ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 160

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
18 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/985 на Съвета от 17 юни 2019 година за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1001 за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/986 на Комисията от 7 март 2019 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/987 на Комисията от 29 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

8

 

*

Регламент (ЕС) 2019/988 на Комисията от 17 юни 2019 година за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/989 на Комисията от 17 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество хлорпрофам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

11

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 година за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията ( 1 )

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/991 на Европейския парламент от 16 януари 2019 година относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

23

 

*

Решение (ОВППС) 2019/992 на Комитета по политика и сигурност от 4 юни 2019 година за назначаване на ръководителя на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Решение (ОВППС) 2019/993 на Съвета от 17 юни 2019 година за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1006 за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/994 на Комисията от 17 юни 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/995 на Комисията от 17 юни 2019 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/985 НА СЪВЕТА

от 17 юни 2019 година

за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1001 за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2019/993 на Съвета от 17 юни 2019 година за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1006 за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/1006 (2) за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви. В това решение бе предвидено, наред с другото, замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на определени лица, образувания или органи, които са отговорни за подкопаването на върховенството на закона или възпрепятстването на намирането на приобщаващо политическо решение в Република Малдиви, както и лица и образувания, които са отговорни за тежки нарушения или погазване на правата на човека в Република Малдиви.

(2)

С Регламент (ЕС) 2018/1001 на Съвета (3) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение (ОВППС) 2018/1006.

(3)

На 17 юни 2019 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2019/993 за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1006.

(4)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора, поради което е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) 2018/1001 следва да бъде съответно отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2018/1001 се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 17 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Вж. страница 25 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Решение (ОВППС) 2018/1006 на Съвета от 16 юли 2018 г. за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви (ОВ L 180, 17.7.2018 г., стр. 24).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1001 на Съвета от 16 юли 2018 г. за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви (ОВ L 180, 17.7.2018 г., стр. 1).


18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/986 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2019 година

за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, втора алинея и член 13, параграф 6, четвърта алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Всички лекотоварни превозни средства, считано от 1 септември 2019 г., ще бъдат обект на нова регулаторна процедура за изпитване с цел измерване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на лекотоварни превозни средства — Хармонизираната в глобален мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), определена в Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията (2), която заменя Новия европейски пътен цикъл (NEDC), определен в Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (3). Поради това следва да бъде установена нова методика за определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозни средства от категория N1, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 специфичните емисии на CO2 на превозно средство с многоетапно одобрение на типа следва да бъдат разпределени на производителя на базовото превозно средство. С цел да се даде възможност на производителя на базовото превозно средство да планира ефективно и с достатъчна сигурност съответствието си с целите за специфичните емисии, следва да се определи методика, която да гарантира, че емисиите на CO2 и масата на некомплектувани базови превозни средства, които ще бъдат разпределени на този производител, са известни в момента на производството и продажбата на некомплектуваното базово превозно средство, а не едва в момента, в който крайният производител пуска напълно комплектуваното превозно средство на пазара.

(3)

При определяне на емисиите на CO2 на некомплектуваното базово превозно средство е целесъобразно да се използва интерполационният метод, предвиден в Регламент (ЕС) 2017/1151, при който конкретните входящи стойности следва така да са определени, че в резултат да се получат емисии на СО2 и стойности за масата, които са възможно най-представителни за стойностите, определени впоследствие за крайното напълно комплектувано превозно средство. С цел да се осигури съгласуваност, при изчисляването на целта за специфичните емисии на производителя на базовото превозно средство следва да се вземат предвид стойностите на масата, определени за целта.

(4)

Производителят на базовото превозно средство следва да докладва на Комисията входящите стойности, използвани за интерполационния метод, както и емисиите на CO2 и стойностите на масата за некомплектуваното базово превозно средство. В същото време държавите членки следва да продължат да докладват на Комисията специфичните емисии на CO2 и масата на крайните напълно комплектувани превозни средства.

(5)

Въз основа на тези докладвани данни Комисията следва непрекъснато да оценява представителността на стойностите на емисиите на CO2 на базовото превозно средство и да информира производителите за всяко установено разминаване. В случай на съществена и постоянна разлика между средната стойност на специфичните емисии на CO2 на крайното напълно комплектувано превозно средство и средната стойност от наблюдението на стойностите на CO2, определени за производителя на базовото превозно средство, за целите на определянето на съответствието на производителите с техните цели за специфичните емисии следва да се използват стойностите за крайните напълно комплектувани превозни средства.

(6)

Поради това приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменят, както следва:

1)

В точка 1, буква в) от приложение I се добавя следната алинея:

„В случай на некомплектувани превозни средства с многоетапно одобрение на типа, посочени в част А точка 1а от приложение II, вместо стойността М се използва масата от наблюдението (Mmon). Масата от наблюдението се изчислява в съответствие със следната формула:

 

Mmon = MRObase × B0

 

където:

 

MRObase и B0 са определени в част А, точка 1a.1, буква а) от приложение II.“

2)

В приложение II част А се изменя, както следва:

а)

считано от 1 януари 2021 г. точка 1.2 се заличава;

б)

създават се следните точки 1a, 1а.1, 1б и 1в:

„1а.   Специфични емисии на CO2 от превозни средства от категория N1 с многоетапно одобряване на типа, определени съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151

Считано от 1 септември 2019 г., за всяко некомплектувано базово превозно средство от категория N1, което съгласно Директива 2007/46/ЕО е обект на многоетапно одобрение на типа, производителят определя и докладва на Комисията специфичните емисии на CO2 на това базово превозно средство, наричани по-нататък „емисии на CO2 от наблюдението“, в съответствие с методиката, определена в точка 1а.1.

Комисията използва емисиите на СО2 от наблюдението за некомплектуваното базово превозно средство, които са ѝ докладвани съгласно първата алинея, за да изчисли средните специфични емисии на CO2 на производителя на базовото превозно средство за календарната година, през която е регистрирано напълно комплектуваното превозно средство с многоетапно одобрение на типа, с изключение на случаите, в които са изпълнени условията, посочени в точка 1б.

За напълно комплектувано базово превозно средства, за целите на наблюдението на CO2 се използват емисиите на CO2 и масата в готовност за движение на това превозно средство.

1a.1   Изчисляване на специфичните емисии на CO2 на некомплектуваното базово превозно средство

Производителят на базовото превозно средство изчислява стойността на емисиите на CO2 от наблюдението за дадено некомплектувано базово превозно средство посредством интерполационния метод, посочен в точки 3.2.3.2 или 3.2.4 от подприложение 7 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151 в зависимост от методиката, приложена за одобрението на типа на базовото превозно средство, като термините се дефинират, както са дефинирани в същата точка, със следните изключения:

а)

Маса на отделното превозно средство

Терминът „TMind“, посочен в точки 3.2.3.2.2.1 или 3.2.4.1.1.1 от подприложение 7 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151, се заменя с масата по подразбиране на базовото превозно средство DMbase или, когато е приложимо, с TML — маса на изпитване на превозното средство с ниска стойност на необходимата енергия, или с TMH — маса на изпитване на превозното средство с висока стойност на необходимата енергия.

DMbase се определя в съответствие със следната формула:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

където:

MRObase

е масата в готовност за движение на базовото превозно средство, както е определена в точка 3.2.5 от приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151

B0

е стойността на масата на каросерията, равна на 1,375

MVL

е представителната маса на товара на превозното средство, т.е. 28 процента от максималния товар на превозното средство, където максималният товар на превозното средство се дефинира като технически допустимата максимална маса в натоварено състояние минус масата в готовност за движение на базовото превозно средство, умножено по B0, минус 25 kg.

