ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 187

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
12 юли 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1187 на Съвета от 6 юни 2019 година за подписването от името на Европейския съюз и за временното прилагане на някои разпоредби на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1188 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на класове на експлоатационни показатели за външни щори и сенници по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1189 на Комисията от 8 юли 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1190 на Комисията от 11 юли 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 по отношение на приспадания от риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2019 г.

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/1191 на Съвета от 8 юли 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 04 03 01 03 Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална сигурност и мерки за мигрантите, включително мигрантите от трети държави) ( 1 )

33

 

*

Решение (EС) 2019/1192 на Съвета от 8 юли 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 02 03 01 Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги и бюджетен ред 02 03 04 Механизми за управление на вътрешния пазар) ( 1 )

36

 

*

Решение (EС) 2019/1193 на Съвета от 8 юли 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 33 02 03 01 Дружествено право) ( 1 )

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1194 на Комисията от 5 юли 2019 година за идентифициране на 4-трет-бутилфенол (PTBP) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1195 на Комисията от 10 юли 2019 година за изменение на решения 2008/730/ЕО, 2008/837/ЕО, 2009/184/ЕО, 2011/354/ЕС и решения за изпълнение 2012/81/ЕС, 2013/327/ЕС, (ЕС) 2015/690, (ЕС) 2015/697, (ЕС) 2015/699, (ЕС) 2016/1215, (ЕС) 2017/1208 и (ЕС) 2017/2451 по отношение на титуляря на разрешението и представителя за пускането на пазара на генетично модифицирани соя, памук, маслодайна рапица и царевица (нотифицирано под номер С(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Решение (EC) 2019/1196 на Комисията от 11 юли 2019 година относно участието на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

50

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията ( ОВ L 158, 27.5.2014 г. )

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1187 НА СЪВЕТА

от 6 юни 2019 година

за подписването от името на Европейския съюз и за временното прилагане на някои разпоредби на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 1, втора алинея, буква г) и член 87, параграф 2, буква а), във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 10 юни 2016 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за сключването на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности („Споразумението“).

(2)

Преговорите приключиха успешно с парафиране на Споразумението на 24 май 2018 г.

(3)

Обменът на информация в областта на правоприлагането с цел опазването на сигурността в Съюза не може да бъде подобрен в достатъчна степен само от държавите членки поради естеството на международната престъпност, която не се ограничава до границите на Съюза. Възможността всички държави членки и Конфедерация Швейцария да имат реципрочен достъп до националните бази данни, съдържащи файлове с ДНК анализи, системи за дактилоскопична идентификация и данни за регистрацията на превозните средства, е от огромно значение за стимулирането на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането.

(4)

Ирландия е обвързана от Решение 2008/615/ПВР на Съвета (1), Решение 2008/616/ПВР на Съвета (2) и приложението към него и от Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета (3) и следователно участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(5)

Обединено кралство е обвързано от Решение 2008/615/ПВР, Решение 2008/616/ПВР и приложението към него и от Рамково решение 2009/905/ПВР и следователно участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Споразумението следва да бъде подписано, а приложената към него декларация следва да бъде одобрена. Някои разпоредби на Споразумението следва да се прилагат временно до приключването на процедурите, необходими за влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности се разрешава, при условие за сключването на посоченото Споразумение.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Декларацията, приложена към Споразумението, се одобрява от името на Съюза.

Член 3

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпишат Споразумението от името на Съюза.

Член 4

В съответствие с член 8, параграф 3 от Споразумението, член 5, параграфи 1 и 2 от Споразумението се прилагат временно, считано от подписването на Споразумението (4), до приключването на необходимите процедури по влизането му в сила.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня приемането му.

Съставено в Люксембург на 6 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

A. BIRCHALL


(1)  Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).

(2)  Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).

(3)  Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 14).

(4)  Датата на подписване на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна, и

от една страна, и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, от друга страна,

от друга страна

наричани заедно по-нататък „договарящите страни“,

КАТО ЖЕЛАЯТ да подобрят полицейското и съдебното сътрудничество между държавите — членки на Европейския съюз, и Конфедерация Швейцария, без да се засягат разпоредбите за защита на личната свобода,

КАТО СЧИТАТ, че настоящите отношения между договарящите страни, и по-специално Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (1), демонстрират тясно сътрудничество в борбата срещу престъпността,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че от общ интерес на договарящите страни е да се гарантира, че полицейското сътрудничество между държавите — членки на Европейския съюз, и Конфедерация Швейцария се осъществява по бърз и ефикасен начин, съвместим с основните принципи на техните национални правни системи, и в съответствие с личните права и принципите, предвидени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.,

КАТО ОТЧИТАТ, че с Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите — членки на Европейския съюз (2), вече са установени правилата, според които правоприлагащите органи на държавите — членки на Европейския съюз, и Конфедерация Швейцария могат бързо и ефективно да обменят налична информация и сведения с цел провеждане на наказателни разследвания или на операции за събиране на сведения относно престъпността,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че възможността за бърз и ефикасен обмен на точна информация е от изключително значение за стимулиране на международното сътрудничество в областта на правоприлагането,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че целта е да се въведат процедури за насърчаване на бърз, ефикасен и нескъп начин за обмен на данни и че за целите на съвместното използване на данни тези процедури следва да подлежат на отчетност и следва да включват подходящи гаранции по отношение на точността и сигурността на данните по време на предаването и съхранението им, като се предвиждат и процедури за записване на обмена на данните и ограничения върху използването на обменената информация,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че по тази причина настоящото споразумение съдържа разпоредби, които се основават на основните разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (3) и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (4) и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (5) и които са предназначени да подобрят обмена на информация, чрез който държавите — членки на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария си предоставят взаимно права на достъп до своите автоматизирани файлове с ДНК анализи, автоматизирани системи за дактилоскопична идентификация и данни за регистрацията на превозните средства,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че когато става въпрос за данни от националните файлове с ДНК анализи и автоматизираните системи за дактилоскопична идентификация, система на принципа „има/няма намерено съответствие“ следва да позволява на търсещата държава, като втора стъпка, да поиска конкретни свързани лични данни от държавата, администрираща файла, и когато е необходимо, да поиска допълнителна информация чрез процедури за взаимна помощ, включително приетите по силата на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета,

КАТО СЧИТАТ, че тези разпоредби ще ускорят значително съществуващите процедури, които дават възможност на държавите — членки на Европейския съюз, и на Конфедерация Швейцария да установят дали някоя друга държава разполага с нужната информация и ако е така, коя от тях,

КАТО СЧИТАТ, че трансграничното сравняване на данни ще разкрие ново измерение в борбата с престъпността и че информацията, получена чрез сравняване на данните, ще предложи нови подходи за разследване и по този начин ще се превърне във важен фактор, подпомагащ дейността на правоприлагащите и съдебните органи на държавите,

КАТО СЧИТАТ, че правилата се основават на свързването в мрежа на националните бази данни на държавите,

КАТО СЧИТАТ, че при съблюдаване на определени условия държавите следва да бъдат в състояние да предоставят лични и нелични данни с оглед подобряване на обмена на информация с цел предотвратяване на престъпления и опазване на обществения ред и сигурността във връзка с големи събития с трансгранично измерение,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че в допълнение към подобряването на обмена на информация е необходимо да се регламентират и другите форми на по-тясно сътрудничество между полицейските органи, по-специално посредством съвместни операции за сигурност (например съвместни патрули),

