ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 223

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
27 август 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1374 на Комисията от 26 август 2019 година за подновяване на разследването, вследствие на решението от 3 юли 2019 г. по дело C-644/17 Eurobolt, по отношение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета от 18 юли 2011 г. за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009 върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1375 на Комисията от 26 август 2019 година за изменение за 305-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

7

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1374 НА КОМИСИЯТА

от 26 август 2019 година

за подновяване на разследването, вследствие на решението от 3 юли 2019 г. по дело C-644/17 Eurobolt, по отношение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета от 18 юли 2011 г. за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009 върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 266 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 9 ноември 2007 г. Комисията образува антидъмпингова процедура относно вноса на някои скрепителни елементи от стомана или желязо с произход от Китайската народна република (2) съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета (3) („основния регламент“).

(2)

На 31 януари 2009 г. с Регламент (ЕО) № 91/2009 (4) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (КНР).

(3)

След налагането на окончателното антидъмпингово мито Комисията получи доказателства, че тези мерки се заобикалят чрез претоварване през Малайзия.

(4)

Поради тази причина на 28 ноември 2010 г. с Регламент (ЕС) № 966/2010 (5) Комисията започна разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 91/2009.

(5)

На 26 юли 2011 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 от 18 юли 2011 г. (6) („регламента относно заобикалянето на мерките“) Съветът разшири обхвата на антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009, така че да обхване и някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия.

(6)

На 27 февруари 2016 г. Комисията отмени (7) окончателното антидъмпингово мито, което беше наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009 и чийто обхват беше разширен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011.

(7)

На 17 ноември 2017 г. Върховният съд на Нидерландия отправи преюдициално запитване в рамките на национален съдебен спор по жалба на Eurobolt BV („Eurobolt“) — нидерландски вносител на скрепителни елементи от Малайзия. Eurobolt е оспорил валидността на мерките срещу заобикалянето, основавайки се на факта, че Комисията не е изпратила на комитета цялата относима информация най-малко 10 работни дни преди заседанието на комитета, както се изисква в приложимия към онзи момент член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (8).

(8)

В този контекст запитващата юрисдикция отправи въпрос до Съда дали Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 е невалиден предвид член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, доколкото представеното от Eurobolt становище в отговор на констатациите на Комисията не е било предоставено на разположение на предвидения в тази разпоредба консултативен комитет като относима информация по смисъла на същата разпоредба не по-късно от 10 работни дни преди заседанието на комитета (9).

(9)

В решението си Съдът отбеляза, че Eurobolt е представил въпросното становище в качеството си на заинтересовано лице по разследването, открито от Комисията на основание член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009. Със становището се е целяло да се даде отговор по предварителните констатации на Комисията (10). Следователно за становището е следвало да се счита, че представлява относима информация по смисъла на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (11), от което произтича, че тази разпоредба е била нарушена, доколкото становището не е било предоставено на държавите членки не по-късно от 10 работни дни преди заседанието на консултативния комитет (12).

(10)

Според Съда закрепеното в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 изискване за предоставяне на цялата относима информация на консултативния комитет не по-късно от 10 работни дни преди заседанието му е част от съществените изисквания за редовността на процедурата, чието нарушаване води до нищожност на съответния акт (13).

(11)

В съответствие с член 266 от ДФЕС институциите на Съюза са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз.

(12)

От съдебната практика следва, че когато решение на Съда отменя регламент за налагане на антидъмпингови мита или обявява такъв регламент за невалиден, институцията, която следва да вземе мерките, необходими за изпълнението на това решение, може да възобнови процедурата, стояща в основата на посочения регламент, дори тази възможност да не е изрично предвидена от приложимата правна уредба (14).

(13)

Също така, освен когато установената нередност е довела до незаконосъобразност на цялата процедура, за да приеме акт, който трябва да замести отменения или обявен за невалиден акт, съответната институция може да възобнови процедурата едва от фазата, в която е допусната тази нередност (15). Това предполага по-специално, че ако актът, приет за приключване на административна процедура, бъде отменен, тази отмяна не засяга непременно подготвителните актове, като например отнасящите се до започването на процедура за недопускане на заобикаляне с Регламент(ЕС) № 966/2010.

