ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 225

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
29 август 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1379 на Комисията от 28 август 2019 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, чийто обхват се разширява, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка, Тунис, Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2016/1036

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 225/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1379 НА КОМИСИЯТА

от 28 август 2019 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, чийто обхват се разширява, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка, Тунис, Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2016/1036

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕИО) 2474/93 (2) („първоначалното разследване“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито в размер на 30,6 % върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република („КНР“ или „засегнатата държава“). След разследване във връзка със заобикалянето на антидъмпинговите мерки обхватът на това мито беше разширен с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (3), за да се включи и вносът на определени части за велосипеди с произход от КНР. С Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (4) беше въведена „схема за освобождаване“ за определени части за велосипеди. Оттогава последваха няколко разследвания, които доведоха до изменение на първоначалните мерки.

(2)

Действащите понастоящем мерки са окончателни антидъмпингови мита, наложени с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета (5). Действащите понастоящем антидъмпингови мита („действащите мерки“) варират от 0 % до 48,5 %. Разследването, което доведе до налагането на действащите мерки, ще се нарича по-нататък „предходното разследване в рамките на прегледа“.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 (6) Съветът също така разшири обхвата на мерките по отношение на велосипедите с произход от КНР, за да се включи вносът на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис. В рамките на това разследване беше предоставено освобождаване на няколко действителни производители износители в тези държави.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/776 (7) Комисията разшири мерките по отношение на вноса на велосипедите с произход от КНР, за да се включи вносът на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините. В рамките на това разследване беше предоставено освобождаване на няколко действителни производители износители в тези държави.

(5)

На 14 декември 2017 г. (8) Съдът на Европейския съюз потвърди решението на Общия съд на Европейския съюз, с което беше отменен Регламентът за налагане на антидъмпингови мерки в частта му, която се отнася до Giant Co. Ltd. Поради това Giant Co. Ltd. не е включено в обхвата на мерките и не попада в обхвата на настоящото разследване.

(6)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/49 (9) Комисията измени мерките по отношение на вноса на велосипеди с произход от КНР след преглед във връзка с нов износител съгласно член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент.

1.2.   Започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(7)

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на действащите антидъмпингови мерки (10) Европейската асоциация на производителите на велосипеди (ЕАПВ или „заявителят“) внесе искане за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на тези мерки съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането е подадено на 5 март 2018 г. Заявителят действа от името на производители на велосипеди в ЕС, които представляват над 45 % от общото производство на велосипеди в Съюза. Искането се основава на твърдението, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга и на причинената от него вреда за промишлеността на Съюза.

(8)

На 4 юни 2018 г. Комисията обяви с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (11) („известието за започване на преглед“), започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

1.3.   Разследване

1.3.1.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(9)

Разследването на вероятността за продължаване или повторно възникване на дъмпинга обхвана периода от 1 април 2017 г. до 31 март 2018 г. („разследваният период в рамките на прегледа“ или „РПРП“). Прегледът на тенденциите от значение за оценката на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата обхвана периода от 1 януари 2014 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглежданият период“).

1.3.2.   Заинтересовани страни

(10)

В известието за започване на преглед Комисията прикани всички заинтересовани страни да вземат участие в разследването. Освен това Комисията официално информира следните страни за започването на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките: заявителя, известните производители в Съюза и съответните им асоциации, известните производители износители от КНР, известните несвързани вносители в Съюза, доставчиците на части и асоциациите на потребителите в Съюза, за които се знае, че са засегнати, както и органите на КНР.

(11)

Всички заинтересовани страни бяха приканени да изразят становище, да представят информация и да осигурят подкрепящи доказателства в сроковете, определени в известието за започване на преглед. На заинтересованите страни също така бе предоставена възможност да подадат писмено искане да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването, и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.3.3.   Изготвяне на извадка

(12)

В известието за започване на преглед Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

1.3.3.1.   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(13)

В известието за започване на преглед Комисията посочи, че е изготвила временна извадка от производители от Съюза в съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент. Преди започването на прегледа над 70 производители от Съюза предоставиха исканата информация за подбор на извадката и изразиха желание да съдействат на Комисията. Въз основа на това Комисията временно избра извадка от трима производители, които бяха определени за представителни за промишлеността на Съюза по отношение на обема на продажбите и производството на сходния продукт в Съюза. Включените в извадката производители от Съюза съставляват 22 % от изчисленото общо производство на промишлеността на Съюза и 21 % от общия обем на продажбите на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза през периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментарите си по временната извадка. Не бяха получени коментари.

(14)

Вследствие на започване на прегледа по случая стана ясно, че редица производители от Съюза възлагат за подизпълнение производствения процес частично или изцяло на дружества, които се явяват трета страна и които осъществяват дейност съгласно договори за ишлеме („производители на ишлеме“). Поради тази причина Комисията поиска допълнителна информация от десетимата най-големи производители от Съюза относно техните бизнес модели и обем на производството. Предвид получената нова информация Комисията реши да включи още двама производители от Съюза в извадката, за да се обхванат различните бизнес модели, приложими в ЕС. Окончателната извадка обхвана 27 % от изчисления общ обем на производството и 26 % от изчисления общ обем на продажбите за несвързани клиенти в Съюза през 2017 г. Други коментари не бяха получени. Извадката бе счетена за представителна за промишлеността на Съюза.

1.3.3.2.   Изготвяне на извадка от несвързани вносители

(15)

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички несвързани вносители бяха приканени да вземат участие в разследването. Те бяха приканени да заявят своя интерес, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение II към известието за започване на преглед.

(16)

Освен това на етапа на започване на прегледа Комисията се свърза със 75-имата вносители, посочени в искането за преглед, и ги прикани да разяснят каква е тяхната дейност и да попълнят приложение II към известието за започване на преглед. Нито един от тях не заяви интерес.

1.3.3.3.   Изготвяне на извадка от производители в КНР

(17)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички известни производители на продукта, предмет на прегледа, в КНР да предоставят информацията, посочена в известието за започване на преглед. Освен това Комисията се обърна към Мисията на Китайската народна република в Европейския съюз с искане да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(18)

Шест производители износители/производители заявиха интерес след започването на процедурата, като единият от тях впоследствие оттегли своето съдействие. Само двама от останалите петима оказали съдействие производители износители/производители са изнасяли велосипеди в Съюза през разследвания период в рамките на прегледа.

(19)

В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра представителна извадка от три групи от производители износители/производители въз основа на най-големия деклариран обем на износа както за ЕС, така и за трети държави, и въз основа на производството на продукта, предмет на прегледа, през разследвания период в рамките на прегледа.

(20)

Въз основа на тези показатели трите групи китайски производители износители/производители, включени в извадката, представляват около 89 % от общото декларирано производство и продажби на петте дружества/групи от дружества, оказали съдействие. Най-общо казано, трите групи, включени в извадката, представляват 18 % от продажбите на велосипеди от КНР за ЕС и 1 % от производството на велосипеди в КНР през разследвания период в рамките на прегледа.

(21)

На страните беше предоставена възможността да представят коментари относно предложената извадка. Комисията получи такива само от заявителя. Първо, заявителят твърди, че производителите, които са заявили интерес, не са китайски производители на велосипеди, тъй като те са свързани с тайвански дружества. Второ, заявителят отбеляза, че дружествата, които са включени в извадката, и дружествата, които са заявили интерес, не са типични китайски производители на велосипеди, тъй като тяхното местоположение не е в трите основни центъра на китайския отрасъл за производство на велосипеди. Трето, заявителят посочи, че включените в извадката дружества и дружествата, които са заявили интерес, не произвеждат велосипеди от ниската гама. Четвърто, заявителят посочи, че за две от включените в извадката дружества се прилага адвалорно дъмпингово мито от нула процента.

(22)

Комисията отбеляза, че заявителят не е предоставил никакви доказателства за това, че местоположението е оказало въздействие върху видовете производство или върху производствените разходи, нито за това, че подбраните дружества не произвеждат велосипеди от ниската гама. Освен това Комисията може да удостовери, че включените в извадката производители износители произвеждат и велосипеди от ниската гама.

(23)

При подбора на извадката Комисията е била задължена съгласно разпоредбите на член 17 от основния регламент да подбере представителна извадка от дружествата, които са заявили интерес. Що се отнася до тези дружества, оказали съдействие, Комисията разясни, че въпреки собствеността, местоположението и продуктовата гама на дружествата, всички дружества, подбрани за извадката, са произвеждали велосипеди в КНР през периода, включен в разследвания период в рамките на прегледа.

(24)

Поради това твърденията, които ЕАПВ е отправила по отношение на изготвянето на извадката, бяха отхвърлени.

1.3.3.4.   Въпросници и контролни посещения

(25)

Комисията изпрати въпросници на петимата включени в извадката производители от Съюза, на тримата включени в извадката производители износители, на заявителя и на правителството на Китай („ПКНР“). Петимата включени в извадката производители от Съюза, заедно с техните десетима производители на ишлеме, тримата включени в извадката производители износители и заявителят са отговорили на въпросника.

(26)

Комисията провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата, както и на интереса на Съюза. Бяха проведени контролни посещения на място на следните заинтересовани страни:

а)

Производители от Съюза:

Denver Bike, Италия

Maxcom EOOD, България

MFC (Manufacture Française du Cycle), Франция

RGVS Ibérica Lda, Decathlon group, Португалия

Sprick Rowery Spółka z o.o., Полша

б)

производители на ишлеме от Съюза (подизпълнители)

A. J. Maias SA, Португалия

All Bike's SRL, Италия

Andos Bike SRL, Италия

G.L. Cicli Di Giraudo Lorena, Италия

RTE SA, Португалия

в)

Производители износители и свързани с тях дружества:

Ideal Bike Co., Ltd., Dongguan (КНР)

Advanced Sports International-China Ltd., Dongguan (КНР)

Econotrade Co. Ltd., Taichung (Тайван)

Top Sport International Co. Ltd., Taichung (Тайван)

Ideal Bike Corporation Co., Ltd., Taichung (Тайван)

Oyama Bicycles Co., Ltd., Taicang (КНР)

Universal Cycle Corporation Co., Ltd., Guangzhou (КНР)

Universal Cycle Corporation (клон в Тайван), Taipei (Тайван)

1.3.4.   Процедура за определяне на нормалната стойност съгласно член 2, параграф 6а от основния регламент

(27)

С оглед на съществуването на достатъчно налични доказателства при започването на разследването, които показват наличието на значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, Комисията счете за целесъобразно да започне разследването на основание член 2, параграф 6а от основния регламент.

(28)

Съответно, с цел да събере необходимата информация за евентуалното прилагане на член 2, параграф 6а от основния регламент, в известието за започване на преглед Комисията прикани производители от засегнатата държава да предоставят информацията, поискана в приложение III към известието за започване на преглед, относно материалите за влагане, използвани за производството на продукта, предмет на прегледа. Същите шестима производители износители/производители, които изпратиха отговори по отношение на извадката, предоставиха и информацията, поискана в приложение III.

(29)

С цел да получи информацията, която смята за необходима за своето разследване относно твърденията за значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, Комисията изпрати въпросник и на ПКНР. ПКНР не отговори на въпросника.

(30)

В известието за започване на преглед Комисията също така прикани всички заинтересовани страни да изложат становищата си, да представят информация и да осигурят подкрепящи доказателства по отношение на целесъобразността на прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент в срок от 37 дни от датата на публикуване на това известие в Официален вестник на Европейския съюз. Не бяха получени изявления или допълнителни доказателства във връзка с това.

(31)

В известието за започване на преглед Комисията също така уточни, че с оглед на наличните доказателства може да се наложи да бъде избрана подходяща представителна държава съгласно член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент с цел определяне на нормалната стойност въз основа на цени или референтни стойности без нарушения.

(32)

На 4 юли 2018 г. Комисията публикува първата бележка към досието („първата бележка относно производствените фактори“), в която поиска становищата на заинтересованите страни относно съответните източници, които тя може да използва за определяне на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 6а, буква д), второ тире от основния регламент. В тази бележка Комисията представи списък на всички производствени фактори, като например материали, енергия и труд, използвани от производителите износители в производството на продукта, предмет на прегледа. Освен това въз основа на критериите за определяне на цени или референтни стойности без нарушения Комисията посочи шест възможни представителни държави: Бразилия, Мексико, Русия, Сърбия, Тайланд и Турция.

(33)

Комисията даде възможност на всички заинтересовани страни да представят коментари. Комисията получи коментари от един производител износител и един производител от Съюза, както и от заявителя, а органите на засегнатата държава не предоставиха никакви коментари.

(34)

Комисията разгледа получените коментари по първата бележка относно производствените фактори във втора бележка от 9 август 2018 г. („втората бележка относно производствените фактори“). Комисията също така утвърди списъка на производствените фактори и заключи, че на този етап Сърбия е най-подходящата представителна държава съгласно член 2, параграф 6а, буква а), първо тире от основния регламент. Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментари. Комисията не получи никакви коментари.

1.3.5.   Последваща процедура

(35)

На 7 юни 2019 г. Комисията разгласи основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да наложи антидъмпингови мита („окончателното разгласяване“). На всички страни бе даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с разгласените факти и съображения.

(36)

Комисията получи коментари от заявителя и от Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти („CCCME“).

2.   ПРОДУКТ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕГЛЕДА, И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Продукт, предмет на прегледа

(37)

Продуктът, предмет на прегледа, е велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело) без двигател, класирани понастоящем в кодове по КН 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (кодове по ТАРИК 8712007091 и 8712007092 и 8712007099) („продуктът, предмет на прегледа“ или „велосипеди“).

(38)

Комисията отбеляза, че са настъпили промени в сектора след предходното разследване в рамките на прегледа. Те включват множество технологични разработки, основно по отношение на използваните суровини. Освен това пазарът се е променил значително, а определени категории велосипеди са придобили по-голяма популярност и значителен пазарен дял. С цел да се отразят тези разработки, Комисията реши да измени категориите велосипеди, използвани в предходното разследване в рамките на прегледа. Всички заинтересовани страни бяха информирани за това решение и бяха приканени да представят коментари. Не бяха получени коментари.

(39)

Съответно велосипедите бяха класифицирани в следните основни видове:

код (А) ATB (велосипеди за всякакви терени, включително планински велосипеди с размер на колелата над 24″)

код (F) сгъваеми

код (J) юношески (BMX) и детски велосипеди (с размер на колелата 24″ или по-малки)

код (R) шосейни/състезателни велосипеди (с размер на колелата над 24″)

код (Т) трекинг/градски/хибридни/туристически велосипеди (с размер на колелата над 24″)

код (О) други (например за велосипеди за доставки, велосипеди за товари, велосипеди с три колела).

(40)

Всички видове велосипеди, определени по-горе, имат едни и същи основни физически и технически характеристики. Освен това те се продават чрез сходни канали за дистрибуция на пазара на Съюза, като търговци на дребно, вериги от спортни магазини, хипермаркети и независими търговци на велосипеди. Велосипедите са с идентично основно приложение и употреба, така че някои модели от различни видове могат да бъдат взаимозаменяеми и да се конкурират помежду си.

(41)

Въз основа на това се стигна до заключението, че всички типове велосипеди представляват един продукт.

2.2.   Сходен продукт

(42)

При това разследване в рамките на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките бе потвърдено, че велосипедите, произвеждани и продавани на вътрешните пазари на КНР и Сърбия като представителна държава, и продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от производителите от Съюза, имат еднакви основни физически и технически характеристики и крайни приложения. Поради това те се считат за идентични продукти, които са еднакви във всяко отношение, по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА

3.1.   Предварителни забележки

(43)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на действащите мерки да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга от КНР.

3.2.   Оказване на съдействие от страна на КНР

(44)

Шест дружества/групи дружества предоставиха отговор на формуляра за изготвянето на извадката; едно от тези дружества/групи от дружества прекрати впоследствие съдействието си. Общият деклариран обем на износа на велосипеди за Съюза от оказалите съдействие пет дружества е бил [120 000—150 000] единици през разследвания период в рамките на прегледа, което представлява 18 % от общия обем на вноса от Китай на продукта, предмет на прегледа, отчетен от Евростат през същия период. Общият деклариран производствен капацитет на оказалите съдействие дружества/групи от дружества възлиза на приблизително един милиона единици, което представлява приблизително 1 % от общия изчислен китайския производствен капацитет (117 милиона единици).

(45)

Предвид ниската степен на съдействие Комисията приложи член 18 и изведе своите заключения относно китайския пазар на велосипеди, включително производството, капацитета и свободния капацитет, въз основа на наличните факти.

(46)

Освен това Ideal Group, едно от включените в извадката дружества, не предостави на Комисията своите продажни цени за продажбите за първия независим купувач, осъществявани чрез свързан търговец, както в рамките на Съюза, така и в останалата част на света. Поради това Комисията приложи член 18 от основния регламент и използва най-добрите налични факти за тази част от експортните продажби на тази група.

3.3.   Продължаване на дъмпинга на вноса през разследвания период в рамките на прегледа

(47)

През разследвания период в рамките на прегледа статистическата информация от Евростат показва, че в Съюза са внесени 747 313 велосипеда от КНР, представляващи приблизително 4 % от общото потребление на Съюза. В резултат на това Комисията заключи, че действителният внос през разследвания период в рамките на прегледа е достатъчно представителен, за да се проучи дали през същия период дъмпингът е продължил.

3.3.1.   Нормална стойност

(48)

Съгласно член 2, параграф 1 от основния регламент „[н]ормалната стойност се основава обикновено на реално платената или подлежаща на плащане цена от независими купувачи в страната на износа при обичайни търговски условия.“

(49)

Съгласно член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент обаче „[в] случай че […] бъде определено, че е нецелесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на страната на износа поради съществуването в тази държава на значителни нарушения по смисъла на буква б), нормалната стойност се формира на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения“ и „включва неизкривени и разумни административни разходи, разходи за продажба и общи разходи, и реализиране на печалба“. Както е обяснено по-долу, в рамките на настоящото разследване Комисията заключи, че въз основа на наличните доказателства и предвид липсата на съдействие от страна на ПКНР и липсата на твърдения от страна на производителите износители е целесъобразно прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент.

3.3.2.   Наличие на значителни нарушения

3.3.2.1.   Въведение

(50)

В член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент се определя, че „[з]начителни нарушения са нарушенията, които се проявяват, когато отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини и енергия, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от съществена правителствена намеса. Когато се преценява дали съществуват значителни нарушения се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на един или повече от следните елементи:

обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи,

държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите,

обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар,

неприлагане, дискриминационно прилагане или неправилно прилагане на законодателството в областта на несъстоятелността, дружественото право или вещното право,

изкривяване на разходите за заплати,

достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика или по друг начин не действат независимо от държавата.“

(51)

Съгласно член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, когато се преценява дали съществуват значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква а), се взема под внимание, наред с другото, неизчерпателният списък от елементи в предходната разпоредба. В съответствие с член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, когато се преценява дали съществуват значителни нарушения, се обръща внимание на потенциалното въздействие на един или повече от тези елементи върху цените и разходите в страната на износа продукта, предмет на прегледа. Действително, тъй като този списък не е кумулативен, не е необходимо да се вземат предвид всички елементи, за да се установят значителни нарушения. Нещо повече, едни и също фактически обстоятелства може да се използват, за да се докаже съществуването на един или на повече от елементите в списъка. Всяко заключение относно значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква а) трябва обаче да се прави въз основа на всичките налични доказателства. Цялостната оценка на съществуването на нарушения може също така да обхваща и общия контекст и ситуацията в страната на износа, по-специално в случаите, когато основните елементи от икономическото и административното устройство на държавата на износа оправомощават държавните органи да се намесват в силите на пазара, което вследствие доказва, че цените и разходите не са резултат от силите, действащи на свободния пазар.

(52)

Член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент предвижда, че „[к]огато Комисията има основателни данни за евентуално наличие на значителни нарушения, посочени в буква б), в определена държава или в определен сектор в тази държава и когато е необходимо за ефективното прилагане на настоящия регламент, Комисията изготвя, публикува и редовно актуализира доклад с описание на обстоятелствата на пазара, посочени в буква б), в тази държава или сектор.“

(53)

Съгласно тази разпоредба Комисията издаде доклад относно КНР („доклада“) (12). При започването на прегледа заинтересованите страни бяха приканени да опровергаят, да коментират или да допълнят доказателствата, съдържащи се в досието по разследването. В това отношение и предвид липсата на съдействие по случая Комисията се позова на доклада, показващ наличието на значителна правителствена намеса на много равнища в икономиката, в това число специфични нарушения в ключови производствени фактори (като например земя, енергия, капитал, суровини и труд), както и в конкретни сектори (като например алуминиевата, стоманодобивната и химическата промишленост). Докладът беше включен в досието по разследването още в началния етап.

