ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 261I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
14 октомври 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 година за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 261/1


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2019/1700 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2019 година

за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Статистическите данни и показатели са гръбнакът на отговорните политики, основани на факти. В контекста на стратегията „Европа 2020“ и укрепването на икономическото управление социалните показатели играят съществена роля за осигуряване на необходимата информация и подкрепа за ключовите приоритети на Съюза. Тези приоритети са насочени по-конкретно към приобщаващ и устойчив растеж и създаване на работни места; социално сближаване; намаляване на бедността, неравенството и социалното изключване; приобщаване на хората с увреждания и равно третиране; както и към умения, мобилност и цифровата икономика. По-специално, социалните показатели са необходими, за да осигурят солидна статистическа основа за разработване и наблюдение на политиките, въведени от Съюза и от държавите членки за постигане на тези приоритети. Необходима е висококачествена социална статистика, за да се подобри устойчивостта на Съюза и неговите цели за сближаване и за да се запазят неговите равнища на благосъстояние. Освен това надеждните данни са от първостепенно значение като предпазна мярка срещу дезинформацията.

(2)

Социалната статистика играе първостепенна роля за укрепването на социалните цели в рамките на европейския семестър и е от изключително значение да се подобри наличието на социални показатели, за да се гарантира своевременното им осигуряване за съответните рамки на политиките. Укрепването на социалното измерение на европейския семестър ще подобри устойчивостта на Съюза и неговите цели за сближаване и ще гарантира запазването на равнищата на благосъстояние.

(3)

В съответствие с инициативата „Отвъд БВП“ е важно да се обърне внимание на социалните аспекти на напредъка със стабилни показатели, насочени към положението на гражданите и описващи разпределението на материалните условия на живот и неравенствата, както и проучващи по-добре множеството измерения на качеството на живот.

(4)

Европейската социална статистика следва да се предоставя въз основа на равно третиране на всички видове ползватели, като например определящи политиката лица, публични администрации, изследователи, синдикални организации, студенти, представители на гражданското общество, включително неправителствени организации, и граждани, които следва да имат свободен и лесен достъп до статистиката чрез базите данни на Комисията (Евростат) на нейния уебсайт и нейните публикации. В това отношение следва да бъдат допълнително подобрени актуалността и лесното използване на уебсайта на Евростат.

(5)

Затова е от огромно значение социалните показатели да имат нужното високо качество, особено по отношение на тяхната точност, актуалност, използваемост и достъпност, тяхната относимост, приспособимост към новите искания на ползвателите, както и тяхната съпоставимост, съгласуваност и ефикасност. От съществено значение е по-специално да се подобри актуалността на социалните показатели, така че да бъдат налице своевременно за съответните рамки на политиките, включително европейския семестър. Нещо повече, по-точните и навременни показатели биха могли значително да спомогнат за наблюдението на целите на ООН за устойчиво развитие.

(6)

За да се оцени положението на домакинствата и лицата, е важно да се измери доходът и да се оцени минималното равнище на необходимите ресурси за адекватно участие в обществото. Поради това е от съществено значение да се подобрят събирането на данни и методологията на стандартизираните показатели, за да се осигурят референтни бюджетни прогнозни оценки в регионален мащаб, както и да се цели гарантирането на по-добро обхващане на засегнатото население. Статистическите данни следва да предоставят солидна основа за установяването на показатели, адаптирани към различните възможни ползватели.

(7)

Доходите се използват широко при оценяването на положението на домакинствата. Също е важно обаче да бъдат измерени потреблението, богатството и дълговете, включително евентуалните дългове в чуждестранна валута, както от гледна точка на домакинствата, така и на макроикономиката. Освен това бедността, по-специално бедността сред децата, е многостранно явление, което включва не само материалните условия на живот като равнище на доходи, потребление, богатство или дългове, но също и здравето, образованието, достъпа до услуги и използването им. Също така, с цел адекватно справяне с безработицата, по-специално младежката безработица, и новите тенденции в областта на заетостта, особено в контекста на цифровата икономика, е важно да има изчерпателни, надеждни и съпоставими статистически данни.

(8)

Европейската статистика относно лицата и домакинствата в момента се събира въз основа на редица законодателни актове, които включват изследвания на лицата и домакинствата, демографска статистика, преброявания на населението и жилищния фонд, както и данни, събирани главно от административни източници. Някои данни се събират също така от изследвания на бизнеса. Въпреки значителните подобрения в последните години е необходимо по-нататъшно интегриране и рационализиране на събирането на данни за статистика по по-цялостен начин, въз основа на изследвания на лицата и домакинствата в целия Съюз. С цел получаване на надеждни данни за научните изследвания и разработването на политики, от основно значение е да се инвестира повече във висококачествено, по-точно и цялостно събиране на данни, защото надеждните данни са предварително условие за разработването на отговорна политика.

(9)

За да се подобрят качеството и ефикасността на данните, следва да се насърчава, доколкото е възможно, използването на административни записи. Благодарение на технологичния напредък възможността за използване на административни източници за статистически цели вече се увеличи значително. Използването на административни източници следва да се насърчава още по-активно в областта на социалната статистика, като същевременно винаги се гарантира качеството, по-специално точността, актуалността и съпоставимостта на тази статистика. Други източници на данни, адаптирани към лица или съответните субекти, които не са достъпни чрез административни записи, също следва да бъдат запазени, като в същото време се гарантира правото на защита на личните данни.

(10)

В Съобщението на Комисията от 10 август 2009 г. за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие се подчертава нарастващото използване на множество източници на данни и иновативни методи за събиране на данни, както и все по-голямото значение на хармонизирането на статистическите понятия и методи в различните области. В него се призовава за право в областта на статистиката от ново поколение, което да обхване по-широки области.

(11)

През 2011 г. Комитетът на Европейската статистическа система (Комитетът на ЕСС), създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), одобри Меморандума от Висбаден за нов концептуален дизайн за статистика на домакинствата и социална статистика, според който европейските изследвания, които осигуряват данни, свързани с лицата и домакинствата, следва да бъдат рационализирани и наред с това следва да бъде използвано по-рядко събиране на микроданни за допълване на тези основни социални изследвания. Освен това следва да бъде подобрен достъпът до административни данни, а на равнището на Съюза и на национално равнище следва да се разшири повторното използване на съществуващите източници на данни и достъпът до нови източници на данни.

(12)

Европейската статистическа система (ЕСС) е ангажирана с активното привличане на всички ползватели, като дава отговор на техните искания, и със засилването на сътрудничеството между Комисията (Евростат), националните статистически институти (НСИ), националните централни банки, Европейския статистически консултативен комитет и агенциите на Съюза. Поради това е от първостепенно значение при адаптирането и модернизирането на социалните изследвания надлежно да бъде взет предвид приносът на всички заинтересовани страни, включително определящите политиката лица, изследователите и ползвателите от академичните среди, изготвящите данни лица, гражданското общество и други групи по интереси.

(13)

Необходимо е посочените промени да бъдат постепенно рационализирани, а правото в областта на социалната статистика трябва да бъде модернизирано, за да се гарантира изготвянето на социални показатели с високо качество по един по-интегриран, адаптивен, гъвкав, ефикасен и навременен начин с цел да се отговори на промените в обществото. В същото време трябва да се обърне дължимото внимание на нуждите на ползвателите, тежестта за респондентите, капацитета и ресурсите на държавите членки, надеждността и точността на използваните методи, техническата осъществимост на изготвянето на статистика, срока, в който могат да бъдат на разположение, и надеждността на резултатите.

(14)

В частност нито една от мерките, предприети за целите на прилагането на настоящия регламент не следва да налага значителни допълнителни разходи, които да водят до непропорционална или необоснована тежест за респондентите и за държавите членки.

(15)

Регламент (ЕО) № 223/2009 осигурява общата правна рамка за европейската статистика и с член 13 от него се създава Европейската статистическа програма. С настоящия регламент се създава специална рамка за европейската статистика, свързана с лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. В него се определят данните и информацията, които трябва да се събират от държавите членки и да се предават на Комисията (Евростат), както и основните изисквания за качество, които трябва да бъдат спазени. В него се предвижда въвеждането на по-подробни технически спецификации посредством делегирани актове и актове за изпълнение. Регламентът позволява различните начини на събиране на данни да бъдат интегрирани помежду им и съчетани с използването на административни записи, като същевременно с него се консолидира и опростява съществуващото право, в съответствие с Европейската статистическа програма.

