ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 206

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
6 август 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1320 на Съвета от 18 юли 2019 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1321 на Комисията от 23 юли 2019 година за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание Contea di Sclafani (ЗНП)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1322 на Комисията от 26 юли 2019 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието El Vicario (ЗНП)

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1323 на Комисията от 2 август 2019 година относно извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на яйцата и сектора на птичето месо в Италия

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1324 на Комисията от 5 август 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis LMG S-27588, като фуражна добавка за пилета за угояване или отглеждани за кокошки носачки, пуйки за угояване или отглеждани за разплод, видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване или отглеждани за носачки или за разплод, отбити прасенца, свине за угояване и видове свине с по-малко стопанско значение (притежател на разрешението Puratos) ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1325 на Комисията от 27 май 2019 година за предоставяне на поискана от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия съгласно Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2019) 3816)

21

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1326 на Комисията от 5 август 2019 година относно хармонизираните стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

27

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1327 на Комисията от 5 август 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 5958)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1320 НА СЪВЕТА

от 18 юли 2019 година

за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1) (наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“) влезе в сила на 1 септември 2017 г.

(2)

Нов вид разфасовка от домашни птици, състояща се от традиционни гърди с прикачени към тях раменни кости на крилцата, може след минимална трансформация в Съюза да бъде предлагана на пазара на Съюза като гърди от домашни птици. Поради това има риск неограниченият внос на тези разфасовки, чийто обем от Украйна през 2018 г. достигна 55 500 тона, да засегне условията, при които традиционните разфасовки от гърди от домашни птици могат да бъдат внасяни в Съюза съгласно Споразумението за асоцииране, и по-специално количествените ограничения под формата на тарифна квота.

(3)

На 20 декември 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Украйна с цел намиране на решение чрез изменение на предвидените в Споразумението за асоцииране търговски преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо. Преговорите приключиха успешно на 19 март 2019 г.

(4)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на предвидените в Споразумението за асоцииране търговски преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо (наричано по-долу „споразумението под формата на размяна на писма“) следва да бъде подписано от името на Съюза, при условие за сключването му.

(5)

За да се премахне бързо рискът от потенциално неограничен безмитен внос на тези разфасовки от домашни птици, споразумението под формата на размяна на писма следва да се прилага временно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, при условие за сключване на посоченото споразумение под формата на размяна на писма.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (-ата), упълномощено (-ни) да подпише (-ат) споразумението под формата на размяна на писма от името на Съюза.

Член 3

До влизането му в сила споразумението под формата на размяна на писма се прилага временно, считано от първия ден на месеца след датата, на която депозитарят, посочен в член 484 от Споразумението за асоцииране, получи:

нотификацията от страна на Съюза относно приключването на необходимите за тази цел процедури, и

нотификацията от страна на Украйна относно приключването на ратификацията в съответствие с нейните процедури и приложимо законодателство,

като се взема предвид датата на получаване на последната нотификация.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.


6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

А.   Писмо от Европейския съюз

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на приключилите на 19 март 2019 г. преговори между Европейския съюз и Украйна (наричани по-долу „страните“) относно търговските преференции за някои видове месо от домашни птици и продукти от такова месо.

В резултат на тези преговори беше постигнато следното споразумение:

1)

В буква А от допълнението към приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“), вписването за „Месо от домашни птици и продукти от такова месо“ се заменя със следното:

Месо от домашни птици и продукти от такова месо

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 тона/година, изразено като нетно тегло + 18 400 тона/година, изразено като нетно тегло, с линейно увеличение от 800 тона/година, изразено като нетно тегло, през 2020 г. и през 2021 г.

+ 20 000 тона/година, изразено като нетно тегло (код по КН 0207 12 (10-90)

2)

В графиците на ЕС за премахване на митата в приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране текстът в четвъртата колона „Поетапна категория“ се заменя с „50 000 тона/година, изразено като нетно тегло + 18 400 тона/година, изразено като нетно тегло, с линейно увеличение от 800 тона/година, изразено като нетно тегло, през 2020 г. и през 2021 г.“ за следните тарифни редове по КН за 2008 г.:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3)

В графиците на ЕС за премахване на митата в приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране, за тарифен ред 0207 12 (10-90) по КН за 2008 г., текстът в четвъртата колона „Поетапна категория“ се заменя с „50 000 тона/година, изразено като нетно тегло + 18 400 тона/година, изразено като нетно тегло, с линейно увеличение от 800 тона/година, изразено като нетно тегло, през 2020 г. и през 2021 г. + 20 000 тона/година, изразено като нетно тегло“.

4)

За останалата част от календарната година, в която настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила, допълнителното количество от 50 000 тона, което се добавя към съществуващата квота за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидена в Споразумението за асоцииране, се изчислява пропорционално.

5)

Митото за най-облагодетелствана нация от 100,8 EUR/100 kg/net, установено за тарифни редове 0207 13 70 и 0207 14 70 в графиците на ЕС за премахване на митата в приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране, се прилага за вноса, който превишава посочената в точка 1 агрегирана тарифна квота за месо от домашни птици и продукти от такова месо.

Настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която депозитарят, посочен в член 484 от Споразумението за асоцииране, получи последната нотификация от страните.

До влизането му в сила настоящото споразумение под формата на размяна на писма се прилага временно, считано от първия ден на месеца след датата, на която депозитарят, посочен в член 484 от Споразумението за асоцииране, получи:

нотификацията от страна на Съюза относно приключването на необходимите за тази цел процедури; и

нотификацията от страна на Украйна относно приключването на ратификацията в съответствие с нейните процедури и приложимо законодателство,

като се взема предвид датата на получаване на последната нотификация.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите, че Украйна е съгласна с гореизложеното.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

Б.   Писмо от Украйна

Уважаема госпожо,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата относно на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, което гласи:

„Имам честта да се позова на приключилите на 19 март 2019 г. преговори между Европейския съюз и Украйна (наричани по-долу „страните“) относно търговските преференции за някои видове месо от домашни птици и продукти от такова месо.

В резултат на тези преговори беше постигнато следното споразумение:

1)

В буква А от допълнението към приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“), вписването за „Месо от домашни птици и продукти от такова месо“ се заменя със следното:

Месо от домашни птици и продукти от такова месо

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 тона/година, изразено като нетно тегло + 18 400 тона/година, изразено като нетно тегло, с линейно увеличение от 800 тона/година, изразено като нетно тегло, през 2020 г. и през 2021 г.

