ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 157

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
14 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/972 на Комисията от 7 юни 2019 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Džiugas (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент (ЕС) 2019/973 на Комисията от 13 юни 2019 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от биспирибак, денатониев бензоат, феноксикарб, флурохлоридон, хизалофоп-P-етил, хизалофоп-P-тефурил, пропахизафоп и тебуфенозид във или върху определени продукти ( 1 )

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 на Комисията от 12 юни 2019 година за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 4177)

28

 

*

Решение (ЕС) 2019/975 за изпълнение на Комисията от 13 юни 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 4495)  ( 1 )

31

 

*

Решение (ЕС) 2019/976 на Европейската централна банка от 29 май 2019 година за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2019/14)

61

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2018/1977 на Съвета от 11 декември 2018 година за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019—2020 година ( ОВ L 317, 14.12.2018 г. )

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/972 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2019 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Džiugas“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) №o1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Džiugas“, подадено от Литва, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Džiugas“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованието „Džiugas“ (ЗГУ) се регистрира.

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.3. Сирена от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 28, 23.1.2019 г., стр. 3.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


14.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/973 НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2019 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от биспирибак, денатониев бензоат, феноксикарб, флурохлоридон, хизалофоп-P-етил, хизалофоп-P-тефурил, пропахизафоп и тебуфенозид във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества („МДГОВ“) за феноксикарб, флурохлоридон, пропахизафоп и тебуфенозид са определени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за хизалофоп-P-етил и хизалофоп-P-тефурил, изразени като хизалофоп, включително хизалофоп-P, са определени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. В Регламент (ЕО) № 396/2005 не са определени МДГОВ за биспирибак и денатониев бензоат и тъй като тези активни вещества не са включени в приложение IV към посочения регламент, се прилага стойността по подразбиране от 0,01 mg/kg, предвидена в член 18, параграф 1, буква б) от същия регламент.

(2)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за биспирибак в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (2). Органът препоръча да се определи МДГОВ за ориз. За посоченото вещество няма други разрешения. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за всички други продукти следва да бъдат определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на специфичната граница на определяне (LOD).

(3)

Органът представи обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за денатониев бензоат в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (3). Във всички съществуващи разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи денатониев бензоат, се съдържа ограничение: продуктите може да се употребяват единствено като репелент в горското стопанство и не са предназначени за директно прилагане върху ядивни култури. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ следва да бъдат определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на специфичната LOD.

(4)

Органът представи обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за феноксикарб в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (4). Той препоръча да бъдат намалени МДГОВ за ябълки, круши, дюли, мушмули, японско нефле/японски мушмули, сливи, трапезно грозде, винено грозде, говеда (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), овце (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), кози (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), еднокопитни (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци) и мляко (краве, овче, козе, кобилешко). За други продукти той препоръча запазване на съществуващите МДГОВ. Органът стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за портокали, лимони, мандарини, кайсии и трапезни маслини част от информацията не е налична и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани, като при този преглед ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(5)

Органът представи обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за флурохлоридон в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (5). Органът предложи да се измени определението за пестицидния остатък. Той препоръча да бъдат намалени МДГОВ за картофи, моркови, целина с едри глави, пащърнак, слънчогледово семе и семена от памук. Той стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за магданоз на грудки, царевица, пшеница, свине (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), говеда (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), овце (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), кози (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), еднокопитни (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци) и мляко (овче, козе) част от информацията не е налична и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани, като при този преглед ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(6)

