

(2)

Въпросниците, които ще се използват от държавите членки при представянето на докладите в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, следва да бъдат изготвени по такъв начин, че да подпомагат Комисията при представянето на доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и прегледа на посочения регламент съгласно член 19, параграф 2 от него. Те също така следва да предоставят възможност на Съюза да изпълнява задължението си за докладване съгласно член 21 от Конвенцията Минамата относно живака (наричана по-нататък „конвенцията“), приета на 10 октомври 2013 г. година в Кумамото (Япония).

(3)

Въпреки че в съответствие с член 18, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/852 въпросниците за докладване, предвидени в същия регламент, не трябва да дублират задълженията за докладване на страните по конвенцията, както са определени в Решение MC-1/8, прието на първото заседание (2) на Конференцията на страните по конвенцията, е целесъобразно въпросниците да обхващат някои елементи на докладването, определени в Решение MC-1/8, така че изискваната информация да бъде разяснена по-подробно и да се подпомогне ефективното оценяване на изпълнението на Регламент (ЕС) 2017/852.

(4)

Информацията относно вноса на живак и на смеси на живака, при които концентрацията на живак е най-малко 95 тегловни процента, следва да бъде докладвана ежегодно, тъй като неподходящото управление на това вещество има силно потенциално въздействие върху околната среда и общественото здраве. Въпреки това, с оглед облекчаване на административната тежест, задължението за представяне на такава информация следва да не се прилага, когато държава членка представи на Комисията копие от формуляра (или формулярите), използван за даване или отказване на писмено съгласие за внос в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/852.

(5)

Когато информацията, която ще бъде докладвана, е свързана с географското местоположение на стопански субекти, като например промишлени инсталации и обекти, тя следва да се докладва в съответствие с Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(6)

Въпросниците следва да обхващат основните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/852, включително относно постепенното прекратяване на производствените процеси, включващи употребата на живак или живачни съединения, дейностите, свързани с ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, използването на дентална амалгама, като и наличието на съществени затруднения при изпълнението на други разпоредби от същия регламент. Те също така следва да изискват представянето на информация по ключовите показатели за изпълнението, включително данни относно търговията с живак и относно съхраняваните и обезврежданите количества живак.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на докладването пред Комисията относно изпълнението на член 4 от Регламент (ЕС) 2017/852 в съответствие с член 18, параграф 1 от посочения регламент държавите членки използват въпросника, установен в приложение I към настоящото решение.

2.   Информацията, посочена в точка 1.1 от приложение I, се представя на Комисията до 31 януари всяка година (N), като обхваща годината на докладване N-1.

Информацията, посочена в точка 1.2 от приложение I, се представя на Комисията до 30 септември всяка година (N), като обхваща годината на докладване N-1.

3.   Информацията, посочена в точка 1.1 от приложение I, не се изисква, когато държава членка представи на Комисията копие от формуляра (или формулярите), използван за даване или отказване на писмено съгласие за внос в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/852 по време на годината на докладване N-1. Държавите членки представят такива копия най-късно до 31 януари всяка година (N), като те обхващат годината на докладване N-1, или могат да изберат да ги представят по всяко време през периода на докладване N-1.

Член 2

1.   За целите на докладването пред Комисията, в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, с изключение на докладването относно изпълнението на член 4 от същия регламент, държавите членки следва да използват въпросника, установен в приложение II към настоящото решение.

2.   Информацията, установен в приложение II, се представя на Комисията съгласно следния график:

а)

първият доклад, обхващащ годините на докладване 2017 и 2018, се представя най-късно до 1 януари 2020 г.;

б)

вторият доклад, обхващащ периода на докладване 2019—2020 г., се представя най-късно до 30 септември 2021 г.;

в)

третият доклад, обхващащ периода на докладване 2021—2022 г., се представя най-късно до 30 септември 2023 г.;

г)

четвъртият доклад, обхващащ периода на докладване 2023—2024 г., се представя най-късно до 30 септември 2025 г.;

д)

петият доклад, обхващащ периода на докладване 2025—2028 г., се представя най-късно до 30 септември 2029 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2019 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 1.

(2)  Решение MC-1/8 График и формат на докладване на страните, Доклад на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака във връзка с работата на нейното първо заседание (http://www.mercuryconvention.org).

