ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 268

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
22 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1745 на Комисията от 13 август 2019 година за допълване и изменение на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища, снабдяването на автомобилния транспорт с водород и снабдяването на автомобилния и водния транспорт с природен газ, както и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1746 на Комисията от 1 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи ( 1 )

6

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1747 на Комисията от 15 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на изискванията за някои свидетелства и сертификати за летателна правоспособност, правилата за организациите за обучение и компетентните органи ( 1 )

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1748 на Съвета от 7 октомври 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Управителния подкомитет по санитарните и фитосанитарните мерки, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с изменението на приложение V към глава 4 от това споразумение

53

 

*

Решение (ЕС) 2019/1749 на Съвета от 14 октомври 2019 година относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

73

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

22.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1745 НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2019 година

за допълване и изменение на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища, снабдяването на автомобилния транспорт с водород и снабдяването на автомобилния и водния транспорт с природен газ, както и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (1), и по-специално член 4, параграф 14, член 5, параграф 3 и член 6, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Една от целите на стандартизационната работа на Комисията е да се осигури определяне в европейските или международните стандарти на техническите спецификации за оперативна съвместимост на зарядните точки и точките за зареждане с гориво, посредством идентифициране на изискваните технически спецификации, като се вземат предвид съществуващите европейски стандарти и съответни международни стандартизационни дейности.

(2)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) Комисията поиска (3) от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и от Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) да разработят и приемат подходящи европейски стандарти или да заменят съществуващи европейски стандарти за снабдяването с електроенергия за целите на автомобилния транспорт, морския транспорт и плаването по вътрешните водни пътища; зареждането с водород за целите на автомобилния транспорт; зареждането с природен газ, включително с биометан, за целите на автомобилния транспорт, морския транспорт и плаването по вътрешните водни пътища.

(3)

Разработените от CEN и CENELEC стандарти бяха приети от европейския промишлен отрасъл, с оглед да се осигури мобилност в рамките на целия ЕС на превозни средства и плавателни съдове, задвижвани с алтернативни горива и енергоносители. CEN и CENELEC препоръчаха на Комисията да включи тези стандарти в правната рамка на Съюза. Техническите спецификации, посочени в приложение II към Директива 2014/94/ЕС, следва съответно да се допълнят или изменят.

(4)

Разпоредбите относно оперативната съвместимост в контекста на този делегиран регламент се отнасят строго до капацитета на зарядните точки и точките за зареждане с горива да захранват с енергия, съвместима с всички използвани в превозни средства технологии с оглед на осигуряването на безпроблемно използване на превозни средства, работещи с алтернативни горива, в целия ЕС.

(5)

CEN и CENELEC информираха Комисията за препоръчителните стандарти, приложими по отношение на зарядни точки за зареждане на моторни превозни средства от категория L. Стандартите EN 62196-2 „Щепселни съединения, съединители и входни устройства за пътни превозни средства. Контактно зареждане на пътни превозни средства. Изисквания към размерите за съвместимост и взаимозаменяемост на контактни щифтове и контактни гнезда, захранвани с променливо напрежение“ и IEC 60884-1 „Щепсели и щепселни кутии за битови и подобни предназначения — част 1: Общи изисквания“ следва да се прилагат за тези зарядни точки. Поради това точка 1.5 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъде съответно допълнена.

(6)

CEN и CENELEC информираха Комисията за препоръчителните стандарти, приложими по отношение на бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища. Стандартите EN 15869-2 „Плавателни съдове за плаване по вътрешни водни пътища. Съоръжения за електрическо свързване с брега, с трифазно напрежение 400 V, ток до 63 A, 50 Hz. Част 2: За това електрозахранване следва да се прилагат „Съоръжения на брега, изисквания за безопасност (в процес на изменение за увеличаване на ампеража от 63 на 125)“ и EN 16840 „Плавателни съдове за плаване по вътрешни водни пътища. Съоръжения за електрическо свързване с брега, с трифазно напрежение 400 V, ток най-малко 250 A, 50 Hz“ Поради това точка 1.8 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъде съответно допълнена.

(7)

CEN и CENELEC информираха Комисията за препоръчителните стандарти, приложими по отношение на станции за зареждане със сгъстен природен газ (CNG). Европейският стандарт EN ISO 16923 „Станции за зареждане с природен газ. Станции за зареждане на превозни средства със сгъстен природен газ (CNG)“ обхваща проектирането, изграждането, експлоатацията, контрола и техническото поддържане на станции за зареждане със сгъстен природен газ (CNG) на превозни средства, включително оборудването и устройствата за безопасност и управление. Този европейски стандарт се прилага и за части от станция за зареждане, в които природният газ е в газообразно състояние и които разпределят CNG от втечнен природен газ (L-CNG) съгласно EN ISO 16924. Той също така се прилага за биометан, подобрен метан от каменовъглени залежи (CBM) и зареждане с газ от изпаряване на втечнен природен газ (на място или във външна инсталация). Елементите от стандарта EN ISO 16923, осигуряващи оперативната съвместимост между станциите за зареждане със CNG и превозните средства, следва да се прилагат за точките за зареждане със CNG. Поради това точка 3.4 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъде съответно допълнена.

(8)

CEN и CENELEC информираха Комисията за препоръчителните стандарти, приложими по отношение на станции за зареждане с втечнен природен газ (LNG). Европейският стандарт EN ISO 16924 „Станции за зареждане с природен газ. Станции за зареждане на превозни средства с втечнен природен газ (LNG)“ в актуалната си версия определя проектирането, изграждането, експлоатацията, техническото поддържане и контрола на станции за зареждане с втечнен природен газ (LNG) на превозни средства, включително оборудването и устройствата за безопасност и управление. Този европейски стандарт също така определя проектирането, изграждането, експлоатацията, техническото поддържане и контрола на станции за зареждане, използващи втечнен природен газ като източник „на място“ за зареждане на превозни средства със сгъстен природен газ (станции за зареждане с L-CNG), включително устройствата за безопасност и управление на станцията и специалното оборудване за станции за зареждане с L-CNG. Европейският стандарт обхваща станции за зареждане със следните характеристики: частен достъп; публичен достъп (самообслужване или обслужване); подаване с измерване и подаване без измерване; станции за зареждане с постоянни съоръжения за съхранение на LNG; станции за зареждане с подвижни съоръжения за съхранение на LNG. Европейският стандарт EN ISO 12617 „Пътни превозни средства. Накрайник за зареждане на втечнен природен газ (LNG). Накрайник за работно налягане 3,1 MPa“ в актуалната си версия определя щуцерите и резервоарите за зареждане на втечнен природен газ (LNG), изработени изцяло от нови и неизползвани части и материали, за пътни превозни средства, задвижвани с LNG. Накрайникът за зареждане на LNG се състои, според случая, от резервоар със защитна капачка (монтирани на превозното средство) и щуцер. Този европейски стандарт е приложим само за такива устройства, проектирани за максимално работно налягане 3,4 MPa (34 bar) и за превозни средства, които използват LNG като гориво и имат стандартизирани компоненти за свързване. Елементите от стандарта EN ISO 16924, осигуряващи оперативната съвместимост на станциите за зареждане с LNG, и стандартът EN ISO 12617, определящ спецификациите за накрайниците за зареждане, следва да се прилагат за точките за зареждане с LNG. Поради това точка 3.2 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъде съответно допълнена.

(9)

CEN и CENELEC информираха Комисията за препоръчителните стандарти, приложими по отношение на точките за зареждане на плавателни съдове за плаване по вътрешните водни пътища или на морски кораби. Европейският стандарт EN ISO 20519 „Кораби и морски технологии. Спецификации за бункероване на кораби, задвижвани с втечнен природен газ“ разграничава точките за зареждане на морски кораби и на плавателни съдове за плаване по вътрешните водни пътища. За морските кораби, които не попадат в обхвата на Международния правилник за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние (Правилника IGC), точките за зареждане с LNG следва да съответстват на стандарт EN ISO 20519. Същевременно, за плавателните съдове за плаване по вътрешните водни пътища точките за зареждане с LNG следва да съответстват на стандарт EN ISO 20519 (части 5.3—5.7) единствено за целите на оперативната съвместимост. Европейският стандарт EN ISO 20519 следва да се прилага за точките за зареждане за морски кораби, а същият европейски стандарт (части 5.3—5.7) следва да се прилага за точките за зареждане за плавателни съдове за плаване по вътрешните водни пътища. Поради това точка 3.1 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъде съответно допълнена.

(10)

CEN и CENELEC информираха Комисията за препоръчителния стандарт, приложим по отношение на пунктовете за зареждане с водород, разпределящи газообразен водород и включващи протоколи за пълнене. Европейският стандарт EN 17127 „Пунктове на открито за зареждане с водород, разпределящи газообразен водород и включващи протоколи за пълнене“ в актуалната си версия определя оперативната съвместимост на проектирането, изграждането, експлоатацията, контрола и техническото поддържане на станции за зареждане на превозни средства с газообразен водород. Изискванията за осигуряване на оперативна съвместимост, описани в стандарт EN 17127, следва да се прилагат за пунктове за зареждане с водород, като същият европейски стандарт следва да се прилага за съответните протоколи за пълнене. Поради това точки 2.1 и 2.3 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(11)

CEN и CENELEC информираха Комисията за препоръчителния стандарт, приложим по отношение на определянето на качествените характеристики на водорода, разпределян от пунктовете за зареждане на пътни превозни средства с водород. Европейският стандарт EN 17124 „Водородно гориво. Спецификация на продукта и осигуряване на качеството. Приложения на горивни клетки с мембрана при протонен обмен (PEM) за пътни превозни средства“ в актуалната си версия обхваща качествените характеристики на водородното гориво и съответното осигуряване на качеството на еднородността на водородния продукт като разпределител за използване в протонната обменна мембрана (PEM) в системите на горивния елемент на пътните превозни средства. Следва да се прилага европейският стандарт EN 17124, определящ качествените характеристики на водорода, разпределян от пунктовете за зареждане с водород. Поради това точка 2.2 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъде съответно изменена.

(12)

CEN и CENELEC информираха Комисията, че европейският стандарт EN ISO 17268 „Устройства за свързване при зареждане на пътни превозни средства с водород в газообразно състояние“ е препоръчителен за прилагане за устройствата за свързване за презареждане на моторни превозни средства с газообразен водород. Поради това е важно да бъде приключен процесът по сертифициране на устройствата за свързване за презареждане на моторни превозни средства с газообразен водород съгласно стандарт EN ISO 17268. След като този процес приключи, устройствата за свързване за презареждане на моторни превозни средства с газообразен водород следва да съответстват на стандарта EN ISO 17268. Поради това точка 2.4 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъде съответно изменена.

(13)

CEN и CENELEC информираха Комисията, че европейският стандарт EN ISO 14469 „Пътни превозни средства. Накрайник за зареждане със сгъстен природен газ (СNG)“ следва да се прилага за накрайници/резервоари за CNG. Поради това точка 3.3 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС следва да бъде съответно изменена.

(14)

Проведена бе консултация с Експертната група към Форума за устойчиво развит транспорт и с Централната комисия за корабоплаване по река Рейн (CCNR), които дадоха своите препоръки по европейските стандарти, предмет на настоящия делегиран регламент на Комисията.

(15)

Комисията следва съответно да допълни и измени Директива 2014/94/ЕС, като включи в нея позовавания на европейските стандарти, разработени от CEN и CENELEC.

(16)

При определянето на нови технически спецификации или при актуализирането или допълването чрез делегирани регламенти на Комисията на техническите спецификации, посочени в приложение II към Директива 2014/94/ЕС, следва да се прилага преходен период от 24 месеца.

(17)

Настоящият регламент следва да включва актуализации, осъществени след искания от някои държави членки по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища и точките за зареждане с втечнен природен газ (LNG) за водния транспорт, както и новите изменения, въведени от CEN и CENELEC в стандартите за зареждане с природен газ и водород. Следователно Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията (4) следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точки за зареждане на моторни превозни средства от категория L

По отношение на точките за зареждане на моторни превозни средства от категория L, посочени в точка 1.5 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС, следва да се прилагат следните технически спецификации:

(1)

Публично достъпните зарядни точки за променлив ток (~) с мощност до 3,7 kVA, предназначени за електрически превозни средства от категория L, трябва да бъдат оборудвани, за целите на оперативната съвместимост, с поне едно от следните устройства:

(а)

щепселни кутии или съединители за превозни средства, тип 3А, описани в стандарта EN 62196-2 (за зареждане в режим 3);

(б)

щепселни кутии, съответстващи на стандарта IEC 60884-1 (за зареждане в режим 1 и режим 2).

(2)

Публично достъпните зарядни точки за променлив ток (~) с мощност над 3,7 kVA, предназначени за електрически превозни средства от категория L, трябва да бъдат оборудвани, за целите на оперативната съвместимост, поне с щепселни кутии или съединители за пътни превозни средства от тип 2, описани в стандарта EN 62196-2.

Член 2

Брегово електрозахранване за плавателни съдове по вътрешните водни пътища

По отношение на бреговото електрозахранване за плавателни съдове по вътрешните водни пътища, посочено в точка 1.8 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС, следва да се прилагат следните технически спецификации:

Бреговото електрозахранване за плавателни съдове по вътрешните водни пътища следва да съответства на стандарт EN 15869-2 или на стандарт EN 16840 в зависимост от енергийните изисквания.

Член 3

Точки за зареждане със сгъстен природен газ (СNG) за моторни превозни средства

По отношение на точките за зареждане със сгъстен природен газ (СNG) за моторни превозни средства, посочени в точка 3.4 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС, следва да се прилагат следните технически спецификации:

Налягането при зареждане (работното налягане) следва да бъде 20,0 MPa (200 bar), отчетено от манометъра, при температура от 15 °C. Допуска се максимално налягане при зареждане от 26,0 MPa с „температурна компенсация“, както това е разгледано в стандарт EN ISO 16923 „Станции за зареждане с природен газ. Станции за зареждане на превозни средства със сгъстен природен газ (CNG)“.

Член 4

Точки за зареждане на моторни превозни средства с втечнен природен газ (LNG)

По отношение на точките за зареждане на моторни превозни средства с втечнен природен газ (LNG), посочени в точка 3.2 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС, следва да се прилагат следните технически спецификации:

Налягането при зареждане следва да е по-ниско от максималното допустимо работно налягане на резервоара на превозното средство, както това е посочено в EN ISO 16924 „Станции за зареждане с природен газ. Станции за зареждане на превозни средства с втечнен природен газ (LNG)“.

Профилът на накрайника следва да прилага стандарт EN ISO 12617 „Пътни превозни средства. Накрайник за зареждане на втечнен природен газ (LNG). Накрайник за работно налягане 3,1 MPa“.

Член 5

Точки за зареждане на плавателни съдове за плаване по вътрешните водни пътища или на морски кораби

По отношение на точките за зареждане на плавателни съдове за плаване по вътрешните водни пътища или на морски кораби, посочени в точка 3.1 от приложение II към Директива 2014/94/ЕС, следва да се прилагат следните технически спецификации:

Точките за зареждане с LNG на морски кораби, които не попадат в обхвата на Международния правилник за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние (Правилника IGC), следва да съответстват на стандарт EN ISO 20519.

За плавателните съдове за плаване по вътрешните водни пътища точките за зареждане с LNG следва да съответстват на стандарт EN ISO 20519 (части 5.3—5.7) единствено за целите на оперативната съвместимост.

Член 6

Приложение II към Директива 2014/94/ЕС се изменя, както следва:

(1)

точка 2.1 се заменя със следното:

„2. 1. Точките за зареждане с водород на открито, които подават водород в газообразно състояние, използван като гориво за моторни превозни средства, отговарят на изискванията за оперативна съвместимост, описани в стандарт EN 17127 „Пунктове на открито за зареждане с водород, разпределящи газообразен водород и включващи протоколи за пълнене“.“;

(2)

точка 2.2 се заменя със следното:

„2.2. Качествените характеристики на водорода, който се подава в точките за зареждане на моторни превозни средства с водород, отговарят на техническите спецификации, описани в стандарт EN 17124 „Водородно гориво. Спецификация на продукта и осигуряване на качеството. Приложения на горивни клетки с мембрана при протонен обмен (PEM) за пътни превозни средства“, като методите за осигуряване на необходимото качество на водорода също са описани в стандарта.“;

(3)

точка 2.3 се заменя със следното:

„2.3. Алгоритъмът за зареждане съответства на изискванията на стандарт EN 17127 „Пунктове на открито за зареждане с водород, разпределящи газообразен водород и включващи протоколи за пълнене“.“;

(4)

точка 2.4.се заменя със следното:

„2.4. След приключване на процеса по сертифициране на свързващите устройства по стандарт EN ISO 17268, свързващите устройства за зареждане на моторни превозни средства с водород в газообразно състояние съответстват на стандарт EN ISO 17268 „Свързващи устройства за зареждане на пътни транспортни средства с водород в газообразно състояние“.“;

(5)

точка 3.3 се заменя със следното:

„3.3. Профилът на накрайника съответства на стандарт EN ISO 14469 „Пътни превозни средства. Накрайник за зареждане със сгъстен природен газ (СNG)“.“

Член 7

Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията се отменя.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 12 ноември 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2019 година.

От името на председателя,

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(3)  M/533 Решение за изпълнение C(2015) 1330 final на Комисията от 12 март 2015 г. относно стандартизационно искане, отправено към Европейските организации за стандартизация в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета, за подготовка на европейски стандарти относно инфраструктурата за алтернативни горива и енергоносители.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията от 17 ноември 2017 г. за допълване на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища и точките за зареждане с втечнен природен газ за водния транспорт, както и за изменение на посочената директива по отношение на свързващите устройства за зареждане на моторни превозни средства с газообразен водород (OB L 114, 4.5.2018 г., стр. 1).


22.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1746 на Комисията

от 1 октомври 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по специално член 223, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (2) се определят правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на задълженията на държавите членки да предоставят съответната информация и документи на Комисията.

(2)

В Резолюцията си от 7 юни 2016 г. относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни (3), Европейският парламент призова всички заинтересовани страни в управлението на веригата към повишаване на нейната прозрачност като цяло и на прозрачността при предоставянето на информация в рамките на самата верига, както и към укрепване на органите и инструментите за предоставяне на точна и навременна пазарна информация на селскостопанските производители и производителските организации.

(3)

В заключенията си от 12 декември 2016 г. относно утвърждаването на мястото на земеделските стопани във веригата за доставка на храни и борбата с нелоялните търговски практики, Съветът призова Комисията да потърси решение на проблема с липсата на прозрачност и с информационната асиметрия във веригата за доставки на храни.

(4)

През април 2019 г. бе приета Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета (4); на 22 март 2019 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията излязоха със съвместно изявление (5), в което Комисията беше насърчена да увеличи прозрачността на пазара на селскостопански и хранителни продукти на равнището на Съюза, включително чрез подобряване на събирането на статистически данни, необходими за анализ на механизмите на формиране на цените по веригата за доставка на селскостопански продукти и храни, като целта на инициативата е стопанските субекти и публичните органи да бъдат улеснени при вземането на решения чрез по-добра информираност, както и да се подобри осведомеността на стопанските субекти относно пазарната динамика.

(5)

Освен това през януари 2016 г. Комисията създаде Експертна група за селскостопанските пазари — независим екип, натоварен със задачата да дава препоръки относно укрепването на позициите на производителите във веригата за доставка на храни и селскостопански продукти. Тя препоръча да се повиши прозрачността на пазара с цел създаване на ефективни условия за конкуренция по веригата, чрез въвеждане или засилване на съществуващите механизми за отчитане на цените, особено в секторите на месото, плодовете и зеленчуците, млякото и млечните продукти. Беше също така отправена препоръка събраните данни да бъдат разпространявани в надлежно обобщен вид.

