ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
28 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/1096 на Съвета от 25 юни 2019 година за подписването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2019/1097 на Съвета от 26 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 по отношение на някои възможности за риболов

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1098 на Комисията от 26 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1099 на Комисията от 27 юни 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1100 на Комисията от 27 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество десмедифам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1101 на Комисията от 27 юни 2019 година за подновяване на одобрението на активното вещество толклофос-метил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

20

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1102 на Комисията от 27 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел адаптиране на приложения I и IV ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1103 на Комисията от 27 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1104 на Съвета от 25 юни 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/116 за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

33

 

*

Решение (ЕС) 2019/1105 на Съвета от 25 юни 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

35

 

*

Решение (ЕС) 2019/1106 на Съвета от 25 юни 2019 година за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

36

 

*

Решение (ЕС) 2019/1107 на Съвета от 25 юни 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите

37

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1108 на Съвета от 27 юни 2019 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1109 на Комисията от 27 юни 2019 година за прекратяване на процедурата относно вноса на заварени тръби, тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е различно от чугун, или от стомана, която е различна от неръждаема стомана, с произход от Република Северна Македония, Русия и Турция

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1110 на Комисията от 27 юни 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 4976)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/1


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/1096 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2019 година

за подписването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 април 2007 г. Съветът оправомощи Комисията да преговаря за споразумение за свободна търговия (ССТ) с държавите членки от Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН). При предоставянето на това правомощие се предвиди възможността за двустранни преговори.

(2)

На 22 декември 2009 г. Съветът оправомощи Комисията да води двустранни преговори по ССТ с отделни държави членки от АСЕАН. През юни 2012 г. Комисията започна двустранни преговори за ССТ с Виетнам съгласно съществуващите указания за водене на преговори.

(3)

На 15 октомври 2013 г. Съветът оправомощи Комисията да разшири текущите двустранни преговори с държави от АСЕАН, за да се обхване и защитата на инвестициите.

(4)

Преговорите за Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна („Споразумението“), приключиха.

(5)

Споразумението следва да бъде подписано от името на Съюза, при условие на сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна („Споразумението“), при условие на сключването на посоченото споразумение (1).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

A. ANTON


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


РЕГЛАМЕНТИ

28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/3


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2019/1097 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 по отношение на някои възможности за риболов

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (EС) 2019/124 на Съвета (1) се определят възможностите за риболов през 2019 г. на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза.

(2)

Планът за възстановяване на запасите от мерлуза и норвежки омар беше отменен с многогодишния план за западните води (2), който влезе в сила на 26 март 2019 г. (3) Ограниченията на риболовното усилие, посочени в приложение IIА към Регламент (ЕС) 2019/124 на Съвета, са определени в съответствие с посочения план за възстановяване. Тъй като съответните запаси ще бъдат управлявани съобразно разпоредбите на многогодишния план за западните води чрез определяне на ограничения на улова, така че да се постигне целева смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на максималния устойчив улов (FMSY), отпада необходимостта от по-нататъшно определяне на ограничения на риболовното усилие за флотовете, извършващи риболов на тези запаси. Поради това приложение IIА към Регламент (EС) 2019/124 на Съвета следва да бъде отменено.

(3)

Международният съвет за изследване на морето (ICES) представи научно становище, в което се препоръчва уловът на меджид (Merlangius merlangus) в участък 7a на ICES (Ирландско море) да бъде на нулево равнище. Общият допустим улов (ОДУ) за прилова на този запас за 2019 г. се определя с цел да се постигне баланс между продължаването на риболова предвид потенциално сериозните социално-икономически последици от неговото прекъсване и необходимостта от постигане на добро биологично състояние на запасите, като се вземат предвид трудностите, които съпровождат риболовните дейности, насочени едновременно към всички запаси в контекста на смесен риболов при FMSY. Актуализираният научен анализ на ICES относно състоянието на меджида в участък 7a на ICES и неговия неизбежен прилов при други риболовни дейности се отнасяше до сценарий за запазване на статуквото, при който прогнозираното количество на съответния улов беше 1 385 тона. Вследствие на този научен анализ ОДУ следва да бъде изменен, така че да отразява количество, при което рискът от преждевременна забрана на риболова ще бъде сведен до минимум, като същевременно се даде възможност за по-нататъшното възстановяване на биомасата на репродуктивния запас. Наред с това равнището на ОДУ следва да бъде такова, че да не се увеличава смъртността при посочения запас и ОДУ да осигурява стимули за подобряване на селективността и избягване на нежелания улов.

(4)

През декември 2018 г. засегнатите държави членки се споразумяха да си сътрудничат в рамките на Групата на държавите членки с излаз на северозападните води и в тясно сътрудничество с Консултативния съвет за северозападните води да изготвят многогодишен план за намаляване на прилова. С този план следва да се гарантира намаляването — посредством мерки за селективност или мерки за избягване — на прилова на въпросните пет запаса (включително на запаса от меджид в Ирландско море), за които ICES е представил становище за нулев улов за 2019 г. Комисията възнамерява да представи плана на пленарната сесия на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), която ще се проведе през юли 2019 г., така че да се извърши оценка на неговата ефективност. Ако оценката на НТИКР покаже, че планът за намаляване на прилова няма да постигне желания резултат, изразяващ се в намаляване на смъртността от риболов при прилова, Комисията ще разгледа алтернативни мерки за намаляване на смъртността от риболов за съответните запаси.

(5)

Съгласно становището на ICES от 28 март 2019 г. уловът на норвежки омар (Nephrops norvegicus) във функционална единица 31 от участък 8c на ICES за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. не следва да надвишава 0,7 тона. Възможностите за риболов на норвежки омар във функционална единица 31 от участък 8c на ICES следва да се определят съответно.

(6)

На 28 март 2019 г. ICES представи становището си относно улова на северна скарида (Pandalus borealis) в участъци 3а и 4а изток на ICES (Скагерак, Категат и северната част на Северно море — в т. нар. „норвежка падина“). Въз основа на това становище и след консултации с Норвегия беше счетено за целесъобразно квотата на Съюза за северна скарида в участък 3a на ICES да се определи на 2 304 тона в съответствие с FMSY.

(7)

На 22 февруари 2019 г. ICES представи актуализирано становище относно улова на сайда (Pollachius virens) в Северно море. Въз основа на това становище и след консултации с Норвегия ОДУ за сайда следва да бъде съответно изменен съобразно FMSY.

(8)

Съгласно становището на ICES, представено на 12 април 2019 г., уловът на цаца (Sprattus sprattus) в участък 3a (Скагерак, Категат) и подзона 4 (Северно море) за периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. не следва да е повече от 138 726 тона. ОДУ за цацата в участък 3a беше определен на 26 624 тона. Възможностите за риболов на цаца във водите на Съюза от участък 2a и подзона 4 на ICES следва да бъдат определени, като се вземе предвид вече определеният ОДУ за участък 3а на ICES и в съответствие с FMSY. С цел да се гарантира пълното използване на възможностите за риболов, е целесъобразно да се въведе междузонова гъвкавост за цацата от участък 3а на ICES и подзони 2a и 4 на ICES.

(9)

ОДУ за хамсия (Engraulis encrasicolus) в подзони 9 и 10 на ICES и във водите на Съюза към Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF) 34.1.1 за периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. е определен на нула, в очакване на научното становище за този период. ICES ще публикува становището си относно този запас едва в края на юни 2019 г., макар риболовът да продължава през летния период. С цел да се гарантира, че риболовната дейност може да продължи до определянето на ОДУ въз основа на най-новите научни становища, следва да се установи временен ОДУ от 4 902 тона въз основа на улова през третото тримесечие на 2018 г. ОДУ ще бъде променен в бъдеще в съответствие с научното становище на ICES.

(10)

На 13 март 2019 г., въз основа на съвместна препоръка от Групата на държавите членки от Северно море, Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2019/906 (4). В делегирания регламент се предвиждат промени в минималните изключения от задължението за разтоварване, предвидени в член 15, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Еврпейския парламент и на Съвета (5) за меджид и атлантическа треска (Gadus morhua), тъй като по-големите количества нежелан улов от тези видове ще подлежат на задължението за разтоварване и вече няма да бъдат освободени от FMSY. Поради това съответните ОДУ следва да бъдат изменени, за да бъдат отразени тези промени, и следва да продължат да се определят в съответствие с FMSY. В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (6) държавите членки трябва да гарантират ефективния контрол на задължението за разтоварване на сушата, като по този начин предотвратяват увеличаването на риболовния натиск върху съответните запаси.

(11)

На своето 21-во извънредно заседание през 2018 г. Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 18-02 за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Този план за управление се основава на издадената от Постоянния комитет за изследвания и статистика препоръка за изготвяне на многогодишен план за управление на посочения запас през 2018 г., тъй като текущото състояние на запаса вече не изисква прилагане на спешните мерки, въведени с плана за възстановяване на червения тон (Препоръка 17-17 за изменение на Препоръка 14-04). В плана за управление са взети предвид особеностите на различните видове уреди и риболовни техники. Поради това е целесъобразно да се преразгледат разпоредбите относно ограниченията на усилието и максималното количество в стопанствата за отглеждане на риба тон.

(12)

Предвидените в Регламент (ЕС) 2019/124 ограничения на улова се прилагат от 1 януари 2019 г. От същата дата следва съответно да се прилагат и разпоредбите на настоящия регламент, засягащи ограниченията на улова. Това прилагане с обратно действие не засяга принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания, тъй като съответните възможности за риболов все още не са изчерпани.

(13)

Поради това Регламент (ЕС) 2019/124 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2019/124 се изменя, както следва:

а)

в член 9 буква а) се заличава;

б)

приложение IA се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент;

в)

приложение IIА се заличава;

г)

приложение IV се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

G.L. GAVRILESCU


(1)  Регламент (ЕС) 2019/124 на Съвета от 30 януари 2019 г. за определяне за 2019 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 29, 31.1.2019 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/472 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за създаване на многогодишен план за запасите – обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета (ОВ L 83, 25.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/906 на Комисията от 13 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/2035 за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2019 — 2021 г. (ОВ L 145, 4.6.2019 г., стр. 4).

(5)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(6)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   

Приложение IA към Регламент (ЕС) 2019/124 се изменя както следва:

1)

таблицата за възможностите за риболов на хамсия в подзони 9 и 10 на ICES, във водите на Съюза от CECAF 34.1.1 се заменя със следното:

Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона:

9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Испания

2 344  (1)

 

 

Португалия

2 558  (1)

 

 

Съюзът

4 902  (1)

 

 

ОДУ

4 902  (1)

 

Предпазен ОДУ

2)

таблицата за възможностите за риболов на атлантическа треска в подзона 4 на ICES и във водите на Съюза от участък 2a и тази част от зона 3а, която не попада в Скагерак и Категат, се заменя със следното:

Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

4; води на Съюза от 2а; частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат

(COD/2A3AX4)

Белгия

870 (2)

 

 

Дания

4 998  (2)

 

 

Германия

3 169  (2)

 

 

Франция

1 075  (2)

 

 

Нидерландия

2 824  (2)

 

 

Швеция

33 (2)

 

 

Обединеното кралство

11 464  (2)

 

 

Съюзът

24 433  (2)

 

 

Норвегия

5 004  (3)

 

 

ОДУ

29 437

 

Аналитичен ОДУ

Специално условие:

в рамките на горепосочените квоти не може да се ловят повече от посочените по-долу количества в следната зона:

 

Норвежки води от 4 (COD/*04N-)

Съюзът

21 236 “

3)

таблицата за възможностите за риболов на меджид в подзона 4 на ICES и във водите на Съюза от участък 2а на ICES се заменя със следното:

Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

4; води на Съюза от 2a

(WHG/2AC4.)

