ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 209

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
9 август 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1337 на Съвета от 8 август 2019 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/24

1

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1338 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1339 на Комисията от 8 август 2019 година за предоставяне на преходен период за използване на защитеното наименование за произход Cidre Cotentin/Cotentin (ЗНП)

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1340 на Съвета от 8 август 2019 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

10

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1341 на Съвета от 8 август 2019 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение (ОВППС) 2019/25

15

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата от 12 юни 2019 година относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на Агенцията

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/804 на Комисията от 17 май 2019 година за подновяване на разрешението за употреба на органичната форма на селен, получена от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, и на селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, като фуражни добавки за всички видове животни и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1750/2006 и (ЕО) № 634/2007 ( ОВ L 132, 20.5.2019 г. )

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1337 НА СЪВЕТА

от 8 август 2019 година

за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/24

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 8 януари 2019 г. Съветът прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/24 (2) за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, с който се създава актуализиран списък на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001 („списъкът“).

(2)

Съветът представи на всички лица, групи и образувания изложение на основанията за включването им в списъка, когато това беше осъществимо на практика.

(3)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, Съветът информира лицата, групите и образуванията в списъка, че е решил те да продължат да бъдат включени в него. Съветът информира също така засегнатите лица, групи и образувания за възможността да поискат изложение на основанията на Съвета за включването им в списъка, в случай че подобно изложение още не им е било предоставено.

(4)

Съветът направи преглед на списъка в съответствие с изискванията на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001. При посоченото преразглеждане Съветът взе предвид възраженията, представени му от засегнатите страни, както и актуализираната информация, получена от компетентните национални органи относно статуса на включените в списъка лица и образувания на национално равнище.

(5)

Съветът се увери, че компетентните органи, посочени в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (3) на Съвета, са взели решения по отношение на всички лица, групи и образувания в списъка, че са участвали в терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС. Съветът стигна също така до заключението, че за лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 2580/2001.

(6)

Списъкът следва съответно да бъде актуализиран и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/24 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/24 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/24 на Съвета от 8 януари 2019 г. за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1071 (ОВ L 6, 9.1.2019 г., стр. 2).

(3)  Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ГРУПИТЕ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт №: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

4.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6.3.1955 г. или 15.3.1955 г. в Иран. Ирански и американски гражданин. Паспорт: C2002515 (Иран); Паспорт №: 477845448 (САЩ). № на национален документ за самоличност: 07442833, валиден до 15.3.2016 г. (свидетелство за управление на МПС от САЩ).

5.

ASADI Assadollah, роден на 22.12.1971 г. в Техеран (Иран), ирански гражданин. Ирански дипломатически паспорт №: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu ZUBAIR, като SOBIAR, като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, роден на 22.3.1988 г. в Zaghdraiya, Sidon, Ливан, канадски гражданин. Паспорт №: JX446643 (Канада).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, роден на 6.8.1962 г. в Техеран (Иран), ирански гражданин. Паспорт №: D9016290, валиден до 4.2.2019 г.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID, като SALWWAN, Samir), Ливан, роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан.

10.

MELIAD, Farah, роден на 5.11.1980 г. в Сидни (Австралия), австралийски гражданин. Паспорт №: M2719127 (Австралия).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith и като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, Паспорт № 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (известен също като Sinan), роден на 13.10.1976 г. в Pülümür (Турция).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala'i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla'i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif и като Yusuf Abu-al-Karkh), роден приблизително през 1957 г. в Иран. Адреси: (1) Kermanshah, Иран, (2) военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

14.

SHAKURI Ali Gholam, роден около 1965 г. в Техеран, Иран.

15.

SOLEIMANI Qasem (известен също като Ghasem Soleymani, като Qasmi Sulayman, като Qasem Soleymani, като Qasem Solaimani, като Qasem Salimani, като Qasem Solemani, като Qasem Sulaimani, като Qasem Sulemani), роден на 11.3.1957 г. в Иран. Ирански гражданин. паспорт: 008827 (ирански, дипломатически), издаден през 1999 г. Длъжност: генерал-майор.

II.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Abu Nidal Organisation“ — „ANO“ (Организация „Абу Нидал“) (известна също като „Fatah Revolutionary Council“ („Революционен съвет на Фатах“), като „Arab Revolutionary Brigades“ („Арабски революционни бригади“), като „Black September“ („Черен септември“), като „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ („Революционна организация на мюсюлманите социалисти“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Бригади на мъчениците от Ал-Акса“).

3.

„Al-Aqsa e.V“. (Сдружение „Ал-Акса“).

4.

„Babbar Khalsa“ („Бабар Калса“)

5.

Communist Party of the Philippines („Комунистическа партия на Филипините“), включително New People's Army — NPA, Philippines („Нова народна армия — Филипини“)

6.

Дирекция за вътрешна сигурност на Министерството на разузнаването и сигурността на Иран

7.

„ДЖАМАА ИСЛЯМИЯ“ (известна също като „Ал-Джамаа ал-Ислямия“) (Islamic Group – IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi — IBDA-C („Фронт на великите ислямски източни воини“)

9.

„ХАМАС“ (включително Hamas-Izz al-Din-al-Qassem)

10.

Hizballah Military Wing (Военно крило на ливанската „Хизбула“) (известно също като Hezbollah Military Wing, като Hizbullah Military Wing, като Hizbollah Military Wing, като Hezballah Military Wing, като Hisbollah Military Wing, като Hizbu'llah Military Wing, като Hizb Allah Military Wing и като Jihad Council, както и всички единици на негово подчинение, включително Организацията за външна сигурност).

11.

Hizbul Mujahideen — HM („Муджахидини на Хизбула“).

12.

Khalistan Zindabad Force — KZF („Силата на Калистан Зиндабад“).

13.

Kurdistan Workers' Party — PKK („Кюрдска работническа партия“) (известна също като KADEK и като KONGRA-GEL).

14.

Liberation Tigers of Tamil Eelam — LTTE („Тигри за освобождение на Тамил Илам“).

15.

Ejército de Liberación Nacional („Национална армия за освобождение“).

16.

Palestinian Islamic Jihad — PIJ („Палестински ислямски джихад“).

17.

Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP („Народен фронт за освобождение на Палестина“).