Органът представи обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за хизалофоп-P-етил, хизалофоп-P-тефурил и пропахизафоп в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (6). Органът предложи да се измени определението за пестицидния остатък и да бъдат намалени МДГОВ за грейпфрути, портокали, лимони, сладки лимони, мандарини, ябълки, круши, дюли, мушмули, японско нефле/японски мушмули, кайсии, череши (сладки), праскови, сливи, трапезно грозде, винено грозде, ягоди, къпини, малини (червени и жълти), боровинки, френско грозде (черно, червено и бяло), цариградско грозде (зелено, червено и жълто), шипки, плодове от черен бъз, трапезни маслини, кумквати, картофи,червено цвекло, моркови, целина с едри глави, хрян, земна ябълка, пащърнак, магданоз на грудки, репички, козя брада, жълта ряпа/брюква, репи, чесън, лук, шалот/дребен лук, сладки пиперки, патладжани, бамя, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, тикви, дини, брюкселско зеле, китайско зеле, къдраво зеле, алабаш, маруля, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория, кервел, сибирски лук/лук резанец/салатен лук, листа от целина, магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, босилек и ядливи цветя, дафинов лист, градински пелин, фасул (с шушулки), фасул (без шушулки), грах (с шушулки), грах (без шушулки), леща (прясна), аспержи, целина, артишок/ангинарии/кардун, праз, фасул (сух), леща (суха), грах (сух), лупина (суха), семена от памук, маслини за производство на масло, билкови настойки от корени и корени от захарно цвекло. За други продукти Органът предложи повишаване или запазване на съществуващите МДГОВ. Той стигна до заключението, че за полска салата/кълнова салата, маруля, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, кресон и други кълнове, земен кресон, рукола, червен синап, бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica), спанак, листно цвекло/салатно цвекло, билкови настойки от цветове, билкови настойки от листа и стръкове, подправки на семена, подправки, които представляват плодове на растения, свине (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), говеда (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), овце (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), кози (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), еднокопитни (мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци), домашни птици (мускули, мазнини, черен дроб), мляко (краве, овче, козе, кобилешко) и птичи яйца част от информацията не е налична и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани, като при този преглед ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(7)

В съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 беше подадено заявление за хизалофоп-P-етил, използван при царевица в Канада. В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посоченото заявление бе подложено на оценка от съответната държава членка и докладът за оценка бе изпратен на Комисията. Органът направи оценка на заявлението и на доклада за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите, а където е приложимо — и за животните, и изготви мотивирано становище относно предложените МДГОВ (7). Органът стигна до заключението, че са изпълнени всички изисквания във връзка с данните и че поисканото изменение е безопасно за потребителите.

(8)

Органът представи обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за тебуфенозид в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (8). Той препоръча намаляване на МДГОВ за кестени. За други продукти Органът предложи повишаване или запазване на съществуващите МДГОВ. Той стигна до заключението, че за череши (сладки), ориз, свине (черен дроб, бъбреци), говеда (черен дроб, бъбреци), овце (мазнини, черен дроб, бъбреци), кози (мазнини, черен дроб, бъбреци), еднокопитни (черен дроб, бъбреци), домашни птици (мускули, мазнини, черен дроб), мляко (краве, овче, козе, кобилешко) и птичи яйца част от информацията не е налична и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани, като при този преглед ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент. По отношение на броколи, зеле, китайско зеле, къдраво зеле, полска салата/кълнова салата, маруля, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, кресон и други кълнове, земен кресон, рукола, червен синап, бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica), спанак, тученица, листно цвекло/салатно цвекло, лозови листа и подобни видове, воден кресон, кервел, босилек и ядливи цветя, семена от рапица, захарна тръстика, свине (мускули, мазнини), говеда (мускули, мазнини), овце (мускули), кози (мускули), еднокопитни (мускули, мазнини) и домашни птици (мускули) Органът стигна до заключението, че МДГОВ по Кодекс алиментариус (CXL) за тези продукти са безопасни за потребителите. Поради това е целесъобразно в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 да се определят МДГОВ за тези продукти, като се използват същите стойности.

(9)

По отношение на продукти, при които употребата на въпросния продукт за растителна защита не е разрешена и за които не съществуват стойности, при които е допустим вносът, или не съществуват МДГОВ по Кодекс алиментариус, МДГОВ следва да бъдат определени на специфичната LOD или да се прилагат МДГОВ по подразбиране, както е предвидено в член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(10)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъчни пестициди относно нуждата да се адаптират някои от границите на определяне. За няколко вещества посочените лаборатории стигнаха до заключението, че поради промените в техническо отношение за някои продукти се налага да бъдат установени специфични граници на определяне.

