ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 158

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
14 юни 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2019/942 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ( 1 )

22

 

*

Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия ( 1 )

54

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС ( 1 )

125

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/941 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 юни 2019 година

за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Електроенергийният сектор в Съюза преминава през дълбока трансформация, която се характеризира с по-децентрализирани пазари с повече участници, по-голям дял на енергията от възобновяеми източници и системи с по-добра взаимна свързаност. В отговор на това Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета (5) имат за цел да усъвършенстват правната рамка, регулираща вътрешния пазар на електроенергия на Съюза, така че да се осигури оптимално функциониране на пазарите и мрежите в полза на бизнеса и на гражданите на Съюза. Настоящият регламент има за цел да допринесе за изпълнението на целите на Енергийния съюз, от който енергийната сигурност, солидарността, доверието и амбициозната политика в областта на климата са неразделна част.

(2)

Добре функциониращите пазари и системи с подобаваща междусистемна електроенергийна свързаност са най-добрата гаранция за сигурността на доставките на електрическа енергия. Дори когато пазарите и системите функционират добре и са взаимосвързани обаче, рискът от криза в електроснабдяването в резултат от природни бедствия, като например крайно тежки метеорологични условия, зловредни атаки или недостиг на гориво, никога не може да бъде изключен. Последиците от кризи в електроснабдяването често се простират извън националните граници. Дори когато такива кризи започват само в даден район, последствията от тях могат бързо да се разпространят отвъд границите. Някои извънредни обстоятелства, като например периоди на застудяване, горещи вълни или кибератаки, могат да засегнат едновременно цели региони.

(3)

В контекста на взаимосвързани пазари на електроенергия и електроенергийни системи предотвратяването и управлението на кризи не може да се счита за чисто национална задача. Потенциалът за по-ефикасни и по-евтини мерки чрез регионално сътрудничество следва да бъде използван по-добре. Необходими са обща рамка от правила и по-добре координирани процедури, за да се осигури възможност за ефективно сътрудничество между държавите членки и другите участници отвъд границите, в дух на засилена прозрачност, доверие и солидарност между държавите членки.

(4)

С Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) бяха установени необходимите мерки, които държавите членки следва да предприемат, за да се гарантира сигурността на доставките на електрическа енергия като цяло. Разпоредбите на тази директива бяха до голяма степен заместени от последващи законодателни актове, по-специално по отношение на това как трябва да се организират пазарите електроенергия, така че да се осигури наличието на достатъчен капацитет, как трябва да си сътрудничат операторите на преносни системи, за да се гарантира стабилност на системата, и по отношение осигуряването на наличие на подходяща инфраструктура. Настоящият регламент разглежда специфичния въпрос на предотвратяване и управление на кризи в електроснабдяването.

(5)

Регламенти (ЕС) 2017/1485 (7) и (ЕС) 2017/2196 (8) на Комисията представляват подробно ръководство с правила относно начина, по който операторите на преносни системи и другите съответни участници следва да действат и да си сътрудничат за обезпечаване на сигурността на системата. Тези технически правила би трябвало да осигурят ефективно справяне на експлоатационно ниво с повечето аварии в електроснабдяването. Настоящият регламент се отнася за кризи в електроснабдяването, които имат по-широк обхват и въздействие. Регламентът определя какво следва да направят държавите членки, за да предотвратят такива кризи, и какви мерки могат да предприемат в случай, че правилата за експлоатация на системата вече не са достатъчни. Дори при кризи в електроснабдяването правилата за експлоатация на системата следва да продължат да се спазват изцяло и настоящият регламент следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2196.

(6)

Настоящият регламент посочва обща рамка от правила за начина, по който да се предотвратят кризи в електроснабдяването, да се извършва подготовка за тях и да се управляват такива ситуации, да се осигури по-голяма прозрачност на етапа на подготовка и по време на криза в електроснабдяването, както и да се гарантира, че мерките се предприемат координирано и ефективно. Регламентът изисква държавите членки да си сътрудничат на регионално равнище и, когато е приложимо, двустранно, в дух на солидарност. С регламента се определя също така и рамка за ефективния мониторинг на сигурността на доставките на електрическа енергия в Съюза чрез Групата за координация в областта на електроенергетиката, създадена с решение на Комисията от 15 ноември 2012 г. (9) като форум за обмен на информация и насърчаване на сътрудничеството между държавите членки, по-специално в областта на сигурността на доставките на електрическа енергия. Сътрудничеството между държавите членки и рамката за мониторинг са предназначени за постигане на по-добра готовност за справяне с рискове при по-ниски разходи. Настоящият регламент би трябвало също така да заздрави вътрешния пазар на електроенергия чрез засилване на доверието и увереността сред държавите членки и изключване на неподходяща намеса от страна на държавите при кризи в електроснабдяването, по специално чрез избягване на неоправдано съкращаване на трансграничните потоци и на междузоновата преносна способност, като по този начин се намали рискът от отрицателни странични ефекти върху съседните държави членки.

(7)

С Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета (10) се определят общите правила за сигурността на мрежите и информационните системи, докато специфичните правила относно киберсигурността ще бъдат разработени чрез мрежов кодекс, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2019/943. Настоящият регламент допълва Директива (ЕС) 2016/1148, като осигурява това киберинцидентите да се идентифицират по подходящ начин като риск и мерките, предприети за справяне с тях, да се отразяват по съответен начин в плановете за готовност за справяне с рисковете.

(8)

В Директива 2008/114/ЕО (11) на Съвета се предвижда процедура с оглед повишаване на сигурността на означените европейски критични инфраструктури, включително някои електроенергийни инфраструктури. Заедно с настоящия регламент Директива 2008/114/ЕО допринася за създаването на всеобхватен подход към енергийната сигурност на Съюза.

(9)

В Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12) се посочват изисквания към държавите членки да извършват на всеки три години оценка на риска на национално или на съответно под-национално равнище и да разработват и уточняват своето планиране за управлението на риска от бедствия на национално или на съответно под-национално равнище. Специфичните действия за предотвратяване на рискове, готовност и планиране за справяне с рискове, посочени в настоящия регламент, следва да са в съответствие с по-широките национални оценки на риска, които се изискват съгласно Решение № 1313/2013/ЕС и отчитат множество рискове.

(10)

Отговорността за гарантиране на сигурността на доставките на електрическа енергия се носи от всяка държава членка в рамките на нейната територия, но сигурността на доставките на електрическа енергия се поделя също и между Комисията и други действащи лица от Съюза, в рамките на съответните им области на действие и правомощия. Сигурността на доставките на електрическа енергия предполага ефективно сътрудничество между държавите членки, институциите, органите, бюрата и агенциите на Съюза, както и съответните заинтересовани страни. Операторите на разпределителни системи и операторите на преносни системи изпълняват ключова роля за гарантирането на сигурна, надеждна и ефикасна електроенергийна система в съответствие с членове 31 и 40 от Директива (ЕС) 2019/944. Регулаторните органи и други имащи отношение национални органи също така изпълняват важна роля за гарантирането и мониторинга на сигурността на доставките на електрическа енергия в рамките на своите задачи, възложени съгласно член 59 от Директива (ЕС) 2019/944 Държавите членки следва да определят съществуващо или ново образувание за свой единствен компетентен държавен или регулаторен орган с цел гарантиране на прозрачно и приобщаващо участие на всички участници, ефективна подготовка и правилно изпълнение на плановете за готовност за справяне с рискове, както и улесняване на предотвратяването и последващата оценка на кризи в електроснабдяването и на обмена на информация във връзка с тях.

(11)

За общ подход спрямо предотвратяването и управлението на кризи в електроснабдяването е необходимо общо разбиране на държавите членки какво е криза в електроснабдяването. По-специално настоящият регламент следва да улесни координацията между държавите членки за целите на идентифицирането на дадена ситуация, при която съществува или непосредствено предстои да се появи потенциален риск от значителен недостиг на електрическа енергия или от невъзможност за доставяне на електрическа енергия до клиентите. Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия) и държавите членки следва съответно да определят конкретни сценарии при регионални криза в електроснабдяването и при криза в електроснабдяването на национално равнище. Този подход следва да гарантира, че са обхванати всички значими ситуации на криза, като се отчитат регионалните и националните особености, като например топологията на мрежата, електроенергийният микс, обемът на производство и на потребление и степента на гъстота на населението.

(12)

Общият подход към предотвратяването и управлението на кризи в електроснабдяването също изисква държавите членки да използват едни и същи методи и дефиниции за установяване на рисковете, свързани със сигурността на доставките на електрическа енергия, и да са в състояние ефективно да сравнят колко добре се справят в тази област те и техните съседи. В настоящия регламент се определят два индикатора за наблюдение на сигурността на доставките на електрическа енергия в Съюза: „очаквана непредоставена електрическа енергия“, изразявана в GWh за година, и „очаквано отпадане на товари“, изразено в часове за година. Тези показатели са част от оценката на адекватността на европейските ресурси, извършвана от ЕМОПС за електроенергия, както е посочено в член 23 от Регламент (ЕС) 2019/943. Групата за координация в областта на електроенергетиката следва редовно да следи сигурността на доставките на електрическа енергия въз основа на резултатите от тези индикатори. Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори („ACER“) също следва да използва тези индикатори, когато в своите годишни доклади за мониторинг на пазарите на електроенергия докладва относно постигнатото от държавите членки в областта на сигурността на доставките на електрическа енергия, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2019/942 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(13)

За да се осигури съгласуваност на оценките на риска, така че да бъде изградено доверие между държавите членки при криза в електроснабдяването, е необходим общ подход за определяне на сценариите на риска. Поради това, след консултация със съответните заинтересовани страни, ЕМОПС за електроенергия следва да разработи и актуализира обща методика за определяне на риска в сътрудничество с ACER и с Групата за координация в областта на електроенергетиката, в нейния състав само от представители на държавите членки. ЕМОПС за електроенергия следва да предложи методиката, а ACER следва да я одобри. Когато се консултира с Групата за координация в областта на електроенергетиката, ACER трябва да отчете в максимална степен становищата, изразени от Групата за координация в областта на електроенергетиката. ЕМОПС за електроенергия следва да актуализира общата методика за идентифициране на риска, когато получи нова значима информация.

(14)

Въз основа на общата методика за идентифициране на риска ЕМОПС за електроенергия следва редовно да изготвя и актуализира сценарии при регионална криза електроснабдяването и да определя най-значимите рискове за всеки регион, като например крайно тежки метеорологични условия, природни бедствия, недостиг на горива или зловредни атаки. Когато се разглежда кризисният сценарий на недостиг на газ като гориво, рискът от разстройване на доставките на газ следва да се оценява въз основа на сценариите за прекъсвания на доставките и инфраструктурата, разработени от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ) в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета (14). ЕМОПС за електроенергия следва да може да делегира на регионалните координационни центрове, създадени съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2019/943, задачи, свързани с определянето на сценарии при регионална криза в електроснабдяването. Тези делегирани задачи следва да се извършват в рамките на надзора на ЕМОПС за електроенергия. Въз основа на сценариите при регионална криза в електроснабдяването държавите членки следва да разработват и актуализират своите сценарии при криза на национално равнище, по принцип на всеки четири години. Тези сценарии следва да поставят основата за плановете за готовност за справяне с рисковете. Когато установяват рисковете на национално равнище, държавите членки следва да опишат също и всички рискове, които установяват във връзка със собствеността на инфраструктурата, имаща значение за сигурността на доставките на електрическа енергия, и всички предприети мерки за справяне с тези рискове, като например общо или специфично за сектора законодателство в областта на прединвестиционните проучвания и специалните права за определени акционери, като посочат защо според тях такива мерки са необходими и пропорционални.

(15)

Регионалният подход към определяне на сценариите на риска и разработването на превантивни, подготвителни и смекчаващи последиците мерки би трябвало да донесе значителни ползи от гледна точка на ефективността на тези мерки и оптималното използване на ресурсите. Освен това в случай на криза в електроснабдяването едновременно в няколко района един координиран и предварително съгласуван подход би гарантирал съгласувана реакция и намаляване на риска от отрицателни странични ефекти, каквито чисто националните мерки биха могли да имат в съседните държави членки. По тази причина настоящият регламент изисква държавите членки да си сътрудничат в регионален контекст.

(16)

Регионалните координационни центрове следва да изпълняват поставените им задачи от регионално значение в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/943. За да се гарантира, че те могат ефективно да изпълняват своите задачи и да действат в тясно сътрудничество със съответните национални органи с цел предотвратяване на аварии в електроснабдяването с по-широк мащаб и смекчаване на последиците от такива аварии, за регионалното сътрудничество, което се изисква съгласно този регламент, следва да се използват регионалните структури за сътрудничество на техническо равнище, а именно групите на държавите членки, които имат общ регионален координационен център. Географските региони на регионалните координационни центрове следователно са от значение за определянето на сценарии при регионална криза в електроснабдяването и оценките на риска. При все това, държавите членки следва да имат възможността да образуват подгрупи в регионите за целите на сътрудничеството по отношение на конкретни регионални мерки, или да си сътрудничат за тази цел в съществуващи форуми за регионално сътрудничество, тъй като техническата възможност за предоставяне на взаимна помощ при криза в електроснабдяването е от съществено значение. Това е така, защото не всички държави членки в един по-голям регион биха били непременно в състояние да предоставят електрическа енергия на друга държава членка в условията на криза в електроснабдяването. Следователно не е необходимо всички държави членки в даден регион да сключват регионални споразумения относно конкретни регионални мерки. Вместо това, такива споразумения следва да сключват държавите членки, които са в състояние да оказват техническа помощ помежду си.

(17)

В Регламент (ЕС) 2019/943 е предвидено да се използва обща методика за оценката на средносрочната до дългосрочна адекватност на европейските ресурси (от следващата една година до следващите десет години), за да се гарантира, че решенията на държавите членки относно възможни нужди от инвестиции се вземат по прозрачен начин и чрез общо съгласуване. Целта на оценката на адекватността на европейските ресурси е различна от целта на краткосрочните оценки за адекватност, които се използват за откриване на евентуални проблеми с адекватността в краткосрочен план, а именно сезонни перспективи (за следващите шест месеца) и оценки на адекватността на производството на електрическа енергия за от една седмица напред до поне един ден напред. Във връзка с краткосрочните оценки съществува необходимост от общ подход към начина, по който се установяват евентуални проблеми, свързани с адекватността. ЕМОПС за електроенергия следва да извършва зимни и летни оценки на адекватността, за да подготви държавите членки и операторите на преносни системи за рисковете във връзка със сигурността на доставките на електрическа енергия, които могат да възникнат в следващите шест месеца. За да подобри посочените оценки на адекватността, ЕМОПС за електроенергия следва да разработи обща вероятностна методика за тях, след като се консултира със съответните заинтересовани страни и в сътрудничество с ACER и с Групата за координация в областта на електроенергетиката в нейния състав единствено от представители на държавите членки. ЕМОПС за електроенергия следва да предложи методиката и актуализациите ѝ на ACER, като последната одобрява предложението и актуализациите към него. Когато се консултира с Групата за координация в областта на електроенергетиката, ACER трябва да вземе предвид в максимална степен становищата, изразени от Групата за координация в областта на електроенергетиката. ЕМОПС за електроенергия следва да актуализира и усъвършенства методиката при наличие на съществена нова информация. ЕМОПС за електроенергия следва да може да делегира на регионалните координационни центрове задачи, свързани със сезонни оценки на адекватността, като същевременно делегираните задачи следва да се извършват в рамките на надзора на ЕМОПС за електроенергия.

(18)

Операторите на преносни системи следва да прилагат методиката, използвана за подготовка на сезонните оценки на адекватността, когато правят всякакви други оценки на рисковете в краткосрочен план, а именно прогнози за адекватността на производството за една седмица напред или поне за един ден напред, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/1485.

(19)

За да се осигури общ подход към предотвратяването и управлението на кризи в електроснабдяването, компетентният орган на всяка държава членка изготвя план за готовност за справяне с рисковете въз основа на сценарии при регионална криза в електроснабдяването или при криза в електроснабдяването на национално равнище при кризи. Компетентните органи следва да се консултират със заинтересованите страни или представители на групи от заинтересовани страни, като например представители на производители или на техни търговски органи или на оператори на разпределителни системи, когато те са от значение за предотвратяването и справянето с кризи в електроснабдяването. За тази цел компетентните органи следва да вземат решение относно подходящите мерки за извършване на консултацията. В плановете за готовност за справяне с рискове следва да се посочват ефективни, пропорционални и недискриминационни мерки за справяне с всички определени сценарии на криза в електроснабдяването. Въздействието върху околната среда на предложените мерки по отношение на снабдяването и търсенето следва да бъде отчетено. Плановете следва да осигуряват прозрачност, особено по отношение на условията, при които могат да бъдат предприети неосновани на пазара мерки за смекчаване на кризи в електроснабдяването. Всички предвидени неосновани на пазара мерки трябва да са в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент. Плановете за готовност за справяне с рискове следва да се оповестяват публично, като същевременно се гарантира поверителността на чувствителната информация.

(20)

Плановете за готовност за справяне с рискове следва да определят национални, регионални и, когато е приложимо, двустранни мерки. Регионалните и, когато е приложимо, двустранните мерки са необходими по-специално в случай на едновременни кризи в електроснабдяването, когато е нужен координиран и предварително съгласуван подход, за да се гарантира съгласувана реакция и да намали риска от отрицателни странични ефекти. За тази цел преди приемането на плановете за готовност за справяне с рискове компетентните органи следва да се консултират с компетентните органи на съответните държави членки. Съответните държави членки са тези, в които може да има отрицателни странични ефекти или други въздействия върху електроенергийната система на всяка от страните, независимо дали тези държави членки са в същия регион или са пряко свързани. В плановете следва да се отчитат съответните национални обстоятелства, включително положението на най-отдалечените региони по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на някои изолирани микросистеми, които не са свързани с националните преносни системи. В това отношение държавите членки следва да направят съответните заключения по отношение, наред с другото, на разпоредбите на настоящия регламент във връзка с определянето на сценариите при регионална криза в електроснабдяването и регионалните и двустранните мерки, които са били определени в плановете за готовност за справяне с рискове, както и относно разпоредбите за помощта. Плановете следва да посочват ясно ролите и отговорностите на компетентните органи. Националните мерки следва изцяло да вземат под внимание договорените регионални и двустранни мерки и в пълна степен следва да използват възможностите, предоставяни от регионалното сътрудничество. Плановете следва да бъдат технически и оперативни по характер, тъй като функцията им е да помагат да се предотврати настъпването или разрастването на криза в електроснабдяването и да смекчават последиците от нея.

(21)

Плановете за готовност за справяне с рискове следва да се актуализират редовно. За да бъдат плановете актуални и ефективни, компетентните органи на държавите членки от всеки регион следва да организират веднъж на две години симулации на криза в електроснабдяването в сътрудничество с операторите на преносни системи и други имащи отношение участници, за да се провери уместността на плановете.

(22)

Моделът, представен в настоящия регламент, има за цел да улесни изготвянето на плановете, като дава възможност за включване на допълнителна специфична за държавата членка информация. Моделът има за цел също да улесни консултациите с други държави членки в съответния регион и Групата за координация в областта на електроенергетиката. Консултациите в рамките на региона и в рамките на Групата за координация в областта на електроенергетиката следва да осигурят това мерките, предприети в дадена държава членка или в даден регион, да не поставят в риск сигурността на доставките на електрическа енергия за други държави членки или региони.

(23)

Важно е да се улесни комуникацията и прозрачността между държавите членки когато имат конкретна, сериозна и надеждна информация, че е възможно да настъпи криза в електроснабдяването. При такива обстоятелства засегнатите държави членки следва без неоснователно забавяне да информират Комисията, съседните държави членки и Групата за координация в областта на електроенергетиката, като предоставят по-специално информация за причините за влошаването на състоянието по отношение на електроснабдяването, планираните мерки за предотвратяване на криза в електроснабдяването и за евентуалната нужда от помощ от страна на други държави членки.

(24)

Обменът на информация при криза в електроснабдяването е от съществено значение за осигуряване на координирани действия и целенасочена помощ. По тази причина настоящият регламент задължава компетентния орган без неоснователно забавяне да уведоми държавите членки в региона, съседните държави членки и Комисията, когато е изправен пред криза в електроснабдяването. Компетентният орган следва също така да даде информация за причините за кризата, планираните или взетите мерки за нейното смекчаване и евентуалната нужда от помощ от страна на други държави членки. Когато такава помощ надхвърля сигурността на доставките на електрическа енергия, приложимата правна рамка следва да остане Механизмът за гражданска защита на Съюза.

(25)

При криза в електроснабдяването държавите членки следва да си сътрудничат в дух на солидарност. В допълнение към това общо правило следва да се изготви подходяща разпоредба държавите членки взаимно да си предоставят помощ при криза в електроснабдяването. Тази помощ следва да се основава на договорени и координирани мерки, посочени в плановете за готовност за справяне с рисковете. С настоящия регламент на държавите членки се предоставят широки правомощия при договарянето на съдържанието на такива координирани мерки и по този начин на съдържанието на предлаганата от тях помощ. Държавите членки са тези, които трябва да вземат решение и да се договорят за такива координирани мерки, като вземат предвид търсенето и предлагането. Едновременно с това настоящият регламент гарантира, че за целите на договорената помощ електрическата енергия се доставя координирано. Държавите членки следва да постигат съгласие по необходимите технически, правни и финансови договорености за изпълнението на договорените регионални или двустранни мерки. Съгласно тези технически договорености държавите членки следва да посочат максималните количества електрическа енергия, които трябва да бъдат доставени, като тези количества следва да бъде преразгледани въз основа на техническата осъществимост на доставката на електрическа енергия, след като бъде поискана помощ по време на криза в електроснабдяването. Впоследствие държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за изпълнението на договорените регионални и двустранни мерки и техническите и финансовите договорености.

(26)

Когато договарят координираните мерки и техническите, правните и финансовите договорености и други разпоредби за изпълнение относно помощта, държавите членки следва да вземат предвид социалните и икономическите фактори, включително сигурността на гражданите на Съюза, както и пропорционалността. Държавите членки се насърчават да споделят най-добри практики и да използват Групата за координация в областта на електроенергетиката като платформа за обсъждания за набелязване на съществуващите възможности за предоставяне на помощ, по-специално във връзка с координираните мерки и необходимите технически, правни и финансови договорености, включително справедливо обезщетение. Комисията може да съдейства за подготовката на регионалните и двустранните мерки.

(27)

Помощта между държавите членки по силата на настоящия регламент следва да е обект на справедливо обезщетение, договорено между държавите членки. С настоящия регламент не се хармонизират всички аспекти на подобно справедливо обезщетение между държавите членки. Поради това държавите членки следва да договорят разпоредбите за справедливото обезщетение, преди помощта да бъде предоставена. Държавата членка, която иска помощ, следва незабавно да заплати или да гарантира бързо изплащане на подобно обезщетение на държавата членка, предоставяща помощ. Комисията предоставя необвързващи насоки за основните елементи на справедливото обезщетение и други елементи на техническите, правните и финансовите договорености.

(28)

При предоставянето на помощ по силата на настоящия регламент, държавите членки прилагат правото на Съюза и следователно са задължени да зачитат основните права, гарантирани от правото на Съюза. Поради това подобна помощ може, в зависимост от договорените между държавите членки мерки, да породи задължение за дадена държава членка да изплати обезщетение на засегнатите от нейните мерките. Ето защо, при необходимост държавите членки следва да осигурят въвеждането на национални правила за обезщетения в съответствие с правото на Съюза, и по-специално с основните права. Освен това получаващата помощ държава членка в крайна сметка следва да поеме всички разумни разходи на другата държава членка във връзка с предоставянето на помощ съгласно такива национални правила за обезщетенията.

(29)

При криза в електроснабдяването следва да се предоставя помощ дори ако държавите членки все още не са договорили координираните мерки и техническите, правните и финансовите договорености съгласно изискванията на настоящия регламент относно помощта. За да бъдат в състояние при подобни обстоятелства да предоставят помощ в съответствие с настоящия регламент, държавите членки следва да договорят ad hoc мерки и договорености в замяна на липсващите координирани мерки и технически, правни и финансови договорености.

(30)

С настоящия регламент се въвежда подобен механизъм за помощ между държавите членки като средство за предотвратяване или смекчаване на криза в електроснабдяването в рамките на Съюза. Поради това Комисията следва да преразгледа механизма за помощ съобразно бъдещия опит от неговото функциониране и при необходимост да предложи той да бъде изменен.

(31)

С настоящия регламент следва да се даде възможност на електроенергийните предприятия и клиентите да разчитат на пазарните механизми, посочени в Регламент (ЕС) 2019/943 и Директива (ЕС) 2019/944, възможно най-дълго при справяне с кризи в електроснабдяването. Правилата за вътрешния пазар и правилата за експлоатация на системата обаче следва да се спазват дори при кризи в електроснабдяването. Подобни правила включват член 22, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) 2017/1485 и член 35 от Регламент (ЕС) 2017/2196, които уреждат съкращаването на трансакциите, ограничаването на предоставянето на междузонова преносна способност за разпределение или ограничаването на предоставянето на графици. Това означава, че към непазарни мерки, като принудително изключване на товари или доставки на количества в повече извън нормалното функциониране на пазара, следва да се прибягва само в краен случай, когато са изчерпани всички възможности, предоставяни от пазара. Следователно принудително изключване на товари следва да се извършва само след изчерпване на всички възможности за доброволно изключване. Освен това всички непазарни мерки следва да са необходими, пропорционални, недискриминационни и временни.

(32)

За да осигури прозрачност след криза в електроснабдяването, компетентният орган, който е обявил кризата в електроснабдяването, извършва последваща оценка на кризисната ситуация и последиците от нея. При тази оценка трябва да се вземат предвид, наред с другото, ефективността и пропорционалността на предприетите мерки, както и разходите за тези мерки. Тази оценка следва да включва също трансгранични аспекти, например влиянието на мерките върху други държави членки и степента на подпомагане, получено от държавата членка, която е обявила кризата в електроснабдяването.

(33)

Задълженията за прозрачност следва да гарантират, че всички мерки за предотвратяване или управление на кризи в електроснабдяването са предприети при спазване на правилата на вътрешния пазар и съответстват на принципите на сътрудничество и солидарност, заложени в Енергийния съюз.

(34)

С настоящия регламент се засилва ролята на Групата за координация в областта на електроенергетиката. Групата следва да изпълнява специфични задачи, особено във връзка с разработването на методика за определяне на сценарии при регионална равнище криза в електроснабдяването, и на методика за оценка на адекватността в краткосрочен и сезонен план, както и във връзка с подготовката на плановете за готовност за справяне с рискове, и следва да има важна роля при наблюдението на резултатите, постигнати от държавите членки в областта на сигурността на доставките на електрическа енергия, и при разработване на най-добри практики на тази основа.

(35)

Една криза в електроснабдяването може да се разпространи извън границите на Съюза и да обхване също и договарящи се страни от Енергийната общност. Като страна по Договора за създаване на Енергийна общност, Съюзът следва да насърчава внасянето на изменения в посочения договор с цел създаване на интегриран пазар и на единно регулаторно пространство посредством осигуряването на подходяща и стабилна нормативна уредба. За осигуряване на ефективното управление на кризи Съюзът следва тясно да си сътрудничи с договарящите се страни от Енергийната общност при предотвратяването, подготовката за кризи в електроснабдяването и управлението на такива кризи.

(36)

Когато Комисията, ACER, Групата за координация в областта на електроенергетиката, ЕМОПС за електроенергия, държавите членки и техните компетентни органи и регулаторни органи или други органи, образувания или лица получават поверителна информация съгласно настоящия регламент, те следва да гарантират поверителността на тази информация. За тази цел към поверителната информация следва да се прилагат установените правила на Съюза и национални правила относно обработването на поверителна информация и процеси.

(37)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно осигуряването на най-ефективна и ефикасна готовност за справяне с рискове в рамките на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(38)

Понастоящем Кипър е единствената държава членка, която не е пряко свързана с друга държава членка. По отношение на определени разпоредби от настоящия регламент следва да се поясни, че докато тази ситуация е непроменена, въпросните разпоредби не се прилагат по отношение на Кипър, а именно разпоредбите относно определянето на сценарии при регионална криза в електроснабдяването, относно включването на регионални и двустранни мерки, които са били определени в плановете за готовност за справяне с рискове и относно помощта. Кипър и другите засегнати държави членки се насърчават да разработват, с подкрепата на Комисията, алтернативни мерки и процедури в областите, обхванати от въпросните разпоредби, при условие че тези алтернативни мерки и процедури не засягат ефективното прилагане на настоящия регламент между останалите държави членки.

(39)

Директива 2005/89/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя правилата за сътрудничеството между държавите членки с оглед на предотвратяването на кризи в електроснабдяването, подготовката за тях и управлението им в дух на солидарност и прозрачност и при пълно спазване на изискванията на един конкурентен вътрешен пазар на електроенергия.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„сигурност на доставките на електрическа енергия“ означава способността на дадена електроенергийна система да гарантира снабдяването с електрическа енергия на клиентите при ясно установени показатели, както са определени от съответните държави членки;

2)

„оператори на преносни системи“ означава оператори на преносни системи по смисъла на член 2, точка 35 от Директива (ЕС) 2019/944;

3)

„разпределение“ означава разпределение по смисъла на член 2, точка 28 от Директива (ЕС) 2019/944;

4)

„трансгранични потоци“ означава трансгранични потоци по смисъла на член 2, точка 3 от Регламент (ЕС) 2019/943;

5)

„междузонов капацитет“ означава способността на взаимосвързаната система да осъществява пренос на енергия между пазарни зони;

6)

„клиент“ означава клиент по смисъла на член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2019/944;

7)

„оператор на разпределителни системи“ означава оператор на разпределителни системи по смисъла на член 2, точка 29 от Директива (ЕС) 2019/944;

8)

„производство“ означава производство по смисъла на член 2, точка 37 от Директива (ЕС) 2019/944;

9)

„криза в електроснабдяването“ означава ситуация на значителен недостиг на електрическа енергия или невъзможност за доставяне на електрическа енергия на клиентите съгласно определеното от държавите членки и описаното в техните планове за готовност за справяне с рискове, която ситуация е съществуваща или предстои да настъпи;

10)

„едновременна криза в електроснабдяването“ означава криза в електроснабдяването, която засяга повече от една държава членка в едно и също време;

11)

„компетентен орган“ означава национален правителствен орган или регулаторен орган, определен от държава членка в съответствие с член 3;

12)

„регулаторни органи“ означава регулаторни органи по смисъла на член 57, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/944;

13)

„координатор при кризи“ означава лице, група лица, екип, съставен от съответните лица за управление на кризи в електроснабдяването на национално равнище, или институция, на което/която/който е възложено да изпълнява ролята на точка за контакт и да координира потока информация по време на кризата в електроснабдяването;

14)

„непазарна мярка“ означава всяка мярка от страна на генериращите мощности или на товарите, която се отклонява от правилата на пазара или от търговските споразумения с цел да смекчи криза в електроснабдяването;

15)

„производител“ означава производител по смисъла на член 2, точка 38 от Директива (ЕС) 2019/944;

16)

„регион“ означава група от държави членки, чиито оператори на преносни системи имат общ регионален координационен център, както е посочено в член 36 от Регламент (ЕС) 2019/943;

17)

„подгрупа“ означава група държави членки в даден регион, които имат техническа възможност да си предоставят една на друга помощ в съответствие с член 15;

18)

„ранно предупреждение“ означава предоставяне на конкретна, сериозна и надеждна информация, че е възможно да настъпи събитие, което е вероятно да доведе до значително влошаване на състоянието по отношение на електроснабдяването и е вероятно да причини криза в електроснабдяването;

19)

„пренос“ означава пренос по смисъла на член 2, точка 34 от Директива (ЕС) 2019/944;

20)

„електроенергийно предприятие“ означава електроенергийно предприятие по смисъла на член 2, точка 57 от Директива (ЕС) 2019/944;

21)

„разпределяне на капацитета“ означава определянето на междузонов капацитет;

22)

„енергия от възобновяеми източници“ означава енергия от възобновяеми източници или „възобновяема енергия“ по смисъла на член 2, точка 31 от Директива (ЕС) 2019/944;

Член 3

Компетентен орган

1.   Възможно най-скоро и не по-късно от 5 януари 2020 г. всяка държава членка определя национален правителствен или регулаторен орган за свой компетентен орган. Компетентните органи отговарят за изпълнението на задачите, посочени в настоящия регламент и си сътрудничат помежду си за тази цел. Когато е целесъобразно, до определянето на компетентен орган националните образувания, които отговарят за сигурността на доставките на електрическа енергия, изпълняват задачите на компетентния орган в съответствие с настоящия регламент.

2.   Държавите членки без забавяне уведомяват Комисията и Групата за координация в областта на електроенергетиката и оповестяват публично наименованието и данните за контакт на техните компетентни органи, определени съгласно параграф 1, както и за всяка промяна в тяхното наименование и данни за контакт.

3.   Държавите членки могат да разрешат на компетентния орган да делегира оперативните задачи във връзка с планирането на готовността за справяне с рискове и управлението на рискове, посочени в настоящия регламент, на други органи. Делегираните задачи се изпълняват под надзора на компетентния орган и се определят в плана за готовност за справяне с рискове в съответствие с член 11, параграф 1, буква б).

ГЛАВА II

Оценка на риска

Член 4

Оценка на рисковете, свързани със сигурността на доставките на електрическа енергия

Всеки компетентен орган гарантира, че оценката на всички съответни рискове, свързани със сигурността на доставките на електрическа енергия, се извършва в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент и в глава IV от Регламент (ЕС) 2019/943. За тази цел органът си сътрудничи с операторите на преносни системи, операторите на разпределителни системи, регулаторните органи, ЕМОПС за електроенергия, регионалните координационни центрове и други съответни заинтересовани страни, по целесъобразност.

Член 5

Методика за определяне на сценарии при регионална криза в електроснабдяването

1.   Не по късно от 5 януари 2020 г. ЕМОПС за електроенергия представя на ACER предложение за методика за определяне на най-значимите сценарии при регионална криза в електроснабдяването.

2.   Предложената методика определя сценариите при криза в електроснабдяването във връзка с адекватността и сигурността на системата и сигурността по отношение на горивата въз основа най-малко на следните рискове:

а)

редки и крайно тежки природни бедствия;

б)

случайни опасности, превишаващи критерия за сигурност N-1, и изключителни извънредни ситуации;

в)

опасности, които произтичат от обстоятелства, включително последици от зловредни атаки и от недостиг на горива.

3.   Предложената методика включва най-малко следните елементи:

а)

вземане под внимание на всички имащи отношение национални и регионални обстоятелства, включително подгрупи;

б)

взаимодействието и връзката на трансграничните рискове;

в)

симулации на сценарии на едновременна криза в електроснабдяването;

г)

класификация на рисковете според тяхното въздействие и вероятност;

д)

принципи относно начините за обработване на чувствителна информация, така че да се гарантира прозрачност спрямо обществеността.

4.   Когато се разглеждат рисковете от прекъсване на доставките на газ в контекста на определяне на рисковете съгласно параграф 2, буква в) от настоящия член, ЕМОПС за електроенергия използва сценариите за прекъсвания на доставките на природен газ и инфраструктурата, разработени от ЕМОПС за газ в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2017/1938.