(54)

Искането е в подкрепа също така на твърдения относно значителни нарушения по смисъла на цитирания по-горе член 2, параграф 6а, буква б) и допълва доклада.

(55)

Първо, заявителят се позовава на разпоредбите, включени в 13-ия петгодишен план за отрасъла за производство на велосипеди и електрически велосипеди („13-ият план за велосипеда“). В раздел 5.1. на искането са включени конкретни разпоредби на този план. Освен това заявителят се позовава на съществуването на държавни предприятия („държавните предприятия (ДП)“) в отрасъла за производство на велосипеди (раздел 5.2 от искането), както и на оказвания голям натиск за консолидиране на малките производители, както е определено в 13-ия план за велосипеда (раздел 5.2 от искането).

(56)

Комисията проучи дали е целесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар в КНР, или това не е целесъобразно поради съществуването на значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент. Комисията извърши това проучване въз основа на доказателствата, налични по досието, включително доказателствата в доклада, за който са използвани публично достъпни източници, които са специално посочени в доклада, а именно китайско законодателство, публикувани официални китайски документи в областта на политиката, доклади, публикувани от международни организации, и проучвания/статии от известни представители на академичните среди. В този анализ беше включено проучване както на значителната правителствена намеса в икономиката като цяло, така и на конкретната пазарна ситуация в съответния сектор, в това число производството на продукта, предмет на прегледа.

(57)

Както е посочено в съображения 29, ПКНР не предостави отговор на изпратения му въпросник. Производителите износители, които отговориха на въпросника, не предоставиха коментари, нито доказателства, подкрепящи или опровергаващи съществуващите доказателства в досието по случая, в това число в доклада, както и допълнителните доказателства, предоставени от заявителя, относно съществуването на значителни нарушения и/или относно целесъобразността на прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент в конкретния случай.

3.3.2.2.   Значителни нарушения, засягащи цените и разходите на вътрешния пазар в КНР: общ икономически контекст

(58)

Китайската икономическа система се основава на концепцията за „социалистическа пазарна икономика“. Тази концепция е залегнала в Китайската конституция и определя икономическото управление на КНР. Основният принцип е „социалистическата обществена собственост върху средствата за производство, а именно собственост на целия народ и колективна собственост на трудещите се“. Държавната икономика е „водеща сила на националната икономика“, а държавата е призвана „да гарантира нейната консолидация и растеж“. (13) Следователно цялостното устройство на китайската икономика не само дава възможност за значителна правителствена намеса в икономиката, но и изрично повелява държавата да я оказва. Схващането, че обществената собственост превъзхожда частната, прониква в цялата правна система и се изтъква като общ принцип във всички основни законодателни актове. Китайският закон за собствеността е отличен пример: той се позовава на началния етап на социализма и възлага на държавата поддържането на основната икономическа система, при която обществената собственост играе доминираща роля. Други форми на собственост се толерират, като законът им позволява да се развиват рамо до рамо с държавната собственост. (14)

(59)

Освен това според китайското законодателство социалистическата пазарна икономика се развива под ръководството на Китайската комунистическа партия (ККП). Структурите на китайската държава и на ККП са преплетени на всички равнища (правно, институционално, лично), образувайки една сложна свръхструктура, в която не може да се направи разлика между ролята на ККП и тази на държавата. След изменението на китайската конституция през март 2018 г. водещата роля на ККП се засилва още повече, като се утвърждава в текста на член 1 от Конституцията. След съществуващото първо изречение на разпоредбата — „[с]оциалистическата система е основната система на Китайската народна република“ — е вмъкнато ново, второ изречение, което гласи: „[o]пределящата черта на социализма с китайски характеристики е ръководството на Комунистическата партия на Китай.“ (15) Това показва контрола на ККП върху икономическата система на КНР. Този контрол е присъщ на китайската система и се простира отвъд обичайните граници в други държави, където правителствата упражняват широк макроикономически контрол, в чиито рамки се проявяват силите, действащи на свободния пазар.

(60)

Китайската държава провежда интервенционистка икономическа политика в изпълнение на цели, съобразени с политическия дневен ред, определен от ККП, а не с преобладаващите икономически условия на свободния пазар (16). Икономическите инструменти за намеса, използвани от китайските органи, са многобройни и включват системата на промишлено планиране, финансовата система, както и инструменти на нивото на регулаторната среда.

(61)

Първо, на ниво цялостен административен контрол китайската икономика е направлявана чрез сложна система за промишлено планиране, която засяга всички икономически дейности в държавата. В своята цялост тези планове обхващат обширна и сложна матрица от сектори и междусекторни политики, която съществува на всички равнища на управлението. Плановете на провинциално равнище са подробни, докато националните планове определят по-широки цели. В плановете се посочват и средствата за подкрепа на съответните отрасли/сектори, както и сроковете, в които трябва да бъдат постигнати целите. Някои планове съдържат изрично посочени производствени цели. В съответствие с плановете и с правителствените приоритети отделни промишлени сектори и/или проекти се определят за приоритетни (в положително или в отрицателно отношение), като им се задават конкретни цели за развитие (промишлено обновяване, международно разрастване и други). Икономическите оператори, както държавни, така и частни, трябва ефективно да приспособят търговските си дейности към реалността, наложена от системата за планиране. Това е така не само поради обвързващия характер на плановете, но и защото съответните китайски органи на всички равнища на управление се придържат към системата на планиране и използват дадените им правомощия в съответствие с това, като по този начин принуждават икономическите оператори да спазват приоритетите, определени в плановете (вж. също раздел 3.3.2.5 по-долу) (17).

(62)

Второ, на ниво разпределяне на финансовите ресурси финансовата система на Китай е доминирана от държавните търговски банки. При създаване и прилагане на кредитна си политика тези банки трябва да съгласуват действията си с целите на промишлената политика на правителството, вместо да оценяват предимно икономическите предимства на даден проект (вж. също раздел 3.3.2.9 по-долу) (18). Същото се отнася и за останалите компоненти на китайската финансова система, в това число капиталовите пазари, пазарите на облигации, частните капиталови пазари и други. Въпреки че са по-малко значими от банковия сектор, те са институционално и оперативно създадени не с цел постигане на максимално ефективно функциониране на финансовите пазари, а с цел осигуряване на контрол и създаване на условия за намеса от страна на държавата и на ККП (19).

(63)

Трето, на ниво регулаторна среда намесата на държавата в икономиката има различни проявления. Например правилата за обществените поръчки редовно се използват за постигане на политически цели, различни от икономическата ефикасност, като по този начин се подкопават пазарните принципи в тази сфера. По-конкретно приложимото законодателство предвижда провеждането на обществени поръчки с цел да се улесни постигането на целите, определени в държавните политики. Въпреки това естеството на тези цели остава неопределено, като по този начин се дава широка свобода на преценка на органите за вземане на решения (20). Също така в областта на инвестициите ПКНР поддържа значителен контрол и влияние върху предназначението и размера на държавните и частните инвестиции. Органите използват инвестиционни проучвания, както и различни стимули, ограничения и забрани, свързани с тях, като важен инструмент за подпомагане на целите на промишлената политика, в това число поддържането на държавен контрол върху ключови сектори или укрепването на местната промишленост (21).

(64)

В обобщение китайският икономически модел се основава на някои основни аксиоми, които предвиждат и насърчават прибягването до разнообразни форми на правителствена намеса. Подобна значителна правителствена намеса противоречи на идеята за свободно действие на пазарните сили и води до нарушаване на ефективното разпределяне на ресурсите в съответствие с пазарните принципи (22).

3.3.2.3.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), първо тире от основния регламент: обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи

(65)

В КНР предприятията, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на държавата или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на държавата, представляват съществена част от икономиката.

(66)

Що се отнася до собствеността от страна на държавата, в сектора за производство на велосипеди продължава да се наблюдава определена степен на държавна собственост от страна на ПКНР. Въпреки че отрасълът за производство на велосипеди в КНР е доста разпокъсан, с голям брой малки производители, а големите производители на велосипеди, като Flying Pidgeon и Phoenix, са държавни предприятия, не е възможно да се изчислят точните стойности въз основа на информацията, получена от оказалите съдействие производители износители.

(67)

Що се отнася до контрола, упражняван от държавата, правителството и ККП поддържат структури, чрез които оказват постоянно влияние върху предприятията. Държавата (и в много отношения също ККП) не само активно формулира общите икономически политики и упражнява надзор над тяхното изпълнение от страна на отделните предприятия, но и отстоява правото си да участва в процеса на вземане на оперативни решения в тези предприятия. Елементите, които свидетелстват за наличието на държавен контрол над предприятията в сектора за производство на стомана и желязо, са допълнително разгледани в раздел 3.3.2.4 по-долу.

(68)

Що се отнася до политическия надзор и указанията на държавата в сектора, анализът е представен в раздели 3.3.2.4 и 3.3.2.5 по-долу. При високото равнище на държавен контрол и намеса в сектора за производство на велосипеди, описано по-долу, дори частните производители са възпрепятствани да работят при пазарни условия.

(69)

Контролът, надзорът върху политиката и указанията в сектора от страна на китайските органи проличават и от целите на водещата асоциация на производителите в сектора, Китайската асоциация за велосипеда („КАВ“), която има здрава връзка с ПКНР и ККП. По данни от уебсайта на КАВ асоциацията има 650 членове, които представляват 80 % от общия годишен производствен обем и обем на износа на отрасъла. Целите на асоциацията са: да концентрира силите на отрасъла, да управлява делата на отрасъла, да обслужва отрасъла и да насърчава развитието на отрасъла (23). От устава на КАВ, включително член 2, проличава здравата връзка с ПКНР и ККП: „Целите на асоциацията са: Като следва теорията на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики за нова ера и духа на 19-ия Национален конгрес на ККП, изцяло да прилага съответните национални политики в отрасъла, да подпомага държавната администрация при укрепването на управлението на отрасъла […]. Асоциацията се придържа към конституцията, законите и подзаконовите актове, както и националните политики, като следва основните ценности на социализма“ (24). Освен това КАВ публикува 13-ия план за велосипеда и при едно скорошно разследване на Европейската комисия беше установено, че тя го е направила, докато е имала здрава връзка с ПКНР (25).

(70)

Въз основа на горепосоченото Комисията заключи, че пазарът на велосипеди в КНР се обслужва в значителна степен от предприятия, които са собственост или се намират под контрола на китайското правителството или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на ПКНР.

3.3.2.4.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), второ тире от основния регламент: държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите

(71)

ПКНР може да влияе върху цените и разходите чрез държавното присъствие в предприятията. Въпреки че правото на съответните държавни органи да назначават и отстраняват ключов управленски персонал в държавните предприятия (ДП), както е предвидено в китайското законодателство, може да се счита за произтичащо от съответните права на собственик (26), звената на ККП както в държавни, така и в частни предприятия са друг канал, посредством който държавата може да влияе на търговските решения. Съгласно дружественото право на Китай във всяко дружество трябва да се изгради организация на ККП (с най-малко трима членове на ККП, както това е заложено в Устава на ККП (27)) и дружеството трябва да осигури необходимите условия за осъществяване на дейностите на партийната организация. В миналото това изискване, изглежда, невинаги е било спазвано или прилагано стриктно. Въпреки това поне от 2016 г. насам ККП засили претенциите си да упражнява контрол върху търговските решения в държавните предприятия (ДП) като израз на политическите си принципи. Също така има сведения, че ККП упражнява натиск върху частните дружества да поставят „патриотизма“ на първо място и да следват партийната дисциплина (28). През 2017 г. е отчетено, че партийни звена съществуват в 70 % от около 1,86-те милиона частни дружества, а натискът организациите на ККП да имат последната дума при вземането на търговски решения в съответните дружества нараства (29). Тези правила се прилагат като цяло в китайската икономика, в това число в сектора за производство на стомана и желязо. Следователно е установено, че тези правила се прилагат и за производителите на велосипеди и доставчиците на техните материали за влагане.

(72)

Конкретно в сектора за производство на велосипеди съществуват тесни връзки между процесите на вземане на решения в действащите в сектора предприятия и държавата, и по-специално ККП. В редица китайски производители на велосипеди съставът на партийните структури и на органите на управление се припокриват. Например председателят на Shanghai Phoenix Enterprise изпълнява функцията и на партиен секретар в това дружество от 2012 г. насам (30). Също така заместник-секретарят на партийния комитет в Shanghai Zhonglu е бил същевременно и член на надзорния съвет (31).

(73)

Присъствието и намесата на държавата на финансовите пазари (вж. също раздел 3.3.2.8 по-долу), както и при доставките на суровини и материали за влагане, също нарушават пазара (32).

(74)

Въз основа на горепосоченото заключението е, че държавното присъствие в предприятия в сектора за производство на велосипеди, както и във финансовия сектор и други сектори за материали за влагане, в съчетание с рамката, описана в раздел 3.3.2.3 и последващите раздели, позволява на ПКНР да се намесва по отношение на цените и разходите.

3.3.2.5.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), трето тире от основния регламент: обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар

(75)

Посоката на развитие на китайската икономика в значителна степен се определя от сложна система на планиране, с която се набелязват приоритети и цели, върху които централните и местните органи трябва да се съсредоточат. На всички равнища на управление съществуват съответни планове, които обхващат практически всички сектори на икономиката, а целите, определени посредством инструментите за планиране, са от задължителен характер и органите на всяко административно равнище наблюдават изпълнението на плановете от органите на съответното по-ниско равнище. Като цяло системата на планиране в КНР води до насочването на ресурси към сектори, определени от правителството за стратегически или за важни в друго отношение за политиката, вместо до разпределянето им съгласно пазарните сили (33).

(76)

В Плана за развитие на леката промишленост (2016—2020 г.) („План за развитие на леката промишленост“), изготвен от ПКНР за изпълнение на 13-ия петгодишен план и „Произведено в Китай 2025 г.“, велосипедите също бяха определени като ключови отрасли, наред с други. По-конкретно, в него се препоръчва да се „Насърчава отрасълът за производство на велосипеди да се развива в посока на олекотения, диверсифициран, модерен и интелигентен дизайн; да се ускори НИРД и прилагането на олекотен материал с висока издръжливост, скорости, задвижваща система, нови енергийни източници, технологии за интелигентно отчитане и за интернет на нещата; да се акцентира на разработването на диверсифицирани велосипеди, подходящи за модерна и ежедневна употреба, спорт и фитнес, велокрос на дълги разстояния, както и на високоефективни сгъваеми велосипеди […].“

(77)

В Плана за развитие на леката промишленост също така се посочват някои конкретни мерки на политиката за насърчаване на ключовите отрасли. Първият набор от мерки се отнася до разширяването на реформата за пазарен достъп, основно чрез опростяване на административните стъпки (например отмяна на излишните разрешителни, намаляване и стандартизиране на таксите и процеса на издаване на разрешително). Вторият набор от мерки се отнася до увеличаването на финансирането на политиката за данъчна подкрепа:

„Възлагане на водеща роля на фонда за развитие на малките и средните предприятия, насърчаване на малките и средните предприятия да увеличават инвестициите си в технологични иновации, структурна адаптация, енергоспестяване и намаляване на емисиите, прилагане на различни преференциални политики, усъвършенстване на системата за услуги за малките и средните предприятия.“

„Прилагане на политиката за ускорена амортизация на дълготрайни активи, предоставяне на насоки на предприятията за увеличаване на инвестициите в авангардно оборудване“.

„Създаване на възможност за пълноценното използване на специални фондове за чисто производство, предоставяне на насоки за прилагането на производствени технологии и насърчаване на технологиите за чисто производство в ключовите отрасли“.

„Прилагане на преференциалните политики за съответните данъци и такси, намаляване на разходите на предприятията за пет фонда за социално осигуряване и един жилищен фонд, както и разумно коригиране на политиката относно данъка върху потреблението“.

„Насърчаване на предприятията да увеличат инвестициите в НИРД във връзка с екологосъобразни продукти, отдаване на първостепенен приоритет на продуктите със сертификат за екологосъобразни продукти при закупуване от страна на правителството“.

(78)

Третият набор от мерки се отнася до увеличаването на подпомагането във връзка с финансовата политика, по-специално:

„Прилагане на финансовата политика за подпомагане на развитието на малките и средните предприятия, по-задълбочено изучаване на финансовите канали на малките и средните предприятия, усъвършенстване на системата за гарантиране на кредитите за малките и средните предприятия“.

„Ускоряване на развитието на финансовите продукти и услуги за подпомагане на предприемачеството и иновациите като цяло в областта на леката промишленост“.

„Увеличаване на финансовото подпомагане на технологичните трансформации и осъвременяване на оборудването на предприятията“.

„Насърчаване на банковите финансови институции да развиват кредитните услуги с използване като гаранция и на нематериални активи, включително: техните собствени търговски марки, специалните права за използване на търговските марки, за подпомагане на изграждането на търговски марки в областта на леката промишленост“.

„Засилване на ролята на политиката и финансирането за развитие, подпомагане на финансовите институции чрез синдикирани заеми, експортни кредити, финансиране на проекти за създаването на платформа за финансови услуги за НИРД в международен мащаб, производствени системи, популяризиране на търговските марки на предприятията“.

„Увеличаване на подпомагането във връзка с експортно и кредитно застраховане за предприятията, произвеждащи определени търговски марки, насърчаване на търговските банки активно да финансират политиката за осигуряване на експортно и кредитно застраховане“.

(79)

Плановете за развитие на леката промишленост се разработват и на местно равнище. В случая с Tianjin в Общинския план за развитие на леката и текстилната промишленост за 12-ия петгодишен период (2011—2015 г.) се подкрепя създаването на четири национални бази на леката промишленост в тази провинция: „В град Tianjin ще бъде изградена национална база за производство и износ на велосипеди. Използвайки като основа „Царството на велосипеда в Китай“ — промишлен парк в район Wuqing, и промишления парк за велосипеди и електрически велосипеди в район Binhai, активно ще развием отраслите за производство на велосипеди и електрически велосипеди, резервни части и др.

(80)

По подобен начин в 13-ия петгодишен план за икономическо развитие на промишлеността в Tianjin се определят ясни цели за подпомагане на отраслите за производство на велосипеди и електрически велосипеди, включително производителите на резервни части, като:

„Целенасочено развитие на отрасъла за производство на велосипеди“;

„Ускоряване на изграждането на характерни промишлени бази, обхващащи […] производството на велосипеди, в районите Jinghai и Wuqing“;

„Ускоряване на преобразуването и модернизирането на предприятията. Активно изпълнение на стратегията за развитие на търговските марки, насочване на предприятията към засилване на технологичните иновации и популяризиране на продуктите, както и укрепване и насърчаване на пазарните позиции на конкурентни продукти, включително велосипеди. Насърчаване на анексирането и преструктурирането на предприятия и цялостно повишаване на иновативния капацитет и добавената стойност на малките и средните предприятия, както и на частните предприятия“;

„Ускоряване на изграждането на специализирани паркове, включително промишлени паркове за велосипеди в Quqing и Jinghai“; […]

„Разработване на области с явни предимства. Въз основа на литиево-йонната батерия — насърчаване на разработването на акумулаторна батерия със свръхкапацитет и висока ефективност.“

(81)

Освен това в 13-ия петгодишен план за отрасъла за производство на велосипеди и електрически велосипеди („13-ия план за велосипеда“), издаден от КАВ, велосипедите са включени в списъка на „нововъзникващите отрасли“: „нововъзникващите отрасли са определени на нивото на национална стратегия, като новите енергийни източници, новите суровини, интернет, енергоспестяването и опазването на околната среда, както и информационните технологии, така че има неизбежна тенденция за традиционните отрасли да стават част от производствата от среден и висок клас. Особено след като на петата пленарна сесия беше обявено намерението да се „насърчава нисковъглеродното развитие на пътното движение и транспорта, и да се окуражава екологосъобразното придвижване с велосипед,“ отрасълът за производство на велосипеди несъмнено ще се радва на нови възможности за развитие.

(82)

В 13-ия план за велосипеда се поставят измерими цели, които да бъдат постигнати от ПКНР до 2020 г. по отношение на отрасъла за производство на велосипеди: „приходите от основната дейност на големите предприятия в цялата промишленост ще спомогнат за постигането на годишен среден темп на растежа в размер на 6 % и за надхвърлянето на 200 млрд. RMB до 2020 г. Нивото на износа на велосипеди и резервни части ще се запази, а износът на електрически велосипеди ще нарасне значително. Интеграцията на отрасъла ще бъде укрепена, а приносът на водещите предприятия към обема на продукцията ще надхвърли 50 %. Отрасълът ще положи основите на 3—5 промишлени клъстера и специфични региони и със съвместни усилия ще ги изгради и усъвършенства. Делът на средния и високия клас велосипеди и литиеви акумулаторни батерии ще се увеличава всяка година.“ В 13-ия план за велосипеда се предвижда също така укрепване на създаването на марки, както и полагане на усилия за създаване на международни марки.