+ 20 000 тона/година, изразено като нетно тегло (код по КН 0207 12 (10-90)

2)

В графиците на ЕС за премахване на митата в приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране текстът в четвъртата колона „Поетапна категория“ се заменя с „50 000 тона/година, изразено като нетно тегло + 18 400 тона/година, изразено като нетно тегло, с линейно увеличение от 800 тона/година, изразено като нетно тегло, през 2020 г. и през 2021 г.“ за следните тарифни редове по КН за 2008 г.:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3)

В графиците на ЕС за премахване на митата в приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране, за тарифен ред 0207 12 (10-90) по КН за 2008 г., текстът в четвъртата колона „Поетапна категория“ се заменя с „50 000 тона/година, изразено като нетно тегло + 18 400 тона/година, изразено като нетно тегло, с линейно увеличение от 800 тона/година, изразено като нетно тегло, през 2020 г. и през 2021 г. + 20 000 тона/година, изразено като нетно тегло“.

4)

За останалата част от календарната година, в която настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила, допълнителното количество от 50 000 тона, което се добавя към съществуващата квота за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидена в Споразумението за асоцииране, се изчислява пропорционално.

5)

Митото за най-облагодетелствана нация от 100,8 EUR/100 kg/net, установено за тарифни редове 0207 13 70 и 0207 14 70 в графиците на ЕС за премахване на митата в приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране, се прилага за вноса, който превишава посочената в точка 1 агрегирана тарифна квота за месо от домашни птици и продукти от такова месо.

Настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която депозитарят, посочен в член 484 от Споразумението за асоцииране, получи последната нотификация от страните.

До влизането му в сила настоящото споразумение под формата на размяна на писма се прилага временно, считано от първия ден на месеца след датата, на която депозитарят, посочен в член 484 от Споразумението за асоцииране, получи:

нотификацията от страна на Съюза относно приключването на необходимите за тази цел процедури; и

нотификацията от страна на Украйна относно приключването на ратификацията в съответствие с нейните процедури и приложимо законодателство,

като се взема предвид датата на получаване на последната нотификация.“

Имам честта да потвърдя, че гореизложеното е приемливо за Украйна и че Вашето писмо, заедно с настоящото писмо, съставляват споразумение в съответствие с Вашето предложение.

Моля приемете, уважаема госпожо, моите най-дълбоки почитания.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  От съображения за яснота се пояснява, че за тарифни редове 0207 13 70 и 0207 14 70, посочени в графиците на ЕС за премахване на митата в приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране, се прилага тарифната квота, определена в третата колона „Количество“.

(*2)  От съображения за яснота се пояснява, че за тарифни редове 0207 13 70 и 0207 14 70, посочени в графиците на ЕС за премахване на митата в приложение I-A към дял IV, глава 1 от Споразумението за асоцииране, се прилага тарифната квота, определена в третата колона „Количество“.


РЕГЛАМЕНТИ

6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1321 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2019 година

за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание „Contea di Sclafani“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията разгледа заявката за одобрение на изменение на спецификацията на защитеното наименование за произход „Contea di Sclafani“, изпратена от Италия в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Промените включват промяна на наименованието от „Contea di Sclafani“ на „Contea di Sclafani“/„Valledolmo — Contea di Sclafani“.

(2)

В съответствие с изискването по член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (2) Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз заявката за одобрение на изменение на спецификацията.

(3)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Поради това изменението на спецификацията следва да бъде одобрено в съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение на спецификацията на наименованието „Contea di Sclafani“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 76, 1.3.2019 г., стр. 3.


6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1322 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2019 година

за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „El Vicario“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията разгледа подаденото от Испания заявление за регистрация на наименованието „El Vicario“ и го публикува в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)

В съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде предоставена правна закрила на наименованието „El Vicario“ и то да бъде вписано в регистъра, посочен в член 104 от същия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставя се правна закрила на наименованието „El Vicario“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 106, 20.3.2019 г., стр. 12–22.


6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1323 НА КОМИСИЯТА

от 2 август 2019 година

относно извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на яйцата и сектора на птичето месо в Италия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 220, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В периода от 1 октомври 2017 г. до 30 юни 2018 г. Италия потвърди и обяви появата на 45 огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5. Засегнатите видове са патици, пуйки, токачки, както и петли и кокошки (Gallus domesticus).

(2)

Италия предприе незабавно и ефикасно всички необходими ветеринарни мерки и мерки във връзка със здравето на животните, изисквани в съответствие с Директива 2005/94/ЕО на Съвета (2).

(3)

По-конкретно Италия взе мерки за борба, мониторинг и превенция и определи предпазни и надзорни зони (наричани по-нататък „регулираните зони“) съгласно решения за изпълнение (ЕС) 2017/1845 (3), (ЕС) 2017/1930 (4), (ЕС) 2017/1969 (5), (ЕС) 2017/2000 (6), (ЕС) 2017/2175 (7), (ЕС) 2017/2289 (8), (ЕС) 2017/2412 (9), (ЕС) 2018/342 (10), (ЕС) 2018/418 (11) и (ЕС) 2018/510 на Комисията (12).

(4)

Италия информира Комисията, че необходимите ветеринарни мерки и мерки във връзка със здравето на животните, приложени за ограничаване и ликвидиране на разпространението на болестта, са засегнали много голям брой оператори и че тези оператори са понесли загуби на доход, които не са допустими за финансиране от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(5)

На 28 януари 2019 г. Комисията получи от Италия официално искане за частично финансиране на някои извънредни мерки съгласно член 220, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за огнищата, потвърдени в периода от 1 октомври 2017 г. до 30 юни 2018 г. На 19 февруари 2019 г., 28 февруари 2019 г., 1 април 2019 г., 30 май 2019 г. и 12 юни 2019 г. италианските органи уточниха и документираха искането си.

(6)

В резултат на приложените ветеринарни мерки и мерки във връзка със здравето на животните, посочени в съображение 3, бяха удължени периодите на некултивиране, беше забранено въвеждането на птици и беше ограничено преместването в стопанствата за всички видове птици, разположени в регулираните зони, определени след появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5. Засегнати бяха следните видове птици: патици, пуйки, токачки, както и петли и кокошки (Gallus domesticus). Това е довело до загуба на продукция от яйца за люпене, яйца за консумация, живи животни и птиче месо в тези стопанства. Поради това е целесъобразно да се компенсират загубите, дължащи се на унищожени и преработени в по-нисък клас яйца, както и на непроизведени животни, по-дълго отглеждане или умъртвяване.