(16)

Правото на Съюза относно социалната статистика, основана на индивидуални данни, беше прието, за да отговори на някои нужди на политиката, съществуващи към момента на неговото приемане. Социалната сфера обаче се характеризира с нови и бързо променящи се реалности. Проявяват се нови социални обстоятелства и явления, които налагат да се актуализира действащата правна рамка на равнището на Съюза. Поради това с настоящия регламент следва да бъде осигурена богата статистическа база, която да включва по подходящ начин и да отразява настоящите нужди, както и да дава възможност за разработването и изготвянето на статистически данни, които отговарят на бъдещите нужди на определящите политиката лица, ползвателите и широката общественост, като се взема под внимание статистическата съпоставимост на международно равнище. По-конкретно настоящият регламент следва да предоставя голяма гъвкавост за по-нататъшно развитие в областта на статистиката във връзка с лицата и домакинствата. От съществено значение е също така събирането на данни да се извършва чрез използването на най-новите технологичните промени.

(17)

За по-добро рационализиране и оптимизиране на референтната рамка за европейската социална статистика, основана на данни, събрани чрез извадки, съществуващата европейска статистика относно лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, следва да бъде обединена в една рамка. Това ще гарантира, че европейската социална статистика, основана на данни, събрани чрез извадки, включително в областите на работната сила, доходите и условията на живот, здравето, образованието и обучението, използването на информационни и комуникационни технологии, използването на времето и потреблението, се изготвя по по-последователен и координиран начин.

(18)

В съответствие с целите на настоящия регламент, Комисията следва да започне проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, насочени към подобряване на качеството на масивите от данни и социалните показатели. Тези проучвания следва да включват съпоставимостта на данните, разработването на нови методики, модернизирането на събирането на данни и удовлетворяването на новите изисквания на ползвателите, по-специално достигането на групи от населението, до които се достига трудно, данни за определени подгрупи от населението, по-конкретно най-уязвимите от тях, предоставянето на статистика на териториално равнище NUTS 2, както и изготвянето на подробни данни на местно равнище по разходно ефективен и активен начин. Държавите членки следва да си сътрудничат във връзка с тези проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, а Комисията следва да може да предоставя финансова подкрепа за тяхното изпълнение.

(19)

За областите на работната сила, доходите и условията на живот, с цел адаптиране към потребностите и новите очаквания на ползвателите, следва да могат да бъдат събирани данни по специални теми, в конкретен момент, за да се позволи допълване на редовно събираните променливи с допълнителни променливи, като се очертаят непроучени аспекти на работната сила, доходите и условията на живот. В обосновани случаи тези данни следва да могат да обхващат и теми, които не са предвидени в настоящия регламент.

(20)

За всяка област следва да се предвиди основен набор от хармонизирани променливи с оглед на по-доброто използване и разпространение на данните на разположение на Комисията (Евростат) и по-специално като предпоставка за съчетаване на данните и междусекторни анализи. Тази практика вероятно ще спомогне да се повиши аналитичният потенциал на масивите от данни чрез прилагане на техники за моделиране и да се постигнат икономии от мащаба.

(21)

Събирането на данни в областите на използването на времето и потреблението на равнището на Съюза осигурява важни многоцелеви данни за политиките на Съюза, засягащи живота на гражданите. Данните за използването на времето доказаха своето първостепенно значение за оценяването, наред с другото, на равенството между половете при разпределянето на трудовите задължения и задълженията за полагане на грижи или при измерването на неплатения труд. Потреблението също е важен елемент от материалните условия на живот на гражданите. Събирането на данни, което се извършва в двете области доброволно от много държави членки въз основа на споразумения и общи насоки, следва да бъде доразвито и модернизирано. Събирането на данни следва да бъде задължително в областта на потреблението и по желание в областта на използването на времето. Когато се прилага обаче, такова събиране на данни следва да се извършва в съответствие с настоящия регламент, за да се осигури съпоставимост. В дългосрочен план всички държави членки следва да се стремят да участват в събирането на данни в областта на използването на времето. Когато е възможно, следва да се предоставя финансова подкрепа от Съюза за модернизирането и осъществяването на събирането на данни в областта на използване на времето и на потреблението.

(22)

Поради специфичните си особености демографската статистика по смисъла на Регламент (EС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), преброяванията на населението и жилищния фонд по смисъла на Регламент (EС) №763/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4), бизнес наблюденията и статистика, основаващи се предимно на административни източници, не са включени в обхвата на настоящия регламент и следва да бъдат уредени отделно посредством специални рамки, съобразени с техните характеристики.

(23)

Статистиката вече не се счита само за един от многото източници на информация за целите на разработването на политики, а вместо това играе централна роля в процеса на вземане на решения. За основаното на доказателства вземане на решения е необходима статистика, която удовлетворява критерии за високо качество така, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 223/2009, в съответствие с обслужваните от тях цели.

(24)

Социални данни с високо качество са необходими не само за целите на политиките, но също така и за научни изследвания и като компонент на стабилната информационна инфраструктура. Изследователите, които получават достъп до микроданни за научни цели, предоставен въз основа на Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията (5) по отношение на достъпа до поверителни данни без директни идентификатори за научни цели, ще имат голяма полза от по-добре свързани статистически масиви от данни.

(25)

Доходите, потреблението и богатството са три измерения, които определят материалното благосъстояние на домакинствата. Важно е в рамките на съществуващите източници на данни да се описват по-добре тези измерения, разпределението на всяко от тях, както и съвместното им разпределение в домакинствата, като се взема предвид по-точно наличието на няколко източника на данни и се търси засилване на съвместното им използване. Ето защо настоящият регламент следва да включва в по-голяма степен областта на потреблението и връзките между тези три измерения.

(26)

Регламент (ЕО) № 223/2009 изисква от държавите членки да спазват статистическите принципи и критериите за качество, определени в същия регламент. Докладите относно качеството са от съществено значение за оценяването, подобряването и споделянето на информация за качеството на европейската статистика. Комитетът на ЕСС прие Стандарт на ЕСС за структурата на докладите относно качеството в съответствие с член 12 от посочения регламент. Кодексът на европейската статистическа практика е основата на общата рамка за качество на ЕСС, като в него са определени стандарти за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика. Това следва да допринесе за хармонизирането на докладването относно качеството съгласно настоящия регламент.

(27)

Регламент (ЕО) № 223/2009 съдържа правила за предаването на данни от държавите членки на Комисията (Евростат) и тяхното използване, включително за предаването и защитата на поверителни данни. Мерките, предприети в съответствие с настоящия регламент, следва да гарантират, че поверителните данни се предават и се използват изключително за статистически цели в съответствие с членове 21 и 22 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

(28)

Регламенти (ЕС) 2016/679 (6) и (ЕС) 2018/1725 (7) на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8) се прилагат към личните данни от обхвата на настоящия регламент. По-специално, статистическите данни, необходими за целите на разработването и наблюдението на действията и стратегиите на Съюза и националните действия и стратегии в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място, следва да се разглеждат като данни, обработвани по причини, свързани със значим обществен интерес.

(29)

Надеждната статистика е необходима също така на национално и регионално равнище, за което се изисква по-добра съпоставимост. Важно е за съпоставими териториални единици, като например NUTS 2, да се предоставят агрегирани данни, като се отчитат разходите и на държавите членки се предоставят подходящи финансови ресурси. В съответствие с Регламент (EО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (9) статистиката на държавите членки, която се предава на Комисията (Евростат) и която трябва да са разпредели по териториални единици, следва да се използва класификацията по NUTS. По тази причина, за да се осигури съпоставима регионална статистика, данните относно териториалните единици следва да бъдат предоставени в съответствие с класификацията по NUTS. В по-дългосрочен план следва да се положат усилия за постигане на по-подробни данни на местно равнище въз основа на инфраструктурата, създадена с Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10).

