ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 233I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
10 септември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1393 на Съвета взето по общо съгласие с избрания председател на Комисията от 10 септември 2019 година за приемане на списъка на другите лица, които Съветът предлага за членове на Комисията

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

10.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 233/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1393 НА СЪВЕТА

взето по общо съгласие с избрания председател на Комисията

от 10 септември 2019 година

за приемане на списъка на другите лица, които Съветът предлага за членове на Комисията

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 17, параграфи 3, 5 и параграф 7, втора алинея от него,

като взе предвид Решение 2013/272/ЕС на Европейския съвет от 22 май 2013 г. относно броя на членовете на Европейската комисия (1),

като има предвид, че:

(1)

Мандатът на Комисията, назначена с Решение 2014/749/ЕС на Европейския съвет (2), приключва на 31 октомври 2019 г.

(2)

За периода до 31 октомври 2024 г. следва да бъде назначена нова Комисия, съставена от по един представител от всяка държава членка, включително председателя на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

(3)

Европейският съвет определи г-жа Ursula VON DER LEYEN за лицето, което да бъде предложено на Европейския парламент за председател на Комисията, а Европейският парламент я избра за председател на Комисията на пленарното си заседание от 16 юли 2019 г.

(4)

По общо съгласие с избрания председател на Комисията Съветът следва да приеме списъка на другите лица, които предлага за членове на Комисията до 31 октомври 2024 г.

(5)

На 5 август 2019 г. Европейският съвет, със съгласието на избрания председател на Комисията, назначи г-н Josep BORRELL FONTELLES за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност в съответствие с член 18, параграф 1 от ДЕС.

(6)

На 23 август 2019 г. Съветът получи писмо от постоянния представител на Обединеното кралство към Европейския съюз, в което се посочва, че:

„Тъй като Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз на 31 октомври 2019 г., на 25 юли министър-председателят обяви в Камарата на общините, че няма да определяме комисар от Обединеното кралство за новата Комисия и че това не е с цел да се спре назначаването на нова Комисия.

С това писмо официално потвърждавам, че в съответствие с изявлението на министър-председателя Обединеното кралство няма да определя кандидат за колегиума на членовете на Комисията за периода 2019—2024 г.“.

(7)

В съответствие с член 17, параграф 7, втора алинея от ДЕС избраният председател на Комисията е нотифицирал съгласието си.

(8)

В съответствие с член 17, параграф 7, трета алинея от ДЕС председателят, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и другите членове на Комисията колективно се подлагат на гласуване за одобрение от Европейския парламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По общо съгласие с г-жа Ursula VON DER LEYEN, избрания председател на Комисията, Съветът предлага за членове на Комисията до 31 октомври 2024 г. следните лица:

 

г-жа Helena DALLI

 

г-н Valdis DOMBROVSKIS

 

г-жа Elisa FERREIRA

 

г-жа Мария ГАБРИЕЛ

 

г-н Paolo GENTILONI

 

г-жа Sylvie GOULARD

 

г-н Johannes HAHN

 

г-н Phil HOGAN

 

г-жа Ylva JOHANSSON

 

г-жа Věra JOUROVÁ

 

г-жа Stella KYRIAKIDES

 

г-н Janez LENARČIČ

 

г-жа Rovana PLUMB

 

г-н Didier REYNDERS

 

г-н Margaritis SCHINAS

 

г-н Nicolas SCHMIT

 

г-н Maroš ŠEFČOVIČ

 

г-жа Kadri SIMSON

 

г-н Virginijus SINKEVIČIUS

 

г-жа Dubravka ŠUICA

 

г-н Frans TIMMERMANS

 

г-н László TRÓCSÁNYI

 

г-жа Jutta URPILAINEN

 

г-жа Margrethe VESTAGER

 

г-н Janusz WOJCIECHOWSKI,

в допълнение към:

 

г-н Josep BORRELL FONTELLES, назначен за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Член 2

Настоящото решение се изпраща на Европейския парламент.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 98.

(2)  Решение 2014/749/ЕС на Европейския съвет от 23 октомври 2014 г. за назначаване на Европейската комисия (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 36).