(7)

В съответствие с член 220, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 частичното финансиране от Съюза е равно на 50 % от разходите, направени от Италия за извънредните мерки за подпомагане на пазара. След като разгледа полученото от Италия искане във връзка с огнищата, потвърдени в периода от 01 октомври 2017 г. до 30 юни 2018 г., Комисията следва да определи максималните количества, допустими за финансиране по отношение на всяка извънредна мярка за подпомагане на пазара.

(8)

С цел да се избегне всякакъв риск от свръхкомпенсиране, фиксираната сума на частичното финансиране следва да се основава на технически и икономически проучвания или на счетоводни документи и да бъде определена на подходящо равнище за всяко животно и продукт по категории.

(9)

С цел да се избегне всякакъв риск от двойно финансиране понесените загуби не трябва да са били компенсирани от държавна помощ или застраховки, а частичното финансиране от Съюза по настоящия регламент следва да бъде ограничено до допустимите животни и продукти, за които не е получено финансиране от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 652/2014.

(10)

Обхватът и продължителността на извънредните мерки за подпомагане на пазара, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат ограничени до това, което е строго необходимо за подпомагането на пазара. По-специално извънредните мерки за подпомагане на пазара следва да се прилагат единствено за продукцията от яйца и птици в стопанствата, разположени в регулираните зони, и за периода на прилагане на ветеринарните мерки и мерките във връзка със здравето на животните, предвидени в законодателството на Съюза и в италианското законодателство, по отношение на 45-те огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, потвърдени в периода от 1 октомври 2017 г. до 30 юни 2018 г., и на съответните регулирани зони.

(11)

С цел да се осигури гъвкавост, в случай че броят на допустимите за компенсиране яйца или животни се различава от максималния брой, определен в настоящия регламент въз основа на прогнозни данни, компенсацията може да бъде коригирана в определени граници, стига да се спазва максималната сума на частично финансираните от Съюза разходи.

(12)

За да се гарантира добро бюджетно управление на тези извънредни мерки за подпомагане на пазара, следва да бъдат допустими за частично финансиране от Съюза само плащанията, които Италия е направила към бенефициерите най-късно до 30 септември 2020 г. Член 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (14) не следва да се прилага.

(13)

С цел да се гарантират допустимостта и правилността на плащанията, Италия следва да извършва предварителни проверки.

(14)

За да може Съюзът да извърши финансов контрол, Италия следва да информира Комисията за уравняването на плащанията.

(15)

С цел да се гарантира незабавното прилагане от Италия на мерките, установени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съюзът предоставя частично финансиране, равно на 50 % от разходите, направени от Италия за подпомагане на пазара на яйца за люпене, яйца за консумация и птиче месо, който беше сериозно засегнат от 45-те огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5, установен и нотифициран от Италия в периода от 1 октомври 2017 г. до 30 юни 2018 г.

Член 2

Разходите, направени от Италия, са допустими за частично финансиране от Съюза само:

а)

за периода на прилагане на ветеринарните мерки и мерките във връзка със здравето на животните, посочени в законодателните актове на Съюза и на Италия, изброени в приложението и отнасящи се за периода, посочен в член 1, както и

б)

за птицевъдните стопанства, в които са се прилагали ветеринарните мерки и мерките във връзка със здравето на животните и които са разположени в зоните, посочени в изброените в приложението законодателни актове на Съюза и на Италия („регулираните зони“), както и

в)

ако Италия ги е изплатила на бенефициерите най-късно до 30 септември 2020 г. Член 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 не се прилага, както и

г)

ако по отношение на животното или продукта не е ползвана за посочения в буква а) период никаква компенсация под формата на държавна помощ или на застраховка и за тях не е получено финансиране от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 652/2014.

Член 3

1.   Максималният размер на частично финансиране от Съюза е 32 147 498 EUR, разпределено, както следва:

а)

за загубата на продукция от птици, разположени в регулираната зона, се прилагат следните фиксирани суми:

i)

0,1050 EUR на унищожено яйце за люпене от код по КН 0407 11 00, за максимален брой от 406 355 яйца,

ii)

0,07 EUR на яйце за люпене от код по КН 0407 11 00, преработено в яйчни продукти, за максимален брой от 18 211 121 яйца,

iii)

0,0167 EUR на яйце от код по КН 0407 11 00, преработено в яйчни продукти, за максимален брой от 28 730 220 яйца,

iv)

0,064 EUR на седмица на бройлер от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 50 390 617 животни,

v)

0,13 EUR на седмица на клетъчно отглеждана кокошка носачка от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 391 246 животни,

vi)

0,17 EUR на седмица на подово отглеждана кокошка носачка от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 1 933 867 животни,

vii)

0,045 EUR на седмица на клетъчно отглеждана ярка от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 185 900 животни,

viii)

0,055 EUR на седмица на подово отглеждана ярка от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 265 136 животни,

ix)

0,194 EUR на седмица на патица за угояване от код по КН 0105 99 10, за максимален брой от 140 000 животни,

x)

0,13 EUR на седмица на женска пуйка за угояване от код по КН 0105 99 30, за максимален брой от 3 263 749 животни,

xi)

0,215 EUR на седмица на мъжка пуйка за угояване от код по КН 0105 99 30, за максимален брой от 6 140 730 животни,

xii)

0,1475 EUR на седмица на токачка от код по КН 0105 99 50, за максимален брой от 392 869 животни,

б)

за загубите, свързани с корекция на периода на отглеждане поради забрана за преместване в регулираните зони, се прилагат следните фиксирани суми на животно:

i)

0,115 EUR на седмица на стандартна ярка от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 323 784 животни,

ii)

0,12 EUR на седмица на стандартен бройлер от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 5 600 животни,

iii)

3,06 EUR на едроразмерен скопен петел от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 2 000 животни,

iv)

1,0534 EUR на пуйка от код по КН 0105 99 30, за максимален брой от 11 021 животни.

v)

0,5627 EUR на седмица на едроразмерна млада пуйка от код по КН 0105 99 30, за максимален брой от 12 662 животни,

в)

за умъртвяване на домашни птици в регулираните зони се прилагат следните фиксирани суми на животно:

i)

0,19 EUR на пиле от код по КН 0105 11 19, за максимален брой от 40 908 животни,

ii)

0,2015 EUR на селско пиле от код по КН 0105 11 19, за максимален брой от 1 455 308 животни;

iii)

0,565 EUR на женска пуйка от код по КН 0105 12 00, за максимален брой от 847 257 животни,

iv)

1,03 EUR на мъжка пуйка от код по КН 0105 12 00, за максимален брой от 586 923 животни,

г)

за загубата на продукция от птици за разплод, разположени в регулираните зони, се прилагат следните фиксирани суми на животно:

i)

0,135 EUR на седмица на бройлер от код по КН 0105 94 00, за максимален брой от 1 621 820 животни,

ii)

1,185 EUR на седмица на пуйка от код по КН 0105 99 30, за максимален брой от 128 689 животни.“

2.   Когато броят на допустимите за компенсиране яйца или животни нахвърля определения в параграф 1 максимален брой яйца или животни по всяка позиция, допустимите за частично финансиране от Съюза разходи може да се коригират за всяка позиция и да надхвърлят сумите, получени при прилагане на максималния брой за всяка позиция, при условие че корекциите общо остават под 10 % от максималния размер на частично финансираните от Съюза разходи, посочено в параграф 1.