(30)

С цел да се вземат под внимание икономическите, социалните и техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да изменя подробните теми, изброени в приложение I, да въвежда или адаптира осемгодишното многогодишно непрекъснато планиране за събирането на данните, включени в обхвата на настоящия регламент, в съответствие с периодичността, посочена в приложение IV, и да определя броя и наименованието на променливите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (11). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(31)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на описанието на променливите, техническите спецификации на конкретните масиви от данни, техническите елементи, когато те са общи за няколко масива от данни, техническите формати, необходими за улесняване на предаването на информация от държавите членки до Комисията (Евростат), рамките на извадките, по-специално определянето на минималните изисквания към рамките на извадките, изискванията за съдържанието на докладите относно качеството, както и всички дерогации. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(32)

Когато прилагането на настоящия регламент изисква значителни адаптации в националната статистическа система на дадена държава членка, Комисията следва да може, в надлежно обосновани случаи и за ограничен период от време, да предоставя дерогации на съответните държави членки. Такива значителни адаптации могат да произтичат по-специално от необходимостта да се подобри актуалността, да се приспособи структурата на събирането на данните, включително достъпът до административни източници, или да бъдат разработени нови иновативни инструменти за изготвянето на данни. По целесъобразност финансовият принос от Съюза следва да се предоставя на държавите членки и под формата на безвъзмездни средства, особено за изграждането на капацитет в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(33)

Сътрудничеството и координацията между органите в рамките на ЕСС следва да се засилят, за да се гарантират съгласуваността и съпоставимостта на европейската социална статистика, изготвена в съответствие с принципите, установени в член 338, параграф 2 от ДФЕС. Извършва се също така и събиране на данни от други органи на Съюза, по-специално от агенции на Съюза, както и от академичната общност, извън посочените в настоящия регламент. Поради това сътрудничеството между тези участници и участниците в ЕСС следва да бъде засилено, за да се използват полезните взаимодействия.

(34)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради причини, свързани с хармонизирането, качеството на данните и съпоставимостта, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, и защото статистиката с високо качество, която се събира по хармонизиран начин, осигурява значителна добавена стойност за разработването на политики на равнището на Съюза и на държавите членки, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(35)

Европейската социална статистика, основана на данни, събрани чрез извадки, и процесът на събиране на данни следва да станат по-ефективни и приложими. Европейската статистика относно лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, в момента са уредени в редица отделни законодателни актове, които следва да бъдат заменени от настоящия регламент. Поради това е необходимо да се отменят Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (14) и Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета (15) и да бъдат изменени съответните части на регламенти (ЕО) № 808/2004 (16), (ЕО) № 452/2008 (17) и (ЕО) № 1338/2008 (18) на Европейския парламент и на Съвета.

(36)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (EО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (19) и той представи становище на 1 март 2017 г. (20)

(37)

Беше проведена консултация с Комитета на ЕСС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се създава обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки за тези лица и домакинства.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на преброяванията на населението и жилищния фонд, съгласно посоченото в Регламент (ЕО) № 763/2008.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„микроданни“ означава неагрегирани наблюдения или измервания на характеристиките на отделните единици, без директен идентификатор;

2)

„предварително проверени агрегирани данни“ или „предварително проверени микроданни“ означава данни или микроданни без директни идентификатори, проверени от държавите членки въз основа на общи правила за валидиране, когато съществуват такива;

3)

„област“ означава един или няколко масива от данни, които включват конкретни теми;

4)

„единица на наблюдение“ означава единица, която може да бъде идентифицирана, за която могат да бъдат получени данни;

5)

„тема“ означава съдържанието на информацията, която трябва да бъде събрана за единиците на наблюдение, като всяка тема включва няколко подробни теми;

6)

„подробна тема“ означава подробното съдържание на информацията, която трябва да бъде събрана за единиците на наблюдение, свързани с определена тема, като всяка подробна тема включва няколко променливи;

7)

„променлива“ означава характеристика на дадена единица на наблюдение, която може да приеме повече от една стойност от определен набор от стойности;

8)

„административни записи“ означава данни, генерирани от нестатистически източник, обикновено публичен орган, чиято основна цел не е да изготвя статистика;

9)

„специални теми“ означава теми, които са от особен интерес за ползвателите в конкретен момент, но не са включени в постоянните масиви от данни;

10)

„основен показател“ означава широко използвана информация, която служи за наблюдение на главната цел на дадена политика на Съюза;

11)

„обичайно местопребиваване“ означава мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временно отсъствие поради почивка, ваканция, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. Само следните лица се считат за обичайно пребиваващи в съответния географски район::

а)

тези, които са живели в своето обичайно местопребиваване в продължение най-малко на 12 месеца преди референтния момент; или

б)

тези, които са пристигнали в своето обичайно местопребиваване през последните 12 месеца преди референтния момент с намерението да пребивават там най-малко една година;

Когато обстоятелствата по буква а) или б) не могат да бъдат установени, за „обичайно местопребиваване“ може да се приеме мястото на законно или регистрираното местопребиваване;

12)

„метаданни“ означава информацията, която е необходима, за да се използва и тълкува статистиката, и която описва данните по структуриран начин;

13)

„доклад относно качеството“ означава доклад, предаващ информация относно качеството на статистическия продукт или процес;

14)

„рамки на извадките“ означава списък, карта или друга спецификация на единиците, които определят съвкупността, на което да се направи пълен списък или от която да се определи извадка;

15)

„частно домакинство“ означава лице, живеещо самостоятелно, или група лица, които живеят заедно, и си осигуряват средства за препитание.

Член 3

Области и масиви от данни

1.   Посоченото в член 1 събиране на данни, извършвано от държавите членки, се организира в следните области:

а)

работна сила;

б)

доходи и условия на живот;

в)

здраве;

г)

образование и обучение;

д)

използване на информационни и комуникационни технологии;

е)

използване на времето;

ж)

потребление.

2.   Посоченото в член 1 събиране на данни, извършвано от държавите членки, не е задължително за областта на използване на времето. Когато държава членка събира данни за областта на използване на времето, тя извършва това в съответствие с настоящия регламент, за да се осигури съпоставимост. В дългосрочен план всички държави членки се стремят да събират данни за областта на използване на времето.

3.   За всички области, посочени в параграф 1, масивите от данни включват следните общи теми, чието подробно описание се съдържа в приложение I:

а)

технически елементи;

б)

характеристики на лицата и домакинствата;

в)

здраве: състояние и увреждания, достъп до и наличност и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори;

г)

участие на пазара на труда;

д)

образователна степен и квалификация.

За някои области масивите от данни включват повече подробности за тези общи теми, съгласно посоченото в приложение I.

4.   В допълнение към общите за всички области теми, които са, посочени в параграф 3, масивите от данни включват следните теми, чието подробно описание се съдържа в приложение I:

а)

период на заемане на длъжността, професионална биография и предишен професионален опит;

б)

условия на труд, включително работно време и организация на работното време;

в)

участие в образование и обучение;

г)

доходи, потребление и елементи на богатство, включително дългове;

д)

условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда и достъп до услуги;

е)

качество на живот, включително социално, гражданско, икономическо и културно участие, приобщаване и благосъстояние;

ж)

участие в информационното общество; и

з)

разпределение на времето (незадължителна тема).

5.   Изискванията за точност и характеристиките на извадките, използвани за различните области, са посочените съответно в приложения II и III.

6.   Събирането на данни, извършвано съгласно настоящия член, включва информация, която позволява да се направят разбивки така, че да се опишат подгрупите от населението, представляващи интерес, и когато е уместно, да се посочат неравенствата.

Освен в надлежно обосновани случаи, поради причини, свързани с качеството, държавите членки и Комисията (Евростат) изготвят и информация, която позволява извличане на информация, валидна на териториално равнище NUTS2, за да се даде възможност за по-добра съпоставимост на данните между държавите членки, като се отчитат разходите.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17 въз основа на проучване на осъществимостта, за да измени подробните теми, изброени в приложение I, с цел да се отразят съответните законодателни, технически, социални, политически и икономически промени и да се отговори на новите потребности на ползвателите. При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че:

а)

тези делегирани актове не налагат значителна допълнителна тежест или разходи на държавите членки или на респондентите;

б)

освен ако не е надлежно обосновано поради изключителни обстоятелства, за областите на работната сила и на доходите и условията на живот се променят не повече от 5 % от подробните теми, изброени в приложение I, за всяка област във всеки четиригодишен период;

в)

за областите, посочени в параграф 1, но не в точка б) от настоящата алинея, през периода между две последователни събирания на данни се променят не повече от 10 % от подробните теми, изброени в приложение I, за всяка област;

г)

подробните теми, които не са изброени в приложение I, се оценяват надлежно по отношение на осъществимостта им чрез пилотни проучвания, извършвани от държавите членки в съответствие с член 14;

д)

общият брой променливи, които да се предоставят, не надхвърля спецификациите, посочени в член 6, параграфи 2 и 3.