18.

Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command („Народен фронт за освобождение на Палестина — Главно командване“) (известен също като PFLP — General Command).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (известна също като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“), като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“)

20

Sendero Luminoso — SL („Сияйната пътека“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (известна също като „Соколи за свободата на Кюрдистан“ и като „Ястреби за свободата на Кюрдистан“).


9.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1338 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 1, букви а), г), д) и и), член 11, параграф 3 и член 12, параграфи 3 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията (2) се установява списък на Съюза на разрешените вещества, които могат да бъдат използвани при производството на пластмасови материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

(2)

След последното изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) публикува научно становище относно позволените употреби на вече разрешено вещество, което може да се използва в материалите, предназначени за контакт с храни. С цел да се гарантира, че Регламент (ЕС) № 10/2011 отразява най-новите констатации на Органа, посоченият регламент следва да бъде изменен.

(3)

Въз основа на две научни становища (3) (4), публикувани от Органа, веществото поли((R)-3-хидроксибутират-ко-(R)-3-хидроксихексаноат) (вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 1059, CAS номер 147398-31-0) бе разрешено с Регламент (ЕС) 2019/37 на Комисията (5) за използване самостоятелно или смесено с други полимери в контакт със сухи или твърди храни, за които в таблица 2 от приложение III към Регламент (ЕС) № 10/2011 е определен моделен разтвор Е. Органът прие ново положително научно становище (6) за разширяване на използването на това вещество самостоятелно или смесено с други полимери при производството на пластмаси, предназначени за контакт с всички видове храни. В посоченото становище Органът стигна до заключението, че това вещество не поражда опасения за безопасността на потребителите, ако се използва самостоятелно или смесено с други полимери в контакт с всички видове храни, при условия на контакт от 6 месеца или повече при стайна или по-ниска температура, включително при пълнене с горещи храни или кратко загряване, ако миграцията на всички олигомери с молекулно тегло под 1 000 Da не надвишава 5,0 mg/kg храна или моделен разтвор. Заключението на Органа се основава на най-лошите условия за изпитване на миграцията, посочени в глава 2, точка 2.1.4 от приложение V към Регламент (ЕС) № 10/2011, при условия на дългосрочен контакт (6 месеца или повече) с храни при стайна или по-ниска температура. В съответствие с разпоредбите на глава 2, точка 2.1.5 от приложение V към посочения регламент, тези най-лоши условия за изпитване на миграцията също така се отнасят и за условията на контакт до 6 месеца при стайна или по-ниска температура. Поради тази причина използването на това вещество самостоятелно или смесено с други полимери при производството на пластмаси, предназначени за контакт с всички видове храни, при условия на контакт до 6 месеца при стайна или по-ниска температура, включително при пълнене с горещи храни или кратко загряване, също не поражда опасения за безопасността на потребителите, ако миграцията на всички олигомери с молекулно тегло под 1 000 Da не надвишава 5,0 mg/kg храна или моделен разтвор. В посоченото становище Органът също така потвърди, че допустимата граница на специфична миграция от 0,05 mg/kg храна, определена за продукта от разграждането кротонова киселина в предишното разрешение на веществото от материал, предназначен за контакт с храни, № 1059, следва да се прилага и при това разширено използване. Поради това вписването за това вещество в точка 1, таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 следва да включва употребите на това вещество с всички видове храни и при всякакви условия, в колона 10 от тази таблица.

(4)

В предвиденото в настоящия регламент разрешение за използването на вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 1059 се изисква общата миграция на всички олигомери с молекулно тегло под 1 000 Da да не надвишава 5,0 mg/kg храна или моделен разтвор. Тъй като аналитичните методи за определяне на миграцията на тези олигомери са сложни, компетентните органи невинаги разполагат с описание на тези методи. Без това описание те не могат да проверят съответствието на миграцията на олигомери от материала или предмета с границата на миграция на тези олигомери. Следователно търговските оператори, които пускат на пазара крайни предмети или материали, съдържащи посоченото вещество, следва да предоставят в удостоверяващата документация, посочена в член 16 от Регламент (ЕС) № 10/2011, описание на метода и проба за калибриране, ако методът го изисква.

(5)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Предназначените за контакт с храни материали и предмети от пластмаси, които са в съответствие с Регламент (ЕС) № 10/2011 в редакцията му преди влизането в сила на настоящия регламент, могат да бъдат пускани на пазара до 29 август 2020 г. и могат да останат на пазара до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(5):4464.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(7):5326.

(5)  Регламент (ЕС) 2019/37 на Комисията от 10 януари 2019 г. за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 88).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019; 17(1):5551.


ПРИЛОЖЕНИЕ

се изменя, както следва:

В приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 вписването в таблица 1 относно вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 1059 се заменя със следното:

„1059

 

147398-31-0

поли((R)-3-хидроксибутират-ко-(R)-3-хидроксихексаноат)

не

да

не

 

(35)

Да се използва единствено самостоятелно или смесено с други полимери в контакт с всички видове храни при условия на контакт до 6 месеца и/или от 6 месеца или повече при стайна или по-ниска температура, включително при пълнене с горещи храни или кратко загряване. Миграцията на всички олигомери с молекулно тегло под 1 000 Da не трябва да надвишава 5,0 mg/kg храна.

(23)“


9.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1339 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2019 година

за предоставяне на преходен период за използване на защитеното наименование за произход „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 15, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, получено на 16 ноември 2016 г., френските власти уведомиха Комисията, че дружеството Cidrerie de la Brique, с адрес 23, Route de la Brique, 50700 Saint-Joseph, което законно и непрекъснато е предлагало на пазара разглеждания продукт под наименованието „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ в продължение на повече от пет години, се е отзовало в рамките на националната процедура за предявяване на възражения. Като има предвид, че предприятието отговаря на условията, предвидени в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, френските власти поискаха от Европейската комисия да му предостави преходен период до 30 юни 2020 г.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/939 (2) Комисията регистрира наименованието „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (ЗНП) в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания без да предостави на дружеството Cidrerie de la Brique преходния период по член 15, параграф 1, поискан от френските власти. Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/939 влезе в сила на 23 юли 2018 г.