Стойността B0 се изчислява като среднопретеглена стойност на съотношението между сбора от масата в готовност за движение на некомплектуваното базово превозно средство за всички превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през календарната година, и предварително определената маса, изчислена в съответствие с раздел 5 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008, и масата в готовност за движение на базовото превозно средство за всички превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през календарните години 2015, 2016 и 2017.

Стойността B0 се коригира най-късно до 31 октомври 2021 г. въз основа на съответните стойности за масата на превозните средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през календарните години 2018, 2019 и 2020, изчислени в съответствие със следните формули:

 

Формула 1:

Formula

където:

Ay

е среднопретеглената стойност на съотношението между Mfi и Mbi

Mfi

е масата в готовност за движение на базовото превозно средство, увеличена с предварително определената маса, както е определена в раздел 5 от приложение XII към Регламент (ЕО) 692/2008.

Mbi

е масата в готовност за движение на базовото превозно средство

n

е броят на базовите превозни средства за всички превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през календарната година

 

Формула 2:

Formula

където:

Ai

е среднопретеглената стойност, изчислена по формула 1

ni

е броят на базовите превозни средства за всички превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през дадена календарна година

Когато масата по подразбиране на базовото превозно DMbase е по-ниска от масата на изпитване на превозното средство с ниска стойност на необходимата енергия (TML) от фамилията за интерполация, TMind се заменя с TML.

Когато масата по подразбиране на базовото превозно DMbase е по-висока от масата на изпитване на превозното средство с висока стойност на необходимата енергия (TMH) от фамилията за интерполация, TMind се заменя с TMH.

б)

Съпротивление при търкаляне на отделното превозно средство

Съпротивлението при търкаляне на базовото превозно средство се използва за целите на точка 3.2.3.2.2.2 или 3.2.4.1.1.2 от подприложение 7 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151.

в)

Челна площ

В случая на некомплектувано базово превозно средство, принадлежащо към фамилия с матрица на съпротивленията при движение, производителят определя термина „Af“, посочен в точка 3.2.3.2.2.3 от подприложение 7 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151, в съответствие с един от следните варианти:

i)

челна площ на представителното превозно средство от фамилията с матрица на съпротивленията при движение, изразена в m2;

ii)

средната стойност на челната площ на превозно средство с висока стойност на необходимата енергия и превозно средство с ниска стойност на необходимата енергия от фамилията за интерполация, изразена в m2;

iii)

челната площ на превозното средство с висока стойност на необходимата енергия от фамилията за интерполация, в случай че интерполационният метод не е използван, изразена в m2.

В случая на некомплектувано базово превозно средство, което не принадлежи към фамилия с матрица на съпротивленията при движение, се използва стойността за челната площ на превозното средство с висока стойност на необходимата енергия от фамилията за интерполация.

1б.   Представителност на наблюдаваната стойност на CO2

Всяка година, считано от календарната 2020 година, Комисията извършва оценка на представителността на средните стойности на емисии на СО2 от наблюдението, докладвани от производителя на базовото превозно средство, спрямо средната стойност на специфичните емисии на CO2 на напълно комплектуваните превозни средства, регистрирани през съответната календарна година, и уведомява за това производителя на базовото превозно средство.

Когато при оценката се установи разлика от 4 % или повече между средната стойност на специфичните емисии на CO2 за всички напълно комплектувани превозни средства и средната стойност на емисиите на CO2 от наблюдението за всички засегнати базови превозни средства на производителя за всяка една от две последователни календарни години, Комисията трябва да използва средната стойност на специфичните емисии на CO2 на напълно комплектуваните превозни средства за следващата календарна година, за да изчисли средните специфични емисии на CO2 на производителя на базовото превозно средство или на извадката за същата година. В случай на продължаващи различия, изчислението се повтаря на всеки три години.

1в.   Докладване на данни от производителите на базови превозни средства

Всяка година до 28 февруари производителите на базови превозни средства докладват на Комисията следните данни за всяко некомплектувано или напълно комплектувано базово превозно средство, подложено на многоетапно одобрение на типа и продадено от тях в Съюза през предходната календарна година:

а)

идентификационен номер на превозното средство;

б)

идентификатор на фамилията за интерполация;

в)

специфични емисии на CO2 на базовото превозно средство;

г)

челна площ (посочете приложимия вариант);

д)

съпротивление при търкаляне на базовото превозно средство

е)

маса от наблюдението;

ж)

маса в готовност за движение на базовото превозно средство;

з)

представителна маса за товара на превозното средство, както е определена в точка 1а.1 от настоящото приложение.“

в)

точка 2 се заменя със следното:

„Подробните данни, посочени в точка 1, се вземат от сертификата за съответствие или трябва да бъдат съвместими със сертификата за съответствие, издаден от производителя на съответното леко търговско превозно средство. Останалите данни се вземат от документацията за одобрение на типа или от информацията, докладвана от производителя на базовото превозно средство съгласно точка 1в. Държавите членки въвеждат необходимите мерки за осигуряване на подходяща точност на процедурата за наблюдение. Когато в сертификата за съответствие са посочени минималната и максималната маса на дадено леко търговско превозно средство, за целите на настоящия регламент държавите членки използват само максималната маса. В случая на автомобили, задвижвани с два вида гориво (бензин/газ), в чиито сертификати за съответствие са посочени стойностите на специфичните емисии на CО2 за двата вида гориво, държавите членки използват само стойността, измерена за газ.“


18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/987 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията (2) от държавите членки, а също и от производителите, се изисква да докладват определени данни за регистрацията на новите леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011.

(2)

Новата регулаторна процедура за изпитване за измерването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на лекотоварни превозни средства — Хармонизираната в глобален мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), определена в Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията (3), ще замени, считано от 1 септември 2019 г., Новия европейски пътен цикъл (NEDC), определен в Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (4). Тази промяна ще засегне и методиката за определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозни средства от категория N1, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес (наричани по-нататък „превозни средства с многоетапно одобрение на типа“).

(3)

Съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 специфичните емисии на CO2 на превозно средство с многоетапно одобрение на типа следва да бъдат разпределени на производителя на базовото превозно средство. С цел да се даде възможност на производителя на базовото превозно средство да планира ефективно и с достатъчна сигурност съответствието си с целите за специфичните емисии на CO2, методиката гарантира, че емисиите на CO2 и масата, разпределени на този производител, са известни в момента на производството и продажбата на базовото превозно средство, а не едва в момента, в който крайният производител пуска напълно комплектувано превозно средство на пазара.

(4)

Производителят на базовото превозно средство следва да докладва на Комисията входящите стойности, използвани за изчисляването с интерполиране, посочено в част А, точка 1а.1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, както и стойностите на емисиите на CO2 и на масата на некомплектуваното базово превозно средство. Тези стойности следва да се използват за изчисляване на средните специфични емисии на производителя на базовото превозно средство и на неговата цел за специфичните емисии.

(5)

Производителите на некомплектувани базови превозни средства, които са били продадени през предходната календарна година за целите на комплектуване от производител от втори етап следва да представят данните, описани в приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, в хранилището за стопански данни на Европейската агенция за околната среда.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 се добавят следните параграфи 3 и 4:

„3.   За целите на изчисляване на предварителната цел за специфичните емисии и предварителните средни специфични емисии на CO2, както и за целите на проверката на входящите стойности, използвани съгласно част А, точка 1а.1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, производителите трябва да представят на Комисията, посредством електронно предаване на данни в централното хранилище за данни, управлявано от Европейската агенция за околната среда, данните за всички базови превозни средства, подлежащи на многоетапно одобрение на типа, които са продали през предходната календарна година в Съюза, както е посочено в част А, точка 1в от приложение II към същия регламент.

Данните се изпращат чрез електронен обмен в хранилището за данни, управлявано от Европейската агенция за околната среда.