(83)

Както беше изложено по-горе, ПКНР следи отблизо отрасъла за производство на велосипеди и го подпомага. Изпълнението на различните цели, заложени в отделните планове, изисква силна ангажираност от страна на ПКНР в отрасъла за производство на велосипеди.

(84)

Комисията прецени, че горепосоченият набор от доказателства относно сектора за производство на велосипеди е достатъчен, за да се сметне, че обществените политики или мерки оказват влияние върху силите, действащи на свободния пазар в този сектор.

(85)

Комисията обаче установи също така, че е налице значителна правителствена намеса в областта на суровините, използвани за производството на велосипеди. Повечето от компонентите, използвани за производството на велосипеди, са направени от суровини, при които има силна намеса от страна на ПКНР (34), включително алуминий и стомана (които могат да се използват за изработката на рамки, вилки, кормила, колела и спици, вериги, декланшори, зъбни колела, жила, багажници), каучук (за производство на гуми) и химикали (пластмасови елементи и бои).

(86)

Например производството на алуминий е обхванато от Плана за развитие на цветната металургия за периода 2016—2020 г. („13-ият петгодишен план за отрасъла на цветната металургия“), в който са предвидени строги количествени и качествени цели и мащабни мерки за подкрепа на отрасъла, насочени към неговото развитие. Производството на стомана е обхванато от Плана за преструктуриране и модернизиране на стоманодобивната промишленост за периода 2016—2020 г. („13-ия петгодишен план за стоманодобивната промишленост“), в който са разгледани почти всички аспекти на развитието на отрасъла, включително цели за производствения капацитет, модернизиране и гарантиране на ефективни доставки, преструктуриране на отрасъла, финансова подкрепа, количествени цели, географско местоположение на стоманодобивните заводи. По същия начин в 13-ия петгодишен план за нефтохимическата и химическата промишленост за периода 2016—2020 г. е предвидено строго регулиране на химическия сектор, като са обхванати суровините, използвани за производството на компоненти за велосипеди, като каучук, бои и пластмаси.

(87)

Освен това стоманодобивният сектор се характеризира с наличието на много държавни предприятия (ДП). Редица от основните производители са собственост на държавата, като някои са конкретно упоменати в „План за преструктуриране и модернизиране на стоманодобивната промишленост за периода 2016—2020 г.“ (35) като пример за постиженията в рамките на 12-ия петгодишен период на планиране (например Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel и други). Производството на стомана е строго регулирано чрез многобройните планове, указания и други документи, насочени към стоманодобивната промишленост, които се издават на национално, регионално и общинско равнище, като например „Плана за преструктуриране и модернизиране на стоманодобивната промишленост за периода 2016—2020 г.“ В този план се посочва, че стоманодобивната промишленост е „важен, основополагащ сектор в китайската икономика — национален крайъгълен камък“ (36).

(88)

13-ият петгодишен план за икономическо и социално развитие (37) предвижда подкрепа за предприятия, произвеждащи стоманени продукти от висок клас (38). В него също така се набляга върху постигането на качество, трайност и надеждност на продуктите чрез подпомагане на дружества, които използват технологии, свързани с производство на чиста стомана, прецизност на валцуването и подобряване на качеството (39).

(89)

В Catalogue for Guiding Industry Restructuring (2011 Version) (2013 Amendment) [Каталог с насоки за преструктурирането на отрасъла (версия от 2011 г., изменена през 2013 г.)] (40) („каталогът“) стоманодобивът и железодобивът са категоризирани като „насърчавани“ отрасли. По-специално в каталога се насърчават „[р]азработването и прилагането на технологии за по-високопроизводителни, висококачествени и модерни стоманени продукти, в това число, наред с други, високоякостни листове за автомобили с устойчивост на налягане не по-малко от 600 МРа, високоефективна стомана за тръбопроводи за нефт и газ, високоякостни широки и дебели плочи за плавателни съдове, стомана за корабостроителната промишленост, плочи с умерена дебелина с устойчивост на налягане не по-малко от 420 MPa за сгради, мостове и други конструкции, стомана за високоскоростни и тежкотоварни железопътни линии, силициева стомана с нисък фактор на загуба на желязо и висока магнитна индукция, стомана, устойчива на корозия и износване, високоефективна легирана неръждаема стомана (съвременна феритна неръждаема стомана, дуплексна неръждаема стомана и азотна неръждаема стомана), специални стоманени пръти и тел за въжета за високопроизводителни основни части (високопроизводителни зъбни колела, болтове със степен на якост 12,9 или по-висока, високоякостни пружини и лагери с дълъг експлоатационен живот), както и специални висококачествени стоманени ковани материали (стомана за инструменти и леярски форми, неръждаема стомана, стомана за машини и други)“. Приложимостта на каталога беше потвърдена от неотдавнашното антисубсидийно разследване относно някои горещовалцувани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република (41).

(90)

Стоманодобивният сектор е обект и на силна правителствена намеса в КНР. Първо, той се характеризира с господството на държавните предприятия (ДП). Делът на държавните предприятия в общото производство на първичен алуминий в КНР се оценява на над 50 %. (42) В неотдавнашно проучване на цветната металургия в КНР вниманието също се насочва към държавните предприятия, които имат господстващ дял на вътрешния пазар (43). Макар увеличението в капацитета през последните години да се отдава отчасти на частните дружества, такова увеличение на капацитета обикновено би произтичало и от различни форми на участие на (местната) управа, като например толериране на незаконното разрастване на капацитета (44). Освен това капацитетът за производство на алуминий на основните държавни предприятия също се е увеличил, макар и в по-малка степен (45).

(91)

С 13-ия петгодишен план за цветната металургия се цели да се разшири наборът от видовете продукти, произвеждани от китайската алуминиева промишленост чрез подпомагане на иновациите, наред с другото. В него се призовава за бързо разгръщане на системата на смесена собственост и за засилване на жизнеспособността на държавните предприятия. Освен това в него се предвижда възможността за натрупване на запаси от цветни метали, като се подобрява ресурсното обезпечаване, в това число с алуминий, и се определят конкретни количествени цели за намаляване на енергопотреблението, повишаване на дела на рециклирания алуминий в производството и повишаване използването на капацитета (46).

(92)

В Плана се предвиждат също така действия за структурно приспособяване с по-строг контрол върху новите топилни съоръжения и премахване на остарелите мощности. Предвижда се географско разпределение на преработвателните предприятия, акцентира се върху проекти за повишаване на добива на боксит и на диалуминиев триоксид и се формулира политиката във връзка с доставките на електрическа енергия и ценообразуването (47).

(93)

Други определящи политиката документи, насочени към сектора за производство на алуминий, са „Стандартни условия, приложими в алуминиевата промишленост“, изготвени от Министерството на промишлеността и информационните технологии (МПИТ); „Условия за започване на дейност, приложими в алуминиевата промишленост“, издадени от Националната комисия за развитие и реформи (НКРР) и „Насоки за ускоряване на преструктурирането на алуминиевата промишленост“ (48), издадени от НКРР.

(94)

Следователно многобройните планове, насоки и други свързани с алуминия документи, издадени на национално, регионално и общинско равнище, ясно показват високата степен на намеса на ПКНР в сектора за производство на алуминий (49).

(95)

Поради това е установено, че ПКНР е въвело редица обществени политики, влияещи върху силите, действащи на свободния пазар, по отношение на производството на велосипеди, включително и на суровините, използвани в този сектор. Тези мерки не позволяват на пазарните сили да действат нормално.

3.3.2.6.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), четвърто тире от основния регламент: неприлагане, дискриминационно прилагане или неправилно прилагане на законодателството в областта на несъстоятелността, дружественото право или вещното право

(96)

Съгласно наличната информация китайската система в областта на несъстоятелността изглежда неподходяща за постигането на собствените си основни цели, като например справедливо уреждане на вземания и дългове и защита на законните права и интереси на кредиторите и длъжниците. Това, изглежда, се дължи на факта, че макар китайското законодателство в областта на несъстоятелността формално да се основава на принципи, сходни с тези в други държави, китайската система се характеризира със системно занижено правоприлагане. Броят на случаите на несъстоятелност остава пословично нисък на фона на мащабите на икономиката на държавата, не на последно място поради редица слабости в производствата по несъстоятелност, които реално играят ролята на възпиращ фактор при подаване на заявления за обявяване в несъстоятелност. При това държавата продължава да играе силна и активна роля в производствата по несъстоятелност, като често оказва пряко влияние върху техния изход (50).

(97)

В допълнение слабостите на системата в областта на правата на собственост са особено очевидни при собствеността върху земята и правата за ползване на земя в КНР (51). Цялата земя е собственост на китайската държава (земите в селските райони са „колективна собственост“, а тези в градските райони са „държавна собственост“). Разпределянето на земи зависи единствено от държавата. Съществуват законови разпоредби, с които се цели разпределянето на правата за ползване на земя да става по прозрачен начин и на пазарни цени, например чрез въвеждане на тръжни процедури. Тези разпоредби обаче редовно не се спазват, като някои купувачи получават земите си безплатно или на цени под пазарните (52). Освен това при разпределянето на земи органите често преследват конкретни политически цели, в това число изпълнението на икономическите планове (53).

(98)

Поради това изглежда, че китайските закони в областта на несъстоятелността и вещното право не работят добре, което води до нарушения при поддържането на дейността на дружества в несъстоятелност и предоставянето и придобиването на земя в КНР. Тези закони се прилагат също така по отношение на сектора за производство на велосипеди, включително за производителите износители на продукта, предмет на прегледа. По-специално Комисията установи при предходно разследване, че производителите на електрически велосипеди, сектор, който се ръководи до голяма степен от същите инструменти на политиката като сектора за производство на велосипеди (например 13-ия петгодишен план за производството на велосипеди и електрически велосипеди), са се възползвали от предоставянето на права за земеползване на занижени цени (54). Предоставянето на права за земеползване на занижени цени беше потвърдено и от проведени наскоро разследвания в други сектори (55).

(99)

Въз основа на горепосоченото Комисията стигна до заключението, че е налице дискриминационно прилагане или неправилно прилагане на законодателството в областта на несъстоятелността и на собствеността в сектора за производство на велосипеди, включително по отношение на продукта, предмет на прегледа.

3.3.2.7.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), пето тире от основния регламент: изкривяване на разходите за заплати

(100)

В КНР не може да се развие напълно пазарно ориентирана система на заплащане на труда, тъй като работниците и работодателите са възпрепятствани в правото си на колективно сдружаване. КНР не е ратифицирала редица основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ), по-специално тези относно свободата на сдружаване и колективното договаряне (56). Съгласно националното право има само една действаща синдикална организация. Тази организация обаче не е независима от държавните органи и ангажиментът й към колективното договаряне и защитата на правата на работниците остава минимален (57). Освен това мобилността на китайската работна сила е възпрепятствана от системата за регистриране на домакинствата, с която достъпът до пълния набор от социални осигуровки и други обезщетения се ограничава само до местните жители на дадена административна област. В резултат на това обикновено работниците, които нямат местна адресна регистрация, се намират в уязвимо положение от гледна точка на заетостта и получават по-ниски доходи в сравнение с притежателите на такава регистрация (58). Тези констатации показват изкривяване на разходите за заплати в КНР.

(101)

Досието по настоящото разследване не съдържа някакви сведения, които сочат, че секторът за производство на велосипеди не подлежи на описаната система на китайското трудово право. В действителност секторът за производство на велосипеди е засегнат по същия начин от изкривяването на разходите за заплати както пряко (при производството на продукта, предмет на прегледа), така и косвено (при ползването на капитал или материали за влагане, предоставяни от дружества, които са обхванати от същата система на трудово право в КНР).

(102)

Въз основа на горепосоченото Комисията стигна до заключението, че е налице изкривяване на разходите за заплати в сектора за производство на велосипеди, включително по отношение на продукта, предмет на прегледа.

3.3.2.8.   Значителни нарушения съгласно член 2, параграф 6а, буква б), шесто тире от основния регламент: достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика или по друг начин не действат независимо от държавата.

(103)

Достъпът до капитал за корпоративни участници в КНР е белязан от различни нарушения.

(104)

Първо, китайската финансова система се характеризира със силна позиция на държавните банки (59), които вземат предвид критерии, различни от икономическата жизнеспособност на даден проект, при предоставянето на достъп до финансиране. Подобно на нефинансовите държавни предприятия (ДП) банките остават свързани с държавата не само чрез собствеността, но и посредством лични отношения (висшите ръководни кадри на големите държавни финансови институции в крайна сметка се назначават от ККП) (60) и отново — точно както в случая на нефинансовите държавни предприятия — банките редовно изпълняват обществени политики, разработени от правителството. По този начин банките спазват изричното правно задължение да извършват дейността си в съответствие с нуждите на националното икономическо и социално развитие, ръководени от промишлената политика на държавата (61). Тази ситуация допълнително се задълбочава от други съществуващи правила, които насочват финанси към отрасли, определени от правителството като „насърчавани“ или важни в друго отношение (62).

(105)

Макар да се признава, че може да има редица правни инструменти, в които се посочва необходимостта от спазване на нормално банково поведение и на пруденциални правила, като например необходимостта от проверка на кредитоспособността на кредитополучателя, относимите доказателства сочат, че тези разпоредби играят едва второстепенна роля в прилагането на различните правни инструменти (63). До същия извод беше достигнато и вследствие на констатациите, направени в предходни разследвания за търговска защита (64).

(106)

Освен това кредитните рейтинги на акции и облигации често са предмет на нарушения поради различни причини, включително поради факта, че оценката на риска се влияе както от стратегическото значение на дружеството за ПКНР, така и от надеждността на предоставяните от него имплицитни гаранции. Оценките недвусмислено показват, че китайските кредитни рейтинги системно съответстват на по-ниски международни рейтинги (65).

(107)

Това води до склонност към кредитиране на ДП, на големи и влиятелни частни предприятия, както и на предприятия в ключови отрасли, което от своя страна означава, че не всички участници на пазара са равнопоставени по отношение на достъпа до капитал и неговата цена.

(108)

Второ, разходите по заеми се поддържат изкуствено ниски, за да се стимулира растежът на инвестициите. Това води до прекомерно ползване на капиталови инвестиции с все по-ниска възвръщаемост. Доказателство за това е неотдавнашното нарастване на корпоративното кредитиране в държавния сектор въпреки рязкото намаляване на рентабилността, което показва, че механизмите в банковата система не следват обичайните търговски принципи.

(109)

На трето място, въпреки че през октомври 2015 г. беше постигнато либерализиране на номиналния лихвен процент, ценовите сигнали все още не са резултат от свободни пазарни сили, а са повлияни от нарушения, предизвикани от правителството. Делът на кредитите със или под референтния лихвен процент все още е 45 % от общото кредитиране, а прибягването до целеви кредити изглежда се е засилило, тъй като този дял се е увеличил значително след 2015 г. въпреки влошаването на икономическите условия. Изкуствено ниските лихвени проценти водят до занижена цена на капитала и съответно — до прекомерното му използване.

(110)

Общият растеж на кредитите в КНР показва влошаване на ефективността на разпределянето на капитала, като няма никакви признаци за ограничаване на отпускането на кредити, както би се очаквало в пазарна среда без нарушения. В резултат на това през последните години необслужваните кредити бързо са се увеличили. Изправено пред нарастване на заемите с висок кредитен риск, ПКНР е предпочело да избегне изпадането в неплатежоспособност. Така проблемът с лошите кредити се урежда с отпускането на нови средства за финансиране на дългове, като по този начин се създават т.нар. дружества „зомби“, или с прехвърляне на собствеността върху дълга (например чрез сливания или замяна на дълг срещу капитал), без непременно с това да се решава основният проблем с дълга или да се отстраняват причините за възникването му.

(111)

Въпреки стъпките, предприети наскоро за либерализиране на пазара, системата за корпоративно кредитиране в КНР е засегната съществено от значителни системни проблеми и нарушения, произтичащи от все така всеобхватната роля на държавата на капиталовите пазари.

(112)

Досието по настоящото разследване не съдържа сведения, които показват, че производителите на велосипеди и/или доставчиците на суровини и други материали за влагане не се възползват от тази финансова система. В действителност при проведеното неотдавна разследване на производителите на електрически велосипеди, обхванати от същите инструменти на политиката като производителите на велосипеди (вж. съображения 80—81), беше установено, че те се ползват от преференциално кредитиране (66), преференциално финансиране и застраховане (застраховане на експортни кредити) (67), освобождаване от данък върху доходите от дивиденти, изплащани на местни предприятия във връзка с дела им в други китайски предприятия (68) и програми за отпускане на безвъзмездни средства (69). Освен това доказателствата в досието по текущото разследване показват, че някои от оказалите съдействие производители са получили заеми през разследвания период. Поради това пазарните условия на всички равнища са сериозно засегнати от посочената по-горе подкрепа и от общата съществена правителствена намеса в описаната по-горе финансова система.

(113)

Въз основа на горепосоченото Комисията стигна до заключението, че производителите на велосипеди са имали достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика или по друг начин не действат независимо от държавата.

3.3.2.9.   Системен характер на описаните нарушения

(114)

Комисията отбеляза, че нарушенията, описани в доклада, не се ограничават само до конкретен сектор на промишлеността. Напротив, наличните доказателства сочат, че информацията относно китайската система и нейните характеристики, описани в раздели 3.3.2.1—3.3.2.5 по-горе, както и в част А от доклада, важат за цялата държава и за всички сектори на икономиката. Същото се отнася и за характеристиките на производствените фактори, посочени в раздели 3.3.2.6—3.3.2.8 по-горе и в част Б от доклада.

(115)

За производството на велосипеди са необходими широка гама от материали за влагане. Ясно е, че когато производителите на велосипеди купуват/договарят тези материали за влагане, заплатените от тях цени (които се отчитат като разходи) също са обект на същите горепосочени системни нарушения. Например доставчиците на материали за влагане наемат работна сила на цена, която е обект на нарушенията. Те имат достъп до заеми, които са обект на нарушения във финансовия сектор или при разпределянето на капитал. Освен това дейността им е направлявана от системата за планиране, която се прилага на всички равнища на управление и във всички отрасли.

(116)

Съответно за целите на разследването не могат да се ползват нито вътрешните продажни цени на велосипедите, нито производствените разходи (в това число разходите за суровини, енергия, земя, финансиране, труд и т.н.), тъй като ценообразуването е нарушено от значителна правителствена намеса, както е описано в части А и Б от доклада. Действително правителствената намеса, описана във връзка с разпределянето на капитал, земя, труд, енергия и суровини, съществува навсякъде в КНР. Това означава например, че даден материал за влагане, който сам по себе си е произведен в КНР чрез комбиниране на редица производствени фактори, е изложен на въздействието на значителни нарушения. Същото се отнася и за материалите за влагане, които се използват за производството на материали за влагане, и така нататък.

3.3.2.10.   Заключение

(117)

Анализът, изложен в раздели 3.3.2.2—3.3.2.9, който включва разглеждане на всички налични доказателства във връзка с намесата на КНР в нейната икономика като цяло, както и в сектора за производство на велосипеди (в това число на продукта, предмет на прегледа), показа, че нито цените, нито разходите, в това число тези за суровини, енергия и труд, са формирани от силите, действащи на свободния пазар, защото са повлияни от съществена правителствена намеса по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент. Въз основа на това и предвид липсата на съдействие от страна на ПКНР, както и предвид ограничената информация по тези въпроси, предоставена от производителите износители в КНР, Комисията стигна до заключението, че в този случай не е целесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар, за да се установи нормалната стойност.

(118)

Следователно Комисията пристъпи към формиране на нормалната стойност само въз основа на разходите за производство и продажба, отразяващи ненарушени цени или референтни стойности, т.е. в този случай въз основа на съответните разходи в подходяща представителна държава в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, както е обяснено в следващия раздел. Комисията припомни, че не бяха отправени твърдения по силата на член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, че някои вътрешни разходи не са изкривени.

3.3.2.11.   Коментар на CCCME относно наличието на значителни нарушения

(119)

В коментарите си относно окончателното разгласяване CCCME заяви, че анализът на Комисията по отношение на значителните нарушения е бил макроскопски и общ. Първо, CCCME счита, че социалистическата пазарна икономика по своята същност е пазарна икономика с характеристиките на обща пазарна икономика, която предоставя на предприятията пълна свобода да вземат оперативни решения, включително относно ценообразуването. CCCME също така заяви, че ПКНР прилага макроконтрол, за да осигури стабилна национална икономика, но този макроконтрол не следва да бъде погрешно тълкуван като намеса от страна на правителството в отделните предприятия и няма въздействие върху разходите и цените на техните продукти.