5.   Преди да представи предложената методика на ACER, ЕМОПС за електроенергия провежда консултация с участието най-малко на регионалните координационни центрове, промишлените и потребителските организации, производителите или техните търговски органи, операторите на преносни системи и съответните оператори на разпределителни системи, компетентните органи, регулаторните органи и други съответни национални органи. ЕМОПС за електроенергия надлежно взема предвид резултатите от консултацията и ги представя, заедно с предложената методика, на заседание на Групата за координация в областта на електроенергетиката.

6.   В срок от два месеца от получаването на предложената методика и след като се консултира с Групата за координация в областта на електроенергетиката в нейния състав само от представители на държавите членки, ACER я одобрява или я изменя. ЕМОПС за електроенергия и ACER публикуват окончателната версия на методиката на своите уебсайтове.

7.   При наличие на съществена нова информация ЕМОПС за електроенергия актуализира и усъвършенства методиката в съответствие с параграфи 1–6. Групата за координация в областта на електроенергетиката в нейния състав само от представители на държавите членки може да препоръча, а ACER или Комисията може да поискат такова актуализиране и усъвършенстване при надлежно обосноваване. В срок от шест месеца от получаването на искането ЕМОПС за електроенергия представя на ACER проект на предложените промени. В срок от два месеца от получаването на този проект и след като се консултира с Групата за координация в областта на електроенергетиката в нейния състав само от представители на държавите членки, ACER одобрява или изменя предложените промени. ЕМОПС за електроенергия и ACER публикуват окончателната версия на актуализираната методика на своите уебсайтове.

Член 6

Определяне на сценарии при регионална криза в електроснабдяването

1.   Не по късно от шест месеца от одобряването на методика съгласно член 5, параграф 6 и въз основа на тази методика ЕМОПС за електроенергия, в тясно сътрудничество с Групата за координация в областта на електроенергетиката, регионалните координационни центрове, компетентните органи и регулаторните органи, определя най-значимите сценарии при криза в електроснабдяването за всеки регион. Мрежата може да делегира на регионалните координационни центрове задачи, свързани с определянето на сценарии при регионална криза в електроснабдяването.

2.   ЕМОПС за електроенергия представя сценариите при регионална криза в електроснабдяването на съответните оператори на преносни системи, регионалните координационни центрове, компетентните органи и регулаторните органи, както и на Групата за координация в областта на електроенергетиката. Групата за координация в областта на електроенергетиката може да препоръча изменения.

3.   ЕМОПС за електроенергия актуализира сценариите при регионална криза в електроснабдяването на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации.

Член 7

Определяне на сценарии при криза в електроснабдяването на национално равнище

1.   В срок до четири месеца от определянето на сценарии при регионална криза в електроснабдяването в съответствие с член 6, параграф 1 компетентният орган определя най-значимите сценарии при криза в електроснабдяването на национално равнище.

2.   При определянето на сценарии при криза в електроснабдяването на национално равнище компетентният орган се консултира с операторите на преносни системи, с оператори на разпределителни системи, които компетентният орган счита за имащи отношение, съответните производители или техните търговски органи и регулаторния орган, когато той не е компетентният орган.

3.   Сценариите при криза в електроснабдяването на национално равнище се определят въз основа най-малко на рисковете, посочени в член 5, параграф 2, и са съгласувани със сценариите при регионална криза в електроснабдяването, определени в съответствие с член 6, параграф 1. Държавите членки актуализират сценариите при криза в електроснабдяването на национално равнище на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации.

4.   В срок до четири месеца от определянето на сценариите при регионална криза в електроснабдяването в съответствие с член 6, параграф 1 държавите членки уведомяват Групата за координация в областта на електроенергетиката и Комисията относно тяхната оценка на рисковете във връзка със собствеността на инфраструктурата, имаща значение за сигурността на доставките на електрическа енергия, и относно евентуално предприетите мерки за предотвратяване или смекчаване на тези рискове, като посочат защо според тях такива мерки са необходими и пропорционални.

Член 8

Методика за оценка на адекватността в краткосрочен и сезонен план

1.   До 5 януари 2020 г. ЕМОПС за електроенергия представя на ACER предложение за методика за оценка на адекватността на производството на енергия в сезонен и краткосрочен план, а именно месечната адекватност и адекватността от една седмица напред до най-малко един ден напред, която обхваща най-малко следното:

а)

несигурността при подаването на електрическа енергия, като например вероятността за изключване на преносна способност, вероятността за непредвидено изключване на електроцентрали, тежки метеорологични условия, променливи товари, особено пикове в зависимост от метеорологичните условия, и променливост на производството на енергия от възобновяеми източници;

б)

вероятността от възникване на криза в електроснабдяването;

в)

вероятността от възникване на едновременна криза в електроснабдяването.

2.   Методиката, посочена в параграф 1, осигурява прилагането на вероятностен подход, включително множество сценарии, и взема предвид националния контекст, регионалния контекст и контекста на целия Европейски съюз, включително – до възможната степен – степента на междусистемна свързаност между държавите членки и трети държави в синхронните зони на Съюза. Методиката отчита особеностите на енергийния сектор на всяка държава членка, включително специфичните климатични условия и външни обстоятелства.

3.   Преди да представи предложената методика, ЕМОПС за електроенергия провежда консултация с участието най-малко на регионалните координационни центрове, промишлените и потребителските организации, производителите или техните търговски органи, операторите на преносни системи, съответните оператори на разпределителни системи, компетентните органи, регулаторните органи и други съответни национални органи. ЕМОПС за електроенергия надлежно взема предвид резултатите от консултацията и ги представя, заедно с предложената методика, на заседание на Групата за координация в областта на електроенергетиката.

4.   В срок от два месеца от получаването на предложената методика и след като се консултира с Групата за координация в областта на електроенергетиката в нейния състав само от представители на държавите членки, ACER я одобрява или я изменя. ЕМОПС за електроенергия и ACER публикуват окончателната версия на методиката на своите уебсайтовете.

5.   При наличие на съществена нова информация ЕМОПС за електроенергия актуализира и усъвършенства методиката в съответствие с параграфи 1—4. Групата за координация в областта на електроенергетиката в нейния състав само от представители на държавите членки може да препоръча, а ACER или Комисията може да поискат такова актуализиране и усъвършенстване при надлежно обосноваване. В срок от шест месеца от получаването на искането ЕМОПС за електроенергия представя на ACER проект на предложените промени. В срок от два месеца от получаването на този проект и след като се консултира с Групата за координация в областта на електроенергетиката в нейния състав само от представители на държавите членки, ACER одобрява или изменя предложените промени. ЕМОПС за електроенергия и ACER публикуват окончателната версия на актуализираната методика на своите уебсайтове.

Член 9

Оценки на адекватността в краткосрочен и сезонен план

1.   Всички оценки на адекватността на производството на енергия в краткосрочен план, независимо дали на национално или регионално равнище, или на равнището на Съюза, се извършват в съответствие с методиката, разработена по реда на член 8.

2.   ЕМОПС за електроенергия изготвя сезонни оценки на адекватността в съответствие с методиката, разработена по реда на член 8. ЕМОПС публикува резултатите за зимната оценка на адекватността до 1 декември всяка година и за лятната оценка на адекватността до 1 юни всяка година. Мрежата може да делегира на регионалните координационни центрове задачи, свързани с оценките на адекватността. Тя представя тези прогнози на заседание на Групата за координация в областта на електроенергетиката, която може да даде препоръки, когато това е уместно.

3.   Регионалните координационни центрове извършват оценки на адекватността от една седмица напред до най-малко един ден напред в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1485, въз основа на методиката, приета съгласно член 8 от настоящия регламент.

ГЛАВА III

Планове за готовност за справяне с рискове

Член 10

Изготвяне на планове за готовност за справяне с рискове

1.   Въз основа на сценариите при регионални кризи в електроснабдяването и при кризи в електроснабдяването на национално равнище, определени в съответствие с членове 6 и 7, компетентният орган на всяка държава членка изготвя план за готовност за справяне с рискове, след като се е консултирал с операторите на разпределителни системи, имащи отношение по преценка на компетентния орган, операторите на преносни системи, съответните производители или техните търговски органи, електроенергийните предприятия, предприятията за природен газ, съответните организации, представляващи интересите на промишлените и на непромишлените клиенти, потребяващи електрическа енергия и с регулаторния орган, когато той не е компетентният орган.

2.   Планът за готовност за справяне с рискове включва национални мерки, регионални и, когато е приложимо, двустранни мерки съгласно определеното в членове 11 и 12. В съответствие с член 16, всички планирани или предприети мерки за предотвратяване, подготовка за и смекчаване на кризи в електроснабдяването са в пълно съответствие с правилата за вътрешния пазар на електроенергия и за експлоатация на системата. Тези мерки са ясно дефинирани, прозрачни, пропорционални и недискриминационни.

3.   Планът за готовност за справяне с рискове се изготвя в съответствие с членове 11 и 12 и с образеца, даден в приложението. При необходимост държавите членки може да включат допълнителна информация в плана за готовност за справяне с рискове.

4.   С цел да се гарантира съгласуваност на плановете за готовност за справяне с рискове, преди да приемат своите планове за готовност за справяне с рискове, компетентните органи представят проекти за тези планове на компетентните органи на съответните държави членки в дадения регион, а когато те не са в същия регион, на компетентните органи на пряко свързаните държави членки, както и на Групата за координация в областта на електроенергетиката, за консултация.

5.   В срок до шест месеца от получаването на проектите за планове за готовност за справяне с рискове компетентните органи, посочени в параграф 4 и Групата за координация в областта на електроенергетиката могат да дадат препоръки във връзка с проектите за планове, представени съгласно параграф 4.

6.   В срок до девет месеца от представянето на своите проекти за планове за готовност за справяне с рискове съответните компетентни органи ги приемат, като съответно вземат предвид резултатите от консултацията съгласно параграф 4 и препоръките, дадени съгласно параграф 5. Те уведомяват без забавяне Комисията за своите планове за готовност за справяне с рискове.

7.   Компетентните органи и Комисията публикуват плановете за готовност за справяне с рискове на своите уебсайтове, като осигуряват запазване на поверителността на чувствителната информация, по-конкретно информацията относно мерки, свързани с предотвратяването на зловредни атаки и смекчаване на последиците от такива атаки. Защитата на поверителността на чувствителната информация се основава на принципите, определени съгласно член 19.

8.   Компетентните органи приемат и публикуват първите си планове за готовност за справяне с рискове най-късно до 5 януари 2022 г. Те актуализират плановете на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации.

Член 11

Съдържание на плановете за готовност за справяне с рискове по отношение на националните мерки

1.   Планът за готовност за справяне с рискове на всяка държава членка посочва всички планирани и предприети национални мерки за предотвратяване на кризи в електроснабдяването, определени в съответствие с членове 6 и 7, подготовка за такива кризи и смекчаването им. Той най-малкото:

а)

съдържа обобщение на сценариите при криза в електроснабдяването, определени за съответната държава членки и регион, в съответствие с процедурите, установени в членове 6 и 7;

б)

посочва ролята и отговорностите на компетентния орган и описва кои задачи, ако има такива, са делегирани на други органи;

в)

описва националните мерки, предвидени за предотвратяване на рисковете, идентифицирани в съответствие с членове 6 и 7 и за подготовката за тях;

г)

определя координатор при кризи на национално равнище и посочва неговите задачи;

д)

посочва подробни процедури, които да се следват при всяка криза в електроснабдяването, включително съответстващите схеми, представящи движението на информационните потоци;

е)

посочва приноса на пазарните мерки за справяне с кризи в електроснабдяването, по-специално мерките от гледна точка на търсенето и на предлагането;

ж)

определя възможните непазарни мерки, които да се предприемат при кризи в електроснабдяването, посочва факторите, при които тези мерки се задействат, условията и процедурите за тяхното прилагане, и отбелязва как те съответстват на изискванията, установени в член 16, и на регионалните и двустранните мерки;

з)

включва рамка за ръчно изключване на товари, която указва при какви обстоятелства следва да се изключват товари, и във връзка с обществената безопасност и личната сигурност, посочва кои категории потребители на електрическа енергия имат право, в съответствие с националното право, да получат специална защита от изключване и обосновава необходимостта от такава защита, и посочва как операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи на съответните държави членки следва да намаляват потреблението;

и)

описва механизмите, които да се използват за информиране на обществеността относно кризи в електроснабдяването;

й)

описва националните мерки, необходими за въвеждането и прилагането на регионалните и, когато е приложимо, двустранните мерки, договорени по член 12;

к)

включва информация за свързаните и необходимите планове за изграждане на бъдещата мрежа, които ще спомогнат за справяне с последствията от идентифицирани сценарии при криза в електроснабдяването.

2.   Националните мерки са изцяло съобразени с регионалните и, когато е приложимо, двустранните мерки, съгласно член 12, и не застрашават оперативната сигурност или безопасността на преносната система, нито сигурността на доставките на електрическа енергия на други държави членки.

Член 12

Съдържание на плановете за готовност за справяне с рискове по отношение на регионалните и двустранните мерки

1.   В допълнение към националните мерки, посочени в член 11, планът за готовност за справяне с рискове на всяка държава членка включва регионални и, когато е приложимо, двустранни мерки, които осигуряват предотвратяване и управление по подходящ начин на кризи в електроснабдяването с трансгранично въздействие. Регионалните мерки се договарят между държави членки в рамките на съответния регион, които имат техническа възможност да си предоставят една на друга помощ в съответствие с член 15. За тази цел държавите членки могат също да сформират подгрупи в рамките на даден регион. Двустранните мерки се договарят между държави членки, които са пряко свързани, но не са част от един и същ регион. Държавите членки осигуряват съгласуваност между регионалните и двустранните мерки. Регионалните и двустранните мерки включват най-малко:

а)

посочване на координатор при кризи;

б)

механизми за споделяне на информация и за сътрудничество;

в)

координирани мерки за смекчаване на въздействието на дадена криза в електроснабдяването, включително при ситуация на едновременна криза, за целите на помощта в съответствие с член 15;

г)

процедури за ежегодни проверки или проверки на всеки две години на плановете за готовност за справяне с рискове;

д)

активиращи механизми на непазарните мерки, прилагани съгласно член 16, параграф 2.

2.   Съответните държави членки договарят регионалните и двустранните мерки, които се включват в този план за готовност за справяне с рискове, след консултация със съответните регионални координационни центрове. Комисията може да изпълнява посредническа роля в подготовката на споразумението за регионални и двустранни мерки. Комисията може да поиска от ACER и ЕМОПС за електроенергия да предоставят техническа помощ за държавите членки с оглед улесняване на постигането на споразумение. Не по късно от осем месеца преди крайния срок за приемане или актуализиране на плана за готовност за справяне с рискове компетентните органи докладват на Групата за координация в областта на електроенергетиката за постигнатите договорености. Ако държавите членки не са били в състояние да постигнат споразумение, съответните компетентни органи уведомяват Комисията за причините за това. В този случай Комисията предлага мерки, включващи механизъм за сътрудничество, за постигането на договореност относно регионалните и двустранните мерки.

3.   С участието на съответните заинтересовани страни компетентните органи на държавите членки във всеки регион периодично проверяват ефективността на процедурите, разработени в плановете за готовност за справяне с рискове с цел предотвратяване на кризи в електроснабдяването, включително механизмите, посочени в параграф 1, точка б), и извършват на всеки две години симулации на кризи в електроснабдяването, като изпитват по-специално тези механизми.

Член 13

Оценка на Комисията на плановете за готовност за справяне с рискове

1.   В срок от четири месеца, след като компетентният орган е нотифицирал приетия план за готовност за справяне с рискове, Комисията оценява плана, като взема надлежно предвид становищата, изразени от Групата за координация в областта на електроенергетиката.

2.   Комисията, след консултация с Групата за координация в областта на електроенергетиката, представя необвързващо становище, съдържащо подробни мотиви, и го представя на компетентния орган с препоръка за преразглеждане на плана за готовност за справяне с рискове, когато този план:

а)

не е ефективен за намаляване на рисковете, установени при сценариите при криза в електроснабдяването;

б)

не съответства на сценариите при криза в електроснабдяването или на плана за готовност за справяне с рискове на друга държава членка;

в)

не спазва изискванията, посочени в член 10, параграф 2;

г)

съдържа мерки, които има вероятност да застрашат сигурността на доставките на електрическа енергия на други държави членки;

д)

изкривява неоправдано конкуренцията или ефективното функционирането на вътрешния пазар; или

е)

не отговаря на разпоредбите на настоящия регламент или на други разпоредби на правото на Съюза.

3.   В срок от три месеца след получаването на становището на Комисията, посочено в параграф 2, съответният компетентен орган взема изцяло предвид препоръката на Комисията и я уведомява за изменения план за готовност за справяне с рискове или я уведомява за причините, поради които не е съгласен с препоръката.

4.   В случай че компетентният орган не е съгласен с препоръката на Комисията, Комисията може, в срок от четири месеца след получаването на нотификацията на компетентния орган за причините, поради които не е съгласен с препоръката, да оттегли своята препоръка или да свика среща с компетентния орган, а когато прецени, че това е необходимо, и с Групата за координация в областта на електроенергетиката, за да разгледа въпроса. Комисията излага подробно основанията си да поиска изменения на плана за готовност за справяне с рискове. Когато окончателната позиция на съответния компетентен орган не съвпада с подробните основания на Комисията, този компетентен орган представя на Комисията причините за своята позиция в срок от два месеца след получаването на подробните основания на Комисията.

ГЛАВА IV

Управление на кризи в електроснабдяването

Член 14

Ранно предупреждение и обявяване на криза в електроснабдяването

1.   Когато сезонната прогноза за перспективите относно адекватността или друг подходящ източник дава конкретна, сериозна и надеждна информация, че е възможно възникването на криза в електроснабдяването в дадена държава членка, в такъв случай компетентният орган на тази държава членка без неоправдано забавяне отправя ранно предупреждение до Комисията, до компетентните органи на държавите членки в същия регион, а когато те не са в същия район, до компетентните органи на пряко свързаните държави членки. Съответният компетентен орган дава информация също така относно причините за евентуалната криза в електроснабдяването, предприетите или планираните мерки за предотвратяване на криза в електроснабдяването, и относно евентуалната нужда от помощ от страна на други държави членки. Това включва и информация за възможното влияние на мерките върху вътрешния енергиен пазар. Комисията предоставя тази информация на Групата за координация в областта на електроенергетиката.

2.   Когато дадена държава членка е изправена пред криза в електроснабдяването, компетентният орган на тази държава, след консултация със съответния оператор на преносна система, обявява криза в електроснабдяването и уведомява компетентните органи на държавите членки в същия регион и, когато те не са в същия регион, компетентните органи на пряко свързаните държави членки, както и Комисията без неоправдано забавяне. Тази информация включва причините за влошаването на състоянието по отношение на електроснабдяването, основанията за обявяването на криза в електроснабдяването, планираните или предприети мерки за смекчаване и нуждата от помощ от други държави членки.

3.   Когато те смятат информацията, предоставена съгласно параграф 1 или 2 за недостатъчна, Комисията, Групата за координация в областта на електроенергетиката или компетентните органи на държавите членки в същия регион и, когато те не са в същия регион, компетентните органи на пряко свързаните държави членки, могат да поискат от съответната държава членка да предостави допълнителна информация.

4.   Когато компетентен орган издаде ранно предупреждение или обяви криза в електроснабдяването, мерките, включени в плана за готовност за справяне с рискове, трябва да се изпълняват във възможно най-пълна степен.

Член 15

Сътрудничество и помощ

1.   Държавите членки действат и си сътрудничат в дух на солидарност, за да предотвратят и управляват кризисни ситуации в електроснабдяването.

2.   Когато е технически възможно, държавите членки взаимно си предлагат помощ чрез регионални или двустранни мерки, които са били договорени съгласно настоящия член и член 12, преди помощта да бъде предоставена. За тази цел и за да се защитят обществената безопасност и личната сигурност, държавите членки договарят регионални или двустранни мерки по свой избор, за да доставят електрическа енергия по координиран начин.

3.   Държавите членки постигат съгласие по необходимите технически, правни и финансови договорености за изпълнението на регионалните или двустранни мерки, преди помощта да бъде предложена. В тези договорености се конкретизират, наред с другото, максималните количества електрическа енергия, които да се доставят на регионално или двустранно равнище, задействането на помощта и нейното преустановяване, начините, по които електрическа енергията ще се доставя, както и разпоредбите за справедливо обезщетение между държавите членки в съответствие с параграфи 4, 5 и 6.

4.   Помощта е предмет на предварително споразумение между съответните държави членки относно справедливо обезщетение, което обхваща най-малко:

а)

разходите за електрическа енергия, доставена на територията на държавата членка, поискала помощта, както и свързаните с това разходи за пренос; и

б)

всички други разумни разходи, направени от държавата членка, която предоставя помощта, включително по отношение на възстановяването на разходите за подготвена помощ, която не е действително задействана, както и всички разходи, произтичащи от съдебни производства, арбитражни производства или сходни производства и спогодби.

5.   Справедливото обезщетение съгласно параграф 4 включва, inter alia, всички разумни разходи, които държавата членка, предоставяща помощта, е направила в рамките на задължението за изплащане на обезщетения по силата на основните права, гарантирани от правото на Съюза, и по силата на приложимите международни задължения при прилагането на разпоредбите на настоящия регламент относно помощта, както и други разумни разходи, направени за изплащане на обезщетения съгласно националните правила за обезщетения.

6.   Държавата членка, която иска помощ, плаща незабавно или осигурява бързо изплащане на справедливо обезщетение на държавата членка, предоставила помощ.

7.   До 5 януари 2020 г. след консултация с Групата за координация в областта на електроенергетиката и ACER, Комисията предоставя необвързващи насоки за основните елементи на справедливото обезщетение, посочено в параграфи 3–6, и други основни елементи на техническите, правните и финансовите договорености, посочени в параграф 3, а така също и за общите принципи на взаимопомощ, посочени в параграф 2.

8.   В случай на криза в електроснабдяването, при която държавите членки все още не са се споразумели относно регионални или двустранни мерки и технически, правни и финансови договорености съгласно настоящия член, държавите членки се споразумяват за ad hoc мерки и договорености за прилагането на настоящия член, включително по отношение на справедливото обезщетение съгласно параграфи 4, 5 и 6. Когато държава членка поиска помощ преди приемането на такива ad hoc мерки и договорености, тя се задължава, преди да получи помощ, да изплати справедливо обезщетение в съответствие с параграфи 4, 5 и 6.

9.   Държавите членки гарантират, че разпоредбите на настоящия регламент относно помощта се прилагат в съответствие с Договорите, Хартата на основните права на Европейския съюз и други приложими международни задължения. За тази цел те вземат необходимите мерки.

Член 16

Спазване на пазарните правила

1.   Мерките, предприемани за предотвратяване или смекчаване на кризи в електроснабдяването, са в съответствие с правилата за вътрешния пазар на електроенергия и за експлоатация на системата.

2.   Непазарни мерки се задействат в криза в електроснабдяването само като крайна мярка след изчерпване на всички възможности, които пазарът предоставя, или когато е очевидно, че пазарните марки сами по себе си не са достатъчни за предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието по отношение на електроснабдяването. Непазарните мерки не изкривяват неоправдано конкуренцията и ефективното функциониране на пазара на електроенергия. Те са необходими, пропорционални, недискриминационни и временни. Компетентният орган информира съответните заинтересовани страни в своята държава членка относно прилагането на всякакви непазарни мерки.

3.   Съкращаване на трансакциите, включително съкращаване на вече разпределена междузонова преносна способност, ограничаване на предоставянето на междузонова преносна способност за разпределение или ограничаване на предоставянето на графици се предприема само в съответствие с правилата, посочени в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/943, и правилата, приети за конкретизиране на това предоставяне.

ГЛАВА V

Оценка и мониторинг

Член 17

Последваща оценка

1.   Възможно най-скоро и не по-късно от три месеца след края на криза в електроснабдяването компетентният орган на държавата членка, който е обявил кризата в електроснабдяването, представя на Групата за координация в областта на електроенергетиката и на Комисията доклад за последваща оценка, след като се е консултирал с регулаторния орган, когато регулаторният орган не е компетентният орган.

2.   Докладът за последваща оценка включва най-малко следното:

а)

описание на събитието, предизвикало кризата в електроснабдяването;

б)

описание на взетите превантивни, подготвителни и смекчаващи мерки и оценка на тяхната пропорционалност и резултатност;

в)

оценка на трансграничния ефект на взетите мерки;

г)

описание на помощта, подготвена (независимо дали действително е задействана или не), предоставена на или получена от съседни държави членки и трети държави;

д)

икономическото въздействие на кризата в електроснабдяването и ефектът на предприетите мерки върху електроенергийния сектор до степен, възможна от наличните данни към момента на оценката, по-конкретно обемите непредоставена електрическа енергия и равнището на ръчно изключване на товари (включително сравнение между равнищата на доброволно и на принудително изключване на товари);

е)

причини, обосноваващи прилагането на каквито и да е непазарни мерки;

ж)

всички възможни подобрения или предложени подобрения в плана за готовност за справяне с рискове;

з)

преглед на възможните подобрения на развитието на мрежата в случаите, когато недостатъчно развитие на мрежата е причинило или е допринесло за кризата в електроснабдяването.

3.   Когато те смятат за недостатъчна информацията, предоставена в доклада за последваща оценка, Групата за координация в областта на електроенергетиката и Комисията могат да поискат от съответния компетентен орган да предостави допълнителна информация.

4.   Съответният компетентен орган представя на среща на Групата за координация в областта на електроенергетиката резултатите от последващата оценка. Тези резултати се отразяват в актуализирания план за готовност за справяне с рискове.

Член 18

Мониторинг

1.   Освен изпълнението на другите специфични задачи, посочени в настоящия регламент, Групата за координация в областта на електроенергетиката обсъжда:

а)

резултатите от десетгодишния план за развитие на електрическата мрежа, подготвен от ЕМОПС за електроенергия;

б)

съгласуваността на плановете за готовност за справяне с рискове, приети от компетентните органи съгласно процедурата, посочена в член 10;

в)

резултатите от оценките на адекватността на европейските ресурси, извършени от ЕМОПС за електроенергия, както е посочено в член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/943;

г)

постигнатото от държавите членки в областта на сигурността на доставките на електрическа енергия, вземайки предвид най-малко индикаторите, изчислени в оценката на адекватността на европейските ресурси, а именно очакваната недоставена енергия (EENS) и очакваното отпадане на товари (LOLE);

д)

резултатите от сезонните оценки на адекватността, посочени в член 9, параграф 2;

е)

информацията, получена от държавите членки в съответствие с член 7, параграф 4;

ж)

резултатите от последващата оценка, посочени в член 17, параграф 4;

з)

методиката за оценка на адекватността в краткосрочен план, посочена в член 8;

и)

методиката за определяне на сценарии при регионална криза в електроснабдяването, посочена в член 5.

2.   Групата за координация в областта на електроенергетиката може да отправя препоръки към държавите членки, както и към ЕМОПС за електроенергия относно въпросите, посочени в параграф 1.

3.   ACER наблюдава постоянно мерките относно сигурността на доставките на електрическа енергия и докладва редовно на Групата за координация в областта на електроенергетиката.

4.   До 1 септември 2025 г. Комисията, въз основа на опита, придобит при прилагането на настоящия регламент, оценява възможните начини за повишаване на сигурността на доставките на електрическа енергия на равнището на Съюза и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент, включително, когато е необходимо, законодателни препоръки за изменение на настоящия регламент.

Член 19

Третиране на поверителна информация

1.   Държавите членки и компетентните органи прилагат процедурите, посочени в настоящия регламент, в съответствие с приложимите правила, включително националните правила, свързани с обработването на поверителна информация и процеси. Ако прилагането на тези правила води до неоповестяване на информация, наред с другото като част от плановете за готовност за справяне с рискове, държавата членка или органът може да представи неповерително обобщение на тези резултати, и прави това при поискване.

2.   Комисията, ACER, Групата за координация в областта на електроенергетиката, ЕМОПС за електроенергия, компетентните органи, регулаторните органи и други съответни органи, образувания или лица, които получават поверителна информация съгласно настоящия регламент, гарантират поверителността на чувствителната информация.

ГЛАВА VI

Заключителни разпоредби

Член 20

Сътрудничество с договарящите се страни от Енергийната общност

Когато държавите членки и договарящите се страни от Енергийната общност си сътрудничат в областта на сигурността на доставките на електрическа енергия, това сътрудничество може да включва определяне на криза при електроснабдяването, процеса на определяне на сценарии при кризи в електроснабдяването и изготвянето на планове за готовност за справяне с рискове, така че да не се предприемат мерки, които застрашават сигурността на доставките на електрическа енергия за държавите членки, за договарящите се страни от Енергийната общност или за Съюза. В това отношение договарящите се страни от Енергийната общност могат да участват в Групата за координация в областта на електроенергетиката при покана от страна на Комисията във връзка с всички въпроси, които ги засягат.

Член 21

Дерогация

Докато Кипър не бъде пряко свързан с друга държава членка, членове 6 и 12 и член 15, параграфи 2—9 не се прилагат нито между Кипър и други държави членки, нито за ЕМОПС за електроенергия по отношение на Кипър. Кипър и други съответни държави членки могат да разработват, с подкрепата на Комисията, алтернативни мерки и процедури на предвидените в членове 6 и 12 и член 15, параграфи 2—9, при условие че тези алтернативни мерки и процедури не засягат ефективното прилагане на настоящия регламент между другите държави членки.

Член 22

Преходна разпоредба до създаването на регионални координационни центрове

До датата, на която бъдат създадени регионални координационни центрове в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2019/943, под „региони“ се имат предвид държава членка или група държави членки, намиращи се в една и съща синхронна зона.

Член 23

Отмяна

Директива 2005/89/ЕО се отменя.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 91.

(2)  ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 79.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 май 2019 г.

(4)  Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия (вж. стр. 54 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (вж. стр. 125 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 22).

(7)  Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията от 2 август 2017 г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електрическа енергия (ОВ L 220, 25.8.2017 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2017/2196 на Комисията от 24 ноември 2017 г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електрическа енергия (ОВ L 312, 28.11.2017 г., стр. 54).

(9)  Решение на Комисията от 15 ноември 2012 г. за създаване на Група за координация в областта на електроенергетиката (ОВ C 353, 17.11.2012 г., стр. 2).

(10)  Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

(11)  Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейските критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

(12)  Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

(13)  Регламент (EС) 2019/942 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (вж. стр. 22 от настоящия брой на Официален вестник).

(14)  Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ L 280, 28.10.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ПЛАН ЗА ГОТОВНОСТ ЗА СПРАВЯНЕ С РИСКОВЕ

Следният образец се попълва на английски език.

Обща информация

Наименование на компетентния орган, който отговаря за изготвянето на настоящия план

Държави членки в региона

1.   ОБОБЩЕНИЕ НА СЦЕНАРИИТЕ ПРИ КРИЗА В ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

Опишете накратко сценариите на риск, идентифицирани на регионално и на национално равнище в съответствие с процедурата, установена в членове 6 и 7, включително описание на направените допускания.

2.   РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

Определете ролята и отговорностите на компетентните органи и на организациите, на които са делегирани задачи.

Опишете кои задачи, ако има такива, са делегирани на други органи.

3.   ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИ ПРИ КРИЗА В ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

3.1.   Национални процедури и мерки

а)

опишете процедурите, които да се следват в случаите на криза в електроснабдяването, включително съответстващите схеми, представящи движението на информационните потоци;

б)

опишете превантивните и подготвителните мерки;

в)

опишете мерките за смекчаване на кризи в електроснабдяването, по-конкретно мерки от страна на търсенето и от страна на предлагането, като посочите при какви обстоятелства могат да се използват такива мерки, по-специално фактора, задействащ всяка мярка. Когато се предвиждат непазарни мерки, те трябва да бъдат подходящо обосновани в светлината на изискванията, посочени в член 16, и да отговарят на регионалните и, когато е приложимо, двустранните мерки;

г)

предоставете рамка за ръчно изключване на товари, в която се указва при какви обстоятелства товарите трябва да се изключват. Посочете във връзка с обществената безопасност и личната сигурност кои категории потребители на електрическа енергия имат право да получат специална защита от изключване и обосновете необходимостта от такава защита. Посочете какви действия следва да предприемат операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи за намаляване на потреблението;

д)

опишете механизмите, използвани за информиране на обществеността за криза в електроснабдяването.

3.2.   Регионални и двустранни процедури и мерки

а)

опишете договорените механизми за сътрудничество в рамките на региона и за осигуряване на подходяща координация преди и по време на криза в електроснабдяването, включително процедурите за вземане на решения за подходящо реагиране на регионално равнище;

б)

опишете всички регионални и двустранни мерки, които са били договорени, включително всички необходими технически, правни и финансови договорености за прилагането на тези мерки. В описанието на тези договорености предоставете информация, наред с другото, за максималните количества електрическа енергия, които да се доставят на регионално или двустранно равнище, задействането на помощта и възможността да се поиска нейното преустановяване, начините, по които електрическата енергия ще се доставя, както и разпоредбите за справедливо обезщетение между държавите членки. Опишете националните мерки, необходими за въвеждането и прилагането на договорените регионални и двустранни мерки;

в)

опишете съществуващите механизми за сътрудничество и за координиране на действията с други държави членки извън региона, както и с трети държави в рамките на съответната синхронна зона, преди и по време на криза в електроснабдяването.

4.   КООРДИНАТОР ПРИ КРИЗИ

Посочете координатора при кризи и определете неговата роля. Посочете данните за контакт.

5.   КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В съответствие с член 10, параграф 1, опишете използвания механизъм за проведените консултации във връзка с разработването на настоящия план и резултатите от тези консултации със следните заинтересовани страни:

а)

съответните електроенергийни предприятия и предприятия за природен газ, включително съответните производители или техните търговски органи;

б)

съответните организации, представляващи интересите на непромишлените клиенти, потребяващи електрическа енергия;

в)

съответните организации, представляващи интересите на промишлените клиенти, потребяващи електрическа енергия;

г)

регулаторните органи.

д)

операторите на преносни системи;

е)

съответните оператори на разпределителни системи.

6.   ИЗПИТВАНИЯ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

а)

посочете датите за регионалните (ако е приложимо – и национални) симулации на всеки две години в реално време за реагиране при кризи в електроснабдяването;

б)

в съответствие с член 12, параграф 1, буква г) посочете договорените процедури и участниците в изпитванията.

По отношение на актуализациите на плана: опишете накратко изпитванията, проведени след приемането на последния план, и основните резултати. Посочете какви мерки са били приети в резултат на тези изпитвания.


14.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/942 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 юни 2019 година

за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия

(преработен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4), с който се създава Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) е претърпял съществени изменения (5). Поради необходимостта от по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Създаването на ACER подобри явно координацията между регулаторните органи по трансгранични въпроси. От самото ѝ създаване, на ACER бяха възложени нови важни задачи по наблюдение на пазарите за търговия на едро съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6), както и в областта на трансграничната енергийна инфраструктура съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) и в областта на сигурността на доставките на газ съгласно Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(3)

Очаква се необходимостта от координиране на националните регулаторни действия през следващите години да се увеличи още повече. Енергийната система на Съюза претърпява най-голямата промяна от десетилетия насам. По-голямата пазарна интеграция и промяната към производство на електроенергия с променлив режим изискват по-големи усилия за координиране на националните енергийни политики с тези на съседните държави и по-големи усилия за използване на възможностите, предоставяни от трансграничната търговия с електроенергия.