(6)

През 2017 г. беше проведена открита обществена консултация, а през 2018 г. на държавите членки, заинтересованите страни и потребителите бяха разпратени конкретни въпросници. През 2018 г. и 2019 г. въпросите, свързани с прозрачността н пазара, бяха тема на няколко специализирани семинара и конференции със заинтересованите страни, както и на срещи с експертни групи от държавите членки и с групи за граждански диалог.

(7)

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 държавите членки вече са длъжни да изпращат уведомления за цените, производството и пазара, но само по отношение на производствените цени.

(8)

Ето защо, при все че Съюзът понастоящем осигурява сравнително богата обществено достъпна информация относно цените на производителите и потребителските цени, която идва по линия на статистическите служби на държавите членки, обществеността все още разполага с много малко информация относно цените по веригата за доставка на селскостопански продукти и храни. Тези пропуски по отношение на информацията могат да бъдат отстранени чрез разширяване на обхвата на отчитането на цените, особено когато става въпрос за сектори със сложни вериги за доставка на храни. Наблюдението на преноса на цените по веригата чрез разширено събиране и разпространение на данни следва да даде възможност на участниците на пазара да получат по-добро разбиране за веригата за доставки, като по този начин ще се подобрят цялостното ѝ функциониране и икономическа ефективност, по-специално за по-малките стопански субекти, които нямат лесен достъп до частна ценова информация.

(9)

Цените, които се отчитат понастоящем, представляват продажни цени на производител, които отчитат стопанските субекти на първия етап от веригата за доставка на селскостопански продукти и храни. За наблюдението на преноса на цените по веригата ще е необходимо събирането на данни за цените от различните стопански субекти по веригата (например търговците на едро, стопанските субекти в хранително-вкусовата промишленост и търговците на дребно), особено що се отнася до веригите на доставки с много различни етапи и продукти.

(10)

Отчитането само на представителни цени (напр. цени на основни пазари и значимите стопански субекти) следва да даде възможност на държавите членки да упражняват ефективен от гледна точка на разходите подход за тяхното отчитане и да допринесе за свеждане до минимум на административната тежест за малките и средните предприятия. В съответствие с текущите практики държавите членки следва да опишат методиката за определяне на представителните цени. Те следва също така да се стремят към сближаване на своите методики, така че да се осигури възможно най-добра съпоставимост на данните във всички държави членки.

(11)

За да предостави ефективен по отношение на времето и разходите механизъм за отчитане, Комисията следва да даде на стопанските субекти достъп до съществуващата информационна система, така че те да могат да изпращат уведомления пряко на Комисията под надзора на държавите членки. Държавите членки следва да информират Комисията, когато делегират на стопанските субекти това задължение за предоставяне на информация.

(12)

Комисията следва да организира редовни срещи с държавите членки и заинтересованите страни, за да се обменят най-добри практики, да се развиват полезни взаимодействия и да се допринася за постигане на общо разбиране на динамиката на пазара във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни. Комисията следва също така да предоставя информация на държавите членки и заинтересованите страни относно прилагането на регламента.

(13)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Целесъобразно е да се предвиди дата на прилагане на настоящия регламент, която да даде възможност на държавите членки да се приспособят към новите задължения за отчитане.

(15)

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1 се добавя следната алинея:

„В случай на уведомления съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 и актовете, приети въз основа на същия регламент, посочената в първата алинея от настоящия параграф система, базирана на информационни технологии, се предоставя на разположение, когато е уместно, също и на стопански субекти и трети държави.“;

2)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Уведомление по подразбиране

Освен ако в актовете, посочени в член 1, е предвидено друго, когато държавите членки и, ако е уместно, трети държави или стопански субекти, не са съобщили на Комисията необходимата информация или документи до изтичането на крайния срок („нулево“ уведомление), се счита, че те са съобщили следното:

а)

по отношение на количествената информация — нулева стойност;

б)

по отношение на качествената информация — липса на данни за докладване.“;

3)

Заглавието на глава II се заменя със следното:

„УВЕДОМЛЕНИЯ И КООРДИНАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕНИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА И ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО СИЛАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ“;

4)

В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки и, когато е уместно, трети държави и стопански субекти, уведомяват Комисията за всяка важна нова информация, която има вероятност значително да промени вече съобщена информация.“;

5)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Допълнителна информация

Държавите членки и, когато е уместно, трети държави и стопански субекти, могат да съобщават допълнителна информация на Комисията, освен изискваната съгласно приложения I, II и III, посредством информационната система, посочена в член 1, когато съответните държави членки и, когато е уместно, трети държави и стопански субекти, считат тази информация за относима. Такива уведомления се извършват посредством формуляр, предоставен от Комисията в информационната система.“;

6)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

заглавието на член 9 се заменя със следното:

„Определяне на цената и количеството“;

б)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За всяко уведомление относно цена и количество, изисквано съгласно настоящия раздел, държавите членки съобщават източника и методиката, използвана за определяне на предоставената информация. Тези уведомления включват информация за представителните пазари, определени от държавите членки, и съответните тегловни коефициенти.“;

в)

вмъква се следният параграф 1a:

„1а.   За всяко уведомление за цена и количество, изисквано съгласно настоящия раздел, държавите членки могат да делегират на стопанските субекти прякото предаване на цените и количествата към посочената в член 1 информационна система на Комисията. Държавите членки уведомяват Комисията за идентичността на стопанските субекти, на които са делегирали това задължение.“;

7)

Членове 10, 11 и 12 се заменят със следното:

„Член 10

Отчитане на цени в официалната парична единица

Освен ако в приложения I, II и III е посочено друго, държавите членки и, когато е уместно, стопанските субекти, съобщават информацията за цените в своята официална парична единица без включен ДДС.

Член 11

Ежеседмично уведомление за цените

Освен ако в приложение I е посочено друго, държавите членки и, когато е уместно, стопанските субекти, уведомяват ежеседмично Комисията за цените, упоменати в посоченото приложение, не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време), всяка сряда, за предходната седмица.

Член 12

Неежеседмично уведомление за ценова, производствена и пазарна информация

Държавите членки и, когато е уместно, стопанските субекти, уведомяват Комисията в определения срок относно следното:

а)

неежеседмичната информация за цените, посочена в приложение II;

б)

информация за производството и пазара, посочена в приложение III.“;

8)

Приложения I, II и III се заменят с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).

(3)  ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 49.

(4)  Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

(5)  ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22.3.2019 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания във връзка с ежеседмичните уведомления за цените, посочени в член 11

Освен ако е посочено друго, засегнатите държави членки са тези, които произвеждат или употребяват повече от 2 % от общото съответстващо производство или употреба на Съюза.

1.   Зърнени култури

Съдържание на уведомлението: представителни пазарни цени за всяка от зърнените култури и нейните качества, считани за показателни за пазара на Съюза, изразени за тон продукт.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

Друго: цените се отнасят, когато е уместно, към качествените характеристики, мястото за котиране и етапа на пускането на пазара за всеки продукт.

2.   Ориз

Съдържание на уведомлението: представителни пазарни цени за всеки от видовете ориз, считани за показателни за пазара на Съюза, изразени за тон продукт.

Засегнати държави членки: държавите членки — производителки на ориз, и държавите членки с мелничарска промишленост.

Друго: цените се отнасят, когато е уместно, към етапа на производство, мястото за котиране и етапа на пускането на пазара за всеки продукт.

3.   Маслодайни семена

Съдържание на уведомлението: представителни цени за рапично семе, слънчогледово семе, соеви зърна, шрот от рапично семе, шрот от слънчогледово семе, шрот от соя, сурово рапично масло, сурово слънчогледово масло и сурово соево масло.

Засегнати държави членки: държавите членки със засадена площ от съответната култура от най-малко 10 000 хектара годишно. Що се отнася до уведомленията за цените за шротове и масла — държавите членки, преработващи над 200 000 тона от съответната маслодайна култура.

4.   Маслиново масло

Съдържание на уведомлението: средните цени, регистрирани на основните представителни пазари, и претеглените средни национални цени на категориите маслиново масло, изброени в част VIII от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки: държавите членки, произвеждащи повече от 200 000 t маслиново масло годишно в периода от 1 октомври до 30 септември.

Друго: цените трябва да се отнасят за маслиновото масло в наливно състояние, „франко мелница“ за необработено маслиново масло „virgin“ и „франко завод“ за другите категории. Представителните пазари трябва да обхващат най-малко 70 % от националното производство на разглеждания продукт.

Покупни цени

Съдържание на уведомлението: представителни покупни цени на търговци на дребно за категориите необработено маслиново масло и необработено маслиново масло „extra virgin“, посочени в част VIII от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, изразени за 100 kg продукт.

Друго: представителните цени трябва да се отнасят за кондиционирано необработено маслиново масло и необработено маслиново масло „extra virgin“ в опаковки, готови за предлагане на крайните потребители, и обхващат най-малко една трета от националните покупки на разглеждания продукт.

5.   Плодове и зеленчуци — банани

а)    Цени на продуктите, предназначени за предлагане на пазара в прясно състояние

Съдържание на уведомлението: представителни цени за типовете и сортовете домати, ябълки, портокали, праскови и нектарини, изброени в приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията (1), изразени за 100 kg нетно тегло на продукта.

Засегнати държави членки: държавите членки, изброени в приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

Друго: цените се съобщават „франко опаковъчен цех“, за сортирани, опаковани и, ако е приложимо, палетизирани продукти.

б)    Цени на бананите

Съдържание на уведомлението: цени на едро на жълти банани, попадащи в код по КН 0803 90 10, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки: всички държави членки, които предлагат на пазара повече от 50 000 тона жълти банани на календарна година.

Друго: цените се съобщават по групи държави на произход.

в)    Цени франко земеделско стопанство

Съдържание на уведомлението: представителни цени на домати, ябълки, портокали, праскови и нектарини, и на банани, предназначени за предлагане на пазара в прясно състояние. Всички цени се изразяват за 100 kg продукт.

Друго: цените трябва да са франко земеделското стопанство и за прибрана реколта.

г)    Покупни цени

Съдържание на уведомлението: представителни покупни цени на дребно на домати, ябълки, портокали, праскови и нектарини, изразени за 100 kg продукт.

6.   Месо и месни продукти

Съдържание на уведомлението: цени на говежди, свински и овчи кланични трупове и разфасовки и на някои видове живи животни от рода на едрия рогат добитък, телета и прасенца в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на кланичните трупове съгласно класификацията на говежди, свински и овчи кланични трупове, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки: за кланични трупове и живи животни — всички държави членки. Що се отнася до разфасовките — държавите членки, чието национално производство представлява 2 % или повече от производството на Съюза.

Друго: когато по мнение на компетентния орган на засегнатата държава членка няма достатъчен брой кланични трупове или живи животни за съобщаване, засегнатата държава членка може да реши за въпросния период да преустанови регистрирането на цените за тези кланични трупове или живи животни и трябва да информира Комисията за причините за решението си. Що се отнася до разфасовките, засегнатите държави членки отчитат цени за говеждо месо — задна четвъртинка, говеждо месо — предна четвъртинка, говеждо мляно месо, свинско месо — каре, свинско месо — рибица, свинско месо — плешка, мляно свинско месо и свински бут.

Покупни цени

Съдържание на уведомлението: представителни покупни цени за свинско и говеждо мляно месо, изразени за 100 kg продукт, на търговци на дребно и други стопански субекти в областта на храните.

7.   Мляко и млечни продукти

Съдържание на уведомлението: цени за суроватка на прах, обезмаслено мляко на прах, пълномаслено мляко на прах, масло, сметана, мляко за пиене и сирена със стандартно качество, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки: държавите членки, чието национално производство представлява 2 % или повече от производството на Съюза; или, за сирена със стандартно качество, когато видът сирене представлява 4 % или повече от общото национално производство на сирене.

Друго: съобщават се цените за продукти, закупени от производителя, без никакви други разходи (транспорт, товаро-разтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и др.), въз основа на сключени договори за доставки в рамките на три месеца.

Покупни цени

Съдържание на уведомлението: представителни покупни цени за масло и съответните сирена, изразени за 100 kg продукт, на търговци на дребно и други стопански субекти в областта на храните.

8.   Яйца

Съдържание на уведомлението: цена на едро за яйца от клас А от кокошки — в зависимост от метода на отглеждане (средна стойност от категории L и M), изразена за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

Друго: съобщават се цените за продукти в опаковъчни цехове.

9.   Птиче месо

Съдържание на уведомлението: средната цена на едро за цели пилета от клас A („пилета 65 %“) и разфасовки от пилешко месо (филе от гърди, бутчета), изразена за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

Друго: съобщават се цените за продукти от птицекланици или цените, регистрирани на представителните пазари.

Покупни цени

Съдържание на уведомлението: представителни покупни цени за цели пилета от клас A и филе от пилешки гърди, изразени за 100 kg продукт, на търговци на дребно и други стопански субекти в областта на храните.

10.   Други

Съдържание на уведомлението: цена на мляко на прах, обогатено с растителни мазнини, изразена за 100 kg продукт.

Други: съобщават се цените за продукти, закупени от производителя, без никакви други разходи (транспорт, товаро-разтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и др.), въз основа на сключени договори за доставки в рамките на три месеца.


(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания във връзка с неежеседмичните уведомления за цените, посочени в член 12, буква а)

Освен ако е посочено друго, засегнатите държави членки са тези, които произвеждат или употребяват повече от 2 % от общото съответстващо производство или употреба на Съюза, с изключение на биологични продукти, за които прагът е 4 % от продукцията.

1.   Зърнени култури

а)   Цени на биологични зърнени култури

Съдържание на уведомлението: представителни пазарни цени за биологични обикновена пшеница, твърда пшеница и ръж, изразени за тон продукт.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

б)   Цени за пшенично брашно

Съдържание на уведомлението: представителни продажни цени на пшенично брашно, изразени за тон продукт, на мелничарската промишленост.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

в)   Покупни цени за пшенично брашно

Съдържание на уведомлението: представителни покупни цени за пшенично брашно, изразени за тон продукт, на търговци на дребно и други стопански субекти в областта на храните.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

2.   Маслодайни семена и протеинови култури

Съдържание на уведомлението: представителни пазарни цени за всяка от протеиновите култури, считани за показателни за пазара на Съюза, както и за биологични соеви зърна, шрот от биологична соя, шрот от генетично немодифицирана соя, изразени за тон продукт.

Засегнати държави членки: за протеинови култури — държавите членки със засадена площ от съответната култура от най-малко 10 000 хектара годишно.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

3.   Захар

Съдържание на уведомлението:

а)

среднопретеглени стойности на следните цени на захарта, изразени за тон захар, както и съответните общи количества и претеглени стандартни отклонения:

i)

за предходния месец — продажна цена;

ii)

за предходния месец — продажна цена в съответните фактури по краткосрочни договори. Комисията публикува тези цени най-рано 2 месеца след края на срока за уведомлението, установен по-долу.

б)

среднопретеглената цена на захарното цвекло през предходната пазарна година, изразена за тон захарно цвекло, както и съответните общи количества.

Засегнати държави членки:

а)

за цените на захарта — всички държави членки, в които се произвеждат повече от 10 000 тона захар от захарно цвекло или от сурова захар;

б)

за цените на захарното цвекло — държавите членки със засадена площ със захарно цвекло, по-голяма от 1 000 ha през въпросната пазарна година.

Срок за уведомлението:

а)

за цените на захарта — до 25-о число на всеки месец;

б)

за цените на захарното цвекло — до 30 юни всяка година.

Друго: Цените се определят в съответствие с методиката, публикувана от Комисията, и се отнасят до:

а)

цените на бялата захар в насипно състояние „франко завод“ — за захар със стандартно качество, както е определено в буква Б, точка II от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013, събрани от предприятията за производство на захар и рафинериите;

б)

цената на захарното цвекло — за захарно цвекло със стандартно качество, съдържащо 16 % захар, заплатена от предприятията за производство на захар на производителите. Захарното цвекло се разпределя към същата пазарна година, като захарта, произведена от него.

Покупни цени

Съдържание на уведомлението: представителни покупни цени за захар и меласа, изразени за тон продукт, на търговци на дребно от хранителната и на друга промишленост (различна от производството на биогорива).

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец.

Друго: представителните цени се определят в съответствие с методиката, публикувана от Комисията.

4.   Ленени влакна

Съдържание на уведомлението: средните цени „франко завод“ за предходния месец, регистрирани на основните представителни пазари, за дълги ленени влакна, изразени за тон продукт.

Засегнати държави членки: всички държави членки, в които се произвеждат дълги ленени влакна от засадена площ над 1000 хектара влакнодаен лен.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

5.   Маслиново масло и трапезни маслини

Съдържание на уведомлението:

представителни пазарни цени на биологично маслиново масло за категориите необработено маслиново масло и необработено маслиново масло „extra virgin“, посочени в част VIII от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, изразени за 100 kg продукт;

представителни цени на сурови маслини за трапезни маслини, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки:

за биологично маслиново масло — държавите членки, произвеждащи повече от 5 000 t биологично маслиново масло (категориите необработено маслиново масло и необработено маслиново масло „extra virgin“) годишно в периода от 1 октомври до 30 септември;

за трапезни маслини — държавите членки, произвеждащи повече от 5 000 t трапезни маслини годишно в периода от 1 септември до 31 август.

Срок за уведомлението:

за биологично маслиново масло — до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец;

за трапезни маслини — до 15 януари всяка година във връзка с реколтата от предходната календарна година (1 септември — 31 декември).

Друго: по отношение на биологичното маслиново масло, цените трябва да се отнасят за маслиновото масло в наливно състояние, „франко мелница“ за необработено маслиново масло „virgin“ и „франко завод“ за другите категории. По отношение на суровите маслини за производство на трапезни маслини, цените трябва да се отнасят за маслините, които са доставени от производители на приемателни пунктове на преработвателната промишленост.

6.   Вино

Съдържание на уведомлението: по отношение на вината, посочени в част II, точка 1 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

обобщение на цените за предходния месец, изразени за хектолитър вино, с посочване на съответния обем; или

б)

публично достъпни източници на информация, считани за достоверни за целите на регистриране на цените.

Засегнати държави членки: държавите членки, чието производство на вино през последните пет години средно надхвърля 5 % от общия обем на производството на вино в Съюза.

Срок за уведомлението: до 15-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Друго: цените са за непакетирана стока „франко производител“. За информацията, посочена в букви а) и б), засегнатите държави членки трябва да направят подбор на осем от най-представителните пазари, които да бъдат подложени на мониторинг, включващ поне два пазара на вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

7.   Мляко и млечни продукти

а)    Мляко

Съдържание на уведомлението: цената на суровото мляко и биологичното сурово мляко и прогнозната цена за доставките на сурово мляко през текущия месец, изразена за 100 kg продукт с действителното съдържание на мазнини и белтъчини.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Друго: цената е тази, която се плаща от първите изкупвачи, установени на територията на държавата членка.

б)    Млечни продукти

Съдържание на уведомлението: цените за сирена, различни от сирената със стандартно качество, посочени в точка 7 от приложение I, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки: всички държави членки за видовете сирена, които са показателни за националния пазар.

Срок за уведомлението: до 15-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Друго: цените са за сирена, закупени от производителя, без никакви други разходи (транспорт, товаро-разтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и др.), въз основа на сключени договори за доставки в рамките на три месеца.