(120)

Второ, CCCME не прие твърдението, че съществува сериозна намеса на ПКНР в пазара на алуминий, стомана, каучук и химикали. Дори да се наблюдават нарушения на тези пазари, те не присъстват на пазара на компоненти за велосипеди, тъй като те обхващат няколко етапа на преработване на тези суровини, като цената им се влияе от други фактори, като конкретните технически характеристики на велосипедите и търсенето на отделните потребители. Поради това всяко нарушение на пазарите на алуминий, стомана, каучук и химикали не би оказало влияние на цените на компонентите за велосипеди.

(121)

Трето, CCCME счита, че съществуването на субсидия не следва да се използва като доказателство за съществуването на нарушение на пазара, защото субсидии съществуват в много други държави, смятани за страни с изцяло пазарна икономика. CCCME също така отбелязва, че констатациите относно субсидиите в случая с електрическите велосипеди (70) не са обосновани.

(122)

В своето изявление CCCME добави, че пазарите на велосипеди и части за велосипеди са свободни пазари без държавна намеса, тъй като много производители на велосипеди и части за велосипеди са частна собственост или дружества с частни инвестиции. CCCME допълни, че дори ако има някои дружества, които са собственост на държавата или в които има държавни инвестиции, няма разлика между тях и другите дружества, които биха могли да окажат влияние върху цените на велосипедите или частите за велосипеди, тъй като всички икономически оператори са длъжни да спазват еднакви правила и разпоредби, включително плащания на ДДС, здравни и пенсионни осигуровки и др.

(123)

Още в началото Комисията отбеляза, че CCCME не е подкрепило твърденията си с каквито и да било доказателства, с които да оспори доказателствата, съдържащи се в настоящия раздел, които свидетелстват за съществуването на значителни нарушения в КНР като цяло и по-специално в сектора за производство на велосипеди, както и в секторите на техните предприятия доставчици. Поради това беше възможно твърденията на CCCME незабавно да бъдат изцяло отхвърлени като необосновани.

(124)

Комисията припомни, че в съответствие с член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, когато се преценява дали съществуват значителни нарушения, се обръща внимание на потенциалното въздействие на един или повече от посочените в него елементи върху цените и разходите в страната на износа на разглеждания продукт. Всяко заключение относно значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква а) трябва да се прави въз основа на всичките налични доказателства, като се демонстрира, че тези елементи оказват потенциално въздействие върху цените и разходите. Комисията отбеляза, че самата CCCME признава, че КНР упражнява контрол, за да гарантира стабилността на националната икономика. Както беше обяснено в подробности в раздели 3.3.2.1—3.3.2.9, склонността на ПКНР да упражнява намеса оказва пряко и непряко въздействие върху структурата на разходите на предприятията и върху крайните цени. От степента на намеса на КНР в сектора за производство на велосипеди е видно, че е имало най-малкото поне потенциално въздействие върху пазара на велосипеди и/или компоненти за велосипеди.

(125)

По отношение на нарушенията във връзка със суровините, в раздел 3.3.2.5 Комисията представи множество примери за конкретна държавна намеса на тези пазари, която показва наличието на значителни нарушения. Комисията отново отбеляза, че CCCME не е предоставила никакви доказателства в подкрепа на обратното. Освен това Комисията посочи, че наличието на елементи на ценови нарушения на пазарите на алуминий, стомана, каучук и химикали води минимум до потенциално пренасяне на тези ценови нарушения към доставките на преработени части за велосипеди, произведени от тези суровини, като по този начин оказва въздействие върху цените или разходите, свързани с производството на велосипеди. Към своето твърдение, че неоспоримите нарушения по отношение на суровините нямат никакво въздействие върху секторите надолу по веригата CCCME не представи никакви доказателства, че секторът за производство на велосипеди не е повлиян от тези нарушения.

(126)

По отношение на твърдението на CCCME относно субсидиите, Комисията подчерта, че субсидиите са един от множество показатели за нарушения по отношение на цените и разходите в икономиката, тъй като те имат пряко или непряко, действително или потенциално въздействие върху разходите и цените, които обичайно стават по-ниски за предприятията получатели и/или техните клиенти. Субсидии, като например предоставянето на права за земеползване на занижени цени или наличността на преференциално кредитиране и финансиране в даден сектор, намаляват разходите на производителите, като така оказват влияние върху разходите за производство и/или цените на техните продукти (71). Комисията отбеляза също така, че фактът, че констатациите в случая с електрическите велосипеди се считат за необосновани от страна на CCCME, няма особено значение, тъй като наличието на субсидии при предоставянето на права за земеползване и преференциално кредитиране беше потвърдено в редица проведени наскоро разследвания, не само в сектора за производство на електрически велосипеди, но в цялата китайска икономика (вж. съображение 98). Доводът на CCCME, че предприятията в други икономики могат също да се възползват от субсидиите, е без значение в контекста на настоящото разследване, което се отнася до ситуацията, свързана с продукта, предмет на прегледа в КНР, а не до условията за субсидиране в други страни.

(127)

На последно място, що се отнася до довода, че голям брой производители на велосипеди са частна собственост и всички дружества в КНР извършват дейността си в условията на свободен пазар, както и че за частните и държавните предприятия се прилагат еднакви правила, Комисията отбеляза, че един от елементите, посочени в член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, които са показатели за наличието на значителни нарушения в икономиката, е установеното „обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи“. Както е пояснено в съображение 66, беше невъзможно да се установи точното съотношение на държавните предприятия и частните производители на велосипеди в КНР поради липсата на достатъчно данни за пазара. Въпреки това, дори ако държавните предприятия не преобладават в даден сектор, държавната собственост е само един от показателите за значителни нарушения. Контролът и надзорът или указанията на държавата в областта на политиката са други показатели, посочени в член 2, параграф 6а, буква б) и тъй като те са широко разпространени в сектора за производство на велосипеди (вж. раздел 3.3.2.3), Комисията установи, че целият сектор за производство на велосипеди в КНР е предмет на значителни нарушения. Второ, това, че както държавните, така и частните предприятия са предмет на едни и същи правила и разпоредби, като плащания на ДДС, здравни и пенсионни осигуровки и др., не изключва факта, че всички тези предприятия функционират в среда, която се характеризира със значителни нарушения, които влияят върху разходите и на цените на тези предприятия.

(128)

Въз основа на изложеното по-горе твърденията на CCCME по отношение на съществуването на значителни нарушения бяха отхвърлени.

3.3.3.   Представителна държава

3.3.3.1.   Общи бележки

(129)

Изборът на представителната държава се основаваше на следните критерии:

равнище на икономическо развитие, сходно с това на КНР. За тази цел Комисията използва държавите с брутен национален доход, сходен с този на КНР, въз основа на базата данни на Световната банка (72);

производство на продукта, предмет на прегледа, в тази държава (73);

достъпност на съответна публична информация в тази държава;

в случаите, когато има повече от една възможна представителна държава, се дава предимство на държавата, когато това е подходящо, която има адекватно равнище на социална закрила и опазване на околната среда.

(130)

В първата бележка относно производствените фактори Комисията информира заинтересованите страни, че е определила шест възможни представителни държави: Бразилия, Мексико, Русия, Сърбия, Тайланд и Турция, като прикани заинтересованите страни да представят коментари и да предложат други държави. Във втората бележка относно производствените фактори Комисията информира заинтересованите страни, че е избрала Сърбия като подходяща представителна държава.

3.3.3.2.   Равнище на икономическо развитие, сходно с това на КНР

(131)

Според Световната банка Бразилия, Мексико, Русия, Сърбия, Тайланд и Турция са държави с равнище на икономическо развитие, сходно с това на КНР, т.е. всички те са класифицирани като държави с „по-висок среден доход“ въз основа на брутния национален доход.

(132)

В коментарите си по първата бележка относно производствените фактори заявителят е предупредил, че тежката икономическа криза, която Бразилия е претърпяла в близкото минало, може да е засегнала вноса на компоненти за велосипеди и да е влошила показателите на производителите на велосипеди на техния вътрешен пазар.

(133)

Комисията отбеляза, че заявителят не е предоставил доказателства за това, че вносът в Бразилия е бил засегнат, нито за това, че влошаването на показателите на бразилските производители на вътрешния пазар е било систематично. Въпреки че Комисията признава, че единственото дружество за производство на велосипеди, за което е известно, че е налице публично достъпна информация, е имало отрицателна оперативна печалба, Комисията не може да екстраполира тази констатация за държавата като цяло.

3.3.3.3.   Производство на продукта, предмет на прегледа, в представителната държава

(134)

Във всичките шест държави, посочени в раздел 3.3.3.2, Комисията е определила няколко производители, осъществяващи дейност, класифицирана по код 3092 на NACE (статистическата класификация на икономическите дейности в Съюза), свързана с производството на велосипеди (74).

(135)

В коментарите си по първата бележка относно производствените фактори заявителят е посочил, че в Русия има въведени субсидии за енергия и че те биха могли да засегнат производството на енергоемки материали, като алуминий, който се използва при производството на велосипеди.

(136)

Комисията отбеляза, че заявителят не е предоставил доказателства за тези субсидии, нито за тяхното съществено въздействие върху производството на велосипеди. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(137)

Заявителят твърди, че сръбските производители набавят части за велосипеди от Съюза (приблизително 30 %), от КНР (приблизително 30 %), от други азиатски държави (приблизително 30 %) и от вътрешни доставчици (приблизително 10 %), а турските производители набавят части за велосипеди от Съюза (приблизително 15 %), от КНР (приблизително 30 %), от други азиатски държави (приблизително 30 %), от вътрешни доставчици (приблизително 20 %) и от други държави (приблизително 5 %).

(138)

Комисията провери и потвърди тази информация в базата данни на Global Trade Atlas (75) и тя счита, че това е признак за отворени пазари с диверсифицирани източници на доставки.

(139)

Заявителят отбеляза, че Съюзът е увеличил митата върху вноса на велосипеди от Тайланд (като е отменил през 2015 г. преференциите по общата система за преференции (ОСП) (76)), което е довело до спад на тайландския износ на велосипеди за Съюза. Заявителят твърди, че това е засегнало сериозно показателите на тайландските производители, които изнасят предимно за Съюза. Заявителят също така твърди, че тайландските производители са започнали да реализират загуби. Той обаче не е предоставил данни за рентабилността на тайландските производители, нито за размера на техния износ.

(140)

Комисията установи, че рентабилността на двамата тайландски производители, посочени в бележката от 4 юли, е била положителна през 2016 г. Комисията също така проучи дружества в Тайланд, които произвеждат велосипеди като второстепенна стопанска дейност (а именно дружествата, осъществяващи второстепенна стопанска дейност с код 3092 по NACE), и тя установи, че от общо 93-те дружества, за които през 2016 г. или 2017 г. в базата данни Orbis, е имало отчети за приходите и разходите, 76 са били печеливши (77). Поради това твърдението беше отхвърлено.

3.3.3.4.   Наличие на съответните публични данни в представителната държава

(141)

За всичките шест държави, посочени в съображение 130, Комисията извърши допълнителна проверка на наличието на публични данни (и по-специално публични финансови данни от производителите на продукта, предмет на прегледа).

(142)

Комисията потърси производители на велосипеди с публично достъпни финансови данни, които биха могли да се използват за установяване на неизкривени и разумни по размер разходи за продажба, общи и административни разходи („ПОАР“) и печалба. Както беше посочено в първата и втората бележка относно производствените фактори, Комисията се позова на базата данни Orbis (78) като източник на данни и избра дружества, осъществяващи основна стопанска дейност с код 3092 по NACE, за да ограничи анализа на производителите, чиято основна дейност е производство на велосипеди. Освен това Комисията ограничи търсенето до дружества с публично достъпни отчети за приходите и разходите за последния период (2016 г. и 2017 г.). По този начин търсенето беше стеснено до едно дружество в Бразилия, двадесет и девет в Русия и шест в Сърбия. След това Комисията подбра рентабилни дружества. Това доведе до изключването на единственото дружество от Бразилия и на десет дружества в Русия, които имаха отрицателна рентабилност през 2016 г. и 2017 г.

(143)

Накрая Комисията установи, че шестте сръбски дружества имат публично достъпни данни за 2017 г., докато останалите деветнадесет руски дружества имат публично достъпни данни само до 2016 г. Тъй като разследваният период в рамките на прегледа включва последните три тримесечия на 2017 г. и първото тримесечие на 2018 г., Комисията счете, че Сърбия е подходяща представителна държава.

(144)

Комисията съобщи съответно намерението си на всички заинтересовани страни във втората бележка относно производствените фактори, че ще използва Сърбия като подходяща представителна държава, в случай че стигне до заключението, че ще бъдат изпълнени всички условия за прилагане на методологията, предвидена в член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент. Като взе под внимание всички посочени по-горе елементи и коментарите на страните, Комисията реши, че Сърбия ще бъде окончателно избрана за подходяща представителна държава, като тя подбра следните шест дружества с публично достъпни финансови данни, които биха могли да се използват за установяване на неизкривени и разумни ПОАР и печалба в съответствие с последната алинея на член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент:

Capriolo d.o.o backa topola;

Planet bike co. D.o.o., Beograd;

Venera bike;

Kripton company d.o.o backa topola;

Crossbike;

Cassini wheels d.o.o

3.3.3.5.   Равнище на социалната и екологична защита

(145)

След като беше установено въз основа на тези елементи, че Сърбия е подходяща представителна държава, не беше необходимо да се извършва оценка на равнището на социална закрила и опазване на околната среда в съответствие с последното изречение на член 2, параграф 6а, буква а), първо тире от основния регламент.

3.3.3.6.   Заключение

(146)

Предвид изложения по-горе анализ Сърбия отговаря на всички критерии, определени в член 2, параграф 6а, буква а), първо тире от основния регламент, за да се счита за подходяща представителна държава. По-специално в Сърбия има значително производство на продукта, предмет на прегледа, както и пълен набор от налични данни за всички производствени фактори, ПОАР и печалбата.

3.3.4.   Общопроизводствени разходи, ПОАР и печалба

(147)

За изчислението на нормалната стойност Комисията приложи методологията, обяснена във втората бележка относно производствените фактори, и включи ПОАР и печалбата от шестте дружества в Сърбия, посочени в съображение 144, в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а), четвърта алинея от основния регламент.

(148)

Освен това Комисията включи и стойността на общопроизводствените разходи с цел да обхване онези разходи, които не са включени в горепосочените производствени фактори. Те бяха изчислени чрез използване на съотношението между общопроизводствените разходи в допълнение към разходите за производство, докладвани от оказалите съдействие производители износители, и съответните разходи за производството, при които няма нарушения (покриващи потреблението на материали, труд, енергия и вода), определени съгласно методологията, описана в раздел 3.3.8.

3.3.5.   Източници, използвани за установяване на ненарушени разходи

(149)

Във втората бележка относно производствените фактори Комисията заяви, че ще използва базата данни Global Trade Atlas (GTA) за формирането на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, за да установи разходите, при които няма нарушения, за повечето производствени фактори. След публикуването на втората бележка относно производствените фактори Комисията забеляза, че докладваната от GTA информация относно вноса на части за велосипеди в Сърбия е непълна за разследвания период в рамките на прегледа. Поради това Комисията използва Евростат, за да установи разходите за материали (79), електроенергия и природен газ (80), данни на Bloomberg, извлечени от Службата по статистика на Република Сърбия, за разходите за вода (81), и финансовите данни от шестте сръбски дружества, посочени в съображение 144, за установяване на ПОАР и печалбата.

(150)

Както беше обяснено в раздел 3.3.5, общопроизводствените разходи бяха добавени към ПОАР и печалбата и бяха изчислени въз основа на съотношението между общопроизводствените разходи в допълнение към разходите за производство, докладвани от оказалите съдействие производители износители, и разходите за производство, при които няма нарушения.

3.3.6.   Производствени фактори

(151)

Чрез първата и втората бележка относно производствените фактори Комисията се постара да изготви първоначален списък на производствените фактори и източниците, предназначени за използване за всички производствени фактори, като например материали, енергия и труд, използвани от производителите в КНР в производството на продукта, предмет на прегледа.

(152)

Комисията се позова на предоставените от заявителя данни и на отговорите на приложение III към известието за започване на преглед, предоставени от шестимата производители в КНР (82), оказали първоначално съдействие, за да изготви пълен списък на производствените фактори за велосипедите.

(153)

За целите на съпоставимостта между китайската и сръбската номенклатура Комисията определи за всеки производствен фактор съответния 6-цифрен код по Хармонизираната система (ХС) на равнището на подпозициите на ХС (шест цифри) въз основа на информацията, предоставена както от заявителя, така и от оказалите съдействие производители в КНР. КНР, Сърбия и Съюзът използват Хармонизираната система, така че е налице съответствие между тарифните кодове и на трите страни.

(154)

Въз основа на цялата информация, предоставена от заявителя и оказалите съдействие производители в ПНР, бяха определени следните производствени фактори и кодове по ХС, където е приложимо:

Таблица 1

Производствен фактор

Код по ХС

Стойност при внос за единица

Цяла рамка

871491

65,63 EUR/бр.

Корона за челната тръба на рамката

871491

7,63 EUR/kg

Подсилващо ъглово съединение за рамката

871491

7,63 EUR/kg

Ухо за рамката

871491

7,63 EUR/kg

Части за монтиране към челната тръба на рамката

871491

7,63 EUR/kg

Катинар за рамката

871491

7,63 EUR/kg

Триъгълно рамо на рамката

871491

7,63 EUR/kg

Аксесоар за рамката

871491

7,63 EUR/kg

Мост за рамката

871491

7,63 EUR/kg

Кутия за аксесоари

871499

9,15 EUR/kg

Емблема от сплав

831000

11,02 EUR/kg

Тръба от нелегиран алуминий

760820

4,78 EUR/kg

Пег

871499

9,15 EUR/kg

Части за средното движение

871499

9,15 EUR/kg

Монтажен комплект за средното движение

871499

9,15 EUR/kg

Корпус на средното движение

871499

9,15 EUR/kg

Ос на средното движение

871499

9,15 EUR/kg

Чанта

392321

2,20 EUR/kg

Тапа за кормилото

871499

9,15 EUR/kg

Кошница

871499

9,15 EUR/kg

Скоба за кошницата

871499

9,15 EUR/kg

Акумулатор

871499

9,15 EUR/kg

Звънец

830610

12,47 EUR/kg

Спирачка

871494

7,48 EUR/kg

Жило за спирачката

871494

7,48 EUR/kg

Броня на жилото за спирачката

871499

9,15 EUR/kg

Вътрешно жило за спирачката

871494

7,48 EUR/kg

Спирачен лост

871494

7,48 EUR/kg

Шарнирен болт за спирачката

871494

7,48 EUR/kg

Жило за спирачката

871494

7,48 EUR/kg

Мост

871499

9,15 EUR/kg

Водач за жило

871499

9,15 EUR/kg

Ограничител за жилото

871499

9,15 EUR/kg

Крак на вилка от въглеродна стомана

871491

7,63 EUR/kg

Фиксираща гайка за багажник

731816

5,55 EUR/kg

Кутия, картонена

481910

1,11 EUR/kg

Верига

731511 или

871499

14,23 EUR/kg

9,15 EUR/kg

Регулатор на веригата

871499

9,15 EUR/kg

Скоба за капака на веригата

871499

9,15 EUR/kg

Предпазител на веригата

871499

9,15 EUR/kg

Капак на веригата

392690

8,93 EUR/kg

Скоба за капака на веригата

871499

9,15 EUR/kg

Преден зъбен венец

871496

7,41 EUR/kg

CKD комплект

871499

9,15 EUR/kg

Гофриран картон

480810

0,77 EUR/kg

Рамо на педала

871499

9,15 EUR/kg

Лепенка

482110

7,77 EUR/kg

Жило за декланшор

871499

9,15 EUR/kg

Предпазител за декланшор

871499

9,15 EUR/kg

Диск за ръководството за потребителя

852349

335,30 EUR/kg

Монтажна скоба за диск

871494

7,48 EUR/kg

Дискови спирачки

871494

7,48 EUR/kg

Електрически аксесоар

871499

9,15 EUR/kg

Тапа за ръкохватка

871499

9,15 EUR/kg

Калник

871499

9,15 EUR/kg

Вилка

871491

7,63 EUR/kg

Уши при задната част на вилката

871491

7,63 EUR/kg

Лост/декланшор (преден/заден)

871499

9,15 EUR/kg

Ръкохватка

871499

9,15 EUR/kg

Кормило

871499

9,15 EUR/kg

Колче за кормило

871499

9,15 EUR/kg

Чашка

871491 или

871499

7,63 EUR/kg

9,15 EUR/kg

Челна тръба

760820

4,78 EUR/kg

Тръби от високоякостна стомана

730451

1,97 EUR/kg

Главина

871493

15,53 EUR/kg

Капак на главината

871499

9,15 EUR/kg

Вътрешна гума

401320

0,93 EUR/бр.