Белгия

320

 

 

Дания

1 385

 

 

Германия

360

 

 

Франция

2 082

 

 

Нидерландия

801

 

 

Швеция

3

 

 

Обединеното кралство

10 012

 

 

Съюзът

14 963

 

 

Норвегия

1 219  (4)

 

 

ОДУ

17 191

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент

Специално условие:

в рамките на горепосочените квоти не може да се ловят повече от посочените по-долу количества в следните зони:

 

Норвежки води от 4 (WHG/*04N-)

Съюзът

10 881 “

4)

таблицата за възможностите за риболов на меджид в участък 7a на ICES се заменя със следното:

Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

7a

(WHG/07A.)

Белгия

3 (5)

 

 

Франция

43 (5)

 

 

Ирландия

717 (5)

 

 

Нидерландия

1 (5)

 

 

Обединеното кралство

482 (5)

 

 

Съюзът

1 246  (5)

 

 

ОДУ

1 246  (5)

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 8 от настоящия регламент

5)

таблицата за възможностите за риболов на норвежки омар в участък 8c на ICES се заменя със следното:

Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

8c

(NEP/08C.)

Испания

2,7 (6)

 

 

Франция

0,0 (6)

 

 

Съюзът

2,7 (6)

 

 

ОДУ

2,7 (6)

 

Предпазен ОДУ

6)

таблицата за възможностите за риболов на северна скарида в участък 3a на ICES се заменя със следното:

Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона:

3a

(PRA/03A.)

Дания

1 497

 

 

Швеция

807

 

 

Съюзът

2 304

 

 

ОДУ

4 314

 

Аналитичен ОДУ“

7)

таблицата за възможностите за риболов на сайда в участък 3a и подзона 4 на ICES, и във водите на Съюза от участък 2а се заменя със следното:

Вид:

Сайда

Pollachius virens

Зона:

3а и 4; води на Съюза от 2a

(POK/2C3A4)

Белгия

33

 

 

Дания

3 865

 

 

Германия

9 759

 

 

Франция

22 967

 

 

Нидерландия

98

 

 

Швеция

531

 

 

Обединеното кралство

7 482

 

 

Съюзът

44 735

 

 

Норвегия

48 879  (7)

 

 

ОДУ

93 614

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент

8)

таблицата за възможностите за риболов на сайда в подзона 6 на ICES и във водите на Съюза и в международни води от 5b, 12 и 14 на ICES се заменя със следното:

Вид:

Сайда

Pollachius virens

Зона:

6; Води на Съюза и международни води от 5b, 12 и 14

(POK/56-14)

Германия

468

 

 

Франция

4 650

 

 

Ирландия

418

 

 

Обединеното кралство

3 237

 

 

Съюзът

8 773

 

 

Норвегия

940 (8)

 

 

ОДУ

9 713

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент

9)

таблицата за възможностите за риболов на цаца и свързания с нея прилов във водите на Съюза от зона 3а се заменя със следното:

Вид:

Цаца и свързан с нея прилов

Sprattus sprattus

Зона:

3a

(SPR/03A.)

Дания

17 840  (9)  (10)

 

 

Германия

137 (9)  (10)

 

 

Швеция

6 750  (9)  (10)

 

 

Съюзът

24 627  (9)

 

 

ОДУ

26 624

 

Предпазен ОДУ

10)

таблицата за възможностите за риболов на цаца и свързания с нея прилов във водите на Съюза от 2а и 4 се заменя със следното:

Вид:

Цаца и свързан с нея прилов

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от 2a и 4

(SPR/2AC4-C)

Белгия

1 154  (11)  (12)

 

 

Дания

91 347  (11)  (12)

 

 

Германия

1 154  (11)  (12)

 

 

Франция

1 154  (11)  (12)

 

 

Нидерландия

1 154  (11)  (12)

 

 

Швеция

1 330  (11)  (12)  (13)

 

 

Обединеното кралство

3 809  (11)  (12)

 

 

Съюзът

101 102  (11)  (12)

 

 

Норвегия

10 000  (11)

 

 

Фарьорски острови

1 000  (11)  (14)

 

 

ОДУ

112 102  (11)

 

Аналитичен ОДУ

2.   

Приложение IV към Регламент (ЕС) 2019/124 се изменя както следва:

1)

точка 4 се заменя със следното:

„Максимален брой на риболовните кораби на всяка държава членка, на които може да се даде разрешение за извършване на риболов, задържане на борда, трансбордиране, транспортиране или разтоварване на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.“

2)

в точка 4 таблица Б се заличава.

3)

в точка 6 таблица Б се заменя със следното:

Таблица Б  (15)

Максимално количество уловен див червен тон (в тонове)

Испания

6 300

Италия

3 764

Гърция

785

Кипър

2 195

Хърватия

2 947

Малта

8 786

Португалия

350


(1)  Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 юли 2019 г. до 30 септември 2019 г.“

(2)  Специално условие: от които до 5 % могат да се ловят във: 7d (COD/*07D.).

(3)  Може да се лови във водите на Съюза. Уловът в рамките на тази квота се приспада от дела на Норвегия в ОДУ.

(4)  Може да се лови във водите на Съюза. Уловът в рамките на тази квота се приспада от дела на Норвегия в ОДУ.

(5)  Изключително за прилов на меджид при улов на други видове. Целевият риболов на меджид в рамките на тази квота не се разрешава.“

(6)  Изключително за улов, извършван в рамките на контролен улов за събиране на данни относно улова за единица усилие с кораби, на които се намират наблюдатели:

 

2 тона във функционална единица 25 в продължение на пет месечни курса през август и септември;

 

0,7 тона във функционална единица 31 в продължение на 7 дни през юли.“

(7)  Може да се лови единствено във води на Съюза от 4 и в 3a (POK/*3A4-C). Уловът в рамките на тази квота се приспада от дела на Норвегия в ОДУ.“

(8)  Може да е обект на улов на север от 56° 30′ с. ш. (POK/*5614N).“

(9)  Приловът на меджид и пикша може да бъде до 5 % от квотата (OTH/*03A.). Сумата от прилова на меджид и пикша, отчетен спрямо квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, отчетен спрямо квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не може да надхвърля 9 % от квотата.

(10)  От тази квота могат да се правят прехвърляния към водите на Съюза от 2a и 4. За тези прехвърляния обаче се изпраща предварително уведомление до Комисията.“

(11)  Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г.

(12)  Приловът на меджид може да бъде до 2 % от квотата (OTH/ *2AC4C). Сумата от прилова на меджид, отчетен спрямо квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, отчетен спрямо квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не може да надхвърля 9 % от квотата.

(13)  Включително пясъчница.

(14)  Може да съдържа до 4 % прилов на херинга.“

(15)  Количественият капацитет на Португалия за отглеждане в размер на 350 тона се покрива от неизползвания капацитет на Съюза, посочен в таблица А.“


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1098 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (2), и по-специално член 5, параграф 6, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) се определят правилата за прилагане на системата на допълнителни вносни мита, заедно с представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин, показва, че се налага да бъдат променени представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 1484/95 следва да бъде изменен.

(4)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързото прилагане на тази мярка след предоставянето на актуализираните данни, е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията от 28 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и за отмяна на Регламент № 163/67/ЕИО (ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Обезпечение по член 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 90

Неразфасовани петли и кокошки, представени като „пилета 65 %“, замразени

126,8

0

AR

0207 14 10

Обезкостени разфасовки от петли и кокошки, замразени

240,5

18

AR

206,5

28

BR

215,5

25

TH

1602 32 11

Приготвени храни от петли и кокошки, без топлинна обработка

296,6

0

BR


(1)  Номенклатура на държавите съгласно Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1099 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета от 13 май 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (2), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

А.   ПРЕДИШНА ПРОЦЕДУРА

(1)

На 13 май 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня („съдове и прибори“) с произход от Китайската народна република (КНР).

(2)

Предвид големия брой китайски производители износители Комисията подбра извадка, която да бъде разследвана в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

(3)

Съветът наложи индивидуални мита върху вноса на съдове и прибори, вариращи от 13,1 % до 23,4 %, на дружествата, включени в извадката, и среднопретеглено мито в размер на 17,9 % на останалите оказали съдействие дружества, които не са включени в извадката. Освен това бе наложена митническа ставка в размер на 36,1 % върху вноса на съдове и прибори, извършван от всички други китайски дружества.

(4)

Списъкът на оказалите съдействие производители износители в приложение I към Регламент (ЕС) № 412/2013 беше изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 803/2014 на Комисията (3) и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2207 на Комисията (4).

(5)

Съгласно член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 член 1, параграф 2 от посочения регламент може да бъде изменян, като на новия производител износител се определи митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, т.е. среднопретеглената митническа ставка от 17,9 %, когато новият производител износител на съдове и прибори в КНР представи на Комисията достатъчно доказателства.

Б.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТАТУТ НА НОВ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЗНОСИТЕЛ

(6)

През май 2018 г. дружеството Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd („заявителят“) подаде искане за получаване на статут като нов производител износител („статут на нов производител износител“ или СНПИ), като заявява, че отговаря и на трите критерия, посочени в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013.

(7)

В подкрепа на твърдението си заявителят представи отговори на въпросника на Комисията. След анализ на отговорите на въпросника Комисията поиска допълнителна информация и доказателства, които бяха предоставени от заявителя.

В.   АНАЛИЗ НА ИСКАНЕТО

(8)

Що се отнася до условието, посочено в член 3, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013, а именно, че заявителят не е осъществявал износ на разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, заявителят представи своите месечни дневници за продажбите от 2011 до 2017 г. От дневниците е видно, че той е започнал търговската реализация на разглеждания продукт едва след разследвания период — през март 2012 г. Тези доказателства бяха потвърдени от международните дневници за продажбите, които показват, че заявителят е започнал да изнася разглеждания продукт през март 2012 г. за САЩ и през юли 2012 г. за Съюза (Франция).

(9)

При проверката на фактури и допълнителна търговска документация не бяха разкрити доказателства разглежданият продукт да е бил изнасян за Съюза преди посочените дати и/или по време на разследвания период. Поради това в контекста на наличната информация и наличните документи Комисията стигна до заключението, че заявителят отговаря на критерия по член 3, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013.

(10)

Що се отнася до условието, посочено в член 3, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013, Комисията установи, че до 2013 г. собственикът на заявителя е притежавал дялове в две други дружества. Документацията относно установяването и дейността на тези две свързани дружества, включително техните отчети, дневници на продажбите и покупките, бяха изискани и разгледани. Документацията относно установяването и дейността на тези две свързани дружества, включително продажбите и покупките на разглеждания продукт, бяха изискани и разгледани. Въз основа на предоставената документация не бяха идентифицирани други търговски или оперативни връзки с износители или производители от КНР, които са обект на антидъмпинговите мерки. Напротив — през 2017 г. едно от свързаните дружества всъщност е получило статут като нов производител износител (5). Поради това Комисията заключи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013.

(11)

По отношение на условието, определено в член 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013, въз основа на представените документални доказателства Комисията установи, че заявителят действително е изнасял разглеждания продукт за Съюза след края на разследвания период. Заявителят представи търговски договори, сключени с клиент в Германия, и друга продажна документация за сделка през октомври 2017 г. Поради това Комисията заключи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013.

(12)

Промишлеността на Съюза не представи доказателства/информация, сочещи, че някой от трите критерия не е изпълнен от заявителя.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(13)

Комисията стигна до заключението, че заявителят отговаря на трите критерия, за да бъде считан за нов производител износител. Поради това тя реши, че на заявителя следва да се предостави статут като нов производител износител и че името му следва да бъде добавено към списъка на оказалите съдействие дружества, невключени в извадката, съдържащ се в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013.

Д.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(14)

Заявителят и промишлеността на Съюза бяха уведомени за съществените факти и съображения, въз основа на които беше счетено за подходящо ставката на антидъмпинговото мито, приложима за невключените в извадката оказали съдействие китайски производители износители, да се предостави на Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd.