(3)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Въпросник

Информация относно ограниченията за внос, която трябва да бъде предоставена от държавите членки на Комисията за целите на докладването относно изпълнението на Регламент (ЕС) 2017/852

Член 4:

Ограничения за внос

1.   Дала ли е държавата членка писмено съгласие за вноса на живак или вноса на смеси на живака за употреба, разрешена в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/852?

Ако отговорът е „да“, представете следната информация:

1.1.

Живак и смеси на живака като неотпадъчен материал (1)

i)

количество внесен живак или смеси на живака;

ii)

предвидена употреба на внесения живак или на смесите на живака (т/г. за предвидена употреба).

1.2.

Отпадъци от живак

i)

количество внесени отпадъци от живак;

ii)

предвидени операции по обезвреждане или оползотворяване (т/г. за предвидена операция) (2):

в случай на внос, предназначен за операция по временно обезвреждане или оползотворяване, представете информация относно предвидените последващи операции по окончателното обезвреждане или оползотворяване (3);

в случай на внос, предназначен за операции по оползотворяване, различни от операциите по временно оползотворяване, представете информация относно предвидената употреба на материала, получен при операциите по окончателно оползотворяване.


(1)  По въпрос 1.1 не се изисква информация, когато държавата членка предостави на Комисията копие от формуляра (или формулярите), използван за даване или отказване на писмено съгласие за внос в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/852 по време на годината на докладване N-1.

(2)  Информацията относно видовете операции по обезвреждане или по оползотворяване се докладва посредством кодовете, установени в раздели А и Б на приложение IV към Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 3).

(3)  Операции по временно обезвреждане и временно оползотворяване, както са определени в член 2, съответно точки 5 и 7 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Въпросник

Информация, различна от ограниченията за внос, която трябва да бъде представена от държавите членки на Комисията

за целите на докладването относно изпълнението на Регламент (ЕС) 2017/852

Забележка 1: Ако отговорът на въпрос 1.2 и/или 2.1 е „да“, информацията относно съответните подвъпроси 1.2, подточки i)—v) и/или 2.1, подточка i) не се изисква, когато цялата информация е включена в доклада, представен от държавата членка в съответствие със задължението ѝ за докладване, установено по силата на член 21 от Конвенцията Минамата, и когато съответният доклад е представен на Комисията в съответствие с член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852.

Забележка 2: Отговорите на въпросите, отбелязани със звездичка(*), не са задължителни.

1.   Член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/852: Промишлени дейности

1.1.

Извършено ли е постепенно прекратяване — до датите, посочени в част I от приложение III към Регламент (ЕС) 2017/852) — на следните производствени процеси, които включват употребата на живак и живачни съединения (1)?

1.1.1.

Производство на винилхлориден мономер (предвидено е постепенно прекратяване в срок до 1 януари 2022 г.)

Ако отговорът е „не“, представете следната информация:

i)

причини за продължаването на този производствен процес след определената дата на постепенно прекратяване;

ii)

взети или планирани мерки за постепенното прекратяване на този производствен процес и съответния им график.

1.1.2.

Хлоралкална промишленост (предвидено е постепенно прекратяване в срок до 11 декември 2017 г.)

Ако отговорът е „не“, представете следната информация:

i)

причини за продължаването на този производствен процес след определената дата на постепенно прекратяване;

ii)

взети или планирани мерки за постепенното прекратяване на този производствен процес и съответния им график.

1.1.3.

Производство на натриев или калиев метилат и етилат (предвидено е постепенно прекратяване в срок до 1 януари 2028 г.)

Ако отговорът е „не“, представете следната информация:

i)

причини за продължаването на този производствен процес след определената дата на постепенно прекратяване;

ii)

взети или планирани мерки за постепенното прекратяване на този производствен процес и съответния им график.

1.1.4.

Производство на полиуретан (предвидено е постепенно прекратяване в срок до 1 януари 2018 г.)

Ако отговорът е „не“, представете следната информация:

i)

причини за продължаването на този производствен процес след определената дата на постепенно прекратяване;

ii)

взети или планирани мерки за постепенното прекратяване на този производствен процес и съответния им график.

1.2.