Свързващ елемент

871499

9,15 EUR/kg

Степенка

871499

9,15 EUR/kg

Подложка на степенката

871499

9,15 EUR/kg

Светлини

851210

3,20 EUR/kg

Заключващ механизъм

830140

14,33 EUR/kg

Ръководство

491110

1,95 EUR/kg

Други допълнения

871499

9,15 EUR/kg

Капачка за външния корпус

871494

7,48 EUR/kg

Капачка за бронята на жилото за спирачката

871494

7,48 EUR/kg

Опаковъчни материали

392390

3,17 EUR/kg

Принадлежности за опаковане

871499

9,15 EUR/kg

Бои

320820 или

320890

4,35 EUR/kg

3,81 EUR/kg

Флакон с боя

701090

0,45 EUR/kg

Педал

871496

8,93 чифт

Автомат на оста

871499

9,15 EUR/kg

Заден багажник

871499

9,15 EUR/kg

Скоба за светлоотражател

871499

9,15 EUR/kg

Светлоотражател

392690

8,93 EUR/kg

Капла

871492

3,01 EUR/kg

Комплект капла без външна и вътрешна гума

871492

3,01 EUR/kg

Бандажна лента за капла

401290

3,22 EUR/kg

Нит

731816

5,55 EUR/kg

Ротор

871494

7,48 EUR/kg

Части за ротор/принадлежности за кошницата/части за принадлежности за калник

871499

9,15 EUR/kg

Седалка

871495

6,15 EUR/kg

Винт

731815

3,69 EUR/kg

Винт/болт

731816

5,55 EUR/kg

Скоба за седалката

871499

9,15 EUR/kg

Пристягащ пръстен за седалка

871499

9,15 EUR/kg

Колче на седалката

871499

9,15 EUR/kg

Мост на стойката на седалката

871499

9,15 EUR/kg

Скоростен лост

871499

9,15 EUR/kg

Вътрешно жило за смяна на предавките

871499

9,15 EUR/kg

Броня на жилото за смяна на предавките

871499

9,15 EUR/kg

Спица

871492

3,01 EUR/kg

Предпазител за спица

871499

9,15 EUR/kg

Стикер

391990

5,60 EUR/kg

Окачване

871499

9,15 EUR/kg

Принадлежности за окачването

871499

9,15 EUR/kg

Гума

401150

2,75 EUR/бр.

Инструменти

871499

9,15 EUR/kg

Вътрешна гума

760820

4,78 EUR/kg

Вентил

871499

9,15 EUR/kg

V-образна скоба за калник

871499

9,15 EUR/kg

Закрепващ болт за бутилка за вода

731816

5,55 EUR/kg

Задни венци

871493

15,53 EUR/kg

Монтажни комплекти за колело

871493

15,53 EUR/kg

Помощно колело

871499

9,15 EUR/kg

Жило

871494 или

871499

7,48 EUR/kg

9,15 EUR/kg

Труд

Работни заплати в производството

[Не е приложимо]

1,49 EUR/час

или 3 396,84 EUR/час

Енергетика

Електроенергия

[Не е приложимо]

0,06 EUR/kWh

Природен газ

[Не е приложимо]

0,33 EUR/m3

Вода

[Не е приложимо]

2,28 EUR/m3

3.3.6.1.   Материали

(155)

С цел определяне на цена, при която няма нарушения, както е предвидено в член 2, параграф 6а, буква а), първо тире, за материалите, доставени на входа на завода на производителя, Комисията приложи цените на вноса в представителната държава за всеки материал, използван от оказалите съдействие производители в КНР.

(156)

Съгласно методологията на Комисията към тези цени на вноса следва да се добавят вносните мита върху производствените фактори и внасяните в Сърбия материали, както и разходите за вътрешен транспорт, за да се определи нормалната стойност. Това ще доведе до по-висока нормална стойност, тъй като вносните мита ще увеличат още повече цените на вноса на части за велосипеди. В резултат на това се получава дори още по-висок дъмпингов марж. Предвид констатацията в съображение 178, както и естеството на настоящото разследване в рамките на прегледа с оглед изтичане на срока на действие, чиято цел е да се установи дали дъмпингът продължава през разследвания период в рамките на прегледа, а не толкова да се установи неговият точен мащаб, Комисията реши, че е необходимо да се коригират вносните мита и разходите за вътрешен транспорт.

3.3.6.2.   Разходи за труд

(157)

По отношение на месечните заплати в производствения сектор и броя на отработените часове на седмица в Сърбия през разследвания период в рамките на прегледа са използвани статистическите данни на Международната организация на труда (МОТ). За Ideal, което докладва общите заплати за персонала за разследвания период в рамките на прегледа, Комисията екстраполира отделната средна месечна заплата и я замени със средната месечна заплата по данни на МОТ. За Oyama, което докладва заплати за човекочасове, Комисията първо екстраполира месечните отработени часове от данните на МОТ за отработените часове на седмица и след това раздели средната месечна заплата на средните отработени часове, като получи по този начин средната заплата за час, която беше използвана в крайна сметка за подмяна на информацията, предоставена от дружеството.

3.3.6.3.   Електроенергия и природен газ

(158)

В Евростат имаше готови данни (83) за цените на електроенергията и природния газ за небитови потребители, и по-специално за средните предприятия, в Сърбия за 2017 г. Цената на електроенергията е посочена в евро/kWh, а цената на природния газ в евро/гигаджаул. За цената на природния газ има фиксиран курс на преобразуване в кубични метри, което е мярката, използвана от оказалите съдействие производители в КНР при докладване на тяхното потребление на газ.

3.3.6.4.   Вода

(159)

Данните, използвани за определяне на цената за водата, са извлечени от базата данни Bloomberg в серията „Индекс на потребителските цени за водоснабдяване в Сърбия“ (Serbia CPI (Consumer Prices) Water Supply Index), където е посочена сумата от 269,1 RSD за януари 2019 г.

3.3.7.   Изчисления

(160)

За да определи формираната нормална стойност, Комисията предприе описаните по-долу две стъпки.

(161)

Първо, Комисията определи производствените разходи, при които няма нарушения. Това беше извършено, като коефициентът на потребление на всеки производствен фактор беше умножен по неговите разходи за единица продукция, при които няма нарушения. Коефициентите на използване за материали, труд, енергия и вода бяха предоставени от оказалите съдействие производители износители. Разходите за единица продукция, при които няма нарушения, бяха тези, установени в представителната държава.

(162)

Второ, Комисията определи общопроизводствените разходи, при които няма нарушения. Те бяха изчислени чрез прилагане на съотношението между общопроизводствените разходи в допълнение към разходите за производство, докладвани от оказалите съдействие производители износители, и съответните разходи за производството, при които няма нарушения (покриващи потреблението на материали, труд, енергия и вода), определени съгласно методологията, описана в раздел 3.3.6.

(163)

Трето, за посочените по-горе производствени разходи Комисията приложи средните ПОАР и печалбата от шест дружества в Сърбия (Capriolo, Planet bike, Venera bike, Kripton, Crossbike и Cassini Wheels). Те бяха определени въз основа на публично достъпната информация за годишния отчет на тези дружества за 2017 г. (84) и бяха изразени със следните проценти:

ПОАР (85) от 6,62 %, приложени към сумата на разходите за производство и общопроизводствените разходи; както и

Към сумата на разходите за производство и общопроизводствените разходи беше приложена печалба (86) от 10,05 %.

(164)

Въз основа на това Комисията формира нормалната стойност по вид на продукта на базата на цена франко завода в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент. За всеки производител износител беше определена различна нормална стойност.

(165)

В коментарите си относно окончателното разгласяване CCCME заяви, че Комисията не е използвала данните, предоставени от оказалите съдействие производители, когато е формирала неизкривената нормална стойност. CCCME заяви, че тъй като КНР вече не се счита за държава с непазарна икономика, фактори като разходи за енергия, общопроизводствени разходи, ПОАР и печалба не следва да се заменят с референтни стойности. CCCME също така заяви, че други производствени фактори, като например въглеродните рамки, не следва да се заменят, тъй като въглеродът, използван за тези рамки, не е бил упоменат като материал, предмет на значителни нарушения;

(166)

Комисията отбеляза, че твърдението, че тя не е използвала данните, предоставени от оказалите съдействие производители износители при установяването на неизкривената нормална стойност, е фактически невярно. Както е посочено в съображения150 и 160, Комисията приложи коефициентите на използване за материали, труд, енергия и вода, както и съотношението между общопроизводствените разходи, представени от оказалите производители износители и проверени от Комисията.

(167)

Комисията освен това отбеляза, че доводът на CCCME, че КНР вече не се счита за държава с непазарна икономика, също е без значение. Комисията припомня, че в съображение 2 от новия антидъмпингов регламент ясно се посочва, че „[н]астоящият регламент не засяга определянето дали дадена държава – членка на СТО е държава с пазарна икономика, нито реда и условията, определени в протоколите и други инструменти, в съответствие с които държавите са се присъединили към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, сключено на 15 април 1994 г.“ (87) Тъй като новият антидъмпингов регламент вече не разграничава между пазарни и непазарни икономики, този довод на CCCME няма правно основание, приложимо към настоящото разследване. Член 2, параграф 6а от основния регламент се прилага за всеки отделен случай, като се вземат предвид всички налични доказателства по отношение на страната на износа.

(168)

Освен това Комисията отбеляза, че съгласно член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, се установява, че съществуването на значителни нарушения на пазара прави нецелесъобразно използването на цените и разходите на вътрешния пазар, поради което нормалната стойност трябва да се формира единствено на основата на разходите за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения. В него също така се предвижда, че нормалната стойност трябва да включва разумни по размер ПОАР и печалба, при които няма нарушения. Използването на разходите на вътрешния пазар в този контекст е възможно дотолкова, доколкото за подобни разходи със сигурност е установено, че при тях няма нарушения, въз основа на надеждни и подходящи доказателства, по-специално въз основа на доказателства, предоставени от заинтересованите страни в съответствие с член 2, параграф 6а, буква в). CCCME не представи подобни доказателства.

(169)

В заключение Комисията също така отбелязва, че нито един от тримата оказали съдействие и включени в извадката производители в КНР не е заявил, че който и да било от производствени фактори е бил закупен на стойност, при която няма нарушения.

(170)

Поради това твърдението беше отхвърлено.

3.3.8.   Експортна цена

(171)

От двамата включени в извадката производители/групи от производители в КНР, които са продавали на Съюза продукта, предмет на прегледа, през разследвания период в рамките на прегледа, единият е продавал директно на независими купувачи, а другият е продавал чрез свързани търговци.

(172)

Производителите износители са изнасяли продукта, предмет на прегледа, или директно за независими купувачи в Съюза, или чрез търговец. Поради това експортната цена беше установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент въз основа на реално платените или подлежащи на плащане цени за продукта, предмет на прегледа, когато той се продава за износ за Съюза.

(173)

Както беше посочено в съображение 46, една от включените в извадката група производители износители не предостави на Комисията своите продажни цени за продажбите за първия независим купувач, осъществявани чрез свързан търговец, както в рамките на Съюза, така и в останалата част на света. Поради това, като използва най-добрите налични факти в съответствие с член 18 от основния регламент, Комисията използва само сделки, за които може да се установи цената за независим купувач, с оглед определяне на експортната цена за тази група от производители износители.

3.3.9.   Сравнение

(174)

Комисията сравни формираната нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент с експортната цена на равнище франко завода.

(175)

Когато това бе обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира експортната цена за разликите, отразяващи се на сравнимостта на цените, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени корекции за разходите за вътрешен транспорт, разходите за обработка, разходите товарене и допълнителните разходи, разходите за кредити и банковите такси.

(176)

Освен това за един от производителите износители експортната цена беше коригирана в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент чрез приспадане на комисионните за продажби чрез търговец. Комисионната беше изчислена въз основа на ПОАР на търговеца и разумен марж на печалбата. При коригирането на печалбата Комисията използва равнището, установено при разследването, въз основа на което бе определено текущото равнище на митата.

3.3.9.1.   Дъмпингов марж

(177)

Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(178)

На тази основа среднопретегленият дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза преди облагането с мито, e 2,56 % за Ideal и 49,82 % за Oyama.

3.3.9.2.   Дъмпинг за неоказалите съдействие производители износители

(179)

Комисията също така изчисли среднопретегления дъмпингов марж за неоказалите съдействие производители износители. Предвид ниската степен на съдействие от страна на КНР, разгледана в раздел 3.2, Комисията използва наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(180)

Първо, за да установи нормалната стойност, Комисията използва средната нормална стойност на двамата производители износители/двете групи от производители, оказали съдействие.

(181)

Второ, за да установи експортната цена, Комисията използва данни от Евростат, след като приспадна износа на двамата оказали съдействие производители износители. За целите на сравнението Комисията коригира експортната цена до равнище франко завода, като използва средните проверени корекции на двамата оказали съдействие производители износители, включително транспортните разходи.

(182)

На тази основа среднопретегленият дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза преди облагането с мито, e 206 %. Дъмпинговият марж би бил по-висок, ако нормалната стойност на оказалите съдействие производители износители беше коригирана, за да се отчетат разходите за вътрешния транспорт и за вносните мита в Сърбия, както е посочено в съображение 156.

(183)

Като алтернатива, за да използва всички най-добри налични факти в съответствие с член 18 от основния регламент, Комисията изчисли дъмпинговия марж, като използва средната формирана нормална стойност, посочена в искането. Това беше направено въз основа на данните за Турция като представителна държава. Въпреки факта, че тази алтернативна нормална стойност включваше само основните производствени фактори (15 до 20, в зависимост от видовете велосипеди), полученият дъмпингов марж бе 86 %.

(184)

Следователно няма съмнение, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил.

3.3.9.3.   Заключение

(185)

Поради това Комисията направи заключението, че през разследвания период в рамките на прегледа дъмпинговият внос е продължил.

3.4.   Вероятност от продължаване на дъмпинга от КНР

(186)

За да проучи вероятността от продължаване на дъмпинга, Комисията проучи следните елементи: производствения капацитет и свободния капацитет в КНР и привлекателността на пазара на Съюза.

3.4.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(187)

Според Китайската асоциация за велосипеда през 2017 г. общото производство на велосипеди е 80 милиона единици.

(188)

Освен това петте оказали съдействие дружества докладваха степен на използване на капацитета между 38 % и 96 % през разследвания период в рамките на прегледа (т.е. среднопретеглена степен от 68 %). Като приложи най-добрите налични факти в съответствие с член 18 от основния Регламент, предвид ниската степен на съдействие, Комисията изчисли общ капацитет от 117 милиона велосипеда (88). Въз основа на това свободният капацитет на китайската промишленост е около 37 милиона велосипеда, което надхвърля двукратния размер на общото потребление в Съюза (а именно 18 милиона единици).

(189)

Освен това, както е установено в Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета (89) и потвърдено по време на разследването, производството на велосипеди основно представлява комплектоване, които би могло лесно да се увеличи, като се увеличи броят на персонала. Следователно китайските производители биха могли бързо да изградят нов капацитет, като наемат нов персонал.

(190)

Въз основа на гореизложеното Комисията заключи, че китайските производители износители разполагат със значителен свободен капацитет, който биха могли да използват за производството на велосипеди за износ за пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(191)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви, че Комисията е направила приблизителна оценка на свободния капацитет на китайската промишленост и не е представила никакви доказателства в нейна подкрепа.

(192)

Комисията припомни, че поради ниската степен на съдействие от КНР, за изготвяне на приблизителната оценка на свободния капацитет е бил приложен член 18 от основния регламент. Освен това, както е посочено в съображения 187 и 188, Комисията изготви оценката си на базата на данните за общото производство на велосипеди, предоставени от Китайската асоциация за велосипеда. CCCME не предостави никакви доказателства в подкрепа на твърдението си, че Комисията неправилно е изчислила свободния капацитет в КНР. Поради това твърдението беше отхвърлено.

3.4.2.   Привлекателност на пазара на Съюза

3.4.2.1.   Ценово поведение на китайските износители на трети пазари

(193)

Първият елемент в подкрепа на привлекателността на пазара на Съюза е ценовото поведение на китайските производители, когато продават на пазара на Съюза, в сравнение с други експортни пазари. Ако разгледаме общия китайски износ на велосипеди през разследвания период в рамките на прегледа (90), той възлиза на около 58 милиона бройки, от които 15 милиона са продадени на САЩ (т.е. 26 % от обшия китайски износ на велосипеди). Средната китайска експортна цена за САЩ е 50 EUR/единица, което е по-малко, отколкото за ЕС (64 евро/единица) и значително по-малко от средната продажна цена на производителите от Съюза през разследвания период в рамките на прегледа (т.е. 129 EUR/единица). Освен това в съответствие с раздел 301 от Закона на САЩ за търговията (U.S. Trade Act) (91) наложената от 1 януари 2019 г. допълнителна адвалорна ставка на митото от 10 % върху китайски велосипеди в САЩ вероятно значително ще повлияе на китайския износ на велосипеди за САЩ. В допълнение на 10 май 2019 г. САЩ отново увеличи размера на допълнителната адвалорна ставка на митото на 25 % (92). Съответно се очаква въздействието върху китайския износ на велосипеди за САЩ да бъде още по-значително. В резултат на това, ако срокът на действие на съществуващите мерки изтече, Съюзът ще стане по-привлекателен от настоящия най-голям пазар на китайски велосипеди.

(194)

Като цяло Съюзът е привлекателен за китайските производители на велосипеди от гледна точка на цените. Китайските износители са реализирали продажби в 149 държави (представляващи 71 % от общата стойност на износа им на велосипеди), в които цените средно са били по-ниски, отколкото в Съюза. Те са реализирали продажби на цени, средно по-високи от тези в Съюза, само в 24 държави (представляващи 25 % от общата стойност на износа им на велосипеди).

(195)

В заключение износът за Съюза би бил по-привлекателен за китайските износители, отколкото износа за повечето други държави, представляващи по-голямата част от техния износ.

3.4.2.2.   Достъпност на други пазари

(196)

Вторият елемент в подкрепа на привлекателността на пазара на Съюза е наличието на търговска защита и други ограничителни мерки върху вноса на китайски велосипеди на голям брой експортни пазари. Такива мерки съществуват в Мексико и Аржентина. Тези държави представляват 4 % от общия обем, изнесен в останалата част от света от включените в извадката производители износители, и 1 % от целия китайски износ през разследвания период в рамките на прегледа (93).

(197)

Както бе посочено в съображение 193, налагането на допълнителна адвалорна ставка на митото от 10 % върху китайски велосипеди в САЩ от 1 януари 2019 г. значително ще повлияе на китайския износ на велосипеди. Действително само на САЩ се падат 58 % от обема на износа за останалата част от света за включените в извадката производители износители и 26 %, ако се вземе предвид целият износ от КНР. Още през първото тримесечие на 2019 г. китайските износители на велосипеди за САЩ са реализирали 54 % по-слаб износ, отколкото през първото тримесечие на 2018 т. (или с около 1,4 милиона единици по-малко). След решението на САЩ отново да увеличи размера на допълнителната адвалорна ставка на митото върху вноса на 25 % от 10 май 2019 г. (94) се очаква това въздействие да бъде още по-голямо.

(198)

Тези допълнителни мита върху най-големия експортен пазар на китайски велосипеди, придружени от отмяната на съществуващите мерки на пазара на Съюза, вероятно ще доведат до пренасочване на китайския износ от САЩ към ЕС.

(199)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви, че Комисията не е предоставила никакви доказателства, че свободният капацитет в КНР е насочен към пазара на Съюза.

(200)

Комисията отбеляза, че не твърди, че свободният капацитет е насочен към пазара на Съюза, а че има вероятност това да се случи, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. В съображения 193—198 Комисията изброява редица обстоятелства, които в голяма степен сочат към такава вероятност. Следва да се отбележи, че нито едно от тези обстоятелства не е оспорено от CCCME.

(201)

Поради това твърдението беше отхвърлено.

3.4.3.   Заключение относно вероятността за продължаване на дъмпинга

(202)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност от продължаване на дъмпинга, в случай че срокът на действие на мерките изтече.

3.5.   Общо заключение относно вероятността за продължаване на дъмпинга

(203)

Разследването потвърди, че през разследвания период в рамките на прегледа вносът от КНР на пазара на Съюза е продължил да се осъществява на дъмпингови цени.