За първа алинея, букви б) и в) броят на подробните теми, които могат да бъдат променени се закръгля към най-близкото цяло число.

Член 4

Многогодишно непрекъснато планиране

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, за да допълва настоящия регламент, като въвежда или адаптира многогодишно непрекъснато планиране.

2.   Многогодишното непрекъснато планиране:

а)

се приема за период от осем години;

б)

се прилага към събирането на данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент;

в)

е съобразено с периодичността, посочена в приложение IV;

г)

включва определяне на периода, през който се събират данните за:

i)

подробните теми, свързани с областите, изброени в приложение I

ii)

специалните теми, поискани от ползвателите, за областите на работната сила и на доходите и условията на живот, както е предвидено в приложение IV.

По отношение на буква г), подточка ii) от първа алинея в обосновани случаи тези специални теми могат да включват подробни теми, различни от изброените в приложение I.

3.   Адаптирането на многогодишното непрекъснато планиране, посочено в параграф 1, влиза в сила не по-късно от 24 месеца преди началото на всеки период на събиране на данни, както е посочено в планирането по отношение на събирането на данни с периодичност в рамките на една година или годишна периодичност, и не по-късно от 36 месеца преди началото на такъв период на събиране на данни по отношение на другите събирания на данни. Адаптациите имат за цел да се осигури ефективност и съгласуваност на планирането с потребностите на ползвателите.

4.   Комисията трябва да гарантира, че делегираните актове, приети съгласно настоящия член, са в съответствие с принципа на пропорционалност и не налагат значителна допълнителна тежест или разходи на държавите членки или на респондентите.

Член 5

Статистическа съвкупност и единици на наблюдение

1.   Статистическата съвкупност се състои от всички лица с обичайно местопребиваване в частни домакинства във всяка държава членка.

2.   Събирането на данни се извършва във всяка държава членка за извадка от единици на наблюдение, състояща се от частни домакинства или от лица, принадлежащи към частни домакинства чието обичайно местопребиваване е в тази държава членка.

3.   Всяка държава членка се стреми, в рамките на обхвата на настоящия регламент, да включва в събирането на данни единици на наблюдение, които не принадлежат към частни домакинства, при условие че предаваните данни позволяват да се идентифицират тези единици на наблюдение, както и съответните лица чието обичайно местопребиваване е в съответната държава членка.

Член 6

Спецификации за масивите от данни

1.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17 с цел допълване на настоящия регламент, за да определи следните елементи на отделните масиви от данни, включително когато тези елементи са общи за няколко масива от данни, с цел да обхване потребностите, определени в съответните подробни теми:

а)

броя на променливите; и

б)

наименованието на променливите.

2.   По отношение на делегираните актове, приети в съответствие с параграф 1, буква а), броят на променливите не надхвърля с повече от 5 % броя на променливите за всяка област от тези, които вече задължително се изискват от Комисията (Евростат) към 3 ноември 2019 г.

3.   За областта на потреблението броят на променливите не надхвърля с повече от 5 % броя на променливите, определени в първия делегиран акт, приет за тази област съгласно параграф 1.

4.   За да отговори на нуждите на ползвателите и да осигури определена степен на гъвкавост, в случаите когато са необходими нови данни Комисията може да промени най-много 10 % от променливите, изисквани в съответствие с делегираните актове, посочени в параграф 1 от настоящия член, за всяка от областите, изброени в член 3, параграф 1.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф за областта на използването на информационни и комуникационни технологии Комисията може да промени повече от 10 % от променливите, изисквани в съответствие с делегираните актове, посочени в параграф 1 от настоящия член, доколкото такива промени са съгласувани с мерките за прилагане, приети съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 808/2004 преди 1 януари 2021 г.

Максималният процент, посочен в първа алинея от настоящия параграф, се прилага за всеки период от четири години за областта на работната сила и за областта на доходите и условията на живот, а по време на периода между две последователни събирания на данни — за останалите области. Във всички случаи броят на променливите не надхвърля праговете, посочени в параграфи 2 и 3.

Член 7

Технически спецификации за масивите от данни

1.   Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят следните технически елементи на отделните масиви от данни:

а)

описанието на променливите;

б)

статистическите класификации;

в)

точните характеристики на статистическата съвкупност, единиците на наблюдение и правилата за респондентите;

г)

референтните периоди и референтните дати;

д)

изискванията, свързани с географския обхват, подробните характеристики на извадките, включително подизвадките, в съответствие с приложение III, общите периоди за събиране на данни, общите стандарти за редактирането и импутацията, претеглянето, оценяването и оценката на дисперсията;

е)

методиката за осигуряване на съпоставимостта на събраните данни, която може да включва, в надлежно обосновани случаи, блок-схеми на последователността на въпросите, за да се постигне при необходимост общата цел за високо ниво на съпоставимост на данните за заетостта и безработицата в областта на работната сила.

2.   Когато елементите са общи за няколко масива от данни, Комисията приема актове за изпълнение за определянето на следните технически характеристики на масивите от данни:

а)

описанието на променливите;

б)

статистическите класификации;

в)

точните характеристики на статистическата съвкупност и на единиците на наблюдение.

3.   За масивите от данни относно месечната безработица, свързани с областта на работната сила, Комисията приема актове за изпълнение с цел описание на променливите и дължината, изискванията за качество и нивото на подробност на динамичните редове, които се предават.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Те се приемат най-малко 12 месеца преди началото на периода на събиране на данни, с изключение на областта на използването на информационни и комуникационни технологии, за която актовете за изпълнение се приемат най-малко шест месеца преди началото на периода на събиране на данни.

Член 8

Формати за предаване на информацията

1.   Въвеждат се технически формати за улесняване на предаването на информация от държавите членки на Комисията (Евростат), по-специално за целите на подпомагането на управлението на качеството и документирането на процеса, свързан със статистиката, попадаща в т обхвата на настоящия регламент.

2.   Техническите формати включват статистическите понятия, процеси и продукти, включително данни и метаданни.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на техническите формати, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Актовете за изпълнение се приемат най-малко 12 месеца преди началото на периода на събиране на данни, с изключение на областта на използването на информационни и комуникационни технологии, за която актовете за изпълнение се приемат най-малко шест месеца преди началото на периода на събиране на данни.

Член 9

Източници на данни и методи

1.   Държавите членки събират данните, посочени в член 1, които да бъдат предоставени на Комисията (Евростат), като използват един от следните източници или комбинация от тях, при условие че те отговарят на изискванията за качество, предвидени в член 13:

а)

информация, пряко предоставена от респондентите;

б)

административни записи и други източници, методи или иновативни подходи, доколкото те позволяват изготвянето на данни, които са съпоставими и са в съответствие с приложимите специфични изисквания, установени в настоящия регламент.

Методите, посочени в първа алинея, буква б) от настоящия параграф, може да включват оценка на малки области, предназначени за обхващане на териториалното многообразие, при условие че отговарят на изискванията за точност, установени в приложение II.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) подробна информация за използваните източници и методи в съответствие с член 13, параграф 5.

Член 10

Периодичност

Държавите членки събират данните, посочени в член 1, в съответствие с периодичността, определена в приложение IV.

Член 11

Предаване на данни и срокове

1.   Държавите членки предават посочените в член 1 данни на Комисията (Евростат) в съответствие с приложение V.

2.   За всеки масив от данни държавите членки предават на Комисията (Евростат) чрез сигурни канали за предаване предварително проверени микроданни без пряка идентификация.

3.   За изготвянето на месечните статистически данни за безработицата се предават предварително проверени агрегирани данни.

4.   От 2021 г. държавите членки събират и предават данни в съответствие с настоящия регламент.

5.   Освен в надлежно обосновани случаи Комисията (Евростат) в сътрудничество с държавите членки публикува агрегирани данни на уебсайта на Комисията (Евростат) по удобен за ползвателите начин, във възможно най-кратък срок и в рамките на шест месеца от крайния срок за предаване на събираните в рамките на една година или с годишна периодичност данни и в рамките на 12 месеца от крайния срок за предаване на събираните по друг начин данни.