8.   Плодове и зеленчуци — банани

а)    Цени за биологични пресни плодове и зеленчуци

Съдържание на уведомлението: представителни продажни цени на биологични домати, ябълки, портокали, праскови и нектарини, изразени за 100 kg нетно тегло на продукта.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния календарен месец.

б)    Цени за зелени банани

Съдържание на уведомлението:

а)

средните продажни цени на местните пазари за зелени банани, продавани в района на производство, изразени за 100 kg продукт, и свързаните с тях количества;

б)

средните продажни цени за зелени банани, продавани извън района на производство, изразени за 100 kg продукт, и свързаните с тях количества.

Срок за уведомлението:

до 15 юни всяка година по отношение на предходния период от 1 януари до 30 април,

до 15 октомври всяка година по отношение на предходния период от 1 май до 31 август,

до 15 февруари всяка година по отношение на предходния период от 1 септември до 31 декември.

Засегнати държави членки: държавите членки с район на производство, а именно:

а)

Канарските острови;

б)

Гваделупа;

в)

Мартиника;

г)

Мадейра и Азорските острови;

д)

Крит и Лакония;

е)

Кипър.

Друго: цените за зелени банани, търгувани в Съюза извън техния район на производство, са при първото пристанище на разтоварване (неразтоварена стока).

в)    Цени франко земеделско стопанство

Съдържание на уведомлението: представителни покупни цени на домати, ябълки и портокали, предназначени за преработка. Всички цени се изразяват за 100 kg продукт.

Срок за уведомлението:

а)

за домати — до 31 януари на следващата година;

б)

за ябълки и портокали — до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния календарен месец.

Друго: цените трябва да са франко земеделското стопанство и за прибрана реколта.

9.   Месо и месни продукти

Съдържание на уведомлението: представителни продажни цени на биологични говежди кланични трупове съгласно класификацията на говежди кланични трупове, както в случая на уведомлението, предвидено в приложение I, точка 6, буква а), изразени за 100 kg продукт.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

10.   Домашни птици

Съдържание на уведомлението: представителни продажни цени за биологични цели пилета от клас A („пилета 65 %“), изразени за 100 kg продукт.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния календарен месец.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изисквания във връзка с уведомленията относно информацията за производството и пазара, посочена в член 12, буква б)

1.   Ориз

Съдържание на уведомлението: по отношение на видовете ориз, посочени в част I, точки 2 и 3 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

засадена площ, селскостопански добив, производство на неолющен ориз в годината на реколтата и основен добив;

б)

вътрешна употреба на ориз (в това число в преработвателната промишленост), изразена в еквивалент на бланширан ориз;

в)

запаси от ориз (изразени в еквивалент на бланширан ориз), притежавани от производители и от оризови мелници към 31 август всяка година, с разпределение по ориз, произвеждан в Съюза, и внесен ориз.

Срок за уведомлението: до 15 януари всяка година по отношение на предходната година.

Засегнати държави членки:

а)

за производството на неолющен ориз — всички държави членки, производителки на ориз;

б)

за вътрешната употреба — всички държави членки;

в)

за запасите от ориз — всички държави членки, производителки на ориз, и държави членки с оризови мелници.

2.   Захар

А.    Площи за отглеждане на захарно цвекло

Съдържание на уведомлението: площите със захарно цвекло през текущата пазарна година и прогноза за следващата пазарна година.

Срок за уведомлението: до 31 май всяка година.

Засегнати държави членки: всички държави членки със засадена площ със захарно цвекло, по-голяма от 1000 ha през въпросната година.

Друго: посочените стойности се изразяват в хектари и се разпределят по площи, предназначени за производството на захар, и такива, предназначени за производството на биоетанол.

Б.    Производство и употреба на захар и биоетанол

Съдържание на уведомлението:

а)

производство: производството на захар и меласа и производството на биоетанол от всяко предприятие през предходната пазарна година, а за текущата пазарна година — прогноза за общото производство на захар във всяка държава членка, както и за производството на захар от всяко предприятие;

б)

употреба: захарта, продадена от предприятията и рафинериите през предходната пазарна година, с разпределение по местоназначение.

Срок за уведомлението: до 30 ноември всяка година по отношение на производството и употребата през предходната пазарна година, както и прогноза за общото производство на захар през текущата пазарна година; и до 31 март всяка година (30 юни за френските департаменти Гваделупа и Мартиника) по отношение на производството на всяко предприятие през текущата пазарна година.

Засегнати държави членки: държавите членки, които произвеждат повече от 10 000 тона захар.

Друго:

а)

„производство на захар“ означава общото количество, изразено в тонове еквивалент на бяла захар, както следва, от:

i)

бяла захар, без да се отчитат разликите в качеството;

ii)

сурова захар — въз основа на рандемана, определен по реда на буква Б, точка III от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

iii)

инвертна захар, в съответствие с нейното тегло;

iv)

захарозни сиропи или сиропи от инвертна захар, които са поне 70 % чисти и са произведени от захарно цвекло, въз основа на съдържанието на захар, което може да бъде добито от сиропа, или въз основа на действителния добив на захар;

v)

захарозни сиропи или сиропи от инвертна захар, които са поне 75 % чисти и са произведени от захарна тръстика, въз основа на съдържанието на захар;

б)

производството на захар не включва бялата захар, получена от някой от продуктите, посочени в буква а), или произведена в рамките на режима на активно усъвършенстване;

в)

захарта, произведена от цвекло, засято през дадена пазарна година, се отнася към производството за следващата пазарна година. Захарта, произведена от цвекло, засято през есента на дадена пазарна година, обаче се отнася към производството за същата пазарна година в държавите членки, които са възприели този подход и са уведомили Комисията за решението си до 1 октомври 2017 г.;

г)

стойностите за захарта се разпределят по месеци и — по отношение на текущата пазарна година — трябва да съответстват на предварителните данни до месец февруари, както и на прогнозните данни за останалите месеци от пазарната година;

д)

производството на биоетанол включва само биоетанола, получен от някой от продуктите, посочени в буква а), и се изразява в хектолитри;

е)

„употреба на захар“ означава общите количества, изразени в тонове еквивалент на бяла захар, продадени от предприятията за производство на захар и рафинериите на търговците на дребно и потребителите на захар през пазарната година. Тези количества се разделят между продаваните за продажби на дребно, за хранително-вкусовата промишленост и за други промишлени отрасли с изключение на отрасъла за биоетанол.

В.    Производство на изоглюкоза

Съдържание на уведомлението:

а)

количествата собствено производство на изоглюкоза, доставени от всеки производител през предходната пазарна година;

б)

количествата собствено производство на изоглюкоза, доставени от всеки производител през предходния месец.

Срок за уведомлението: до 30 ноември всяка година по отношение на предходната пазарна година и до 25-то число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Засегнати държави членки: всички държави членки, в които се произвежда изоглюкоза.

Друго:„Производство на изоглюкоза“ означава общото количество продукт, получен от глюкоза или от нейните полимери, съдържащ тегловно в сухо състояние най-малко 41 % фруктоза, изразена в тонове сухо вещество, независимо от действителното съдържание на фруктоза над прага от 41 %. Годишните данни за производството се разпределят по месеци.

Г.    Запаси от захар и изоглюкоза

Съдържание на уведомлението:

а)

количествата произведена захар, които са складирани в края на всеки месец от предприятията за производство на захар и рафинериите;

б)

количествата произведена изоглюкоза, съхранявани от производителите на изоглюкоза в края на предходната пазарна година.

Срок за уведомлението: до края на всеки месец по отношение на предходния месец за захарта и до 30 ноември за изоглюкозата.

Засегнати държави членки:

а)

за захарта — всички държави членки, в които са разположени предприятия за производство на захар или рафинерии и в които производството на захар надвишава 10 000 тона;

б)

за изоглюкозата — всички държави членки, в които се произвежда изоглюкоза.

Друго: данните се отнасят за продукти, съхранявани в склад, в свободно обращение на територията на Съюза, и за производството на захар и изоглюкоза, както е определено в букви Б и В.

По отношение на захарта:

данните се отнасят за количествата, които са собственост на предприятие или рафинерия, или за които се притежава складов запис,

по отношение на количествата, съхранявани в края на месеците юли, август и септември, се уточнява количеството, което е резултат от производството на захар за следващата пазарна година,

когато съхранението се осъществява на територията на държава членка, различна от държавата членка, извършваща уведомяването на Комисията, уведомяващата държава членка информира засегнатата държава членка за количествата, съхранявани на нейна територия, и тяхното местоположение, до края на месеца, следващ месеца на уведомяване на Комисията.

Що се отнася до изоглюкозата, количествата се отнасят до количества, собственост на производителя.

Д.    Вътрешнобраншови споразумения

Съдържание на уведомлението: съдържанието на вътрешнобраншовите споразумения между производители и предприятия, както и колективни клаузи за споделяне на стойността. Данните, които следва да бъдат съобщени, се определят в съответствие с публикуваната от Комисията методика.

Срок за уведомлението: до края на всяка пазарна година по отношение на тази пазарна година.

Засегнати държави членки: всички държави членки, в които са разположени предприятия за производство на захар и в които производството на захар надвишава 10 000 тона.

3.   Влакнодайни култури

Съдържание на уведомлението:

а)

площите с влакнодаен лен през предходната пазарна година и прогнози за текущата пазарна година, изразени в хектари;

б)

производство на дълги ленени влакна през предходната пазарна година и прогноза за текущата пазарна година, изразени в тонове;

в)

площи, засадени с памук през предходната стопанска година, и прогноза за текущата стопанска година, изразени в хектари;

г)

производство на неомаганен памук през предходната стопанска година и прогноза за текущата стопанска година, изразени в тонове;

д)

средната цена на неомаганен памук, изплатена на производителите на памук по отношение на предходната стопанска година, изразена за тон продукт.

Срок за уведомлението:

а)

за площи с влакнодаен лен — до 31 юли всяка година;

б)

за производство на дълги ленени влакна — до 31 октомври всяка година;

в)

за памук — до 15 октомври всяка година.

Засегнати държави членки:

а)

а лен — всички държави членки, в които се произвеждат дълги ленени влакна от засадена площ над 1000 хектара влакнодаен лен;

б)

за памук — всички държави членки, в които най-малко 1000 ha се засяват с памук.

4.   Хмел

Съдържание на уведомлението: следната информация за производството, дадена общо, а за информацията, посочена в букви б), в) и г) — с разпределение по горчиви и ароматни сортове хмел:

а)

брой земеделски производители, отглеждащи хмел;

б)

площи, засадени с хмел, изразени в хектари;

в)

количество (в тонове) и средна стойност на цената „франко земеделското стопанство“, изразени за килограм хмел, продаден по форуърден договор и без такъв договор;

г)

производство на алфа киселина (в тонове) и средно процентно съдържание на алфа киселина.

Срок за уведомлението: до 30 април на годината, следваща годината на реколтата на хмела.

Засегнати държави членки: държавите членки със засадена площ над 200 хектара хмел през предходната година.

5.   Маслиново масло

Съдържание на уведомлението:

а)

данни за крайното производство (включително данни за биологичното производство), общия обем на вътрешното потребление (в това число в преработвателната промишленост) и крайните запаси за предходния годишен период от 1 октомври до 30 септември;

б)

прогноза за месечното производство, прогноза за месечното равнище на запасите, държани от производителите и промишлеността, както и прогнози за общото производство, общото вътрешно потребление (в това число в преработвателната промишленост) и крайните запаси за текущия годишен период от 1 октомври до 30 септември.

Срок за уведомлението:

а)

до 31 октомври всяка година за данните за предходния годишен период;

б)

до 31 октомври всяка година и до 15-то число на всеки месец от ноември до юни за данните за текущия годишен период.

Засегнати държави членки: за уведомлението за месечното равнище на запасите — държавите членки, произвеждащи повече от 20 000 t маслиново масло годишно в периода от 1 октомври до 30 септември. За други данни — всички държави членки, произвеждащи маслиново масло.

6.   Тютюн

Съдържание на уведомлението: за всички групи сортове суров тютюн:

а)

брой земеделски производители;

б)

площ (в ha);

в)

доставено количество (в тонове);

г)

средната цена, платена на земеделските производители, без данъци и други такси, изразена за килограм продукт.

Срок за уведомлението: до 31 юли на годината, следваща годината на реколтата.

Засегнати държави членки: държавите членки със засадена площ с тютюн над 3000 хектара за предходната реколта.

Друго: групите сортове суров тютюн са, както следва:

Група I::

топлинно сушен: тютюн, изсушен в пещи с контролирана въздушна циркулация, температура и влажност, в частност Virginia;

Група II::

светъл въздушно сушен: тютюн, изсушен на въздух под покрив, без да е оставен да ферментира, в частност Burley и Maryland;

Група III::

тъмен въздушно сушен: тютюн, изсушен на въздух под покрив, като преди предлагането на пазара е оставен естествено да ферментира, в частност Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta и Pulawski;

Група IV::

сушен на огън: тютюн, изсушен на огън, в частност Kentucky и Salento;

Група V::

сушен на слънце: тютюн, изсушен на слънце, още наричан „източни сортове“, в частност Basmas, Katerini и Kaba-Koulak.

7.   Продукти от лозаро-винарския сектор

Съдържание на уведомлението:

а)

прогнози за производството на лозаро-винарски продукти (включително винифицирана и невинифицирана гроздова мъст) на територията на държавата членка през текущата лозарска година;

б)

окончателен резултат от декларациите за производството, посочени в член 31 от Регламент (ЕС) 2018/273 (1), както и прогноза за производство, което не е обхванато от тези декларации;

в)

обобщение на декларациите за запасите, посочени в член 32 от Регламент (ЕС) 2018/273, които са притежавани към 31 юли от предходната лозарска година;

г)

краен баланс за предходната лозарска година, включително цялата информация относно наличностите (начални запаси, производство, внос), употреба (индивидуално и промишлено потребление, преобразуване, износ и загуби) и крайни запаси.

Срок за уведомлението:

а)

прогнози за производството — до 30 септември всяка година;

б)

окончателен резултат от декларациите за производството — до 15 март всяка година;

в)

обобщение на декларациите за запасите — до 31 октомври всяка година;

г)

краен баланс — до 15 януари всяка година.

Засегнати държави членки: държавите членки, които поддържат актуализиран лозарски регистър в съответствие с член 145, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

8.   Мляко

Съдържание на уведомлението:

общото количество сурово краве мляко, изразено в килограми, с действителното съдържание на мазнини;

общото количество биологично сурово краве мляко, изразено в килограми, с действителното съдържание на мазнини;

съдържанието на мазнини и протеин в суровото краве мляко като процент от теглото на продукта.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

Друго: за мляко — количествата се отнасят до млякото, доставено през предходния месец на първите изкупвачи, установени на територията на държавата членка. Държавите членки гарантират, че всички установени на тяхна територия първи изкупвачи декларират навременно и точно пред компетентния национален орган количеството сурово краве мляко, което им е било доставено всеки месец, така че да бъде спазено това изискване.

9.   Яйца

Съдържание на уведомлението:

брой на производствените обекти за яйца, с разпределение по методи на отглеждане, както са посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 589/2008 (2), и производствените обекти за биологични яйца, съобразно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (3), включително максималния капацитет на предприятието по отношение на броя на кокошките носачки, налични по едно и също време;

обем на производството на яйца с черупки в зависимост от метода на отглеждане, изразен в тонове нетно тегло, включително биологичните яйца.

Срок за уведомлението:

годишни данни за броя на производствените обекти — до 1 април всяка година;

месечни данни за производствените обеми — до 25-о число на месеца за предходния месец.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

10.   Етилов алкохол

Съдържание на уведомлението: за алкохол от земеделски произход, изразен в хектолитри чист алкохол:

а)

производство чрез ферментация и дестилация, разпределено по селскостопански суровини, от които е произведен алкохолът;

б)

количествата алкохол, които се прехвърлят от производителите или вносителите за преработка или опаковане, разпределени по категории на употреба (храни и напитки, горива, промишлени/други).

Срок за уведомлението: до 1 март всяка година по отношение на предходната календарна година.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

11.   Месо и месни продукти

Съдържание на уведомлението:

а)

говеждо месо: брой и тегло на класифицираните кланични трупове по категории и класове по конформация, както и по степен на залоеност;

б)

свинско месо брой и тегло на класифицираните кланични трупове по класове на съдържание на постно месо;

в)

говеждо месо: брой и тегло на класифицираните биологични кланични трупове по категории и класове по конформация, както и по степен на залоеност;

Срок за уведомлението: всяка седмица по отношение на букви а) и б), заедно с уведомлението за цената, предвидено в приложение I, точка 6, буква а); всеки месец по отношение на буква в), заедно с уведомлението за цената, предвидено в приложение II, точка 9.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

12.   Други

Съдържание на уведомлението: общото количество мляко на прах, обогатено с растителни мазнини, изразено в тонове.

Срок за уведомлението: до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Засегнати държави членки: всички държави членки.

Друго: количествата се отнасят до обогатени с растителни мазнини млека на прах, произведени през предходния месец от млекопреработвателите, установени на територията на държавата членка.


(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 24).

(2)  Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 20).

(3)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 4).


22.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1747 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на изискванията за някои свидетелства и сертификати за летателна правоспособност, правилата за организациите за обучение и компетентните органи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 1, член 27, параграф 1 и член 62, параграф 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (2) се определят подробни правила за техническите изисквания и административните процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване.

(2)

В процеса на прилагане на Регламент (ЕС) № 1178/2011 беше констатирано, че някои изисквания съдържат редакторски грешки или неясноти. Освен това редица крайни срокове или разпоредби, първоначално включени с цел да се даде на държавите членки достатъчно време, за да приведат своите национални разпоредби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011, са изгубили давността си. Това доведе до проблеми с прилагането и яснотата на разпоредбите на Съюза. Посочените изисквания следва да бъдат изяснени и поправени. Следва да бъдат въведени нови определения, за да се гарантира еднакво прилагане на правилата.

(3)

С оглед на подобряването на пропорционалността и прозрачността на регулаторната система по отношение на авиацията с общо предназначение, правилата, приложими за пилотите на леки въздухоплавателни средства, за любителите пилоти и за пилотите на планери и аеростати, следва да се изменят, за да се предвиди разширяване на правата и да се изясни съдържанието на обучението и изпитите. Когато се предвижда разширяване на правата, следва да бъдат изяснени квалификациите за кацане на водна повърхност, изискванията за скорошен опит, изискванията за теоретичните изпити и изискванията за признаване на полетно време и теоретични познания.

(4)

Изискванията за квалификация за полети по прибори за самолети и вертолети следва да бъдат изменени, за да се изяснят разпоредбите за теоретичните познания и летателното обучение, както и изискванията за потвърждаване на валидността и за подновяване.

(5)

Следва да се изменят изискванията за квалификация за клас и за тип, с цел да се внесе яснота и да се гарантира съгласуваност по отношение на вариантите, валидността и подновяването. Освен това следва да се въведат изменения с цел изясняване на изискванията за квалификация за фигурен пилотаж, за квалификация за теглене на планери и на рекламни плакати, за квалификация за нощни полети и за квалификация за планински терени.