(3)

С писма, изпратени по електронна поща, от 10 и 12 април 2019 г. френските власти представиха подробно условията за допустимост на дружеството Cidrerie de la Brique за предоставяне на преходен период по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и отново поискаха от Комисията да предостави посочения преходен период.

(4)

Въпросното дружество, установено в рамките на географския район, определен в спецификацията на защитеното наименование за произход „Cidre Cotentin“/„Cotentin“, не прилага спецификацията на защитеното наименование и следователно би нарушила член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, ако използва посоченото по-горе наименование.

(5)

Следователно дружеството Cidrerie de la Brique отговаря на условията по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 за получаване на право на преходен период за използване на законно основание на търговското наименование след неговата регистрация. Ето защо следва да му се предостави преходен период до 30 юни 2020 г., през който да има право да използва защитеното наименование „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (ЗНП).

(6)

Тъй като наименованието е защитено от 23 юли 2018 г., като това е датата на влизане в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/939 за вписване на наименованието „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (ЗНП), е необходимо да се удължи с обратна сила разрешението за използване на защитеното наименование до тази дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по качеството на селскостопанските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Cidrerie de la Brique, с адрес 23, Route de la Brique, 50700 Saint-Joseph, се разрешава да използва регистрираното наименование „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (ЗНП) за преходен период до 30 юни 2020 г.

Този преходен период се прилага с обратна сила, считано от 23 юли 2018 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 8 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343 от 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/939 на Комисията от 26 юни 2018 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (ЗНП)] (ОВ L 166, 3.7.2018 г., стр. 3).


РЕШЕНИЯ

9.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/10


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/1340 НА СЪВЕТА

от 8 август 2019 година

за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 19 януари 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/77 (1) за назначаване на г-н Lars-Gunnar WIGEMARK за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Босна и Херцеговина. Мандатът на СПЕС изтича на 31 август 2019 г.

(2)

Г-н Johann SATTLER следва да бъде назначен за СПЕС в Босна и Херцеговина за периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2021 г.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Г-н Johann SATTLER се назначава за специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина за периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2021 г. Съветът може да реши мандатът на СПЕС да бъде прекратен предсрочно въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на следните цели на политиката на Съюза в Босна и Херцеговина:

а)

непрекъснат напредък в процеса на стабилизиране и асоцииране;

б)

гарантиране на стабилна, надеждна, мирна, мултиетническа и обединена Босна и Херцеговина, която да живее в мирно сътрудничество със своите съседи; и

в)

гарантиране, че Босна и Херцеговина е трайно ориентирана към членство в Съюза след публикуването на 29 май 2019 г. на становището на Комисията относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз.

2.   Съюзът ще продължи да подкрепя и изпълнението на Общото рамково споразумение за мир в Босна и Херцеговина.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

а)

да предоставя съвети от страна на Съюза и да подпомага политическия процес, по-специално чрез насърчаване на диалога между различните равнища на управление;

б)

да осигурява последователността и съгласуваността на действията на Съюза;

в)

да улеснява напредъка по политическите и икономическите приоритети и приоритетите на Съюза, по-специално чрез насърчаване на по-нататъшната работа по координационния механизъм по въпросите на Съюза и продължаване на прилагането на „Европейската програма за реформа“;

г)

да оказва подкрепа за националните усилия в съответствие с европейските стандарти за прилагане на резултатите от изборите;

д)

да наблюдава и да съветва с органите на изпълнителната и законодателната власт на всички равнища на управление в Босна и Херцеговина и да осъществява контакти с властите и политическите партии в Босна и Херцеговина;

е)

да осигурява изпълнението на усилията на Съюза във всички дейности в областта на правовата държава и реформата в сектора на сигурността, да насърчава цялостната координация и да осигурява на място политическа ориентация на усилията на Съюза за справяне с организираната престъпност, корупцията и тероризма и в тази връзка да предоставя на ВП и Комисията оценки и съвети, според необходимостта;

ж)

да оказва подкрепа за по-силно и по-ефективно взаимодействие между наказателното правосъдие и полицията в Босна и Херцеговина, както и на инициативи, чиято цел е укрепването на ефективността и безпристрастността на правораздавателните институции, по-специално на структурирания диалог относно правосъдието;

з)

без да се засяга военната верига на командване, да дава на командващия силите на ЕС политически напътствия по военни въпроси с местно политическо измерение, по-специално по отношение на чувствителни по характер операции и на отношенията с местните власти и с местните медии; да се консултира с командващия силите на ЕС, преди да предприеме политически действия, които могат да окажат въздействие върху свързаното със сигурността положение, и да координира съгласуваността на посланията до местните власти и до други международни организации; да допринася за консултациите по стратегическия преглед на EUFOR/ALTHEA;

и)

да координира и изпълнява комуникационните дейности на Съюза по въпроси на ЕС, насочени към обществеността в Босна и Херцеговина;

й)

да насърчава процеса на интеграция в Съюза чрез целенасочена публична дипломация и информационни дейности на Съюза, предназначени да осигурят по-широко разбиране и подкрепа от страна на обществеността в Босна и Херцеговина по свързани със Съюза въпроси, включително чрез ангажиране на местните представители на гражданското общество;

к)

да допринася за развитието и утвърждаването на зачитането на правата на човека и основните свободи в Босна и Херцеговина в съответствие с политиката на ЕС за правата на човека и насоките на ЕС относно правата на човека;

л)

да работи със съответните органи на Босна и Херцеговина за оказване на пълно съдействие от тяхна страна на Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали;

м)

в съответствие с процеса на интеграция в Съюза да съветва, подпомага, улеснява и наблюдава политическия диалог по необходимите конституционни и съответни законодателни промени;

н)

да поддържа тесни контакти и да се консултира редовно с върховния представител на ООН за Босна и Херцеговина и с други международни организации, работещи в страната; във връзка с това да информира Съвета за дискусиите на място относно международното присъствие в страната, включително Службата на върховния представител на ООН за Босна и Херцеговина;

о)

да съветва ВП, според необходимостта, относно физическите и юридическите лица, на които биха могли да бъдат наложени ограничителни мерки с оглед на обстановката в Босна и Херцеговина;

п)