КАТО СЧИТАТ, че системата на принципа „има/няма намерено съответствие“ предвижда структура за сравняване на анонимни профили, където допълнителните лични данни се обменят само след намерено съответствие, като предоставянето и получаването на тези данни се уреждат от националното законодателство, включително от правилата за правна помощ и че тази уредба гарантира адекватна система за защита на данните, като се има предвид, че предоставянето на лични данни на друга държава изисква подходящо ниво на защита на данните от страна на получаващата държава,

КАТО СЧИТАТ, че Конфедерация Швейцария следва да поема разходите, направени от нейните органи във връзка с прилагането на настоящото споразумение,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че тъй като акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности, е важна стъпка към по-безопасен и по-ефективен обмен на информация относно криминалистичните анализи, някои разпоредби на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета следва да бъдат спазвани от Конфедерация Швейцария,

КАТО СЧИТАТ, че по отношение на обработването на лични данни съгласно настоящото споразумение от органите на Конфедерация Швейцария за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на тероризма и трансграничната престъпност следва да се прилага стандарт за защита на личните данни според националното право на Конфедерация Швейцария, който да съответства на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (6),

КАТО СЕ ОСНОВАВАТ на взаимното доверие на държавите — членки на Европейския съюз, и на Конфедерация Швейцария в структурата и функционирането на техните правни системи,

КАТО ОТЧИТАТ, че съгласно Споразумението между Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно сътрудничеството в рамките на швейцарската информационна система за дактилоскопични данни и ДНК профили (7) двете държави споделят едни и същи база данни и системи за обмена на информация, съответно за данните за ДНК и дактилоскопичните данни,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че разпоредбите на двустранните и многостранните споразумения остават приложими по всички въпроси, които не са обхванати от настоящото споразумение,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Член 1

Предмет и цел

1.   При спазване на настоящото споразумение, членове 1—24, член 25, параграф 1, членове 26—32 и член 34 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, са приложими в двустранните отношения между Конфедерация Швейцария и всяка от държавите членки.

2.   При спазване на настоящото споразумение, членове 1—19 и член 21 от Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и приложението към него, с изключение на глава 4, точка 1 от него, са приложими в двустранните отношения между Конфедерация Швейцария и всяка от държавите членки.

3.   Декларациите, направени от държавите членки в съответствие с решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета, са приложими и в техните двустранни отношения с Конфедерация Швейцария.

4.   При спазване на настоящото споразумение, членове 1—5 и член 6, параграф 1 от Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности, са приложими в двустранните отношения между Конфедерация Швейцария и всяка от държавите членки.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

1)

„Договарящи страни“ означава Европейския съюз и Конфедерация Швейцария;

2)

„Държава членка“ означава държава — членка на Европейския съюз;

3)

„Държава“ означава държава членка или Конфедерация Швейцария.

Член 3

Еднообразно прилагане и тълкуване

1.   За да се гарантира, че посочените в член 1 разпоредби се прилагат и тълкуват по възможно най-единен начин,,, договарящите страни наблюдават постоянно развитието на свързаната с тези разпоредби съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на компетентните съдилища на Конфедерация Швейцария. За тази цел се създава механизъм за осигуряване на редовен взаимен обмен на такава съдебна практика.

2.   Конфедерация Швейцария има право да представя изявления или писмени бележки пред Съда на Европейския съюз в случаите, когато юрисдикция на държава членка е отправила към този съд искане за преюдициално заключение относно тълкуването на някоя разпоредба, посочена в член 1.

Член 4

Уреждане на спорове

Всеки спор между Конфедерация Швейцария и държава членка, свързан с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение или на някоя от разпоредбите, посочени в член 1, и техните изменения, може да бъде предаден от страна по спора за разглеждане на заседание на представители на правителствата на държавите членки и на Конфедерация Швейцария с оглед на бързото му уреждане.

Член 5

Изменения

1.   Когато е необходимо да бъдат изменени разпоредбите, посочени в член 1, Европейският съюз уведомява Конфедерация Швейцария на възможно най-ранен етап и събира всички коментари, които последната може да представи.

2.   Европейският съюз уведомява Конфедерация Швейцария за всяко изменение на разпоредбите, посочени в член 1, незабавно след приемането на изменението.

Конфедерация Швейцария решава самостоятелно дали да приеме съдържанието на изменението и дали да го приложи в своя вътрешен правен ред. Това решение се съобщава на Европейския съюз в рамките на три месеца от датата на уведомяването, посочено в първа алинея.

3.   Ако съдържанието на изменението може да бъде обвързващо за Конфедерация Швейцария едва след като бъдат изпълнени определени конституционни изисквания, Конфедерация Швейцария информира Европейския съюз за това в момента на уведомяването ѝ. Конфедерация Швейцария незабавно информира Европейския съюз в писмен вид, когато бъдат изпълнени всички конституционни изисквания. Когато не се изисква провеждането на референдум, уведомяването се извършва непосредствено след изтичане на крайния срок за референдум. Когато се изисква провеждане на референдум, Конфедерация Швейцария разполага със срок от максимум две години от датата на уведомяване от страна на Европейския съюз, в рамките на който да представи своето уведомление. От датата, определена за влизане в сила на изменението по отношение на Конфедерация Швейцария, и до уведомяването, че конституционните изисквания са били изпълнени, Конфедерация Швейцария прилага временно съдържанието на изменението, ако това е възможно.

4.   Ако Конфедерация Швейцария не приеме съдържанието на изменението, действието на настоящото споразумение се спира. Свиква се среща на договарящите страни, за да бъдат разгледани всички по-нататъшни възможности за продължаване на доброто функциониране на настоящото споразумение, включително възможността за признаване на еквивалентността на законодателството. Действието се възобновява непосредствено след като Конфедерация Швейцария уведоми, че приема съдържанието на изменението или ако договарящите страни се съгласят да възобновят прилагането на споразумението.

5.   Ако в срок от шест месеца от спирането на действието договарящите страни не са постигнали съгласие за възобновяване на прилагането на споразумението, то престава да се прилага.

6.   Параграфи 4 и 5 от настоящия член не се прилагат за изменения, свързани с глава 3, 4 или 5 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета или член 17 от Решение 2008/616/ПВР на Съвета, по отношение на които Конфедерация Швейцария е уведомила Европейския съюз, че не приема изменението, като е посочила причините за своето възражение. В такива случаи и без да се засяга член 10 от настоящото споразумение, съответните разпоредби във версията преди изменението продължават да се прилагат в двустранните отношения между Конфедерация Швейцария и всяка от държавите членки.

Член 6

Преразглеждане

Договарящите страни се споразумяват да извършат съвместно преразглеждане на настоящото споразумение не по-късно от пет години след влизането му в сила. Преразглеждането се отнася по-специално до практическото приложение, тълкуването и усъвършенстването на споразумението и включва също такива въпроси като последиците от развитието на Европейския съюз във връзка с предмета на настоящото споразумение.

Член 7

Връзка с други правни инструменти

1.   Конфедерация Швейцария може да продължи да прилага двустранните или многостранните споразумения или договорености за трансгранично сътрудничество с държавите членки, които са в сила към датата на сключване на настоящото споразумение, доколкото подобни споразумения или договорености не са несъвместими с целите на настоящото споразумение. Конфедерация Швейцария уведомява Европейския съюз за всички такива споразумения или договорености, които ще продължат да се прилагат.