(15)

На страните беше дадена възможност да представят коментари. Коментари не бяха получени.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 към списъка на оказалите съдействие китайски производители износители, които не са включени в извадката, се добавя следното дружество:

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 131, 15.5.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 803/2014 на Комисията от 24 юли 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (ОВ L 219, 25.7.2014 г., стр. 33).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2207 на Комисията от 29 ноември 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (ОВ L 314, 30.11.2017 г., стр. 31).

(5)  ОВ L 314, 30.11.2017 г., стр. 31.


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1100 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2019 година

за неподновяване на одобрението на активното вещество десмедифам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2004/58/ЕО на Комисията (2) десмедифам бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество десмедифам, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 юли 2020 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на десмедифам.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(6)

Държавата членка докладчик изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 21 декември 2016 г. го представи на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Той също така направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 10 януари 2018 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) за това дали може да се очаква десмедифам да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(9)

Органът установи конкретни причини за безпокойство. По-специално, не бе възможно да се изключи експозицията на потребителите и/или животните на остатъчни вещества, съдържащи свободен и/или конюгиран анилин (класифициран като мутаген от категория 2 и канцероген от категория 2) и експозицията на потребителите на остатъчни вещества, съдържащи 4-аминофенол (класифициран като мутаген от категория 2) чрез животински продукти. Освен това Органът стигна до заключението, че за бозайниците е установен висок риск в дългосрочен план за всички представителни видове употреба, с изключение на насекомоядните бозайници, когато начинът на употреба представлява еднократно прилагане. Беше установен висок риск за птици за представителните видове употреба при захарно/фуражно цвекло, когато начинът на употреба представлява две или три прилагания.

(10)

Освен това Органът заключи също така, че въз основа на наличната информация не е възможна окончателна оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система.

(11)

Комисията прикани заявителя да представи становището си относно заключението на Органа, а в съответствие с член 14, параграф 1, трета алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията — и относно проекта на доклад за подновяване. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(12)

Независимо от изложените от заявителя аргументи обаче не бе възможно да бъдат отхвърлени опасенията по отношение на активното вещество.

(13)

Следователно при един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита не беше установено, че посочените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобрение са изпълнени. Поради това, в съответствие с член 20, параграф 1, буква б) от посочения регламент, е целесъобразно да не се подновява одобрението на активното вещество десмедифам.

(14)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(15)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи десмедифам.

(16)

За продуктите за растителна защита, съдържащи десмедифам, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече най-късно на 1 юли 2020 г.

(17)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/707 на Комисията (7) срокът на одобрението на десмедифам бе удължен до 31 юли 2020 г., за да се даде възможност процедурата по подновяването да приключи, преди срокът на одобрението на това вещество да изтече. Тъй като обаче решението за неподновяване на одобрението е взето преди да изтече удълженият срок, настоящият регламент следва да започне да се прилага възможно най-скоро.

(18)

Настоящият регламент не възпрепятства подаването на ново заявление за одобрение на десмедифам в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неподновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество десмедифам не се подновява.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред № 86 относно десмедифам се заличава.

Член 3

Преходни мерки

Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи десмедифам като активно вещество, не по-късно от 1 януари 2020 г.

Член 4

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, изтича най-късно на 1 юли 2020 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2004/58/ЕО на Комисията от 23 април 2004 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включването на алфациперметрин, беналаксил, бромоксинил, десмедифам, йоксинил и фенмедифам като активни вещества (ОВ L 120, 24.4.2004 г., стр. 26).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2018 г. Заключение относно рецензията на оценката на риска от пестициди за активното вещество десмедифам EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018 г.; 16(1): 5150 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5150.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/707 на Комисията от 7 май 2019 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, диурон, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, металаксил-m, метиокарб, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, s-метолахлор и тебуконазол (ОВ L 120, 8.5.2019 г., стр. 16).


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1101 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2019 година

за подновяване на одобрението на активното вещество толклофос-метил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/39/ЕО на Комисията (2) веществото толклофос-метил бе включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество толклофос-метил, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 30 април 2020 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на толклофос-метил. Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(5)

Държавата членка докладчик изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 11 ноември 2016 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(6)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Той също така направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(7)

На 8 декември 2017 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) за това дали може да се очаква толклофос-метил да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 5 октомври 2018 г. Органът прие изменена версия на това заключение и на 15 ноември 2018 г. го публикува наново, заедно с обяснение относно частично приемливия риск за водните организми (за приемлив се счита един от трите FOCUS сценария) от представителните видове употреба при декоративни култури за защитени структури. Първоначалната версия на заключенията беше заличена от Бюлетина на ЕОБХ. На 24 октомври 2018 г. Комисията представи проекта на доклад във връзка с подновяването на одобрението на толклофос-метил пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(8)

По отношение на критериите за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, въведени с Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията (7), заключението на Органа, основано на факта, че няма доказателства за ендокринно медиирани ефекти in vivo, показва, че най-вероятно толклофос-метил не нарушава функциите на ендокринната система. Поради това Комисията заключи, че толклофос-метил не следва да се разглежда като притежаващ свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

(9)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно изменената версия на заключението на Органа, а в съответствие с член 14, параграф 1, третата алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 — и относно проекта на доклада във връзка с подновяването на одобрението. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(10)

Бе установено, че критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ толклофос-метил.

(11)

Следователно е целесъобразно одобрението за толклофос-метил да бъде подновено.

(12)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат предвидени определени условия. Целесъобразно е, по-специално, да се ограничи употребата на продукти за растителна защита, съдържащи толклофос-метил, за да се минимизира експозицията на потребителите на някои метaболити и да се намали експозицията на водните животни и дивите бозайници на това вещество, като се одобри употребата му единствено върху декоративни растения и върху картофи.

(13)

Оценката на риска, свързана с подновяването на одобрението на толклофос-метил, се основава на ограничен брой представителни видове употреба, които обаче не ограничават видовете употреба, за които продуктите за растителна защита, съдържащи толклофос-метил, могат да бъдат разрешени. Следователно е целесъобразно ограничението за употреба само като фунгицид да отпадне.

(14)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(15)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/168 на Комисията (8) срокът на одобрението на толклофос-метил бе удължен до 30 април 2020 г., за да се даде възможност процедурата по подновяване да приключи, преди срокът на одобрението да изтече. Като се има предвид обаче, че решение за подновяване на одобрението бе взето преди този удължен срок, настоящият регламент следва да се прилага от 1 септември 2019 г.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество толклофос-метил се подновява в съответствие с приложение I.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2006/39/ЕО на Комисията от 12 април 2006 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества клодинафоп, пиримикарб, римсулфурон, толклофос-метил и тритиконазол като активно вещество (ОВ L 104, 13.4.2006 г., стр. 30).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2018. Заключение относно партньорския преглед на оценката на риска от пестициди за активното вещество толклофос-метил. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5130 [стр. 25 и сл.]. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5130.

(7)  Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (ОВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 33).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/168 на Комисията от 31 януари 2019 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества абамектин, Bacillus subtilis (Cohn 1872) щам QST 713, Bacillus thuringiensis, подвид Aizawai, Bacillus thuringiensis, подвид Israeliensis, Bacillus thuringiensis, подвид kurstaki, Beauveria bassiana, бенфлуралин, клодинафоп, клопиралид, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ципродинил, дихлорпроп-P, епоксиконазол, фенпироксимат, флуазинам, флутоланил, фосетил, Lecanicillium muscarium, мепанипирим, мепикват, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, метконазол, метрафенон, Phlebiopsis gigantea, пиримикарб, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пириметанил, Pythium oligandrum, римсулфорон, спинозад, Streptomyces K61, тиаклоприд, толклофос-метил, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, триклопир, тринексапак, тритиконазол, Verticillium albo-atrum и цирам (ОВ L 33, 5.2.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Толклофос-метил

CAS № 57018-04-9

CIPAC № 479

O-2,6-дихлоро-p-толил О,О-диметил фосфоротиоат

O-2,6-дихлоро-4-метилфенил О,О-диметил фосфоротиоат

≥ 960 g/kg

Следното онечистване представлява токсикологичен проблем и не трябва да превишава посочените по-долу количества в техническия материал:

Метанол: най-много 1 g/kg

1 септември 2019 г.

31 август 2034 г.

За употреба единствено върху декоративни растения и върху картофи.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на толклофос-метил, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

риска за водните организми и бозайници,

риска за потребителите, по-специално потенциалния риск от метаболита DM-TM-CH2OH при картофите;

риска за операторите, работниците и случайните лица.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада във връзка с подновяването на одобрението.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 126 за толклофос-метил се заличава;

2)

в част Б се добавя следното вписване:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„138

Толклофос-метил

CAS № 57018-04-9

CIPAC № 479

O-2,6-дихлоро-p-толил О,О-диметил фосфоротиоат

O-2,6-дихлоро-4-метилфенил О,О-диметил фосфоротиоат

≥ 960 g/kg

Следното онечистване представлява токсикологичен проблем и не трябва да превишава посочените по-долу количества в техническия материал:

Метанол: най-много 1 g/kg

1 септември 2019 г.

31 август 2034 г.

За употреба единствено върху декоративни растения и върху картофи.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението на толклофос-метил, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

риска за водните организми и бозайници,

риска за потребителите, по-специално потенциалния риск от метаболита DM-TM-CH2OH при картофите;

риска за операторите, работниците и случайно намиращите се там лица.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада във връзка с подновяването на одобрението.


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1102 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел адаптиране на приложения I и IV

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (1), и по-специално член 29, параграф 4 и член 31, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Производител на смес от изомерите 2-(3,4-диметилпиразол-1-ил)янтарна киселина и 2-(4,5-диметилпиразол-1-ил)янтарна киселина („DMPSA“) чрез чешките органи подаде искане до Комисията да включи DMPSA като ново вписване в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003. DMPSA е инхибитор на нитрификацията, който при употребата му заедно с минерални азотни торове намалява риска от загуби на азот под формата на емисии на N2O, което води до по-висока азотна ефективност на торовете, съдържащи DMPSA.

(2)

DMPSA отговаря на изискванията, определени в член 14 от Регламент (ЕО) № 2003/2003. Поради това той следва да бъде включен в списъка на видовете торове в приложение I към посочения регламент.

(3)

Регламент (ЕО) № 2003/2003 съдържа изискването контролът на ЕО торовете да се извършва в съответствие с методите за вземане на проби и анализ, описани в приложение IV към него. Включването на DMPSA в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 изисква добавянето в приложение IV към посочения регламент на метод за анализ, който да се прилага за целите на официалния контрол на този вид тор.