без да се засягат приложимите вериги на командване, да помага за гарантиране на съгласуваното прилагане на място на всички инструменти на Съюза с цел постигане на целите на политиката на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мандата на СПЕС разходи за периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2021 г., възлиза на 13 700 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Няма ограничения за участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за обществени поръчки от страна на СПЕС. Освен това, по отношение на стоките, закупени от СПЕС, не се прилагат правила за произход.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Сформиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. В екипа се включват експерти по конкретни въпроси на политиката в съответствие с изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно актуална информация на Съвета и Комисията за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители към СПЕС. Възнаграждението на такива командировани служители се поема съответно от държавата членка, от заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат да бъдат командировани и към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят съответно с приемащите страни. Държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие за тази цел.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъп на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или държавите членки по целесъобразност осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки в съответствие с мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

а)

изготвя конкретен план за сигурността въз основа на насоки от страна на ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлява инциденти, свързани със сигурността, и изготвя план на мисията за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск в съответствие с условията на района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който СПЕС отговаря, въз основа на степента на риск, определена от ЕСВД за този район;

г)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефикасността на действията на Съюза и спомага за съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с цел да бъдат постигнати целите на политиката на Съюза. Действията на СПЕС се координират с действията на Комисията, както и с действията на другите СПЕС в същия регион, когато това е целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза в региона и с ръководителите на мисии на държавите членки. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС също така осъществява връзка на място с участниците на международно и регионално ниво и по-специално работи в Босна и Херцеговина в тясна координация с върховния представител на ООН за Босна и Херцеговина.

3.   В подкрепа на операциите на Съюза по управление на кризи СПЕС, заедно с други участници от страна на Съюза на място, подобрява разпространението и предоставянето на информация от тези участници от страна на Съюза на място, с оглед на постигането на висока степен на обща осведоменост и оценка на ситуацията.

Член 13

Помощ във връзка с претенции

СПЕС и персоналът на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимите елементи за отговор на претенциите и задълженията, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС в Босна и Херцеговина, оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други форми на приноса на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. Всяка година СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията доклад за постигнатия напредък до края на октомври, както и изчерпателен доклад за изпълнението на мандата до края на май.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 септември 2019 г.

Съставено в Брюксел на 8 август 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  Решение (ОВППС) 2015/77 на Съвета от 19 януари 2015 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ОВ L 13, 20.1.2015 г., стр. 7).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


9.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/15


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/1341 НА СЪВЕТА

от 8 август 2019 година

за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение (ОВППС) 2019/25

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 декември 2001 г. Съветът прие Обща позиция 2001/931/ОВППС (1).

(2)

На 8 януари 2019 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2019/25 (2) за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС („списъка“).

(3)

В съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС е необходим редовен преглед на имената на лицата, групите и образуванията в списъка, за да се гарантира, че има основания за оставането им в него.

(4)

В настоящото решение се съдържат резултатите от извършения от Съвета преглед на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС.

(5)

Съветът се увери, че компетентните органи, посочени в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, са взели решения по отношение на всички лица, групи и образувания в списъка, че са участвали в терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС. Съветът стигна също така до заключението, че за лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в тях.

(6)

Списъкът следва да бъде съответно актуализиран и Решение (ОВППС) 2019/25 следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение (ОВППС) 2019/25 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 август 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93).

(2)  Решение (ОВППС) 2019/25 на Съвета от 8 януари 2019 г. за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1084 (ОВ L 6, 9.1.2019 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ГРУПИТЕ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт №: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

4.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6.3.1955 г. или 15.3.1955 г. в Иран. Ирански и американски гражданин. Паспорт: C2002515 (Иран); паспорт №: 477845448 (САЩ). Номер на национален документ за самоличност: 07442833, валиден до 15.3.2016 г. (свидетелство за управление на МПС от САЩ).

5.

ASADI Assadollah, роден на 22.12.1971 г. в Техеран (Иран), ирански гражданин. Ирански дипломатически паспорт №: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu ZUBAIR, като SOBIAR, като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, роден на 22.3.1988 г. в Zaghdraiya, Sidon, Ливан, канадски гражданин. Паспорт №: JX446643 (Канада).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, роден на 6.8.1962 г. в Техеран (Иран), ирански гражданин. Паспорт №: D9016290, валиден до 4.2.2019 г.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID, като SALWWAN, Samir), Ливан, роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан.

10.

MELIAD, Farah, роден на 5.11.1980 г. в Сидни (Австралия), австралийски гражданин. Паспорт №: M2719127 (Австралия).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith и като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт № 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (известен също като Sinan), роден на 13.10.1976 г. в Pülümür (Турция).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala'i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla'i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif и като Yusuf Abu-al-Karkh), роден приблизително през 1957 г. в Иран. Адреси: (1) Kermanshah, Иран, (2) военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

14.

SHAKURI Ali Gholam, роден около 1965 г. в Техеран, Иран.

15.

SOLEIMANI Qasem (известен също като Ghasem Soleymani, като Qasmi Sulayman, като Qasem Soleymani, като Qasem Solaimani, като Qasem Salimani, като Qasem Solemani, като Qasem Sulaimani, като Qasem Sulemani), роден на 11.3.1957 г. в Иран. Ирански гражданин. Паспорт: 008827 (ирански, дипломатически), издаден през 1999 г. Длъжност: генерал-майор.

II.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Abu Nidal Organisation“ — „ANO“ (Организация „Абу Нидал“) (известна също като „Fatah Revolutionary Council“ („Революционен съвет на Фатах“), като „Arab Revolutionary Brigades“ („Арабски революционни бригади“), като „Black September“ („Черен септември“), като „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ („Революционна организация на мюсюлманите социалисти“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Бригади на мъчениците от Ал-Акса“).

3.

„Al-Aqsa e.V“. (Сдружение „Ал-Акса“).

4.

„Babbar Khalsa“ („Бабар Калса“)

5.

Communist Party of the Philippines („Комунистическа партия на Филипините“), включително New People's Army — NPA, Philippines („Нова народна армия — Филипини“)

6.

Дирекция за вътрешна сигурност на Министерството на разузнаването и сигурността на Иран

7.

„Джамаа Ислямия“ (известна също като „Ал-Джамаа ал-Ислямия“) (Islamic Group – IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi — IBDA-C („Фронт на великите ислямски източни воини“)

9.