4.   Когато производителите не представят подробните данни, посочени в параграф 3, предварителната цел за специфичните емисии и предварителната средна стойност на специфичните емисии се изчисляват на базата на подробните данни, представени от държавите членки.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 29 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията от 3 април 2012 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 98, 4.4.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).


18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/988 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2019 година

за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 1, букви а), г), д), з), и) и й), член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията (2) съдържа грешка по отношение на границата на специфична миграция, определена в приложение I, точка 1, таблица 1, ред 1052.

(2)

Поради това текстът на Регламент (ЕС) № 10/2011 на френски език следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(не засяга българската версия)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).


18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/989 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2019 година

за неподновяване на одобрението на активното вещество хлорпрофам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2004/20/ЕО на Комисията (2) хлорпрофам бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество хлорпрофам, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 юли 2019 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на хлорпрофам.

(5)

Работна група, съставена от представители на трима заявители, представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(6)

Държавата членка докладчик изготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 29 април 2016 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Той също така направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 18 юни 2017 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) за това дали може да се очаква хлорпрофам да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът стигна до заключението, че окончателната оценка на риска за потребителите чрез прием с храната не може да бъде извършена поради редица пропуски и несигурности, установени за видовете употреба при хранителни култури. Въпреки това във връзка с резултатите от индикативната оценка на риска за потребителите беше установена проблемна за хлорпрофам област, тъй като бяха установени остри и хронични рискове от приема с храна за потребителите както за хлорпрофам, така и за главния му метаболит 3-хлороанилин. Освен това Органът заключи, че е необходима допълнителна научна оценка на потенциалните свойства на хлорпрофам, нарушаващи функциите на ендокринната система, и че оценката на риска за употреба на полето по отношение на неприцелните членестоноги не може да бъде финализирана.

(9)

Комисията прикани заявителите да представят своите коментари относно заключението на Органа, а в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 — и относно проекта на доклада за подновяване. Заявителите представиха своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(10)

Независимо от изложените от заявителите аргументи обаче не бе възможно да бъдат отхвърлени опасенията по отношение на активното вещество.

(11)

На 23 януари 2019 г. един от членовете на работната група, която представи заявлението за подновяване на одобрението на хлорпрофам, уведоми Комисията, че е решил да оттегли подкрепата си за представителната употреба на хлорпрофам за потискане на прорастването на картофите. На 19 март 2019 г. работната група уведоми Комисията, че е оттеглила подкрепата си за всички представителни видове употреба, освен за неядивни култури, напр. цветни луковици.

(12)

Следователно при един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита не беше установено, че посочените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобрение са изпълнени. Поради това, в съответствие с член 20, параграф 1, буква б) от посочения регламент, е целесъобразно да не се подновява одобрението на активното вещество хлорпрофам.

(13)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(14)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време да отнемат разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи хлорпрофам.

(15)

За продуктите за растителна защита, съдържащи хлорпрофам, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече най-късно на 8 октомври 2020 г.

(16)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/917 на Комисията (7) срокът на одобрението на хлорпрофам бе удължен до 31 юли 2019 г., за да се даде възможност процедурата по подновяването да приключи, преди срокът на одобрението да изтече. Тъй като обаче решението е взето преди изтичането на този удължен срок, настоящият регламент следва да започне да се прилага възможно най-бързо.

(17)

Настоящият регламент не възпрепятства подаването на ново заявление за одобрение на хлорпрофам в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(18)

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше счетено за необходимо изготвянето на акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неподновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество хлорпрофам не се подновява.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред № 78 относно хлорпрофам се заличава.

Член 3

Преходни мерки

Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи хлорпрофам като активно вещество, не по-късно от 8 януари 2020 г.

Член 4

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 8 октомври 2020 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2004/20/ЕО на Комисията от 2 март 2004 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на хлорпрофам като активно вещество (ОВ L 70, 9.3.2004 г., стр. 32).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2017 г. Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество хлорпрофам като пестицид. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017; 15(7):4903, 29 стр. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/917 на Комисията от 27 юни 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, карвон, хлорпрофам, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, дикват, етефон, етопрофос, етоксазол, фамоксадон, фенамидон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, Gliocladium catenulatum щам J1446, изоксафлутол, металаксил-m, мeтиокарб, метоксифенозид, метрибузин, милбемектин, оксасулфурон, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, пиметрозин и s-метолахлор. (ОВ L 163, 28.6.2018 г., стр. 13).


ДИРЕКТИВИ

18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/14


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/990 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2019 година

за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (1), и по-специално член 2, параграф 2 от нея,

като взе предвид Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (2), и по-специално член 1, параграф 3 и член 22 от нея,

като взе предвид Директива 93/61/ЕИО на Комисията от 2 юли 1993 г. относно установяване на таблиците за условията, на които следва да отговаря зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, различен от семена, съгласно Директива 92/33/ЕИО на Съвета (3), и по-специално член 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО попадащите в приложното им поле видове са включени в таблица с две колони, като в едната се изброяват научните наименования на видовете, а в другата — едно или няколко общоприети наименования за всеки вид.

(2)

Някои сортове зеленчукови видове принадлежат към видовете, изброени към научните им наименования, но не и към сортовете, описани от общоприетите наименования. Поради това следва да се посочи дали даден сорт попада в приложното поле на директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО.

(3)

Тази спецификация следва да вземе предвид факта, че докато някои сортове от определени различни растителни видове се търгуват в целия Съюз, други имат национално или регионално ограничени пазари. Следователно не е целесъобразно да се обхванат всички сортове на тези зеленчукови видове. Поради това следва да се уточни, че за някои видове трябва да се обхванат всички сортове, докато за други — само определени сортове.

(4)

С International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP) беше въведена официалната категория „група“ за класифициране на сортовете култивирани видове. Категорията „група“ е подходящ инструмент за определяне на сортовете, принадлежащи към определен вид, които попадат в приложното поле на директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО.

(5)

За да се уточни дали са обхванати всички сортове на даден зеленчуков вид или само определени групи, следва да бъдат изменени таблиците с видове в директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО. Съответните ботанически наименования на зеленчукови видове и наименованията на групите, принадлежащи към тях, следва да бъдат представени в йерархичен вид, за да се отстрани евентуално двусмислие по отношение на обхвата на сортовете на съответните видове.

(6)

Използването на междувидова хибридизация и вътрешновидова хибридизация на сортове може да доведе до сортове зеленчукови видове, които не са включени в нито един установен вид или група. За да се включат тези видове сортове в обхвата на Директива 2002/55/ЕО, списъкът на видовете следва да включва хибриди между видове и групи, посочени в списъка в член 2, параграф 1, буква б) от същата директива.

(7)

Групите, съдържащи се в списъка в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО, следва също така да бъдат отразени, когато е подходящо, в списъците в приложение II, точка 3, буква а) и в приложение III, точка 2 от същата директива.

(8)

Поради това директиви 2002/55/ЕО, 2008/72/ЕО и 93/61/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Освен това с Директива 93/61/ЕИО се прилага член 4 от Директива 92/33/ЕИО на Съвета (4), който е отменен и заменен с член 4 от Директива 2008/72/ЕО на Съвета. В приложението към Директива 93/61/ЕИО е установена таблица, в която са посочени условията, които трябва да изпълнява зеленчуковият посадъчен материал, и в която са изброени видовете, както и вредните организми, които могат да повлияят върху качеството им.

(10)

Ботаническите наименования на някои видове в Директива 93/61/ЕИО следва да бъдат актуализирани в съответствие с развитието на научните познания, като част от актуализацията на съответната таблица.

(11)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения в Директива 2002/55/ЕО

Директива 2002/55/ЕО се изменя в съответствие с част А от приложението към настоящата директива.

Член 2

Изменения в Директива 2008/72/ЕО

Приложение II към Директива 2008/72/ЕО се заменя с текста в част Б от приложението към настоящата директива.

