ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 235

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
12 септември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1398 на Съвета от 10 септември 2019 година за назначаване на трима членове, предложени от Италианската република, в Комитета на регионите

1

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1399 на Комисията от 10 септември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС по отношение на списъка с областите, за които се прилагат защитни мерки във връзка с малкия кошерен бръмбар в Италия (нотифицирано под номер C(2019) 6418)  ( 1 )

3

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместният комитет на ЕИП № 84/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1400]

5

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 188/2019 от 10 юли 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1401]

7

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 190/2019 от 10 юли 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) и приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП [2019/1402]

9

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1090 на Комисията от 26 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество диметоат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( ОВ L 173, 27.6.2019 г. )

11

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

12.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1398 НА СЪВЕТА

от 10 септември 2019 година

за назначаване на трима членове, предложени от Италианската република, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. На 8 октомври 2018 г., с Решение (ЕС) 2018/1510 на Съвета (4), г-жа Micaela FANELLI беше преназначена за член, за да се вземе предвид новият ѝ мандат.

(2)

След изтичането на мандатите на г-жа Micaela FANELLI и г-жа Catiuscia MARINI. се освободиха две места за членове на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандата, въз основа на който беше предложен г-н Matteo Luigi BIANCHI (Sindaco del Comune di Morazzone (VA), се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

г-жа Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,

г-н Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,

г-н Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (промяна на мандата).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).

(4)  Решение (ЕС) 2018/1510 на Съвета от 8 октомври 2018 г. за назначаване на двама членове, предложени от Италианската република, в Комитета на регионите (ОВ L 255, 11.10.2018 г., стр. 15).


12.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/3


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1399 НА КОМИСИЯТА

от 10 септември 2019 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС по отношение на списъка с областите, за които се прилагат защитни мерки във връзка с малкия кошерен бръмбар в Италия

(нотифицирано под номер C(2019) 6418)

(автентичен е само текстът на италиански език)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/909/ЕС на Комисията (3) се установяват някои защитни мерки, които да бъдат предприети от Италия след случаите на поява на малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) в определени области, първоначално в регионите Калабрия и Сицилия. След настъпилите промени в епидемиологичната обстановка през последните години и след влизането в сила на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/370 на Комисията (4), понастоящем въпросните мерки са ограничени до района на Калабрия.

(2)

На 21 юни 2019 г. Италия уведоми Комисията за нова поява на малък кошерен бръмбар в Сицилия. В резултат на това списъкът с областите, за които се прилагат защитните мерки, предвидени в приложението към Решение за изпълнение 2014/909/ЕС, следва да бъде разширен, така че отново да включва региона на Сицилия.

(3)

Поради това Решение за изпълнение 2014/909/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Таблицата в приложението към Решение за изпълнение 2014/909/ЕС се заменя със следното:

„Държава членка

Области, в които се прилагат защитни мерки

Италия

Регион Калабрия: целият регион

Регион Сицилия: целият регион“

Член 2

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение 2014/909/ЕС на Комисията от 12 декември 2014 г. относно някои защитни мерки по отношение на потвърдените случаи на поява на малък кошерен бръмбар в Италия (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 161).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/370 на Комисията от 1 март 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС чрез удължаване на срока за прилагане на някои защитни мерки и изменение на списъка с областите, по отношение на които се прилагат защитни мерки във връзка с малкия кошерен бръмбар в Италия (ОВ L 56, 3.3.2017 г., стр. 213).


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

12.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП № 84/2019

от 29 март 2019 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1400]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 2017/1129 отменя Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), която е включена в Споразумението за ЕИП и която следователно трябва да отпадне от него, считано от 21 юли 2019 г.

(3)

Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IХ към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Точка 29б (Директива № 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се заличава, считано от 21 юли 2019 г.

2.

След точка 29бв (Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията) се вмъква следното:

„29бг.

32017 R 1129: Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

За целите на настоящото споразумение, разпоредбите на този регламент се тълкуват със следните адаптации:

а)

независимо от разпоредбите на Протокол 1 към настоящото споразумение и освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, в допълнение към значението си в този регламент понятията „държава(и) членка(и)“ и „компетентни органи“ включват съответно и държавите от ЕАСТ и техните компетентни органи;

б)

позоваванията на други актове в регламента се смятат за приложими до степента и във вида, в който тези актове са включени в Споразумението;

в)

в член 9, параграф 3 след думите „21 юли 2019 г.“ се вмъкват думите „или от датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 84/2019 от 29 март 2019 г., която от двете дати е по-късна“;

г)

в член 22, параграф 11 думите „правото на Съюза“ се заменят с думите „Споразумението за ЕИП“;

д)