Член 4

Италия извършва административни и физически проверки в съответствие с членове 58 и 59 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15).

По-специално Италия проверява:

а)

допустимостта на заявителя, подаващ искането за подпомагане;

б)

за всеки допустим заявител — допустимостта, количеството и стойността на действителната загуба на продукция;

в)

че нито един допустим заявител не е получил финансиране от каквито и да е други източници за компенсиране на загубите, посочени в член 2 от настоящия регламент.

По отношение на допустимите заявители, за които административните проверки са завършени, помощта може да бъде изплатена, без да се изчаква приключването на всички проверки, по-специално тези относно заявителите, избрани за проверки на място.

В случаите, когато допустимостта на даден заявител не е била потвърдена, помощта трябва да бъде възстановена и да бъдат наложени санкции.

Член 5

Италия информира Комисията за уравняването на плащанията.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1845 на Комисията от 11 октомври 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 262, 12.10.2017 г., стр. 7).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1930 на Комисията от 20 октомври 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 272, 21.10.2017 г., стр. 18).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1969 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 279, 28.10.2017 г., стр. 56).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2000 на Комисията от 6 ноември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 289, 8.11.2017 г., стр. 9).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2175 на Комисията от 21 ноември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 306, 22.11.2017 г., стр. 31).

(8)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2289 на Комисията от 11 декември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 328, 12.12.2017 г., стр. 126).

(9)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2412 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 342, 21.12.2017 г., стр. 29).

(10)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/342 на Комисията от 7 март 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 65, 8.3.2018 г., стр. 43).

(11)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/418 на Комисията от 16 март 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 75, 19.3.2018 г., стр. 27).

(12)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/510 на Комисията от 26 март 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 83, 27.3.2018 г., стр. 16).

(13)  Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).

(14)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

(15)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулирани зони и периоди, посочени в член 2

Части от Италия и периоди, установени в съответствие с Директива 2005/94/ЕО и определени във:

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1845 на Комисията от 11 октомври 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 262, 12.10.2017 г., стр. 7),

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1930 на Комисията от 20 октомври 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 272, 21.10.2017 г., стр. 18),

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1969 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 279, 28.10.2017 г., стр. 56),

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2000 на Комисията от 6 ноември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 289, 8.11.2017 г., стр. 9),

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2175 на Комисията от 21 ноември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 306, 22.11.2017 г., стр. 31),

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2289 на Комисията от 11 декември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 328, 12.12.2017 г., стр. 126),

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2412 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 342, 21.12.2017 г., стр. 29),

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/342 на Комисията от 07 март 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 65, 8.3.2018 г., стр. 43).

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/418 на Комисията от 16 март 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 75, 19.3.2018 г., стр. 27),

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/510 на Комисията от 26 март 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 83, 27.3.2018 г., стр. 16),

заповеди на Министерството на здравеопазването за обявяване на инфекция вследствие на появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, потвърдени между 1 октомври 2017 г. и 30 юни 2018 г.


6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1324 НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2019 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis LMG S-27588, като фуражна добавка за пилета за угояване или отглеждани за кокошки носачки, пуйки за угояване или отглеждани за разплод, видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване или отглеждани за носачки или за разплод, отбити прасенца, свине за угояване и видове свине с по-малко стопанско значение (притежател на разрешението Puratos)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени заявления за разрешително за препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis (LMG S-27588). Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3)

Заявленията се отнасяха за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis LMG S-27588, като фуражна добавка за пилета за угояване или отглеждани за кокошки носачки, пуйки за угояване или отглеждани за разплод, видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване или отглеждани за носачки или за разплод, отбити прасенца, свине за угояване и видове свине с по-малко стопанско значение, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В своите становища от 6 юли 2017 г. (2) и 23 януари 2019 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis LMG S-27588 не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, безопасността на потребителите и околната среда. Той заключи също така, че добавката се смята за потенциален респираторен сенсибилизатор, както и че не може да се направи заключение относно потенциала на добавката за сенсибилизиране на кожата. Поради това Комисията смята, че следва да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Органът заключи също така, че добавката е демонстрирала подобряване на зоотехническите показатели при пилета за угояване, пуйки за угояване или такива, отглеждани за разплод, отбити прасенца и свине за угояване. Органът сметна, че тези заключения може да се отнесат и за пилета, отглеждани за разплод, растящи птици от видове с по-малко стопанско значение и свине от видове с по-малко стопанско значение — отбити и за угояване. Органът не смята, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis LMG S-27588, беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешително са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните, както е определено в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(7):4941.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019;17(2):5609; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019;17(2):5610.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“.

4a30

Puratos

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

ЕС 3.2.1.8

Състав на добавката:

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis LMG S-27588 с минимална активност: 500 ADXU (1)/g

Твърдо и течно състояние.

Характеристика на активното вещество:

Ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Bacillus subtilis LMG S-27588

Метод за анализ  (2)

За количествено определяне на активността на ендо-1,4-бета-ксиланаза във фуражната добавка:

колориметричен метод за измерване на редуциращите захари, освободени при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху субстрат от ксилан от буково дърво в присъствието на 3,5-динитросалицилова киселина (DNS).

За количественото определяне на активността на ендо-1,4-бета-ксиланаза в премикси и фуражи:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза от арабиноксиланови субстрати, напречно свързани с азурин.

Пилета за угояване или отглеждани за кокошки носачки

Пуйки за угояване или отглеждани за разплод

Видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване, за носачки или за разплод

100 ADXU

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите, с цел да се предотвратят потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и за защита на кожата.

26 август 2029 г.