2.   Конфедерация Швейцария може да сключва или привежда в сила допълнителни двустранни или многостранни споразумения или договорености за трансгранично сътрудничество с държавите членки след влизането в сила на настоящото споразумение, доколкото подобни споразумения или договорености предвиждат задълбочаване или разширяване на целите на настоящото споразумение. Конфедерация Швейцария уведомява Европейския съюз за всички такива нови споразумения или договорености в рамките на три месеца от подписването им или, ако се касае за споразумения или договорености, подписани преди влизането в сила на настоящото споразумение, в рамките на три месеца от влизането им в сила.

3.   Споразуменията и договореностите, посочени в параграфи 1 и 2, не засягат взаимоотношенията с държави членки, които не са страни по тях.

4.   Настоящото споразумение не засяга съществуващите споразумения за правна помощ или за взаимно признаване на съдебни решения.

Член 8

Уведомления, декларации и влизане в сила

1.   Договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, необходими за изразяване на тяхното съгласие за обвързване с настоящото споразумение.

2.   Европейският съюз може да изрази своето съгласие да бъде обвързан от настоящото споразумение дори в случай че решенията, касаещи обработването на лични данни, които се предоставят или са били предоставени съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета, все още не са приети по отношение на всички държави членки.

3.   Член 5, параграфи 1 и 2 се прилагат временно, считано от момента на подписване на настоящото споразумение.

4.   По отношение на измененията на разпоредбите, посочени в член 1, приети след подписването на настоящото споразумение, но преди влизането му в сила, тримесечният срок, упоменат в член 5, параграф 2, втора алинея започва да тече от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

5.   При извършване на нотифицирането съгласно параграф 1 или по всяко време след това, ако така е предвидено, Конфедерация Швейцария прави декларациите, предвидени в член 1, параграф 3.

6.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от третия месец, следващ деня на последната нотификация, извършена съгласно параграф 1.

7.   Предоставянето на лични данни от държавите членки и Конфедерация Швейцария в съответствие с настоящото споразумение не се осъществява, докато разпоредбите на глава 6 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета не бъдат въведени в националното право на държавите, участващи във въпросното предоставяне на данни.

За да се провери дали случаят е такъв за Конфедерация Швейцария, се извършват посещение за оценка и пилотен тест по отношение на Конфедерация Швейцария при условия и договорености, приемливи за нея, и аналогични на изпълнените по отношение на държавите членки в съответствие с глава 4 от приложението към Решение 2008/616/ПВР на Съвета.

Въз основа на доклад за цялостна оценка и при спазване на същата процедура като при започването на автоматизирани обмени на данни в държавите членки, Съветът определя датата или датите, считано от които държавите членки може да предоставят лични данни на Конфедерация Швейцария съгласно настоящото споразумение.

8.   Конфедерация Швейцария транспонира и прилага разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета. Конфедерация Швейцария съобщава на Европейската комисия текста на основните разпоредби, които са приети в областта, обхваната от посочената директива.

9.   Конфедерация Швейцария транспонира и прилага членове 1—24, член 25, параграф 1, членове 26—32 и член 34 от Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета. Конфедерация Швейцария съобщава на Европейската комисия текста на основните разпоредби, които са приети в областта, обхваната от посоченото рамково решение на Съвета.

10.   Компетентните органи на Конфедерация Швейцария не прилагат разпоредбите на глава 2 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета, преди тя да е транспонирала и приложила мерките, посочени в параграфи 8 и 9 от настоящия член.

Член 9

Присъединяване на нови държави членки към Европейския съюз

Присъединяването на нови държави членки към Европейския съюз поражда права и задължения съгласно настоящото споразумение между тези нови държави членки и Конфедерация Швейцария.

Член 10

Прекратяване

1.   Настоящото споразумение може да бъде прекратено по всяко време от една от договарящите страни посредством депозирането на нотификация за прекратяване пред другата договаряща страна.

2.   Прекратяването на настоящото споразумение в съответствие с параграф 1 влиза в сила шест месеца след депозирането на нотификацията за прекратяване.

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски езици, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  ОВ ЕС L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(2)  ОВ ЕС L 386, 29.12.2006 г., стр. 89.

(3)  ОВ ЕС L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ ЕС L 210, 6.8.2008 г., стр. 12.

(5)  ОВ ЕС L 322, 9.12.2009 г., стр. 14.

(6)  ОВ ЕС L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

(7)  Официален сборник на Швейцария AS/RO 2006 2031; Класифициран сборник на Швейцария SR/RS 0.360.514.1.


Декларация на договарящите страни по повод подписването на Споразумението

Европейският съюз и Конфедерация Швейцария, договарящи страни по Споразумението за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (наричано по-долу „споразумението“), декларират:

За осъществяването на обмена на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрацията на превозни средства в съответствие със споразумението Конфедерация Швейцария ще трябва да установи двустранни връзки за всяка от тези категории данни с всяка от държавите членки.

За да се осъществи и улесни тази дейност, на Конфедерация Швейцария ще бъде предоставена цялата налична документация, софтуерни продукти и списъци с данни за контакт.

Конфедерация Швейцария ще има възможност да установи неформални партньорства с държавите членки, които вече осъществяват такъв обмен на данни, с цел споделяне на натрупания опит и получаване на практическа и техническа подкрепа. Подробностите във връзка с тези партньорства се уреждат чрез преки контакти със съответните държави членки.

Швейцарските експерти може да се обръщат по всяко време към председателството на Съвета, Европейската комисия или водещи експерти по тези въпроси, за да получат информация, разяснения или друг вид подкрепа. Аналогично, когато в хода на изготвянето на предложения или съобщения Комисията се свързва с представители на държавите членки, тя ще се възползва от възможността да осъществи контакт и с представители на Конфедерация Швейцария.

Швейцарски експерти могат да бъдат канени да присъстват на срещи, на които експерти от държавите членки обсъждат в рамките на Съвета технически аспекти, които са пряко относими към правилното прилагане и усъвършенстване на съдържанието на горепосочените решения на Съвета.


РЕГЛАМЕНТИ

12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1188 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на класове на експлоатационни показатели за външни щори и сенници по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският стандарт EN 13561 относно външните щори и сенници бе първоначално приет от Европейския комитет за стандартизация (CEN) през 2004 г. и изменен през 2008 г. Той съдържа четири класа на експлоатационни показатели за външни щори и сенници в зависимост от устойчивостта на натоварване от вятър на тези продукти.

(2)

Класовете, установени със стандарт EN 13561, не са достатъчни за всички продукти, предлагани понастоящем на пазара. Най-новите продукти се характеризират с по-висока степен на устойчивост на натоварване от вятър от произведените преди тях. В някои случаи използването на съществуващата класификация може да доведе до проблеми с безопасността във връзка с монтажа на продуктите.

(3)

Поради това е необходимо към класификацията, включена в стандарт EN 13561, да се добавят още три класа на експлоатационни показатели за устойчивост на натоварване от вятър. Необходимо е също така при използването на класовете да се направи разграничение между обхванатите от този стандарт подгрупи, и по-специално за щори с шарнирно рамо, за външни щори със захващане в странични водещи релси и за щори за перголи.