(11)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, се счита, че съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(12)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации относно новите МДГОВ с търговските партньори на Съюза и техните становища бяха взети под внимание.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(14)

С цел да се позволи нормалното пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвидят преходни мерки за продуктите, които са били произведени преди изменението на МДГОВ и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

(15)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, така че да се позволи на държавите членки, трети държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания вследствие на изменението на МДГОВ.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 396/2005 във вида преди изменението му с настоящия регламент продължава да се прилага за продукти, които са били произведени в Съюза или внесени в Съюза преди 4 януари 2020 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на европейския съюз.

Той се прилага от 4 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от биспирибак в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(1):5142.

(3)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от денатониев бензоат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(3):5232.

(4)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от феноксикарб в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(1):5155.

(5)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от флурохлоридон в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(1):5144.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от хизалофоп-P-етил, хизалофоп-P-тефурил и пропахизафоп в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(12):5050.

(7)  Европейски орган за безопасност на храните; Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize (Определяне на допустими за целите на вноса стойности за хизалофоп-P-етил при генетично модифицирана царевица). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018; 16(4)5250.

(8)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Обосновано становище относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от тебуфенозид в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018; 16(2)5190.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II се добавят следните колони за биспирибак, денатониев бензоат, феноксикарб, флурохлоридон, хизалофоп и тебуфенозид:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Биспирибак (сума на биспирибак, неговите соли и естери, изразена като биспирибак)

Денатониев бензоат (сума на денатоний и неговите соли, изразена като денатониев бензоат)

Феноксикарб (F)

Флурохлоридон (сума на цис- и транс- изомери) (F)

Хизалофоп (сума от хизалофоп, неговите соли, неговите естери (включително пропахизафоп) и неговите конюгати, изразена като хизалофоп (всяко едно съотношение на съставни изомери)

Тебуфенозид (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Цитрусови плодове

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Грейпфрути

 

 

 

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

 

 

 

0110990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Черупкови плодове

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Бадеми

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Бразилски орехи

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Кашу

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Кестени

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Кокосови орехи

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Лешници

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Орехи макадамия

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Пеканови орехи

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Ядки от пиния

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Шамфъстък

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Орехи

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Други (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Семкови плодове

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Ябълки

 

 

 

 

 

 

0130020

Круши

 

 

 

 

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

 

 

 

0130040

Мушмули

 

 

 

 

 

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

 

 

 

 

 

0130990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Костилкови плодове

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Кайсии

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Череши (сладки)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Праскови

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Сливи

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Други (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

а)

грозде

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

 

 

0152000

б)

ягоди

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

в)

храстови

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Къпини

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Полски къпини

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

 

 

 

2

0153990

Други (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Боровинки

 

 

 

 

 

3

0154020

Червени боровинки

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Шипки

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Черници (черни и бели)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Плодове от черен бъз

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Други (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Смесени плодове

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

 

 

0161010

Фурми

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Смокини

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Трапезни маслини

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Кумквати

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Карамболи

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Райска ябълка

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Ямболан/явайска слива

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Други (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Личи

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Звездни ябълки

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Виржинска хурма

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Други (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

 

 

 

1

0163020

Банани

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Манго

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Папая

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Нарове

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Черимоя

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Гуава

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ананаси

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Дуриан

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Бодлива анона

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Други (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

а)

картофи

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Корени от маниока

 

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

 

 

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

 

 

 

 

0212990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

 

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Моркови

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Целина с едри глави

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Хрян

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Земна ябълка

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Пащърнак

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Магданоз на грудки

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Репички

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Козя брада

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Репи

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Други (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Чесън

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Лук

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

 

 

 

 

 

0231010

Домати

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Сладки пиперки

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Патладжани

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Бамя

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Краставици

 

 

 

 

 

 

0232020

Корнишони

 