„Хамас“ (включително Hamas-Izz al-Din-al-Qassem)

10.

Hizballah Military Wing (Военно крило на ливанската „Хизбула“) (известно също като Hezbollah Military Wing, като Hizbullah Military Wing, като Hizbollah Military Wing, като Hezballah Military Wing, като Hisbollah Military Wing, като Hizbu'llah Military Wing, като Hizb Allah Military Wing и като Jihad Council, както и всички единици на негово подчинение, включително Организацията за външна сигурност).

11.

Hizbul Mujahideen — HM („Муджахидини на Хизбула“).

12.

Khalistan Zindabad Force — KZF („Силата на Калистан Зиндабад“).

13.

Kurdistan Workers' Party — PKK („Кюрдска работническа партия“) (известна също като KADEK и като KONGRA-GEL).

14.

Liberation Tigers of Tamil Eelam — LTTE („Тигри за освобождение на Тамил Илам“).

15.

Ejército de Liberación Nacional („Национална армия за освобождение“).

16.

Palestinian Islamic Jihad — PIJ („Палестински ислямски джихад“).

17.

Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP („Народен фронт за освобождение на Палестина“).

18.

Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command („Народен фронт за освобождение на Палестина — Главно командване“) (известен също като PFLP — General Command).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (известна също като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“), като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“)

20

Sendero Luminoso — SL („Сияйната пътека“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (известна също като „Соколи за свободата на Кюрдистан“ и като „Ястреби за свободата на Кюрдистан“).

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

9.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/19


РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

от 12 юни 2019 година

относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на Агенцията

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (1), и по-специално член 25 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (2),

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 2, параграф 3 и член 30 от приложение IX към него, както и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз,

като взе предвид Правилата за прилагане на ЕМА относно провеждането на административни разследвания и дисциплинарни производства от 8 юни 2012 г. (3),

като взе предвид Насоките на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), издадени на 18 декември 2018 г., и уведомлението до ЕНОЗД за целите на член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725,

след консултация с комитета по персонала,

като има предвид, че:

(1)

Европейската агенция по лекарствата („ЕМА“ или „Агенцията“) е създадена с Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) за координирането на наличните научни ресурси, предоставени на нейно разположение от държавите членки за целите на оценката, контрола и фармакологичната бдителност на лекарствените продукти;

(2)

Агенцията провежда административни разследвания и дисциплинарни производства в съответствие с правилата, установени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, Агенцията може също така да извършва предварителни дейности, свързани със случаи на потенциални нередности, докладвани на OLAF (в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013), да обработва случаи на подаване на сигнали за нередности, да провежда процедури (официални и неофициални), свързани с тормоз, да обработва вътрешни и външни жалби, да извършва вътрешни одити и да провежда разследвания чрез длъжностното лице по защита на данните в съответствие с член 45, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и разследвания в областта на сигурността (ИТ), осъществявани на вътрешно равнище или с външно участие (напр. екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС — CERT-EU);

(3)

Агенцията обработва няколко категории лични данни, например данни за установяване на самоличност, данни за връзка, професионални данни. Европейската агенция по лекарствата, представлявана от своя изпълнителен директор, носи отговорност в качеството си на администратор на данни. На вътрешно равнище ръководителят на отдел „Администрация и корпоративно управление“ е определен да действа чрез делегиране на правомощия като администратор на данни по отношение на дейностите, обхванати от настоящото решение (наричан по долу за целите на настоящото решение „администратор“). Ако административното разследване или дисциплинарното производство се отнася до ръководителя на отдел „Административно и корпоративно управление“, за това съответно разследване или производство функциите на администратор се поемат от заместник-изпълнителния директор. Личните данни се съхраняват в електронен файл и на хартиен носител. Информацията на хартиен носител се съхранява в заключен шкаф, който е достъпен само за членовете на персонала, упълномощени от висшето ръководство. Електронните файлове се съхраняват в сигурна електронна среда, която е проектирана и поддържана с цел предотвратяване на случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, прехвърляне и неразрешено разкриване на лични данни, или даване на достъп до тях, към вътрешни и външни партньори, които нямат разрешение за достъп до такива данни;

(4)

Обработваните лични данни се запазват в съответствие с член 13 от Правилата за прилагане на ЕМА относно провеждането на административни разследвания и дисциплинарни производства от 8 юни 2012 г., както е обяснено в член 2, параграф 3 от настоящото решение;

(5)

Настоящото решение относно вътрешните правила следва да се прилага към всички операции по обработване, извършвани от Агенцията при провеждане на нейните административни разследвания и дисциплинарни производства, както и при извършване на предварителни дейности, свързани със случаи на потенциални нередности, докладвани на OLAF, обработване на случаи на подаване на сигнали за нередности, провеждане на процедури (официални и неофициални), свързани с тормоз, обработване на вътрешни и външни жалби, извършване на вътрешни одити и провеждане на разследвания чрез длъжностното лице по защита на данните в съответствие с член 45, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и на разследвания в областта на сигурността (ИТ), осъществявани на вътрешно равнище или с външно участие (напр. CERT-EU). Настоящото решение следва да се прилага към операции по обработване, извършвани преди започване на горепосочените процедури, по време на тези процедури и по време на наблюдението на последващите действия във връзка с резултата от тези процедури.

(6)

Настоящото решение относно вътрешните правила следва да се прилага и за дейностите, свързани със съдействието и сътрудничеството, предоставяни от Агенцията извън нейните административни разследвания на други институции, органи, служби и агенции на Съюза, компетентни органи на държавите членки и международни организации с цел защита на техните операции по обработване; както и дейности, свързани със сътрудничеството с институциите и органите на ЕС и предаването на информация към тях относно административно разследване или дисциплинарно производство. За тази цел Агенцията следва да се консултира с тези институции, органи, служби, агенции, компетентни органи или организации относно съответните основания за налагането на ограничения, както и за необходимостта и пропорционалността на ограниченията;

(7)

Агенцията следва да обосновава причините, поради които ограниченията са строго необходими и пропорционални в демократично общество, както и да гарантира, че са съобразени с характера на основните права и свободи;

(8)