Отбити прасенца

Прасета за угояване

Видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване


(1)  ADXU е количеството ензим, което освобождава 5 микромола редуциращи захари (ксилозни еквиваленти) от буков ксилан на минута при pH 6,0 и температура 70 °C.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


РЕШЕНИЯ

6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1325 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2019 година

за предоставяне на поискана от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия съгласно Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

(нотифицирано под номер C(2019) 3816)

(само текстът на английски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (1), и по-специално точка 2, трета алинея от приложение III към нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/697/ЕО на Комисията (2) беше предоставена дерогация на Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия съгласно Директива 91/676/ЕИО, с която се разреши прилагането на оборски тор до максимум 250 kg азот на хектар годишно при определени условия във ферми в Северна Ирландия с минимум 80 % пасища.

(2)

С Решение 2011/128/ЕС на Комисията (3) дерогацията беше удължена до 31 декември 2014 г., а с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/346 на Комисията (4) беше предоставена подобна дерогация до 31 декември 2018 г.

(3)

Дерогацията, предоставена с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/346, обхващаше през 2018 г. 478 ферми, което съответства на около 1,9 % от общия брой стопанства и 4 % от общата нетна селскостопанска земя в Северна Ирландия.

(4)

На 20 февруари 2019 г. Обединеното кралство внесе в Комисията искане за дерогация по параграф 2, трета алинея от приложение III към Директива 91/676/ЕИО за региона Северна Ирландия.

(5)

В съответствие с член 3, параграф 5 от Директива 91/676/ЕИО Обединеното кралство прилага програма за действие на цялата територия на региона Северна Ирландия.

(6)

Докладът от Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на Директива 91/676/ЕИО за периода 2012—2015 г. (5) показва, че в региона Северна Ирландия 98,2 % от мониторинговите станции са отчели средна концентрация на нитрати в подземните води под 25 mg/l, а 1,2 % от мониторинговите станции са отчели средни концентрации на нитрати в подземните води над 50 mg/l. По отношение на повърхностните води всички мониторингови станции са отчели средна концентрация на нитрати под 25 mg/l.

(7)

Броят на фермите в Северна Ирландия се е увеличил с 2 %, докато общата селскостопанска площ не се е променила от периода 2008—2011 г. до периода 2012—2015 г. Броят на едрия рогат добитък не се е променил, а броят на овцете, свинете и домашните птици се е увеличил съответно с 2 %, 18 % и 14 % за периода 2012—2015 г. в сравнение с периода 2008—2011 г. Средното внасяне на азот от оборски тор през периода 2012—2015 г. е възлизало на 98 kg/ha и се е увеличило със 1,2 % в сравнение с периода 2008—2011 г. Средният излишък на фосфор през периода 2012—2015 г. е бил 11,4 kg/ha, което представлява намаление с 16 % в сравнение с периода 2008—2011 г. Средното използване на изкуствени азотни торове през периода 2012—2015 г. се е увеличило с 4,1 % в сравнение с периода 2008—2011 г. Средното използване на изкуствени фосфорни торове през периода 2012—2015 г. се е увеличило с 26 % в сравнение с периода 2008—2011 г. Въпреки това средното използване на изкуствени фосфорни торове в периода 2012—2015 г. все още е било с 40 % по-ниско от средното използване на такива торове в периода 2004—2007 г.

(8)

В Северна Ирландия 93 % от селскостопанските земи се използват като пасища. Общо по отношение на всички пасищни ферми в 42 % от общата площ земята се стопанисва екстензивно и гъстотата на животните е под 1 животинска единица на хектар, при малко използване на торове, в 4 % от общата площ земята се стопанисва в рамките на агроекологични програми, и само в 25 % от общата площ земята се стопанисва по-интензивно, при гъстота на животните, равна или по-голяма от 2 животински единици на хектар. 4 % от селскостопанската земя се използват за орно земеделие. Средното използване на химически торове в пасищата възлиза на 76 kg/ha азот и 5 kg/ha фосфор.

(9)

За Северна Ирландия са характерни обилни валежи и преобладават слабо дрениращи се почви. Поради затрудненото дрениране денитрификационният потенциал на повечето почви в Северна Ирландия е сравнително висок, което намалява нитратната концентрация в почвата, и оттам количеството нитрати, което е податливо на отмиване.

(10)

Климатът в Северна Ирландия се характеризира с равномерно разпределение на валежите през годината и със сравнително малки температурни разлики, което позволява сравнително дълъг вегетационен период на тревата, който продължава от 270 дни в крайбрежните източни райони до около 260 дни в централните низини.

(11)

След като разгледа искането на Обединеното кралство по отношение на региона Северна Ирландия съгласно точка 2, трета алинея от приложение III към Директива 91/676/ЕИО и предвид програмата за действие за хранителните вещества (Северна Ирландия) за 2019 г. (6) и натрупания опит от дерогациите, предвидени в Решение 2007/863/ЕО и Решение за изпълнение (ЕС) 2015/346, Комисията счита, че количеството оборски тор от пасящ добитък, предложено от Обединеното кралство за региона на Северна Ирландия, съответстващо на 250 kg азот, няма да възпрепятства постигането на целите на Директива 91/676/ЕИО, ако са изпълнени условията, установени в настоящото решение.

(12)

Предоставената от Обединеното кралство придружителна информация показва, че предлаганото количество от 250 kg/ha годишно азот от оборски тор във фермите с поне 80 % пасища е оправдано въз основа на обективни критерии, като например продължителният вегетационен период и наличието на култури с високо усвояване на азот.

(13)

Срокът на действие на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/346 изтече на 31 декември 2018 г. С цел да се осигури възможност на засегнатите фермери да ползват дерогацията, е целесъобразно да се приеме настоящото решение.

(14)

С Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) се определят общи правила за създаването на инфраструктура за пространствена информация в Съюза за целите на политиките на Съюза в областта на околната среда и политиките или дейностите на Съюза, които могат да окажат влияние върху околната среда. Когато е приложимо, пространствената информация, събирана в контекста на настоящото решение, следва да е в съответствие с разпоредбите, предвидени в посочената директива. С цел да се намали административната тежест и да се подобри съгласуваността на данните, при събиране на необходимите данни съгласно настоящото решение Обединеното кралство следва да използва, когато е целесъобразно, информацията, генерирана в рамките на интегрираната система за администриране и контрол, създадена съгласно дял V, глава II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по нитратите, създаден съгласно член 9 от Директива 91/676/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогация

Дерогацията, поискана от Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия с писмо от 19 февруари 2019 г., с цел да се разреши използването върху земята на количество азот от оборски тор, по-голямо от предвиденото в точка 2, втора алинея, първо изречение от приложение III към Директива 91/676/ЕИО, се предоставя при условията, указани в членове 4—10.