(6)

Прилагането на правилата показа, че някои от изискванията, приложими за инструкторите и проверяващите, са неясни. В резултат на това, що се отнася до инструкторите, следва да бъдат изменени изискванията по отношение на сертификатите за инструктори, предварителните условия, оценката на компетентността, валидността, правата и условията, съдържанието на курса за обучение, потвърждаването на валидността и подновяването. Що се отнася до проверяващите, следва да бъдат изменени изискванията по отношение на сертификатите за правоспособност на проверяващ, стандартите, предварителните условия, оценката на компетентността, валидността, правата и условията, потвърждаването на валидността и подновяването.

(7)

В Регламент (ЕС) 2018/1139 се предвижда възможност за признаване на обучение и опит на борда на въздухоплавателни средства, които не са предмет на Регламент (ЕС) 2018/1139 (приложение I — „Въздухоплавателно средство по член 2, параграф 3, буква г)“), за целите на получаване на свидетелство за летателна правоспособност по Част FCL. По тази причина, за да се даде възможност за такова признаване, следва да бъдат изменени съответните правила за организациите за обучение и за компетентните органи.

(8)

Прилагането на правилата, свързани с декларираните организации за обучение („DTO“) (3), разкри необходимостта от изясняване на приложимите правила, с цел да се осигури ефективен регулаторен надзор на DTO. Изискванията следва да бъдат изменени, за да се гарантира, че възможността за обучение в DTO следва да бъде разрешена само ако DTO се намира на територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция.

(9)

Прилагането на правилата, отнасящи се до възможността за прехвърляне на свидетелства за летателна правоспособност по Част FCL и свързаните с тях свидетелства за медицинска годност, показа необходимостта от изясняване на отговорностите на участващите компетентни органи и на момента на прехвърляне на отговорността за надзора. По тази причина съответните правила следва да бъдат изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са предложени в Становище № 05/2017, издадено от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз в съответствие с член 75, параграф 2, букви б) и в), и член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139, както и в контекста на последващи технически обсъждания.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 127 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 1178/2011 се изменя, както следва:

1)

в член 1, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   различните свидетелства за медицинска годност за пилоти, условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на свидетелствата за медицинска годност, правата и отговорностите на притежателите на свидетелства за медицинска годност;“;

2)

в член 2 точки 4, 9, 10 и 13 се заличават;

3)

в член 4 параграф 1 се заличава;

4)

в член 4, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, сертификатите за инструктори за квалификация за клас или сертификатите за проверяващи, даващи права по отношение на еднопилотни сложни въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, се преобразуват в сертификати за инструктори за квалификация за тип или за проверяващи, даващи права по отношение на еднопилотни самолети.“;

5)

член 5 се заличава;

6)

в член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   По отношение на издаването на свидетелства за летателна правоспособност по Част FCL в съответствие с приложение I се признава изцяло обучение, започнало преди началото на прилагането на настоящия регламент, което отговаря на изискванията и процедурите на JAR и е под регулаторния надзор на държава членка, препоръчана за взаимно признаване в системата на JAR по отношение на общите авиационни изисквания, при условие че обучението и проверките са приключили най-късно до 8 април 2016 г., а свидетелството по Част FCL е издадено най-късно до 1 април 2020 г.“;

7)

член 10а се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1139 организациите имат право да предоставят обучение на пилоти, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) 2018/1139, само когато на тези организации е издадено одобрение от компетентния орган, което потвърждава, че отговарят на съществените изисквания, определени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2018/1139, и на изискванията в приложение VII към настоящия регламент.

Въпреки това, като се има предвид член 24, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/1139, организациите с основно място на стопанска дейност в държава членка имат право да предоставят обучението, посочено в точка DTO.GEN.110 от приложение VIII към настоящия регламент, без такова одобрение, на територията, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, когато тези организации са подали декларация пред компетентния орган в съответствие с изискванията, предвидени в точка DTO.GEN.115 от същото приложение, и когато съгласно изискванията от точка DTO.GEN.230, буква в) от същото приложение компетентният орган е одобрил програмата за обучение.“;

б)

параграфи 2, 3 и 4 се заличават;

8)

в член 10б параграфи 2 и 3 се заличават;

9)

в член 10в параграфи 2 и 3 се заличават;

10)

в член 11 параграф 2 се заличава;

11)

в член 11а параграфи 2 и 3 се заличават;

12)

в член 12 параграфи 1б, 2, 3, 5 и 6 се заличават;

13)

в член 12 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Когато държава членка се възползва от изискванията по параграфи 2а и 4, тя уведомява Комисията и Агенцията. В уведомлението се посочват причините за такава дерогация, както и програмата за прилагане, която съдържа планираните дейности и свързаните с тях срокове“.

14)

Приложение I (Част FCL), приложение VI (Част ARA) и приложение VIII (Част DTO) се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 57, 58, 59 и 66 от приложението към настоящия регламент обаче се прилагат от 21 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1 ).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1119 на Комисията от 31 юли 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (ОВ L 204, 13.8.2018 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Част FCL) се изменя, както следва:

1)

точка FCL.010 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следното определение след „Операция според ъгловото отклонение“:

„Оценка на компетентността“ означава демонстрирането на умения, знания и подход за първоначално издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за правоспособност на инструктор или на проверяващ.“;

б)

вмъква се следното определение след „Тренажор за полетни и навигационни процедури“:

„Полет само по прибори“ означава, че пилотите пилотират въздухоплавателното средство без външни визуални ориентири, в симулирани или реални метеорологични условия за полети по прибори („IMC“).“;

в)

вмъква се следното определение след „Операция според линейното отклонение“:

„Полет в рейсови условия под наблюдение („LIFUS“)“ означава полет в рейсови условия след одобрен курс на обучение за квалификация за тип с нулево полетно време или обучение в рейсови условия, изисквано съгласно доклад за данните за експлоатационна годност („OSD“).“;

г)

вмъква се следното определение след „Нощ“:

„OSD“ означава данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с приложение I (Част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.“;

д)

вмъква се следното определение след „Тип ВС“:

„Списък на квалификациите за тип и заверките в свидетелството за летателна правоспособност“ означава списък, публикуван от Агенцията въз основа на резултатите от оценката на OSD и съдържащ класове самолети и типове въздухоплавателни средства за целите на лицензирането на летателните екипажи.“;

е)

определението за „нощ“ се заменя със следното:

„Нощ“ означава периодът между края на вечерния граждански полумрак и началото на сутрешния граждански полумрак или друг период между залеза и изгрева на слънцето, който може да бъде определен от съответния орган.“;

ж)

определението за „други средства за обучение („OTD“)“ се заменя със следното:

„Други средства за обучение („OTD“)“ означава средства за обучение, различни от FSTD, които предоставят възможности за обучение, без да е необходимо цялостно симулиране на пилотската кабина.“;

з)

определението за „проверка на професионалната подготовка“ се заменя със следното:

„Проверка на професионалната подготовка“ означава демонстрация на умения с цел потвърждаване на валидността или подновяване на квалификации или права, включваща и устен изпит, ако е необходимо.“;

2)

точка FCL.025 се изменя, както следва:

а)

в буква а) подточка 1 се изменя, както следва:

„1)

Кандидатите трябва да издържат пълния набор от изпити за теоретични познания за конкретно свидетелство или квалификация пред компетентния орган на същата държава членка.“;

б)

буква б) се заменя със следното:

„б)

Стандарти за успешно преминаване

1)

Успешното преминаване на изпита за теоретични познания се зачита, ако кандидатът е посочил поне 75 % от възможните верни отговори на изпитния формуляр. Не се отнемат точки за грешни отговори.

2)

Освен ако в настоящата част не е предвидено друго, кандидатът е положил успешно задължителния изпит за теоретичните познания за съответното свидетелство за летателна правоспособност или квалификация, ако успешно е преминал всички задължителни изпити за теоретични познания в рамките на 18 месеца, считано от края на календарния месец, в който кандидатът се е явил на първия си изпит.

3)

Ако кандидатът за преминаване на изпит за теоретични познания за ATPL, за издаване на свидетелство за правоспособност на професионален пилот („CPL“), за квалификация за полети по прибори („IR“) или за квалификация за полети по прибори по маршрут („EIR“) не е преминал успешно един от изпитите за теоретични познания в рамките на четири опита или ако не премине успешно всички изпити в рамките на шест изпитни сесии или в рамките на периода, посочен в буква б), подточка 2, той трябва да се яви отново на пълния набор от изпити за теоретични познания.

4)

Ако кандидатът за преминаване на изпит за теоретични познания за издаване на свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства („LAPL“), за издаване на свидетелство за летателна правоспособност на любител пилот („PPL“), за издаване на свидетелство за летателна правоспособност на пилот на планер („SPL“) или за свидетелство за правоспособност на пилот на балон („BPL“) не е преминал успешно един от изпитите за теоретични познания в рамките на четири опита или ако не премине успешно всички изпити в рамките на периода, посочен в буква б), подточка 2, той трябва да се яви отново на пълния набор от изпити за теоретични познания.

5)

Преди да се явят отново на изпитите по теоретични познания, кандидатите преминават допълнително обучение в DTO или ATO. Степента и обхватът на необходимото обучение се определят от DTO или ATO въз основа на нуждите на кандидатите.“;

3)

точка FCL.040 се заменя със следното:

FCL.040 Упражняване на правата, произтичащи от свидетелствата за летателна правоспособност

Упражняването на правата, предоставени от дадено свидетелство за летателна правоспособност, се определя от валидността на квалификациите, които то съдържа, ако е приложимо, и свидетелството за медицинска годност, съобразно упражняваните права.“;

4)

точка FCL.055 се заменя със следното:

FCL.055 Езикова компетентност

а)

Общи положения. Пилотите на самолети, вертолети, ВС, задвижвани от силова установка, и дирижабли, от които се изисква да използват радиовръзка, не могат да упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност и квалификации, ако нямат заверка за езикова компетентност в свидетелството — за английски или друг език, използван при поддържането на радиовръзка по време на полета. Заверката посочва езика, степента на владеенето му и дата на валидност и тя се получава в съответствие с процедура, установена от компетентен орган. Минималното приемливо ниво на владеене на езика е оперативното (ниво 4) в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение.

б)

Кандидатите за заверка за езикова компетентност демонстрират в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение поне оперативно ниво на владеене на езика, както при използване на радиотелефонна фразеология, така и на обикновения език, пред оценител, сертифициран от компетентен орган, или пред орган за проверка на езиковите умения, одобрен от компетентен орган, според случая. За тази цел кандидатите демонстрират способност да:

1)

комуникират ефективно в ситуации, в които събеседникът не се вижда, и в такива, в които се вижда;

2)

разговарят по общи и професионални теми с точност и яснота;

3)

използват подходящи комуникативни стратегии, за да обменят съобщения и да разпознават и коригират недоразумения в общ или професионален контекст;

4)

се справят успешно с езикови усложнения, появили се от усложнен или неочакван обрат на събитията, произтичащи в контекста на обичайна работна ситуация или комуникативна задача, с която те иначе са запознати; както и

5)

използват диалект или акцент, който е разбираем за авиационната общност.

в)

С изключение на пилотите, които са демонстрирали владеене на езика на експертно ниво (ниво 6) в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение, заверката за езикова компетентност се преразглежда на всеки:

1)

4 години, ако показаното ниво на езикова компетентност е оперативно (ниво 4); или

2)

6 години, ако показаното ниво на езикова компетентност е разширено (ниво 5).

г)

Специални изисквания за притежателите на квалификации за полети по прибори („IR“) или за полети по прибори по маршрут („EIR“). Без да се засягат разпоредбите от буквите по-горе, притежателите на IR или на EIR трябва да покажат способност да използват английски език на подходящо ниво на езикова компетентност, както е определено в допълнение 2 към настоящото приложение.

д)

Демонстрирането на езиковата компетентност и способността за използване на английски език за притежателите на IR или EIR се извършва чрез метод на оценка, определен от компетентен орган.“;

5)

точка FCL.060, буква в), подточка 2 се заменя със следното:

„2)

Ако пилотът не отговаря на изискването, предвидено в подточка 1, той преминава обучителен полет с инструктор, квалифициран в съответствие с подчаст Й да обучава за този тип въздухоплавателно средство. Обучителният полет се изпълнява на въздухоплавателно средство или на FFS на типа въздухоплавателно средство, който ще се използва, и включва поне изискванията, описани в буква б), подточки 1 и 2, преди пилотът да може да упражнява своите права.“;

6)

в точка FCL.115 се добавя следната нова буква г):

„г)

За обучението за придобиване на права за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на водна повърхност, се разглеждат елементите от допълнение 9 към настоящото приложение, точка 7 (Квалификация за клас — ВС, кацащи на водна повърхност) от раздел Б (Специални изисквания за категорията самолети).“;

7)

точка FCL.120 се заменя със следното:

FCL.120 LAPL — Изпити за теоретични познания

а)

Кандидатите за LAPL(A) и за LAPL(H) демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

въздушно право и процедури за контрол на въздушното движение („КВД“),

човешки възможности,

метеорология,

комуникации,

навигация.

2)

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

принципи на полета,

оперативни процедури,

характеристики на полета и планиране,

общи познания за ВС.

б)

Кандидатите за LAPL(B) и за LAPL(S) демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

въздушно право и процедури за контрол на въздушното движение („КВД“),

човешки възможности,

метеорология, и

комуникации.

2)

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

принципи на полета,

оперативни процедури,

характеристики на полета и планиране,

общи познания за ВС, и

навигация.“;

8)

точка FCL.105.A се заменя със следното:

FCL.105.A LAPL(A) — Права и условия

а)

Права

Правата на притежателя на LAPL за самолети са да действа като командир на еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на твърда повърхност („SEP (ВС, кацащи на твърда повърхност“), на еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на водна повърхност („SEP (ВС, кацащи на водна повърхност“) или на TMG с максимална сертифицирана излетна маса, по-малка или равна на 2000 kg, превозващи максимум 3 пътници, така че на борда на въздухоплавателното средство никога да няма повече от 4 лица.

б)

Условия

1)

Притежателите на LAPL(A) превозват пътници само ако след издаването на свидетелството за летателна правоспособност имат 10 часа полетно време като командир на самолет или на TMG.

2)

Притежателите на LAPL(А), които преди това са притежавали ATPL(A), MPL(A), CPL(A) или PPL(A), са освободени от изискванията, определени в буква б), подточка 1.“;

9)

в точка FCL.135.A буква б) се заменя със следното:

„б)

С цел разширяване на правата за друг вариант на даден клас ВС пилотът преминава обучение за разликите между вариантите на тип ВС или преминава запознаване. Обучението за разликите трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора.“;

10)

точка FCL.140.A се заменя със следното:

FCL.140.A LAPL(A) — Изисквания за скорошен опит

а)

Притежателите на LAPL(А) упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност, само ако през последните 2 години са изпълнили някое от следните условия като пилоти на самолети или на TMG:

1)

да имат поне 12 часа полетно време като командир на полет или летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, в т.ч.:

12 излитания и кацания;

опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор;

2)

да са преминали проверка на професионалната подготовка с проверяващ за LAPL(A). Програмата за проверка на професионалната подготовка се основава на проверката на уменията за LAPL(A);

б)

Ако притежателите на LAPL(A) притежават права както за SEP(ВС, кацащи на твърда повърхност), така и за SEP(ВС, кацащи на водна повърхност), те може да отговарят на изискванията от буква а), подточка 1 за един от двата класа или за комбинация от тях, която е валидна и за двата вида права. За тази цел поне 1 час от изискваното полетно време и 6 от изискваните 12 излитания и кацания трябва да бъдат изпълнени за всеки клас.“;

11)

точка FCL.140.H се заменя със следното:

FCL.140.H LAPL(H) — Изисквания за скорошен опит

Притежателите на LAPL(Н) упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност за конкретен тип само ако през последните 12 месеца:

а)

имат поне шест часа полетно време на вертолети като командир на полет на същия тип или летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, в т.ч. шест излитания, подхода и кацания и опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор; или

б)

преминали са проверка на професионалната подготовка с проверяващ на конкретния тип вертолет, преди да възобновят упражняването на правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност. Програмата за проверка на професионалната подготовка се основава на проверката на уменията за LAPL(H).“;

12)

точка FCL.215 се заменя със следното:

FCL.215 — Изпити за теоретични познания

а)

Кандидатите за PPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

въздушно право,

човешки възможности,

метеорология, и

комуникации, както и

навигация.

2)

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

принципи на полета,

оперативни процедури,

характеристики на полета и планиране, и

общи познания за ВС.

б)

Кандидатите за BPL или SPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1)

общи дисциплини:

въздушно право,

човешки възможности,

метеорология, и

комуникации.

2)

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

принципи на полета,

оперативни процедури,

характеристики на полета и планиране,

общи познания за ВС, и

навигация.“;

13)

в точка FCL.205.A буква а) се заменя със следното:

„а)

Правата на притежателя на PPL(A) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на самолети или TMG, използвани в нетърговски операции, както и да упражнява всички права на притежател на LAPL(A).“;

14)

в точка FCL.205.H буква а) се заменя със следното:

„а)

Правата на притежателя на PPL(H) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на вертолети, използвани в нетърговски операции, както и да упражнява всички права на притежател на LAPL(H).“;

15)

точка FCL.625 IR се заменя със следното:

FCL.625 IR — Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Валидност

IR е с валидност 1 година.

б)

Потвърждаване на валидността

1)

Валидността на IR се потвърждава в рамките на 3 месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност чрез спазване на критериите за потвърждаване на валидността за съответната категория въздухоплавателно средство.

2)

Ако кандидатът реши да изпълни изискванията за потвърждаване на валидността по-рано от предвиденото в подточка 1, новият период на валидност започва да тече от датата на проверката на професионалната подготовка.

3)

Кандидати, които не преминат успешно съответния раздел от проверката на професионалната подготовка за IR преди датата на изтичане на валидността на IR, не могат да упражняват правата, предоставени от IR, докато не преминат проверката на професионалната подготовка за IR.

в)

Подновяване

Ако срокът на валидност на IR е изтекъл, за да възстановят правата си, кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да преминат опреснително обучение в ATO, ако АТО счете това за необходимо, за да достигнат ниво на професионална подготовка, необходимо за успешното преминаване на частта с прибори от проверката на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение;

2)

да преминат проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответната категория ВС;

3)

да притежават съответната квалификация за клас или тип, освен ако не е посочено друго в настоящото приложение.

г)

Ако валидността на IR не е потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години, кандидатът за IR трябва отново да премине успешно изпит за теоретични познания и проверка на уменията за IR.

д)

Притежателите на валидна квалификация за IR в свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, се освобождават от спазването на изискванията от буква в), подточка 1 и буква г) при подновяване на правата за IR, съдържащи се в свидетелства за летателна правоспособност, издадени в съответствие с настоящото приложение.

е)

Проверката на професионалната подготовка, посочена в буква в), подточка 2 и буква д), може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за подновяване на съответната квалификация за клас или тип.“;

16)

в точка FCL.625.A буква а) се заменя със следното:

„а)

Потвърждаване на валидността.

За потвърждаване на валидността на квалификация за IR(A) кандидатите трябва:

1)

да притежават съответната квалификация за клас или тип, освен ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с подновяване на съответната квалификация за клас или тип;

2)

да преминат проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение, ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип;

3)

ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR не е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип:

i)

за еднопилотни самолети — трябва да изпълнят изискванията на раздел 3б и тези части от раздел 1, които имат отношение към планирания полет за проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение;

ii)

за многодвигателни самолети — трябва да изпълнят изискванията на раздел 6 от проверката на професионалната подготовка за еднопилотни самолети в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение, изпълнена като полети по прибори.