(4)

Освен това следва да се разшири метод 1, отнасящ се за подготовката на пробата за анализ, посредством включването на допълнителни европейски стандарти за вземането на проби като цяло, както и за вземането на проби от статични купчини. И на последно място, включените понастоящем в приложение IV методи 9, отнасящи се за хранителни микроелементи при концентрация, по-малка или равна на 10 %, и методи 10, отнасящи се за хранителни микроелементи с концентрация, по-голяма от 10 %, не са признати на международно равнище и следва да бъдат заменени с наскоро разработените от Европейския комитет по стандартизация (CEN) европейски стандарти.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 2003/2003 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 2003/2003,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

(1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

(2)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В таблица Е.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се добавя следният ред 5:

„5

Смес от изомерите 2-(3,4-диметилпиразол-1-ил)янтарна киселина и 2-(4,5-диметилпиразол-1-ил)янтарна киселина (DMPSA)

EO № 940-877-5

Минимум: 0,8

Максимум: 1,6“

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 2003/2003 раздел Б се изменя, както следва:

1)

Метод 1 се заменя със следното:

„Методи 1

Подготовка на пробите и вземане на проби

Метод 1.1

Вземане на проби за анализ

EN 1482-1: Торове и материали за варуване. Вземане на проби и подготовка на пробите. Част 1: Вземане на проби

Метод 1.2

Подготовка на проби за анализ

EN 1482-2: Торове и материали за варуване. Вземане на проби и подготовка на пробите. Част 2: Подготовка на пробите

Метод 1.3

Вземане на проби от статични купчини за анализ

EN 1482-3: Торове и материали за варуване. Вземане на проби и подготовка на пробите. Част 3: Вземане на проби от статични купчини

2)

Методи 9 се заменят със следното:

„Методи 9

Хранителни микроелементи при концентрация, по-малка или равна на 10 %

Метод 9.1

Екстракция общо на хранителни микроелементи в торове при използване на царска вода

EN 16964: Торове. Екстракция общо на хранителни микроелементи в торове при използване на царска вода

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 9.2

Екстракция на водоразтворими хранителни микроелементи в торове и отстраняване на органични съединения от екстракти на торове

EN 16962: Торове. Екстракция на водоразтворими хранителни микроелементи в торове и отстраняване на органични съединения от екстракти на торове

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 9.3

Определяне на кобалт, мед, желязо, манган и цинк чрез пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS)

EN 16965: Торове. Определяне на кобалт, мед, желязо, манган и цинк чрез пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS)

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 9.4

Определяне на бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк чрез атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES)

EN 16963: Торове. Определяне на бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк чрез ICP-AES

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 9.5

Определяне на бор чрез спектрометрия с азометин-Н

EN 17041: Торове. Определяне на бор в концентрации ≤ 10 % чрез спектрометрия с азометин-Н

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 9.6

Определяне на молибден чрез спектрометрия на комплекс с амониев тиоцианат

EN 17043: Торове. Определяне на молибден в концентрации ≤ 10 % чрез спектрометрия на комплекс с амониев тиоцианат

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“

3)

Методи 10 се заменят със следното:

Методи 10

Хранителни микроелементи при концентрация, по-голяма от 10 %

Метод 10.1

Екстракция общо на хранителни микроелементи в торове при използване на царска вода

EN 16964: Торове. Екстракция общо на хранителни микроелементи в торове при използване на царска вода

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 10.2

Екстракция на водоразтворими хранителни микроелементи в торове и отстраняване на органични съединения от екстракти на торове

EN 16962: Торове. Екстракция на водоразтворими хранителни микроелементи в торове и отстраняване на органични съединения от екстракти на торове

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 10.3

Определяне на кобалт, мед, желязо, манган и цинк чрез пламъчна атомно абсорбционна спектрометрия (FAAS)

EN 16965: Торове. Определяне на кобалт, мед, желязо, манган и цинк чрез пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS)

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 10.4

Определяне на бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк чрез атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES)

EN 16963: Торове. Определяне на бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк чрез ICP-AES

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 10.5

Определяне на бор чрез ацидиметрично титруване

EN 17042: Торове. Определяне на бор в концентрации > 10 % чрез ацидиметрично титруване

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 10.6

Определяне на молибден по гравиметричен метод с 8-хидроксихинолин

CEN/TS 17060: Торове. Определяне на молибден в концентрация > 10 % по гравиметричен метод с 8-хидроксихинолин

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.“

4)

Към методи 12 се добавя метод 12.8:

„Метод 12.8

Определяне на DMPSA

EN 17090: Торове. Определяне на инхибитора на нитрификацията DMPSA в торове. Метод с високоефективна течна хроматография (HPLC)

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1103 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96 (1), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 са изброени институциите, корпорациите и агенциите, физическите и юридическите лица, органите и образуванията на предишното правителство на Ирак, обхванати от предвиденото в същия регламент замразяване на финансови средства и икономически ресурси, които са се намирали извън Ирак към 22 май 2003 г.

(2)

На 24 юни 2019 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да заличи седемнадесет вписвания от списъка на лицата и образуванията, по отношение на които следва да се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета се заличават следните вписвания:

„18.

AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Адрес: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Iraq.“

„30.

DIRECTORATE-GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (или DIRECTORATE-GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Адреси: (a) P.O. Box 17041, Baghdad, Iraq; (б) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Iraq.“

„33.

DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Адрес: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq.“

„60.

IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Адрес: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.“

„66.

IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Адрес: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq.“

„82.

MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Адрес: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq.“

„103.

NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Адрес: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq.“

„114.

STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (или STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Адрес: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq.“

„120.

STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Адрес: PO Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Тикрит, Ирак.“

„136.

STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Адрес: Ramadi, Al Anbar, Iraq.“

„148.

STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Адрес: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq.“

„154.

STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Адреси: (a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq; (б) Manadhira, Al-Najaf, Iraq.“

„182.

STATE ORGANISATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Адрес: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq.“

„187.

STATE ORGANISATION FOR ROADS AND BRIDGES (или (a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION, (б) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS), (в) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA), (г) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA), (д) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), (е) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS). Адреси: (a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq; (б) Nassiryah, Iraq; (в) Kirkuk, Iraq; (г) Hilla, Iraq; (л) Yousufia, Iraq.“

„185.

STATE ORGANISATION FOR MINERALS. Адрес: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Iraq.“

„27.

DIRECTORATE-GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Адрес: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Iraq.“

„89.

NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Адрес: P.O. Box 31, Nassiriyah, Iraq.“

РЕШЕНИЯ

28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/33


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1104 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2019 година

за изменение на Решение (ЕС) 2015/116 за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид искането на правителството на Естония,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2015/116 (1) за назначаване на членовете и заместник-членовете от Естония на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

Г-н Mihkel JUHKAMI (Mayor of Rakvere City) и г-н Kurmet MÜÜRSEPP (Member of Antsla Rural Municipality Council) са членове на Комитета на регионите, считано от 26 януари 2015 г.

(3)

Г-н Rait PIHELGAS (Mayor of Ambla Rural Municipality) и г-н Jan TREI (Mayor of Viimsi Rural Municipality) са заместник-членове на Комитета на регионите, считано от 26 януари 2015 г.

(4)

С писмо от 4 юни 2019 г. правителството на Естония информира Съвета за промените в длъжностите в рамките на съществуващите изборни длъжности на г-н Mihkel JUHKAMI, г-н Kurmet MÜÜRSEPP, г-н Rait PIHELGAS и г-н Jan TREI.

(5)

Решение (ЕС) 2015/116 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение I към Решение (ЕС) 2015/116 вписванията за г-н Mihkel JUHKAMI и г-н Kurmet MÜÜRSEPP се заменят със следното:

„Г-н Mihkel JUHKAMI

Chairman of Rakvere Town Council

Г-н Kurmet MÜÜRSEPP

Deputy Mayor of Antsla Rural Municipality“.

Член 2

В приложение II към Решение (ЕС) 2015/116 вписванията за г-н Rait PIHELGAS и г-н Jan TREI се заменят със следното:

„Г-н Rait PIHELGAS

Mayor of Järva Rural Municipality

Г-н Jan TREI

Member of Viimsi Rural Municipality Council“.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

A. ANTON


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/35


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1105 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2019 година

за назначаване на заместник-член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като имат предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Giuseppe DI PANGRAZIO се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

Г-н Roberto SANTANGELO, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere della Regione Abruzzo.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

A. ANTON


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/36


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1106 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2019 година

за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Francesco PIGLIARU се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

г-н Christian SOLINAS, Presidente della Regione Sardegna.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

A. ANTON


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/37


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1107 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2019 година

за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Испания,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. На 16 декември 2015 г. с Решение (ЕС) 2015/2397 на Съвета (4) г-жа Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI замени г-н Javier GONZALEZ ORTIZ в качеството му на заместник-член.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

г-н Julián ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

A. ANTON


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).

(4)  Решение (ЕС) 2015/2397 на Съвета от 16 декември 2015 г. за назначаване на един член от Испания и един заместник-член от Испания в Комитета на регионите (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 144).


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/38


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/1108 НА СЪВЕТА

от 27 юни 2019 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

На 19 март 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да бъдат предприети необходимите мерки за ясно обвързване на срока на ограничителните мерки с пълното изпълнение на договореностите от Минск, като отчете, че бе предвидено тези договорености да бъдат изпълнени напълно до 31 декември 2015 г.

(3)

На 21 декември 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/2078 (2) за удължаване на срока на действие на Решение 2014/512/ОВППС до 31 юли 2019 г., за да има възможност за допълнителна оценка на изпълнението на договореностите от Минск.

(4)

Предвид направената оценка на изпълнението на договореностите от Минск Съветът счита, че срокът на действие на Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде удължен с още шест месеца, за да се осигури възможност за допълнителна оценка от страна на Съвета на изпълнението на договореностите.

(5)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 9, параграф 1 от Решение 2014/512/ОВППС първа алинея се заменя със следното:

„1.   Настоящото решение се прилага до 31 януари 2020 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(2)  Решение (ОВППС) 2018/2078 на Съвета от 21 декември 2018 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 331, 28.12.2018 г., стр. 224).


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/39


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1109 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2019 година

за прекратяване на процедурата относно вноса на заварени тръби, тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е различно от чугун, или от стомана, която е различна от неръждаема стомана, с произход от Република Северна Македония, Русия и Турция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 9 от него,

след консултации с държавите членки,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване

(1)

На 28 септември 2018 г., на основание член 5 от основния регламент, Европейската комисия („Комисията“) започна антидъмпингово разследване по отношение на вноса в Съюза на заварени тръби, тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е различно от чугун, или стомана, която е различна от неръждаема стомана, с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, и обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ („кухи профили“), с произход от Република Северна Македония, Русия и Турция („засегнатите държави“). Тя публикува известие за започване на въпросната процедура в Официален вестник на Европейския съюз (2) („известието за започване“).

(2)

Комисията започна разследването по повод на жалба, подадена на 14 август 2018 г. от Комитета за защита на производството на заварени стоманени тръби на Европейския съюз („жалбоподателя“) от името на производители от Съюза. Продукцията на дружествата, представлявани от жалбоподателя, към този момент съставляваше повече от 40 % от общото производство на Съюза на кухи профили. Жалбата съдържаше доказателства за дъмпинг и за произтичаща от него съществена вреда, които бяха счетени за достатъчно основание за започване на разследването.

1.2.   Искане за регистрация

(3)

На 20 декември 2018 г. жалбоподателят подаде искане за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса от засегнатите държави на основание член 14, параграф 5 от основния регламент. В него жалбоподателят твърди, че е имало значително увеличение на вноса от засегнатите държави, като съпоставя:

а)

обема през периода след края на разследвания период („РП“) (юли — октомври 2018 г.) с този през периода юли — октомври 2017 г., както и

б)

средния месечен внос от засегнатите държави в периода след започването на разследването (октомври и ноември 2018 г.) с този през същия период на предходната година.

1.3.   Заинтересовани страни

(4)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично информира за започването на разследването жалбоподателя, другите известни производители от Съюза, известните производители износители и съответните органи на Северна Македония, Русия и Турция, известните вносители, търговците, както и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, и ги прикани да вземат участие в него.

(5)

Заинтересованите страни имаха възможност да представят коментари относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.4.   Изготвяне на извадка

(6)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

1.4.1.   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(7)

В известието за започване Комисията посочи, че е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза в съответствие с член 17 от основния регламент. Комисията подбра извадката въз основа на обема на производството на сходния продукт в Съюза в периода между юли 2017 г. и юни 2018 г. и географското разпределение. Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментари по временната извадка. Един от временно включените в извадката производители информира Комисията, че не е в състояние да попълни целия въпросник и поради това не желае да бъде включен в извадката от производители от Съюза. Вследствие на това Комисията реши да направи промяна в извадката от производители от Съюза, като замени този производител със следващия най-крупен (от гледна точка на мащаба на производствения обем) производител от Съюза. Окончателната извадка представляваше (по разчетни данни) над 30 % от производството на Съюза на сходния продукт и бе счетена за представителна за промишлеността на Съюза.