Член 12

Рамки на извадките

1.   Събираните съгласно настоящия регламент данни се основават на представителни извадки, извлечени от рамките на извадките, създадени на национално равнище, които позволяват лицата и домакинствата да бъдат избирани на случаен принцип, като е известна вероятността за включване в извадката. Рамките на извадките имат за цел да се определи и да се включи изчерпателно целевата съвкупност, с обичайно приетата грешка по отношение на обхвата, и се актуализират редовно. Рамките на извадките съдържат цялата необходима информация за формирането на извадката, като информация, необходима за целите на стратификацията и за връзка с лицата и домакинствата. Рамките на извадките включват също така информацията, необходима за свързване на лицата с други административни записи, доколкото свързването с такива други записи е необходимо и пропорционално, както и изрично разрешено съгласно приложимото право на Съюза или националното право, което се прилага спрямо администратора, съгласно определението в Регламент (ЕС) 2016/679, и което също така предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите и законния интерес на субектите на данни.

2.   Когато в държава членка не съществува такава рамка на извадката, се използват други рамки на извадки, които удовлетворяват следните критерии. Тези рамки на извадки трябва да:

а)

идентифицират единиците в извадката, които могат да са лица, домакинства, жилища или адреси;

б)

могат да осигурят вероятността за подбор;

в)

се актуализират редовно.

В изключителни и надлежно обосновани случаи, въз основа на съображения за качество, за областите на използването на времето и потреблението може да бъдат използвани други схеми на извадки като квотна извадка.

3.   Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на еднакви условия за рамките на извадките, по-специално за определяне на минималните изисквания, включително на обичайно приетата грешка по отношение на обхвата. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Член 13

Качество

1.   Държавите членки предприемат мерките, необходими за гарантиране на качеството на предоставяните данни и метаданни.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.   Комисията (Евростат) оценява качеството на метаданните въз основа на спецификациите, на предадените данни и на рамките на извадките, с оглед, наред с другото, на тяхното публикуване по удобен за ползвателите начин на уебсайта на Комисията (Евростат).

4.   За целите на параграф 3 от настоящия член по отношение на посочените в член 11 данни и микроданни държавите членки предават на Комисията (Евростат):

а)

метаданни, описващи използваната методология, включително източниците на данни и методите, посочени в член 9, както и начина на постигане на техническите спецификации с оглед на предвидените в настоящия регламент;

б)

информация относно спазването на минималните изисквания за използваните рамки на извадките, включително за тяхното разработване и актуализиране, както е определено в настоящия регламент.

в)

информация относно подгрупите от населението, които не са били достигнати при събирането на данни.

5.   Държавите членки предоставят метаданните и информацията, посочени в параграф 4 до три месеца след крайния срок за предоставяне на данните и микроданните. Тази допълнителна информация се предоставя под формата на доклади относно качеството, които показват, по-специално, как предадените данни и микроданни, както и метаданните и информацията, изпълняват изискванията за качество. Комисията (Евростат) прави тази информация обществено достояние в съответствие с правото на Съюза и националното право в областта на защитата на личните данни.

6.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на изискванията и съдържанието на докладите относно качеството, включително указания относно метода за оценяване на изпълнението на изискванията за прецизност. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2. Те не налагат значителна допълнителна тежест или разходи на държавите членки.

7.   Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) възможно най-скоро за всяка информация или промени от значение във връзка с прилагането на настоящия регламент, които биха повлияли върху качеството на предоставяните данни.

8.   По надлежно обосновано искане на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят необходимите допълнителни пояснения с цел оценяване на качеството на статистическата информация.

Член 14

Проучвания за осъществимост и пилотни проучвания

1.   В съответствие с целите на настоящия регламент и с оглед подобряване на масивите от данни и социалните показатели Комисията (Евростат) инициира при необходимост проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, в които може да участват държавите членки.

Държавите членки, заедно с Комисията (Евростат), осигуряват представителността на тези проучвания на равнището на Съюза. Проучванията имат за цел оценка и разработване на алтернативни методики, като се отчита технологичното развитие, по-специално с цел:

а)

подобряване на качеството и съпоставимостта на масивите от данни;

б)

разширяване на обхвата на събирането на данни, така че да бъдат включени лица, които не живеят в частни домакинства, или подгрупи от населението, които са трудни за достигане;

в)

разработване, оценяване и прилагане на техники, които позволяват по-добро обхващане на териториалното многообразие на равнището на NUTS2 и на местно равнище;

г)

проследяване на статистическия обхват на мигриращите граждани, които променят своята държава на пребиваване;

д)

разработване и тестване за събиране на данни за нови подробни теми;

е)

допринасяне за модернизирането на областите на използването на времето и потреблението, включително данните за обема на потреблението;

ж)

изследване и прилагане на нови начини за подобряване на отзивчивостта към нуждите на ползвателите;

з)

по-добро интегриране на събирането на данни и използването на други източници на данни; и

и)

по-ефективно събиране на данни в държавите членки и подобряване на инструментите за събиране на данни, за да се даде възможност за пълноценно участие на хората с увреждания.

Комисията (Евростат) предоставя на държавите членки, които извършват тези проучвания за осъществимост или пилотни проучвания, подходящо финансиране в съответствие с член 16.

2.   Когато е приложимо, Комисията (Евростат) кани агенции на Съюза, които провеждат европейски социални изследвания извън ЕСС, да допринесат със своя експертен опит за разработването на нови показатели и за събирането на пилотни данни по специалните теми, посочени приложение IV, или по теми от бъдещ интерес за ЕСС.

3.   Резултатите от проучванията за осъществимост и пилотните проучвания, посочени в параграф 1, се оценяват от Комисията (Евростат) в сътрудничество с държавите членки и основните ползватели на масивите от данни.

Член 15

Достъп до поверителни данни за научни цели

Комисията (Евростат) може да предостави достъп в своите помещения до поверителни данни и може да предостави набори от микроданни с осигурена анонимност от масивите от данни за областите, посочени в член 3, за научни цели и при условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 557/2013.

Член 16

Финансиране

1.   За прилагането на настоящия регламент Съюзът предоставя на НСИ и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, безвъзмездни средства за:

а)

разработването и/или осъществяването и подобряване на актуалността на събиране на данни, методи за събиране на данни, рамки на извадките и обработка на данни за статистиката съгласно настоящия регламент за първите четири години от събирането на масивите от данни за всяка област от обхвата на настоящия регламент;

б)

разработването на методики за статистиката съгласно настоящия регламент, включително за участието на държавите членки в представителните проучвания за осъществимост и пилотните проучвания, посочени в член 14;

в)

събирането и изготвянето на статистика по специални теми, поискани от ползвателите, както е предвидено в приложение IV, нови или преработени масиви от променливи и характеристики, прилагани за пръв път.

Когато чрез настоящия регламент се възлагат задачи на НСИ и на други национални органи, които те не са изпълнявали преди това, те следва да получат достатъчно финансови средства от Съюза за изпълнението на тези задачи. С оглед на промените по отношение на прилагането на настоящия регламент се прави повторна оценка на финансовите средства.

2.   Финансовото участие на Съюза, посочено в параграф 1 от настоящия член съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., се осигурява в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21), член 16, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета (22), член 6 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (23), член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (24), член 5 от Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета (25) или член 6 от Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета (26).

3.   Това финансово участие на Съюза не надхвърля 90 % от допустимите разходи.

Член 17

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 3, параграф 7, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 3 ноември 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 7, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 7, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 18

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на ЕСС. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 19

Дерогации и разрешения

1.   Ако националната статистическа система на държава членка налага значителни адаптации за прилагането на настоящия регламент или делегираните актове или актовете за изпълнение, приети в съответствие с него, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение дерогация за срок до три години. Трябва да се осигури съпоставимостта на данните на държавите членки и навременното изчисляване на необходимите представителни и надеждни европейски агрегати, включително на основните показатели. Такива дерогации не се предоставят на същите основания като разрешенията, посочени в параграфи 3 и 4.

2.   Когато дерогацията, посочена в параграф 1, продължава да бъде оправдана с достатъчно доказателства в края на срока, за който е била предоставена, чрез актове за изпълнение Комисията може да предостави последваща дерогация за максимален срок от две години.