Член 2

Обхват

Дерогацията, предоставена съгласно член 1, се прилага за пасищни ферми, за които е издадено разрешение в съответствие с член 5.

Член 3

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„трева“ означава постоянно или временно пасище;

б)

„пасищни ферми“ означава стопанства, в които 80 % или повече от селскостопанските площи, налична за торене с оборски тор, е заета от трева;

в)

„пасящ добитък“ означава едър рогат добитък (с изключение на малки телета), овце, еленови, кози и коне;

г)

„парцел“ означава отделен участък или група участъци, хомогенни по отношение на отглежданите селскостопански култури, вида на почвата и практиките за торене;

д)

„план за наторяване“ означава предварително изчисление за планираното използване и наличието на хранителни вещества;

е)

„отчет за наторяването“ означава баланс на хранителните вещества въз основа на действителното използване и усвояването на хранителните вещества.

Член 4

Заявления за разрешение

1.   Фермерите, стопанисващи пасищни ферми, могат да подадат заявление до компетентните органи за получаване на годишно разрешение за торене с оборски тор до 250 kg азот на хектар годишно. Заявлението съдържа декларация, че фермерът, стопанисващ пасищната ферма, е подложен на всички проверки, предвидени в член 9.

2.   В годишното заявление, посочено в параграф 1, заявителят писмено се задължава да спазва условията, определени в членове 6 и 7.

Член 5

Предоставяне на разрешения

Разрешенията за прилагане на определено количество оборски тор, което съдържа до 250 kg азот на хектар годишно, се предоставят при спазване на условията, определени в членове 6 и 7.

Член 6

Условия за използване на оборски тор и други торове

1.   Количеството оборски тор от пасящ добитък, което се прилага всяка година върху земята в пасищните ферми, включително и от самите животни, не трябва да надхвърля количеството оборски тор, съдържащо 250 kg азот на хектар, при спазване на условията, определени в параграфи 2—8.

2.   Общото въведено количество азот не може да надвишава предвидимата потребност от хранителни вещества на съответната култура, нито да превишава приложимата за пасищната ферма максимална норма за торенето,, установена в разпоредбите относно програмата за действие за хранителните вещества (Северна Ирландия) за 2019 г., и трябва да взема предвид запасеността на почвата с азот.

3.   За всяка пасищна ферма се изготвя и съхранява план за наторяването. В него се описват сеитбооборотът за земеделската земя и планираното торене с оборски тор и други торове. Планът за наторяване трябва да съдържа най-малко следното:

а)

план за сеитбооборотa, който включва:

площ на парцелите с трева;

площ на парцелите с култури, различни от трева;

скица, показваща местоположението на отделните парцели;

б)

брой на животните в пасищната ферма;

в)

описание на помещенията за животни и системата за съхранение на оборски тор, включително обема на наличните съоръжения за съхранение на оборски тор;

г)

изчисление на количествата азот и фосфор в оборския тор, произведен в пасищната ферма;

д)

количество, вид и характеристики на оборския тор, изнесен извън пасищната ферма или внесен в нея;

е)

очаквани потребности на културите от азот и фосфор за всеки парцел;

ж)

резултати от анализите на почвата, свързани със съдържанието на азот и фосфор, ако има такива;

з)

вид тор, който ще се използва;

и)

изчисление на използваното количество азот и фосфор от оборски тор за всеки парцел;

й)

изчисление на използваното количество азот и фосфор от химически и други торове за всеки парцел.

Планът за наторяване трябва да бъде на разположение в пасищната ферма за всяка календарна година до 1 март на същата година. Той се преразглежда най-късно седем дни след настъпването на евентуални промени в селскостопанските практики в пасищната ферма.

4.   За всяка пасищна ферма се изготвя и съхранява отчет за наторяването, включващ информация, свързана с управлението на въведените количества азот и фосфор и на замърсените води. Отчетът се предава на компетентния орган за всяка календарна година най-късно до 31 март на следващата календарна година.

5.   Всяка пасищна ферма периодично взема проби и извършва анализи на почвата по отношение на азота и фосфора.

Вземането на проби и анализите се извършват най-малко веднъж на всеки четири години за всяка хомогенна площ от пасищната ферма от гледна точка на сеитбооборота и почвените характеристики.

Изисква се минимум по един анализ на всеки пет хектара земеделска земя.

Резултатите от анализа на съдържанието на азот и фосфор в почвата трябва да са на разположение в пасищната ферма.

6.   Оборски тор не се разпръсква през есента преди култивирането на тревата.

7.   За всяка пасищна ферма фермерът гарантира, че балансът на азота и фосфора, изчислен в съответствие с методиката, установена в разпоредбите относно програмата за действие за хранителните вещества (Северна Ирландия) за 2019 г., не надвишава излишък от 10 kg фосфор на хектар годишно.

8.   До 15 юни всяка година трябва да бъде приложена най-малко 50 % от торовата течност, произведена в стопанството. За прилагания след 15 юни всяка година се използва оборудване за разпръскване на торова течност, което е с ниски емисии.

Член 7

Условия за управление на земята

1.   Временните пасища се орат напролет.

2.   Разораните тревни пасища, независимо от вида на почвата, се засяват непосредствено след това с култури с висока потребност от азот.

3.   В сеитбооборота не се включват бобови или други растения, които фиксират азота от въздуха. Сеитбооборотът обаче може да включва детелината в пасища, в които тя заема под 50 %, и други бобови растения, засети заедно с тревата.

Член 8

Мониторинг

1.   Компетентните органи са длъжни да гарантират, че се изготвят карти, показващи следното:

а)

процента на пасищните ферми във всеки окръг, обхванат от разрешенията;

б)

процента на селскостопанските животни във всеки окръг, обхванат от разрешенията;

в)

процента на селскостопанската земя във всеки окръг, обхванат от разрешенията;

г)

местното земеползване.

Тези карти се актуализират всяка година.

2.   Компетентните органи извършват мониторинг на почвата, повърхностните води и подземните води и предоставят данни на Комисията за концентрациите на азота и фосфора в почвената вода, за минералния азот в почвения профил и за концентрацията на нитрати в подземните и повърхностните води както при условията на дерогация, така и при отсъствието на такава. Мониторингът се провежда на ниво земеделски площи във фермата и в селскостопанските водосборове. Мониторинговите площадки трябва да са представителни за основните типове почва и степените на интензивност, преобладаващите практики за наторяване и основните култури.