1.4.2.   Изготвяне на извадка от вносители

(8)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от несвързаните вносители в Съюза да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(9)

Дванадесет несвързани вносители заявиха своя интерес пред Комисията, четирима от които заявиха, че са извършили внос от засегнатите държави през разследвания период, предоставиха поисканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка от трима вносители въз основа на най-големия обем на вноса в Съюза и с оглед на географското им разположение в Съюза. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент с всички известни засегнати вносители бяха проведени консултации във връзка с подбора на извадката. Не бяха получени коментари.

1.4.3.   Изготвяне на извадка от производители износители в Северна Македония, Русия и Турция

(10)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички производители износители в Северна Македония, Русия и Турция да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна към мисиите на Северна Македония, Русия и Турция към Европейския съюз с молба да посочат и/или да се свържат с други производители износители в техните държави, ако има такива, които е възможно да проявят интерес да участват в разследването.

(11)

Десетима производители износители в Турция, трима в Северна Македония и двама в Русия предоставиха поисканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката.

(12)

Предвид ограничения брой производители износители в Северна Македония и Русия, Комисията реши, че не е необходимо изготвяне на извадка в тези две държави.

(13)

По отношение на производителите износители в Турция, в съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка от трима производители износители въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации относно подбора на извадката с всички известни засегнати производители износители и със съответните органи на засегнатите държави. Не бяха получени коментари.

1.5.   Индивидуално разглеждане

(14)

Един производител износител в Турция поиска индивидуално разглеждане съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент. Предвид заключенията, изложени в съображение 97, не се наложи да бъде даден ход на това искане.

1.5.1.   Отговори на въпросника

(15)

Комисията осигури онлайн достъп до въпросниците от датата на започване и прикани тримата оказали съдействие производители износители в Северна Македония, двамата оказали съдействие производители износители в Русия, тримата включени в извадката производители износители в Турция, четиримата включени в извадката производители от Съюза и тримата включени в извадката несвързани вносители да отговорят на тези въпросници.

(16)

Отговори на въпросниците бяха получени от тримата оказали съдействие производители износители в Северна Македония, един оказал съдействие производител износител в Русия, тримата включени в извадката производители износители и един производител износител, поискал индивидуално разследване, в Турция, четиримата включени в извадката производители от Съюза и тримата включени в извадката несвързани вносители. Един производител износител в Русия не отговори на въпросника и обяви, че не желае да сътрудничи на разследването.

1.6.   Контролни посещения

(17)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на определянето на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. В съответствие с член 16 от основния регламент бяха извършени контролни посещения в помещенията на следните дружества:

 

Европейската асоциация на производителите на стоманени тръби, Париж, Франция

 

Включени в извадката производители от Съюза

Tata Steel UK Limited, Corby, Обединеното кралство

Tata Steel Tubes BV, Oosterhout и Zwijndrecht, Нидерландия

Marcegaglia Carbon Steel S.P.A, Gazoldo degli Ippoliti, Италия

 

Производители износители в Северна Македония

FZC 11 Oktomvri AD, Куманово

IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. Кавадарци

Metalopromet Dooel, Струмица

 

Групата ПАО „Северсталь“

ПАО „Северсталь“, Череповец, Русия

АО „Северсталь Дистрибуция“, Череповец, Русия

SIA Severstal Distribution, Рига, Латвия

Severstal Export GmbH, Manno, Швейцария

 

Производители износители в Турция

Noksel Celik Boru Sanayi, Анкара

Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Ști., Zonguldak

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi, Iskenderun

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi, Истанбул

 

Включени в извадката несвързани вносители в Съюза

Kromat Trading Ltd, Лондон, Обединеното кралство

Carl Spaeter GmbH, Duisburg, Германия

1.7.   Разследван период и разглеждан период

(18)

Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. („разследвания период“ или „РП“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, обхвана периода от 1 януари 2015 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(19)

Разглежданият продукт е заварени тръби, тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е различно от чугун, или стомана, която е различна от неръждаема стомана, с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, и обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, с произход от Северна Македония, Русия и Турция и понастоящем класирани в кодове по КН 7306 61 92 и 7306 61 99 („разглежданият продукт“).

(20)

Кухите профили се използват за широк кръг от приложения, като например конструктивни и носещи елементи в строителството, оборудване за обработка на товари, инструментални машини, автомобилна промишленост, селскостопанска техника, земеделско оборудване и други подобни видове употреба.

2.2.   Сходен продукт

(21)

Разследването показа, че следните продукти имат едни и същи основни физически, химически и технически характеристики, както и едни и същи видове основна употреба:

разглежданият продукт;

продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в засегнатите държави;

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(22)

Поради това Комисията реши, че тези продукти са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Северна Македония

(23)

Съдействие при разследването оказаха трима производители износители в Северна Македония, а именно FZC 11 Oktomvri AD („FZC“), IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. („IGM“) и Metalopromet Dooel („Metalopromet“).

3.1.1.   Нормална стойност

(24)

За да изчисли нормалната стойност, Комисията първо провери дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на всеки оказал съдействие производител износител е представителен в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар се считат за представителни, ако общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти на вътрешния пазар за всеки производител износител представлява най-малко 5 % от общия обем на продажбите му на продукта, предмет на прегледа, за износ за Съюза по време на разследвания период.

(25)

При един от производителите износители, а именно FZC, съвкупните продажби на вътрешния пазар не бяха представителни по смисъла на член 2, параграф 2 от основния регламент.

(26)

Тъй като сходният продукт не е бил продаван в представителни количества на вътрешния пазар, Комисията формира нормалната стойност за FZC в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент.

(27)

Когато не е имало рентабилни печалби за даден вид на продукта, нормалната стойност за този вид бе формирана чрез добавяне на посочените по-долу елементи към средните производствени разходи за сходния продукт на оказалия съдействие производител износител по време на разследвания период:

а)

среднопретеглените разходи за продажба, общи и административни разходи („ПОАР“), направени от включения в извадката оказал съдействие производител износител при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, по време на РП, и

б)

среднопретеглената печалба, реализирана от оказалия съдействие производител износител при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, по време на РП.

Когато е имало рентабилни продажби за даден вид на продукта, нормалната стойност за този вид бе формирана на базата на ПОАР и печалбата за този вид на продукта, а не на среднопретеглените ПОАР и печалба.

(28)

В случая с IGM и Metalopromet, въз основа на проверката за представителност, описана в съображение 24, Комисията установи, че сходният продукт е бил продаван в представителни като цяло количества на вътрешния пазар.

(29)

Като следваща стъпка Комисията определи дела на рентабилните продажби за независими клиенти на вътрешния пазар, за да вземе решение дали да използва действителните продажби на вътрешния пазар за изчисляването на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент.

(30)

Нормалната стойност се основава на действителната цена на вътрешния пазар за единия вид на продукта, независимо дали продажбите са рентабилни, или не, ако:

а)

обемът на продажбите на вида на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна на изчислените производствени разходи или по-висока от тях, представлява повече от 80 % от общия обем на продажбите за този вид на продукта, и

б)

среднопретеглената продажна цена на този вид на продукта е равна на производствените разходи за единица продукция или е по-висока от тях.

(31)

В този случай нормалната стойност е среднопретеглената стойност на цените при всички продажби на вътрешния пазар на този вид на продукта по време на РП.

(32)

В случаите, когато по-малко от 80 % от всички продажби на вътрешния пазар са били рентабилни или среднопретеглената продажна цена е била по-ниска от производствените разходи, нормалната стойност беше изчислена като среднопретеглена стойност само от рентабилните продажби.

(33)

В случай на липса на продажби или на недостатъчни продажби на даден вид от сходния продукт при обичайните търговски условия или когато даден вид на продукта не е бил продаван в представителни количества на вътрешния пазар, Комисията използва формирана нормална стойност в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент, както е описано в съображение 27 по-горе.

(34)

При разследването беше установено, че в случая с IGM и Metalopromet при някои видове на продукта не е имало изобщо или е имало недостатъчно продажби на даден вид на сходния продукт при обичайни търговски условия, или че даден вид на продукта не е бил продаван в представителни количества на вътрешния пазар. За тези видове на продукта нормалната стойност беше формирана в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент. За останалите нормалната стойност бе изчислена на базата на цените на вътрешния пазар при обичайни търговски условия.

(35)

В коментарите си относно окончателното разгласяване жалбоподателят изтъква, че описаният по-горе подход при изчисляването на нормалната стойност е непоследователен. Жалбоподателят твърди, че Комисията е трябвало да използва формирана нормална стойност (а не продажбите на вътрешния пазар) за всички износители в Северна Македония, по-специално тъй като вътрешният пазар в Северна Македония не бил представителна референтна стойност за сравнение с продажбите, направени на пазара на Съюза, поради неговия мащаб, финансов капацитет и условия на конкуренция.

(36)

Комисията счита за необходимо да отбележи, че в подхода си при изчисляването на нормалната стойност системно се е придържала към установената в член 2 от основния регламент методология. Да не се вземат под внимание цените, когато са налице достатъчно продажби при обичайни търговски условия, както предлага жалбоподателят, би противоречало на посочената разпоредба. Поради това въпросното твърдение бе отхвърлено.

3.1.2.   Експортна цена

(37)

И тримата производители износители в Северна Македония са изнасяли разглеждания продукт директно за независими клиенти в Съюза. Поради това експортната цена бе установена въз основа на действително платените или подлежащи на плащане цени за разглеждания продукт, когато той се продава за износ за Съюза, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

3.1.3.   Сравнение

(38)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на базата на цена франко завода.

(39)

Когато това бе обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и/или експортната цена за разликите, отразяващи се на сравнимостта на цените, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Направени бяха корекции за отстъпки, обработка, товарене и допълнителни разходи, транспорт, разходи по кредити, банкови такси, опаковане и комисиони.

3.1.4.   Дъмпингов марж

(40)

Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(41)

Степента на съдействие от страна на Северна Македония бе висока, тъй като износът на оказалите съдействие производители износители е представлявал почти 100 % от общия износ за Съюза по време на разследвания период. На тази основа дъмпинговите маржове, изразени като процент от CIF стойността на вноса, са, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж (%)

FZC 11 Oktomvri AD

8,5

IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o.

1,5

Metalopromet Dooel

1,9

Марж в национален мащаб

2,9

(42)

Предвид обстоятелството, че дъмпинговите маржове при двама от тримата включени в извадката производители износители от Северна Македония са под прага de minimis, определен в член 9, параграф 3 от основния регламент, Комисията провери дали среднопретегленият дъмпингов марж в национален мащаб е над този праг.

(43)

Дъмпинговият марж в национален мащаб бе изчислен като среднопретеглена стойност от дъмпинговите маржове, установени при всички оказали съдействие производители износители в Северна Македония. Размерът на дъмпинга, изразен като процент от CIF стойността на износа на оказалите съдействие производители износители, възлезе на 2,9 %, т.е. над прага de minimis от 2 %, определен по-горе.

3.2.   Русия

(44)

Един производител износител в Русия оказа съдействие при разследването, а именно ПАО „Северсталь“ („Северсталь“).

3.2.1.   Нормална стойност

(45)

Комисията най-напред провери дали общият обем на продажбите на Северсталь на вътрешния пазар е представителен в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар са представителни, ако общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти на вътрешния пазар за всеки производител износител представлява най-малко 5 % от общия обем на продажбите му на разглеждания продукт за износ за Съюза по време на разследвания период. Въз основа на това бе установено, че общият обем на продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар, реализирани от Северсталь, е представителен.