(204)

Комисията също така установи доказателства, че дъмпингът вероятно ще продължи, в случай че срокът на действие на мерките изтече. През разследвания период в рамките на прегледа свободният капацитет в КНР е бил значителен в сравнение с потреблението на Съюза. Освен това ценовото поведение на китайските производители износители на трети пазари, показващо че експортните цени за по-голямата част от тези пазари са по-ниски, отколкото тези за Съюза, сочи, че е вероятно дъмпингът в Съюза да продължи, в случай че срокът на действие на мерките изтече. На последно място, обстоятелството, че с мащаба и цените си пазарът на Съюза е привлекателен, както и фактът, че другите пазари остават защитени поради въведените търговски мерки, сочат, че съществува вероятност китайският износ и свободен капацитет да бъдат пренасочени към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Следователно Комисията стигна до заключението, че съществува голяма вероятност отмяната на антидъмпинговите мерки да доведе до увеличение на вноса на велосипеди от КНР в Съюза на дъмпингови цени.

(205)

При това положение Комисията заключи, че изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки вероятно ще доведе до продължаване на дъмпинга.

4.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДАТА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(206)

През разследвания период в рамките на прегледа в Съюза съществуват над 400 известни производители на велосипеди. Както е посочено в съображение 4, някои от тях възлагат за подизпълнение част или целия производствен процес на дружества, които се явяват трета страна и които осъществяват дейност съгласно договори за ишлеме („производители на ишлеме“). Тези 400 производители на велосипеди и производители на ишлеме съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент. Част от промишлеността на Съюза произвежда и електрически велосипеди, като до известна степен използва същото производствено оборудване, което се използва за продукта, предмет на прегледа.

(207)

Общото производство на Съюза през разследвания период в рамките на прегледа бе изчислено на 11,2 милиона бройки. Тази цифра се основава на данните, събрани от Конфедерацията на европейската индустрия за производство на велосипеди („CONEBI“).

4.2.   Потребление в Съюза

(208)

Комисията изчисли потреблението на Съюза въз основа на информация, предоставена от заявителя и CONEBI.

(209)

През разглеждания период потреблението на Съюза е претърпяло следното развитие:

Таблица 2

Потребление на Съюза

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Потребление на Съюза (бройки)

19 201 153

19 269 158

18 883 749

18 501 392

18 300 000

Индекс

100

100

98

96

95

Източник: ЕАПВ, CONEBI, Евростат.

(210)

През разглеждания период потреблението на Съюза е намаляло с 5 %, като през разследвания период в рамките на прегледа е достигнало 18,3 млн. бройки. Намалението на потреблението се дължи предимно на съпътстващия растеж на пазара на електрически велосипеди, който през периода януари 2014 г. — септември 2017 г. (95) се е увеличил от 1 139 000 на 1 982 269 бройки.

4.3.   Внос в Съюза от КНР

(211)

Комисията установи обема на вноса и цените въз основа на статистическите данни за вноса на ниво ТАРИК от Евростат. Пазарният дял на вноса беше установен чрез сравнение между обемите на вноса с потреблението на Съюза, както е показано в таблица 2.

4.3.1.   Обем и пазарен дял

(212)

През разглеждания период вносът от КНР в Съюза е претърпял следното развитие:

Таблица 3

Обем на вноса и пазарен дял

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Обем на вноса (бройки)

494 433

595 558

456 158

694 748

747 313

Индекс

100

120

92

141

151

Пазарен дял (%)

2,6

3,1

2,4

3,8

4,1

Индекс

100

120

94

146

159

Източник: Евростат.

(213)

Обемът на китайския внос се е запазил нисък и близък до равнището от предходното разследване в рамките на прегледа. Тенденцията обаче — 51 % увеличение през разглеждания период — сочи възстановяване на интереса на пазара на Съюза.

(214)

Общият спад в потреблението и нарастването на обема на вноса доведоха до нарастване на пазарния дял от 2,6 % през 2014 г. до 4,1 % през разследвания период в рамките на прегледа.

4.3.2.   Цени на вноса и подбиване на цените

(215)

През разглеждания период цените на вноса от КНР в Съюза са се променили, както следва:

Таблица 4

Цени на вноса

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Средна цена на вноса (EUR/бройки)

47

61

44

77

77

Индекс

100

130

94

164

164

Източник: Евростат.

(216)

През разглеждания период цените на китайския внос са се увеличили с 64 %. Цените на вноса по данни на Евростат не вземат под внимание различните видове продукти и ценовите разлики между различните видове продукти, предмет на прегледа. Въпреки това поради ниската степен на съдействие от страна на китайските износители, както е обяснено в съображение 45, Комисията трябваше да разчита на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(217)

Въз основа на това средните продажни цени на оказалите съдействие производители от Съюза към несвързани клиенти на пазара на Съюза бяха сравнени със средните цени на вноса от КНР. Оказа се, че цените на над 80 % от вноса (целият внос, с изключение на този от двамата оказали съдействие китайски производители износители) подбиват цените на промишлеността на Съюза с 19,1 %. След приспадане на действащото антидъмпингово мито, маржът на подбиването на цените възлезе на 43,0 %.

(218)

Що се отнася до двамата оказали съдействие китайски производители износители, беше направено сравнение на ценово равнище производител на оригинално оборудване (ПОО), тъй като и двамата изнасяха изключително модели на ПОО за пазара на ЕС. Освен това при единия от двамата износители беше установено подбиване на цените, което възлизаше на 6,4 %.

4.4.   Внос в Съюза с произход от други трети държави

4.4.1.   Внос в Съюза с произход от други държави

(219)

Обемът, пазарният дял и цените на вноса, свързани с вноса от други трети държави, са се променили, както следва:

Таблица 5

Обем, пазарен дял и цени на вноса от всички други държави, с изключение на КНР

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Обем на вноса (бройки)

7 347 580

7 179 794

6 497 571

6 387 657

6 244 138

Индекс

100

98

88

87

85

Пазарен дял (%)

38,3

37,3

34,4

34,5

34,1

Средна цена (EUR/изделие)

148

180

186

172

169

Източник: Евростат.

(220)

През разглеждания период обемът на вноса от други трети държави е намалял с 15 %. Техният пазарен дял е намалял от 38,3 % на 34,1 % през разглеждания период.

(221)

Средните цени на вноса от трети държави системно са били по-високи, отколкото средните цени на вноса от КНР през разследвания период в рамките на прегледа. През разглеждания период разликата варира от 92 до 142 EUR/бройка.

(222)

Средните цени на вноса от трети държави системно са били по-високи, отколкото цените на производителите от Съюза, посочени в таблица 12, съображение 250. В зависимост от годината разликата варира от 30 до 58 EUR/бройка.

4.4.2.   Внос в Съюза от други държави, за които се прилагат антидъмпингови мерки

(223)

Вносът в Съюза от други държави, за които се прилагат антидъмпингови мерки вследствие на разследванията във връзка със заобикалянето на антидъмпинговите мерки, посочени в съображения 3 и 4, е претърпял следното развитие:

Таблица 6

Обем, пазарен дял и цени на вноса от други държави, за които се прилагат антидъмпингови мерки

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Обем на вноса (бройки)

3 314 228

3 272 207

2 948 037

3 122 230

3 084 171

Индекс

100

99

89

94

93

Пазарен дял (%)

17,3

17,0

15,6

16,9

16,9

Средна цена (EUR/изделие)

105

133

138

132

130

Камбоджа

Пазарен дял (%)

6,3

7,2

6,9

7,7

7,9

Средна цена (EUR/изделие)

193

226

222

204

196

Филипини

Пазарен дял (%)

4,8

4,5

3,6

4,5

4,4

Средна цена (EUR/изделие)

43

48

50

55

54

Тунис

Пазарен дял (%)

2,2

2,2

2,3

2,2

2,0

Средна цена (EUR/изделие)

66

79

82

78

79

Шри Ланка

Пазарен дял (%)

2,1

2,0

1,7

1,5

1,7

Средна цена (EUR/изделие)

47

54

58

62

64

Индонезия

Пазарен дял (%)

0,9

0,9

1,1

1,0

0,9

Средна цена (EUR/изделие)

112

142

147

159

153

Пакистан

Пазарен дял (%)

1,0

0,3

0

0

0

Средна цена (EUR/изделие)

44

48

-

Източник: Евростат.

(224)

През разглеждания период обемът на вноса от други трети държави, за които се прилагат антидъмпингови мерки, е намалял със 7 %.

(225)

През разглеждания период общият пазарен дял е следвал подобна тенденция и е намалял от 17,3 % на 16,9 %, тъй като всички държави, освен Камбоджа, са загубили пазарен дял.

(226)

През разглеждания период средната цена на вноса се е увеличила от 105 на 130 EUR/бройка.

(227)

Следва да се отбележи, че по-голямата част от вноса от други държави, за които се прилагат антидъмпингови мерки, идва от действителни производители, които са били освободени от разширяването на обхвата на мерките (96).

4.4.3.   Внос в Съюза от други държави, за които не се прилагат антидъмпингови мерки

(228)

Вносът в Съюза от други държави, за които не се прилагат антидъмпингови мерки, е претърпял следното развитие:

Таблица 7

Обем, пазарен дял и цени на вноса от други държави, за които не се прилагат антидъмпингови мерки

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Обем на вноса (бройки)

4 033 352

3 907 587

3 549 534

3 265 427

3 159 967

Индекс

100

97

88

81

78

Пазарен дял (%)

21,0

20,3

18,8

17,6

17,3

Средна цена (EUR/бройка)

183

220

226

210

206

Тайван

Пазарен дял (%)

10,0

10,2

8,8

7,8

7,0

Средна цена (EUR/бройка)

256

296

320

311

318

Бангладеш

Пазарен дял (%)

3,5

3,9

3,9

4,4

4,6

Средна цена (EUR/бройка)

84

98

89

80

78

Тайланд

Пазарен дял (%)

3,6

2,4

2,2

1,8

1,8

Средна цена (EUR/бройка)

79

95

96

94

93

Други държави

Пазарен дял (%)

3,9

3,7

3,9

3,6

3,8

Средна цена (EUR/бройка)

107

128

116

105

98

Източник: Евростат.

(229)

Вносът от други държави, за които не се прилагат антидъмпингови мерки, е намалял с 22 %. Що се отнася до обема, първите три държави са Тайван, Бангладеш и Тайланд.

(230)

Съответно през разглеждания период пазарният дял на тези държави е намалял от 21 % на 17,3 %. Пазарните дялове на вноса от Тайван и Тайланд са намалели съответно с 3 и 1,8 процентни пункта, докато пазарният дял на вноса от Бангладеш се е увеличил с 1,1 процентен пункт.

(231)

През разглеждания период средните цени на вноса от други държави, за които не се прилагат антидъмпингови мерки, бяха по-високи, отколкото средните цени на вноса от Китай. Цените на вноса от други държави, за които не се прилагат антидъмпингови мерки, варираха от 78 до 320 EUR/бройка.

4.5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

(232)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент проучването на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза включваше оценка на всички икономически фактори и показатели, които имат отношение към състоянието на промишлеността на Съюза по време на разглеждания период.

(233)

Както е посочено в съображения 13 и 14, за определянето на евентуалната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, беше използвана извадка. За целите на определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата.

(234)

Макроикономическите показатели (производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, заетост, производителност, растеж, размер на дъмпинговите маржове и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг) бяха оценени на равнището на цялата промишленост на Съюза. Оценката беше извършена въз основа на информацията, предоставена от заявителя и CONEBI.

(235)

Анализът на микроикономическите показатели (материални запаси, продажни цени и производствени разходи, разходи за труд, рентабилност, парични потоци, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал) бе проведен на равнището на включените в извадката производители от Съюза. Оценката беше извършена въз основа на информацията, предоставена от тях, която беше надлежно проверена по време на контролно посещение на място.

(236)

Беше счетено за необходимо извършването на допълнителен анализ на някои микроикономически показатели (разходи за труд, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите) поради особеността на някои производители на велосипеди да възлагат за подизпълнение определени производствени процеси на производители на ишлеме, както е посочено в съображение 206. Тази оценка бе извършена на равнището на производителите на ишлеме, които осъществяват дейност съгласно договори за ишлеме за двама от включените в извадката производители от Съюза през разглеждания период. Оценката беше извършена въз основа на информацията, предоставена от тях, която беше надлежно проверена по време на контролно посещение на място на петимата най-големи производители на ишлеме от гледна точка на обема на производството.

4.5.1.   Макроикономически показатели

4.5.1.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(237)

През разглеждания период производството, производственият капацитет и използването на капацитета на промишлеността на Съюза са претърпели следното развитие:

Таблица 8

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Обем на производството (бройки)

11 441 234

12 540 564

11 917 086

11 422 700

11 227 000

Индекс

100

110

104

100

98

Производствен капацитет (бройки)

14 858 745

16 153 881

16 355 470

15 331 000

15 150 000

Индекс

100

109

110

103

102

Използване на капацитета (%)

77,0

77,6

72,9

74,5

74,1

Индекс

100

101

95

97

96

Източник: ЕАПВ, CONEBI.

(238)

След увеличение през 2015 г. производството е намаляло постепенно и през разследвания период в рамките на прегледа е достигнало малко по-ниско равнище, отколкото през 2014 г., а именно 11,2 милиона велосипеда. При капацитета се наблюдават подобни тенденции — първоначално увеличение, след това спад, но като цяло през разглеждания период е отбелязан растеж от 2 %. Съответно използването на капацитета е намаляло с 2,9 процентни пункта, достигайки 74,1 % през разследвания период в рамките на прегледа.

(239)

Капацитетът се отнася до броя велосипеди, които теоретично могат да бъдат произведени от наличните производствени линии. Капацитетът може да се увеличи, като се въведат допълнителни смени, в зависимост от търсенето и от наличността на персонал и части. Освен това същите производствени линии могат да се използват и за производството на електрически велосипеди, без никакви допълнителни разходи. С оглед на адаптивността на тези параметри показателите за капацитет и използване на капацитета следва да бъдат внимателно анализирани и да не им се отдава голямо значение при извършването на анализа на вредата.

4.5.1.2.   Обем на продажбите и пазарен дял в Съюза

(240)

През разглеждания период продажбите в рамките на ЕС от страна на промишлеността на Съюза и нейният пазарен дял във връзка с потреблението са претърпели следното развитие:

Таблица 9

Обем на продажбите и пазарен дял

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Обем на продажбите (брой изделия)

11 359 140

11 493 806

11 930 020

11 418 987

11 308 549

Индекс

100

101

105

101

100

Пазарен дял (%)

59,2

59,6

63,2

61,7

61,8

Индекс

100

101

107

104

104

Източник: ЕАПВ, CONEBI, Евростат.

(241)

Продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на ЕС са се запазили стабилни през разглеждания период — около 11,3 милиона велосипеда.

(242)

Поради намаляващото потребление, както е показано в таблица 2, съображение 209, пазарният дял на промишлеността на Съюза се е увеличил с 2,6 процентни пункта, достигайки 61,8 % през разследвания период в рамките на прегледа.

4.5.1.3.   Заетост и производителност

(243)

През разглеждания период заетостта и производителността на промишлеността на Съюза са претърпели следното развитие:

Таблица 10

Заетост и производителност

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Брой на наетите лица (еквивалент на пълно работно време)

20 137

22 071

20 975

23 641

23 652

Индекс

100

110

104

117

117

Производителност (велосипеди/наето лице)

568

568

568

483

475

Индекс

100

100

100

85

84

Източник: ЕАПВ.

(244)

През разглеждания период заетостта се е увеличила със 17 %, докато производителността е следвала обратна тенденция. Спадът в производителността се дължи отчасти на факта, че някои производители от Съюза са върнали производството на някои части на територията на ЕС или са включили някои процеси, като боядисване, към своите дейности. Следователно те са увеличили броя на наетите лица, без да увеличават обема на производството. Поради това при производството се наблюдава низходяща тенденция. При предходното разследване в рамките на прегледа установеното равнище на заетост е по-ниско. Посочените в гореизложената таблица цифри за заетостта се основават на най-актуалните данни, предоставени от ЕАПВ, и включват целия пряк или непряк труд, използван за производството на велосипеди.

4.5.1.4.   Растеж

(245)

Тъй като продажбите ѝ са се запазили стабилни, въпреки че потреблението е намаляло през разглеждания период, промишлеността на Съюза е успяла да утвърди позицията си на пазара, което е довело до нарастване на пазарния дял през разглеждания период (+ 2,6 процентни пункта).

4.5.1.5.   Размер на дъмпинга и възстановяване от предишен дъмпинг

(246)

През разследвания период в рамките на прегледа дъмпингът е продължил на значително равнище, както е обяснено в раздел 3 по-горе, и цените на китайските производители износители са продължили да подбиват в значителна степен продажните цени на промишлеността на Съюза.

(247)

Общото въздействие от увеличения обем на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР и действителните дъмпингови маржове е попречило на промишлеността на Съюза да се възстанови напълно от предишен дъмпинг.

4.5.2.   Микроикономически показатели

4.5.2.1.   Материални запаси

(248)

През разглеждания период равнищата на запасите на включените в извадката производители от Съюза са претърпели следното развитие:

Таблица 11

Материални запаси

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Крайни запаси (бройки)

254 758

255 917

268 546

291 969

527 087

Индекс

100

100

105

115

207

Запаси в края на периода като процент от обема на производството

9,5

9,0

9,0

9,7

16,9

Източник: проверени отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза.

(249)

Между 2014 г. и 2017 г. запасите в края на периода постепенно са се увеличи с 15 %. В сравнение с обема на производството те не показват значително увеличение през периода 2014—2017 г. Тъй като велосипедите са сезонен продукт, промишлеността на Съюза трябва да увеличи своите равнища на запасите, преди сезонът на продажбите да е настъпил. Това се отразява в разследвания период в рамките на прегледа, когато краят му съвпада с началото на сезона на продажбите, което води до значително нарастване на равнищата на запасите.

4.5.2.2.   Средни единични продажни цени в Съюза и производствени разходи.

(250)

През разглеждания период средните единични продажни цени за несвързани клиенти в Съюза и средните производствени разходи за единица продукция на включените в извадката производители от Съюза са претърпели следното развитие:

Таблица 12

Продажни цени и производствени разходи в Съюза

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Средна единична продажна цена (EUR/бройка)

118

125

128

127

129

Индекс

100

106

108

108

109

Производствени разходи за единица продукция (EUR/бройка)

116

120

122

122

120

Индекс

100

103

105

105

103

Източник: проверени отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза.

(251)

През разглеждания период промишлеността на Съюза е успяла да увеличи средните си продажни цени с 9 %. Средните производствени разходи леко са се увеличили с 3 %.

4.5.2.3.   Разходи за труд

(252)

През разглеждания период средните разходи за труд на включените в извадката производители от Съюза са претърпели следното развитие:

Таблица 13

Средни разходи за труд

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

17 403

19 712

21 895

24 036

23 083

Индекс

100

113

126

138

133

Източник: проверени отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза.

(253)

През разглеждания период средните разходи за труд на наето лице са се увеличили с 33 %. Този показател е бил повлиян предимно от значителното нарастване на заплатите в България, където се намира едно от включените в извадката дружества. През разглеждания период заплатите в тази държава членка са се увеличили с почти 50 % (97).

(254)

Освен това са били анализирани и средните разходи за труд на производителите на ишлеме, които работят за петимата включени в извадката производители през разглеждания период. Те са претърпели следното развитие:

Таблица 14

Средни разходи за труд на производителите на ишлеме

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

15 071

15 113

15 470

16 276

16 429

Индекс

100

100

103

108

109

Източник: проверени отговори на въпросника, представени от включените в извадката производители на ишлеме.

(255)

През разглеждания период средните разходи за труд на наето лице са се увеличили с 9 %.

4.5.2.4.   Рентабилност и паричен поток

(256)

През разглеждания период рентабилността и паричният поток са се променили, както следва:

Таблица 15

Рентабилност

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Рентабилност (%)

1,5

5,0

3,5

3,3

2,8

Индекс

100

333

233

220

187

Източник: проверени отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза.

(257)

Комисията определи рентабилността на включените в извадката производители от Съюза, като изрази нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби. През разглеждания период включените в извадката производители от Съюза са успели да увеличат рентабилността си. След като през 2015 г. рентабилността се е увеличила до 5 %, през разследвания период в рамките на прегледа тя постепенно е намаляла на 2,8 %. Въпреки че промишлеността на Съюза е била печеливша през разглеждания период, равнището ѝ на печалба се е запазило под целевата печалба (8 %), определена през разследвания период в рамките на прегледа.

(258)

Нетният паричен поток показва способността на промишлеността на Съюза да самофинансира дейностите си. През разглеждания период той е претърпял следното развитие:

Таблица 16

Паричен поток

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Паричен поток (EUR)

5 754 771

17 826 914

11 635 887

5 880 325

– 15 297 175

Индекс

100

310

202

102

– 266

Източник: проверени отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза.