Член 3

Изменения в Директива 93/61/ЕИО

Приложението към Директива 93/61/ЕИО се изменя в съответствие с част В от приложението към настоящата директива.

Член 4

Транспониране

До 30 юни 2020 г. държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2020 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 250, 7.10.1993 г., стр. 19.

(4)  Директива 92/33/ЕИО на Съвета от 28 април 1992 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Директива 2002/55/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

 

Allium cepa L.

Лукова групa (Лук, шалот)

Сборна група (Шалот)

 

Allium fistulosum L. (Японски лук или уелски лук)

всички сортове

 

Allium porrum L. (Праз)

всички сортове

 

Allium sativum L. (Чесън)

всички сортове

 

Allium schoenoprasum L. (Сибирски лук/лук резанец/салатен лук)

всички сортове

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Кервел

всички сортове

 

Apium graveolens L.

Група „Целина“

Група „Кореновидна целина“

 

Asparagus officinalis L. (Аспержи)

всички сортове

 

Beta vulgaris L.

Група „Градинско цвекло“ (салатно цвекло, в това число Cheltenham)

Група „Листно цвекло“ (листно цвекло или манголд)

 

Brassica oleracea L.

Група „Кейл“

Група „Цветно зеле“

Група Capitata (Червено главесто зеле и бяло главесто зеле)

Група „Брюкселско зеле“

Група „Алабаш“

Група „Савойско зеле“

Група „Броколи“ („Калабрезе“ и броколини)

Група „Тосканско черно зеле“

Група Tronchuda (португалско зеле)

 

Brassica rapa L.

Група „Китайско зеле“

Група „Зеленчукова ряпа“

 

Capsicum annuum L. (Чили или пипер)

всички сортове

 

Cichorium endivia L. (Ендивия)

всички сортове

 

Cichorium intybus L.

Група „Обикновена цикория“

Група „Листна цикория“ (Широколистна цикория или италианска цикория)

Група „Индустриална (коренова) цикория“

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Диня)

всички сортове

 

Cucumis melo L. (Пъпеш)

всички сортове

 

Cucumis sativus L.

Група „Краставици“

Група „Корнишони“

 

Cucurbita maxima Duchesne (Тиква обикновена)

всички сортове

 

Cucurbita pepo L. (Тиквичка, в т.ч. узрели тикви и бели патисони, или Тиквичка, в т.ч. неузрели бели патисони)

всички сортове

 

Cynara cardunculus L.

Група „Артишок“

Група „Кардун“

 

Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови)

всички сортове

 

Foeniculum vulgare Mill. (Резене)

Група Azoricum

 

Lactuca sativa L. (Салата)

всички сортове

 

Solanum lycopersicum L. (Домати)

всички сортове

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Група „Листен магданоз“

Група „Коренов магданоз“

 

Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул)

всички сортове

 

Phaseolus vulgaris L.

Група „Фасул пешак“

Група „Фасул вейков“

 

Pisum sativum L.

Група „Кръгъл градински грах“

Група „Набръчкан градински грах“

Група „Захарен градински грах“

 

Raphanus sativus L.

Група „Репички“

Група „Черни репички“

 

Rheum rhabarbarum L. (Ревен)

всички сортове

 

Scorzonera hispanica L. (Кокеш или черен корен)

всички сортове

 

Solanum melongena L. (Патладжан или син домат)

всички сортове

 

Spinacia oleracea L. (Спанак)

всички сортове

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата

всички сортове

 

Vicia faba L. (Бакла)

всички сортове

 

Zea mays L.

Група „Захарна царевица“

Група „Пуклива царевица“

Всички гореизброени хибриди на видове и групи.“

2)

в първата колона на таблицата в точка 3, буква а) от приложение II вписванията между „Asparagus officinalis“ и „Cichorium endivia“ се заменят със следното:

 

Beta vulgaris (група „Градинско цвекло“)

 

Beta vulgaris (различни от „Градинско цвекло“)

 

Brassica oleracea (група „Цветно целе“)

 

Brassica oleracea (различни от група „Цветно зеле“)

 

Brassica rapa (група „Китайско зеле“)

 

Brassica rapa (група „Зеленчукова ряпа“)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (група „Обикновена цикория“, група „Листна цикория“)

 

Cichorium intybus (група „Индустриална (коренова) цикория“)“.

3)

в първата колона на таблицата в точка 2 от приложение III, вписванията между „Capsicum annuum“ и „Cichorium endivia“ се заменят със следното:

 

Cichorium intybus (група „Обикновена цикория“, група „Листна цикория“)

 

Cichorium intybus (група „Индустриална (коренова) цикория“)“.

ЧАСТ Б

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на родовете и видовете, посочени в член 1, параграф 2

Allium cepa L.

Лукова група (Лук, шалот)

Сборна група (Шалот)

Allium fistulosum L.(Японски лук или уелски лук)

всички сортове

Allium porrum L. (Праз)

всички сортове

Allium sativum L. (Чесън)

всички сортове

Allium schoenoprasum L. (Сибирски лук/лук резанец/салатен лук)

всички сортове

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Кервел

всички сортове

Apium graveolens L.

Група „Целина“

Група „Кореновидна целина“

Asparagus officinalis L. (Аспержи)

всички сортове

Beta vulgaris L.

Група „Градинско цвекло“ (салатно цвекло, в това число Cheltenham)

Група „Листно цвекло“ (листно цвекло или манголд)

Brassica oleracea L.

Група „Кейл“

Група „Цветно зеле“

Група Capitata (Червено главесто зеле и бяло главесто зеле)

Група „Брюкселско зеле“

Група „Алабаш“

Група „Савойско зеле“

Група „Броколи“ („Калабрезе“ и броколини)

Група „Тосканско черно зеле“

Група Tronchuda (португалско зеле)

Brassica rapa L.

Група „Китайско зеле“

Група „Зеленчукова ряпа“

Capsicum annuum L. (Чили или пипер)

всички сортове

Cichorium endivia L. (Ендивия)

всички сортове

Cichorium intybus L.

Група „Обикновена цикория“

Група „Листна цикория“ (Широколистна цикория или италианска цикория)

Група „Индустриална (коренова) цикория“

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Диня)

всички сортове

Cucumis melo L. (Пъпеш)

всички сортове

Cucumis sativus L.

Група „Краставици“

Група „Корнишони“

Cucurbita maxima Duchesne (Тиква обикновена)

всички сортове

(Тиквички, в т.ч. узрели тиквички и бели патисони, или Тиквички, в т.ч. неузрели бели патисони)

всички сортове

Cynara cardunculus L.

Група „Артишок“

Група „Кардун“

Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови)

всички сортове

Foeniculum vulgare Mill. (Резене)

Група Azoricum

Lactuca sativa L. (Салата)

всички сортове

Solanum lycopersicum L. (Домати)

всички сортове

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Група „Листен магданоз“

Група „Коренов магданоз“

Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул)

всички сортове

Phaseolus vulgaris L.

Група „Фасул пешак“

Група „Фасул вейков“

Pisum sativum L.

Група „Кръгъл градински грах“

Група „Набръчкан градински грах“

Група „Захарен градински грах“

Raphanus sativus L.

Група „Репички“

Група „Черни репички“

Rheum rhabarbarum L. (Ревен)

всички сортове

Scorzonera hispanica L. (Кокеш или черен корен)

всички сортове

Solanum melongena L. (Патладжан или син домат)

всички сортове

Spinacia oleracea L. (Спанак)

всички сортове

Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата

всички сортове

Vicia faba L. (Бакла)

всички сортове

Zea mays L.

Група „Захарна царевица“

Група „Пуклива царевица“

ЧАСТ В

В приложението към Директива 93/61/ЕИО колоната „Род или вид“ се изменя, както следва:

а)

думите „Allium ascalonicum“ се заменят с думите „Allium cepa — сборна група“;

б)

думите „Allium cepa“ се заменят с думите „Allium cepa — Лукова група“;

в)

думите „Brassica pekinensis“ се заменят с думите „Brassica rapa – група Китайско зеле“;

г)

думите „Lycopersicon lycopersicum“ се заменят с думите „Solanum lycopersicum“.


РЕШЕНИЯ

18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/23


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/991 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 16 януари 2019 година

относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Службата (1),

като взе предвид декларацията за достоверност (2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8–0087/2018),

като взе предвид своето решение от 18 април 2018 г. (3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година, както и отговора на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

като взе предвид своето решение от 24 октомври 2018 г. (4), с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година,

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (5), и по-специално член 208 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (6), и по-специално член 36 от него,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7), и по-специално член 108 от него,

като взе предвид член 94 от своя Правилник за дейността и член 5, параграф 2, буква а), втора алинея от приложение IV към него,

1.   

одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година;

2.   

възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

За Европейския парламент

Antonio TAJANI

За Съвета

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  ОВ L 248, 3.10.2018 г., стр. 195.

(4)  ОВ L 331, 28.12.2018 г., стр. 213.

(5)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/24


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/992 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 4 юни 2019 година

за назначаване на ръководителя на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 7 от Решение 2014/486/ОВППС на Съвета Комитетът по политика и сигурност (КПС) е оправомощен в съответствие с член 38 от Договора да взема необходимите решения с цел упражняване на политическия контрол и стратегическото ръководство на EUAM Ukraine, включително по-специално решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

На 25 октомври 2018 г. КПС прие Решение (ОВППС) 2018/1662 (2) за удължаване на мандата на г-н Kęstutis LANČINSKAS като ръководител на мисията EUAM Ukraine за периода от 1 декември 2018 г. до 31 май 2019 г.

(3)

На 13 май 2019 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2019/761 (3) за удължаване на мандата на мисията EUAM Ukraine до 31 май 2021 г.

(4)

На 27 май 2019 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи г-н Antti HARTIKAINEN да бъде назначен за ръководител на мисията EUAM Ukraine,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Antti HARTIKAINEN се назначава за ръководител на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 юни 2019 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42.

(2)  Решение (ОВППС) 2018/1662 на Комитета по политика и сигурност от 25 октомври 2018 г. за удължаване на мандата на ръководителя на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2018) (ОВ L 278, 8.11.2018 г., стр. 18).

(3)  Решение (ОВППС) 2019/761 на Съвета от 13 май 2019 г. за изменение на Решение 2014/486/ОВППС на Съвета относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 16).


18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/25


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/993 НА СЪВЕТА

от 17 юни 2019 година

за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1006 за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/1006 (1) за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви.

(2)

В резултат на извършения преглед на Решение (ОВППС) 2018/1006 по отношение на неговите цели и с оглед на настоящото положение в Република Малдиви Съветът реши да отмени наложените ограничителни мерки.

(3)

Поради това Решение (ОВППС) 2018/1006 следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение (ОВППС) 2018/1006 се отменя.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 17 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2018/1006 на Съвета от 16 юли 2018 г. за ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви (ОВ L 180, 17.7.2018 г., стр. 24).


18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/994 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2019 година

за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 14, параграф 5 от него,

след консултация с Постоянния комитет по биоцидите,

като има предвид, че:

(1)

Активното вещество етофенпрокс е включено в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за употреба в биоциди от продуктов тип 8 и в съответствие с член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се счита за одобрено съгласно посочения регламент, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към посочената директива.

(2)

Одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 изтича на 31 януари 2020 г. На 27 юли 2018 г. бе подадено заявление в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за подновяване на одобрението на етофенпрокс.

(3)

На 19 декември 2018 г. оценяващият компетентен орган на Австрия уведоми Комисията за своето решение съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, че е необходима пълна оценка на заявлението. В съответствие с член 8, параграф 1 от същия регламент оценяващият компетентен орган трябва да извърши пълна оценка на заявлението в рамките на 365 дни след неговото валидиране.

(4)

Съгласно член 8, параграф 2 от посочения регламент оценяващият компетентен орган може да изиска, когато е уместно, заявителят да предостави достатъчно данни за извършването на оценката. В такъв случай 365-дневният срок временно спира да тече за не повече от общо 180 дни, освен ако е оправдан по-дълъг период на спиране поради естеството на изисканите данни или поради изключителни обстоятелства.

(5)

Съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 в рамките на 270 дни след получаване на препоръката на оценяващия компетентен орган Европейската агенция по химикали („Агенцията“) трябва да изготви становище относно подновяването на одобрението на активното вещество и да го представи пред Комисията.

(6)

От изложеното по-горе става ясно, че поради причини извън контрола на заявителя има вероятност срокът на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 да изтече, преди да бъде взето решение относно подновяването му. Поради това е целесъобразно да се отложи датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 за срок, който ще бъде достатъчно дълъг, за да даде възможност за разглеждане на заявлението. Като се имат предвид сроковете, необходими за оценката от оценяващия компетентен орган и за изготвянето и представянето на становище от Агенцията, е целесъобразно датата на изтичане на срока на одобрението да бъде отложена за 31 октомври 2022 г.

(7)

Освен по отношение на датата на изтичане на срока на одобрението, етофенпрокс продължава да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 8, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към Директива 98/8/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 се отлага за 31 октомври 2022 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/995 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2019 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (1), и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 от корабособствениците се изисква да гарантират, че предназначените за рециклиране кораби се рециклират само в съоръжения за рециклиране на кораби, включени в европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби, публикуван в съответствие с член 16 от посочения регламент.

(2)

Европейскят списък е определен в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 на Комисията (2).

(3)

Дания уведоми Комисията, че две съоръжения за рециклиране на кораби (3), разположени на нейната територия, са получили разрешение от компетентния орган в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 1257/2013. Дания представи на Комисията цялата информация относно въпросните съоръжения, за да бъдат включени в европейския списък. Поради това европейският списък следва да бъде актуализиран, за да бъдат включени посочените съоръжения.

(4)

След включването на Регламент (ЕС) № 1257/2013 в Споразумението за Европейското икономическо пространство (4), Норвегия уведоми Комисията, че пет съоръжения за рециклиране на кораби (5), разположени на нейна територия, са получили разрешение от компетентния орган в съответствие с член 14 от същия регламент. Норвегия предостави на Комисията цялата информация относно въпросните съоръжения, за да бъдат включени в европейския списък. Поради това европейският списък следва да бъде актуализиран, за да бъдат включени посочените съоръжения.

(5)

Комисията получи заявление в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 за включване в европейския списък на едно съоръжение за рециклиране на кораби (6), разположено в Турция. След като направи оценка на информацията и подкрепящите доказателства, представени или събрани в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1257/2013, Комисията смята, че съоръжението отговаря на установените в член 13 от същия регламент изисквания за извършване на рециклиране на кораби и за включването му в европейския списък. Поради това европейският списък следва да бъде актуализиран, за да бъде включено посоченото съоръжение.

(6)

Освен това, необходимо е да се коригира грешка във връзка с информация по отношение на член 16, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1257/2013, включена в европейския списък за съоръженията за рециклиране, разположени във Финландия.

(7)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 25 от Регламент (ЕС) № 1257/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 на Комисията от 19 декември 2016 г. за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби (ОВ L 345, 20.12.2016 г., стр. 119).

(3)  „FAYARD A/S“ и „Stena Recycling A/S“

(4)  Решение на съвместния комитет на ЕИП № 257/2018 от 5 декември 2018 г. за изменение на приложение XIII (Транспорт) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за Европейското икономическо пространство (все още непубликувано в Официален вестник).

(5)  „AF Offshore Decom“, „Green Yard AS“, „Kvaerner AS (Stord)“, „Lutelandet Industrihamn“ и „Norscrap West AS“.

(6)  „Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic Ltd. Sti.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА КОРАБИ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 16 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2013

ЧАСТ А

Съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в държава членка

Наименование на съоръжението

Метод на рециклиране

Тип и размер на корабите, които могат да бъдат рециклирани

Ограничения и условия, съгласно които съоръжението за рециклиране на кораби извършва дейност, включително по отношение на управлението на опасни отпадъци

Подробности за изричната или мълчаливата процедура за одобряването на плана за рециклиране на кораба от страна на компетентния орган (1)

Максимален годишен обем на рециклиране на кораби, изчислен като сумата от тонажа на корабите (изразен като LDT), рециклирани през дадена година в това съоръжение (2)

Дата на изтичане на включването в европейския списък (3)

БЕЛГИЯ

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Белгия

Телефон: +32(0)9/251 25 21

Електронна поща: peter.wyntin@galloo.com

На корабно място (мокър док), на наклонено дъно

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 265 метра

 

Ширина: 37 метра

 

Газене: 12,5 метра

 

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 30 дни

34 000  (4)

31 март 2020 г.

ДАНИЯ

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Дания

www.fayard.dk

Телефон: +45 759 2 0000

Електронна поща: fayard@fayard.dk

Демонтиране н рециклиране в сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 415 метра

 

Ширина: 90 метра

 

Газене: 7,8 метра

Съоръжението за рециклиране на кораби е регламентирано в съответствие с приложимото законодателство и с условията, посочени в екологичното разрешително от 7 ноември 2018 г., издадено от община Kerteminde. Екологично разрешително включва условията за работно време, специалните условия на експлоатация, обработка и складиране на отпадъци и също така включва условие, че дейността се извършва задължително в сух док.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

0 (5)

7 ноември 2023 г.

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12—16

8500 Grenaa

Дания

www.fornaes.dk

Телефон: +45 86326393

Електронна поща: recycling@fornaes.dk

Демонтаж на кей и последващо нарязване върху водонепроницаема основа с ефективна дренажна система

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 150 метра

 

Ширина: 25 метра

 

Газене: 6 метра

 

БТ: 10 000

Община Norddjurs има право да предоставя права за опасни отпадъци за екологично одобрени приемни съоръжения.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

30 000  (6)

30 юни 2021 г.

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Дания

Уебсайт: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

Електронна поща: kim@mars-eu.dk

Разглобяване и газокислородно рязане, след като обектът за демонтаж е поставен в хелинг.

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 290 метра

 

Ширина: 90 метра

 

Газене: 14 метра

Условията, съгласно които се извършва дейността на съоръжението за рециклиране на кораби, са определени в екологично разрешително от 9 март 2018 г., издадено от община Frederikshavn

Община Frederikshavn има право да изпраща опасни отпадъци на екологично одобрени приемни съоръжения, както е посочено в екологичното разрешително за съоръжението за рециклиране на кораби.

Съоръжението няма право да съхранява опасни отпадъци за повече от една година.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

0 (7)

23 август 2023 г.

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Дания

www.smedegaarden.net

Демонтаж на кей и последващо нарязване върху водонепроницаема основа с ефективна дренажна система

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 170 метра

 

Ширина: 40 метра

 

Газене: 7,5 метра

 

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни

20 000  (8)

15 септември 2021 г.

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

ДАНИЯ

Телефон: +45 20699190

Уебсайт: https://www.stenarecycling.dk/

Електронна поща: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Разглобяване и газокислородно рязане след като обектът за демонтаж е поставен в затворено недостъпно за наводняване пространство с водонепроницаем под и ефективни системи за отводняване

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 40 метра Ширина: 40 метраГазене: 10 метра

Условията, съгласно които се извършва дейността на съоръжението за рециклиране на кораби, са определени в екологично разрешително от 5 октомври 2017 г., издадено от община Esbjerg

Общината на Esbjerg има право да изпраща опасни отпадъци на екологично одобрени приемни съоръжения, както е посочено в екологичното разрешително за съоръжението за рециклиране на кораби.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни

0 (9)

7 февруари 2024 г.

ЕСТОНИЯ

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia

Телефон: +372 610 2933

Факс: +372 610 2444

Електронна поща: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

На вода на кея и в плаващ док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 197 метра

 

Ширина: 32 метра

 

Газене: 9,6 метра

 

БТ: 28 000

Разрешително за отпадъци № L.JÄ/327249. Лиценз за управление на опасни отпадъци № 0222. Правилник на пристанище Vene-Balti, наръчник за рециклиране на кораби MSR-Refonda. Система за управление на околната среда, екологично разрешително за управление на отпадъци 4.4.6-1-13.

Съоръжението може да рециклира само опасните материали, за които е лицензирано.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 30 дни.

21 852  (10)

15 февруари 2021 г.

ИСПАНИЯ

DDR VESSELS XXI, S.L.

Пристанище „El Musel“

Gijon

Испания

Телефон: +34 630 14 44 16

Електронна поща: abarredo@ddr-vessels.com

Демонтажна рампа

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013, с изключение на кораби с ядрени енергийни устройства.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 169,9 метра

(Кораби над този размер, които не могат да бъдат накланяни или не се поддават на отрицателно движение по рампата, могат да бъдат приемани в зависимост от резултатите от подробното проучване на осъществимостта)

Ограниченията са включени в комплексното екологично разрешително.

Изрично одобрение от капитаните на пристанището, където е разположено съоръжението.

0 (11)

28 юли 2020 г.

ФРАНЦИЯ

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Телефон: (+ 33) (0)7 69 79 12 80

Електронна поща: patrick@demonaval-recycling.fr

На корабно място, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба (сух док):

 

Дължина: 140 метра

 

Ширина: 25 метра

 

Дълбочина: 5 метра

Екологичните ограничения са определени в разрешението на префекта.

Изрично одобрение — компетентният орган за решението за одобрение е министърът на околната среда.

0 (12)

11 декември 2022 г.

GARDET & DE BEZENAC Recycling/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Франция

Телефон: +33(0)2 35 95 16 34

Електронна поща: infos@gardet-bezenac.com

Плаващи и на хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 150 метра

 

Ширина: 18 метра

 

LDT: 7 000

Екологичните ограничения са определени в разрешението на префекта.

Изрично одобрение — компетентният орган за решението за одобрение е министърът на околната среда.

16 000  (13)

30 декември 2021 г.

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Франция

Телефон: +33(0)5 56 90 58 00

Електронна поща: maintenance@bordeaux-port.fr

На корабно място, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба (сух док):

 

Дължина: 240 метра

 

Ширина: 37 метра

 

Дълбочина: 17 метра

Екологичните ограничения са определени в разрешението на префекта.

Изрично одобрение — компетентният орган за решението за одобрение е министърът на околната среда.

18 000  (14)

21 октомври 2021 г.

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau

Франция

Телефон: +33(0)2 98 01 11 06

Електронна поща: navaleo@navaleo.fr

На корабно място, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба (сух док):

 

Дължина: 225 метра

 

Ширина: 34 метра

 

Дълбочина: 27 метра

Екологичните ограничения са определени в разрешението на префекта.

Изрично одобрение — компетентният орган за решението за одобрение е министърът на околната среда.

5 500  (15)

24 май 2021 г.

ИТАЛИЯ

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Италия

Телефон:+39 (0)10 251561

Електронна поща: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

На корабно място, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 350 метра

 

Ширина: 75 метра

 

Потапяне: 16 метра

 

БТ: 130 000

Ограниченията са включени в комплексното екологично разрешително.

Съоръжението разполага с план на съоръжението за рециклиране на кораби, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Изрично одобрение

38 564  (16)

06 юни 2023 г.

ЛАТВИЯ

A/S „Tosmares kuģubūvētava“

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402

Латвия

Телефон: +371 63401919

Електронна поща: shipyard@tosmare.lv

Демонтаж на кораби (мокър док и сух док)

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 165 метра

 

Ширина: 22 m

 

Дълбочина: 7 метра

 

DWT:14 000

 

БТ: 200 — 12 000

 

Тегло: 100 — 5 000 тона

 

LDT: 100 — 5 000

Вж. национално разрешително № LI10IB0024.

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни.

0 (17)

11 юни 2020 г.

ЛИТВА

UAB APK

Minijos 180 (док 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Литва

Телефон: +370 (46) 365776

Факс: +370 (46) 365776

Електронна поща: uab.apk@gmail.com

На корабно място (мокър док)

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 130 метра

 

Ширина: 35 метра

 

Дълбочина: 10 метра

 

БТ: 3 500

Вж. национално разрешително № TL-KL.1-15/2015

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни.

1 500  (18)

17 март 2020 г.

UAB Armar

Minijos 180 (докове 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda,

Литва

Телефон: +370 685 32607

Електронна поща: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

На корабно място (мокър док)

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба (док 127 A):

 

Дължина: 80 метра

 

Ширина: 16 метра

 

Дълбочина: 6 метра

 

БТ: 1 500

Максимални размери на кораба (корабно място 131 A):

 

Дължина: 80 метра

 

Ширина: 16 метра

 

Дълбочина: 5 метра

 

БТ: 1 500

Вж. национално разрешително № TL-KL.1-16/2015 (корабно място 127А)

Вж. национално разрешително № TL-KL.1-51/2017 (корабно място 131A)

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни.

3 910  (19)

17 март 2020 г.

(корабно място 127A)

19 април 2022 г.

(корабно място 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (корабни места 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Литва

Телефон: +370 (46) 483940/483891

Факс: +370 (46) 483891

Електронна поща: refonda@wsy.lt

На корабно място (мокър док)

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 230 метра

 

Ширина: 55 метра

 

Дълбочина: 14 метра

 

БТ: 70 000

Вж. национално разрешително № (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни.

20 140  (20)

21 май 2020 г.

НИДЕРЛАНДИЯ

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Нидерландия

Телефон: +31 18 123 43 53

Електронна поща: mzoethout@keppelverolme.nl

Демонтаж на кораби

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 405 метра

 

Ширина: 90 метра

 

Дълбочина: 11,6 метра

Обектът има разрешително за експлоатация; разрешителното съдържа ограничения и условия за експлоатация по екологосъобразен начин.

Изрично одобрение

52 000  (21)

21 юли 2021 г.

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 XZ s-Gravendeel

Нидерландия

Телефон: +31 78 673 60 55

Електронна поща: info@sloperij-nederland.nl

Демонтаж на кораби

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 200 метра

 

Ширина: 33 метра

 

Дълбочина: 6 метра

 

Височина: 45 метра (мостът Botlekbrug)

Началото на операциите по рециклиране е на вода, за да се направи корпусът по-лек; лебедката за издърпване на корабите на рампата е с усилие 2 000 тона.

Обектът има разрешително за експлоатация; разрешителното съдържа ограничения и условия за експлоатация по екологосъобразен начин.

Изрично одобрение

9 300  (22)

27 септември 2021 г.

НОРВЕГИЯ

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Норвегия

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Демонтаж на кей и последващо извличане на корпуса на кея.

Управление на отпадъци и нарязване върху водонепропускливи повърхности, оборудвани с ефикасна дренажна система.

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 290 метра

 

Дълбочина: 23 метра

AF е в състояние да приема полупотопяеми сондажни кули и платформи

Вж. национално разрешително № 2005.0038.T

Изрично одобрение

20 000  (23)

28 януари 2024 г.

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Норвегия

www.greenyard.no

Съоръжение за хелинг на закрито Основните демонтажни дейности трябва да бъдат извършване на закрито.

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Ширина: 25 m

 

Дължина: няма ограничения

Вж. национално разрешително № 2018.0833.T

В разрешението се определят ограничения за работата, която може да се извършва на открито с цел корабът да се подготви за работа на закрито.

Изрично одобрение

0 (24)

28 януари 2024 г.

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Норвегия

www.kvaerner.com

Мокър док и хелинг. Големите кораби ще бъде частично демонтирани на кея, докато на бъдат изтеглени на хелинга.

Всички последващи операции по демотиране се извършват на бетонови площадки с дренаж към пречиствателна станция за отпадъчни води.

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 230 m

 

Ширина: без ограничения

Kvaerner може да приема и надводни структури и обшивки, както и полупотопяеми съоръжения.

Вж. национално разрешително № 2013.0111.T

Изрично одобрение

60 000  (25)

28 януари 2024 г.

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Норвегия

www.lutelandetoffshore.com

Разглобяване край кея, извличане на брега за нарязване върху водонепропусклива повърхност с дренажна система и система за третиране на отпадъчни води.

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Всички кораби, чиито размери са обхванати от разрешителното.

Lutelandet може да приема и надводни структури и обшивки, както и полупотопяеми съоръжения.

Вж. национално разрешително

№ 2014.0646.T

Изрично одобрение

7 000  (26)

28 януари 2024 г.

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Норвегия

www.norscrap.no

Плаващ хелинг.

По избор в зависимост от степента на сложност, и освен това:

1.

Демонтаж на кей и последващо нарязване върху водонепроницаема основа с ефективна система за отвеждане на водите

2.

Сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 150 m

 

Ширина: 34 m

 

LDT: 8 000 тона с плаващ хелинг. Увеличаване въз основа на методите за рециклиране

Вж. национално разрешително № 2017.0864.T

Изрично одобрение

4 500  (27)

1 март 2024 г.

ПОРТУГАЛИЯ

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Португалия

Телефон: +351 234 378 970, +351 232 767 700

Електронна поща: info@navalria.pt

Демонтаж в сух док,

отстраняване на опасните материали и демонтаж в хоризонтална равнина и в наклонена равнина, в зависимост от големината на кораба

Номинален капацитет на хоризонталната равнина: 700 тона

 

Номинален капацитет на наклонената равнина: 900 тона

Условията, които се прилагат за дейността, са определени в спецификациите, приложени към дял AL № 5/2015/CCDRC, от 26 януари 2016 г.

Изрично одобрение

1 900  (28)

26 януари 2020 г.

ФИНЛАНДИЯ

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Финландия

Телефон: +358 2 44 511

Електронна поща: try@turkurepairyard.com

На корабно място, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 250 метра

 

Ширина: 40 метра

 

Газене: 7,9 метра

Ограниченията са включени в националното екологично разрешително.

Изрично одобрение

20 000  (29)

1 октомври 2023 г.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Обединено кралство

Телефон: +44(0)1642 806080

Електронна поща: info@ableuk.com

Демонтаж на кораби и свързана с него обработка, разрешени на сух и мокър док

Всички кораби, чиито размери са обхванати от разрешителното.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 337,5 метра

 

Ширина: 120 метра

 

Газене: 6,65 метра

Съоръжението разполага с план на съоръжението за рециклиране на кораби, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Разрешението на обекта е във вид на разрешително (референтен номер EPR/VP3296ZM), което ограничава операциите и налага условия на оператора на съоръжението.

Изрично одобрение

66 340  (30)

6 октомври 2020 г.

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Единбург

EH6 7DR

За контакти:

Телефон: +44(0)131 454 3380

Електронна поща:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Демонтаж на кораби и свързана с него обработка, разрешени на сух и мокър док

Всички кораби, които не надхвърлят 7 000 тона

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 165 метра

 

Ширина: 21 метра

 

Газене: 7,7 метра

Съоръжението разполага с план на съоръжението за рециклиране на кораби, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1257/2013. Разрешението на обекта е във вид на лиценз (референтен номер WML L 1157331), който ограничава операциите и налага условия на оператора на съоръжението.

Изрично одобрение

7 275  (31)

2 ноември 2022 г.

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Белфаст

BT3 9DU

Обединено кралство

Телефон: +44(0)2890 458456

Електронна поща: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Демонтаж на кораби и свързана с него обработка, разрешени на сух и мокър док

Всички кораби с размери, посочени в одобрения работен план.

Максимални размери на кораба:

 

Главният док (най-големият) е с размери 556 m × 93 m × 1,2 m DWT и може да приема съдове до този размер. Този най-голям сух док е с капацитет 1,2 млн. тона DWT.

Съоръжението разполага с план на съоръжението за рециклиране на кораби, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Разрешението на обекта е във вид на лиценз за управление на отпадъци (номер на разрешението LN/07/21/V2), което ограничава операциите и налага условия на оператора на съоръжението.

Изрично одобрение

13 200  (32)

3 август 2020 г.

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Суонзи

Уелс

SA1 1LY

Обединено кралство

Телефон: +44(0)1792 654592

Електронна поща: info@swanseadrydocks.com

Демонтаж на кораби и свързана с него обработка, разрешени на сух и мокър док

Всички кораби, чиито размери са обхванати от разрешителното.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 200 метра

 

Ширина: 27 метра

 

Газене: 7 метра

Обектът разполага с план на съоръжението за рециклиране на кораби, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Разрешението на обекта е във вид на разрешително (референтен номер EPR/UP3298VL), което ограничава операциите и налага условия на оператора на съоръжението.

Изрично одобрение

7 275  (33)

2 юли 2020 г.

ЧАСТ Б

Съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в трета държава

Наименование на съоръжението

Метод на рециклиране

Тип и размер на корабите, които могат да бъдат рециклирани

Ограничения и условия, съгласно които съоръжението за рециклиране на кораби извършва дейност, включително по отношение на управлението на опасни отпадъци

Подробности за изричната или мълчаливата процедура за одобряването на плана за рециклиране на кораба от страна на компетентния орган (34)

Максимален годишен обем на рециклиране на кораби, изчислен като сумата от тонажа на корабите (изразен като LDT), рециклирани през дадена година в това съоръжение (35)

Дата на изтичане на включването в европейския списък (36)

ТУРЦИЯ

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliaga

İzmir 35800

Турция

Телефон: +90 232 618 21 65

Електронна поща: info@isiksangemi.com

Метод с извличане на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: няма ограничения

 

Ширина: 75 метра

 

Газене: 17 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта, морското дело и съобщенията, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Опасните отпадъци се обработват от турската Асоциация за рециклиране на кораби (SRAT — Ship Recycling Association of Turkey), която извършва дейността си въз основа на необходимия лиценз, издаден от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране.

Мълчаливо одобрение

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, проучвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтаж на кораб. Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

91 851  (37)

7 юли 2024 г.

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga,

Izmir 35800,

Турция

Телефон: +90 232 618 2030

Електронна поща: info@leyal.com.tr

Метод с извличане на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: няма ограничения

 

Ширина: 100 метра

 

Газене: 15 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта, морското дело и съобщенията, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Опасните отпадъци се обработват от турската Асоциация за рециклиране на кораби (SRAT — Ship Recycling Association of Turkey), която извършва дейността си въз основа на необходимия лиценз, издаден от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране.

Мълчаливо одобрение

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, проучвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтаж на кораб.

Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

55 495  (38)

9 декември 2023 г.

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

Турция

Телефон: +90 232 618 2065

Електронна поща: demtas@leyal.com.tr

Метод с извличане на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: няма ограничения

 

Ширина: 63 метра

 

Газене: 15 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта, морското дело и съобщенията, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Опасните отпадъци се обработват от турската Асоциация за рециклиране на кораби (SRAT — Ship Recycling Association of Turkey), която извършва дейността си въз основа на необходимия лиценз, издаден от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране.

Мълчаливо одобрение

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, проучвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтаж на кораб.

Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

50 350  (39)

9 декември 2023 г.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Съединени американски щати

Телефон: 956-831-2299

Електронна поща: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

На корабно място (мокър док), на наклонено дъно

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

Дължина: 335 метра

 

Ширина: 48 метра

 

Газене: 9 метра

Условията, съгласно които на съоръжението е разрешено да извършва дейност, са определени в разрешителните, сертификатите и разрешенията, издавани на съоръжението от страна на Агенцията за опазване на околната среда, Комисията на щата Тексас за качеството на околната среда, Общата поземлена служба на щата Тексас и бреговата охрана на САЩ.

Със Закона за контрол на токсичните вещества на Съединените щати се забранява вносът в САЩ на кораби, плаващи под чуждестранно знаме, при които има концентрация на полихлорирани бифенили (PCB), по-висока от 50 милионни части.

Съоръжението разполага с две рампи за изтегляне за окончателно рециклиране на кораби (източна и западна рампа за изтегляне). Кораби, плаващи под знамето на държави — членки на ЕС, се рециклират изключително на източната рампа за изтегляне.

Понастоящем в законодателството на САЩ не съществува процедура, свързана с одобряването на планове за рециклиране на кораби.

120 000  (40)

9 декември 2023 г.


(1)  Както е посочено в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 относно рециклирането на кораби.

(2)  Както е посочено в третото изречение от член 32, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

(3)  Датата на изтичане на включването в европейския списък съвпада с датата на изтичане на разрешителното, дадено на съоръжението в държавата членка.

(4)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 50 000 LDT годишно.

(5)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 30 000 LDT годишно.

(6)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 50 000 LDT годишно.

(7)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 200 000 LDT годишно.

(8)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 50 000 LDT годишно.

(9)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 45 000 LDT годишно.

(10)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 15 000 LDT годишно.

(11)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 60 000 LDT годишно.

(12)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 15 000 LDT годишно.

(13)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 18 000 LDT годишно.

(14)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 23 000 LDT годишно.

(15)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 10 000 LDT годишно.

(16)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 60 000 LDT годишно.

(17)  Съгласно предоставената информация, теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 15 000 LDT годишно.

(18)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 30 000 LDT годишно.

(19)  Съгласно разрешителните на съоръжението е разрешено да рециклира до 12 000 LDT годишно (6 000 LDT на корабно място).

(20)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 45 000 LDT годишно.

(21)  Съгласно разрешителното теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 100 000 LDT годишно.

(22)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 45 000 LDT годишно.

(23)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 75 000 LDT годишно.

(24)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 30 000 LDT годишно.

(25)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 60 000 LDT годишно.

(26)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 200 000 LDT годишно.

(27)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 100 000 LDT годишно.

(28)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 5 000 LDT годишно.

(29)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 40 000 LDT годишно.

(30)  Съгласно разрешителното, на съоръжението е разрешено да рециклира до 230 000 LDT годишно.

(31)  Съгласно разрешителното, на съоръжението е разрешено да рециклира до 7 275 LDT годишно.

(32)  Съгласно разрешителното, на съоръжението е разрешено да рециклира до 300 000 LDT годишно.

(33)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 74 999 LDT годишно.

(34)  Както е посочено в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 относно рециклирането на кораби.

(35)  Както е посочено в третото изречение от член 32, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

(36)  Включването в европейския списък на съоръжение за рециклиране на кораби, разположено в трета държава, е валидно за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на съответното решение за изпълнение на Комисията, в което се предвижда включването на това съоръжение, освен ако не е посочено друго.

(37)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 120 000 LDT годишно.

(38)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 80 000 LDT годишно.

(39)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 60 000 LDT годишно.

(40)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 120 000 LDT годишно.