(46)

Като следваща стъпка Комисията определи дела на рентабилните продажби за независими клиенти на вътрешния пазар, за да вземе решение дали да използва действителните продажби на вътрешния пазар за изчисляването на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент.

(47)

Нормалната стойност се основава на действителната цена на вътрешния пазар за единия вид на продукта, независимо дали продажбите са рентабилни, или не, ако:

а)

обемът на продажбите на вида на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна на изчислените производствени разходи или по-висока от тях, представлява повече от 80 % от общия обем на продажбите за този вид на продукта; и

б)

среднопретеглената продажна цена на този вид на продукта е равна на производствените разходи за единица продукция или е по-висока от тях.

(48)

В този случай нормалната стойност е среднопретеглената стойност на цените при всички продажби на вътрешния пазар на този вид на продукта по време на РП.

(49)

В случаите, когато по-малко от 80 % от всички продажби на вътрешния пазар са били рентабилни или среднопретеглената продажна цена е била по-ниска от производствените разходи, нормалната стойност беше изчислена като среднопретеглена стойност само от рентабилните продажби.

(50)

В случай на липса на продажби или на недостатъчни продажби на даден вид от сходния продукт при обичайните търговски условия или когато даден вид на продукта не е бил продаван в представителни количества на вътрешния пазар, Комисията използва формирана нормална стойност в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент, както е описано в съображение 27 по-горе.

(51)

При разследването беше установено, че нормалната стойност за единствения оказал съдействие производител износител при някои видове на продукта се основава на среднопретеглената стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на съответния вид на продукта по време на РП, при други видове на продукта се основава на цените на вътрешния пазар при обичайни търговски условия, а при трети видове на продукта е формирана в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент.

3.2.2.   Експортна цена

(52)

Северсталь е използвала три канала за продажба при продажбите си за Съюза по време на разследвания период. По този начин групата е продавала разглеждания продукт било директно на първия независим клиент в Съюза, било чрез свързани вносители в Съюза, а също и чрез свързан търговец в Швейцария.

(53)

Когато производителят износител е изнасял разглеждания продукт директно за независими клиенти в Съюза и в случаите, когато продажбите са били извършвани чрез свързания търговец в Швейцария, експортната цена бе определена въз основа на действително платените или подлежащи на плащане експортни цени за разглеждания продукт, когато той е продаван за износ за Съюза, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(54)

По отношение на продажбите чрез свързани вносители експортната цена бе определена въз основа на цената, на която внасяният продукт е бил препродаден за първи път на независими клиенти в Съюза, в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Направени бяха корекции в цената за всички разходи, направени между вноса и препродажбата, включително ПОАР, както и за печалбата.

(55)

За да установи подходящото равнище на печалба, Комисията подложи на оценка информацията, събрана от тримата включени в извадката вносители. При разследването беше установено, че двама от включените в извадката вносители обаче са действали като дистрибутори на широк спектър от стоки, предимно закупени в Съюза, като вносът на разглеждания продукт е представлявал само много малка част от дейността им. Нито едно от дружествата не бе в състояние да обособи маржа на печалбата, свързан с неговите дейности по внос, от този за цялостната си дейност. Поради това маржовете на печалбата на тези дружества не отразяваха дейността им, свързана с вноса и препродажбата на разглеждания продукт. Основната дейност на третия несвързан вносител е бил вносът и препродажбата на разглеждания продукт, поради което докладваният марж на печалбата правилно отразяваше тази дейност. Вследствие на това маржът на печалбата на този вносител бе използван при формиране на експортната цена в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Маржът на печалбата беше от порядъка на [2 % до 6 %].

3.2.3.   Сравнение

(56)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на единствения производител износител на базата на цена франко завода.

(57)

Когато това бе обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и/или експортната цена за разликите, отразяващи се на сравнимостта на цените, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Направени бяха корекции за транспорт, обработка, товарене и допълнителни разходи, застраховка, опаковане, разходи по кредити, вносни такси, банкови такси, отстъпки и комисиони.

(58)

Оказалият съдействие производител износител също поиска корекция поради отрицателната стойност на разходите по кредити за експортните продажби в евро на основание член 2, параграф 10, буква ж) от основния регламент. Производителят износител изтъкна, че всички продажби за Съюза са били в евро и че средният лихвен процент (LIBOR) в евро по време на РП е бил отрицателен. Комисията счита за необходимо да отбележи, че целта на корекцията на разходите за кредити, предвидена в член 2, параграф 10, буква ж), е да бъдат отразени условията на кредита, договорени между продавача и купувача към момента на договора или продажбата. Именно този фактор бе взет предвид при определянето на фактурираната цена, независимо от действителните разходи или реализираните в крайна сметка печалби от тези продажби, тъй като не е било възможно тези разходи или печалби да бъдат взети предвид при договорното определяне на цената. При всички положения и без да се засяга гореизложеното, дружеството не съумя нагледно да покаже, че това е оказало въздействие върху цената и сравнимостта на цените, поради което въпросното твърдение бе отхвърлено.

(59)

По отношение на експортните продажби, извършени чрез намиращия се в Швейцария свързан търговец, производителят износител заяви, че швейцарският търговец е действал като негово структурно звено по продажбите, с което той образува единен стопански субект. Производителят износител изтъкна, че швейцарският търговец е на 100 % негово дъщерно дружество, което отговаря за продажбите на разглеждания продукт за Съюза. Поради тази причина, според оказалия съдействие производител износител, Комисията не е трябвало да прибягва до корекция на експортната му цена във връзка с комисиона.

(60)

При разследването обаче беше установено, че между дружеството майка и търговеца в Швейцария не е имало изключителни взаимоотношения, що се отнася до продажбите за Съюза, и че в рамките на групата е имало и други субекти, в т.ч. производителят износител, който също е извършвал директни продажби, занимаващи се с износ за Съюза. Както е посочено в съображение 52, дружеството майка в Русия е поддържало три различни канала за износ на разглеждания продукт за Съюза. Поради тези причини Комисията стигна до заключението, че взаимоотношенията между производителя износител и свързаното с него дружество в Швейцария не са от такъв характер, че да представляват взаимоотношения в рамките на интегрирано структурно звено по продажбите, така че двата правни субекта да могат да съставляват единен стопански субект. Комисията счете, напротив, че те са равностойни на тези на агент, работещ на базата на комисиона по смисъла на член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент. Поради това твърдението, че производителят износител и свързаният с него търговец в Швейцария образуват единен стопански субект, бе отхвърлено. В резултат на това експортната цена бе коригирана в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент чрез приспадане на комисионите. Изчисляването на комисионите се основаваше на ПОАР на търговеца и на разумен марж на печалба, установен в съответствие със съображение 55 въз основа на информацията, предоставена от несвързани вносители в Съюза.

3.2.4.   Дъмпингов марж

(61)

Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(62)

Степента на съдействие от страна на Русия бе висока, тъй като износът на оказалия съдействие производител износител е представлявал около 85 % от общия износ за Съюза по време на разследвания период. На тази основа дъмпинговите маржове, изразени като процент от CIF стойността на вноса, са, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж (%)

ПАО „Северсталь“

– 1,4

Марж в национален мащаб

– 1,4

(63)

Предвид високата степен на съдействие, оказано в Русия, дъмпинговият марж в национален мащаб бе определен на същото равнище като дъмпинговия марж, установен за оказалия съдействие производител износител.

(64)

В коментарите си относно окончателното разгласяване жалбоподателят изтъква, че Комисията не е трябвало да определя дъмпинговия марж в национален мащаб на същото ниво, като това на дъмпинговия марж, установен при единствения оказал съдействие производител износител, а вместо това е трябвало да изчисли маржа в национален мащаб в съответствие с член 18 от основния регламент.

(65)

Твърдението на жалбоподателя, че би било несправедливо маржът в национален мащаб да се основава на констатациите по отношение на оказалия съдействие производител износител, не е доразвито, нито жалбоподателят е представил допълнителна информация или доказателства в подкрепа на това свое твърдение. Както се отбелязва в съображение 62, степента на съдействие от страна на Русия бе висока и предоставените данни бяха счетени за представителни, без оглед на това дали въпросният износ е направен от един или повече производители износители в Русия. Освен това, дори Комисията да бе използвала при изчисляването на остатъчното мито най-много изнасяните видове на продукта на оказалия съдействие производител износител, маржът в национален мащаб щеше да остане под прага de minimis. Поради това въпросното твърдение бе отхвърлено.

(66)

Предвид отрицателния дъмпингов марж в национален мащаб, в съответствие с член 9, параграф 3 от основния регламент разследването следва да бъде прекратено по отношение на вноса на кухи профили от Русия без налагане на мерки.

3.3.   Турция

(67)

Десетима производители износители в Турция оказаха съдействие при разследването. Както е посочено в съображение 13, Комисията подбра извадка от трима, а именно Noksel Celik Boru Sanayi, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi и Yücel Boru ve Profil Endüstrisi.

3.3.1.   Нормална стойност

(68)

Комисията най-напред провери дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на всеки оказал съдействие производител износител е представителен в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар са представителни, ако общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти на вътрешния пазар за всеки производител износител представлява най-малко 5 % от общия обем на продажбите му на разглеждания продукт за износ за Съюза по време на разследвания период. Въз основа на това бе установено, че общият обем на продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар е бил представителен за всеки оказал съдействие производител износител.

(69)

Като следваща стъпка Комисията определи дела на рентабилните продажби за независими клиенти на вътрешния пазар, за да вземе решение дали да използва действителните продажби на вътрешния пазар за изчисляването на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент.

(70)

Нормалната стойност се основава на действителната цена на вътрешния пазар за единия вид на продукта, независимо дали продажбите са рентабилни, или не, ако:

а)

обемът на продажбите на вида на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна на изчислените производствени разходи или по-висока от тях, представлява повече от 80 % от общия обем на продажбите за този вид на продукта; и

б)

среднопретеглената продажна цена на този вид на продукта е равна на производствените разходи за единица продукция или е по-висока от тях.

(71)

В този случай нормалната стойност е среднопретеглената стойност на цените при всички продажби на вътрешния пазар на този вид на продукта по време на РП.

(72)

В случаите, когато по-малко от 80 % от всички продажби на вътрешния пазар са били рентабилни или среднопретеглената продажна цена е била по-ниска от производствените разходи, нормалната стойност беше изчислена като среднопретеглена стойност само от рентабилните продажби.

(73)

В случай на липса на продажби или на недостатъчни продажби на даден вид от сходния продукт при обичайните търговски условия или когато даден вид на продукта не е бил продаван в представителни количества на вътрешния пазар, Комисията използва формирана нормална стойност в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент, както е описано в съображение 27 по-горе.

(74)

При разследването беше установено, че нормалната стойност за тримата оказали съдействие производители износители при някои видове на продукта се основава на среднопретеглената стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на съответния вид на продукта по време на РП, при други видове на продукта се основава на цените на вътрешния пазар при обичайни търговски условия, а при трети видове на продукта е формирана в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент.

3.3.2.   Експортна цена

(75)

И тримата производители износители в Турция са изнасяли разглеждания продукт директно за независими клиенти в Съюза. Поради това експортните цени бяха установени въз основа на действително платените или подлежащи на плащане цени за разглеждания продукт, когато той се продава за износ за Съюза, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

3.3.3.   Сравнение

(76)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на тримата производители износители на базата на цена франко завода.

(77)

Когато това бе обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и/или експортната цена за разликите, отразяващи се на сравнимостта на цените, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени корекции за разликите в разходите за транспорт и за обработка, разходите за кредити, комисиони, опаковане, банкови такси и отстъпки в края на годината.