(259)

Развитието на паричния поток отразява основно промяната в общата рентабилност на промишлеността на Съюза. Състоянието на паричния поток през разследвания период в рамките на прегледа се дължи предимно на значителното нарастване на материалните запаси, анализирано в съображение 249.

4.5.2.5.   Инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали

(260)

През разглеждания период инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на промишлеността на Съюза са претърпели следното развитие:

Таблица 17

Инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Инвестиции (EUR)

5 344 906

7 666 151

9 971 864

4 508 316

3 626 470

Индекс

100

143

187

84

68

Възвръщаемост на инвестициите (%)

15

50

34

31

26

Индекс

100

333

227

207

173

Източник: проверени отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза.

(261)

През периода 2014—2016 т. инвестициите значително са се увеличили с 87 %. От 2017 г. насам, следвайки тенденциите при рентабилността, инвестициите са намалели. Като цяло през разглеждания период инвестициите са намалели с 32 %.

(262)

Производителите от Съюза са направили няколко инвестиции във връзка с модернизацията и автоматизацията на производствените линии. Някои дружества също така са оптимизирали капацитета си, като са увеличили броя на складовете си.

(263)

Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите. През разглеждания период възвръщаемостта на инвестициите отчасти е следвала тенденцията при рентабилността, като през 2015 г. се е увеличила значително, преди постепенно да намалее, но се е запазила над равнището от 2014 г.

(264)

Бяха анализирани също инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите за производителите на ишлеме. Те са претърпели следното развитие:

Таблица 18

Инвестиции и възвръщаемост на инвестициите за производителите на ишлеме

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РПРП

Инвестиции (EUR)

4 947 813

2 762 778

5 820 882

8 556 256

5 938 196

Индекс

100

56

118

173

120

Възвръщаемост на инвестициите (%)

26

31

30

23

27

Индекс

100

119

115

88

104

Източник: проверени отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза.

(265)

През разглеждания период производителите на ишлеме редовно са правили инвестиции. Тенденцията показва увеличение на инвестициите с 20 % през разглеждания период.

(266)

Инвестициите представляват нови производствени линии, автоматизация на съществуващите линии и връщане на производството на някои части на територията на ЕС.

(267)

През разглеждания период възвръщаемостта на инвестициите е варирала от 23 % до 31 % и като цяло показва леко увеличение от 26 % през 2014 г. до 27 % през разследвания период в рамките на прегледа.

(268)

Общото подобрение на рентабилността и паричния поток е оказало положително въздействие върху способността на производителите от Съюза и техните производители на ишлеме да увеличат капитала, тъй като голяма част от тях са разчитали на собствени ресурси, за да финансират дейностите и инвестициите си. Някои дружества са се възползвали и от европейските или националните програми за развитие, докато други са използвали банково финансиране.

4.5.3.   Заключение

(269)

Разследването показа, че положението на промишлеността на Съюза на макроравнище е било относително стабилно през разглеждания период, през който промишлеността на Съюза за производство на велосипеди претърпява трансформация поради растежа на пазара на електрически велосипеди в Съюза. Въпреки че през разглеждания период потреблението е намаляло, продажбите и обемът на производство са се запазили стабилни, което е позволило на промишлеността на Съюза да увеличи пазарния си дял.

(270)

Разследването също така показа, че през разглеждания период положението на промишлеността на Съюза на макроравнище се е подобрило, тъй като разходите са нараснали по-малко, отколкото цените, което е довело до по-добра рентабилност, и също така благодарение на инвестиции, които започват да се изплащат. Въпреки това през целия разглеждан период реализираната печалба е останала под целевата печалба, посочена в първоначалното разследване. Положението с производителите на ишлеме е подобно.

(271)

С оглед на изложеното по-горе може да се заключи, че през разследвания период в рамките на прегледа промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда по смисъла на член 3 от основния регламент.

(272)

Макар обаче положението на промишлеността на Съюза да се е стабилизирало, то все още е уязвимо, както е видно от реализираната печалба през разглеждания период.

(273)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване ЕАПВ твърди, че Комисията не е взела предвид цялата пазарна ситуация при анализа на показателите на промишлеността на Съюза, по-специално що се отнася до вноса от КНР на велосипеди за съвместно ползване без използване на станция, както и тяхното въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза за периода от 2016 г. до разследвания период в рамките на прегледа. ЕАПВ също така заяви, че при анализа на заетостта и производителността в съображения 243 и 244 може да е имало неправилно тълкуване.

(274)

Комисията припомни, че макроикономическите показатели в раздел 4.5 са оценени на равнището на цялата промишленост на Съюза, а за всички видове на продукта като цяло. Няма конкретни доказателства, чрез които да се установи връзка между вноса на велосипеди за съвместно ползване без използване на станция и влошаването на тези показатели, които биха могли да обосноват анализа на определен вид на продукта. Освен това прегледът на тенденциите от значение за оценката на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата обхвана периода от 2014 г. до разследвания период в рамките на прегледа, по време на който някои показатели са показали подобрение. Що се отнася до равнището и развитието на китайския внос, Комисията отбеляза, че в съображение 213 тя вече е анализирала и посочила възраждането на интереса.

(275)

Що се отнася до заетостта и производителността, Комисията отбеляза, че няма вероятност от погрешно тълкуване, тъй като в съображения 243 и 244 тя вече е представила подробен анализ на данните за заетостта, наблюдаваната тенденция при производителността и причините за тази тенденция. Общият брой служители може да са се увеличили, но много от тях са били заети в дейности по връщането на производството на определени части и процеси като боядисване. Вследствие на това обемът на производството на велосипеди не е нараствал със същите темпове, а производителността е следвала низходяща тенденция.

(276)

Следователно двете твърдения на ЕАПВ бяха отхвърлени.

(277)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви също така, че промишлеността на Съюза се е възстановила от предишната вреда, което е основание за прекратяването на действието на мерките.

(278)

Комисията повтори констатациите си от съображения 269—272, в които също така заключи, че състоянието на промишлеността на Съюза е все още нестабилно. Това е видно, наред с другото, именно от печалбата, реализирана по време на разглеждания период, която е останала по-ниска от целевата печалба, определена при първоначалното разследване, и не може да бъде променяна в рамките на настоящото разследване.

(279)

Поради това твърдението на CCCME беше отхвърлено.

(280)

Тъй като през разследвания период в рамките на прегледа промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда, Комисията проучи допълнително, в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, дали е вероятно повторно възникване на съществена вреда от китайския внос, ако се допусне срокът на действие на мерките срещу КНР да изтече.

4.6.   Вероятност от повторно възникване на вреда

4.6.1.   Предварителна забележка

(281)

Комисията анализира следните елементи, за да установи вероятността за повторно възникване на вреда, ако мерките бъдат отменени: а) вероятните ценови равнища на вноса от КНР в отсъствието на антидъмпингови мерки, б) привлекателността на пазара на Съюза, в) производствения капацитет и свободния капацитет в КНР и г) наличието в други трети държави на ограничаващи търговията мерки върху износа на велосипеди от КНР.

4.6.2.   Вероятни ценови равнища на вноса от КНР в отсъствието на антидъмпингови мерки

(282)

Разследването показа, че през разследвания период в рамките на прегледа вносът от КНР е бил осъществяван на дъмпингови цени (вж. съображение 185) и че има вероятност за продължаване на дъмпинга, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече (съображение 202).

(283)

Както е обяснено в съображения 215—218, цените на вноса от Китай са били значително по-ниски от продажните цени на промишлеността на Съюза въпреки действащите антидъмпингови мерки през разглеждания период. Средната продажна цена на промишлеността на Съюза на пазара на ЕС по време на разследвания период в рамките на прегледа е 129 EUR/бройка, докато средната цена на вноса от КНР е почти половината от тази стойност, т.е. 77 EUR/бройка. На тази основа беше направено заключението, че износът на велосипеди от Китай за ЕС би се извършвал на дъмпингови и вредоносни цени, които подбиват продажната цена на промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(284)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви, че разликата в цените на китайския внос и продажбите на промишлеността на Съюза се е дължала на сравняването на различни продукти, а не на дъмпингови цени и цени на вредоносния внос, и че Комисията не е сравнила цените въз основа на вида на продукта. CCCME заяви също така, че дори ако срокът на действие на мерките изтече, китайските износители могат да запазят настоящото ниво на цените и няма да изнасят велосипеди за Съюза на дъмпингови и вредоносни цени.

(285)

Комисията отбеляза, че поради ниската степен на съдействие от страна на китайските износители, сравняването на цените въз основа на видовете на продукта е било невъзможно. Вредата беше оценена за всички видове на продукта като цяло, без да приоритетно да се разглеждат видовете продукти от висок клас. Това беше постигнато чрез изготвяне на извадка от производители от производители от Съюза, по отношение на избора на които не бяха получени коментари. Производителите бяха подбрани въз основа на най-големия представителен обем от продажби и производство, следователно тяхната продукция обхваща всички видове продукти, а не само тези от висок клас. По отношение на второто твърдение Комисията припомни съображение 185 и това, че дъмпингът от страна на китайските износители вече е бил установен през разследвания период в рамките на прегледа.

(286)

Следователно двете твърдения на CCCME бяха отхвърлени.

4.6.3.   Привлекателност на пазара на Съюза

(287)

Пазарът на Съюза е привлекателен от гледна точка на своя мащаб и цени. Според наличната информация, предоставена от заявителя (98), пазарът на Съюза е най-големият световен пазар по отношение на търсенето.

(288)

Както е обяснено в съображение 193, установено е, че той е привлекателен от гледна точка на цените, тъй като експортните цени за ЕС са средно по-високи от онези за други държави.

(289)

Статистическите данни за износа на Китай показват също така, че експортните цени на Китай за неговите основни експортни пазари, т.е. САЩ, Индонезия и Япония, са били средно по-ниски (50 EUR/бройка) от онези за ЕС (64 EUR/бройка) по време на разследвания период в рамките на прегледа.

(290)

Привлекателността на пазара на Съюза се потвърждава и от тенденцията при вноса от КНР, която въпреки действащите мерки показва значителен растеж през разглеждания период (+ 51 %).

(291)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви, че дори ако мерките бъдат отменени, за китайските износители е трудно да си възвърнат клиентите в Съюза в краткосрочен план. Освен това съществуващата мрежа в други държави, намаляването на търсенето в Съюза и конкуренцията от страна на възстановилите се производители от Съюза би действала като възпиращ фактор за китайските износители.

(292)

Комисията припомни констатациите в съображение 212, и по-специално, че в рамките на период от 27 месеца (от 2016 г. до разследвания период в рамките на прегледа) китайският внос се е увеличил с 59 %. Освен това практиките на заобикаляне, упоменати в съображения 3 и 4, потвърждават, че китайските износители продължават да проявяват силен интерес към пазара на Съюза и могат да навлязат много бързо на този пазар.

(293)

Това твърдение на CCCME беше отхвърлено.

4.6.4.   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(294)

Както е обяснено в съображения 187—190, през разследвания период в рамките на прегледа китайският капацитет за производство на велосипеди е консервативно установен на равнище от 117 милиона бройки. Следователно, въз основа на обем на производство от 80 милиона бройки, наличният свободен капацитет през разследвания период в рамките на прегледа е 37 милиона велосипеда. Този капацитет би бил достатъчен, за да покрие двукратния размер на потреблението на пазара на Съюза.

(295)

Освен това, както е потвърдено от Китайската асоциация за велосипеда, китайските производители износители са предимно експортно ориентирани, тъй като 75 % от производството им се изнася всяка година (99).

(296)

Въз основа на това беше направено заключението, че китайските производители износители са експортно ориентирани и че биха разполагали с достатъчен свободен капацитет за значително увеличаване на износа си за ЕС, ако мерките бъдат отменени.

4.6.5.   Наличие в други трети държави на ограничаващи търговията мерки върху вноса на велосипеди от КНР

(297)

Както е посочено в съображение 196, съществуват редица пречки пред търговията на някои от основните експортни пазари на КНР за велосипеди, като Аржентина и Мексико, където са в сила антидъмпингови мерки.

(298)

Освен това, както е посочено в съображение 197, увеличението на адвалорните вносни мита в САЩ (25 %) върху вноса на велосипеди с произход от КНР е направило пазара на САЩ по-слабо привлекателен.

(299)

В допълнение към привлекателността на пазара на ЕС, разгледана в съображения 287 и 290, ограниченията на тези експортни пазари за КНР са още един показател за вероятно насочване към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

4.6.6.   Анализ на промишлеността на Съюза и вероятността от повторно възникване на вреда

(300)

Разследването показа, че вносът от КНР е продължил да се осъществява на дъмпингови цени и че няма индикации, че такива дъмпингови практики ще престанат в бъдеще.

(301)

Освен това, ако мерките бъдат отменени, може разумно да се очаква, че вследствие на привлекателността на пазара на Съюза, наличния свободен капацитет в КНР и наличието на пречки пред търговията на други пазари ще настъпи значително увеличение на вноса в ЕС на дъмпингови вредоносни цени, което ще подбие продажната цена на промишлеността на Съюза.

(302)

При този сценарий китайският износ за ЕС бързо ще завземе пазарен дял от промишлеността на Съюза, която би се сблъскала с незабавен спад в обема на продажбите и увеличаване на постоянните разходи за единица продукция.

(303)

Освен това, като се вземат предвид ценовата чувствителност на някои дистрибуторски канали и вероятните ценови равнища на китайския внос, промишлеността на Съюза вероятно ще бъде принудена да намали своите цени, за да защити пазарния си дял. Увеличението на постоянните разходи в съчетание с намалението на продажните цени незабавно би повлияло отрицателно върху рентабилността на промишлеността на Съюза, чиято печалба се е задържала далеч под целевата през целия разглеждан период. В следствие на това промишлеността на Съюза би станала губеща, общото икономическо състояние на промишлеността на Съюза би било отрицателно засегнато и отново би настъпила съществена вреда.

(304)

Предвид техните промишлени връзки, състоянието на производителите на ишлеме би било също толкова отрицателно повлияно от намаляването на обема на производството и увеличаването на постоянните разходи. В дългосрочен план дейността на промишлеността на Съюза като цяло би била изложена на риск, което би довело до затварянето на няколко производствени обекта.

(305)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност за повторното възникване на вреда от вноса с произход от КНР, в случай че мерките бъдат отменени.

5.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

5.1.   Въведение

(306)

В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло.

(307)

Следва първо да се припомни, че в хода на предишните разследвания бе счетено, че приемането на мерките не противоречи на интереса на Съюза.

(308)

На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становищата си в съответствие с член 21, параграф 2 от основния регламент.

(309)

Въз основа на това Комисията проучи дали въпреки заключението, че има вероятност от продължаване на дъмпинга и повторно възникване на вреда, не са налице наложителни причини, които биха довели до заключението, че продължаването на действието на мерките не е в интерес на Съюза.

5.2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(310)

Разследването показа, че промишлеността на Съюза е все още в уязвимо състояние. При евентуално изтичане на срока на действие на мерките състоянието на промишлеността на Съюза бързо би се влошило, което отново би довело до загуби в краткосрочен план и до постепенното унищожаване на целия отрасъл в дългосрочен план.

(311)

Както е посочено в съображение 14, припомня се, че значителна част от производството е възложена за подизпълнение на производители на ишлеме, които са направили значителни инвестиции в продукта, предмет на прегледа, през разглеждания период. Като се има предвид, че производителите на ишлеме са силно зависими от равнището на активност на техните бизнес партньори, тяхното положение също би било отрицателно засегнато, ако мерките бъдат отменени.

(312)

На тази основа беше направено заключението, че продължаването на действието на мерките върху вноса от КНР е в интерес на промишлеността на Съюза, тъй като би ѝ позволило да стабилизира още повече своята позиция на пазара и да осигури заетост за работните си места. Това също така би позволило на промишлеността на Съюза да извлече ползите от значителните инвестиции, направени по време на разглеждания период, за да гарантира своето бъдещо развитие.

5.3.   Интерес на производителите на електрически велосипеди

(313)

През януари 2019 г. Комисията наложи изравнително мито и антидъмпингови мерки върху вноса на електрически велосипеди с произход от КНР с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 (100) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 (101).

(314)

Както е посочено в съображение 206, част от промишлеността на Съюза също се занимава с производство на електрически велосипеди, за което използва до голяма степен същите машини, работна сила и производствени линии като тези за продукта, предмет на прегледа. В тази връзка всяко намаляване на производството и обема на продажбите на обикновени велосипеди вследствие на отмяната на мерките би оказало верижен отрицателен ефект върху дейността в сектора на електрическите велосипеди в Съюза. На практика постоянните разходи ще трябва да се поемат от по-малък обем на производството, което ще доведе до повишаване на разходите и ще засегне отрицателно финансовото състояние на този тясно свързан отрасъл.

(315)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви, че не се очаква значителен обем китайски велосипеди да бъдат насочени към Съюза и че общото производство на велосипеди и електрически велосипеди със сигурност ще се увеличи. Според CCCME предполагаемата възможност фиксираните разходи да бъдат поети от по-малък обем на производството няма начин да се осъществи.

(316)

Комисията вече анализира в съображения 301—302 по-горе очакваното развитие на китайския внос, в случай че се допусне срокът на действие на мерките да изтече, както и сериозното отрицателно въздействие върху производството на велосипеди. Като се има предвид, че производството на електрически велосипеди е доста ограничено (10 пъти по-малко от производството на обикновени велосипеди през 2016 г.), малко вероятно е увеличението в производството на електрически велосипеди да може да компенсира отрицателните последици за фиксираните разходи, причинени от спада в производството на обикновени велосипеди.

(317)

Поради това твърдението на CCCME беше отхвърлено.

(318)

Освен това предвид сходството между обикновените и електрическите велосипеди отмяната на мерките върху продукта, предмет на прегледа, би стимулирала неправилното деклариране на електрически велосипеди като обикновени велосипеди при вноса в ЕС, което би довело до измама по отношение на мерките, приложими за електрическите велосипеди. При тези обстоятелства ефективността на антидъмпинговите и антисубсидийните мерки за електрически велосипеди би била сериозно отслабена, а отрасълът на Съюза за производство на електрически велосипеди би бил засегнат отрицателно.

(319)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви, че обикновените и електрическите велосипеди са напълно различни продукти и цената на електрическите велосипеди обичайно е много по-висока от тази на обикновените велосипеди. При тези обстоятелства е лесно за митническите органи на държавите членки да различават двата продукта, като по този начин няма да има почти никаква възможност за възникване на неточно митническото деклариране.

(320)

Комисията отбеляза, че в голяма степен електрическите велосипеди са доста сходни с обикновените велосипеди по отношение на компонентите и цените. Основната разлика се отнася до двигателя и акумулаторната батерия, които биха могли да бъдат инсталирани на по-късен етап. Поради това може да се приеме, че съществува вероятност от възникването на неточно митническо деклариране. Фактът, че в този сектор от дълго време се наблюдава заобикаляне на антидъмпинговите мита, както е упоменато в съображения 1, 3 и 4, допълнително подкрепя това заключение.

(321)

Поради това Комисията отхвърли горепосоченото твърдение.

(322)

Вследствие на това бе направено заключението, че запазването на действащите мерки за продукта, предмет на прегледа, би било в интерес също и на производителите на електрически велосипеди.

5.4.   Интерес на производителите на части за велосипеди

(323)

Според едно неотдавнашно проучване (102), проведено съвместно от ЕАПВ и CONEBI, през 2018 г. повече от 400 дружества са произвеждали части и компоненти както за обикновени, така и за електрически велосипеди, в двадесет различни държави членки. Взети заедно, в тези дружества са били наети над 22 000 души.

(324)

Следва да се припомни, както е обяснено в съображение 1, че след разследване във връзка със заобикалянето им обхватът на антидъмпинговите мерки беше разширен, за да се включи и вносът на определени части за велосипеди с произход от КНР. След такова разследване беше въведена схема аз освобождаване, за да се насърчи местното производство на части за велосипеди чрез ограничаване на съдържанието на използваните китайски части за велосипеди до по-малко от 60 % от общата стойност. Вследствие на това производителите на велосипеди имат стимул да се снабдяват с части извън КНР, като ги купуват до голяма степен на местно равнище, което им гарантира и кратки срокове за доставка и намалява равнището на запасите им. Следователно производителите на части за велосипеди също се ползват от разширяването на обхвата на съществуващите мерки, за да включва основни части за велосипеди.