(4)

Съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 305/2011 Комисията или европейските органи по стандартизация въз основа на преразгледан мандат, издаден от Комисията, могат да определят класове на експлоатационните показатели по отношение на съществените характеристики на строителните продукти. Като се има предвид необходимостта възможно най-скоро да бъдат създадени допълнителни класове на експлоатационни показатели, тези нови класове следва да бъдат установени от Комисията. В съответствие с член 27, параграф 2 от посочения регламент, тези класове следва да бъдат използвани в хармонизираните стандарти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Установяват се класове на експлоатационни показатели за външни щори и сенници по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър, съгласно посоченото в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Класове на експлоатационни показатели по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър за външни щори със захващане в странични водещи релси и щори за перголи

Класове

0

1

2

3

Номинално налягане на вятъра pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110 - < 170

Допустимо налягане на вятъра pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132 - < 204


Класове

4

5

6

Номинално налягане на вятъра pN (N/m2)

≥ 170 - < 270

≥ 270 - < 400

≥ 400

Допустимо налягане на вятъра pS (N/m2)

≥ 204 - < 324

≥ 324 - < 480

≥ 480

Таблица 2

Класове на експлоатационни показатели по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър за щори с пантографно рамо, щори с конзолно падащо рамо, щори с падащо рамо с водачи, вертикални ролетни щори, маркизи, фасадни щори, щори за оберлихти, щори за зимни градини и мрежи срещу насекоми

Класове

0

1

2

3

Номинално налягане на вятъра pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110

Допустимо налягане на вятъра pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132


Таблица 3

Класове на експлоатационни показатели по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър за щори с шарнирно рамо

Класове

0

1

2

Номинално налягане на вятъра pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70

Допустимо налягане на вятъра pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84


12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1189 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти (1), и по-специално член 19, параграф 6 и член 20 от него,

като има предвид, че:

(1)

След предварително приемане на пленарното заседание в Бризбейн през декември 2017 г., участниците в Кимбърлийския процес одобриха добавянето на Република Габон към списъка с участниците в този процес по време на пленарното заседание през ноември 2018 г. в Брюксел.

(2)

Необходимо е да бъдат актуализирани адресите на компетентните органи на няколко участници в Кимбърлийския процес в приложение II и адресите на компетентните органи на държавите членки в приложение III.

(3)

След искане от страна на Ирландия да бъде определен орган на ЕС в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 2368/2002, Комисията посети органа на ЕС, определен от Ирландия, за да провери неговата подготовка да встъпи във функциите, посочени в Регламент (ЕО) № 2368/2002. Предприетата подготовка и процедурите, предвидени от органа на ЕС, определен от Ирландия, показват, че той ще бъде в състояние надеждно, навременно, ефективно и адекватно да изпълнява задачите, изисквани по глави II, III и V от Регламент (ЕО) № 2368/2002. Необходимо е на Ирландия да бъде даден реалистичен срок, за да въведе нужните промени.

(4)

По силата на приемането на административното решение „Събиране на изменения към технически определения“ от участници в Кимбърлийския процес на пленарното заседание в Брюксел през ноември 2018 г., терминът „държава на произход“ следва да се замени с термина „държава на минен произход“ в сертификатите, издавани в рамките на Кимбърлийския процес.

(5)

С цел да бъде отразена замяната на термина „държава на произход“ с термина „държава на минен произход“ в сертификата на Европейския съюз, както е определен в член 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 2368/2002, приложение IV към този регламент следва да бъде съответно изменено. Необходимо е да се осигури реалистичен срок, за да могат компетентните органи на Съюза да се адапират към тази промяна, като се вземе под внимание времето, което е нужно, за да се гарантира наличността на новите сертификати.

(6)

Поради това приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 2368/2002 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 22 от Регламент (ЕО) № 2368/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2368/2002 се изменя, както следва:

1)

Приложение II се заменя с текста от приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение III се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

3)

Приложение IV се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точка 3 обаче се прилага от 1 януари 2020 г.

Що се отнася до Ирландия, приложение III се прилага от 1 септември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2019 година.

За Комисията

Federica MOGHERINI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на участниците в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес и техните специално определени компетентни органи, посочени в членове 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 и 20

АНГОЛА

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, № 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

АРМЕНИЯ

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

АВСТРАЛИЯ

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

БАНГЛАДЕШ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

БЕЛАРУС

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

БОТСУАНА

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot № 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

БРАЗИЛИЯ

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

КАМБОДЖА

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

КАМЕРУН

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

КАНАДА

International:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

ХОНКОНГ, Специален административен район на Китайската народна република

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

РЕПУБЛИКА КОНГО

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

КОТ Д'ИВОАР

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

ЕСВАТИНИ

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

ГАБОН

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

ГАНА

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

ГВИНЕЯ

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

ГВИАНА

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

ИНДИЯ

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

ИНДОНЕЗИЯ

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, № 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ИЗРАЕЛ

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

ЯПОНИЯ

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

КАЗАХСТАН

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

ЛАОСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

ЛИВАН

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

ЛЕСОТО

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

ЛИБЕРИЯ

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

МАЛАЙЗИЯ

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

№ 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

МАЛИ

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

МАВРИЦИЙ

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

МЕКСИКО

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

НАМИБИЯ

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

НОРВЕГИЯ

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

ПАНАМА

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Russian Federation

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

СИЕРА ЛЕОНЕ

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

СИНГАПУР

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

ЮЖНА АФРИКА

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

ШРИ ЛАНКА

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

ШВЕЙЦАРИЯ

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

ОТДЕЛНА МИТНИЧЕСКА ТЕРИТОРИЯ ТАЙВАН, ПЕНГУ, КИНМЕН И МАТЦУ

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

ТАНЗАНИЯ

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

ТАЙЛАНД

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

ТОГО

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

ТУРЦИЯ

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı № 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi № 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

УКРАЙНА

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

ВЕНЕСУЕЛА

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

ВИЕТНАМ

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ЗИМБАБВЕ

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/ K. Nkrumah Ave.

Harare

Зимбабве


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък с компетентните органи на държавите членки, както е посочено в членове 2 и 19

БЕЛГИЯ

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Federal Public Service Economy SME's, Self-employed and Energy, Directorate-General for Economic Analyses & International Economy)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Тел. +32 22775459

Факс +32 22775461 или +32 22779870

Електронна поща: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

В Белгия контролът върху вноса и износа на необработени диаманти, изискван от Регламент (ЕО) № 2368/2002, и митническата обработка ще се осъществяват единствено от:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

В Чешката република контролът върху вноса и износа на необработени диаманти, изискван от Регламент (ЕО) № 2368/2002, и митническата обработка ще се осъществяват единствено от:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Тел. +420 261333841, +420 261333859; моб. тел. +420 737213793

Факс +420 261333870

Електронна поща: diamond@cs.mfcr.cz

Постоянна служба в определена митническа служба — Praha Ruzyně

Тел. +420 220113788 (от понеделник до петък — 7:30 — 15:30 часа)

Тел. +420 220119678 (събота, неделя и почивни дни — 15:30 — 7:30 часа)

ГЕРМАНИЯ

В Германия контролът на вноса и износа на необработени диаманти, изискван от Регламент (ЕО) № 2368/2002, включително издаването на сертификати на Съюза, ще се осъществява единствено от следния орган:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Тел. +49 678156270

Факс +49 6781562719

Електронна поща: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

За целите на член 5, параграф 3, членове 6, 9, 10, член 14, параграф 3, членове 15 и 17 от настоящия регламент, отнасящи се по-специално до задълженията за докладване пред Комисията, следният орган действа като компетентен германски орган.:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Тел. +49 22830349874