(14)

В конкретния случай Съдът обяви Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 за невалиден, доколкото е приет в нарушение на процедурата по консултации, посочена в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009. Следователно Комисията има възможност да коригира онези аспекти на Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011, които са довели до отмяната, като същевременно остави непроменени незасегнатите от съдебното решение части (16).

(15)

Поради това Комисията реши да поднови разследването във връзка със заобикаляне на мерките, за да коригира установената от Съда незаконосъобразност.

2.   ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

2.1.   Подновяване на разследването

(16)

С оглед на горепосоченото Комисията подновява разследването във връзка със заобикаляне на мерките по отношение на вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия, което разследване доведе до приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета от 18 юли 2011 г. за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009.

(17)

Подновяването на разследването е ограничено по обхват до изпълнението на решението на Съда по дело C-644/17 Eurobolt. В посоченото съдебно решение установената от Съда незаконосъобразност се отнася до задълженията, произтичащи от процедурата на консултативния комитет, посочена в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 във формулировката му към въпросния момент. Междувременно тази процедура беше заменена с процедурата по разглеждане от комитет, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 (17) (18).

(18)

В това отношение Комисията отбелязва, че по принцип актовете на Европейският съюз се приемат в съответствие с процедурните правила, които са в сила към момента на приемането им. Независимо от това, именно поради отмяната на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 във формулировката му към момента на въпросното разследване, производства като настоящото подновяване на разследването във връзка със заобикаляне на мерките, започнато съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, може, считано от отмяната на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 във формулировката му, приложима към момента на приемането на Регламент (ЕС) № 723/2011, да приключат въз основа на процедурата на комитет, действаща понастоящем по отношение на налагането на антидъмпингови мерки (19). Съгласно член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, изменен и кодифициран в Регламент (ЕС) 2016/1036 (20), процедурата, която трябва да се следва за целите на настоящото подновяване, е посочената в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(19)

Тъй като в този конкретен случай становището, представено от Eurobolt в качеството му на заинтересовано лице по разследването, открито от Комисията на основание член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, не е било надлежно съобщено правилно на консултативния комитет, Комисията възнамерява да анализира въпросното становище (както и всяка допълнителната информация, предоставена от заинтересованите страни, както е предвидено в точка 2.2) и да отрази резултата от този анализ в предложението, което да се представи на комитета.

(20)

Впоследствие Комисията ще проведе консултация с комитета въз основа на процедурата по разглеждане, установена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011, както е посочено в член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036, не по-късно от 14 дни преди заседанието на посочения комитет. С това се цели да се даде възможност на правителствата на държавите членки да се запознаят с цялата свързана със становищата относима информация, така че тези правителства да могат чрез вътрешни и външни консултации да определят позиция, за да се защитят специфичните интереси на всяко от тях.

2.2.   Писмени изявления

(21)

Заинтересованите страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа, по въпроси, отнасящи се до подновяването на разследването, в срок до 20 работни дни от дата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

2.3.   Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

(22)

Заинтересованите страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до подновяването на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация с тези страни.

2.4.   Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на кореспонденция

(23)

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, следва да не бъде обект на авторско право. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторско право на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

(24)

Всички писмени изявления и кореспонденция, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (21).

(25)

В съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (22) от заинтересованите страни, които предоставят обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят обобщения с неповерителен характер, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

(26)

Заинтересованите страни се приканват да представят всички изявления и да подават всички искания чрез електронна поща или чрез платформата TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23), включително сканирани пълномощни и удостоверения. Чрез използване на електронна поща или на TRON.tdi заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Неоказване на съдействие

(27)

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(28)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

(29)

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

(30)

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това няма да се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

2.6.   Служител по изслушванията

(31)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

(32)

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще разгледа основанията за исканията. Тези изслушвания следва да се провеждат само ако въпросите не са своевременно уредени със службите на Комисията.

(33)

Всяко искане трябва да се представи навреме и експедитивно, за да не се възпрепятства правилното протичане на процедурите. За тази цел заинтересованите страни следва да поискат намесата на служителя по изслушванията във възможно най-кратък срок след настъпването на събитието, което оправдава тази намеса. При подаване на искания за изслушване извън определените срокове служителят по изслушванията ще разгледа също така причините за закъснението, естеството на повдигнатите въпроси, както и въздействието на тези въпроси върху правото на защита, като надлежно вземе предвид интересите за добро администриране и за своевременно приключване на разследването.