4)

В случая на потвърждаване на валидността съгласно подточка 2 може да се използва FNPT II или FFS, представящ съответния клас или тип самолет, при условие че поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификацията за IR(A) се изпълнява на самолет.“;

17)

точка FCL.625.H се заменя със следното:

FCL.625.H IR(H) — Потвърждаване на валидността

а)

За потвърждаване на валидността на квалификация за IR(H) кандидатите трябва:

1)

да притежават съответната квалификация за тип, освен ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с подновяване на съответната квалификация за тип;

2)

да преминат проверка на професионалната подготовка за съответния тип вертолет в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение, ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за тип;

3)

ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR не е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, трябва да изпълнят изискванията на раздел 5 и съответните части от раздел 1 от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния тип вертолет.

б)

В случая на проверка на професионалната подготовка съгласно буква а), подточка 3 може да се използва FTD 2/3 или FFS, представящ съответния тип вертолет, при условие че поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификацията за IR(H) се изпълнява на вертолет.

в)

В съответствие с допълнение 8 към настоящото приложение могат да бъдат признати за изпълнени определени изисквания за потвърждаване на валидността.“;

18)

точка FCL.710 се заменя със следното:

FCL.710 Квалификация за клас и тип — варианти

а)

Пилотите преминават обучение за разликите между вариантите на тип ВС или за запознаване, за да разширят своите права за друг вариант на ВС в рамките на квалификация за един клас или тип. В случая на варианти в рамките на квалификация за клас или тип обучението за разликите между вариантите на тип ВС или за запознаване включва съответните дисциплини, определени в OSD, според случая.

б)

Обучението за разликите между вариантите на тип ВС се провежда от някой от следните субекти:

1)

ATO;

2)

DTO — в случая на въздухоплавателни средства, посочени в буква а), подточка 1, буква в) и буква а), подточка 2, буква в) от точка DTO.GEN.110 от приложение VIII;

3)

притежател на САО, който разполага с одобрена програма за обучение за разликите между вариантите на тип ВС за съответния клас или тип.

в)

Независимо от изискването на буква б), обучението за разликите между вариантите на тип ВС за TMG, еднодвигателни самолети с бутален двигател („SEP“), еднодвигателни самолети с турбинен двигател („SET“) и многодвигателни самолети с бутални двигатели („MEP“) може да бъде проведено от подходящо квалифициран инструктор, освен ако не е предвидено друго в OSD.

г)

Ако пилотите не са пилотирали конкретния вариант в рамките на 2 години след обучението, посочено в буква б), те преминават допълнително обучение за разликите между вариантите на тип ВС или проверка на професионалната подготовка на същия вариант, освен за типове или варианти в рамките на квалификация за клас за SEP и TMG.

д)

Обучението за разликите между вариантите на тип ВС или проверката на професионалната подготовка на съответния вариант трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора или проверяващия, според случая.“;

19)

в точка FCL.725, буква б) се добавя следната подточка 5:

„5)

За еднопилотни еднодвигателни и еднопилотни многодвигателни самолети (ВС, кацащи на водна повърхност) изпитът трябва да бъде в писмена форма и да се състои от най-малко 30 въпроса с възможност за избор на правилен отговор.“;

20)

точка FCL.740 се заменя със следното:

FCL.740 Валидност и подновяване на квалификация за клас и тип

а)

Валидност

Валидността на квалификацията за клас и тип е 1 година, с изключение на тази за клас еднопилотни еднодвигателни ВС, за която тя е 2 години, освен ако не е определено друго в OSD. Ако пилотът реши да изпълни изискванията за потвърждаване на валидността по-рано от предвиденото в точки FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL и FCL.740.As, новият период на валидност започва да тече от датата на проверката на професионалната подготовка.

б)

Подновяване

За подновяване на квалификация за клас или тип кандидатът трябва да отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

да премине проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение;

2)

преди проверката на професионалната подготовка, посочена в подточка 1, да премине опреснително обучение в ATO, ако бъде счетено за необходимо от ATO, за да достигне нивото на професионална подготовка за безопасна експлоатация на съответния клас или тип ВС, освен ако не притежава валидна квалификация за същия клас или тип ВС в свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, и ако той е оправомощен да упражнява правата по тази квалификация. Кандидатът може да премине обучението:

i)

в DTO или в ATO, ако квалификацията с изтекъл срок на валидност е била квалификация за клас еднодвигателни ВС с бутален двигател, с невисоки летателни характеристики, квалификация за клас TMG или квалификация за тип еднодвигателни вертолети, посочена в точка DTO.GEN.110, буква а), подточка 2, буква в) от приложение VIII;

ii)

в DTO, в ATO или с инструктор, ако срокът на валидност на квалификацията е изтекъл преди не повече от три години и квалификацията е била за клас еднодвигателни ВС с бутален двигател, с невисоки летателни характеристики, или за клас TMG.

3)

Независимо от разпоредбите на буква б), подточки 1 и 2, пилотите, които притежават квалификация за летателни изпитания, издадена в съответствие с точка FCL.820, които са участвали в летателни изпитания във фазата на разработването, на сертифицирането или на производството на даден тип ВС и имат 50 часа общо полетно време или 10 часа полетно време като командир на полет на изпитателни полети на същия тип през годината преди датата на подаване на заявлението, имат право да кандидатстват за потвърждаване на валидността или за подновяване на съответната квалификация за тип.“;

21)

в точка FCL.805 буква г) се заменя със следното:

„г)

Правата по квалификациите за теглене на планери и теглене на рекламни плакати са ограничени до самолети или TMG, в съответствие с това на кое ВС е проведено летателното обучение. Правата за теглене на рекламни плакати са ограничени до метода на теглене, използван при летателното обучение. Правата се разширяват, ако пилотите изпълнят успешно поне три обучителни полета с инструктор, които покриват цялата учебна програма за теглене, на другия вид въздухоплавателно средство и по съответния метод за теглене на рекламни плакати.“;

22)

в точка FCL.810 встъпителното изречение на буква а), подточка 1 се заменя със следното:

„1)

Кандидатите трябва да са завършили курс на обучение в рамките на срок до 6 месеца от неговото начало в DTO или в ATO, за да упражняват правата по LAPL, SPL или PPL за самолети, TMG или дирижабли при условия на VFR през нощта. Курсът се състои от:“;

23)

в точка FCL.815 буква д) се заменя със следното:

„д)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на квалификация за планински терени кандидатите трябва:

1)

през предходните 2 години да са изпълнили поне шест кацания на повърхност, определена като изискваща квалификация за планински терени;

2)

да преминат проверка на професионалната подготовка в съответствие с изискванията от буква в).“;

24)

в точка FCL.900 буква в) се заменя със следното:

„в)

Обучение, предоставено извън територията на държавите членки

1)

Чрез дерогация от буква а), в случая на летателно обучение, предоставено в рамките на курс на обучение, одобрен в съответствие с настоящото приложение извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за инструктор на кандидат, който:

i)

притежава свидетелство за летателна правоспособност, което отговаря на всички посочени по-долу критерии:

A)

в съответствие е с приложение 1 към Чикагската конвенция;

Б)

при всички случаи е поне CPL за съответната категория ВС, със съответната квалификация или сертификат;

ii)

отговаря на изискванията за издаване на съответния сертификат за инструктор, установени в настоящата подчаст;

iii)

демонстрира пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъде в състояние да упражнява правата на инструктор съгласно настоящото приложение.

2)

Сертификатът е ограничен до провеждане на летателно обучение в рамките на курс на обучение, одобрен в съответствие с настоящото приложение, който отговаря на всички посочени по-долу условия:

i)

предоставя се извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция;

ii)

предоставя се на обучаеми пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се провежда летателното обучение.“;

25)

в точка FCL.935 буква а) се заменя със следното:

„а)

С изключение на инструктор за обучение по взаимодействие в многочленен екипаж („MCCI“), инструктор за обучение в симулатор („STI“), инструктор за квалификация за планински терени („MI“) и инструктор за летателни изпитания („FTI“), кандидатът за сертификат за инструктор трябва да премине оценка на компетентността в съответната категория ВС, на съответния клас или тип или на подходящ FSTD, за да демонстрира на проверяващ, квалифициран съгласно подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава един обучаем пилот до ниво за придобиване на съответното свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат.“;

26)

точка FCL.940 се заменя със следното:

FCL.940 Срок на валидност на сертификата за инструктор

С изключение на MI и без да се засягат разпоредбите на точка FCL.900, буква б), подточка 1 и точка FCL.915, буква д), подточка 2, сертификатите за инструктори са валидни за срок от 3 години.“;

27)

точка FCL.905.FI се заменя със следното:

FCL.905.FI Права и условия

Правата на FI са да провежда летателно обучение за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на:

а)

PPL, SPL, BPL и LAPL за съответната категория ВС;

б)

квалификация за клас и тип за еднопилотни ВС, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики; разширения за клас и група за балони и скорошен опит за клас планери;

в)

квалификация за клас и тип за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че FI отговаря на някое от следните условия:

1)

притежава или е притежавал сертификат за TRI за многопилотни самолети;

2)

отговаря на всички посочени по-долу условия:

i)

има поне 500 часа като пилот при многопилотна експлоатация на самолети;

ii)

преминал е курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI;

г)

квалификация за тип за еднопилотни или многопилотни дирижабли;

д)

CPL за съответната категория ВС, при условие че FI има поне 200 часа летателно обучение на същата категория въздухоплавателно средство;

е)

квалификация за нощни полети, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

квалифициран е да лети през нощта на съответната категория ВС;

2)

демонстрирал е на FI, квалифициран в съответствие с буква й), способността да обучава през нощта;

3)

отговаря на изискването за опит при нощни полети, посочено в точка FCL.060, буква б), подточка 2;

ж)

квалификация за теглене, фигурен пилотаж или, в случая на FI(S), квалификация за планери, които извършват полети в облаците, при условие че притежава тези права и FI е демонстрирал на FI, квалифициран в съответствие с буква й), способността да обучава за тази квалификация;

з)

квалификация за EIR или IR за съответната категория ВС, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

има поне 200 часа полетно време в съответствие с IFR, от които най-много 50 часа могат да са време на наземна тренировка по прибори на FFS, FTD 2/3 или FNPT II;

2)

завършил е като обучаем пилот курс на обучение за IRI и е преминал оценка на компетентността за сертификат за IRI;

3)

изпълнява изискванията от точки FCL.915.CRI, буква а), FCL.930.CRI и FCL.935 за многодвигателни самолети и от точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 1 и точка FCL.915.TRI, буква г), подточка 2 за многодвигателни вертолети;

и)

квалификация за клас или тип еднопилотни многодвигателни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че FI отговаря на посочените по-долу условия:

1)

в случая на самолети — да отговаря на изискванията от точки FCL.915.CRI, буква а), FCL.930.CRI и FCL.935;

2)

в случая на вертолети — да отговаря на изискванията от точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 1 и точка FCL.915.TRI, буква г) подточка 2;

й)

сертификат за FI, IRI, CRI, STI или MI, при условие че отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

има поне 50 часа или 150 излитания летателно обучение на планери в случая на FI(S), поне 50 часа или 50 излитания летателно обучение на балони в случая на FI(B) и 500 часа летателно обучение на съответната категория ВС във всички останали случаи;

2)

преминал е оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 за съответната категория ВС, за да демонстрира на проверяващ на полетен инструктор („FIE“) способност да обучава за съответния сертификат;

к)

MPL, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

за основната полетна фаза на обучението е изпълнил поне 500 часа полетно време като пилот на самолети, включително поне 200 часа летателно обучение;

2)

за основната фаза на обучението:

i)

притежава IR за многодвигателен самолет и правото да обучава за IR;

ii)

има поне 1 500 часа полетно време при експлоатация в многочленен екипаж;

3)

в случая на FI, вече квалифициран да обучава по интегрирани курсове за ATP(A) или CPL(A)/IR, изискването, посочено в подточка 2, ii), може да бъде заменено със завършването на структуриран курс на обучение, състоящ се от следното:

i)

квалификация за МСС;

ii)

наблюдаване на пет сесии на летателно обучение във фаза 3 на курс MPL;

iii)

наблюдаване на пет сесии на летателно обучение във фаза 4 на курс MPL;

iv)

наблюдаване на пет сесии на оператора за периодично обучение с имитация на реални рейсови полети;

v)

съдържанието на курса по МССI.

В този случай FI провежда първите си пет инструкторски сесии под наблюдението на TRI(A), MCCI(A) или SFI(A), квалифицирани за летателно обучение MPL.“;

28)

точка FCL.915.FI се изменя, както следва:

а)

буква б), подточка 2, i) се заменя със следното:

„i)

с изключение на FI(A), който провежда обучение само за LAPL(A) — да е преминал изпит за теоретични познания за CPL, който може да бъде взет, без да е завършен теоретичен курс на обучение за CPL, и който не е валиден за издаване на CPL; както и“;

б)

в буква в) подточка 2 се заменя със следното:

„2)

поне 200 часа като командир на полет, ако кандидатът притежава поне PPL(H) и е преминал изпит за теоретични познания за CPL, който може да бъде взет, без да е завършен теоретичен курс на обучение за CPL, и който не е валиден за издаване на CPL;“;

29)

в точка FCL.930.FI се добавя следната буква в):

„в)

Кандидатите за сертификат за FI, които притежават или са притежавали друг сертификат за инструктор, издаден в съответствие с настоящото приложение, се счита, че отговарят на изискванията, предвидени в буква б), подточка 1.“;

30)

точка FCL.940.FI се заменя със следното:

FCL.940.FI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Потвърждаване на валидността

1)

За потвърждаване на валидността на сертификат за FI притежателят трябва да отговаря на поне две от следните три изисквания преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за FI:

i)

той има:

A)

в случая на FI(A) и FI(H) — поне 50 часа летателно обучение на съответната категория ВС като FI, TRI, CRI, IRI, MI или проверяващ. Когато трябва да се потвърди валидността на правата за обучаване за IR, поне 10 от тези часове трябва да са летателно обучение за IR и трябва да бъдат извършени в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI;

Б)

в случая на FI(As) — поне 20 часа летателно обучение на дирижабли като FI, IRI или проверяващ. Когато трябва да се потвърди валидността на правата за обучаване за IR, 10 от тези часове трябва да са летателно обучение за IR и трябва да бъдат извършени в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за FI;

В)

в случая на FI(S) — поне 60 излитания или 30 часа летателно обучение на планери, мотопланери или TMG като FI или проверяващ;

Г)

в случая на FI(B) — поне 6 часа летателно обучение на балони като FI или проверяващ;

ii)

той е преминал опреснителен курс на обучение за инструктор като FI в АTO или организиран от компетентния орган. FI(B) и FI(S) могат да преминат този опреснителен курс на обучение за инструктор в DTO;

iii)

преминал е оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI.

2)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността в случая на FI(A) или FI(H) или всяко трето потвърждаване на валидността в случая на FI(As), FI(S) и FI(B) притежателят на съответния сертификат за FI трябва да премине оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

б)

Подновяване.

Ако срокът на валидност на сертификата за FI е изтекъл, кандидатите трябва в срок от 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за подновяване да преминат пълен опреснителен курс на обучение за инструктор FI в ATO или организиран от компетентен орган или, в случая на FI(B) или FI(S) в ATO, в DTO или организиран от компетентен орган, както и да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.“;

31)

в точка FCL.905.TRI букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

издаване на сертификат за TRI или SFI, при условие че притежателят отговаря на всички посочени по-долу условия:

1)

има поне 50 часа инструкторски опит като TRI или SFI в съответствие с настоящия регламент или Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията;

2)

провел е учебната програма за летателно обучение за съответната част от курса за TRI в съответствие с точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 3 по удовлетворителен за началника по обучението на ATO начин; както и

в)

в случая на TRI за еднопилотни самолети:

1)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че кандидатът иска права за еднопилотна експлоатация.

Правата на TRI(SPA) могат да бъдат разширени за летателно обучение за квалификации за тип еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики за многопилотна експлоатация, при условие че TRI отговаря на някое от посочените по-долу условия:

i)

притежава или е притежавал сертификат за TRI за многопилотни самолети;

ii)

има поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI.

2)

курса за MPL за основната фаза, при условие че правата му са разширени за многопилотна експлоатация и притежава или е притежавал сертификат за FI(A) или IRI(A).“;

32)

точка FCL.910.TRI се заменя със следното:

FCL.910.TRI Ограничени права

а)

Общи положения. Ако обучението за TRI се провежда само на FSTD, правата на TRI са ограничени до обучение на FSTD. Това ограничение трябва все пак да включва следните права за провеждане на въздухоплавателното средство на:

1)

LIFUS, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 4, i);

2)

обучение за кацане, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 4, ii); или

3)

обучителния полет, посочен в точка FCL.060, буква в), подточка 2, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в буква а), подточка 1 или 2.

Ограничението за FSTD се премахва, ако TRI е преминал оценка на компетентността във въздухоплавателно средство.

б)

TRI за самолети и за ВС, задвижвани от силова установка — TRI(A) и TRI(PL). Правата на TRI са ограничени до типа самолет или ВС, задвижвано от силова установка, на който са проведени обучението и оценката на компетентността. Освен ако не е определено друго в OSD, за разширяване на правата на TRI за допълнителни типове, TRI трябва:

1)

през последните 12 месеца преди подаването на заявлението да е изпълнил поне 15 маршрутни сектора, включително излитания и кацания на съответния тип въздухоплавателно средство, от които най-много 7 сектора могат да бъдат изпълнени на FSTD;

2)

да е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI;

3)

да е преминал съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с точка FCL.935, за да демонстрира пред FIE или TRE, квалифициран в съответствие с подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава пилоти до нивото, необходимо за придобиване на квалификация за тип, включително предполетна, следполетна и теоретична подготовка.

Правата на TRI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако TRI е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI.

в)

TRI за вертолети — TRI(H).

1)

Правата на TRI(H) са ограничени до типа вертолет, на който е проведена оценката на компетентността за издаване на сертификат за TRI. Освен ако не е определено друго в OSD, правата на TRI се разширяват за допълнителни типове, ако TRI отговаря на следните условия:

i)

завършил е относимите части от техническото и летателното обучение на курса за TRI;

ii)

през последните 12 месеца преди датата на подаване на заявлението има поне 10 часа на съответния тип вертолет, от които най-много 5 часа могат да бъдат изпълнени на FFS или FTD 2/3; както и

iii)

преминал е съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с точка FCL.935, за да демонстрира пред FIE или TRE, квалифициран в съответствие с подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава пилоти до нивото, необходимо за придобиване на квалификация за тип, включително предполетна, следполетна и теоретична подготовка.

Правата на TRI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако TRI е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI.

2)

Преди разширяването на правата на TRI(H) от еднопилотни на многопилотни на същия тип вертолети, притежателят трябва да има поне 100 часа многопилотна експлоатация на този тип.