Има ли съоръжения на територията на държавата членка, в които се произвеждат натриев или калиев метилат или етилат посредством производствен процес, включващ употребата на живак и живачни съединения, както е посочено в част II от приложение III към Регламент (ЕС) 2017/852?

Ако отговорът е „да“, представете за всяко съответно съоръжение следната информация:

i)

уникален идентификатор, съобразен с изискванията на Директива 2007/2/ЕО;

ii)

годишен оперативен капацитет на всяко съоръжение (т/г.) за 2017 г. и за следващите години;

iii)

дали живакът от първичния добив на живак е използван или все още се използва във всяко едно от тези съоръжения;

iv)

нивото в единица продукция на преките и непреките изпускания на живак и на живачни съединения във въздуха, водата и почвата (изразено в kg живак и живачни съединения за kt произведен натриев или калиев метилат или етилат) за 2010 г. от всяко съоръжение;

v)

нивото в единица продукция на преките и непреките изпускания на живак и на живачни съединения във въздуха, водата и почвата (изразено в kg живак и живачни съединения за kt произведен натриев или калиев метилат или етилат) за 2020 г. и за следващите години от всяко съоръжение.

2.   Член 9 от Регламент (ЕС) 2017/852: Ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато

2.1.

Има ли държавата членка доказателства за извършване на практики на амалгамиране с живак, предназначени за извличане на злато на нейна територия, които надхвърлят изолирани случаи?

Ако отговорът е „да“, представете следната информация:

(i)

Дали компетентният орган на държавата членка е изготвил и прилага национален план относно ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852 и приложение IV към него?

Ако отговорът е „да“, представете връзка към интернет страница с националния план относно ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато.

Ако отговорът е „не“, представете информация за причините, поради които такъв национален план относно ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато не е изготвен и не се прилага, както и информация за взетите и/или планираните мерки за установяване на национален план и съответния им график.

3.   Член 10 от Регламент (ЕС) 2017/852: Дентална амалгама

3.1.

Среща ли държавата членка съществени предизвикателства при изпълнението на член 10 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно денталната амалгама?

Ако отговорът е „да“, представете следната информация:

i)

естество и мащаб на предизвикателствата;

ii)

взетите или планираните мерки за преодоляване на тези предизвикателства и съответния им график.

4.   Член 12 от Регламент (ЕС) 2017/852: Докладване относно големи източници

4.1.

Представете в съответствие с член 18, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/852 следните обобщения на информацията, която икономическите оператори са изпратили на компетентните органи на държавата членка съгласно член 12, параграфи 1 и 2 от посочения регламент:

4.1.1.

Списък на съответните съоръжения по вид големи източници, посочени в член 11, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/852 и съответният им идентификатор:

i)

хлоралкална промишленост:

списък на съоръженията;

уникални идентификатори, съобразени с изискванията на Директива 2007/2/ЕО;

ii)

пречистване на природен газ:

списък на съоръженията;

уникални идентификатори, съобразени с изискванията на Директива 2007/2/ЕО;

iii)

дейности по добив и топене на цветни метали:

списък на съоръженията;

уникални идентификатори, съобразени с изискванията на Директива 2007/2/ЕО;

4.1.2.

Общо количество отпадъци от живак (изразено в тонове), което се съхранява във всяко съоръжение, посочено във въпрос 4.1.1, подточки i), ii) и iii), към 31 декември на всяка година на докладване в рамките на всеки период на докладване.

4.1.3.

Общо количество отпадъци от живак (изразено в тонове), което се изпраща ежегодно на следните съоръжения за отпадъци от всяко съоръжение, посочено във въпрос 4.1.1, за всяка една година от периода на докладване:

i)

общо количество отпадъци от живак, което се изпраща на съоръженията, извършващи временното съхраняване на отпадъци от живак;

ii)

общо количество отпадъци от живак, което се изпраща на съоръженията, извършващи преобразуването и, ако е приложимо, втвърдяването на отпадъци от живак;

iii)

oбщо количество отпадъци от живак, което се изпраща на съоръженията, извършващи постоянното съхраняване на отпадъци от живак.

4.2.

* Всяка друга имаща отношение информация, която държавата членка желае да оповести.

5.   Член 18, параграф 1, букви г) и д) от Регламент (ЕС) 2017/852: Друго докладване, изисквано по силата на член 18 от Регламент (ЕС) 2017/852

5.1.