(78)

Един производител износител заяви, че нормалната стойност следва да се коригира въз основа на член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент поради режима активно усъвършенстване, при който не се заплаща мито върху внасяните суровини, ако се изнася еквивалентно количество краен продукт. При все че производителят износител приведе доказателства за това, че не е плащал мито върху някои от суровините, които са могли да бъдат вложени в изнасяния продукт, той не успя да докаже, че е било заплатено еквивалентно мито върху суровините, които са били вложени в крайния продукт, предназначен за вътрешния пазар. Оттук следва, че производителят износител не е доказал, че използването на режима активно усъвършенстване се отразява на сравнимостта на цените, поради което въпросното твърдение бе отхвърлено.

(79)

В коментарите си относно окончателното разгласяване жалбоподателят изтъква, че Комисията не е предоставила достатъчно разяснения във връзка с използването от страна на износителя на режима активно усъвършенстване и неговото въздействие върху дъмпинговите маржове. Жалбоподателят заявява, че съществуват и други отворени въпроси, но не пояснява какво точно има предвид.

(80)

Комисията счита за необходимо да отбележи, че целта ѝ, посочена в съображение 78, е да поясни конкретно поискана корекция и основанията за отхвърлянето ѝ, а не да разясни използването от страна на производителите износители на режима активно усъвършенстване. Самото използване на режима активно усъвършенстване не дава отражение върху изчисляването на дъмпинга. То е от значение само в случаите, когато се отразява на сравнимостта на цените между нормалната стойност и експортната цена. При все това, както бе пояснено в съображение 78 по-горе, конкретният случай не е такъв. Поради това въпросното твърдение бе отхвърлено.

(81)

В становището си от 26 март 2019 г. жалбоподателят твърди, че съществуват физически различия между продаваните в Съюза видове на продукта и тези, продавани на вътрешния пазар, за които се твърди, че са идентични, понеже турските производители износители използвали различни стандарти за продуктите, продавани в Съюза (EN 10219), и за продаваните на техния вътрешен пазар (TS 5314). Според жалбоподателя в турския стандарт е заложено количествено отклонение, съществено различаващо се от стандарта на Съюза. Това означава, че номиналните количества, докладвани от турските производители износители, съществено се различават от действително експедираните количества, а оттам и от докладваните единични цени. Вследствие на това се налага изводът, че дъмпинговите маржове са били изкуствено занижени. Поради това би било необходима съответна корекция в посока нагоре на нормалната стойност с цел да се премахне въпросното разминаване в данните.

(82)

Доводът на жалбоподателя се основава на две предположения: i) че производителите износители използват стандарта TS 5314 за продажбите си на вътрешния пазар, и ii) че изчисляването на дъмпинга се e основавало на номиналното, а не на действителното тегло. В своите становища от 26 март, както и от 1 и 2 април 2019 г., производителите износители оспориха и двете предположения с аргумента, че i) не са използвали стандарта TS 5314 по време на РП, и ii) че данните в техните отговори на въпросника са се основавали на действителното, а не на номиналното тегло. Фактически и двата аспекта бяха проверени и потвърдени от Комисията.

(83)

В становището си от 5 април 2019 г. жалбоподателят повтори твърдението си, като изтъкна, че е възможно производителите износители да са се придържали към стандарта TS 5314 извън РП. Жалбоподателят оспори констатацията, че турските дружества не се придържат към турските стандарти, когато става дума за продажби на техния вътрешен пазар. Жалбоподателят също така изрази съмнения относно начина, по който е измерено или изчислено действителното тегло.

(84)

Комисията потвърди, че както използването на стандартите, така и теглото на продукта бяха обсъдени с производителите износители и проверени по време на проверките на място. Тези аспекти вече бяха идентифицирани по време на предходни разследвания на този продукт и на тях беше обърнато специално внимание по време на настоящото разследване. Поради това въпросното твърдение на жалбоподателя бе отхвърлено.

(85)

В коментарите си относно окончателното разгласяване жалбоподателят повтори твърдението си, че производителите износители в Турция използват стандартно преобразуване на теглото, което води до различна крайна цена на тон, в зависимост от стандарта. Жалбоподателят изтъква, че Комисията не е предоставила достатъчно разяснения относно това по какъв начин е било проверено използването при фактурирането от страна на производителите износители на действителното, вместо теоретичното, тегло.

(86)

Както е пояснено в съображение 84, Комисията се увери, че в отговора си на антидъмпинговия въпросник включените в извадката производители износители са посочили действителното тегло на разглеждания продукт и на сходния продукт, продаван в Съюза и на вътрешния пазар. Комисията подбра извадка от фактури, издадени на името на клиенти на вътрешния пазар и на такива в Съюза, и анализира теглото въз основа на транспортните документи и фактурите за превозите, както и на митническите декларации за продажбите за клиенти от Съюза. Проверката потвърди, че производителите износители са докладвали действителното тегло на продадения продукт, а не теоретично тегло, основаващо се на стандарта.

(87)

В становището си от 15 април 2019 г. жалбоподателят изтъкна също, че според едно пазарно проучване турските износители, при все че фактурират продажбите си за Обединеното кралство въз основа на стандарта EN 10219, в действителност произвеждат и експедират за Обединеното кралство кухи профили, произведени съгласно стандарта BS 4848. Освен това жалбоподателят отбеляза, че ако случаят е такъв, вписаното във фактурата теоретично тегло не би трябвало да отговаря на действителното. Жалбоподателят изтъкна, че въпросното разминаване в данните е налице, тъй като i) номиналното тегло се основава на дължината, умножена по номиналното тегло на единица дължина, и ii) използваният при фактурирането EN стандарт позволява по-малко килограми на метър (3,30), отколкото използваният на практика при производството BS стандарт (3,45 kg/m). Жалбоподателят посочи, че за да се коригира това несъответствие, продажната цена в Обединеното кралство трябва да се намали средно с 3,5 %.

(88)

Комисията счита за необходимо да отбележи, че жалбоподателят не е представил каквито и да било доказателства за тази практика. По време на своето разследване Комисията не се натъкна на никакви доказателства, които да потвърдят тази практика. Освен това, както бе посочено в съображение 82, Комисията установи, че в отговора си на антидъмпинговия въпросник включените в извадката производители износители са посочили действителното тегло на разглеждания продукт и на сходния продукт, продаван в Съюза и на вътрешния пазар. Именно това действително — а не теоретично — тегло бе използвано при изчислението на дъмпинга. Поради това въпросното твърдение на жалбоподателя също бе отхвърлено.

(89)

В коментарите си относно окончателното разгласяване жалбоподателят повтаря твърдението си, обобщено в съображение 87 по-горе, във връзка с фактурирането, осъществявано по стандарта EN 10219, и продажбите, осъществявани по стандарта BS 4848, довели до твърдяното различие в номиналното тегло. Жалбоподателят също така изтъква, че е представил доказателства, свидетелстващи за тази практика.

(90)

Доказателствата, на които се позовава жалбоподателят, сочат, че вносителите предлагат BS 4848, а не че ги фактурират като EN 10219. Както обаче е пояснено по-горе, дори случаят да е бил такъв, изчислението на дъмпинга се основаваше на действителното, а не на номиналното тегло. Поради това въпросното твърдение бе отхвърлено.

(91)

В коментарите си относно окончателното разгласяване една заинтересована страна изтъква, че разходообразуването при турските производители се различавало от това при производителите от Съюза и че тази разлика следва да се вземе предвид при изчисляването на дъмпинговия марж.

(92)

Необходимо е да се припомни, че не съществува правно основание за вземането под внимание на различията в разходообразуването между засегнатите производители износители и промишлеността на Съюза при определянето на дъмпинговите маржове. Поради това въпросното твърдение бе отхвърлено.

(93)

В коментарите си относно окончателното разгласяване една заинтересована страна изтъква, че турската нормална стойност е повлияна от разликата между цената на суровините за сходния продукт, произвеждан за турския вътрешен пазар и цената на суровините за разглеждания продукт, произвеждан за експортния пазар. По-специално въпросната страна заявява, че турските износители използват по-скъпи суровини за вътрешния пазар, отколкото за експортния пазар.

(94)

В отговор на тези коментари Комисията счита за необходимо да отбележи следното. Следва да се припомни, че корекциите, извършвани по реда на член 2, параграф 10 от основния регламент, могат да се правят само за разлики, които се отразяват на сравнимостта на цените, а не на сравнимостта на разходите. В това отношение Комисията счита за необходимо да отбележи, че заинтересованата страна, от която изхожда въпросното твърдение, не представи доказателства за това, че е съществувала разлика в разходите за продукта на вътрешния пазар и за изнасяния продукт. При всички обстоятелства, Комисията счита за необходимо да отбележи, че в хода на разследването не бяха разкрити никакви доказателства в подкрепа на това твърдение, поради което продължаваме да считаме коментарите на заинтересованата страна за необосновани. Освен това заинтересованата страна не представи доказателства за това евентуална подобна разлика в разходите, quod non, да е намерила отражение в цената на фактурирания продукт по начин, който да се отрази на сравнимостта на цените между нормалната стойност и експортната цена. Поради това въпросното твърдение бе отхвърлено.

3.3.4.   Дъмпингов марж

(95)

Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(96)

Степента на съдействие от страна на Турция бе висока, тъй като износът на оказалите съдействие производители износители е представлявал почти 100 % от общия износ за Съюза по време на разследвания период. На тази основа дъмпинговите маржове, изразени като процент от CIF стойността на вноса, са, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж (%)

Noksel Celik Boru Sanayi

0,5

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi

– 3,6

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi

2,5

Марж в национален мащаб

– 0,03

(97)

Предвид обстоятелството, че дъмпинговият марж при един производител износител беше отрицателен, а при друг — под прага de minimis, определен в член 9, параграф 3 от основния регламент, Комисията провери дали среднопретегленият дъмпингов марж в национален мащаб е над този праг.

(98)

Маржът в национален мащаб бе изчислен като среднопретеглената стойност на дъмпинговите маржове, установен за включените в извадката дружества. Така изчисленият дъмпингов марж, изразен като процент от CIF стойността на износа от извадката, възлизаше на – 0,03 %.

(99)

Предвид отрицателния дъмпингов марж в национален мащаб, разследването следва да бъде прекратено по отношение на вноса на кухи профили от Турция без налагане на мерки.

(100)

С оглед на това заключение упоменатото в съображение 14 искане за индивидуално разследване е безпредметно.

(101)

В коментарите си относно окончателното разгласяване една заинтересована страна изтъква, че поради сравнително малкото си географско отстояние от Турция Румъния е особено уязвима спрямо вноса от тази държава. Заинтересованата страна изтъква, че въпросната специфика на румънския пазар следва да се вземе предвид при изчисляването на дъмпинговия марж.

(102)

Заинтересованата страна обаче не направи необходимите разяснения за това по какъв начин би могла да бъде направена в съзвучие с разпоредбите на основния регламент подобна специфична за конкретната държава оценка за целите на изчисляването на дъмпинговия марж. Всъщност аргументите, изтъкнати от заинтересованата страна в подкрепа на нейното твърдение, бяха свързани с вредата и аспекти, отнасящи се до интереса на Съюза, а не с дъмпинга. Поради това въпросното твърдение бе отхвърлено.

(103)

В коментарите си относно окончателното разгласяване един турски производител износител изтъква, че действителният му дъмпингов марж щял да се равнява на прага de minimis, ако Комисията беше използвала по-детайлна структура при сравнението на видовете на продукта, а именно идентифициране на действителните размери и дебелината на профилите, вместо групирането им. Този аргумент вече бе изтъкнат по време на разследването. При първоначалното изтъкване на въпросния аргумент производителят износител изказа твърдението, че цената на кухите профили варира в зависимост от техния размер и дебелина.

(104)

Комисията счита за необходимо да отбележи, че цената на кухите профили действително варира значително в зависимост от техния размер и дебелина, ако въпросната цена се основава на дължината (т.е. на метър). Въпросното вариране обаче не е толкова значимо, когато кухите профили се продават на тегло (т.е. на килограм). Изчислението на дъмпинга се основаваше на цените на килограм, поради което групирането на различните размери и дебелина бе оправдано. Поради това въпросното твърдение бе отхвърлено.