г)

Независимо от разпоредбите на горните букви, притежателите на сертификат за TRI, които са придобили квалификация за тип съгласно точка FCL.725, буква д), имат право техните права на TRI да бъдат разширени за този нов тип ВС.“;

33)

точка FCL.915.TRI, буква в), подточка 1 се заменя със следното:

„в)

за сертификат TRI(SPA):

1)

през последните 12 месеца преди датата на подаване на заявлението да е изпълнил поне 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания, като командир на полет на съответния тип самолет, от които най-много 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FSTD, представящ този тип; както и“;

34)

точка FCL.930.TRI се изменя, както следва:

а)

встъпителното изречение на буква а) се заменя със следното:

„а)

Курсът на обучение за TRI се провежда във въздухоплавателно средство само ако не е наличен и достъпен FSTD и включва:“;

б)

в подточка 3 буква а) се заменя със следното:

„3)

5 часа летателно обучение на съответното ВС или FSTD, представящ това ВС, за еднопилотни ВС, и 10 часа за многопилотни ВС или FSTD, представящ това ВС;“;

в)

вмъква се нова подточка 4:

„4)

следното обучение, според случая:

i)

допълнително специално обучение преди провеждане на LIFUS;

ii)

допълнително специално обучение преди провеждане на обучение за кацане. Обучението на FSTD включва обучение по аварийни процедури, свързани с въздухоплавателното средство.“;

35)

точка FCL.935.TRI се заменя със следното:

FCL.935.TRI Оценка на компетентността

а)

Оценката на компетентността на TRI за MPA и PL се провежда на FFS. Ако FFS не е наличен или достъпен, се използва въздухоплавателно средство.

б)

Оценката на компетентността на TRI за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики и вертолети се провежда на някой от следните обекти:

1)

наличен и достъпен FFS;

2)

ако FFS не е наличен или достъпен — комбинация от FSTD и въздухоплавателно средство;

3)

ако FSTD не е наличен или достъпен — на въздухоплавателно средство.“;

36)

точка FCL.940.TRI се заменя със следното:

FCL.940.TRI Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Потвърждаване на валидността

1)

Самолети

За потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(A) кандидатите трябва да изпълнят в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата, поне две от следните три изисквания:

i)

да са провели една от следните части от пълен курс на обучение или периодично обучение за квалификация за тип: сесия на симулатор с продължителност най-малко 3 часа или едно въздушно упражнение от поне 1 час, съдържащо минимум две излитания и кацания;

ii)

да преминат опреснително обучение за инструктор като TRI(A) в ATO;

iii)

да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935. Кандидати, които отговарят на изискванията от точка FCL.910.TRI буква б), подточка 3, се счита, че отговарят на това изискване.

2)

Вертолети и ВС, задвижвани от силова установка

За потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(H) или TRI(PL) кандидатите трябва да са изпълнили поне две от следните три изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за TRI:

i)

да имат поне 50 часа летателно обучение на всеки един от типовете ВС, за които притежават права на инструктор, или на FSTD, представящ тези типове, от които поне 15 часа трябва да са в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за TRI. В случая на TRI(PL) тези часове трябва да са изпълнени като TRI или като проверяващ за квалификация за тип („TRE“), или като SFI или като проверяващ на полетен симулатор („SFE“). В случая на TRI(H) полетното време като FI, като инструктор за полети по прибори („IRI“), като инструктор за обучение в симулатор („STI“) или като какъвто и да е проверяващ се признава за тази цел;

ii)

да преминат опреснително обучение за инструктор като TRI(H) или TRI(PL), според случая, в ATO;

iii)

в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата, да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935, точка FCL.910.TRI, буква б), подточка 3 или точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 3, според случая.

3)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за ТRI притежателите трябва да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

4)

Ако TRI притежават сертификат за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове ВС, потвърждава валидността на сертификата за TRI за останалите типове, за които кандидатите притежават квалификация в рамките на същата категория ВС, освен ако не е определено друго в OSD.

5)

Специални изисквания за потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(H)

TRI(H), които притежават сертификат за FI(H) за съответния тип, се счита, че отговарят на изискванията, предвидени в буква а). В този случай сертификатът за TRI(H) е валиден до датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI(H).

б)

Подновяване

За потвърждаване на валидността на сертификата за TRI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предшестващи датата на подаване на заявлението, да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 и да са изпълнили следното:

1)

за самолети:

i)

поне 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания на съответния тип самолет, от които най-много 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS;

ii)

опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO, което покрива съответните дисциплини от курса за TRI;

2)

за вертолети и ВС, задвижвани от силова установка:

i)

поне 10 часа полетно време, включително излитания и кацания на съответния тип ВС, от които най-много 5 часа могат да бъдат изпълнени на FFS или на FTD 2/3;

ii)

опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO, което покрива съответните дисциплини от курса за TRI.

3)

Ако кандидатите притежават сертификат за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове ВС, служи за подновяване на сертификата за TRI за останалите типове, за които кандидатите притежават квалификация в рамките на същата категория ВС, освен ако не е определено друго в OSD.“;

37)

в точка FCL.905.CRI се вмъква следната буква ба):

„бa)

Правата на CRI са да обучават за придобиване на квалификация за клас и тип за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че CRI отговарят на някое от следните условия:

1)

притежават или са притежавали сертификат за TRI за многопилотни самолети;

2)

имат поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI.“;

38)

точка FCL.930.CRI, буква а), подточка 3 се заменя със следното:

3)

„5 часа летателно обучение на многодвигателни самолети или на FSTD, представящ този клас или тип самолет, включително поне 3 часа на летателно обучение на самолет или поне 3 часа летателно обучение на еднодвигателни самолети, проведено от FI(A), квалифициран в съответствие с точка FCL.905.FI, буква й).“;

39)

точка FCL.940.CRI се заменя със следното:

FCL.940.CRI Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

За потвърждаване на валидността на сертификат за CRI кандидатите трябва да са изпълнили поне две от следните три изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за CRI:

1)

да са провели поне 10 часа летателно обучение като CRI. Ако кандидатите имат права за CRI на еднодвигателни и на многодвигателни самолети, тези часове летателно обучение се разделят поравно между еднодвигателни и многодвигателни самолети;

2)

да са преминали опреснителен курс на обучение за инструктори като CRI в АTO или организиран от компетентния орган;

3)

да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 за многодвигателни или еднодвигателни самолети, според случая.

б)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за CRI притежателите трябва да отговарят на изискването, посочено в буква а), подточка 3.

в)

Подновяване

Ако срокът на валидност на сертификата за CRI е изтекъл, той се подновява, ако в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване, кандидатите:

1)

са преминали опреснителен курс на обучение като CRI в АTO или организиран от компетентния орган;

2)

са преминали оценка на компетентността съгласно изискванията от точка FCL.935.“;

40)

точка FCL.915.IRI, буква б), подточка 2 се заменя със следното:

„2)

в случая на кандидати за IR(H) за многодвигателни вертолети — да отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.905.FI, буква з), подточка 3, ii);“;

41)

точка FCL.930.IRI, буква а) подточка 3, ii) се заменя със следното:

„ii)

за IRI(H) — поне 10 часа летателно обучение на вертолет, FFS, FTD 2/3 или FPNT II/III. В случая на кандидати, които притежават сертификат за FI(H), тези часове са намалени на поне 5;“;

42)

точка FCL.905.SFI се заменя със следното:

FCL.905.SFI Права и условия

а)

Правата на SFI са да провеждат летателно обучение на симулатор в рамките на съответната категория ВС за:

1)

потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за IR, при условие че притежават или са притежавали квалификация за IR за съответната категория ВС;

2)

издаване на IR, при условие че притежават или са притежавали IR за съответната категория ВС и са завършили курс на обучение за IRI.

б)

Правата на SFI за еднопилотни самолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатите искат права за еднопилотна експлоатация.

Правата на SFI за еднопилотни самолети могат да бъдат разширени за летателно обучение за квалификации за тип еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че TRI отговарят на някое от посочените по-долу условия:

i)

притежават или са притежавали сертификат за TRI за многопилотни самолети;

ii)

имат поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI;

2)

курсове на обучение за MCC и MPL за основната фаза на обучението, при условие че правата на SFI(SPA) са разширени за многопилотна експлоатация в съответствие с подточка 1.

в)

Правата на SFI за многопилотни самолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за многопилотни самолети, а ако кандидатите искат права за многопилотна експлоатация — за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики;

2)

курс на обучение за MCC;

3)

курс на обучение за MPL за основната, междинната и напредналата фаза, при условие че за основната фаза притежават или са притежавали сертификат за FI(A) или за IRI(A);

г)

Правата на SFI за вертолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1)

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип вертолети;

2)

обучение за MCC, ако SFI имат права да обучават за многопилотни вертолети.“;

43)

точка FCL.910.SFI се заменя със следното:

FCL.910.SFI Ограничени права

Правата на SFI са ограничени за FTD 2/3 или FFS на типа ВС, на който е проведен курсът на обучение за SFI.

Правата могат да бъдат разширени за други FSTD, представящи допълнителни типове от същата категория ВС, ако притежателите:

а)

са завършили успешно частта за симулатор от съответния курс за квалификация за тип;

б)

са завършили относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма за летателното обучение на съответния курс за TRI;

в)

са провели като част от пълен курс за квалификация за тип поне 3 часа летателно обучение за функциите на SFI на съответния тип ВС под наблюдението и одобрението на TRE или SFE, квалифициран за тази цел.

Правата на SFI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако SFI е завършил относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма за летателното обучение на съответния курс за TRI за съответния тип ВС.“;

44)

точка FCL.930.SFI, буква а), подточка 2 се заменя със следното:

„2)

относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма за летателното обучение на съответния курс на обучение за TRI.“;

45)

точка FCL.940.SFI се заменя със следното:

FCL.940.SFI Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на сертификат за SFI кандидатите трябва да са изпълнили поне две от следните три изисквания преди изтичането на срока на валидност на сертификата за SFI:

1)

да имат поне 50 часа като инструктори или проверяващи на FSTD, от които поне 15 часа в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за SFI;

2)

да са преминали опреснително обучение за инструктори като SFI в ATO;

3)

да са преминали съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

б)

Освен това кандидатите трябва да са преминали проверките на професионалната подготовка за придобиване на квалификация за конкретните типове ВС на FFS, представящ типовете, за които се притежават правата.

в)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за SFI притежателите трябва да отговарят на изискването, посочено в буква а), подточка 3.

г)

Ако SFI притежават сертификат за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове, потвърждава валидността на сертификата за SFI за останалите типове, за които кандидатите притежават квалификация в рамките на същата категория ВС, освен ако не е определено друго в OSD.

д)

Подновяване

За подновяването на сертификат за SFI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване, да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да са преминали опреснително обучение за инструктори като SFI в ATO;

2)

да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935;

3)

да са преминали проверка на уменията за придобиване на квалификация за конкретните типове ВС на FSTD, представящ типовете, за които трябва да се подновят правата.“;

46)

точка FCL.910.STI се заменя със следното:

FCL.910.STI Ограничени права

Правата на STI са ограничени за FSTD, на който е проведен курсът на обучение за STI.

Правата могат да бъдат разширени за други FSTD, представящи допълнителни типове ВС, ако в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението, притежателите:

а)

са преминали частта за FSTD от курса за CRI или TRI на класа или типа въздухоплавателно средство, за който се искат права на инструктор;

б)

са преминали на FSTD, на който ще се проведе летателното обучение, съответния раздел от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния клас или тип ВС.

За STI(A), които провеждат обучение само на BITD, проверката на професионалната подготовка трябва да включва само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A);

в)

са провели в рамките на курс за CPL, IR, PPL или квалификация за клас или тип поне 3 часа летателно обучение под наблюдението на FI, CRI(A), IRI или TRI, определен от ATO за тази цел, включително поне 1 час летателно обучение, което е под наблюдението на FIE, за съответната категория ВС.“;

47)

точка FCL.915.STI се заменя със следното:

FCL.915.STI Предварителни условия

а)

Кандидатите за издаване на сертификат за STI трябва:

1)

да притежават или да са притежавали през последните 3 години преди подаването на заявлението свидетелство за летателна правоспособност и права на инструктор, подходящи за курсовете, в които ще се провежда обучението;

2)

в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението, да са преминали на FSTD съответната проверка на професионалната подготовка за квалификацията за клас или тип.

Кандидатите за издаване на сертификат за STI(A), които искат да обучават само на BITD, трябва да преминат само упражненията, подходящи за проверка на уменията за издаване на PPL(A);

б)

В допълнение към изискванията, посочени в буква а), кандидатите за издаване на сертификат за STI(H) трябва да имат поне 1 часа полетно време като наблюдател в пилотската кабина на съответния тип вертолет в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението.“;

48)

точка FCL.940.STI се заменя със следното:

FCL.940.STI Потвърждаване на валидността и подновяване на сертификата за STI

а)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на сертификат за STI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за STI, да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да са провели най-малко 3 часа летателно обучение на FSTD като част от пълен курс за CPL, IR, PPL или квалификация за клас или тип;

2)

да са преминали на FSTD, на който се провежда летателното обучение, съответните раздели от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния клас или тип ВС.

За STI(A), които провеждат обучение само на BITD, проверката на професионалната подготовка трябва да включва само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A).

б)

Подновяване

За подновяването на сертификат за STI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване:

1)

да преминат опреснително обучение като STI в ATO;

2)

да преминат на FSTD, на който се провежда летателното обучение, съответните раздели от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния клас или тип ВС.

За STI(A), който провежда обучение само на BITD, проверката на професионалната подготовка трябва да включва само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A);

3)

да проведат за съответната категория ВС, в рамките на пълен курс за CPL, IR, PPL или квалификация за клас или тип, поне 3 часа летателно обучение под наблюдението на FI, CRI, IRI или TRI, определен от ATO за тази цел, включително поне 1 час летателно обучение, което е под наблюдението на проверяващ на полетен инструктор („FIE“).“;

49)

точка FCL.1000 се заменя със следното:

FCL.1000 Сертификати за проверяващи

а)

Общи положения

Притежателите на сертификат за проверяващ трябва:

1)

освен ако не е предвидено друго в настоящото приложение — да притежават свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат, равностойни на тези, за които са оправомощени да провеждат проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, и правото да обучават за същите;

2)

да са квалифицирани да действат като командир на полет на ВС по време на проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, когато се провеждат на ВС.

б)

Специални условия:

1)

Компетентният орган може да издаде специален сертификат, предоставящ права за провеждане на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността, ако съответствието с изискванията, установени в настоящата подчаст, не е възможно поради въвеждането на което и да било от следните:

i)

ново въздухоплавателно средство в авиопарка на държавата членка или на превозвача;

ii)

нови курсове на обучение в настоящото приложение.

Този сертификат трябва да е ограничен до проверките на уменията, проверките на професионалната подготовка и оценките на компетентността, необходими за въвеждането на новия тип ВС или новия курс на обучение, и неговата валидност във всички случаи не може да е повече от 1 година.

2)

Притежателите на сертификата, издаден в съответствие с буква б), подточка 1, които искат да кандидатстват за сертификат за проверяващ, трябва да отговарят на предварителните условия и изискванията за потвърждаване на валидността на сертификата за тази категория проверяващ.

3)

Когато не е налице квалифициран проверяващ, компетентните органи могат — въз основата на преценка на всеки отделен случай, да оправомощят инспектори или проверяващи, които не отговарят на съответните изисквания за инструктори или за квалификация за тип или клас, както е посочено в буква а), да извършват проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността.

в)

Проверки, провеждани извън територията на държавите членки:

1)

Чрез дерогация от буква а), в случая на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка, провеждани извън територията, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за проверяващ на кандидати, притежаващи свидетелство за летателна правоспособност, което е в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, при условие че тези кандидати:

i)

притежават свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат поне равностойни на тези, за които имат право да провеждат проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, и във всички случаи поне CPL;

ii)

са квалифицирани да действат като командир на полет на ВС по време на проверка на уменията или проверка на професионалната подготовка, когато се провеждат на ВС;

iii)

отговарят на изискванията за издаване на съответния сертификат за проверяващ, установени в настоящата подчаст; както и

iv)

демонстрират пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъдат в състояние да упражняват правата на проверяващи съгласно настоящото приложение.

2)

Посоченият в подточка 1 сертификат е ограничен до провеждане на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка:

i)

извън териториите, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция; както и

ii)

за пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се провежда проверката.“;

50)

точка FCL.1005 се заменя със следното:

FCL.1005 Ограничаване на правата в случай на запазени интереси

Проверяващите не може да провеждат:

а)

проверки на уменията или оценки на компетентността на кандидати за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат, на които са предоставили повече от 25 % от необходимото летателно обучение за свидетелството за правоспособност, квалификацията или сертификата, за които се провежда проверката на уменията или оценката на компетентността; както и

б)

проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, ако считат, че е засегната тяхната обективност.“;

51)

точка FCL.1025 се заменя със следното:

FCL.1025 Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване на сертификати за проверяващи

а)

Валидност

Сертификатът за проверяващ е с валидност 3 години.

б)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на сертификат за проверяващ притежателите трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да са извършили поне шест проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата;

2)

в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на сертификата, да са преминали опреснителен курс за проверяващи, който е организиран от компетентния орган или който е организиран от ATO и е одобрен от компетентния орган. Проверяващ, който притежава сертификат за планери или балони, може в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на сертификата, да е преминал опреснителен курс за проверяващи, който е организиран от DTO и одобрен от компетентния орган;

3)

една от проверките на уменията, проверките на професионалната подготовка или оценките на компетентността, проведени в съответствие с подточка 1, трябва да се извърши в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на сертификата на проверяващия, и:

i)

да е извършена от инспектор от компетентния орган или от старши проверяващ, специално оправомощен за това от компетентния орган, който отговаря за сертификата на проверяващия; или

ii)

да отговаря на изискванията, предвидени в точка FCL.1020.

Ако кандидатите за потвърждаване на валидността притежават права за повече от една категория проверяващ, валидността на всички права на проверяващ може да бъде потвърдена, ако кандидатите отговарят на изискванията, посочени в буква б), подточки 1 и 2 и точка FCL.1020, за една от категориите на притежавания сертификат за проверяващ, след съгласието на компетентния орган.

в)

Подновяване

Ако срокът на валидност на сертификата е изтекъл, преди да възобновят упражняването на правата, кандидатите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в буква б), подточка 2 и точка FCL.1020, в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване.

г)

Валидността на сертификата за проверяващ се потвърждава или подновява само ако кандидатите демонстрират продължаващо съответствие с изискванията, предвидени в точки FCL.1010 и FCL.1030.“;

52)

точка FCL.1005.TRE се изменя, както следва:

а)

в буква а) подточка 5 се заменя със следното:

„5)

оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификати за TRI или SFI за съответната категория ВС, при условие че имат поне 3 години опит като TRE и са преминали специален курс на обучение за оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.1015, буква б).“;

б)

в буква б) подточка 4 се заменя със следното:

„4)

оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификати за TRI(H) или SFI(H), при условие че имат поне 3 години опит като TRE и са преминали специален курс на обучение за оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.1015, буква б).“;

53)

в точка FCL.1005.CRE буква б) се заменя със следното:

„б)

проверки на професионалната подготовка за:

1)

потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за клас и тип;

2)

потвърждаване на валидността на квалификация за IR, при условие че имат поне 1500 часа като пилоти на самолети и поне 450 часа полетно време по IFR;

3)

подновяване на квалификация за IR, при условие че отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.1010.IRE, буква а); както и

4)

потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за EIR, при условие че имат поне 1 500 часа полетно време като пилоти на самолети и отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.1010.IRE, буква а), подточка 2.“;

54)

в точка FCL.1010.CRE буква б) се заменя със следното:

„б)

притежават сертификат за CRI или FI с права на инструктор за съответния клас или тип;“;

55)

точка FCL.1010.IRE се заменя със следното:

FCL.1010.IRE Предварителни условия

а)

IRE(A)

Кандидатите за сертификат за IRE за самолети трябва да притежават сертификат за IRI(A) или FI(A) с правото да обучават за IR(A), както и да имат:

1)

2000 часа полетно време като пилоти на самолети; както и

2)

450 часа полетно време по IFR, от които 250 часа като инструктор.