В тази рамка Агенцията е длъжна да спазва във възможно най-голяма степен основните права на субектите на данни по време на посочените по-горе процедури, по-специално, но не само, тези, свързани с правото на достъп и коригиране и правото на изтриване, както е заложено в Регламент (ЕС) 2018/1725;

(9)

Същевременно Агенцията може да има задължението да отсрочва информирането относно правата на субекта на данни или на други субекти на данни, за да защити по-специално собствените си разследвания и процедури, разследванията и производствата на други публични органи, както и правата на други лица, свързани с нейните разследвания и процедури;

(10)

Следователно Агенцията може да отсрочи информирането с цел да защити своите административни разследвания и дисциплинарни производства и разследванията и производствата на други публични органи, както и за да защити самоличността на информаторите и другите лица, които участват в процедурите, включително лицата, подаващи сигнали за нередности, и свидетелите, за които не следва да има отрицателни последици във връзка с тяхното сътрудничество. По-специално в член 5, параграф 3 от Правилата за прилагане на ЕМА относно провеждането на административни разследвания и дисциплинарни производства от 8 юни 2012 г. е предвидено задължението за информиране на всеки член на персонала, който може лично да участва в разследване, при условие че това уведомяване не възпрепятства разследването. Това представлява ограничение на прилагането на правата на субектите на данни, по-специално на предвидените в членове 14—21, 35 и 36 от Регламент (ЕС) 2018/1725. Поради това в съответствие с член 25 от същия регламент се определят вътрешни правила, за да се гарантира, че подобно ограничение е съобразено със същността на основните права и свободи и представлява необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество;

(11)

Съгласно член 25, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725 администраторът на лични данни може да отложи или да се въздържи да предостави информация на субекта на данни за причините за прилагането на ограничение, ако предоставянето на тази информация би изложило по някакъв начин на риск целта на ограничението. За да се гарантира, че правото на субекта на данни съгласно членове 16 и 35 от Регламент (ЕС) 2018/1725 да бъде информиран е ограничено само докато са в сила причините за отлагането, Агенцията следва редовно да преразглежда своята позиция.

(12)

Когато се прилага ограничаване на правата на други субекти на данни, администраторът на лични данни следва да извършва оценка на база конкретен случай дали съобщаването на ограничението би изложило на риск неговата цел;

(13)

В съответствие с принципа на пропорционалност Агенцията следва да наблюдава редовно (на всеки шест месеца) дали условията, които обосновават конкретно ограничение, все още съществуват; Съответно Агенцията следва да отмени ограничението, когато условията, които обосновават ограничението, вече не са приложими;

(14)

Агенцията следва да се консултира с длъжностното лице по защита на данните („ДЛЗД“) в момента на отсрочване на информирането или когато се прилага друго ограничение на правата на субектите на данни, както и при оценката на условията за това дали ограничението все още е обосновано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящото решение се определят правилата във връзка с условията, при които Агенцията в рамките на административните разследвания и дисциплинарните производства може, когато уведомява OLAF за случаи в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, да ограничи в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725 прилагането на правата, залегнали в членове 14—21, член 35 и член 36, както и член 4, доколкото неговите разпоредби съответстват на правата и задълженията, предвидени в членове 14—21.

2.   Настоящото решение се прилага към операциите по обработване на лични данни, извършвани от Агенцията с цел провеждане на административни разследвания и дисциплинарни производства, както и за извършване на предварителни дейности, свързани със случаи на потенциални нередности, докладвани на OLAF (в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013), обработване на случаи на подаване на сигнали за нередности, провеждане на процедури (официални и неофициални), свързани с тормоз, обработване на вътрешни и външни жалби, извършване на вътрешни одити и провеждане на разследвания чрез длъжностното лице по защита на данните в съответствие с член 45, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и на разследвания в областта на сигурността (ИТ), осъществявани на вътрешно равнище или с външно участие (напр. CERT-EU).

Настоящото решение следва да се прилага и за дейностите на Агенцията по съдействие и сътрудничество, предоставяни от Агенцията извън нейните административни разследвания на други институции, органи, служби и агенции на Съюза, компетентни органи на държавите членки и международни организации с цел защита на техните операции по обработване.

Освен това настоящото решение се прилага за дейности, свързани със сътрудничеството с институциите и органите на ЕС и предаването на информация към тях относно административно разследване или дисциплинарно производство, когато такава информация е необходима на получателя, за да прецени основанията за започване на официално разследване или производство.

3.   Агенцията обработва няколко категории лични данни, например данни за установяване на самоличност, данни за връзка, професионални данни. Съответните категории данни могат да бъдат „твърди“ (например административни данни, телефон, частен адрес, електронни съобщения и данни за трафика) и/или „меки“ данни (например доклади за оценка, започване на разследвания, доклади за предварителни разследвания, записи на/протоколи от свидетелски показания и изслушвания в разследвания, социални дейности и поведение на служителите, коментари относно способностите и ефикасността на съответния(те) служител(и) и т.н.).

4.   Категориите субекти на данни, които могат да бъдат предмет на настоящото решение, са служители и бивши служители на Агенцията, т.е. (бивши) срочно наети служители, длъжностни лица/администратори, командировани национални експерти и стажанти, както и (бивши) подизпълнители на Агенцията.

5.   В съответствие с условията, определени в настоящото решение, ограниченията може да се прилагат по отношение на следните права: предоставяне на информация и съобщаване за нарушения на сигурността на личните данни на субектите на данни в съответствие с членове 16 и 35 от Регламент (ЕС) 2018/1725; право на достъп на субекта на данни в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725; право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и уведомяване за коригиране или заличаване в съответствие с член 18, член 19, параграф 1 и членове 20 и 21 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 2

Спецификация по отношение на администраторите на данни и гаранциите

1.   Европейската агенция по лекарствата, представлявана от своя изпълнителен директор, носи отговорност в качеството си на администратор на данни. На вътрешно равнище ръководителят на отдел „Административно и корпоративно управление“ е определен да действа чрез делегиране на правомощия като администратор на данни по отношение на дейностите, обхванати от настоящото решение. Ако административното разследване или дисциплинарното производство се отнася до ръководителя на отдел „Административно и корпоративно управление“, за това съответно разследване или производство функциите на администратор се поемат от заместник-изпълнителния директор.