Факс +49 22830399106

Електронна поща: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

ИРЛАНДИЯ

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Тел.: +353 1 678 2000

Електронна поща: KPRMA@DCCAE.gov.ie

ПОРТУГАЛИЯ

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Тел. + 351 218813843/8

Факс + 351 218813986

Електронна поща: dsl@at.gov.pt

В Португалия контролът на вноса и износа на необработени диаманти, изискван по Регламент (ЕО) № 2368/2002, включително издаването на сертификати на ЕС, ще се извършва само от следния орган:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Тел. +351 210030080

Факс +351 210037777

Електронна поща: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

РУМЪНИЯ

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Тел. +40 213184635/3129890/3121275

Факс +40 213184635/3143462

www.anpc.ro

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Тел. +44 2070086903/5797

Електронна поща: KPUK@fco.gov.uk


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Сертификат на Общността, посочен в член 2

В съответствие с промените, приети с Договора от Лисабон, съгласно които Европейският съюз замени Европейската общност и стана неин правоприемник, терминът „сертификат на ЕС“ се отнася до сертификата на Общността, определен в член 2, буква ж) от настоящия регламент.

Сертификатът на ЕС има следните характеристики: Държавите членки гарантират, че сертификатите, които издават, са еднакви. За тази цел те предават на Комисията образци от сертификатите, които ще бъдат издавани.

Държавите членки осигуряват отпечатването на сертификатите на ЕС. Сертификатите на ЕС могат да бъдат отпечатвани от печатници, определени от държавата членка, в която са установени. В последния случай във всеки сертификат на ЕС трябва да се посочва определянето на печатницата от държавата членка. Всеки сертификат на ЕС съдържа името и адреса на печатницата или знак, който позволява нейното идентифициране. Печатницата следва да бъде специализирана в отпечатването на банкноти документи с висока степен на сигурност. Печатницата следва да притежава подходящи референции за дейности, извършени за сметка на държавни органи или търговски клиенти.

Европейската комисия предоставя на разположението на органите на ЕС образци на оригиналните сертификати на ЕС.

Материали

Размери: Формат А4 (210 mm × 297 mm);

Воден знак с невидими (жълти/сини) флуоресцентни под ултравиолетови лъчи нишки;

Чувствителни към разтворители;

Материали, които не реагират на ултравиолетови лъчи (елементите, вградени в документа, ясно се виждат под лампа с ултравиолетови лъчи);

хартия 95 g/m2.

Отпечатване

Защрихован фон (чувствителен към разтворители);

„Защрихованият“ ефект на осигурителния фон не се появява при фотокопиране.

Използваните мастила трябва да бъдат „чувствителни към разтворителите“, за да може документът да бъде защитен срещу опитите за промяна на текста с помощта на химикали, като например избелващи вещества.

Едноцветен фон (незаличим и светлоустойчив);

Отпечатване на вторично „защриховане“ за предотвратяването на промяна на сертификатите под въздействието на слънчевата светлина.

Невидим мотив, реагиращ на ултравиолетови лъчи (звезди на знамето на ЕС);

Печатарят трябва да положи необходимия слой мастило, така че мотивите, видими под ултравиолетово лъчение, да бъдат невидими при обикновена светлина.

Знаме на ЕС: отпечатано в „златно“ и „европейско синьо“;

Релефен бордюр;

Отпечатването с релефен бордюр, който се опипва с върха на пръстите, е една от основните характеристики на документа.

Текст, отпечатан на един ред с много дребен шрифт: „Kimberley Process Certificate“;

Латентен образ: KP;

Осигурителна нишка с текст: „KPCS“;

Документът трябва да съдържа мотив против копиране („медальон“) с гравюра.

Номерация

Всеки сертификат на ЕС носи единен сериен номер, предшестван от кода: EU.

Комисията дава серийните номера на държавите членки, които възнамеряват да издават сертификати на ЕС.

Следва да има два типа съответстваща номерация — видима и невидима:

Първи тип номерация — осемцифрено число, отпечатано веднъж на всички части от документа с черно мастило.

Отговорността за номерирането на всеки сертификат се поема изцяло от печатницата.

Печатницата следва също така да регистрира всяко номериране в база данни.

Втори тип номерация — осемцифрено число, което е отпечатано невидимо (съответстващо на първия тип), флуоресциращо под ултравиолетова светлина.

Език

Английски език и — когато това е уместно — езикът (езиците) на съответната държава членка.

Оформление и завършване

Задължителни елементи

Линейна перфорация на едно място, нарязан лист на единични листа с размер А4, на 100 mm от десния край.

а)

лява страна

Image 3

б)

дясна страна

Image 4

12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1190 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 по отношение на приспадания от риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 105, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

През 2013 г. Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 (2) за приспадане на прекомерния риболов в рамките на определена квота за скумрия през 2009 г. от някои риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2013 г. и за следващите години. В този регламент се предвиждат приспадания от квотата за скумрия в участък 8c и подзони 9 и 10 на ICES, както и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1, и от квотата за хамсия в подзона 8 на ICES.

(2)

Крайбрежният флот на Испания, който е до голяма степен зависим от запасите от скумрия, вече се характеризира с много ниска рентабилност. Наред с това квотата за 2019 г. е с 20 % по-малка от квотата за 2018 г., като приспаданeто във връзка с квотата за скумрия ще се прилага до 2023 г. Ако се позволи намаляване на приспаданото количество за скумрията само през 2019 г., риболовния натиск върху запаса няма да надвиши нивата, разрешени в Регламент (ЕС) 2019/124 на Съвета (3). С цел да се избегнат социално-икономическите последици за съответния риболовен сектор и свързаната с него преработвателна промишленост, приспаднатите количества за която и да е година не следва да превишават 33 % от годишната квота за скумрия. Когато количеството, което трябва да бъде приспаднато, превишава 33 % от годишната квота за скумрия, Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 следва да се измени, така че да се намали годишното количество, което трябва да бъде приспаднато, като периодът за приспадане съответно се удължи.

(3)

Квотата на Испания за 2019 г. за улов на скумрия в участък 8c и подзони 9 и 10 на ICES, както и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1, е определена на 24 597 тона, а приспаданията, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 за същата година — на 9 240 тона, т.е. 38 % от квотата на тази държава. Съответно количествата, които трябва да бъдат приспаднати през 2019 г., следва да се намалят така, че да представляват 33 % от квотата, като разликата се прибави към количествата, които трябва да бъдат приспаднати през 2023 г.

(4)

Испания поиска приспадането от квотата за скумрия за 2019 г. да бъде намалено от първоначално определените 5 544 тона на 4 421 тона. Тъй като разликата представлява 0,1 % от ОДУ, биологичното въздействие върху запасите ще бъде минимално, но въпреки това ще е от значение за дребномащабния риболов. Приспадането от същата квота, предвидено за 2023 г., ще бъде увеличено на 1 392 тона вместо първоначално определените 269 тона. Първоначалното съотношение на приспаданията от квотите за скумрия и хамсия ще варира ежегодно, но нивото му ще бъде запазено през целия период 2019—2023 г. Количествата, които трябва да бъдат приспаднати през 2023 г., ще останат под количествата на годишното приспадане, определени за периода 2016—2022 г.