3.   Когато единственият начин, по който дадена държава членка може да осигури необходимите масиви от данни, е чрез използване на методи, различни от предвидените в настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение и, приети в съответствие с него, Комисията може по изключение да разреши чрез актове за изпълнение използването на такива методи за максимален срок от пет години. Такива разрешения не се предоставят на същите основания като дерогациите, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Когато разрешението, посочено в параграф 3, продължава да бъде оправдано с достатъчно доказателства в края на срока, за който е било предоставено, чрез актове за изпълнение Комисията може да предостави последващо разрешение за максимален срок от три години.

5.   За целта на дерогация или разрешение, посочени в параграфи 1—4, дадена държава членка трябва да представи надлежно обосновано искане до Комисията до 4 февруари 2020 г., в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на съответния делегиран акт или акт за изпълнение или шест месеца преди изтичането на срока, за който е предоставена действащата дерогация или разрешение. Когато иска разрешението, посочено в параграф 3 или 4, съответната държава членка описва подробно използваните методи и показва, че те водят до съпоставими резултати.

6.   Комисията приема актовете за изпълнение, посочени в настоящия член, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Член 20

Изменения на Регламент (ЕО) № 808/2004

Регламент (ЕО) № 808/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Статистическите данни се групират в съответствие с приложението.“

2)

Член 4 се заменя със следното:

Член 4

Област

Настоящият регламент включва в обхвата си областта на предприятията и информационното общество, съгласно определеното в приложението.“

3)

В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Мерките за прилагане на областта, съгласно определеното в приложението, се отнасят до подбора и спецификацията, адаптирането и изменението на темите и техните характеристики, обхвата, референтните периоди и разбивките на характеристиките, периодичността и времето на предоставяне на данните, както и крайните срокове за предаването на резултатите.“

4)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

антетката „Приложение I“ се заменя с „Приложение“, а заглавието „Модул 1: Предприятия и информационно общество“ се заменя с „Област на предприятията и информационното общество“;

б)

точки 1 и 2 се заменят със следното:

„1.

Цели

Целта на събирането на данни в тази област е навременното предоставяне на статистически данни за предприятията и информационното общество. Това събиране на данни очертава рамка на изискванията по отношение на обхвата, продължителността и периодичността, включените в обхвата теми, разбивките при предоставянето на данни, вида на предоставяните данни и пилотните проучвания или проучванията за приложимост, ако са необходими такива.

2.

Обхват

Настоящата област обхваща стопанските дейности, включени в сектори C — N и R и разделение 95 от статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE REV. 2).“

5)

Приложение II се заличава.

Член 21

Изменения на Регламент (ЕО) № 452/2008

Регламент (ЕО) № 452/2008 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се заменя със следното:

Член 3

Области

Настоящият регламент се прилага за изготвянето на статистическа информация в две области:

а)

област 1 обхваща статистическата информация относно образователните системи и системите за обучение;

б)

област 2 обхваща друга статистическа информация относно образованието и обучението през целия живот, като статистическа информация за човешкия капитал, социалните и икономически ползи от образованието, които не са включени в обхвата на област 1 или в Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

Изготвянето на статистическа информация в тези области се осъществява в съответствие с приложението.

(*1)  Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 г. за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета (OВ L 261 I, 14.10.2019 г., стp. 1).“"

2)

В член 4, параграф 1 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

редовно предоставяне на статистическа информация от държавите членки относно образованието и обучението през целия живот в определените за област 1 срокове;

б)

използване на други статистически информационни системи и изследвания за предоставяне на допълнителни статистически променливи и показатели относно образованието и обучението през целия живот, съответстващи на област 2;“

3)

Член 6, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Мерките, посочени в параграф 1, отчитат следното:

а)

за двете области: потенциалната тежест за образователните институции и физическите лица;

б)

за двете области: резултатите от пилотните проучвания, посочени в член 4, параграф 3;

в)

за област 1: последните споразумения между ИСЮ, ОИСР и Комисията (Евростат) относно концепциите, определенията, формата на събиране на данни, обработката на данни, периодичността и сроковете за предоставяне на резултатите;

г)

за област 2: наличието, пригодността и правния контекст на съществуващите източници на данни за Общността след изчерпателно разглеждане на всички съществуващи източници на данни.“

4)

Приложението се изменя, както следва:

а)

разделът, озаглавен: „Област 2: Участие на възрастни в обучението през целия живот“ се заличава;

б)

разделът, озаглавен: „Област 3: Друга статистическа информация в областта на образованието и обучението през целия живот“ се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„Област 2: Друга статистическа информация относно образованието и обучението през целия живот“;

ii)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Цел

Целта на събирането на тези данни е да се предоставят още съпоставими данни относно образованието и обучението през целия живот с оглед оказване на подкрепа на конкретни политики на равнището на Общността, които не са включени в област 1.“.

Член 22

Изменения на Регламент (ЕО) № 1338/2008

В Регламент (ЕО) № 1338/2008 приложение I се изменя, както следва:

1)

Буква б) се заменя със следното:

„б)

Обхват

Тази област обхваща статистиката за здравното състояние и за факторите от решаващо значение за здравето, която се основава на самооценка и се събира чрез изследвания на населението, различни от тези, изготвяни от събирането на данни за домакинствата и отделните лица, посочени в Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета (*2), както и друга статистика, събирана от административни източници, като например тази относно заболеваемостта или злополуките и нараняванията. Ако е уместно и през подходящи ad hoc интервали, се включват и лица, които живеят в специализирани заведения, както и деца до четиринадесетгодишна възраст, при условие че бъдат успешно проведени предварителни пилотни проучвания.

(*2)  Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 г. за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета (OВ L 261 I, 14.10.2019 г., стp. 1).“;"

2)

Буква в) се заменя със следното:

„в)

Референтни периоди, интервали и срокове за предоставяне на данните

Мерките по отношение на първата референтна година, интервала и срока за предоставяне на данните се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 2.“;

3)

В буква г) трета алинея се заменя със следното:

„Провеждането на изследвания на здравето не е задължително в рамките на настоящия регламент. Средната продължителност на интервютата на домакинствата не надвишава 20 минути за модулите на изследването.“.

Член 23

Преходни разпоредби за мерките за изпълнение

Мерките за изпълнение, приети преди 1 януари 2021 г. съгласно регламенти (ЕО) № 808/2004, (ЕО) № 452/2008 и (ЕО) № 1338/2008, продължават да се прилагат, докато не изтече срокът им на действие или не бъдат заменени или отменени.

Установените в посочените регламенти задължения по отношение на предаването на данни и метаданни, включително на доклади относно качеството, във връзка с референтните периоди, които са приложими изцяло или частично преди 1 януари 2021 г., продължават да се прилагат.

Член 24

Отмяна

1.   Регламенти (ЕО) № 577/98 и (ЕО) № 1177/2003 се отменят, считано от 31 декември 2020 г., без да се засягат задълженията, установени в посочените регламенти, по отношение на предоставянето на данни и метаданни, включително на доклади относно качеството, във връзка с референтните периоди, които попадат изцяло или частично преди тази дата.

2.   Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 25

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 г.

Въпреки това, по отношение на областите, посочени в член 3, параграф 1, букви е) и ж), той се прилага от 1 януари 2025 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 октомври2019 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (OB L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(3)  Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно европейската демографска статистика (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 39).

(4)  Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14).

(5)  Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията (OВ L 164, 18.6.2013 г., стp. 16).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OВ L 295, 21.11.2018 г., стp. 39).

(8)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(9)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(10)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(11)  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стp. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3).

(15)  Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (OВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество (OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49).

(17)  Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 227).

(18)  Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70).

(19)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OB L 8, 12.1.2001г., стр. 1).

(20)  OВ C 87, 21.3.2017 г., стp. 1.

(21)  Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. (OВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

(22)  Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации ( „EaSI“ ) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 238).

(23)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EО (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 104).

(24)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 320).

(25)  Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО (OВ L 86, 21.3.2014 г., стp. 1).