Представете следната информация относно живака, който се намира на територията на държавата членка:

i)

списък на обектите, в които към 31 декември на всяка година на докладване се намират повече от 50 метрични тона живак, различен от отпадъците от живак, както и списък на уникалните идентификатори, съобразени с изискванията на Директива 2007/2/ЕО;

ii)

общо количество живак (изразено в тонове), различно от отпадъците от живак, съхранявано във всеки обект, посочен в подточка i), към 31 декември на всяка година на докладване.

5.2.

Представете следната информация относно отпадъците от живак, които се намират на територията на държавата членка:

i)

списък на обектите, в които към 31 декември на всяка година на докладване са събрани повече от 50 метрични тона отпадъци от живак, както и списък на уникалните идентификатори, които следват изискванията на Директива 2007/2/ЕО;

ii)

общо количество отпадъци от живак (изразено в тонове), събрано във всеки обект, посочен в подточка i), към 31 декември на всяка година на докладване.

5.3.

Представете следната информация, aко e представена на държавата членка:

i)

списък на източниците на доставки на живак над 10 метрични тона живак на година, както и списък на уникалните идентификатори, съобразени с изискванията на Директива 2007/2/ЕО;

ii)

общо количество живак, изразено в тонове, доставено от всеки източник, посочен в подточка i), към 31 декември на всяка година на докладване.

6.   Заключителни въпроси

6.1.

* Среща ли държавата членка други съществени предизвикателства при изпълнението на Регламент (ЕС) 2017/852?

Ако отговорът е „да“, представете следната информация:

i)

обяснение на срещаните предизвикателствата;

ii)

информация относно взетите или планираните мерки за преодоляване на срещнатите затруднения и съответния им график.

6.2.

* Държавата членка може да сподели информация относно други предприети или планирани инициативи за насърчаване на изпълнението на нормативната уредба.

(1)  Отговорите на въпроси 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.4, както и информация във връзка с тях, се изискват единствено в първия доклад, който трябва да се представи след съответните дати за постепенно прекратяване на производствените процеси.


Поправки

23.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/12


Поправка на Решение (ЕС) 2016/1790 на Съвета от 12 февруари 2016 година за сключване на Ревизия 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“)

(Официален вестник на Европейския съюз L 274 от 11 октомври 2016 г.)

1.В съдържанието и на страница 2 в заглавието на решението

вместо:

„12 февруари 2016 година“

да се чете:

„17 юни 2016 година“.

2.На страница 3 в заключителната формулировка

вместо:

„Съставено в Брюксел на 12 февруари 2016 година.“

да се чете:

„Съставено в Люксембург на 17 юни 2016 година.“


23.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/13


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето

(Официален вестник на Европейския съюз L 9 от 11 януари 2019 г.)

На страница 20, в член 40 параграф 2

вместо:

„2. Чрез дерогация от параграф 1 задължителните данни, посочени в член 41, параграф 1, номерът на партидата може да са разположени извън зрителното поле, посочено в същия параграф.“

да се чете:

„2. Чрез дерогация от параграф 1 задължителните данни, посочени в член 41, параграф 1, обозначението на вносителя и номерът на партидата може да са разположени извън зрителното поле, посочено в същия параграф.“

На страница 22, в член 45, параграф 1 трета алинея:

вместо:

„Първата и втората алинея не засягат членове 47 и 56.“

да се чете:

„Първата и втората алинея не засягат членове 46 и 55.“

На страница 29, в член 58 параграф 1:

вместо:

„1. Държавите членки могат да направят използването на данните, посочени в членове 49, 50, 52, 53 и 55 от настоящия регламент и член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, задължително, забранено или ограничено за произвежданите на тяхна територия лозаро-винарски продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, като въведат по-строги условия от предвидените в настоящата глава чрез съответните продуктови спецификации за тези лозаро-винарски продукти.“

да се чете:

„1. Държавите членки могат да направят използването на данните, посочени в членове 49, 50, 52, 53 и 55 от настоящия регламент и член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, задължително, забранено или ограничено за произвежданите на тяхна територия лозаро-винарски продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, като въведат по-строги условия от предвидените в настоящата глава чрез съответните продуктови спецификации за тези лозаро-винарски продукти.“