(5)

Промените в количествата, приспаднати от квотите за скумрия и хамсия през 2019 г., ще продължат да гарантират, че възможностите за риболов за 2019 г. по отношение на посочените видове няма да бъдат надвишени. Тези промени ще са в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 на Комисията от 5 март 2013 г. за приспадане на прекомерния риболов в рамките на определена квота за скумрия през 2009 г. от някои риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2013 г. и за следващите години (ОВ L 62, 6.3.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (EС) 2019/124 на Съвета от 30 януари 2019 година за определяне за 2019 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 29, 31.1.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Запас

Първоначална квота 2009 г.

Адаптирана квота 2009 г.

Установен улов 2009 г.

Разлика между квотата и улова (прекомерен улов)

Приспадане 2013 г.

Приспадане 2014 г.

Приспадане 2015 г.

Приспадане 2016 г.

Приспадане 2017 г.

Приспадане 2018 г.

Приспадане 2019 г.

Приспадане 2020 г.

Приспадане 2021 г.

Приспадане 2022 г.

Приспадане 2023 г.

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  По отношение на хамсията годината следва да се разбира като риболовния сезон, започващ през въпросната година.


РЕШЕНИЯ

12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/33


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/1191 НА СЪВЕТА

от 8 юли 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 04 03 01 03 „Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална сигурност и мерки за мигрантите, включително мигрантите от трети държави“)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 46 и 48 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, протокол 31 към Споразумението за ЕИП.

(3)

Протокол 31 към Споразумението за ЕИП съдържа специални разпоредби относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

(4)

Целесъобразно е да продължи сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП във връзка с действията на Съюза, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз и свързани със свободното движение на работници, координирането на схемите за социална сигурност и мерките за мигрантите, включително мигрантите от трети държави.

(5)

Поради това протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да се осигури осъществяването на това разширено сътрудничество, считано от 1 януари 2019 г.

(6)

Ето защо позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-K. PEKONEN


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2019

от …

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да продължи сътрудничеството между договарящите страни по Споразумението за ЕИП във връзка с действията на Съюза, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз и свързани със свободното движение на работници, координирането на схемите за социална сигурност и мерките за мигрантите, включително мигрантите от трети държави.

(2)

Поради това протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да се осигури осъществяването на това разширено сътрудничество, считано от 1 януари 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 5, параграфи 5 и 13 от протокол 31 към Споразумението за ЕИП думите „и 2018 г.“ се заменят с думите „, 2018 г. и 2019 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП1 (*1).

Прилага се от 1 януари 2019 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на …

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(*1)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/36


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/1192 НА СЪВЕТА

от 8 юли 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 02 03 01 „Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги“ и бюджетен ред 02 03 04 „Механизми за управление на вътрешния пазар“)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, протокол 31 към Споразумението за ЕИП.

(3)

Протокол 31 към Споразумението за ЕИП съдържа разпоредби относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

(4)

Целесъобразно е да продължи сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП във връзка с действията на Съюза, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз и свързани с функционирането и развитието на вътрешния пазар на стоки и услуги, както и с механизмите за управление на вътрешния пазар.

(5)

Поради това протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да се осигури осъществяването на това разширено сътрудничество, считано от 1 януари 2019 г.

(6)

Ето защо позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-K. PEKONEN


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2019

от …

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да продължи сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП във връзка с действията на Европейския съюз, финансирани от общия бюджет на Съюза и свързани с функционирането и развитието на вътрешния пазар на стоки и услуги, както и с механизмите за управление на вътрешния пазар.

(2)

Поради това протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да се осигури осъществяването на това разширено сътрудничество, считано от 1 януари 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 12, параграфи 7 и 14 от протокол 31 към Споразумението за ЕИП думите „и 2018 г.“ се заменят с думите „, 2018 г. и 2019 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Прилага се от 1 януари 2019 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на …

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(*1)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/39


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/1193 НА СЪВЕТА

от 8 юли 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 33 02 03 01 „Дружествено право“)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, протокол 31 към Споразумението за ЕИП.

(3)

Протокол 31 към Споразумението за ЕИП съдържа разпоредби относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

(4)

Целесъобразно е да продължи сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП във връзка с действията на Съюза, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз и свързани с дружественото право.

(5)

Поради това протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да се осигури осъществяването на това разширено сътрудничество, считано от 1 януари 2019 г.

(6)

Ето защо позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2019 година.

За Съвета

Председател

A.-K. PEKONEN


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ …/2019

от …

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да продължи сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП във връзка с действията на Съюза, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз и свързани с дружественото право.

(2)

Поради това протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да се осигури осъществяването на това разширено сътрудничество, считано от 1 януари 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 7, параграф 13 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП думите „и 2018 г.“ се заменят с думите „, 2018 г. и 2019 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Прилага се от 1 януари 2019 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на …

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(*1)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/41


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1194 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2019 година

за идентифициране на 4-трет-бутилфенол (PTBP) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2019) 4987)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 59, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 30 август 2016 г. Германия представи на Европейската агенция по химикали („Агенцията“) досие, изготвено в съответствие с приложение XV към посочения регламент („досие по приложение XV“) за идентифициране на 4-трет-бутилфенол (PTBP) (ЕО № 202-679-0, CAS № 98-54-4) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, в съответствие с член 57, буква е) от същия регламент, поради неговите свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, за които свойства са налице научни доказателства, че вероятно имат сериозно въздействие върху околната среда и това поражда степен на безпокойство, еквивалентна на тази по отношение на други вещества, изброени в член 57, букви а) — д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(2)

На 15 декември 2016 г. Комитетът на държавите членки (КДЧ) към Агенцията прие становище (2) относно досието по приложение XV. Въпреки че мнозинството от членовете на КДЧ сметнаха, че PTBP следва да бъде идентифицирано като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, в съответствие с член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, комитетът не постигна единодушно съгласие. Двама от членовете изразиха съмнения относно надеждността на ключово научно изследване (3) и бяха на мнение, че наличните доказателства не позволяват да се направи заключение, че е налице степен на безпокойство, еквивалентна с тази по отношение на други вещества, изброени в член 57, букви а) — д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Трети член на комитета подкрепи идентификацията на PTBP като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, но същевременно изрази съмнения относно надеждността на ключовото изследване. Комисията не е съгласна с изразените съмнения относно надеждността на ключовото научно изследване.

(3)

На 17 януари 2017 г. в съответствие с член 59, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 Агенцията отнесе становището на КДЧ до Комисията за вземане на решение за идентифициране на PTBP на основание на член 57, буква е) от посочения регламент.

(4)

Комисията споделя становището на КДЧ, изразяващо единодушното му съгласие, че са налице научни доказателства за неблагоприятно въздействие при рибите, свързано с ефекта на PTBP върху естрогените, което доказва, че веществото отговаря на даденото от Световната здравна организация/Международната програма за безопасност на химикали (СЗО/МПБХ) (4) определение за вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система. Експозицията на PTBP има сериозни и необратими неблагоприятни въздействия върху половото развитието на рибите, като води до пълна и необратима инверсия на пола на засегнатите рибни популации, вследствие на което те започват да се състоят само от женски екземпляри. Заключението, че PTBP има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, е допълнително подкрепено от получена чрез read-across подход информация за други вещества (5), които спадат към същия клас алкилфеноли като PTBP. Поради тези причини Комисията стига до заключението, че са налице научни доказателства, че PTBP вероятно има сериозно въздействие върху околната среда.