(34)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

2.7.   Обработка на личните данни

(35)

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (24).

(36)

Съобщение за защита на личните данни, с което се информират всички физически лица за обработването на личните данни в рамките на предприеманите от Комисията дейности за търговска защита, е на разположение на уебсайта на ГД „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Указания за митническите органи

(37)

На националните митнически органи се дават указания да изчакат публикуването на резултата от подновеното разследване, преди да вземат решение по искания за възстановяване и за опрощаване на мита, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Това публикуване следва по принцип да се направи в срок от девет месеца от датата на публикуване на настоящия регламент.

2.9.   Разгласяване

(38)

Заинтересованите страни ще бъдат информирани впоследствие за основните факти и съображения, въз основа на които се предвижда да бъде изпълнено решението, и ще им бъде предоставена възможност да представят коментари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Комисията подновява разследването във връзка със заобикаляне на мерките по отношение на вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия, което разследване доведе до приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета от 18 юли 2011 г. за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009.

Член 2

Националните митнически органи изчакват публикуването на резултата от подновеното разследване, преди да вземат решение по искания за възстановяване и за опрощаване на мита, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Известие за образуване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои скрепителни елементи от стомана или желязо с произход от Китайската народна република (ОВ C 267, 9.11.2007 г., стр. 31).

(3)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1). Последната консолидирана версия на основния регламент понастоящем фигурира в Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).

(4)  Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета от 26 януари 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (ОВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 966/2010 на Комисията от 27 октомври 2010 г. за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, чрез вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращан от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на тези елементи (ОВ L 282, 28.10.2010 г., стр. 29).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета от 18 юли 2011 г. за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009 върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия (ОВ L 194, 26.7.2011 г., стр. 6).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/278 на Комисията от 26 февруари 2016 г. за отмяна на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, чийто обхват бе разширен с включването на вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, независимо дали са с деклариран произход от Малайзия (ОВ L 52, 27.2.2016 г., стр. 24).

(8)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(9)  Решение на Съда от 3 юли 2019 г. по дело C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, точка 33.

(10)  Пак там, точка 40.

(11)  Пак там, точка 42.

(12)  Пак там, точка 43.

(13)  Пак там, точка 51.

(14)  Решение на Съда от 15 март 2018 г. по дело C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, точка 73. вж. също решение на Съда от 19 юни 2019 г. по дело C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, точка 43.

(15)  Пак там, точка 74; вж. също решение на Съда от 19 юни 2019 г. по дело C-612/16 P&J Clark International, EU:C:2019:508, точка 43.

(16)  Решение на Съда от 3 октомври 2000 г. по дело C-458/98 Industrie des poudres sphériques/Съвет, ECLI:EU:C:2000:531, точки 80—85.

(17)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(18)  Вж. в това отношение Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2014 г. за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1).

(19)  Решение на Съда от 15 март 2018 г. по дело C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, точки 44—55.

(20)  Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).

(21)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(22)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(23)  За достъп до платформата TRON.tdi заинтересованите страни трябва да имат профил в EU login. Пълни инструкции за начина на регистриране и на използване на електронната платформа TRON.tdi са на разположение на адрес https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf .

(24)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


27.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1375 НА КОМИСИЯТА

от 26 август 2019 година

за изменение за 305-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от предвиденото в същия регламент замразяване на финансови средства и икономически ресурси.

(2)

На 20 август 2019 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени едно вписване в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 август 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета се изменя, както следва:

Идентификационните данни за следното вписване в категорията „Физически лица“ се изменят, както следва:

„BAH AG MOUSSA (Надеждни псевдоними: а) Ag Mossa, б) Ammi Salim). Гражданство: малийско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 14.8.2019 г.“ се заменя със следното:

„BAH AG MOUSSA (надеждни псевдоними: а) Ag Mossa, б) Ammi Salim). Дата на раждане: а) 1.1.1958 г., б) 31.12.1952 г., в) 28.10.1956 г. Гражданство: малийско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 14.8.2019 г.“