 

 

 

 

 

0232030

Тиквички

 

 

 

 

 

 

0232990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Пъпеши

 

 

 

 

 

 

0233020

Тикви

 

 

 

 

 

 

0233030

Дини

 

 

 

 

 

 

0233990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

г)

сладка царевица

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

а)

цветно зеле

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Броколи

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Карфиол

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Други (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

 

 

 

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Зеле

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Китайско зеле

 

 

 

 

 

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

 

 

 

 

0243990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

г)

алабаш

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

 

 

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Маруля

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Земен кресон

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Рукола

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Червен синап

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Спанак

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Тученица

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

г)

воден кресон

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Кервел

 

 

 

 

 

10

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Листа от целина

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Магданоз

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Градински чай

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Розмарин

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Мащерка

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

 

 

 

 

20

0256090

Дафинов лист

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Градински пелин

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Други (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Бобови

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Леща

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Аспержи

 

 

 

 

 

 

0270020

Артишок

 

 

 

 

 

 

0270030

Целина

 

 

 

 

 

 

0270040

Резене

 

 

 

 

 

 

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

 

 

 

 

 

 

0270060

Праз

 

 

 

 

 

 

0270070

Ревен

 

 

 

 

 

 

0270080

Бамбукови филизи

 

 

 

 

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

 

 

 

 

 

0270990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

 

 

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

 

 

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

 

 

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

ВАРИВА

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Фасул

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Леща

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Грах

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Лупина

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Маслодайни семена

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Ленено семе

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Фъстъци

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Маково семе

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Сусамово семе

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Слънчогледово семе

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Семена от рапица

 

 

 

 

2

2

0401070

Соя

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Семена от синап

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Семена от памук

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Тиквено семе

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Семена от пореч

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Камелина

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Конопено семе

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Рициново семе

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Маслодайни плодове

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

3

 

 

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Други (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Ечемик

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Царевица

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Просо

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Овес

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Ориз

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Ръж

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Сорго

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Пшеница

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Други (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Чай

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Кафе на зърна

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Билкови настойки от

 

 

 

 

 

 

0631000

а)

цветове

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Лайка

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Хибискус

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Роза

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Жасмин

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Липа

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Ягодови листа

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Ройбос

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Мате

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

в)

корени

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Валериан

 

 

 

 

 

 

0633020

Женшен

 

 

 

 

 

 

0633990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Какао на зърна

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Група Рожкови

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

ХМЕЛ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

 

 

 

 

 

0810000

Подправки на семена

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Анасон

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Черен кимион

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Целина

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Кориандър

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Кимион

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Копър

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Резене

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Сминдух

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Индийско орехче

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Бахар/пимента

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Ким

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Кардамон

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Хвойна

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Ванилия

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Тамаринд

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Канела

 

 

 

 

 

 

0830990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

 

 

 

 

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Джинджифил (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Куркума

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Хрян (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Други (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Карамфил

 

 

 

 

 

 

0850020

Каперси

 

 

 

 

 

 

0850990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

 

 

 

 

 

0860990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

 

 

 

 

 

0870990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Захарна тръстика

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Корени от цикория

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Продукти от

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

а)

свине

 

 

 

 

 

 

1011010

Мускули

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Мазнини

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Черен дроб

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Бъбреци

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Други (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

б)

говеда

 

 

 

 

 

 

1012010

Мускули

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Мазнини

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Черен дроб

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Бъбреци

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Други (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

в)

овце

 

 

 

 

 

 

1013010

Мускули

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Мазнини

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Черен дроб

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Бъбреци

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Други (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

г)

кози

 

 

 

 

 

 

1014010

Мускули

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Мазнини

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Черен дроб

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Бъбреци

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Други (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

д)

еднокопитни

 

 

 

 

 

 

1015010

Мускули

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Мазнини

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Черен дроб

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Бъбреци

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Други (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

е)

домашни птици

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Мускули

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Мазнини

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Черен дроб

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Бъбреци

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Други (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

 

 

 

 