(325)

Освен това през разглеждания период доставчиците на части положиха значителни усилия за връщане на производството на части и компоненти на територията на ЕС, като направиха значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и машини. Предвид специфичния характер на тези инвестиции и дългосрочната връзка между двата отрасъла, устойчивостта на отрасъла за производство на части за велосипеди е тясно свързана със съществуването на жизнеспособна промишленост на Съюза за производство на велосипеди. Всяко намаляване на производството и обема на продажбите на промишленост на Съюза за производство на велосипеди би оказало вредно въздействие на отрасъла за производство на части за велосипеди.

(326)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, няма да има отрицателни последици за производителите на части за велосипеди, тъй като производството и обемът на продажбите на сектора за производство на велосипеди в Съюза няма да намалее. Освен това частите ще бъдат използвани в производството на електрически велосипеди, което ще се увеличи.

(327)

Комисията повторно се позова на доводите си, посочени в съображение 316. Отмяната на мерките е вероятно да предизвика сериозно отрицателно въздействие върху производството на велосипеди, което няма да може да бъде компенсирано от увеличение в производството на електрически велосипеди. Секторът е тясно свързан с производството на части за велосипеди, поради което то ще бъде непосредствено засегнато.

(328)

Поради това твърдението беше отхвърлено.

(329)

Въз основа на това беше установено, че ако мерките бъдат отменени, отрасълът за производство на части за велосипеди в ЕС също би понесъл отрицателни последствия. Поради това беше направено заключението, че налагането на антидъмпингови мерки е в интерес на отрасъла за производство на части за велосипеди.

5.5.   Интерес на несвързаните вносители

(330)

Както е посочено в съображения 15 и 16, Комисията прикани всички несвързани вносители да участват в разследването и установи пряк контакт със 75 вносители. Както при последното разследване в рамките на прегледа, нито един от тях не заяви интерес и не съдейства по никакъв начин в разследването.

(331)

Следва да се припомни, че целта на антидъмпинговите мерки не е предотвратяване на вноса, а възстановяване на справедливата търговия, както и гарантиране, че вносът не се реализира на дъмпингови и вредоносни цени.

(332)

Разследването установи, че значителен обем от вноса, представляващ над 17 % от пазарния дял през разследвания период в рамките на прегледа, е дошъл от държави, за които не се прилагат антидъмпингови мерки. Освен това, както е посочено в съображение 227, по-голямата част от вноса от други държави, за които се прилагат мерките, на които се падат над 15 % пазарен дял през разследвания период в рамките на прегледа, е дошъл от действителни производители, които са били освободени от разширяването на обхвата на мерките. Вследствие на това, понеже вносът, който не подлежи на мерките, представлява над 32 % от пазарния дял през разследвания период в рамките на прегледа, беше счетено, че вносителите все още могат да си набавят велосипеди от широк кръг държави.

(333)

Въз основа на гореизложеното беше направено заключението, че действащите понастоящем мерки не оказват значително отрицателно въздействие върху състоянието на вносителите и продължаването на действието на мерките няма да ги засегне неоправдано.

5.6.   Интерес на ползвателите

(334)

Следва първо да се припомни, че при предишните разследвания бе установено, че мерките няма да окажат значително въздействие върху ползвателите/потребителите.

(335)

Европейската федерация на велосипедистите („ECF“), представляваща асоциации и федерации на велосипедистите, и Cykelfrämjandet, организацията за велосипедисти в Швеция, изразиха своята подкрепа за запазването на мерките. Те заявиха, че велосипедистите биха се възползвали от доставките на продукти с високи стандарти за качество и безопасност, докато твърде евтините велосипеди не отговарят на стандартите за безопасност и биха намалили интереса към използването на велосипед, тъй като са неудобни за каране, ненадеждни и без принадлежностите, необходими за ежедневна употреба. Те също така изтъкват, че потребителят отдава приоритет на качеството пред цената и че велосипедите с ниска цена и качество излагат на риск преживяването и безопасността на велосипедиста.

(336)

Беше оценено, че въздействието на антидъмпинговите мита върху потребителските цени не е значително, тъй като някои китайски производители се ползват от мито с нулева ставка, а от друга страна на пазара на ЕС съществуват и присъстват други източници на доставки. Освен това по-голямата част от производителите на велосипеди от Съюза осъществяват дейност по схемата за освобождаване, съгласно която основните части за велосипеди могат да бъдат внасяни от КНР без никакво мито, при условие че формират не повече от 60 % от общата стойност на използваните части. Това засилва конкуренцията на пазара между велосипедите, произведени в ЕС, и внесените велосипеди, като същевременно осигурява справедливи и еднакви условия на конкуренция.

(337)

В коментарите си по отношение на окончателното разгласяване CCCME заяви, че разходите за закупуване на велосипеди за потребителите в Съюза са се увеличили и хората с ниски доходи не могат да си купят велосипед поради действащите антидъмпингови мерки. CCCME добави, че по своята същност антидъмпинговите мерки защитават интересите на малцинството производители на продукти от висок клас за сметка на околната среда и общественото здраве.

(338)

Комисията отбеляза, че продължаването на срока на действие на мерките увеличава разнообразието на доставчиците, а по този начин и разнообразието на цените. Както е посочено в таблици 6 и 7, съображения 223 и 228, средните цени на вноса от други държави често са били по-ниски от цените на вноса от КНР. Следователно потребителите в Съюза не са били повлияни отрицателно от мерките.

(339)

Що се отнася до второто твърдение на CCCME, Комисията потвърди своя отговор в съображение 268 и се позова на таблица 12 в съображение 250, от която се вижда, че средната продажна цена в Съюза е варирала от 118 до 129 EUR/бройка и със сигурност не може да се счита за индикативна цена за велосипед от висок клас.

(340)

Следователно двете твърдения също бяха отхвърлени.

(341)

Въз основа на гореизложеното беше направено заключението, че действащите понастоящем мерки не са оказали отрицателно въздействие върху състоянието на ползвателите и продължаването на срока на действие на мерките няма да ги засегне неоправдано.

5.7.   Интерес на други страни

(342)

Промишлеността на Съюза за производство на велосипеди се състои от приблизително 400 дружества, предимно МСП, и в нея през разследвания период в рамките на прегледа са били пряко заети над 20 000 души на пазара на Съюза. Европейският професионален съюз IndustriAll, федерация на независими професионални съюзи, представляващ работниците, упражняващи физически и умствен труд в различни сектори, изрази своята подкрепа за продължаване на срока на действие на мерките. Той заяви, че мерките ще засилят растежа на този отрасъл, в който като цяло се очаква за 5 години да бъдат наети 200 000 души. Той също така заяви, че мерките ще позволят на отрасъла да се справи със стратегическите предизвикателства, свързани с превръщането на велосипедите в интелигентни велосипеди или организирането на кръгова икономика за велосипеди (рециклиране, повторна употреба, преработване).

(343)

AEGIS Europe, която обединява 25 европейски браншови организации, също изрази подкрепата си за мерките, като посочи, че те осигуряват еднакви условия на конкуренция и са насочени към нарушения на пазара, създадени на международната търговска арена от държавно управляван икономически модел, нарушаващ търговията.

5.8.   Заключение

(344)

Въз основа на наличната информация по отношение на интереса на Съюза Комисията заключи, че няма наложителни причини да не бъде продължено действието на окончателните антидъмпингови мерки срещу вноса на велосипеди с произход от КНР.

6.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(345)

Всички заинтересовани страни бяха уведомени за основните факти и съображения, въз основа на които се предвижда да бъдат запазени действащите антидъмпингови мерки, приложими за вноса на велосипеди с произход от КНР. На тези страни бе предоставен и срок, в който те имаха възможност да представят коментарите си след това разгласяване. Изявленията и коментарите бяха надлежно взети предвид.

(346)

От изложените по-горе съображения следва, че съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от КНР, наложени с Регламент (ЕС) № 502/2013, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/49, и разширяването на обхвата им, предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/776, следва да бъдат запазени.

(347)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито (например след промяна на наименованието на субекта или след създаване на нови производствени или търговски субекти) следва да бъде отправяно до Комисията (103) незабавно заедно с цялата имаща отношение информация, по-специално всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите на местния пазар и за износ, която произтича например от споменатата промяна на наименованието или от споменатата промяна на субектите за производство и продажба. При необходимост регламентът ще бъде съответно изменен чрез актуализиране на списъка на дружествата, за които се прилагат индивидуални митнически ставки.

(348)

С оглед на член 109 от Регламент 2018/1046 (104), когато дадена сума трябва да бъде възстановена в резултат на решение на Съда на Европейския съюз, лихвата, която следва да бъде платена, трябва да съответства на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на първия календарен ден от всеки месец.

(349)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден с член 15, параграф 1 от основния регламент.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди без двигател (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), класирани под кодове по КН ex 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (кодове по ТАРИК 8712007091, 8712007092 и 8712007099) с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Окончателно мито

Допълнителен код по ТАРИК

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

B774

Всички останали дружества

(с изключение на Giant (China) Co. Ltd. — допълнителен код по ТАРИК C329 )

48,5 %

B999

3.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито върху вноса с произход от Китайската народна република, посочено в параграф 2, се разширява, за да включи също така вноса на същите велосипеди без двигател (включително велосипеди на три колела), изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка (105) и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, или не, понастоящем обхванати от кодове по КН ex 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (кодове по ТАРИК 8712003010 и 8712007091), с изключение на онези, произвеждани от описаните по-долу дружества:

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Индонезия

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Индонезия

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, Индонезия

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Индонезия

B767

Шри Ланка

Asiabike Industrial Limited, № 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Шри Ланка

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, № 84, Campbell Place, Colombo-10, Шри Ланка

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., № 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Шри Ланка

B770

Тунис

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Тунис

B771

 

Look Design System Route de Tunis Km6 — BP 18, 8020 Soliman, Тунис

C206

4.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито върху вноса с произход от Китайската народна република, посочено в параграф 2, се разширява, за да включи също така вноса на същите велосипеди без двигател (включително велосипеди на три колела), изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, или не, понастоящем обхванати от кодове по КН ex 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (кодове по ТАРИК 8712003020 и 8712007092), с изключение на онези, произвеждани от описаните по-долу дружества:

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Камбоджа

A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Камбоджа

C035

 

Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road № 1, Bavet City, Svay Rieng, Камбоджа

C036

 

Speedtech Industrial Co. Ltd, Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road № 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Камбоджа

C037

 

Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road № 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Камбоджа

C037

Филипини

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Филипини

C038

5.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митническото облагане.

6.   Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито или на освобождаванията, определени за дружествата, посочени в параграфи 2, 3 и 4, се прилагат, ако пред митническите органи на държавите членки се представи валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец:

„Аз, долуподписаният, удостоверявам, че (количеството) велосипеди, продадени за износ за Европейския съюз и включени в настоящата фактура, е произведено от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (съответната държава). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“

Ако такава фактура не бъде представена, се прилага митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета от 8 септември 1993 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Общността на велосипеди с произход от Китайската народна република и окончателно събиране на временното антидъмпингово мито (ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета от 10 януари 1997 г. за разширяване на обхвата на действие на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 по отношение на велосипедите с произход от Китайската народна република, чрез включване на вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република, и за събиране на митото с разширен обхват на действие по отношение на този внос, който е регистриран съгласно Регламент (ЕО) № 703/96 (ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55).

(4)  Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията от 20 януари 1997 г. за разрешаване на освобождаването на вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република от разширеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17).

(5)  Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета от 29 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 153, 5.6.2013 г., стр. 17).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 на Съвета от 29 май 2013 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис (ОВ L 153, 5.6.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/776 на Комисията от 18 май 2015 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, към вноса на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините (ОВ L 122, 19.5.2015 г., стр. 4).

(8)  Решение от 14 декември 2017 г. по дело European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd., C-61/16 P, ECLI:EU:C:2017:968.

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/49 на Комисията от 11 януари 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 на Съвета за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, за да включва вноса на велосипеди, изпращани, inter alia, от Тунис, независимо дали са декларирани с произход, inter alia, от Тунис, след преразглеждане във връзка с нов износител съгласно член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 7, 12.1.2018 г., стр. 31).

(10)  ОВ C 294, 5.9.2017 г., стр. 3.

(11)  ОВ C 189, 4.6.2018 г., стр. 18.

(12)  Работен документ на службите на Комисията относно значителните нарушения в икономиката на Китайската народна република с оглед на целите на разследванията за търговска защита, 20 декември 2017 г., SWD(2017) 483 final/2.

(13)  Доклад — глава 2, стр. 6—7.

(14)  Доклад — глава 2, стр. 10.

(15)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.

(16)  Доклад — глава 2, стр. 20—21.

(17)  Доклад — глава 3, стр. 41, стр. 73—74.

(18)  Доклад — глава 6, стр. 120—121.

(19)  Доклад — глава 6, стр. 122—135.

(20)  Доклад — глава 7, стр. 167—168.

(21)  Доклад — глава 8, стр. 169—170, стр. 200—201.

(22)  Доклад — глава 2, стр. 15—16, доклад — глава 4, стр. 50, стр. 84, доклад — глава 5, стр. 108—109.

(23)  Уебсайт на КАВ: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11 (сайт, посетен на 26 март 2019 г.).

(24)  Вж. Устава на КАВ: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=33 (сайт, посетен на 27 март 2019 г.).

(25)  Вж. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република, съображения 136—138.

(26)  Доклад — глава 5, стр. 100—101.

(27)  Доклад — глава 2, стр. 26.

(28)  Доклад — глава 2, стр. 31—32.

(29)  Вж. https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

(30)  http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600679&Name=%D6%DC%CE%C0%D6%D0

(31)  http://www.600818.cn/about.asp?id=5 и http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600818&Name=%B9%CB%BE%F5%D0%C2.

(32)  Доклад — глави 14.1—14.3.

(33)  Доклад — глава 4, стр. 41—42, стр. 83.

(34)  Вж. доклада, глава 14 относно сектора за производство на стомана, глава 15 относно сектора за производство на алуминий, глава 16 относно химическия сектор (която обхваща частично производството на каучук) и глава 12 относно суровините (която съдържа допълнителна информация относно производството на каучук).

(35)  Пълният текст на плана е достъпен на уебсайта на Министерството на промишлеността и информационните технологии: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html.

(36)  Въведение в плана за преструктуриране и модернизиране на стоманодобивната промишленост

(37)  The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (2016-2020) [13-и петгодишен план за икономическо и социално развитие на Китайската народна република (2016—2020 г.)] http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

(38)  Доклад — глава 14, стр. 349.

(39)  Доклад — глава 14, стр. 352.

(40)  Catalogue for Guiding Industry Restructuring (2011 Version) (2013 Amendment) [Списък с насоки за преструктурирането на отрасъла (версия от 2011 г., изменена през 2013 г.)], издаден със Заповед № 9 на Комитета за национално развитие и реформи (КНРР) на 27 март 2011 г. и изменен в съответствие с Решение на Комитета за национално развитие и реформи относно изменението на съответните клаузи на списъка с насоки за преструктурирането на отрасъла (версия от 2011 г.), издадено със Заповед № 21 на КНРР на 16 февруари 2013 г.

(41)  Вж. съображение 56 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/969 на Комисията от 8 юни 2017 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/649 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република, ОВ L 146, 9.6.2017 г.

(42)  Антидъмпингова комисия на Австралия, Aluminium Extrusions from China (Екструдирани алуминиеви изделия от Китай), REP 248, стр. 79 (13 юли 2015 г.).

(43)  Taube, M. (2017 г.). Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry (Анализ на пазарните нарушения в китайската цветна металургия), Think!Desk, 24 април 2017 г., стр. 51.

(44)  Вж. например доклад относно неуспеха на правителството на провинция Шандун да овладее разрастването на капацитета за производство на алуминий: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (сайт, посетен на 22 февруари 2019 г.).

(45)  Доклада — глава 15, стр. 387—388.

(46)  Доклада — глава 12, стр. 275—282.

(47)  Доклада — глава 15, стр. 378—382, стр. 390.

(48)  Доклад — глава 15, стр. 386.

(49)  Доклада — глава 15, стр. 377—387.

(50)  Доклад — глава 6, стр. 138—149.

(51)  Доклад — глава 9, стр. 216.

(52)  Доклад — глава 9, стр. 213—215.

(53)  Доклад — глава 9, стр. 209—211.

(54)  Вж. съображения 503—515 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 5) (C/2019/43).

(55)  Вж. съображения 478—493 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1690 на Комисията от 9 ноември 2018 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1579 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/163 (ОВ L 283, 12.11.2018 г., стр. 1) (C/2018/7349).

(56)  Доклад — глава 13, стр. 332—337.

(57)  Доклад — глава 13, стр. 336.

(58)  Доклад — глава 13, стр. 337—341.

(59)  Доклад — глава 6, стр. 114—117.

(60)  Доклад — глава 6, стр. 119.

(61)  Доклад — глава 6, стр. 120.

(62)  Доклад — глава 6, стр. 121—122, стр. 126—128, стр. 133—135.

(63)  Доклад, пак там.

(64)  Доклада — глава 14, стр. 362—363, където се изброяват проведени от ЕС разследвания за търговска защита (относно някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република и относно някои стоманени продукти с органично покритие с произход от Китайската народна република), както и разследвания за търговска защита, проведени от органите на Австралия, Канада, Индия или САЩ.

(65)  Доклад — глава 6, стр. 127, по-специално във връзка с оценката на МВФ.

(66)  Вж. параграфи 175—346 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 5) (C/2019/43).

(67)  Вж. параграфи 347—367, пак там.

(68)  Вж. параграфи 551—557, пак там.

(69)  Вж. параграфи 562—575, пак там.

(70)  Вж. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република.

(71)  Вж. Решение на Съда от 28 февруари 2018 г. по дело C 301/16 P.

(72)  World Bank Open Data – Upper Middle Income [База данни на Световната банка — държави с по-висок среден доход], https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(73)  Ако продуктът, предмет на прегледа, не се произвежда в нито една държава със сходно равнище на икономическо развитие, може да се разгледа производството на продукт от същата обща категория и/или сектор като продукта, предмет на прегледа.

(74)  Източник: База данни на Orbis, предоставена от Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

(75)  Global Trade Atlas (Атлас на световната търговия — GTA) (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm)

(76)  Тайланд беше премахнат от списъка на държавите — бенефициери по ОСП, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012, считано от 1 януари 2015 г. в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1421/2013 на Комисията.

(77)  Източник: База данни на Orbis, предоставена от Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

(78)  Източник: База данни на Orbis, предоставена от Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

(79)  http://comext.eurostat.ec.europa.eu/ANALYTICAL_S10_V17_ECAS/Analytical.html

(80)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables

(81)  https://www.bloomberg.com/

(82)  Към 4 юли 2018 г. дружеството Yong Yi все още не беше прекратило съдействието си по разследването и съответно предоставената от него информация в приложение III беше използвана като източник.

(83)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

(84)  Източник: База данни на Orbis, предоставена от Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

(85)  изчислени като средната стойност на оперативните приходи минус оперативната печалба, минус финансовата печалба, минус себестойността на продадените стоки (разходи за материали, разходи за служители, обезценяването и амортизацията).

(86)  Изчислена като печалба преди облагане с данъци върху себестойността на продадените стоки (разходи за материали, разходи за служители, обезценяването и амортизацията).

(87)  Регламент (ЕС) 2017/2321 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 338, 19.12.2017 г., стр. 1).

(88)  Това беше изчислено чрез екстраполиране, като бе прието, че общото производство от 80 милиона единици представлява 68 % от общия капацитет, който следователно е равен на 117 милиона единици.

(89)  Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета от 29 май 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 153, 5.6.2013 г., стр. 17).

(90)  Източник: „Атлас на световната търговия“ (Global Trade Atlas — GTA; https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm), статистически данни на разположение за код по ХС 8712 00 (разглеждан продукт: кодове по КН 8712 00 30 и 8712 00 70).

(91)  https://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm, Комисията за международна търговия на САЩ — официален хармонизиран тарифен списък, 2019 г.

(92)  https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09681/notice-of-modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to.

(93)  Източник: Атлас на световната търговия — GTA.

(94)  https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09681/notice-of-modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to.

(95)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 108).

(96)  Източник: статистически данни въз основа на данните, докладвани на Комисията от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 6 от основния регламент.

(97)  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/EARN_MW_CUR.

(98)  Изявление на ЕАПВ от 1 май 2019 г.

(99)  http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11.

(100)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 5).

(101)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 108).

(102)  „European bicycle market - Employment and Investment figures in 2018“ („Европейският пазар на велосипеди — данни за заетостта и инвестициите през 2018 г.“), актуализация от март 2019 г., стр. 7.

(103)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, B-1049 Brussels, Белгия.

(104)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(105)  Включително City Cycle Industries — допълнителен код по ТАРИК B131 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/28 на Комисията от 9 януари 2018 г. за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди от City Cycle Industries, независимо дали са декларирани с произход от Шри Ланка, ОВ L 5, 10.1.2018 г., стр. 27).