(4)

Опитът от прилагането на правилата на вътрешния пазар показа, че несъгласуваните действия на национално равнище могат да доведат до сериозни проблеми на пазара, по-специално в тясно взаимосвързани области, в които решенията на държавите членки често имат осезаемо въздействие върху техните съседи. За да се постигнат положителните въздействия на вътрешния пазар на електроенергия върху благосъстоянието на потребителите, сигурността на доставките и декарбонизацията, от държавите членки и по-специално от техните независими регулаторни органи се изисква да си сътрудничат във връзка с регулаторните мерки, които имат трансгранично въздействие.

(5)

Фрагментираната държавна намеса на национално равнище на енергийните пазари представлява все по-голям риск за правилното функциониране на трансграничните пазари на електроенергия. Поради това на ACER следва да бъде отредена роля при изготвянето на координирана европейска оценка на адекватността на ресурсите, в тясно сътрудничество с Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), за да се избегнат проблемите, свързани с фрагментарните национални оценки, при които се прилагат различни некоординирани методи и не се взема в достатъчна степен под внимание положението в съседните държави. ACER следва също така да контролира техническите параметри, изготвени от ЕМОПС за електроенергия, за ефективното използване на трансграничния капацитет и за другите технически характеристики на механизмите за осигуряване на капацитет.

(6)

Въпреки значителния напредък в интегрирането и взаимното свързване на вътрешния пазар на електроенергия, някои държави членки или региони продължават да са изолирани или недостатъчно взаимосвързани, по-специално островните държави членки и държавите членки, намиращи се в периферията на Съюза. В своята работа ACER следва да вземе предвид по подходящ начин специфичното положение на тези държави членки или региони.

(7)

Сигурността на доставките на електроенергия изисква координиран подход за подготовка в случай на възникване на неочаквани кризи, свързани с доставките. Поради това ACER следва да координира националните действия, свързани с готовността за справяне с рисковете, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(8)

Поради тясната взаимовръзка между електроенергийната мрежа на Съюза и нарастващата нужда от сътрудничество със съседните държави, за да се поддържа стабилността на мрежата и за интегриране на големите количества енергия от възобновяеми източници, регионалните координационни центрове ще играят важна роля при координиране на операторите на преносни системи. ACER следва да гарантира регулаторния надзор на регионалните координационни центрове, когато е необходимо.

(9)

Тъй като голяма част от новите мощности за производство на електроенергия ще бъдат свързани на местно равнище, операторите на разпределителни системи ще играят важна роля за функционирането на електроенергийната система на Съюза по гъвкав и ефективен начин.

(10)

За да бъдат постигнати целите на енергийната политика на Съюза, държавите членки следва тясно да си сътрудничат, като премахват пречките пред трансграничния обмен на електроенергия и природен газ. ACER беше създадена, за да запълни празнотите в регулирането на равнището на Съюза и да допринесе за ефективното функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ. ACER предоставя възможност на регулаторните органи да засилят своето сътрудничество на равнището на Съюза и да участват, на основата на взаимността, в упражняването на свързаните със Съюза функции.

(11)

ACER следва да осигури правилното координиране и, когато е необходимо, изпълняване на равнището на Съюза на регулаторните функции, осъществявани от националните регулаторни органи в съответствие с Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета (10) и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11). За тази цел е необходимо да се гарантира независимостта на ACER от производителите на електроенергия и газ, от операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи, публични или частни, и от потребителите и да се гарантира съответствието на нейните действия с правото на Съюза, нейния технически и регулаторен капацитет, нейната прозрачност, податливост на демократичен контрол, включително отчетност пред Европейския парламент, и ефикасност.

(12)

ACER следва да наблюдава регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи в секторите на електроенергията и на природния газ, както и изпълнението на задачите на ЕМОПС за електроенергия и тези на Европейските мрежи от оператори на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ). ACER следва също да наблюдава изпълнението на задачите на други образувания, имащи функции, които са регулирани в рамките на Съюза, като енергийния обмен. Участието на ACER е ключово, за да се гарантира, че сътрудничеството между операторите на преносни системи и функционирането на другите образувания, изпълняващи функции в рамките на Съюза, се осъществява по ефикасен и прозрачен начин в полза на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ.

(13)

Регулаторните органи следва да се координират помежду си при изпълнението на своите задачи, за да гарантират, че ЕМОПС за електроенергия, Европейската организация на операторите на разпределителни системи (ООРСЕС) и регионалните координационни центрове, спазват своите задължения съгласно нормативната уредба на вътрешния енергиен пазар и решенията на ACER. С разширяването на оперативните отговорности на ЕМОПС за електроенергия, на ООРСЕС и на регионалните координационни центрове е необходимо да се засили надзорът над такива образувания, действащи на регионално равнище или на равнището на целия Съюз. Процедурата, установена в настоящия регламент, гарантира, че ACER подпомага регулаторните органи при изпълнението на тези функции, както е посочено в Директива (ЕС) 2019/944.

(14)

С цел да се гарантира, че ACER разполага с необходимата информация за изпълнението на задачите си, ACER следва да може да изисква и да получава тази информация от регулаторните органи, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, регионалните координационни центрове, ООРСЕС, операторите на преносни системи и номинираните оператори на пазара на електроенергия.

(15)

В сътрудничество с Комисията, с държавите членки и със съответните национални органи, ACER следва да наблюдава вътрешните пазари за електроенергия и природен газ и да информира Европейския парламент, Комисията и националните органи за своите констатации, когато е целесъобразно. Задачите по наблюдение на ACER не следва нито да дублират, нито да възпрепятстват наблюдението от страна на Комисията или на националните органи, по-специално от страна на националните органи по конкуренция.

(16)

ACER осигурява интегрирана рамка, която дава възможност на регулаторните органи да участват и да си сътрудничат. Тази рамка улеснява еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в целия Съюз. На ACER беше предоставено правомощие да приема индивидуални решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава членка. Това правомощие следва, при ясно определени условия, да обхваща технически и регулаторни въпроси, които изискват координация на регионално равнище, по-специално отнасящи се до прилагането на мрежовите кодекси и насоките, сътрудничеството в рамките на регионалните координационни центрове, регулаторни решения, необходими за ефективно наблюдение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, решения относно инфраструктурата за електроенергия и природен газ, която свързва или която може да свърже поне две държави членки и като краен случай освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за газ, разположени в повече от една държава членка.

(17)

Преразглеждането на мрежовите кодекси и насоките обхваща изменения, които са необходими, за да се вземе предвид развитието на пазара, без да се изменят съществено мрежовите кодекси и насоките или да се създават нови компетентности на ACER.

(18)

ACER играе важна роля за изработването на рамкови насоки, които имат необвързващ характер. Мрежовите кодекси следва да са в съответствие с тези рамкови насоки. Също така се счита за подходящо за ACER, което е и в съответствие с целта ѝ, тя да участва в преразглеждането и изменението на проектите на мрежовите кодекси, с цел да гарантира, че те са в съответствие с рамковите насоки и да предвиди необходимата степен на хармонизиране, преди да ги представи на Комисията за приемане.

(19)

С приемането на набор от мрежови кодекси и насоки, в които се предвижда поетапно прилагане и по-нататъшно усъвършенстване на общи регионални и общосъюзни правила, нарасна ролята на ACER по отношение на наблюдението и подпомагането на прилагането на мрежовите кодекси и насоките. Ефективното наблюдение на мрежовите кодекси и насоките е ключова функция на ACER и е от решаващо значение за прилагането на правилата на вътрешния пазар.

(20)

При прилагането на мрежовите кодекси и насоките стана ясно, че би било полезно да се рационализира процедурата за регулаторно одобряване на регионални или общосъюзни ред и условия или методики, които са изготвени съгласно насоките и мрежовите кодекси, като те бъдат предоставени пряко на ACER, така че да позволят на регулаторните органи, които са представени в Съвета на регулаторите, да решават относно тези ред и условия и методики.

(21)

Тъй като поетапното хармонизиране на енергийните пазари на Съюза редовно включва намирането на решения на регионално равнище като междинен етап и голям брой ред и условия и методики трябва да бъдат одобрени от ограничен брой регулаторни органи за конкретен регион, е целесъобразно да бъде отразено регионалното измерение на вътрешния пазар в настоящия регламент и да се предвидят подходящи механизми за управление. Поради това решенията за предложения за съвместни регионални ред и условия или методики следва да се вземат от компетентните регулаторни органи на съответния регион, освен ако тези решения не оказват осезаемо въздействие върху вътрешния пазар на енергия.

(22)

Доколкото ACER има цялостен поглед върху дейността на регулаторните органи, тя следва да има консултативна роля по отношение на Комисията, останалите институции на Съюза и регулаторните органи по всички въпроси, свързани с целта, за която е създадена. Тя следва също така да бъде задължена да докладва на Комисията, когато установи, че сътрудничеството между операторите на преносни системи не дава необходимите резултати или че даден регулаторен орган, чието решение нарушава мрежовите кодекси и насоките, не е приложил правилно становище, препоръка или решение на ACER.

(23)

ACER следва също така да може да дава препоръки, които да подпомагат регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

(24)

ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, ООРСЕС, операторите на преносни системи, регионалните координационни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия вземат предвид във възможно най-голяма степен становищата и препоръките на ACER, отправени до тях съгласно настоящия регламент.

(25)

ACER следва да се консултира със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, и да им дава достатъчна възможност да коментират предлаганите мерки, като например мрежови кодекси и правила.

(26)

ACER следва да допринася за изпълнението на насоките относно трансевропейските енергийни мрежи, установени с Регламент (ЕС) № 347/2013, по-специално когато дава становище относно необвързващите десетгодишни планове за развитие на мрежата в целия Съюз (планове за развитие на мрежата в целия Съюз).

(27)

ACER следва да допринася за усилията за повишаване на енергийната сигурност.

(28)

Дейностите на ACER следва да бъдат в съответствие с целите и задачите на Енергийния съюз, който има пет тясно свързани и взаимно подсилващи се измерения, включително декарбонизацията, както е посочено в член 1 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(29)

В съответствие с принципа на субсидиарност ACER следва да приема индивидуални решения само при ясно определени обстоятелства по въпроси, които са строго свързани с целите, за които тя е създадена.

(30)

За да се гарантира, че уредбата на ACER е ефективна и е съгласувана с другите децентрализирани агенции, правилата, от които се ръководи ACER, следва да бъдат приведени в съответствие с общия подход, договорен между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции (13) (Общ подход). Доколкото е необходимо обаче, структурата на ACER следва да бъде адаптирана да посреща специфичните нужди на енергийното регулиране. По-конкретно, необходимо е изцяло да се вземе предвид специфичната роля на регулаторните органи, както и да се гарантира тяхната независимост.

(31)

В бъдеще могат да бъдат предвидени допълнителни промени към настоящия регламент, за да се приведе той в пълно съответствие с общия подход. Въз основа на настоящите нужди на енергийното регулиране са необходими отклонения от общия подход. Комисията следва да извърши оценка, за да оцени постигнатите от ACER резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи, и след тази оценка Комисията следва да има възможност да предложи изменения на настоящия регламент.

(32)

Управителният съвет следва да има необходимите правомощия да изготвя бюджета, да проверява неговото изпълнение, да съставя вътрешни правила, да приема финансов правилник и да назначава директор. За подновяване на членовете на управителния съвет, назначавани от Съвета, следва да се използва ротационна система, която да осигурява балансирано участие във времето на държавите членки. Управителният съвет следва да действа независимо и обективно в интерес на обществеността и следва да не търси или да не е обвързан от политически инструкции.

(33)

ACER следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните си функции по ефикасен, прозрачен, обоснован и най-вече независим начин. Независимостта на ACER от производителите на електроенергия и газ и от операторите на преносни системи и на разпределителни системи, както и от други частни и корпоративни интереси, е не само ключов принцип на доброто управление, но също така основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Без това да засяга действията на неговите членове от името на съответните им национални органи, Съветът на регулаторите следва да действа независимо от каквито и да е пазарни интереси, следва да избягва конфликти на интереси и следва да не търси или приема инструкции и да не приема препоръки от което и да е правителство на държава членка, от институциите на Съюза или от което и да е друго публично или частно образувание или лице. Решенията на Съвета на регулаторите следва същевременно да са в съответствие с правото на Съюза по отношение на енергията, като например вътрешния пазар на енергия, околната среда и конкуренцията. Съветът на регулаторите следва да докладва на институциите на Съюза относно своите становища, препоръки и решения.

(34)

С цел съкращаване на процедурата, когато ACER има правомощия да взема решения, на заинтересованите страни следва да се предостави право на обжалване пред Апелативен съвет, който следва да бъде част от ACER, но да бъде независим както от нейната административна, така и от нейната регулаторна структура. За да се гарантират неговото функциониране и пълна независимост, Апелативният съвет следва да има отделен бюджет в съответствие с бюджета на ACER. В интерес на приемствеността при назначаването или подновяването на членовете на Апелативния съвет следва да се дава възможност за частично подновяване на членовете на Апелативния съвет. Решенията на Апелативния съвет подлежат на обжалване пред Съда на Европейския съюз (Съда).

(35)

ACER следва да упражнява своите правомощия за вземане на решения в съответствие с принципите на вземането на справедливи, прозрачни и разумни решения. Процедурните правила на ACER следва да бъдат определени в процедурния ѝ правилник.

(36)

Директорът следва да отговаря за изготвянето и приемането на документи, съдържащи становища, препоръки и решения. Преди да бъдат приети някои становища, препоръки и решения, посочени в член 22, параграф 5, буква а) и в член 24, параграф 2 следва да има положително становище на Съвета на регулаторите. Съветът на регулаторите следва да може да предоставя становища и когато е целесъобразно, коментари и изменения към предложените текстове на директора, които директорът следва да вземе предвид. Когато директорът се отклони от коментарите и измененията, представени от Съвета на регулаторите, или ги отхвърли, директорът следва също така да представи надлежно обосновани писмени мотиви с цел да се улесни конструктивният диалог. Ако Съветът на регулаторите не даде положително становище по повторно представения текст, директорът следва да има възможността допълнително да преработи текста в съответствие с измененията и коментарите, предложени от Съвета на регулаторите, за да получи тяхното положително становище. Директорът следва да има възможността да оттегли представените проекти на становища, препоръки и решения когато директорът не е съгласен с измененията, представени от Съвета на регулаторите, и да представи нов текст в съответствие с някои процедури, посочени в член 22, параграф 5, буква а) и в член 24, параграф 2. Директорът следва да може да поиска положително становище от Съвета на регулаторите по нов или преработен проект на текст на всеки етап от процедурата.

(37)

На ACER следва да се осигурят подходящи ресурси, за да изпълнява задачите си. ACER следва да се финансира главно от общия бюджет на Съюза. Таксите подобряват финансирането на ACER и следва да покриват нейните разходи за услугите, предоставени на участниците на пазара или на образувания, действащи от тяхно име, които им позволяват да докладват данни съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 по ефикасен, ефективен и безопасен начин. Ресурсите, които в момента са обединени от регулаторните органи за сътрудничеството им на равнището на Съюза, следва да продължат да бъдат на разположение на ACER. Бюджетната процедура на Съюза следва да остане приложима по отношение на каквито и да било субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Освен това одитът на отчетите следва да се осъществява от независим външен одитор в съответствие с член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (14).

(38)

Бюджетният орган следва редовно да извършва оценка на бюджета на ACER, като взема предвид обема и качеството на работата на ACER, както и целите на ACER да се работи за изграждането на вътрешен пазар на енергия и да се допринася за енергийната сигурност в полза на потребителите в Съюза. Бюджетният орган следва да гарантира съблюдаването на най-високи стандарти за ефикасност.

(39)

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз („Центърът за преводи“) следва да осигурява преводи за всички агенции на Съюза. Ако ACER изпитва особени затруднения с услугите на Центъра за преводи, ACER следва да има възможността да се позове на специалния механизъм, установен в Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета (15), което в крайна сметка би могло да доведе до прибягването до други доставчици на услуги под егидата на Центъра за преводи.

(40)

ACER следва да има персонал с високи професионални качества. По-специално, тя следва да се възползва от компетентността и опита на служители, командировани от регулаторните органи, Комисията и държавите членки. За служителите на ACER следва да се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности („Правилник за длъжностните лица“) и Условията за работа на други служители на Европейските общности („Условия за работа“), установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (16), както и правилата, приети съвместно от институциите на Съюза за целите на тяхното прилагане. Управителният съвет, съгласувано с Комисията, следва да приема необходимите правила за прилагане.

(41)

Регулаторната дейност на директора и на Съвета на регулаторите в съответствие с настоящия регламент следва да може да се подпомага от работни групи.

(42)

ACER следва да прилага общите правила по отношение на публичния достъп до документи, съхранявани от органи на Съюза. Управителният съвет следва да установи практическите мерки за защита на чувствителна търговска информация и лични данни.

(43)

Чрез сътрудничеството на регулаторните органи в рамките на ACER е очевидно, че решенията с мнозинство са основна предпоставка за постигане на напредък по въпроси, свързани с вътрешния енергиен пазар, които имат значителни икономически последици в различните държави членки. Поради това регулаторните органи следва да продължат да гласуват в Съвета на регулаторите въз основа на принципа на мнозинство от две трети. ACER следва да се отчита пред Европейския парламент, Съвета и Комисията, когато е целесъобразно.

(44)

Държави, които не са членки на Съюза, следва да могат да участват в работата на ACER в съответствие с подходящи споразумения, които ще бъдат сключени от Съюза.

(45)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно сътрудничеството на регулаторните органи на равнището на Съюза и тяхното участие в упражняването на свързаните със Съюза функции, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(46)

Седалището на ACER се намира в Любляна, както е предвидено в Решение 2009/913/ЕС (17). Седалището на ACER е центърът на нейните дейности и на нейните законоустановени функции.

(47)

Приемащата държава членка, в която се намира седалището на ACER, следва да осигури възможно най-добрите условия за доброто и ефективното функциониране на ACER, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки. Споразумението относно седалището между правителството на Република Словения и ACER, което покрива тези изисквания, заедно с договореностите за неговото изпълнение, беше сключено на 26 ноември 2010 г. и влезе в сила на 10 януари 2011 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Цели и задачи

Член 1

Създаване и цел

1.   С настоящия регламент се създава Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

2.   Целта на ACER е да се подпомагат регулаторните органи, посочени в член 57 от Директива (ЕС) 2019/944 и член 39 от Директива 2009/73/ЕО в изпълнението на равнището на Съюза на регулаторните задачи, осъществявани в държавите членки, и при необходимост да координира тяхната дейност и да посредничи и да урежда споровете помежду им, в съответствие с член 6, параграф 10 от настоящия регламент. ACER следва също така да допринася за създаването на висококачествени общи регулаторни и надзорни практики, като по този начин допринася за последователното, ефикасно и ефективно прилагане на правото на Съюза, за да бъдат постигнати целите на Съюза в областта на климата и енергетиката.

3.   При изпълнението на задачите си ACER действа независимо и обективно и се ръководи от интересите на Съюза. ACER взема автономни решения, независимо от частни и корпоративни интереси.

Член 2

Видове актове на ACER

ACER:

а)

издава становища и препоръки, адресирани до операторите на преносни системи, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, ООРСЕС, регионалните координационни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия;

б)

издава становища и препоръки, адресирани до регулаторните органи;

в)

издава становища и препоръки, адресирани до Европейския парламент, Съвета или Комисията;

г)

приема индивидуални решения относно предоставянето на информация в съответствие с член 3, параграф 2, член 7, параграф 2, буква б) и член 8, буква в); относно одобряването на методиката, реда и условията в съответствие с член 4, параграф 4, член 5, параграфи 2, 3 и 4; относно преразглеждането на пазарните зони, както е посочено в член 5, параграф 7; относно технически въпроси, както е посочено в член 6, параграф 1; относно решаването на спорове между регулаторите в съответствие с член 6, параграф 10; свързани с регионалните координационни центрове, посочени в член 7, параграф 2, буква а); относно одобряването и изменението на методиките и изчисленията и техническите спецификации, посочени в член 9, параграф 1; за одобряване и изменение на методиките, посочени в член 9, параграф 3; относно освобождаванията, посочени в член 10; относно инфраструктурата, посочена в член 11, буква г); и относно въпроси, свързани с интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро съгласно член 12;

д)

представя необвързващи рамкови насоки на Комисията в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета (18) и член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета (19).

Член 3

Общи задачи

1.   ACER може, по искане на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията или по своя собствена инициатива, да предоставя становища или препоръки на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

2.   По искане на ACER регулаторните органи, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, регионалните координационни центрове, ООРСЕС, операторите на преносни системи и номинираните оператори на пазара на електроенергия предоставят на ACER информацията, необходима за целите на изпълнението на нейните задачи съгласно настоящия регламент, освен ако ACER вече не е изискала и получила тази информация.

За целта на исканията за информация, посочени в първа алинея, ACER разполага с правомощието да приема решения. В решенията си ACER посочва целта на искането си, позовава се на правното основание, съгласно което се изисква информацията, както и посочва срока, в рамките на който трябва да бъде предоставена информацията. Този срок е пропорционален на искането.

ACER използва поверителната информация, получена съгласно настоящия регламент, само с цел изпълнение на възложените ѝ с настоящия регламент задачи. ACER гарантира необходимата защита на данните по отношение на цялата информация съгласно член 41.

Член 4

Задачи на ACER по отношение на сътрудничеството между операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи

1.   ACER дава на Комисията становища относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/943, за тези на ЕМОПС за газ в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и за тези на ООРСЕС съгласно член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/943.

2.   ACER следи изпълнението на задачите на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) 2019/943, на ЕМОПС за газ в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и на ООРСЕС, както е посочено в член 55 от Регламент (ЕС) 2019/943.

3.   ACER може да дава становища:

а)

на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 30, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/943 и на ЕМОПС за газ в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно мрежовите кодекси;

б)

на ЕМОПС за електроенергия, в съответствие с член 32, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2019/943, и на ЕМОПС за газ, в съответствие с член 9, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно проекта на годишна работна програма, проекта на план за развитие на мрежата в цялата Общност, както и относно други съответни документи, посочени в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/943 и в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009, като взема предвид целите за недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ;

в)

на ООРСЕС относно проекта за годишна работна програма и други съответни документи, посочени в член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/943, като взема предвид целите за недискриминация, действителна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешния пазар на електроенергия.

4.   Ако е целесъобразно, след като поиска актуализация на проектите, представени от операторите на преносни системи, ACER одобрява методиката за използване на приходите от претоварване съгласно член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/943.

5.   ACER, като се основава на факти, дава надлежно мотивирани становища, както и препоръки, на ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, когато прецени, че проектът на годишна работна програма или проектът на план за развитие на мрежата в целия Съюз, представени ѝ в съответствие с член 32, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2019/943 и член 9, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009, не допринасят за недискриминация, действителна конкуренция и ефикасно функциониране на пазара или достатъчно равнище на трансгранични междусистемни връзки, отворени за достъп на трети страни, или не съответстват на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2019/943 и Директива (ЕС) 2019/944 или на Регламент (ЕО) № 715/2009 и Директива 2009/73/ЕО.

6.   Съответните регулаторни органи координират и определят съвместно дали е налице неспазване от страна на ООРСЕС, ЕМОПС за електроенергия и регионалните координационни центрове на техните задължения съгласно правото на Съюза и предприемат подходящи действия, съгласно посоченото в член 59, параграф 1, буква в) и член 62, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС) 2019/944.

По искане на един или повече от регулаторните органи или по своя собствена инициатива ACER издава мотивирано становище, както и препоръка до ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионалните координационни центрове относно спазването на техните задължения.

7.   Когато мотивирано становище на ACER установи случай на потенциално неспазване от страна на ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионален координационен център на съответните им задължения, засегнатите регулаторни органи единодушно вземат координирани решения, с които се установява дали е налице неспазване на съответните задължения, и когато е приложимо, какви мерки да бъдат предприети от ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионалния координационен център с цел отстраняване на това неспазване. Когато регулаторните органи не успеят да постигнат съгласие относно такива координирани решения в срок от четири месеца от датата на получаване на мотивираното становище на ACER от регулаторните органи, въпросът се отнася до ACER за решение, съгласно член 6, параграф 10.

8.   Когато неспазването на задълженията от страна на ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионален координационен център, установено в съответствие с параграф 6 или 7 от настоящия член, не бъде отстранено в срок от три месеца, или когато регулаторния орган в държавата членка, в която се намира седалището на субекта, не е предприел действия за осигуряване на съответствие, ACER издава препоръка до регулаторния орган с цел предприемане на действия в съответствие с член 59, параграф 1, буква в) и член 62, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС) 2019/944, с цел да се гарантира, че ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионалните координационни центрове спазват своите задължения, и информира Комисията.

Член 5

Задачи на ACER по отношение на разработването и прилагането на мрежови кодекси и насоки

1.   ACER участва в разработването на мрежови кодекси в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2019/943 и член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и на насоки съгласно член 61, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/943. Тя по-специално:

а)

представя необвързващи рамкови насоки на Комисията при поискване съгласно член 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/943 или член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009. ACER преразглежда рамковите насоки и ги представя отново на Комисията при поискване съгласно член 59, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2019/943 или член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

б)

предоставя мотивирано становище на ЕМОПС за газ относно мрежовите кодекси в съответствие с член 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

в)

преразглежда мрежовия кодекс в съответствие с член 59, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2019/943 и член 6, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 715/2009. При преразглеждането, ACER взема предвид становищата, изразени от всички участващи страни по време на изготвянето на предложението под ръководството на ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ или ООРСЕС, и провежда консултации със съответните заинтересовани лица по текста, който ще бъде представен на Комисията. За тази цел ACER може да използва комитета, създаден съгласно мрежовите кодекси по целесъобразност. ACER докладва на Комисията относно резултата от консултациите. Впоследствие, АCER представя преразгледания мрежов кодекс на Комисията в съответствие с член 59, параграф 11 от Регламент (EU) 2019/943 и член 6, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 715/2009. В случай че ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ или ООРСЕС не са изготвили мрежов кодекс, ACER подготвя и представя проект на мрежов кодекс на Комисията при поискване съгласно член 59, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2019/943 или член 6, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

г)

предоставя на Комисията надлежно мотивирано становище в съответствие с член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/943 или член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2009, в случай че ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ или ООРСЕС не е успяла да приложи мрежов кодекс, изработен съгласно член 30, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/943 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009, или мрежов кодекс, който е бил разработен в съответствие с член 59, параграфи 3—12 от Регламент (ЕС) 2019/943 и член 6, параграфи 1—10 от Регламент (ЕО) № 715/2009, но не е бил приет от Комисията съгласно член 59, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2019/943 и съгласно член 6, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

д)

наблюдава и анализира изпълнението на мрежовите кодекси, приети от Комисията, в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2019/943, и член 6 от Регламент (ЕО) № 715/ и с насоките, приети в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС) 2019/943 и тяхното въздействие върху хармонизирането на приложимите правила, целящи улесняване на интегрирането на пазара, както и върху недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, и докладва на Комисията.

2.   Когато един от следните правни актове предвижда разработването на предложения за общи ред и условия или методики за прилагането на мрежовите кодекси и насоките, които изискват одобрението на всички регулаторни органи, тези предложения за общите ред и условията или методики се представят на ACER за преглед и одобрение:

а)

законодателен акт на Съюза, приет в рамките на обикновената законодателна процедура;

б)

мрежовите кодекси и насоките, приети преди 4 юли 2019 г. и последващите преразглеждания на тези мрежови кодекси и насоки; или

в)

мрежовите кодекси и насоките, приети като актове за изпълнение съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (20).

3.   Когато един от следните правни актове предвижда разработването на предложения за ред и условия или методики за прилагането на мрежови кодекси и насоки, които изискват одобрението на всички регулаторни органи, на съответния регион, тези регулаторни органи постигат споразумение с единодушие относно общите ред и условия или методики, които следва да бъдат одобрени от всеки един от тези регулаторни органи:

а)

законодателен акт на Съюза, приет в рамките на обикновената законодателна процедура;

б)

мрежовите кодекси и насоки, приети преди 4 юли 2019 г. и последващите преразглеждания на тези мрежови кодекси и насоки; или

в)

мрежови кодекси и насоки, приети като актове за изпълнение съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ACER се уведомява за предложенията, посочени в първа алинея в срок от една седмица след представянето им на тези регулаторните органи. Регулаторните органи могат да отнесат предложенията до ACER за одобряване съгласно член 6, параграф 10, втора алинея, буква б) и правят това в съответствие с член 6, параграф 10, втора алинея, буква а) когато не се е стигнало до единодушното съгласие, посочено в първа алинея.

Директорът на Съвета на регулаторите, като действа по своя инициатива или по предложение на един или повече от членовете на Съвета, може да поиска регулаторните органи от съответния регион да отнесат предложението до ACER за одобряване. Това искане се ограничава само до случаите, при които регионално договореното предложение, би имало осезателно въздействие върху вътрешния енергиен пазар или върху сигурността на доставките отвъд границите на региона.

4.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 2 и 3, ACER е компетентна да вземе решение съгласно член 6, параграф 10, когато компетентните регулаторни органи не успеят да се споразумеят относно реда и условията или методиките за прилагането на нови мрежови кодекси и насоки, приети след 4 юли 2019 г. като делегирани актове, когато тези ред и условия или методики изискват одобрението на всички регулаторни органи или на всички регулаторни органи на съответния регион.

5.   Не по-късно от 31 октомври 2023 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно евентуалната необходимост да се увеличи допълнително участието на ACER в разработването и приемането на ред и условия или методики за прилагането на мрежови кодекси и насоки, приети като делегирани актове след 4 юли 2019 г. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за прехвърляне или изменение на необходимите правомощия на ACER.

6.   Преди да одобрят реда и условията или методиките посочени в параграфи 2 и 3, регулаторните органи или ACER, в случай че тя е компетентна, ги преразглеждат, когато е необходимо, след като се консултират с ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ или ООРСЕС, за да се гарантира, че те са в съответствие с целта на съответния мрежов кодекс или насоки и че допринасят за интеграцията на пазара, недопускането на дискриминация, действителната конкуренция и правилното функциониране на пазара. ACER взема решение относно одобряването в срока, определен в съответните мрежови кодекси и насоки. Срокът започва да тече на следващия ден след уведомяването на ACER за предложението.

7.   ACER изпълнява своите задачи по отношение на преразглеждането на пазарните зони съгласно член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/943.

8.   ACER наблюдава регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи по член 34 от Регламент (ЕС) 2019/943 и член 12 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и отчита надлежно резултата от това сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения.

Член 6

Задачи на ACER по отношение на регулаторните органи

1.   ACER приема индивидуални решения по технически въпроси, когато тези решения са предвидени в Регламент (ЕС) 2019/943, Регламент (ЕС) № 715/2009, Директива (ЕС) 2019/944 или Директива 2009/73/ЕО.

2.   В съответствие с работната си програма, по искане на Комисията или по собствена инициатива ACER може да издава препоръки, за да подпомогне регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

3.   До 5 юли 2022 г. и на всеки четири години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно независимостта на регулаторните органи, съгласно член 57, параграф 7 от Директива (ЕС) 2019/944.

4.   ACER осигурява рамка, в която регулаторните органи могат да си сътрудничат, за да се гарантира ефикасното вземане на решения по въпроси с трансгранично значение. Тя насърчава сътрудничеството между регулаторните органи и между регулаторни органи на регионално равнище и на равнището на Съюза и взема предвид резултата от такова сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения. Когато ACER счита, че се изискват обвързващи правила за такова сътрудничество, тя отправя необходимите препоръки до Комисията.

5.   По искане на един или повече регулаторни органи или на Комисията ACER предоставя основано на фактите становище относно съответствието на дадено решение на регулаторен орган с мрежовите кодекси и насоките, посочени в, Регламент (ЕС) 2019/943, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива (ЕС) 2019/944 или Директива 2009/73/ЕО, или с други съответни разпоредби на посочените директиви или регламенти.

6.   Когато регулаторен орган не се съобрази със становището на ACER, посочено в параграф 5, в рамките на четири месеца от датата на получаване, ACER уведомява Комисията и съответната държава членка за това.

7.   Когато в конкретен случай някой регулаторен орган срещне затруднения с прилагането на мрежовите кодекси и насоките, посочени в Регламент (ЕС) 2019/943, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива (ЕС) 2019/944 или Директива 2009/73/ЕО, той може да поиска ACER да предостави становище. ACER предоставя становището си след консултация с Комисията в срок от три месеца от датата на получаване на такова искане.

8.   По искане на регулаторен орган ACER може да предостави оперативна помощ на този регулаторен орган във връзка с разследвания съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011.

9.   ACER предоставя становище на съответния регулаторен орган и на Комисията съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/943.

10.   ACER е компетентна да приема индивидуални решения по регулаторни въпроси, които оказват въздействие върху трансграничната търговия или трансграничната сигурност на системите и изискват вземането на съвместно решение от най-малко два регулаторни органа, когато тези компетентности са били предоставени на регулаторните органи съгласно един от следните правни актове:

а)

законодателен акт на Съюза, приет в рамките на обикновената законодателна процедура;

б)

мрежови кодекси и насоки, приети преди 4 юли 2019 г. и по-късни преразглеждания на тези мрежови кодекси и насоки; или

в)

мрежови кодекси и насоки, приети като изпълнителни актове съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ACER е компетентна да приема индивидуалните решения, посочени в първа алинея, в следните случаи:

а)

когато компетентните регулаторни органи не са постигнали споразумение в рамките на шест месеца след датата на отнасяне на случая и предаването му на последния от тези регулаторни органи; или в срок от четири месеца в случаите по член 4, параграф 7 от настоящия регламент или по член 59, параграф 1, буква в) или член 62, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС) 2019/944; или

б)

въз основа на съвместно искане от компетентните регулаторни органи.

Компетентните регулаторни органи могат съвместно да поискат удължаване на срока, посочен във втора алинея, буква а) от настоящия параграф с до шест месеца, освен в случаите по член 4, параграф 7 от настоящия регламент или по член 59, параграф 1, буква в) или член 62, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС) 2019/944.

Когато правомощията за вземане на решение по такива трансгранични въпроси, посочени в първата алинея, са предоставени на регулаторните органи в нови мрежови кодекси или насоки, приети като делегирани актове след 4 юли 2019 г., ACER е компетентна само на доброволна основа съгласно втора алинея, буква б) от настоящия параграф по искане, от поне 60 % от компетентните регулаторни органи. Когато участват само два регулаторни органа, всеки един от тях може да отнесе случая до ACER.

Не по-късно от 31 октомври 2023 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно евентуалната необходимост от участие на ACER в решаването на спорове между регулаторните органи относно съвместни решения по въпроси, правомощията за които са били предоставени на тези регулаторни органи чрез делегиран акт след 4 юли 2019 г. Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за прехвърляне или изменение на тези правомощия или за прехвърляне на необходимите правомощия на ACER.

11.   При подготовката на решението си съгласно параграф 10 ACER се консултира с регулаторните органи и съответните оператори на преносни системи и се уведомява за предложенията и забележките на всички съответни оператори на преносни системи.

12.   Когато даден случай е отнесен до ACER по силата на параграф 10, ACER:

а)

излиза с решение в рамките на шест месеца от деня на отнасяне на случая; или в срок от пет месеца след това в случаите по член 4, параграф 7 от настоящия регламент или по член 59, параграф 1, буква в) или член 62, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС) 2019/944; както и

б)

ако е необходимо, може да предостави временно решение, за да гарантира, че е защитена сигурността на доставките или оперативната сигурност.