(5)

Комисията смята, че неблагоприятното въздействие е с тежест, сходна с тази на други вещества, които са идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в съответствие с член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, поради техни свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система и имащи вероятно сериозно въздействие върху околната среда. Наблюдаваното въздействие върху рибите е необратимо и е възможно да е налице и при популации на дивата флора и фауна. Мнозинството от членовете на КДЧ беше на мнение, че въз основа на наличната информация е трудно да се определи безопасно ниво на експозиция, при което да се оценят по подходящ начин рисковете, въпреки че е възможно такова ниво да съществува. Комисията е съгласна с тази оценка. Поради това Комисията смята, че степента на безпокойство във връзка с отрицателните въздействия е еквивалентна на тези при веществата, посочени в букви а) — д) от член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Фактът, че констатираните при основното научно изследване неблагоприятни въздействия върху половото развитието на рибите се наблюдават при ниски нива на концентрация (най-ниско ниво на концентрация: 1 μg/l), е допълнителна причина за безпокойство.

(6)

PTBP следва да бъде идентифицирано съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество, пораждащо сериозно безпокойство поради свойствата му, нарушаващи функциите на ендокринната система и имащи сериозно въздействие върху околната среда, което поражда степен на безпокойство, еквивалентна на тази по отношение на други вещества, изброени в същия член, букви а) — д).

(7)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   4-трет-бутилфенол (PTBP) (ЕО № 202-679-0, CAS № 98-54-4) се идентифицира като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, в съответствие с член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, поради свойствата му, нарушаващи функциите на ендокринната система и имащи сериозно въздействие върху околната среда, което поражда степен на безпокойство, еквивалентна на тази по отношение на други вещества, изброени в член 57, букви а) — д) от същия регламент.

2.   Посоченото в параграф 1 вещество се включва в списъка с вещества — кандидати по член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 със следното указание за „Причина за включването“: „Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (член 57, буква е) — околна среда)“.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Европейската агенция по химикали.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2019 година.

За Комисията

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie - UWM Olsztyn), стр. 61.

(4)  Световна здравна организация/Международна програма за безопасност на химикали (СЗО/МПБХ), 2002 г. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors (Цялостна оценка на най-актуалните научни данни за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система). WHO/PCS/EDC/02.2, публикувано на http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-нонилфенол, разклонен или неразклонен; 4-трет-октифенол (CAS № 140-66-1, ЕО № 205-426-2); 4-хептилфенол, разклонен или неразклонен; 4-трет-пентилфенол (CAS № 80-46-6, ЕО № 201-280-9).


12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1195 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2019 година

за изменение на решения 2008/730/ЕО, 2008/837/ЕО, 2009/184/ЕО, 2011/354/ЕС и решения за изпълнение 2012/81/ЕС, 2013/327/ЕС, (ЕС) 2015/690, (ЕС) 2015/697, (ЕС) 2015/699, (ЕС) 2016/1215, (ЕС) 2017/1208 и (ЕС) 2017/2451 по отношение на титуляря на разрешението и представителя за пускането на пазара на генетично модифицирани соя, памук, маслодайна рапица и царевица

(нотифицирано под номер С(2019) 5093)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 21, параграф 2 от него.

като има предвид, че:

(1)

Дружеството Bayer CropScience AG, което е със седалище в Германия, е титуляр на разрешенията за пускане на пазара на генетично модифицирани храни и фуражи (соя, памук, маслодайна рапица и царевица) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, които са обхванати от решения 2008/730/ЕО (2), 2008/837/ЕО (3), 2009/184/ЕО (4), 2011/354/ЕС (5) на Комисията, решения за изпълнение 2012/81/ЕС (6), 2013/327/ЕС на Комисията (7), (ЕС) 2015/690 (8), (ЕС) 2015/697 (9), (ЕС) 2015/699 (10) и (ЕС) 2016/1215 (11) на Комисията.

(2)

Дружеството Bayer CropScience N.V., което е със седалище в Белгия, е титуляр на разрешението за пускане на пазара на генетично модифицирани храни и фуражи (памук) и представлява Bayer CropScience LP, което е със седалище в Съединените щати, за целите на разрешението съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1208 на Комисията (12).

(3)

Дружеството Bayer CropScience N.V., което е със седалище в Белгия, е титуляр на разрешението за пускане на пазара на генетично модифицирани храни и фуражи (соя) и представлява M.S. Technologies LLC, което е със седалище в Съединените щати, за целите на разрешението съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2451 на Комисията (13).

(4)

С писмо от 1 август 2018 г. Bayer CropScience AG, Германия, Bayer CropScience N.V., Белгия и Bayer CropScience LP, Съединени щати, поискаха от Комисията да прехвърли техните права и задължения, свързани с всички разрешения за генетично модифицирани продукти, както и с всички заявления, по които все още не е взето решение, на BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, със седалище в Съединените щати.

(5)

С писмо от 19 октомври 2018 г. дружеството BASF Agricultural Solutions Seed US LLC потвърди съгласието си с това прехвърляне и упълномощи BASF SE, със седалище в Германия, да действа като негов представител в ЕС.

(6)

На 11 октомври 2018 г. M.S. Technologies LLC потвърди в писмена форма съгласието си с промяната на неговия представител.

(7)

В приложенията към Решения 2008/730/ЕО, 2008/837/ЕО, 2009/184/EO и 2011/354/ЕС са посочени връзки към уебстраниците на American Oil Chemists' Society, които съдържат референтните материали за метода за откриване и са свързани с Bayer, поради което тези връзки следва да бъдат съответно адаптирани.

(8)

Предложените изменения на решенията за разрешаване са от чисто административно естество и не налагат нова оценка на съответните продукти. Същото важи и за адресатите на съответните решения за разрешаване, които също следва да бъдат съответно адаптирани.

(9)

Извършването на поисканите промени налага да бъдат изменени решенията за разрешаване на пускането на пазара на генетично модифицирани продукти, чиито титуляри са Bayer CropScience AG и Bayer CropScience N.V. По-специално следва да бъдат съответно изменени следните решения: решения 2008/730/ЕО, 2008/837/ЕО, 2009/184/ЕО, 2011/354/ЕС, решения за изпълнение 2012/81/ЕС, 2013/327/ЕС, (ЕС) 2015/690, (ЕС) 2015/697, (ЕС) 2015/699, (ЕС) 2016/1215, (ЕС) 2017/1208 и (ЕС) 2017/2451.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения на Решение 2008/730/ЕО

Решение 2008/730/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

4)

Буква г), трето тире от приложението се заменя със следното:

„—

референтни материали: AOCS 0707-A и AOCS 0707-B, достъпни посредством American Oil Chemists Society на следния адрес https://www.aocs.org/crm“

Член 2

Изменения на Решение 2008/837/ЕО

Решение 2008/837/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

4)

Буква г), трето тире от приложението се заменя със следното:

„—

референтни материали: AOCS 0306-A и AOCS 0306-E, достъпни посредством American Oil Chemists Society на следния адрес https://www.aocs.org/crm“

Член 3

Изменения на Решение 2009/184/ЕО

Решение 2009/184/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 7 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 9 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, -67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, -67063 Ludwigshafen, Германия.“

4)

Буква г), трето тире от приложението се заменя със следното:

„—

референтни материали: AOCS 0208-A, достъпни посредством American Oil Chemists Society на следния адрес https://www.aocs.org/crm“