3.   Компетентните органи извършват засилен мониторинг на водите в селскостопанските водосборове, разположени в близост до най-уязвимите водни обекти.

4.   Компетентните органи извършват проучвания на местното земеползване, сеитбооборота и селскостопанските практики по отношение на пасищните ферми, обхванати от разрешения.

5.   Събраната информация и данни от анализите на хранителните вещества, посочени в член 6, параграф 5, и от мониторинга, посочен в параграф 2 от настоящия член, се използват за изчисляване по съответния модел на степента на загубите на азот и фосфор в пасищните ферми, обхванати от разрешения.

Член 9

Проверки и инспекции

1.   Компетентните органи извършват административни проверки по отношение на всички заявления за разрешение, за да оценят спазването на условията, определени в членове 6 и 7. Когато се докаже, че тези условия не са изпълнени, заявлението се отхвърля и заявителят се уведомява за причините за отказа.

2.   Компетентните органи изготвят програма за провеждане на инспекции на място, основани на риска и с подходяща честота, в пасищните ферми, за които са издадени разрешения, като вземат предвид резултатите от контрола през предходните години и резултатите от общия контрол на случаен принцип на прилагането на законодателството за изпълнение на Директива 91/676/ЕИО, както и всяка друга информация, която би могла да показва неспазване на условията, определени в членове 6 и 7.

3.   Инспекциите на място се извършват в най-малко 5 % от пасищните ферми, за които са издадени разрешения, за да се оцени спазването на условията, определени в членове 6 и 7.

4.   Когато през дадена година се установи, че пасищна ферма, за която е издадено разрешение, не е отговаряла на условията, определени в членове 6 и 7, на притежателя на разрешението се налага глоба в съответствие с националните правила и той не е допустим за получаване на разрешение през следващата година.

5.   На компетентните органи се предоставят необходимите правомощия и средства за проверка на спазването на условията на дадено разрешение, предоставено съгласно настоящото решение.

Член 10

Докладване

До 30 юни всяка година компетентните органи представят на Комисията доклад, съдържащ следната информация:

а)

карти, показващи за всеки окръг процента на фермите, процента на селскостопанските животни и процента на селскостопанската земя, обхванати от разрешенията, както и карти на местното земеползване, съгласно посоченото в член 8, параграф 1;

б)

резултатите от мониторинга на подземните и повърхностните води по отношение на концентрацията на нитратите, включително информация за тенденциите в качеството на водите както при условията на дерогация, така и при отсъствието на такава, както и въздействието на дерогацията върху качеството на водите, както е посочено в член 8, параграф 2;

в)

резултатите от мониторинга на почвите по отношение на концентрацията на азот и фосфор в почвените води и минералния азот в почвения профил, както при условията на дерогация, така и в отсъствието на такава, както е посочено в член 8, параграф 2;

г)

резюме и оценка на данните, получени от засиления мониторинг на водите, съгласно посоченото в член 8, параграф 3;

д)

резултатите от проучванията на местното земеползване, сеитбооборота, както и селскостопанските практики, съгласно посоченото в член 8, параграф 4;

е)

резултатите от изчисленията въз основа на съответен модел на степента на загубите на азот и фосфор във фермите, ползващи се от разрешение, съгласно посоченото в член 8, параграф 4;

ж)

оценка на изпълнението на условията за разрешенията въз основа на административния контрол и инспекциите на място, посочени в член 9, параграфи 1 и 2;

з)

тенденции при броя на селскостопанските животни и производството на оборски тор за всяка категория селскостопански животни в Северна Ирландия и в пасищните ферми, ползващи се от разрешение.

и)

сравнителен анализ на контрола на пасищните ферми в Северна Ирландия, обхванати от разрешения, и на пасищните ферми в Северна Ирландия, които не са обхванати от разрешения.

Когато е приложимо, съдържащите се в доклада пространствени данни трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 2007/2/ЕО. При събирането на необходимите данни компетентните органи използват, когато е целесъобразно, информацията, генерирана в рамките на интегрираната система за администриране и контрол, създадена в съответствие с член 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 11

Период на прилагане

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 31 декември 2022 г.

Член 12

Адресат

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 27 май 2019 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.

(2)  Решение 2007/863/ЕО на Комисията от 14 декември 2007 г. за предоставяне на поисканата от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 122).

(3)  Решение 2011/128/ЕС на Комисията от 24 февруари 2011 г. за изменение на Решение 2007/863/ЕО за предоставяне на поисканата от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 51, 25.2.2011 г., стр. 21).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/346 на Комисията от 9 февруари 2015 г. за предоставяне на поискана от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 42).

(5)  Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 4 май 2018 г. относно изпълнението на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазването на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници въз основа на докладите от държавите членки за периода 2012—2015 г. (COM(2018) 257 final).

(6)  SR 2019 № 81.

(7)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).


6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1326 НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2019 година

относно хармонизираните стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 13 от Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) се счита, че електрическите съоръжения, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на установените в приложение I към същата директива съществени изисквания, обхванати от тези стандарти или части от тях.

(2)

По силата на Решение за изпълнение C(2016) 7641 (3) на Комисията, същата отправи към Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) искане за изготвяне, преразглеждане и приключване на работата по хармонизираните стандарти за електромагнитната съвместимост в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС.

(3)

Въз основа на Решение за изпълнение C(2016) 7641, CEN и Cenelec изготвиха хармонизираните стандарти EN IEC 61058-1:2018 за превключватели за уреди и EN 55035:2017 за мултимедийни устройства. Въз основа на посоченото решение CEN и Cenelec преразгледаха хармонизираните стандарти EN 13309:2010 за машини с вътрешно електрическо захранване и EN 50557:2011 за автоматични прекъсвачи, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (4), с цел да ги адаптират към техническия прогрес.

(4)

Комисията, съвместно със CEN и Cenelec, направи оценка на това дали стандартите EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 и EN 63024:2018 съответстват на съдържащото се в Решение за изпълнение C(2016) 7641 искане.

(5)

Стандартите EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 и EN 63024:2018 отговарят на изискванията, които те имат за цел да обхванат и които са изложени в Директива 2014/30/ЕС. Поради това е целесъобразно данните за тези стандарти да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Cenelec изготви проект на поправка (EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01) на хармонизирания стандарт EN 61000-6-5:2015, данните за който са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (5). Поради факта, че с поправката се въвеждат съществени технически корекции, и с цел гарантиране на правилното и последователно прилагане на EN 61000-6-5:2015 е целесъобразно данните за хармонизирания стандарт да се публикуват заедно с тези за поправката в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Стандарти EN 13309:2010 и EN 50557:2011 бяха преразгледани и стандарт EN 61000-6-5:2015 бе коригиран. Поради това е необходимо да се заличат данните за тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз. За да се даде на производителите достатъчно време да се подготвят за прилагането на преразгледаните и коригираните стандарти, е необходимо да се отложи заличаването на данните за тези стандарти.