2.   Личните данни се съхраняват в електронен файл и/или на хартиен носител. Наличните защитни мерки за избягване на нарушения на сигурността на личните данни, изтичане или неразрешено разкриване са следните:

а)

Информацията на хартиен носител се съхранява в заключен шкаф, който е достъпен само за членовете на персонала въз основа на принципа „необходимост от информация“. Също така са въведени система за сигурност на помещенията, политики за управление на вътрешния регистър, обучение на персонала и одити, за да се осигурят подходящи гаранции.

б)

Електронните файлове се съхраняват в сигурна електронна среда, която е проектирана и поддържана с цел предотвратяване на случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, прехвърляне и неразрешено разкриване на лични данни, или даване на достъп до тях, към вътрешни и външни партньори, които нямат разрешение за достъп до такива данни.

в)

Строгите правила за поверителност и професионална тайна, приложими за назначените разследващи лица и/или за всеки, който участва по друг начин в административното разследване или дисциплинарното производство съгласно изискванията на Правилата за прилагане на ЕМА относно провеждането на административни разследвания и дисциплинарни производства от 8 юни 2012 г., както и на Правилника за персонала и Условията за работа, осигуряват високо равнище на защита срещу рискове за правата и свободите на субектите на данни, засегнати от обработването.

г)

В съответствие с принципа за свеждане на данните до минимум Агенцията събира и обработва само лични данни, които са подходящи, относими и са ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Прилагат се допълнителни гаранции, когато се обработват специални категории данни, както и когато се обработват лични данни, свързани с присъди и престъпления или със свързани с тях мерки за сигурност.

3.   Приложимите срокове за съхранение и запазване на данните са следните:

а)

Съгласно член 13 от Правилата за прилагане на ЕМА относно провеждането на административни разследвания и дисциплинарни производства от 8 юни 2012 г., когато няма повдигнато обвинение срещу служителя или когато е повдигнато обвинение, но не са предприети дисциплинарни мерки, информацията на хартиен носител и електронният файл за административното разследване, както и копието в личното досие на първоначалното уведомление до служителя в съответствие с член 5 от същите правила за прилагане, се съхраняват в продължение на 5 години след датата на решението, че не е необходимо повдигането на обвинения или предприемането на дисциплинарни мерки. Тази разпоредба не се прилага за решенията, включени в личното досие на служителя по негово/нейно искане в съответствие с член 1, параграф 3 от приложение IX към Правилника за персонала и член 5, параграф 5 от Правилата за прилагане на ЕМА относно провеждането на административни разследвания и дисциплинарни производства от 8 юни 2012 г. Такова решение се премахва от личното досие само по искане на съответния служител.

б)

Когато има повдигнато обвинение срещу служителя, информацията на хартиен носител и електронният файл, както и копието в личното досие на първоначалното уведомление до служителя, се запазват за срок от 10 години след датата на решението за дисциплинарни мерки. В изключителни случаи, когато е в интерес на Агенцията да запази досието за административното разследване след изтичането на 10-годишния срок, шест месеца преди изтичането на 10-годишния срок се издава мотивирано решение, за което се уведомява съответният служител. В мотивираното решение се посочва допълнителният период, за който се запазва досието за административното разследване. В такива случаи уведомлението в личното досие на служителя също се запазва.

4.   Рискът за правата и свободите на субекта на данни може да доведе до рискове по отношение на правото на зачитане на поверителността на неговите лични съобщения, на правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, както и правото на защита и правото на изслушване. Тези рискове ще бъдат съпоставени с основанията и целите, които обосновават прилагането на ограниченията, предвидени в настоящото решение. Това съпоставяне се документира надлежно и се извършва въз основа на анализ на всеки отделен случай, за да се гарантира, че ограничението се прилага само когато е необходимо и по пропорционален начин, както и в съответствие с правилата, определени в настоящото решение.

Член 3

Ограничения

1.   Съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 всички ограничения се прилагат единствено с цел гарантиране на:

а)

предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и предотвратяването им;

б)

други важни цели от общ интерес на Съюза или на държава членка, по-специално важен интерес на Съюза или на държава членка, включително общественото здраве и социалната сигурност;

в)

вътрешната сигурност на институциите и органите на Съюза, включително техните електронни съобщителни мрежи;

г)

предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регулираните професии;

д)

функция по наблюдението, проверката или регламентирането, свързана, дори само понякога, с упражняването на официални правомощия в случаите, посочени в букви а) до в);

е)

защитата на субекта на данни или на правата и свободите на други лица;

2.   Като специфично прилагане за целите, описани в параграф 1 по-горе, Агенцията може да налага ограничения във връзка с личните данни, обменени със службите на Комисията или други институции, органи, агенции и служби на Съюза, компетентни органи на държавите членки или трети държави или международни организации при следните обстоятелства:

а)

когато упражняването на тези права и задължения би могло да бъде ограничено от службите на Комисията или други институции, органи, агенции и служби на Съюза въз основа на други актове, предвидени в член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, или в съответствие с глава IX от този Регламент, или с учредителните актове на други институции, органи, агенции и служби на Съюза;

б)

когато упражняването на тези права и задължения може да бъде ограничено от компетентните органи на държавите членки въз основа на актовете, посочени в член 23 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (5) или съгласно национални мерки за транспониране на член 13, параграф 3, член 15, параграф 3 или член 16, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (6);

в)

когато упражняването на тези права и задължения може да застраши сътрудничеството на Агенцията с трети държави или международни организации при изпълнението на нейните задачите.

Преди да наложи ограниченията в обстоятелствата, посочени в букви а) и б) от първа алинея, Агенцията се консултира със съответните служби на Комисията, институции, органи, агенции, служби на Съюза или компетентните органи на държавите членки, освен ако за Агенцията не е ясно, че налагането на ограничение е предвидено в един от актовете, посочен в този букви.

3.   В едно демократично общество всички ограничения са необходими и пропорционални и са съобразени с характера на основните права и свободи.

4.   Въз основа на настоящите правила се извършва тест на необходимостта и пропорционалността. Това се документира чрез записка за вътрешна оценка за целите на отчетността за всеки отделен случай.

5.   Ограниченията се наблюдават надлежно и се извършва периодично преразглеждане поне на всеки шест месеца, за да се прецени дали условията, които обосновават конкретно ограничение, все още съществуват.