Член 4

Изменения на Решение 2011/354/ЕС

Решение 2011/354/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, -67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

4)

Буква г), трето тире от приложението се заменя със следното:

„—

референтни материали: AOCS 1108-A и 0306-A, достъпни посредством American Oil Chemists Society на следния адрес https://www.aocs.org/crm“

Член 5

Изменения на Решение за изпълнение 2012/81/ЕС

Решение за изпълнение 2012/81/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

Член 6

Изменения на Решение за изпълнение 2013/327/ЕС

Решение за изпълнение 2013/327/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

Член 7

Изменения на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/690

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/690 се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

Член 8

Изменения на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/697

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/697 се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

Член 9

Изменения на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/699

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/699 се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

Член 10

Изменения на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1215

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1215 се изменя, както следва:

1)

В член 6 „Bayer CropScience AG“ се заменя с „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, САЩ, представлявано от BASF SE, Германия“;

2)

В член 8 „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

Член 11

Изменения на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1208

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1208 се изменя, както следва:

1)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е дружеството BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Съединени щати, представлявано от BASF SE, Германия.“

2)

В член 8 „Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Белгия“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Титуляр на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.“

Член 12

Изменения на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2451

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2451 се изменя, както следва:

1)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Титуляри на разрешението

Титуляри на разрешението са

(a)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Съединени щати, представлявано от BASF SE, Германия;

и

(b)

BASF SE, Германия, представляващо M.S. Technologies, LLC, Съединени щати.“

2)

В член 9 „Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Белгия“ се заменя с „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия“;

3)

Буква а) от приложението се заменя със следното:

„а)   Заявители и титуляри на разрешението:

Име

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Адрес

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Съединени американски щати,

представлявано от BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия;

и

Име

:

BASF SE, Германия

Адрес

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия

От името на M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Съединени американски щати.“

Член 13

Адресат

Адресат на настоящото решение е BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Германия.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  Решение 2008/730/ЕО на Комисията от 8 септември 2008 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GМØØ5-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 247, 16.9.2008 г., стр. 50)

(3)  Решение 2008/837/ЕО на Комисията от 29 октомври 2008 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 36).

(4)  Решение 2009/184/ЕО на Комисията от 10 март 2009 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица Т45 (ACS-BNØØ8-2) в резултат на търговското разпространение на тази рапица в трети страни до 2005 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 68, 13.3.2009 г., стр. 28).

(5)  Решение 2011/354/ЕС на Комисията от 17 юни 2011 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 (BCS-GHØØ2-5), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 90).

(6)  Решение за изпълнение 2012/81/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 40, 14.2.2012 г., стр. 10).

(7)  Решение за изпълнение 2013/327/ЕС на Комисията от 25 юни 2013 г. за разрешаване на пускането на пазара на храни, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, или храни и фуражи, произведени от тези генетично модифицирани организми съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 57).

(8)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/690 на Комисията от 24 април 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 112, 30.4.2015 г., стр. 35).

(9)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/697 на Комисията от 24 април 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на генетично модифицирана царевица T25 (ACS-ZMØØ3-2) и подновяване на разрешенията за съществуващите продукти, съдържащи T25 (ACS-ZMØØ3-2), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 112, 30.4.2015 г., стр. 66).

(10)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/699 на Комисията от 24 април 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук T304-40 (BCS-GHØØ4-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 112, 30.4.2015 г., стр. 77).

(11)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1215 на Комисията от 22 юли 2016 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 199, 26.7.2016 г., стр. 16).

(12)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1208 на Комисията от 4 юли 2017 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 173, 6.7.2017 г., стр. 23).

(13)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2451 на Комисията от 21 декември 2017 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 346, 28.12.2017 г., стр. 20).


12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/50


РЕШЕНИЕ (EC) 2019/1196 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2019 година

относно участието на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С писмо до председателя на Съвета от 14 март 2019 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) уведоми за намерението си да участва в Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета (1).

(2)

Тъй като няма специални условия за участието на Обединеното кралство в Регламент (ЕС) 2018/1727, не са необходими преходни мерки.

(3)

Ето защо участието на Обединеното кралство в Регламент (ЕС) 2018/1727 следва да бъде потвърдено.

(4)

Регламент (ЕС) 2018/1727 влезе в сила на 11 декември 2018 г. и се прилага от 12 декември 2019 г.

(5)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след нотификацията, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок.

(6)

Споразумението относно оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (2) („Споразумението за оттегляне“) беше договорено между Съюза и правителството на Обединеното кралство през ноември 2018 г., но необходимите вътрешни процедури за влизането му в сила все още не са приключили. В четвърта част от Споразумението за оттегляне се предвижда преходен период, който започва от датата на влизане в сила на Споразумението. По време на преходния период правото на Съюза продължава да се прилага по отношение на Обединеното кралство и в него в съответствие със Споразумението за оттегляне.

(7)

На 22 март 2019 г. с Решение (ЕС) 2019/476 на Европейския съвет (3), в съгласие с Обединеното кралство, срокът по член 50, параграф 3 от ДЕС беше удължен до 22 май 2019 г., в случай че Камарата на общините одобри Споразумението за оттегляне до 29 март 2019 г., или, ако това не се случи, до 12 април 2019 г. Споразумението за оттегляне не беше одобрено от Камарата на общините до 29 март 2019 г. На 11 април 2019 г. с Решение (ЕС) 2019/584 на Европейския съвет (4), в съгласие с Обединеното кралство, срокът по член 50, параграф 3 от ДЕС беше допълнително удължен до 31 октомври 2019 г. По искане на Обединеното кралство този срок може да бъде допълнително удължен с единодушно решение на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство. Освен това Обединеното кралство може да оттегли по всяко време своята нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) 2018/1727 ще се прилага по отношение на Обединеното кралство и в него само в случай, че Обединеното кралство е държава членка на 12 декември 2019 г. или ако Споразумението за оттегляне е влязло в сила до тази дата.

(9)

В съответствие с член 4 от Протокол № 21 настоящото решение следва да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Участието на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Регламент (ЕС) 2018/1727 е потвърдено.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138).

(2)  ОВ C 144 I, 25.4.2019 г., стр. 1.

(3)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(4)  Решение (ЕС) 2019/584 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 11 април 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ОВ L 101, 11.4.2019 г., стр. 1).


Поправки

12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/52


Поправка на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 158 от 27 май 2014 г. )

На страница 96, в член 16, параграф 3, буква а)

вместо:

„а)

одитираното предприятие има право да покани всеки задължителен одитор или одиторско дружество да представят предложения за предоставянето на услуги по задължителен одит, при условие че са спазени разпоредбите на член 17, параграф 3 и че организацията на тръжната процедура не възпрепятства по никакъв начин участието в процедурата за подбор на дружества, които през предходната календарна година са получили по-малко от 15 % от общите си одиторски такси от предприятия от обществен интерес в съответната държава членка;“

да се чете:

„а)

одитираното предприятие има право да покани всеки задължителен одитор или одиторско дружество да представят предложения за предоставянето на услуги по задължителен одит, при условие че са спазени разпоредбите на член 17, параграф 3 и че организацията на тръжната процедура не възпрепятства по никакъв начин участието в процедурата за подбор на дружества, които през предходната календарна година са получили по-малко от 15 % от общите одиторски такси от предприятия от обществен интерес в съответната държава членка;“.