(8)

Спазването на даден хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съответните съществени изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, от датата на публикуване на данните за този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Включените в списъка в приложение I към настоящото решение данни за хармонизирани стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Включените в списъка в приложение II към настоящото решение данни за хармонизирани стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС, се заличават в Официален вестник на Европейския съюз, считано от посочените в същото приложение дати.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(2)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

(3)  Решение за изпълнение C(2016) 7641 на Комисията от 30 ноември 2016 г. относно искане за стандартизация до Европейския комитет по стандартизация, Европейския комитет за стандартизация в електротехниката и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, във връзка с хармонизираните стандарти в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост.

(4)  ОВ C 246, 13.7.2018 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 246, 13.7.2018 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на стандарта

1.

EN ISO 13766-1:2018

Машини за земни работи и строителни машини. Електромагнитна съвместимост (EMC) на машини с вътрешно електрическо захранване. Част 1: Общи изисквания за ЕМС при типични условия на електромагнитна среда (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства. Изисквания за устойчивост

3.

EN 61000-6-5:2015 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 6-5: Общи стандарти. Устойчивост на устройства/съоръжения, използвани в среди на захранващи станции и подстанции

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания

5.

EN 63024:2018

Изисквания за апарати за автоматично повторно включване (ААПВ) за автоматични прекъсвачи, АПЗОТС и АПЗОТ, за битови и подобни приложения (IEC 63024: 2017, изменен)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Номер на стандарта

Дата на заличаването

1.

EN 13309:2010 Строителни машини. Електромагнитна съвместимост на машини с вътрешно електрическо захранване

30 юни 2021 г.

2.

EN 50557:2011 Изисквания за апарати с автоматично повторно затваряне (ААПЗ) за автоматични прекъсвачи - АПЗОТС-АПЗОТ за битово и подобно използване

17 януари 2021 г.

3.

EN 61000-6-5:2015 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 6-5: Общи стандарти. Устойчивост на устройства/съоръжения, използвани в среди на захранващи станции и подстанции

31 януари 2020 г.


6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1327 НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2019 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер C(2019) 5958)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I—IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които е необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1270 на Комисията (5) след случаи на африканска чума по свинете в България, Полша и Литва.

(2)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1270 бяха констатирани още случаи на африканска чума по свинете при диви и домашни свине в България, Унгария и Полша. След тези неотдавнашни случаи на болестта и предвид епидемиологичната обстановка регионализацията в тези три държави членки беше преразгледана и актуализирана. Освен това бяха преразгледани и актуализирани въведените мерки за управление на риска. Тези промени трябва да бъдат отразени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(3)

През юли 2019 г. беше констатирано едно огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в регион Видин в България, в област, която понастоящем е включена в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в България, засегната от африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.

(4)

През юли 2019 г. беше констатиран един случай на африканска чума по свинете при диви свине в регион Пловдив в България, в област, която понастоящем не е включена в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Този случай на африканска чума по свинете при диви свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в България, засегната от африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(5)

През юли 2019 г. бяха констатирани няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в окръзите Borsod-Abaúj-Zemplén и Szabolcs-Szatmár-Bereg в Унгария, в област, включена в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, в близост до области, включени в част I от същото приложение. Тези случаи на африканска чума по свинете при диви свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тези области в Унгария, включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, които са в близост до областта, включена в част II и засегната от неотдавнашните случаи на африканска чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част II от посоченото приложение вместо в част I от него.

(6)

През юли 2019 г. беше констатиран един случай на африканска чума по свинете при диви свине в окръг Рlocky в Полша, в област, която понастоящем е включена в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Този случай на африканска чума по свинете при диви свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Полша, засегната от африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.

(7)

През юли 2019 г. бяха констатирани две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръзите Kozienicki и Zamojski в Полша в области, които понастоящем са включени в част I и II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тези области в Полша, засегнати от африканската чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I и II от него.

(8)

С цел да бъдат взети под внимание най-актуалните промени на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват, области в България, Унгария и Полша, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно включени в части I, II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 5 август 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1270 на Комисията от 26 юли 2019 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 200, 29.7.2019 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersectionavec laN85,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

E25-E411jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersectionavec la N85,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   България

Следните области в България:

цялата област Габрово,

цялата област Хасково,

цялата област Кърджали,

цялата област Пазарджик,

цялата област Сливен,

цялата област Смолян,

цялата област София,

Цялата област Стара Загора,

цялата област Ловеч, с изключение на областите в част III,

цялата област Бургас, с изключение на областите в част III,

3.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

4.   Унгария

Следните области в Унгария:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Литва

Следните области в Литва:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na południe od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogórd, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

powiat janowski;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.

8.   Румъния

Следните области в Румъния:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

ЧАСТ II

1.   Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   България

Следните области в България:

цялата област Добрич,

цялата област Пловдив,

цялата област Шумен,

цялата област Варна.

3.   Естония

Следните области в Естония:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Унгария

Следните области в Унгария:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Литва

Следните области в Литва:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na północ od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gminy Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Румъния

Следните области в Румъния:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

ЧАСТ III

1.   България

Следните области в България:

цялата област Монтана,

цялата област Русе,

цялата област Разград,

цялата област Силистра,

цялата област Плевен,

цялата област Враца,

цялата област Видин,

цялата област Търговище,

в област Ловеч:

в община Ловеч:

Баховица,

Владиня,

Горан,

Деветаки,

Дойренци,

Дренов,

Йоглав,

Лисец,

Славяни,

Слатина,

Смочан,

в община Луковит:

Бежаново,

Дерманци,

Карлуково,

Луковит,

Петревене,

Тодоричене,

Ъглен,

в община Угарчин:

Драгана,

Катунец,

в област Велико Търново:

цялата община Свищов,

цялата община Павликени,

цялата община Полски Тръмбеш,

цялата община Стражица,

в област Бургас:

цялата община Бургас,

цялата община Камено,

цялата община Малко Търново,

цялата община Приморско,

цялата община Созопол,

цялата община Средец,

цялата община Царево.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Румъния

Следните области в Румъния:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

tutto il territorio della Sardegna.