6.   Ограниченията се премахват веднага щом условията, които ги обосновават, престанат да са приложими, например когато упражняването на правата на субектите на данни (напр. предоставяне на информация за обработката на данни и достъп до досието) вече не застрашава целта на съответното разследване или процедура.

Член 4

Информиране на длъжностното лице по защита на данните и преглед

1.   Администраторът (от името на Агенцията) своевременно информира ДЛЗД на Агенцията, когато ограничава прилагането на правата на субектите на данни в съответствие с настоящото решение, и предоставя достъп до записите и документацията от оценката на необходимостта и пропорционалността на ограничението (включително всички документи, съдържащи основните фактологични и правни елементи). Това изискване се прилага и за всички последващи преразглеждания на ограничението.

2.   ДЛЗД може да изиска писмено от администратора да преразгледа прилагането на ограниченията. Администраторът уведомява писмено ДЛЗД относно резултата от искането за преразглеждане.

3.   Обменът на информация с ДЛЗД по време на цялата процедура се записва и документира писмено.

Член 5

Ограничаване на предоставянето на информация на субектите на данни

1.   Агенцията включва в декларацията за поверителност във връзка с административни разследвания и дисциплинарни производства и публикува на своя интранет сайт информацията относно потенциалното ограничаване на тези права. Информацията обхваща правата, които може да бъдат ограничени, причините за ограничението и потенциалния срок.

2.   Без да се засягат следващите параграфи, в допълнение Агенцията информира своевременно и в писмена форма индивидуално субектите на данни относно техните права по отношение на настоящите или бъдещите ограничения.

3.   Когато Агенцията ограничава изцяло или частично предоставянето на информация на субектите на данни в съответствие с настоящото решение, тя записва причините за ограничението, включително оценката на необходимостта и пропорционалността на ограничението. За тази цел в записа се посочва по какъв начин предоставянето на информацията би застрашило целта на съответното разследване или процедура или би имало неблагоприятно въздействие върху правата и свободите на други лица. Този документ и, ако е приложимо, документите, съдържащи основните фактологични и правни елементи, се регистрират. Те се предоставят на Европейския надзорен орган по защита на данните при поискване.

4.   Ограничението, посочено в параграф 3, продължава да се прилага, докато причините за него продължават да са валидни. Когато причините за ограничението вече не са приложими, Агенцията предоставя на субекта на данни съответната информация и причините за ограничението. Субектите на данни могат да изпращат запитвания до ДЛЗД.

5.   Същевременно Агенцията уведомява субекта на данни за възможността да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време или да потърси защита по съдебен ред пред Съда на Европейския съюз.

6.   Агенцията преразглежда прилагането на ограничението на всеки шест месеца, считано от приемането му, и при приключване на процедурата.

Член 6

Ограничаване на правото на достъп на субектите на данни

1.   Когато субектите на данни поискат достъп до личните си данни, обработвани в контекста на един или повече конкретни случаи или за конкретна операция по обработване, в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725 Агенцията ограничава оценката си на искането единствено до тези лични данни.

2.   Когато ограничава изцяло или частично правото на достъп, посочено в член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725, Агенцията предприема следните стъпки:

а)

в отговора си на съответното искане информира засегнатия субект на данни за приложеното ограничение и за принципните причини за него, доколкото това не би застрашило целта на съответното разследване или производство, както и за възможността за подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните или за търсенето на защита по съдебен ред пред Съда на Европейския съюз;

б)

записва причините за ограничението, включително оценката за необходимостта и пропорционалността на ограничението; за тази цел в записа се посочва по какъв начин предоставянето на достъп би застрашило целта на съответното разследване или процедура или би имало неблагоприятно въздействие върху правата и свободите на други лица.

Предоставянето на информацията, посочена в буква а), може да бъде отложено, пропуснато или отказано в съответствие с член 25, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

3.   Записът, посочен в параграф 2, буква б), и когато е приложимо, документите, съдържащи съответните фактологични и правни елементи, се регистрират. Те се предоставят на Европейския надзорен орган по защита на данните при поискване. Прилага се член 25, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 7

Ограничаване на правото на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването

Когато ограничава изцяло или частично прилагането на правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, посочено в член 18, член 19, параграф 1, член 20, параграф 1, и член 21 от Регламент (ЕС) 2018/1725, Агенцията предприема необходимите стъпки, посочени в член 6, параграф 2 от настоящото решение, и вписва това в регистъра в съответствие с член 6, параграф 3 от него.

Член 8

Ограничаване на съобщаването на субектите на данни за нарушение на сигурността на личните данни и ограничаване на поверителността на електронните съобщения

1.   Когато ограничава съобщаването на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни, посочено в член 35 от Регламент (ЕС) 2018/1725, Агенцията записва и регистрира причините за ограничението в съответствие с член 5, параграфи 3—6 от настоящото решение.

2.   Когато Агенцията ограничава правото на поверителност на електронните съобщения на субекта на данни, посочено в член 36 от Регламент (ЕС) 2018/1725, тя записва и регистрира причините за ограничението в съответствие с член 5, параграфи 3—6 от настоящото решение.

Член 9

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Амстердам на 12 юни 2019 година.

Christa WIRTHUMER-HOCHE

Председател на управителния съвет на EMA


(1)  ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.

(3)  Док. 7.20/08.

(4)  Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(6)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).


Поправки

9.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/26


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/804 на Комисията от 17 май 2019 година за подновяване на разрешението за употреба на органичната форма на селен, получена от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, и на селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, като фуражни добавки за всички видове животни и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1750/2006 и (ЕО) № 634/2007

( Официален вестник на Европейския съюз L 132 от 20 май 2019 г. )

На страница 30, в приложението, в таблицата, на ред 3b810, в колона „Състав, химична формула, описание, метод за анализ“, седми ред

вместо:

„Селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae NCYC I-3060“

да се чете:

„Селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060“.

На страница 31, в приложението, в таблицата, на ред 3b811, в колона „Добавка“

вместо:

„Обогатени със селен дрожди от Saccharomyces cerevisiae CNCM R397, инактивирани“

да се чете:

„Обогатени със селен дрожди от Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, инактивирани“.