б)

IRE(H)

Кандидатите за сертификат за IRE за вертолети трябва да притежават сертификат за IRI(H) или FI(H) с правото да обучават за IR(H), както и да имат:

1)

2000 часа полетно време като пилоти на вертолети; както и

2)

300 часа полетно време по прибори на вертолети, от които 200 часа като инструктор.

в)

IRE(As)

Кандидатите за сертификат за IRE за дирижабли трябва да притежават сертификат за IRI(As) или FI(As) с правото да обучават за IR(As), както и да имат:

1)

500 часа полетно време като пилоти на дирижабли; както и

2)

100 часа полетно време по прибори на дирижабли, от които 50 часа като инструктор.“;

56)

точка FCL.1005.SFE се заменя със следното:

FCL.1005.SFE Права и условия

а)

SFE за самолети (SFE(A) и SFE за ВС, задвижвани от силова установка (SFE(PL)

Правата на SFE за самолети или за ВС, задвижвани от силова установка, са да провеждат на FFS или да извършват оценките от подточка 5 на съответното FSTD:

1)

проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип за самолети или за ВС, задвижвани от силова установка, според случая;

2)

проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за IR, ако е съчетано с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип, при условие че са преминали проверка на професионалната подготовка за типа въздухоплавателно средство, включително за полети по прибори, в рамките на последната година;

3)

проверки на уменията за издаване на ATPL(A);

4)

проверки на уменията за издаване на MPL, при условие че отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.925; както и

5)

оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за SFI за съответната категория ВС, при условие че имат поне 3 години опит като SFE(A) и са преминали специален курс на обучение за оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.1015, буква б).

б)

SFE за вертолети — (SFE(H)

Правата на SFE(H) са да провеждат на FFS или да извършват оценките от подточка 4 на съответното FSTD:

1)

проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип;

2)

проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за IR, ако тези проверки са съчетани с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип, при условие че SFE са преминали проверка на професионалната подготовка за типа въздухоплавателно средство, включително за полети по прибори, в рамките на последната година, предшестваща проверката на професионалната подготовка;

3)

проверки на уменията за издаване на ATPL(H); както и

4)

оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за SFI(H), при условие че имат поне 3 години опит като SFE(H) и са преминали специален курс на обучение за оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.1015, буква б).“;

57)

точка FCL.1010.SFE се заменя със следното:

FCL.1010.SFE Предварителни условия

а)

SFE(A)

Кандидатите за сертификат за SFE(A) трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

в случая на многопилотни самолети:

i)

притежават или са притежавали ATPL(A) и квалификация за съответния тип самолет;

ii)

сертификат за SFI(A) за съответния тип самолет; както и

iii)

имат поне 1500 часа полетно време като пилоти на многопилотни самолети;

2)

в случая на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики:

i)

притежават или са притежавали CPL(A) или ATPL(A) и квалификация за съответния тип самолет;

ii)

притежават сертификат за SFI(A) за съответния клас или тип самолет;

iii)

имат поне 500 часа полетно време като пилоти на еднопилотни самолети;

3)

за първоначалното издаване на сертификат за SFE — да имат поне 50 часа обучение в полетен симулатор като TRI(A) или SFI(A) на съответния тип.

б)

SFE(H)

Кандидатите за сертификат за SFE(H) трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

да притежават или да са притежавали ATPL(H) и квалификация за съответния тип вертолет;

2)

да притежават сертификат за SFI(H) за съответния тип вертолет;

3)

да имат поне 1000 часа полетно време като пилоти на многопилотни вертолети;

4)

за първоначалното издаване на сертификат за SFE — да имат поне 50 часа обучение в полетен симулатор като TRI(H) или SFI(H) на съответния тип.“;

58)

точки 1.1 и 1.2 от допълнение 1 се заменят със следното:

„1.1.

За издаването на LAPL, на притежателя на LAPL за друга категория въздухоплавателно средство напълно се признават теоретичните познания по общите дисциплини, установени в точка FCL.120. Дисциплината „навигация“ обаче се признава само в случая на притежател на LAPL(A), който кандидатства за издаване на LAPL(H), или на притежател на LAPL(Н), който кандидатства за издаване на LAPL(А).

1.2.

За издаването на LAPL(A), LAPL(H) или PPL, на притежателите на PPL, CPL или ATPL за друга категория въздухоплавателно средство напълно се признават теоретичните познания по общите дисциплини, установени в точка FCL.215, буква а), подточка 1.“;

59)

вмъква се нова точка 1.2а към допълнение 1, както следва:

„1.2a

За издаването на LAPL(B), LAPL(S), BPL или SPL, на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност за друга категория въздухоплавателно средство напълно се признават теоретичните познания по общите дисциплини, установени в точка FCL.215, буква б), подточка 1.“;

60)

в допълнение 3, част А, подточка 9, буква б) се заменя със следното:

„б)

70 часа като PIC, от които до 55 часа могат да бъдат като SPIC. Полетното време по прибори като SPIC се зачита за полетно време като PIC до най-много 20 часа.“;

61)

в допълнение 3, част В, подточка 8, буква б) се заменя със следното:

„б)

70 часа като PIC, от които до 55 часа могат да бъдат като SPIC. Полетното време по прибори като SPIC се зачита за полетно време като PIC до най-много 20 часа;“;

62)

в допълнение 3, част Г, подточка 8, буква б) се заменя със следното:

„б)

70 часа като PIC, от които до 55 часа могат да бъдат като SPIC.“;

63)

в допълнение 3, част Д, подточка 3, буква а) се заменя със следното:

„а)

е изпълнил 150 часа полетно време;

С изключение на изискването за 50 часа като PIC на самолети, часовете като PIC на други категории въздухоплавателни средства могат да бъдат признати в рамките на тези 150 часа полетно време на самолети във всеки един от следните случаи:

1)

20 часа на вертолети, ако кандидатите притежават PPL(H);

2)

50 часа на вертолети, ако кандидатите притежават CPL(H);

3)

10 часа на TMG или планери;

4)

20 часа на дирижабли, ако кандидатите притежават PPL(As);

5)

50 часа на дирижабли, ако кандидатите притежават CPL(As).“;

64)

в допълнение 3, част К, подточка 3, буква а) се заменя със следното:

„а)

има 155 часа полетно време, включително 50 часа като PIC на вертолети, от които 10 часа трябва да са маршрутни полети.

С изключение на изискването за 50 часа като PIC на вертолети, часовете като PIC на други категории въздухоплавателни средства могат да бъдат признати в рамките на тези 155 часа полетно време на вертолети във всеки един от следните случаи:

1)

20 часа на самолети, ако кандидатите притежават PPL(A);

2)

50 часа на самолети, ако кандидатите притежават CPL(A);

3)

10 часа на TMG или планери;

4)

20 часа на дирижабли, ако кандидатите притежават PPL(As);

5)

50 часа на дирижабли, ако кандидатите притежават CPL(As);“;

65)

Таблицата СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА във връзка с категорията на самолетите от допълнение 7 се заменя със следната таблица:

Самолети

РАЗДЕЛ 1 — ПРЕДПОЛЕТНА ПОДГОТОВКА И ОТЛИТАНЕ

Използването на контролен лист, летателният професионализъм, противообледенителните процедури и т.н. важат за всички раздели

а

Използване на РЛЕ (или негов еквивалент), особено при изчисляване на техническите параметри, масата и центровката

б

Използване на документи за обслужване на въздушното движение, метеорологичен бюлетин

в

Подготовка на полетен план за РВД, полетен план/дневник за полети по прибори

г

Установяване на необходимите аеронавигационни услуги за процедурите за отлитане, долитане и подход

д

Предполетен оглед

е

Метеорологичен минимум

ж

Рулиране

з

Излитане по PBN (ако е приложимо):

— проверка дали в навигационната система е заредена правилната процедура; както и — кръстосана проверка между дисплея на навигационната система и картата за отлитането.

и

Предполетен инструктаж, излитане

й (°)

Преминаване към полет по прибори

к (°)

Процедури за отлитане по прибори, включително отлитане по PBN, и настройка на висотомера

л (°)

Поддържане на връзка с РВД — изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 2 — ОБЩО ПИЛОТИРАНЕ (°)

а

Пилотиране на самолета само по прибори, включително: хоризонтален полет при различни скорости, тримуване

б

Завои с набор на височина и снижение със завой с постоянен темп 1

в

Възстановяване от нехарактерни положения в пространството, включително завои с постоянен крен от 45° и остри завои при снижение

г (*1)

Възстановяване от приближаване към срив в хоризонтален полет, завои с набор на височина/снижение и в конфигурация за кацане

д

Ограничено приборно табло: стабилизирано издигане или снижение, хоризонтални завои с темп 1 до зададен курс, възстановяване от нехарактерни положения в пространството

РАЗДЕЛ 3 — ПРОЦЕДУРИ ЗА IFR ПО МАРШРУТА (°)

а

Следване на зададения курс, включително прихващане, напр. NDB, VOR, или пътна линия между точки от маршрута

б

Използване на система за навигация и радионавигационни средства

в

Хоризонтален полет, поддържане на курс, височина и въздушна скорост, режими на двигателя, техники на тримуване

г

Настройка на висотомера

д

Разчети и корекции на разчетните времена на долитане (зона за изчакване по маршрута — ако е необходимо)

е

Наблюдение на хода на полета, полетен дневник, изразходване на горивото, работа със системите

ж

Противообледенителни процедури, при нужда се симулират

з

Поддържане на връзка с РВД — изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 3а — ПРОЦЕДУРИ ЗА ДОЛИТАНЕ

а

Настройка и проверка на навигационните средства, идентификация на съоръженията, ако е приложимо

б

Процедури за долитане, проверки на висотомера

в

Ограничения за абсолютната височина и скоростта, ако е приложимо

г

Долитане по PBN (ако е приложимо):

— проверка дали в навигационната система е заредена правилната процедура; както и — кръстосана проверка между дисплея на навигационната система и картата за долитането.

РАЗДЕЛ 4 (°)— 3D Операции (++)

а

Настройка и проверка на навигационните средства

Проверка на ъгъла на вертикалната траектория

За RNP APCH:

— проверка дали в навигационната система е заредена правилната процедура; както и — кръстосана проверка между дисплея на навигационната система и картата за подхода.

б

Инструктаж за подход и кацане, включително проверки при снижение/подход/кацане, както и разпознаване на съоръженията

в (+)

Процедура за изчакване

г

Спазване на оповестената процедура за подход

д

Засичане на разчетни времена при подхода

е

Поддържане на абсолютната височина, скоростта и курса (стабилизиран подход)

ж (+)

Действия за минаване на втори кръг

з (+)

Процедура за минаване на втори кръг/кацане

и

Поддържане на връзка с РВД – изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 5 (°)— 2D ОПЕРАЦИИ (++)

а

Настройка и проверка на навигационните средства

За RNP APCH:

— проверка дали в навигационната система е заредена правилната процедура; както и — кръстосана проверка между дисплея на навигационната система и картата за подхода.

б

Инструктаж за подход и кацане, включително проверки при снижение/подход/кацане, както и разпознаване на съоръженията

в (+)

Процедура за изчакване

г

Спазване на оповестената процедура за подход

д

Засичане на разчетни времена при подхода

е

Поддържане на височината/разстоянието за минаване на втори кръг, скоростта и курса (стабилизиран подход), точки за стъпаловидно снижение (Step Down Fixes — SDF), ако е приложимо

ж (+)

Действия за минаване на втори кръг

з (+)

Процедура за минаване на втори кръг/кацане

и

Поддържане на връзка с РВД – изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 6 — ПОЛЕТ С ЕДИН НЕРАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ (само за многодвигателни самолети) (°)

а

Симулиран отказ на двигател след излитане или при минаване на втори кръг

б

Подход, минаване на втори кръг и процедура за минаване на втори кръг с един неработещ двигател

в

Подход и кацане с един неработещ двигател

г

Поддържане на връзка с РВД – изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

66)

допълнение 8 се заменя със следното:

„ДОПЪЛНЕНИЕ 8

Признаване на елементи от частта IR на проверката на професионалната подготовка за квалификация за тип или клас

A.   Самолети

Признаването на елементи от проверката на професионалната подготовка се разрешава само когато притежателите на свидетелства кандидатстват за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за полети по прибори за еднопилотни еднодвигателни самолети и за еднопилотни многодвигателни самолети, според случая.

Ако е извършена проверка на уменията или проверка на професионалната подготовка, в т. ч. IR, и притежателите на свидетелства имат валидна:

Признават се всички елементи от частта полет по прибори (IR) на проверката на професионалната подготовка за:

квалификация MPA за тип;

квалификация за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики

квалификация за клас SE (*2), и

квалификация за тип SE (*2), и

квалификация за клас или тип SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни ВС с високи летателни характеристики, признава се само раздел 3Б от проверката на професионалната подготовка по буква Б, точка 5 от допълнение 9

квалификация за клас или тип самолети SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни самолети с високи летателни характеристики в условия на еднопилотна експлоатация

квалификация за клас SE, и

квалификация за тип SE, и

квалификация за клас или тип SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни самолети с високи летателни характеристики

квалификация за клас или тип самолети SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни самолети с високи летателни характеристики, ограничена в условия на MP експлоатация

квалификация за клас SE (*2), и

квалификация за тип SE (*2), и

квалификация за клас или тип SP ME, с изключение на квалификация за тип за сложни самолети с високи летателни характеристики (*2).

квалификация за клас или тип самолети SP SE

квалификация за клас SE, и

квалификация за тип SE

Б.   Вертолети

Признаване на елементи от проверката на професионалната подготовка се разрешава само когато притежателите на свидетелства кандидатстват за потвърждаване на валидността на квалификация за полети по прибори за еднодвигателни и за еднопилотни многодвигателни вертолети, според случая.

Ако проверката на уменията или проверката на професионалната подготовка, включително IR, е

извършена и притежателите на свидетелства има валидна:

Признават се всички елементи от частта полети по прибори (IR) на

проверка на професионалната подготовка за:

квалификация за тип за многопилотен вертолет (MPH)

квалификация за тип SE (*3); както и

квалификация за тип SP ME (*3).

квалификация за тип SP ME, в условия на еднопилотна експлоатация

квалификация за тип SE (*3); както и

квалификация за тип SP ME (*3).

квалификация за тип SP ME, ограничена до многопилотна експлоатация

квалификация за тип SE (*3); както и

квалификация за тип SP ME (*3).

квалификация за тип SP SE, в условия на еднопилотна експлоатация

квалификация за тип SP SE, в условия на еднопилотна експлоатация

67)

в допълнение 9 раздел Б се изменя, както следва:

а)

таблицата в точка 5, буква к) се заменя със следното:

 

1)

2)

3)

4)

5)

Вид експлоатация

SP

MP

SP → MP (първоначално)

MP → SP (първоначално)

SP + MP

 

обучение

изпитване/проверка

обучение

изпитване/проверка

обучение

изпитване/проверка

обучение, изпитване и проверка (SE самолети)

обучение, изпитване и проверка (ME самолети)

SE самолети

ME самолети

Първоначално издаване

SP сложни самолети

Раздели

1—6

1—7

Раздели

1—6

1—6

Раздели 1—7

Раздели

1—6

MCC

CRM

Човешки фактори

TEM (управление на заплахите и грешките)

Раздел 7

Раздели

1—6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 и, ако е приложимо, един подход от раздел 3.Б

1.6, раздел 6 и, ако е приложимо, един подход от раздел 3.Б

 

 

Потвърждаване на валидността

SP сложни самолети

Не е приложимо

Не е приложимо

Раздели

1—6

1—6

Не е приложимо

Раздели

1—6

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Многопилотна експлоатация:

Раздели 1—7 (обучение)

Раздели 1—6 (проверка)

Еднопилотна експлоатация:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 и, ако е приложимо, един подход от раздел 3.Б

Многопилотна експлоатация:

Раздели 1—7 (обучение)

Раздели 1—6 (проверка)

Еднопилотна експлоатация:

1.6, раздел 6 и, ако е приложимо, един подход от раздел 3.Б

Подновяване

SP сложни самолети

FCL.740

Раздели

1—6

1—6

FCL.740

Раздели

1—6

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Обучение: FCL.740

Проверка: като за потвърждаването на валидността

Обучение: FCL.740

Проверка: като за потвърждаването на валидността“

б)

в таблицата, в точка 5, след буква л), редът за упражненията 7.2.2. се заменя със следното:

„7.2.2

Следните упражнения за възстановяване на управлението:

възстановяване от висок положителен ъгъл на тангаж при различни ъгли на крен; както и

възстановяване от висок отрицателен ъгъл на тангаж при различни ъгли на крен.

P

X

Това упражнение не се изпълнява на самолет“

 

 

 

Приложение VI (Част ARA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

68)

в точка ARA.GEN.220, буква а), подточки 11 и 12 се заменят и се вмъква нова точка 13, буква а) както следва:

11)

„информацията за безопасността и последващи мерки;

12)

използването на разпоредбите за гъвкавост в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) 2018/1139; както и

13)

процеса на оценяване и одобряване на въздухоплавателни средства, определени в точка ORA.ATO.135, буква а) и в точка DTO.GEN.240, буква а).“;

69)

вмъква се нова точка ARA.GEN.360, както следва:

„ARA.GEN.360 Смяна на компетентния орган

а)

При получаването на искане от притежателя на свидетелство за летателна правоспособност за смяна на компетентния орган, както е посочено в точка FCL.015, буква г) от приложение I (Част FCL), приемащият компетентен орган незабавно отправя искане до компетентния орган на притежателя на свидетелството за летателна правоспособност да прехвърли незабавно всички посочени по-долу документи:

1)

потвърждение на свидетелството за летателна правоспособност;

2)

копия от медицинската документация на притежателя на свидетелството за летателна правоспособност, съхранявана от компетентния орган в съответствие с точка ARA.GEN.220 и точка ARA.MED.150. Медицинската документация се прехвърля в съответствие с точка MED.A.015 от приложение IV (Част MED) и трябва да включва резюме на съответната медицинска история на кандидата, проверено и подписано от медицинския оценител.

б)

Предаващият компетентен орган запазва оригиналите на документацията по лицензирането и медицинската документация на притежателя на свидетелството за летателна правоспособност в съответствие с точки ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 и ARA.MED.150.

в)

Приемащият компетентен орган незабавно преиздава свидетелството за летателна правоспособност и свидетелството за медицинска годност, при условие че е получил и обработил всички документи, посочени в буква а). В момента на преиздаване на свидетелството за летателна правоспособност и на свидетелството за медицинска годност приемащият компетентен орган незабавно изисква от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност да му предаде свидетелството, издадено от предаващия компетентен орган, както и съответното свидетелство за медицинска годност.