(26)  Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (OВ L 129, 19.5.2017 г., стp. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Теми, които следва да бъдат обхванати

Област

Тема

Подробни теми

За всички области

Технически елементи

Информация за събирането на данни

Идентифициране

Тегла

Характеристики на интервютата

Местонахождение

Характеристики на лицата и домакинствата

Демография

Гражданство и мигрантски произход

Състав на домакинството

Здраве: състояние и увреждания, достъп до и наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Увреждания и други елементи от Минималния европейски здравен модул

Участие на пазара на труда

Основен статут на активност (определен от лицето)

Основни характеристики на работата

Образователна степен и квалификация

Завършена образователна степен

Работна сила

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – допълнителна конкретна информация

Продължителност на пребиваване в страната

Причина за миграцията

Участие на пазара на труда

Трудов статус

Продължителност на договора

Подробна информация за договора

Работа на пълно или непълно работно време – причина

Зависима самостоятелна заетост

Отговорност и контрол върху работата на други лица

Размер на предприятието

Място на работа

Работа вкъщи

Търсене на работа

Желание за работа

Готовност за започване на работа

Наличие на втора или повече работи

Търсене на друга работа

Непълна заетост

Съвместяване на професионалния и семейния живот

Младите хора на пазара на труда

Положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда

Пенсия и участие на пазара на труда

Нужда от грижи

Период на заемане на длъжността, професионална биография и предишен професионален опит

Започване на работа

Начин, по който е намерена работата

Непрекъснатост/прекъсвания на професионалния живот

Основни характеристики на последната работа

Условия на труд, включително работно време и организация на работното време

Работни часове

Организация на работното време

Организация на работата и работно време

Образователна степен и квалификация

Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование

Участие в образование и обучение

Участие във формално и неформално образование и обучение (4 седмици)

Участие във формално и неформално образование и обучение (12 месеца)

Здраве: състояние и увреждания, достъп до и наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Трудови злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми

Елементи от Минималния европейски здравен модул

Доходи, потребление и елементи на богатство, включително дълг

Доход от труд

Доход от обезщетения за безработица

Доходи и условия на живот

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – допълнителна конкретна информация

Продължителност на пребиваване в страната

Участие в образование и обучение

Участие във формално образование (в момента)

Образователна степен и квалификация

Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование

Участие на пазара на труда

Характеристики на работното място

Продължителност на договора

Трудов статус

Подробна информация за ситуацията на пазара на труда

Отговорност и контрол върху работата на други хора

Период на заемане на длъжността, професионална биография и предишен професионален опит

Предишен професионален опит

Условия на труд, включително работно време и организация на работното време

Календар на дейностите

Работни часове

Здраве: състояние и увреждания, достъп до и наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

Подробна информация за здравното състояние и евентуалните увреждания

Здраве на децата

Достъп до здравеопазване

Здравно обслужване

Достъп до здравеопазване (деца)

Определящи здравето фактори

Качество на живот, включително социално, гражданско, икономическо и културно участие, приобщаване и благосъстояние

Качество на живот

Участие в социалния и културния живот

Благосъстояние

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Материални лишения

Специфични за децата лишения

Основни характеристики на жилищния фонд

Подробна информация за състоянието на жилищния фонд, включително лишения и приспаднат наем

Цени на жилищата, включително намалени комунални разходи

Жизнена среда

Жилищни затруднения (включително затруднения при наемането на жилище) и причини

Използване на услуги, включително социални услуги и услуги за независим живот

Достъпност на услугите

Непосрещнати нужди и причини

Грижи за деца

Доходи, потребление и елементи на богатство, включително дълг

Доход от труд

Доход от социални трансфери

Доход от пенсия

Други доходи, включително доход от собственост и капитал и от трансфери между домакинствата

Действително платени данъци и вноски след намаленията

Общ годишен доход на ниво лица и домакинства

Свръхзадлъжнялост, включително причини

Просрочия

Елементи на богатство, включително жилищна собственост

Елементи на потреблението

Пренасяне между поколенията на благосъстоянието и неравностойното положение

Оценка на собствените потребности

Здравеопазване

Здраве: състояние и увреждания, достъп до и наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

Болести и хронични състояния

Злополуки и наранявания

Болка

Психично здраве, включително зависимости

Функционални ограничения

Затруднения при извършването на дейности, свързани с личната грижа

Затруднения в извършването на домакински дейности

Временни ограничения в дейността (поради здравословни проблеми)

Пречки за участието в определени области на живота

Използване на здравни и дългосрочни грижи

Употреба на лекарства

Превантивна грижа

Достъп до здравеопазване

Ръст и тегло

Физическа активност

Хранителни навици

Тютюнопушене

Употреба на алкохол

Социални и екологични фактори

Доходи, потребление и елементи на богатство, включително дълг

Общ месечен доход на домакинството

Образование и обучение

Характеристики на лицата и домакинствата

Продължителност на престоя в страната

Период на заемане на длъжността, професионална биография и предишен професионален опит

Започване на работа

Участие на пазара на труда

Размер на предприятието

Образователна степен и квалификация

Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование

Образователна квалификация

Самооценка на уменията

Участие в образование и обучение

Достъп до информация относно възможностите за учене и за ориентиране (12 месеца)

Участие във формално образование (12 месеца)

Последна образователна програма за формално образование – подробна информация (12 месеца)

Използване на информационни и комуникационни технологии в последната образователна програма за формално образование (12 месеца)

Причини за участието в последната образователна програма за формално образование (12 месеца)

Заплащане и часове на последната образователна програма за формално образование (12 месеца)

Резултати и използване на уменията от последната образователна програма за формално образование (12 месеца)

Участие в неформално обучение (12 месеца)

Неформални обучения – подробна информация (12 месеца)

Използване на информационни и комуникационни технологии в неформални обучения (12 месеца)

Причини за участие в неформални обучения (12 месеца)

Заплащане и часове на неформалните обучения (12 месеца)

Резултати и използване на уменията от неформалните обучения (12 месеца)

Пречки за участие в образование и обучение (12 месеца)

Самостоятелно учене

Доходи, потребление и елементи на богатство, включително дълг

Общ месечен доход на домакинството

Използване на информационни и комуникационни технологии

Участие в информационното общество

Достъп до информационни и комуникационни технологии

Използване и честота на използването на информационни и комуникационни технологии

Пречки и проблеми при използването

Ефект от използването

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

Свързване към интернет от всяка точка

Умения в областта на цифровите технологии

Дейности в интернет

Електронна търговия

Взаимодействие с органи на публичната власт

Доходи, потребление и елементи на богатство, включително дълг

Общ месечен доход на домакинството

Използване на времето

Участие във формално образование (в момента)

Участие в образование и обучение

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

Здраве: състояние и увреждания, достъп до и наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Притежание на предмети с дълготрайна употреба

Грижи за деца

Грижи за болни и възрастни

Условия на труд, включително работно време и организация на работното време

Работни часове

Организация на работното време

Доходи, потребление и елементи на богатство, включително дълг

Продукция за собствено крайно потребление и продажба, ремонт

Доход от труд

Общ месечен доход на домакинството

Разпределение на времето

Използване на времето, видове дейности

Паралелни дейности

Място на дейността

Присъствие на други лица по време на дейността

Оценка на дейността

Потребление

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – допълнителна конкретна информация

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Основни характеристики на жилищния фонд

Участие в образование и обучение

Участие във формално образование (в момента)

Участие на пазара на труда

Продължителност на договора

Доходи, потребление и елементи на богатство, включително дълг

Общ годишен доход на ниво лица и домакинства

Основни компоненти на доходите

Данъци и вноски

натура от дейности, за които не се плаща заплата

Приспаднат наем

Основни източници на доходи

Елементи на богатство, включително жилищна собственост

Дългове

Просрочия

Потребление съгласно „Класификацията на индивидуалното потребление по предназначение (COICOP)“

Разходи за трансгранично потребление съгласно COICOP

Собствено потребление


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за точност

1.

Изискванията за точност за всички масиви от данни се изразяват в стандартни грешки и се определят като непрекъснати функции на действителните оценки и на размера на статистическата съвкупност в дадена държава или регион по NUTS 2.

2.

Прогнозната стандартната грешка на конкретна оценкаImage 1 не е по-голяма от следната стойност:

Image 2

3.

Функцията f(N) има следната форма: f(N)=a√N+b

4.