13.   Когато регулаторните въпроси, посочени в параграф 10, обхващат също така изключения по смисъла на член 63 от Регламент (ЕС) 2019/943 или на член 36 от Директива 2009/73/ЕО, сроковете, определени в настоящия регламент и сроковете, предвидени от посочените разпоредби, не се кумулират.

Член 7

Задачи на ACER по отношение на регионалните координационни центрове

1.   ACER, в тясно сътрудничество с регулаторните органи и с ЕМОПС за електроенергия, наблюдава и анализира резултатите на регионалните координационни центрове, като взема предвид докладите, предвидени в член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/943.

2.   За ефективното и своевременно изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, ACER по-специално:

а)

взема решение относно конфигурацията на регионите във връзка с функционирането на системата в съответствие с член 36, параграфи 3 и 4 и издава одобрения съгласно член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/943;

б)

изисква информация от регионалните координационни центрове, когато е целесъобразно, в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) 2019/943;

в)

изготвя становища и препоръки, адресирани до Европейския парламент, Съвета и Комисията;

г)

изготвя становища и препоръки, адресирани до регионалните координационни центрове.

Член 8

Задачи на ACER по отношение на номинираните оператори на пазара на електроенергия

За да се гарантира, че номинираните оператори на пазара на електроенергия изпълняват функциите си съгласно Регламент (ЕС) 2019/943 и Регламент № 2015/1222 на Комисията (21), ACER:

а)

наблюдава напредъка на номинираните оператори на пазара на електроенергия при въвеждането на функциите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222;

б)

изготвя препоръки, адресирани до Комисията, в съответствие с член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2015/1222;

в)

изисква информация от номинираните оператори на пазара на електроенергия, когато това е целесъобразно.

Член 9

Задачи на ACER по отношение на адекватността на производството на електроенергия и готовността за справяне с рисковете

1.   ACER одобрява и изменя, когато е необходимо:

а)

предложенията относно методиките и изчисленията, свързани с европейската оценка на адекватността на ресурсите в съответствие с член 23, параграфи 3, 4,6 и 7 от Регламент (ЕС) 2019/943;

б)

предложенията относно техническите спецификации за трансграничното участие в механизмите за осигуряване на капацитет в съответствие с член 26, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2019/943.

2.   ACER предоставя становище съгласно член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/941 относно това дали различията между оценката на адекватността на националните ресурси и оценката на адекватността на европейските ресурси са оправдани.

3.   ACER одобрява и изменя, когато е необходимо, методиките за:

а)

определяне на сценариите при криза в електроснабдяването на регионално равнище съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2019/941;

б)

оценки на адекватността в краткосрочен план и сезонно съгласно член 8 от Регламент (ЕС) 2019/941.

4.   По отношение на сигурността на доставките на газ ACER е представена в Координационната група по природния газ съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2017/1938 и изпълнява задълженията си по отношение на постоянния двупосочен капацитет на междусистемните връзки за газ, определени в приложение III към Регламент (ЕС) 2017/1938.

Член 10

Задачи на ACER по отношение на решения за освобождаване

ACER взема решение за освобождаване съгласно предвиденото в член 63, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/943. ACER също така взема решение за освобождаване съгласно член 36, параграф 4 от Директива 2009/73/ЕО, когато съответната инфраструктура се намира на територията на повече от една държава членка.

Член 11

Задачи на ACER по отношение на инфраструктурата

Що се отнася до трансевропейската енергийна инфраструктура, ACER, в тясно сътрудничество с регулаторните органи и с ЕМОПС за електричество и ЕМОПС за газ:

а)

наблюдава напредъка в изпълнението на проекти за създаване на нов междусистемен капацитет;

б)

наблюдава изпълнението на плановете за развитие на мрежата в целия Съюз. Ако ACER установи несъответствия между тези планове и тяхното изпълнение, тя проучва причините за тези несъответствия и дава препоръки на съответните оператори на преносни системи, на националните регулаторни органи или други компетентни органи с оглед на извършване на инвестициите съгласно плановете за развитие на мрежата в целия Съюз;

в)

изпълнява задълженията, определени в членове 5, 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 347/2013;

г)

взема решения относно инвестиционни искания в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013.

Член 12

Задачи на ACER по отношение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро

С оглед осъществяване на ефективно наблюдение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро ACER, в тясно сътрудничество с регулаторните органи и другите национални органи:

а)

наблюдава пазарите за търговия на едро, събира и споделя данни и създава Европейски регистър на участниците на пазара в съответствие с членове 7—12 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;

б)

изготвя препоръки, адресирани до Комисията, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;

в)

координира разследвания в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

Член 13

Възлагане на нови задачи на ACER

При обстоятелства, ясно определени от Комисията в мрежовите кодове, приети съгласно член 59 от Регламент (ЕС) 2019/943, и в насоките, приети в съответствие с член 61 от посочения регламент или с член 23 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и по въпроси, свързани с целта на създаването ѝ, ACER може да бъде натоварена с допълнителни задачи, които не включват правомощия за вземане на решения.

Член 14

Консултации, прозрачност и процесуални гаранции

1.   При изпълнението на задачите си, и по-специално в процеса на разработване на рамковите насоки в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2019/943 или член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и в процеса на предлагане на изменения в мрежовите кодекси съгласно член 60 от Регламент (ЕС) 2019/943 или член 7 от Регламент (ЕО) № 715/2009, ACER се консултира обстойно на ранен етап с участниците на пазара, операторите на преносни системи, потребителите, крайните ползватели, а когато това е уместно, и с органите по конкуренция, без да се засяга съответната им компетентност, по открит и прозрачен начин, особено когато задачите ѝ засягат операторите на преносни системи.

2.   ACER гарантира, че на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя обективна, достоверна и леснодостъпна информация, по-специално по отношение на резултатите от нейната дейност, ако това е целесъобразно.

Всички документи и протоколи от консултационните заседания, проведени по време на разработването на рамковите насоки съгласно член 59 от Регламент (ЕС) 2019/943 или член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009 или по време на изменянето на мрежовите кодекси, посочени в параграф 1, се оповестяват публично.

3.   Преди да се приемат рамковите насоки или да се предлагат изменения на мрежовите кодекси, посочени в параграф 1, ACER посочва как са били взети предвид забележките, получени по време на консултациите, и предоставя мотивите, когато тези забележки не са били следвани.

4.   ACER публикува на своя собствен интернет сайт поне дневния ред, справочните документи и когато е уместно, протоколите от заседанията на Управителния съвет, на Съвета на регулаторите и на Апелативния съвет.

5.   ACER приема и публикува подходящ и пропорционален процедурен правилник, в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 1, буква у). Този правилник най-малкото включва разпоредби, които осигуряват прозрачна и разумна процедура на вземане на решения, която гарантира спазването на основните процесуални права въз основа на принципите на правовата държава, включително правото на изслушване, правото на достъп до досиета и нормите, посочени в параграфи 6, 7 и8.

6.   Преди вземането на индивидуалните решения, предвидени в настоящия регламент, ACER уведомява всяка заинтересована страна за своето намерение да вземе посоченото решение и определя срок, в който заинтересованата страна може да изрази своето мнение по въпроса, като изцяло отчита спешния характер, сложността и възможните последствия на въпроса.

7.   В индивидуалните решения на ACER се посочват мотивите, на които те се основават, за да се осигури възможност за процедура за обжалване по същество.

8.   Заинтересованите страни относно индивидуални решения се уведомяват за правните средства за защита, предвидени за тях в настоящия регламент.

Член 15

Наблюдение и докладване относно секторите на електроенергията и природния газ

1.   В тясно сътрудничество с Комисията, държавите членки и съответните регулаторни органи, включително националните регулаторни органи, и без да се засягат правомощията на органите по конкуренция, ACER наблюдава вътрешните пазари за търговия на едро и на дребно на електроенергия и природен газ, и по-специално цените на дребно на електроенергия и природен газ, съответствието с правата на потребителите, определени в Директива (ЕС) 2019/944 и в Директива 2009/73/ЕО, въздействието на промените на пазара върху битовите потребители, достъпа до мрежите, включително достъпа до електроенергия от възобновяеми енергийни източници, напредъка, осъществен по отношение на междусистемните връзки, потенциалните пречки пред трансграничната търговия, регулаторните пречки пред новите и по-малките участници на пазара, включително гражданските енергийни общности, държавната намеса, която не позволява на цените да отразяват действителния недостиг, както се посочва в член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/943, и постиженията на държавите членки в областта на сигурността на доставките на електроенергия въз основа на резултатите от европейската оценка на адекватността на ресурсите, посочена в член 23 от този регламент, по-специално като се вземе предвид последващата оценка, както е посочено в член 17 от Регламент (ЕС) 2019/941.

2.   ACER публикува ежегодно доклад относно резултатите от дейността си по наблюдение, посочена в параграф 1. В този доклад ACER посочва всички пречки пред завършването на вътрешните пазари за електроенергия и за природен газ.

3.   Когато публикува своя годишен доклад, ACER може да представи на Европейския парламент и на Комисията становище относно възможните мерки за премахване на пречките, посочени в параграф 2.

4.   ACER изготвя доклад за най-добрите практики относно методиките за тарифи за пренос и разпределение съгласно член 18, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2019/943.

Глава II

Организация на ACER

Член 16

Правен статус

1.   ACER е орган на Съюза, който притежава правосубектност.

2.   Във всяка държава членка ACER се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица съгласно националното законодателство. По-специално, тя може да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да е страна по съдебни производства.

3.   ACER се представлява от своя директор.

4.   Седалището на ACER е в Любляна, Словения.

Член 17

Административна и управленска структура

ACER се състои от:

а)

Управителен съвет, който изпълнява задачите, определени в член 19;

б)

Съвет на регулаторите, който изпълнява задачите, определени в член 22;

в)

Директор, който изпълнява задачите, определени в член 24; и

г)

Апелативен съвет, който изпълнява задачите, определени в член 28.

Член 18

Състав на Управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои от девет членове. Всеки член има по един заместник. Двама членове и техните заместници се назначават от Комисията, двама членове и техните заместници се назначават от Европейския парламент, а петима членове и техните заместници се назначават от Съвета. Член на Управителния съвет не може да бъде едновременно и член на Европейския парламент. Член на Управителния съвет не може да бъде едновременно и член на Съвета на регулаторите.

2.   Мандатът на членовете на Управителния съвет и техните заместници е четири години и може да бъде подновен еднократно. За първия мандат срокът е шест години за половината от членовете на Управителния съвет и техните заместници.

3.   Управителният съвет избира своя председател и своя заместник-председател измежду членовете си с мнозинство от две трети. Заместник-председателят замества автоматично председателя в случай на невъзможност на последния да изпълнява функциите си. Мандатът на председателя и на заместник-председателя е две години и може да бъде подновен еднократно. Мандатът на председателя и на заместник-председателя изтича в момента, когато те престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

4.   Заседанията на Управителния съвет се свикват от неговия председател. Председателят на Съвета на регулаторите или определен от тях представител от Съвета на регулаторите и директорът участват в разискванията без право на глас, освен ако Управителният съвет не реши друго по отношение на директора. Управителният съвет заседава поне два пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове. Управителният съвет може да покани да участва в заседанията му като наблюдател всяко лице, чието становище може да бъде от интерес. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти при условията на неговия процедурен правилник. Секретариатът на Управителния съвет се осигурява от ACER.

5.   Решенията на Управителния съвет се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите членове, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго. Всеки член на Управителния съвет или заместник има право на един глас.

6.   В процедурния правилник по-подробно се определят:

а)

редът относно гласуването и по-специално условията, въз основа на които един член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е необходимо; и

б)

редът относно принципа на ротация, приложим за подновяване на членовете на Управителния съвет, които се назначават от Съвета, така че да се осигури балансирано участие на държавите членки във времето.

7.   Без да се засяга ролята на членовете, назначени от Комисията, членовете на Управителния съвет се ангажират да действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, като нито искат, нито следват указания от институциите или органите на Съюза, служби или агенции, от правителства на държави членки или от друг публичен или частен орган. За целта всеки член прави писмена декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочва или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му, или за наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му. ACER оповестява публично тези декларации на годишна основа.

Член 19

Функции на Управителния съвет

1.   Управителният съвет:

а)

след като се консултира със Съвета на регулаторите и след като е получил положителното му становище в съответствие с член 22, параграф 5, буква в), назначава директор в съответствие с член 23, параграф 2 и при необходимост продължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност;

б)

официално назначава членовете на Съвета на регулаторите, определени в съответствие с член 21, параграф 1;

в)

официално назначава членовете на Апелативния съвет в съответствие с член 25, параграф 2;

г)

гарантира, че ACER осъществява мисията си и изпълнява поставените ѝ задачи в съответствие с настоящия регламент;

д)

приема програмния документ посочен в член 20, параграф 1 с мнозинство от две трети от своите членове и ако е приложимо, го изменя в съответствие с член 20, параграф 3;

е)

приема с мнозинство от две трети годишния бюджет на ACER и упражнява другите си бюджетни функции в съответствие с членове 31—35;

ж)

решава, след като е получил съгласието на Комисията, дали да приема завещания, дарения или безвъзмездни средства от други източници от Съюза или доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи. В становището на Управителния съвет, предоставено в съответствие с член 35, параграф 4, изрично се разглеждат източниците на финансиране, уредени в настоящия параграф;

з)

след като се консултира със Съвета на регулаторите, упражнява дисциплинарен контрол над директора. Освен това в съответствие с параграф 2 той упражнява по отношение на персонала на ACER правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на органа, оправомощен да сключва трудови договори;

и)

изготвя правила на ACER за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица при прилагане на член 39, параграф 2;

й)

приема практически мерки по отношение на правото на достъп до документи на ACER в съответствие с член 41;

к)

приема и публикува годишния доклад за дейността на ACER въз основа на проекта на годишен доклад, посочен в член 24, параграф 1, буква и), и представя този доклад на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата най-късно до 1 юли на всяка година. Годишният доклад за дейността на ACER съдържа независима част, одобрена от Съвета на регулаторите, относно регулаторните дейности на ACER през посочената година;

л)

приема и публикува свой процедурен правилник;

м)

приема финансовите правила, приложими за ACER, в съответствие с член 36;

н)

приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат прилагани;

о)

приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и на членовете на Апелативния съвет;

п)

приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 41;

р)

в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения;

с)

осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите („OLAF“);

т)

разрешава сключването на работни договорености в съответствие с член 43;

у)

въз основа на предложение на директора в съответствие с член 24, параграф 1, буква б) и след като се консултира със Съвета на регулаторите и получи положителното му становище в съответствие с член 22, параграф 5, буква е), приема и публикува процедурния правилник, посочен в член 14, параграф 5.

2.   Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на директора и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

3.   Когато изключителни обстоятелства налагат това, Управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на директора, както и правомощията, които последният е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от директора. Изключителните обстоятелства са строго ограничени до административни, бюджетни или управленски въпроси и не засягат пълната независимост на директора по отношение на неговите или нейните задачи съгласно член 24, параграф 1, буква в).

Член 20

Годишно и многогодишно програмиране

1.   Всяка година директорът подготвя проект на програмен документ, съдържащ годишната и многогодишната програма, и представя проекта на програмен документ на Управителния съвет и на Съвета на регулаторите.

Управителният съвет приема проекта на програмен документ, след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите, и изпраща проекта на програмен документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията не по-късно от 31 януари.

Проектът на програмния документ е в съответствие с предварителния проект на бюджет, изготвен съгласно член 33, параграфи 1, 2 и 3.

Управителният съвет приема програмния документ, като взема предвид становището на Комисията и след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите, и след като директорът го представи на Европейския парламент. Управителният съвет представя програмния документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията до 31 декември.

Програмният документ се приема, без това да противоречи на ежегодната бюджетна процедура, и се оповестява публично.

Програмният документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет и ако е необходимо, се коригира съответно.

2.   Годишният програмен документ включва подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В него се описват също действията, които ще бъдат финансирани, и се посочват финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, включително работните групи на ACER, на които е възложено да съдействат за изготвянето на съответните документи, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишното програмиране е съгласувано с многогодишното програмиране, посочено в параграф 4. В него се посочва ясно кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

3.   Управителният съвет внася изменения в приетия програмен документ, ако на ACER бъде възложена нова задача.

Всяко съществено изменение на програмния документ се приема по същата процедура като първоначалния програмен документ. Управителният съвет може да делегира на директора правомощие за внасяне на несъществени изменения в програмния документ.

4.   В многогодишното програмиране, съдържащо се в програмния документ, е заложено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В него се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала.

Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира, когато е целесъобразно, по-специално за да се реагира на резултата от оценката, посочена в член 45.

Член 21

Състав на Съвета на регулаторите

1.   Съветът на регулаторите се състои от:

а)

висши представители на регулаторните органи, както е посочено в член 57, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/944 и член 39, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО, и по един заместник от държава членка от настоящите висши служители на тези органи, като всички са определени от регулаторния орган;

б)

един представител на Комисията без право на глас.

В Съвета на регулаторите може да бъде допуснат само по един представител на държава членка от регулаторния орган.

2.   Съветът на регулаторите избира председател и заместник-председател измежду членовете си. Заместник-председателят замества председателя при невъзможност на последния да изпълнява функциите си. Мандатът на председателя и заместник-председателя е две и половина години и е подновяем. При всички случаи обаче мандатът на председателя и заместник-председателя изтича, когато се прекратява тяхното членство в Съвета на регулаторите.

Член 22

Функции на Съвета на регулаторите

1.   Съветът на регулаторите действа с мнозинство от две трети от присъстващите членове, като всеки член има един глас.

2.   Съветът на регулаторите приема и публикува свой процедурен правилник, в който са установени по-подробни разпоредби относно гласуването, по-специално условията, въз основа на които един член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е уместно. Процедурният правилник може да предвиди конкретни методи на работа за разглеждането на въпроси, възникващи в контекста на инициативите за регионално сътрудничество.

3.   При изпълнението на предоставените му с настоящия регламент задачи и без това да засяга членовете му, действащи от името на съответния им регулаторен орган, Съветът на регулаторите действа независимо и нито търси, нито приема указания от което и да е правителство на държава членка, от Комисията или от друго публично или частно образувание.

4.   Секретариатът на Съвета на регулаторите се осигурява от ACER.

5.   Съветът на регулаторите:

а)

предоставя становища и когато е целесъобразно, коментари и изменения в текста на предложенията на директора за проекти на становища, препоръки и решения, посочени в член 3, параграф 1, членове 4—8, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, член 11, буква в), член 13, член 15, параграф 4 и членове 30 и 43, които се разглеждат с оглед да бъдат приети;

б)

предоставя ръководни насоки на директора, в рамките на своята компетентност, относно изпълнението на неговите или нейните задачи, с изключение на дейностите на ACER в съответствие с Регламент (ЕС) 1227/2011 и предоставя насоки на работните групи на ACER, създадени в съответствие с член 30;

в)

предоставя становище на Управителния съвет относно кандидата за директор в съответствие с член 19, параграф 1, буква а) и член 23, параграф 2;

г)

одобрява програмния документ в съответствие с член 20, параграф 1;

д)

одобрява независимата част на годишния доклад относно регулаторните дейности в съответствие с член 19, параграф 1, буква к) и член 24, параграф 1, буква и);

е)

предоставя становище на Управителния съвет относно процедурния правилник съгласно член 14, параграф 5 и член 30, параграф 3;

ж)

предоставя становище на Управителния съвет относно плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 41;

з)

предоставя становище на Управителния съвет относно процедурния правилник за отношенията с трети държави или международни организации, посочени в член 43.

6.   Европейският парламент бива информиран за проекта на дневен ред на предстоящите заседания на Съвета на регулаторите най-малко две седмици предварително. В рамките на две седмици след заседанията проектът на протокола от заседанието се изпраща на Европейския парламент. Европейският парламент може да покани председателя на Съвета на регулаторите или заместник- председателя, като изцяло зачита независимостта им, да направят изявление пред негова компетентна комисия и да отговорят на въпросите, зададени от членовете на тази комисия.

Член 23

Директор

1.   ACER се управлява от своя директор, който действа в съответствие с ръководните насоки, посочени в член 22, параграф 5, буква б), и – когато това е предвидено в настоящия регламент – в съответствие със становищата на Съвета на регулаторите. Без да се засягат съответните роли на Управителния съвет и на Съвета на регулаторите във връзка със задачите на директора, директорът нито търси, нито приема указания от правителство, от институциите на Съюза, или от друго публично или частно образувание или лице. Директорът се отчита за своите действия пред Управителния съвет по отношение на административни, бюджетни и управленски въпроси, но остава напълно независим по отношение на задачите си по член 24, параграф 1, буква в). Директорът може да присъства на заседанията на Съвета на регулаторите като наблюдател.

2.   Директорът се назначава от Управителния съвет след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите, въз основа на неговите качества, умения и опит, свързан със сектора на енергетиката, от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор. Преди назначаването избраният от Управителния съвет кандидат е поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от неговите членове. За целите на сключване на договора с директора ACER се представлява от председателя на Управителния съвет.

3.   Мандатът на директора е пет години. В хода на деветте месеца преди изтичането на този срок Комисията предприема извършването на оценка. При оценката Комисията разглежда по-специално:

а)

резултатите от дейността на директора;

б)

задълженията и изискванията на ACER през следващите години.

4.   Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и след като се е консултирал със Съвета на регулаторите и се е запознал изключително внимателно с доклада за оценка и със становището на Съвета на регулаторите и само когато това може да се обоснове въз основа на задълженията и изискванията на ACER, може да удължи еднократно мандата на директора с не повече от пет години. Директор, чийто мандат е бил удължен, не участва в друга процедура по подбор за същата длъжност в края на удължения срок.

5.   Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на директора. В едномесечен срок преди удължаването на неговия мандат директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази комисия.

6.   Ако мандатът не бъде удължен, директорът остава на поста си до назначаването на следващия директор.

7.   Директорът може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на Управителния съвет, след като е получил положително становище от Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от две трети от своите членове.

8.   Европейският парламент и Съветът може да поискат директорът на ACER да представи доклад за изпълнението на своите задължения. Европейският парламент може също така да покани директора да направи изложение пред негова компетентна комисия и да отговори на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Член 24

Задачи на директора

1.   Директорът:

а)

е законният представител на ACER и отговаря за нейното ежедневно управление;

б)

подготвя дейността на Управителния съвет, като участва в работата на Управителния съвет без право на глас и отговаря за изпълнението на решенията, приети от Управителния съвет;

в)

изготвя, консултира се относно, приема и публикува становища, препоръки и решения;

г)

отговаря за изпълнението на годишната работна програма на ACER под ръководството на Съвета на регулаторите и под административния контрол на Управителния съвет;

д)

предприема необходимите мерки, по-специално по отношение на приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на уведомления, за да осигури функционирането на ACER в съответствие с настоящия регламент;

е)

всяка година подготвя проект на работна програма на ACER за следващата година и след приемането на проекта от Управителния съвет я представя на Съвета на регулаторите, на Европейския парламент и на Комисията до 31 януари всяка година;

ж)

отговаря за изпълнението на програмния документ и за представянето на доклад пред Управителния съвет относно това изпълнение;

з)

съставя предварителен проект на бюджет на ACER в съответствие с член 33, параграф 1 и изпълнява бюджета на ACER в съответствие с членове 34 и 35;

и)

ежегодно подготвя и представя на Управителния съвет проект на годишен доклад, включващ независима част относно регулаторните дейности на ACER и част относно финансовите и административните въпроси;

й)

изготвя план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследванията на OLAF, и докладва за напредъка два пъти годишно на Комисията и докладва редовно за напредъка на Управителния съвет;

к)

отговаря за вземането на решение дали за целите на изпълнението на задачите на ACER по ефективен и ефикасен начин е необходимо един или повече служители да се разположат в една или повече държави членки.

За целите на първа алинея, буква к), преди да вземе решение за установяване на местно представителство, директорът иска становището на съответната държава членка, включително на държавата членка, в която се намира седалището на ACER, и получава предварителното съгласие на Комисията и на Управителния съвет. В това решение, въз основа на подходящ анализ на разходите и ползите, се уточнява обхватът на дейностите, които ще бъдат извършвани в посоченото местно представителство, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на ACER.

2   За целите на параграф 1, буква в) от настоящия член становищата, препоръките и решенията по член 3, параграф 1, членове 4—8, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, член 11, буква в), член 13, член 15, параграф 4 и членове 30 и 43 се приемат само след като е получено положителното становище на Съвета на регулаторите.

Преди да представи проекти за становища, препоръки, или решения за гласуване от Съвета на регулаторите, директорът изпраща предложения за проектите на становища, препоръки или решения на съответната работна група за консултация.

Директорът:

а)

взема предвид коментарите и измененията на Съвета на регулаторите и отново представя преразгледания проект на становище, препоръка или решение на Съвета на регулаторите за положително становище;

б)

може да оттегли представените проекти на становища, препоръки или решения при условие, че директорът предаде надлежно обосновано писмено обяснение когато не е съгласен с предложените от Съвета на регулаторите изменения.

В случай на оттегляне на проект на становище, препоръка или решение директорът може да издаде нов проект на становище, препоръка или решение в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 5, буква а) и във втора алинея от настоящия параграф. За целите на трета алинея, буква а) от настоящия параграф, когато директорът се отклони от коментарите и измененията, получени от Съвета на регулаторите, или ги отхвърли, директорът представя също така надлежно обосновани писмени мотиви.

Ако Съветът на регулаторите не даде положително становище по повторно представения текст на проекта на становище, препоръка или решение, тъй като неговите коментари и изменения не са отразени по необходимия начин в представения отново текст, директорът може допълнително да преработи текста на проекта на становище, препоръка или решение в съответствие с измененията и коментарите, предложени от Съвета на регулаторите, за да получи неговото положително становище, без да се налага отново да се консултира със съответната работна група или да представя допълнителни писмени обосновки.

Член 25

Създаване и състав на Апелативния съвет

1.   ACER създава Апелативен съвет.

2.   Апелативният съвет се състои от шестима членове и шестима заместници, избрани измежду настоящи и бивши висши служители на регулаторните органи, органите по конкуренция или други институции на Съюза или национални институции, които имат съответен опит в енергийния сектор. Апелативният съвет избира свой председател.

Членовете на Апелативния съвет официално се назначават от Управителния съвет по предложение на Комисията, след публична покана за изразяване на интерес и след консултация със Съвета на регулаторите.

3.   Апелативният съвет приема и публикува свой процедурен правилник. В него се предвиждат подробни разпоредби относно организацията и функционирането на Апелативния съвет и правилата, приложими при обжалвания пред Апелативния съвет, в съответствие с член 28. Апелативният съвет уведомява Комисията за проекта на своя процедурен правилник, както и за всяка съществена промяна на този правилник. Комисията може да представи становище относно този правилник в тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението.

В бюджета на ACER има отделен бюджетен ред за финансиране на секретариата на Апелативния съвет.

4.   Решенията на Апелативния съвет се приемат с мнозинство от поне четирима от неговите шестима членове. Апелативният съвет се свиква, когато е необходимо.

Член 26

Членове на Апелативния съвет

1.   Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Този мандат подлежи на еднократно подновяване.

2.   Членовете на Апелативния съвет са независими при вземането на решенията си. Те не се обвързват с инструкции. Те не изпълняват никакви други функции в ACER, в нейния Управителен съвет, в нейния Съвет на регулаторите или в някоя от работните ѝ групи. Член на Апелативния съвет не се отстранява по време на мандата си, освен ако не е установено виновно извършване на сериозно нарушение, и Управителният съвет взема решение за това след консултация със Съвета на регулаторите.

Член 27

Изключване и отвод в Апелативния съвет

1.   Членовете на Апелативния съвет не вземат участие в никакви производства по обжалване, ако имат какъвто и да е личен интерес, ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството, или ако са участвали при вземането на решението, което се обжалва.

2.   Ако по една от причините, посочени в параграф 1, или на всякакво друго основание член на Апелативния съвет счете, че негов колега не следва да участва в производство по обжалване, той уведомява за това Апелативния съвет. Всяка от страните в производството по обжалване може да направи искане за отвод на член на Апелативния съвет на всяко от основанията, посочени в параграф 1, или при съмнение за пристрастност. Искането за отвод ще е недопустимо, ако се основава на националността на члена или ако страната в производството по обжалване, въпреки че ѝ е било известно основание за искане на отвод, е предприела процесуални действия в производството по обжалване, различни от искане за отвод на член от състава на Апелативния съвет.

3.   Апелативният съвет решава какво действие да бъде предприето в случаите, посочени в параграфи 1 и 2, без участието на съответния член. За да се вземе такова решение, мястото на въпросния член се заема от неговия заместник в Апелативния съвет. Ако заместникът се намира в сходна ситуация като съответния член, то председателят посочва заместник измежду наличните заместници.

4.   Членовете на Апелативния съвет се ангажират да действат независимо в обществен интерес. За целта те правят писмена декларация за обвързване и писмена декларация за интереси, като посочват или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост, или сочат наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост. Тези декларации се оповестяват публично всяка година.

Член 28

Решения, които подлежат на обжалване

1.   Всяко физическо или юридическо лице, включително регулаторните органи, може да обжалва решение, посочено в член 2, буква г), на което то е адресат, както и всяко решение, което, макар и под формата на адресирано към друго лице решение, го засяга пряко и лично.

2.   Жалбата включва изложение на основанията за нея и се подава писмено в ACER в срок от два месеца от момента на уведомяване на въпросното лице за взетото решение или, при липса на такова уведомяване, от деня на публикуване на решението от ACER. Апелативният съвет взема решение по жалбата в срок от четири месеца от подаването на жалбата.

3.   Жалба, подадена по реда на параграф 1, няма суспензивен ефект. Апелативният съвет обаче може да спре изпълнението на оспорваното решение, ако прецени, че обстоятелствата го налагат.

4.   Ако жалбата е допустима, Апелативният съвет проверява дали тя е основателна. Той приканва страните в производството по обжалване толкова често, колкото е необходимо, да представят в определен срок забележки по направените от него уведомления или по съобщения от другите страни в процедурата по обжалване. Страните в производството по обжалване имат право на устно изказване.

5.   Апелативният съвет може да потвърди решението или да отнесе случая до компетентния орган на ACER. Последната е обвързана от решението на Апелативния съвет.

6.   Решенията на Апелативния съвет се публикуват от ACER.

Член 29

Искове пред Съда

Искове за отмяна на решение, издадено от ACER в съответствие с настоящия регламент, и искове за установяване на неправомерно бездействие в рамките на приложимите срокове, може да се предявяват пред Съда само след изчерпване на предвидената в член 28 процедура по обжалване. ACER взема всички необходими мерки, за да изпълни решението на Съда.

Член 30

Работни групи

1.   Управителният съвет създава или закрива работни групи въз основа на съвместно предложение от директора и Съвета на регулаторите, когато това е обосновано и по-специално с цел подпомагане на дейността на директора и на Съвета на регулаторите във връзка с въпросите от регулаторен характер и с цел подготвяне на становищата, препоръките и решенията, посочени в член 3, параграф 1, членове 4—8, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, член 11, буква в), член 13, член 15, параграф 4 и членове 30 и 43.

За създаването и закриването на работна група е необходимо положително становище на Съвета на регулаторите.

2.   Работните групи се състоят от експерти от персонала на ACER и от регулаторните органи. Експерти от Комисията могат да участват в работните групи. ACER не носи отговорност за разходите за участието на експерти от персонала на регулаторните органи в работните групи на ACER. Работните групи вземат предвид становищата на експерти от други съответни регулаторни органи в случаите, когато тези органи са компетентни.

3.   Управителният съвет приема и публикува вътрешен процедурен правилник за функционирането на работните групи въз основа на предложение на директора и след като се консултира със Съвета на регулаторите и получи положителното му становище.

4.   Работните групи на ACER извършват дейностите, които са им възложени с програмния документ, приет съгласно член 20, и всички други дейности в рамките на настоящия регламент, които са им възложени от Съвета на регулаторите и от директора.

Глава III

Съставяне и устройство на бюджета

Член 31

Устройство на бюджета

1.   Без да се засягат другите ресурси, приходите на ACER се състоят от:

а)

вноска от Съюза;

б)

такси, заплащани на ACER в съответствие с член 32;

в)

доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи съгласно член 19, параграф 1, буква ж);

г)

завещания, дарения или безвъзмездни средства съгласно член 19, параграф 1, буква ж).

2.   Разходите на ACER включват разходи за персонал, административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

3.   Приходите и разходите на ACER са балансирани.

4.   Всички приходи и разходи на ACER са предмет на прогнози за всяка финансова година, която съвпада с календарната година, и се включват в бюджета на ACER.

5.   Приходите, получавани от ACER, не накърняват нейната неутралност, независимост или обективност.

Член 32

Такси

1.   На ACER се заплащат такси за следното:

а)

искане на решение за освобождаване в съответствие с член 10 от настоящия регламент и за решения относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни от ACER в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 347/2013;

б)

събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, докладвана от участниците на пазара или образуванията, които докладват от тяхно име в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

2.   Таксите, посочени в параграф 1, и начинът, по който трябва да бъдат платени, се определят от Комисията след провеждане на обществена консултация и след консултация с Управителния съвет и Съвета на регулаторите. Таксите са пропорционални на разходите за съответните услуги, предоставени по разходоефективен начин, и са достатъчни за покриване на тези разходи. Те се определят в размер, който гарантира, че не са дискриминационни и че не причиняват ненужна финансова или административна тежест за участниците на пазара или за образуванията, действащи от тяхно име.

Комисията преразглежда редовно размера на тези такси въз основа на оценка и при необходимост адаптира размера и начина им на плащане.

Член 33

Изготвяне на бюджета

1.   Всяка година директорът съставя предварителен проект на бюджет, покриващ оперативните разходи и работната програма, очаквани за следващата финансова година, и го внася в Управителния съвет, заедно с неокончателно щатно разписание.

2.   Предварителният проект на бюджет се основава на целите и очакваните резултати в програмния документ, посочен в член 20, параграф 1, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и очаквани резултати.

3.   Всяка година, въз основа на изготвения от директора предварителен проект на бюджет, Управителният съвет приема предварителен проект на бюджет за приходите и разходите на ACER за следващата финансова година.

4.   Предварителният проект на бюджет, който включва проект на щатно разписание, се предоставя от Управителния съвет на Комисията до 31 януари всяка година. Преди приемането на предварителния проект на бюджет проектът, изготвен от директора, се изпраща на Съвета на регулаторите, който може да даде обосновано становище по него.

5.   Комисията изпраща предварителния проект на бюджет, посочен в параграф 3, на Европейския парламент и на Съвета, заедно с проекта на общ бюджет на Съюза.

6.   Въз основа на предварителния проект на бюджет Комисията включва в проект на общ бюджет на Съюза предварителните проекти, които тя счита за необходими за щатното разписание и за размера на средствата, които ще се предоставят от общия бюджет на Съюза, в съответствие с членове 313—316 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

7.   Съветът в ролята си на бюджетен орган приема щатното разписание на ACER.

8.   Бюджетът на ACER се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след последното одобрение на общия бюджет на Съюза. Когато е необходимо, той се коригира съответно.

9.   Всички изменения на бюджета, включително на щатното разписание, се извършват по същата процедура.

10.   До 5 юли 2020 г. Комисията извършва оценка дали финансовите и човешките ресурси, с които ACER разполага, ѝ позволяват да изпълнява своята роля съгласно настоящия регламент, като работи за изграждане на вътрешен енергиен пазар и допринася за енергийната сигурност в полза на потребителите в Съюза.

11.   Управителният съвет незабавно уведомява бюджетния орган за намерението си да изпълни всеки проект, който може да има значителни финансови последици за финансирането на бюджета на ACER, по-специално всеки проект, свързан със собственост. Управителният съвет уведомява също така Комисията за намерението си. Когато клон на бюджетния орган възнамерява да предостави становище, той уведомява ACER за намерението си в срок от две седмици от получаването на информация за проекта. При липса на отговор ACER може да пристъпи към планирания проект.

Член 34

Изпълнение и контрол на бюджета

1.   Директорът действа като разпоредител с бюджетни кредити и изпълнява бюджета на ACER.

2.   До 1 март след приключването на всяка финансова година счетоводителят на ACER представя на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата предварителни отчети, придружени от доклада за управлението на бюджета и финансите за предходната финансова година. Счетоводителят на ACER също така представя отчета за управлението на бюджета и финансите на Европейския парламент и на Съвета до 31 март на следващата година. Счетоводителят на Комисията консолидира временните отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 245 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (22) („Финансовия регламент“).

Член 35

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Счетоводителят на ACER изпраща предварителните отчети за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година (година N + 1).

2.   ACER изпраща доклад за управлението на бюджета и финансите за година N на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 31 март на година N + 1.

До 31 март на година N + 1 счетоводителят на Комисията представя на Сметната палата временните отчети на ACER. Комисията също така представя доклада за управлението на бюджета и финансите за съответната финансова година на Европейския парламент и на Съвета.

3.   След получаване на забележките на Сметната палата относно временните отчети на ACER за година N в съответствие с разпоредбите на член 246 от Финансовия регламент счетоводителят, действащ на своя собствена отговорност, изготвя окончателния отчет на ACER за посочената година. Директорът го представя за становище на Управителния съвет.

4.   Управителният съвет предоставя становище по окончателните отчети на ACER за година N.

5.   Счетоводителят на ACER представя окончателните отчети за година N, придружени от становището на Управителния съвет, до 1 юли на година N + 1 на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

6.   Окончателните отчети се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на година N + 1.

7.   До 30 септември на година N + 1 директорът представя на Сметната палата отговор на нейните забележки. Директорът представя и копие от този отговор на Управителния съвет и на Комисията.

8.   Директорът предоставя на Европейския парламент, по искане на последния, цялата необходима информация за безпрепятственото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за година N в съответствие с член 109, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

9.   До 15 май на година N + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, действайки с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност директора за изпълнението на бюджета за финансова година N.

Член 36

Финансови правила

Финансовите правила, приложими за ACER, се приемат от Управителния съвет след консултация с Комисията. Тези правила могат да се отклоняват от предвиденото в Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, ако конкретните оперативни нужди за функционирането на ACER налагат това и само с предварителното съгласие на Комисията.

Член 37

Борба с измамите

1.   С цел да се улесни борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (23), ACER се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF (24), и приема подходящи разпоредби, приложими за служителите на ACER, като използва образеца, посочен в приложението към това споразумение.

2.   Сметната палата има правомощия за извършване на одити по документи и на място на бенефициерите на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза чрез ACER.

3.   OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от ACER, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (25).

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на ACER за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат посочените в настоящия член одити и разследвания, съгласно съответните техни компетентности.

Глава IV

Общи и заключителни разпоредби

Член 38

Привилегии и имунитети и споразумение относно седалището

1.   Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към ДЕС и ДФЕС се прилага по отношение на ACER и на нейния персонал.

2.   Необходимите договорености във връзка с помещенията, които следва да бъдат предоставени на ACER в приемащата държава членка, и за инфраструктурата, която да бъде предоставена на разположение от тази държава членка, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на директора, членовете на Управителния съвет, персонала на ACER и членовете на техните семейства, се определят в споразумение относно седалището, сключено между ACER и държавата членка, в която се намира седалището. Споразумението относно седалището се сключва след получаване на одобрение от Управителния съвет.

Член 39

Персонал

1.   За целия персонал на ACER, включително нейния директор, се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа и правилата, приети съвместно от институциите на Съюза за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа.

2.   Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема подходящи правила за прилагане в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

3.   По отношение на своя персонал ACER упражнява правомощията, които са предоставени на назначаващия орган съгласно Правилника за длъжностните лица и на органа, упълномощен да сключва трудови договори съгласно Условията за работа.

4.   Управителният съвет може да приема разпоредби, позволяващи командироването в ACER на национални експерти от държавите членки.

Член 40

Отговорност на ACER

1.   Договорната отговорност на ACER се урежда от приложимото към съответния договор законодателство.

Всяка арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от ACER договор, попада в рамките на компетентността на Съда.

2.   В случай на недоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, общи за законите на държавите членки, ACER следва да обезщети всяка вреда, причинена от нея или от нейните служители при изпълнение на техните задължения.

3.   Спорове с предмет обезщетяване на вредите, посочени в параграф 2, са от компетентността на Съда.

4.   Личната финансова и дисциплинарна отговорност на персонала на ACER по отношение на ACER се урежда от съответните разпоредби, които се прилагат за нейния персонал.

Член 41

Прозрачност и комуникация

1.   По отношение на документи, съхранявани от ACER, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (26).

2.   Управителният съвет приема практически мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   Решения, взети от ACER в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, може да бъдат предмет на жалба до Омбудсмана или на производство пред Съда на Европейския съюз съгласно условията, установени съответно в членове 228 и 263 от ДФЕС.

4.   Обработването на лични данни от страна на ACER се осъществява при спазване на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (27). Управителният съвет установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) 2018/1725 от ACER, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на ACER за защита на данните. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

5.   ACER може да участва в дейности по комуникация по своя собствена инициатива в своята област на компетентност. Отпускането на ресурси за дейности по комуникация не трябва да бъде в ущърб на ефективното изпълнение на задачите, посочени в членове 3—13. Дейностите по комуникация се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от Управителния съвет.

Член 42

Защита на класифицираната информация и некласифицираната чувствителна информация

1.   ACER приема свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз („КИЕС“) и чувствителната некласифицирана информация, включително разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (28) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (29) на Комисията.

2.   ACER също може да вземе решение да прилага mutatis mutandis решенията на Комисията, посочени в параграф 1. Правилата за сигурност на ACER обхващат, inter alia, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на класифицираната информация на Европейския съюз и на чувствителната неквалифицирана информация.

Член 43

Споразумения за сътрудничество

1.   ACER е отворена за участие на трети държави, сключили споразумения със Съюза и които са приели и прилагат съответните правила на правото на Съюза в областта на енергетиката, включително по-специално правилата за независимите регулаторни органи, за достъпа на трети страни до инфраструктура и отделяне, за търговията с енергия и функционирането на системата, както и за участието на потребителите и тяхната защита, а също и съответните правила в областта на околната среда и на конкуренцията.

2.   При условие че бъде сключено споразумение за тази цел между Съюза и трети държави, както е посочено в параграф 1, ACER също може да изпълнява задачите си съгласно членове 3 – 13 и по отношение на трети държави, ако тези трети държави са приели и прилагат съответните правила в съответствие с параграф 1 и са упълномощили ACER да координира дейността на техните регулаторни органи с тази на регулаторните органи от държавите членки. Само в такива случаи позоваванията на въпроси с трансграничен характер се отнасят за границите между Съюза и трети държави, а не за границите между две държави членки.

3.   Споразуменията, посочени в параграф 1, предвиждат договорености, в които се определят по-специално характерът, обхватът и процедурните аспекти на участието на тези държави в работата на ACER, включително разпоредби за финансовите вноски и персонала.

4.   След като получи положително становище от Съвета на регулаторите, Управителният съвет приема процедурен правилник за отношенията с трети държави, посочени в параграф 1. Комисията гарантира, че ACER функционира в рамките на своя мандат и съществуващата институционална рамка чрез сключване на подходящи работни договорености с директора на ACER.

Член 44

Езиков режим

1.   Разпоредбите на Регламент № 1 на Съвета (30) се прилагат за ACER.

2.   Управителният съвет взема решения относно вътрешния езиков режим на ACER.

3.   Преводаческите услуги, необходими за функционирането на ACER, се извършват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

Член 45

Оценка

1.   До 5 юли 2024 г. и на всеки пет години след това Комисията, с помощта на независим външен експерт, извършва оценка, за да оцени постигнатите от ACER резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на ACER и финансовите последици от такова изменение.

2.   Ако Комисията сметне, че продължаващото съществуване на ACER вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен след провеждане на подходяща консултация със заинтересованите страни и Съвета на регулаторите.

3.   Комисията изпраща констатациите от оценката, посочена в параграф 1, заедно със своите заключения на Европейския парламент, на Съвета и на Съвета на регулаторите на ACER. Констатациите от оценката следва да бъдат оповестени публично.

4.   До 31 октомври 2025 г. и поне веднъж на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на настоящия регламент, и по-специално на задачите на ACER, включващи индивидуални решения. По целесъобразност тези доклади вземат предвид резултатите от оценката съгласно член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/943.

Комисията, по целесъобразност, представя законодателно предложение заедно със своя доклад.

Член 46

Отмяна

Регламент (ЕО) № 713/2009 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение II.

Член 47

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 91.

(2)  ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 79.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 май 2019 г.

(4)  Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1).

(5)  Вж. Приложение I.

(6)  Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).

(8)  Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ L 280, 28.10.2017, стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(10)  Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (вж. страница 125 от настоящия брой на Официален вестник).

(11)  Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).

(12)  Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

(13)  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19.7.2012 г.

(14)  Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

(15)  Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(17)  Решение, взето с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите членки, от 7 декември 2009 г., относно местоположението на седалището на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 39).

(18)  Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия (вж. страница 54 от настоящия брой на Официален вестник).

(19)  Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36).

(20)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(21)  Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ L 197, 25.7.2015 г., стр. 24).

(22)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(23)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(24)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(25)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(26)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(27)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(28)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

(29)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

(30)  Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и неговото изменение

Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

(ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009

Само препратката, направена в член 20 от Регламент (ЕС) № 347/2013 към член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 713/2009


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 713/2009

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 4

Член 2

Член 5

Член 3

Член 6, параграфи 1 — 3 и параграф 4, първа алинея

Член 4

Член 6, параграф 4, втора — пета алинея и параграфи, 5, 6 и 9

Член 5

Членове 7 и 8

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

Член 9, параграф 1 и парагарф 2, първа алинея

Член 10

Член 6, параграфи 7 и 8

Член 11

Член 12

Член 9, параграф 2, втора алинея

Член 13

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15

Член 2

Член 16

Член 3

Член 17

Член 12

Член 18

Член 13

Член 19

Член 20

Член 14, параграфи 1 и 2

Член 21

Член 14, параграфи 3 — 6

Член 22, параграфи 1 —4

Член 15

Член 22, параграфи 5 и 6

Член 16

Член 23

Член 17

Член 24

Член 18, параграфи 1 и 2

Член 25, параграфи 1, 2 и 4

Член 19, параграф 6

Член 25, параграф 3

Член 18, параграф 3

Член 26

Член 18, параграфи 4 — 7

Член 27

Член 19, параграфи 1 — 5 и параграф 7

Член 28

Член 20

Член 29

Член 30

Член 21

Член 31

Член 22

Член 32

Член 23

Член 33

Член 24, параграфи 1 и 2

Член 34

Член 24, параграф 3 и следващи

Член 35

Член 25

Член 36

Член 37

Член 27

Член 38

Член 28

Член 39

Член 29

Член 40

Член 30

Член 41, параграфи 1 — 3

Член 42

Член 31

Член 43

Член 33

Член 44

Член 34

Член 45

Член 46

Член 35

Член 47


14.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/54


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/943 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 юни 2019 година

относно вътрешния пазар на електроенергия

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) е бил неколкократно и съществено изменян. Поради по-нататъшни изменения и с оглед на постигане на яснота посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Енергийният съюз има за цел да предоставя на крайните клиенти – домакинства и предприятия – безопасна, сигурна и устойчива енергия на конкурентни и достъпни цени. В миналото в електроенергийната система господстваха вертикално интегрирани, често държавни, монополи с големи централизирани електрически централи — ядрени или работещи с изкопаеми горива. Вътрешният пазар на електроенергия, който постепенно се създава от 1999 г. насам, е предназначен да предоставя реален избор за всички потребители в Съюза на нови бизнес възможности и по-интензивна трансгранична търговия, с цел да се постигне повишаване на ефикасността, конкурентни цени, по-високи стандарти на услугите и да се допринесе за сигурност на доставките и устойчиво развитие. Вътрешният пазар на електроенергия увеличи конкуренцията, особено в търговията на едро, и междузоновата търговия. Той остава основата за ефикасен енергиен пазар.

(3)

Eнергийната система на Съюза изживява своята най-дълбока промяна от десетилетия насам и пазарът на електроенергия е в центъра на тази промяна. Общата цел за декарбонизация, на енергийната система поражда нови възможности и предизвикателства за участниците на пазара. Същевременно технологичното развитие дава възможност за нови форми на участие на клиентите и трансгранично сътрудничество.

(4)

С настоящия регламент се установяват правила, чрез които да се гарантира функционирането на вътрешния пазар на електроенергия и се включват изисквания, свързани с развитието на възобновяемите форми на енергия и политиката в областта на околната среда, по-специално специфични правила за определени видове съоръжения за производство на възобновяема електроенергия относно отговорността за балансиране, диспечиране и повторно диспечиране, както и прагова стойност за емисиите на CO2 от нов производствен капацитет, когато този капацитет е предмет на временни мерки, за да се осигури необходимото ниво на адекватност на ресурсите, а именно механизми за осигуряване на капацитет.

(5)

На електроенергията от възобновяеми източници от малки съоръжения за производство на електроенергия следва да се предостави приоритетно диспечиране чрез конкретен приоритетен ред в методологията на диспечирането или чрез правни или регулаторни изисквания към пазарните оператори за предоставяне на тази електроенергия на пазара. Приоритетното диспечиране, предоставено при услугите по експлоатация на системата при еднакви икономически условия, следва да се счита за съответстващо на настоящия регламент. Във всеки случай приоритетното диспечиране следва да се счита за съвместимо с участието на пазара на електроенергия на съоръжения за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници.

(6)

Държавната намеса, често планирана по некоординиран начин, доведе до растящи смущения на пазара за търговия на едро с електроенергия и до отрицателни последици за инвестициите и трансграничната търговия.

(7)

В миналото клиентите, потребяващи електроенергия, бяха абсолютно пасивни, като често я купуваха на регулирани цени, които не бяха пряко свързани с пазара. В бъдеще клиентите трябва да получат възможност за пълноценно участие на пазара при равнопоставеност с другите участници на него и да им се дадат начини да управляват своето потребление на енергия. За да бъде включен растящият дял на възобновяема енергия, бъдещата електроенергийна система следва да се възползва от всички налични източници на гъвкавост, по-специално решенията от гледна точка на търсенето и съхраняването на енергия, и следва да се възползва от цифровизацията чрез интегриране на иновативни технологии в електроенергийната система. За да се постигне действителна декарбонизация на възможно най-ниска цена, ще е необходимо също така бъдещата електроенергийна система да насърчава повишаването на енергийната ефективност. Изграждането на вътрешния енергиен пазар чрез ефективна интеграция на възобновяемата енергия може да стимулира инвестициите в дългосрочен план и да допринесе за постигането на целите на енергийния съюз и рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., установена в съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г., озаглавено „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 г.“, и одобрена в заключенията, приети от Европейския съвет на 23 и 24 октомври 2014 г.

(8)

По-голямата пазарна интеграция и развитието към по-променливо производство на електроенергия налагат по-големи усилия за координиране на националните енергийни политики със съседите и използване на възможностите за трансгранична търговия с електроенергия.

(9)

Регулаторните рамки бяха доразвити, така че да дават възможност за търговия с електроенергия в целия Съюз. Това развитие беше подкрепено с приемането на няколко мрежови кодекса и насоки за интеграцията на пазарите на електроенергия. Тези мрежови кодекси и насоки съдържат разпоредби относно правилата на пазара, експлоатацията на системите и присъединяването към мрежата. С цел да се осигури пълна прозрачност и да се повиши правната сигурност, основните принципи за функционирането на пазара и разпределянето на капацитет в сроковете за търгуване на балансиращи пазари, пазари в рамките на деня, пазари „ден напред“, а именно през следващия ден, и форуърдни пазари също следва да бъдат приети по обикновената законодателна процедура и включени в един-единствен законодателен акт на Съюза.

(10)

В член 13 от Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията (5) се установява процедура, чрез която операторите на преносни системи могат да делегират всички или част от своите задачи на трета страна. Делегиращите оператори на преносни системи следва да продължат да носят отговорност за гарантиране на спазването на настоящия регламент. Освен това държавите членки следва да могат да възлагат задачи и задължения на трета страна. Това възлагане следва да бъде ограничено до задачи и задължения, изпълнявани на национално равнище, като например уреждане на дисбаланса. Ограниченията спрямо такова възлагане не следва да водят до ненужни промени в действащите национални разпоредби. Операторите на преносни системи следва обаче да продължават да носят отговорност за задачите, които са им поверени съгласно член 40 от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(11)

По отношение на балансиращите пазари ефективното и ненарушаващо конкуренцията ценообразуване при възлагането на поръчки за балансиращ капацитет и балансираща енергия изисква договорите за балансиращ капацитет да не определят цената за балансиращата енергия. Това не засяга системите за диспечиране, които използват цялостна процедура по съставяне на графиците в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2195.

(12)

В членове 18, 30 и 32 от Регламент (ЕС) 2017/2195 се определя, че методът на ценообразуване както за стандартните, така и за специалните продукти за балансираща енергия следва да създава положителни стимули за участниците на пазара да поддържат своя собствен баланс или да спомагат за възстановяването на баланса на системата в своята област за цената на дисбаланса, като по този начин намаляват дисбалансите в системата и разходите за обществото. Този подход към ценообразуването следва да е насочен към икономически ефективно използване на оптимизацията на потреблението и на другите балансиращи ресурси при спазване на ограниченията във връзка с оперативната сигурност.

(13)

Интегрирането на пазарите на балансираща енергия следва да улеснява ефективната работа на пазара за сделки в рамките на деня, така че да се осигури възможност за участниците на пазара сами да се балансират, колкото е възможно по-близко до реално време, съгласно часовете на затваряне на пазара на балансираща енергия, установени в член 24 от Регламент (ЕС) 2017/2195. Единствено дисбалансите, оставащи след края на пазара за сделки в рамките на деня, следва да бъдат балансирани от операторите на преносни системи на балансиращия пазар. В член 53 от Регламент (ЕС) 2017/2195 се предвижда също така хармонизиран период за уреждане на дисбаланса от 15 минути в Съюза. Чрез тази хармонизация се цели да се осигури подкрепа за търговията в рамките на деня и да се насърчи разработването на редица търговски продукти с еднакви времеви интервали за доставка.

(14)

За да се осигури възможност за операторите на преносни системи да възлагат поръчки и да използват балансиращия капацитет по ефективен, икономичен и пазарен начин, е необходимо да се насърчи пазарната интеграция. Във връзка с това в дял IV от Регламент (ЕС) 2017/2195 се установяват три методики, чрез които операторите на преносни системи имат право да разпределят междузонов капацитет за обмена на балансиращ капацитет и споделянето на резерви, въз основа на анализ на разходите и ползите: процес на съоптимизация, процес на пазарно разпределение и разпределение въз основа на анализ на икономическата ефективност. Процесът на съоптимизирано разпределение трябва да се извършва за ден напред. За разлика от това е възможно процесът на пазарно разпределение да се извършва, когато възлагането се осъществява не повече от една седмица преди предоставянето на балансиращ капацитет, а разпределението въз основа на анализ на икономическата ефективност може да се извършва в случаите, когато възлагането се осъществява повече от една седмица преди предоставянето на балансиращия капацитет, при условие че разпределените количества са ограничени и че ежегодно се прави оценка. След като съответните регулаторни органи одобрят методика за процеса на разпределение на междузоновия капацитет, двама или повече оператори на преносни системи могат да я прилагат предсрочно с цел натрупване на опит и осигуряване на безпрепятствено прилагане на тази методика от повече оператори на преносни системи в бъдеще. Прилагането на такива методики следва обаче да бъде хармонизирано от всички оператори на преносни системи с цел насърчаване на пазарната интеграция.

(15)

В дял V от Регламент (ЕС) 2017/2195 се определя, че общата цел на уреждането на дисбаланса е да се гарантира, че отговарящите за баланса лица поддържат своя собствен баланс и спомагат за възстановяването на баланса на системата по ефективен начин, и да се предоставят стимули на участниците на пазара да запазят или да спомагат за възстановяването на баланса на системата. За да станат балансиращите пазари и цялата енергийна система пригодни за интегрирането на все по-голям дял на променлива възобновяема енергия, цените на дисбалансите следва да отразяват стойността на енергията в реално време. Всички участници на пазара следва да носят финансова отговорност за дисбалансите, които причиняват в системата, и представляват разликата между разпределения обем и окончателната позиция на пазара. За доставчиците на агрегирани услуги по оптимизация на потреблението, разпределеният обем се състои от обема на енергия, който е физически задействан от електроснабдяването на участващите клиенти, въз основа на дефинирана измервателна и базова методика.

(16)

С Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията (7) се установяват подробни насоки относно разпределянето на междузоновия капацитет и управлението на претоварването на пазарите за сделки за ден напред и в рамките на деня, включително изискванията за създаване на общи методики за определяне на размерите на капацитета, разполагаеми едновременно между пазарните зони, критерии за оценка на ефикасността и процедура за преглед за определяне на пазарни зони. В членове 32 и 34 от Регламент (ЕС) 2015/1222 се определят правила относно прегледа на конфигурацията на пазарните зони, в членове 41 и 54 от него се определят хармонизирани ограничения относно максималните и минималните клирингови цени за сроковете за търгуване за ден напред или в рамките на деня, в член 59 от него се определят правила относно моментите на затваряне на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет в рамките на деня, а в член 74 от него се определят правила относно методиките за поделяне на разходите за повторно диспечиране и насрещна търговия.

(17)

В Регламент (ЕС) 2016/1719 на Комисията (8) се определят подробни правила за разпределяне на междузоновия капацитет на форуърдните пазари, за създаване на обща методика за определяне на дългосрочен междузонов капацитет, за създаване на единна платформа за разпределяне на европейско равнище, предлагаща дългосрочни права за пренос, и за възможността за връщане на дългосрочни права за пренос с цел последващо предварително разпределяне на капацитет или прехвърляне на дългосрочни права за пренос между участниците на пазара. В член 30 от Регламент (ЕС) 2016/1719 се установяват правила за форуърдни продукти за хеджиране.

(18)

В Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията (9) се определят изискванията за присъединяване към взаимосвързаната система, на съоръжения за производство на електроенергия, по-специално по отношение на синхронни модули за производство на електроенергия, модули от вида „електроенергиен парк“ и модули от същия вид, разположени в морето. Тези изисквания спомагат за гарантиране на справедливи условия на конкуренция на вътрешния пазар на електроенергия, гарантиране на сигурността на системата и интегрирането на електроенергия от възобновяеми източници, както и за улесняване на търговията с електроенергия в целия Съюз. В членове 66 и 67 от Регламент (ЕС) 2016/631 се установяват правила за нововъзникващите технологии за производство на електроенергия.

(19)

Пазарните зони, отразяващи разпределението на търсенето и предлагането, са крайъгълен камък на пазарната търговия с електроенергия и са предпоставка за оползотворяването на пълния потенциал на методите за разпределяне на капацитета, включително на подход, основан на потоците. Ето защо пазарните зони следва да бъдат определени по начин, който да осигури ликвидност на пазара, ефикасно управление на претоварването и обща ефикасност на пазара. Когато се даде начало на преглед на конфигурацията на съществуваща пазарна зона от един-единствен регулаторен орган или оператор на преносна система с одобрението на неговия компетентен регулаторен орган, за пазарните зони в контролната зона на оператора на преносна система, ако конфигурацията на пазарната зона има незначително въздействие върху контролните зони на съседни оператори на преносни системи, включително междусистемни електропроводи, и прегледът на конфигурацията на пазарната зона е необходим, за да се подобри ефективността, да се увеличат максимално възможностите за трансгранична търговия или да се поддържа експлоатационната сигурност, операторът на преносната система в съответната контролна зона и компетентният регулаторен орган следва да бъдат съответно единственият оператор на преносна система и единственият регулаторен орган, които участват в прегледа. Съответният оператор на преносна система и компетентният регулаторен орган следва да представят предварително уведомление за прегледа на операторите на съседни преносни системи и резултатите от прегледа следва да бъдат публикувани. Следва да е възможно започването на преглед на регионална пазарна зона след техническия доклад относно претоварването в съответствие с член 14 от настоящия регламент или в съответствие със съществуващите процедури, установени в Регламент (ЕС) 2015/1222.

(20)

Когато регионалните координационни центрове извършват изчисляване на капацитета, те следва да увеличат максимално капацитета, като разглеждат възможността за коригиращи действия, несвързани с високи разходи, и зачитат оперативните ограничения за сигурността на операторите на преносни системи от региона за изчисляване на капацитета. Когато изчислението не води до капацитет, равен или по-голям от минималния капацитета, определен в настоящия регламент, регионалните координационни центрове следва да разгледат всички налични свързани с високи разходи коригиращи действия за допълнително увеличаване на капацитета до минималния капацитета, включително потенциала за повторно диспечиране в рамките на регионите за изчисляване на капацитета и между тях, като същевременно се спазват границите, осигуряващи експлоатационна сигурност на операторите на преносни системи от региона за изчисляване на капацитета. Операторите на преносни системи следва да докладват точно и прозрачно за всички аспекти на изчисляването на капацитета в съответствие с настоящия регламент и следва да гарантират, че цялата информация, изпратена до регионалните координационни центрове, е точна и подходяща за целта.

(21)

При извършване на изчисляването на капацитета регионалните координационни центрове следва да изчисляват междузоновите капацитети, използвайки данни от операторите на преносни системи, които спазват границите, осигуряващи експлоатационна сигурност в съответните контролни зони на операторите на преносни системи. Операторите на преносни системи следва да могат да се отклонят от координираното изчисляване на капацитета, когато прилагането му би довело до нарушаване на границите, осигуряващи експлоатационна сигурност на мрежовите елементи в тяхната контролна зона. Тези отклонения следва да бъдат внимателно наблюдавани и прозрачно докладвани, за да се предотвратят злоупотреби и да се гарантира, че обемът на междусистемния капацитет, който ще бъде предоставен на участниците на пазара, няма да бъде ограничаван с цел да се разреши проблемът с претоварването в рамките на дадена пазарна зона. Когато е въведен план за действие, в плана за действие следва да се вземат предвид отклоненията и да се предвидят мерки относно тяхната причина.

(22)

Съгласно основните пазарни принципи цените на електроенергията следва да се определят от търсенето и предлагането. Тези цени следва да сигнализират за наличието на потребност от електроенергия, като предоставят по този начин пазарни стимули за инвестиции в източници на гъвкавост — например гъвкаво производство, междусистемни електропроводи, оптимизация на потреблението или съхраняване на енергия.

(23)

Въпреки че декарбонизацията на електроенергийния сектор, свързана с превръщането на енергията от възобновяеми източници в основна част от пазара, е една от целите на Енергийния съюз, от решаващо значение е пазарът да премахне съществуващите пречки за трансграничната търговия и да насърчава инвестициите в поддържаща инфраструктура — например за по-гъвкаво производство, междусистемни електропроводи, оптимизация на потреблението и съхраняване на енергия.За да се подкрепи преходът към променливо и разпределено производство, както и да се гарантира, че принципите на енергийния пазар ще са в основата на пазарите на електроенергия в Съюза в бъдеще, е от съществено значение повторното съсредоточаване върху краткосрочните пазари и ценообразуването в условията на недостиг.

(24)

Краткосрочните пазари подобряват гъвкавостта и конкуренцията, като дават възможност за цялостното участие на повече ресурси на пазара, и по-специално на тези ресурси, които са по-гъвкави. Ефективното ценообразуване в условията на недостиг ще насърчава пазарните участници да реагират на пазарните сигнали и да присъстват на пазара, когато той изпитва най-голяма потребност от тях, и ще осигурява възстановяването на разходите им на пазара на едро. Поради това от решаващо значение е да се осигури премахването на определените по административен или косвен път пределни цени, така че да стане възможно ценообразуване в условията на недостиг. Пълното включване в пазарната структура на краткосрочните пазари и ценообразуването в условията на недостиг ще спомогне за премахването на други мерки, нарушаващи пазара, като например механизмите за осигуряване на капацитет, за да се гарантира сигурността на доставките. Същевременно ценообразуването без пределни цени в условията на недостиг на пазара на едро не следва да е в ущърб на възможността за предлагане на надеждни и стабилни цени за крайните клиенти, по-специално битовите клиенти, малки и средни предприятия (МСП) и промишлени клиенти.

(25)

Без да се засягат членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), дерогациите от основните пазарни принципи, като например задължение за балансиране, диспечиране съобразно пазара или повторно диспечиране, намаляват сигналите за гъвкавост и действат като пречки за разработването на решения — например за съхраняване на енергия, оптимизация на потреблението или агрегиране. Макар че все пак са необходими дерогации, за да се избегне излишната административна тежест за някои участници на пазара, по-специално битови клиенти и МСП, покриващите цялостни технологии широкообхватни дерогации не са в съответствие с целта за постигане на ефикасни основани на пазара процеси на декарбонизация, така че следва да бъдат заменени с по-целенасочени мерки.

(26)

Предварително условие за ефективна конкуренция на вътрешния пазар на електроенергия са недискриминационните, прозрачни и адекватни такси за използване на мрежата, включително междусистемните електропроводи в преносната система.

(27)

Некоординираните ограничения на капацитета на междусистемните електропроводи все повече ограничават обмена на електроенергия между държавите членки и са се превърнали в сериозна пречка за развитието на функциониращ вътрешен пазар на електроенергия. Поради това максималното ниво на капацитет на междусистемните електропроводи и мрежовите елементи следва да бъде предоставен, като се спазват стандартите за безопасност за сигурна експлоатация на мрежата, включително при спазване на стандарта за сигурност при извънредни ситуации (N-1). Съществуват обаче някои ограничения във връзка с установяването на нивото на капацитета в мрежа с много затворени контури. Трябва да се въведат ясни минимални нива за наличния капацитет за целите на междузоновата търговия, за да се намалят ефектите от кръговите потоци и вътрешните претоварвания върху междузоновата търговия и да се даде предсказуема стойност на капацитета за участниците на пазара. Когато се използва основания на потоците подход, с този минимален капацитет следва да се определи минималният дял от капацитета на даден междузонов или вътрешен критичен мрежови елемент, като се зачитат границите, осигуряващи експлоатационна сигурност, който да се използва като база за координирано изчисляване на капацитета съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222, като се вземат предвид извънредните ситуации. Останалата част от капацитета може да се използва за маржове на надеждност, кръгови потоци и вътрешни потоци. Освен това, в случай на предвидими проблеми, свързани с осигуряването на сигурността на мрежата, следва да е възможно да се приемат дерогации за ограничен преходен период. Тези дерогации следва да бъдат придружени от методология и проекти, които предвиждат дългосрочно решение.

(28)

Преносният капацитет, спрямо който се прилага критерият за минимален капацитет от 70 % при нетния преносен капацитет, е максималният пренос на активна мощност, която спазва ограниченията с оглед на оперативната сигурност и взема предвид извънредните ситуации. При координираното изчисляване на този капацитет се отчита и фактът, че електроенергийни потоци се разпределят неравномерно между индивидуалните компоненти и не се състои единствено от добавяне на капацитети към междусистемните електропроводи. Този капацитет не взема предвид маржовете на надеждност, кръговите потоци или вътрешните потоци, които се вземат предвид в рамките на оставащите 30 %.

(29)

Важно е да се избягва нарушаването на конкуренцията, произтичащо от различните стандарти за безопасност, експлоатация и планиране, използвани от операторите на преносни системи в държавите членки. Освен това следва да има прозрачност за участниците на пазара по отношение на наличния преносен капацитет и стандартите за безопасност, експлоатация и планиране, които засягат наличния преносен капацитет.

(30)

С оглед ефикасно насочване на необходимите инвестиции е необходимо също така цените да подават сигнали за това къде има най-голяма потребност от електроенергия. За получаването на правилни локационни сигнали в дадена зонова електроенергийна система е необходимо съгласувано, обективно и надеждно определяне на пазарните зони (а именно зоните на офериране) чрез прозрачен процес. С оглед да се осигури ефикасната експлоатация и планиране на електроенергийната мрежа на Съюза и да се предоставят ефективни ценови сигнали за нужда от нов производствен капацитет (а именно мощност), оптимизация на потреблението и преносна инфраструктура, пазарните зони следва да отразяват структурното претоварване. По-специално не следва да се намалява междузоновият капацитет, за да се реши проблемът с вътрешното претоварване.

(31)

За да бъдат отразени различаващите се принципи на оптимизиране на пазарните зони, без да се излагат на риск ликвидните пазари и инвестициите в мрежите, следва да бъдат предвидени две възможности за преодоляване на претоварванията. Държавите членки следва да могат да избират между реконфигуриране на тяхната пазарна зона или мерки като укрепване и оптимизиране на мрежата. Отправната точка за такова решение следва да бъде установяването на продължителни структурни претоварвания от оператора или операторите на преносната система на дадена държава членка, от доклад на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“) относно претоварването или от преглед на пазарната зона. Държавите членки следва на първо място да се опитат да намерят общо решение за преодоляване на претоварванията. Във връзка с това държавите членки биха могли да приемат многонационални или национални планове за действие за справяне с претоварванията. За държавите членки, които приемат план за действие за преодоляване на претоварванията чрез мерки, следва да се прилага период за поетапно откриване на междусистемни електропроводи под формата на линейна траектория. В края на изпълнението на такъв план за действие държавите членки следва да могат да изберат между реконфигуриране на пазарната зона(пазарните зони) или справяне с останалите претоварвания чрез коригиращи действия, чиято цена да заплатят. Във втория случай тяхната пазарна зона следва да не се реконфигурира противно на волята на държавата членка, при условие че са достигнати минималните капацитети. Минималното ниво на капацитета, което следва да се използва при координираното изчисляване на капацитета, следва да представлява процент от капацитета на даден критичен мрежови елемент, както е определен при следване на процеса на подбор съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222, след, или в случай на подход, основан на потоците, при спазването на ограниченията във връзка с експлоатационната сигурност в извънредни ситуации. Решение на Комисията за конфигурацията на пазарна зона следва да бъде възможно в краен случай и следва да изменя конфигурацията на пазарната зона само в онези държави членки, които са избрали разделяне на пазарната зона или които не са достигнали минималното ниво на капацитета.

(32)

За ефикасна декарбонизация на електроенергийната система чрез интеграция на пазарите е необходимо систематично премахване на пречките за трансгранична търговия, така че да се преодолее разпокъсването на пазарите и да се даде възможност на клиентите, потребяващи енергия в Съюза напълно да се възползват от предимствата на интегрираните пазари на електроенергия и конкуренцията.

(33)

Настоящият регламент следва да установи основните принципи по отношение на определяне на тарифите и разпределение на капацитета, като същевременно предвиди приемането на насоки, които да уреждат подробно по-нататък релевантни принципи и методики, за да се даде възможност за бърза адаптация в случай на променени обстоятелства.

(34)

Управлението на проблемите по претоварване следва да предоставя на операторите на преносни системи и участниците на пазара правилни икономически сигнали и следва да е основано на пазарни механизми.

(35)

В един отворен, конкурентен пазар операторите на преносни системи следва да бъдат компенсирани за разходите, направени в резултат на преминаването на трансгранични потоци от електроенергия през техните мрежи, от операторите на преносните системи, от които произхождат трансграничните потоци, и на системите, където завършват тези потоци.

(36)

Плащането и получаването на средства в резултат на компенсациите между операторите на преносни системи следва да бъдат взети предвид при определянето на националните мрежови тарифи.

(37)

Действителната сума, дължима за трансграничен достъп до мрежата, може да варира значително в зависимост от участващите оператори на преносни системи и в резултат на разлики в структурата на системите за тарифите, прилагани в държавите членки. Поради това е необходима известна степен на хармонизиране, за да се избегнат смущения в търговията.

(38)

Следва да има правила за използване на приходите от процедурите по управление на претоварването, освен ако специфичният характер на съответния междусистемен електропровод оправдава освобождаване от тези правила.

(39)

С оглед да се осигурят еднакви условия на конкуренция между всички участници на пазара, следва да се прилагат мрежови тарифи по начин, при който не се прави разлика в положително или отрицателно отношение в производството в зависимост от това дали то е свързано с разпределение или с пренос. Мрежовите тарифи следва да не са по-неблагоприятни за съхраняването на енергия и да не възпират участието в оптимизацията на потреблението или да представляват пречка за подобряване на енергийната ефективност.

(40)

С оглед да се повишат прозрачността и съвместимостта при определянето на тарифи, когато задължителната хармонизация не се счита за уместна, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), създадена съгласно Регламент (ЕС) 2019/942 на Европейския парламент и на Съвета (10), следва да издаде доклад относно най-добрите практики във връзка с методиките за определяне на тарифите.

(41)

С оглед по-добре да се гарантира оптималното инвестиране в общата трансевропейска мрежа и да се намери по-добро решение в случаите, когато реалистични проекти за междусистемна свързаност не могат да бъдат осъществени поради липсата на приоритизиране на национално равнище, следва да се преразгледа използването на такси за претоварване и то да допринася за гарантиране на наличието и поддръжката или увеличаването на междусистемния капацитет.

(42)

За да се гарантира оптимално управление на преносната мрежа за електроенергия и да се направят възможни търговията и трансграничните доставки на електроенергия в Съюза, следва да бъде създадена ЕМОПС за електроенергия. Задачите на ЕМОПС за електроенергия следва да бъдат изпълнявани в съответствие със съюзните правила в областта на конкуренцията, които остават приложими към решенията на ЕМОПС за електроенергия. Задачите на ЕМОПС за електроенергия следва да бъдат ясно определени и методите ѝ на работа следва да са такива, че да гарантират ефикасност и прозрачност. Подготвените от ЕМОПС за електроенергия мрежови кодекси нямат за цел да заменят необходимите национални мрежови кодекси по въпроси, които не са трансгранични. Тъй като може да бъде постигнат по-ефективен напредък чрез подход на регионално равнище, операторите на преносни системи следва да изградят регионални структури в рамките на цялостната структура на сътрудничество, като същевременно осигурят съвместимост на резултатите на регионално равнище с мрежовите кодекси и с необвързващите десетгодишни планове за развитие на мрежата на съюзно равнище. Държавите членки следва да насърчават сътрудничеството и да наблюдават ефективността на мрежата на регионално равнище. Сътрудничеството на регионално равнище следва да бъде съвместимо с напредъка по посока на конкурентен и ефикасен вътрешен пазар на електроенергия.

(43)

ЕМОПС за електроенергия следва да изготви надеждна оценка на адекватността на европейските ресурси в средно- и дългосрочен план, за да предостави обективна основа за оценка на опасенията относно тази адекватност. Механизмите за осигуряване на капацитет в отговор на опасение относно адекватността на ресурсите следва да се основават на оценката на адекватността на европейските ресурси. Тази оценка може да бъде допълнена с национални оценки.

(44)

Предназначението на методиката за оценката на адекватността на ресурсите в дългосрочен план (от десет години напред до година напред), посочена в настоящия регламент, е различно от това на сезонните оценки на адекватността (за шест месеца напред), посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета (11). Оценките в средно- и дългосрочен план се използват главно за идентифициране на опасения за адекватността и преценяване на нуждата от механизми за осигуряване на капацитет, докато сезонните оценки на адекватността служат за насочване на вниманието към краткосрочни рискове, които могат да възникнат през следващите шест месеца, в резултат от които е вероятно значително влошаване на положението с доставките на електроенергия. В допълнение регионалните координационни центрове изготвят и регионални оценки на адекватността относно експлоатацията на електропреносни системи. Тези оценки на адекватността са в много краткосрочен план (от седмица напред до ден напред) и се използват в контекста на експлоатацията на системите.

(45)

Преди въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет държавите членки следва да оценят регулаторните отклонения, допринасящи за съответното опасение за адекватността на ресурсите. От държавите членки следва да се изисква приемането на мерки за премахване на установените отклонения и те следва да приемат срок за изпълнението им. Механизми за осигуряване на капацитет следва да се въвеждат само за вземане на мерки по проблемите с адекватността, които не може да бъдат решени чрез премахването на такива отклонения.

(46)

Държавите членки, възнамеряващи да въведат механизми за осигуряване на капацитет, следва да извеждат цели за адекватността на ресурсите, основани на прозрачен и проверим процес. Държавите членки следва да имат свободата да определят своя собствена желателна степен на сигурност на доставките.

(47)

В съответствие с член 108 от ДФЕС Комисията има изключителна компетентност да оценява съвместимостта с вътрешния пазар на мерките в областта на държавните помощи, които държавите членки могат да въведат. Тази оценка се извършва въз основа на член 107, параграф 3 от ДФЕС и в съответствие с приложимите разпоредби и насоки, които Комисията може да приеме за тази цел. Настоящият регламент не засяга изключителната компетентност на Комисията, предоставена от ДФЕС.

(48)

Съобразно настоящия регламент следва да бъде направен преглед на въведените механизми за осигуряване на капацитет.

(49)

Следва в настоящия регламент да бъдат определени подробни правила за улесняване на ефективното трансгранично участие в механизми за осигуряване на капацитет. Операторите на преносни системи следва да улесняват трансграничното участие на заинтересованите производители в механизми за осигуряване на капацитет в други държави членки. Поради това те следва да изчисляват максималния капацитет, за който би било възможно трансгранично участие, да дават възможност за участие и да проверяват наличностите. Регулаторните органи следва да налагат прилагането на трансграничните правила в държавите членки.

(50)

Механизмите за осигуряване на капацитет следва да не водят до свръхкомпенсиране, като същевременно следва да гарантират сигурност на доставките. Във връзка с това следва да бъдат изградени механизми за осигуряване на капацитет, различни от стратегическите резерви, за да се гарантира, че цената, която се заплаща за наличност, автоматично клони към нула, когато се очаква равнището на капацитет, което би било рентабилно на енергийния пазар, при липсата на механизъм за осигуряване на капацитет, да е адекватно, за да отговаря на равнището на търсения капацитет.

(51)

За да подкрепи държавите членки и регионите, изправени пред социални, промишлени и икономически предизвикателства в резултат на енергийния преход, Комисията създаде инициатива за регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии. В този контекст Комисията следва да подпомага държавите членки, включително с целенасочена финансова подкрепа, за да се даде възможност за „справедлив преход“ в тези региони, когато е възможно.

(52)

Предвид различията между националните енергийни системи и техническите ограничения на съществуващите електроенергийни мрежи най-добрият подход за постигане на напредък в интеграцията на пазарите често е на регионално равнище. Така че следва да се засили регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи. С оглед да се осигури ефикасно сътрудничество, в нова регулаторна рамка следва да се предвиди засилено регионално управление и регулаторен надзор, включително с укрепване на правомощието на ACER за вземане на решения по трансгранични въпроси. Възможно е да е необходимо по-тясно сътрудничество между държавите членки също и в кризисни ситуации, за да се повиши сигурността на доставките и да се ограничат нарушенията на пазара.

(53)

Координацията между операторите на преносни системи на регионално равнище беше формализирана със задължителното участие на тези оператори в състава на регионалните координатори по сигурността. Регионалната координация между операторите на преносни системи следва да бъде доразвита с усъвършенствана институционална рамка посредством създаването на регионални координационни центрове. При създаването на регионални координационни центрове следва да се вземат предвид съществуващите или планираните инициативи за регионална координация и следва да се подкрепи нарастването на интеграцията в експлоатацията на електроенергийните системи в целия Съюз, чрез което да се осигури тяхното ефикасно и сигурно действие. Поради тази причина е необходимо да се гарантира, че координацията на операторите на преносни системи посредством регионалните координационни центрове се осъществява в целия Съюз. Ако операторите на преносни системи от даден регион все още не са координирани от съществуващ или планиран регионален координационен център, операторите на преносни системи в този регион създават или определят регионален координационен център.

(54)

Географският обхват на регионалните координационни центрове следва да им дава възможност да допринасят ефективно за координирането на действията на операторите на преносните системи в регионите и следва да доведе до по-голяма сигурност на системата и пазарна ефективност. Регионалните координационни центрове следва да разполагат с гъвкавост да изпълняват задачите си в региона по начин, който е най-добре съобразен с естеството на поверените им отделни задачи.

(55)

Регионалните координационни центрове следва да изпълняват задачи, при които техният регионален обхват носи добавена стойност в сравнение с изпълнението на тези задачи на национално равнище. Задачите на регионалните координационни центрове следва да обхващат задачите, осъществявани от регионалните координатори по сигурността съгласно Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията (12), както и допълнителни задачи по експлоатацията на системата, функционирането на пазара и готовността за справяне с рискове. Задачите, осъществявани от регионалните координационни центрове, следва да не включват експлоатацията в реално време на електроенергийната система.

(56)

При изпълнението на своите задачи регионалните координационни центрове следва допринасят за постигането на целите до 2030 и до 2050 г., поставени в рамката за политиките в областта на климата и енергетиката.

(57)

Регионалните координационни центрове следва да действат на първо място в интерес на експлоатацията на системата и функционирането на пазара в региона. Поради това на регионалните координационни центрове следва да бъдат възложени правомощията, необходими за координиране на действията, които трябва да се предприемат от операторите на преносни системи в региона на експлоатация на системите за определени функции, и изпълнение на засилена консултативна роля за останалите функции.

(58)

Човешките, техническите, физическите и финансовите ресурси за регионалните координационни центрове следва да не надхвърлят това, което е строго необходимо за изпълняване на задачите им.

(59)

ЕМОПС за електроенергия следва да гарантира, че дейностите на регионалните координационни центрове са координирани отвъд границите на регионите.

(60)

С оглед да се повиши ефективността на разпределителните мрежи за електроенергия в Съюза и да се осигури тясно сътрудничество с операторите на преносни системи и ЕМОПС за електроенергия, следва да бъде създадена организация на операторите на разпределителни системи в Съюза (ООРСЕС). Задачите на ООРСЕС следва да бъдат ясно определени и методите ѝ на работа следва да гарантират ефикасност, прозрачност и представителност сред операторите на разпределителни системи в Съюза. ООРСЕС следва да действа в тясно сътрудничество с ЕМОПС за електроенергия по подготовката и прилагането на мрежовите кодекси, когато това е приложимо, и следва да работи по предоставянето на насоки по интегрирането, наред с другото, на разпределено производство на електроенергия и съхраняване на енергия в разпределителни мрежи или други области, които са свързани с управлението на разпределителни мрежи. ООРСЕС следва също надлежно да взема под внимание особеностите, присъщи на разпределителни системи, свързани надолу по веригата с електроенергийните системи на острови, които не са свързани с други електроенергийни системи чрез междусистемни електропроводи.

(61)

Необходимо е да се увеличат сътрудничеството и координацията между операторите на преносни системи, за да се създадат мрежови кодекси за предоставяне и управление на ефективен и прозрачен достъп до трансграничните преносни системи, както и за да се осигурят координирано и в достатъчна степен ориентирано към бъдещето планиране и стабилно техническо развитие на преносната система в Съюза, включително изграждане на междусистемен капацитет, при спазване на екологичните изисквания. Тези мрежови кодекси следва да са в съответствие с необвързващите рамкови насоки, които са разработени от ACER. ACER следва да участва в преразглеждането на основата на факти на проектите на мрежови кодекси, включително в съобразяването им с рамковите насоки, както и да има право да ги препоръчва за приемане от Комисията. ACER следва да прави оценка на предложените изменения на мрежовите кодекси, както и да има право да ги препоръчва за приемане от Комисията. Операторите на преносни системи следва да експлоатират своите мрежи в съответствие с тези мрежови кодекси.

(62)

Опитът по разработването и приемането на мрежови кодекси показа, че е полезно процедурата за разработване да бъде рационализирана, като се включи пояснение, че ACER има право да преразглежда проектите на мрежови кодекси за електроенергия, преди да ги представи на Комисията.

(63)

За осигуряване на гладкото функциониране на вътрешния пазар на електроенергия следва да се предвидят процедури, които да позволяват приемането на решения и насоки с оглед, наред с другото, определяне на тарифите и разпределение на капацитета от Комисията, като същевременно се осигурява участието на регулаторните органи в този процес, където е подходящо чрез тяхната асоциация на равнището на Съюза. Регулаторните органи, заедно с другите съответни органи на държавите членки, имат важна роля в допринасянето за правилното функциониране на вътрешния пазар на електроенергия.

(64)

Всички участници на пазара се интересуват от работата, която се очаква от ЕМОПС за електроенергия. Следователно процесът на ефективна консултация е от съществено значение и съществуващите структури, които са създадени, за да го улесняват и направляват посредством регулаторните органи или ACER, следва да играят важна роля.

(65)

За да се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на цялата мрежа за пренос на електроенергия в Съюза, ЕМОПС за електроенергия следва да изготви, публикува и редовно да актуализира необвързващ десетгодишен план за развитие на мрежата в целия Съюз. Този план за развитие на мрежата следва да включва жизнеспособни мрежи за пренос на електроенергия и необходимите регионални междусистемни електропроводи, подходящи от търговска гледна точка или от гледна точка на сигурността на доставките.

(66)

Инвестициите в нова важна инфраструктура следва да бъдат силно насърчавани, като едновременно с това се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар на електроенергия. За да се увеличи положителното въздействие на освободените междусистемни електропроводи за постоянен ток върху конкуренцията и сигурността на доставките, пазарните интереси следва да бъдат подлагани на проверка по време на фазата на планирането и следва да бъдат приети правила за управление на претоварването. Когато междусистемните електропроводи за постоянен ток са разположени върху територията на повече от една държава членка, ACER следва да обработва като последна инстанция искането за освобождаване, за да може по-добре да се отчитат трансграничните последици и да се улесни административната му обработка. Освен това, предвид изключителния риск при изграждане на такива освободени големи инфраструктурни проекти, предприятията, които имат интереси в доставката и производството, следва да могат да се ползват от временна дерогация от правилата за пълно отделяне по отношение на тези проекти. Освобождаването, предоставено съгласно Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета (13), продължава да се прилага до определения срок, както постановява решението за освобождаване. Разположена в морето електроенергийна инфраструктура с двойна функционалност (така наречените „офшорни хибридни активи“), които съчетават преноса на вятърна енергия от разположени в морето инсталации до брега и междусистемните електропроводи, следва също да бъдат допустими за освобождаване, например съгласно правилата, приложими за нови междусистемни електропроводи за прав ток. Когато е необходимо, регулаторната рамка следва надлежно да отчита специфичното положение на тези активи, за да се преодолеят пречките пред реализирането на рентабилни за обществото офшорни хибридни активи.

(67)

За да се увеличи доверието в пазара, неговите участници се нуждаят да бъдат сигурни, че извършителите на злоупотреби подлежат на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. Компетентните органи следва да бъдат оправомощени да разследват ефективно твърденията за злоупотреба с пазара. За тази цел е необходимо компетентните органи да имат достъп до данни, които дават информация за взетите от доставчиците оперативни решения. На пазара за електроенергия много релевантни решения се вземат от производителите, които следва да предоставят на разположение на компетентните органи информация във връзка с тези решения, като тя бъде лесно достъпна за тях за определен период от време. Освен това компетентните органи следва редовно да следят дали операторите на преносни системи спазват правилата. Дребните производители, които нямат реална възможност да нарушават пазара, следва да бъдат освободени от това задължение.

(68)

От държавите членки и компетентните органи следва да се изисква предоставянето на релевантна информация на Комисията. Такава информация следва да се третира като поверителна от Комисията. Когато е необходимо, Комисията следва да има възможност да изисква релевантната информация директно от съответните предприятия, при условие че са уведомени компетентните органи.

(69)

Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(70)

Държавите членки, договарящите се страни от Енергийната общност и други трети държави, които прилагат настоящия регламент или са част от синхронната зона на континентална Европа, следва тясно да си сътрудничат по всички въпроси, отнасящи се за развитието на регион за интегрирана търговия с електроенергия, и следва да не вземат мерки, които могат да застрашат по-нататъшната интеграция на пазарите на електроенергия или сигурността на доставките за държавите членки и договарящите се страни.

(71)

Към момента на приемане на Регламент (ЕО) № 714/2009 на равнището на Съюза съществуваха само някои правила за вътрешния пазар на електроенергия. Оттогава вътрешният пазар в Съюза стана по-сложен поради коренната промяна, през която преминават пазарите, по-специално по отношение на въвеждането на производство на електроенергия от променливи възобновяеми източници. Поради това мрежовите кодекси и насоки станаха изключително значителни по обем и всеобхватни и обхващат както технически, така и общи въпроси.

(72)

С цел да се осигури минималната степен на хармонизация, изисквана за ефективно функциониране на пазара, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с несъществени елементи на някои конкретни области, които са основни за пазарната интеграция. Тези актове следва да включват приемането и изменението на определени мрежови кодекси и насоки, когато те допълват настоящия регламент, регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи и регулаторните органи, финансовите компенсации между операторите на преносни системи, както и прилагането на разпоредбите за освобождаване за нови междусистемни електропроводи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (14). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(73)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия в съответствие с член 291 от ДФЕС. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (15). За приемането на тези актове за изпълнение следва да бъде използвана процедурата по разглеждане.

(74)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно осигуряването на хармонизирана рамка за трансграничен обмен на електроенергия, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради неговия обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(75)

От съображения за последователност и правна сигурност никоя разпоредба на настоящия регламент не следва да пречи на прилагането на дерогациите, произтичащи от член 66 от Директива (ЕС) 2019/944,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент цели да:

а)

постави основата за ефикасно постигане на целите на Европейския енергиен съюз, и по-специално на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., като се даде възможност за получаване на пазарни сигнали с оглед на повишена ефективност, по-висок дял възобновяеми енергийни източници, сигурност на доставките, гъвкавост, устойчивост, декарбонизация и иновативност;

б)

определи основните принципи за добре функциониращи интегрирани електроенергийни пазари с оглед да се позволи недискриминационен достъп до пазара за всички доставчици на ресурси и клиенти, потребяващи електроенергия, да се предоставят повече права на потребителите, да се осигури конкурентоспособността на световния пазар, както и оптимизацията на потреблението, съхраняването на енергия и енергийната ефективност и да се улесни агрегирането на разпределеното търсене и предлагане, както и да се даде възможност за пазарна и секторна интеграция и заплащане на пазарен принцип на електроенергията, произведена от възобновяеми източници;

в)

определи справедливи правила за трансграничен обмен на електроенергия и следователно засилване на конкуренцията на вътрешния пазар на електроенергия при отчитане на конкретните характеристики на националните и регионални пазари, включително създаването на компенсаторен механизъм по отношение на трансграничните потоци на електроенергия, създаването на хармонизирани принципи във връзка с таксите за трансграничен пренос и разпределението на наличния капацитет на междусистемните електропроводи между националните преносни системи;

г)

улесни възникването на добре работещ, ликвиден и прозрачен пазар на едро, който допринася за висока степен на сигурност на доставките на електроенергия, и да предостави механизми за хармонизиране на правилата за трансграничен обмен на електроенергия.

Член 2

Определения

Прилагат се следните определения:

1)

„междусистемен електропровод“ означава преносна линия, която пресича или минава по протежението на граница между държави членки и която свързва националните преносни системи на държавите членки;

2)

„регулаторен орган“ означава регулаторен орган, определен от всяка държава членка съгласно член 57, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/944;

3)

„трансграничен поток“ означава физическия поток електроенергия в преносната мрежа на дадена държава членка, който е резултат от въздействието на дейността на производители, клиенти, или и двете категории, извън тази държава членка върху нейната преносна мрежа;

4)

„претоварване“ означава ситуация, при която не могат да бъдат изпълнени всички заявки от пазарни участници за търговия между зони от мрежата защото те биха засегнали значително физическите потоци по мрежови елементи, които не могат да поемат тези потоци;

5)

„нов междусистемен електропровод“ означава междусистемен електропровод, който не е бил завършен до 4 август 2003 г.;

6)

„структурно претоварване“ означава претоварване в преносната система, което може да бъде еднозначно определено, което е предсказуемо, не се мени географски във времето и често възниква отново при нормални условия в електроенергийната система;

7)

„пазарен оператор“ означава субект, предоставящ услуга, чрез която офертите за продажба на електроенергия се съгласуват с офертите за покупка на електроенергия;

8)

„номиниран оператор на пазара на електроенергия“ или „НОПЕ“ означава пазарен оператор, определен от компетентния орган да изпълнява задачи по еднократно свързване на пазарите за ден напред или в рамките на деня;

9)

„стойност на загубите от прекъсване на електроснабдяването“ (value of lost load) означава оценка в евро/MWh на максималната цена на електроенергията, която клиентите са готови да заплатят, за да избегнат изключване на електроснабдяването;

10)

„балансиране“ означава всички действия и процеси, във всички срокове, чрез които операторите на преносни системи гарантират непрекъснатото поддържане на честотата в системата в предварително определен интервал на устойчивост в съответствие с размера на резервите, които са необходими с оглед на изискваното качество;

11)

„балансираща енергия“ означава енергията, използвана от операторите на преносни системи, за да извършват балансиране;

12)

„доставчик на услуга за балансиране“ означава пазарен участник, предоставящ на оператори на преносни системи балансираща енергия и балансиращ капацитет;

13)

„балансиращ капацитет“ означава количество капацитет, което даден доставчик на услуга за балансиране се е съгласил да поддържа и по отношение на което да представя оферти за покупка за съответно количество балансираща енергия на оператора на преносни системи за времетраенето на договора;

14)

„отговарящо за баланса лице“ означава участник на пазара или негов избран представител, отговорен за дисбалансите му на пазара на електроенергия;

15)

„период за уреждане на дисбаланса“ означава единицата време, за която се изчислява дисбалансът на отговарящите за баланса лица;

16)

„цена на дисбаланса“ означава цената, била тя положителна, нула или отрицателна, във всеки период за уреждане на даден дисбаланс във всяка посока;

17)

„област за цената на дисбаланса“ означава областта, в която се изчислява дисбалансът;

18)

„процес на предварителна оценка“ означава процеса на проверка дали даден доставчик на балансиращ капацитет отговаря на изискванията, поставени от операторите на преносни системи;

19)

„резервен капацитет“ означава размера на резервите за първично регулиране на честотата, резервите за вторично регулиране на честотата или резервите за замяна, които трябва да са на разположение на оператора на преносни системи.

20)

„приоритетно диспечиране“ означава, по отношение на модела на самодиспечиране, диспечирането на електрически централи въз основа на критерии, които се различават от подреждането на офертите за покупка по икономически показатели, а по отношение на модела на централно диспечиране, диспечирането на електрически централи въз основа на критерии, които се различават от подреждането на офертите за покупка по икономически показатели и от мрежови ограничения, като се отдава приоритет на диспечирането на конкретни технологии за производство на електроенергия;

21)

„регион на изчисляване на капацитета“ означава географската област, в която се прилага координираното изчисляване на капацитета;

22)

„механизъм за осигуряване на капацитет“ означава временна мярка, с която да се осигури постигането на необходимото равнище на адекватност на ресурсите чрез възнаграждение за предоставянето на ресурси на разположение с изключение на мерки, отнасящи се за спомагателни услуги или управление на претоварването;

23)

„високоефективно комбинирано производство на енергия“ означава комбинирано производство на енергия, отговарящо на критериите, определени в приложение II към Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (16);

24)

„демонстрационен проект“ означава проект, който доказва наличието на технология, която е първа по рода си в Съюза и представлява значително нововъведение, което далеч надхвърля съвременното технологично равнище;

25)

„участник на пазара“ означава физическо или юридическо лице, което купува, продава или произвежда електроенергия, занимава се с агрегиране или е оператор по оптимизация на потреблението или услуги за съхраняване, включително посредством издаване на нареждания за търговия, на един или повече пазари на електроенергия, включително пазари на балансираща енергия;

26)

„повторно диспечиране“ означава мярка, включително ограничаване, задействана от един или повече оператори на преносни системи или оператори на разпределителни системи чрез промяна на графика за производство, графика на електроснабдяване, или и двете, за да се променят физическите потоци в електроенергийната система и да се облекчи физическото претоварване или по друг начин да се гарантира сигурността на системата;

27)

„насрещна търговия“ означава междузонов обмен, иницииран от системни оператори между две пазарни зони, за да се облекчи физическото претоварване;

28)

„съоръжение за производство на електроенергия“ означава съоръжение, което преобразува първична енергия в електрическа енергия и което се състои от един или повече модули за производство на електроенергия, свързани към мрежа;

29)

„модел на централно диспечиране“ означава модел на съставяне на графиците и диспечиране, при който графиците за производство и потребление и за диспечиране на съоръженията за производство на електроенергия и потребяващите съоръжения, по отношение на диспечируемите съоръжения, се определят от оператор на преносна система в рамките на цялостната процедура по съставяне на графиците;

30)

„модел на самодиспечиране“ означава модел на съставяне на графиците и диспечиране, при който графиците за производство и потребление, както и за диспечиране на съоръженията за производство на електроенергия и на потребяващите съоръжения се определят от агентите по съставяне на графици на тези съоръжения;

31)

„стандартен балансиращ продукт“ означава хармонизиран балансиращ продукт, определен от всички оператори на преносни системи за обмена на услуги по балансиране;

32)

„специален балансиращ продукт“ означава балансиращ продукт, различен от стандартен балансиращ продукт;

33)

„делегиран оператор“ означава субект, на когото специални задачи или задължения, поверени на оператор на преносна система или номиниран оператор на пазара на електроенергия съгласно настоящия регламент или други правни актове на Съюза, са делегирани от въпросния оператор на преносна система или НОПЕ, или са били възложени от държава членка или регулаторен орган;

34)

„клиент“ означава клиент съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2019/944;

35)

„краен клиент“ означава краен клиент съгласно определението в член 2, точка 3 от Директива (ЕС) 2019/944

36)

„клиент на едро“ означава клиент на едро съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива (ЕС) 2019/944;

37)

„битов клиент“ означава битов клиент съгласно определението в член 2, точка 4 от Директива (ЕС) 2019/944;

38)

„малко предприятие“ означава малко предприятие съгласно определението в член 2, точка 7 от Директива (ЕС) 2019/944;

39)

„активен клиент“ означава активен клиент съгласно определението в член 2, точка 8 от Директива (ЕС) 2019/944;

40)

„пазари на електроенергия“ означава пазари на електроенергия съгласно определението в член 2, точка 9 от Директива (ЕС) 2019/944;

41)

„доставка“ означава доставка съгласно определението в член 2, точка 12 от Директива (ЕС) 2019/944;

42)

„договор за доставка на електроенергия“ означава договор за доставка на електроенергия съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива (ЕС) 2019/944;

43)

„агрегиране“ означава агрегиране съгласно определението в член 2, точка 18 от Директива (ЕС) 2019/944;

44)

„оптимизация на потреблението“ означава оптимизация на потреблението съгласно определението в член 2, точка 20 от Директива (ЕС) 2019/944;

45)

„интелигентна измервателна система“ означава интелигентна измервателна система съгласно определението в член 2, точка 23 от Директива (ЕС) 2019/944;

46)

„оперативна съвместимост“ означава оперативна съвместимост съгласно определението в член 2, точка 24 от Директива (ЕС) 2019/944;

47)

„разпределение“ означава разпределение съгласно определението в член 2, точка 28 от Директива (ЕС) 2019/944;

48)

„оператор на разпределителна система“ означава оператор на разпределителна система съгласно определението в член 2, точка 29 от Директива (ЕС) 2019/944;

49)

„енергийна ефективност“ означава енергийна ефективност съгласно определението в член 2, точка 30 от Директива (ЕС) 2019/944;

50)

„енергия от възобновяеми източници“ или „възобновяема енергия“ означава енергия от възобновяеми източници съгласно определението в член 2, точка 31 от Директива (ЕС) 2019/944;

51)

„разпределено производство“ означава разпределено производство съгласно определението в член 2, точка 32 от Директива (ЕС) 2019/944;

52)

„пренос“ означава пренос съгласно определението в член 2, точка 34 от Директива (ЕС) 2019/944;

53)

„оператор на преносна система“ означава оператор на преносна система съгласно определението в член 2, точка 35 от Директива (ЕС) 2019/944;

54)

„ползвател на система“ означава ползвател на система съгласно определението в член 2, точка 36 от Директива (ЕС) 2019/944;

55)

„производство“ означава производство съгласно определението в член 2, точка 37 от Директива (ЕС) 2019/944;

56)

„производител“ означава производител съгласно определението в член 2, точка 38 от Директива (ЕС) 2019/944;

57)

„взаимосвързана система“ означава взаимосвързана система съгласно определението в член 2, точка 40 от Директива (ЕС) 2019/944;

58)

„малка изолирана система“ означава малка изолирана система съгласно определението в член 2, точка 42 от Директива (ЕС) 2019/944;

59)

„малка свързана система“ означава малка свързана система съгласно определението в член 2, точка 43 от Директива (ЕС) 2019/944;

60)

„спомагателна услуга“ означава спомагателна услуга съгласно определението в член 2, точка 48 от Директива (ЕС) 2019/944;

61)

„спомагателна услуга, различна от контрола на честотата“ означава спомагателна услуга, различна от контрола на честотата съгласно определението в член 2, точка 49 от Директива (ЕС) 2019/944;

62)

„съхраняване на енергия“ означава съхраняване на енергия съгласно определението в член 2, точка 59 от Директива (ЕС) 2019/944;

63)

„регионален координационен център“, както е определен в член 35 от настоящия регламент;

64)

„пазар за търговия на едро с енергия“ означава пазар за търговия на едро с енергия съгласно определението в член 2, точка 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета (17);

65)

„пазарна зона“ означава най-голямата географска зона, в която участниците на пазара могат да обменят енергия без разпределяне на капацитета;

66)

„разпределяне на капацитета“ означава определянето на междузоновия капацитет;

67)

„контролна зона“ означава обособена част от взаимосвързаната система, която се управлява само от един системен оператор и включва свързани физически товари и/или генераторни единици, ако има такива;

68)

„координиран нетен преносен капацитет“ означава метод за изчисляване на капацитета въз основа на принципа на оценка и предварително определяне на максималния енергиен обмен между съседни пазарни зони;

69)

„критичен мрежови елемент“ означава даден мрежови елемент или в рамките на пазарна зона, или между пазарни зони, който е взет предвид в процеса на изчисляване на капацитета, като ограничава количеството на енергията, която може да бъде обменяна;

70)

„междузонов капацитет“ означава способността на взаимосвързаната система да осъществява пренос на енергия между пазарни зони;

71)

„генераторна единица“ означава самостоятелен генератор на електроенергия, принадлежащ към електропроизводствена единица.

ГЛАВА II

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Член 3

Принципи, отнасящи се за функционирането на пазарите на електроенергия

Държавите членки, регулаторните органи, операторите на преносни системи, операторите на разпределителни системи, пазарните оператори и делегираните оператори осигуряват функционирането на пазарите на електроенергия в съответствие със следните принципи:

а)

цените се формират въз основа на търсенето и предлагането;

б)

правилата за пазара насърчават свободното ценообразуване и избягват действия, които пречат за формирането на цените въз основа на търсенето и предлагането;

в)

правилата за пазара улесняват развитието на по-гъвкаво производство, устойчиво производство с ниски въглеродни емисии и по-гъвкаво търсене;

г)

клиентите получават възможност да се възползват от пазарните възможности и от увеличената конкуренция на пазарите на дребно и получават право да действат като участници на енергийния пазар и в енергийния преход;

д)

крайните клиенти и малките предприятия получават възможност да участват на пазара чрез агрегиране на производството от множество съоръжения за производство на електроенергия или на електроснабдяването от множество съоръжения за оптимизация на потреблението, за да подават съвместни предложения на пазара на електроенергия и да бъдат съвместно обслужвани в електроенергийната система в съответствие с правото на Съюза в областта на конкуренцията;

е)

правилата за пазара дават възможност за декарбонизацията на електроенергийната система, а оттам и на икономиката, например като дават възможност за интеграцията на електроенергията от възобновяеми енергийни източници и като предоставят стимули за енергийната ефективност;

ж)

правилата за пазара осигуряват подходящи стимули за инвестиране в производството, и по-специално за дългосрочни инвестиции за декарбонизирана и устойчива електроенергийна система, съхраняване на енергия, енергийна ефективност, оптимизация на потреблението, за да се отговори на нуждите на пазара и да се способства лоялната конкуренция като по този начин се гарантира сигурност на доставките;

з)

премахват се постепенно пречките за трансграничните електроенергийни потоци между пазарни зони или държави членки и за трансграничните сделки на пазарите на електроенергия и свързаните пазари на услуги;

и)

в правилата за пазара се предвижда регионално сътрудничество, когато е ефективно;

й)

на пазара се осигурява равноправно участие на безопасното и устойчиво производство, съхраняването на енергия и оптимизация на потреблението съгласно изискванията, предвидени в правото на Съюза;

к)

всички производители отговарят пряко или косвено за продажбата на произведената от тях електроенергия;

л)

правилата за пазара дават възможност за разработване на демонстрационни проекти в областта на устойчивите, сигурни и нисковъглеродни енергийни източници, технологии или системи, които трябва да бъдат осъществявани и използвани в полза на обществото;

м)

правилата за пазара дават възможност за ефикасно диспечерско управление на генериращите мощности, на съхраняването на енергия и на оптимизацията на потреблението;

н)

правилата за пазара дават възможност за влизането на него и напускането му от предприятия за производство на електроенергия, съхраняване на енергия и доставки на електроенергия въз основа на оценка от страна на тези предприятия на икономическата и финансовата жизнеспособност на дейността им;

о)

за да се даде възможност на участниците на пазара да бъдат защитени срещу рискове от нестабилност на цените на пазарна основа и да смекчават несигурността относно бъдещата възвръщаемост на инвестициите, дългосрочните продукти за хеджиране са търгуеми на борсите по прозрачен начин, а дългосрочни договори за доставка на електроенергия е възможно да се договарят извънборсово, при спазване на правото на Съюза в областта на конкуренцията;

п)

правилата за пазара улесняват търговията с продукти в рамките на целия Съюз, а при регулаторните промени се взема предвид въздействието както върху краткосрочните, така и върху дългосрочните форуърдни и фючърсни пазари и продукти;

р)

участниците на пазара имат право да получат достъп до преносните и разпределителните мрежи при обективни, прозрачни и недискриминационни условия.

Член 4

Справедлив преход

Комисията подпомага държавите членки, които въвеждат национална стратегия за постепенно намаляване на съществуващите мощности за производство на електроенергия чрез изгаряне на въглища и други твърди изкопаеми горива и на добивния капацитет, с всички налични средства, за да се даде възможност за „справедлив преход“ в регионите, засегнати от структурни промени. Комисията подпомага държавите членки да се справят със социалното и икономическото въздействие на прехода към чиста енергия.

Комисията работи в тясно партньорство със заинтересованите страни от въглищните и въглеродно-интензивните региони, улеснява достъпа до наличните фондове и програми и използването им и насърчава обмена на добри практики, включително дискусиите относно пътни карти за промишлеността и нуждите от преквалификация.

Член 5

Отговорност за балансиране

1.   Всички участници на пазара отговарят за дисбалансите, които причиняват в системата („отговорност за балансиране“). За тази цел участниците на пазара се явяват отговарящи за баланса лица или чрез договор делегират своята отговорност на дадено отговарящо за баланса лице по свой избор. Всяко отговарящо за баланса лице носи финансова отговорност за своите дисбаланси и се стреми да постигне баланс или да помага електроенергийната система да бъде балансирана.

2.   Държавите членки могат да предоставят дерогации от отговорността за балансирането единствено в следните случаи:

а)

демонстрационни проекти за иновативни технологии, като това подлежи на одобрение от регулаторния орган, при условие че тези дерогации са ограничени в рамките на срока и обхвата, необходими за постигането на демонстрационните цели;

б)

съоръжения за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, с инсталирана генерираща мощност под 400 kW;

в)

инсталации, за които се ползва подкрепа, одобрена от Комисията по правилата на Съюза относно държавната помощ съгласно членове 107, 108 и 109 от ДФЕС, и които са пуснати в експлоатация преди 4 юли 2019 г.

Държавите членки могат, без да се засягат членове 107 и 108 от ДФЕС, да предоставят стимули на участниците на пазара, които са освободени изцяло или частично от отговорността за балансирането, да поемат пълната отговорност за балансирането.

3.   Когато държава членка предостави дерогация в съответствие с член 5, параграф 2, тя гарантира, че финансовата отговорност за дисбалансите е изпълнена от друг участник на пазара.

4.   По отношение на съоръженията за производство на електроенергия, пуснати в експлоатация от 1 януари 2026 г., параграф 2, буква б) се прилага само за инсталации за производство, използващи възобновяеми енергийни източници с инсталирана генерираща мощност под 200 kW.

Член 6

Балансиращ пазар

1.   Балансиращите пазари, включително процесите на предварителна оценка, се организират по такъв начин, че:

а)

да се гарантира действителното недопускане на дискриминация между участниците на пазара, като се отчитат различните технически потребности на електроенергийната система и различните технически възможности на източниците на производство на електроенергия, съхраняване на енергия и оптимизация на потреблението;

б)

да се гарантира, че услугите се определят по прозрачен и технологично неутрален начин и се възлагат по прозрачен, основан на пазара начин;

в)

да се осигури недискриминационен достъп за всички участници на пазара, индивидуално или чрез агрегиране, включително за електроенергия, произведена от променливи възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението и съхраняване на енергия;

г)

да се зачита необходимостта от приспособяване към растящия дял на променливото производство на електроенергия, увеличената еластичност на потреблението и появата на нови технологии.

2.   Цената на балансиращата енергия не се определя предварително в договора за балансиращ капацитет. Процесите на възлагане на поръчки са прозрачни в съответствие с член 40, параграф 4 от Директива (ЕС) 2019/944, като същевременно се защитава поверителността на търговската информация с чувствителен характер.

3.   Балансиращите пазари трябва да осигуряват оперативна сигурност, като същевременно дават възможност за максимално използване и ефикасно разпределение на междузоновия капацитет в сроковете за търгуване в съответствие с член 17.

4.   Уреждането на балансиращата енергия за стандартните балансиращи продукти и специалните балансиращи продукти се основава на най-високата приета офертна цена (pay-as-cleared), с изключение на случаите, когато всички регулаторни органи одобрят алтернативен метод на ценообразуване въз основа на съвместно предложение от всички оператори на преносни системи след анализ, който показва, че този алтернативен метод на ценообразуване е по-ефективен.

На участниците на пазара се позволява да оферират възможно най-близо до реално време и часовете на затваряне на пазара на балансираща енергия не са преди часовете на затваряне на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет в рамките на деня.

Операторите на преносни системи, които прилагат модел на централно диспечиране, може да установят допълнителни правила в съответствие с насоките за електроенергийното балансиране, приети въз основа на член 6, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 714/2009.

5.   Дисбалансите се уреждат на цена, която отразява стойността на енергията в реално време.

6.   Всяка област за цената на дисбаланса е еднаква с дадена пазарна зона, с изключение на случаите на модел на централно диспечиране, когато дадена област за цената на дисбаланса може да представлява част от дадена пазарна зона.

7.   Оразмеряването на резервния капацитет се извършва от операторите на преносни системи и се улеснява на регионално равнище.

8.   Възлагането на поръчки за балансиращ капацитет се извършва от операторите на преносни системи и може да бъде улеснявано на регионално равнище. Резервирането на трансграничен капацитет за тази цел може да бъде ограничено. Възлагането на поръчки за балансиращ капацитет се основава на пазара и се организира по такъв начин, че да не се допуска дискриминация между участниците на пазара в процеса на предварителна оценка, в съответствие с член 40, параграф 4 от Директива (ЕС) 2019/944 независимо от това дали участниците на пазара участват индивидуално или чрез агрегиране.

Възлагането на поръчки за балансиращ капацитет се основава на първичния пазар, освен ако и доколкото регулаторният орган е предвидил дерогация с цел да бъде одобрено използването на други форми на основано на пазара възлагане на поръчки поради липсата на конкуренция на пазара за услуги по балансиране. Дерогациите от задължението възлагането на поръчки за балансиращ капацитет да се основава на използването на първичните пазари се преразглеждат на всеки три години.

9.   Възлагането на поръчки за повишаващ балансиращ капацитет и за понижаващ балансиращ капацитет се извършва поотделно, освен ако регулаторният орган одобри дерогация от този принцип въз основа на това, че това би довело до по-висока икономическа ефективност, както е доказано с оценка, извършена от оператора на преносна система. Договорите за балансиращ капацитет не се сключват повече от един ден преди предоставянето на балансиращия капацитет и срокът на договора не надвишава един ден, освен ако и доколкото регулаторният орган е одобрил по-ранното сключване на договори или по-дълги срокове на договорите, за да се гарантира сигурността на доставките или да се подобри икономическата ефективност.

Когато се предоставя дерогация за най-малко 40 % от стандартните балансиращи продукти и най-малко 30 % от всички продукти, използвани за балансиращ капацитет, договорите за балансиращия капацитет се сключват за не повече от един ден преди предоставянето на балансиращия капацитет и срокът на договора не е по-дълъг от един ден. Договорът за останалата част от балансиращия капацитет се сключва най-много един месец преди предоставянето на балансиращия капацитет, а срокът на договора е с максимална продължителност един месец.

10.   По искане на оператора на преносни системи регулаторният орган може да реши да удължи срока на договора за останалата част от балансиращия капацитет, посочен в параграф 9, на не повече от дванадесет месеца, при условие че това решение е ограничено във времето, а положителното въздействие по отношение на намаляването на цените за крайните клиенти надхвърля отрицателните последици върху пазара. Искането включва:

а)

конкретния период, през който ще се прилага освобождаването;

б)

конкретния обем на балансиращия капацитет, за който ще се прилага освобождаването;

в)

анализ на въздействието на освобождаването върху участието на балансиращите ресурси; и

г)

обосновка за освобождаването, доказваща, че това освобождаване би довело до по-ниски цени за крайните клиенти.

11.   Независимо от параграф 10, считано от 1 януари 2026 г. сроковете на договорите не трябва да надвишават шест месеца.

12.   До 1 януари 2028 г. регулаторни органи докладват на Комисията и на АCER за дела на продължителността на договорите и за периодите за възлагане на обществени поръчки, по-дълги от един ден.

13.   Операторите на преносни системи или техните делегирани оператори публикуват във възможно най-близко до реалното време, но със забавяне не повече от 30 минути след доставката, текущия баланс на системата на своите зони за съставяне на графици, прогнозните цени на дисбаланса и прогнозните цени на балансиращата енергия.

14.   В случай че стандартните балансиращи продукти не са достатъчни, за да гарантират оперативната сигурност, или в случай че някои балансиращи ресурси не могат да участват на балансиращия пазар чрез стандартни балансиращи продукти, операторите на преносни системи може да предложат, а регулаторните органи може да одобрят дерогации от параграфи 2 и 4 за конкретни балансиращи продукти, които се активират на местно равнище, без да ги обменят с други оператори на преносни системи.

Предложенията за дерогации включват описание на предложените мерки за свеждане до минимум на използването на специални продукти, при условие за гарантиране на икономическа ефективност, доказателство, че специалните продукти не създават значителна неефективност и нарушения на балансиращия пазар във зоната за съставяне на графиците или извън нея, както и когато е приложимо, правилата и информацията за процеса за преобразуване на офертите за балансираща енергия от специални балансиращи продукти в оферти за енергия от стандартни балансиращи продукти.

Член 7

Пазари за ден напред и в рамките на деня

1.   Операторите на преносни системи и НОПЕ организират съвместно управлението на интегрираните пазари за ден напред и в рамките на деня в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/1222. Операторите на преносни системи и НОПЕ си сътрудничат на равнището на Съюза или, когато това е по-уместно, на регионална основа, за да увеличат максимално ефикасността и ефективността на търговията с електроенергия в Съюза за ден напред и в рамките на деня. Задължението за сътрудничество не засяга прилагането на правото на Съюза в областта на конкуренцията. По отношение на своите функции във връзка с търговията с електроенергия операторите на преносни системи и НОПЕ подлежат на регулаторен надзор от регулаторните органи съгласно член 59 от Директива (ЕС) 2019/944 и от ACER съгласно членове 4 и 8 от Регламент (ЕС) 2019/942.

2.   Пазарите за ден напред и в рамките на деня:

а)

са организирани по такъв начин, че да не се допуска дискриминация;

б)

максимално увеличават способността на всички участници на пазара да управляват дисбалансите;

в)

максимално увеличават възможностите за всички участници на пазара да участват в междузоновата търговия във възможно най-близо до реално време във всички пазарни зони;

г)

предоставят цени, които отразяват пазарните принципи, включително стойността на енергията в реално време, и на които участниците на пазара могат да разчитат, когато договарят дългосрочни продукти за хеджиране;

д)

осигуряват оперативна сигурност, като същевременно дават възможност за максимално използване на преносния капацитет;

е)

са прозрачни, като същевременно се защитава поверителността на търговската информация с чувствителен характер и се гарантира, че търговията се извършва анонимно;

ж)

не правят разлика между сделки, направени в рамките на дадена пазарна зона и между пазарни зони; и

з)

са организирани по такъв начин, че да се гарантира, че всички участници на пазара имат достъп до пазара индивидуално или чрез агрегиране.

Член 8

Търговия на пазарите за ден напред и в рамките на деня

1.   НОПЕ позволяват на участниците на пазара да търгуват с енергия възможно най-близо до реално време и поне до момента на затварянето на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет в рамките на деня.

2.   НОПЕ предоставят на участниците на пазара възможност да търгуват с енергия на времеви интервали, които са поне толкова кратки, колкото е периодът за уреждане на дисбаланса на пазарите както за ден напред, така и в рамките на деня.

3.   НОПЕ предоставят продукти за търгуване на пазарите за ден напред и в рамките на деня, които са достатъчно малки по размер – с минимален размер на офертата 500 kW или по-малко, за да дават възможност за ефективно участие за оптимизация на енергийното потребление, съхраняване на енергия и използване в малък мащаб на възобновяеми източници, включително пряко участие от клиентите.

4.   Към 1 януари 2021 г. периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици, освен ако регулаторните органи са предоставили дерогация или освобождаване. Дерогации може да се предоставят само до 31 декември 2024 г.

Считано от 1 януари 2025 г., периодът за уреждане на дисбаланса е не повече от 30 минути, когато е предоставено освобождаване от страна на всички регулаторни органи в рамките на дадена синхронна зона.

Член 9

Форуърдни пазари

1.   В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1719 операторите на преносни системи предоставят дългосрочни права за пренос или прилагат равностойни мерки, за да дават възможност на участниците на пазара, включително на собствениците на съоръжения за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, да хеджират срещу ценовите рискове през границите на пазарните зони, освен ако оценката на форуърдния пазар по границите на пазарните зони, извършвана от компетентните регулаторни органи показва наличието на достатъчно възможности за хеджиране във въпросните пазарни зони.

2.   Дългосрочните права за пренос се разпределят по прозрачен, пазарен и недискриминационен начин чрез една-единствена платформа за разпределяне.

3.   Пазарните оператори имат свободата, като спазват правото на Съюза в областта на конкуренцията, да разработват форуърдни продукти за хеджиране, включително дългосрочни форуърдни продукти за хеджиране, за да предоставят на участниците на пазара, включително на собствениците на съоръжения за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, подходящи възможности за хеджиране срещу финансови рискове от колебания на цените. Държавите членки не въвеждат изискване за ограничаване на такава дейност за хеджиране до сделки в своите граници или в рамките на пазарна зона.

Член 10

Технически ограничения за офериране

1.   Цената на едро на електроенергията не се ограничава нито с максимално, нито с минимално допустима стойност. Настоящата разпоредба се прилага, наред с другото, за офериране и клиринг за всички срокове за търгуване и включва цените за балансираща енергия и дисбаланси без това да засяга техническите ограничения на цените, които може да се приложат в рамките на времевия интервал за балансиране и за ден напред и в рамките на деня, в съответствие с параграф 2.

2.   НОПЕ могат да прилагат хармонизирани ограничения за максималните и минималните клирингови цени за сроковете за търгуване за ден напред или в рамките на деня. Тези ограничения са достатъчно високи, за да не ограничават ненужно търговията, хармонизирани в рамките на вътрешния пазар и отчитат максималната стойност на загубите от прекъсване на електроснабдяването. НОПЕ прилагат прозрачен механизъм за своевременно автоматично адаптиране на техническите ограничения за офериране, в случай че се очаква определените ограничения да бъдат достигнати. Адаптираните по-високи ограничения продължават да бъдат приложими, докато възникне необходимост от допълнителни увеличения съгласно посочения механизъм.

3.   Операторите на преносни системи не предприемат никакви мерки с цел промяна на цените на едро.

4.   Регулаторните органи или, когато дадена държава членка е определила друг компетентен орган за тази цел, такива посочени компетентни органи определят политики и мерки, прилагани на територията им, които биха могли да допринасят за непряко ограничаване на формирането на цените на едро, включително ограничаване на офертите за покупка във връзка с активирането на балансираща енергия, механизми за осигуряване на капацитет, мерки от страна на операторите на преносни системи, мерки в противодействие на резултатите от действието на пазара или за предотвратяване на злоупотребата с господстващо положение или неефикасно определени пазарни зони.

5.   Когато регулаторен орган или посочен компетентен орган определи политика или мярка, която би могла да послужи за ограничаване на формирането на цените на едро, тя предприема всички подходящи действия, за да премахне или, ако това е невъзможно, да ограничи въздействието на тази политика или мярка върху пазарното поведение. Държавите членки представят на Комисията доклад до 5 януари 2020 г. с подробности за мерките и действията, които са предприели или възнамеряват да предприемат.

Член 11

Стойност на загубите от прекъсване на електроснабдяването

1.   До 5 юли 2020 г., когато е необходимо с цел установяване на норма за надеждност в съответствие с член 25, регулаторните органи или, когато дадена държава членка е посочила друг компетентен орган за тази цел, такива посочени компетентни органи установяват единна оценка за стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването за тяхната територия. Тази оценка се предоставя публично. Регулаторните органи или други посочени компетентни органи могат да установят различни оценки по пазарни зони, ако на тяхната територия има повече от една пазарна зона. В случай че една пазарна зона се състои от териториите на повече от една държава членка, съответните регулаторни органи или други посочени компетентни органи определят единна оценка за стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването за тази пазарна зона. За определяне на единната оценка за стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването регулаторните органи или други посочени компетентни органи прилагат методиката, посочена в член 23, параграф 6.

2.   Регулаторните органи и посочените компетентни органи актуализират своята оценка за стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването най-малко на всеки пет години или по-рано, ако констатират значителна промяна.

Член 12

Диспечиране на производството на електроенергия и на оптимизацията на потреблението

1.   Диспечирането на съоръженията за производство на електроенергия и на оптимизацията на потреблението трябва да са недискриминационни, прозрачни и освен ако е предвидено друго съгласно параграфи 2 — 6, на пазарен принцип.

2.   Без да се засягат членове 107, 108 и 109 от ДФЕС, държавите членки гарантират, че когато диспечират инсталации за производство на електроенергия, операторите на системи дават приоритет на инсталациите за производство, използващи възобновяеми енергийни източници, доколкото това се позволява от сигурната експлоатация на националната електроенергийна система, въз основа на прозрачни и недискриминационни критерии и когато такива съоръжения за производство на електроенергия представляват едно от следните:

а)

съоръжения за производство на електроенергия, които използват възобновяеми енергийни източници и притежават инсталирана генерираща мощност под 400 kW; или

б)

демонстрационни проекти за иновативни технологии, подлежащи на одобрение от регулаторния орган, при условие, че този приоритет е ограничен до срока и обхвата, необходими за постигането на демонстрационните цели.

3.   Дадена държава членка може да реши да не прилага приоритетното диспечиране спрямо съоръженията за производство на електроенергия съгласно посоченото в параграф 2, буква а) с начало на експлоатация най-малко шест месеца след това решение или да прилага по-нисък минимален капацитет от установения съгласно параграф 2, буква а), при условие че:

а)

разполага с добре функциониращи пазари в рамките на деня и с други пазари на едро и балансиращи пазари и при условие, че тези пазари са напълно достъпни за всички участници на пазара в съответствие с настоящия регламент;

б)

правилата за повторно диспечиране и управлението на претоварването са прозрачни за всички участници на пазара;

в)

националният принос на държавата членка към обвързващата обща цел на Съюза за дял на енергията от възобновяеми източници съгласно член 3, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета (18) и член 4, буква а), точка 2) от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета (19) е най-малко равен на съответния резултат от формулата, посочена в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1999, а делът на държавата членка в енергията от възобновяеми източници не е под референтните равнища за него по член 4, буква а), точка 2) от Регламент (ЕС) 2018/1999, или като алтернатива, делът на енергията от възобновяеми източници на държавата членка в брутното крайно потребление на електроенергия е най-малко 50 %;

г)

държавата членка е уведомила Комисията за планираната дерогация, като е описала подробно как са изпълнени условията, посочени в букви а, б) и в); и

д)

държавата членка е публикувала планираната дерогация, включително подробната обосновка за предоставянето на тази дерогация, като взема надлежно предвид защитата на търговската информация с чувствителен характер, когато това се изисква.

Всяка дерогация трябва да избягва промени с обратна сила, които се отразяват на инсталации за производство, които вече се възползват от приоритетното диспечиране, независимо от всякакво споразумение между дадена държава членка и инсталация за производство на доброволна основа.

Без да се засягат членове 107, 108 и 109 от ДФЕС, държавите членки могат да предоставят стимули за инсталации, отговарящи на условията за приоритетно диспечиране, да се откажат доброволно от приоритетно диспечиране.

4.   Без да се засягат членове 107, 108 и 109 от ДФЕС, държавите членки могат да предвидят приоритетно диспечиране за електроенергията, произведена в съоръжения за производство на електроенергия, използващи високоефективно комбинирано производство на енергия с инсталирана генерираща мощност под 400 kW.

5   По отношение на съоръженията за производство на електроенергия, пуснати в експлоатация от 1 януари 2026 г., параграф 2, буква а) се прилага само за съоръжения за производство на електроенергия, които използват възобновяеми енергийни източници и разполагат с инсталирана генерираща мощност под 200 kW.

6.   Без да се засягат договорите, сключени преди 4 юли 2019 г., съоръженията за производство на електроенергия, които използват възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия и са пуснати в експлоатация преди 4 юли 2019 г. и при пускането си в експлоатация са подлежали на приоритетно диспечиране съгласно член 15, параграф 5 от Директива 2012/27/ЕС или член 16, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20), продължават да се ползват от приоритетно диспечиране. Приоритетното диспечиране не се прилага повече от датата, на която съоръжението за производство на електроенергия бъде подложено на значителни изменения, като това е валидно най-малкото когато се изисква ново споразумение за присъединяване или при увеличаване на производствения капацитет.

7.   Приоритетното диспечиране не застрашава сигурната експлоатация на електроенергийната система и не се използва като оправдание за ограничаване на междузоновите капацитети свръх предвиденото в член 16 и трябва да се основава на прозрачни и недискриминационни критерии.

Член 13

Повторно диспечиране

1.   Повторното диспечиране на производството на електроенергия и повторното диспечиране на оптимизацията на потреблението се осъществяват въз основа на обективни, прозрачни и недискриминационни критерии. Повторното диспечиране е достъпно за всички технологии за производство, всяко съхраняване на енергия и всяка оптимизация на потреблението, включително за тези, разположени в други държави членки, освен ако това е технически невъзможно.

2.   Повторно диспечираните ресурси се подбират измежду съоръженията за производство, за съхраняване на енергия или за оптимизация на потреблението, като се използват пазарни механизми и се компенсират финансово. Офертите за балансираща енергия, използвани за повторно диспечиране, не определят балансираща цена на енергията.

3.   Повторно диспечиране на производството, съхраняването на енергия и оптимизацията на потреблението на непазарен принцип може да се използва само ако:

а)

липсва пазарна алтернатива;

б)

всички налични на пазара ресурси са изчерпани;

в)

броят на наличните съоръжения за производство, съхраняване на енергия или оптимизация на потреблението е твърде малък за осигуряването на ефективна конкуренция в зоната, в която са разположени подходящи съоръжения за предоставяне на услугата; или

г)

текущото състояние на електроенергийната мрежа води до претоварване по толкова обичаен и предвидим начин, че повторното диспечиране на пазарен принцип би довело до редовно стратегическо офериране, което би повишило степента на вътрешното претоварване, а съответната държава членка или е приела план за действие за справяне с това претоварване, или гарантира, че минималният наличен капацитет за междузонова търговия е в съответствие с член 16, параграф 8.

4.   Съответните оператори на преносни системи и оператори на разпределителни системи представят доклад най-малко веднъж годишно на компетентния регулаторен орган относно:

а)

степента на развитие и ефективност на пазарните механизми за повторно диспечиране на съоръженията за производство на електроенергия, съхраняване на енергия и оптимизация на потреблението;

б)

основанията, обемите в MWh и вида производствен ресурс, които подлежат на повторно диспечиране;

в)

предприетите мерки за намаляване на необходимостта от понижаващо повторно диспечиране на инсталации за производство, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия в бъдеще, включително инвестициите в цифровизирането на мрежовата инфраструктура и в услуги, увеличаващи гъвкавостта.

Регулаторният орган предава доклада на АСЕR и публикува обобщение на данните, посочени в първа алинея, букви а), б) и в) заедно с препоръки за подобряване, когато е необходимо.

5.   При спазване на изискванията, отнасящи се за поддържането на надеждността и безопасността на мрежата, въз основа на установените от регулаторните органи критерии, операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи:

а)

гарантират способността на преносните и разпределителните мрежи да пренасят електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници или получена от високоефективно комбинирано производство на енергия, с минимално възможно повторно диспечиране, което не трябва да пречи при мрежовото планиране да се има предвид ограничено повторно диспечиране, когато операторът на преносни системи или операторът на разпределителни системи може да демонстрира по прозрачен начин, че това е икономически по-ефективно и не превишава 5 % от годишното производство на електроенергия от инсталации, които използват възобновяеми енергийни източници и които са свързани пряко със съответната си мрежа, освен ако е предвидено друго от държава членка, в която електричеството, получено от съоръжения за производство на електроенергия, използващо възобновяеми енергийни източници или от високоефективно комбинирано производство на енергия, представлява над 50 % от годишното брутно крайно потребление на електроенергия;

б)

предприемат подходящи оперативни мерки във връзка с мрежата и пазара, за да сведат до минимум понижаващото повторно диспечиране на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници или получена от високоефективно комбинирано производство на енергия;

в)

гарантират, че мрежите им са достатъчно гъвкави, така че да могат да ги управляват.

6.   Когато се използва понижаващо повторно диспечиране на непазарен принцип, се прилагат следните принципи:

а)

съоръженията за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, подлежат на понижаващо повторно диспечиране само когато липсва друга алтернатива или други решения биха довели до значителни прекомерни разходи или сериозни рискове за мрежовата сигурност;

б)

електроенергията, произведена в процес на високоефективно комбинирано производство, подлежи на понижаващо повторно диспечиране само когато липсва друга алтернатива, различна от понижаващо повторно диспечиране на съоръженията за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, или когато други решения биха довели до прекомерни разходи или сериозни рискове за мрежовата сигурност;

в)

електроенергията собствено производство от инсталации за производство, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, която не се подава на преносната или разпределителната мрежа, не подлежи на понижаващо повторно диспечиране, освен ако няма друго решение за решаване на проблеми с мрежовата сигурност;

г)

понижаващото повторно диспечиране съгласно букви а), б) и в) се обосновава надлежно и прозрачно. Обосновката се включва в доклада по параграф 3.

7.   Когато се използва повторно диспечиране на непазарен принцип, то подлежи на финансова компенсация от страна на системния оператор, поискал повторното диспечиране, предназначена за оператора на повторно диспечирано съоръжение за производство, съхраняване на енергия или оптимизация на потреблението, освен в случай на производители, които са приели споразумение за присъединяване което не предвижда гаранция за постоянното доставяне на електроенергията. Такава финансовата компенсация е най-малко равна на по-голямата от стойностите на следните елементи или на комбинация от двата, ако прилагането само на по-голямата стойност би довело до необосновано ниска или необосновано висока компенсация:

а)

допълнителни оперативни разходи, причинени от повторното диспечиране – например допълнителни разходи за гориво в случай на повишаващо повторно диспечиране или за поемане на топлинната енергия в случай на понижаващо повторно диспечиране на съоръжения за производство на електроенергия с използване на високоефективно комбинирано производство на енергия;

б)

нетните приходи от продажбата на пазара за ден напред на електроенергията, която съоръжението за производство, съхраняване на енергия или оптимизация на потреблението би произвело в отсъствие на искането за повторно диспечиране; когато се предоставя финансова подкрепа за съоръжения за производство на електроенергия, съхраняване на енергия или оптимизация на потреблението въз основа на количеството произведена или консумирана електроенергия, финансовата подкрепа, която би била получена без искането за повторно диспечиране, се счита за част от нетните приходи.

ГЛАВА III

ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕТО

РАЗДЕЛ 1

Разпределяне на капацитета

Член 14

Преглед на пазарните зони

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки за преодоляване на претоварванията. Границите на пазарните зони се определят въз основа на дългосрочните структурни претоварвания в преносната мрежа. Пазарните зони не съдържат такива структурни претоварвания, освен ако те нямат никакво въздействие върху съседни пазарни зони или, като временно освобождаване, тяхното въздействие върху съседните пазарни зони се смекчава чрез прилагането на коригиращи действия и тези структурни претоварвания не водят до намаляване на междузоновия капацитет за търговия в съответствие с изискванията на член 16. Конфигурацията на пазарните зони в Съюза се проектира по такъв начин, че максимално да се увеличи икономическата ефективност и максимално да се увеличат възможностите за междузонова търговия в съответствие с член 16, като същевременно се запази сигурността на доставките.

2.   На всеки три години ЕМОПС за електроенергия докладва относно структурни претоварвания и други големи физически претоварвания между и в рамките на пазарните зони, включително местоположението и честотата на тези претоварвания, в съответствие с насоките относно разпределянето на капацитета и управлението на претоварването, приети въз основа на член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 714/2009. Този доклад съдържа оценка на това дали капацитетът за междузонова търговия е достигнал линейната траектория съгласно член 15 или минималния капацитет съгласно член 16 от настоящия регламент.

3.   С оглед да се осигури оптимална конфигурация на пазарните зони, се извършва преглед на пазарните зони. Въпросният преглед открива всички структурни претоварвания и включва анализ на различни конфигурации на пазарните зони по координиран начин с участието на засегнатите заинтересовани страни от всички съответни държави членки в съответствие с насоките относно разпределянето на капацитета и управлението на претоварването, приети въз основа на член 18, параграф 5 от Регламент (EО) № 714/2009. Съществуващите пазарни зони се оценяват въз основа на способността им да създадат надеждна пазарна среда, включително гъвкаво производство на електроенергия и капацитет на електроснабдяването, което е от съществено значение за избягването на затрудненията в електроенергийната мрежа, балансирането на търсенето и предлагането на електроенергия и осигуряването на сигурността на инвестициите в мрежовата инфраструктура в дългосрочен план.

4.   За целите на настоящия член и на член 15 от настоящия регламент съответните държави членки, оператори на преносни системи или регулаторни органи са онези държави членки, оператори на преносни системи или регулаторни органи, които участват в прегледа на конфигурацията на пазарните зони, както и онези, които се намират в същия регион на изчисляване на капацитета съгласно насоките относно разпределянето на капацитета и управлението на претоварването, приети въз основа на член 18, параграф 5 от Регламент (EО) № 714/2009.

5.   До 5 октомври 2019 г. всички относими оператори на преносни системи представят за одобрение на съответните регулаторни органи предложение за методиката и допусканията, които трябва да бъдат използвани в процеса на преглед на пазарната зона и за алтернативните конфигурации на пазарните зони, които трябва да бъдат разгледани. Съответните регулаторни органи вземат единодушно решение по предложението в срок от 3 месеца от представянето на предложението. В случай че регулаторните органи не могат да вземат единодушно решение по предложението в този срок, в срок от още три месеца, ACER взема решение относно методиката и допусканията, и относно алтернативните конфигурации на пазарните зони, които трябва да бъдат разгледани. Методиката се основава на структурни претоварвания, които не се очаква да бъдат преодолени в рамките на следващите три години, при надлежно отчитане на осезаемия напредък по проекти за развитие на инфраструктурата, които се очаква да бъдат реализирани в рамките на следващите три години.

6.   Въз основа на методиката и допусканията, одобрени съгласно параграф 5, и не по-късно от 12 месеца след одобряването на методиката и допусканията съгласно параграф 5, операторите на преносни системи, участващи в прегледа на пазарните зони, представят съвместно предложение до съответните държави членки или техните определени компетентни органи за изменение или запазване на конфигурацията на пазарните зони. Други държави членки, договарящи се страни от Енергийната общност или други трети държави, споделящи една и съща синхронна зона с някоя от съответните държавите членки могат да представят коментари.

7.   Когато бъде установено структурно претоварване в доклад съгласно параграф 2 от настоящия член или в преглед на пазарната зона съгласно настоящия член или от един или повече оператори на преносна система в техните контролни зони в доклад, одобрен от компетентния регулаторен орган, държавата членка с установено структурно претоварване, в сътрудничество със своите оператори на преносни системи, взема решение в рамките на шест месеца от получаване на доклада за създаване на национални или многонационални планове за действие съгласно член 15 или за преразглеждане и изменение на конфигурацията на своята пазарна зона. Комисията и ACER се уведомяват незабавно за тези решения.

8.   Що се отнася до тези държави членки, които са избрали да изменят конфигурацията на пазарните зони съгласно параграф 7, съответните държави членки постигат единодушно решение в срок до шест месеца след уведомяването, посочено в параграф 7. Другите държави членки могат да изпратят коментари до съответните държави членки, които следва да отчетат тези коментари при вземането на своето решение. Решението се мотивира и Комисията и ACER се уведомяват за него. В случай че съответните държави членки не успеят да постигнат единодушно решение в рамките на посочения шест месечен срок, те незабавно уведомяват Комисията за това. Като крайна мярка, в срок от шест месеца след получаването на такова уведомление и след консултация с ACER, Комисията приема решение дали да бъде изменена или запазена конфигурацията на пазарната зона в тези държави членки и между тях.

9.   Държавите членки и Комисията се консултират със съответните заинтересовани страни, преди да приемат решение по настоящия член.

10.   Във всяко решение, прието по настоящия член, се определя датата за осъществяване на дадена промяна. Въпросната дата за осъществяване трябва да съчетава необходимостта от навременност със съображения за практичност, включително за форуърдна търговия с електроенергия. В решенията може да се предвидят подходящи преходни разпоредби.

11.   Ако се извършват допълнителни прегледи на пазарните зони съгласно насоките относно разпределянето на капацитета и управлението на претоварването, приети въз основа на член 18, параграф 5 от Регламент (EО) № 714/2009, се прилага настоящият член.

Член 15

Планове за действие

1.   След приемането на решение по член 14, параграф 7 държавата членка, в която е установено структурно претоварване, разработва план за действие в сътрудничество със своя регулаторен орган. Този план за действие съдържа конкретен график за приемане на мерки за намаляване на установените структурни претоварвания в срок от не повече от 4 години след приемането на решението съгласно член 14, параграф 7.

2.   Независимо от конкретния напредък във връзка с плана за действие, държавите членки гарантират, че без да се засяга дерогацията, предоставена съгласно член 16, параграф 9 или отклоненията по член 16, параграф 3, капацитетът за междузонова търговия се увеличава на годишна база докато бъде достигнат минималния капацитет, предвиден в член 16, параграф 8. Този минимален капацитет се достига до 31 декември 2025 г.

Посочените годишни увеличения се постигат посредством линейна траектория. Началната точка на тази траектория е или капацитетът, разпределен на границата или по критичните мрежови елементи в годината преди приемането на плана за действие, или средното равнище за трите години преди приемането на плана за действие, като се взема по-високата стойност. Държавите членки гарантират, че по време на изпълнението на техните планове за действие, капацитетът, предоставен за междузонова търговия, който да е в съответствие с член 16, параграф 8, е поне равен на стойностите на линейната траектория, включително като се използват коригиращи действия в региона на изчисляване на капацитета.

3.   Разходите за коригиращи действия, необходими за достигане на посочената в параграф 2 линейна траектория или за предоставяне на междузонов капацитет на границите или по критичните мрежови елементи, засегнати от плана за действие, се поемат от държавата членка или държавите членки, изпълняващи плана за действие.

4.   Всяка година, по време на изпълнението на плана за действие и в срок от шест месеца от изтичането, съответните оператори на преносни системи оценяват за предходните 12 месеца дали наличният трансграничен капацитет е достигнал линейната траектория или, от 1 януари 2026 г. — дали са постигнати минималните капацитети, предвидени в член 16, параграф 8. Те представят своите оценки на ACER и на съответните регулаторни органи. Преди да изготвят доклада, всеки оператор на преносна система представя своя принос за доклада, включително всички свързани с това данни, на своя регулаторен орган за одобрение.

5.   Що се отнася до държавите членки, за които посочените в параграф 4 оценки показват, че даден оператор на преносна система не е спазил линейната траектория, съответните държави членки вземат единодушно решение, в срок от шест месеца от получаването на посочения в параграф 4 доклад за оценка, дали да изменят или да запазят конфигурацията на пазарната зона в тези държави членки и между тях. В своето решение съответните държави членки отчитат представените от други държави членки коментари. Решението на съответните държави членки е мотивирано и Комисията и ACER се уведомяват за него.

Съответните държави незабавно уведомяват Комисията ако не успеят да вземат единодушно решение в рамките на определения срок. Като крайна мярка и след консултация с ACER и съответните заинтересовани страни, в срок от шест месеца след получаването на такова уведомление Комисията приема решение дали да изменени или да запази конфигурацията на пазарната зона в тези държави членки и между тях.

6.   Шест месеца преди изтичане на плана за действие държавите членки с установено структурно претоварване вземат решение дали да се справят с оставащото претоварване посредством изменение на своята пазарна зона или да отстранят останалите вътрешни претоварвания чрез коригиращи действия, за които те покриват разходите.

7.   Ако в срок от шест месеца след установяване на структурно претоварване по член 14, параграф 7 не е изготвен план за действие, съответните оператори на преносни системи в срок от 12 месеца след установяването на такова структурно претоварване правят оценка дали наличният трансграничен капацитет е достигнал минималните капацитети, предвидени в член 16, параграф 8 през предходните 12 месеца и представят доклад за оценка на съответните регулаторни органи и на ACER.

Преди да изготвят доклада, всеки оператори на преносна система представя своя принос за доклада, включително всички свързани с това данни, на своя регулаторен орган за одобрение. Ако оценката покаже, че даден оператор на преносна система не е спазил минималния капацитет се прилага процесът на вземане на решения, определен в параграф 5 от настоящия член.

Член 16

Общи принципи на разпределяне на капацитета и управление на претоварването

1.   Към проблемите, свързани с претоварване на мрежата, се подхожда с недискриминационни пазарно обусловени решения, които подават ефикасни икономически сигнали към участниците на пазара и операторите на преносни системи. Проблемите, свързани с претоварването на мрежата, се решават чрез методи, които не са свързани със сделки, а именно методи, които не включват подбор между договорите с индивидуалните участници на пазара. Когато операторът на преносна система предприема оперативни мерки, за да гарантира, че неговата преносна система остава в нормално състояние, той отчита въздействието на тези мерки върху съседни контролни зони и координира такива мерки с операторите на други засегнати преносни системи, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2015/1222.

2.   Процедури за ограничаване на сделките се прилагат само при извънредни ситуации, а именно когато операторът на преносна система трябва да действа експедитивно и повторното диспечиране или насрещната търговия не са възможни. Такива процедури се прилагат по недискриминационен начин. Освен в случаи на непреодолима сила участниците на пазара, на които е разпределен капацитет, се компенсират за подобно ограничаване.

3.   Регионалните координационни центрове извършват координирано изчисляване на капацитета в съответствие с параграфи 4 и 8 от настоящия член, съгласно предвиденото в член 37, параграф 1, буква а) и в член 42, параграф 1.

Регионалните координационни центрове изчисляват междузоновите капацитети, като спазват ограниченията за експлоатационна сигурност, като използва данни от операторите на преносни системи, включително данни относно техническата възможност за коригиращи действия, които не включват прекъсване на захранването. Когато регионалните координационни центрове стигнат до заключението, че тези налични коригиращи действия в региона за изчисляване на капацитета или между регионите за изчисляване на капацитета не са достатъчни за достигане на линейната траектория съгласно член 15, параграф 2 или минималните капацитети, предвидени в настоящия член, като същевременно се спазват границите за експлоатационна сигурност, като крайна мярка, те могат да определят координирани действия за намаляване на междузоновите капацитети по съответния начин. Операторите на преносни системи могат да се отклоняват от координираните действия по отношение на координираното изчисляване на капацитета и координирания анализ на сигурността само в съответствие с член 42, параграф 2.

Три месеца след започването на дейността на регионалните координационни центрове съгласно член 35, параграф 2 от настоящия регламент и на всеки три месеца след това регионалните координационни центрове представят доклад на съответните регулаторни органи и на ACER относно всяко намаляване на капацитета или отклонение от координираните действия съгласно втора алинея, като правят оценка на случаите и дават препоръки, ако е необходимо, относно начините да се избегнат подобни отклонения в бъдеще. Ако ACER заключи, че предпоставките за отклонение съгласно настоящия параграф не са изпълнени или са със структурен характер, ACER представя становище на съответните регулаторни органи и на Комисията. Компетентните регулаторни органи предприемат подходящи действия по отношение на операторите на преносни системи или регионалните координационни центрове съгласно член 59 или член 62 от Директива (ЕС) 2019/944, ако предпоставките за отклонение съгласно настоящия параграф не са изпълнени..

Отклоненията от структурен характер се разглеждат в плана за действие, посочен в член 14, параграф 7, или в актуализация на съществуващ план за действие.

4.   На участниците на пазара се предоставя максималното равнище на капацитет на междусистемните електропроводи и на преносните мрежи, засегнати от трансграничния капацитет, като се спазват стандартите за безопасност и сигурна експлоатация на мрежата. Използват се насрещна търговия и повторно диспечиране, включително трансгранично повторно диспечиране, за да се увеличи максимално наличният капацитет с цел достигане на минималните прагове на капацитета, предвидени в параграф 8. За да стане възможно такова максимално увеличение, се прилага координиран и недискриминационен процес за трансгранични коригиращи действия, след като бъде приложена методика за поделяне на разходите за повторното диспечиране и насрещната търговия.

5.   Капацитетът се разпределя посредством експлицитни търгове за капацитет или имплицитни търгове, обхващащи както капацитета, така и енергията. И двата метода може да се прилагат едновременно за един и същ междусистемен електропровод. При търговия в рамките на текущия ден се прилага непрекъсваща търговия, която може да бъде допълнена от търгове.

6.   Независимо дали се провежда експлицитен или имплицитен търг, в случай на претоварване са успешни валидните най-високи по стойност оферти за мрежов капацитет, които предлагат най-високата стойност за ограничен преносен капацитет за даден срок. Освен в случаите на нови междусистемни електропроводи, които се ползват от изключение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1228/2003, член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009 или член 63 от настоящия регламент, при методите за разпределяне на капацитет се забранява определянето на цени за резервиране.

7.   Капацитетът се търгува свободно на вторичния пазар, при условие че операторът на преносната система е информиран достатъчно време предварително. Когато операторът на преносната система откаже вторична търговия (сделка), това се съобщава и обяснява ясно и открито от този оператор на всички участници на пазара и регулаторният орган се уведомява за това.

8.   Операторите на преносни системи не ограничават обема на междусистемния капацитет, който трябва да бъде на разположение на участниците на пазара като средство за справяне с претоварване в своята собствена пазарна зона или като средство за управление на потоците, получени от сделки, които са вътрешни за пазарните зони. Без да се засяга прилагането на дерогациите съгласно параграфи 3 и 9 от настоящия член и прилагането на член 15, параграф 2, настоящият параграф се счита за спазен, когато са достигнати следните минимални равнища на наличния капацитет за междузонова търговия:

а)

за граници, използващи подход, основан на координиран нетен преносен капацитет, минималният праг е 70 % от преносния капацитет при спазване на границите за експлоатационна сигурност, като се вземат предвид извънредните ситуации, както са определени в съответствие с насоките относно разпределянето на капацитета и управлението на претоварването, приети въз основа на член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 714/2009;

б)

за граници, използващи подход, основан на потоците, минималният капацитет е марж, установен в процеса на изчисляване на капацитета като наличен за потоци, породени от междузонов обмен. Маржът е 70 % от капацитета при спазване на границите за експлоатационна сигурност на вътрешните и междузоновте критични мрежови елементи, като се вземат предвид извънредните ситуации, както са определени в съответствие с насоките относно разпределянето на капацитета и управлението на претоварването, приети въз основа на член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 714/2009.

Общото количество от 30 % може да се използва за маржове на надеждност, кръгови потоци и вътрешни потоци при всеки критичен мрежови елемент.

9.   По искане на операторите на преносни системи в даден регион на изчисляване на капацитета съответните регулаторни органи могат да предоставят дерогация от параграф 8 на предвидими основания, когато това е необходимо за запазване на оперативната сигурност. Такива дерогации, които не са свързани с ограничаване на вече разпределени капацитети съгласно параграф 2, се предоставят за срок не по-дълъг от една година за всеки отделен случай или, при условие че обхватът на дерогацията значително намалее след първата година, до максимум две години. Обхватът на такива дерогации е строго ограничен до необходимото за запазване на оперативната сигурност, като избягват дискриминацията между вътрешния и междузоновия обмен.

Преди да предостави дерогация съответният регулаторен орган се консултира с регулаторните органи на другите държави членки, които представляват част от засегнатите региони на изчисляване на капацитета. Когато регулаторният орган е несъгласен с предложената дерогация ACER взема решение дали тя трябва да бъде предоставена съгласно член 6, параграф 10, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/942. Причините и мотивите за дерогацията се публикуват.

Когато бъде предоставена дерогация, съответните оператори на преносни системи разработват и публикуват методика и проекти, осигуряващи решение в дългосрочен план на проблема, чието разрешение се търси с дерогацията. Дерогацията е валидна до изтичането на нейния срок или до прилагането на решението, като в сила е по-ранната от съответните две дати.

10.   Участниците на пазара информират съответните оператори на преносни системи в разумен срок преди съответния експлоатационен период дали възнамеряват да използват разпределения им капацитет. Разпределен капацитет, който няма да бъде използван, се предоставя отново на пазара по открит, прозрачен и недискриминационен начин.

11.   Доколкото е технически възможно операторите на преносни системи салдират изискванията за капацитет на който и да е енергиен поток в обратна посока по претоварени междусистемни електропроводи с цел използване на тези електропроводи до максималния им капацитет. При пълно отчитане на сигурността на мрежата, не се отхвърлят сделки, които спомагат за облекчаване на претоварването.

12.   Финансовите последствия от неизпълнение на задължения, свързани с разпределянето на капацитет, се покриват от операторите на преносни системи или НОПЕ, които са отговорни за това неизпълнение. Когато участниците на пазара не използват капацитет, който са се задължили да използват, или в случай на капацитет от експлицитен търг не продадат капацитет на вторичния пазар или не върнат своевременно капацитет, тези участници на пазара губят правото върху него и заплащат такса, която отразява разходите. Всички такси, които отразяват разходите за неизползване на капацитет, трябва да са обосновани и пропорционални. Ако оператор на преносна система не изпълни свое задължение за предоставяне на гарантиран преносен капацитет, той носи отговорност за компенсирането на участника на пазара за загубата на права върху капацитет. За тази цел не се вземат предвид последващи загуби. Ключовите понятия и методи за определяне на отговорността при неизпълнение на задълженията се определят предварително по отношение на финансовите последствия и подлежат на преразглеждане от съответния регулаторен орган.

13.   При разпределяне на разходите за коригиращи действия между операторите на преносни системи, регулаторните органи анализират до каква степен потоците, произтичащи от вътрешни за пазарните зони операции, допринасят за наблюдаваното претоварване между две пазарни зони, и разпределят разходите въз основа на приноса за претоварването върху операторите на преносни мрежи от пазарните зони, които са създали такива потоци, с изключение на разходите, породени от потоци в резултат на вътрешни за пазарните зони трансакции, които са под равнището, което би могло да се очаква без структурно претоварване в дадена пазарна зона.

Това равнище се анализира и определя съвместно от всички оператори на преносни системи в даден регион за изчисляване на капацитета за всяка отделна граница на пазарна зона и подлежи на одобрение от всички регулаторни органи в региона за изчисляване на капацитета.

Член 17

Разпределение на междузонов капацитет в сроковете за търгуване

1.   Операторите на преносни системи преизчисляват наличния междузонов преносен капацитет най-малко след часовете на затваряне на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет за ден напред и в рамките на деня. Операторите на преносни системи разпределят наличния междузонов преносен капацитет плюс останалия неразпределен междузонов преносен капацитет, както и междузоновия капацитет от предишни разпределения, освободен от притежателите на физически права за пренос, в последващия процес на разпределяне на междузонов преносен капацитет.

2.   Операторите на преносни системи предлагат подходяща структура за разпределянето на междузонов капацитет в сроковете за търгуване, включително за ден напред, в рамките на деня и за балансиране. Тази структура на разпределяне подлежи на преразглеждане от съответните регулаторни органи. При изготвяне на предложението си операторите на преносни системи вземат предвид:

а)

характеристиките на пазарите;

б)

оперативните условия на електроенергийната система, като например последствията от салдиране на обявени гарантирани графици;

в)

степента на хармонизиране на нивото на процентите, разпределени на отделните времеви периоди и времевите периоди, приети за различните вече съществуващи механизми за разпределение на междузонов капацитет.

3.   Когато е наличен междузонов преносен капацитет след затварянето на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет в рамките на деня, операторите на преносни системи използват междузоновия капацитет за обмена на балансираща енергия или за осъществяване на процеса на нетиране на дисбаланса.

4.   Когато междузоновият капацитет се разпределя с цел обмен на балансиращ капацитет или поделяне на ресурси съгласно член 6, параграф 8 от настоящия регламент, операторите на преносни системи използват методиките, разработени в мрежовите кодекси и насоките относно балансирането, приети въз основа на член 6, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 714/2009.

5.   Операторите на преносни системи не увеличават резерва за надеждност, изчислен съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222, поради обмена на балансиращ капацитет или съвместното ползване на резерви.

РАЗДЕЛ 2

Мрежови такси и приходи от претоварване

Член 18

Такси за достъп до мрежите, използване на мрежите и укрепване

1.   Таксите, прилагани от операторите на мрежите за достъп до мрежите, включително такси за присъединяване към мрежите, такси за използване на мрежите и когато е приложимо, такси за съответно укрепване на мрежите, отразяват разходите, прозрачни са, отчитат необходимостта от сигурност на мрежата и гъвкавост и отразяват действително направените разходи, доколкото те съответстват на тези, извършени от ефективен и сравним в структурно отношение оператор на мрежа, и се прилагат без дискриминация. Тези такси не включват несвързаните разходи в подкрепа на несвързани политически цели.

Без да се засягат член 15, параграфи 1 и 6 от Директива 2012/27/EС и критериите, посочени в приложение XI към същата директива, използваният за определяне на мрежовите такси метод оказва неутрална подкрепа за цялостната ефективност на системата в дългосрочен план чрез подаване на ценови сигнали на клиентите и производителите и се прилага по-специално по начин, при който не се прави разграничение в положително или отрицателно отношение в производството в зависимост от това дали то е свързано с разпределение или с пренос. Те не правят разграничение нито в положително, нито в отрицателно отношение за съхраняването или агрегирането на енергия и не възпират производството, потреблението на собствена енергия или участието в оптимизацията на потреблението. Без да се засяга параграф 3 от настоящия член, тези такси не зависят от разстоянието.

2.   Методиките относно тарифите отразяват фиксираните цени на операторите на преносни и разпределителни системи и предоставят подходящите стимули за операторите на преносни и разпределителни системи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, за повишаване на ефективността, включително енергийната ефективност, спомагане за пазарната интеграция и сигурността на доставките, за подкрепа за ефективните инвестиции и за свързаните научноизследователски дейности и улесняват иновациите в интерес на потребителите в области като цифровизацията, услугите за гъвкавост и междусистемна свързаност.

3.   Когато е подходящо, нивото на прилаганите тарифи към производителите или крайните клиенти, или и към двете категории включва локационни сигнали на съюзно равнище и отчита размера на загубите по мрежата и предизвиканото претоварване, както и инвестиционните разходи за инфраструктура.

4.   При определяне на таксите за достъп до мрежата се вземат предвид:

а)

плащанията и приходите от компенсаторния механизъм между операторите на преносни системи;

б)

действително извършените плащания и получените суми, както и очакваните плащания за бъдещи периоди, изчислени на базата на предходни периоди.

5.   Определянето на такси за достъп до мрежата съгласно настоящия член не засяга таксите в резултат на управлението на претоварването, посочени в член 16.

6.   Не се прилага специална мрежова такса за индивидуалните сделки при междузонова търговия с електроенергия.

7.   Тарифите за разпределение отразяват разходите, като отчитат използването на разпределителната мрежа от ползвателите на системата, включително активни клиенти. Тарифите за разпределение може да съдържат елементи, свързани с капацитета за свързване на мрежите, и може да бъдат диференцирани въз основа на профилите на потребление или производство на ползвателите на системата. Когато държавите членки са осъществили внедряването на интелигентни измервателни системи, при определянето или одобряването на тарифите за пренос и разпределение или на техните методики в съответствие с член 59 от Директива (ЕС) 2019/944 и когато е целесъобразно, може да бъдат въведени диференцирани по време мрежови тарифи, които да отразяват използването на мрежата по прозрачен, рентабилен и предвидим начин за крайния клиент.

8.   Методиките за определяне на тарифите за разпределение предоставят стимули на операторите на разпределителни системи за постигане на най-ефикасна експлоатация и развитие на техните системи, включително посредством възлагане на поръчки за услуги. За тази цел регулаторните органи признават за съответните разходи за допустими, включват тези разходи в тарифите за разпределение, а също така могат да въведат цели за ефективност, за да предоставят стимули на операторите на разпределителни системи да повишават ефективността в своите системи, включително посредством енергийната ефективност, гъвкавостта и разработването на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни системи.

9.   До 5 октомври 2019 г. с цел смекчаване на риска от пазарна фрагментация ACER предоставя доклад за най-добри практики относно методиките за определяне на тарифите за пренос и разпределение, като отчита националните особености. Въпросният доклад за най-добри практики обхваща като минимум:

а)

отношението на тарифите, прилагани към производителите и към крайните клиенти;

б)

разходите, които трябва да бъдат възстановени чрез тарифи;

в)

диференцираните по време мрежови тарифи;

г)

локационните сигнали;

д)

връзката между тарифите за пренос и разпределение;

е)

методите за осигуряване на прозрачност в определянето и структурата на тарифите;

ж)

групите от потребители на мрежата, за които се отнасят тарифите, включително, където е приложимо, характеристиките на тези групи, формите на потребление и всякакви освобождавания от тарифите.

з)

загубите в мрежите за високо, средно и ниско напрежение.

ACER актуализира своя доклад за най-добри практики най-малко веднъж на всеки две години.

10.   Регулаторните органи надлежно вземат предвид доклада за най-добри практики, когато определят или одобряват тарифите за пренос и тарифите за разпределение или методиките си в съответствие с член 59 от Директива (ЕС) 2019/944.

Член 19

Приходи от претоварване

1.   Процедурите за управление на претоварването, свързани с предварително определен срок, могат да генерират приходи единствено в случай на претоварване, което възниква за този срок, освен в случай на нови междусистемни електропроводи, които се ползват от освобождаването по член 63 от настоящия регламент, член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009 или член 7 от Регламент (ЕО) № 1228/2003. Процедурата за разпределяне на тези приходи подлежи на преразглеждане от страна на регулаторните органи и нито нарушава процеса на разпределяне в полза на участник, който кандидатства за капацитет или енергия, нито обезсърчава намаляването на претоварването.

2.   Следните цели се ползват с приоритет при разпределянето на всички приходи от разпределението на междузонов капацитет се използват:

а)

гарантиране на действителната наличност на разпределения капацитет, включително обезщетение за гарантираност; или

б)

поддържане или увеличаване на междузоновите капацитети чрез оптимизиране на използването на съществуващите междусистемни електропроводи посредством координирани коригиращи действия, където е приложимо; или покриване на разходи, произтичащи от мрежови инвестиции, свързани с намаляване на претоварването в междусистемните електропроводи.

3.   Когато приоритетните цели, посочени в параграф 2, бъдат изпълнени по подходящ начин, приходите може да бъдат използвани като доход, който се взема предвид от регулаторни органи при одобряването на методиката за изчисляване на мрежовите тарифи или определянето на мрежовите тарифи, или и двете. Остатъкът от приходите се записва на отделен ред по вътрешна сметка, докато стане възможно да бъде изразходван за целите, посочени в параграф 2.

4.   Използването на приходите в съответствие с букви а) или б) от параграф 2 е съобразно методиката, предложена от операторите на преносни системи след консултация с регулаторните органи и съответните заинтересовани страни и след одобрение от ACER. Операторите на преносни системи представят предложената методика на ACER до 5 юли 2020 г. и ACER взема решение относно предложената методика в срок от шест месеца от нейното получаване

ACER може да поиска от операторите на преносни системи да изменят или актуализират посочената в първа алинея методика. ACER взема решение относно изменената или актуализираната методика не по-късно от шест месеца след нейното представяне.

Методиката установява най-малко условията, при които приходите могат да се използват за посочените в параграф 2 цели, условията, при които тези приходи могат да бъдат записани по вътрешна сметка на отделен ред за бъдещо използване за тези цели, и периодът, през който тези приходи могат да бъдат записани на такъв ред.

5.   Операторите на преносни системи предварително определят ясно как ще се използват приходите от претоварване и докладват на регулаторните органи за действителното използване на тези приходи. Всяка година до 1 март регулаторните органи информират ACER и публикуват доклад, в който се посочват:

а)

размерът на приходите, събрани за 12-месечния период, завършващ на 31 декември предходната календарна година;

б)

как са били използвани тези приходи съгласно параграф 2, включително конкретните проекти, за които са били използвани и сумата, записана по сметка на отделен ред;

в)

сумата, използвана при изчисляване на мрежовите тарифи; и

г)

доказателство, че посочената в буква в) сума е в съответствие с настоящия регламент и с методиката, разработена съгласно параграфи 3 и 4.

Когато при изчисляването на мрежовите тарифи се използват някои от приходите от избягване на претоварване, в доклада се посочва как операторите на преносни системи са изпълнили приоритетните цели, посочени в параграф 2, ако е приложимо.

ГЛАВА IV

АДЕКВАТНОСТ НА РЕСУРСИТЕ

Член 20

Адекватност на ресурсите на вътрешния пазар на електроенергия

1.   Държавите членки наблюдават адекватността на ресурсите на своята територия въз основа на оценката на адекватността на европейските ресурси, посочена в член 23. За целите на допълването на оценката на адекватността на европейските ресурси държавите членки могат също така да извършват национални оценки на адекватността на ресурсите съгласно член 24.

2.   Когато при оценката на адекватността на европейските ресурси, посочена в член 23, или на националните ресурси, посочена в член 24, се установи опасение за адекватността на ресурсите, въпросната държава членка установява всякакви регулаторни отклонения или неефективност на пазара, причинили или допринесли за възникването на това опасение.

3.   Държавите членки с установени опасения за адекватността на ресурсите разработват и публикуват план за изпълнение с график за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения или прояви на неефективност на пазара като част от процедурата за държавна помощ. Когато разглеждат опасения за адекватността на ресурсите, държавите членки вземат предвид принципите, посочени в член 3, и обмислят предприемането на всяко от следните действия:

а)

премахване на регулаторните отклонения;

б)

премахване на пределните цени в съответствие с член 10;

в)

въвеждане на функция за ценообразуване в условията на недостиг на балансираща енергия, както е посочено в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2017/2195;

г)

увеличаване на междусистемния капацитет и на вътрешния мрежови капацитет с оглед на постигането най-малко на техните цели за междусистемна свързаност, както е посочено в член 4, буква г), подточка 1 от Регламент (ЕС) № 2018/1999;

д)

предоставяне на възможност за собствено производство, съхраняване на енергия, мерки от страна на търсенето и енергийна ефективност чрез приемане на мерки за премахване на всякакви установени регулаторни отклонения;

е)

осигуряване на разходоефективно и основано на пазарни принципи възлагане на балансиращи и спомагателни услуги;

ж)

премахване на регулираните цени, когато това се изисква от член 5 от Директива (ЕС) 2019/944.

4.   Съответните държави членки представят своите планове за изпълнение на Комисията за преглед.

5.   В срок от четири месеца след получаването на плана за прилагане Комисията изготвя становище относно това дали мерките са достатъчни за премахване на регулаторните отклонения или проявите на неефективност на пазара, установени съгласно параграф 2 и може да прикани държавите членки да изменят своите планове за изпълнение по съответния начин.

6.   Съответните държави членки наблюдават прилагането на своите планове за изпълнение и публикуват резултатите от наблюдението в годишен доклад и представят този доклад на Комисията.

7.   Комисията изготвя становище дали плановете за изпълнение са били осъществени в достатъчна степен и дали са били отстранени опасенията относно адекватността на ресурсите.

8.   Държавите членки продължават да се придържат към плана за изпълнение след разрешаване на установеното опасение относно адекватността на ресурсите.

Член 21

Общи принципи за механизми за осигуряване на капацитет

1.   За да бъдат премахнати оставащите опасения относно адекватността на ресурсите, държавите членки могат, като последна мярка при прилагането на мерките, посочени в член 20, параграф 3 от настоящия регламент в съответствие с членове 107, 108 и 109 от ДФЕС, да въведат механизми за осигуряване на капацитет.

2.   Преди въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет съответните държави членки провеждат всеобхватно проучване относно възможните последици от тези механизми за съседните държави членки, като се консултират поне със съседните си държави членки, с които поддържат електроенергийни връзки, и заинтересованите страни от тези държави членки.

3.   Държавите членки преценяват дали даден механизъм за осигуряване на капацитет под формата на стратегически резерв може да даде отговор на опасенията за адекватността на ресурсите. Когато случаят не е такъв, държавите членки може да приложат различен вид механизъм за осигуряване на капацитет.

4.   Държавите членки не въвеждат механизми за осигуряване на капацитет, когато нито европейските, нито националните оценки на адекватността на ресурсите, или — при липса на национална оценка на адекватността на ресурсите — европейската оценка на адекватността на ресурсите, не са установили опасение за адекватността на ресурсите.

5.   Държавите членки не въвеждат механизми за осигуряване на капацитет, преди подробният план за изпълнение, посочен в член 20, параграф 3, да е получил становище от Комисията, както е посочено в член 20, параграф 5.

6.   Когато държава членка прилага механизъм за осигуряване на капацитет, тя прави преглед на този механизъм и гарантира, че няма да се сключват нови договори в рамките на този механизъм, когато оценката на адекватността нито на европейските, нито на националните ресурси, или при липса на оценка на адекватността на националните ресурси, оценката на адекватността на европейските ресурси, не са установили опасение за адекватността на ресурсите или планът за изпълнение, посочен в член 20, параграф 3, не е получил становище от Комисията съгласно посоченото в член 20, параграф 5.

7.   Когато разработват механизми за осигуряване на капацитет, държавите членки включват разпоредба, позволяваща ефективното постепенно прекратяване по административен път на механизма за осигуряване на капацитет, когато в продължение на три поредни години не са сключвани нови договори по параграф 6.

8.   Механизмите за осигуряване на капацитет са временни. Те се одобряват от Комисията за срок, не по-дълъг от 10 години. Те се премахват поетапно или количеството на ангажираните капацитети се намалява въз основа на плановете за изпълнение, посочени в член 20. Държавите членки продължават да прилагат плана за изпълнение след въвеждането на механизма за осигуряване на капацитет.

Член 22

Принципи за проектиране на механизми за осигуряване на капацитет

1.   Всеки механизъм за осигуряване на капацитет:

а)

има временен характер;

б)

не поражда ненужни смущения на пазара и не ограничава междузоновата търговия;

в)

не превишава необходимото, за да се отговори на опасението за адекватност, посочени в член 20;

г)

подбира доставчици на капацитет чрез прозрачен, недискриминационен и конкурентен процес;

д)

предоставя стимули за доставчиците на капацитет да бъдат на разположение в периоди на очаквано извънредно натоварване на системата;

е)

гарантира, че възнаграждението на доставчиците на капацитет се определя чрез конкурентен процес;

ж)

определя технически условия за участие на доставчиците на капацитет преди процеса на подбор;

з)

е отворен за участие на всички ресурси, които са способни да предоставят изискваните технически характеристики, включително за съхраняване на енергия и управление на търсенето;

и)

прилагат подходящи санкции за доставчиците на капацитет, когато не са на разположение в моменти на извънредно натоварване на системата.

2.   Планирането на стратегически резерви отговаря на следните изисквания:

а)

когато механизъм за осигуряване на капацитет е бил планиран като стратегически резерв, ресурсите в стратегическия резерв трябва да се диспечират само ако има вероятност операторите на преносни системи да изчерпят своите балансиращи ресурси за установяване на равновесие между търсенето и предлагането;

б)

по време на периодите за уреждане на дисбаланса, когато ресурсите в стратегическия резерв са били диспечирани, дисбалансите на пазара трябва да се уреждат най-малко на стойността на загубите от прекъсване/на стойност или на по-висока от техническите ограничения на цените в рамките на деня, както е посочено в член 10, параграф 1, в зависимост от това коя от двете стойности е по-висока;

в)

производството на стратегическия резерв след диспечиране трябва да бъде приписан на отговарящите за баланса лица чрез механизма за уреждане на дисбалансите;

г)

Възнаграждението за ресурсите, които участват в стратегическия резерв, не трябва да се осъществява чрез пазарите на електроенергия на едро, нито на балансиращите пазари;

д)

ресурсите в стратегическия резерв трябва да се държат извън пазара най-малко за срока на договора.

Изискването, посочено в първа алинея, буква а) не засяга активирането на ресурсите преди действителното им диспечиране с цел да бъдат спазени ограниченията, свързани с линейното изменение, и оперативните изисквания на ресурсите. Производството на стратегическия резерв по време на активиране не се покрива от балансовите групи чрез пазарите на едро, нито променя дисбалансите им.

3.   В допълнение към изискванията, определени в параграф 1, механизмите за осигуряване на капацитет, различни от стратегическите резерви:

а)

се изграждат по начин, който гарантира, че цената, заплащана за наличност, автоматично клони към нула, когато се очаква нивото на доставяния капацитет да бъде достатъчно, за да се отговори на нивото на търсения капацитет;

б)

предоставят възнаграждение за участващите ресурси само за тяхното наличие и гарантират, че възнаграждението не оказва влияние върху решенията на доставчика на капацитет дали да произвежда или не;

в)

гарантират, че задълженията за осигуряване на капацитет са прехвърляеми между отговарящите на условията доставчици на капацитет.

4.   Механизмите за осигуряване на капацитет включват в себе си следните изисквания по отношение на допустимите стойности на емисиите на CO2:

а)

най-късно от 4 юли 2019 г. производственият капацитет, който е започнал производство за търговски цели на или след тази дата и е с емисии над 550 грама CO2 от изкопаеми горива за kWh електроенергия не се ангажира, нито получава плащания или задължения за бъдещи плащания в рамките на механизъм за осигуряване на капацитет;

б)

най-късно от 1 юли 2025 г. производственият капацитет, който е започнал производство за търговски цели преди 4 юли 2019 г. и е с емисии над 550 грама CO2 от изкопаеми горива за kWh електроенергия и над 350 килограма CO2 от изкопаеми горива средно на година за инсталирана мощност в kW не се ангажира, нито получава плащания или задължения за бъдещи плащания в рамките на механизъм за осигуряване на капацитет.

Нормите за допустими емисии от 550 грама CO2 от изкопаеми горива за kWh електроенергия и ограничението от 350 килограма CO2 от изкопаеми горива средно на година за инсталирана мощност в kW, посочени в първа алинея, букви а) и б) се изчисляват въз основа на проектния КПД на генераторната единица, което означава нетна ефикасност при номинален капацитет съгласно относимите стандарти на Международната организация по стандартизация.

До 5 януари 2020 г. ACER публикува становище, в което предоставя технически насоки, свързани с изчисляването на посочените в алинея 1 стойности.

5.   Държавите членки, прилагащи механизми за осигуряване на капацитет към 4 юли 2019 г., адаптират своите механизми, така че те да са в съответствие с глава 4, без да се засягат ангажиментите или договорите, сключени преди 31 декември 2019 г.

Член 23

Оценка на адекватността на европейските ресурси

1.   В оценката на адекватността на европейските ресурси се посочват опасенията относно адекватността на ресурсите, като се оценява цялостната адекватност на електроенергийната система за задоволяване на текущото и планираното търсене на електроенергия на нивото на Съюза, на нивото на държавите членки и на нивото на отделните пазарни зони, по целесъобразност. Оценката на адекватността на европейските ресурси обхваща период от една година в рамките на даден десетгодишен период, считано от датата на въпросната оценка.

2.   Оценката на адекватността на европейските ресурси се извършва от ЕМОПС за електроенергия.

3.   До 5 януари 2020 г. ЕМОПС за електроенергия представя на Групата за координация в областта на електроенергетиката, създадена съгласно член 1 от решение на Комисията от 15 ноември 2012 г. (21) и на ACER проект на методика за оценка на адекватността на европейските ресурси въз основа на принципите, предвидени в параграф 5 от настоящия член.

4.   Операторите на преносни системи предоставят на ЕМОПС за електроенергия данните, от които се нуждае, за да извършва оценката на адекватността на европейските ресурси.

ЕМОПС за електроенергия извършва оценката на адекватността на европейските ресурси ежегодно. Производителите на електроенергия и други участници на пазара представят на операторите на преносни системи данни относно очакваното използване на производствените ресурси, като отчитат наличието на първични ресурси и подходящи сценарии за планираното търсене и предлагане.

5.   Оценката на адекватността на европейските ресурси се прави въз основа на прозрачна методика, която гарантира, че оценката:

а)

да се извършва на равнището на всяка пазарна зона, като се обхващат най-малко всички държави членки;

б)

да се основава на подходящи централни референтни сценарии за прогнозираното търсене и предлагане, включително икономическа оценка на вероятността за излизане от експлоатация, спиране на експлоатацията, изграждане на нови генериращи мощности и мерки за постигане на целите за енергийната ефективност и за свързаност между електроенергийните системи и подходяща чувствителност на екстремни метеорологични събития, хидроложки условия, цените на едро и развитието на цената на въглеродните емисии;

в)

да съдържа отделни сценарии, отразяващи различните вероятности за възникване на опасения относно адекватността на ресурсите, за чието отстраняване са разработени различните видове механизми за осигуряване на капацитет;

г)

да е надлежно съобразена с приноса на всички ресурси, включително сегашните и бъдещите възможности за производство, съхраняването на енергията, секторната интеграция, оптимизацията на потреблението и възможностите за внос и износ, както и с техния принос за гъвкава експлоатация на системата;

д)

да предвижда вероятното въздействие на мерките, посочени в член 20, параграф 3;

е)

да включва варианти без съществуващи или бъдещи механизми за осигуряване на капацитет, и където е приложимо, вариант с такива механизми;

ж)

да се основава на пазарен модел, в който се използва основан на потоците подход, когато е приложим такъв;

з)

да е с прилагане на изчисления за вероятността;

и)

да прилага единен инструмент за моделиране;

й)

включва най-малко на следните показатели, посочени в член 25:

„очаквана непредоставена електроенергия“, и

„очаквани загуби от прекъсване на електроснабдяването“;

к)

да разкрива източниците за възможни опасения за адекватността на ресурсите, по-специално дали те представляват мрежово или ресурсно ограничение или и двете;

л)

да отчита действителното развитие на мрежата;

м)

да гарантира, че националните производствени характеристики, търсенето, гъвкавостта и съхраняването на енергия, наличието на първични ресурси и равнището на междусистемна свързаност са надлежно взети предвид.

6.   До 5 януари 2020 г. ЕМОПС за електроенергия представя на ACER проект на методика за изчисляване на:

а)

стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването;

б)

„разходи за въвеждане на нови мощности“ (cost of new entry) в производството или в оптимизацията на потреблението; и

в)

нормата за надеждност, посочена в член 25.

Методиката се основава на прозрачни, обективни и проверими критерии.

7.   Предложенията по параграфи 3 и 6 за проекта на методика, сценариите, чувствителността и допусканията, на които те се основават, и резултатите от оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно параграф 4 подлежат на предварителната консултация с държавите членки, Групата за координация в област