1017010

Мускули

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Мазнини

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Черен дроб

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Бъбреци

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Други (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Мляко

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Краве

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Овче

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Козе

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Кобилешко

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Птичи яйца

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Кокоши

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Пачи

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Гъши

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Пъдпъдъчи

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

мастноразтворим

Феноксикарб (F)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0161030

Трапезни маслини

Флурохлоридон (сума на цис- и транс- изомери) (F)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0213070

Магданоз на грудки

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за методите за анализ не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

1011010

Мускули

1011020

Мазнини

1011030

Черен дроб

1011040

Бъбреци

1012010

Мускули

1012020

Мазнини

1012030

Черен дроб

1012040

Бъбреци

1013010

Мускули

1013020

Мазнини

1013030

Черен дроб

1013040

Бъбреци

1014010

Мускули

1014020

Мазнини

1014030

Черен дроб

1014040

Бъбреци

1015010

Мускули

1015020

Мазнини

1015030

Черен дроб

1015040

Бъбреци

1020020

Овче

1020030

Козе

Хизалофоп (сума от хизалофоп, неговите соли, неговите естери (включително пропахизафоп) и неговите конюгати, изразена като хизалофоп (всяко едно съотношение на съставни изомери)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че за хизалофоп част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0251010

Полска салата/кълнова салата

0251020

Маруля

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

0251040

Кресон и други кълнове

0251050

Земен кресон

0251060

Рукола

0251070

Червен синап

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от род Brassica)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че за хизалофоп-P-етил част от информацията за методите за анализ не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0252010

Спанак

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че за хизалофоп-P-етил част от информацията за методите за анализ и за устойчивостта при съхранение не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0631010

Лайка

0631020

Хибискус

0631030

Роза

0631040

Жасмин

0631050

Липа

0632010

Ягодови листа

0632020

Ройбос

0632030

Мате

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че за хизалофоп-P-етил част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества, методите за анализ и устойчивостта при съхранение не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0810010

Анасон

0810020

Черен кимион

0810030

Целина

0810040

Кориандър

0810050

Кимион

0810060

Копър

0810070

Резене

0810080

Сминдух

0810090

Индийско орехче

0820010

Бахар/пимента

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

0820030

Ким

0820040

Кардамон

0820050

Хвойна

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

0820070

Ванилия

0820080

Тамаринд

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че за хизалофоп-P-тефурил част от информацията за методите за анализ не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

1011010

Мускули

1011020

Мазнини

1011030

Черен дроб

1011040

Бъбреци

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1012010

Мускули

1012020

Мазнини

1012030

Черен дроб

1012040

Бъбреци

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1013010

Мускули

1013020

Мазнини

1013030

Черен дроб

1013040

Бъбреци

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1014010

Мускули

1014020

Мазнини

1014030

Черен дроб

1014040

Бъбреци

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1015010

Мускули

1015020

Мазнини

1015030

Черен дроб

1015040

Бъбреци

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1016010

Мускули

1016020

Мазнини

1016030

Черен дроб

1016040

Бъбреци

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1017010

Мускули

1017020

Мазнини

1017030

Черен дроб

1017040

Бъбреци

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1020010

Краве

1020020

Овче

1020030

Козе

1020040

Кобилешко

1030010

Кокоши

1030020

Пачи

1030030

Гъши

1030040

Пъдпъдъчи

Тебуфенозид (F)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0140020

Череши (сладки)

0500060

Ориз

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за потвърдителните методи за анализ не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 14 юни 2021 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

1011030

Черен дроб

1011040

Бъбреци

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1012030

Черен дроб

1012040

Бъбреци

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1013020

Мазнини

1013030

Черен дроб

1013040

Бъбреци

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1014020

Мазнини

1014030

Черен дроб

1014040

Бъбреци

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1015030

Черен дроб

1015040

Бъбреци

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1016010

Мускули

1016020

Мазнини

1016030

Черен дроб

1016040

Бъбреци

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1020010

Краве

1020020

Овче

1020030

Козе

1020040

Кобилешко

1030010

Кокоши

1030020

Пачи

1030030

Гъши

1030040

Пъдпъдъчи

2)

В част А от приложение III се заличават колоните за феноксикарб, флурохлоридон, хизалофоп, пропахизафоп и тебуфенозид.