г)

Приемащият компетентен орган незабавно уведомява предаващия компетентен орган, след като е преиздал свидетелството за летателна правоспособност и свидетелството за медицинска годност на притежателя на свидетелство за летателна правоспособност, а притежателят на свидетелство за летателна правоспособност е върнал свидетелството за летателна правоспособност и свидетелството за медицинска годност в съответствие с буква в). До получаването на такова уведомление предаващият компетентен орган носи отговорност за свидетелството за летателна правоспособност и свидетелството за медицинска годност, първоначално издадени на този притежател на свидетелство за летателна правоспособност.“;

Приложение VII (Част ORA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

70)

в точка ORA.ATO.135 буква а) се заменя със следното:

„а)

АТО трябва да разполага с достатъчен флот от въздухоплавателни средства за обучение или FSTD, които да са подходящо оборудвани за предоставяните курсове на обучение. Флотът от въздухоплавателни средства се състои от въздухоплавателни средства, които отговарят на всички изисквания, определени в Регламент (ЕС) 2018/1139. Въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на букви а), б), в) или г) от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1139, може да се използват за обучение, ако отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

в рамките на процес на оценка компетентният орган е потвърдил равнище на безопасност, сравнимо с това, определено от всички съществени изисквания, предвидени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139;

2)

компетентният орган е разрешил използването на въздухоплавателни средства за обучение в АTO.“;

Приложение VIII (Част DTO) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

71)

в точка DTO.GEN.240 буква а) се заменя със следното:

„а)

DТО трябва да разполага с достатъчен флот от въздухоплавателни средства за обучение или FSTD, които да са подходящо оборудвани за предоставяния курс на обучение. Флотът от въздухоплавателни средства се състои от въздухоплавателни средства, които отговарят на всички изисквания, определени в Регламент (ЕС) 2018/1139. Въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на букви а), б), в) или г) от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1139, може да се използват за обучение, ако отговарят на всички посочени по-долу условия:

1)

в рамките на процес на оценка компетентният орган е потвърдил равнище на безопасност, сравнимо с това, определено от всички съществени изисквания, предвидени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139;

2)

компетентният орган е разрешил използването на въздухоплавателни средства за обучение в DTO.“


(°)  Трябва да бъде изпълнено само по прибори.

(*1)  Може да бъде изпълнено на FFS, FTD 2/3 или FNPT II.

(+)  Може да бъде изпълнено в раздел 4 или раздел 5.

(++)  За установяване или запазване на права за PBN — един подход в раздел 4 или раздел 5 трябва да е RNP APCH. Когато реалното извършване на подход RNP APCH не е възможно, той се изпълнява на подходящо оборудван FSTD.☐☐“;

(*2)  Ако в рамките на предходните 12 месеца кандидатите са изпълнили поне три процедури за отлитане и подход по правилата за полети по прибори с упражняване на права за PBN, включително поне един подход RNP APCH на самолет от клас или тип SP (еднопилотен) в условия на еднопилотна експлоатация, или ако кандидатите са преминали раздел 6 от проверката на уменията за многодвигателни самолети, различни от сложните самолети с високи летателни характеристики, за полет само по прибори в условия на еднопилотна експлоатация.

(*3)  Ако в рамките на предходните 12 месеца са изпълнени поне три процедури за отлитане и подход по правилата за полети по прибори с упражняване на права за PBN, включително един подход RNP APCH (може да бъде подход до точка в пространството (Point in Space — PinS), на вертолет от тип SP в условия на еднопилотна експлоатация.“;


РЕШЕНИЯ

22.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/53


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1748 НА СЪВЕТА

от 7 октомври 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Управителния подкомитет по санитарните и фитосанитарните мерки, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с изменението на приложение V към глава 4 от това споразумение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първата алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия, като има предвид, че:

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1) („Споразумението за асоцииране“), влезе в сила на 1 септември 2017 г.

(2)

В член 64, параграф 1 от Споразумението за асоцииране се предвижда Украйна да сближи своето законодателство в областта на санитарните и фитосанитарните въпроси и на хуманното отношение към животните с това на Съюза, както е посочено в приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране.

(3)

Украйна се ангажира да представи всеобхватна стратегия под формата на списък на законодателството на Съюза в областта на санитарните и фитосанитарните мерки и на хуманното отношение към животните („списъкът“), с които възнамерява да сближи своето национално законодателство. Списъкът е предназначен да служи като референтния документ за прилагането на дял IV („Търговия и свързани с търговията въпроси“), глава 4 („Санитарни и фитосанитарни мерки“) от Споразумението за асоцииране и следва да се добави в приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране. Приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране следва съответно да бъде изменено с решение на Управителния подкомитет по санитарните и фитосанитарните мерки ЕС—Украйна („Подкомитет по санитарните и фитосанитарните мерки“), както е посочено в член 74, параграф 2, буква в) от Споразумението за асоцииране.

(4)

През юни 2016 г. Украйна представи списъка на Комисията. Съюзът прие своята позиция във връзка с изменението на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране с Решение (ЕС) 2017/1391 на Съвета (2) въз основа на списъка. Скоро след това Украйна обяви, че счита за необходимо да се направят допълнителни пояснения и промени относно сроковете за приемане, поправките, включително относно дублирането на актове и добавянето на нови актове. Поради това решението на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки, взето въз основа на позицията на Съюза, приета с Решение (ЕС) 2017/1391, не беше прието.

(5)

През октомври 2018 г. Украйна представи преработена версия на списъка на Комисията. Поради това, въз основа на тази преработена версия на списъка Подкомитетът по санитарните и фитосанитарните мерки трябва да приеме решение за изменение на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране.

(6)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки във връзка с изменението на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране.

(7)

Позицията на Съюза в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки следва да бъде в подкрепа на изменението на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране, както е посочено в приложението на проекта на решение на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки.

(8)

Тъй като списъкът, приет с Решение (ЕС) 2017/1391, е преработен, е необходимо да се отмени посоченото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна („Споразумението за асоцииране“), и Украйна, от друга страна, във връзка с изменението на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране, е да бъдат подкрепени измененията на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране, както е посочено в приложението към проекта на решение на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки, приложен към настоящото решение.

2.   Представителите на Съюза в Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки могат да одобрят незначителни технически промени в проекта на решението на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Решение (ЕС) 2017/1391 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 7 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-M. HENRIKSSON


(1)  OВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

(2)  Решение (ЕС) 2017/1391 на Съвета от 17 юли 2017 г. за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Подкомитета по управление на санитарните и фитосанитарните мерки, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с изменението на приложение V към посоченото споразумение (OВ L 195, 27.7.2017 г., стр. 13).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …. НА УПРАВИТЕЛНИЯ ПОДКОМИТЕТ ПО САНИТАРНИТЕ И ФИТОСАНИТАРНИТЕ МЕРКИ ЕС — УКРАЙНА

от ....

за изменение на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране

УПРАВИТЕЛНИЯТ ПОДКОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА САНИТАРНИТЕ И ФИТОСАНИТАРНИТЕ МЕРКИ,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, подписано в Брюксел на 27 юни 2014 г., и по-специално член 74, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1) („Споразумението за асоцииране“), влезе в сила на 1 септември 2017 г.

(2)

В член 64, параграф 1 от Споразумението за асоцииране се предвижда Украйна да сближи своето законодателство в областта на санитарните и фитосанитарните въпроси и на хуманното отношение към животните с това на Съюза, както е посочено в приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране.

(3)

Украйна се ангажира да представи всеобхватна стратегия под формата на списък на законодателството на Съюза в областта на санитарните и фитосанитарните мерки и на хуманното отношение към животните („Списъкът“), с които възнамерява да сближи своето национално законодателство. Списъкът е предназначен да служи като референтния документ за прилагането на глава 4 („Санитарни и фитосанитарни мерки“) от дял IV („Търговия и свързани с търговията въпроси“) на Споразумението за асоцииране и трябва да се добави към приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране.

(4)

През октомври 2018 г. Украйна представи списъка на Европейската комисия. Въз основа на списъка Подкомитетът по санитарните и фитосанитарните мерки трябва да приеме решение за изменение на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране.

(5)

Поради това е целесъобразно Управителният подкомитет по управление на санитарните и фитосанитарните мерки да приеме решение за изменение на приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране, което да замени съществуващото приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране с ново приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране, както е посочено в приложението към настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна („Споразумението за асоцииране“), и Украйна, от друга страна, се заменя с приложението V към глава 4 от Споразумението за асоцииране, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в …

За Управителния подкомитет

по санитарните и фитосанитарните мерки

За председател:


(1)  OВ L ЕС 161, 29.5.2014 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ V КЪМ ГЛАВА 4 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА АСОЦИИРАНЕ

Приложение V към глава 4 от Споразумението за асоцииране, се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V КЪМ ГЛАВА 4

ВСЕОБХВАТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА 4 (САНИТАРНИ И ФИТОСАНИТАРНИ МЕРКИ)

СПИСЪК НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ АКТОВЕ НА СЪЮЗА, С КОИТО УКРАЙНА ВЪЗНАМЕРЯВА ДА СБЛИЖИ СВОЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В съответствие с член 64, параграф 4 от настоящото споразумение Украйна се задължава да сближи своето законодателство със следното законодателство на Съюза в рамките на посочените по-долу срокове за приемане.

Законодателство на Съюза

Срок за приемане (1)

Глава I — Общи законодателни актове (обществено здравеопазване)

Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО

2018 г.

Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни

2018 г.

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

2016 г.

Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека

2018 г.

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните

2016 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

2018 г.

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

2016 г.

Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО

2018 г.

Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 г. за установяване на мерки за прилагане за Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи

2020 г.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход

2018 г.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията от 11 март 2013 г. относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове

2018 г.

Етикетиране и информация за хранителните продукти

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните

2018 г.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

2018 г.

Директива 2011/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи дадена храна

2018 г.

Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията от 16 май 2012 г. за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

2018 г.

Решение за изпълнение 2013/63/ЕС на Комисията от 24 януари 2013 г. за приемане на насоки за прилагането на специфичните условия за здравни претенции, изложени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета

2018 г.

Мерки, приложими към животинските продукти

Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда

2019 г.

Решение 2002/226/ЕО на Комисията от 15 март 2002 г. за въвеждане на специален ветеринарно-санитарен контрол върху събирането и преработката на някои двучерупчести мекотели, съдържащи токсина ASP (amnesic shellfish poison) в количества, надвишаващи границата, определена с Директива 91/492/ЕИО на Съвета

2020 г.

Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни

2018 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава I, допълнение II)

2018 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава V, допълнение III)

2018 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава VII, допълнение III)

2019 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава VIII, допълнение III)

2019 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава IХ, допълнение III)

2018 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава Х, допълнение III)

2019 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава ХI, допълнение III)

2019 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава ХII, допълнение III)

2020 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава ХIII, допълнение III)

2019 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава ХIV, допълнение III)

2019 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава ХV, допълнение III)

2020 г.

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

2019 г.

Регламент (ЕО) № 37/2005 на Комисията от 12 януари 2005 г. относно мониторинга на температурата в транспортните средства и съоръженията за складиране и съхраняване на бързозамразени храни, предназначени за консумация от човека

2016 г.

Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО

2018 г.

Регламент (ЕС) № 234/2011 на Комисията от 10 март 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните

2018 г.

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета

2018 г.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията

2018 г.

Регламент (ЕС) № 873/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. относно преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета

2018 г.

Други мерки

Директива 78/142/ЕИО на Съвета от 30 януари 1978 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно материалите и предметите, които съдържат винилхлориден мономер и са предназначени за контакт с храни

2019 г.

Директива 82/711/ЕИО на Съвета oт 18 октомври 1982 г. за установяване на основните правила, необходими за изпитване на миграцията на съставките на пластмасови материали и изделия, предназначени за контакт с храни

2019 г.

Директива 84/500/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1984 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно керамичните предмети, предназначени за контакт с храни

2019 г.

Директива 85/572/ЕИО на Съвета от 19 декември 1985 г. за определяне на списъка на симуланти, които да бъдат използвани за изпитване на миграцията на съставките на пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с храни

2019 г.

Директива 93/11/ЕИО на Комисията от 15 март 1993 г. за изпускане на N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества от биберони и залъгалки, произведени от еластомер или каучук

2019 г.

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи

2019 г.

Регламент (ЕО) № 641/2004 на Комисията от 6 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храни и фуражи, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище

2019 г.

Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО

2019 г.

Регламент (ЕО) № 1895/2005 на Комисията от 18 ноември 2005 г. за ограничаване на употребата на определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

2019 г.

Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. относно добра производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни

2019 г.

Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета

2018 г.

Директива 2007/42/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно материалите и предметите, изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни

2019 г.

Регламент (ЕО) № 282/2008 на Комисията от 27 март 2008 г. относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни и за изменение на Регламент (ЕО) № 2023/2006

2020 г.

Регламент (ЕО) № 450/2009 на Комисията от 29 май 2009 г. относно активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни

2019 г.

Решение 2010/169/ЕС на Комисията от 19 март 2010 г. относно невключването на 2,4,4′-трихлоро-2′-хидроксидифенилов етер в списъка на Съюза на добавките, които могат да бъдат използвани за производството на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни съгласно Директива 2002/72/ЕО

2019 г.

Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

2019 г.

Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията от 22 март 2011 г. за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай

2019 г.

Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията от 11 януари 2012 г. за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза и за изменение на Решение 2007/275/ЕО и Регламент (ЕО) № 1162/2009

2021 г.

Мерки, които трябва да се включат след сближаване на законодателството

Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на някои вещества и остатъци от тях при живи животни и продукти от животински произход и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО

2018 г.

Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки

2020 г.

Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение

2020 г.

Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение

2020 г.

Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 г. за определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО

2018 г.

Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията от 23 февруари 2006 г. за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на официалния контрол на нивата за микотоксини в храни

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1882/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. относно методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на храни за съдържание на нитрати

2018 г.

Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни

2018 г.

Регламент (ЕС) № 589/2014 на Комисията от 2 юни 2014 г. за определяне на методи за вземане на проби и анализ за контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в определени храни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 252/2012

2018 г.

Глава II — здраве на животните

Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине

2018 г.

Решение 86/474/ЕИО на Комисията от 11 септември 1986 г. относно проверките на място, извършвани в рамките на вноса на животни от едрия рогат добитък и свине, и на прясно месо от трети страни

2018 г.

Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък

2018 г.

Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък

2018 г.

Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете

2018 г.

Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО

2018 г.

Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

2018 г.

Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни и за изменение на Решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО

2018 г.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (глава VII)

2020 г.

Регламент (ЕО) № 1739/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 г. относно определянето на ветеринарномедицинските изисквания за движението на циркови животни между държавите членки

2018 г.

Решение 2006/168/ЕО на Комисията от 4 януари 2006 г. за установяване на изисквания за здравно и ветеринарно сертифициране при внос в Общността на ембриони от едър рогат добитък и за отмяна на Решение 2005/217/ЕО

2018 г.

Решение 2006/605/ЕО на Комисията от 6 септември 2006 г. относно определени защитни мерки по отношение на търговията в Общността с домашни птици, предназначени за възстановяване на запасите от дивеч

2019 г.

Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни

2020 г.

Решение 2006/767/ЕО на Комисията от 6 ноември 2006 г. за изменение на решения 2003/804/ЕО и 2003/858/ЕО на Комисията по отношение на изискванията за сертификация за живи мекотели и жива риба с аквакултурен произход и продукти от тях, предназначени за консумация от човека

2020 г.

Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове

2020 г.

Решение 2009/712/ЕО на Комисията от 18 септември 2009 г. за прилагане на Директива 2008/73/ЕО на Съвета по отношение на информационни интернет страници, съдържащи списък на здравните заведения за животни и лабораториите, одобрени от държавите членки в съответствие с ветеринарното и зоотехническото законодателство на Общността

2019 г.

Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни

2019 г.

Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно–санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене

2018 г.

Решение 2010/57/ЕС на Комисията от 3 февруари 2010 г. за определяне на здравни гаранции за транзита на еднокопитни животни, които се транспортират през териториите, изброени в приложение I към Директива 97/78/ЕО на Съвета

2019 г.

Решение 2010/270/ЕС на Комисията от 6 май 2010 г. за изменение на части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на образците на здравни сертификати за животни с произход от стопанства и за пчели и земни пчели

2018 г.

Решение 2010/471/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на конете във връзка със списъците на центрове за събиране и съхранение на сперма, на екипите за събиране и производство на ембриони, както и с изискванията за сертифициране

2018 г.

Решение 2010/472/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите

2018 г.

Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г. относно вноса в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък

2018 г.

Решение за изпълнение 2012/137/ЕС на Комисията от 1 март 2012 г. относно вноса в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете

2018 г.

Болести по животните

Директива 82/894/ЕИО на Съвета от 21 декември 1982 г. относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността

2018 г.

Решение 92/260/ЕИО на Комисията от 10 април 1992 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за временното допускане на регистрирани коне

2018 г.

Директива 92/35/ЕИО на Съвета от 29 април 1992 г. за определяне на правила за контрол и мерките за борба с болестта Африканска чума по конете

2018 г.

Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете.

2020 г.

Решение 93/197/ЕИО на Комисията от 5 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за внос на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за отглеждане и разплод

2018 г.

Решение 2000/428/ЕО на Комисията от 4 юли 2000 г. относно установяване на процедури за диагностициране, методи за вземане на проби и критерии за оценка на резултатите от лабораторните тестове за потвърждаване и диференциална диагноза на везикулозната болест по свинете

2018 г.

Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език

2018 г.

Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете

2018 г.

Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г. за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и за изменение на Директива 92/119/ЕИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете

2018 г.

Решение 2003/466/ЕО на Комисията от 13 юни 2003 г. за установяване на критериите за зониране и мерките, които трябва да се предприемат за официално наблюдение при съмнение или потвърждение на присъствието на инфекциозна анемия по сьомгите (ISA)

2018 г.

Решение 2003/634/ЕО на Комисията от 28 август 2003 г. за одобряване на програми за получаване на статут на одобрени зони и одобрени стопанства в неодобрени зони по отношение на вирусна хеморагична септицемия (VHS) и инфекциозна хематопоетична некроза (IHN) по рибите

2018 г.

Решение 2005/217/ЕО на Комисията от 9 март 2005 г. за установяване на ветеринарно-санитарните условия и изискванията към ветеринарното сертифициране при внос в Общността на ембриони от едър рогат добитък

2018 г.

Решение 2008/855/ЕО на Комисията от 3 ноември 2008 г. относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки

2018 г.

Решение 2009/3/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 г. за създаване на запаси на Общността от ваксини срещу африканска чума по конете

2020 г.

Регламент (ЕО) № 789/2009 на Комисията от 28 август 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на защитата срещу атаки на вектори и минималните изисквания относно програмите за наблюдение и надзор на болестта син език

2018 г.

Идентификация и регистрация на животните

Регламент (ЕО) № 494/98 на Комисията от 27 февруари 1998 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета относно прилагането на минимални административни санкции в рамките на системата за идентифициране и регистриране на едрия рогат добитък

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета

2018 г.

Решение 2000/678/ЕО на Комисията от 23 октомври 2000 г. относно определяне на подробни правила за регистриране на стопанства в националната база данни за животни от рода на свинете, съгласно Директива 64/432/ЕИО на Съвета

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък

2018 г.

Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО

2018 г.

Регламент (ЕО) № 911/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно ушните марки, паспортите и регистрите на стопанствата

2018 г.

Решение 2006/28/ЕО на Комисията от 18 януари 2006 г. за удължаване на максималния период за поставяне на ушни марки на някои животни от рода на едрия рогат добитък

2018 г.

Регламент (ЕО) № 1505/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по отношение на минималните проверки, които трябва да се извършат във връзка с идентификацията и регистрацията на домашните животни от рода на овцете и козите

2018 г.

Решение 2006/968/ЕО на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по отношение на насоки и процедури за електронната идентификация на животни от рода на овцете и козите

2018 г.

Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно идентификацията и регистрацията на прасета

2018 г.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни)

2018 г.

Странични животински продукти

Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига

2019 г.

Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО на Съвета

2019 г.

Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)

2018 г.

Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива