ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 167

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
24 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1025 на Комисията от 18 юни 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits (ЗГУ)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1026 на Комисията от 21 юни 2019 година относно техническите разпоредби за разработването, поддържането и използването на електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Митническия кодекс на Съюза

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1027 на Комисията от 21 юни 2019 година за одобрение на изменения, които не са несъществени, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания Tiroler Speck (ЗГУ)

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1028 на Съвета от 14 юни 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти по отношение на търговските стандарти, приложими за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе

24

 

*

Решение (ЕС) 2019/1029 на Съвета от 18 юни 2019 година относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 и 145 на ООН, по отношение на глобални технически правила (ГТП) № 15 и 19, по отношение на предложението за изменение на Обща резолюция M.R.2, по отношение на предложението за едно ново правило на ООН, както и по отношение на предложенията за изменения на разрешенията за разработване на ГТП

27

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1030 на Комисията от 21 юни 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на индоксакарб за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

32

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1031 на Комисията от 21 юни 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 4883)  ( 1 )

34

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2019/1032 на Европейската централна банка от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2019/11)

64

 

*

Насоки (ЕС) 2019/1033 на Европейската централна банка от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2019/12)

75

 

*

Насоки (ЕС) 2019/1034 на Европейската централна банка от 10 май 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2019/13)

79

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2019 от 10 април 2019 година на Съвместния комитет за СИП между ЕС и Япония [2019/1035]

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1025 НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2019 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Pruneaux d'Agen“/„Pruneaux d'Agen mi-cuits“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Pruneaux d'Agen“/„Pruneaux d'Agen mi-cuits“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 2066/2002 на Комисията (2). Това изменение включва изменение на означението — от „Pruneaux d'Agen“/„Pruneaux d'Agen mi-cuits“ на „Pruneaux d'Agen“.

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по реда на член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Pruneaux d'Agen“/„Pruneaux d'Agen mi-cuits“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 2066/2002 на Комисията от 21 ноември 2002 г. за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвидено в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета относно защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) (ОВ L 318, 22.11.2002 г., стр. 4).

(3)  ОВ C 36, 29.1.2019 г., стр. 5.


24.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1026 НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2019 година

относно техническите разпоредби за разработването, поддържането и използването на електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Митническия кодекс на Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 8, параграф 1, буква б) и член 17 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с изискванията на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 („Кодекса“) всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията (2) се създава работна програма за въвеждането на необходимите за прилагането на Кодекса електронни системи, които трябва да бъдат разработени посредством проектите, изброени в раздел II от приложението към посоченото решение.

(3)

Следва да се определят важните технически разпоредби за функционирането на електронните системи, например разпоредбите за разработването, изпитването и въвеждането, както и за поддържането и извършването на промени в електронните системи. Следва да се определят допълнителни разпоредби относно защитата на данните, актуализирането на данните, ограничаването на обработката на данните, отговорността по отношение на системите и сигурността на системите.

(4)

За да се защитят правата и интересите на Съюза, държавите членки и икономическите оператори, е важно да се установят процедурните правила и да се предвидят алтернативни решения, които да бъдат прилагани в случаи на временно нефункциониране на електронните системи.

(5)

Системата за митнически решения, разработена посредством проекта „Митнически кодекс на Съюза: митнически решения“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, има за цел хармонизиране на процесите, свързани с подаването на заявление за митническо решение, вземането на решения и управлението на решенията в целия Съюз чрез използване единствено на средства за електронна обработка на данни. Поради това е необходимо да се определят правилата, които уреждат тази електронна система. Обхватът на системата следва да се определя въз основа на митническите решения, за които трябва да се подадат заявления и които трябва да се вземат и управляват чрез нея. Следва да се установят подробни правила за общите компоненти (портал на търговците в ЕС, централна система за управление на митническите решения и информационни услуги за клиентите) и националните компоненти на системата (национален портал на търговците и национална система за управление на митническите решения), като се уточнят техните функции и взаимовръзки.

(6)

Освен това трябва да се въведат правила относно данните, свързани с разрешения, които вече се съхраняват в съществуващите електронни системи, като системата за редовни корабни линии и националните системи, и които трябва да мигрират към системата за митнически решения.

(7)

Системата за единно управление на потребителите и цифров подпис, разработена посредством проекта за пряк достъп за търговците до европейските информационни системи (единно управление на потребителите и цифров подпис), посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, е предназначена да управлява процеса на автентификация и проверка на достъпа на икономическите оператори и други потребители. Трябва да се установят подробни правила относно обхвата и характеристиките на системата посредством определяне на нейните различни компоненти (общи и национални компоненти), техните функции и взаимовръзки. Функционалността „цифров подпис“ обаче все още не е налична като част от системата за единно управление на потребителите и цифров подпис. Поради това в настоящия регламент не могат да бъдат установени подробни правила относно тази функционалност.

(8)

Системата за европейска обвързваща тарифна информация (ЕОТИ), която е подобрена посредством проекта „Митнически кодекс на Съюза: обвързваща тарифна информация (ОТИ)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, има за цел процесите, свързани с подаването на заявления за решения ОТИ и вземането и управлението на такива решения, да се приведат в съответствие с изискванията на Кодекса чрез използване единствено на средства за електронна обработка на данни. Поради това е необходимо да се определят правила, които уреждат тази система. Следва да се определят подробни правила за общите компоненти (портал на търговците в ЕС, централна система за ЕОТИ и мониторинг на използването на ОТИ) и националните компоненти на системата (национален портал на търговците и национална система за ОТИ), като се уточнят техните функции и взаимовръзки. Освен това проектът има за цел да улесни мониторинга на задължителното използване на ОТИ и мониторинга и управлението на удълженото използване на ОТИ.

(9)

Системата за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI), подобрена посредством проекта „Митнически кодекс на Съюза: система за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI 2)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, има за цел да подобри съществуващата трансевропейска система EORI, която прави възможна регистрацията и идентификацията на икономическите оператори на Съюза, на икономически оператори от трети държави и на други лица за целите на прилагането на митническото законодателство на Съюза. Поради това е необходимо да се определят правила за уреждане на системата, като се уточнят компонентите (централна система за EORI и национални системи за EORI) и използването на системата EORI.

(10)

Системата за одобрени икономически оператори (ОИО), подобрена посредством проекта „Митнически кодекс на Съюза: одобрени икономически оператори (ОИО)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, има за цел да се подобрят организационните процеси, отнасящи се до заявленията и разрешенията за ОИО и тяхното управление. Системата има също за цел да се въведе електронният формуляр, който да се използва за заявленията и разрешенията за ОИО, и да се предостави на икономическите оператори хармонизиран на равнището на ЕС интерфейс за търговци (пряк достъп за търговците до електронната система за ОИО), чрез който по електронен път да се подават заявления за ОТИ и да се получават решения за ОТИ. Следва да се определят подробни правила за общите компоненти на системата.

(11)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2089 на Комисията (3) се установяват техническите разпоредби за разработването, поддържането и използването на електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Кодекса. Към момента този регламент обхваща системите за митнически решения и за единно управление на потребителите и цифров подпис, които бяха въведени в експлоатация през октомври 2017 г. Скоро в експлоатация ще бъдат въведени три други системи (ЕОТИ, EORI и ОИО) и съответно за тях също следва да бъдат установени технически разпоредби. Предвид на множеството промени, които ще трябва да бъдат внесени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2089, и с оглед на постигане на яснота, този регламент следва да бъде отменен и заменен.

(12)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на защита на личните данни. Когато за целите на прилагането на митническото законодателство на Съюза е необходимо в електронните системи да се обработват лични данни, тези данни трябва да се обработват в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/679 (4) и (ЕС) 2018/1725 (5) на Европейския парламент и на Съвета. Обработваните от електронните системи лични данни на икономическите оператори и на други лица, са ограничени до набора от данни, определен в дял I, глава 1, група 3 — „Страни“ и дял I, глава 2, група 3 — „Страни“ от приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (6) и в приложение 12-01 към същия регламент.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент за изпълнение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на следните електронни системи, разработени или подобрени посредством следните проекти, посочени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578:

а)

системата за митнически решения (СМР), разработена посредством проекта „Митнически кодекс на Съюза: митнически решения“;

б)

системата за единно управление на потребителите и цифров подпис (ЕУП & ЦП), разработена посредством проекта за пряк достъп за търговците до европейските информационни системи (единно управление на потребителите и цифров подпис);

в)

системата за европейска обвързваща тарифна информация (ЕОТИ), подобрена посредством проекта „Митнически кодекс на Съюза: обвързваща тарифна информация (ОТИ)“;

г)

системата за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI), подобрена в съответствие с изискванията на Кодекса посредством проекта EORI 2;

д)

системата за одобрени икономически оператори (ОИО), подобрена в съответствие с изискванията на Кодекса посредством проекта „Митнически кодекс на Съюза: одобрени икономически оператори (ОИО)“.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„общ компонент“ означава разработен на равнището на Съюза компонент на електронните системи, който е достъпен за всички държави членки;

(2)

„национален компонент“ означава разработен на национално равнище компонент на електронните системи, който е достъпен в държавата членка, която го е създала.

Член 3

Звена за контакт за електронните системи

Комисията и държавите членки определят звена за контакт за всяка от електронните системи с цел обмен на информация, за да се гарантира координираното разработване, експлоатация и поддръжка на електронните системи.

Те се уведомяват взаимно за данните за връзка с тези звена за контакт и незабавно се информират едни други за евентуални промени в тези данни.

ГЛАВА II

СИСТЕМА ЗА МИТНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Член 4

Предмет и структура на СМР

1.   СМР позволява осъществяването на комуникация между Комисията, държавите членки, икономическите оператори и други лица за целите на подаването и обработването на заявленията и решенията, посочени в член 5, параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с разрешенията, по-специално изменение, отмяна, анулиране и спиране на тяхното действие.

2.   СМР се състои от следните общи компоненти:

а)

портал на търговците в ЕС;

б)

централна система за управление на митническите решения („централна СУМР“);

в)

информационни услуги за клиентите.

3.   Държавите членки могат да създават следните национални компоненти:

а)

национален портал на търговците;

б)

национална система за управление на митническите решения („национална СУМР“).

Член 5

Използване на СМР

1.   СМР се използва за целите на подаването и обработката на заявления за следните разрешения, както и за управлението на решенията, свързани със заявленията или разрешенията:

а)

разрешение за опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките, както е посочено в член 73 от Кодекса;

б)

разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване от обезпечение, както е посочено в член 95 от Кодекса;

в)

разрешение за отсрочване на плащането на дължимите мита, доколкото разрешението не е предоставено за еднократна операция, както е посочено в член 110 от Кодекса;

г)

разрешение за операции в съоръжения за временно складиране, както е посочено в член 148 от Кодекса;

д)

разрешение за откриване на редовна корабна линия, както е посочено в член 120 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

е)

разрешение за статус на одобрен издател, както е посочено в член 128 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

ж)

разрешение за редовно използване на опростена декларация, както е посочено в член 166, параграф 2 от Кодекса;

з)

разрешение за централизирано оформяне, както е посочено в член 179 от Кодекса;

и)

разрешение за подаване на митническа декларация чрез вписване на данните в отчетността на декларатора, включително за режим износ, както е посочено в член 182 от Кодекса;

й)

разрешение за самооценка, както е посочено в член 185 от Кодекса;

к)

разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани, както е посочено в член 155 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

л)

разрешение за използване на режим активно усъвършенстване, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса;

м)

разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса;

н)

разрешение за използване на режим специфична употреба, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса;

о)

разрешение за използване на режим временен внос, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса;

п)

разрешение за операции в съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки, както е посочено в член 211, параграф 1, буква б) от Кодекса;

р)

разрешение за статус на одобрен получател за операция ТИР, както е посочено в член 230 от Кодекса;

с)

разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит, както е посочено в член 233, параграф 4, буква а) от Кодекса;

т)

разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит, както е посочено в член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса;

у)

разрешение за използване на специален тип пломби, както е посочено в член 233, параграф 4, буква в) от Кодекса;

ф)

разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни, както е посочено в член 233, параграф 4, буква г) от Кодекса;

х)

разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация, както е посочено в член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса.

2.   Общите компоненти на СМР се използват във връзка със заявленията и разрешенията, посочени в параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения може да окажат въздействие в повече от една държава членка.

3.   Дадена държава членка може да реши, че общите компоненти на СМР може да се използват във връзка със заявленията и разрешенията, посочени в параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения оказват въздействие само във въпросната държава членка.

4.   СМР не се използва за заявления, разрешения или решения, различни от изброените в параграф 1.

Член 6

Автентификация и достъп до СМР

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и на другите лица за целите на достъпа до общите компоненти на СМР се извършва посредством системата за единно управление на потребителите и цифров подпис (ЕУП & ЦП), посочена в член 14.

За да могат митническите представители да се автентифицират и да имат достъп до общите компоненти на СМР, техните правомощия да действат в това им качество трябва да бъдат регистрирани в системата за ЕУП & ЦП или в система за управление на самоличността и достъпа, създадена от държава членка съгласно член 18.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на длъжностните лица на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на СМР се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на СМР се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 7

Портал на търговците в ЕС

1.   Порталът на търговците в ЕС е входна точка към СМР за икономическите оператори и други лица.

2.   Порталът на търговците в ЕС взаимодейства оперативно с централната СУМР, както и с националните СУМР, когато държавите членки са създали такива.

3.   Порталът на търговците в ЕС се използва за заявленията и разрешенията, посочени в член 5, параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения може да окажат въздействие в повече от една държава членка.

4.   Дадена държава членка може да реши порталът на търговците в ЕС да може да се използва за заявленията и разрешенията, посочени в член 5, параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения оказват въздействие само във въпросната държава членка.

Когато дадена държава членка вземе решение да използва портала на търговците в ЕС за разрешения или решения, които оказват въздействие само във въпросната държава членка, тя информира Комисията за това.

Член 8

Централна СУМР

1.   Централната СУМР се използва от митническите органи за обработка на заявленията и разрешенията, посочени в член 5, параграф 1, както и за управление на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, за целите на проверката на това дали са изпълнени условията за приемане на заявленията и за вземане на решение.

2.   Централната СУМР взаимодейства оперативно с портала на търговците в ЕС, с информационните услуги за клиентите и с националните СУМР, когато държавите членки са създали такива.

Член 9

Консултации между митническите органи посредством СМР

Митнически орган на дадена държава членка използва централната СУМР, когато е необходимо да се консултира с митнически орган на друга държава членка, преди да вземе решение относно заявленията или разрешенията, посочени в член 5, параграф 1.

Член 10

Информационни услуги за клиентите

Информационните услуги за клиентите се използват за централно съхранение на данни, свързани с разрешенията, посочени в член 5, параграф 1, както и за решенията, свързани с тези разрешения, и дават възможност за разглеждане, възпроизвеждане и валидиране на тези разрешения от други електронни системи, създадени за целите на член 16 от Кодекса.

Член 11

Национален портал на търговците

1.   Националният портал на търговците, когато е създаден такъв, е допълнителна входна точка към СМР за икономическите оператори и други лица.

2.   Във връзка със заявленията и разрешенията, посочени в член 5, параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения може да окажат въздействие в повече от една държава членка, икономическите оператори и други лица може да решат да използват националния портал на търговците, когато е създаден такъв, или портала на търговците в ЕС.

3.   Националният портал на търговците взаимодейства оперативно с националната СУМР, когато е създадена такава.

4.   Когато дадена държава членка създаде национален портал на търговците, тя информира Комисията за това.

Член 12

Национална СУМР

1.   Националната СУМР, когато е създадена такава, се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за обработка на заявленията и разрешенията, посочени в член 5, параграф 1, както и за управление на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, за целите на проверката на това дали са изпълнени условията за приемане на заявленията и за вземане на решение.

2.   Националната СУМР взаимодейства оперативно с централната СУМР за целите на консултации между митническите органи, както е посочено в член 9.

Член 13

Миграция към СМР на данните, свързани с разрешенията

1.   Данните, свързани с разрешенията, посочени в член 5, параграф 1, когато тези разрешения са били издадени от 1 май 2016 г. нататък или са били издадени по член 346 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (7) и може да окажат въздействие в повече от една държава членка, се прехвърлят към СМР и се съхраняват в нея, ако въпросните разрешения са валидни към датата на миграцията. Миграцията се осъществява най-късно до 1 май 2019 г.

Дадена държава членка може да реши да прилага първата алинея и за разрешенията, посочени в член 5, параграф 1, които оказват въздействие само във въпросната държава членка.

2.   Митническите органи гарантират, че данните, които трябва да мигрират в съответствие с параграф 1, отговарят на изискванията към данните, определени в приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и в приложение А към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. За тази цел те може да поискат от титуляря на разрешението необходимата информация.

ГЛАВА III

СИСТЕМА ЗА ЕДИННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЦИФРОВ ПОДПИС

Член 14

Предмет и структура на системата за ЕУП & ЦП

1.   Системата за ЕУП & ЦП позволява осъществяването на комуникация между Комисията и създадените от държавите членки системи за управление на самоличността и достъпа, посочени в член 18, за целите на предоставяне на сигурен разрешен достъп на служителите на Комисията, икономическите оператори и други лица до електронните системи.

2.   Системата за ЕУП & ЦП се състои от следните общи компоненти:

а)

система за управление на достъпа;

б)

система за административно управление.

3.   Държавите членки създават система за управление на самоличността и достъпа като национален компонент на системата за ЕУП & ЦП.

Член 15

Използване на системата за ЕУП & ЦП

Системата за ЕУП & ЦП се използва, за да се гарантира автентификацията и проверката на достъпа на:

а)

икономическите оператори и други лица за целите на получаване на достъп до общите компоненти на СМР, системата за ЕОТИ и системата за ОИО;

б)

служителите на Комисията за целите на получаване на достъп до общите компоненти на СМР, системата за ЕОТИ и системата за ОИО и за целите на поддръжката и управлението на системата за ЕУП & ЦП.

Член 16

Система за управление на достъпа

Комисията създава система за управление на достъпа, за да валидира заявките за достъп, подадени в рамките на системата за ЕУП & ЦП от икономическите оператори и други лица чрез оперативно взаимодействие със създадените от държавите членки системи за управление на самоличността и достъпа, посочени в член 18.

Член 17

Система за административно управление

Комисията създава система за административно управление с цел управление на правилата за автентификация и упълномощаване във връзка с валидирането на идентификационните данни на икономическите оператори и други лица за целите на разрешаване на достъп до електронните системи.

Член 18

Създадени от държавите членки системи за управление на самоличността и достъпа

Държавите членки създават система за управление на самоличността и достъпа, за да гарантират:

а)

сигурна регистрация и съхранение на идентификационните данни на икономическите оператори и други лица;

б)

сигурен обмен на подписани и криптирани идентификационни данни на икономическите оператори и други лица.

ГЛАВА IV

СИСТЕМА ЗА ЕВРОПЕЙСКА ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 19

Предмет и структура на системата за ЕОТИ

1.   В съответствие с членове 33 и 34 от Кодекса системата за ЕОТИ позволява следното:

а)

комуникация между Комисията, държавите членки, икономическите оператори и други лица за целите на подаването и обработването на заявленията ОТИ и решенията ОТИ;

б)

управлението на всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение;

в)

мониторинга на задължителното използване на решенията ОТИ;

г)

мониторинга и управлението на удълженото използване на решенията ОТИ.

2.   Системата за ЕОТИ се състои от следните общи компоненти:

а)

портал на търговците в ЕС;

б)

централна система за ЕОТИ;

в)

способност за мониторинг на използването на решенията ОТИ.

3.   Държавите членки може да създадат като национален компонент национална система за обвързваща тарифна информация („национална система за ОТИ“), заедно с национален портал на търговците.

Член 20

Използване на системата за ЕОТИ

1.   Системата за ЕОТИ се използва за подаване, обработка, обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, както е посочено в член 21, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Системата за ЕОТИ се използва, за да подпомага мониторинга на спазването на задълженията, произтичащи от ОТИ, който извършват митническите органи, в съответствие с член 21, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

3.   Системата за ЕОТИ се използва от Комисията, за да информира държавите членки съгласно член 22, параграф 2, третата алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, когато са достигнати количествата стоки, които може да бъдат освободени през периода на удължено използване.

Член 21

Автентификация и достъп до системата за ЕОТИ

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и на другите лица за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ЕОТИ се извършва посредством ЕУП & ЦП, посочена в член 14.

За да могат митническите представители да се автентифицират и да имат достъп до общите компоненти на системата за ЕОТИ, техните правомощия да действат в това им качество трябва да бъдат регистрирани в системата за ЕУП & ЦП или в система за управление на самоличността и достъпа, създадена от държава членка съгласно член 18.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на длъжностните лица на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ЕОТИ се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ЕОТИ се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 22

Портал на търговците в ЕС

1.   Порталът на търговците в ЕС е входна точка към системата за ЕОТИ за икономическите оператори и други лица.

2.   Порталът на търговците в ЕС взаимодейства оперативно с централната система за ЕОТИ и предлага пренасочване към националните портали на търговците, когато в държавите членки са създадени национални системи за ОТИ.

3.   Порталът на търговците в ЕС се използва за подаване и обмен на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение.

Член 23

Централна система за ЕОТИ

1.   Централната система за ЕОТИ се използва от митническите органи за обработка, обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, за целите на проверката на това дали са изпълнени условията за приемане на заявление и за вземане на решение.

2.   Централната система за ЕОТИ се използва от митническите органи за целите на член 16, параграф 4, член 17, член 21, параграф 2, буква б) и параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

3.   Централната система за ЕОТИ взаимодейства оперативно с портала на търговците в ЕС и с националните системи за ОТИ, когато са създадени такива.

Член 24

Консултации между митническите органи посредством централната система за ЕОТИ

Митнически орган на дадена държава членка използва централната система за ЕОТИ, за да се консултира с митнически орган на друга държава членка с цел да се осигури спазване на член 16, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 25

Мониторинг на използването на решенията ОТИ

Способността за мониторинг на използването на решенията ОТИ се използва за целите на член 21, параграф 3 и член 22, параграф 2, третата алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 26

Национален портал на търговците

1.   Когато държава е създала национална система за ОТИ в съответствие с член 19, параграф 3, националният портал на търговците е основната входна точка към националната система за ОТИ за икономическите оператори и други лица.

2.   Икономическите оператори и други лица използват националния портал на търговците, когато е създаден такъв, по отношение на заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или на всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение.

3.   Националният портал на търговците взаимодейства оперативно с националната система за ОТИ, когато е създадена такава.

4.   Националният портал на търговците улеснява процеси, които са равностойни на процесите, улеснявани от портала на търговците в ЕС.

5.   Когато дадена държава членка създаде национален портал на търговците, тя информира Комисията за това. Комисията гарантира прекия достъп до националния портал на търговците от портала на търговците в ЕС.

Член 27

Национална система за ОТИ

1.   Дадена национална система за ОТИ, когато е създадена такава, се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за обработка, обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, за целите на проверката на това дали са изпълнени условията за приемане на заявление или за вземане на решение.

2.   Митническият орган на дадена държава членка използва нейната национална система за ОТИ за целите на член 16, параграф 4, член 17, член 21, параграф 2, буква б) и параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, освен ако използва централната система за ЕОТИ за тези цели.

3.   Националната система за ОТИ взаимодейства оперативно с националния портал на търговците и с централната система за ЕОТИ.

ГЛАВА V

СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ (EORI)

Член 28

Предмет и структура на системата за EORI

Системата за EORI позволява единна регистрация и идентификация, на равнището на Съюза, на икономическите оператори и други лица.

Системата за EORI се състои от следните компоненти:

а)

централна система за EORI;

б)

национални системи за EORI, когато държавите членки са създали такива.

Член 29

Използване на системата за EORI

1.   Системата за EORI се използва за следните цели:

а)

получаване на данните за регистрацията на икономическите оператори и други лица, посочени в приложение 12-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 („данни за EORI“), предоставени от държавите членки;

б)

централно съхранение на данните относно регистрацията и идентификацията на икономическите оператори и други лица;

в)

предоставяне на държавите членки на данните за EORI.

2.   Системата за EORI позволява на митническите органи да имат онлайн достъп до данните за EORI, които се съхраняват на равнището на централната система.

3.   Системата за EORI взаимодейства оперативно с всички останали електронни системи, в които се използва EORI номерът.

Член 30

Автентификация и достъп до централната система за EORI

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на длъжностните лица на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на системата за EORI се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на системата за EORI се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 31

Централна система за EORI

1.   Централната система за EORI се използва от митническите органи за целите на член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Централната система за EORI взаимодейства оперативно с националните системи за EORI, когато са създадени такива.

Член 32

Национална система за EORI

1.   Дадена национална система за EORI, когато е създадена такава, се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за обмен и съхранение на данни за EORI.

2.   Дадена национална система за EORI взаимодейства оперативно с централната система за EORI.

ГЛАВА VI

СИСТЕМА ЗА ОДОБРЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

Член 33

Предмет и структура на системата за ОИО

1.   Системата за ОИО позволява комуникация между Комисията, държавите членки, икономическите оператори и други лица за целите на подаването и обработката на заявления за ОИО и даването на разрешения за ОИО, както и за управлението на всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение, както е посочено в член 30, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Системата за ОИО се състои от следните общи компоненти:

а)

портал на търговците в ЕС;

б)

централна система за ОИО.

3.   Държавите членки могат да създават следните национални компоненти:

а)

национален портал на търговците;

б)

национална система за одобрен икономически оператор („национална система за ОИО“).

Член 34

Използване на системата за ОИО

1.   Системата за ОИО се използва за подаване, обмен, обработка и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение, както е посочено в член 30, параграф 1 и член 31, параграфи 1 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Митническите органи използват системата за ОИО, за да изпълнят своите задължения по член 31, параграфи 1 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и да водят отчет на съответните консултации.

Член 35

Автентификация и достъп до централната система за ОИО

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и на другите лица за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ОИО се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП, посочена в член 14.

За да могат митническите представители да се автентифицират и да имат достъп до общите компоненти на системата за ОИО, техните правомощия да действат в това им качество трябва да бъдат регистрирани в системата за ЕУП & ЦП или в система за управление на самоличността и достъпа, създадена от държава членка съгласно член 18.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на длъжностните лица на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ОИО се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ОИО се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 36

Портал на търговците в ЕС

1.   Порталът на търговците в ЕС е входна точка към системата за ОИО за икономическите оператори и други лица.

2.   Порталът на търговците в ЕС взаимодейства оперативно с централната система за ОИО и предлага пренасочване към националните портали на търговците, когато са създадени такива.

3.   Порталът на търговците в ЕС се използва за подаване и обмен на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение.

Член 37

Централна система за ОИО

1.   Централната система за ОИО се използва от митническите органи за обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение.

2.   Митническите органи използват централната система за ОИО за целите на членове 30 и 31 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

3.   Централната система за ОИО взаимодейства оперативно с портала на търговците в ЕС и с националните системи за ОИО, когато са създадени такива.

Член 38

Национален портал на търговците

1.   Националният портал на търговците, когато е създаден такъв, позволява обмена на информация относно заявленията и решенията за ОИО.

2.   Икономическите оператори използват националния портал търговците, когато е създаден такъв, за да обменят информация с митническите органи относно заявленията и решенията за ОИО.

3.   Националният портал на търговците взаимодейства оперативно с националната система за ОИО.

Член 39

Национална система за ОИО

1.   Дадена национална система за ОИО, когато е създадена такава, се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение.

2.   Националната система за ОИО взаимодейства оперативно с националния портал на търговците, когато е създаден такъв, и с централната система за ОИО.

ГЛАВА VII

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Член 40

Разработване, изпитване, въвеждане и управление на електронните системи

1.   Общите компоненти се разработват, изпитват, въвеждат и управляват от Комисията. Националните компоненти се разработват, изпитват, въвеждат и управляват от държавите членки.

2.   Държавите членки гарантират, че националните компоненти са оперативно съвместими с общите компоненти.

Член 41

Поддръжка на електронните системи и извършване на промени в тях

1.   Комисията осигурява поддръжката на общите компоненти, а държавите членки осигуряват поддръжката на своите национални компоненти.

2.   Комисията и държавите членки гарантират непрекъсната работа на електронните системи.

3.   Комисията може да промени общите компоненти на електронните системи с цел коригиране на неизправности, добавяне на нови функционалности или промяна на съществуващите такива.

4.   Комисията информира държавите членки относно промените и актуализациите на общите компоненти.

5.   Държавите членки информират Комисията относно промените и актуализациите на националните компоненти, които може да окажат въздействие върху функционирането на общите компоненти.

6.   Комисията и държавите членки предоставят публичен достъп до информацията относно промените и актуализациите на електронните системи в съответствие с параграфи 4 и 5.

Член 42

Временно нефункциониране на електронните системи

1.   В случай на временно нефункциониране на електронните системи, както е посочено в член 6, параграф 3, буква б) от Кодекса, икономическите оператори и други лица предоставят информацията, необходима за изпълнение на съответните формалности, посредством определените от държавите членки средства, включително средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.   Митническите органи гарантират, че до информацията, предоставена съгласно параграф 1, се осигурява достъп в съответните електронни системи в срок от 7 дни след възстановяването на достъпа до съответните електронни системи.

3.   Комисията и държавите членки се информират взаимно за липсата на достъп до електронните системи, причинена от временно нефункциониране.

Член 43

Подкрепа на обучението по отношение на използването и функционирането на общите компоненти

Комисията подкрепя държавите членки по отношение на използването и функционирането на общите компоненти на електронните системи чрез предоставяне на подходящи материали за обучение.

ГЛАВА VIII

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ, ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ И СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ

Член 44

Защита на личните данни

1.   Регистрираните в електронните системи лични данни се обработват за целите на прилагането на митническото законодателство, като се вземат предвид специфичните цели на всяка от електронните системи, посочени съответно в член 4, параграф 1, член 14, параграф 1, член 19, параграф 1, член 28 и член 33, параграф 1.

2.   В съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) 2018/1725 националните надзорни органи в областта на защитата на личните данни и Европейският надзорен орган по защита на данните си сътрудничат, за да гарантират координиран надзор върху обработката на регистрираните в електронните системи лични данни.

Член 45

Актуализиране на данните в електронните системи

Държавите членки гарантират, че данните, регистрирани на национално равнище, съответстват на данните, които са регистрирани в общите компоненти, и се актуализират текущо.

Член 46

Ограничаване на достъпа до данните и обработката на данните

1.   Достъп до данните, регистрирани в общите компоненти на електронните системи от дадена държава членка, и възможност да обработва тези данни може да има съответната държава членка. Друга държава членка също може да има достъп до тях и да ги обработва, когато тя участва в обработката на заявление или в управлението на решение, за което се отнасят данните.

2.   Достъп до данните, регистрирани в общите компоненти на електронните системи от икономически оператор или друго лице, и възможност да обработва тези данни може да има въпросният икономически оператор или въпросното лице. Държава членка, която участва в обработката на заявление или в управлението на решение, за което се отнасят данните, също може да има достъп до данните и да ги обработва.

3.   Данните, регистрирани в централната система за ЕОТИ от дадена държава членка, може да се обработват от съответната държава членка. Друга държава членка също може да ги обработва, когато тя участва в обработката на заявление, за което се отнасят данните, включително чрез консултация в съответствие с член 24. Достъп до тях може да имат всички държави членки в съответствие член 23, параграф 2.

4.   Достъп до данните, регистрирани в централната система за ЕОТИ от икономически оператор или друго лице, и възможност да обработва тези данни може да има въпросният икономически оператор или въпросното лице. Достъп до тях може да имат всички държави членки в съответствие член 23, параграф 2.

Член 47

Отговорност по отношение на системата

1.   Комисията носи отговорност за общите компоненти на системата.

2.   Държавите членки носят отговорност за националните компоненти на системата.

Член 48

Сигурност на системата

1.   Комисията гарантира сигурността на общите компоненти. Държавите членки гарантират сигурността на националните компоненти.

За тази цел Комисията и държавите членки предприемат най-малкото мерките, необходими за:

а)

предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до съоръженията, използвани за обработката на данните;

б)

предотвратяване на въвеждането на данни и евентуалното разглеждане, промяна или заличаване на данни от неупълномощени лица;

в)

разкриване на дейностите, посочени в букви а) и б).

2.   Комисията и държавите членки се информират взаимно за всички дейности, които биха могли да доведат до нарушение или съмнение за нарушение в сигурността на електронните системи.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 49

Оценка на електронните системи

Комисията и държавите членки извършват оценки на компонентите, за които отговарят, и по-специално анализират сигурността и целостта на компонентите и поверителността на данните, обработвани в рамките на тези компоненти.

Комисията и държавите членки се информират взаимно за резултатите от оценката.

Член 50

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2089 се отменя.

Член 51

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 г. за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 6).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2089 на Комисията от 14 ноември 2017 г. относно техническите разпоредби за разработване, поддържане и използване на електронни системи за обмен и съхранение на информация съгласно Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 297, 15.11.2017 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


24.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1027 НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2019 година

за одобрение на изменения, които не са несъществени, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания „Tiroler Speck“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 3, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа изпратеното от Австрия заявление за одобрение на изменения в спецификацията на защитеното географско указание (по-долу: ЗГУ) „Tiroler Speck“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1065/97 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросните изменения не са несъществени по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3) в съответствие с изискванията на член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Това беше и първото публикуване на единен документ за „Tiroler Speck“.

(3)

По-конкретно, съгласно правилата за етикетиране, съдържащи се в спецификацията на продукта, валидна при изпращане на заявлението за изменение до Комисията, защитеното географско указание „Tiroler Speck“ не можеше да се превежда на друг език. Предложеното изменение имаше за цел, наред с другото, да позволи защитеното наименование да се използва в превод при определени обстоятелства.

(4)

На 7 май 2018 г. Комисията получи уведомление за възражение от Италия. На 5 юли 2018 г. Комисията получи съответното мотивирано възражение. Италия възрази срещу изменението на ограниченията за етикетиране по отношение на използването на преводи на защитеното наименование. Въз основа на член 10, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Италия твърдеше, че разрешеното използване на защитеното наименование в превод, макар и заедно със защитеното наименование на немски език, би застрашило съществуването на изцяло или частично идентично наименование (Südtiroler Speck/Speck Alto Adige (ЗГУ).

(5)

Тъй като счете възражението за допустимо, с писмо от 16 август 2018 г. Комисията прикани Австрия и Италия да проведат подходящи консултации в продължение на три месеца, за да постигнат съгласие помежду си в съответствие с вътрешните си процедури.

(6)

Между страните беше постигнато съгласие. С писмо от 30 август 2018 г. Австрия съобщи на Комисията резултатите във връзка с постигнатото съгласие. Австрия и Италия се съгласиха, че в правилата за етикетиране от продуктовата спецификация на наименованието „Tiroler Speck“ (ЗГУ) следва да се запази забраната за използване на преводи на защитеното наименование при етикетирането. С оглед на гореизложеното следва да се заключи, че по отношение на правилата за етикетиране споразумението е заместило заявлението за изменение.

(7)

В съответствие с точка 5.5 от публикуваното заявление за изменение разпоредбите за етикетиране, съдържащи се в продуктовата спецификация, е трябвало да бъдат заменени със следното:

На всеки опакован и готов за продажба продукт на видно място, с четливи и незаличими букви, трябва да бъдат посочени номерът на стопанството, идентификатор на партидата под формата на номер на партидата или дата, както и думите ЗГУ „Tiroler Speck“ в този формат.

Освен това могат да бъдат посочени и разфасовката използвано месо и/или производствената област в рамките на определения географски район. Примери за етикети: — „ЗГУ „Tiroler Speck“ от бекон“ — „ЗГУ „Tiroler Speck“ от шунка“ — „ЗГУ „Tiroler Speck“ от каре от Цилертал“ — „ЗГУ „Tiroler Speck“ от свински гърди от район Йоцтал“.

Може да има и указание на езика, използван в района на продажба на продукта, при условие че ЗГУ „Tiroler Speck“ фигурира на немски.

Може да има наименования, търговски наименования или марки на разпространителя, доколкото крайната опаковка не подвежда купувача.

(8)

Дадената обосновка за тези промени в заявлението за изменение беше следната:

Подробните и обстойни правила за етикетирането помагат за подобряване на прозрачността и предоставената на потребителите информация. Използването на допълнителна информация също е регламентирано, за да се посочи по-точно използваната разфасовка месо и/или производствената област в рамките на определения географски район така, че да се постави акцент върху регионалния характер на продукта и да се предостави по-подробно описание на продукта чрез включване на допълнителна информация за използваните разфасовки месо. Това осигурява по-точно описание на продукта и по-целенасочена информация за потребителите.

(9)

В съответствие с горепосоченото споразумение разпоредбата за етикетиране, съдържаща се в продуктовата спецификация, ще бъде заменена със следното:

На всеки опакован и готов за продажба продукт на видно място, с четливи и незаличими букви, трябва да бъдат посочени номерът на стопанството, идентификатор на партидата под формата на номер на партидата или дата, както и наименованието на защитеното географско указание „Tiroler Speck“. Наименованието на защитеното географско указание „Tiroler Speck“ не трябва да бъде превеждано на друг език.

Терминът „защитено географско указание“ и/или съкращението „ЗГУ“ трябва да следват непосредствено след наименованието на защитеното географско указание — „Tiroler Speck“ — и може да бъдат посочени и на обичаен език, различен от немски, вместо или в допълнение към немския вариант.

За по-добро информиране на потребителите може да се използват и описателни термини за продукта, включително използваната разфасовка месо („бекон“, „каре“, „гърди“, или „от шунка“, „от свинско каре“, „от свински гърди“), на обичайния език на държавата, в която продуктът се предлага на пазара. Тези термини обаче трябва да бъдат ясно отделени от защитеното географско указание — „Tiroler Speck“. Това може да се постигне чрез отделяне на термините на различни редове, макар че трябва да се запази достатъчно разстояние между редовете. По отношение на „техническото етикетиране“ обаче, може да се окаже невъзможно да се отделят двата термина по редове поради ограничения в мястото.

Без да се засяга задължението за ясно разграничение между защитеното географско указание и допълнителното описателно наименование, може да се окаже, че върху така наречените „технически етикети“, т.е. етикети, които обикновено се поставят на гърба на опакования и готов за предлагане на пазара продукт, двете означения не могат да се отделят на различни редове поради ограниченото място.

Преводите на позоваванията на областта Тирол като място на произход не трябва да се добавят към описателните термини за продукта.

Може да се посочи също така производствената област в рамките на определения географски район, но тя трябва да е отделена от защитеното географско указание „Tiroler Speck“ и от термина „защитено географско указание“ и/или съкращението „ЗГУ“.

Може да има наименования, търговски наименования или марки на разпространителя, доколкото крайната опаковка не подвежда купувача.“

(10)

Дадената обосновка за тези промени в споразумението, която трябва да се счита за част от заявлението за изменение, изменено със споразумението, е следната:

От една страна ще продължи да се гарантира използването на защитеното наименование „Tiroler Speck“ само в регистрирания му вариант. От друга страна, исканото изменение предвижда допълнителна описателна информация за продукта по отношение на разфасовките използвано месо и производствената област в рамките на определения географски район. Това ще доведе до изчерпателно и прозрачно информиране на купувачите по смисъла на Регламент (ЕС) № 1169/2011 и до по-подробна информация за защитеното географско указание „Tiroler Speck“. Като примери могат да бъдат посочени следните формулировки: „ЗГУ „Tiroler Speck“ – Бекон – от Цилертал“, „ЗГУ „Tiroler Speck“ – от шунка“, „ЗГУ „Tiroler Speck“ от бекон“.“

(11)

Тъй като съответства на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на законодателството на ЕС, съдържанието на споразумението, сключено между Австрия и Италия, следва да бъде взето предвид.

(12)

Единният документ беше съответно изменен. Промените, направени в единния документ в резултат на споразумението, не са съществени и във всеки случай те връщат в първоначалното състояние разпоредбата за етикетиране, оспорена във възражението. Поради това не е необходимо да се повтаря проучването, както е предвидено в член 51, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Консолидираната версия на единния документ обаче следва да бъде публикувана за сведение.

(13)

Предвид гореизложеното Комисията смята, че изменението следва да бъде одобрено, както е изменено със споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряват се публикуваните в Официален вестник на Европейския съюз изменения в спецификацията на наименованието „Tiroler Speck“ (ЗГУ), както са изменени в съответствие с настоящия регламент. Консолидираният единен документ се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1065/97 на Комисията от 12 юни 1997 г. относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 за регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 156, 13.6.1997 г., стр. 5).

(3)  ОВ C 46, 8.2.2018 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

TIROLER SPECK

ЕС №: PGI-AT-02162 – 8.8.2016

ЗНП ( )

ЗГУ (X)

1.   Наименование/наименования

„Tiroler Speck“

2.   Държава членка или трета държава

Австрия

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

ЗГУ „Tiroler Speck“ е традиционен занаятчийски консервиран продукт от свинско месо, направено от обезкостен бут, каре, свински гърди, плешка или врат, който след това е подложен на сухо осоляване, подправен със специална смес от подправки, съдържаща най-малко хвойна, черен пипер и чесън, консервиран, студено пушен съобразно специфична за района процедура, при която се използва най-малко 50 % бук или ясен, и изсушен на въздух. Външният цвят е тъмнокафяв, а повърхността на разфасовката е червеникава с бял слой сланина. Мирисът е силен и наситен с ароматни подправки, с осезаеми нотки на зрялост и аромат на пушено. Вкусът е леко пикантен, с подчертани ясни и отличими нотки на пушено на фона на пълноценен месен вкус с отличителен солен завършек.

Физикохимични и микробиологични свойства:

 

съотношение вода/протеин: макс. 1,7 (отклонение + 0,2),

 

съдържание на сол (NaCl): макс. 5,0 % (отклонение + 1,5 % [център] + 2,0 % [краища]).

„Tiroler Speck“ се произвежда единствено в определения географски район и като краен продукт се предлага опакован чрез вакуумиране или в контролирана среда, цял, нарязан на парчета или на шайби.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

Парчетата месо, използвани за ЗГУ „Tiroler Speck“, са с произход в Европейския съюз и включват бут с кожа, със или без горната му част, каре с кожа, свински гърди с кожа (със или без меки кости), плешка с кожа и врат без кожа, като всички те са обезкостени и нарязани съобразно добрата производствена практика.

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Всички стъпки на производството (от осоляването до направата на крайния продукт) се извършват в съответния географски район.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

ЗГУ „Tiroler Speck“ трябва да бъде транжиран от специалист, обучен в производството на ЗГУ „Tiroler Speck“ и познат като „Tiroler Speckmeister“, или нарязан под негов надзор. При нарязването на парчета всяка готова партида трябва да бъде подложена на проверка, за да се гарантира, че няма нежелани отклонения по отношение на цвета или вкуса. При наличие на дефекти (като гниене, промяна в цвета или нежелано образуване на сух ръб) трябва да бъдат предприети незабавни мерки за регулиране на контролните параметри (като температура, влажност или продължителност на всеки етап от процеса) за партидите или отделните продукти, които все още са в процес на производство. С цел да се даде възможност за незабавното извършване на такава проверка на качеството, дейностите за производство на опакован ЗГУ „Tiroler Speck“ се извършват изключително на територията на производственото стопанство или групата стопанства (т.е. стопанство, което има няколко цеха, като всеки един от тях изпълнява отделни етапи от производството на ЗГУ „Tiroler Speck“, или няколко адреса в един и същи район).

За да се избегнат всякакви вредни последици от окисляването или изсушаването, или от микробиологичното увреждане, причинено от появата на плесен, което от своя страна води до понижаване на качеството, времето между нарязването на шайби и опаковането трябва да е кратко. Ето защо опаковането на ЗГУ „Tiroler Speck“, независимо дали е цял, нарязан на парчета или на шайби, опакован чрез вакуумиране или в контролирана среда, трябва да бъде извършено в определения географски район. Ако обаче поради конкретни процедури се изисква определен срок на съхранение, преди да започне нарязването, това трябва да се извърши единствено във вакуумирана опаковка или в контролирана среда (първоначално опаковане), за да се избегне понижаване на качеството поради допълнително изсушаване или микробиологично увреждане, причинено от появата на плесен. След това ЗГУ „Tiroler Speck“ се нарязва на парчета за домашна употреба или се отделя от кожата, приготвя се и се нарязва на парчета, или се привежда в „готово за консумация“ състояние, като се опакова чрез вакуумиране или в контролирана среда (окончателно опаковане).

ЗГУ „Tiroler Speck“ може да се продава неразрязан на търговски обекти за търговия на дребно, при условие че се транжира в присъствието на купувача и този дял не надвишава 10 % от съответната дневна партида, и при условие че при проверка по време на процеса на нарязване (на парчета, шайби, кубчета и др.), останалото количество не показва признаци, че партидата съдържа недостатъци, които да пораждат съмнения, че „Speck“, който ще бъде продаван в ненарязано състояние, е с дефекти.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

На всеки опакован и готов за продажба продукт на видно място, с четливи и незаличими букви, трябва да бъдат посочени номерът на стопанството, идентификатор на партидата под формата на номер на партидата или дата, както и наименованието на защитеното географско указание — ЗГУ „Tiroler Speck“. Наименованието на защитеното географско указание „Tiroler Speck“ не трябва да бъде превеждано на друг език.

Терминът „защитено географско указание“ и/или съкращението „ЗГУ“ трябва да следват непосредствено след наименованието на защитеното географско указание — „Tiroler Speck“ — и може да бъдат посочени и на обичаен език, различен от немски, вместо или в допълнение към немския вариант.

Може да се използват и описателни термини за продукта, включително използваната разфасовка месо („бекон“, „каре“, „гърди“, или „от шунка“, „от свинско каре“, „от свински гърди“), на обичайния език на държавата, в която продуктът се предлага на пазара. Тези термини обаче трябва да бъдат ясно отделени от защитеното географско указание — „Tiroler Speck“. Това може да се постигне чрез отделяне на термините на различни редове, макар че трябва да се запази достатъчно разстояние между редовете. По отношение на „техническото етикетиране“ обаче, може да се окаже невъзможно да се отделят двата термина по редове поради ограничения в мястото.

Преводите на позоваванията на областта Тирол като място на произход не трябва да се добавят към описателните термини за продукта.

Може да се посочи също така производствената област в рамките на определения географски район, но тя трябва да е отделена от защитеното географско указание „Tiroler Speck“ и от термина „защитено географско указание“ и/или съкращението „ЗГУ“.

Може да има наименования, търговски наименования или марки на разпространителя, доколкото крайната опаковка не подвежда купувача.

4.   Кратко определение на географския район

Провинция Тирол

5.   Връзка с географския район

В планинския ландшафт на Тирол, който включва земеделска земя, производството на „Speck“ като начин за съхраняване на прясно месо е развито и усъвършенствано от много поколения. Специалната рецепта за подправките и традиционният метод за производство на „Tiroler Speck“ са се предавали от всяко поколение земеделски стопани на техните деца. Тази предавана от човек на човек традиция се е превърнала в общоприет стандарт за съвременното производство на „Tiroler Speck“ с търговска цел. Процесът на сушене на чистия планински въздух в Тирол, процесът на леко опушване със специални смеси от подправки и използването на бук или ясен за опушването — предвид че всички те са необходими компоненти от производствения процес — представляват специална, специфична за района процедура, която придава на „Tiroler Speck“ характерен тъмнокафяв вид. С изключение на „Schopfspeck“ [вратна сланина], разрезът показва покритие от бяла сланина и подчертано червен цвят на месото, който преминава в тъмнокафяв към краищата. Неизменните характеристики на този продукт са неговият аромат на благоуханни подправки с отличими нотки на зрялост и леко пикантен вкус с нотки на пушено и сол, като всички те са придружени от аромата на свинско. На фона на това по-широко описание често се срещат местни вариации и леки промени в органолептичните свойства в зависимост от културните особености, които са се оформили в съответните области или долини в определения географски район. Съответно определени аспекти от характерната същност на продукта, като вкусовият профил или нюансите на пушено дърво, придобиват и специфични регионални свойства, което не влияе или не променя цялостната характеристика на ЗГУ „Tiroler Speck“.

Традиционният метод на производство, развит в географската област, се основава на експертния опит на производителите, който се предава от векове.

Познанията и занаятчийското майсторство на Tiroler Speckmeister гарантират запазването на качеството на продукта. Вековният практически опит на Tiroler Speckmeister относно влиянието на суровините и климатичните условия върху качеството на продукта (включително познанията относно отрицателно влияещите фактори, причинителите на отклонения, постоянно променящите се свойства на суровините и екологичните фактори и реципрочния ефект на производствените параметри) играе съществена роля при постигането на висок стандарт за качество на крайния продукт. Ето защо продължителността на процеса на сушене на въздух се определя от Tiroler Speckmeister въз основа на моментните метеорологични условия в района и размера на разфасовките. Тези процедури имат за цел да гарантират внимателното сушене и безупречното качество на продукта с всичките му характеристики (тъмнокафяв външен цвят, среднотвърда до твърда консистенция, вкус на хвойна с отличими солени нотки и аромат на пушено).

Надзорът върху производствения процес от страна на Tiroler Speckmeister, който редовно преминава допълнително специализирано обучение, предотвратява всякакви вредни въздействия върху продукта и занижаване на качеството.

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

(Член 6, параграф 1, втора алинея от регламента)

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/tirolerspeck/


РЕШЕНИЯ

24.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/24


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1028 НА СЪВЕТА

от 14 юни 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти по отношение на търговските стандарти, приложими за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г. (наричано по-нататък „споразумението“) бе подписано от името на Съюза в съответствие с Решение (ЕС) 2016/1892 на Съвета (1) на 18 ноември 2016 г. в седалището на ООН в Ню Йорк, при условие че бъде сключено на по-късна дата. Споразумението влезе в сила временно на 1 януари 2017 г. в съответствие с член 31, параграф 2 от него.

(2)

Споразумението беше сключено на 17 май 2019 г. с Решение (ЕС) 2019/848 на Съвета (2).

(3)

По силата на член 7, параграф 1 от споразумението Съветът на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти (наричан по-нататък „Съветът на членовете“) приема решения, с които се изменят търговските стандарти, приложими за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе.

(4)

По време на 109-ата си сесия, насрочена за 17—21 юни 2019 г., Съветът на членовете трябва да приеме решения за изменение на търговските стандарти, приложими за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе.

(5)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета на членовете, тъй като решенията, които трябва да се приемат, ще бъдат обвързващи за Съюза при международната търговия с другите членове на Международния съвет за маслиновите продукти (МСМП) и може да окажат съществено въздействие върху съдържанието на законодателството на Съюза, а именно върху пазарните стандарти относно маслиновото масло, приети от Комисията съгласно член 75 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(6)

Решенията, които трябва да бъдат приети от Съвета на членовете, се отнасят до преразглеждането на заглавие, на диапазоните на прецизността, на хроматограмите, на стойностите за прецизност и на позоваванията на други документи. Тези решения бяха пространно обсъдени от технически и научни експерти — както от Комисията, така и от държавите членки — по въпросите на маслиновото масло. Те ще допринесат за хармонизирането в международен план на стандартите за маслиново масло и с тях ще се създаде уредба, осигуряваща лоялна конкуренция при търговията с продукти в този сектор. Затова тези решения следва да бъдат подкрепени и в последствие ще са необходими изменения в Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията (4).

(7)

В случай че приемането на тези решения от Съвета на членовете по време на 109-ата сесия бъде отложено поради факта, че някои членове не са в състояние да дадат своето одобрение, позицията, съдържаща се в приложението към настоящото решение, следва да се заеме от името на Съюза в рамките на евентуална процедура за приемане от Съвета на членовете чрез размяна на кореспонденция съгласно член 10, параграф 6 от споразумението. Процедурата за приемане чрез размяна на кореспонденция следва да започне преди следващата редовна сесия на Съвета на членовете през ноември 2019 г.

(8)

С цел да се опази интересите на Съюза на представителите на Съюза в Съвета на членовете следва да се даде възможността да поискат отлагане на приемането на решенията за изменение на търговските стандарти, приложими за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе, по време на 109-ата сесия на Съвета на членовете, ако нова научна или техническа информация, представена преди или по време на тази сесия, поставя под въпрос позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета на членовете по време на 109-ата му сесия от 17 до 21 юни 2019 г. или в рамките на процедура за приемане на решения от Съвета на членовете чрез размяна на кореспонденция, която се предвижда да започне преди следващата му редовна сесия през ноември 2019 г., относно търговските стандарти, приложими за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе, се съдържа в приложението.

Член 2

Ако има вероятност позицията, посочена в член 1, да бъде повлияна от нова научна или техническа информация, представена преди или по време на на 109-ата сесия на Съвета на членовете, Съюзът внася искане приемането от Съвета на членовете на решенията за изменение на търговските стандарти, приложими за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе, да бъде отложено, докато бъде установена позицията на Съюза въз основа на новата информация.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

E.O. TEODOROVICI


(1)  Решение (ЕС) 2016/1892 на Съвета от 10 октомври 2016 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г. (ОВ L 293, 28.10.2016 г., стр. 2).

(2)  Решение (ЕС) 2019/848 на Съвета от 17 май 2019 г. за сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г. (ОВ L 139, 27.5.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(4)  Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (ОВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съюзът следва да подкрепи следните изменения в методите на МСМП по време на 109-ата сесия на Съвета на членовете, която ще се проведе от 17 до 21 юни 2019 г., или в рамките на процедура за приемане на решения от Съвета на членовете чрез размяна на кореспонденция, която трябва да започне преди следващата му редовна сесия през ноември 2019 г.:

преразглеждането на метод COI/T.20/Doc. № 19/Rev. 5 („Спектрофотометрично изследване в ултравиолетовия спектър“) чрез заличаване на абсолютната стойност и преразглеждане на стойностите за прецизност;

преразглеждането на метод COI/T.20/Doc. № 42-2/Rev. 3 („Стойности за прецизност на методите за анализ, приети от Международния съвет за маслиновите продукти“) чрез преразглеждане на стойностите за прецизност, свързани с методите COI/T.20/Doc. № 19 и COI/T.20/Doc. № 26;

преразглеждането на метод COI/T.20/Doc. № 26/Rev. 4 („Определяне на състава и съдържанието на стероли и алкохолни съединения чрез капилярна газова хроматография“) чрез преразглеждане на заглавието, на диапазоните на прецизността и на хроматограмите.

Технически адаптации на други методи или документи на МСМП могат да бъдат договаряни от представителите на Съюза в Съвета на членовете без да е необходимо допълнително решение на Съвета, ако тези технически адаптации са в резултат на измененията, посочени в първата алинея.


24.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/27


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1029 НА СЪВЕТА

от 18 юни 2019 година

относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 и 145 на ООН, по отношение на глобални технически правила (ГТП) № 15 и 19, по отношение на предложението за изменение на Обща резолюция M.R.2, по отношение на предложението за едно ново правило на ООН, както и по отношение на предложенията за изменения на разрешенията за разработване на ГТП

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 97/836/ЕО на Съвета (1) Съюзът се присъедини към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания (наричано по-нататък „Ревизираното споразумение от 1958 г.“). Ревизираното споразумение от 1958 г. влезе в сила на 24 март 1998 г.

(2)

С Решение 2000/125/ЕО (2) на Съвета Съюзът се присъедини към Спогодбата относно създаването на глобални технически правила за колесните пътни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесните пътни превозни средства (наричано по-нататък „Паралелното споразумение“). Паралелното споразумение влезе в сила на 15 февруари 2000 г.

(3)

Съгласно член 1 от Ревизираното споразумение от 1958 г. и член 6 от Паралелното споразумение Административният комитет по Ревизираното споразумение от 1958 г. и Изпълнителният комитет по Паралелното споразумение (наричани по-нататък „съответните комитети на ИКЕ на ООН“) могат да приемат предложенията за промени в правила № 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 и 145 на ООН, предложенията за изменения на глобални технически правила (ГТП) № 15 и 19, предложението за изменение на Обща резолюция M.R.2, предложението за едно ново правило на ООН и предложенията за изменения на разрешенията за разработване на ГТП (наричано по-нататък „мегарешението“).

(4)

Очаква се по време на 178-та сесия на Световния форум, насрочена да се проведе между 24 и 28 юни 2019 г., съответните комитети на ИКЕ на ООН да приемат мегарешение във връзка с административните разпоредби и единните технически предписания за одобряване на колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, както и глобалните технически правила за тези превозни средства, оборудване и части.

(5)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на съответните комитети на ИКЕ на ООН по отношение на приемането на предложения за правила на ООН, тъй като правилата на ООН ще бъдат обвързващи за Съюза и могат да окажат съществено въздействие върху съдържанието на правото на Съюза в областта на одобряването на типа на превозните средства.

(6)

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) замени системите за одобряване в отделните държави членки с процедура на Съюза за одобряване и създаде хармонизирана рамка, съдържаща административните разпоредби и общите технически изисквания по отношение на всички нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли. С тази директива правилата, приети съгласно Ревизираното споразумение от 1958 г. (наричани по-нататък „правилата на ООН“), бяха включени в системата на ЕС за одобряване на типа или като изисквания за одобряване на типа, или като алтернативи на законодателството на Съюза. След приемането на Директива 2007/46/ЕО правилата на ООН във все по-голяма степен се включват в законодателството на Съюза.

(7)

С оглед на натрупания опит и техническия напредък изискванията относно някои елементи или характеристики, обхванати от правила на ООН № 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 и 140, трябва да бъдат допълнени, а някои, обхванати от глобални технически правила на ООН № 15 и 19, трябва да бъдат изменени. Освен това някои разпоредби в правила на ИКЕ на ООН № 14, 51, 83, 129 и 145 и в глобално техническо правило на ООН № 15 трябва да бъдат поправени. И накрая, трябва да бъдат приети нови изисквания относно усъвършенстваната система за аварийно спиране,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Административния комитет по Ревизираното споразумение от 1958 г. и на Изпълнителния комитет по Паралелното споразумение по време на 178-та сесия на Световния форум, насрочена да се проведе между 24 и 28 юни 2019 г., е да се гласува в подкрепа на предложенията, изброени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 година“) (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).

(2)  Решение 2000/125/ЕО на Съвета от 31 януари 2000 г. относно сключването на споразумение относно създаването на глобални технически регламенти за колесните пътни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесните пътни превозни средства („Паралелно споразумение“) (ОВ L 35, 10.2.2000 г., стр. 12).

(3)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобряване на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Правило №

Заглавие на точката от дневния ред

Идентификационен номер на документа (1)

14

Предложение за поправка 1 към притурка 6 към серия от изменения 07 на Правило № 14 на ООН (устройства за закрепване на обезопасителните колани)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Предложение за притурка 1 към серия от изменения 09 на Правило № 17 на ООН (якост на седалките)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Предложение за притурка 5 към серия от изменения 03 на Правило № 24 на ООН (видими замърсители; измерване на мощността на двигатели със запалване чрез сгъстяване (дим от дизелово гориво))

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Предложение за притурка 21 към серия от изменения 02 на Правило № 30 на ООН (гуми за пътнически автомобили и техните ремаркета)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Предложение за притурка 16 към серия от изменения 04 на Правило № 44 на ООН (системи за обезопасяване на деца)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Предложение за поправка на притурка 4 към серия от изменения 03 на Правило № 51 на ООН (шум от превозни средства от категории M и N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Предложение за притурка 1 към серия от изменения 03 на Правило № 64 на ООН (резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Предложение за притурка 18 към първоначалната серия от изменения на Правило № 75 на ООН (гуми за мотоциклети/мотопеди)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Предложение за притурка 1 към серия от изменения 04 на Правило № 78 на ООН (спирачни уредби на мотоциклетите)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Предложение за притурка 1 към серия от изменения 03 на Правило № 79 на ООН (кормилни уредби)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Предложение за притурка 13 към серия от изменения 06 на Правило № 83 на ООН (емисии от превозни средства от категории M1 и N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Предложение за притурка 9 към серия от изменения 07 на Правило № 83 на ООН (емисии от превозни средства от категории M1 и N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Предложение за поправка 1 на притурка 8 към серия от изменения 07 на Правило № 83 на ООН (емисии от превозни средства от категории M1 и N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Предложение за притурка 9 към Правило № 85 на ООН (измерване на полезната мощност и на 30-минутната мощност)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Предложение за притурка 5 към серия от изменения 02 на Правило № 90 на ООН (резервни части за спирачната уредба)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Предложение за притурка 8 към Правило № 115 на ООН (уредби за дооборудване за ВНГ и СПГ)

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Предложение за притурка 10 към серия от изменения 02 на Правило № 117 на ООН (съпротивление при търкаляне на гумите, шум, излъчван при търкаляне, и сцепление върху влажна повърхност)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Предложение за притурка 9 към първоначалната серия от изменения на Правило № 129 на ООН (усъвършенствани системи за обезопасяване на деца)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Предложение за притурка 6 към серия от изменения 01 на Правило № 129 на ООН (усъвършенствани системи за обезопасяване на деца)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Предложение за притурка 5 към серия от изменения 02 на Правило № 129 на ООН (усъвършенствани системи за обезопасяване на деца)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Предложение за притурка 2 към серия от изменения 03 на Правило № 129 на ООН (усъвършенствани системи за обезопасяване на деца)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Предложение за поправка 3 към първоначалната версия на Правило № 129 на ООН (усъвършенствани системи за обезопасяване на деца)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Предложение за поправка 1 към серия от изменения 03 на Правило № 129 на ООН (усъвършенствани системи за обезопасяване на деца)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Предложение за притурка 1 към серия от изменения 01 на Правило № 138 на ООН (тихи пътни превозни средства)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Предложение за притурка 2 към Правило № 139 на ООН (системи за подпомагане на спирането)

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Предложение за притурка 3 към Правило № 140 на ООН (електронно управление на стабилността)

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Предложение за поправка 1 към първоначалната версия на Правило № 145 на ООН (системи за закрепване „ISOFIX“, горни лентови устройства за закрепване ISOFIX и места за сядане, съвместими със стандарта i-Size)

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Ново правило на ООН

Предложение за ново правило на ООН за единни предписания за одобряването на моторни превозни средства по отношение на усъвършенствана система за аварийно спиране за превозни средства от категории M1 и N1

ECE/TRANS/WP.29/2019/61


ГТП №

Заглавие на точката от дневния ред

Идентификационен номер на документа

15

Предложение за изменение 5 на ГТП № 15 на ООН (хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на леки превозни средства (WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Предложение за поправка на ГТП № 15 на ООН (хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на леки превозни средства (WLTP)); Само текстът на френски език

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

 

Предложение за поправка на изменение 1 на ГТП № 15 на ООН (хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на леки превозни средства (WLTP)); Само текстът на френски език

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

 

Предложение за поправка на изменение 2 на ГТП № 15 на ООН (хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на леки превозни средства (WLTP)); Само текстът на френски език

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

 

Предложение за поправка на изменение 3 на ГТП № 15 на ООН (хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на леки превозни средства (WLTP)); Само текстът на френски език

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

 

Предложение за поправка на изменение 4 на ГТП № 15 на ООН (хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на леки превозни средства (WLTP)); Само текстът на френски език

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Предложение за изменение 2 на ГТП № 19 на ООН (изпитвателни процедури за емисии от изпаряване за хармонизираните в световен мащаб процедури за изпитване на леки превозни средства (EVAP WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/64


Обща резолюция №

Заглавие на точката от дневния ред

Идентификационен номер на документа

M.R.2

Предложение за изменение 1 на Обща резолюция № 2, съдържаща определенията на системата за задвижване на превозните средства

ECE/TRANS/WP.29/2019/71


Разни

Заглавие на точката от дневния ред

Идентификационен номер на документа

 

Преразгледано разрешение за разработване на изменение № 2 на Глобално техническо правило № 16 на ООН (гуми)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

 

Предложение за изменения на разрешението за разработване на ГТП на ООН относно глобалните емисии при реални условия на движение

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

 

Разрешение за разработване на ново ГТП на ООН относно определянето на мощността на електрическите превозни средства

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53


(1)  Всички документи, посочени в таблицата, са достъпни на следния адрес: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html


24.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1030 НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2019 година

за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на индоксакарб за употреба в биоциди от продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 14, параграф 5 от него,

след консултация с Постоянния комитет по биоцидите,

като има предвид, че:

(1)

Активното вещество индоксакарб е включено в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за употреба в биоциди от продуктов тип 18 и в съответствие с член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се счита за одобрено съгласно посочения регламент, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към посочената директива.

(2)

Одобрението на индоксакарб за употреба в биоциди от продуктов тип 18 изтича на 31 декември 2019 г. На 28 юни 2018 г. бе подадено заявление в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за подновяване на одобрението на индоксакарб.

(3)

На 12 ноември 2018 г. оценяващият компетентен орган на Франция уведоми Комисията за своето решение съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, че е необходима пълна оценка на заявлението. В съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган трябва да извърши пълна оценка на заявлението в рамките на 365 дни след неговото валидиране.

(4)

Съгласно член 8, параграф 2 от посочения регламент оценяващият компетентен орган може да изиска, когато е уместно, заявителят да предостави достатъчно данни за извършването на оценката. В такъв случай 365-дневният срок временно спира да тече за не повече от общо 180 дни, освен ако е оправдан по-дълъг период на спиране поради естеството на изисканите данни или поради изключителни обстоятелства.

(5)

Съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 в рамките на 270 дни след получаване на препоръката на оценяващия компетентен орган Европейската агенция по химикали („Агенцията“) трябва да изготви становище относно подновяването на одобрението на активното вещество и да го представи пред Комисията.

(6)

От изложеното по-горе става ясно, че поради причини извън контрола на заявителя има вероятност срокът на одобрението на индоксакарб за употреба в биоциди от продуктов тип 18 да изтече, преди да бъде взето решение относно подновяването му. Поради това е целесъобразно да се отложи датата на изтичане на срока на одобрението на индоксакарб за употреба в биоциди от продуктов тип 18 за срок, който ще бъде достатъчно дълъг, за да даде възможност за разглеждане на заявлението. Като се имат предвид сроковете, необходими за оценката от оценяващия компетентен орган и за изготвянето и представянето на становище от Агенцията, е целесъобразно датата на изтичане на срока на одобрението да бъде отложена за 30 юни 2022 г.

(7)

Освен по отношение на датата на изтичане на срока на одобрението, индоксакарб продължава да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 18, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към Директива 98/8/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Датата на изтичане на срока на одобрението на индоксакарб за употреба в биоциди от продуктов тип 18 се отлага за 30 юни 2022 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


24.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/34


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1031 НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2019 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2019) 4883)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I—IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които е необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/975 на Комисията (5) след случаи на африканска чума по свинете в Литва и Полша.

(2)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/975 бяха констатирани още случаи на африканска чума по свинете при домашни и диви свине в Полша, Литва и Румъния, които също трябва да бъдат отразени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(3)

През юни 2019 г. са регистрирани две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръзите Marijampolė и Prienai в Литва, в области, които понастоящем са включени в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тези области в Литва, засегнати от африканската чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част II от него.

(4)

През юни 2019 г. е регистрирано едно огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг Bartoszycki в Полша, в област, която понастоящем е включена в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Това огнище на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Полша, засегната от африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част II от него.

(5)

През юни 2019 г. беше регистриран един случай на африканска чума по свинете при диви свине в окръг Węgrowski в Полша в област, която понастоящем е включена в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Този случай на африканска чума по свинете при диви свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Полша, засегната от африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.

(6)

През юни 2019 г. беше регистрирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг Vâlcea в Румъния в област, която понастоящем е включена в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Този случай на африканска чума по свинете при домашни свине представлява повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Румъния, засегната от африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.

(7)

С цел да бъдат взети под внимание най-актуалните промени на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват, области в Литва, Полша и Румъния, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно включени в части I, II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 юни 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/975 на Комисията от 13 юни 2019 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 157, 14.6.2019 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   България

Следните области в България:

във Варна цялата област с изключение на селата, обхванати в част II;

в област Силистра:

цялата община Главиница,

цялата община Тутракан,

в община Дулово:

Боил,

Вокил,

Грънчарово,

Долец,

Овен,

Окорш,

Орешене,

Паисиево,

Правда,

Прохлада,

Руйно,

Секулово,

Скала,

Яребица,

в община Ситово:

Босна,

Гарван,

Ирник,

Искра,

Нова Попина,

Поляна,

Попина,

Ситово,

Ястребна,

в община Силистра:

Ветрен,

в област Добрич:

цялата община Балчик,

цялата община Генерал Тошево,

цялата община Добрич,

цялата община Добрич-селска (Добричка),

в община Крушари:

Северняк,

Абрит,

Добрин,

Александрия,

Полковник Дяково,

Поручик Кърджиево,

Загорци,

Земенци,

Коритен,

Крушари,

Бистрец,

Ефрейтор Бакалово,

Телериг,

Лозенец,

Крушари,

Северняк,

Северци,

в община Каварна:

Крупен,

Белгун,

Било,

Септемврийци,

Травник,

цялата община Тервел, с изключение на Брестница и Коларци,

в област Русе:

в община Сливо поле:

Бабово,

Бръшлен,

Голямо Враново,

Малко Враново,

Ряхово,

Сливо поле,

Борисово,

в община Русе:

Сандрово,

Просена,

Николово,

Мартен,

Долно Абланово,

Русе,

Червена вода,

Басарбово,

в община Иваново:

Красен,

Божичен,

Пиргово,

Мечка,

Тръстеник,

в община Борово:

Батин,

Горно Абланово,

Екзарх Йосиф,

Обретеник,

Батин,

в община Ценово:

Кривина,

Беляново,

Новград,

Джулюница,

Белцов,

Ценово,

Пиперково,

Караманово,

в област Велико Търново:

в община Свищов:

Совата,

Вардим,

Свищов,

Царевец,

Българско Сливово,

Ореш,

в област Плевен:

в община Белене:

Деков,

Белене,

Кулина вода,

Бяла вода,

в община Никопол:

Лозица,

Драгаш войвода,

Любеново,

Никопол,

Дебово,

Евлогиево,

Муселиево,

Жернов,

Черковица,

в община Гулянци:

Сомовит,

Долни вит,

Милковица,

Шияково,

Ленково,

Крета,

Гулянци,

Брест,

Дъбован,

Загражден,

Гиген,

Искър,

в община Долна Митрополия:

Комарево,

Байкал,

Славовица,

Брегаре,

Ореховица,

Крушовене,

Ставерци,

Гостиля,

в област Враца:

в община Оряхово:

Долни Вадин,

Горни Вадин,

Остров,

Галово,

Лесковец,

Селановци,

Оряхово,

в община Мизия:

Сараево,

Мизия,

Войводово,

Софрониево,

в община Козлодуй:

Хърлец,

Гложене,

Бутан,

Козлодуй,

в област Монтана:

в община Вълчедръм:

Долни Цибър,

Горни Цибър,

Игнатово,

Златия,

Разград,

Ботево,

Вълчедръм,

Мокреш,

в община Лом:

Ковачица,

Станево,

Лом,

Замфир,

Долно Линево,

Трайково,

Сталийска махала,

Орсоя,

Сливата,

Добри дол,

в община Брусарци:

Василовци,

Дондуково,

в област Видин:

в община Ружинци:

Динково,

Тополовец,

Дреновец,

в община Димово:

Арчар,

Септемврийци,

Ярловица,

Воднянци,

Шипот,

Извор,

Мали Дреновец,

Лагошевци,

Държаница,

в община Видин:

Въртоп,

Ботево,

Гайтанци,

Цар Симеоново,

Ивановци,

Жеглица,

Синаговци,

Дунавци,

Буковец,

Бела Рада,

Слана бара,

Новоселци,

Рупци,

Акациево,

Видин,

Иново,

Капитановци,

Покрайна,

Антимово,

Кутово,

Сланотрън,

Кошава,

Гомотарци.

3.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

4.   Унгария

Следните области в Унгария:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Литва

Следните области в Литва:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczebrzeszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczebrzesyzn i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

powiat lubaczowski,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Румъния

Следните области в Румъния:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

ЧАСТ II

1.   Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   България

Следните области в България:

в област Варна:

в община Белослав:

Разделна,

в община Девня:

Девня,

Повеляново,

Падина,

в община Ветрино:

Габърница,

в община Провадия:

Староселец,

Петров дол,

Провадия,

Добрина,

Манастир,

Житница,

Тутраканци,

Бозвелийско,

Бързица,

Чайка,

в община Аврен:

Тръстиково,

Синдел,

Аврен,

Казашка река,

Юнак,

Царевци,

Дъбравино,

в община Дългопол:

Цонево,

Величково,

в община Долни чифлик:

Нова Шипка,

Горен чифлик,

Пчелник,

Венелин,

в област Силистра:

в община Кайнарджа:

Войново,

Кайнарджа,

Краново,

Зарник,

Добруджанка,

Голеш,

Светослав,

Полковник Чолаково,

Каменци,

Господиново,

Давидово,

Средище,

Стрелково,

Попрусаново,

Посев,

в община Алфатар:

Алфатар,

Алеково,

Бистра,

Кутловица,

Цар Асен,

Чуковец,

Васил Левски,

в община Силистра:

Главан,

Силистра,

Айдемир,

Бабук,

Попкралево,

Богорово,

Брадвари,

Срацимир,

Българка,

Ценович,

Сарпово,

Сребърна,

Смилец,

Професор Иширково,

Полковник Ламбриново,

Калипетрово,

Казимир,

Йорданово,

в община Ситово:

Добротица,

Любен,

Слатина,

в община Дулово:

Върбино,

Полковник Теслаково,

Колобар,

Козяк,

Межден,

Черковна,

Дулово,

Раздел,

Черник,

Поройно,

Водно,

Златоклас,

Чернолик,

в област Добрич:

в община Крушари:

Капитан Димитрово,

Огняново,

Зимница,

Габер,

в община Добрич—селска:

Алцек,

Воднянци,

Фелдфебел Денково,

Хитово,

в община Тервел:

Брестница,

Коларци,

Ангеларий,

Балик,

Безмер,

Божан,

Бонево,

Войниково,

Главанци,

Градница,

Гуслар,

Каблешково,

Кладенци,

Кочмар,

Мали извор,

Нова Камена,

Оногур,

Полковник Савово,

Попгруево,

Професор Златарски,

Сърнец,

Тервел,

Честименско,

в община Шабла:

Шабла,

Тюленово,

Божаново,

Горун,

Горичане,

Пролез,

Езерец,

Захари Стояново,

Ваклино,

Граничар,

Дуранкулак,

Крапец,

Смин,

Стаевци,

Твърдица,

Черноморци,

в община Каварна:

Българево,

Божурец,

Вранино,

Видно,

Иречек,

Каварна,

Камен бряг,

Могилище,

Нейково,

Поручик Чунчево,

Раковски,

Свети Никола,

Селце,

Топола,

Травник,

Хаджи Димитър,

Челопечене.

3.   Естония

Следните области в Естония:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Унгария

Следните области в Унгария:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Литва

Следните области в Литва:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę, kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnacą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżyckow powiecie giżyckim,

powiat gołdapski,

część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynekw powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo Nowe Miasto i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

powiat garwoliński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Głusk i Wólka w powiecie lubelskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice, Gorzków, i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8.   Румъния

Следните области в Румъния:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

ЧАСТ III

1.   Латвия

Следните области в Латвия:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Литва

Следните области в Литва:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Полша

Следните области в Полша:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Budry, Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do granic miasta Giżycko oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr nr 63 biegnącą od południowo-wchodniej granicy miasta Giżycko do południowej granicy gminy Giżycko i, miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim;

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

4.   Румъния

Следните области в Румъния:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

<