(*1)  Граница на аналитично определяне

(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I.


РЕШЕНИЯ

14.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/974 НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2019 година

за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2019) 4177)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 57, първа алинея, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 всички държави членки изпратиха на Комисията тригодишните си национални програми за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти за пчеларските години 2020, 2021 и 2022.

(2)

Двадесет и осемте програми отговарят на целите на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и съдържат информацията, която се изисква в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 на Комисията (2).

(3)

Относно финансовото участие на Съюза във всяка национална програма следва да се вземе решение в съответствие с член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 на Комисията (3).

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряват се националните програми за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти за пчеларските години 2020, 2021, 2022, представени от Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Член 2

Участието на Съюза в националните програми, посочени в член 1, се ограничава до максималните суми, определени в приложението за пчеларските години 2020, 2021 и 2022.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2019 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 на Комисията от 6 август 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството (ОВ L 211, 8.8.2015 г., стр. 9).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 на Комисията от 11 май 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на пчеларството (ОВ L 211, 8.8.2015 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на финансовото участие на Съюза в националните програми в областта на пчеларството за пчеларските години 2020, 2021 и 2022

(EUR)

 

2020 пчеларска година

2021 пчеларска година

2022 пчеларска година

Белгия

160 330

160 400

160 255

България

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Чехия

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Дания

175 240

163 641

146 265

Германия

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Естония

100 000

100 000

100 000

Ирландия

45 000

45 000

45 000

Гърция

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Испания

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Франция

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Хърватия

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Италия

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Кипър

100 000

100 000

100 000

Латвия

207 500

207 500

248 398

Литва

486 900

487 114

486 672

Люксембург

15 337

15 344

15 330

Унгария

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Малта

8 333

8 333

8 333

Нидерландия

190 000

190 000

190 000

Австрия

880 301

880 688

879 889

Полша

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Португалия

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Румъния

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Словения

380 000

380 000

380 000

Словакия

734 909

735 232

734 565

Финландия

140 500

140 500

140 500

Швеция

330 857

330 857

330 857

Обединено кралство

558 590

558 590

558 590

EC-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/31


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/975 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2019 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2019) 4495)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, където са били потвърдени случаи на болестта при домашни или диви свине („засегнатите държави членки“). В части I—IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в засегнатите държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС е изменяно неколкократно, за да бъдат взети предвид промените в епидемиологичната обстановка във връзка с африканската чума по свинете в Съюза, които е необходимо да бъдат отразени в посоченото приложение. Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/950 на Комисията (5) след случаи на африканска чума по свинете в Полша и Унгария.

(2)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/950 бяха констатирани още случаи на африканска чума по свинете при домашни свине в Литва, които също трябва да бъдат отразени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(3)

През юни 2019 г. са регистрирани две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръзите Šakiai и Marijampolė в Литва, в области, които понастоящем са включени в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези огнища на африканска чума по свинете при домашни свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тези области в Литва, засегнати от африканската чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част II от него.

(4)

През юни 2019 г. бяха отчетени няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в окръг Elblaski в Полша в близост до области, включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези случаи на африканска чума по свинете при диви свине представляват повишено ниво на риска, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Поради това тази област в Полша, засегната от африканската чума по свинете, следва да бъде включена в списъка в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него.

(5)

С цел да бъдат взети под внимание най-актуалните промени на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват, области в Литва и Полша, които са изложени на повишен риск, и те да бъдат надлежно включени в части I, II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/950 на Комисията от 7 юни 2019 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (ОВ L 152, 11.6.2019 г., стр. 97).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Белгия

Следните области в Белгия:

в провинция Luxembourg:

областта е очертана по посока на часовниковата стрелка:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,