Използват се следните стойности за параметрите N, a и b:

Image 3

N

a

b

Област на работната сила: изисквания за точност

Прогнозен (национален) тримесечен коефициент за безработица на населението на възраст между 15 и 74 години

Население на държавата на възраст между 15 и 74 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

7800

-4500

Прогнозен (национален) тримесечен коефициент за заетост на населението на възраст между 15 и 74 години

Население на държавата на възраст между 15 и 74 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

7800

-4500

Прогнозен тримесечен коефициент за безработица на населението на възраст между 15 и 74 години във всеки регион по NUTS 2

Население на възраст между 15 и 74 години в региона по NUTS 2, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

Виж точка 6

Област на доходите и условията на живот

Дял от населението в риск от бедност или социално изключване

Брой на частните домакинства в страната, в милиони и закръглен до третия знак след десетичната запетая

900

2600

Дял от населението в постоянен риск от бедност в продължение на четири години

Брой на частните домакинства в страната, в милиони и закръглен до третия знак след десетичната запетая

350

1000

Дял от населението в риск от бедност или социално изключване във всеки регион по NUTS 2 (виж точка 7)

Брой на частните домакинства в региона по NUTS 2, в милиони и закръглен до третия знак след десетичната запетая

600

0

Област „Здраве“

Процент от населението, силно ограничено в обичайните дейности поради здравословни проблеми (на възраст 15 и повече години)

Население на държавата на възраст 15 и повече години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

1200

2800

Област „Образование и обучение“

Коефициент на участие (%) във формално образование и обучение (лица на възраст 18—24 години)

Население на държавата на възраст между 18 и 24 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

200

1500

Коефициент на участие (%) в неформално образование и обучение (лица на възраст 25—69 години)

Население на държавата на възраст между 25 и 69 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

400

2000

Област „Използване на информационни и комуникационни технологии“

Процент на лицата, поръчали стоки или услуги за лично ползване по интернет през последната година

Население на държавата на възраст между 16 и 74 години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

400

1300

Област „Използване на времето“

Процент от населението на възраст 15 и повече години, което прекарва средно дневно над 10 % от времето на платена работа

Население на държавата на възраст 15 и повече години, живеещо в частни домакинства, в милиони и закръглено до третия знак след десетичната запетая

900

3500

Област „Потребление“

Процент от домакинствата, чиито разходи за свързани с жилището категории, включително вода, електроенергия, газ и други горива, са над 50 % от общите разходи (виж точка 8)

Брой на частните домакинства в страната, в милиони и закръглен до третия знак след десетичната запетая

600

1600

5.

Ако държавите получат отрицателни стойности на f(N) с посочените по-горе параметри, те са освободени от съответното изискване.

6.

За прогнозния коефициент за безработица на населението на възраст между 15 и 74 години във всеки регион по NUTS 2 функцията f(N) се дефинира, както следва:

Image 4

7.

По отношение на прогнозния дял от населението в риск от бедност или социално изключване във всеки регион по NUTS 2 тези изисквания не са задължителни за региони по NUTS 2 с под 0,500 млн. жители, при условие че съответният регион по NUTS 1 удовлетворява това изискване. Регионите по NUTS 1 с по-малко от 100 000 жители са освободени от това изискване.

8.

По отношение на областите на използването на времето и потреблението изискванията за точност могат да бъдат достигнати чрез комбиниране на микроданни, отнасящи се до наблюденията от най-много три последователни години. За тези области точността може да бъде прогнозирана и оценена, като се използват подходящи алтернативни методи.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Характеристики на извадката

1.

Характеристиките на извадката за областта на работната сила включват:

а)

националната извадка за референтното тримесечие (агрегиране на последователни референтни седмици) се разпределя равномерно във всички седмици на тримесечието. Извадката за референтното тримесечие (във всеки регион по NUTS 2) се разпределя в трите месеца пропорционално на броя на седмиците във всеки месец;

б)

извадката следва ротационна схема в рамките на една година. Трябва да има минимално припокриване на извадката от 20 % между същите тримесечия в последователни години и от 50 % между последователни тримесечия, без да се взема под внимание текучеството.

Без това да засяга член 7, параграф 1, буква д), данните се предоставят за цялата извадка.

2.

Характеристиките на извадката за област „Доходи и условия на живот“ включват:

а)

Извадката има ротационна схема от минимум четири години. Ако държавата членка счита, че е възможно, извадката има ротационна схема от шест или повече години;

б)

Без да се взема предвид отказът от участие, извадката е разпределена равномерно през годините на ротационната схема, с изключение на периода на промяна на размера на извадката.

3.

Характеристиките на извадката за област „Използване на времето“ включват: отчетните периоди, отнесени към единиците на извадката:

а)

се разпределят върху последователен период от дванадесет месеца;

б)

включват неработните дни;

в)

се основават на случайна извадка.

4.

Характеристиките на извадката за областта на потреблението включват: отчетните периоди, отнесени към единиците на извадката, се разпределят върху последователен период от дванадесет месеца.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Периодичност

1.

За областта на работната сила данните се събират веднъж на тримесечие, веднъж годишно, на всеки две години и на всеки осем години. Данните за променливи, свързани със специални теми, се събират на всеки четири години.

2.

За област „Доходи и условия на живот“ данните се събират веднъж годишно, на всеки три години и на всеки шест години. Данните за променливи, свързани със специални теми, се събират на всеки две години.

3.

За област „Здраве“ данните се събират на всеки шест години.

4.

За област „Образование и обучение“ данните се събират на всеки шест години.

5.

За област „Използване на информационни и комуникационни технологии“ данните се събират всяка година.

6.

За област „Използване на времето“ данните се събират на всеки десет години.

7.

За област „Потребление“ данните се събират на всеки пет години.

8.

За да се избегне претоварването на някои периоди на събиране на данни, когато е уместно, в многогодишното непрекъснато планиране, установено в член 4, се предвижда отклонение за максимум една година от периодите за събиране на данни за областите, посочени в точки 3, 4, 6 и 7 от настоящото приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Крайни срокове за предаване на данните

Държавите членки предават необходимите данни на Комисията (Евростат) в съответствие със сроковете, предвидени в настоящото приложение.

1.

За областта на работната сила държавите членки предават:

1)

предварително проверени микроданни без директни идентификатори в съответствие със следната процедура от две стъпки:

а)

през първите три години от прилагането на настоящия регламент, както е предвидено в член 11, параграф 4:

за тримесечни данни: в срок от десет седмици от края на референтния период,

за другите данни: до 31 март на следващата година;

б)

от четвъртата година на прилагане, както следва:

за тримесечни данни: в срок от осем седмици от края на референтния период,

за други редовно предавани данни: до 15 март на следващата година.

за други данни, свързани със специални теми: до 31 март на следващата година.

Когато крайните срокове са в събота или неделя, действителният краен срок е следващият понеделник.

Подробната тема „Доход от труд“ може да бъде предадена на Комисията (Евростат) в срок от петнадесет месеца след края на референтния период.

2)

Държавите членки предават обобщени резултати за съставянето на месечните статистически данни за безработицата — в срок от 25 дни след референтния месец или календарния месец, което е уместно. Ако данните се предават в съответствие с определението на МОТ, този краен срок може да бъде удължен на 27 дни.

2.

За област „Доходи и условия на живот“ държавите членки предават предварително проверени микроданни без директни идентификатори в съответствие със следните срокове:

а)

във връзка с променливите за събиране на данни за година N — до края на година N., но в изключителни случаи предварителни микроданни относно доходите могат да бъдат предадени до края на година N, а окончателни данни — до 28 февруари на година N+1;

б)

във връзка с променливите, свързани с наблюдението, включващо годините на ротационната схема, завършваща през година N — до 31 октомври на година N+1.

3.

За област „Здраве“ държавите членки предават предварително проверени микроданни, без директни идентификатори, в срок от девет месеца след края на националния период за събиране на данните.

4.

За област „Образование и обучение“ държавите членки предават предварително проверени микроданни, без директни идентификатори, в срок от шест месеца след края на националния период за събиране на данните.

5.

За област „Използване на информационни и комуникационни технологии“ държавите членки предават предварително проверени микроданни, без директни идентификатори, до 5 октомври на годината на изследването N.

6.

За област „Използване на времето“ държавите членки предават предварително проверени микроданни, без директни идентификатори, в срок от петнадесет месеца след приключването на събирането на данни.

7.

За област „Потребление“ държавите членки предават предварително проверени микроданни, без директни идентификатори, в срок от петнадесет месеца след края на референтната година.