във второто изречение на член 33, параграф 5 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, според случая, Надзорният орган на ЕАСТ“;

е)

в член 34, параграф 1 по отношение на държавите от ЕАСТ след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „и Надзорния орган на ЕАСТ“;

ж)

в член 35, параграф 2 думите „,предвидени в правото на Съюза“ се заменят с думите „на Споразумението за ЕИП“;

з)

във второто изречение на член 37, параграф 3 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, според случая, Надзорният орган на ЕАСТ“;

и)

в член 38, параграф 2, буква г) думите „действащото право на Съюза“ се заменят с думите „действащите разпоредби на Споразумението за ЕИП“;

й)

в член 46, параграф 3 след думите „21 юли 2019 г.“ се вмъкват думите „или датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 84/2019 от 29 март 2019 г., която от двете дати е по-късна“;

к)

в член 49, параграф 2 и 3 след думите „21 юли 2019 г.“ се вмъкват думите „или от датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 84/2019 от 29 март 2019 г., която от двете дати е по-късна“;

л)

в член 49, параграф 2 думите „21 юли 2018 г.“ и думите „20 юли 2017 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 84/2019 от 29 март 2019 г.““.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2017/1129 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 30 март 2019 г. или в деня, следващ последната от нотификациите, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1), в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 март 2019 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(*1)  С отбелязани конституционни изисквания.


12.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/7


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 188/2019

от 10 юли 2019 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1401]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 отменя делегирани регламенти (ЕС) № 382/2014 (3) и (EС) 2016/301 (4) на Комисията, които са включени в Споразумението за ЕИП и които съответно следва да бъде заличени от Споразумението за ЕИП, считано от 21 юли 2019 г.

(4)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 отменя Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (5), който е включен в Споразумението за ЕИП и който съответно следва да бъде заличен от Споразумението за ЕИП, считано от 21 юли 2019 г.

(5)

Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   След точка 29бг (Регламент (ЕС) 2017/1129/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) от приложение IX към Споразумението за ЕИП се вмъкват следните точки:

„29бга.

32019 R 0979: Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията (ОВ L 166, 21.6.2019 г., стр. 1).

29бгб.

32019 R 0980: Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (ОВ L 166, 21.6.2019 г., стр. 26).“

2.   Текстът на точка 29ба (Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията), точка 29бб (Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията) и 29бв (Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията) от приложение IX към Споразумението за ЕИП се заличава, считано от 21 юли 2019 г.

Член 2

Текстовете на делегирани регламенти (ЕС) 2019/979 и (ЕС) 2019/980 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 11 юли 2019 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2019 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gunnar PÁLSSON


(1)  ОВ L 166, 21.6.2019 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 166, 21.6.2019 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 111, 15.4.2014 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


12.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/9


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 190/2019

от 10 юли 2019 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) и приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП [2019/1402]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложения IX и XIX към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IХ към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

След точка 31к (Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета) се вмъква следното:

„31л.

32016 R 1011: Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се тълкуват със следните адаптации:

а)

независимо от разпоредбите на Протокол 1 към настоящото споразумение и освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, в допълнение към значението си в този регламент понятията „държава(и) членка(и)“ и „компетентни органи“ включват съответно и държавите от ЕАСТ и техните компетентни органи;

б)

в член 46, параграф 4, втора алинея, член 46, параграф 10, трета алинея и в член 46, параграф 11, първа алинея след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, според случая, Надзорният орган на ЕАСТ“;

в)

в член 46, параграф 10 думите „правото на Съюза“ се заменят с думите „разпоредбите на Споразумението за ЕИП“;

г)

в член 47, параграф 1 по отношение на държавите от ЕАСТ след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „и Надзорния орган на ЕАСТ“;

д)

в член 48, параграф 3 думите „правото на Съюза“ се заменят с думите „Споразумението за ЕИП“.“

Член 2

В точка 7з (Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIX към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1011: Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).“

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/1011 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 11 юли 2019 г. или в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1), в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2019 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gunnar PÁLSSON


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.

(*1)  С отбелязани конституционни изисквания.


Поправки

12.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/11


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1090 на Комисията от 26 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество диметоат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 173 от 27 юни 2019 г. )

На страница 40 в съображение 15

вместо:

„17 октомври 2019 г.“

да се чете:

„30 септември 2019 г.“,

вместо:

„17 юли 2020 г.“

да се чете:

„30 юни 2020 г.“.

На страница 41 в член 3

вместо:

„17 януари 2020 г.“

да се чете:

„31 декември 2019 г.“.

На страница 41 в член 4

вместо:

„17 октомври 2019 г.“

да се чете:

„30 септември 2019 г.“,

вместо:

„17 юли 2020 г.“

да се чете:

„30 юни 2020 г.“.