4.   ВРЕДА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(105)

Повече от 40 производители в Съюза са произвеждали сходния продукт по време на разследвания период. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(106)

Общото производство на Съюза по време на разследвания период бе изчислено въз основа на наличната информация относно промишлеността на Съюза, като например съдържащата се в жалбата информация, и на събраните проверени данни с източник Европейската асоциация на производителите на стоманени тръби. Общото производство на Съюза по време на разследвания период съответно възлизаше на 3,4 милиона тона.

(107)

Както беше посочено в съображение 7, в извадката бяха включени четирима производители от Съюза, които представляват повече от 30 % от общото производство на сходния продукт в Съюза.

4.2.   Потребление на Съюза

(108)

Комисията изчисли потреблението на Съюза въз основа на съвкупните продажби на производителите от Съюза в Съюза и на съвкупния внос от трети държави, по данни на Евростат. Бе установено, че по време на разследвания период потреблението на Съюза е възлизало на 4 251 597 тона.

4.3.   Внос от засегнатите държави

4.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатите държави

(109)

Както бе обяснено в съображения 63 и 96, при разследването бе установен дъмпингов марж de minimis в национален мащаб в Русия и Турция, което налага прекратяване на разследването по отношение на тези държави.

(110)

По отношение на Северна Македония бе установен дъмпингов марж в национален мащаб в размер на 2,9 %. Само вносът от дружеството FZC обаче може да се счита за дъмпингов внос, тъй като, както е посочено в съображения 41 и 42, дъмпинговите маржове при другите две дружества бяха под прага de minimis от 2 %, определен в член 9, параграф 3 от основния регламент.

(111)

Обемите на дъмпинговия внос от Северна Македония по време на разследвания период са възлизали на [15 000—25 000] тона. Те са съставлявали [0,35 % — 0,59 %] от потреблението на Съюза и [1,60 % — 2,66 %] от общия внос на разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период.

(112)

В съответствие с член 9, параграф 3 от основния регламент вредата обикновено се счита за незначителна, когато съответният внос представлява по-малко от установените в член 5, параграф 7 от основния регламент обеми. При липсата на кумулиране, в член 5, параграф 7 също така се предвижда, че пазарният дял на тези обеми трябва да възлиза поне на 1 % от потреблението на разглеждания продукт в Съюза.

(113)

В рамките на настоящото разследване, както е посочено и в съображение 109, пазарният дял на вноса, предмет на това разследване, е представлявал [0,35 % — 0,59 %] от потреблението на Съюза, което е по-малко от минималния пазарен дял, изискван по силата на член 9, параграф 3.

(114)

Поради това и при липсата на доказателства за противното Комисията стигна до заключението, че вредата трябва да се счита за незначителна, тъй като обемът на дъмпинговия внос от Северна Македония представлява по-малко от установените в член 5, параграф 7 от основния регламент обеми.

(115)

Предвид незначителната вреда, ако има такава, разследването следва да бъде прекратено по отношение на вноса на кухи профили от Северна Македония без налагане на мерки, в съответствие с член 9, параграф 3 от основния регламент.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАЗГЛАСЯВАНЕ

(116)

С оглед на гореизложеното антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на кухи профили с произход от Република Северна Македония, Русия и Турция следва да се прекрати.

(117)

Във връзка с гореизложените констатации подаденото от жалбоподателя искане за въвеждане на регистрационен режим се оказва безпредметно.

(118)

Всички страни бяха информирани за констатациите на Комисията и им бе даден срок, в рамките на който те имаха възможност да представят своите коментари.

(119)

Комитетът, учреден по силата на член 15, параграф 1 от основния регламент, не излезе със становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Антидъмпинговата процедура относно вноса на заварени тръби, тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е различно от чугун, или стомана, която е различна от неръждаема стомана, с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, и обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, с произход от Република Северна Македония, Русия и Турция и понастоящем класирани в кодове по КН 7306 61 92 и 7306 61 99, се прекратява.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на заварени тръби, тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е различно от чугун, или от стомана, която е различна от неръждаема стомана, с произход от бившата югославска република Македония, Русия и Турция (ОВ С 347, 28.9.2018 г., стр. 6).


28.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/52


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1110 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2019 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер C(2019) 4976)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I—IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които е необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1031 на Комисията (5) след случаи на африканска чума по свинете в Литва и Полша и Румъния.

(2)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1031 беше констатиран още един случай на африканска чума по свинете при диви свине в Полша, който също трябва да бъде отразен в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(3)

През юни 2019 г. беше регистриран един случай на африканска чума по свинете при диви свине в окръг Tomaszowski в Полша в област, която понастоящем не е включена в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Този случай на африканска чума по свинете при диви свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Полша, засегната от африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в части I и II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(4)

С цел да бъдат взети под внимание най-актуалните промени в епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват области в Полша, които са изложени на повишен риск, и тези области да бъдат надлежно включени в части I и II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1031 на Комисията от 21 юни 2019 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   България

Следните области в България:

във Варна цялата област с изключение на селата, обхванати в част II;

в област Силистра:

цялата община Главиница,

цялата община Тутракан,

в община Дулово:

Боил,

Вокил,

Грънчарово,

Долец,

Овен,

Окорш,

Орешене,

Паисиево,

Правда,

Прохлада,

Руйно,

Секулово,

Скала,

Яребица,

в община Ситово:

Босна,

Гарван,

Ирник,

Искра,

Нова Попина,

Поляна,

Попина,

Ситово,

Ястребна,

в община Силистра:

Ветрен,

в област Добрич:

цялата община Балчик,

цялата община Генерал Тошево,

цялата община Добрич,

цялата община Добрич-селска (Добричка),

в община Крушари:

Северняк,

Абрит,

Добрин,

Александрия,

Полковник Дяково,

Поручик Кърджиево,

Загорци,

Земенци,

Коритен,

Крушари,

Бистрец,

Ефрейтор Бакалово,

Телериг,

Лозенец,

Крушари,

Северняк,

Северци,

в община Каварна:

Крупен,

Белгун,

Било,

Септемврийци,

Травник,

цялата община Тервел, с изключение на Брестница и Коларци,

в област Русе:

в община Сливо поле:

Бабово,

Бръшлен,

Голямо Враново,

Малко Враново,

Ряхово,

Сливо поле,

Борисово,

в община Русе:

Сандрово,

Просена,

Николово,

Мартен,

Долно Абланово,

Русе,

Червена вода,

Басарбово,

в община Иваново:

Красен,

Божичен,

Пиргово,

Мечка,

Тръстеник,

в община Борово:

Батин,

Горно Абланово,

Екзарх Йосиф,

Обретеник,

Батин,

в община Ценово:

Кривина,

Беляново,

Новград,

Джулюница,

Белцов,

Ценово,

Пиперково,

Караманово,

в област Велико Търново:

в община Свищов:

Совата,

Вардим,

Свищов,

Царевец,

Българско Сливово,

Ореш,

в област Плевен:

в община Белене:

Деков,

Белене,

Кулина вода,

Бяла вода,

в община Никопол:

Лозица,

Драгаш войвода,

Любеново,

Никопол,

Дебово,

Евлогиево,

Муселиево,

Жернов,

Черковица,

в община Гулянци:

Сомовит,

Долни вит,

Милковица,

Шияково,

Ленково,

Крета,

Гулянци,

Брест,

Дъбован,

Загражден,

Гиген,

Искър,

в община Долна Митрополия:

Комарево,

Байкал,

Славовица,

Брегаре,

Ореховица,

Крушовене,

Ставерци,

Гостиля,

в област Враца:

в община Оряхово:

Долни Вадин,

Горни Вадин,

Остров,

Галово,

Лесковец,

Селановци,

Оряхово,

в община Мизия:

Сараево,

Мизия,

Войводово,

Софрониево,

в община Козлодуй:

Хърлец,

Гложене,

Бутан,

Козлодуй,

в област Монтана:

в община Вълчедръм:

Долни Цибър,

Горни Цибър,

Игнатово,

Златия,

Разград,

Ботево,

Вълчедръм,

Мокреш,

в община Лом:

Ковачица,

Станево,

Лом,

Замфир,

Долно Линево,

Трайково,

Сталийска махала,

Орсоя,

Сливата,

Добри дол,

в община Брусарци:

Василовци,

Дондуково,

в област Видин:

в община Ружинци:

Динково,

Тополовец,

Дреновец,

в община Димово:

Арчар,

Септемврийци,

Ярловица,

Воднянци,

Шипот,

Извор,

Мали Дреновец,

Лагошевци,

Държаница,

в община Видин:

Въртоп,

Ботево,

Гайтанци,

Цар Симеоново,

Ивановци,

Жеглица,

Синаговци,

Дунавци,

Буковец,

Бела Рада,

Слана бара,

Новоселци,

Рупци,

Акациево,

Видин,

Иново,

Капитановци,

Покрайна,

Антимово,

Кутово,

Сланотрън,

Кошава,

Гомотарци.

3.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

4.   Унгария

Следните области в Унгария:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Литва

Следните области в Литва:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza i Tereszpol w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Румъния

Следните области в Румъния:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

ЧАСТ II

1.   Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   България

Следните области в България:

в област Варна:

в община Белослав:

Разделна,

в община Девня:

Девня,

Повеляново,

Падина,

в община Ветрино:

Габърница,

в община Провадия:

Староселец,

Петров дол,

Провадия,

Добрина,

Манастир,

Житница,

Тутраканци,

Бозвелийско,

Бързица,

Чайка,

в община Аврен:

Тръстиково,

Синдел,

Аврен,

Казашка река,

Юнак,

Царевци,

Дъбравино,

в община Дългопол:

Цонево,

Величково,

в община Долни чифлик:

Нова Шипка,

Горен чифлик,

Пчелник,

Венелин,

в област Силистра:

в община Кайнарджа:

Войново,

Кайнарджа,

Краново,

Зарник,

Добруджанка,

Голеш,

Светослав,

Полковник Чолаково,

Каменци,

Господиново,

Давидово,

Средище,

Стрелково,

Попрусаново,

Посев,

в община Алфатар:

Алфатар,

Алеково,

Бистра,

Кутловица,

Цар Асен,

Чуковец,

Васил Левски,

в община Силистра:

Главан,

Силистра,

Айдемир,

Бабук,

Попкралево,

Богорово,

Брадвари,

Срацимир,

Българка,

Ценович,

Сърпово,

Сребърна,

Смилец,

Професор Иширково,

Полковник Ламбриново,

Калипетрово,

Казимир,

Йорданово,

в община Ситово:

Добротица,

Любен,

Слатина,

в община Дулово:

Върбино,

Полковник Теслаково,

Колобър,

Козяк,

Межден,

Черковна,

Дулово,

Раздел,

Черник,

Поройно,

Водно,

Златоклас,

Чернолик,

в област Добрич:

в община Крушари:

Капитан Димитрово,

Огняново,

Зимница,

Габер,

в община Добрич-селска:

Алцек,

Воднянци,

Фелдфебел Денково,

Хитово,

в община Тервел:

Брестница,

Коларци,

Ангеларий,

Балик,

Безмер,

Божан,

Бонево,

Войниково,

Главанци,

Градница,

Гуслар,

Каблешково,

Кладенци,

Кочмар,

Мали извор,

Нова Камена,

Оногур,

Полковник Савово,

Попгруево,

Професор Златарски,

Сърнец,

Тервел,

Честименско,

в община Шабла:

Шабла,

Тюленово,

Божаново,

Горун,

Горичане,

Пролез,

Езерец,

Захари Стояново,

Ваклино,

Граничар,

Дуранкулак,